556802!6891"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "556802!6891"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Transkript

1 1 Årsredovisning+för+FINTAB(publ)'

2 2 Åretsomgått Summeringenav2014ärförFINTbådeenpositivbild,dåviharknutitfleranyabrakontakteratt samarbetamedpåvåramarknader,menviserävenenmindrepositivbilddådetgällerantaletnya kunderunderåret. Ävenattförsäljningsintäkternagåripositivriktning,dockfrånrelativtlågasiffror,såvarvåra förväntningarhögreför2014.dockharvienprocentuellökningpåca100%ikoncernenochantalet kunderharökatmed124%jämförtmed2013. Försäljningsutvecklingen(produktintäkterna)påvårarespektivemarknaderharökatiFinlandmed95%, iengland178%ochitysklandmed74%jämförtmed2013. Ivårbranschärdetviktigtattfåmyckettrafiktillhemsidornaochattpotentiellakundertecknarsigföratt testaprogrammengratisi30dagar.hemsidornamåstevaraanvändarvänligaochattraktivaför besökaren.underåretharvidärförinvesteratinyahemsidorpåsamtligavåramarknader. Glädjandeäratt,vårsatsningunder2014kringutvecklingav Testkunder och30dagarsgratisperiod, harislutetavåretbörjatvisasigvaraengodinvestering.ävenomviönskarattflertecknarsigföratt testafortnox,såservientydligtrend,atttillsammansmedvåramarknadsföringsinsatser,såökarbåde trafikentillhemsidornaochpotentiellanyakunder.atttahandomdessapotentiellanyakunderär mycketviktigtochfleranyainsatsergörsgenomdirektkontaktmedkundenochgenomattguidademrätt bådeinformativtochlogisktiprogrammen. Påvåramarknaderärvimarknadsledandeidetspråkstödvierbjuder.Programmenharstödför11språk ochdenstyrkanärvimånaomattförvaltaväl.vihardärförunderåretinvesteratividareutvecklingavett språkstödsprogramsåattarbetetmedöversättningarochimplementationenvidvarjenyuppdatering säkerställsochförenklas. Underåretgenomfördesenföreträdesemissionsomblevfulltecknad.Kapitaletanvändsförattsäkerställa dendagligaoperativadriftenochattökasynlighetenavfortnoxpåvåramarknader. Våramarknader Finland IFinlandserviattFortnoxvarumärkeetablerarsigochkännsväligeniprogramvarubranschen. Försäljningenharökatienpositivtrendochvikännerattdenkommerattökastadigtunder2015. MarknadsföringenharhittillsgjortstillstörstadelviaolikakampanjerOnline,vilketvikommeratt fortsättamed,menävenutökasmedflersamarbetsparterocholikaforumförprogramleverantörer. Under2014tecknadeFortnoxOyavtalmedfinskaSjöräddningssällskapetochunderförstahalvåret2015 kommersamtligaca300föreningarinomorganisationenattanvändafortnox.tillsammansmed Sjöräddningssällskapetkommerviocksåattmarknadsföravåraprodukteriolikakampanjerundervåren. DNA,ettavFinlandsstörstaTelecombolagochFortnoxOyharinlettettsamarbeteochkommer tillsammansattlanseraennytjänst.tjänstenärenmolnbaseradplattformsomsamlarverktyg,tjänster ochprogramvarasomriktarsigtilldna sca50000entreprenörerochsmåföretagare.viaplattformen kommerkundernaävenattkunnatadelavochbeställafortnoxprogramutbud. Tyskland FörsäljningeniTysklandharsåhärlångtvaritenbesvikelse.Vifokuserarnuallkrafttillihuvudsaktre områden,onlineförsäljning,försäljningviaredovisningsbyråerochsamarbetetmedopenxchange. FörstapartnernviaOpenXchange,Univention,kommerunderförstahalvåretbörjasäljaden gemensammaproduktenoxappsuiteochfortnox.underåreträknarvimedattytterligare45ox partnerskommerigångmedförsäljningen.

3 3 AndrasamarbetspartnerssomfinnsiTysklandärStarmoney,Tysklandsstörstaaktörinomonline banking,somharettstortantalkunderivårmålgrupp,små ochmedelstoraföretag.ochcloud.de,en marknadsportal,därvifinnsmedsomprogramleverantörförekonomiprogramförsmåochmedelstora företag.förväntningarnapådessasamarbetenärattdrivatrafiktillvårhemsidaochdärmedfåfler kunderattväljafortnox. StoraförändringarhargjortsorganisatorisktiTysklandunderperioden.Tysklandärnuettrenodlat försäljningskontor.företagsledningochekonomiansvarhartagitsöveravdensvenskaorganisationen. Dekostnadersomhartagitsochdeinvesteringarsomhargjortsunder2014,framföralltinyahemsidor, samarbetetochintegrationenmedopenxchangeochinteminstnärdetgällerutvecklingochanpassning av förtyskland viktigaprogrammoduler,göratttysklandunder2015kommeratthabetydligtlägre kostnaderochförbrukaväsentligtmindrekapitalänjämförtmed2014. Storbritannien ViharstrategisktvaltatthållanedkostnadernaförmarknadsföringiStorbritannientillförmånförde finskaochtyskamarknaderna.under2015planerarviatt,medstorsannolikhettillsammansmed samarbetspartners,återupptaarbetetpådenbrittiskamarknaden.dekundersomfinnsochtillkommer tasvälhandomfråndensvenskaorganisationen. Polen ViserfortfarandestoramöjligheterochenetableringochlanseringavFortnoxprogrampådenpolska marknadenplanerarviatt,precissomistorbritannien,genomföratillsammansmednågonväletablerad samarbetspartner.arbetetkommertroligtvisattpåbörjasislutetavåret. Open:Xchange SamarbetetmedOpenXchangeutvecklasvälochför2015ärdengemensammamålsättningenattinleda försäljningssamarbetemedtreoxpartnersunderförstahalvåretochmedytterligaretvåtilltreox partnersunderandrahalvåret. Produktutveckling Under2014lågenstordelavproduktutvecklingeniintegrationentillsammansmedOpenXchangeochen förstaversionavvårgemensammapaketeringharinstallerats. ViharparallelltmedOpenXchangeutvecklingenävenlanseratnyafunktionerochvidareutvecklingav Onlinebanking.VåramarknaderharkommitolikalångtiutvecklingenavOnlinebanking,varförden programutvecklingenkommerattvarafortsattviktigävenunder2015. Förattstärkaproduktenytterligarepåvåramarknaderharviutvecklatochlanseratenny modul,purchaseorder.medhjälpavdenhärmodulenkankundenenkeltskickaeninköpsordertillsin leverantörochfåkontrollövervadsomärbeställtochävenlagerstatus.purchaseorderären tilläggsmodulsomkostar4.90euro/pund. Under2015kommerviiFinlandattlanseraytterligareennymodulochdetärDebtcollection,en inkassotjänst.planenärattdennyamodulenkommerattfinnastillgängligförkundernaunderförsta halvåret2015.medinkassotjänstenkommerviattfåflermöjligaintäkterochtillattbörjamedifinland. Ettprojektsomviläggerstorkraftpåunder2015ärOnBoardingochsomkommerattpågåunderhela 2015.Istoradraginnebärdetattvåraprodukterskavarasåattraktivaochenklaattkommaigångmedså attkundernasförstavalalltidblirfortnox. NyakundergesalltidmöjlighetenatttestaFortnoxproduktergratisi30dagar.Attalltidsträvaefteratt höjakonverteringsgradentillbetalandekundermotiverarvårstorasatsningpåonboardingprojektet.

4 Ettförstastegäratttaframtydligaochenklaguiderförattkundenenkeltskakommaigångmedsina olikamoduler.vispelarinutbildningsfilmerförettextrastödkringdeolikafunktionernaochtydliggör användargränssnittetidevanligastevyernaiprodukterna. Slutligenvilljagsäga;storttacktillkunder,aktieägare,medarbetareochsamarbetspartnerssombidrar meduthållighetförattviskalyckasmedförsäljningenavfortnoxprodukterpåvåramarknader. Framöverkommerviattarbetahårtförattmångdubblaförsäljningenundervälkontrolleradeformer, hållahögkvalitetiproduktutvecklingochanpassningartillrespektivemarknad.vikommerattfortsätta denoffensivasatsningenmedförsäljningviahemsidornaochökamarknadsföringenviaonlineaktiviteter, exempelvisfacebook,twitter,youtube.vikommerävenattdeltaimässorochforumdärmålgruppen, småochmedelstoraföretagfinnsrepresenterade. Detökadeintressetförmolnlösningarpåvåramarknaderochvårafantastiskaproduktergörattviser försiktigtoptimistisktpåettframgångsrikt2015. Växjöiapril2015 CamillaJarnemyr VDFINTAB 4

5 5 Affärsidé,MålochStrategi Våraffärsidéärattanpassa,utveckla,ochsäljaFortnoxAB:sledandeinternetbaseradeaffärssystemtill småochmedelstoraföretagochtillrevisionsochredovisningsbyråerifinland,storbritannien,tyskland ochpolen. Vivillgenomvåramolnbaseradelösningarförenklaochhjälpasmåföretagochföreningaratteffektivisera detadministrativaarbetet.påsiktärmåletattblimarknadsledandepådemarknaderviverkari. Strateginför2015ärattpåettkraftfulltsättbearbetamarknadernaviaolikamedierochkanaler,samtatt fortsättasamarbetenmedstrategiskapartnersförattnåförsäljningsresultatsnabbareochsäkrare. Viärettfriståendebolagochverkarpåmarknadergenomvårahelochmajoritetsägdadotterbolag. Förvaltningsberättelse2014FINTAB StyrelsenochverkställandedirektörenförFINTAB, ,medsäteiStockholmavgerhärmedsin årsredovisningochkoncernredovisningförräkenskapsåretden1januari2014tillochmedden31 december2014. Allabeloppäritusentalssvenskakronor,tkr,omingetannatanges. Verksamheten FINTABärettfriståendebolagsomharlicensrättigheternaattanpassaochsäljaFortnoxAB sledande internetbaseradeaffärssystemtillsmåochmedelstoraföretagochtillredovisningsochrevisionsbyråeri Finland,Storbritannien,TysklandochPolen. Programutbudet,somomfattarblandannatredovisning,administration,säljstödochtidredovisning,ären fullskaligmolnetlösningochnåsfrånvilkeninternetbaseraddatorellerenhetsomhelståretrunt,dygnet runt.kundernabehöverintetänkapåinstallationer,uppdateringarellersäkerhetskopiering.prismodellen ärenligtabonnemangsformochkundernabetalarfördeprodukterdeväljerattanvända.enkelt,billigt ochsmartförsmåföretagare. Väsentligahändelserunderåret StyrelseniFINTABbeslutadeden27februari2014attutseCamillaJarnemyrtillordinarieVDoch koncernchefifintab.camillaharmångaårserfarenhetfrånbranscheniolikaledandebefattningaroch hadesedanden1augusti2013varittfvdibolaget. EttsamarbetsavtaltecknasmedOpenXchange.SamarbetetsomtidigarevaritbaseratpåettMoU innefattasnuavettslutgiltigtavtal.programutvecklingenavenlösningförintegreradanvändningav FortnoxkomplettaekonomisystemmedkommunikationsprogramvaranOXAppSuitefrånOpenXchange färdigställsunderåret. Bolagetharsåltintresseandelenom49procentiClickOfficeAB,dåbolagetinteharbedrivitnågon verksamhetdesenasteåren FINTABgenomfördeden17december2014enföreträdesemissionsomblevfulltecknad.Totalt tecknades aktier,varav aktiermedföreträdesrätt(79,1%)och (20,1%)aktierutanföreträdesrätt.Dettecknadebeloppetmotsvarar100procentav företrädesemissionenshögstabeloppom22,5msek.företrädesemissionenvartill80procenttäckt genomteckningsförbindelser,avsiktsförklaringarochgarantiförbindelser.teckningsgradenpå100 procentinnebarattingentilldelningskeddetillgarantikonsortiet. Företrädesmissioneninnebarattaktiekapitaletökarmed ,40SEKgenomemissionav aktier.EfterregistreringavnyemissionenuppgåraktiekapitaletiFINTtill ,22SEKfördelat på aktier,varderamedettkvotvärdeom0,011sek.utspädningseffektenfördeaktieägare somintedeltogiföreträdesemissionenuppgicktillcirka33procent.

6 Väsentligahändelserefterräkenskapsåretsutgång Perden31decemberärintehelaemissionenslutförd,efterslutfördemissionenijanuariuppgår aktiekapitalettill6191tkr,fördelatpå st.aktiermedettkvotvärdeom0,011kr/st. Koncernen Koncernenbestårper31december2014avmoderbolagetFINTABsamthelägdadotterföretagenFour DividedbySixAB,förvärvat1april2010(51%per1april2010och49%per28november2013), FortnoxSpzoo,förvärvat1april2010,FortnoxSoftwareLtd,startat16december2010samtFortnox GmbH,ägttill71,25%,förvärvat8augusti2011samtFortnoxOy,ägttill75%ochförvärvat10oktober Flerårsjämförelserkoncernen Nettoomsättning,tkr EBITDA,tkr Soliditet,% 73,0 78,2 23,5 59,9 Definitionavnyckeltal EBITDA,EarningsBeforeInterest,TaxandDepreciation/Amortization(resultatförefinansiellaposter samtavochnedskrivningaravmateriellaochimmateriellaanläggningstillgångar). Soliditet,egetkapitaliprocentavbalansomslutningen FINTABkoncernensomsättningochresultat Denexternanettoomsättningenunderperiodenuppgicktill763(3561)tkr.Underperiodenaktiverades arbeteföregenräkningom6549(5171)tkr.utvecklingskostnaderaktiveradesom9901(5600)tkr vilketavseranpassningavprogramvaran,dvslönekostnaderochinköpavutvecklingstimmarsamt översättning. Rörelseresultatetuppgicktill24802(17026)tkr.PostenÖvrigaexternakostnaderom9733(7557)tkr avsertillstörstadeldriftskostnader,utvecklingskostnader,licenskostnader.periodensresultatföreskatt uppgicktill23989(18724)tkr.resultatperaktieuppgicktill0,04(0,05)kr. Finansiellställning Vidperiodensutgånguppgickkoncernenslikvidamedeltill11209(20820)tkr.Utnyttjadcheckkredit uppgicktill0(0)kr.idelikvidamedlenper31decemberingårejde4710tkravemissionensom inbetaltsunderjanuari.nuvarandefinansieringochfinansieringsmöjligheterbedömsvaratillräckligaför attsäkerställafortsattdrift. Kassaflödetfråndenlöpandeverksamhetenuppgicktill17395(26909)tkr. Soliditetenvar73%. Förändringariegetkapital Koncernensegnakapitaluppgick,perden31december2014,till31032(37596)tkr,varav34526(39 984)tkrärhänförligttillmoderbolagetsaktieägareoch3494(2389)tkrärhänförligttillinnehavareav ickebestämmandeinflytande. Väsentligariskerochosäkerhetsfaktoreriverksamheten Koncernenärpåkortsiktutsattförvalutaochprisriskerisambandmedsinaffärsverksamhetavseende royaltyersättningarochoperativriskiformavförlustavstörrekunder. 6

7 Moderbolaget Moderbolagetsomsättningförperioden1januari2014till31december2014uppgicktill270(1055)tkr vilkentillstörstadelenbeståravaktiveradeutvecklingskostnader.resultatetefterskattförperioden uppgicktill20477(21059)tkr.personalkostnaderuppgicktill7523(5876)tkr.övrigaexterna kostnaderuppgicktill4459(5246)tkr. Likvidamedeluppgickperden31december2014till10954(17397)tkr.(Idelikvidamedlenper31 decemberingårejde4710tkravemissionensominbetaltsunderjanuari.)egetkapitalifintabuppgick till32367(33931)tkr.soliditetenuppgicktill76,2(78,8)%. Aktiekapital Perden31december2014uppgickantaletaktieriFINTABtill ( )st. Aktiekapitaletibolagetuppgickvidräkenskapsåretsutgångden31december2014till5759(4127)tkr. Perden31decemberärintehelaemissionenslutförd,efterslutfördemissionenijanuariuppgår aktiekapitalettill6191tkr,fördelatpå st.aktier.detfinnsingabegränsningaravseendehur mångarösteraktieägarekanavgevidbolagsstämman.aktiernaärnoteradepångmnordicmtfsedan12 september2011. FINTABsbörskursvidräkenskapsåretsutgångvar0,13kr,vilketgerettbörsvärdepå68061tkr. Störstaaktieägarna Namn Antalaktier Andel SIXSISAG ,07 COMPACTORFASTIGHETERAB ,26 FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET,AVANZAPENSION ,76 NORDNETPENSIONSFÖRSÄKRINGAB ,3 BANQUEÖHMANS.A ,23 ActoAS ,97 UNGER,JOHAN ,67 KARLANDER,JAN ,93 SVEALANDS.S.A ,15 JPMORGANBANK ,08 Övrigaaktieägare ,58 Tvister Ingetavbolagenikoncernenärdelaktiginågonmaterielltvist. Miljö IngetbolagiKoncernenbedrivertillståndspliktigverksamhet. Styrelsen Styrelsenskabeståavlägst3högst8ledamöter.Styrelsenarbetarefterenfastställdarbetsordningvilken reglerarfrekvensochdagordningförstyrelsemöten,distributionavmaterialtillsammanträdensamt ärendenattföreläggasstyrelsensominformationellerförbeslut.arbetsordningenreglerar arbetsfördelningenmellanstyrelsen,styrelsensordförandeochvdsamtdefinierarvd:sbefogenheteroch lön.styrelsensordförandeförberederstyrelsemötenatillsammansmedvd.förutomattbeslutaom bolagetsstrategi,affärsplanerochfinansiellaplanerutvärderarstyrelsenbolagetsverksamhetoch utveckling.vdochföretagsledningenrapporterarvidvarjeordinariestyrelsemötefrånverksamheten, såsomutvecklingochframstegsamtfinansiellrapportering.styrelsenbeslutarinomviktigaområden såsomväsentligaavtal,budget,finanspolicyochstörreinvesteringar. 7

8 Styrelsenhöll14(11)protokollfördasammanträdenunderåret. Bolagetsstämmovaldarevisorerrapporterardirektfråndenutfördarevisionentillstyrelsen. UTDELNING Styrelsenföreslårattingenutdelninglämnasförverksamhetsåret2014. FÖRSLAGTILLRESULTATDISPOSITION FöljandebeloppstårtillårsstämmansförfogandeSEK: Överkursfond Balanseratresultat Periodensresultat Styrelsenföreslårattåretsresultat kronoravräknasmotbalanseratresultat.Efterdisposition uppgårdetfriaegnakapitalettill: Överkursfond Balanseratresultat Beträffandemoderbolagetochkoncernensresultatochställningiövrigthänvisastillnedanstående resultatochbalansräkningarochkassaflödesanalyssamtsammanställningenöverförändringarieget kapitalmedtillhörandenoter,vilkautgörenintegreraddelavdennaårsredovisning. Sedan2011redovisarkoncernenenligtIFRS,seGrundförrapporternasupprättande. 8

9 Koncernensresultaträkning,tkr NOT 2014:01:01 :2014:12: :01:01 :2013:12:31 Nettoomsättning Aktiveratarbeteföregenräkning Övrigarörelseintäkter Summarörelseintäkter Övrigaexternakostnader 3,4, Personalkostnader Avskrivningarochnedskrivningar 9, Summarörelsekostnader :32193 :25831 Rörelseresultat :24802 :17026 Finansiellaintäkter Finansiellakostnader Summafinansiellaposter 795 :1601 Resultatefterfinansiellaposter :24007 :18627 Skattpååretsresultat Periodensresultat :23989 :18724 Periodens)nettoresultat)hänförligt)till:) Moderbolagetsaktieägare Innehavareavickebestämmandeinflytande Koncernensrapportövertotalresultatet Omräkningsdifferenseriutlandsverksamhet Summatotalresultatförperioden :25477 :19087 Totalresultatet)hänförligt)till:) Moderbolagetsaktieägare Innehavareavickebestämmandeinflytande Resultatperaktieföreochefterutspädning,kr 0,06 0,09 Genomsnittligtantalaktierunderperioden Antalaktiervidperiodensutgång

10 Koncernensrapportöverfinansiellställning,tkr NOT 2014:12:312013:12:31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriellaanläggningstillgångar Balanseradeutvecklingsutgifter Goodwill Summaimmateriellaanläggningstillgångar Materiellaanläggningstillgångar Inventarier Summamateriellaanläggningstillgångar Summaanläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Aktuellaskattefordringar Övrigafordringar Förutbetaldakostnaderochupplupnaintäkter Summakortfristigafordringar Likvidamedel Summaomsättningstillgångar SUMMATILLGÅNGAR

11 Koncernensrapportöverfinansiellställning,forts NOT 2014:12:312013:12:31 EGETKAPITALOCHSKULDER Egetkapital 15 Aktiekapital Övrigttillskjutetkapital Reserver Balanseratresultatinklusiveåretsresultat Innehavareavickebestämmandeinflytande Summaegetkapital Långfristigaskulder Övrigaskulder Summalångfristigaskulder Kortfristigaskulder Leverantörsskulder Övrigaskulder Upplupnakostnaderochförutbetaldaintäkter Summakortfristigaskulder SUMMAEGETKAPITALOCHSKULDER Ställdasäkerheter Spärradebankmedel Ansvarsförbindelser Inga Inga 11

12 HänförligttillModerbolagetsägare Koncernensrapportöverförändringi egetkapital Aktie kapital Övrigt tillskjutet kapital Omräknings reserver Balanserat resultat Summa Innehavutan bestämmande inflytande Summa Eget kapital Ingåendebalansper1januari :38 : : Totalresultat Åretsresultat Övrigttotalresultat Valutakursdifferenser Summatotalresultat : : :397 :47264 :11517 :1273 :12790 Värdetillskott Nyemission Kostnaderhänförligatillnyemission Räntekompensation Summavärdetillskott : : Transaktionermedägare Transaktionermedminoritetsägare Summatransaktionermedägare : : : :1115 :49 Utgåendebalansper31december :397 : : Ingåendebalansper1januari :397 : : Totalresultat Åretsresultat Övrigttotalresultat Valutakursdifferenser Summatotalresultat : : :1673 : : Värdetillskott Nyemission Tecknatejinbetalt Kostnaderhänförligatillnyemission Summavärdetillskott Transaktionermedägare Transaktionermedminoritetsägare Summatransaktionermedägare : : : :1373 : : Utgåendebalansper31december :1673 : : Avtecknatejinbetaltkapitalpå4710tkrkommeraktiekapitaletattökamed432tkr. 12

13 Moderbolagetresultaträkning,TKR Not 2014:01:01 :2014:12: :01:01 :2013:12:31 Nettoomsättning Aktiveratarbeteföregenräkning Övrigarörelseintäkter Summarörelseintäkter Övrigaexternakostnader 3,4, Personalkostnader Avskrivningarochnedskrivningar 9, Summarörelsekostnader :19870 :17264 Rörelseresultat :13049 :11650 Nedskrivningaravandelarochfordringarpåkoncernbolag Finansiellaintäkter Finansiellakostnader Erhållnakoncernbidrag Lämnadekoncernbidrag 30 0 Summafinansiellaposter :7428 :9409 Resultatefterfinansiellaposter :20477 :21059 Skattpååretsresultat Periodensresultat :20477 :

14 Moderbolagetsbalansräkning,tkr Not 2014:12: :12:31 TILLGÅNGAR Tecknatmenejinbetaltkapital Anläggningstillgångar Immateriellaanläggningstillgångar Balanseradeutvecklingsutgifter Summaimmateriellaanläggningstillgångar Materiellaanläggningstillgångar Inventarier Summamateriellaanläggningstillgångar Finansiellaanläggningstillgångar Andelarikoncernföretag Simmafinansiellaanläggningstillgångar Summaanläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristigafordringar Övrigafordringar Förutbetaldakostnaderochupplupnaintäkter Summakortfristigafordringar Kassaochbank Summaomsättningstillgångar SUMMATILLGÅNGAR

15 Moderbolagetsbalansräkning,tkr,FORTS. Not 2014:12: :12:31 Egetkapital Aktiekapital Pågåendenyemission Friareserver Åretsresultat Summaegetkapital Långfristigaskulder Övrigaskulder Summalångfristigaskulder Kortfristigaskulder Leverantörsskulder Skuldertillkoncernföretag 39 9 Övrigaskulder Upplupnakostnaderochförutbetaldaintäkter Summakortfristigaskulder SUMMAEGETKAPITALOCHSKULDER Ställdasäkerheter Spärradebankmedel Ansvarsförbindelser Förändringavmoderbolagets egnakapital,tkr Aktie kapital Pågående nyemission Över kursfond Inga Balanserat resultat Årets resultat Inga Summa Egetkapital31december2012 Vinstdispositionenligtbeslutav bolagsstämman :13842 : : Räntekompensation Nyemission Kostnaderhänförligatill : nyemission Åretsresultat : Egetkapital31december :30090 : Vinstdispositionenligtbeslutav : bolagsstämman Nyemission Tecknatejinbetaltkapital Kostnaderhänförligatill nyemission Åretsresultat Egetkapital31december : :51149 :

16 Rapportöverkassaflöde,tkr Koncernen Moderbolaget Not Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten Rörelseresultatefterfinansiellaposter Avskrivningarochnedskrivningar Finansiellaposter Betaldränta Erhållenränta Övrigaejkassaflödespåverkandeposter Betaldinkomstskatt Kassaflödefråndenlöpandeverksamhetenföre förändringarirörelsekapital :13440 :9160 :3855 :3672 Ökning/minskningkundfordringar Ökning/minskningövrigakortfristigafordringar Ökning/minskningleverantörsskulder Ökning/minskningövrigakortfristigaskulder Förändringarirörelsekapital :3956 :17749 :8768 :26953 Kassaflödefråndenlöpandeverksamheten :17395 :26909 :12623 :30624 Kassaflödefråninvesteringsverksamheten Köpavmateriellaanläggningstillgångar Köpavimmateriellatillgångar Investeringarifinansiellatillgångar Kassaflödefråninvesteringsverksamheten :9938 :5670 :15395 :5669 Kassaflödefrånfinansieringsverksamheten Nyemission Erhållnakoncernbidrag Upplåning Kassaflödefrånfinansieringsverksamheten Minskning/ökningavlikvidamedel Likvidamedelvidåretsbörjan Omräkningsdifferens Likvidamedelvidåretsslut : :

17 17 Noter till koncern- och årsredovisningen Allmäninformation FINTAB(Moderföretaget)ochdessdotterföretag(sammantagetKoncernen)harrättigheternaattanpassa ochsäljafortnoxab:sledandewebbaseradeaffärssystemtillmindreföretagifinland,storbritannien, TysklandochPolen.Verksamhetenbedrivsitrehelägdadotterföretagsamttvådelägdadotterföretag. ModerföretagetärettsvensktaktiebolagmedsittsäteiStockholm.Adressentillhuvudkontoretär Framtidsvägen12,35196Växjö.ModerföretagetärnoteratpåNGMNordicMTF. Styrelsenharden21april2015godkäntdennakoncernredovisningföroffentliggörandeochdenkommer föreläggasstämmanförfastställelseden8maj2015. Sammanfattningavviktigaredovisningsprinciper Deviktigasteredovisningsprincipernasomtillämpatsnärdennakoncernredovisningupprättatsanges nedan.dessaprinciperhartillämpatskonsekventförallapresenteradeår,ominteannatanges. Grundförrapporternasupprättande KoncernredovisningenförkoncernenharupprättatsienlighetmedÅrsredovisningslagen,RFR1 KompletteranderedovisningsreglerförkoncernerochInternationalFinancialReportingStandards(IFRS) sådanadeantagitsaveu. Koncernredovisningenharupprättatsenligtanskaffningsvärdemetoden. AttupprättarapporteriöverensstämmelsemedIFRSkräveranvändningavendelviktigauppskattningar förredovisningsändamål.vidarekrävsattledningengörvissabedömningarvidtillämpningenav koncernensredovisningsprinciper.deområdensominnefattarenhöggradavbedömning,somär komplexaellersådanaområdendärantagandenochuppskattningaräravväsentligbetydelseför koncernredovisningenangesistycketviktigauppskattningarochbedömningarförredovisningsändamål. Nyaochändraderedovisningsprinciper2014 Nedanangesdestandardersomkoncernentillämparförförstagångenförräkenskapsårsombörjar1 januari2014ochsomharväsentligpåverkanpåkoncernensfinansiellarapporter: IFRS10 Koncernredovisning byggerpåredanexisterandeprinciperdådenidentifierarkontrollsomden avgörandefaktornförattfastställaomettföretagskallinkluderasikoncernredovisningen.standarden gerytterligarevägledningförattbiståvidfastställandetavkontrollnärdettaärsvårtattbedöma. KoncernensrapporterharintepåverkatsiochmedantagandetavIFRS10. IFRS12 Upplysningaromandelariandraföretag omfattarupplysningskravförallaformeravinnehavi andraföretag,såsomdotterföretag,samarbetsarrangemang,intresseföretagochejkonsoliderade struktureradeföretag. Andrastandarder,ändringarochtolkningarsomträderikraftförräkenskapsårsombörjar1januari2014 haringenväsentliginverkanpåkoncernensfinansiellarapporter. Nyastandarderochtolkningarsomännuintetillämpatsavkoncernen Ettantalnyastandarderochtolkningarträderikraftförräkenskapsårsombörjarefter1januari2014och harintetillämpatsvidupprättandetavdennafinansiellarapport.ingaavdessaförväntashanågon väsentliginverkanpåkoncernensfinansiellarapportermedundantagfördesomföljernedan:

18 18 IFRS9 Finansiellainstrument hanterarklassificering,värderingochredovisningavfinansiellatillgångar ochskulder.denfullständigaversionenavifrs9gavsutijuli2014.denersätterdedelaravias39som hanterarklassificeringochvärderingavfinansiellainstrument.ifrs9behållerenblandad värderingsansatsmenförenklardennaansatsivissaavseenden.detkommerattfinnas3 värderingskategorierförfinanseillatillgångar,upplupetanskaffningsvärde,verkligtvärdeöverövrigt totalresultatochverkligtvärdeöverresultaträkningen.hurettinstrumentskaklassificerasberorpå företagetsaffärsmodellochinstrumentetskaraktäristika.investeringariegetkapitalinstrumentska redovisastillverkligtvärdeöverresultaträkningenmendetfinnsävenenmöjlighetattvidförsta redovisningstillfälletredovisainstrumentettillverkligtvärdeöverövrigttotalresultat.ingen omklassificeringtillresultaträkningenkommerdåskevidavyttringavinstrumentet.ifrs9införocksåen nymodellförberäkningavkreditförlustreservsomutgårfrånförväntadekreditförluster.förfinansiella skuldersåändrasinteklassificeringenochvärderingenförutomidetfalldåenskuldredovisastillverkligt värdeöverresultaträkningenbaseratpåverkligtvärdealternativet.värdeförändringarhänförligatill förändringariegenkreditriskskadåredovisasiövrigttotalresultat.ifrs9minskarkravenför tillämpningavsäkringsredovisninggenomatt80125kriterietersättsmedkravpåekonomiskrelation mellansäkringsinstrumentochsäkratföremålochattsäkringskvotenskavarasammasomanvändsi riskhanteringen.ävensäkringsdokumentationenändraslitejämförtmeddensomtasframunderias39. Standardenskatillämpasförräkenskapsårsompåbörjas1januari2018.Tidigaretillämpningärtillåten. Koncernenharännuinteutvärderateffekternaavinförandetavstandarden. IFRS15 Revenuefromcontractswithcustomers reglerarhurredovisningavintäkterskaske.de principersomifrs15byggerpåskageanvändareavfinansiellarapportermeranvändbarinformation omföretagetsintäkter.denutökadeupplysningsskyldigheteninnebärattinformationomintäktsslag, tidpunktförreglering,osäkerheterkoppladetillintäktsredovisningsamtkassaflödehänförligttill företagetskundkontraktskalämnas.enintäktskaenligtifrs15redovisasnärkundenerhållerkontroll överdenförsåldavaranellertjänstenochharmöjlighetattanvändaocherhållernyttanfrånvaraneller tjänsten. IFRS15ersätterIAS18IntäkterochIAS11EntreprenadavtalsamtdärtillhörandeSICochIFRIC.IFRS15 träderikraftden1januari2017.förtidatillämpningärtillåten.koncernenharännuinteutvärderat effekternaavinförandetavstandarden. FINTABarbetarförnärvarandemerattutvärderadepotentiellaeffekternaavovanståendebeslutade menickeimplementeradenyastandardsochförändradestandards. Koncernredovisning) Dotterföretag) Dotterföretagärallaföretag(inklusivestruktureradeföretag)övervilkakoncernenharbestämmande inflytande.koncernenkontrollerarettföretagnärdenexponerasförellerharrätttillrörligavkastning frånsittinnehaviföretagetochharmöjlighetattpåverkaavkastningengenomsittinflytandeiföretaget. Dotterföretaginkluderasikoncernredovisningenfrånochmeddendagdådetbestämmandeinflytandet överförstillkoncernen.deexkluderasurkoncernredovisningenfrånochmeddendagdådet bestämmandeinflytandetupphör. Förvärvsmetodenanvändsförredovisningavkoncernensrörelseförvärv.Köpeskillingenförförvärvetav ettdotterföretagutgörsavverkligtvärdepåöverlåtnatillgångar,skulderochdeaktiersomemitteratsav koncernen.iköpeskillingeningårävenverkligtvärdepåallatillgångarellerskuldersomärenföljdaven överenskommelseomvillkoradköpeskilling.förvärvsrelateradekostnaderkostnadsförsnärdeuppstår. Identifierbaraförvärvadetillgångarochövertagnaskulderiettrörelseförvärv,värderasinledningsvistill verkligtvärdepåförvärvsdagen.förvarjeförvärv dvs.förvärvförförvärv avgörkoncernenom innehavutanbestämmandeinflytandeidetförvärvadeföretagetredovisastillverkligtvärdeellertill innehavetsproportionellaandelavdetförvärvadeföretagetsnettotillgångar. Somgoodwillredovisasdetbeloppvarmedköpeskilling,eventuelltinnehavutanbestämmandeinflytande samtverkligtvärdeperförvärvsdagenpåtidigareegetkapitalandelidetförvärvadeföretagetöverstiger verkligtvärdepåidentifierbaraförvärvadenettotillgångar.ombeloppetunderstigerverkligtvärdefördet

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Marcus'Teilman,'Verkställande'Direktör'

Marcus'Teilman,'Verkställande'Direktör' Delårsrapport+för+perioden+1+januari+ +31+mars+2015+ Samtligabeloppirapportenavserkoncernenochangesitkr,ominteannatanges.Beloppeninomparentesavsermotsvarande periodförraåret. + Spelintäkterna+ökade+med+172%+

Läs mer

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011

Delårsrapport 3 för perioden 1 juli 30 september 2011 Stockholm den 16 november Delårsrapport för perioden 1 juli - 30 september Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i svenska kronor, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874

Årsredovisning. för. Fjällbete i Åredalens ek förening 769608-9874 1(7) Årsredovisning för Fjällbete i Åredalens ek förening 76968-9874 Styrelsen får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 212-1-1-212-12-31. Innehållsförteckning Sida

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04

Resultat och ställning, Koncernen 2005/06 2004/05 2003/04 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet, anordna reserarrangemang och därmed förenlig verksamhet, liksom äga och förvalta fastigheter såväl i Sverige som utomlands.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2015

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2015 FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Från första kvartalet 2015 periodiseras produktintäkterna efter avtalsperioden Nettoomsättningen uppgick före periodisering till 284

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Net Gaming Europe AB (publ)

Net Gaming Europe AB (publ) Delårsrapport för perioden 1 januari 30 september 2014 Samtliga belopp i rapporten avser koncernen och anges i tkr, om inte annat anges. Beloppen inom parentes avser motsvarande period förra året. Spelintäkterna

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906

MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 MED RÄTT VÄRDERINGAR SEDAN 1906 Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Med rätt värderingar sedan 1906 Hur bygger man ett företag som förblir stabilt? Man börjar med att lägga en ordentlig grund; en värdegrund.

Läs mer

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag.

Moderbolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotterbolag. VD s ord 2011 var ett spännande år, mycket hände och fort gick det! Vi startade året starkt med bra inflöde av affärer och avslutade året med vårt bästa rörelseresultat sedan starten. Vår rekryteringsverksamhet

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. QBNK Company AB 556653-3070. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för QBNK Company AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2009 Årsredovisning för BTH Bygg AB 556447-6140 Styrelsen och verkställande direktören för BTH BYGG AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Silentium AB Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2004-01-01-2004-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening

Årsredovisning. Västra Kållandsö VA ekonomisk förening Årsredovisning för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening 769622-6120 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Västra Kållandsö VA ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011

Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Fortnox International AB (publ) - Dela rsrapport januari - juni 2011 Andra kvartalet 2011 Nettoomsättningen uppgick till 672 tkr Rörelseresultatet uppgick till -1 111 tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012

Räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012 Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Kommunikatörer AB (tidigare Sveriges Informationsförening Service AB) Styrelsen för Sveriges Kommunikatörer AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014

FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 FINT AB (publ) - Delårsrapport januari mars 2014 Första kvartalet 2014 Nettoomsättningen uppgick till 170 (1 124) tkr Rörelseresultatet uppgick till - 5 292 (- 2 790) tkr Kassaflödet från den löpande verksamheten

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ)

Årsredovisning. Koncernredovisning. Vindico Security AB (publ) Årsredovisning och Koncernredovisning för Vindico Security AB (publ) 556405-9367 Räkenskapsåret 2008 Förvaltningsberättelse...2 s resultaträkning...4 s balansräkning...5 s kassaflödesanalys...7 s resultaträkning...8

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen.

Räkenskapsåret har främst kännetecknats av fortsatt renodling av verksamheten och fortsatt utveckling av organisationen. Årsredovisning 2008 556447-6140 Verksamhet Bolaget är helägt dotterbolag till Unikaboxen AB org nr 556320-8452 med säte i Stockholm, och utgör moderbolag i en koncern bestående av dotterbolagen Mark och

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Biosensor Applications Sweden AB Org.nr 556376-6814

Biosensor Applications Sweden AB Org.nr 556376-6814 Biosensor Applications Sweden AB Org.nr 556376-6814 Årsredovisning för räkenskapsåret 1999-01-01-1999-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Biosensor Applications Sweden Aktiebolag avger härmed

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning

Årsredovisning och koncernredovisning Styrelsen och verkställande direktören för QBNK Holding AB (publ) Org nr får härmed avge Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014-01-13 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING

STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÖR SÖLVESBORGS STUVERI & HAMN AB, ORG NR 556008-2231, FÅR HÄRMED AVGE ÅRSREDOVSNING OCH KONCERNREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2012 Innehåll:

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2004 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2004-01-01--2004-12-31

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening

Årsredovisning. Kållands Bredband Ekonomisk förening Årsredovisning för Kållands Bredband Ekonomisk förening 769625-1177 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Kållands Bredband Ekonomisk förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå

Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Årsredovisning och koncernredovisning Idrottsklubben Studenterna i Umeå Org.nr 894000-4792 Räkenskapsår - 2012/12/31 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret - 2012/12/31 Styrelsen för

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman

VD KOMMENTAR. Verkställande direktör Robin Stenman VD KOMMENTAR Första kvartalet 2015 har varit ett bra kvartal för bolaget, som enligt plan med investerat kapital, stärkt bolaget med viktiga personer. Rosanna Thun rekryterades som vvd och bolagets styrelseledamot

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2005 2 ÅRSREDOVISNING Styrelsen och verkställande direktören för Alternativa aktiemarknaden i Sverige AB (publ) org. nr 556634-8222, avger härmed redovisning för verksamhetsåret 2005-01-01--2005-12-31

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Årsredovisning 2014 1 Fastum UBC Förvaltning AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida

Läs mer

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening Årsredovisning för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening 769626-4147 Räkenskapsåret 2014 1 (7) Styrelsen för Häggådalens Fiber Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda

Läs mer

Årsredovisning ONETOOFREE AB

Årsredovisning ONETOOFREE AB Årsredovisning för ONETOOFREE AB 556729-7758 Räkenskapsåret 2010 07 01 2011 06 30 Org.nr 556729-7758 1 (7) Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget utvecklar och tillhandahåller spel på internet

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Org.nr. 556048-9154 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498

Årsredovisning. för. Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Årsredovisning 2014 för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB org nr: 556318-8498 Styrelsen och verkställande dirktören för Svenska Uppfinnareföreningens Service AB får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Positivt resultat och nya produktlanseringar

Positivt resultat och nya produktlanseringar Sida 1 av 11 Vindico Security AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2013-01-01 2013-03-31 Positivt resultat och nya produktlanseringar Rapportperioden 2013-01-01 2013-03-31 Koncernens nettoomsättning blev

Läs mer

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst

Förvaltningsberättelse. Dispositioner beträffande vinst Årsredovisning 2012 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Byggillet i Stockholm AB, 556629-8450 får härmed avge årsredovisning för 2011-07-01-2012-12-31. Allmänt om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913

Årsredovisning. QuickCool AB 556639-3913 1(9) Årsredovisning QuickCool AB Styrelsen och verkställande direktören för QuickCool AB får härmed lämna sin redogörelse för bolagets utveckling under räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ)

Årsredovisning. Tingsryd 1609 AB (publ) Årsredovisning för Tingsryd 1609 AB (publ) 556693-7990 Räkenskapsåret 2010 07 01 2010 12 31 Org.nr 556693-7990 1 (7) Styrelsen och verkställande direktören för Tingsryd 1609 AB (publ) får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(14) Sundsvalls Golfklubb Org nr 889200-5383 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ)

Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Sida 1 av 11 Bokslutskommuniké 2009 Vindico Security AB (publ) Helåret 2009 Koncernens nettoomsättning ökade med ca 6% och uppgick till 4454 (4196) tkr. Koncernens resultat efter skatt uppgick till -926

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst

Årsredovisning. Koncernredovisning. Ideella föreningen Livsmedel i Väst Årsredovisning och Koncernredovisning för Ideella föreningen Livsmedel i Väst 868401-1649 Räkenskapsåret 2014 1 (14) Styrelsen för Ideella föreningen Livsmedel i Väst får härmed avge årsredovisning och

Läs mer

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Froglodge Sweden AB. Årsredovisning för 556960-0512. Räkenskapsåret 2014-01-12-2014-12-31. Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Froglodge Sweden AB Räkenskapsåret 2014-01-12 - Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning TvÅTUsenToLv

Årsredovisning TvÅTUsenToLv Årsredovisning TVÅTUSENTOLV 2 förvaltningsberättelse 4 resultaträkning 5 balansräkning 6 ställda säkerheter & ansvarsförbindelser 7 kassaflödesanalys 8 tilläggsupplysningar 14 underskrifter VD HAR ordet

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2012-09-01-2013-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB

Årsredovisning. Koncernredovisning. Abelco AB Årsredovisning och Koncernredovisning för Abelco AB 556775-2745 Räkenskapsåret 2014 1 (21) Styrelsen och verkställande direktören för Abelco AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för

Läs mer

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014

Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 Dala Vatten och Avfall AB Årsredovisning 2014 2014 Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(18) Göteborgs Curlingklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

CWS Comfort Window System AB

CWS Comfort Window System AB 556574-9826 Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Styrelsen för får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2005-09-01-2006-08-31 Bolagets sjätte räkenskapsår Redovisningen omfattar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 MedCore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari Juni 2015 Januari juni 2015 Nettointäkten uppgick till 29,6 (34,5) Mkr -15% EBITDA -0,6 (-2,4) Mkr Resultat efter skatt uppgick

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer