Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008"

Transkript

1 Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008

2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Försäljningskanaler 11 Marknadsföring 16 Produkter och produktutveckling 18 Inköp, leverantörer och logistik 22 Organisation och medarbetare 25 IT-system, säkerhet och rättigheter 28 Miljö och kvalitet 30 AKTIEN Aktiedata och ägare 32 BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrningsrapport 34 Intern kontroll 37 Styrelse 40 Företagsledning 42 Väsentliga risker i verksamheten 44 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 46 Fem år i sammandrag 50 Kommentarer till fem år i sammandrag 51 Finansiella rapporter 52 Inehållsförteckning noter 57 Noter 58 Styrelsens undertecknande 72 Revisionsberättelse 73 Definition av nyckeltal 74 Adresser och definitioner 76 ÅRSSTÄMMA Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 14 maj kl i Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm. Information om anmälningsförfarande inför stämman lämnas på vår hemsida tillsammans med kallelsen senast 4 veckor innan stämman Deltagande Aktieägare som vill delta i årsstämman ska senast den 6 maj vara registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och anmäla sitt deltagande till Swedol AB (publ) senast den 11 maj. Ärenden På årsstämman behandlas de ordinarie ärenden som enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen ska förekomma på årsstämma. EKONOMISKA RAPPORTER 2009/2010 Delårsrapport jan mars maj 2009 Delårsrapport jan juni augusti 2009 Delårsrapport jan sep november 2009 Bokslutskommuniké jan dec februari 2010 Delårsrapport jan mars maj 2010 BESTÄLLNING AV EKONOMISK INFORMATION Ekonomisk information och annan relevant bolagsinformation publiceras på Information kan också beställas från Swedol AB (publ) Box 631, SE TYRESÖ Tel , Fax KONTAKTPERSONER / INVESTOR RELATIONS Verkställande direktör Markku Piippo Tel , CFO, Casper Tamm Tel , DISTRIBUTION Årsredovisningen 2008 distribueras till samtliga aktieägare cirka två veckor före årsstämman. Årsredovisningen tillhandahålls också som PDF på SWEDOL HISTORIK 1963 Bolaget grundas som enskild firma av Curt Svedberg Hydraulprodukter Swedol AB har 5 anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten. Thomas Svedberg blir VD Bolaget uppför kontor och egen lagerbyggnad i Tyresö på totalt kvadratmeter Den första butiken öppnas i egna fastigheten i Tyresö i samband med att Swedol fördubblar den totala lokalytan till kvadratmeter Swedol öppnar sin första externa butik i Sollentuna. Butikens totala yta är kvadratmeter. ii SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2008

3 SAMMANFATTNING 2008 Nettoomsättningen ökade med 18% till 849,2 Mkr (719,7 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 79,0 Mkr (100,2 Mkr), rörelsemarginalen uppgick till 9% (14%). Resultat efter skatt uppgick till 56,5 Mkr (71,2 Mkr), resultat per aktie uppgick till 1,77 kr* (2,23 kr*). Butikernas försäljningsökning var 28% jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnader av engångskaraktär avseende notering, 2,8 Mkr, och korrigeringspost lagermodul, 2,3 Mkr, har belastat rörelseresultatet med netto 5,1 Mkr. Ett åtgärdsprogram har inletts för att förbättra lönsamheten och kassaflödet. Utdelning föreslås med 0,40 kr (0,65 kr) per aktie. Total utdelning uppgår till 12,8 Mkr. * Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning då det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning. (Mkr) 1000 Omsättning (Mkr) Rörelseresultat Butik Postorder Nyckeltal i sammandrag ¹ Mkr Nettoomsättning 849,2 719,7 528,0 392,6 260,8 Rörelseresultat 79,0 100,2 68,7 48,2 25,4 Omsättningstillväxt, % 18,0 36,3 34,5 50,5 31,4 Bruttomarginal, % 34,6 36,0 34,7 32,8 27,8 Rörelsemarginal, % 9,3 13,9 13,0 12,3 9,7 Soliditet, % 58,5 63,4 63,2 53,8 48,8 Medelantal anställda Bruttoinvesteringar, Mkr 29,2 19,5 12,8 10,2 14,6 Antal butiker vid årets slut För nyckeltalens defi nititioner se sidan Finansiell information för Swedol AB avseende tidigare räkenskapsår än 2005 har ej omräknats till IFRS Swedol öppnar butiker i Hudiksvall, Jönköping och Helsingborg Swedol öppnar fyra butiker i Norrköping, Vällingby, Malmö och Göteborg och har i slutet på 2004 nio butiker. Swedol omsätter 261 Mkr med ett rötelseresultat om 25 Mkr vid periodens slut. 52 procent av försäljningen kommer från butikerna Swedol öppnar sex butiker i Sundsvall, Västerås, Örebro, Uddevalla, Växjö, och Karlstad. Swedols internethandel startar i fjärde kvartalet Swedol öppnar 5 nya butiker och har vid årets slut totalt 20 butiker. SWEDOL ÅRSREDOVISNING

4 VD HAR ORDET Stabil utveckling trots tuffare tider Trots den tvära inbromsningen i ekonomin, som inträffade under andra halvåret 2008, har Swedol totalt haft en stabil tillväxt på 18 procent och försäljningen nådde cirka 850 Mkr. Efterfrågan på våra produkter har varit god, även om kunderna blivit mer avvaktande till större inköp. Vi ska effektivisera befintliga butiker och övriga funktioner inom företaget för att stå väl rustat när konjunkturen vänder. Swedol ökade under årets tre första kvartal försäljningen med 20 procent mot föregående år, men drabbades under sista kvartalet kännbart av den ekonomiska krisen och försäljningsökningen blev lägre, 14 procent för kvartalet. Hela försäljningsökningen kommer från butikerna, då postorder och internetförsäljningen minskat mot föregående år. Denna utveckling har varit väntad, då kunder i butikernas närområde flyttar sina inköp från postorder till butiker. Tendensen är positiv, då kunderna i butik oftast gör större inköp än på postorder. Försäljningskostnaderna i butiker är dock högre än för postorder, speciellt för de nyetablerade butikerna. Butikernas försäljningsökning var 28 procent, jämförbara butiker har vuxit med 9 procent under året. Under fjärde kvartalet försvagades den svenska kronan kraftigt, vilket påverkade våra inköpskostnader främst på produkter från Asien. Swedol kurssäkrar en stor del av varuflödet varför bruttomarginalen under 2008 endast i begränsad omfattning påverkats av valutarörelsena. Vi nådde inte våra högt ställda mål för lönsamhet under 2008, rörelsemarginalen blev 9 procent och avkastningen på eget kapital blev 23 procent. Som ett led i målsättningen att höja lönsamheten framöver i linje med de finansiella målen har ett åtgärdsprogram initierats med fokus på kostnadsmassan och kassaflödet. Programmet förväntas ge effekt succesivt under Swedol öppnade under 2008 sex nya butiker vilket innebär ytterligare cirka kvadratmeter försäljningsyta. Under det sista kvartalet öppnades tre butiker, vilket var rekord för ett kvartal. NÄSTAN ALLT FÖR YRKESKUNDERNA Swedol är en komplett leverantör till yrkeskunder och även till de privatkunder som vill ha proffskvalitet. Vi säljer verktyg, tillbehör, mindre maskiner, fordonstillbehör och förbrukningsvaror till hantverkare, lastbils- och entreprenadmaskinägare samt övriga yrkesgrupper främst inom bygg- och industrisektorn. 2 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2008 VD HAR ORDET

5 Idag är vi mycket väl kända som en ledande butikskedja för yrkeskunder och vi har trots ett hårdare klimat fortsatt att ta marknadsandelar. Vi ska skapa ett mervärde för våra kunder, som ställer höga krav på kvalitet, tillgänglighet och lagerhållning och vi kommer även i framtiden att koncentrera oss på våra yrkeskunder. Idag har vi cirka fakturakunder och köptroheten hos dessa är betydligt större än hos de mer lättrörliga privatkunderna. PRODUKTER Swedol ska satsa ännu mer på egna varumärken, målsättningen är att öka vår andel under de närmaste åren till minst 25 procent av omsättningen. Ett led i denna strävan har varit att vi introducerat ett nytt varumärke på arbetshandskar under namnet Tena. Yrkeskunden som besöker en Swedolbutik får förutom ett mycket brett varusortiment tillgång till vår hydraulslangverkstad, som finns i varje butik, där vi monterar kopplingar på hydraulslang efter kundens önskemål. Kunden kan också få sin logotype tryckt på de arbetskläder som säljs i våra butiker. Slutligen har vi även en serviceverkstad för att serva framförallt våra egna produkter men framöver även andra fabrikat av bensindrivna maskiner. Det är sådana saker som vi tror kommer att binda yrkeskunderna ännu hårdare till oss. FLYTTNING AV CENTRALLAGRET Swedol påbörjade under hösten 2007 en flyttning av centrallagret från Tyresö till Örebro, som var helt genomförd i slutet av första kvartalet Det var en stor utmaning att flytta ett centrallager med drygt artiklar och ett lagervärde på över 80 Mkr. Efter en inkörningstid med ny personal samt nya rutiner har vi ökat effektiviteten jämfört med om vi skulle varit kvar i för små lagerutrymmen i Tyresö. Lagret är på kvadratmeter och levererar dagligen till Swedols samtliga butiker och postorderkunder. Redan idag får vi ut mer levererade orderrader med mindre personal än när vi hade två lager i Tyresö och Örebro. Vi räknar med ytterligare effektivitetsvinster under många år framåt med mer butiker och högre omsättning än i dag. För bolaget betyder bytet en ytterligare kvalitetsstämpel samt att Swedol blir mer känt av en bredare allmänhet. VERKSAMHETEN ÅR 2009 Huvudkatalogen, som är den hittills mest omfattande på 560 sidor, kom ut i januari och trycktes i exemplar. I mars öppnade Swedol en butik i Halmstad och öppnar under året även butiker i Kristianstad och Skövde. Den globala finanskrisen och den kraftiga konjunkturavmattningen har skapat en stor osäkerhet hos våra kunder som även har påverkat deras köpbeteende. Swedol kommer i det rådande marknadsläget att vara försiktigare med att etablera nya butiker. Vi ska istället koncentrera oss på att effektivisera befintliga butiker och övriga funktioner inom företaget för att stå väl rustat när konjunkturen vänder. SWEDOL DE NÄRMASTE ÅREN Vi ska fortsätta att fokusera på våra yrkeskunder som ger oss 80 procent av vår försäljning, men vi välkomnar även den ökande andelen privatkunder som handlar i våra butiker. Butiksexpansionen är vår framtid och vi ska de närmaste åren bygga vidare på vårt butiksnät så att det täcker in Sverige allt mer finmaskigt. Jag tror att minst 50 städer i Sverige har förutsättning att ha en Swedolbutik. Innan Sverige är färdigbyggt, räknar vi med att kunna starta de första butikerna i Norge. Swedol har kunniga, engagerade medarbetare, väl fungerande processer och ett väl beprövat affärskoncept. Min fasta övertygelse är att Swedol kan fortsätta att växa med lönsamhet under många år framåt. Stockholm april 2009 LISTBYTE 12 JUNI 2008 Swedol noterades på First North i juni 2006 och beslutade att byta lista under 2008 till NASDAQ OMX Stockholm. Första handelsdagen blev den 12 juni, samma datum som vi två år tidigare noterades på First North. Markku Piippo VD VD HAR ORDET SWEDOL ÅRSREDOVISNING

6 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Swedol ska vara det självklara valet för proffsen! Med ett utvidgat järnhandelsprogram anpassat för yrkeskunder, hög servicenivå, god lagerhållning, effektiva processer och konkurrenskraftiga priser ska Swedol vara den ledande butikskedjan för yrkesfolk i Sverige. Visionen ska uppnås genom en expansion av butiksnätet med målet att ha Swedolbutiker i cirka 50 städer i Sverige. AFFÄRSIDÉ Swedol ska vara en komplett leverantör till yrkeskunder och även till privatkunder som efterfrågar proffskvalitet. Swedol ska sälja ett brett järnhandelssortiment av förbrukningsvaror och utrustning till konkurrenskraftiga priser och med hög servicenivå i butikerna. Produkterna ska säljas genom ett flerkanalskoncept som innefattar egna butiker, återförsäljare och postorder/ internetförsäljning. FINANSIELLA MÅL Swedols långsiktiga finansiella mål är att öka försäljningen med 20 procent per år med en rörelsemarginal på 13 procent i genomsnitt. Avkastning på eget kapital ska vara lägst 25 procent. Aktieutdelning ska ges med procent av resultatet efter skatt. Soliditeten ska lägst uppgå till 40 procent. STRATEGIER Swedols ska uppnå en ställning som den marknadsledande butikskedjan för proffskunder och även för privatkunder som efterfrågar hög kvalitet. Swedol ska expandera kraftigt för att nå sina höga målsättningar. Expansionen ska främst ske genom att öppna nya butiker i kombination med en ökad försäljning i de befintliga. Swedol kommer att etablera butiker i cirka 50 svenska städer. Swedol ska ständigt förbättra sortiment, kundservice och logistik i alla försäljningskanaler för att försvara en ledande position på marknaden. Andelen egna varumärken i produktmixen ska öka till cirka 25 procent. Innan Sverige är fulletablerat kommer Swedol att öppna de första butikerna i Norge. Tidpunkten för den första norska butiken har skjutits framåt tills dess att konjukturen stabiliserar sig. 4 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2008 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER

7 AFFÄRSMODELL Swedol ska genomföra sina strategier och nå sina affärsmål genom att hålla fast vid sitt etablerade framgångskoncept. Affärsmodellen är enkel, och kan kort beskrivas på följande sätt: Swedol köper in och lagerhåller ett brett sortiment, främst för yrkeskunder. Inköp sker från leverantörer i Sverige, övriga Europa och Asien, med vilka företaget har långsiktiga relationer. Ett stort antal produkter säljs under bolagets egna varumärken. Produkterna lagras i företagets centrallager i Örebro, och skickas dagligen ut till butiker, återförsäljare och slutkunder över hela landet. 97 procent av företagets sortiment om cirka artiklar lagerhålls i butikerna och i huvudlagret. Bolagets goda lagerhållning gör att det är en attraktiv partner för yrkeskunder, främst småföretag och även för mindre återförsäljare. Swedols breda sortiment, höga servicenivå, flerkanalskoncept samt logistikkunnande utgör företagets främsta konkurrensfördelar. AmPro är Swedols största artikelgrupp. AmPros verktyg, verktygslådor och vagnar är utvecklade för professionellt bruk. Affärsmodell I N K Ö P AFFÄRSMODELL SWEDOL ÅRSREDOVISNING

8 MARKNAD Swedol verkar på en marknad där ett antal kedjekoncept blir allt mer dominerande. Bolaget vänder sig via egna butiker och postorder/internet främst mot proffsmarknaden med ett brett sortiment av produkter såsom verktyg, tillbehör, arbetsskydd, elartiklar, fordonstillbehör och förbrukningsvaror. Antalet privatkunder som vill ha proffskvalitet ökar dock. Bolaget är ensamt om sitt mycket breda sortiment för yrkeskunder, men har givetvis såväl lokala som nationella konkurrenter inom ett eller flera produktområden. FOKUS PÅ FÖRETAGSKUNDER Swedol erbjuder de flesta företagskunder att handla mot faktura, vilket innebär att ett stort antal kunder finns registrerade i Bolagets kundregister. För närvarande består kundregistret av omkring kunder och av dessa är cirka aktiva. Hos Swedol handlar mest företagskunder, men antalet privatkunder som väljer proffskvalitet blir allt större. Bolagets breda sortiment och höga servicenivå i kombination med flera försäljningskanaler och kundorienterad logistik lockar både yrkeskunder och hemmabyggare med lite högre anspråk på kvalitet. Försäljningen mot proffskunder motsvarar idag cirka 80 procent av den totala volymen. Företagskunderna finns framförallt inom bygg, entreprenad-, åkeri-, skogsoch industrisektorn. Den största delen av kunderna utgörs av små- och medelstora företag. Försäljningen till privatkunder motsvarar cirka 20 procent av den totala försäljningsvolymen, och förväntas öka de närmaste åren. Swedol erbjuder ett komplett sortiment av gör-det-själv-artiklar av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser. I takt med att Swedol blir mer allmänt känt på marknaden förväntas andelen privatkunder att öka. BRETT SORTIMENT Företaget erbjuder ett brett sortiment inom el/elektronik, verktyg, yrkeskläder/skyddsutrustning, fordonstillbehör samt förbrukningsvaror. Det heltäckande sortimentet och en mycket god lagerhållning är några av Swedols främsta konkurrensfördelar. Egna varumärken allt viktigare Produktsortimentet utgörs av både egna och externa varumärken och består av totalt cirka artiklar. Swedol strävar efter att öka försäljningen av egna varumärken från dagens 17 procent till 25 procent inom de närmaste åren. Produktkatalog som bas Grunden i Swedols försäljning är företagets omfattande produktkatalog, som för 2009 tryckes i exemplar. Dessutom gör Swedol mycket stora reklamutskick i de områden där det finns etablerade butiker. MARKNADSTRENDER Ett antal olika trender påverkar marknaderna som Swedol är verksamt på. I följande stycken beskrivs några av de mest framträdande trenderna under de senaste åren. Tillväxt för privatmarknaden (GDS = Gör-Det-Själv-trenden) Det ökade intresset från konsumenter att bygga om sina hem har varit en mycket stark trend de senaste åren, något som understöds av en mångfald av tidskrifter och TV-program. De mycket höga kostnaderna för att anlita hantverkare privat driver denna utveckling ytterligare. Denna trend är gynnsam för Swedol som ser en ökad andel kunder som handlar för privatbruk. Kedjekoncept ökar i antal Stordriftsfördelar i inköp, logistik och försäljning ökar både antalet kedjebutiker och butikernas storlek. Detta har lett till ökade marknadsandelar för större aktörer på bekostnad av mindre lokala fackhandlare. Swedol är, som en relativt stor aktör, delaktig i denna utveckling. Även konsumenters förväntningar på ett brett sortiment driver trenden mot större butiker. Butikskedjorna etableras ofta i köpcentra utanför städerna. Genom stordrift i inköp och marknadsföring kan butikskedjorna erbjuda både fler produkter och lägre priser. 6 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2008 MARKNAD

9 El & Oljor & Arbets- Lastbils- Bil- Svärd/ Aktör Elektronik Fetter kläder Verktyg Maskiner VVS Hydraulik tillbehör tillbehör Kedjor Swedol Ahlsell TOOLS-kedjan BIG-Gruppen Malmbergs Elektriska Järnia Jula Clas Ohlson Biltema MARKNAD SWEDOL ÅRSREDOVISNING

10 Fler produkter från Asien Konsumentens prismedvetenhet gör att marknadens aktörer ständigt måste ha konkurrenskraftiga priser. Som ett naturligt steg i denna trend ökar andelen inköp från Asien, där tillverkarna erbjuder låga priser samtidigt som de ständigt förbättrar sin kvalitet. Ungefär 30 procent av Swedols totala produktvolym direktimporteras från lågprisländer i Asien. Därutöver kommer den del av sortimentet som köps av svenska leverantörer som i sin tur köper från Asien. Swedol räknar med att andelen direktimporterade produkter från Asien kommer att öka då artiklar köpta i Sverige och Europa ofta kan bytas mot direktimporterade varor. Kvaliteten måste dock alltid vara tillräckligt god för att tillfredsställa yrkeskunderna. Konsolidering av marknaden En konsolidering av marknadens aktörer sker både internationellt och i Sverige. Stora aktörer som till exempel Ahlsell och B&B Tools har förvärvat och integrerat mindre aktörer både i grossist- och detaljistleden. Egna varumärken Att butikskedjor marknadsför produkter under egna varumärken blir allt vanligare. Det är ett sätt att reducera antalet mellanhänder så att kedjorna ska kunna behålla eller öka sina marginaler trots ökad prispress. Swedol marknadsför ett antal produkter under egna varumärken, och har ökat denna andel under de senaste åren. Målet är att öka från nuvarande 17 procent till 25 procent inom de närmaste åren. KONKURRENSSITUATIONEN Det finns ingen annan svensk aktör som erbjuder ett lika brett sortiment som Swedol. Men det finns givetvis konkurrenter inom ett eller flera av bolagets produktområden, både på lokal och nationell nivå. Företagets konkurrenter finns främst inom proffsmarknaden. Både lokala och nationella konkurrenter Swedols konkurrenter finns både på lokal och nationell nivå: dels på lokal nivå i form av lokala fristående järnhandlare, byggmarknader och butikskedjor för både företags- och privatkunder; och dels på nationell nivå i form av rikstäckande kedjor som främst riktar sig mot yrkeskunder som Ahlsell, TOOLS-kedjan, BIG-Gruppen och Malmbergs Elektriska. Internationella aktörer inom Swedols marknader är ännu ganska sällsynta i Norden. De största är Bauhaus och tyska Hornbach som har påbörjat en nordisk expansion, dock med fokus mot privatmarknaden inom bygg-, hem- och villasektorerna. Det finns även nordiska företag som även är verksamma utanför Sverige. Några av dessa är Clas Ohlson, Biltema och K-Rauta. De har alla tydligt fokus på privatkunderna. PROFFSMARKNADER Ett urval av företag som konkurrerar med Swedol på delar av företagets sortiment framgår av tabellen på föregående sida. På den professionella marknaden verkar förutom Swedol även Ahlsell, TOOLS-kedjan, BIG-Gruppen, Malmbergs Elektriska och Järnia. Merparten av övriga konkurrenter har fokus på privatmarknaden där Swedol idag har 20 procent av sin omsättning. BUTIKSKEDJOR FÖR PRIVATKUNDER Merparten av konkurrenterna inom denna kategori har ett rikstäckande distributionsnät av butiker och erbjuder ofta ett brett produktsortiment. Det finns en mängd olika sortimentsinriktningar på dessa butikskedjor. Jula, Clas Ohlson och Biltema är några av de aktörer som har ett produktsortiment som delvis konkurrerar med Swedol på privatmarknaden. FRAMTIDSUTSIKTER Swedol räknar med att kunna hålla sin marknadsandel gentemot de betydligt större aktörerna beskrivna ovan. Under en lång följd av år har dessa etablerat sig mot den större privatmarknaden och det är därför inte troligt att dessa företag skulle ändra kundfokus. Swedols fokus ska alltid vara på yrkeskunden, men privatpersoner med högre kvalitetskrav kommer även fortsättningsvis att hitta tilltalande produkter och god service hos Swedol. 8 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2008 MARKNAD

11 Colt är Swedols egna arbetskläder. Colt har god passform och är anpassat för den aktiva yrkesmänniskan. MARKNAD SWEDOL ÅRSREDOVISNING

12 HD BIL OCH BYGGSMIDE AB En av Swedols kunder som använder Amproverktyg och verktygsvagnar i det dagliga arbetet. 10 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2008

13 FÖRSÄLJNINGSKANALER Swedol säljer sitt breda produktsortiment via egna butiker, postorder och internet till kunder över hela landet. Under de senaste fem åren har tyngdpunkten stegvis flyttats från postorder till ökad butiksförsäljning. Antalet butiker ökar och butiksförsäljningen uppgår idag till drygt 80 procent av den totala försäljningen. Sammantaget ser man att de olika försäljningskanalerna stärker varandra. Mixen av möjligheter för kunder att både handla i butiker och köpa via postorder/internet främjar bolagets totala intäkter långsiktigt. FRAMGÅNGSRIKT FLERKANALSKONCEPT Under de närmaste åren kommer Swedol att fortsätta sin butiksexpansion och varje nyöppnad butik förväntas ta en viss marknad från postorderförsäljningen. Utvecklingen pekar dock på att försäljning via butiker i kombination med postorder/internet stärker konceptet som helhet. Skalfördelar Genom ökad försäljning kan Swedol utnyttja stordriftsfördelar i form av sänkta kostnader per försäljningskrona. Exempel på sådana utgifter är förutom varuinköpskostnader bland annat även administrations- och marknadsföringskostnader samt utgifter för butikshyror och för huvudkontoret. Swedol anser att företagets organisation och kostnadsstruktur utgör en bra grund för den framtida butiksexpansionen utan att kostnader för att leda och driva de egna butikerna behöver öka i samma takt som försäljningen. BUTIKSEXPANSION Swedol hade tjugosex butiker i Sverige i slutet av år Bolaget kommer att öppna ytterligare tre nya butiker under år Butikerna är samordnade i sin utformning för att förstärka kedjesamhörigheten runtom i landet. Exempelvis är färgsättningen på kassadisk, skyltar och logotyper identiska. Butiksytan i nyöppnade enheter är i allmänhet mellan och kvadratmeter. Alla butiker erbjuder snabb och lättillgänglig service och en produkttillgänglighet om cirka 97 procent av totalsortimentet. Kunskapsnivån hos butikspersonalen är god för att säkerställa att i synnerhet yrkeskunderna får bra produktrådgivning. Swedols produktkatalog utgör ett viktigt komplement för butikerna då kunderna genom denna kan planera sina inköp i förväg. Kompletterande direktmarknadsföring ökar antalet butiksbesök och uppdaterar kunderna kontinuerligt om produktnyheter och priserbjudanden. Bolagets butiksetableringsprocess minimerar tiden från starten till lönsamhet. Från det att Swedol får tillgång till en lokal tar det numera bara fem till sex veckor innan en butik kan öppnas. När bolaget började etablera butiker var denna öppningsperiod åtta veckor. Målet är att varje nyöppnad butik ska uppnå break-even inom tolv månader. Expansionstakt Bolaget ska expandera vidare för att nå sina höga målsättningar. Försäljningsökningen beräknas komma från befintliga och nya butiker. Swedol räknar med att etablera sitt butikskoncept i cirka 50 svenska städer. ORGANISATION FÖR BUTIKSETABLERING Swedol har en väl avgränsad och tydlig organisation för butiksetablering som gör att expansionen av butiksnätet fungerar mycket väl. Swedols expansion till nya etableringslägen följer en dokumenterad tidsplan som bland annat anger organisation, inredning, uppbyggnad, marknadsföring och butiksöppning. Swedol arbetar kontinuerligt med att bevaka, analysera och förhandla fram nya etableringslägen. Butikerna styrs till stor del från huvudkontoret. Design, utformning, produktsortimentet och marknadsföringskampanjer är centraliserade för att skapa stordriftsfördelar. Även rekryteringen av nya medarbetare inför varje ny butik sköts av huvudkontoret. Rekrytering av rätt butikschef är en viktig framgångsfaktor vid varje nyetablering, inte minst då varje enskild butikschef ansvarar för att leda och motivera personalen lokalt. FÖRSÄLJNINGSKANALER SWEDOL ÅRSREDOVISNING

14 ETABLERING AV NYA BUTIKER Bolaget har en tydlig strategi för sin butiksexpansion med primärt fokus på orter med ett upptagningsområde på cirka invånare. Butikerna ska gärna ligga i synliga butikslägen vid infartsvägar till större städer där övrig handel förekommer. Rena citylägen är inte aktuellt för Swedol då framkomligheten med bil och lastbil samt goda parkeringsmöjligheter är mycket viktigt för bolagets kunder. Swedol bedömer att det finns goda möjligheter att etablera butiker i cirka 50 svenska städer. Idealisk total-yta för nya butiker är numera större än tidigare, mellan och kvadratmeter, vilket innebär kvadratmeter stor butiksyta. Butikernas läge är dock generellt överordnat butiksyta och hyresnivå. Fler butiker ökar kännedomen om Swedol Detta i kombination med en förbättrad utformning av butikerna och större marknadsföringsaktiviteter har bidragit till att försäljningstillväxten för jämförbara butiker har varit mycket god de senaste åren. Swedols policy med välfyllda butikslager är mycket positivt ur ett kundperspektiv. KRAFTIGT ÖKANDE BUTIKSFÖRSÄLJNING Tabellen nedan beskriver Swedols butiksförsäljning under de senaste fem åren. Butiksförsäljningen har ökat från 136 miljoner kronor till 684 Mkr under perioden Dess andel av den totala omsättningen har under samma period ökat från 52 procent till 80 procent. Av Swedols försäljning under det fjärde kvartalet 2008 stod butikerna för 84,1 procent av totalförsäljningen på 246 Mkr (216 Mkr). Swedol Butiksförsäljning Mkr Total omsättning Butiksomsättning, Mkr Andel av total omsättning, % Antal butiker Ökning i Mkr Swedol har haft en stark utveckling i både gamla och nya butiker. Observera att Swedol skiljer på jämförbara och ej jämförbara (nya) butiker. Med jämförbara butiker avses butiker som vid jämförelse med en specifik period varit öppna under hela den avsedda perioden. Det innebär lika många butiker under båda perioder. Under helåret 2008 stod jämförbara butiker (femton stycken) för 30 procent av butikernas försäljningsökning Antal butiker Tillväxtstrategi egna butiker Vid utgången av 2006 hade Swedol 15 butiker och en omsättning på 528 MSEK 31 Eskilstuna etableringar vilket medför 29 butiker Luleå Skövde 28 Kristianstad 27 Halmstad 6 etableringar vilket medför 26 butiker Borlänge 25 Östersund 24 Linköping 23 Haparanda 22 Uppsala 21 Borås 5 etableringar Kalmar vilket medför 20 butiker 19 Norrtälje 18 Stockholm S 17 Göterborg S 16 Gävle År Den schematiska kurvan ovan beskriver planerad försäljnings- och butiksutveckling. Den bygger helt och hållet på organisk tillväxt i egna butiker. Tillväxten ska ske med bibehållen lönsamhet. 12 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2008 FÖRSÄLJNINGSKANALER

15 på 148,5 Mkr. Det är naturligtvis en mycket hög siffra och kan delvis förklaras av att butiksnätet är ganska nytt. Några faktorer som förklarar tillväxten i gamla butiker är tiden (räknat från öppningen), ökningen av företagskunder, ett växande sortiment och stark marknadsföring. Swedol tror att den starkaste faktorn för tillväxt är åldern på butiken. Befintliga butiker och bestämda butikslägen per 31 mars 2009 År Månad Stad 1995 Augusti Tyresö 1999 December Sollentuna 2001 Februari Hudiksvall 2002 April Jönköping 2002 Oktober Helsingborg 2003 Oktober Norrköping 2004 Februari Malmö 2004 Mars Vällingby 2004 Oktober Göteborg 2005 Mars Sundsvall 2005 September Västerås 2005 Oktober Örebro 2006 Maj Uddevalla 2006 Augusti Växjö 2006 Oktober Karlstad 2007 Februari Gävle 2007 Maj Göteborg (Högsbo) 2007 Juni Stockholm S (Sätra) 2007 Oktober Norrtälje 2007 November Kalmar 2008 April Borås 2008 Maj Uppsala 2008 September Linköping 2008 Oktober Haparanda 2008 Oktober Östersund 2008 November Borlänge 2009 Mars Halmstad 2009 April Kristianstad 2009 Hösten Skövde 2010 H1 Luleå 2010 H1 Eskilstuna Swedol tittar kontinuerligt på nya lägen med ambitionen att framförhållningen ska bli större än vad den har varit hittills så att bolaget alltid ska ha ett lager av tre fem färdiga hyreskontrakt. KOMPLETTERANDE FÖRSÄLJNINGSKANALER Bolaget har kunder i sitt kundregister. Av dessa är aktiva, det vill säga att de har handlat från Swedol under de senaste 24 månaderna. FÖRSÄLJNINGSKANALER SWEDOL ÅRSREDOVISNING

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har 5 anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten.

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har 5 anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten. ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll SAMMANFATTNING 2010 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Konkurrenter 8 Produkter och varumärken 10 Försäljningskanaler 14 Etablering

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

Årsredovisning 2007/2008

Årsredovisning 2007/2008 Årsredovisning 2007/2008 Innehåll ÅRET I KORThET 1 VD har ORDET 2 strategisk InRIKTnInG 4 nya MaRKnaDER 8 MaRKnaDsÖVERsIKT 10 hållbar UTVECKlInG 14 Engagerade och kunniga medarbetare kärnan i varumärket

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 S. 7 S. 13 S.

Läs mer

Bara billiga byggvaror. Årsredovisning

Bara billiga byggvaror. Årsredovisning Bara billiga byggvaror 2011 Årsredovisning verksamhetsbeskrivning Byggmax i korthet 4 Året i korthet 5 VD-ord 6 Vision, affärsidé, mål och strategi 8 Verksamhet 10 Byggmax ansvar 20 Byggmaxaktien 27 Flerårsöversikt

Läs mer

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2

INNEHÅLL. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 12 69 2 ÅRSREDOVISNING 2009/2010 INNEHÅLL MQ I KORTHET 4 ÅRET I KORTHET 5 VD-ORD 6 STRATEGISK INRIKTNING 8 HISTORIK 10 VERKSAMHETEN 12 VÄRDEKEDJAN 16 HÅLLBAR UTVECKLING 20 MEDARBETARE 22 AKTIEN 24 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Byggmaxpris. 99 95 /st. på kvalitetsvaror: Därför kan vi sätta. 179 00 /st. FOKUSERAT sortiment

Byggmaxpris. 99 95 /st. på kvalitetsvaror: Därför kan vi sätta. 179 00 /st. FOKUSERAT sortiment Årsredovisning 2014 Byggmax i Åkersberga Innehållsförteckning verksamhetsbeskrivning Byggmax i korthet 4 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Vision, affärsidé, mål och strategi 8 Verksamheten 10 Medarbetare

Läs mer

Bra billiga byggvaror. Årsredovisning

Bra billiga byggvaror. Årsredovisning Bra billiga byggvaror 2012 Årsredovisning Innehållsförteckning verksamhetsbeskrivning Byggmax i korthet 4 Året i korthet 5 VD-ord 6 Vision, affärsidé, mål och strategi 8 Verksamhet 10 Byggmax ansvar 20

Läs mer

Innehållsförteckning. Innehållsfört. med standardupplysningar enligt GRI 78 Byggmax GRI-profil 88 Definitioner 91 Distribution av årsredovisningen 91

Innehållsförteckning. Innehållsfört. med standardupplysningar enligt GRI 78 Byggmax GRI-profil 88 Definitioner 91 Distribution av årsredovisningen 91 Årsredovisning 2013 Byggmax i Nyköping Innehållsförteckning verksamhetsbeskrivning Byggmax i korthet 3 Året i korthet 5 VD har ordet 6 Vision, affärsidé, mål och strategi 8 Verksamhet 10 Medarbetare 15

Läs mer

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING

UNIFLEX AB ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING UNIFLEX AB 2007 Syftet med denna årsredovisning är att till så låg kostnad som möjligt ge Uniflex aktieägare och andra intressenter tillräcklig information för att kunna bedöma företaget.

Läs mer

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201

Årsredovisning 2010 CDO N Gr O up ab Årsre DO vis N ing 201 CDON Group AB CDON Group AB Innehållsförteckning Innehållsförteckning VD har ordet 1 VD har ordet Ansvarstagande 1 3 Ansvarstagande Fyra år med CDON Group 3 6 Fyra år med CDON Group Förvaltningsberättelse

Läs mer

H årsredovisning 2012

H årsredovisning 2012 H årsredovisning 2012 Innehåll 2012 i korthet s.1 VD har ordet s.2 Affärsidé, mål och strategier s.4 Hemtex affärsmodell s.6 Hemtex marknader s.8 Hemtex sortiment s.10 Hemtex kommunikationsstrategi s.12

Läs mer

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder

clas ohlson Årsredovisning 2013/14 Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition miljarder kr länder clas ohlson Årsredovisning 2013/14 6 8 miljarder kr 5 länder Framgångsrikt erbjudande och stärkt marknadsposition Med visionen att utveckla Clas Ohlson till en ledande internationell detaljhandelskedja

Läs mer

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING

Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING Micro Holding AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2006 Innehåll År 2006 i korthet...4 Fakta om Micro...5 VD-ord...6 Affärsidé, mål och strategier...8 Organisation och ledning...9 Marknaden...10 Verksamheten...12

Läs mer

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner

INNEHÅLL ÖVRIG INFORMATION. >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar. >> Investeringar i den franska butikskedjan. Marknad och regioner årsredovisning 2011 INNEHÅLL ÅRET OCH verksamheten 1 Året i korthet 2 Detta är Nobia 4 VD-kommentar förvaltningsberättelse 2 >> Nobias mål är att möjliggöra köksdrömmar 6 Finansiella mål 8 Strategi och

Läs mer

H årsredovisning 2013

H årsredovisning 2013 H årsredovisning 2013 Innehåll 2013 i korthet s.1 VD har ordet s.2 Affärsidé, mål och strategier s.4 Hemtex affärsmodell s.6 Hemtex marknader s.8 Hemtex sortiment s.10 Hemtex kommunikation och marknad

Läs mer

Finansiell kalender. Årsstämma. Innehåll. NetOnNet-modellen

Finansiell kalender. Årsstämma. Innehåll. NetOnNet-modellen Vi behöver inte ha rea för att ha röda prislappar. Hos oss handlar du nämligen alltid direkt från lagerhyllan. Oavsett om vi ses på nätet eller i någon av våra Lagershopar har vi samma låga priser. Inga

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING

ÅRSREDOVISNING 2012. ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING ÅRSREDOVISNING 2012 ZetaDisplay AB (publ) LAST METER MARKETING Det här gör ZetaDisplay! INNEHÅLL Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Last Meter Marketing 7 Marknadsöversikt 10 Verksamhetsbeskrivning 12

Läs mer

Mq i korthet... 4. Historik... 10. MQ Kundklubb...21. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75

Mq i korthet... 4. Historik... 10. MQ Kundklubb...21. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...21 MQ shop online...21 Hållbar

Läs mer

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71

Mq i korthet... 4. REVISIONS berättelse... 72. Ledning... 75. Den legala årsredovisningen som är reviderad omfattar sidorna 30 71 ÅRSREDOVISNING 2012/2013 innehåll Mq i korthet... 4 Året i korthet... 5 Vd-ord... 6 Mål och strategi... 8 Historik... 10 Verksamheten...12 Värdekedjan... 16 MQ Kundklubb...21 MQ shop online...21 Hållbar

Läs mer

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73.

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73. Årsredovisning 2006 6. Detta är New Wave New Wave har sedan starten 1990 uppvisat en stark försäljnings- och resultattillväxt. Den genomsnittliga försäljningstillväxten under perioden 1992 2006 uppgick

Läs mer

Furniturebox Gruppen AB (publ) nyemission 2011

Furniturebox Gruppen AB (publ) nyemission 2011 Memorandum Furniturebox Gruppen AB (publ) nyemission 2011 Efter en nytänkande och framgångsrik möbelförsäljning via internet satsar Furniturebox på expansion i Norden. Tillväxten ska ske genom både egna

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING NSP I KORTHET

INNEHÅLLSFÖRTECKNING NSP I KORTHET ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING NSP I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4 AFFÄRSIDÉ, MÅL & STRATEGIER 6 AFFÄRSMODELL 7 MARKNAD 8 KUNDER & KONKURRENS 14 BURGER KING 16 TACO BAR 18 FOOD SOLUTIONS 20 ORGANISATION

Läs mer

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4

Innehållsförteckning. Viktiga datum 2009. Tretti.se på 30 sekunder. Årsredovisning 2008. Innehållsförteckning 3. Året i sammandrag 4 Tretti AB (publ) Årsredovisning 2008 Innehållsförteckning Året i sammandrag 4 VD har ordet 5 Affärsidé, mål och strategi 6 Produkter, leverantörer & logistik 7 Viktiga datum 2009 Delårsrapport Q1 28 april

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Byxa 349: Årsredovisning 2008

Byxa 349: Årsredovisning 2008 Byxa 349: Årsredovisning 2008 Innehåll VD-ord 2 3 Strategi och mål 4 5 Marknad 6 7 Målgrupper 8 15 Kvinna 10 11 Barn 12 13 Man 14 15 Värdekedjan 16 20 Idé och design 16 Inköp 17 Tillverkning 17 Distribution

Läs mer

Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ)

Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ) Bolagsbeskrivning avseende Caperio Holding AB (publ) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Sammanfattning 3 Riskfaktorer 6 Bakgrund och motiv 10 VD har ordet 12 Affärsidé, vision och strategi 14 Historik 15

Läs mer

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007«

»PHONERA ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« ÅRSREDOVISNING 2007 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE RÖRELSERESULTATET till 25,2 mkr och omsättningen ökade med 30% till 297,4 mkr under 2007« PHONERA 2007 INNEHÅLL ÅRET I SIFFROR 2 I BACKSPELN 2 ÅRET

Läs mer

»PHONERA ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005«

»PHONERA ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005« ÅRSREDOVISNING 2006 PHONERA AB (publ.)»phonera ÖKADE OMSÄTTNINGEN med 29% till 228 mkr under 2006 och hade vid årsskiftet 19 000 fler företagskunder än 2005« PHONERA 2006 INNEHÅLL PHONERA 2006 2 VD HAR

Läs mer