556802!6891"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "556802!6891"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Transkript

1 1 Årsredovisning+för+FINTAB(publ)'

2 2 Åretsomgått Summeringenav2014ärförFINTbådeenpositivbild,dåviharknutitfleranyabrakontakteratt samarbetamedpåvåramarknader,menviserävenenmindrepositivbilddådetgällerantaletnya kunderunderåret. Ävenattförsäljningsintäkternagåripositivriktning,dockfrånrelativtlågasiffror,såvarvåra förväntningarhögreför2014.dockharvienprocentuellökningpåca100%ikoncernenochantalet kunderharökatmed124%jämförtmed2013. Försäljningsutvecklingen(produktintäkterna)påvårarespektivemarknaderharökatiFinlandmed95%, iengland178%ochitysklandmed74%jämförtmed2013. Ivårbranschärdetviktigtattfåmyckettrafiktillhemsidornaochattpotentiellakundertecknarsigföratt testaprogrammengratisi30dagar.hemsidornamåstevaraanvändarvänligaochattraktivaför besökaren.underåretharvidärförinvesteratinyahemsidorpåsamtligavåramarknader. Glädjandeäratt,vårsatsningunder2014kringutvecklingav Testkunder och30dagarsgratisperiod, harislutetavåretbörjatvisasigvaraengodinvestering.ävenomviönskarattflertecknarsigföratt testafortnox,såservientydligtrend,atttillsammansmedvåramarknadsföringsinsatser,såökarbåde trafikentillhemsidornaochpotentiellanyakunder.atttahandomdessapotentiellanyakunderär mycketviktigtochfleranyainsatsergörsgenomdirektkontaktmedkundenochgenomattguidademrätt bådeinformativtochlogisktiprogrammen. Påvåramarknaderärvimarknadsledandeidetspråkstödvierbjuder.Programmenharstödför11språk ochdenstyrkanärvimånaomattförvaltaväl.vihardärförunderåretinvesteratividareutvecklingavett språkstödsprogramsåattarbetetmedöversättningarochimplementationenvidvarjenyuppdatering säkerställsochförenklas. Underåretgenomfördesenföreträdesemissionsomblevfulltecknad.Kapitaletanvändsförattsäkerställa dendagligaoperativadriftenochattökasynlighetenavfortnoxpåvåramarknader. Våramarknader Finland IFinlandserviattFortnoxvarumärkeetablerarsigochkännsväligeniprogramvarubranschen. Försäljningenharökatienpositivtrendochvikännerattdenkommerattökastadigtunder2015. MarknadsföringenharhittillsgjortstillstörstadelviaolikakampanjerOnline,vilketvikommeratt fortsättamed,menävenutökasmedflersamarbetsparterocholikaforumförprogramleverantörer. Under2014tecknadeFortnoxOyavtalmedfinskaSjöräddningssällskapetochunderförstahalvåret2015 kommersamtligaca300föreningarinomorganisationenattanvändafortnox.tillsammansmed Sjöräddningssällskapetkommerviocksåattmarknadsföravåraprodukteriolikakampanjerundervåren. DNA,ettavFinlandsstörstaTelecombolagochFortnoxOyharinlettettsamarbeteochkommer tillsammansattlanseraennytjänst.tjänstenärenmolnbaseradplattformsomsamlarverktyg,tjänster ochprogramvarasomriktarsigtilldna sca50000entreprenörerochsmåföretagare.viaplattformen kommerkundernaävenattkunnatadelavochbeställafortnoxprogramutbud. Tyskland FörsäljningeniTysklandharsåhärlångtvaritenbesvikelse.Vifokuserarnuallkrafttillihuvudsaktre områden,onlineförsäljning,försäljningviaredovisningsbyråerochsamarbetetmedopenxchange. FörstapartnernviaOpenXchange,Univention,kommerunderförstahalvåretbörjasäljaden gemensammaproduktenoxappsuiteochfortnox.underåreträknarvimedattytterligare45ox partnerskommerigångmedförsäljningen.

3 3 AndrasamarbetspartnerssomfinnsiTysklandärStarmoney,Tysklandsstörstaaktörinomonline banking,somharettstortantalkunderivårmålgrupp,små ochmedelstoraföretag.ochcloud.de,en marknadsportal,därvifinnsmedsomprogramleverantörförekonomiprogramförsmåochmedelstora företag.förväntningarnapådessasamarbetenärattdrivatrafiktillvårhemsidaochdärmedfåfler kunderattväljafortnox. StoraförändringarhargjortsorganisatorisktiTysklandunderperioden.Tysklandärnuettrenodlat försäljningskontor.företagsledningochekonomiansvarhartagitsöveravdensvenskaorganisationen. Dekostnadersomhartagitsochdeinvesteringarsomhargjortsunder2014,framföralltinyahemsidor, samarbetetochintegrationenmedopenxchangeochinteminstnärdetgällerutvecklingochanpassning av förtyskland viktigaprogrammoduler,göratttysklandunder2015kommeratthabetydligtlägre kostnaderochförbrukaväsentligtmindrekapitalänjämförtmed2014. Storbritannien ViharstrategisktvaltatthållanedkostnadernaförmarknadsföringiStorbritannientillförmånförde finskaochtyskamarknaderna.under2015planerarviatt,medstorsannolikhettillsammansmed samarbetspartners,återupptaarbetetpådenbrittiskamarknaden.dekundersomfinnsochtillkommer tasvälhandomfråndensvenskaorganisationen. Polen ViserfortfarandestoramöjligheterochenetableringochlanseringavFortnoxprogrampådenpolska marknadenplanerarviatt,precissomistorbritannien,genomföratillsammansmednågonväletablerad samarbetspartner.arbetetkommertroligtvisattpåbörjasislutetavåret. Open:Xchange SamarbetetmedOpenXchangeutvecklasvälochför2015ärdengemensammamålsättningenattinleda försäljningssamarbetemedtreoxpartnersunderförstahalvåretochmedytterligaretvåtilltreox partnersunderandrahalvåret. Produktutveckling Under2014lågenstordelavproduktutvecklingeniintegrationentillsammansmedOpenXchangeochen förstaversionavvårgemensammapaketeringharinstallerats. ViharparallelltmedOpenXchangeutvecklingenävenlanseratnyafunktionerochvidareutvecklingav Onlinebanking.VåramarknaderharkommitolikalångtiutvecklingenavOnlinebanking,varförden programutvecklingenkommerattvarafortsattviktigävenunder2015. Förattstärkaproduktenytterligarepåvåramarknaderharviutvecklatochlanseratenny modul,purchaseorder.medhjälpavdenhärmodulenkankundenenkeltskickaeninköpsordertillsin leverantörochfåkontrollövervadsomärbeställtochävenlagerstatus.purchaseorderären tilläggsmodulsomkostar4.90euro/pund. Under2015kommerviiFinlandattlanseraytterligareennymodulochdetärDebtcollection,en inkassotjänst.planenärattdennyamodulenkommerattfinnastillgängligförkundernaunderförsta halvåret2015.medinkassotjänstenkommerviattfåflermöjligaintäkterochtillattbörjamedifinland. Ettprojektsomviläggerstorkraftpåunder2015ärOnBoardingochsomkommerattpågåunderhela 2015.Istoradraginnebärdetattvåraprodukterskavarasåattraktivaochenklaattkommaigångmedså attkundernasförstavalalltidblirfortnox. NyakundergesalltidmöjlighetenatttestaFortnoxproduktergratisi30dagar.Attalltidsträvaefteratt höjakonverteringsgradentillbetalandekundermotiverarvårstorasatsningpåonboardingprojektet.

4 Ettförstastegäratttaframtydligaochenklaguiderförattkundenenkeltskakommaigångmedsina olikamoduler.vispelarinutbildningsfilmerförettextrastödkringdeolikafunktionernaochtydliggör användargränssnittetidevanligastevyernaiprodukterna. Slutligenvilljagsäga;storttacktillkunder,aktieägare,medarbetareochsamarbetspartnerssombidrar meduthållighetförattviskalyckasmedförsäljningenavfortnoxprodukterpåvåramarknader. Framöverkommerviattarbetahårtförattmångdubblaförsäljningenundervälkontrolleradeformer, hållahögkvalitetiproduktutvecklingochanpassningartillrespektivemarknad.vikommerattfortsätta denoffensivasatsningenmedförsäljningviahemsidornaochökamarknadsföringenviaonlineaktiviteter, exempelvisfacebook,twitter,youtube.vikommerävenattdeltaimässorochforumdärmålgruppen, småochmedelstoraföretagfinnsrepresenterade. Detökadeintressetförmolnlösningarpåvåramarknaderochvårafantastiskaproduktergörattviser försiktigtoptimistisktpåettframgångsrikt2015. Växjöiapril2015 CamillaJarnemyr VDFINTAB 4

5 5 Affärsidé,MålochStrategi Våraffärsidéärattanpassa,utveckla,ochsäljaFortnoxAB:sledandeinternetbaseradeaffärssystemtill småochmedelstoraföretagochtillrevisionsochredovisningsbyråerifinland,storbritannien,tyskland ochpolen. Vivillgenomvåramolnbaseradelösningarförenklaochhjälpasmåföretagochföreningaratteffektivisera detadministrativaarbetet.påsiktärmåletattblimarknadsledandepådemarknaderviverkari. Strateginför2015ärattpåettkraftfulltsättbearbetamarknadernaviaolikamedierochkanaler,samtatt fortsättasamarbetenmedstrategiskapartnersförattnåförsäljningsresultatsnabbareochsäkrare. Viärettfriståendebolagochverkarpåmarknadergenomvårahelochmajoritetsägdadotterbolag. Förvaltningsberättelse2014FINTAB StyrelsenochverkställandedirektörenförFINTAB, ,medsäteiStockholmavgerhärmedsin årsredovisningochkoncernredovisningförräkenskapsåretden1januari2014tillochmedden31 december2014. Allabeloppäritusentalssvenskakronor,tkr,omingetannatanges. Verksamheten FINTABärettfriståendebolagsomharlicensrättigheternaattanpassaochsäljaFortnoxAB sledande internetbaseradeaffärssystemtillsmåochmedelstoraföretagochtillredovisningsochrevisionsbyråeri Finland,Storbritannien,TysklandochPolen. Programutbudet,somomfattarblandannatredovisning,administration,säljstödochtidredovisning,ären fullskaligmolnetlösningochnåsfrånvilkeninternetbaseraddatorellerenhetsomhelståretrunt,dygnet runt.kundernabehöverintetänkapåinstallationer,uppdateringarellersäkerhetskopiering.prismodellen ärenligtabonnemangsformochkundernabetalarfördeprodukterdeväljerattanvända.enkelt,billigt ochsmartförsmåföretagare. Väsentligahändelserunderåret StyrelseniFINTABbeslutadeden27februari2014attutseCamillaJarnemyrtillordinarieVDoch koncernchefifintab.camillaharmångaårserfarenhetfrånbranscheniolikaledandebefattningaroch hadesedanden1augusti2013varittfvdibolaget. EttsamarbetsavtaltecknasmedOpenXchange.SamarbetetsomtidigarevaritbaseratpåettMoU innefattasnuavettslutgiltigtavtal.programutvecklingenavenlösningförintegreradanvändningav FortnoxkomplettaekonomisystemmedkommunikationsprogramvaranOXAppSuitefrånOpenXchange färdigställsunderåret. Bolagetharsåltintresseandelenom49procentiClickOfficeAB,dåbolagetinteharbedrivitnågon verksamhetdesenasteåren FINTABgenomfördeden17december2014enföreträdesemissionsomblevfulltecknad.Totalt tecknades aktier,varav aktiermedföreträdesrätt(79,1%)och (20,1%)aktierutanföreträdesrätt.Dettecknadebeloppetmotsvarar100procentav företrädesemissionenshögstabeloppom22,5msek.företrädesemissionenvartill80procenttäckt genomteckningsförbindelser,avsiktsförklaringarochgarantiförbindelser.teckningsgradenpå100 procentinnebarattingentilldelningskeddetillgarantikonsortiet. Företrädesmissioneninnebarattaktiekapitaletökarmed ,40SEKgenomemissionav aktier.EfterregistreringavnyemissionenuppgåraktiekapitaletiFINTtill ,22SEKfördelat på aktier,varderamedettkvotvärdeom0,011sek.utspädningseffektenfördeaktieägare somintedeltogiföreträdesemissionenuppgicktillcirka33procent.

6 Väsentligahändelserefterräkenskapsåretsutgång Perden31decemberärintehelaemissionenslutförd,efterslutfördemissionenijanuariuppgår aktiekapitalettill6191tkr,fördelatpå st.aktiermedettkvotvärdeom0,011kr/st. Koncernen Koncernenbestårper31december2014avmoderbolagetFINTABsamthelägdadotterföretagenFour DividedbySixAB,förvärvat1april2010(51%per1april2010och49%per28november2013), FortnoxSpzoo,förvärvat1april2010,FortnoxSoftwareLtd,startat16december2010samtFortnox GmbH,ägttill71,25%,förvärvat8augusti2011samtFortnoxOy,ägttill75%ochförvärvat10oktober Flerårsjämförelserkoncernen Nettoomsättning,tkr EBITDA,tkr Soliditet,% 73,0 78,2 23,5 59,9 Definitionavnyckeltal EBITDA,EarningsBeforeInterest,TaxandDepreciation/Amortization(resultatförefinansiellaposter samtavochnedskrivningaravmateriellaochimmateriellaanläggningstillgångar). Soliditet,egetkapitaliprocentavbalansomslutningen FINTABkoncernensomsättningochresultat Denexternanettoomsättningenunderperiodenuppgicktill763(3561)tkr.Underperiodenaktiverades arbeteföregenräkningom6549(5171)tkr.utvecklingskostnaderaktiveradesom9901(5600)tkr vilketavseranpassningavprogramvaran,dvslönekostnaderochinköpavutvecklingstimmarsamt översättning. Rörelseresultatetuppgicktill24802(17026)tkr.PostenÖvrigaexternakostnaderom9733(7557)tkr avsertillstörstadeldriftskostnader,utvecklingskostnader,licenskostnader.periodensresultatföreskatt uppgicktill23989(18724)tkr.resultatperaktieuppgicktill0,04(0,05)kr. Finansiellställning Vidperiodensutgånguppgickkoncernenslikvidamedeltill11209(20820)tkr.Utnyttjadcheckkredit uppgicktill0(0)kr.idelikvidamedlenper31decemberingårejde4710tkravemissionensom inbetaltsunderjanuari.nuvarandefinansieringochfinansieringsmöjligheterbedömsvaratillräckligaför attsäkerställafortsattdrift. Kassaflödetfråndenlöpandeverksamhetenuppgicktill17395(26909)tkr. Soliditetenvar73%. Förändringariegetkapital Koncernensegnakapitaluppgick,perden31december2014,till31032(37596)tkr,varav34526(39 984)tkrärhänförligttillmoderbolagetsaktieägareoch3494(2389)tkrärhänförligttillinnehavareav ickebestämmandeinflytande. Väsentligariskerochosäkerhetsfaktoreriverksamheten Koncernenärpåkortsiktutsattförvalutaochprisriskerisambandmedsinaffärsverksamhetavseende royaltyersättningarochoperativriskiformavförlustavstörrekunder. 6

7 Moderbolaget Moderbolagetsomsättningförperioden1januari2014till31december2014uppgicktill270(1055)tkr vilkentillstörstadelenbeståravaktiveradeutvecklingskostnader.resultatetefterskattförperioden uppgicktill20477(21059)tkr.personalkostnaderuppgicktill7523(5876)tkr.övrigaexterna kostnaderuppgicktill4459(5246)tkr. Likvidamedeluppgickperden31december2014till10954(17397)tkr.(Idelikvidamedlenper31 decemberingårejde4710tkravemissionensominbetaltsunderjanuari.)egetkapitalifintabuppgick till32367(33931)tkr.soliditetenuppgicktill76,2(78,8)%. Aktiekapital Perden31december2014uppgickantaletaktieriFINTABtill ( )st. Aktiekapitaletibolagetuppgickvidräkenskapsåretsutgångden31december2014till5759(4127)tkr. Perden31decemberärintehelaemissionenslutförd,efterslutfördemissionenijanuariuppgår aktiekapitalettill6191tkr,fördelatpå st.aktier.detfinnsingabegränsningaravseendehur mångarösteraktieägarekanavgevidbolagsstämman.aktiernaärnoteradepångmnordicmtfsedan12 september2011. FINTABsbörskursvidräkenskapsåretsutgångvar0,13kr,vilketgerettbörsvärdepå68061tkr. Störstaaktieägarna Namn Antalaktier Andel SIXSISAG ,07 COMPACTORFASTIGHETERAB ,26 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET,AVANZAPENSION ,76 NORDNETPENSIONSFÖRSÄKRINGAB ,3 BANQUEÖHMANS.A ,23 ActoAS ,97 UNGER,JOHAN ,67 KARLANDER,JAN ,93 SVEALANDS.S.A ,15 JPMORGANBANK ,08 Övrigaaktieägare ,58 Tvister Ingetavbolagenikoncernenärdelaktiginågonmaterielltvist. Miljö IngetbolagiKoncernenbedrivertillståndspliktigverksamhet. Styrelsen Styrelsenskabeståavlägst3högst8ledamöter.Styrelsenarbetarefterenfastställdarbetsordningvilken reglerarfrekvensochdagordningförstyrelsemöten,distributionavmaterialtillsammanträdensamt ärendenattföreläggasstyrelsensominformationellerförbeslut.arbetsordningenreglerar arbetsfördelningenmellanstyrelsen,styrelsensordförandeochvdsamtdefinierarvd:sbefogenheteroch lön.styrelsensordförandeförberederstyrelsemötenatillsammansmedvd.förutomattbeslutaom bolagetsstrategi,affärsplanerochfinansiellaplanerutvärderarstyrelsenbolagetsverksamhetoch utveckling.vdochföretagsledningenrapporterarvidvarjeordinariestyrelsemötefrånverksamheten, såsomutvecklingochframstegsamtfinansiellrapportering.styrelsenbeslutarinomviktigaområden såsomväsentligaavtal,budget,finanspolicyochstörreinvesteringar. 7

8 Styrelsenhöll14(11)protokollfördasammanträdenunderåret. Bolagetsstämmovaldarevisorerrapporterardirektfråndenutfördarevisionentillstyrelsen. UTDELNING Styrelsenföreslårattingenutdelninglämnasförverksamhetsåret2014. FÖRSLAGTILLRESULTATDISPOSITION FöljandebeloppstårtillårsstämmansförfogandeSEK: Överkursfond Balanseratresultat Periodensresultat Styrelsenföreslårattåretsresultat kronoravräknasmotbalanseratresultat.Efterdisposition uppgårdetfriaegnakapitalettill: Överkursfond Balanseratresultat Beträffandemoderbolagetochkoncernensresultatochställningiövrigthänvisastillnedanstående resultatochbalansräkningarochkassaflödesanalyssamtsammanställningenöverförändringarieget kapitalmedtillhörandenoter,vilkautgörenintegreraddelavdennaårsredovisning. Sedan2011redovisarkoncernenenligtIFRS,seGrundförrapporternasupprättande. 8

9 Koncernensresultaträkning,tkr NOT 2014:01:01 :2014:12: :01:01 :2013:12:31 Nettoomsättning Aktiveratarbeteföregenräkning Övrigarörelseintäkter Summarörelseintäkter Övrigaexternakostnader 3,4, Personalkostnader Avskrivningarochnedskrivningar 9, Summarörelsekostnader :32193 :25831 Rörelseresultat :24802 :17026 Finansiellaintäkter Finansiellakostnader Summafinansiellaposter 795 :1601 Resultatefterfinansiellaposter :24007 :18627 Skattpååretsresultat Periodensresultat :23989 :18724 Periodens)nettoresultat)hänförligt)till:) Moderbolagetsaktieägare Innehavareavickebestämmandeinflytande Koncernensrapportövertotalresultatet Omräkningsdifferenseriutlandsverksamhet Summatotalresultatförperioden :25477 :19087 Totalresultatet)hänförligt)till:) Moderbolagetsaktieägare Innehavareavickebestämmandeinflytande Resultatperaktieföreochefterutspädning,kr 0,06 0,09 Genomsnittligtantalaktierunderperioden Antalaktiervidperiodensutgång

10 Koncernensrapportöverfinansiellställning,tkr NOT 2014:12:312013:12:31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriellaanläggningstillgångar Balanseradeutvecklingsutgifter Goodwill Summaimmateriellaanläggningstillgångar Materiellaanläggningstillgångar Inventarier Summamateriellaanläggningstillgångar Summaanläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Aktuellaskattefordringar Övrigafordringar Förutbetaldakostnaderochupplupnaintäkter Summakortfristigafordringar Likvidamedel Summaomsättningstillgångar SUMMATILLGÅNGAR

11 Koncernensrapportöverfinansiellställning,forts NOT 2014:12:312013:12:31 EGETKAPITALOCHSKULDER Egetkapital 15 Aktiekapital Övrigttillskjutetkapital Reserver Balanseratresultatinklusiveåretsresultat Innehavareavickebestämmandeinflytande Summaegetkapital Långfristigaskulder Övrigaskulder Summalångfristigaskulder Kortfristigaskulder Leverantörsskulder Övrigaskulder Upplupnakostnaderochförutbetaldaintäkter Summakortfristigaskulder SUMMAEGETKAPITALOCHSKULDER Ställdasäkerheter Spärradebankmedel Ansvarsförbindelser Inga Inga 11

12 HänförligttillModerbolagetsägare Koncernensrapportöverförändringi egetkapital Aktie kapital Övrigt tillskjutet kapital Omräknings reserver Balanserat resultat Summa Innehavutan bestämmande inflytande Summa Eget kapital Ingåendebalansper1januari :38 : : Totalresultat Åretsresultat Övrigttotalresultat Valutakursdifferenser Summatotalresultat : : :397 :47264 :11517 :1273 :12790 Värdetillskott Nyemission Kostnaderhänförligatillnyemission Räntekompensation Summavärdetillskott : : Transaktionermedägare Transaktionermedminoritetsägare Summatransaktionermedägare : : : :1115 :49 Utgåendebalansper31december :397 : : Ingåendebalansper1januari :397 : : Totalresultat Åretsresultat Övrigttotalresultat Valutakursdifferenser Summatotalresultat : : :1673 : : Värdetillskott Nyemission Tecknatejinbetalt Kostnaderhänförligatillnyemission Summavärdetillskott Transaktionermedägare Transaktionermedminoritetsägare Summatransaktionermedägare : : : :1373 : : Utgåendebalansper31december :1673 : : Avtecknatejinbetaltkapitalpå4710tkrkommeraktiekapitaletattökamed432tkr. 12

13 Moderbolagetresultaträkning,TKR Not 2014:01:01 :2014:12: :01:01 :2013:12:31 Nettoomsättning Aktiveratarbeteföregenräkning Övrigarörelseintäkter Summarörelseintäkter Övrigaexternakostnader 3,4, Personalkostnader Avskrivningarochnedskrivningar 9, Summarörelsekostnader :19870 :17264 Rörelseresultat :13049 :11650 Nedskrivningaravandelarochfordringarpåkoncernbolag Finansiellaintäkter Finansiellakostnader Erhållnakoncernbidrag Lämnadekoncernbidrag 30 0 Summafinansiellaposter :7428 :9409 Resultatefterfinansiellaposter :20477 :21059 Skattpååretsresultat Periodensresultat :20477 :

14 Moderbolagetsbalansräkning,tkr Not 2014:12: :12:31 TILLGÅNGAR Tecknatmenejinbetaltkapital Anläggningstillgångar Immateriellaanläggningstillgångar Balanseradeutvecklingsutgifter Summaimmateriellaanläggningstillgångar Materiellaanläggningstillgångar Inventarier Summamateriellaanläggningstillgångar Finansiellaanläggningstillgångar Andelarikoncernföretag Simmafinansiellaanläggningstillgångar Summaanläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristigafordringar Övrigafordringar Förutbetaldakostnaderochupplupnaintäkter Summakortfristigafordringar Kassaochbank Summaomsättningstillgångar SUMMATILLGÅNGAR

15 Moderbolagetsbalansräkning,tkr,FORTS. Not 2014:12: :12:31 Egetkapital Aktiekapital Pågåendenyemission Friareserver Åretsresultat Summaegetkapital Långfristigaskulder Övrigaskulder Summalångfristigaskulder Kortfristigaskulder Leverantörsskulder Skuldertillkoncernföretag 39 9 Övrigaskulder Upplupnakostnaderochförutbetaldaintäkter Summakortfristigaskulder SUMMAEGETKAPITALOCHSKULDER Ställdasäkerheter Spärradebankmedel Ansvarsförbindelser Förändringavmoderbolagets egnakapital,tkr Aktie kapital Pågående nyemission Över kursfond Inga Balanserat resultat Årets resultat Inga Summa Egetkapital31december2012 Vinstdispositionenligtbeslutav bolagsstämman :13842 : : Räntekompensation Nyemission Kostnaderhänförligatill : nyemission Åretsresultat : Egetkapital31december :30090 : Vinstdispositionenligtbeslutav : bolagsstämman Nyemission Tecknatejinbetaltkapital Kostnaderhänförligatill nyemission Åretsresultat Egetkapital31december : :51149 :

16 Rapportöverkassaflöde,tkr Koncernen Moderbolaget Not Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten Rörelseresultatefterfinansiellaposter Avskrivningarochnedskrivningar Finansiellaposter Betaldränta Erhållenränta Övrigaejkassaflödespåverkandeposter Betaldinkomstskatt Kassaflödefråndenlöpandeverksamhetenföre förändringarirörelsekapital :13440 :9160 :3855 :3672 Ökning/minskningkundfordringar Ökning/minskningövrigakortfristigafordringar Ökning/minskningleverantörsskulder Ökning/minskningövrigakortfristigaskulder Förändringarirörelsekapital :3956 :17749 :8768 :26953 Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten :17395 :26909 :12623 :30624 Kassaflödefråninvesteringsverksamheten Köpavmateriellaanläggningstillgångar Köpavimmateriellatillgångar Investeringarifinansiellatillgångar Kassaflödefråninvesteringsverksamheten :9938 :5670 :15395 :5669 Kassaflödefrånfinansieringsverksamheten Nyemission Erhållnakoncernbidrag Upplåning Kassaflödefrånfinansieringsverksamheten Minskning/ökningavlikvidamedel Likvidamedelvidåretsbörjan Omräkningsdifferens Likvidamedelvidåretsslut : :

17 17 Noter till koncern- och årsredovisningen Allmäninformation FINTAB(Moderföretaget)ochdessdotterföretag(sammantagetKoncernen)harrättigheternaattanpassa ochsäljafortnoxab:sledandewebbaseradeaffärssystemtillmindreföretagifinland,storbritannien, TysklandochPolen.Verksamhetenbedrivsitrehelägdadotterföretagsamttvådelägdadotterföretag. ModerföretagetärettsvensktaktiebolagmedsittsäteiStockholm.Adressentillhuvudkontoretär Framtidsvägen12,35196Växjö.ModerföretagetärnoteratpåNGMNordicMTF. Styrelsenharden21april2015godkäntdennakoncernredovisningföroffentliggörandeochdenkommer föreläggasstämmanförfastställelseden8maj2015. Sammanfattningavviktigaredovisningsprinciper Deviktigasteredovisningsprincipernasomtillämpatsnärdennakoncernredovisningupprättatsanges nedan.dessaprinciperhartillämpatskonsekventförallapresenteradeår,ominteannatanges. Grundförrapporternasupprättande KoncernredovisningenförkoncernenharupprättatsienlighetmedÅrsredovisningslagen,RFR1 KompletteranderedovisningsreglerförkoncernerochInternationalFinancialReportingStandards(IFRS) sådanadeantagitsaveu. Koncernredovisningenharupprättatsenligtanskaffningsvärdemetoden. AttupprättarapporteriöverensstämmelsemedIFRSkräveranvändningavendelviktigauppskattningar förredovisningsändamål.vidarekrävsattledningengörvissabedömningarvidtillämpningenav koncernensredovisningsprinciper.deområdensominnefattarenhöggradavbedömning,somär komplexaellersådanaområdendärantagandenochuppskattningaräravväsentligbetydelseför koncernredovisningenangesistycketviktigauppskattningarochbedömningarförredovisningsändamål. Nyaochändraderedovisningsprinciper2014 Nedanangesdestandardersomkoncernentillämparförförstagångenförräkenskapsårsombörjar1 januari2014ochsomharväsentligpåverkanpåkoncernensfinansiellarapporter: IFRS10 Koncernredovisning byggerpåredanexisterandeprinciperdådenidentifierarkontrollsomden avgörandefaktornförattfastställaomettföretagskallinkluderasikoncernredovisningen.standarden gerytterligarevägledningförattbiståvidfastställandetavkontrollnärdettaärsvårtattbedöma. KoncernensrapporterharintepåverkatsiochmedantagandetavIFRS10. IFRS12 Upplysningaromandelariandraföretag omfattarupplysningskravförallaformeravinnehavi andraföretag,såsomdotterföretag,samarbetsarrangemang,intresseföretagochejkonsoliderade struktureradeföretag. Andrastandarder,ändringarochtolkningarsomträderikraftförräkenskapsårsombörjar1januari2014 haringenväsentliginverkanpåkoncernensfinansiellarapporter. Nyastandarderochtolkningarsomännuintetillämpatsavkoncernen Ettantalnyastandarderochtolkningarträderikraftförräkenskapsårsombörjarefter1januari2014och harintetillämpatsvidupprättandetavdennafinansiellarapport.ingaavdessaförväntashanågon väsentliginverkanpåkoncernensfinansiellarapportermedundantagfördesomföljernedan:

18 18 IFRS9 Finansiellainstrument hanterarklassificering,värderingochredovisningavfinansiellatillgångar ochskulder.denfullständigaversionenavifrs9gavsutijuli2014.denersätterdedelaravias39som hanterarklassificeringochvärderingavfinansiellainstrument.ifrs9behållerenblandad värderingsansatsmenförenklardennaansatsivissaavseenden.detkommerattfinnas3 värderingskategorierförfinanseillatillgångar,upplupetanskaffningsvärde,verkligtvärdeöverövrigt totalresultatochverkligtvärdeöverresultaträkningen.hurettinstrumentskaklassificerasberorpå företagetsaffärsmodellochinstrumentetskaraktäristika.investeringariegetkapitalinstrumentska redovisastillverkligtvärdeöverresultaträkningenmendetfinnsävenenmöjlighetattvidförsta redovisningstillfälletredovisainstrumentettillverkligtvärdeöverövrigttotalresultat.ingen omklassificeringtillresultaträkningenkommerdåskevidavyttringavinstrumentet.ifrs9införocksåen nymodellförberäkningavkreditförlustreservsomutgårfrånförväntadekreditförluster.förfinansiella skuldersåändrasinteklassificeringenochvärderingenförutomidetfalldåenskuldredovisastillverkligt värdeöverresultaträkningenbaseratpåverkligtvärdealternativet.värdeförändringarhänförligatill förändringariegenkreditriskskadåredovisasiövrigttotalresultat.ifrs9minskarkravenför tillämpningavsäkringsredovisninggenomatt80125kriterietersättsmedkravpåekonomiskrelation mellansäkringsinstrumentochsäkratföremålochattsäkringskvotenskavarasammasomanvändsi riskhanteringen.ävensäkringsdokumentationenändraslitejämförtmeddensomtasframunderias39. Standardenskatillämpasförräkenskapsårsompåbörjas1januari2018.Tidigaretillämpningärtillåten. Koncernenharännuinteutvärderateffekternaavinförandetavstandarden. IFRS15 Revenuefromcontractswithcustomers reglerarhurredovisningavintäkterskaske.de principersomifrs15byggerpåskageanvändareavfinansiellarapportermeranvändbarinformation omföretagetsintäkter.denutökadeupplysningsskyldigheteninnebärattinformationomintäktsslag, tidpunktförreglering,osäkerheterkoppladetillintäktsredovisningsamtkassaflödehänförligttill företagetskundkontraktskalämnas.enintäktskaenligtifrs15redovisasnärkundenerhållerkontroll överdenförsåldavaranellertjänstenochharmöjlighetattanvändaocherhållernyttanfrånvaraneller tjänsten. IFRS15ersätterIAS18IntäkterochIAS11EntreprenadavtalsamtdärtillhörandeSICochIFRIC.IFRS15 träderikraftden1januari2017.förtidatillämpningärtillåten.koncernenharännuinteutvärderat effekternaavinförandetavstandarden. FINTABarbetarförnärvarandemerattutvärderadepotentiellaeffekternaavovanståendebeslutade menickeimplementeradenyastandardsochförändradestandards. Koncernredovisning) Dotterföretag) Dotterföretagärallaföretag(inklusivestruktureradeföretag)övervilkakoncernenharbestämmande inflytande.koncernenkontrollerarettföretagnärdenexponerasförellerharrätttillrörligavkastning frånsittinnehaviföretagetochharmöjlighetattpåverkaavkastningengenomsittinflytandeiföretaget. Dotterföretaginkluderasikoncernredovisningenfrånochmeddendagdådetbestämmandeinflytandet överförstillkoncernen.deexkluderasurkoncernredovisningenfrånochmeddendagdådet bestämmandeinflytandetupphör. Förvärvsmetodenanvändsförredovisningavkoncernensrörelseförvärv.Köpeskillingenförförvärvetav ettdotterföretagutgörsavverkligtvärdepåöverlåtnatillgångar,skulderochdeaktiersomemitteratsav koncernen.iköpeskillingeningårävenverkligtvärdepåallatillgångarellerskuldersomärenföljdaven överenskommelseomvillkoradköpeskilling.förvärvsrelateradekostnaderkostnadsförsnärdeuppstår. Identifierbaraförvärvadetillgångarochövertagnaskulderiettrörelseförvärv,värderasinledningsvistill verkligtvärdepåförvärvsdagen.förvarjeförvärv dvs.förvärvförförvärv avgörkoncernenom innehavutanbestämmandeinflytandeidetförvärvadeföretagetredovisastillverkligtvärdeellertill innehavetsproportionellaandelavdetförvärvadeföretagetsnettotillgångar. Somgoodwillredovisasdetbeloppvarmedköpeskilling,eventuelltinnehavutanbestämmandeinflytande samtverkligtvärdeperförvärvsdagenpåtidigareegetkapitalandelidetförvärvadeföretagetöverstiger verkligtvärdepåidentifierbaraförvärvadenettotillgångar.ombeloppetunderstigerverkligtvärdefördet

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386

Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006. Nettoomsättning 0 58 0 84 443. Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Ekonomisk Översikt i kkr 2009 2008 2007 2006 Nettoomsättning 0 58 0 84 443 Årets resultat 472-16 471-9 104-37 386 Balansomslutning 1 227 5 726 36 145 68 186 Eget kapital 1 148 675 12 995 22 029 Soliditet

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2013 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxt,

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012

DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 DELÅRSRAPPORT JUL SEP 2012 Fortnox International AB (publ) Fortnox International Box 10, 351 06 Växjö +46 470-32 20 00 info@fortnoxinternational.se www.fortnoxinternational.se Tredje kvartalet 2012 > Nettoomsättningen

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Marcus'Teilman,'Verkställande'Direktör'

Marcus'Teilman,'Verkställande'Direktör' Delårsrapport+för+perioden+1+januari+ +31+mars+2015+ Samtligabeloppirapportenavserkoncernenochangesitkr,ominteannatanges.Beloppeninomparentesavsermotsvarande periodförraåret. + Spelintäkterna+ökade+med+172%+

Läs mer

Nettoomsättningen uppgick till 26 585 (21 406) TSEK, en ökning med 24%. EBITDA uppgick till 5 492 (4 496) TSEK en ökning med 996 TSEK motsvarande 22%. EBITDA-marginalen uppgick till 20,7 (21,0)%,. Årets

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 1(17) Handelskammaren Mälardalen för Örebro och Västmanlands län Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2015 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Stingbet Holding AB (publ) Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Resultat Q2 uppgick till -35 tkr (-50 tkr). Resultat H1 uppgick till -282 tkr (-306 tkr). Nettoomsättning Q2 uppgick till 1 997 tkr (1 761

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB

ÅRSREDOVISNING. Effnet AB ÅRSREDOVISNING 2010 för Effnet AB Årsredovisning omfattar: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Tilläggsupplysningar 5 Effnet AB Årsredovisning 2010 Sida 2 / 7 Styrelsen och

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Casinotillväxten fortsatte under fjärde kvartalet Fjärde kvartalet

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2013 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 1 124 (859) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 2 844 (- 4 418) tkr Kassaflödet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar.

Bolaget bedriver energi- och miljöteknik, speciellt konstruktion, tillverkning och installation av förbränningsanläggningar. Sid 1 Styrelsen och verkställande direktören för Petrokraft AB får härmed avgiva årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1 juli 2010-30 juni 2011 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Bolaget bedriver

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Tvätteriförbundets Service AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

FINT AB (publ) - Delårsrapport april juni 2015

FINT AB (publ) - Delårsrapport april juni 2015 FINT AB (publ) - Delårsrapport april juni 2015 Andra kvartalet 2015 Från första kvartalet 2015 periodiseras produktintäkterna efter avtalsperioden Nettoomsättningen uppgick före periodisering till 295

Läs mer

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period:

Kvartalsredogörelse Q h Technologies AB (publ) Org.nr Period: Kvartalsredogörelse Q3 2011 24h Technologies AB (publ) Org.nr. 556721-5388 Period: 2011-01-01 2011-09-30 Kvartalsredogörelse för perioden 2011-01-01 2011-09-30 Styrelsen och den verkställande direktören

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Eolus Vind AB (publ)

Eolus Vind AB (publ) Sida 1 av 5 DELÅRSRAPPORT För perioden 2005-09-01 2006-02-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2016

Halvårsrapport Januari - juni 2016 Halvårsrapport Januari - juni 2016 Period 1 april 30 juni 2016 Nettoomsättningen uppgår till 100 849 (90 655) kkr motsvarande en tillväxt om 11,2 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 10

Läs mer

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31

Kvartalsrapport 2012-01-01-2012-03-31 Styrelsen och verkställande direktören för Stureguld AB (publ) avger härmed följande kvartalsrapport för perioden 2012-01-01-2012-03-31. * Periodens intäkter under första kvartalet uppgick till 47,8 MSEK,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 2 (11) Styrelsen och verkställande direktören för Goobit AB, med säte i Stockholm, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015 05 01 2016 04 30. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 2 4 6 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 8 TSEK 2016 jul-sep jul-sep 2016 jan-sep jan-sep jan-dec Nettoomsättning 20 529 9 976 67 094 36 079 53 696 Aktiverat arbete 0 0 0 0 850 Handelsvaror

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2016 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse 1 (14) Styrelsen och verkställande direktören för Intropris AB (publ) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport Januari - september 2016

Delårsrapport Januari - september 2016 Delårsrapport Januari - september 2016 Period 1 juli 30 september 2016 Nettoomsättningen uppgår till 90 929 (83 192) kkr motsvarande en tillväxt om 9,3 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT Verkställande direktören och styrelsen för New Equity Ventures International AB avger härmed följande delårsrapport för perioden 2013-01-01-2013-06-30. * Periodens intäkter under första halvåret minskade

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Fortsatt kraftig tillväxt: intäkterna ökade med 127%

Fortsatt kraftig tillväxt: intäkterna ökade med 127% Bokslutskommuniké 2015 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Fortsatt kraftig tillväxt: intäkterna

Läs mer

Årsredovisning. Oden Control AB (publ)

Årsredovisning. Oden Control AB (publ) Årsredovisning för Oden Control AB (publ) 556529-7057 Räkenskapsåret 2015 1 (9) Styrelsen och verkställande direktören för Oden Control AB (publ), med säte i Nykvarn, får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Förvaltnings Aktiebolaget Utsikten (publ) Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-09-01-2016-08-31 Innehåll Sida

Läs mer

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017

EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 EVERYSPORT MEDIA GROUP AB (Publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2017 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2017 SAMMANFATTNING JANUARI MARS 2017 Nettoomsättning: 22,1 mkr (9,9 mkr), tillväxt: 123% Rörelseresultat, EBITDA:

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni

Almi Företagspartner AB Org.nr 556481-6204. Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Koncernens resultaträkning Mkr 2012 2011 1 januari - 30 juni Intäkter Ränteintäkter & andra finansiella intäkter 238,2 240,4 Anslag 165,0 154,4 Övriga rörelseintäkter 75,5 88,2 478,7 483,0 Rörelsens kostnader

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015

KRONHOLMEN GOLF AB. Org.nr ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 Styrelsen och verkställande direktören för Kronholmen Golf AB får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 -- 2015-12-31. Årsredovisningen omfattar 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden

Sida 1 av 9. Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN Rapportperioden Sida 1 av 9 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2009-01-01 2009-03-31 Rapportperioden 2009-01-01 2009-03-31 Koncernens nettoomsättning i första kvartalet uppgick till 819 (1 068) tkr.

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2015

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2015 FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Från första kvartalet 2015 periodiseras produktintäkterna efter avtalsperioden Nettoomsättningen uppgick före periodisering till 284

Läs mer

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

GKS Drift AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för GKS Drift AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Bokslutskommuniké 2010-01-01-2010-12-31

Bokslutskommuniké 2010-01-01-2010-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Guld Invest Norden AB (publ) avger härmed följande Bokslutskommuniké för perioden 2010-01-01-2010-12-31. Fjärde kvartalet i korthet * Periodens intäkter under

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ)

Delårsrapport januari till juni 2013. conpharm ab (publ) Delårsrapport januari till juni 2013 conpharm ab (publ) Sammandrag koncern (motsvarande period 2012) Omsättning, Q2 Omsättning, första halvåret 195 tsek (120 tsek) 196 tsek (149 tsek) Resultat efter skatt,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport 1 januari -30 september 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. jan-mars

DELÅRSRAPPORT. jan-mars DELÅRSRAPPORT jan-mars 2 0 1 7 2 3 DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 2017 FÖRSTA KVARTALET 2017 Nettoomsättningen uppgick till 404 (393) tkr Rörelseresultatet uppgick till -5 136 (-6 928) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Flygpoolen i Stockholm AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Halvårsrapport Januari - juni 2014

Halvårsrapport Januari - juni 2014 Halvårsrapport Januari - juni 2014 Period 1 april 30 juni 2014 Nettoomsättningen uppgår till 81 127 (76 309) kkr motsvarande en tillväxt om 6 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 9 664 (8

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004

Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2001-2004 Tele5 Voice Services AB Årsredovisningar i sammandrag 2124 Förvaltningsberättelse Viktiga händelser 2124 I januari 21 grundades Tele5 av Ari Liukko, via förvärv av bolag från före detta Telia anställda.

Läs mer