Årsredovisning IUC Norrbotten AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006. IUC Norrbotten AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2006 IUC Norrbotten AB

2 Årsredovisning för IUC Norrbotten AB Räkenskapsåret

3 Ett framgångsrikt 2006! Vi gläds alla åt ett för länet framgångsrikt år Även IUC Norrbotten har haft ett bra år med många intressanta projekt tillsammans med företagen och ett bra samarbete med andra aktörer. De mål som styrelsen lade fast i början av året har överträffats. Företagen inom samtliga branschområden: trä, verkstad och elektronik/it har haft en god tillväxt. Resultaten i företagen ser ut att bli ännu bättre 2007 och det är kul att Norrbotten uppmärksammas och blir förebild på ett så viktigt område som tillväxt i SME. TBN-metoden, tillväxt i befintligt näringsliv, som vi utvecklat under några år börjar bli etablerad som ett effektivt verktyg för behovsstyrd utveckling och tillväxt i SME. Vi har fått mycket positiv respons från företagen kring mentorprogrammet och Idé- och temaseminarierna som vi kommer att fortsätta med under Sex program/projekt har genomförts inom IUC Norrbotten och vi har aktivt hjälpt andra aktörer att anpassa sina projekt till företagens behov. Projektverksamheten har vuxit ytterligare på grund av de initiativ som entreprenörerna tagit kring angelägna utvecklingsområden. Totalt har 100-talet företag deltagit i projekten. Samarbetet med universitetet har tagit ett stort kliv framåt inom flera områden och har förutsättningar att fördjupas de närmaste åren. De områden där samarbetet börjar ta form är bl.a. Industriellt byggande, Inbyggda system och Produktionsutveckling m.h.a. Lean. Inom området Högpresterande stål har IUC Norrbotten medverkat i samarbete med Innovationsbron till att skapa marknadsprogrammet Pro Steel. Genom samverkan kring Finanspartner.nu har en väg in skapats för entreprenörerna när det gäller stöd till produktutveckling. Vår ambition är att under 2007 medverka till att vidareutveckla den gemensamma plattformen för finansiering i SME, Inom det nationella IUC nätverket och det gemensamt ägda IUC Sverige AB har gemensamma arbetsmodeller och metoder utvecklats inom områdena Institutsamverkan, Avknoppning och Nätverk. Vi har aktivt deltagit i detta arbete samt i de pilotprojekt som startats inom ramen för det s.k. IAN programmet. Visionen blir verklighet Framgångsrikt arbete under senare år ger goda förutsättningar för framtiden och 2007 blir ett år då grunden kan läggas för en långsiktig utveckling i samverkan med syftet att förverkliga den långsiktiga visionen: π Att bygga tillit mellan företagare, universitet, basindustri, offentlig verksamhet och genomföranderesurser som genererar hållbar regional tillväxt. π Att bli bästa regionala exempel inom EU på att åstadkomma utveckling av SME enligt de nya ambitioner som gäller för programperioden Under 2007 har vi möjlighet att stödja våra entreprenörer i deras ambitioner att skapa tillväxt och utveckling π Inventera utvecklingsbehov i SME, där de prioriterade behoven presenteras i TBN matrisen. π Mentorprogram för entreprenörer som vill växa. π Idé- och temaseminarier kring angelägna teman. π Utveckla tillämpningen av TBN-metoden och proaktiv samverkan med andra aktörer. π Genomföra projekt och program som svarar emot de identifierade behoven. Etablera affärsnätverk. π Identifiera FoU-projekt i SME och koppla samman med institut, högskolor, universitet. π Samordna utvecklingsprojekt tillsammans med SME och FoU organisationer. π Avknoppningar från storföretag. π Stimulera ökad IT tillämpning i SME. π Kompetensutveckling i SME. Vi kommer också att utveckla vår metod att starta och driva kluster. IUC Norrbotten driver redan sex kluster med framgång och Norrbotten behöver en effektiv klustermotor. Anders Wäppling, vd, IUC Norrbotten.

4 Stark resultatutveckling bland TBN-företagen IUC Norrbotten har granskat ca 130 företag som rapporterar bokslut till PRV och som inventerats enligt TBN-metoden (se sid 2-3). Företagen har alla kompletta bokslut för åren Under dessa år ökade det samlade resultatet i företagen med ca 300 procent. Antalet heltidsanställda ökade under samma period med åtta procent (163 personer). Representerade branscher är trä, verkstad och elektronik/it. Optimismen och engagemanget är stort i dessa företag och med förbättrat resultat skapas tillväxteffekter långt utanför de enskilda företagen. Produktägande småföretag är Norrbottens starkaste tillväxtmotor och deras betydelse för länets utveckling kommer att bli ännu större när investeringsboomen i basindustrin klingar av. Tillväxt i befintligt näringsliv TBN-metoden kan bli nationellt verktyg med varumärkesskydd En inventering av små och medelstora företag i Norrbotten genomförs löpande av IUC Norrbotten. Hittills har drygt 200 företag kontaktats och är nu inlagda i TBN-databasen, ett internetbaserat verktyg för behovsanalys. IUC Norrbotten gör tillsammans med företagen en behovsinventering där företagen rangordnar sina utvecklingsbehov. Varje företag anger bland annat sina tre högst prioriterade behov. För att skapa tillväxt i länets näringsliv, och då främst i produktägande, basindustrinära och entreprenörsledda småföretag, utgår TBNarbetet från företagens egna behov och tillväxtambi-

5 ÅRSREDOVISNING 2006 IUC:s verksamhetsmotor tioner. Användarna kan enkelt och effektivt ta reda på vilka behov företagen har och agera utifrån dessa. TBN-databasen har varit i drift sen augusti TBN-matrisen/metoden är IUC Norrbottens verktyg för kvalitetssäkring av insatserna. Med hjälp av metoden kan alla åtgärder styras mot verkliga behov. Bedömningar grundas på fakta och åtgärder kan utformas för att komma så många som möjligt till godo. TBN-metoden har lagt grunden till den positiva utveckling som kännetecknat IUC Norrbotten de senaste åren. Metoden är den motor som gjort det möjligt att arbeta utifrån företagens egna behov. Och nu kan metoden bli ett nationellt verktyg för alla 16 IUC-företagen i landet. Diskussioner och utredningar genomförs under våren 2007 för att TBN-metoden inom ett år ska kunna börja användas av IUC-bolagen i hela landet. För att det hela ska fungera måste TBN-verktyget få en ny IT-plattform som klarar fler användare och en större databas. Dessutom kommer eventuellt fler funktioner att läggas till samt anpassningar för att säkra sekretesskraven. Med rikstäckning blir det statistiska underlaget betydligt större än idag vilket medför att de insatser som görs för att utveckla företagen i Sverige finslipas och får större träffsäkerhet. Parametrar/områden i TBN: Ω Export Ω Marknad/försäljning Ω Produktutveckling Ω Finansiering Ω Inköp Ω Produktion/logistik Ω Verksamhetsstyrning Ω Affärsutveckling/kompetensutveckling Ω Styrelse/ledning/organisationsutveckling Ω Affärsplan/strategi Ω Generationsväxling Ω Övrigt (t ex kommentarer och dokument/bilagor) Ett 50-tal utvalda personer/aktörer använder TBN-metoden. Dessa finns inom IUC-organisationen, Innovationsbron, Norrbottens Forskningsråd, Luleå tekniska universitet, Internet Bay, Länsstyrelsen i Norrbotten, ALMI, Norrlandsfonden, Norrbottens läns landsting, Företagarna, Centek, Handelskammaren, samtliga kommunala näringslivschefer i länet, Exportrådet (lokal representant), Kommunförbundet och Lunova. Varumärkesskydd Begreppen TBN-metoden och TBN-matrisen fick under hösten 2006 varumärkesskydd. IUC satsar på konferensarrangemang I maj 2006 arrangerade IUC konferensen Utvecklingsmöte för entreprenörer som lockade ca 130 deltagare och fick ett mycket bra gensvar. På konferensprogrammet: Ω Forskning och utveckling som konkurrensfaktor i träindustrin. Ω Samverkan inom elektronikbranschen. Ω Kapital och kompetens för expansion. Ω EPN en partner för processindustrier i Norrbotten. Ω Design framtidens bro mellan idé och vinst. Under 2007 planeras en ny konferens på samma tema med ett finjusterat upplägg för att skapa ytterligare kontaktytor mellan företagarna. Klustermotor och partner för mentorstöd I bättre på att processtyra samarbeten, både mellan företagen själva och mellan företag, samhälle och forsknings- och utbildningsinstitutioner. UC Norrbottens ambition är att vara en stark partner för mentorstöd och en klustermotor. Just samverkan har sen länge varit en viktig plattform och nu ska IUC bli ännu

6 ÅRSREDOVISNING 2006 Framåt för träbranschen! Byggandet och vidareförädlingen ökar P å riksnivå har byggandet i stora drag fördubblats under de senaste två åren. Samma tendens ser vi Norrbotten. Träindustrin flyttar fram sina positioner och det mest glädjande är att vidareförädlingen växer. Älvsbyhus, Plusshus, Vittjärvshus och Lindbäcks Bygg är bara några av företagen i länet som ökar sin produktion och i många fall nyanställer personal. Under den senaste tiden har också branschen omstrukturererats där nya ägare har etablerat sig i befintliga företag. Setra Group har till exempel förvärvat Rolfs såg i Kalix och gått in som stor ägare i Plusshus i Arvidsjaur. Plusshus ändrar flödet i fabriken för att förbättra den inre effektiviteten och Stenvalls Trä investerar i ny utrustning bland annat inom kapning och hyvling. BAC i Örarna strax utanför Luleå fortsätter att satsa på vidareförädling med ett utökat byggprogram. Vittjärvshus i Boden ökade under förra året sin omsättning med ca 40 procent mest beroende på en expansion inom flerfamiljshus. Länet fick ett nytt tillskott bland husfabrikanterna i och med att Englunds hus i Kalix klev in på arenan. Rolfs såg i Kalix utökar vidareförädlingen rejält med utökad skiftgång och fler tillverkningslinjer. Industriellt träbyggande har stora utvecklingsmöjligheter F örst 1994 blev det tillåtet i Sverige att bygga trähus högre än två våningar. Lagändringen satte fart på det industriella träbyggandet och håller nu på att förändra konkurrenssituationen på byggmarknaden. Många hustillverkare i landet ser utvecklingsmöjligheter inom segmentet, bland annat Lindbäcks Bygg i Piteå som investerat ca 40 Mkr för att effektivisera tillverkning av element för flerfamiljshus i trä. Många bedömare anser att det finns stora utvecklingsmöjligheter på området, inte bara nationellt utan även internationellt. Det är både av kommersiella och miljömässiga skäl träbyggandet är intressant.. Man tillverkar och bygger inom- hus under kontrollerade förhållanden för att senare montera på plats under relativt kort tid. Montaget innebär att det krävs relativt få yrkeskategoreier vilket underlättar logistiken. Även belastningen på underlaget minskar. I Skellefteå bygger man till exempel ett bostadsområde i trä invid älven på grund av erosionsrisken. Bedömningen är att stål och betong blir för tungt. I USA har man byggt flerfamiljshus i trä sen långt tillbaka med stor framgång. Nu efchrister André, ter lagändringen 1995 tar det fart i Sverige. projektledare, IUC Strategiprogram Trä i Norrbotten I UC Norrbotten har tillsammans med företrädare för länets träindustri, Länsstyrelsen och Luleå tekniska universitet utarbetat en strategi för tränäringen i Norrbotten. Cirka 60 företag deltog i diskussionerna. Strategin ska nu omsättas i handling. Bland de slutsatser som dras är att vidareförädlingen i länet bör ökas. Företagen bör flytta sig framåt i värdekedjan och utsikterna ser bra ut med den positiva utveckling branschen har idag. Trästrategin fokuserar på sex insatsområden: marknadsföring, produktutveckling, produktion och logistik, affärsplanering, samverkan, kompetensutveckling och -försörjning. Visionen är att träindustrin i Norrbotten har den bästa rela- tiva SMF-tillväxten i Europa fram till 2013 genom att de enskilda företagen har avancerat framåt i värdekedjan. Visionen baseras på ökad prefabricering inom ramen för industriellt byggande. En ledande princip för programmet är att det ska bygga på relationer mellan de tre huvudaktörerna, näringslivet, forsknings- och utbildningsverksamheter och samhälle, i ett så kallat triple helix-förhållande.

7 ÅRSREDOVISNING 2006 Kompetensutvecklingsprogram tar form I UC Norrbotten, landstinget och länsstyrelsen startar ett utbildningsprogram för träindustrin i Norrbotten. Främst riktas insatserna mot företag i fyrkantskommunerna och Kalix kommun. Det handlar om allt från styrelsearbete och företagsledning till maskinunderhåll. Om intresse och behov finns kan kurser arrangeras med relativt kort varsel. Buildinwood Inredningar och möbler Kurt Hempele, projektledare, IUC E F n ny IT-plattform är under uppbyggnad hos de företag som ingår i Möbelskaparna. Företagen behöver utveckla sina affärssystem för att samverkan ska kunna förbättras inom främst logistiken. S&B Nord, säljbolaget i Möbelskaparna, har under senaste året etablerat ett centrallager i Kalix för att korta ledtiderna vid order och leverans. S&B Nord skeppar idag ut möbler till ca 450 återförsäljare i Sverige. De danska och norska marknaderna har bearbetats under våren för att på sikt skapa försäljningskanaler i dessa länder. örra verksamhetsåret var framgångsrikt för de flesta företagen i träbranschen i Norrbotten. Inom Buildinwood genomfördes ett antal olika aktiviteter som deltagande i utställningar och mässor, bland annat Nordbygg, Hem & Villa och Planexpo på Irland i gemensam monter. BuildinWood företagen har dessutom besökt två mässor, i Milano och Göteborg, för att samla information och hitta leverantörer för kommande investeringar i ny utrustning. Under året har ett antal företag medverkat i framtagandet av en strategisk plan för träutvecklingen under Tack vare en god byggkonjunktur och framgångar inom marknadsföring och försäljning ser det ljust ut inför de närmaste åren. Ett varumärke växer fram Design LABland D esign LABland startade med en förstudie och är nu i andra fasen i projektet som går ut på att hitta nya vägar för norrbottninska designers. Det handlar om allt från kontaktnät och nya produkter till tillverkning och marknadsföring. Parallellt med att hitta samverkansformer driver Design LABland ett utvecklingsprojekt som handlar om marknadsföring och information. Evenemang planeras och genomförs, en hemsida är under under utveckling och en kampanj för att locka tillbaka utbildade människor från övriga Sverige till Norrbotten pågår. Visionen och drivkraften för alla som deltar i projektet är att det på sikt ska bli affärer. Gruppen genomför en testperiod under våren 2007 för att därefter ta ställning till fortsättningen. Sara Json-Lindmark, akademiker och designer som för närvarande doktorerar inom konst- och bildvetenskap, är även företagare inom textil och kläder med eget varumärke, Deep Surface. Sara Json-Lindmark är engagerad i Design LABland-projektet och anser att nätverket är en förutsättning för att hon Irma Perdal, projektledare, IUC och många av hennes kolleger ska nå framgång. De måste upparbeta kanaler till både råvarorna samt skapa samverkan kring marknadsbearbetningen. Namnet Design LABland är nätverkets gemensamma varumärke. I största möjliga mån ska råvaror från länet användas: ull, skinn, stenar och mineraler för att ta några exempel. Dessutom ska de unika värden som Norrbotten erbjuder tas tillvara. Det handlar även om att ta tillbaka konkurrensfördelar från södra Sverige som egentligen tillhör Norrbotten, till exempel ljuset, snön, isen, luften, tystnaden och vidderna. Sara Json Lindmark, designer

8 ÅRSREDOVISNING 2006 EPN startar marknadsföringsaktiviteter under 2007 E PN-nätverket (ExportPlattform Norrbotten gör gemensam sak för att stärka sin marknadsbearbetning inom processindustribaserade produkter och tjänster. Nätverkets första projektet är avslutat och det andra inleddes under våren I korthet handlar det om att marknadsföra de detagande förtegen och dess produkter gentemot processindustrin i Sverige och utomlands. 24 företag deltar, från kusten till Malmfälten. Gruppen formerar sig även inför en upphandling från LKAB. På grund av investerings boomen i Malmfälten är praktiskt taget alla lokala företag inom verkstad och service/underhåll fullbelagda liksom många verkstadsföretag vid kusten. Att bas- och processindustrin går går bra just nu är positivt men bedömare anser att tiden kommer då investeringarna är gjorda och en ny vardag infinner sig. Engagemanget i EPN är därför viktigt för SME-företagen som nu förbereder sig inför nya aktiviteter som på sikt förhoppningsvis ska leda till fler affärer för deltagarna i nätverket. Staffan Granström, projektledare, IUC Elektronikbranschen i länet ser ljust på framtiden E nik och MikroMakarna vilka under våren 2007 tillsammans med Rubico startade ett nytt bolag, Adela innovation AB, för att utveckla affären med Adela-mottagaren. De flesta större dagstidningar ger ut taltidningar som går ut till tusentals prenumeranter. Taltidningarna produceras för att ge funktionshindrade tillgång till lokala dagstidningar. En typ av taltidning är radiotidningen. Dessa radiotidningar sänds ut under natten över Sveriges Radios P1-nät och Adela tar automatiskt emot sändningarna och lagrar dessa så att användaren sedan kan lyssna på sin tidning när de själva vill. Radiotidningsmottagaren Adela är en helsvensk produkt utvecklad av Microbit och Rubico och tillverkas av BL-Elektronik i samarbete med MikroMakarna. n bredare samarbetsplattform inom elektronikbranschen i Norrbotten har etablerats under 2006 inom ramen för Electropolis. Målet är att utveckla samarbetet mellan elektronikföretagen i länet och driva tillväxtfrämjande åtgärder. Idag är ett 20-tal elektronikföretag aktiva inom Electropolis varav huvuddelen finns i Kalix, Pajala och Luleå. Utvecklingen inom elektronikbranschen har varit mycket positivt de senaste två åren och flera av företagen har en resultatförbättring på 200 procent under perioden med nyanställningar som följd. Det största behovet av nyrekryteringar finns inom produktion/tillverkning, men även elektronikkonstruktörer och marknadspersonal efterfrågas. För att möta efterfrågan från branschen startar arbetsförmedlingen en produktionsutbildning i både Pajala och Kalix i början av I samverkan med lokala utbildningssamordnare har Electropolis även tagit initiativ till en tvåårig KYutbildning inom Elektronik (80 poäng, 20 elever) med start hösten Elektronikbranschen och Electropolis avser att i samverkan med IUC Norrbotten och Luleå Tekniska Universitet/EISLAB ytterli gare stärka samarbetet i länet och göra en satsning på både baselektronik-företagen och de produktägande företag i länet som har be- Anders Högström, projektledare, hov av elektronik i sina produkter. MikroMakarna ökade 30 procent MikroMakarna i Pajala har specialiserat sig på lego- och koponentillverkning, systemproduktion samt samt utveckling och konstruktion. Produktionen domineras av larm- och säkerhetssystem samt medicinteknisk utrustning. Företaget har 20 års erfarenhet av främst yt- och punktmontering (kretskort), från konstruktion till produktion. MikroMakarna har ett 30-tal kunder varav sex i Norrbotten. Den största är Assa Abloy åt vilka Mikromakarna tillverkar passagesystem. Under 2006 ökade MikroMakarna omsättningen med cirka 30 procent och nyanställde sju personer. Omsättningen för senaste verksamhetsåret slutade på ca 58 Mkr. MikroMakarna anser att samarbetet i branschen i Norrbotten är mycket bra idag. Elektronikföretagen deltar tillsammans på mässor och delar monter, nyttjar varandras maskiner och samordnar utbildningar. Electropolis Adela succé som fick eget bolag Microbit i Kalix, med 10 anställda och en omsättning på 17 Mkr, är ett konsultbolag som erbjuder sin specialistkompetens till andra företag inom tele- data- och radiokommunikationsområdet. Inbyggda System (EIS), telekommunikationssystem och radioteknik är specialområdena. Förutom att verka som utvecklingspartners markandsför Microbit några egna produkter, bland annat radiomottagaren Adela som är ett samverkansprojekt med Rubico, BL Elektro- Abelko flyttar fram sina positioner Abelko, med 24 anställda i Luleå, har under senare år gjort stora framsteg inom system och teknikplattformar för styr

9 ÅRSREDOVISNING 2006 ning, mätning och övervakning på distans, till exempel av fastigheter och vindkraftverk. Senaste tekniken används: 3G, GPRS och Internet. Företaget har koncentrerat sina marknadsinsatser till försäljning och relationsskapande med viktiga kundsegment, till exempel konsulter och ingenjörer/ föreskrivare i byggbranschen. Stora kunder är bland annat ITT Flygt, Banverket och SKF. Abelko omsatte vid senaste bokslutet ca 32 Mkr landade på ca 37 Mkr. Abelko räknar med fortsatt tillväxt. Nio norrbottensföretag jobbar aktivt med Lean Production L ean Production går i korthet ut på att kapa bort spilltid i produktionen och att göra rätt saker vid rätt tillfälle. Om man till exempel kan kapa bort sex minuter per mantimme ökas produktionen med tio procent. Det betyder ca kronor på resultaträkningen. Att IUC startade Lean Production-projektet i Norrbotten är ett resultat av de behov företagarna hade när analyser genomfördes med hjälp av TBN-metoden. Rankat på andra plats bland företagens behov i länet återfinns produktion och logistik och det är den delen som Lean-projektet fokuserar på. Kenth Nilsson, Projektet kom igång operativt i maj 2006 projektledare, och nio företag är aktiva. Jaxal AB i Övertorneå, med ca 30 anställda, formpressar släpvagnskåpor och takboxar i plast samt legoproducerar bland annat mulltoaletter och reningsverk. Jaxal är ett av de förertag som deltar i IUC Norrbottens Lean Production projekt. För ca ett år sen deltog Jaxal i ett seminarium arrangerat av IUC Norrbotten där Lean-metoden presenterades. Mötet övertygade företaget och Jaxal hoppade på projektet och kom igång med det praktiska arbetet på vårkanten Siverts Snickerifabrik i Piteå har anpassat sin nybyggda montagehall i linje med tänkandet i Lean Production och har därmed fått ett verktyg som hjälper dem att hantera produktionsflödet. Siverts snickerifabrik har 11 anställda med en omsättning som pekar på drygt 14 Mkr för IUC Nya marknadsområden för högpresterande stål H ögpresterande stål ses av IUC Norrbotten som ett intressant tillväxtområde. Tidigare har de här kunskaperna främst använts till komponenter i fordonsindustrin men men nu breddas synen på möjligheter och applikationsområden. Tillsammans med IUC Norrbotten har Innovationsbron Luleå for mulerat programmet Pro Steel som är en del i ett större sammanhang där Centrum för Högpresterande Stål (vid Luleå tekniska universitet) och Connect Norr (riskkapital) även ingår. Pro Steel-programmet handlar om marknadsutveckling och marknadsföring av produkter vars konkurrenskraft stärks med högpresterande stål. Projektet startade med att identifiera företag i länet som har ambition att växa och som har produktidéer kring högpresterande stål. I dagsläget är tre företag i startfasen på en resa som beräknas ta fem-sju år. Diskussioner pågår med ytterligare sex-sju företag som har potential. På mentorsidan har Pro Steel två tunga namn, Erik Sandberg och Thord Jonsson. Båda med bred erfarenhet av både branschen och att bygga upp starka säljkoncept. Erik Sandberg med sin bakgrund i Innexa och stark på internationell marknadsutveckling och Thord Jonsson som var med om uppbyggnaden av Plannja/SSAB HardTech, idag Gestamp HardTech. Vid Luleå tekniska universitet bildades under våren 2006 Centrum för Högpresterande Stål CHS med syfte att förstärka regionens position och skapa förutsättningar i form av nätverk och resurser som främjar forskningssamarbeten, indust riell utveckling och ekonomisk tillväxt inom området högpresterande stål. CHS är en av hörnstenarna för att framöver kunna hitta nya nischer för högpresterande stål. Sammantaget, med duktiga entreprenörer inom verkstad, forskningen på universitetet, smart finansiering, proffsig coaching och samverkan mellan alla dessa aktörer, har projektet goda förutsättningar till framgång. Pär Landfors, Innovationsbron Luleå samt coacherna Erik Sandberg och Thord Jonsson

10 Styrelsen och VD för IUC Norrbotten AB, , får härmed avge årsredovisning för Förvaltningsberättelse Industriellt Utvecklings Centrum Norrbotten AB (IUC Norrbotten AB) är ett regionalt utvecklingsbolag som riktar sig till små och medelstora företag inom branschområdena trä, verkstad, elektronik/it och nya tillväxtområden. Företaget ingår i det nationella IUC-nätverket som omfattar ett tjugotal IUC:n över hela landet. IUC Norrbotten AB är en sammanslagning av BIFUN ek. förening (startades år 2001) och IUC Barents AB (startades år 2000) enligt beslut på bolagsstämmorna den 19 april IUC Norrbotten är delägare i IUC Sverige AB sedan år 2005 och Kalix Electropolis AB sedan år IUC Norrbotten arbetar med att skapa tillväxt i länets befintliga näringsliv och då främst i produktägda entreprenörsledda småföretag och basindustrinära företag. Verksamhetsplanen bygger på företagens egna tillväxtambitioner och driver underifrån - upp projekt/program i samverkan med länets genomföranderesurser. Ett prioriterat verksamhetsområde för IUC Norrbotten är också att skapa affärs- och branschkluster. Effektiva former för att driva denna process har utvecklats, exempelvis Buildinwood, BIFUN, Levande rum, EPN och Möbelskaparna. Denna modell kan nyttjas till nya klusterbildningar. Den arbetsmetodik som IUC Norrbotten AB tillämpar bygger på behovsinventeringar, analys och åtgärdsplan i enskilda företag samt tema möten, seminarier, projekt och utveckling av affärs- och branschkluster för grupper av företag. En prioriterad åtgärd är mentorprogram för entreprenörer med tillväxtambitioner. Entreprenörerna i Norrbotten har länge önskat sig en väg in när det gäller stöd till produktutveckling. Genom att samverka kring Finanspartner.nu kan vi skapa detta. Vår ambition är att medverka till att utveckla den gemensamma plattformen för finansiering i SME, Partnerskapet omfattar IUC Norrbotten, Almi, Innovationsbron, Forskningsrådet, Länsstyrelsen och Norrlandsfonden. Nutek har beslutat satsa ytterligare tkr till produktutveckling i SME i Norrbotten under Inom det nationella IUC nätverket och de gemensamt ägda IUC Sverige AB har gemensamma arbetsmodeller och metoder utvecklats inom områdena Institutsamverkan, Avknoppning och Nätverk. IUC Norrbotten har aktivt deltagit i detta arbete samt i de pilotprojekt som startats inom ramen för det s.k. IAN-programmet. IUC Norrbotten AB skall långsiktigt ha en ägarstruktur med minst 60 % SME och 20 % Längmanska företagarfonden. Storföretag, kommuner och fack är med som ägare eller associerade partners. En nyemission pågår i syfte att öka antalet SME. IUC Norrbotten AB:s styrelse består av 5 personer med näringslivskoppling och starkt engagemang för regional tillväxt samt en adjungerad ledamot från Luleå tekniska universitet. Utvecklingen under 2005 Under år 2006 har verksamheten i IUC Norrbotten AB koncentrerats till projektverksamheten. TBN-projektet TBN-projektet (Tillväxt i befintligt näringsliv) är IUC Norrbotten AB långsiktiga huvudprojekt finansierat av Längmanska företagarfonden, Norrbottens läns landsting, Länsstyrelsen och EU-mål 1. Projektets mål är att skapa tillväxt i länets befintliga näringsliv och då främst produktägda, basindustrinära och entreprenörs-ledda småföretag. Inventering av behov och tillväxtambitioner genomförs i 200 företag och skall vara en stimulerande del i företagens utveckling. Resultatet av utvecklingssamtalet kan vara ett eller flera huvudspår för företagens utveckling som presenteras i den så kallade TBN-matrisen. Ett 40-tal företag får tillgång till en mentor som stöd för analys och utformning av en handlingsplan. TBN-projektets ambition är att ordna resurser och finansiering för att genomföra program för process- och affärsutveckling i företag som har likartade behov. Behovsinventeringar i företagen har genomförts i 145 företag, 16 Mentorprogram har startats, 14 temamöten genomförts, två nya nätverk initierats och 10 projekt/program har startats upp. Finansiering i produktutveckling Under 2006 har inte IUC erhållit några nya pengar från regeringen för investeringar i produktutveckling och avknoppningar. Återbetalningsmedel som erhålls via royaltyavtalen återinvesteras igen i nya projekt. Under året har beslut tagits om investering i två projekt till en kostnad av 520 tkr. Partnerskapet Finanspartner.nu har tagit beslut om investeringar i projekt om totalt tkr. Ett samarbete har etablerats mellan IUC Norrbotten och Energimyndigheten i syfte att stödja utvecklingen av nya produkter och tjänster inom Energiområdet. En förstudie planeras i samarbete med ETC för ett långsiktigt program inom energiområdet. Buildinwood Fokus är på byggnation, byggkomponenter och trämekanik med tyngdpunkt på gemensamma marknadsaktiviteter och verksamhetsutveckling. Ett 30-tal träföretag i länet deltar i projektet som omfattar kommunerna Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur, Jokkmokk, Boden, Luleå, Kalix, Överkalix och Pajala. Under året har en strategiplan för träindustrin tagits fram i samarbete med träindustrin, LTU och Länsstyrelsen. Inredningar och möbler Inredningar och möbler är växande affärsområden i Norrbotten. Projektet har fokus på affärsområdena inredningar och möbler, med tyngdpunkt på utveckling av affärsklustren Levande rum och Möbelskaparna samt utvecklingen av affärsrelationer mellan nätverken. Totalt ingår 13 företag som genomför gemensamma marknadsaktiviteter och verksamhetsutveckling. ECOW Ett internationellt projekt med fokus på produkt- och designutveckling av träprodukter har startats under april IUC Norrbotten är tillsammans med Kalix Kommun leadpartner och samarbetar med Naba Universitet, Milano i Italien, Cribois, Epinal i Frankrike samt Agencia Rozwoju, Koninie i Polen. Projektet avslutades 30 juni 2006, resultatet har redovisats i en broschyr med ett antal produktexempel som utvecklats under projekttiden. IT-Pilot De goda resultaten från IUC Norrbottens projekt IT trä och IT Bin fick med IT-Pilote en fortsättning med fördjupade insatser i ett tiotal företag och tre nätverk av samverkande företag. Företagen har fått hjälp med att utveckla system för att styra och följa upp produktionen, marknadsföra sina produkter samt underlätta samverkan. Ett nytt IT-Pilote projekt har förberetts och beräknas starta under

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret

Årsredovisning för. Spiffx AB Räkenskapsåret Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2013-07-01-2014-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2013-07-01-2014-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 .------------------------ -- -- Årsredovisning för Brf Fiskaren 32 Räkenskapsåret 2008 Brf Fiskaren 32 1(7) Styrelsen för BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2008-01-01-2008-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32

Årsredovisning. Brf Fiskaren 32 Årsredovisning för Brf Fiskaren 32.1' Räkenskapsåret 2007 1(7) Styrelsen får BrfFiskaren 32 rar härmed avge årsredovisning får räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har till

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB

ÅRSREDOVISNING 2013. Byggherrarna Sverige AB. Org. nr. 556093-6071 2014-02-18. Byggherrarna Sverige AB 2014-02-18 ÅRSREDOVISNING 2013 Byggherrarna Sverige AB Org. nr. 556093-6071 Byggherrarna Sverige AB Drottninggatan 33, 2 tr, 111 51 Stockholm Tel : 08-23 32 40 www.byggherre.se kansli@byggherre.se facebook.com/byggherrarna

Läs mer

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening

Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Årsredovisning för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fjällbete i Åredalen Ekonomisk förening 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Fjällbete i Åredalen Ekonomisk

Läs mer

www.qicon.se Årsredovisning 2011

www.qicon.se Årsredovisning 2011 www.qicon.se www.qicon.se Årsredovisning 2011 Styrelsen och verkställande direktören för QI Construction AB (556521-7352) får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2011. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Föreningen ITS Sweden

Föreningen ITS Sweden Årsredovisning för Föreningen ITS Sweden Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Lessebo Åkericentral AB

Lessebo Åkericentral AB Årsredovisning för Lessebo Åkericentral AB Räkenskapsåret 2005-01-01-2005-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM TYDLIGT BÄTTRE ÅRSREDOVISNING 2013/2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LANTEAM Styrelsen för LanTeam Consulting AB, 556582-7291 får härmed avge årsredovisning för 2013-05-01-2014-04-30. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN Bolaget bedriver

Läs mer

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31.

REDOVISNING. för. Göteborg Beachvolley Club. Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. o ARS REDOVISNING för Göteborg Beachvolley Club Org.nr.857208-7271 Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2008-09-01--2009-08-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - resultaträking

Läs mer

BRF Fjällfoten i Idre

BRF Fjällfoten i Idre Årsredovisning för BRF Fjällfoten i Idre Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 BRF Fjällfoten i Idre 1(8) Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fjällfoten i Idre, får härmed avge årsredovisning för 2013.

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Org.nr 556383-6856 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för Åkarnas Service i Mellansverige AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2010-09-01-2011-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. AB Gothenburg European Office. Org nr får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för AB Gothenburg European Office får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2015 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Målaren 3

Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen Målaren 3 Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Ljungby Business Arena ekonomisk förening

Ljungby Business Arena ekonomisk förening Årsredovisning för Ljungby Business Arena ekonomisk förening Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden

Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Årsredovisning för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden 1(6) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Förbundet Ju-Jutsu Ryu Sweden, får härmed avge

Läs mer

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF)

Årsredovisning. Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) Årsredovisning för Stockholms funktionshindrades fiskeförening (SFFF) 802417-2812 Räkenskapsåret 2009 11 11 2010 12 31 Org.nr 802417-2812 1 (8) Styrelsen för Stockholms funktionshindrades fiskeförening

Läs mer

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet.

Detta sker genom att bolaget bedriver utveckling, utbildning, försäljning och service inom arbetsmiljöområdet samt därmed förenlig verksamhet. 1 (6) FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Bolaget är helägt dotterbolag till Föreningen Sveriges Företagshälsor, org.nr. 829501-5468, vars syfte är att verka för utveckling av företagshälsovården,

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF

Årsredovisning. Romeleåsens Golfklubb IF Årsredovisning för Romeleåsens Golfklubb IF 845002-2218 Räkenskapsåret 2012 1 (7) Styrelsen för Romeleåsens Golfklubb IF får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB

ARSREDOVISNING RINGARLAN AB ARSREDVISNING 2010-05-01-2011-04-30 RINGARLAN AB FÖRVAL TNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Ringärian AB får härmed avlämna årsredovisning för tiden 2010-05-01 till och med 2011-04-30. Bolagsuppgifter Bolagets

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31

Årsredovisning för. PRfekt Kontor AB 556735-8014. Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Årsredovisning för PRfekt Kontor AB Räkenskapsåret 2009-09-01-2010-08-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Gagnef Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Gagnef Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010

GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB ÅRSREDOVISNING 2010 GoBiGas AB bildades 2008 och skall utveckla och nyttja teknik för produktion av SNG (Substitute Natural Gas). G o B i G a s BILD INFOGAS HÄR SENARE INNEHÅLL INNEHÅLL Förvaltningsberättelse

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7)

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2013. Bolagets andra räkenskapsår. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2013 hyrt

Läs mer

Boo Allaktivitetshus AB

Boo Allaktivitetshus AB Årsredovisning för Boo Allaktivitetshus AB Räkenskapsåret 2007-01-01-2007-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2012-07-01-2013-06-30 Spiffx AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiffx AB, får härmed avge årsredovisning för 2012-07-01-2013-06-30.

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Battleriff Gaming AB

Battleriff Gaming AB Årsredovisning för Battleriff Gaming AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet.

Bolaget bedriver reklambyråverksamhet samt förvaltning av aktier och därmed förenlig verksamhet. 1(13) Styrelsen och verkställande direktören för NPP Holding AB får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning 2005 IUC Norrbotten AB

Årsredovisning 2005 IUC Norrbotten AB Årsredovisning 2005 IUC Norrbotten AB Årsredovisning för IUC Norrbotten AB 556576-4791 Räkenskapsåret 2005-01-01 2005-12-31 Ett lyckat 2005! När vi summerar året kan vi konstatera att vi hunnit med rätt

Läs mer

Årsredovisning. Bolag X AB

Årsredovisning. Bolag X AB Årsredovisning Bolag X AB Org.nr. xxxxxx-xxxx Räkenskapsår X2-05-01 - X3-04-30 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat-

Läs mer

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr

Årsredovisning. S.Y.F Ytservice AB. räkenskapsåret. för. Org nr Årsredovisning för S.Y.F Ytservice AB räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 1(7) S.Y.F Ytservice AB Styrelsen för SXF Ytservice AB avger följande årsredovisning för räkenskapsåret 2015-01-01 2015-12-31.

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd

Årsredovisning. Leader Södertälje Landsbygd Årsredovisning för Leader Södertälje Landsbygd 802447-2121 Räkenskapsåret 2012 1 (8) Styrelsen för Leader Södertälje Landsbygd får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning:

Källatorp Golf AB. Årsredovisning för Räkenskapsåret Fastställelseintyg. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Källatorp Golf AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Företagarna Stockholms stad service AB

Företagarna Stockholms stad service AB Årsredovisning för Företagarna Stockholms stad service AB Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Företagarna Stockholms stad service AB Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot i Företagarna Stockholms

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Årsredovisning 2006 Styrelsen och verkställande direktören för Vindico Security AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006. Förvaltningsberättelse Verksamhet Bolaget bedriver handel med

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning. När Golfklubb

Årsredovisning. När Golfklubb Årsredovisning för När Golfklubb 834001-2106 Räkenskapsåret 2015 1 (8) Styrelsen för När Golfklubb, med säte i Gotland, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening

Årsredovisning. Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening Årsredovisning för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening 769613-6725 Räkenskapsåret 2011 1 (7) Styrelsen för Ullersund- / Öboängens Vattenförening ek. förening får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB

Årsredovisning. Objekt Teknik Stockholm AB Årsredovisning för Objekt Teknik Stockholm AB Räkenskapsåret 2008 Objekt Teknik Stockholm AB 1(9) Styrelsen för Objekt Teknik Stockholm AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Fritiof Jonsson Konsult AB

Fritiof Jonsson Konsult AB Sid 1 (5) Styrelsen och verkställande direktören för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 24-5-1-25-4-3 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHETEN Kvalitet Inga uppdrag har varit aktuell utan kunskaper

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Falköping 1(8) Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Falköping 1 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Falköping 1 får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling under räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31

Läs mer

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB

Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Årsredovisning för Hund- och Kattstallar i Stockholm AB Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Hund- och Kattstallar i Stockholm AB 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hund -och Kattstallar i Stockholm

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr 716414-8376. för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Skalsbyn Org.nr för räkenskapsåret Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB

Årsredovisning. Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Årsredovisning för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB Räkenskapsåret 2007-09-01-2008-06-30 Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB 1(7) Styrelsen för Industrifastighetsgruppen i Stockholm AB får

Läs mer

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN

Årsredovisning BRF KUNGSLYCKAN Årsredovisning för BRF KUNGSLYCKAN Räkenskapsåret 2007 BRF KUNGSLYCKAN 1(7) Styrelsen för BRF KUNGSLYCKAN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2004 ASVH Service AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2004. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Wiskansfiber ekonomisk förening

Wiskansfiber ekonomisk förening Årsredovisning för Wiskansfiber ekonomisk förening Räkenskapsåret 2014-05-20-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltnings- och verksamhetsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01 -- 2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Building Green in Sweden AB Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Förvaltningsberättelse Bolaget är ett av Sweden Green Building Council helägt dotterbolag. Medlemmar i Sweden Green Building Council är

Läs mer

Årsredovisning. ASVH Service AB

Årsredovisning. ASVH Service AB Årsredovisning för ASVH Service AB Räkenskapsåret 2003 ASVH Service AB Styrelsen för ASVH Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2003. Förvaltningsberättelse Verksamhet ASVH Service

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för SchoolSoft Svenska AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2010-01-01 -- 2010-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Borgvik Fibernät Ekonomisk Förening, får härmed avge årsredovisning för 2014. Allmänt om verksamheten Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret

Årsredovisning för räkenskapsåret 1(8) Dannemora Mineral AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2005-03-17--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. limehåll förvaltningsberättelse resultaträkning

Läs mer

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB

ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Årsredovisning för ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter

Läs mer

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum

Årsredovisning. Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum Årsredovisning för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum 802008-4102 Räkenskapsåret 2014 1 (8) Styrelsen för Ideella Föreningen Svenskt ProjektForum får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelse Årsredovisning 2010 Förvaltningsberättelse Amago Capital AB (publ), org nr 556476-0782, är ett publikt onoterat bolag med 16 417 959 utestående aktier. Per balansdagen var bolagets tre största aktieägare

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ÅRSREDOVISNING 2014/2015 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter & ansvarsförbindelser Tilläggsupplysningar Upplysningar resultaträkning Upplysningar

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Sveriges Affärsreseförening AB Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01--2013-12-31. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Org nr 556760-0126 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 5 Om inte annat

Läs mer

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Friskis & Svettis 848000-7130. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Friskis & Svettis Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige

Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Årsredovisning för Innovations- och kemiindustrierna i Sverige Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup

Årsredovisning. MX-ONE Usergroup Årsredovisning för MX-ONE Usergroup 802015-5373 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för MX-ONE Usergroup får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Förslag till vinstdisposition

Läs mer

Årsredovisning för Web 2.0 AB

Årsredovisning för Web 2.0 AB Årsredovisning för Web 2.0 AB Räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30 Web 2.0 AB 1(8) Styrelsen och verkställande direktören för Web 2.0 AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009-05-01-2010-04-30.

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB

Årsredovisning 2011. Ale El Elhandel AB Årsredovisning 2011 Ale El Elhandel AB Innehåll VD kommentar 4 2011 i korthet 5 Förvaltningsberättelse 6 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Noter 10 Styrelse 11 Revisionsberättelse 12 Styrelse/revision

Läs mer

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För.

Årsredovisning. Österåkers Montessori Ek.För. Årsredovisning för Österåkers Montessori Ek.För. 769602-4020 Räkenskapsåret 2013 2 (11) Styrelsen för Österåkers Montessori Ek.För. får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Skyttegatan 6 769608-0394. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Skyttegatan 6 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm

Styrelsen för HSB Bostadsrättsförening Tempelekot i Stockholm Styrelsen för Org.nr: 769617-8529 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2009-01-01-2009-12-31 Resultaträkning 2009-12-31 2008-12-31 Nettoomsättning Not 1 250 494

Läs mer

Björkliden Bodaholm Golf AB

Björkliden Bodaholm Golf AB Årsredovisning för Björkliden Bodaholm Golf AB Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ)

Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Årsredovisning för Chalmers Innovation Affiliate Fund AB (publ) Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehållsförteckning: Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Blågrön Fiber ek.för

Blågrön Fiber ek.för Årsredovisning för Blågrön Fiber ek.för Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Läs mer

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING

LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr 743000-1714 ÅRSREDOVISNING LERBERGETS BYAMÄN EKONOMISK FÖRENING Org nr ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2013 Lerbergets Byamän Ek Förening 1(8) Styrelsen för Lerbergets Byamän Ek Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus.

Medlemsantalet vid årets slut var 19 stycken. Antalet upplåtna bostadsrätter uppgick till 20 stycken i 4 bostadshus. BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GRÄNJESVÅLEN NR 4 Org nr 716456-7583 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Gränjesvålen nr 4 får hälmed avge förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 1januari 2005

Läs mer

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening

Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Southern Sweden Ideell Förening Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter

Läs mer

Media Evolution Ideell Förening

Media Evolution Ideell Förening Årsredovisning för Media Evolution Ideell Förening Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9-

Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII Räkenskapsåret \9- Årsredovisning för Bostadsrättsföreningen PAX XII 769613-4605 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 \9- HA Bostadsrättsföreningen PAX XII, - organisationsnurnrner 769613-4605 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. AFF Service AB

Årsredovisning. AFF Service AB Årsredovisning för AFF Service AB 556774-4874 Räkenskapsåret 2013 1 (8) Styrelsen och verkställande direktören för AFF Service AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012

ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Ale Energi AB ägs till 9 procent av Ale kommun och till 91 procent av Göteborg Energi AB. Företaget är moderföretag till Ale Fjärrvärme AB som ägs till 100 procent. ALE ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll

Läs mer