Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008"

Transkript

1 Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2008

2 INNEHÅLL SAMMANFATTNING VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Försäljningskanaler 11 Marknadsföring 16 Produkter och produktutveckling 18 Inköp, leverantörer och logistik 22 Organisation och medarbetare 25 IT-system, säkerhet och rättigheter 28 Miljö och kvalitet 30 AKTIEN Aktiedata och ägare 32 BOLAGSSTYRNING Bolagsstyrningsrapport 34 Intern kontroll 37 Styrelse 40 Företagsledning 42 Väsentliga risker i verksamheten 44 ÅRSREDOVISNING Förvaltningsberättelse 46 Fem år i sammandrag 50 Kommentarer till fem år i sammandrag 51 Finansiella rapporter 52 Inehållsförteckning noter 57 Noter 58 Styrelsens undertecknande 72 Revisionsberättelse 73 Definition av nyckeltal 74 Adresser och definitioner 76 ÅRSSTÄMMA Årsstämma kommer att hållas torsdagen den 14 maj kl i Näringslivets hus, Storgatan 19 i Stockholm. Information om anmälningsförfarande inför stämman lämnas på vår hemsida tillsammans med kallelsen senast 4 veckor innan stämman Deltagande Aktieägare som vill delta i årsstämman ska senast den 6 maj vara registrerad i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken och anmäla sitt deltagande till Swedol AB (publ) senast den 11 maj. Ärenden På årsstämman behandlas de ordinarie ärenden som enligt aktiebolagslagen och bolagsordningen ska förekomma på årsstämma. EKONOMISKA RAPPORTER 2009/2010 Delårsrapport jan mars maj 2009 Delårsrapport jan juni augusti 2009 Delårsrapport jan sep november 2009 Bokslutskommuniké jan dec februari 2010 Delårsrapport jan mars maj 2010 BESTÄLLNING AV EKONOMISK INFORMATION Ekonomisk information och annan relevant bolagsinformation publiceras på Information kan också beställas från Swedol AB (publ) Box 631, SE TYRESÖ Tel , Fax KONTAKTPERSONER / INVESTOR RELATIONS Verkställande direktör Markku Piippo Tel , CFO, Casper Tamm Tel , DISTRIBUTION Årsredovisningen 2008 distribueras till samtliga aktieägare cirka två veckor före årsstämman. Årsredovisningen tillhandahålls också som PDF på SWEDOL HISTORIK 1963 Bolaget grundas som enskild firma av Curt Svedberg Hydraulprodukter Swedol AB har 5 anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten. Thomas Svedberg blir VD Bolaget uppför kontor och egen lagerbyggnad i Tyresö på totalt kvadratmeter Den första butiken öppnas i egna fastigheten i Tyresö i samband med att Swedol fördubblar den totala lokalytan till kvadratmeter Swedol öppnar sin första externa butik i Sollentuna. Butikens totala yta är kvadratmeter. ii SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2008

3 SAMMANFATTNING 2008 Nettoomsättningen ökade med 18% till 849,2 Mkr (719,7 Mkr). Rörelseresultatet uppgick till 79,0 Mkr (100,2 Mkr), rörelsemarginalen uppgick till 9% (14%). Resultat efter skatt uppgick till 56,5 Mkr (71,2 Mkr), resultat per aktie uppgick till 1,77 kr* (2,23 kr*). Butikernas försäljningsökning var 28% jämfört med motsvarande period föregående år. Kostnader av engångskaraktär avseende notering, 2,8 Mkr, och korrigeringspost lagermodul, 2,3 Mkr, har belastat rörelseresultatet med netto 5,1 Mkr. Ett åtgärdsprogram har inletts för att förbättra lönsamheten och kassaflödet. Utdelning föreslås med 0,40 kr (0,65 kr) per aktie. Total utdelning uppgår till 12,8 Mkr. * Resultat per aktie är det samma före och efter utspädning då det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning. (Mkr) 1000 Omsättning (Mkr) Rörelseresultat Butik Postorder Nyckeltal i sammandrag ¹ Mkr Nettoomsättning 849,2 719,7 528,0 392,6 260,8 Rörelseresultat 79,0 100,2 68,7 48,2 25,4 Omsättningstillväxt, % 18,0 36,3 34,5 50,5 31,4 Bruttomarginal, % 34,6 36,0 34,7 32,8 27,8 Rörelsemarginal, % 9,3 13,9 13,0 12,3 9,7 Soliditet, % 58,5 63,4 63,2 53,8 48,8 Medelantal anställda Bruttoinvesteringar, Mkr 29,2 19,5 12,8 10,2 14,6 Antal butiker vid årets slut För nyckeltalens defi nititioner se sidan Finansiell information för Swedol AB avseende tidigare räkenskapsår än 2005 har ej omräknats till IFRS Swedol öppnar butiker i Hudiksvall, Jönköping och Helsingborg Swedol öppnar fyra butiker i Norrköping, Vällingby, Malmö och Göteborg och har i slutet på 2004 nio butiker. Swedol omsätter 261 Mkr med ett rötelseresultat om 25 Mkr vid periodens slut. 52 procent av försäljningen kommer från butikerna Swedol öppnar sex butiker i Sundsvall, Västerås, Örebro, Uddevalla, Växjö, och Karlstad. Swedols internethandel startar i fjärde kvartalet Swedol öppnar 5 nya butiker och har vid årets slut totalt 20 butiker. SWEDOL ÅRSREDOVISNING

4 VD HAR ORDET Stabil utveckling trots tuffare tider Trots den tvära inbromsningen i ekonomin, som inträffade under andra halvåret 2008, har Swedol totalt haft en stabil tillväxt på 18 procent och försäljningen nådde cirka 850 Mkr. Efterfrågan på våra produkter har varit god, även om kunderna blivit mer avvaktande till större inköp. Vi ska effektivisera befintliga butiker och övriga funktioner inom företaget för att stå väl rustat när konjunkturen vänder. Swedol ökade under årets tre första kvartal försäljningen med 20 procent mot föregående år, men drabbades under sista kvartalet kännbart av den ekonomiska krisen och försäljningsökningen blev lägre, 14 procent för kvartalet. Hela försäljningsökningen kommer från butikerna, då postorder och internetförsäljningen minskat mot föregående år. Denna utveckling har varit väntad, då kunder i butikernas närområde flyttar sina inköp från postorder till butiker. Tendensen är positiv, då kunderna i butik oftast gör större inköp än på postorder. Försäljningskostnaderna i butiker är dock högre än för postorder, speciellt för de nyetablerade butikerna. Butikernas försäljningsökning var 28 procent, jämförbara butiker har vuxit med 9 procent under året. Under fjärde kvartalet försvagades den svenska kronan kraftigt, vilket påverkade våra inköpskostnader främst på produkter från Asien. Swedol kurssäkrar en stor del av varuflödet varför bruttomarginalen under 2008 endast i begränsad omfattning påverkats av valutarörelsena. Vi nådde inte våra högt ställda mål för lönsamhet under 2008, rörelsemarginalen blev 9 procent och avkastningen på eget kapital blev 23 procent. Som ett led i målsättningen att höja lönsamheten framöver i linje med de finansiella målen har ett åtgärdsprogram initierats med fokus på kostnadsmassan och kassaflödet. Programmet förväntas ge effekt succesivt under Swedol öppnade under 2008 sex nya butiker vilket innebär ytterligare cirka kvadratmeter försäljningsyta. Under det sista kvartalet öppnades tre butiker, vilket var rekord för ett kvartal. NÄSTAN ALLT FÖR YRKESKUNDERNA Swedol är en komplett leverantör till yrkeskunder och även till de privatkunder som vill ha proffskvalitet. Vi säljer verktyg, tillbehör, mindre maskiner, fordonstillbehör och förbrukningsvaror till hantverkare, lastbils- och entreprenadmaskinägare samt övriga yrkesgrupper främst inom bygg- och industrisektorn. 2 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2008 VD HAR ORDET

5 Idag är vi mycket väl kända som en ledande butikskedja för yrkeskunder och vi har trots ett hårdare klimat fortsatt att ta marknadsandelar. Vi ska skapa ett mervärde för våra kunder, som ställer höga krav på kvalitet, tillgänglighet och lagerhållning och vi kommer även i framtiden att koncentrera oss på våra yrkeskunder. Idag har vi cirka fakturakunder och köptroheten hos dessa är betydligt större än hos de mer lättrörliga privatkunderna. PRODUKTER Swedol ska satsa ännu mer på egna varumärken, målsättningen är att öka vår andel under de närmaste åren till minst 25 procent av omsättningen. Ett led i denna strävan har varit att vi introducerat ett nytt varumärke på arbetshandskar under namnet Tena. Yrkeskunden som besöker en Swedolbutik får förutom ett mycket brett varusortiment tillgång till vår hydraulslangverkstad, som finns i varje butik, där vi monterar kopplingar på hydraulslang efter kundens önskemål. Kunden kan också få sin logotype tryckt på de arbetskläder som säljs i våra butiker. Slutligen har vi även en serviceverkstad för att serva framförallt våra egna produkter men framöver även andra fabrikat av bensindrivna maskiner. Det är sådana saker som vi tror kommer att binda yrkeskunderna ännu hårdare till oss. FLYTTNING AV CENTRALLAGRET Swedol påbörjade under hösten 2007 en flyttning av centrallagret från Tyresö till Örebro, som var helt genomförd i slutet av första kvartalet Det var en stor utmaning att flytta ett centrallager med drygt artiklar och ett lagervärde på över 80 Mkr. Efter en inkörningstid med ny personal samt nya rutiner har vi ökat effektiviteten jämfört med om vi skulle varit kvar i för små lagerutrymmen i Tyresö. Lagret är på kvadratmeter och levererar dagligen till Swedols samtliga butiker och postorderkunder. Redan idag får vi ut mer levererade orderrader med mindre personal än när vi hade två lager i Tyresö och Örebro. Vi räknar med ytterligare effektivitetsvinster under många år framåt med mer butiker och högre omsättning än i dag. För bolaget betyder bytet en ytterligare kvalitetsstämpel samt att Swedol blir mer känt av en bredare allmänhet. VERKSAMHETEN ÅR 2009 Huvudkatalogen, som är den hittills mest omfattande på 560 sidor, kom ut i januari och trycktes i exemplar. I mars öppnade Swedol en butik i Halmstad och öppnar under året även butiker i Kristianstad och Skövde. Den globala finanskrisen och den kraftiga konjunkturavmattningen har skapat en stor osäkerhet hos våra kunder som även har påverkat deras köpbeteende. Swedol kommer i det rådande marknadsläget att vara försiktigare med att etablera nya butiker. Vi ska istället koncentrera oss på att effektivisera befintliga butiker och övriga funktioner inom företaget för att stå väl rustat när konjunkturen vänder. SWEDOL DE NÄRMASTE ÅREN Vi ska fortsätta att fokusera på våra yrkeskunder som ger oss 80 procent av vår försäljning, men vi välkomnar även den ökande andelen privatkunder som handlar i våra butiker. Butiksexpansionen är vår framtid och vi ska de närmaste åren bygga vidare på vårt butiksnät så att det täcker in Sverige allt mer finmaskigt. Jag tror att minst 50 städer i Sverige har förutsättning att ha en Swedolbutik. Innan Sverige är färdigbyggt, räknar vi med att kunna starta de första butikerna i Norge. Swedol har kunniga, engagerade medarbetare, väl fungerande processer och ett väl beprövat affärskoncept. Min fasta övertygelse är att Swedol kan fortsätta att växa med lönsamhet under många år framåt. Stockholm april 2009 LISTBYTE 12 JUNI 2008 Swedol noterades på First North i juni 2006 och beslutade att byta lista under 2008 till NASDAQ OMX Stockholm. Första handelsdagen blev den 12 juni, samma datum som vi två år tidigare noterades på First North. Markku Piippo VD VD HAR ORDET SWEDOL ÅRSREDOVISNING

6 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER Swedol ska vara det självklara valet för proffsen! Med ett utvidgat järnhandelsprogram anpassat för yrkeskunder, hög servicenivå, god lagerhållning, effektiva processer och konkurrenskraftiga priser ska Swedol vara den ledande butikskedjan för yrkesfolk i Sverige. Visionen ska uppnås genom en expansion av butiksnätet med målet att ha Swedolbutiker i cirka 50 städer i Sverige. AFFÄRSIDÉ Swedol ska vara en komplett leverantör till yrkeskunder och även till privatkunder som efterfrågar proffskvalitet. Swedol ska sälja ett brett järnhandelssortiment av förbrukningsvaror och utrustning till konkurrenskraftiga priser och med hög servicenivå i butikerna. Produkterna ska säljas genom ett flerkanalskoncept som innefattar egna butiker, återförsäljare och postorder/ internetförsäljning. FINANSIELLA MÅL Swedols långsiktiga finansiella mål är att öka försäljningen med 20 procent per år med en rörelsemarginal på 13 procent i genomsnitt. Avkastning på eget kapital ska vara lägst 25 procent. Aktieutdelning ska ges med procent av resultatet efter skatt. Soliditeten ska lägst uppgå till 40 procent. STRATEGIER Swedols ska uppnå en ställning som den marknadsledande butikskedjan för proffskunder och även för privatkunder som efterfrågar hög kvalitet. Swedol ska expandera kraftigt för att nå sina höga målsättningar. Expansionen ska främst ske genom att öppna nya butiker i kombination med en ökad försäljning i de befintliga. Swedol kommer att etablera butiker i cirka 50 svenska städer. Swedol ska ständigt förbättra sortiment, kundservice och logistik i alla försäljningskanaler för att försvara en ledande position på marknaden. Andelen egna varumärken i produktmixen ska öka till cirka 25 procent. Innan Sverige är fulletablerat kommer Swedol att öppna de första butikerna i Norge. Tidpunkten för den första norska butiken har skjutits framåt tills dess att konjukturen stabiliserar sig. 4 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2008 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER

7 AFFÄRSMODELL Swedol ska genomföra sina strategier och nå sina affärsmål genom att hålla fast vid sitt etablerade framgångskoncept. Affärsmodellen är enkel, och kan kort beskrivas på följande sätt: Swedol köper in och lagerhåller ett brett sortiment, främst för yrkeskunder. Inköp sker från leverantörer i Sverige, övriga Europa och Asien, med vilka företaget har långsiktiga relationer. Ett stort antal produkter säljs under bolagets egna varumärken. Produkterna lagras i företagets centrallager i Örebro, och skickas dagligen ut till butiker, återförsäljare och slutkunder över hela landet. 97 procent av företagets sortiment om cirka artiklar lagerhålls i butikerna och i huvudlagret. Bolagets goda lagerhållning gör att det är en attraktiv partner för yrkeskunder, främst småföretag och även för mindre återförsäljare. Swedols breda sortiment, höga servicenivå, flerkanalskoncept samt logistikkunnande utgör företagets främsta konkurrensfördelar. AmPro är Swedols största artikelgrupp. AmPros verktyg, verktygslådor och vagnar är utvecklade för professionellt bruk. Affärsmodell I N K Ö P AFFÄRSMODELL SWEDOL ÅRSREDOVISNING

8 MARKNAD Swedol verkar på en marknad där ett antal kedjekoncept blir allt mer dominerande. Bolaget vänder sig via egna butiker och postorder/internet främst mot proffsmarknaden med ett brett sortiment av produkter såsom verktyg, tillbehör, arbetsskydd, elartiklar, fordonstillbehör och förbrukningsvaror. Antalet privatkunder som vill ha proffskvalitet ökar dock. Bolaget är ensamt om sitt mycket breda sortiment för yrkeskunder, men har givetvis såväl lokala som nationella konkurrenter inom ett eller flera produktområden. FOKUS PÅ FÖRETAGSKUNDER Swedol erbjuder de flesta företagskunder att handla mot faktura, vilket innebär att ett stort antal kunder finns registrerade i Bolagets kundregister. För närvarande består kundregistret av omkring kunder och av dessa är cirka aktiva. Hos Swedol handlar mest företagskunder, men antalet privatkunder som väljer proffskvalitet blir allt större. Bolagets breda sortiment och höga servicenivå i kombination med flera försäljningskanaler och kundorienterad logistik lockar både yrkeskunder och hemmabyggare med lite högre anspråk på kvalitet. Försäljningen mot proffskunder motsvarar idag cirka 80 procent av den totala volymen. Företagskunderna finns framförallt inom bygg, entreprenad-, åkeri-, skogsoch industrisektorn. Den största delen av kunderna utgörs av små- och medelstora företag. Försäljningen till privatkunder motsvarar cirka 20 procent av den totala försäljningsvolymen, och förväntas öka de närmaste åren. Swedol erbjuder ett komplett sortiment av gör-det-själv-artiklar av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser. I takt med att Swedol blir mer allmänt känt på marknaden förväntas andelen privatkunder att öka. BRETT SORTIMENT Företaget erbjuder ett brett sortiment inom el/elektronik, verktyg, yrkeskläder/skyddsutrustning, fordonstillbehör samt förbrukningsvaror. Det heltäckande sortimentet och en mycket god lagerhållning är några av Swedols främsta konkurrensfördelar. Egna varumärken allt viktigare Produktsortimentet utgörs av både egna och externa varumärken och består av totalt cirka artiklar. Swedol strävar efter att öka försäljningen av egna varumärken från dagens 17 procent till 25 procent inom de närmaste åren. Produktkatalog som bas Grunden i Swedols försäljning är företagets omfattande produktkatalog, som för 2009 tryckes i exemplar. Dessutom gör Swedol mycket stora reklamutskick i de områden där det finns etablerade butiker. MARKNADSTRENDER Ett antal olika trender påverkar marknaderna som Swedol är verksamt på. I följande stycken beskrivs några av de mest framträdande trenderna under de senaste åren. Tillväxt för privatmarknaden (GDS = Gör-Det-Själv-trenden) Det ökade intresset från konsumenter att bygga om sina hem har varit en mycket stark trend de senaste åren, något som understöds av en mångfald av tidskrifter och TV-program. De mycket höga kostnaderna för att anlita hantverkare privat driver denna utveckling ytterligare. Denna trend är gynnsam för Swedol som ser en ökad andel kunder som handlar för privatbruk. Kedjekoncept ökar i antal Stordriftsfördelar i inköp, logistik och försäljning ökar både antalet kedjebutiker och butikernas storlek. Detta har lett till ökade marknadsandelar för större aktörer på bekostnad av mindre lokala fackhandlare. Swedol är, som en relativt stor aktör, delaktig i denna utveckling. Även konsumenters förväntningar på ett brett sortiment driver trenden mot större butiker. Butikskedjorna etableras ofta i köpcentra utanför städerna. Genom stordrift i inköp och marknadsföring kan butikskedjorna erbjuda både fler produkter och lägre priser. 6 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2008 MARKNAD

9 El & Oljor & Arbets- Lastbils- Bil- Svärd/ Aktör Elektronik Fetter kläder Verktyg Maskiner VVS Hydraulik tillbehör tillbehör Kedjor Swedol Ahlsell TOOLS-kedjan BIG-Gruppen Malmbergs Elektriska Järnia Jula Clas Ohlson Biltema MARKNAD SWEDOL ÅRSREDOVISNING

10 Fler produkter från Asien Konsumentens prismedvetenhet gör att marknadens aktörer ständigt måste ha konkurrenskraftiga priser. Som ett naturligt steg i denna trend ökar andelen inköp från Asien, där tillverkarna erbjuder låga priser samtidigt som de ständigt förbättrar sin kvalitet. Ungefär 30 procent av Swedols totala produktvolym direktimporteras från lågprisländer i Asien. Därutöver kommer den del av sortimentet som köps av svenska leverantörer som i sin tur köper från Asien. Swedol räknar med att andelen direktimporterade produkter från Asien kommer att öka då artiklar köpta i Sverige och Europa ofta kan bytas mot direktimporterade varor. Kvaliteten måste dock alltid vara tillräckligt god för att tillfredsställa yrkeskunderna. Konsolidering av marknaden En konsolidering av marknadens aktörer sker både internationellt och i Sverige. Stora aktörer som till exempel Ahlsell och B&B Tools har förvärvat och integrerat mindre aktörer både i grossist- och detaljistleden. Egna varumärken Att butikskedjor marknadsför produkter under egna varumärken blir allt vanligare. Det är ett sätt att reducera antalet mellanhänder så att kedjorna ska kunna behålla eller öka sina marginaler trots ökad prispress. Swedol marknadsför ett antal produkter under egna varumärken, och har ökat denna andel under de senaste åren. Målet är att öka från nuvarande 17 procent till 25 procent inom de närmaste åren. KONKURRENSSITUATIONEN Det finns ingen annan svensk aktör som erbjuder ett lika brett sortiment som Swedol. Men det finns givetvis konkurrenter inom ett eller flera av bolagets produktområden, både på lokal och nationell nivå. Företagets konkurrenter finns främst inom proffsmarknaden. Både lokala och nationella konkurrenter Swedols konkurrenter finns både på lokal och nationell nivå: dels på lokal nivå i form av lokala fristående järnhandlare, byggmarknader och butikskedjor för både företags- och privatkunder; och dels på nationell nivå i form av rikstäckande kedjor som främst riktar sig mot yrkeskunder som Ahlsell, TOOLS-kedjan, BIG-Gruppen och Malmbergs Elektriska. Internationella aktörer inom Swedols marknader är ännu ganska sällsynta i Norden. De största är Bauhaus och tyska Hornbach som har påbörjat en nordisk expansion, dock med fokus mot privatmarknaden inom bygg-, hem- och villasektorerna. Det finns även nordiska företag som även är verksamma utanför Sverige. Några av dessa är Clas Ohlson, Biltema och K-Rauta. De har alla tydligt fokus på privatkunderna. PROFFSMARKNADER Ett urval av företag som konkurrerar med Swedol på delar av företagets sortiment framgår av tabellen på föregående sida. På den professionella marknaden verkar förutom Swedol även Ahlsell, TOOLS-kedjan, BIG-Gruppen, Malmbergs Elektriska och Järnia. Merparten av övriga konkurrenter har fokus på privatmarknaden där Swedol idag har 20 procent av sin omsättning. BUTIKSKEDJOR FÖR PRIVATKUNDER Merparten av konkurrenterna inom denna kategori har ett rikstäckande distributionsnät av butiker och erbjuder ofta ett brett produktsortiment. Det finns en mängd olika sortimentsinriktningar på dessa butikskedjor. Jula, Clas Ohlson och Biltema är några av de aktörer som har ett produktsortiment som delvis konkurrerar med Swedol på privatmarknaden. FRAMTIDSUTSIKTER Swedol räknar med att kunna hålla sin marknadsandel gentemot de betydligt större aktörerna beskrivna ovan. Under en lång följd av år har dessa etablerat sig mot den större privatmarknaden och det är därför inte troligt att dessa företag skulle ändra kundfokus. Swedols fokus ska alltid vara på yrkeskunden, men privatpersoner med högre kvalitetskrav kommer även fortsättningsvis att hitta tilltalande produkter och god service hos Swedol. 8 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2008 MARKNAD

11 Colt är Swedols egna arbetskläder. Colt har god passform och är anpassat för den aktiva yrkesmänniskan. MARKNAD SWEDOL ÅRSREDOVISNING

12 HD BIL OCH BYGGSMIDE AB En av Swedols kunder som använder Amproverktyg och verktygsvagnar i det dagliga arbetet. 10 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2008

13 FÖRSÄLJNINGSKANALER Swedol säljer sitt breda produktsortiment via egna butiker, postorder och internet till kunder över hela landet. Under de senaste fem åren har tyngdpunkten stegvis flyttats från postorder till ökad butiksförsäljning. Antalet butiker ökar och butiksförsäljningen uppgår idag till drygt 80 procent av den totala försäljningen. Sammantaget ser man att de olika försäljningskanalerna stärker varandra. Mixen av möjligheter för kunder att både handla i butiker och köpa via postorder/internet främjar bolagets totala intäkter långsiktigt. FRAMGÅNGSRIKT FLERKANALSKONCEPT Under de närmaste åren kommer Swedol att fortsätta sin butiksexpansion och varje nyöppnad butik förväntas ta en viss marknad från postorderförsäljningen. Utvecklingen pekar dock på att försäljning via butiker i kombination med postorder/internet stärker konceptet som helhet. Skalfördelar Genom ökad försäljning kan Swedol utnyttja stordriftsfördelar i form av sänkta kostnader per försäljningskrona. Exempel på sådana utgifter är förutom varuinköpskostnader bland annat även administrations- och marknadsföringskostnader samt utgifter för butikshyror och för huvudkontoret. Swedol anser att företagets organisation och kostnadsstruktur utgör en bra grund för den framtida butiksexpansionen utan att kostnader för att leda och driva de egna butikerna behöver öka i samma takt som försäljningen. BUTIKSEXPANSION Swedol hade tjugosex butiker i Sverige i slutet av år Bolaget kommer att öppna ytterligare tre nya butiker under år Butikerna är samordnade i sin utformning för att förstärka kedjesamhörigheten runtom i landet. Exempelvis är färgsättningen på kassadisk, skyltar och logotyper identiska. Butiksytan i nyöppnade enheter är i allmänhet mellan och kvadratmeter. Alla butiker erbjuder snabb och lättillgänglig service och en produkttillgänglighet om cirka 97 procent av totalsortimentet. Kunskapsnivån hos butikspersonalen är god för att säkerställa att i synnerhet yrkeskunderna får bra produktrådgivning. Swedols produktkatalog utgör ett viktigt komplement för butikerna då kunderna genom denna kan planera sina inköp i förväg. Kompletterande direktmarknadsföring ökar antalet butiksbesök och uppdaterar kunderna kontinuerligt om produktnyheter och priserbjudanden. Bolagets butiksetableringsprocess minimerar tiden från starten till lönsamhet. Från det att Swedol får tillgång till en lokal tar det numera bara fem till sex veckor innan en butik kan öppnas. När bolaget började etablera butiker var denna öppningsperiod åtta veckor. Målet är att varje nyöppnad butik ska uppnå break-even inom tolv månader. Expansionstakt Bolaget ska expandera vidare för att nå sina höga målsättningar. Försäljningsökningen beräknas komma från befintliga och nya butiker. Swedol räknar med att etablera sitt butikskoncept i cirka 50 svenska städer. ORGANISATION FÖR BUTIKSETABLERING Swedol har en väl avgränsad och tydlig organisation för butiksetablering som gör att expansionen av butiksnätet fungerar mycket väl. Swedols expansion till nya etableringslägen följer en dokumenterad tidsplan som bland annat anger organisation, inredning, uppbyggnad, marknadsföring och butiksöppning. Swedol arbetar kontinuerligt med att bevaka, analysera och förhandla fram nya etableringslägen. Butikerna styrs till stor del från huvudkontoret. Design, utformning, produktsortimentet och marknadsföringskampanjer är centraliserade för att skapa stordriftsfördelar. Även rekryteringen av nya medarbetare inför varje ny butik sköts av huvudkontoret. Rekrytering av rätt butikschef är en viktig framgångsfaktor vid varje nyetablering, inte minst då varje enskild butikschef ansvarar för att leda och motivera personalen lokalt. FÖRSÄLJNINGSKANALER SWEDOL ÅRSREDOVISNING

14 ETABLERING AV NYA BUTIKER Bolaget har en tydlig strategi för sin butiksexpansion med primärt fokus på orter med ett upptagningsområde på cirka invånare. Butikerna ska gärna ligga i synliga butikslägen vid infartsvägar till större städer där övrig handel förekommer. Rena citylägen är inte aktuellt för Swedol då framkomligheten med bil och lastbil samt goda parkeringsmöjligheter är mycket viktigt för bolagets kunder. Swedol bedömer att det finns goda möjligheter att etablera butiker i cirka 50 svenska städer. Idealisk total-yta för nya butiker är numera större än tidigare, mellan och kvadratmeter, vilket innebär kvadratmeter stor butiksyta. Butikernas läge är dock generellt överordnat butiksyta och hyresnivå. Fler butiker ökar kännedomen om Swedol Detta i kombination med en förbättrad utformning av butikerna och större marknadsföringsaktiviteter har bidragit till att försäljningstillväxten för jämförbara butiker har varit mycket god de senaste åren. Swedols policy med välfyllda butikslager är mycket positivt ur ett kundperspektiv. KRAFTIGT ÖKANDE BUTIKSFÖRSÄLJNING Tabellen nedan beskriver Swedols butiksförsäljning under de senaste fem åren. Butiksförsäljningen har ökat från 136 miljoner kronor till 684 Mkr under perioden Dess andel av den totala omsättningen har under samma period ökat från 52 procent till 80 procent. Av Swedols försäljning under det fjärde kvartalet 2008 stod butikerna för 84,1 procent av totalförsäljningen på 246 Mkr (216 Mkr). Swedol Butiksförsäljning Mkr Total omsättning Butiksomsättning, Mkr Andel av total omsättning, % Antal butiker Ökning i Mkr Swedol har haft en stark utveckling i både gamla och nya butiker. Observera att Swedol skiljer på jämförbara och ej jämförbara (nya) butiker. Med jämförbara butiker avses butiker som vid jämförelse med en specifik period varit öppna under hela den avsedda perioden. Det innebär lika många butiker under båda perioder. Under helåret 2008 stod jämförbara butiker (femton stycken) för 30 procent av butikernas försäljningsökning Antal butiker Tillväxtstrategi egna butiker Vid utgången av 2006 hade Swedol 15 butiker och en omsättning på 528 MSEK 31 Eskilstuna etableringar vilket medför 29 butiker Luleå Skövde 28 Kristianstad 27 Halmstad 6 etableringar vilket medför 26 butiker Borlänge 25 Östersund 24 Linköping 23 Haparanda 22 Uppsala 21 Borås 5 etableringar Kalmar vilket medför 20 butiker 19 Norrtälje 18 Stockholm S 17 Göterborg S 16 Gävle År Den schematiska kurvan ovan beskriver planerad försäljnings- och butiksutveckling. Den bygger helt och hållet på organisk tillväxt i egna butiker. Tillväxten ska ske med bibehållen lönsamhet. 12 SWEDOL ÅRSREDOVISNING 2008 FÖRSÄLJNINGSKANALER

15 på 148,5 Mkr. Det är naturligtvis en mycket hög siffra och kan delvis förklaras av att butiksnätet är ganska nytt. Några faktorer som förklarar tillväxten i gamla butiker är tiden (räknat från öppningen), ökningen av företagskunder, ett växande sortiment och stark marknadsföring. Swedol tror att den starkaste faktorn för tillväxt är åldern på butiken. Befintliga butiker och bestämda butikslägen per 31 mars 2009 År Månad Stad 1995 Augusti Tyresö 1999 December Sollentuna 2001 Februari Hudiksvall 2002 April Jönköping 2002 Oktober Helsingborg 2003 Oktober Norrköping 2004 Februari Malmö 2004 Mars Vällingby 2004 Oktober Göteborg 2005 Mars Sundsvall 2005 September Västerås 2005 Oktober Örebro 2006 Maj Uddevalla 2006 Augusti Växjö 2006 Oktober Karlstad 2007 Februari Gävle 2007 Maj Göteborg (Högsbo) 2007 Juni Stockholm S (Sätra) 2007 Oktober Norrtälje 2007 November Kalmar 2008 April Borås 2008 Maj Uppsala 2008 September Linköping 2008 Oktober Haparanda 2008 Oktober Östersund 2008 November Borlänge 2009 Mars Halmstad 2009 April Kristianstad 2009 Hösten Skövde 2010 H1 Luleå 2010 H1 Eskilstuna Swedol tittar kontinuerligt på nya lägen med ambitionen att framförhållningen ska bli större än vad den har varit hittills så att bolaget alltid ska ha ett lager av tre fem färdiga hyreskontrakt. KOMPLETTERANDE FÖRSÄLJNINGSKANALER Bolaget har kunder i sitt kundregister. Av dessa är aktiva, det vill säga att de har handlat från Swedol under de senaste 24 månaderna. FÖRSÄLJNINGSKANALER SWEDOL ÅRSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING 2008. Swedol AB (publ) Global Reports LLC

ÅRSREDOVISNING 2008. Swedol AB (publ) Global Reports LLC ÅRSREDOVISNING 2008 Swedol AB (publ) INNEHÅLL SAMMANFATTNING 2008 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Försäljningskanaler 11 Marknadsföring 16 Produkter

Läs mer

Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007

Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007 Swedol AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2007 INNEHÅLL Sammanfattning 2007 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Försäljningskanaler 10 Marknadsföring 15 Produkter 17 Inköp,

Läs mer

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja

SWEDOL FÖRETAGSPRESENTATION 2013. Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja Swedol en marknadsledande yrkeshandelskedja JOHN ZETTERBERG Styrelseordförande CASPER TAMM CFO Swedol Marknadsledande yrkeshandelskedja med ett komplett utbud till proffs och andra som efterfrågar proffskvalitet.

Läs mer

1989 Bolaget uppför kontor och egen lagerbyggnad i Tyresö på totalt 1 600 kvadratmeter.

1989 Bolaget uppför kontor och egen lagerbyggnad i Tyresö på totalt 1 600 kvadratmeter. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll SAMMANFATTNING 2009 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Konkurrenter 10 Produkter och varumärken 12 Försäljningskanaler 16

Läs mer

Swedol AB (publ) Delårsrapport januari september 2006

Swedol AB (publ) Delårsrapport januari september 2006 Försäljningen ökade med 35% till 355.5 Mkr (263.8 Mkr) Butiksförsäljningen ökade med 64% till 231.2 Mkr (141.3 Mkr) Rörelseresultatet ökade med 40% till 41.7 Mkr (29.8 Mkr) Vinsten per aktie efter skatt

Läs mer

Av 0.52 kr år 2005, avser 0.07 kr utdelning i avyttrat respektive fusionerat dotterbolag

Av 0.52 kr år 2005, avser 0.07 kr utdelning i avyttrat respektive fusionerat dotterbolag u Försäljningen ökade med 33% till 235.0 Mkr (176.8 Mkr) u Butiksförsäljningen ökade med 64% till 149.8 Mkr (91.6 Mkr) u Rörelseresultatet ökade med 33% till 26.3 Mkr (19.7 Mkr) u Vinsten per aktie efter

Läs mer

1) Av 1,34 kr år 2005, avser 0,20 kr resultat från andelar i avyttrat respektive fusionerat dotterbolag

1) Av 1,34 kr år 2005, avser 0,20 kr resultat från andelar i avyttrat respektive fusionerat dotterbolag Försäljningen ökade med 35% till 528 Mkr (392 Mkr) Butiksförsäljningen ökade med 61% till 352 Mkr (219 Mkr) Rörelseresultatet ökade med 40% till 67,9 Mkr (48,3 Mkr) Vinsten per aktie efter schablonskatt

Läs mer

Swedol AB (publ) Delårsrapport januari juni Försäljningen ökade med 43% till 336,0 Mkr (235,0 Mkr)

Swedol AB (publ) Delårsrapport januari juni Försäljningen ökade med 43% till 336,0 Mkr (235,0 Mkr) Swedol AB (publ) Delårsrapport januari juni 2007 Försäljningen ökade med 43% till 336,0 Mkr (235,0 Mkr) Butiksförsäljningen ökade med 61% till 241,3 Mkr (149,8 Mkr) Rörelseresultatet ökade med 63% till

Läs mer

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport

Agenda. Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Agenda Swedol i korthet Strategisk omstart Våra initiativ för ökad tillväxt Delårsrapport Swedol i korthet Vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål.

Läs mer

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har 5 anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten.

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har 5 anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten. ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll SAMMANFATTNING 2010 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 5 Marknad 6 Konkurrenter 8 Produkter och varumärken 10 Försäljningskanaler 14 Etablering

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 1 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 2 Bo Berggren Stämmans ordförande 3 Gert Karnberger VD 4 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har fem anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten.

1984 Hydraulprodukter Swedol AB har fem anställda och omsättningen uppgår till 8 Mkr. Nuvarande huvudägaren AB Zelda förvärvar aktiemajoriteten. ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll SAMMANFATTNING 2011 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 10 Produkter och varumärken 12 Inköp och leverantörer

Läs mer

Presentation - Andra Kvartalet

Presentation - Andra Kvartalet Presentation - Andra Kvartalet Introduktion Utdelning av Momentum Group till aktieägarna är genomförd Syfte med avknoppning 2017 Avknoppning och utdelning till aktieägarna Öka resultattillväxten genom

Läs mer

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00

Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson. Stämman börjar kl 11.00 1 Välkomna till Årsstämma i Clas Ohlson Stämman börjar kl 11.00 2 Anders Moberg Styrelsens Ordförande 3 Bo Berggren Stämmans ordförande 4 Gert Karnberger VD 5 Clas Ohlson Företaget startade år 1918 Clas

Läs mer

NOTERING AV SWEDOL AB (PUBL) PÅ OMX NORDISKA BÖRS STOCKHOLM

NOTERING AV SWEDOL AB (PUBL) PÅ OMX NORDISKA BÖRS STOCKHOLM NOTERING AV PÅ OMX NORDISKA BÖRS STOCKHOLM INNEHÅLL Sammanfattning 1 Riskfaktorer 8 Bakgrund och motiv 13 VD har ordet 14 Marknadsöversikt 16 Affärsidé, mål och strategi 20 Verksamhetsbeskrivning 21 Finansiell

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet

Bokslutskommuniké 2001 och delårsrapport för fjärde kvartalet 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké och delårsrapport för fjärde kvartalet Rörelseresultatet för, 787 MSEK, var bättre än. Kvartalets försäljning steg totalt med 4 procent, men resultatet försvagades. Förvärv

Läs mer

Delårsrapport Viktiga händelser under vårt första kvartal:

Delårsrapport Viktiga händelser under vårt första kvartal: Delårsrapport 2002-05-01 2002-07-31 Viktiga händelser under vårt första kvartal: Försäljningen ökade med 38 procent Rörelseresultatet ökade med 72 procent Rörelsemarginalen var 15,6 procent Ny butik har

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport Delårsrapport 2013-01-01 2013-03-31 Fortsatt tillväxt och omstruktureringar Sammanfattning första kvartalet 2013 Tillväxt på 3 % i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. E-handelns tillväxt är

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2012 Perioden i sammandrag Fjärde kvartalet Totala intäkter uppgick till 55,2 (26,2) MSEK. Försäljningstillväxten under perioden var 111%. Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal.

SJR: s fokus på kvalitet och service medför att koncernen fortsätter att växa med bibehållen rörelsemarginal. Fortsatt tillväxt med god rörelsemarginal Perioden juli september Omsättningen uppgick till 79,7 MSEK (74,4), vilket motsvarar en tillväxt på 7,7 % (6,5) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,1) vilket

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2008

Delårsrapport januari mars 2008 Delårsrapport januari mars 2008 Omsättningen för första kvartalet uppgick till 35,3 MSEK (25,4), en ökning med 39 % (37). Rörelseresultatet under första kvartalet 2008 ökade med 29 % till 4,3 MSEK (3,3),

Läs mer

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår

Utveckling koncernen (MSEK) Q 4 Q 4 Helår Helår ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JANUARI DECEMBER 2006 OMSÄTTNINGSTILLVÄXT OCH STARKT RESULTAT Nettoomsättningen under 2006 ökade med 20,4 procent till 1 285,0 MSEK (1 067,2).

Läs mer

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43%

Delårsrapport Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Delårsrapport 2000-05-01-2001-01-31 Händelser under tredje kvartalet: Försäljningen ökade med 30% Rörelseresultatet ökade med 43% Rörelsemarginalen var 16,4% Nya butiker har öppnats i Uppsala och Skärholmen

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31

Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport 2010-01-01 2010-03-31 Delårsrapport Kvartal 1 2010 Sammanfattning Minskad omsättning på grund av mindre B2B intäkter och valutaeffekter. Förbättrat rörelseresultat. Outsourcing av produktion

Läs mer

Delårsrapport 2002-05-01 2002-10-31. Viktiga händelser under vårt andra kvartal:

Delårsrapport 2002-05-01 2002-10-31. Viktiga händelser under vårt andra kvartal: Delårsrapport 2002-05-01 2002-10-31 Viktiga händelser under vårt andra kvartal: Försäljningen ökade med 28 procent Rörelseresultatet ökade med 66 procent Rörelsemarginalen var 15,0 procent Nya butiker

Läs mer

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30

Delårsrapport 2001-01-01 2001-06-30 Delårsrapport -01-01 -06-30 Rörelsens intäkter uppgick till 841,6 Mkr (694,6 Mkr), en ökning med 21,2 procent. Resultat efter finansnetto ökade till 11,7 Mkr (7,8 Mkr). Rörelseresultatet steg till 14,4

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Hagöns Camping Halmstad

Hagöns Camping Halmstad 2016-08-25 Hagöns Camping Halmstad Halvårsrapport januari juni 2016 Nettoomsättningen ökade med drygt 26 % under första halvåret Resultatförbättring med 3,4 MSEK Hagöns Camping i Halmstad förvärvades 1

Läs mer

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal

Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal Delårsrapport 1 januari 31 mars 2010 Fortsatt tillväxt och starkt förbättrad rörelsemarginal JANUARI MARS (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 9,9 MSEK (9,3) Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2006 Insplanets resultat och omsättning utvecklas fortsatt starkt > Nettoomsättningen ökade med 180 procent till 23 974 (8 567) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades

Läs mer

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD

Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015. Ernst Westman, VD Boule Diagnostics AB Bolagspresentation 9 mars 2015 Ernst Westman, VD Agenda Kort om Boule Blodcellräkning Boules erbjudande Global närvaro Försäljningsutveckling Finansiell utveckling Varför investera

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Intäkter 398,2 Mkr (410,6), -3,0 %

Intäkter 398,2 Mkr (410,6), -3,0 % Intäkter 398,2 Mkr (410,6), -3,0 % 15% 10% 5% 0% -5% 9,9% 9,3% 9,5% 7,9% 7,6% 5,8% 3,3% 1,8% 1,8% 0,3% 0,5% q4 12 q1 13 q2 13 q3 13 q4 13 q1 14 q2 14-0,7% q3 14 q4 14-1,7% -2,2% -2,0% -3,0% -10% -15% -11,3%-10,9%

Läs mer

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017

Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal. Perioden januari mars Vd:s kommentar. Januari mars 2017 Förbättrad omsättningsökning och rörelsemarginal Perioden januari mars 2017 Omsättningen uppgick till 99,2 MSEK (84,7), vilket motsvarar en tillväxt om 17,2 % (0,7) Rörelseresultatet uppgick till 10,5

Läs mer

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016

Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2016 Återigen tillväxt och fortsatt god rörelsemarginal Perioden april juni Omsättningen ökade till 87,3 MSEK (82,2), vilket motsvarar en tillväxt om 6,2 % (13,1) Rörelseresultatet uppgick till 8,7 MSEK (8,2)

Läs mer

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december

Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014. Perioden oktober-december. Perioden januari december Stark tillväxt och god rörelsemarginal under 2014 Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 79,0 MSEK (70,3), vilket motsvarar en tillväxt med 12,4 % Rörelseresultatet uppgick till 7,5 MSEK (8,2)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.)

DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) DELÅRSRAPPORT januari juni 2013 för Zinzino AB (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 %

Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Omsättningsökning med 29 % och rörelsemarginal över 10 % Perioden juli - sep Omsättningen uppgick till 69,7 MSEK (54,2), vilket motsvarar en tillväxt på 29,0 % Rörelseresultatet uppgick till 7,2 MSEK (4,7)

Läs mer

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30

Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Delårsrapport 2009-07-01 2009-09-30 Highlights första tre kvartalen Ökad omsättning jämfört med föregående år Förbättrat rörelseresultat före och efter avskrivningar Ny grafisk profil och ny hemsida Rapportperioden

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) 1 Delårsrapport 1 januari 30 september 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Juli - september 2006 jämfört med samma period föregående år Nettoomsättningen ökade med 142% till 14,9 MSEK (6,1). Rörelseresultatet

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010)

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2010. (januari september) ) 2010. Kvartal 1-3 1 2010) Göteborg 2010-10-15 Delårsrapport perioden januari-september 2010 Kvartal 3 (juli september) ) 2010 Omsättningen ökade med 73 procent till 7,6 (4,4) Mkr Rörelseresultatet (EBIT) ökade med 1,2 Mkr och uppgick

Läs mer

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012

Ökad orderingång noteras. Perioden oktober-december. Perioden januari december. Vd:s kommentar. Bokslutskommuniké 2012 Ökad orderingång noteras Perioden oktober-december Omsättningen uppgick till 58,2 MSEK (60,4), vilket motsvarar en minskning med -3 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (6,2) vilket ger en rörelsemarginal

Läs mer

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar

Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat. Perioden juli september. Perioden januari september. Vd:s kommentar Fortsatt tillväxt och förbättrat rörelseresultat Perioden juli september Omsättningen uppgick till 90,1 MSEK (79,7), vilket motsvarar en tillväxt på 12,7 % (7,7) Rörelseresultatet uppgick till 9,9 MSEK

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

Clein Johansson Ullenvik

Clein Johansson Ullenvik Clein Johansson Ullenvik 2015: Händelserikt år med god organisk tillväxt 2 2016: Mycket händelserikt år med god organisk tillväxt och ett stort förvärv Stark organisk tillväxt: 11,9 % exkl. förvärvet av

Läs mer

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades.

Ett samarbetsavtal med världens största Internetresebyrå, Expedia, undertecknades. KVARTALSRAPPORT JULI SEPTEMBER 2007 VERKSAMHETSÅRET 2007/2008 SCANWORLD TRAVELPARTNER AB (publ) Första kvartalet Q1 -- 2007 (juli -- september) Stark försäljningstillväxt under kvartalet. I koncernen uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie.

Styrelsen meddelade att den kommer att föreslå årsstämman 2017 att utdelning till aktieägarna betalas med 1,20 kr (1,20 kr) per aktie. FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2017 BRA INLEDNING PÅ ÅRET Finansiell utveckling januari mars 2017 Orderingången ökade med 25 % till 57,2 mkr (45,7 mkr) Orderstocken ökade med 41 % under kvartalet

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT

STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT FIREFLY AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2016 STARKT FÖRSTA KVARTAL MED FORTSATT SATSNING PÅ TILLVÄXT Finansiell utveckling januari mars 2016 Orderingången ökade med 7 % till 45,7 mkr (42,9 mkr) Orderstocken

Läs mer

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet

+ 8% 32,2% + 62% God resultattillväxt första kvartalet Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Koncernrapport 9 maj 2012 God resultattillväxt första kvartalet JANUARI - MARS (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade 8% till 12,3 (11,4)

Läs mer

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll

Stark tillväxt under 2000 - lönsamhet inom räckhåll Page 1 of 6 NetOnNet AB (publ) Bokslutskommuniké, januari - december Jämförelser i rapporten har, om inte annat angetts, skett med samma period 1999. Stark tillväxt under - lönsamhet inom räckhåll Försäljningen

Läs mer

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB

Bokslutskommuniké Sleepo AB (publ) (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Bokslutskommuniké 2015-06-01 2016-05-31 Sleepo AB (publ) 556857-0146 (SLEEP) 29 juli 2016 Styrelsen för Sleepo AB Sleepo AB är ett e-handelsbolag som säljer möbler och heminredning på nätet med ett uttalat

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011

MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 MedCore AB (publ) Delårsrapport Januari juni 2011 Andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 25,0 (16,8) Mkr +49% EBITDA -0,4 (0,1) Mkr Tecknat nordiskt distributionsavtal

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014

Delårsrapport perioden januari-juni Diadrom Holding AB (publ) Kvartal 2 (april juni) Kvartal 1-2 (januari juni) 2014 Göteborg 2014-08-15 Delårsrapport perioden januari-juni 2014 Kvartal 2 (april juni) 2014 Omsättningen uppgick till 13,4 (15,8) Mkr, en minskning med 2,4 Mkr eller 14,9 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Svagare kvartal än förväntat

Svagare kvartal än förväntat Delårsrapport 1 januari 30 juni 2012 Koncernrapport 17 augusti 2012 Svagare kvartal än förväntat APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen minskade 11% till 9,9 (11,2) MSEK.

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2002 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - juni 2002 Försäljningen uppgick till 176,1 Mkr (169,3) Resultatet efter finansiella poster uppgick

Läs mer

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL

Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL Plejd AB (publ) DELÅRSRAPPORT KVARTAL 3 2017 Delårsrapport kvartal tre 2017 Juli - Sep 2017 (Tredje kvartalet) Nettoomsättningen uppgick till 7 209 (318) tkr Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA)

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost

Delårsrapport. Januari - mars. J.Harvest & Frost Delårsrapport Januari - mars 2015 J.Harvest & Frost Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln.

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - september 2015 Nettoomsättning 40,7 (32,0) MSEK Rörelseresultat 3,6 (2,1) MSEK Resultat efter skatt 2,8 (1,6) MSEK Resultat per aktie 0,47 (0,27) SEK

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik

Delårsrapport perioden januari mars 2007. Diadrom Holding AB (publ) Första kvartalet 2007. Perioden i sammandrag. Affärsområdet Diagnostik Göteborg 2007-05-21 Delårsrapport perioden januari mars 2007 Första kvartalet 2007 Omsättningen under de första tre månaderna 2007 ökade med 61 procent till 7,4 (4,6) Mkr, en ökning med 2,8 Mkr. Rörelseresultatet

Läs mer

2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1

2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1 2009-02-13 JÖRGEN QWIST, VD 1 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008 2 Helår och Q4 mot finansiella mål 2008: 23% tillväxt inom tjänsteverksamheten, Q4: 21% Finansiellt mål: En organisk tillväxt inom tjänsteverksamheten

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1

Delårsrapport perioden januari-september. Diadrom Holding AB (publ) september) ) 2012. (januari sepember) ) 2012. Kvartal 1-3 1 Göteborg 2012-10-19 Delårsrapport perioden januari-september 2012 Kvartal 3 (juli september) ) 2012 Omsättningen uppgick till 12,4 (10,1) Mkr, en ökning med 2,3 Mkr eller 23 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Q4 Q4 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 271 949 227 983 70 693 59 691 Bruttoresultat, ksek 173 728 148 789 44 928 37 041 Bruttomarginal,

Läs mer

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015

Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 Stockholm 2016-02-24 Dividend Sweden: Bokslutskommuniké 2015 1 jan 31 dec 2015 Nettoomsättningen ökade till 1,4 (0,1) MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) MSEK Resultatet efter skatt uppgick

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Fortsatt försäljningstillväxt

Fortsatt försäljningstillväxt 1 januari 31 mars 2010 BM Impex erbjuder Nordiska bygg och fastighetsföretag ökad konkurrenskraft genom att tillhandahålla högkvalitativa, prisvärda insatsvaror i komponent respektive konceptform. Bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007

DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007. Första kvartalet 2007 Gunnebo den 24 april 2007 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2007 Första kvartalet 2007 Orderingången ökade med 8% till 528 MSEK (491) - organisk tillväxt för jämförbara enheter 11% Nettoomsättningen ökade med

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO

Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007. Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO Mekonomen Analytikerpresentation Augusti 2007 Håkan Lundstedt, VD och koncernchef Gunilla Spongh, CFO 1 Bakgrund 2 Verksamhet Ledande på den skandinaviska marknaden för kvalitetsreservdelar och tillbehör

Läs mer

Delårsrapport 1 april 31 december månader

Delårsrapport 1 april 31 december månader Delårsrapport 1 april 31 december 2008 9 månader 10 februari 2009 Jörgen Wigh, VD och koncernchef Niklas Enmark, vvd och finansdirektör Värdeskapande teknikhandelsföretag med marknadsledande positioner

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Delårsrapport Försäljningen ökade med 24 procent. Rörelseresultatet exkl. SPP-medel ökade med 18 procent

Delårsrapport Försäljningen ökade med 24 procent. Rörelseresultatet exkl. SPP-medel ökade med 18 procent Delårsrapport 2001-05-01 2001-07-31 Försäljningen ökade med 24 procent Rörelseresultatet exkl. SPP-medel ökade med 18 procent Vinsten per aktie efter skatt uppgår till 3,77 kr Kassaflödet fortsätter att

Läs mer

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ)

Bokslutskommuniké 2016 för Diadrom Holding AB (publ) Göteborg 2017-02-17 Bokslutskommuniké 2016 för Kvartal 4 (oktober december) 2016 Omsättningen uppgick till 13,6 (13,5) Mkr en ökning med 0,1 Mkr Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 2,2 (1,4) Mkr en ökning

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Delårsrapport januariseptember. 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson

Delårsrapport januariseptember. 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Delårsrapport januariseptember 2010 25 oktober 2010 Magnus Agervald och Pernilla Walfridsson Sammanfattning januari september 2010 Under Q3 ökade försäljningen med 16% och vinsten före skatt med 28% Nettoomsättning

Läs mer

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt.

Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som var mycket händelserikt. PRESSMEDDELANDE Stockholm den 30 september 2002 ELEKTAS ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2002 Verkställande direktören, Laurent Leksell redogjorde för utvecklingen av företaget under verksamhetsåret 2001/02, som

Läs mer

Delårsrapport Viktiga händelser under vårt tredje kvartal: Försäljningen ökade med 27 procent

Delårsrapport Viktiga händelser under vårt tredje kvartal: Försäljningen ökade med 27 procent Delårsrapport 2001-05-01 2002-01-31 Viktiga händelser under vårt tredje kvartal: Försäljningen ökade med 27 procent Rörelseresultatet ökade med 43 procent Rörelsemarginalen var 18,4 procent Nya butiker

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer