Årsredovisning IUC Norrbotten AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2006. IUC Norrbotten AB"

Transkript

1 Årsredovisning 2006 IUC Norrbotten AB

2 Årsredovisning för IUC Norrbotten AB Räkenskapsåret

3 Ett framgångsrikt 2006! Vi gläds alla åt ett för länet framgångsrikt år Även IUC Norrbotten har haft ett bra år med många intressanta projekt tillsammans med företagen och ett bra samarbete med andra aktörer. De mål som styrelsen lade fast i början av året har överträffats. Företagen inom samtliga branschområden: trä, verkstad och elektronik/it har haft en god tillväxt. Resultaten i företagen ser ut att bli ännu bättre 2007 och det är kul att Norrbotten uppmärksammas och blir förebild på ett så viktigt område som tillväxt i SME. TBN-metoden, tillväxt i befintligt näringsliv, som vi utvecklat under några år börjar bli etablerad som ett effektivt verktyg för behovsstyrd utveckling och tillväxt i SME. Vi har fått mycket positiv respons från företagen kring mentorprogrammet och Idé- och temaseminarierna som vi kommer att fortsätta med under Sex program/projekt har genomförts inom IUC Norrbotten och vi har aktivt hjälpt andra aktörer att anpassa sina projekt till företagens behov. Projektverksamheten har vuxit ytterligare på grund av de initiativ som entreprenörerna tagit kring angelägna utvecklingsområden. Totalt har 100-talet företag deltagit i projekten. Samarbetet med universitetet har tagit ett stort kliv framåt inom flera områden och har förutsättningar att fördjupas de närmaste åren. De områden där samarbetet börjar ta form är bl.a. Industriellt byggande, Inbyggda system och Produktionsutveckling m.h.a. Lean. Inom området Högpresterande stål har IUC Norrbotten medverkat i samarbete med Innovationsbron till att skapa marknadsprogrammet Pro Steel. Genom samverkan kring Finanspartner.nu har en väg in skapats för entreprenörerna när det gäller stöd till produktutveckling. Vår ambition är att under 2007 medverka till att vidareutveckla den gemensamma plattformen för finansiering i SME, Inom det nationella IUC nätverket och det gemensamt ägda IUC Sverige AB har gemensamma arbetsmodeller och metoder utvecklats inom områdena Institutsamverkan, Avknoppning och Nätverk. Vi har aktivt deltagit i detta arbete samt i de pilotprojekt som startats inom ramen för det s.k. IAN programmet. Visionen blir verklighet Framgångsrikt arbete under senare år ger goda förutsättningar för framtiden och 2007 blir ett år då grunden kan läggas för en långsiktig utveckling i samverkan med syftet att förverkliga den långsiktiga visionen: π Att bygga tillit mellan företagare, universitet, basindustri, offentlig verksamhet och genomföranderesurser som genererar hållbar regional tillväxt. π Att bli bästa regionala exempel inom EU på att åstadkomma utveckling av SME enligt de nya ambitioner som gäller för programperioden Under 2007 har vi möjlighet att stödja våra entreprenörer i deras ambitioner att skapa tillväxt och utveckling π Inventera utvecklingsbehov i SME, där de prioriterade behoven presenteras i TBN matrisen. π Mentorprogram för entreprenörer som vill växa. π Idé- och temaseminarier kring angelägna teman. π Utveckla tillämpningen av TBN-metoden och proaktiv samverkan med andra aktörer. π Genomföra projekt och program som svarar emot de identifierade behoven. Etablera affärsnätverk. π Identifiera FoU-projekt i SME och koppla samman med institut, högskolor, universitet. π Samordna utvecklingsprojekt tillsammans med SME och FoU organisationer. π Avknoppningar från storföretag. π Stimulera ökad IT tillämpning i SME. π Kompetensutveckling i SME. Vi kommer också att utveckla vår metod att starta och driva kluster. IUC Norrbotten driver redan sex kluster med framgång och Norrbotten behöver en effektiv klustermotor. Anders Wäppling, vd, IUC Norrbotten.

4 Stark resultatutveckling bland TBN-företagen IUC Norrbotten har granskat ca 130 företag som rapporterar bokslut till PRV och som inventerats enligt TBN-metoden (se sid 2-3). Företagen har alla kompletta bokslut för åren Under dessa år ökade det samlade resultatet i företagen med ca 300 procent. Antalet heltidsanställda ökade under samma period med åtta procent (163 personer). Representerade branscher är trä, verkstad och elektronik/it. Optimismen och engagemanget är stort i dessa företag och med förbättrat resultat skapas tillväxteffekter långt utanför de enskilda företagen. Produktägande småföretag är Norrbottens starkaste tillväxtmotor och deras betydelse för länets utveckling kommer att bli ännu större när investeringsboomen i basindustrin klingar av. Tillväxt i befintligt näringsliv TBN-metoden kan bli nationellt verktyg med varumärkesskydd En inventering av små och medelstora företag i Norrbotten genomförs löpande av IUC Norrbotten. Hittills har drygt 200 företag kontaktats och är nu inlagda i TBN-databasen, ett internetbaserat verktyg för behovsanalys. IUC Norrbotten gör tillsammans med företagen en behovsinventering där företagen rangordnar sina utvecklingsbehov. Varje företag anger bland annat sina tre högst prioriterade behov. För att skapa tillväxt i länets näringsliv, och då främst i produktägande, basindustrinära och entreprenörsledda småföretag, utgår TBNarbetet från företagens egna behov och tillväxtambi-

5 ÅRSREDOVISNING 2006 IUC:s verksamhetsmotor tioner. Användarna kan enkelt och effektivt ta reda på vilka behov företagen har och agera utifrån dessa. TBN-databasen har varit i drift sen augusti TBN-matrisen/metoden är IUC Norrbottens verktyg för kvalitetssäkring av insatserna. Med hjälp av metoden kan alla åtgärder styras mot verkliga behov. Bedömningar grundas på fakta och åtgärder kan utformas för att komma så många som möjligt till godo. TBN-metoden har lagt grunden till den positiva utveckling som kännetecknat IUC Norrbotten de senaste åren. Metoden är den motor som gjort det möjligt att arbeta utifrån företagens egna behov. Och nu kan metoden bli ett nationellt verktyg för alla 16 IUC-företagen i landet. Diskussioner och utredningar genomförs under våren 2007 för att TBN-metoden inom ett år ska kunna börja användas av IUC-bolagen i hela landet. För att det hela ska fungera måste TBN-verktyget få en ny IT-plattform som klarar fler användare och en större databas. Dessutom kommer eventuellt fler funktioner att läggas till samt anpassningar för att säkra sekretesskraven. Med rikstäckning blir det statistiska underlaget betydligt större än idag vilket medför att de insatser som görs för att utveckla företagen i Sverige finslipas och får större träffsäkerhet. Parametrar/områden i TBN: Ω Export Ω Marknad/försäljning Ω Produktutveckling Ω Finansiering Ω Inköp Ω Produktion/logistik Ω Verksamhetsstyrning Ω Affärsutveckling/kompetensutveckling Ω Styrelse/ledning/organisationsutveckling Ω Affärsplan/strategi Ω Generationsväxling Ω Övrigt (t ex kommentarer och dokument/bilagor) Ett 50-tal utvalda personer/aktörer använder TBN-metoden. Dessa finns inom IUC-organisationen, Innovationsbron, Norrbottens Forskningsråd, Luleå tekniska universitet, Internet Bay, Länsstyrelsen i Norrbotten, ALMI, Norrlandsfonden, Norrbottens läns landsting, Företagarna, Centek, Handelskammaren, samtliga kommunala näringslivschefer i länet, Exportrådet (lokal representant), Kommunförbundet och Lunova. Varumärkesskydd Begreppen TBN-metoden och TBN-matrisen fick under hösten 2006 varumärkesskydd. IUC satsar på konferensarrangemang I maj 2006 arrangerade IUC konferensen Utvecklingsmöte för entreprenörer som lockade ca 130 deltagare och fick ett mycket bra gensvar. På konferensprogrammet: Ω Forskning och utveckling som konkurrensfaktor i träindustrin. Ω Samverkan inom elektronikbranschen. Ω Kapital och kompetens för expansion. Ω EPN en partner för processindustrier i Norrbotten. Ω Design framtidens bro mellan idé och vinst. Under 2007 planeras en ny konferens på samma tema med ett finjusterat upplägg för att skapa ytterligare kontaktytor mellan företagarna. Klustermotor och partner för mentorstöd I bättre på att processtyra samarbeten, både mellan företagen själva och mellan företag, samhälle och forsknings- och utbildningsinstitutioner. UC Norrbottens ambition är att vara en stark partner för mentorstöd och en klustermotor. Just samverkan har sen länge varit en viktig plattform och nu ska IUC bli ännu

6 ÅRSREDOVISNING 2006 Framåt för träbranschen! Byggandet och vidareförädlingen ökar P å riksnivå har byggandet i stora drag fördubblats under de senaste två åren. Samma tendens ser vi Norrbotten. Träindustrin flyttar fram sina positioner och det mest glädjande är att vidareförädlingen växer. Älvsbyhus, Plusshus, Vittjärvshus och Lindbäcks Bygg är bara några av företagen i länet som ökar sin produktion och i många fall nyanställer personal. Under den senaste tiden har också branschen omstrukturererats där nya ägare har etablerat sig i befintliga företag. Setra Group har till exempel förvärvat Rolfs såg i Kalix och gått in som stor ägare i Plusshus i Arvidsjaur. Plusshus ändrar flödet i fabriken för att förbättra den inre effektiviteten och Stenvalls Trä investerar i ny utrustning bland annat inom kapning och hyvling. BAC i Örarna strax utanför Luleå fortsätter att satsa på vidareförädling med ett utökat byggprogram. Vittjärvshus i Boden ökade under förra året sin omsättning med ca 40 procent mest beroende på en expansion inom flerfamiljshus. Länet fick ett nytt tillskott bland husfabrikanterna i och med att Englunds hus i Kalix klev in på arenan. Rolfs såg i Kalix utökar vidareförädlingen rejält med utökad skiftgång och fler tillverkningslinjer. Industriellt träbyggande har stora utvecklingsmöjligheter F örst 1994 blev det tillåtet i Sverige att bygga trähus högre än två våningar. Lagändringen satte fart på det industriella träbyggandet och håller nu på att förändra konkurrenssituationen på byggmarknaden. Många hustillverkare i landet ser utvecklingsmöjligheter inom segmentet, bland annat Lindbäcks Bygg i Piteå som investerat ca 40 Mkr för att effektivisera tillverkning av element för flerfamiljshus i trä. Många bedömare anser att det finns stora utvecklingsmöjligheter på området, inte bara nationellt utan även internationellt. Det är både av kommersiella och miljömässiga skäl träbyggandet är intressant.. Man tillverkar och bygger inom- hus under kontrollerade förhållanden för att senare montera på plats under relativt kort tid. Montaget innebär att det krävs relativt få yrkeskategoreier vilket underlättar logistiken. Även belastningen på underlaget minskar. I Skellefteå bygger man till exempel ett bostadsområde i trä invid älven på grund av erosionsrisken. Bedömningen är att stål och betong blir för tungt. I USA har man byggt flerfamiljshus i trä sen långt tillbaka med stor framgång. Nu efchrister André, ter lagändringen 1995 tar det fart i Sverige. projektledare, IUC Strategiprogram Trä i Norrbotten I UC Norrbotten har tillsammans med företrädare för länets träindustri, Länsstyrelsen och Luleå tekniska universitet utarbetat en strategi för tränäringen i Norrbotten. Cirka 60 företag deltog i diskussionerna. Strategin ska nu omsättas i handling. Bland de slutsatser som dras är att vidareförädlingen i länet bör ökas. Företagen bör flytta sig framåt i värdekedjan och utsikterna ser bra ut med den positiva utveckling branschen har idag. Trästrategin fokuserar på sex insatsområden: marknadsföring, produktutveckling, produktion och logistik, affärsplanering, samverkan, kompetensutveckling och -försörjning. Visionen är att träindustrin i Norrbotten har den bästa rela- tiva SMF-tillväxten i Europa fram till 2013 genom att de enskilda företagen har avancerat framåt i värdekedjan. Visionen baseras på ökad prefabricering inom ramen för industriellt byggande. En ledande princip för programmet är att det ska bygga på relationer mellan de tre huvudaktörerna, näringslivet, forsknings- och utbildningsverksamheter och samhälle, i ett så kallat triple helix-förhållande.

7 ÅRSREDOVISNING 2006 Kompetensutvecklingsprogram tar form I UC Norrbotten, landstinget och länsstyrelsen startar ett utbildningsprogram för träindustrin i Norrbotten. Främst riktas insatserna mot företag i fyrkantskommunerna och Kalix kommun. Det handlar om allt från styrelsearbete och företagsledning till maskinunderhåll. Om intresse och behov finns kan kurser arrangeras med relativt kort varsel. Buildinwood Inredningar och möbler Kurt Hempele, projektledare, IUC E F n ny IT-plattform är under uppbyggnad hos de företag som ingår i Möbelskaparna. Företagen behöver utveckla sina affärssystem för att samverkan ska kunna förbättras inom främst logistiken. S&B Nord, säljbolaget i Möbelskaparna, har under senaste året etablerat ett centrallager i Kalix för att korta ledtiderna vid order och leverans. S&B Nord skeppar idag ut möbler till ca 450 återförsäljare i Sverige. De danska och norska marknaderna har bearbetats under våren för att på sikt skapa försäljningskanaler i dessa länder. örra verksamhetsåret var framgångsrikt för de flesta företagen i träbranschen i Norrbotten. Inom Buildinwood genomfördes ett antal olika aktiviteter som deltagande i utställningar och mässor, bland annat Nordbygg, Hem & Villa och Planexpo på Irland i gemensam monter. BuildinWood företagen har dessutom besökt två mässor, i Milano och Göteborg, för att samla information och hitta leverantörer för kommande investeringar i ny utrustning. Under året har ett antal företag medverkat i framtagandet av en strategisk plan för träutvecklingen under Tack vare en god byggkonjunktur och framgångar inom marknadsföring och försäljning ser det ljust ut inför de närmaste åren. Ett varumärke växer fram Design LABland D esign LABland startade med en förstudie och är nu i andra fasen i projektet som går ut på att hitta nya vägar för norrbottninska designers. Det handlar om allt från kontaktnät och nya produkter till tillverkning och marknadsföring. Parallellt med att hitta samverkansformer driver Design LABland ett utvecklingsprojekt som handlar om marknadsföring och information. Evenemang planeras och genomförs, en hemsida är under under utveckling och en kampanj för att locka tillbaka utbildade människor från övriga Sverige till Norrbotten pågår. Visionen och drivkraften för alla som deltar i projektet är att det på sikt ska bli affärer. Gruppen genomför en testperiod under våren 2007 för att därefter ta ställning till fortsättningen. Sara Json-Lindmark, akademiker och designer som för närvarande doktorerar inom konst- och bildvetenskap, är även företagare inom textil och kläder med eget varumärke, Deep Surface. Sara Json-Lindmark är engagerad i Design LABland-projektet och anser att nätverket är en förutsättning för att hon Irma Perdal, projektledare, IUC och många av hennes kolleger ska nå framgång. De måste upparbeta kanaler till både råvarorna samt skapa samverkan kring marknadsbearbetningen. Namnet Design LABland är nätverkets gemensamma varumärke. I största möjliga mån ska råvaror från länet användas: ull, skinn, stenar och mineraler för att ta några exempel. Dessutom ska de unika värden som Norrbotten erbjuder tas tillvara. Det handlar även om att ta tillbaka konkurrensfördelar från södra Sverige som egentligen tillhör Norrbotten, till exempel ljuset, snön, isen, luften, tystnaden och vidderna. Sara Json Lindmark, designer

8 ÅRSREDOVISNING 2006 EPN startar marknadsföringsaktiviteter under 2007 E PN-nätverket (ExportPlattform Norrbotten gör gemensam sak för att stärka sin marknadsbearbetning inom processindustribaserade produkter och tjänster. Nätverkets första projektet är avslutat och det andra inleddes under våren I korthet handlar det om att marknadsföra de detagande förtegen och dess produkter gentemot processindustrin i Sverige och utomlands. 24 företag deltar, från kusten till Malmfälten. Gruppen formerar sig även inför en upphandling från LKAB. På grund av investerings boomen i Malmfälten är praktiskt taget alla lokala företag inom verkstad och service/underhåll fullbelagda liksom många verkstadsföretag vid kusten. Att bas- och processindustrin går går bra just nu är positivt men bedömare anser att tiden kommer då investeringarna är gjorda och en ny vardag infinner sig. Engagemanget i EPN är därför viktigt för SME-företagen som nu förbereder sig inför nya aktiviteter som på sikt förhoppningsvis ska leda till fler affärer för deltagarna i nätverket. Staffan Granström, projektledare, IUC Elektronikbranschen i länet ser ljust på framtiden E nik och MikroMakarna vilka under våren 2007 tillsammans med Rubico startade ett nytt bolag, Adela innovation AB, för att utveckla affären med Adela-mottagaren. De flesta större dagstidningar ger ut taltidningar som går ut till tusentals prenumeranter. Taltidningarna produceras för att ge funktionshindrade tillgång till lokala dagstidningar. En typ av taltidning är radiotidningen. Dessa radiotidningar sänds ut under natten över Sveriges Radios P1-nät och Adela tar automatiskt emot sändningarna och lagrar dessa så att användaren sedan kan lyssna på sin tidning när de själva vill. Radiotidningsmottagaren Adela är en helsvensk produkt utvecklad av Microbit och Rubico och tillverkas av BL-Elektronik i samarbete med MikroMakarna. n bredare samarbetsplattform inom elektronikbranschen i Norrbotten har etablerats under 2006 inom ramen för Electropolis. Målet är att utveckla samarbetet mellan elektronikföretagen i länet och driva tillväxtfrämjande åtgärder. Idag är ett 20-tal elektronikföretag aktiva inom Electropolis varav huvuddelen finns i Kalix, Pajala och Luleå. Utvecklingen inom elektronikbranschen har varit mycket positivt de senaste två åren och flera av företagen har en resultatförbättring på 200 procent under perioden med nyanställningar som följd. Det största behovet av nyrekryteringar finns inom produktion/tillverkning, men även elektronikkonstruktörer och marknadspersonal efterfrågas. För att möta efterfrågan från branschen startar arbetsförmedlingen en produktionsutbildning i både Pajala och Kalix i början av I samverkan med lokala utbildningssamordnare har Electropolis även tagit initiativ till en tvåårig KYutbildning inom Elektronik (80 poäng, 20 elever) med start hösten Elektronikbranschen och Electropolis avser att i samverkan med IUC Norrbotten och Luleå Tekniska Universitet/EISLAB ytterli gare stärka samarbetet i länet och göra en satsning på både baselektronik-företagen och de produktägande företag i länet som har be- Anders Högström, projektledare, hov av elektronik i sina produkter. MikroMakarna ökade 30 procent MikroMakarna i Pajala har specialiserat sig på lego- och koponentillverkning, systemproduktion samt samt utveckling och konstruktion. Produktionen domineras av larm- och säkerhetssystem samt medicinteknisk utrustning. Företaget har 20 års erfarenhet av främst yt- och punktmontering (kretskort), från konstruktion till produktion. MikroMakarna har ett 30-tal kunder varav sex i Norrbotten. Den största är Assa Abloy åt vilka Mikromakarna tillverkar passagesystem. Under 2006 ökade MikroMakarna omsättningen med cirka 30 procent och nyanställde sju personer. Omsättningen för senaste verksamhetsåret slutade på ca 58 Mkr. MikroMakarna anser att samarbetet i branschen i Norrbotten är mycket bra idag. Elektronikföretagen deltar tillsammans på mässor och delar monter, nyttjar varandras maskiner och samordnar utbildningar. Electropolis Adela succé som fick eget bolag Microbit i Kalix, med 10 anställda och en omsättning på 17 Mkr, är ett konsultbolag som erbjuder sin specialistkompetens till andra företag inom tele- data- och radiokommunikationsområdet. Inbyggda System (EIS), telekommunikationssystem och radioteknik är specialområdena. Förutom att verka som utvecklingspartners markandsför Microbit några egna produkter, bland annat radiomottagaren Adela som är ett samverkansprojekt med Rubico, BL Elektro- Abelko flyttar fram sina positioner Abelko, med 24 anställda i Luleå, har under senare år gjort stora framsteg inom system och teknikplattformar för styr

9 ÅRSREDOVISNING 2006 ning, mätning och övervakning på distans, till exempel av fastigheter och vindkraftverk. Senaste tekniken används: 3G, GPRS och Internet. Företaget har koncentrerat sina marknadsinsatser till försäljning och relationsskapande med viktiga kundsegment, till exempel konsulter och ingenjörer/ föreskrivare i byggbranschen. Stora kunder är bland annat ITT Flygt, Banverket och SKF. Abelko omsatte vid senaste bokslutet ca 32 Mkr landade på ca 37 Mkr. Abelko räknar med fortsatt tillväxt. Nio norrbottensföretag jobbar aktivt med Lean Production L ean Production går i korthet ut på att kapa bort spilltid i produktionen och att göra rätt saker vid rätt tillfälle. Om man till exempel kan kapa bort sex minuter per mantimme ökas produktionen med tio procent. Det betyder ca kronor på resultaträkningen. Att IUC startade Lean Production-projektet i Norrbotten är ett resultat av de behov företagarna hade när analyser genomfördes med hjälp av TBN-metoden. Rankat på andra plats bland företagens behov i länet återfinns produktion och logistik och det är den delen som Lean-projektet fokuserar på. Kenth Nilsson, Projektet kom igång operativt i maj 2006 projektledare, och nio företag är aktiva. Jaxal AB i Övertorneå, med ca 30 anställda, formpressar släpvagnskåpor och takboxar i plast samt legoproducerar bland annat mulltoaletter och reningsverk. Jaxal är ett av de förertag som deltar i IUC Norrbottens Lean Production projekt. För ca ett år sen deltog Jaxal i ett seminarium arrangerat av IUC Norrbotten där Lean-metoden presenterades. Mötet övertygade företaget och Jaxal hoppade på projektet och kom igång med det praktiska arbetet på vårkanten Siverts Snickerifabrik i Piteå har anpassat sin nybyggda montagehall i linje med tänkandet i Lean Production och har därmed fått ett verktyg som hjälper dem att hantera produktionsflödet. Siverts snickerifabrik har 11 anställda med en omsättning som pekar på drygt 14 Mkr för IUC Nya marknadsområden för högpresterande stål H ögpresterande stål ses av IUC Norrbotten som ett intressant tillväxtområde. Tidigare har de här kunskaperna främst använts till komponenter i fordonsindustrin men men nu breddas synen på möjligheter och applikationsområden. Tillsammans med IUC Norrbotten har Innovationsbron Luleå for mulerat programmet Pro Steel som är en del i ett större sammanhang där Centrum för Högpresterande Stål (vid Luleå tekniska universitet) och Connect Norr (riskkapital) även ingår. Pro Steel-programmet handlar om marknadsutveckling och marknadsföring av produkter vars konkurrenskraft stärks med högpresterande stål. Projektet startade med att identifiera företag i länet som har ambition att växa och som har produktidéer kring högpresterande stål. I dagsläget är tre företag i startfasen på en resa som beräknas ta fem-sju år. Diskussioner pågår med ytterligare sex-sju företag som har potential. På mentorsidan har Pro Steel två tunga namn, Erik Sandberg och Thord Jonsson. Båda med bred erfarenhet av både branschen och att bygga upp starka säljkoncept. Erik Sandberg med sin bakgrund i Innexa och stark på internationell marknadsutveckling och Thord Jonsson som var med om uppbyggnaden av Plannja/SSAB HardTech, idag Gestamp HardTech. Vid Luleå tekniska universitet bildades under våren 2006 Centrum för Högpresterande Stål CHS med syfte att förstärka regionens position och skapa förutsättningar i form av nätverk och resurser som främjar forskningssamarbeten, indust riell utveckling och ekonomisk tillväxt inom området högpresterande stål. CHS är en av hörnstenarna för att framöver kunna hitta nya nischer för högpresterande stål. Sammantaget, med duktiga entreprenörer inom verkstad, forskningen på universitetet, smart finansiering, proffsig coaching och samverkan mellan alla dessa aktörer, har projektet goda förutsättningar till framgång. Pär Landfors, Innovationsbron Luleå samt coacherna Erik Sandberg och Thord Jonsson

10 Styrelsen och VD för IUC Norrbotten AB, , får härmed avge årsredovisning för Förvaltningsberättelse Industriellt Utvecklings Centrum Norrbotten AB (IUC Norrbotten AB) är ett regionalt utvecklingsbolag som riktar sig till små och medelstora företag inom branschområdena trä, verkstad, elektronik/it och nya tillväxtområden. Företaget ingår i det nationella IUC-nätverket som omfattar ett tjugotal IUC:n över hela landet. IUC Norrbotten AB är en sammanslagning av BIFUN ek. förening (startades år 2001) och IUC Barents AB (startades år 2000) enligt beslut på bolagsstämmorna den 19 april IUC Norrbotten är delägare i IUC Sverige AB sedan år 2005 och Kalix Electropolis AB sedan år IUC Norrbotten arbetar med att skapa tillväxt i länets befintliga näringsliv och då främst i produktägda entreprenörsledda småföretag och basindustrinära företag. Verksamhetsplanen bygger på företagens egna tillväxtambitioner och driver underifrån - upp projekt/program i samverkan med länets genomföranderesurser. Ett prioriterat verksamhetsområde för IUC Norrbotten är också att skapa affärs- och branschkluster. Effektiva former för att driva denna process har utvecklats, exempelvis Buildinwood, BIFUN, Levande rum, EPN och Möbelskaparna. Denna modell kan nyttjas till nya klusterbildningar. Den arbetsmetodik som IUC Norrbotten AB tillämpar bygger på behovsinventeringar, analys och åtgärdsplan i enskilda företag samt tema möten, seminarier, projekt och utveckling av affärs- och branschkluster för grupper av företag. En prioriterad åtgärd är mentorprogram för entreprenörer med tillväxtambitioner. Entreprenörerna i Norrbotten har länge önskat sig en väg in när det gäller stöd till produktutveckling. Genom att samverka kring Finanspartner.nu kan vi skapa detta. Vår ambition är att medverka till att utveckla den gemensamma plattformen för finansiering i SME, Partnerskapet omfattar IUC Norrbotten, Almi, Innovationsbron, Forskningsrådet, Länsstyrelsen och Norrlandsfonden. Nutek har beslutat satsa ytterligare tkr till produktutveckling i SME i Norrbotten under Inom det nationella IUC nätverket och de gemensamt ägda IUC Sverige AB har gemensamma arbetsmodeller och metoder utvecklats inom områdena Institutsamverkan, Avknoppning och Nätverk. IUC Norrbotten har aktivt deltagit i detta arbete samt i de pilotprojekt som startats inom ramen för det s.k. IAN-programmet. IUC Norrbotten AB skall långsiktigt ha en ägarstruktur med minst 60 % SME och 20 % Längmanska företagarfonden. Storföretag, kommuner och fack är med som ägare eller associerade partners. En nyemission pågår i syfte att öka antalet SME. IUC Norrbotten AB:s styrelse består av 5 personer med näringslivskoppling och starkt engagemang för regional tillväxt samt en adjungerad ledamot från Luleå tekniska universitet. Utvecklingen under 2005 Under år 2006 har verksamheten i IUC Norrbotten AB koncentrerats till projektverksamheten. TBN-projektet TBN-projektet (Tillväxt i befintligt näringsliv) är IUC Norrbotten AB långsiktiga huvudprojekt finansierat av Längmanska företagarfonden, Norrbottens läns landsting, Länsstyrelsen och EU-mål 1. Projektets mål är att skapa tillväxt i länets befintliga näringsliv och då främst produktägda, basindustrinära och entreprenörs-ledda småföretag. Inventering av behov och tillväxtambitioner genomförs i 200 företag och skall vara en stimulerande del i företagens utveckling. Resultatet av utvecklingssamtalet kan vara ett eller flera huvudspår för företagens utveckling som presenteras i den så kallade TBN-matrisen. Ett 40-tal företag får tillgång till en mentor som stöd för analys och utformning av en handlingsplan. TBN-projektets ambition är att ordna resurser och finansiering för att genomföra program för process- och affärsutveckling i företag som har likartade behov. Behovsinventeringar i företagen har genomförts i 145 företag, 16 Mentorprogram har startats, 14 temamöten genomförts, två nya nätverk initierats och 10 projekt/program har startats upp. Finansiering i produktutveckling Under 2006 har inte IUC erhållit några nya pengar från regeringen för investeringar i produktutveckling och avknoppningar. Återbetalningsmedel som erhålls via royaltyavtalen återinvesteras igen i nya projekt. Under året har beslut tagits om investering i två projekt till en kostnad av 520 tkr. Partnerskapet Finanspartner.nu har tagit beslut om investeringar i projekt om totalt tkr. Ett samarbete har etablerats mellan IUC Norrbotten och Energimyndigheten i syfte att stödja utvecklingen av nya produkter och tjänster inom Energiområdet. En förstudie planeras i samarbete med ETC för ett långsiktigt program inom energiområdet. Buildinwood Fokus är på byggnation, byggkomponenter och trämekanik med tyngdpunkt på gemensamma marknadsaktiviteter och verksamhetsutveckling. Ett 30-tal träföretag i länet deltar i projektet som omfattar kommunerna Piteå, Älvsbyn, Arvidsjaur, Jokkmokk, Boden, Luleå, Kalix, Överkalix och Pajala. Under året har en strategiplan för träindustrin tagits fram i samarbete med träindustrin, LTU och Länsstyrelsen. Inredningar och möbler Inredningar och möbler är växande affärsområden i Norrbotten. Projektet har fokus på affärsområdena inredningar och möbler, med tyngdpunkt på utveckling av affärsklustren Levande rum och Möbelskaparna samt utvecklingen av affärsrelationer mellan nätverken. Totalt ingår 13 företag som genomför gemensamma marknadsaktiviteter och verksamhetsutveckling. ECOW Ett internationellt projekt med fokus på produkt- och designutveckling av träprodukter har startats under april IUC Norrbotten är tillsammans med Kalix Kommun leadpartner och samarbetar med Naba Universitet, Milano i Italien, Cribois, Epinal i Frankrike samt Agencia Rozwoju, Koninie i Polen. Projektet avslutades 30 juni 2006, resultatet har redovisats i en broschyr med ett antal produktexempel som utvecklats under projekttiden. IT-Pilot De goda resultaten från IUC Norrbottens projekt IT trä och IT Bin fick med IT-Pilote en fortsättning med fördjupade insatser i ett tiotal företag och tre nätverk av samverkande företag. Företagen har fått hjälp med att utveckla system för att styra och följa upp produktionen, marknadsföra sina produkter samt underlätta samverkan. Ett nytt IT-Pilote projekt har förberetts och beräknas starta under

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål.

Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. Verksamheten 2008 Pro4u Competence Network det oberoende konsultnätverket. Vi arbetar nära tillsammans med våra kunder för att nå uppsatta mål. 2 VERKSAMHETEN 2008 Vi hjälper våra kunder med konsulter

Läs mer

I T E L L O I T E LLO

I T E L L O I T E LLO ITELLO NUMBERS 2011 2 ITELLO NUMBERS 2011 3 4 ITELLO NUMBERS 2011 Innehåll Sidor VD har ordet 6 7 STYRELSEN 8 9 LEDNINGSGRUPPEN 12 13 EKONOMI 14 15 Nyrekryteringar, nya arbetssätt och ny organisation 18

Läs mer

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO

T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E S T O C K H O L M O S L O ÅRS REDO T R O N D H E I M H Ä R N Ö S A N D B E R G E N F A L U N B O R L Ä N G E O S L O S T O C K H O L M ÅRS REDO visning 1 Triona AB Org nr 556559-4123 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5

Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 5 Innehåll Året i korthet 3 Vd har ordet 4 Fem år i sammandrag 6 Koncernen 8 KONSULTVERKSAMHETEN Generic Integration Sweden AB 12 Generic Systems Sweden AB 14 TELEKOMVERKSAMHETEN

Läs mer

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB

Årsredovisning 2000. Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Årsredovisning 2000 Elektronikbyggarna i Norrtälje AB Norrtelje Elektronik AB Norrtelje EMS Provider i Torsby AB EuroSupply Nordic AB EuroSupply Central Europe Sp z o.o. 1 Innehåll: Ekonomiska nyckeltal

Läs mer

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem.

Årsredovisning 2010/2011. Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Årsredovisning 2010/2011 Din trygga och personliga driftspartner som dygnet runt tar ansvar för dina affärs - kritiska datasystem. Det här är Tripnet Tripnet är din trygga och personliga driftspartner

Läs mer

Omegapoint. Årsredovisning

Omegapoint. Årsredovisning Omegapoint Årsredovisning 2011 2012 1 innehåll Kort om Omegapoint... 4 5 VD har ordet... 6-7 Begreppet Omegapoint Wikipedia: The Omegapoint a term coined by the French Jesuit Pierre Teilhard de Chardin

Läs mer

innehåll Begreppet Omegapoint

innehåll Begreppet Omegapoint Arsredovisning 1 Begreppet Omegapoint Wikipedia: The Omegapoint a term coined by the French Jesuit Pierre Teilhard de Chardin to denote the state of maximum organized complexity towards the Universe is

Läs mer

Styrelsens och verkställande direktörens verksamhetsberättelse för år 2001

Styrelsens och verkställande direktörens verksamhetsberättelse för år 2001 årsredovisning 2001 1 Styrelsens och verkställande direktörens verksamhetsberättelse för år 2001 VDs kommentar... 2 Ordförande har ordet... 4 Möt några kunder...6 Vår verksamhet...12 Förvaltningsberättelse...

Läs mer

BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847

BSIPeLearning. Årsredovisning 2013/14 Org. nummer: 556696-8847 Årsredovisning 2013/14 Innehållsförteckning Viktiga händelser...3 VD-Ord...4 Om BSIP elearning (BSIP)... 4 Investeringar för nöjda kunder och fortsatt tillväxt... 5 Marknad...6 Den svenska e-learningmarknaden...

Läs mer

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco.

Årsberättelse 2012. Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning. Just good engineering www.alteco. Årsberättelse 2012 Elinstallation Elkraft Offentlig belysning telecom Automation Mark och Anläggning Just good engineering www.alteco.se Omslaget: Ett mer miljövänligt Arlanda, sid 4 6. Modernt rustade

Läs mer

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010

Winn i Expansion. Årsredovisning 2010 Winn i Expansion Årsredovisning 2010 Innehåll EN HOTELLIDÉ SOM VÄXER 4 OM WINN HOTEL GROUP 6 RADISSON BLU UPPSALA 8 2010 I KORTHET 9 RADISSON BLU RIVERSIDE HOTEL GÖTEBORG 10 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 11 PARK

Läs mer

Årsredovisning. 2013-05-01 till 2013-12-31. BIMobject AB 556856-7696

Årsredovisning. 2013-05-01 till 2013-12-31. BIMobject AB 556856-7696 Årsredovisning 2013-05-01 till 2013-12-31 BIMobject AB 556856-7696 BIMobject AB 2014 Inledande 3 3 4 Innehållsförteckning BIMobject VD har ordet Innehållsförteckning Inledande BIMobject VD har ordet BIMobject

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2011 MED HÅLLBARHETSREDOVISNING innehåll VD HAR ORDET 4 ESS ett världsledande forskningscenter 6 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten 8 Information om risker och osäkerhetsfaktorer 11 Miljöinformation

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

Centrecourt AB (publ)

Centrecourt AB (publ) Årsredovisning för Centrecourt Räkenskapsåret 2010-01-01-2010-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6. Redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2010 INNEHÅLL VD har ordet 3 ONE Media 4 Förvaltningsberättelse 8 Koncernens bokslut 14 Moderbolagets bokslut 19 Noter, gemensamma för koncern och

Läs mer

Micro Holding AB Årsredovisning 2005

Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Micro Holding AB Årsredovisning 2005 Innehåll År 2005 i korthet sid 3 VD-ord sid 4 Powerit och Micro - två bolag blir ett sid 6 Korta fakta om Micro sid 7 Mål och strategi sid 8 Grunden för efterfrågan

Läs mer

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ)

Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Årsredovisning 2001 Netrevelation Holding AB (publ) Affärssystem för innovativ logistik Dagens metoder för att boka, transportera och administrera flöden av människor, varor och information, är onödigt

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325

Årsredovisning 2014. Coompanion. Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325. Coompanion Skåne. org nr: 716407-4325 Årsredovisning 2014 Coompanion Kooperativ Utveckling Skåne Ek. För. org nr: 716407-4325 1 2 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Olof Eriksson - VD, Coompanion Michael Carlsson - Styrelseordförande, Coompanion

Läs mer

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi

Fotoquick i korthet. Innehåll. Strategiska mål. Affärsstrategi Årsredovisning 2005 Fotoquick i korthet Innehåll 1 Fotoquick i korthet, Affärsstrategi, Finansiella och strategiska mål 2 VD och Styrelseordförande har ordet 5 Verksamheten 6 Marknaden 7 Aktien 8 Förvaltningsberättelse

Läs mer

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport 1 Innehåll VD har ordet 4 RAMBO hållbart miljöarbete 6 Viktiga händelser 2013 8 Miljö 14 Finansiell rapport 22 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Tilläggsupplysningar 28 Revisionsberättelse

Läs mer

Consid Above and beyond.

Consid Above and beyond. ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Consid Interactive 4-5 Vi är mitt i den Perfekta stormen 6-7 Consid Above and beyond. Såväl människor som företag har olika förutsättningar och individuella behov. Det är en

Läs mer

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ)

Årsredovisning. Scandinavian PC Systems AB (publ) Scandinavian PC Systems AB (publ) Årsredovisning Huvudkontor Scandinavian PC Systems AB (publ) SE-351 94 Växjö, Besöksadress: Hjalmar Petris Väg 58 Tel: 0470-72 72 00, Fax: 0470-235 37 www.spcs.se Butik

Läs mer

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING

IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING IDROTTENS SPEL ÅRSREDOVISNING Innehåll Idrottens Spel i korthet 01 VD har ordet 02 Idrottens Bingo 04 IDP 06 Föreningar 08 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 11 Balansräkning 12 Kassaflödesanalys

Läs mer

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008

Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 Vivida Assistans AB Årsredovisning 2008 www.vivida-assistans.se Innehåll Vivida Assistans i korthet... 2 Året i korthet... 3 Flerårsöversikt... 3 VD-ord - Målmedvetet och långsiktigt arbete ger framgång...

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014 2014

Årsredovisning 2014 2014 2014 Årsredovisning 2014 KVILLEBÄCKEN, GÖTEBORG Innehållsförteckning Året i korthet 3 VD har ordet 4 Hur är det att vara ny på Tuve Bygg? 6 Våra arbetschefer 8 Projekt i Tuve Bygg under året 9 Årets Betongentreprenör

Läs mer

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00).

Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Protokoll Fört vid sammanträde med styrelsen för Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB fredagen den 6 mars 2015 (12.00 15.00). Plats Näringslivskontoret, Kontinentgatan 2 Närvarande ord. styrelseledamöter

Läs mer