Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008"

Transkript

1 Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008

2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Försäljningskanaler 11 Marknadsföring 16 Produkter och produktutveckling 18 Inköp, leverantörer och logistik 22 Organisation och medarbetare 25 IT-system, säkerhet och rättigheter 28 Miljö och kvalitet 30 AKTIEN Aktiedata och ägare 32 BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrningsrapport 34 Intern kontroll 37 Styrelse 40 Företagsledning 42 Väsentliga risker i verksamheten 44 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 46 Fem år i sammandrag 50 Kommentarer till fem år i sammandrag 51 Finansiella rapporter 52 Inehållsförteckning noter 57 Noter 58 Styrelsens undertecknande 72 Revisionsberättelse 73 Definition av nyckeltal 74 Adresser och definitioner 76 ÅRSSTÄMMA Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 14 maj kl i Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm. Information om anmälningsförfarande inför stämman lämnas på vår hemsida tillsammans med kallelsen senast 4 veckor innan stämman Deltagande Aktieägare som vill delta i årsstämman ska senast den 6 maj vara registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och anmäla sitt deltagande till Swedol AB (publ) senast den 11 maj. Ärenden På årsstämman behandlas de ordinarie ärenden som enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen ska förekomma på årsstämma. EKONOMISKA RAPPORTER 2009/2010 Delårsrapport jan mars maj 2009 Delårsrapport jan juni augusti 2009 Delårsrapport jan sep november 2009 Bokslutskommuniké jan dec februari 2010 Delårsrapport jan mars maj 2010 BESTÄLLNING AV EKONOMISK INFORMATION Ekonomisk information och annan relevant bolagsinformation publiceras på Information kan också beställas från Swedol AB (publ) Box 631, SE TYRESÖ Tel , Fax KONTAKTPERSONER / INVESTOR RELATIONS Verkställande direktör Markku Piippo Tel , CFO, Casper Tamm Tel , DISTRIBUTION Årsredovisningen 2008 distribueras till samtliga aktieägare cirka två veckor före årsstämman. Årsredovisningen tillhandahålls också som PDF på SWEDOL HISTORIK 1963 Bolaget grundas som enskild firma av Curt Svedberg Hydraulprodukter Swedol AB har 5 anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten. Thomas Svedberg blir VD Bolaget uppför kontor och egen lagerbyggnad i Tyresö på totalt kvadratmeter Den första butiken öppnas i egna fastigheten i Tyresö i samband med att Swedol fördubblar den totala lokalytan till kvadratmeter Swedol öppnar sin första externa butik i Sollentuna. Butikens totala yta är kvadratmeter. ii SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2008

3 SAMMANFATTNING 2008 Nettoomsättningen ökade med 18% till 849,2 Mkr (719,7 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 79,0 Mkr (100,2 Mkr), rörelsemarginalen uppgick till 9% (14%). Resultat efter skatt uppgick till 56,5 Mkr (71,2 Mkr), resultat per aktie uppgick till 1,77 kr* (2,23 kr*). Butikernas försäljningsökning var 28% jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnader av engångskaraktär avseende notering, 2,8 Mkr, och korrigeringspost lagermodul, 2,3 Mkr, har belastat rörelseresultatet med netto 5,1 Mkr. Ett åtgärdsprogram har inletts för att förbättra lönsamheten och kassaflödet. Utdelning föreslås med 0,40 kr (0,65 kr) per aktie. Total utdelning uppgår till 12,8 Mkr. * Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning då det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning. (Mkr) 1000 Omsättning (Mkr) Rörelseresultat Butik Postorder Nyckeltal i sammandrag ¹ Mkr Nettoomsättning 849,2 719,7 528,0 392,6 260,8 Rörelseresultat 79,0 100,2 68,7 48,2 25,4 Omsättningstillväxt, % 18,0 36,3 34,5 50,5 31,4 Bruttomarginal, % 34,6 36,0 34,7 32,8 27,8 Rörelsemarginal, % 9,3 13,9 13,0 12,3 9,7 Soliditet, % 58,5 63,4 63,2 53,8 48,8 Medelantal anställda Bruttoinvesteringar, Mkr 29,2 19,5 12,8 10,2 14,6 Antal butiker vid årets slut För nyckeltalens defi nititioner se sidan Finansiell information för Swedol AB avseende tidigare räkenskapsår än 2005 har ej omräknats till IFRS Swedol öppnar butiker i Hudiksvall, Jönköping och Helsingborg Swedol öppnar fyra butiker i Norrköping, Vällingby, Malmö och Göteborg och har i slutet på 2004 nio butiker. Swedol omsätter 261 Mkr med ett rötelseresultat om 25 Mkr vid periodens slut. 52 procent av försäljningen kommer från butikerna Swedol öppnar sex butiker i Sundsvall, Västerås, Örebro, Uddevalla, Växjö, och Karlstad. Swedols internethandel startar i fjärde kvartalet Swedol öppnar 5 nya butiker och har vid årets slut totalt 20 butiker. SWEDOL ÅRSREDOVISNING

4 VD HAR ORDET Stabil utveckling trots tuffare tider Trots den tvära inbromsningen i ekonomin, som inträffade under andra halvåret 2008, har Swedol totalt haft en stabil tillväxt på 18 procent och försäljningen nådde cirka 850 Mkr. Efterfrågan på våra produkter har varit god, även om kunderna blivit mer avvaktande till större inköp. Vi ska effektivisera befintliga butiker och övriga funktioner inom företaget för att stå väl rustat när konjunkturen vänder. Swedol ökade under årets tre första kvartal försäljningen med 20 procent mot föregående år, men drabbades under sista kvartalet kännbart av den ekonomiska krisen och försäljningsökningen blev lägre, 14 procent för kvartalet. Hela försäljningsökningen kommer från butikerna, då postorder och internetförsäljningen minskat mot föregående år. Denna utveckling har varit väntad, då kunder i butikernas närområde flyttar sina inköp från postorder till butiker. Tendensen är positiv, då kunderna i butik oftast gör större inköp än på postorder. Försäljningskostnaderna i butiker är dock högre än för postorder, speciellt för de nyetablerade butikerna. Butikernas försäljningsökning var 28 procent, jämförbara butiker har vuxit med 9 procent under året. Under fjärde kvartalet försvagades den svenska kronan kraftigt, vilket påverkade våra inköpskostnader främst på produkter från Asien. Swedol kurssäkrar en stor del av varuflödet varför bruttomarginalen under 2008 endast i begränsad omfattning påverkats av valutarörelsena. Vi nådde inte våra högt ställda mål för lönsamhet under 2008, rörelsemarginalen blev 9 procent och avkastningen på eget kapital blev 23 procent. Som ett led i målsättningen att höja lönsamheten framöver i linje med de finansiella målen har ett åtgärdsprogram initierats med fokus på kostnadsmassan och kassaflödet. Programmet förväntas ge effekt succesivt under Swedol öppnade under 2008 sex nya butiker vilket innebär ytterligare cirka kvadratmeter försäljningsyta. Under det sista kvartalet öppnades tre butiker, vilket var rekord för ett kvartal. NÄSTAN ALLT FÖR YRKESKUNDERNA Swedol är en komplett leverantör till yrkeskunder och även till de privatkunder som vill ha proffskvalitet. Vi säljer verktyg, tillbehör, mindre maskiner, fordonstillbehör och förbrukningsvaror till hantverkare, lastbils- och entreprenadmaskinägare samt övriga yrkesgrupper främst inom bygg- och industrisektorn. 2 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2008 VD HAR ORDET

5 Idag är vi mycket väl kända som en ledande butikskedja för yrkeskunder och vi har trots ett hårdare klimat fortsatt att ta marknadsandelar. Vi ska skapa ett mervärde för våra kunder, som ställer höga krav på kvalitet, tillgänglighet och lagerhållning och vi kommer även i framtiden att koncentrera oss på våra yrkeskunder. Idag har vi cirka fakturakunder och köptroheten hos dessa är betydligt större än hos de mer lättrörliga privatkunderna. PRODUKTER Swedol ska satsa ännu mer på egna varumärken, målsättningen är att öka vår andel under de närmaste åren till minst 25 procent av omsättningen. Ett led i denna strävan har varit att vi introducerat ett nytt varumärke på arbetshandskar under namnet Tena. Yrkeskunden som besöker en Swedolbutik får förutom ett mycket brett varusortiment tillgång till vår hydraulslangverkstad, som finns i varje butik, där vi monterar kopplingar på hydraulslang efter kundens önskemål. Kunden kan också få sin logotype tryckt på de arbetskläder som säljs i våra butiker. Slutligen har vi även en serviceverkstad för att serva framförallt våra egna produkter men framöver även andra fabrikat av bensindrivna maskiner. Det är sådana saker som vi tror kommer att binda yrkeskunderna ännu hårdare till oss. FLYTTNING AV CENTRALLAGRET Swedol påbörjade under hösten 2007 en flyttning av centrallagret från Tyresö till Örebro, som var helt genomförd i slutet av första kvartalet Det var en stor utmaning att flytta ett centrallager med drygt artiklar och ett lagervärde på över 80 Mkr. Efter en inkörningstid med ny personal samt nya rutiner har vi ökat effektiviteten jämfört med om vi skulle varit kvar i för små lagerutrymmen i Tyresö. Lagret är på kvadratmeter och levererar dagligen till Swedols samtliga butiker och postorderkunder. Redan idag får vi ut mer levererade orderrader med mindre personal än när vi hade två lager i Tyresö och Örebro. Vi räknar med ytterligare effektivitetsvinster under många år framåt med mer butiker och högre omsättning än i dag. För bolaget betyder bytet en ytterligare kvalitetsstämpel samt att Swedol blir mer känt av en bredare allmänhet. VERKSAMHETEN ÅR 2009 Huvudkatalogen, som är den hittills mest omfattande på 560 sidor, kom ut i januari och trycktes i exemplar. I mars öppnade Swedol en butik i Halmstad och öppnar under året även butiker i Kristianstad och Skövde. Den globala finanskrisen och den kraftiga konjunkturavmattningen har skapat en stor osäkerhet hos våra kunder som även har påverkat deras köpbeteende. Swedol kommer i det rådande marknadsläget att vara försiktigare med att etablera nya butiker. Vi ska istället koncentrera oss på att effektivisera befintliga butiker och övriga funktioner inom företaget för att stå väl rustat när konjunkturen vänder. SWEDOL DE NÄRMASTE ÅREN Vi ska fortsätta att fokusera på våra yrkeskunder som ger oss 80 procent av vår försäljning, men vi välkomnar även den ökande andelen privatkunder som handlar i våra butiker. Butiksexpansionen är vår framtid och vi ska de närmaste åren bygga vidare på vårt butiksnät så att det täcker in Sverige allt mer finmaskigt. Jag tror att minst 50 städer i Sverige har förutsättning att ha en Swedolbutik. Innan Sverige är färdigbyggt, räknar vi med att kunna starta de första butikerna i Norge. Swedol har kunniga, engagerade medarbetare, väl fungerande processer och ett väl beprövat affärskoncept. Min fasta övertygelse är att Swedol kan fortsätta att växa med lönsamhet under många år framåt. Stockholm april 2009 LISTBYTE 12 JUNI 2008 Swedol noterades på First North i juni 2006 och beslutade att byta lista under 2008 till NASDAQ OMX Stockholm. Första handelsdagen blev den 12 juni, samma datum som vi två år tidigare noterades på First North. Markku Piippo VD VD HAR ORDET SWEDOL ÅRSREDOVISNING

6 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Swedol ska vara det självklara valet för proffsen! Med ett utvidgat järnhandelsprogram anpassat för yrkeskunder, hög servicenivå, god lagerhållning, effektiva processer och konkurrenskraftiga priser ska Swedol vara den ledande butikskedjan för yrkesfolk i Sverige. Visionen ska uppnås genom en expansion av butiksnätet med målet att ha Swedolbutiker i cirka 50 städer i Sverige. AFFÄRSIDÉ Swedol ska vara en komplett leverantör till yrkeskunder och även till privatkunder som efterfrågar proffskvalitet. Swedol ska sälja ett brett järnhandelssortiment av förbrukningsvaror och utrustning till konkurrenskraftiga priser och med hög servicenivå i butikerna. Produkterna ska säljas genom ett flerkanalskoncept som innefattar egna butiker, återförsäljare och postorder/ internetförsäljning. FINANSIELLA MÅL Swedols långsiktiga finansiella mål är att öka försäljningen med 20 procent per år med en rörelsemarginal på 13 procent i genomsnitt. Avkastning på eget kapital ska vara lägst 25 procent. Aktieutdelning ska ges med procent av resultatet efter skatt. Soliditeten ska lägst uppgå till 40 procent. STRATEGIER Swedols ska uppnå en ställning som den marknadsledande butikskedjan för proffskunder och även för privatkunder som efterfrågar hög kvalitet. Swedol ska expandera kraftigt för att nå sina höga målsättningar. Expansionen ska främst ske genom att öppna nya butiker i kombination med en ökad försäljning i de befintliga. Swedol kommer att etablera butiker i cirka 50 svenska städer. Swedol ska ständigt förbättra sortiment, kundservice och logistik i alla försäljningskanaler för att försvara en ledande position på marknaden. Andelen egna varumärken i produktmixen ska öka till cirka 25 procent. Innan Sverige är fulletablerat kommer Swedol att öppna de första butikerna i Norge. Tidpunkten för den första norska butiken har skjutits framåt tills dess att konjukturen stabiliserar sig. 4 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2008 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER

7 AFFÄRSMODELL Swedol ska genomföra sina strategier och nå sina affärsmål genom att hålla fast vid sitt etablerade framgångskoncept. Affärsmodellen är enkel, och kan kort beskrivas på följande sätt: Swedol köper in och lagerhåller ett brett sortiment, främst för yrkeskunder. Inköp sker från leverantörer i Sverige, övriga Europa och Asien, med vilka företaget har långsiktiga relationer. Ett stort antal produkter säljs under bolagets egna varumärken. Produkterna lagras i företagets centrallager i Örebro, och skickas dagligen ut till butiker, återförsäljare och slutkunder över hela landet. 97 procent av företagets sortiment om cirka artiklar lagerhålls i butikerna och i huvudlagret. Bolagets goda lagerhållning gör att det är en attraktiv partner för yrkeskunder, främst småföretag och även för mindre återförsäljare. Swedols breda sortiment, höga servicenivå, flerkanalskoncept samt logistikkunnande utgör företagets främsta konkurrensfördelar. AmPro är Swedols största artikelgrupp. AmPros verktyg, verktygslådor och vagnar är utvecklade för professionellt bruk. Affärsmodell I N K Ö P AFFÄRSMODELL SWEDOL ÅRSREDOVISNING

8 MARKNAD Swedol verkar på en marknad där ett antal kedjekoncept blir allt mer dominerande. Bolaget vänder sig via egna butiker och postorder/internet främst mot proffsmarknaden med ett brett sortiment av produkter såsom verktyg, tillbehör, arbetsskydd, elartiklar, fordonstillbehör och förbrukningsvaror. Antalet privatkunder som vill ha proffskvalitet ökar dock. Bolaget är ensamt om sitt mycket breda sortiment för yrkeskunder, men har givetvis såväl lokala som nationella konkurrenter inom ett eller flera produktområden. FOKUS PÅ FÖRETAGSKUNDER Swedol erbjuder de flesta företagskunder att handla mot faktura, vilket innebär att ett stort antal kunder finns registrerade i Bolagets kundregister. För närvarande består kundregistret av omkring kunder och av dessa är cirka aktiva. Hos Swedol handlar mest företagskunder, men antalet privatkunder som väljer proffskvalitet blir allt större. Bolagets breda sortiment och höga servicenivå i kombination med flera försäljningskanaler och kundorienterad logistik lockar både yrkeskunder och hemmabyggare med lite högre anspråk på kvalitet. Försäljningen mot proffskunder motsvarar idag cirka 80 procent av den totala volymen. Företagskunderna finns framförallt inom bygg, entreprenad-, åkeri-, skogsoch industrisektorn. Den största delen av kunderna utgörs av små- och medelstora företag. Försäljningen till privatkunder motsvarar cirka 20 procent av den totala försäljningsvolymen, och förväntas öka de närmaste åren. Swedol erbjuder ett komplett sortiment av gör-det-själv-artiklar av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser. I takt med att Swedol blir mer allmänt känt på marknaden förväntas andelen privatkunder att öka. BRETT SORTIMENT Företaget erbjuder ett brett sortiment inom el/elektronik, verktyg, yrkeskläder/skyddsutrustning, fordonstillbehör samt förbrukningsvaror. Det heltäckande sortimentet och en mycket god lagerhållning är några av Swedols främsta konkurrensfördelar. Egna varumärken allt viktigare Produktsortimentet utgörs av både egna och externa varumärken och består av totalt cirka artiklar. Swedol strävar efter att öka försäljningen av egna varumärken från dagens 17 procent till 25 procent inom de närmaste åren. Produktkatalog som bas Grunden i Swedols försäljning är företagets omfattande produktkatalog, som för 2009 tryckes i exemplar. Dessutom gör Swedol mycket stora reklamutskick i de områden där det finns etablerade butiker. MARKNADSTRENDER Ett antal olika trender påverkar marknaderna som Swedol är verksamt på. I följande stycken beskrivs några av de mest framträdande trenderna under de senaste åren. Tillväxt för privatmarknaden (GDS = Gör-Det-Själv-trenden) Det ökade intresset från konsumenter att bygga om sina hem har varit en mycket stark trend de senaste åren, något som understöds av en mångfald av tidskrifter och TV-program. De mycket höga kostnaderna för att anlita hantverkare privat driver denna utveckling ytterligare. Denna trend är gynnsam för Swedol som ser en ökad andel kunder som handlar för privatbruk. Kedjekoncept ökar i antal Stordriftsfördelar i inköp, logistik och försäljning ökar både antalet kedjebutiker och butikernas storlek. Detta har lett till ökade marknadsandelar för större aktörer på bekostnad av mindre lokala fackhandlare. Swedol är, som en relativt stor aktör, delaktig i denna utveckling. Även konsumenters förväntningar på ett brett sortiment driver trenden mot större butiker. Butikskedjorna etableras ofta i köpcentra utanför städerna. Genom stordrift i inköp och marknadsföring kan butikskedjorna erbjuda både fler produkter och lägre priser. 6 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2008 MARKNAD

9 El & Oljor & Arbets- Lastbils- Bil- Svärd/ Aktör Elektronik Fetter kläder Verktyg Maskiner VVS Hydraulik tillbehör tillbehör Kedjor Swedol Ahlsell TOOLS-kedjan BIG-Gruppen Malmbergs Elektriska Järnia Jula Clas Ohlson Biltema MARKNAD SWEDOL ÅRSREDOVISNING

10 Fler produkter från Asien Konsumentens prismedvetenhet gör att marknadens aktörer ständigt måste ha konkurrenskraftiga priser. Som ett naturligt steg i denna trend ökar andelen inköp från Asien, där tillverkarna erbjuder låga priser samtidigt som de ständigt förbättrar sin kvalitet. Ungefär 30 procent av Swedols totala produktvolym direktimporteras från lågprisländer i Asien. Därutöver kommer den del av sortimentet som köps av svenska leverantörer som i sin tur köper från Asien. Swedol räknar med att andelen direktimporterade produkter från Asien kommer att öka då artiklar köpta i Sverige och Europa ofta kan bytas mot direktimporterade varor. Kvaliteten måste dock alltid vara tillräckligt god för att tillfredsställa yrkeskunderna. Konsolidering av marknaden En konsolidering av marknadens aktörer sker både internationellt och i Sverige. Stora aktörer som till exempel Ahlsell och B&B Tools har förvärvat och integrerat mindre aktörer både i grossist- och detaljistleden. Egna varumärken Att butikskedjor marknadsför produkter under egna varumärken blir allt vanligare. Det är ett sätt att reducera antalet mellanhänder så att kedjorna ska kunna behålla eller öka sina marginaler trots ökad prispress. Swedol marknadsför ett antal produkter under egna varumärken, och har ökat denna andel under de senaste åren. Målet är att öka från nuvarande 17 procent till 25 procent inom de närmaste åren. KONKURRENSSITUATIONEN Det finns ingen annan svensk aktör som erbjuder ett lika brett sortiment som Swedol. Men det finns givetvis konkurrenter inom ett eller flera av bolagets produktområden, både på lokal och nationell nivå. Företagets konkurrenter finns främst inom proffsmarknaden. Både lokala och nationella konkurrenter Swedols konkurrenter finns både på lokal och nationell nivå: dels på lokal nivå i form av lokala fristående järnhandlare, byggmarknader och butikskedjor för både företags- och privatkunder; och dels på nationell nivå i form av rikstäckande kedjor som främst riktar sig mot yrkeskunder som Ahlsell, TOOLS-kedjan, BIG-Gruppen och Malmbergs Elektriska. Internationella aktörer inom Swedols marknader är ännu ganska sällsynta i Norden. De största är Bauhaus och tyska Hornbach som har påbörjat en nordisk expansion, dock med fokus mot privatmarknaden inom bygg-, hem- och villasektorerna. Det finns även nordiska företag som även är verksamma utanför Sverige. Några av dessa är Clas Ohlson, Biltema och K-Rauta. De har alla tydligt fokus på privatkunderna. PROFFSMARKNADER Ett urval av företag som konkurrerar med Swedol på delar av företagets sortiment framgår av tabellen på föregående sida. På den professionella marknaden verkar förutom Swedol även Ahlsell, TOOLS-kedjan, BIG-Gruppen, Malmbergs Elektriska och Järnia. Merparten av övriga konkurrenter har fokus på privatmarknaden där Swedol idag har 20 procent av sin omsättning. BUTIKSKEDJOR FÖR PRIVATKUNDER Merparten av konkurrenterna inom denna kategori har ett rikstäckande distributionsnät av butiker och erbjuder ofta ett brett produktsortiment. Det finns en mängd olika sortimentsinriktningar på dessa butikskedjor. Jula, Clas Ohlson och Biltema är några av de aktörer som har ett produktsortiment som delvis konkurrerar med Swedol på privatmarknaden. FRAMTIDSUTSIKTER Swedol räknar med att kunna hålla sin marknadsandel gentemot de betydligt större aktörerna beskrivna ovan. Under en lång följd av år har dessa etablerat sig mot den större privatmarknaden och det är därför inte troligt att dessa företag skulle ändra kundfokus. Swedols fokus ska alltid vara på yrkeskunden, men privatpersoner med högre kvalitetskrav kommer även fortsättningsvis att hitta tilltalande produkter och god service hos Swedol. 8 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2008 MARKNAD

11 Colt är Swedols egna arbetskläder. Colt har god passform och är anpassat för den aktiva yrkesmänniskan. MARKNAD SWEDOL ÅRSREDOVISNING

12 HD BIL OCH BYGGSMIDE AB En av Swedols kunder som använder Amproverktyg och verktygsvagnar i det dagliga arbetet. 10 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2008

13 FÖRSÄLJNINGSKANALER Swedol säljer sitt breda produktsortiment via egna butiker, postorder och internet till kunder över hela landet. Under de senaste fem åren har tyngdpunkten stegvis flyttats från postorder till ökad butiksförsäljning. Antalet butiker ökar och butiksförsäljningen uppgår idag till drygt 80 procent av den totala försäljningen. Sammantaget ser man att de olika försäljningskanalerna stärker varandra. Mixen av möjligheter för kunder att både handla i butiker och köpa via postorder/internet främjar bolagets totala intäkter långsiktigt. FRAMGÅNGSRIKT FLERKANALSKONCEPT Under de närmaste åren kommer Swedol att fortsätta sin butiksexpansion och varje nyöppnad butik förväntas ta en viss marknad från postorderförsäljningen. Utvecklingen pekar dock på att försäljning via butiker i kombination med postorder/internet stärker konceptet som helhet. Skalfördelar Genom ökad försäljning kan Swedol utnyttja stordriftsfördelar i form av sänkta kostnader per försäljningskrona. Exempel på sådana utgifter är förutom varuinköpskostnader bland annat även administrations- och marknadsföringskostnader samt utgifter för butikshyror och för huvudkontoret. Swedol anser att företagets organisation och kostnadsstruktur utgör en bra grund för den framtida butiksexpansionen utan att kostnader för att leda och driva de egna butikerna behöver öka i samma takt som försäljningen. BUTIKSEXPANSION Swedol hade tjugosex butiker i Sverige i slutet av år Bolaget kommer att öppna ytterligare tre nya butiker under år Butikerna är samordnade i sin utformning för att förstärka kedjesamhörigheten runtom i landet. Exempelvis är färgsättningen på kassadisk, skyltar och logotyper identiska. Butiksytan i nyöppnade enheter är i allmänhet mellan och kvadratmeter. Alla butiker erbjuder snabb och lättillgänglig service och en produkttillgänglighet om cirka 97 procent av totalsortimentet. Kunskapsnivån hos butikspersonalen är god för att säkerställa att i synnerhet yrkeskunderna får bra produktrådgivning. Swedols produktkatalog utgör ett viktigt komplement för butikerna då kunderna genom denna kan planera sina inköp i förväg. Kompletterande direktmarknadsföring ökar antalet butiksbesök och uppdaterar kunderna kontinuerligt om produktnyheter och priserbjudanden. Bolagets butiksetableringsprocess minimerar tiden från starten till lönsamhet. Från det att Swedol får tillgång till en lokal tar det numera bara fem till sex veckor innan en butik kan öppnas. När bolaget började etablera butiker var denna öppningsperiod åtta veckor. Målet är att varje nyöppnad butik ska uppnå break-even inom tolv månader. Expansionstakt Bolaget ska expandera vidare för att nå sina höga målsättningar. Försäljningsökningen beräknas komma från befintliga och nya butiker. Swedol räknar med att etablera sitt butikskoncept i cirka 50 svenska städer. ORGANISATION FÖR BUTIKSETABLERING Swedol har en väl avgränsad och tydlig organisation för butiksetablering som gör att expansionen av butiksnätet fungerar mycket väl. Swedols expansion till nya etableringslägen följer en dokumenterad tidsplan som bland annat anger organisation, inredning, uppbyggnad, marknadsföring och butiksöppning. Swedol arbetar kontinuerligt med att bevaka, analysera och förhandla fram nya etableringslägen. Butikerna styrs till stor del från huvudkontoret. Design, utformning, produktsortimentet och marknadsföringskampanjer är centraliserade för att skapa stordriftsfördelar. Även rekryteringen av nya medarbetare inför varje ny butik sköts av huvudkontoret. Rekrytering av rätt butikschef är en viktig framgångsfaktor vid varje nyetablering, inte minst då varje enskild butikschef ansvarar för att leda och motivera personalen lokalt. FÖRSÄLJNINGSKANALER SWEDOL ÅRSREDOVISNING

14 ETABLERING AV NYA BUTIKER Bolaget har en tydlig strategi för sin butiksexpansion med primärt fokus på orter med ett upptagningsområde på cirka invånare. Butikerna ska gärna ligga i synliga butikslägen vid infartsvägar till större städer där övrig handel förekommer. Rena citylägen är inte aktuellt för Swedol då framkomligheten med bil och lastbil samt goda parkeringsmöjligheter är mycket viktigt för bolagets kunder. Swedol bedömer att det finns goda möjligheter att etablera butiker i cirka 50 svenska städer. Idealisk total-yta för nya butiker är numera större än tidigare, mellan och kvadratmeter, vilket innebär kvadratmeter stor butiksyta. Butikernas läge är dock generellt överordnat butiksyta och hyresnivå. Fler butiker ökar kännedomen om Swedol Detta i kombination med en förbättrad utformning av butikerna och större marknadsföringsaktiviteter har bidragit till att försäljningstillväxten för jämförbara butiker har varit mycket god de senaste åren. Swedols policy med välfyllda butikslager är mycket positivt ur ett kundperspektiv. KRAFTIGT ÖKANDE BUTIKSFÖRSÄLJNING Tabellen nedan beskriver Swedols butiksförsäljning under de senaste fem åren. Butiksförsäljningen har ökat från 136 miljoner kronor till 684 Mkr under perioden Dess andel av den totala omsättningen har under samma period ökat från 52 procent till 80 procent. Av Swedols försäljning under det fjärde kvartalet 2008 stod butikerna för 84,1 procent av totalförsäljningen på 246 Mkr (216 Mkr). Swedol Butiksförsäljning Mkr Total omsättning Butiksomsättning, Mkr Andel av total omsättning, % Antal butiker Ökning i Mkr Swedol har haft en stark utveckling i både gamla och nya butiker. Observera att Swedol skiljer på jämförbara och ej jämförbara (nya) butiker. Med jämförbara butiker avses butiker som vid jämförelse med en specifik period varit öppna under hela den avsedda perioden. Det innebär lika många butiker under båda perioder. Under helåret 2008 stod jämförbara butiker (femton stycken) för 30 procent av butikernas försäljningsökning Antal butiker Tillväxtstrategi egna butiker Vid utgången av 2006 hade Swedol 15 butiker och en omsättning på 528 MSEK 31 Eskilstuna etableringar vilket medför 29 butiker Luleå Skövde 28 Kristianstad 27 Halmstad 6 etableringar vilket medför 26 butiker Borlänge 25 Östersund 24 Linköping 23 Haparanda 22 Uppsala 21 Borås 5 etableringar Kalmar vilket medför 20 butiker 19 Norrtälje 18 Stockholm S 17 Göterborg S 16 Gävle År Den schematiska kurvan ovan beskriver planerad försäljnings- och butiksutveckling. Den bygger helt och hållet på organisk tillväxt i egna butiker. Tillväxten ska ske med bibehållen lönsamhet. 12 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2008 FÖRSÄLJNINGSKANALER

15 på 148,5 Mkr. Det är naturligtvis en mycket hög siffra och kan delvis förklaras av att butiksnätet är ganska nytt. Några faktorer som förklarar tillväxten i gamla butiker är tiden (räknat från öppningen), ökningen av företagskunder, ett växande sortiment och stark marknadsföring. Swedol tror att den starkaste faktorn för tillväxt är åldern på butiken. Befintliga butiker och bestämda butikslägen per 31 mars 2009 År Månad Stad 1995 Augusti Tyresö 1999 December Sollentuna 2001 Februari Hudiksvall 2002 April Jönköping 2002 Oktober Helsingborg 2003 Oktober Norrköping 2004 Februari Malmö 2004 Mars Vällingby 2004 Oktober Göteborg 2005 Mars Sundsvall 2005 September Västerås 2005 Oktober Örebro 2006 Maj Uddevalla 2006 Augusti Växjö 2006 Oktober Karlstad 2007 Februari Gävle 2007 Maj Göteborg (Högsbo) 2007 Juni Stockholm S (Sätra) 2007 Oktober Norrtälje 2007 November Kalmar 2008 April Borås 2008 Maj Uppsala 2008 September Linköping 2008 Oktober Haparanda 2008 Oktober Östersund 2008 November Borlänge 2009 Mars Halmstad 2009 April Kristianstad 2009 Hösten Skövde 2010 H1 Luleå 2010 H1 Eskilstuna Swedol tittar kontinuerligt på nya lägen med ambitionen att framförhållningen ska bli större än vad den har varit hittills så att bolaget alltid ska ha ett lager av tre fem färdiga hyreskontrakt. KOMPLETTERANDE FÖRSÄLJNINGSKANALER Bolaget har kunder i sitt kundregister. Av dessa är aktiva, det vill säga att de har handlat från Swedol under de senaste 24 månaderna. FÖRSÄLJNINGSKANALER SWEDOL ÅRSREDOVISNING

Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007

Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007 Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLL Sammanfattning 2007 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Försäljningskanaler 10 Marknadsföring 15 Produkter 17 Inköp,

Läs mer

1989 Bolaget uppför kontor och egen lagerbyggnad i Tyresö på totalt 1 600 kvadratmeter.

1989 Bolaget uppför kontor och egen lagerbyggnad i Tyresö på totalt 1 600 kvadratmeter. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll SAMMANFATTNING 2009 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Konkurrenter 10 Produkter och varumärken 12 Försäljningskanaler 16

Läs mer

1) Av 1,34 kr år 2005, avser 0,20 kr resultat från andelar i avyttrat respektive fusionerat dotterbolag

1) Av 1,34 kr år 2005, avser 0,20 kr resultat från andelar i avyttrat respektive fusionerat dotterbolag Försäljningen ökade med 35% till 528 Mkr (392 Mkr) Butiksförsäljningen ökade med 61% till 352 Mkr (219 Mkr) Rörelseresultatet ökade med 40% till 67,9 Mkr (48,3 Mkr) Vinsten per aktie efter schablonskatt

Läs mer

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har 5 anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten.

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har 5 anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten. ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll SAMMANFATTNING 2010 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Konkurrenter 8 Produkter och varumärken 10 Försäljningskanaler 14 Etablering

Läs mer

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har fem anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten.

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har fem anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll SAMMANFATTNING 2011 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 10 Produkter och varumärken 12 Inköp och leverantörer

Läs mer

NOTERING AV SWEDOL AB (PUBL) PÅ OMX NORDISKA BÖRS STOCKHOLM

NOTERING AV SWEDOL AB (PUBL) PÅ OMX NORDISKA BÖRS STOCKHOLM NOTERING AV PÅ OMX NORDISKA BÖRS STOCKHOLM INNEHÅLL Sammanfattning 1 Riskfaktorer 8 Bakgrund och motiv 13 VD har ordet 14 Marknadsöversikt 16 Affärsidé, mål och strategi 20 Verksamhetsbeskrivning 21 Finansiell

Läs mer

Delårsrapport 2002-05-01 2002-10-31. Viktiga händelser under vårt andra kvartal:

Delårsrapport 2002-05-01 2002-10-31. Viktiga händelser under vårt andra kvartal: Delårsrapport 2002-05-01 2002-10-31 Viktiga händelser under vårt andra kvartal: Försäljningen ökade med 28 procent Rörelseresultatet ökade med 66 procent Rörelsemarginalen var 15,0 procent Nya butiker

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007

Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007 VD tal Årsstämma 2007 Fortsatt expansion under lönsamhet 2006/2007 Fortsatt expansion under lönsamhet verksamhetsåret 2006/2007 Ärade aktieägare, Geografisk närvaro Nettoomsättning för koncernen (maj 2006

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Innehåll. Kontaktpersoner Investor Relations Styrelseordförande och CFO John Zetterberg, Tel + 46 8 753 71 42, john@zelda.se

Innehåll. Kontaktpersoner Investor Relations Styrelseordförande och CFO John Zetterberg, Tel + 46 8 753 71 42, john@zelda.se Innehåll Sammanfattning 2006 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 7 Försäljningskanaler 12 Marknadsföring 17 Prodkter 19 Inköp, leverantörer och logistik 22 Organisation

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Årsstämman 28 maj 2009

Årsstämman 28 maj 2009 Årsstämman 28 maj 2009 Claes Ruthberg, vd 2008 ett starkt år och det bästa i eworks historia, men också ett år med utmaningar ework befäste positionen som den ledande konsultmäklaren i Norden och ework-aktien

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2009 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 46 procent till 20,8 (14,2) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 59 procent till 6,8

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30

Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Delårsrapport 2015-01-01 2015-03-30 Online Brands Nordic AB (publ) 73 % ökning i e-handeln driver försäljningstillväxt Sammanfattning första kvartalet 2015 Omsättningstillväxten är 14 %, försäljningen

Läs mer

Att driva en Önskabutik!

Att driva en Önskabutik! Att driva en Önskabutik! Önskakedjan FAKTA OCH SIFFROR Önskakedjan består av 35 butiker med ett 100-tal anställda och omsatte 2014 ca 167 mkr, exklusive moms. Butikerna finns idag i huvudsak i mindre städer

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Från fäbod till europisk detaljhandelskedja. Klas Balkow, vd och koncernchef

Från fäbod till europisk detaljhandelskedja. Klas Balkow, vd och koncernchef Från fäbod till europisk detaljhandelskedja Klas Balkow, vd och koncernchef Agenda Vårt ursprung och historia Vision, långsiktiga mål och strategi Fjärde kvartalet 2008/09 Helåret 2008/09 Vägen framåt

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Uppdragsbeskrivning. för rollen som

Uppdragsbeskrivning. för rollen som Uppdragsbeskrivning för rollen som VD Välkommen till FDT 04/09 2015 EEL-koncernen, i vilken bland annat kedjorna ELON, Elkedjan samt Euronics Norge verkar, satsar stort i Luleå. Under det senaste året

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 1 av 8 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2007 Starkt tredje kvartal med ökad omsättning och rörelseresultat Omsättningen tredje kvartalet ökade med 50% och uppgick till 217,3 MSEK (144,9). Rörelseresultatet

Läs mer

NetOnNet öppnar nya Lagershopar i Malmö och Stockholm

NetOnNet öppnar nya Lagershopar i Malmö och Stockholm NetOnNet AB (publ) Org.nr 556520-4137 Delårsrapport maj-oktober 2006 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med motsvarande period år 2005. NetOnNets räkenskapsår är 1 maj 30 april.

Läs mer

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014

Mekonomen Group. januari - december 2013. 13 februari 2014 Mekonomen Group januari - december 2013 13 februari 2014 Januari december 2013 Intäkter: 5 863 MSEK (5 426) Försäljningen i jämförbara enheter var oförändrad EBITA: 626 MSEK (602) EBITA-marginal: 11 procent

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO

Vi gör varje dag lite enklare. Q2 Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 2013 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Vi gör varje dag lite enklare Presentation press- och analytikerkonferens 21 augusti 213 Per Strömberg, VD Sonat Burman-Olsson, Vice VD och CFO Ett starkt kvartal för ICA Gruppen Sammantaget var ett starkt

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO

Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invests delårsrapport januari - september 2012 CLAES-GÖRAN SYLVÉN, VD GÖRAN BLOMBERG, CFO Hakon Invest Finansiell information Sammanfattning Delårsrapport för januari september 2012 Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Bokslutskommuniké 2014-01-01 2014-12-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 27 FEBRUARI 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30

Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 Delårsrapport 2011-01-01 2011-06-30 27 % tillväxt inom guld & silver Sammanfattning andra kvartalet 2011 Bolaget fokuserar på försäljning av smycken i Hedbergs Guld och Silver AB efter avyttringen av fotoverksamheten

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014

Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Bokslutskommuniké Jan Dec 2013 21 februari 2014 Göran Brorsson VD och Koncernchef 2013 ett bra år Styrelsen föreslår en utdelning på 2:00 kr/aktie (1:00) Koncernen Okt-dec Okt-dec Jan-dec Jan-dec 2013

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION )))

FÖRETAGSPRESENTATION ))) FÖRETAGSPRESENTATION ))) Information som ska spridas och information som ska sparas Det började under femtiotalets byggboom. Information i form av mått och material behövde mångfaldigas och distribueras

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489

Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 Bokslutskommuniké för 2000 HOIST International AB (publ) Org. nr 556012-8489 1(8) STARK VINSTÖKNING OCH FORTSATT FRAMTIDA TILLVÄXT I HOIST Resultatet före skatt redovisas till 33,0 Mkr (8,2) motsvarande

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2009 Stark försäljningstillväxt och rekordresultat Fjärde kvartalet Intäkterna ökade med 14 procent till 21,0 (18,4) MSEK. Rörelseresultatet minskade med 19 procent

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16%

Resultat per aktie, SEK 0,03 0,05-27% 0,22 0,26-16% Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2011 Koncernrapport 17 februari 2012 Svagare resultat men starkt kassaflöde och höjd utdelning OKTOBER - DECEMBER (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008

Bokslutskommuniké Januari december 2007. 15 februari 2008 Bokslutskommuniké Januari december 15 februari 2008 1 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör Försäljning till verkstäder och övrigt (75%) och konsumenter

Läs mer

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011

Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Brandworld Sverige AB (publ) Delårsrapport, juli sept 2011 Öppning av BrandWorld i Halmstad och Löddeköpinge Nettoomsättningen minskade med 13,5 %, 30.405 TSEK (35.140 TSEK) Resultat per aktie uppgick

Läs mer

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99

Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Tryckindustri Kvartalsrapport 98/99 Fortsatt positiv utveckling för koncernen Resultatet efter finansnetto ökade med 19 procent till 13 Mkr (11) Avkastning på sysselsatt kapital uppgick till 32 procent

Läs mer

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001

Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Sign On i Stockholm AB (publ) Delårsrapport (1 januari 30 september) 2001 Finansiell information januari september Nettoomsättningen ökade med 46% och uppgick till 14,0 Mkr (9,6). Resultat efter finansnetto

Läs mer

delårsrapport januari - mars 2007

delårsrapport januari - mars 2007 Första kvartalet - delårsrapport januari - mars Nettoomsättning 610 (542) Mkr Resultat efter finansnetto 38,3 (23,4) Mkr Resultat efter skatt 27,0 (16,4) Mkr Resultat per aktie 2,13 (1,30) kronor Orderingång

Läs mer

Stark tillväxt och resultatförbättring under lågsäsong.

Stark tillväxt och resultatförbättring under lågsäsong. Page 1 of 9 NetOnNet AB (publ) Delårsrapport, januari - juni 2001 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 2000. Stark tillväxt och resultatförbättring under lågsäsong.

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 ICM Logistik AB (publ) utvecklar, marknadsför och utför logistiktjänster som kräver varsamhet, punktlighet och hög kapacitet. Flyttning av möbler och utrustning åt företag, organisationer samt myndigheter

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2011

Delårsrapport januari-mars 2011 Fortnox DelårsrapportQ1AB Januari - mars (publ) Q1 Fortnox AB (publ) org nr 556469-6291 Delårsrapport januari-mars Första kvartalet (jämfört med första kvartalet 2010) >> Omsättningen ökade till 10 241

Läs mer

NetOnNet gick med vinst i Sverige under tredje kvartalet

NetOnNet gick med vinst i Sverige under tredje kvartalet Page 1 of 9 NetOnNet AB (publ) Delårsrapport, januari - september 2001 Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 2000. NetOnNet gick med vinst i Sverige under tredje kvartalet

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013

Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport januari mars 2013 FÖR SMARTEQ AB (PUBL), ORG NR 556387-9955 FÖR KVARTAL 1, 2013 Delårsrapport Q1 2013 Smarteqs affärsidé är att sälja och utveckla antennsystem för ökad tillgänglighet, effektivitet

Läs mer

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år

ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år 8 ÅTTA STARKA SKÄL! DÄRFÖR VÄLJER DE FLESTA OSS FÖR EN FRAMGÅNGSRIK FÖRETAGSAFFÄR. Rätt köpare, rätt säljare och rätt pris i mer än 35 år Egentligen är det helt naturligt att vi är Sveriges ledande företagsmäklare.

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Introduktion till MultiQ International AB

Introduktion till MultiQ International AB Introduktion till MultiQ International AB Vad gör MultiQ? MultiQ är ett ledande företag inom Digital Signage och bildskärmslösningar för publika miljöer - Kunder över hela världen men främst norra Europa

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2010

Delårsrapport januari mars 2010 Delårsrapport januari mars 2010 Emitor: Delårsrapport januari till mars 2010 JANUARI MARS 2010 - Nettoomsättningen uppgick till 6,8 MSEK (13,5) - Rörelseresultatet uppgick till -1,1 MSEK (-1,1) - Resultat

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2013

Välkommen till årsstämma 2013 Välkommen till årsstämma 2013 Lagercrantz Group AB 27 augusti 2013 IVA Konferenscenter Stockholm Årsstämmopresentation VD Jörgen Wigh Verksamhetsåret 2012/13 Lagercrantz inför framtiden Inledningen 2013/14

Läs mer

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE

Pressmeddelande. Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Pressmeddelande Delårsrapport FIREFLY AB (publ) januari mars 2015 First North: FIRE Orderingången ökade med 28 % till 42,9 mkr (33,5 mkr) Orderstocken ökade med 11 % till 45,7 mkr (41,1 mkr) Omsättningen

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

Lösningar för ventilation

Lösningar för ventilation lindab ventilation Lösningar för ventilation Vår vision Lindab skall uppfattas som världens bästa varumärke i VVS-branschen. Mission Vår mission är att göra det möjligt för alla människor att åtnjuta

Läs mer

Enlight i linje med förväntningarna

Enlight i linje med förväntningarna Enlight i linje med förväntningarna Dataföreningen outsourcar drift och tjänster kring Datakörkortet till Enlight. Rörelseresultat efter avyttring av KPS -1,4 MSEK för kvartalet och 15,9 MSEK för rapportperioden.

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Positiv resultatutveckling och rekommendation till aktieutdelning Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2008

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2008 SWEDOL AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2008 FJÄRDE KVARTALET I SAMMANDRAG Nettoomsättningen ökade med 14% till 245,9 Mkr (216,1 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 15,0 Mkr (29,4 Mkr), rörelsemarginalen

Läs mer