556802!6891"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "556802!6891"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Transkript

1 1 Årsredovisning+för+FINTAB(publ)'

2 2 Åretsomgått Summeringenav2014ärförFINTbådeenpositivbild,dåviharknutitfleranyabrakontakteratt samarbetamedpåvåramarknader,menviserävenenmindrepositivbilddådetgällerantaletnya kunderunderåret. Ävenattförsäljningsintäkternagåripositivriktning,dockfrånrelativtlågasiffror,såvarvåra förväntningarhögreför2014.dockharvienprocentuellökningpåca100%ikoncernenochantalet kunderharökatmed124%jämförtmed2013. Försäljningsutvecklingen(produktintäkterna)påvårarespektivemarknaderharökatiFinlandmed95%, iengland178%ochitysklandmed74%jämförtmed2013. Ivårbranschärdetviktigtattfåmyckettrafiktillhemsidornaochattpotentiellakundertecknarsigföratt testaprogrammengratisi30dagar.hemsidornamåstevaraanvändarvänligaochattraktivaför besökaren.underåretharvidärförinvesteratinyahemsidorpåsamtligavåramarknader. Glädjandeäratt,vårsatsningunder2014kringutvecklingav Testkunder och30dagarsgratisperiod, harislutetavåretbörjatvisasigvaraengodinvestering.ävenomviönskarattflertecknarsigföratt testafortnox,såservientydligtrend,atttillsammansmedvåramarknadsföringsinsatser,såökarbåde trafikentillhemsidornaochpotentiellanyakunder.atttahandomdessapotentiellanyakunderär mycketviktigtochfleranyainsatsergörsgenomdirektkontaktmedkundenochgenomattguidademrätt bådeinformativtochlogisktiprogrammen. Påvåramarknaderärvimarknadsledandeidetspråkstödvierbjuder.Programmenharstödför11språk ochdenstyrkanärvimånaomattförvaltaväl.vihardärförunderåretinvesteratividareutvecklingavett språkstödsprogramsåattarbetetmedöversättningarochimplementationenvidvarjenyuppdatering säkerställsochförenklas. Underåretgenomfördesenföreträdesemissionsomblevfulltecknad.Kapitaletanvändsförattsäkerställa dendagligaoperativadriftenochattökasynlighetenavfortnoxpåvåramarknader. Våramarknader Finland IFinlandserviattFortnoxvarumärkeetablerarsigochkännsväligeniprogramvarubranschen. Försäljningenharökatienpositivtrendochvikännerattdenkommerattökastadigtunder2015. MarknadsföringenharhittillsgjortstillstörstadelviaolikakampanjerOnline,vilketvikommeratt fortsättamed,menävenutökasmedflersamarbetsparterocholikaforumförprogramleverantörer. Under2014tecknadeFortnoxOyavtalmedfinskaSjöräddningssällskapetochunderförstahalvåret2015 kommersamtligaca300föreningarinomorganisationenattanvändafortnox.tillsammansmed Sjöräddningssällskapetkommerviocksåattmarknadsföravåraprodukteriolikakampanjerundervåren. DNA,ettavFinlandsstörstaTelecombolagochFortnoxOyharinlettettsamarbeteochkommer tillsammansattlanseraennytjänst.tjänstenärenmolnbaseradplattformsomsamlarverktyg,tjänster ochprogramvarasomriktarsigtilldna sca50000entreprenörerochsmåföretagare.viaplattformen kommerkundernaävenattkunnatadelavochbeställafortnoxprogramutbud. Tyskland FörsäljningeniTysklandharsåhärlångtvaritenbesvikelse.Vifokuserarnuallkrafttillihuvudsaktre områden,onlineförsäljning,försäljningviaredovisningsbyråerochsamarbetetmedopenxchange. FörstapartnernviaOpenXchange,Univention,kommerunderförstahalvåretbörjasäljaden gemensammaproduktenoxappsuiteochfortnox.underåreträknarvimedattytterligare45ox partnerskommerigångmedförsäljningen.

3 3 AndrasamarbetspartnerssomfinnsiTysklandärStarmoney,Tysklandsstörstaaktörinomonline banking,somharettstortantalkunderivårmålgrupp,små ochmedelstoraföretag.ochcloud.de,en marknadsportal,därvifinnsmedsomprogramleverantörförekonomiprogramförsmåochmedelstora företag.förväntningarnapådessasamarbetenärattdrivatrafiktillvårhemsidaochdärmedfåfler kunderattväljafortnox. StoraförändringarhargjortsorganisatorisktiTysklandunderperioden.Tysklandärnuettrenodlat försäljningskontor.företagsledningochekonomiansvarhartagitsöveravdensvenskaorganisationen. Dekostnadersomhartagitsochdeinvesteringarsomhargjortsunder2014,framföralltinyahemsidor, samarbetetochintegrationenmedopenxchangeochinteminstnärdetgällerutvecklingochanpassning av förtyskland viktigaprogrammoduler,göratttysklandunder2015kommeratthabetydligtlägre kostnaderochförbrukaväsentligtmindrekapitalänjämförtmed2014. Storbritannien ViharstrategisktvaltatthållanedkostnadernaförmarknadsföringiStorbritannientillförmånförde finskaochtyskamarknaderna.under2015planerarviatt,medstorsannolikhettillsammansmed samarbetspartners,återupptaarbetetpådenbrittiskamarknaden.dekundersomfinnsochtillkommer tasvälhandomfråndensvenskaorganisationen. Polen ViserfortfarandestoramöjligheterochenetableringochlanseringavFortnoxprogrampådenpolska marknadenplanerarviatt,precissomistorbritannien,genomföratillsammansmednågonväletablerad samarbetspartner.arbetetkommertroligtvisattpåbörjasislutetavåret. Open:Xchange SamarbetetmedOpenXchangeutvecklasvälochför2015ärdengemensammamålsättningenattinleda försäljningssamarbetemedtreoxpartnersunderförstahalvåretochmedytterligaretvåtilltreox partnersunderandrahalvåret. Produktutveckling Under2014lågenstordelavproduktutvecklingeniintegrationentillsammansmedOpenXchangeochen förstaversionavvårgemensammapaketeringharinstallerats. ViharparallelltmedOpenXchangeutvecklingenävenlanseratnyafunktionerochvidareutvecklingav Onlinebanking.VåramarknaderharkommitolikalångtiutvecklingenavOnlinebanking,varförden programutvecklingenkommerattvarafortsattviktigävenunder2015. Förattstärkaproduktenytterligarepåvåramarknaderharviutvecklatochlanseratenny modul,purchaseorder.medhjälpavdenhärmodulenkankundenenkeltskickaeninköpsordertillsin leverantörochfåkontrollövervadsomärbeställtochävenlagerstatus.purchaseorderären tilläggsmodulsomkostar4.90euro/pund. Under2015kommerviiFinlandattlanseraytterligareennymodulochdetärDebtcollection,en inkassotjänst.planenärattdennyamodulenkommerattfinnastillgängligförkundernaunderförsta halvåret2015.medinkassotjänstenkommerviattfåflermöjligaintäkterochtillattbörjamedifinland. Ettprojektsomviläggerstorkraftpåunder2015ärOnBoardingochsomkommerattpågåunderhela 2015.Istoradraginnebärdetattvåraprodukterskavarasåattraktivaochenklaattkommaigångmedså attkundernasförstavalalltidblirfortnox. NyakundergesalltidmöjlighetenatttestaFortnoxproduktergratisi30dagar.Attalltidsträvaefteratt höjakonverteringsgradentillbetalandekundermotiverarvårstorasatsningpåonboardingprojektet.

4 Ettförstastegäratttaframtydligaochenklaguiderförattkundenenkeltskakommaigångmedsina olikamoduler.vispelarinutbildningsfilmerförettextrastödkringdeolikafunktionernaochtydliggör användargränssnittetidevanligastevyernaiprodukterna. Slutligenvilljagsäga;storttacktillkunder,aktieägare,medarbetareochsamarbetspartnerssombidrar meduthållighetförattviskalyckasmedförsäljningenavfortnoxprodukterpåvåramarknader. Framöverkommerviattarbetahårtförattmångdubblaförsäljningenundervälkontrolleradeformer, hållahögkvalitetiproduktutvecklingochanpassningartillrespektivemarknad.vikommerattfortsätta denoffensivasatsningenmedförsäljningviahemsidornaochökamarknadsföringenviaonlineaktiviteter, exempelvisfacebook,twitter,youtube.vikommerävenattdeltaimässorochforumdärmålgruppen, småochmedelstoraföretagfinnsrepresenterade. Detökadeintressetförmolnlösningarpåvåramarknaderochvårafantastiskaproduktergörattviser försiktigtoptimistisktpåettframgångsrikt2015. Växjöiapril2015 CamillaJarnemyr VDFINTAB 4

5 5 Affärsidé,MålochStrategi Våraffärsidéärattanpassa,utveckla,ochsäljaFortnoxAB:sledandeinternetbaseradeaffärssystemtill småochmedelstoraföretagochtillrevisionsochredovisningsbyråerifinland,storbritannien,tyskland ochpolen. Vivillgenomvåramolnbaseradelösningarförenklaochhjälpasmåföretagochföreningaratteffektivisera detadministrativaarbetet.påsiktärmåletattblimarknadsledandepådemarknaderviverkari. Strateginför2015ärattpåettkraftfulltsättbearbetamarknadernaviaolikamedierochkanaler,samtatt fortsättasamarbetenmedstrategiskapartnersförattnåförsäljningsresultatsnabbareochsäkrare. Viärettfriståendebolagochverkarpåmarknadergenomvårahelochmajoritetsägdadotterbolag. Förvaltningsberättelse2014FINTAB StyrelsenochverkställandedirektörenförFINTAB, ,medsäteiStockholmavgerhärmedsin årsredovisningochkoncernredovisningförräkenskapsåretden1januari2014tillochmedden31 december2014. Allabeloppäritusentalssvenskakronor,tkr,omingetannatanges. Verksamheten FINTABärettfriståendebolagsomharlicensrättigheternaattanpassaochsäljaFortnoxAB sledande internetbaseradeaffärssystemtillsmåochmedelstoraföretagochtillredovisningsochrevisionsbyråeri Finland,Storbritannien,TysklandochPolen. Programutbudet,somomfattarblandannatredovisning,administration,säljstödochtidredovisning,ären fullskaligmolnetlösningochnåsfrånvilkeninternetbaseraddatorellerenhetsomhelståretrunt,dygnet runt.kundernabehöverintetänkapåinstallationer,uppdateringarellersäkerhetskopiering.prismodellen ärenligtabonnemangsformochkundernabetalarfördeprodukterdeväljerattanvända.enkelt,billigt ochsmartförsmåföretagare. Väsentligahändelserunderåret StyrelseniFINTABbeslutadeden27februari2014attutseCamillaJarnemyrtillordinarieVDoch koncernchefifintab.camillaharmångaårserfarenhetfrånbranscheniolikaledandebefattningaroch hadesedanden1augusti2013varittfvdibolaget. EttsamarbetsavtaltecknasmedOpenXchange.SamarbetetsomtidigarevaritbaseratpåettMoU innefattasnuavettslutgiltigtavtal.programutvecklingenavenlösningförintegreradanvändningav FortnoxkomplettaekonomisystemmedkommunikationsprogramvaranOXAppSuitefrånOpenXchange färdigställsunderåret. Bolagetharsåltintresseandelenom49procentiClickOfficeAB,dåbolagetinteharbedrivitnågon verksamhetdesenasteåren FINTABgenomfördeden17december2014enföreträdesemissionsomblevfulltecknad.Totalt tecknades aktier,varav aktiermedföreträdesrätt(79,1%)och (20,1%)aktierutanföreträdesrätt.Dettecknadebeloppetmotsvarar100procentav företrädesemissionenshögstabeloppom22,5msek.företrädesemissionenvartill80procenttäckt genomteckningsförbindelser,avsiktsförklaringarochgarantiförbindelser.teckningsgradenpå100 procentinnebarattingentilldelningskeddetillgarantikonsortiet. Företrädesmissioneninnebarattaktiekapitaletökarmed ,40SEKgenomemissionav aktier.EfterregistreringavnyemissionenuppgåraktiekapitaletiFINTtill ,22SEKfördelat på aktier,varderamedettkvotvärdeom0,011sek.utspädningseffektenfördeaktieägare somintedeltogiföreträdesemissionenuppgicktillcirka33procent.

6 Väsentligahändelserefterräkenskapsåretsutgång Perden31decemberärintehelaemissionenslutförd,efterslutfördemissionenijanuariuppgår aktiekapitalettill6191tkr,fördelatpå st.aktiermedettkvotvärdeom0,011kr/st. Koncernen Koncernenbestårper31december2014avmoderbolagetFINTABsamthelägdadotterföretagenFour DividedbySixAB,förvärvat1april2010(51%per1april2010och49%per28november2013), FortnoxSpzoo,förvärvat1april2010,FortnoxSoftwareLtd,startat16december2010samtFortnox GmbH,ägttill71,25%,förvärvat8augusti2011samtFortnoxOy,ägttill75%ochförvärvat10oktober Flerårsjämförelserkoncernen Nettoomsättning,tkr EBITDA,tkr Soliditet,% 73,0 78,2 23,5 59,9 Definitionavnyckeltal EBITDA,EarningsBeforeInterest,TaxandDepreciation/Amortization(resultatförefinansiellaposter samtavochnedskrivningaravmateriellaochimmateriellaanläggningstillgångar). Soliditet,egetkapitaliprocentavbalansomslutningen FINTABkoncernensomsättningochresultat Denexternanettoomsättningenunderperiodenuppgicktill763(3561)tkr.Underperiodenaktiverades arbeteföregenräkningom6549(5171)tkr.utvecklingskostnaderaktiveradesom9901(5600)tkr vilketavseranpassningavprogramvaran,dvslönekostnaderochinköpavutvecklingstimmarsamt översättning. Rörelseresultatetuppgicktill24802(17026)tkr.PostenÖvrigaexternakostnaderom9733(7557)tkr avsertillstörstadeldriftskostnader,utvecklingskostnader,licenskostnader.periodensresultatföreskatt uppgicktill23989(18724)tkr.resultatperaktieuppgicktill0,04(0,05)kr. Finansiellställning Vidperiodensutgånguppgickkoncernenslikvidamedeltill11209(20820)tkr.Utnyttjadcheckkredit uppgicktill0(0)kr.idelikvidamedlenper31decemberingårejde4710tkravemissionensom inbetaltsunderjanuari.nuvarandefinansieringochfinansieringsmöjligheterbedömsvaratillräckligaför attsäkerställafortsattdrift. Kassaflödetfråndenlöpandeverksamhetenuppgicktill17395(26909)tkr. Soliditetenvar73%. Förändringariegetkapital Koncernensegnakapitaluppgick,perden31december2014,till31032(37596)tkr,varav34526(39 984)tkrärhänförligttillmoderbolagetsaktieägareoch3494(2389)tkrärhänförligttillinnehavareav ickebestämmandeinflytande. Väsentligariskerochosäkerhetsfaktoreriverksamheten Koncernenärpåkortsiktutsattförvalutaochprisriskerisambandmedsinaffärsverksamhetavseende royaltyersättningarochoperativriskiformavförlustavstörrekunder. 6

7 Moderbolaget Moderbolagetsomsättningförperioden1januari2014till31december2014uppgicktill270(1055)tkr vilkentillstörstadelenbeståravaktiveradeutvecklingskostnader.resultatetefterskattförperioden uppgicktill20477(21059)tkr.personalkostnaderuppgicktill7523(5876)tkr.övrigaexterna kostnaderuppgicktill4459(5246)tkr. Likvidamedeluppgickperden31december2014till10954(17397)tkr.(Idelikvidamedlenper31 decemberingårejde4710tkravemissionensominbetaltsunderjanuari.)egetkapitalifintabuppgick till32367(33931)tkr.soliditetenuppgicktill76,2(78,8)%. Aktiekapital Perden31december2014uppgickantaletaktieriFINTABtill ( )st. Aktiekapitaletibolagetuppgickvidräkenskapsåretsutgångden31december2014till5759(4127)tkr. Perden31decemberärintehelaemissionenslutförd,efterslutfördemissionenijanuariuppgår aktiekapitalettill6191tkr,fördelatpå st.aktier.detfinnsingabegränsningaravseendehur mångarösteraktieägarekanavgevidbolagsstämman.aktiernaärnoteradepångmnordicmtfsedan12 september2011. FINTABsbörskursvidräkenskapsåretsutgångvar0,13kr,vilketgerettbörsvärdepå68061tkr. Störstaaktieägarna Namn Antalaktier Andel SIXSISAG ,07 COMPACTORFASTIGHETERAB ,26 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET,AVANZAPENSION ,76 NORDNETPENSIONSFÖRSÄKRINGAB ,3 BANQUEÖHMANS.A ,23 ActoAS ,97 UNGER,JOHAN ,67 KARLANDER,JAN ,93 SVEALANDS.S.A ,15 JPMORGANBANK ,08 Övrigaaktieägare ,58 Tvister Ingetavbolagenikoncernenärdelaktiginågonmaterielltvist. Miljö IngetbolagiKoncernenbedrivertillståndspliktigverksamhet. Styrelsen Styrelsenskabeståavlägst3högst8ledamöter.Styrelsenarbetarefterenfastställdarbetsordningvilken reglerarfrekvensochdagordningförstyrelsemöten,distributionavmaterialtillsammanträdensamt ärendenattföreläggasstyrelsensominformationellerförbeslut.arbetsordningenreglerar arbetsfördelningenmellanstyrelsen,styrelsensordförandeochvdsamtdefinierarvd:sbefogenheteroch lön.styrelsensordförandeförberederstyrelsemötenatillsammansmedvd.förutomattbeslutaom bolagetsstrategi,affärsplanerochfinansiellaplanerutvärderarstyrelsenbolagetsverksamhetoch utveckling.vdochföretagsledningenrapporterarvidvarjeordinariestyrelsemötefrånverksamheten, såsomutvecklingochframstegsamtfinansiellrapportering.styrelsenbeslutarinomviktigaområden såsomväsentligaavtal,budget,finanspolicyochstörreinvesteringar. 7

8 Styrelsenhöll14(11)protokollfördasammanträdenunderåret. Bolagetsstämmovaldarevisorerrapporterardirektfråndenutfördarevisionentillstyrelsen. UTDELNING Styrelsenföreslårattingenutdelninglämnasförverksamhetsåret2014. FÖRSLAGTILLRESULTATDISPOSITION FöljandebeloppstårtillårsstämmansförfogandeSEK: Överkursfond Balanseratresultat Periodensresultat Styrelsenföreslårattåretsresultat kronoravräknasmotbalanseratresultat.Efterdisposition uppgårdetfriaegnakapitalettill: Överkursfond Balanseratresultat Beträffandemoderbolagetochkoncernensresultatochställningiövrigthänvisastillnedanstående resultatochbalansräkningarochkassaflödesanalyssamtsammanställningenöverförändringarieget kapitalmedtillhörandenoter,vilkautgörenintegreraddelavdennaårsredovisning. Sedan2011redovisarkoncernenenligtIFRS,seGrundförrapporternasupprättande. 8

9 Koncernensresultaträkning,tkr NOT 2014:01:01 :2014:12: :01:01 :2013:12:31 Nettoomsättning Aktiveratarbeteföregenräkning Övrigarörelseintäkter Summarörelseintäkter Övrigaexternakostnader 3,4, Personalkostnader Avskrivningarochnedskrivningar 9, Summarörelsekostnader :32193 :25831 Rörelseresultat :24802 :17026 Finansiellaintäkter Finansiellakostnader Summafinansiellaposter 795 :1601 Resultatefterfinansiellaposter :24007 :18627 Skattpååretsresultat Periodensresultat :23989 :18724 Periodens)nettoresultat)hänförligt)till:) Moderbolagetsaktieägare Innehavareavickebestämmandeinflytande Koncernensrapportövertotalresultatet Omräkningsdifferenseriutlandsverksamhet Summatotalresultatförperioden :25477 :19087 Totalresultatet)hänförligt)till:) Moderbolagetsaktieägare Innehavareavickebestämmandeinflytande Resultatperaktieföreochefterutspädning,kr 0,06 0,09 Genomsnittligtantalaktierunderperioden Antalaktiervidperiodensutgång

10 Koncernensrapportöverfinansiellställning,tkr NOT 2014:12:312013:12:31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriellaanläggningstillgångar Balanseradeutvecklingsutgifter Goodwill Summaimmateriellaanläggningstillgångar Materiellaanläggningstillgångar Inventarier Summamateriellaanläggningstillgångar Summaanläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Aktuellaskattefordringar Övrigafordringar Förutbetaldakostnaderochupplupnaintäkter Summakortfristigafordringar Likvidamedel Summaomsättningstillgångar SUMMATILLGÅNGAR

11 Koncernensrapportöverfinansiellställning,forts NOT 2014:12:312013:12:31 EGETKAPITALOCHSKULDER Egetkapital 15 Aktiekapital Övrigttillskjutetkapital Reserver Balanseratresultatinklusiveåretsresultat Innehavareavickebestämmandeinflytande Summaegetkapital Långfristigaskulder Övrigaskulder Summalångfristigaskulder Kortfristigaskulder Leverantörsskulder Övrigaskulder Upplupnakostnaderochförutbetaldaintäkter Summakortfristigaskulder SUMMAEGETKAPITALOCHSKULDER Ställdasäkerheter Spärradebankmedel Ansvarsförbindelser Inga Inga 11

12 HänförligttillModerbolagetsägare Koncernensrapportöverförändringi egetkapital Aktie kapital Övrigt tillskjutet kapital Omräknings reserver Balanserat resultat Summa Innehavutan bestämmande inflytande Summa Eget kapital Ingåendebalansper1januari :38 : : Totalresultat Åretsresultat Övrigttotalresultat Valutakursdifferenser Summatotalresultat : : :397 :47264 :11517 :1273 :12790 Värdetillskott Nyemission Kostnaderhänförligatillnyemission Räntekompensation Summavärdetillskott : : Transaktionermedägare Transaktionermedminoritetsägare Summatransaktionermedägare : : : :1115 :49 Utgåendebalansper31december :397 : : Ingåendebalansper1januari :397 : : Totalresultat Åretsresultat Övrigttotalresultat Valutakursdifferenser Summatotalresultat : : :1673 : : Värdetillskott Nyemission Tecknatejinbetalt Kostnaderhänförligatillnyemission Summavärdetillskott Transaktionermedägare Transaktionermedminoritetsägare Summatransaktionermedägare : : : :1373 : : Utgåendebalansper31december :1673 : : Avtecknatejinbetaltkapitalpå4710tkrkommeraktiekapitaletattökamed432tkr. 12

13 Moderbolagetresultaträkning,TKR Not 2014:01:01 :2014:12: :01:01 :2013:12:31 Nettoomsättning Aktiveratarbeteföregenräkning Övrigarörelseintäkter Summarörelseintäkter Övrigaexternakostnader 3,4, Personalkostnader Avskrivningarochnedskrivningar 9, Summarörelsekostnader :19870 :17264 Rörelseresultat :13049 :11650 Nedskrivningaravandelarochfordringarpåkoncernbolag Finansiellaintäkter Finansiellakostnader Erhållnakoncernbidrag Lämnadekoncernbidrag 30 0 Summafinansiellaposter :7428 :9409 Resultatefterfinansiellaposter :20477 :21059 Skattpååretsresultat Periodensresultat :20477 :

14 Moderbolagetsbalansräkning,tkr Not 2014:12: :12:31 TILLGÅNGAR Tecknatmenejinbetaltkapital Anläggningstillgångar Immateriellaanläggningstillgångar Balanseradeutvecklingsutgifter Summaimmateriellaanläggningstillgångar Materiellaanläggningstillgångar Inventarier Summamateriellaanläggningstillgångar Finansiellaanläggningstillgångar Andelarikoncernföretag Simmafinansiellaanläggningstillgångar Summaanläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristigafordringar Övrigafordringar Förutbetaldakostnaderochupplupnaintäkter Summakortfristigafordringar Kassaochbank Summaomsättningstillgångar SUMMATILLGÅNGAR

15 Moderbolagetsbalansräkning,tkr,FORTS. Not 2014:12: :12:31 Egetkapital Aktiekapital Pågåendenyemission Friareserver Åretsresultat Summaegetkapital Långfristigaskulder Övrigaskulder Summalångfristigaskulder Kortfristigaskulder Leverantörsskulder Skuldertillkoncernföretag 39 9 Övrigaskulder Upplupnakostnaderochförutbetaldaintäkter Summakortfristigaskulder SUMMAEGETKAPITALOCHSKULDER Ställdasäkerheter Spärradebankmedel Ansvarsförbindelser Förändringavmoderbolagets egnakapital,tkr Aktie kapital Pågående nyemission Över kursfond Inga Balanserat resultat Årets resultat Inga Summa Egetkapital31december2012 Vinstdispositionenligtbeslutav bolagsstämman :13842 : : Räntekompensation Nyemission Kostnaderhänförligatill : nyemission Åretsresultat : Egetkapital31december :30090 : Vinstdispositionenligtbeslutav : bolagsstämman Nyemission Tecknatejinbetaltkapital Kostnaderhänförligatill nyemission Åretsresultat Egetkapital31december : :51149 :

16 Rapportöverkassaflöde,tkr Koncernen Moderbolaget Not Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten Rörelseresultatefterfinansiellaposter Avskrivningarochnedskrivningar Finansiellaposter Betaldränta Erhållenränta Övrigaejkassaflödespåverkandeposter Betaldinkomstskatt Kassaflödefråndenlöpandeverksamhetenföre förändringarirörelsekapital :13440 :9160 :3855 :3672 Ökning/minskningkundfordringar Ökning/minskningövrigakortfristigafordringar Ökning/minskningleverantörsskulder Ökning/minskningövrigakortfristigaskulder Förändringarirörelsekapital :3956 :17749 :8768 :26953 Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten :17395 :26909 :12623 :30624 Kassaflödefråninvesteringsverksamheten Köpavmateriellaanläggningstillgångar Köpavimmateriellatillgångar Investeringarifinansiellatillgångar Kassaflödefråninvesteringsverksamheten :9938 :5670 :15395 :5669 Kassaflödefrånfinansieringsverksamheten Nyemission Erhållnakoncernbidrag Upplåning Kassaflödefrånfinansieringsverksamheten Minskning/ökningavlikvidamedel Likvidamedelvidåretsbörjan Omräkningsdifferens Likvidamedelvidåretsslut : :

17 17 Noter till koncern- och årsredovisningen Allmäninformation FINTAB(Moderföretaget)ochdessdotterföretag(sammantagetKoncernen)harrättigheternaattanpassa ochsäljafortnoxab:sledandewebbaseradeaffärssystemtillmindreföretagifinland,storbritannien, TysklandochPolen.Verksamhetenbedrivsitrehelägdadotterföretagsamttvådelägdadotterföretag. ModerföretagetärettsvensktaktiebolagmedsittsäteiStockholm.Adressentillhuvudkontoretär Framtidsvägen12,35196Växjö.ModerföretagetärnoteratpåNGMNordicMTF. Styrelsenharden21april2015godkäntdennakoncernredovisningföroffentliggörandeochdenkommer föreläggasstämmanförfastställelseden8maj2015. Sammanfattningavviktigaredovisningsprinciper Deviktigasteredovisningsprincipernasomtillämpatsnärdennakoncernredovisningupprättatsanges nedan.dessaprinciperhartillämpatskonsekventförallapresenteradeår,ominteannatanges. Grundförrapporternasupprättande KoncernredovisningenförkoncernenharupprättatsienlighetmedÅrsredovisningslagen,RFR1 KompletteranderedovisningsreglerförkoncernerochInternationalFinancialReportingStandards(IFRS) sådanadeantagitsaveu. Koncernredovisningenharupprättatsenligtanskaffningsvärdemetoden. AttupprättarapporteriöverensstämmelsemedIFRSkräveranvändningavendelviktigauppskattningar förredovisningsändamål.vidarekrävsattledningengörvissabedömningarvidtillämpningenav koncernensredovisningsprinciper.deområdensominnefattarenhöggradavbedömning,somär komplexaellersådanaområdendärantagandenochuppskattningaräravväsentligbetydelseför koncernredovisningenangesistycketviktigauppskattningarochbedömningarförredovisningsändamål. Nyaochändraderedovisningsprinciper2014 Nedanangesdestandardersomkoncernentillämparförförstagångenförräkenskapsårsombörjar1 januari2014ochsomharväsentligpåverkanpåkoncernensfinansiellarapporter: IFRS10 Koncernredovisning byggerpåredanexisterandeprinciperdådenidentifierarkontrollsomden avgörandefaktornförattfastställaomettföretagskallinkluderasikoncernredovisningen.standarden gerytterligarevägledningförattbiståvidfastställandetavkontrollnärdettaärsvårtattbedöma. KoncernensrapporterharintepåverkatsiochmedantagandetavIFRS10. IFRS12 Upplysningaromandelariandraföretag omfattarupplysningskravförallaformeravinnehavi andraföretag,såsomdotterföretag,samarbetsarrangemang,intresseföretagochejkonsoliderade struktureradeföretag. Andrastandarder,ändringarochtolkningarsomträderikraftförräkenskapsårsombörjar1januari2014 haringenväsentliginverkanpåkoncernensfinansiellarapporter. Nyastandarderochtolkningarsomännuintetillämpatsavkoncernen Ettantalnyastandarderochtolkningarträderikraftförräkenskapsårsombörjarefter1januari2014och harintetillämpatsvidupprättandetavdennafinansiellarapport.ingaavdessaförväntashanågon väsentliginverkanpåkoncernensfinansiellarapportermedundantagfördesomföljernedan:

18 18 IFRS9 Finansiellainstrument hanterarklassificering,värderingochredovisningavfinansiellatillgångar ochskulder.denfullständigaversionenavifrs9gavsutijuli2014.denersätterdedelaravias39som hanterarklassificeringochvärderingavfinansiellainstrument.ifrs9behållerenblandad värderingsansatsmenförenklardennaansatsivissaavseenden.detkommerattfinnas3 värderingskategorierförfinanseillatillgångar,upplupetanskaffningsvärde,verkligtvärdeöverövrigt totalresultatochverkligtvärdeöverresultaträkningen.hurettinstrumentskaklassificerasberorpå företagetsaffärsmodellochinstrumentetskaraktäristika.investeringariegetkapitalinstrumentska redovisastillverkligtvärdeöverresultaträkningenmendetfinnsävenenmöjlighetattvidförsta redovisningstillfälletredovisainstrumentettillverkligtvärdeöverövrigttotalresultat.ingen omklassificeringtillresultaträkningenkommerdåskevidavyttringavinstrumentet.ifrs9införocksåen nymodellförberäkningavkreditförlustreservsomutgårfrånförväntadekreditförluster.förfinansiella skuldersåändrasinteklassificeringenochvärderingenförutomidetfalldåenskuldredovisastillverkligt värdeöverresultaträkningenbaseratpåverkligtvärdealternativet.värdeförändringarhänförligatill förändringariegenkreditriskskadåredovisasiövrigttotalresultat.ifrs9minskarkravenför tillämpningavsäkringsredovisninggenomatt80125kriterietersättsmedkravpåekonomiskrelation mellansäkringsinstrumentochsäkratföremålochattsäkringskvotenskavarasammasomanvändsi riskhanteringen.ävensäkringsdokumentationenändraslitejämförtmeddensomtasframunderias39. Standardenskatillämpasförräkenskapsårsompåbörjas1januari2018.Tidigaretillämpningärtillåten. Koncernenharännuinteutvärderateffekternaavinförandetavstandarden. IFRS15 Revenuefromcontractswithcustomers reglerarhurredovisningavintäkterskaske.de principersomifrs15byggerpåskageanvändareavfinansiellarapportermeranvändbarinformation omföretagetsintäkter.denutökadeupplysningsskyldigheteninnebärattinformationomintäktsslag, tidpunktförreglering,osäkerheterkoppladetillintäktsredovisningsamtkassaflödehänförligttill företagetskundkontraktskalämnas.enintäktskaenligtifrs15redovisasnärkundenerhållerkontroll överdenförsåldavaranellertjänstenochharmöjlighetattanvändaocherhållernyttanfrånvaraneller tjänsten. IFRS15ersätterIAS18IntäkterochIAS11EntreprenadavtalsamtdärtillhörandeSICochIFRIC.IFRS15 träderikraftden1januari2017.förtidatillämpningärtillåten.koncernenharännuinteutvärderat effekternaavinförandetavstandarden. FINTABarbetarförnärvarandemerattutvärderadepotentiellaeffekternaavovanståendebeslutade menickeimplementeradenyastandardsochförändradestandards. Koncernredovisning) Dotterföretag) Dotterföretagärallaföretag(inklusivestruktureradeföretag)övervilkakoncernenharbestämmande inflytande.koncernenkontrollerarettföretagnärdenexponerasförellerharrätttillrörligavkastning frånsittinnehaviföretagetochharmöjlighetattpåverkaavkastningengenomsittinflytandeiföretaget. Dotterföretaginkluderasikoncernredovisningenfrånochmeddendagdådetbestämmandeinflytandet överförstillkoncernen.deexkluderasurkoncernredovisningenfrånochmeddendagdådet bestämmandeinflytandetupphör. Förvärvsmetodenanvändsförredovisningavkoncernensrörelseförvärv.Köpeskillingenförförvärvetav ettdotterföretagutgörsavverkligtvärdepåöverlåtnatillgångar,skulderochdeaktiersomemitteratsav koncernen.iköpeskillingeningårävenverkligtvärdepåallatillgångarellerskuldersomärenföljdaven överenskommelseomvillkoradköpeskilling.förvärvsrelateradekostnaderkostnadsförsnärdeuppstår. Identifierbaraförvärvadetillgångarochövertagnaskulderiettrörelseförvärv,värderasinledningsvistill verkligtvärdepåförvärvsdagen.förvarjeförvärv dvs.förvärvförförvärv avgörkoncernenom innehavutanbestämmandeinflytandeidetförvärvadeföretagetredovisastillverkligtvärdeellertill innehavetsproportionellaandelavdetförvärvadeföretagetsnettotillgångar. Somgoodwillredovisasdetbeloppvarmedköpeskilling,eventuelltinnehavutanbestämmandeinflytande samtverkligtvärdeperförvärvsdagenpåtidigareegetkapitalandelidetförvärvadeföretagetöverstiger verkligtvärdepåidentifierbaraförvärvadenettotillgångar.ombeloppetunderstigerverkligtvärdefördet

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443. , v

PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR. PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443. , v ~ ~ ~? ~~ PROVENTUS,~, v ÅRSREDOVISNING FÖR 1998 v PROVENTUS AKTIEBOLAG arg. nr. 556042-3443 (publ) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Proventus dotterbolag Proventus Handels bedriver från och med 1998

Läs mer

INDUSTRIPRODUKTER Ett urval av produkter: Cederroth Första Hjälpen-tavla

INDUSTRIPRODUKTER Ett urval av produkter: Cederroth Första Hjälpen-tavla ÅRSREDOVISNING 2009 /LOGGA/ Org.nr Innehållsförteckning 1 Verksamheten i korthet 2 Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning - koncern 5 Balansräkning - koncern 6 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Cinnober Financial Technology AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Innehållsförteckning: Sida

Läs mer

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272

Årsredovisning 2007. Barken Invest AB. Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Årsredovisning 2007 Barken Invest AB Org.nr 556216-1272 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Sid 2-4 Resultaträkning Sid 5 Balansräkning Sid 6-7 Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014

Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Delårsrapport fjärde kvartalet 2014 Index International AB (publ) 01.10.2014 31.12.2014 Index International AB (Publ.) Corporate Identity Number 556561-0770 2 Sammanfattning av fjärde kvartalet 2014 Nettoomsättningen

Läs mer

AcadeMedia Årsredovisning 2011

AcadeMedia Årsredovisning 2011 AcadeMedia Årsredovisning 2011 Vi är verksamma inom hela utbildningskedjan; förskola, GYMNASIESKOLA och vuxenutbildning. Sveriges största utbildningsföretag AcadeMedia är Sveriges största utbildningsföretag.

Läs mer

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567

Skuldman & Son, TEST AB - 5561234567 Standard 2015-05-12 15:24 Magnus Axelsson SKULDMAN & SON, TEST AB POSTADRESS: 169 93 SOLNA, SVERIGE BESÖKSADRESS: ROSENBORGSGATAN 4-6, 169 74 SOLNA, SVERIGE ORG.NR. 556123-4567 D&B D-U-N-S NR. 35-439-4793

Läs mer

The Empire Org nr 556586-2264

The Empire Org nr 556586-2264 Styrelsen och verkställande direktören för The Empire Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 28 februari - 31 december 2000 Innehåll Förvaltningsberättelse

Läs mer

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011

och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 1 (44) Styrelsen och verkställande direktören för Empire AB (publ) Org nr 556586-2264 får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2011 Innehåll: sida

Läs mer

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369)

Årsredovisning. Räkenskapsåret 2011-07-01 2012-06-30. för. AcadeMedia AB. (Org.nr 556806-1369) Årsredovisning Räkenskapsåret 211-7-1 212-6-3 för AcadeMedia AB (Org.nr 55686-1369) AcadeMedia AB l Org. nr: 55657-285 Gustavslundsvägen 151 C, Box 153, 167 15 Bromma tel: 8-545 87 25, fax: 8-545 87 258

Läs mer

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1

ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 ÅRSredovisning 2013 GEVEKO ÅRSREDOVISNING 2012 I VÄGMARKERINGSMARKNADEN 1 Kort om Geveko Verksamheten inleddes 1925 då Gevekos grundare Gunnar Bergendahl introducerade det tyska vägbeläggningsämnet Essenasfalt

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se.

Innehåll. Rapporter kan beställas per post hos AB Geveko, Box 2137, 403 13 Göteborg, telefon 031-172945, fax 031-7118866 och e-post info@geveko.se. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning, koncernen 6 Rapport över totalresultat, koncernen 7 Balansräkning, koncernen 8 Kassaflödesanalys, koncernen 10 Koncernens rapport

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB

ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB ÅRSREDOVISNING 2010 WALDEMAR ANDRÉN TAPETDESIGN AB Årsstämma Ordinarie årsstämma hålls den 12 maj 2011, kl 15.00 i Waldemar Andrén Tapetdesigns lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås (Viared). Anmälan Aktieägare

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

.'" ~ PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR .." PROVENTUS AKTIEBOLA arg.nr. 556042-3443

.' ~ PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR .. PROVENTUS AKTIEBOLA arg.nr. 556042-3443 ~.'" ~ PROVENTUS ÅRSREDOVISNING FÖR ' 2000.." v PROVENTUS AKTIEBOLA arg.nr. 556042-3443 G FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE -- ; /

Läs mer

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA...

ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN... 5 AKTIEN OCH ÄGARNA... Årsredovisning 2011 Followit Holding AB (publ) 1 januari 31 december 2011 Innehållsförteckning ÅRET I KORTHET... 3 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER ÅRETS UTGÅNG... 3 NYCKELTAL... 3 VD HAR ORDET... 4 AFFÄRSOMRÅDEN...

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2010 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Svenska Bostadsfonden 9 AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014 Innehåll: sida

Läs mer

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Servage AB (publ) Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 1 (43) Servage AB (publ) Org.nr 556605-4713 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 2 (43) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Servage i korthet... 3 Nyckeltal... 3 Året

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb

Årsredovisning. Höllvikens Boxningsklubb Årsredovisning för Höllvikens Boxningsklubb 847000-4337 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för Star Vault AB 556709-1169. Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för Star Vault AB Räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Kassaflödesanalys 8 Redovisningsprinciper och

Läs mer

Titania El-Service AB - 5567406326

Titania El-Service AB - 5567406326 Standard 2015-02-26 09:39 Hans-Göran Grännby TITANIA EL-SERVICE AB POSTADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE BESÖKSADRESS: ERNST AHLGRENS VÄG 1-3, 112 55 STOCKHOLM, SVERIGE ORG.NR.

Läs mer

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås

ÅRSREDO VISNING 2013 WA WallVision AB, Box 1, 501 13 Borås ÅRSREDO VISNING 2013 Årsstämma Ordinarie Ordinarie årsstämma hålls hålls den den 24 april 24 april 2014, 2014, kl 15.00 kl 15.00 i i WallVisions lokaler, lokaler, Ryssnäsgatan 8, Borås 8, Borås (Viared).

Läs mer

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493

Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 Årsredovisning Kopparbergs Bryggeri AB (publ) 556479-8493 2013 WWW.KOPPARBERGS.SE 1 2 KOPPARBERGS ÅRSREDOVISNING 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Kopparbergs Bryggeri AB (publ) får härmed

Läs mer