Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter"

Transkript

1 Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter Ett meddelande från GE På General Electric Company ( GE ) har vi åtagit oss att agera med obeveklig regelefterlevnad och har högt ställda krav på hur vi gör affärer. Detta gäller inte minst i våra förbindelser med leverantörer, entreprenörer och konsulter ( Leverantörer ). I över ett sekel har personer inom GE byggt upp en ovärderlig tillgång - världsryktet om bolagets regelefterlevnad och högt ställda krav på affärsmetoder. Detta rykte, som har byggts upp av så många under så många år, är beroende av att det upprätthålls i varje affärstransaktion som vi genomför. GEs leverantörsrelationer grundar sig på lagenliga, effektiva och rättvisa förhållningssätt. Det förväntas att varje Leverantör följer de krav som gäller enligt den lagstiftning och de förordningar som är tillämpliga på dess affärsrelationer. Detta omfattar krav som gäller i relation till anställda, som följer av lokala förhållanden samt krav som följer av relationen med GE. Kvalitén på våra leverantörsrelationer har ofta ett direkt samband med kvalitén på relationen till våra kunder. På samma sätt påverkar kvalitén på våra Leverantörers produkter och tjänster, kvalitén våra egna produkter och tjänster. GE har färdigställt denna Uppförande och Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter för att hjälpa våra Leverantörer att förstå både (1) GEs åtagande om obeveklig regelefterlevnad och (2) de högt ställda krav på affärsmetoder som alla Leverantörer måste uppfylla. Samtliga Leverantörer förväntas samarbeta med GEs anställda så att GEs anställda kan fortsätta att uppfylla GEs åtagande om uppförande och regelefterlevnad. Guiden är indelad i fyra avsnitt: GEs uppförandekod Leverantörernas skyldigheter GEs krav på regelefterlevnad Hur man rapporterar en fråga eller problem om uppförande och regelefterlevnad Alla Leverantörer måste gå igenom denna Guide noggrant, inklusive avsnittet om Leverantörernas skyldigheter. Alla Leverantörer är ansvariga för att de själva, samt deras anställda, arbetare, företrädare och underleverantörer, följer de regler för uppförande som gäller för samtliga Leverantörer. Vänligen kontakta den ansvariga inom GE som du arbetar med, eller någon som arbetar med compliance-frågor inom GE, om du har några frågor om denna Guide, eller om de krav på affärsmetoder som alla Leverantörer måste uppfylla. GEs uppförandekod GEs åtagande om fullständig och obeveklig regelefterlevnad framgår av GEs compliance-handbok, The Spirit & The Letter. De regler och riktlinjer som framgår av The Spirit & The Letter reglerar hur alla anställda inom GE skall agera och uppföra sig. Dessa regler och riktlinjer kompletteras med rutiner och riktlinjer för regelefterlevnad, som GEs olika affärsenheter har antagit. Alla anställda inom GE skall inte bara följa företagets regler och riktlinjer enligt ordalydelsen, utan skall även följa deras andemening. Andemeningen i GEs åtagande om regelefterlevnad framgår i GEs uppförandekod, som varje GE-anställd personligen har åtagit sig att följa: Följa den lagstiftning och de förordningar som är tillämpliga och reglerar GEs globala verksamhet. Vara ärlig, rättvis och pålitlig i alla aktiviteter och förhållanden inom GE. Undvika alla intressekonflikter mellan arbete och personliga angelägenheter. Främja en atmosfär där rättvisa anställningsförhållanden omfattar samtliga personer i den mångfaldiga GE-gemenskapen. Eftersträva att skapa en säker arbetsplats och att skydda miljön. Att genom ledarskap på alla nivåer stödja en kultur där etiskt uppförande uppskattas, värdesätts och exemplifieras av alla anställda. GE gör endast affärer med lagliga och etiska medel oavsett hur stor insatsen eller utmaningen är. I samband med att vi arbetar med kunder och leverantörer i vår verksamhet, kommer vi aldrig att äventyra vårt åtagande om regelefterlevnad. GE:s åtagande om regelefterlevnad Alla anställda inom GE är skyldiga att följa kraven ordalydelsen i de regler och riktlinjer som framgår i The Spirit & The Letter. Dessa regler och riktlinjer verkställer GEs uppförandekod och kompletteras med rutiner för regelefterlevnad och riktlinjer som GEs, och/eller till GE närstående, affärsenheter har antagit. Nedan följer en sammanfattning av några av de viktigaste reglerna som samtliga anställda inom GE har åtagit sig att följa: Oegentliga betalningar Som GEs företrädare skall du alltid vara ärlig och hederlig. Erbjud aldrig mutor, pengar under bordet, olagliga politiska bidrag eller andra oegentliga betalningar till sida 1

2 någon kund, myndighetstjänsteman eller tredje part. Följ USAs och andra länders lagstiftning som rör dessa frågor. Ge inga gåvor, och bjud inte någon kund eller leverantör på representation, utan chefens godkännande. Se till att alla gåvor och representation är lagliga och kända av den andra partens arbetsgivare. Använd bara ansedd personal och firmor som GEs företrädare, och sätt dig in i, och följ, alla krav som gäller vid anlitandet av mellanhänder. Internationella handelsrestriktioner Sätt dig in i, och följ, tillämpliga internationella handelsrestriktioner och tullagstiftning, inklusive de som berör licensiering, leverans- och importdokumentation samt rapportering och krav om arkiveringstid. Delta aldrig i bojkotter eller andra handelshinder som är förbjudna eller straffbelagda enligt gällande lagstiftning i USA eller annanstans. Se till att alla transaktioner kontrolleras enligt tillämpliga export- och importkrav och att informera GEs interna jurister om eventuella uppenbara konflikter mellan amerikansk och annan tillämplig lokal lagstiftning, såsom till exempel den mexikanska, europeiska och kanadensiska lagstiftningen som är avsedd att blockera vissa av USAs handelsrestriktioner. Förhindra penningtvätt Följ all tillämplig lagstiftning som förbjuder penningtvätt och som kräver rapportering av kontanta eller andra misstänkta transaktioner. Lär dig att upptäcka varningssignaler som kan indikera på penningtvätt, andra olagliga aktiviteter eller överträdelser av GEs regler och riktlinjer. Ta upp alla misstankar med GEs interna jurister eller med ledningen. Sekretess Samla aldrig in, använd inte och avslöja aldrig information om enskilda på ett sätt som är oförenligt med GEs regler och riktlinjer om sekretess eller med gällande lagstiftning, förordningar och traktat angående sekretess och personuppgifter. Upprätthåll säkra affärssystem för förvaring av information (inklusive datorbaserad information) som skyddas av gällande personuppgiftslagstiftning. Förhållanden till leverantörer Gör bara affärer med leverantörer som följer GEs regler och riktlinjer, lokala lagstiftning och övriga gällande rättsliga krav avseende arbete, miljö, hälsa och säkerhet,immaterialrätt och oegentliga betalningar. Följ tillämplig lagstiftning och statliga förordningar som rör förhållanden till leverantörer. Ge leverantörer (inklusive småföretag och företag som ägs av de som har det sämst ställt, minoriteter eller kvinnor) en konkurrenskraftig möjlighet att få en andel av GEs inköpsvolym. Regulatorisk perfektion Var medveten om de regulatoriska krav som gäller i det land eller den region där arbetat utförs och som påverkar GEs verksamhet. Få en grundläggande förståelse för de viktigaste myndigheterna och de viktigaste regleringar som påverkar GEs verksamhet. Rapportera genast eventuella varningssignaler och frågor som kan komma att leda till ett regulatoriskt regelbrott. Behandla alltid myndighetsutövare professionellt, artigt och med respekt. Försäkra dig om att det sker en koordination med verksamhetens, eller företagets experter, i samband med arbete med myndighetsutövare eller när förfrågningar från myndighetsutövare besvaras. Att arbeta med myndigheter Följ tillämplig lagstiftning och de förordningar som rör avtal och transaktioner med myndigheter. Var sanningsenlig och korrekt i kontakterna med myndigheter och dess tjänstemän. Kräv att alla leverantörer, och dess underleverantörer, som levererar varor eller tjänster för GE i ett offentligt projekt, eller enligt ett kontrakt med en myndighet, skall följa andemeningen i GEs policy om arbete med myndigheter. Gör inte affärer med leverantörer, eller underleverantörer, som är förbjudna att göra affärer med myndigheter. Påbörja inte en diskussion om anställning med en myndighetstjänsteman, eller med en person som tidigare har varit myndighetstjänsteman, utan att först ha erhållit godkännande från ledningen och en intern GE-jurist. Följ konkurrenslagstiftning Föreslå, eller inled, aldrig ett avtal eller överenskommelse med en konkurrent till GE om priser, försäljningsvillkor, kostnader, vinstmarginaler eller andra aspekter av konkurrensutsatt försäljning till tredje part. Föreslå, eller inled, aldrig ett avtal eller överenskommelse med GEs kunder som begränsar återförsäljningspriser. Föreslå, eller inled, aldrig ett avtal eller överenskommelse med leverantörer som begränsar prissättning eller andra villkor till vilka GE kan återförsälja eller leasa en produkt eller tjänst till en tredje part. sida 2

3 Miljö, hälsa och säkerhet Sköt verksamheten i enlighet med all relevant miljöhälso- och arbetskyddslagstiftning och bedriv din verksamhet i enlighet med dessa. Försäkra dig om i förväg att alla nya produktutföranden, modifieringar, och tjänsteerbjudande är förenliga med GEs regler och riktlinjer. För att förhindra oplanerade utsläpp på arbetsplatsen eller i miljön, var försiktig vid hantering av farligt material och var även försiktig vid processer eller hantering av utrustning som använder sig av farligt material. Allt spill av farligt material, alla misstankar om att GEs produkter kan vara osäkra och alla potentiella överträdelser av miljö- hälso- och säkerhetslagstiftning, eller av interna regler och riktlinjer, skall rapporteras till ledningen. Detsamma gäller varje begäran om att överträda fastställda miljö-, hälso- eller säkerhetsrutiner. Rättvisa anställningsförhållanden Alla anställda, medarbetare, konsulter och andra affärskollegor skall erbjudas samma möjligheter, rättvis behandling och en arbetsmiljö som är fri från trakasserier. Detta skall gälla utan hänsyn till etnisk bakgrund, färg, religion, nationellt ursprung, kön, graviditet, sexuell inriktning, ålder, handikapp, krigserfarenhet eller andra egenskaper som skyddas av lagen. Säkerhet och krishantering Implementera noggranna planer avseende säkerhet för anställda, lokaler, information, IT samt för verksamhetens kontinuitet i samband kris. Skydda GEs lokaler från tillträde av icke behörig personal. Skydda IT-utrustning från stöld och förskingring. Skapa och säkerställ en säker arbetsmiljö. Säkerställ lämpliga kontinuitetsplaner för verksamheten och var förberedd på krislägen. Kontrollera alla kunder, leverantörer, ombud och återförsäljare gentemot terroristlistor. Rapportera alla uppenbara säkerhetsavvikelser. Intressekonflikt Finansiella, affärsmässiga och andra icke arbetsrelaterade aktiviteter måste vara lagenliga och får inte vara i konflikt med dina skyldigheter gentemot GE. Alla personliga och familjerelationer (inklusive sambo/ särborelationer) med nuvarande eller potentiellt nya leverantörer, som du anlitar, leder eller utvärderar, måste rapporteras. Använd inte utrustning, information eller annan egendom (inklusive kontorsutrustning, e-post eller datortillämpningar) som tillhör GE för att utföra personlig eller annan verksamhet än GEs, utan att först ha fått tillåtelse av lämplig chef inom GE. Redovisningskontroll Förvara, och rapportera, alla GEs dokument, inklusive tidrapporter, på ett noggrant, tidsenligt, fullständigt och konfidentiellt sätt. Lämna bara ut GEs dokument till tredje part när detta har godkänts av GE. Följ GE:s General Accounting Procedures (GAP), såväl som allmänt accepterade bokföringsprinciper (GAAP), normer, lagstiftning och förordningar angående bokföring och finansiell redovisning av transaktioner, beräkningar och prognoser. Finansiella uttalanden och rapporter som beretts på uppdrag av GE (inklusive av relevanta enheter och divisioner) måste rättvist redovisa det finansiella läget, verksamhetens resultat och/eller andra ekonomiska data för perioderna och/eller ett bestämt datum. Insideraffärer och handel och aktietips Du skall aldrig köpa, sälja eller föreslå någon annan att de bör köpa eller sälja aktier eller annat finansiellt instrument i ett företag (inklusive GE) när du känner till en väsentlig eller betydande information som inte är allmänt känd (insiderinformation) om det företaget. Information är väsentlig eller betydande när det är sannolikt att en investerare skulle betrakta informationen som viktig vid beslut om en investering. Du skall inte vidarebefordra eller avslöja insiderinformation såvida det inte är tillåtet och nödvändigt för att driva GE:s verksamhet och du skall aldrig vidarebefordra eller avslöja sådan information om du misstänker att informationen kommer att användas i ett oegentligt handelssyfte. Immateriella rättigheter Identifiera och skydda GEs immateriella rättigheter på de sätt som är förenliga med lagen. Rådgör med GEs interna jurister innan du erbjuder, accepterar eller använder dig av andras immateriella rättigheter, avslöjar GEs immateriella rättigheter till annan eller tillåter tredje part att använda GEs immateriella rättigheter. Respektera giltiga patent, upphovsrättsskyddat material och annan skyddad immateriell rättighet tillhörig andra; och rådgör med GEs interna jurister om licenser eller andra tillstånd att använda en sådan immateriell rättighet. Leverantörernas skyldigheter GE samarbetar bara med Leverantörer som följer gällande lagstiftning och förordningar. Dagens reglerade samhälle blir mer och mer komplicerat, vilket gör att GE, och dess Leverantörer, blir föremål för ett ökande antal bestämmelser och myndighetsbeslut världen över. Samhället kräver att GE och dess Leverantörer fortsätter att vara insatta i, och följa alla, gällande bestämmelser samt att vara förpliktigade till regulasida 3

4 torisk perfektion. Leverantörer som bedriver verksamhet med GE förväntas följa förpliktelser enligt ingångna inköpsorder och avtal. GEs Leverantörer skall också hålla sig till de högt ställda krav på affärsmetoder som framgår i avsnittet GEs åtagande om regelefterlevnad i denna Guide och till de regler som beskrivs i detta avsnitt av Guiden. En Leverantörs åtagande att till fullo följa dessa regler och tillämplig lagstiftning är grunden för ett ömsesidigt fördelaktigt affärsförhållande med GE. GE förväntar sig att dess Leverantörer och underleverantörer, som stödjer GE i arbetet med en myndighet som är kund, alltid skall vara sanningsenliga och korrekta i kontakten med myndigheten och dess tjänstemän. Leverantörer och underleverantörer skall även strikt efterleva GEs regler angående avtal med myndigheter som GE kräver även skall gälla för Leverantörer och underleverantörer. Som nämnts ovan kräver, och förväntar GE sig, att alla GE-leverantör skall följa all tillämplig lagstiftning. Metoder som är oacceptabla för en Leverantör till GE omfattar: Minimiålder. Anställning av arbetare som är yngre än det högre av (i) sexton (16) år och (ii) den ålder som är den lägst tillåtna enligt gällande regler om minimiåldern för arbete. Tvångsarbete. Användning av tvingad, fängslad eller kontrakterad arbetskraft, eller arbetare, som är föremål för någon form av tvång. Människohandel som är förbjuden enligt amerikanska regeringens nolltoleranspolicy eller som är förbjuden enligt andra tillämpliga regler. Miljömedvetenhet. Brist på åtaganden att följa tillämplig miljölagstiftning. GE ser följande som bevis på brist på åtaganden att följa tillämplig miljölagstiftning: Underlåtelse att upprätthålla och driva igenom skriftliga och omfattande miljöhanteringsprogram som är föremål för regelbunden kontroll. Underlåtelse att upprätthålla och följa alla nödvändiga miljötillstånd. Utsläpp i miljön i strid med lagen, utgivna/nödvändiga tillstånd eller som annars har en negativ inverkan på miljön. Hälsa och säkerhet. Underlåtelse att förse anställda med en arbetsplats som uppfyller tillämpliga hälso- och säkerhetsnormer. Mänskliga rättigheter. Underlåtelse att respektera mänskliga rättigheter för Leverantörens anställda. Underlåtelse att följa gällande lagstiftning och bestämmelser om lön och arbetstid. Underlåtelse att tillåta anställda att fritt välja att organsiera sig, eller bli medlemmar i organisationer, i syfte att förhandla kollektivavtal i enlighet med gällande lagstiftning och bestämmelser. Underlåtelse att förbjuda diskriminering, trakasserier och vedergällning. Uppförandekod. Underlåtelse att upprätthålla och genomdriva GEs regler och riktlinjer som kräver attlagliga affärsmetoder följs, inklusive förbud mot att muta myndighetstjänstemän. Affärsmetoder och handel med GE. Att erbjuda, eller tillhandahålla, direkt eller indirekt, något av värde, till exempel kontanter, mutor, gåvor, underhållning eller provision, till en GE-anställd, företrädare, kund eller myndighetstjänsteman i anslutning till en upphandling, transaktion eller affärsuppgörelse med GE. Förbudet omfattar erbjudanden om anställning eller inhyrning som konsult, eller liknande, av en Leverantör, till en GE-anställd (eller till någon av dennes familjemedlemmar eller sambo/särbo) i samband med en GE-upphandling. GE förbjuder också att en Leverantör erbjuder, eller förser GEs anställda eller företrädare med, gåvor (annat än gåvor av nominellt värde som ges för att fira, eller visa uppskattning för, en särskild affärstransaktion eller aktivitet). En Leverantör skall i synnerhet inte erbjuda, inbjuda eller tillåta att GEs anställda eller dess företrädare deltar i tävlingar, spel eller kampanjer som sponsras av Leverantören. Representation med GEs anställda och företrädare. Underlåtelse att respektera och följa den policy om representation (inklusive gällande resepolicy), som har antagits av GE, och som gäller för GEs anställda och företrädare. Innan en Leverantör erbjuder en GE-anställd eller företrädare på representation förväntar sig GE att Leverantören har satt sig in i de regler och riktlinjer som gäller för representation på den aktuella GE-enheten eller verksamheten. En Leverantör får aldrig erbjuda en GE-anställd eller företrädare representation under förhållanden som kan uppfattas som otillbörliga. Dolt olagligt beteende och GEs upphandlingar. Ta del av, eller utbyta, priser, kostnader eller annan konkurrenspåverkande information, eller företa någon annan typ av dolt olagligt beteende med en tredjepartsleverantör eller anbudsgivare till GE i samband med en tänkt, pågående eller aktuell GE-upphandling. sida 4

5 Immateriella rättigheter samt personuppgiftsoch säkerhetskrav. Underlåtelse att respektera andras (i synnerhet GEs) immateriella rättigheter. I det avseendet skall en Leverantör till GE: Endast använda GEs information och egendom (inklusive verktyg, ritningar och specifikationer) för det ändamål för vilket de har tillhandahållits till Leverantören och inte för några andra ändamål. Vidta lämpliga åtgärder för att skydda och hemlighålla information om GEs rättigheter, inklusive att hålla den hemlig på säkra arbetsplatser och inte, utan GEs godkännande, avslöja den för tredje part (till exempel andra kunder, underleverantörer etc.). Vid förfrågan om att överföra GEs information över Internet, endast göra det i krypterad form. Iaktta och respektera alla GEs patent, varumärken och upphovsrätter och att följa de restriktioner och förbud att använda dessa som GE från tid till annan kan komma att upprätta. Efterleva samtliga gällande regler vid gränsöverskridande överföringar av data/uppgifter. Hålla personuppgifter och annan känslig information hemlig och i säkert förvar, med beaktande av både lokalt gällande krav samt relevanta regler som GE har antagit och som gäller för Leverantörer. Detta gäller både uppgifter/information om GEs anställda och dess kunder. Exportkontroller och tullfrågor. Att överföra teknisk data som tillhör GE till en tredje part utan att inneha ett uttryckligt medgivande från GE. Underlåtelse att följa gällande export- och importlagstiftning (inklusive begränsningar som avser tillhandahållande till, och användning av, obehöriga juridiska eller fysiska personer) vid import, export, åter-export eller vid överföring av varor, tjänster, mjukvara, teknologi eller teknisk data. Underlåtelse att säkerställa att fakturor, tulldokumentation och liknande dokumentation som inkommer till GE, eller till myndigheter, i anslutning till transaktioner som involverar GE, korrekt beskriver de varor eller tjänster som tillhandahålls eller levereras samt priset för dessa. Använda underleverantörer eller tredje part för att kringgå krav. Användning av underleverantörer eller tredje parter för att kringgå gällande rättsliga krav eller krav som framgår av Guiden och som gäller för Leverantören. Ovanstående krav är föremål för förändring i enlighet GEs bedömning. Vänligen kontakta den chef inom GE som du har kontakt med eller någon inom GE som arbetar med compliance om du har några frågor om dessa krav och/eller deras tillämpning i det enskilda fallet. Varje Leverantör till GE är ansvarig för att säkerställa att Leverantören och dennes anställda och företrädare förstår och följer dessa krav. GE gör bara affärer med de Leverantörer som följer kraven i gällande lagstiftning och förbehåller sig rätten att, efter en utvärdering tillgänglig fakta, avbryta, utan ytterligare skyldigheter för GE, eventuella pågående inköpsorder eller kontrakt som ingåtts med en Leverantörer som inte följer de krav som framgår av detta avsnitt i Guiden. Hur man rapporterar en fråga om uppförande eller regelefterlevnad GE förväntar sig att alla Leverantörer omedelbart informerar GE om eventuella frågor eller problem som rör uppförande och regelefterlevnad och som involverar eller påverkar GE, oavsett om frågan eller problemet involverar en Leverantör, så snart som en Leverantör har fått kännedom om frågan eller problemet. Kravet på att en Leverantör skall lämna sådan information till GE gäller dock med de begränsningar som följer av gällande rätt. En Leverantör till GE skall också vidta de åtgärder som GE rimligen kan begära för att hjälpa GE i undersökningen av en fråga eller problem som involverar både GE och Leverantören. I. Definiera frågan eller problemet: Vem eller vad är problemet? När uppstod det? Vad är de relevanta fakta? II. Väck problemet omedelbar rapportering är avgörande Man kan lyfta fram frågor och problem angående uppförande och regelefterlevnad på flera olika sätt : Genom att diskutera med en chef inom GE; Genom att ringa GE Integrity Helpline: or ; eller Genom att e-posta: Genom att kontakta någon som arbetar med compliance inom GE. En person inom som arbetar med compliance inom GE kommer därefter omedelbart att gå igenom och undersöka frågan eller problemet. III. GEs policy förbjuder vedergällning mot en person som rapporterar en fråga eller problem som rör uppförande och regelefterlevnad. sida 5

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

FÖLJ LAGAR OCH REGLER

FÖLJ LAGAR OCH REGLER SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt är grundläggande värderingar i vår verksamhet. SEK:s värderingar och

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Dessa etiska regler ska delges våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Etisk kod Inledning Inom ONE Nordic koncernen (nedan ONE Nordic ) har vi höga krav på etik och moral. Denna etiska kod befäster ONE Nordics värderingar genom etiska riktlinjer för det dagliga arbetet inom

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 2015-09-10 Sida 1 Ellevio Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder

Läs mer

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter

För att uppfylla våra allmänna principer har vi definierat ett antal grundsatser som vi verkar efter Uppförandekod Det är viktigt för Sjöräddningssällskapet att alla medarbetare och frivilliga sjöräddare strävar åt samma håll och skapar förtroende. Därför arbetar vi efter en uppförandekod med regler och

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan.

KONE Code of Conduct. KONE kräver att företagets leverantörer läser och följer de principer som definieras nedan. KONE Code of Conduct KONE har som mål att vara en attraktiv affärspartner och eftersträvar pålitliga, rättvisa relationer som gagnar både KONE och dess leverantörer. Av sina leverantörer förväntar sig

Läs mer

Infranords uppförandekod

Infranords uppförandekod Uppförandekod Infranords uppförandekod Infranords uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartners, arbetsgivare och samhällsaktör. Uppförandekoden har beslutats av Infranords styrelse och

Läs mer

RZ Gruppens Uppförandekod

RZ Gruppens Uppförandekod RZ Gruppens Uppförandekod Allmänt För att RZ Koncernen skall åtnjuta ett högt anseende som ett ansvarstagande Företagsgrupp, måste gruppens arbeten konsekvent bygga sin affärsverksamhet på integritet och

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer

NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer Introduktion NSG-gruppen Uppförandekod för leverantörer NSG-gruppens mål är ett gott rykte över hela världen när det gäller yrkesmässiga, lagliga och etiska förfaranden inom vår verksamhet och som anges

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

Etiska riktlinjer. Goda rum

Etiska riktlinjer. Goda rum Etiska riktlinjer Goda rum Innehåll 1. Förståelse och användning av Moelvens etiska riktlinjer... 3 Syfte... 3 Vem omfattas av riktlinjerna?... 3 Gällande lagstiftning... 3 Personligt ansvar... 3 Ledaransvar...

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners EX CEL L EN CE I N H O T EL O W N ERS H I P & O P ERAT I O N S Stockholm, 2016-05-03 Version: 1.1 Pandox Fair Play Uppförandekod för Samarbetspartners Pandox AB (Publ.) Org.no. 556030-7885 Box 15, 101

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD

HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD HUFVUDSTADENS UPPFÖRANDEKOD Om Hufvudstadens uppförandekod. Hufvudstaden har en hundraårig historia. Sedan 1915 har vi utvecklat företaget till att vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett

Läs mer

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER

AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER AFFÄRSETISKA BESTÄMMELSER Innehållsförteckning 1. MÅL... 3 2. HÄLSA OCH SÄKERHET... 3 3. RELATIONEN TILL MEDARBETAREN... 3 4. AFFÄRSMETODER... 4 5. RESPEKT FÖR MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER... 4 6. SOCIALT ANSVAR...

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners

Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Fair Play Uppförandekod för Affärspartners Pandox Excellence in hotel ownership & operations Denna Uppförandekod för Affärspartners antogs av styrelsen för Pandox Aktiebolag (publ) (Org.nr 556030-7885)

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Uppförandekod (Code of Conduct)

Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod (Code of Conduct) Våra åtaganden Vår uppförandekod definierar hur vi alla arbetar i Kährs Groups verksamheter globalt och vi är stolta över den etiska affärssed som är etablerad inom bolaget.

Läs mer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer

Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Vattenfalls uppförandekod för leverantörer Inledning Vattenfall tillhandahåller energi för dagens samhälle och bidrar till morgondagens energisystem. Vi åtar oss att bedriva vår affärsverksamhet i enlighet

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016.

Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner. Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Uppförandekod för leverantörer och samarbetspartner Denna policy fastställdes av Castellum AB:s (publ) styrelse den 20 januari 2016. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Affärsetik... 2 3. Arbetsetik...

Läs mer

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav

Social uppförande kod AB Sporrong. Lagliga krav Social uppförande kod AB Sporrong Lagliga krav Vår allmänna regel är att alla våra leverantörer, i all sin verksamhet måste följa nationell lagstiftning i de länder där de verkar. Skulle något av Sporrongs

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig:

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2014-06-13. Dokumentägare: Dokumentansvarig: Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2014-06-13 Dokumentägare: Dokumentansvarig: Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet våra värdeord... 1 2.1 Engagerande...

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

19 januari (5)

19 januari (5) 19 januari 2015 1 (5) EMPOWERS UPPFÖRANDEKOD EFTERLEVNADSPOLICY 1 Övergripande syfte Empowers mål, som framgår av Empowers ledningspolicy, är att driva en lönsam tjänsteverksamhet genom att hjälpa kunder

Läs mer

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING

VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEKs Upphandlingskoncept HÅLLBAR UPPHANDLING VÄRMEK vill att man vid användande av VÄRMEK-avtal ska känna sig säker på att man engagerar leverantörer som tar ansvar för sina produkter miljömässigt,

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2016-06-10 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Hjärt-Lungfondens uppgift och vision... 1 2 Våra värdeord...

Läs mer

Uppförandekod, koncernbolagen

Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Uppförandekod, koncernbolagen Inledning Att koncernbolagens verksamhet bedrivs på ett professionellt tillika ansvarsfullt sätt är avgörande för respektive företags långsiktiga

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och

Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och Detta är en översättning av ett engelskt dokument som tillhandahålls för din bekvämlighet. Det engelska originalets text styr dina rättigheter och förpliktelser i alla avseenden. Det engelska originalet

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER

SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER April 2014 SAMMANFATTNING SODEXOS UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER 3 INLEDNING 3 AFFÄRSINTEGRITET 4 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETER PÅ ARBETSPLATSEN

Läs mer

Norm för affärsuppträdande och etik

Norm för affärsuppträdande och etik Datum för ikraftträdande: 2008-02-28 Ersätter: 2004-10-26 Godkänd av: Bolagsstyrelsen MÅLSÄTTNING ETIKNORM Att garantera att affärspraxis hos företaget Mine Safety Appliances ("MSA") är i överensstämmelse

Läs mer

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige

Uppförandekod. Ventus Norden Org nr: Högbergsgatan Stockholm. Uppförandekod Sverige V E N T U S N O R D E N O2 02 Innehållsförteckning 03 Inledning 03 Kunder och vårt arbete 03 Våra medarbetare 03 Arbetsmiljö 04 Särskilda riktlinjer för din tjänst 04 Språk och bemötande 04 Alkohol och

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse Stena Metallkoncernens uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens uppförandekod 1 Bakgrund Den familjeägda Stena Metallkoncernen skapar arbetstillfällen och ger samhället mervärde genom att

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Riktlinjer för hantering av intressekonflikter Styrelsen för Redeye AB ( Bolaget ) har mot bakgrund av 8 kap. 21 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och 11 kap. Finansinspektionens föreskrifter (FFFS

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Kort version

UPPFÖRANDEKOD Kort version UPPFÖRANDEKOD Kort version Portsystem är en det samarbetspartner utöver kundanpassade vanliga och specialist på m. Vi har engaport- och dockningssyste arbetar för att m so re ta be ar ed m de ra ge nden,

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Oktober 2018 utfärdande:

Oktober 2018 utfärdande: globalt program efterlevnad och Oktober 2016 Sida: 1 av 5 I. SYFTE Som anställda och medlemmar av Modines bolagsstyrelse har vi en etisk och juridisk skyldighet mot Modine Manufacturing Company och dess

Läs mer

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod

Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22. Stena Metallkoncernens Uppförandekod Antagen av Stena Metallkoncernens styrelse 2012-02-22 Stena Metallkoncernens innehåll BAKGRUND...3 Stena Metallkoncernens åtaganden... 4 Förhållande till kunder och andra aktörer... 4 Förhållande till

Läs mer

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning.

Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Information till Årsredovisning 2002, inkluderande Hållbarhetsredovisning. Sektionens innehåll: 1) SKFs Etiska riktlinjer 2) SKF-koncernens policy: Miljö, Hälsa och Säkerhet 1) SKFs Etiska riktlinjer För

Läs mer

Code of Conduct. Arbetsvillkor

Code of Conduct. Arbetsvillkor Code of Conduct AddLifekoncernen är Nordens största oberoende distributör av diagnostiska produkter samt en ledande oberoende leverantör av medicinteknisk utrustning och förbrukningsartiklar. Bolagen inom

Läs mer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer

Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Bilaga Uppförandekod för Leverantörer Godkänd av Senaste förändring Gäller from: Sid. Regionfullmäktige 2013-02-04 2013-12-01 1(5) Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer Sveriges

Läs mer

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad

Liten guide om offentliga upphandlingar. Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Liten guide om offentliga upphandlingar Till stöd för dig som förhandlar och/eller sitter i samverkan som förtroendevald i Vision Stockholms stad Innehåll Varför en guide? Sid. 3 ILO:s åtta kärnkonventioner

Läs mer

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i

OM UPPFÖRANDE KODEN VISION AFFÄRSIDÉ KÄRNVÄRDEN. JM skapar hus att trivas i VISION JM skapar hus att trivas i OM UPPFÖRANDE KODEN Syftet med uppförandekoden är att säkerställa ett korrekt agerande i vårt dagliga arbete och att ge vägledning i viktiga frågeställningar. Uppförandekoden

Läs mer

Studsviks uppförandekod

Studsviks uppförandekod Uppförandekod Studsviks UPPFÖRANDEKOD Studsviks uppförandekod Styrelsen för Studsvik AB har antagit en uppförandekod. Syftet med koden är att ge vägledning till anställda och affärspartners minimera risker

Läs mer

Kuritakoncernens uppförandekod

Kuritakoncernens uppförandekod För att uppnå en hållbar tillväxt skall vi basera vår verksamhet och våra beslut på det vi kallar "Fem värden att vårda", och vi skall inte vidta några åtgärder som inte överensstämmer med. Meddelande

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

Code of Conduct för leverantörer

Code of Conduct för leverantörer Code of Conduct för leverantörer Endast tillsammans når vi våra mål Swedavias Code of Conduct för leverantörer är grundläggande för ett framgångsrikt och långsiktigt samarbete mellan oss på Swedavia och

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse.

Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab. Fastställd: Fastställd av: Riksgäldens styrelse. Hanteringsklass: Öppen Dnr: RG 2014/1841 Informationsägare: Avd. Stab Fastställd: 2014-12-11 Fastställd av: Riksgäldens styrelse Hållbarhetspolicy Sammanfattning Hållbarhetspolicyn är ett övergripande

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod.

SCA arbetar tillsammans med alla sina affärspartner för att åstadkomma positiva förändringar och uppmuntra att de följer denna uppförandekod. SCAs uppförandekod SCAs uppförandekod SCAs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare, kunder, konsumenter, aktieägare

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER

VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER VALEO S KRAV GENTEMOT SINA LEVERANTÖRER Valeo har under många år tagit sitt övergripande ansvar för miljön och har levt upp till nationella, internationella lagar, samt fördrag och avtal. Valeo Gruppen

Läs mer

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD

Uppförandekod. Inledning. Tillämpning och efterlevnad. Av styrelsen fastställd uppförandekod Ägare: Ilija Batljan, VVD Av styrelsen fastställd uppförandekod 2012-03-05 Ägare: Ilija Batljan, VVD Uppförandekod Inledning Rikshem ska agera på ett ansvarsfullt sätt. Alla människors lika värde, den enskilda människans frihet

Läs mer

Resurskoncernens uppförandekod

Resurskoncernens uppförandekod Resurskoncernens uppförandekod Vår uppförandekod beskriver och vägleder oss i våra affärsrelationer. Med utgångs-punkt i våra värderingar Driv, Öppenhet, Innovation och Trovärdighet hjälper den oss i arbetet

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Hållbarhetsregler för leverantörer

Hållbarhetsregler för leverantörer 1 (5) Hållbarhetsregler för leverantörer Genom att leverantören skriver under affärsavtalet intygas att leverantören, och eventuella underleverantörer, följer de krav som är formulerade i detta dokument

Läs mer

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen

Fastställd av styrelsen 2015-04-29. Uppförandekod för Indutrade-koncernen Fastställd av styrelsen 2015-04-29 Uppförandekod för Indutrade-koncernen I Uppförandekoden ger oss vägledning, men det är det personliga ansvaret som spelar roll. II Bästa kollegor, Indutrade är en växande

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli

cy innehåll1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 poli af fä rs po e t lic is k y Sv er ig e af fä rs et isk po lic y Po lic y Ca rl sb er g innehåll 1.0 Mutor 2.0 Smörjningsbetalningar 3.0 Gåvor, måltider och förmåner 4.0 Donationer 5.0 Intressekonflikter

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER

ETISKA RIKTLINJER ET ETISKA RIKTLINJER Etiska riktlinjer Inledning ICF har förbundit sig att upprätthålla och främja kompetensen inom coaching. Därför förväntar sig ICF att alla medlemmar och certifierade coacher, mentorcoacher,

Läs mer

Sinfras uppförandekod för leverantörer

Sinfras uppförandekod för leverantörer Sid: 1 08-52509940 s uppförandekod för leverantörer är en inköpscentral och har högt uppställda krav och förväntningar på ramavtalsleverantörer som upphandlas av för våra medlemmars räkning. För är hållbarhet

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer

Säkerhet i fokus. Ansvarskod för leverantörer Säkerhet i fokus Ansvarskod för leverantörer Specialfastigheters ambition är att vara det fastighets bolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler

Läs mer

Trafikverkets uppförandekod

Trafikverkets uppförandekod Trafikverkets uppförandekod Trafikverket ansvarar för att bygga, driva och underhålla de statliga vägarna och järnvägarna. Dessutom ansvarar vi för den långsiktiga planeringen av vägtrafik, järnvägstrafik,

Läs mer

Uppförandekod för Boxholms Profil AB

Uppförandekod för Boxholms Profil AB Uppförandekod för Boxholms Profil AB Senast uppdaterad 2016-02-08 Gäller från tid till annan Innehållsförteckning 1 Introduktion 1.1 Företagsbeskrivning 3 3 2 Lagar, förordningar och regler 3 3 Mänskliga

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att

SEKRETESSAVTAL. i den mån den Anställde, inom ramen av sina arbetsskyldigheters utförande gentemot Bolaget, kommer att Översättning Sida 1 av 5 SEKRETESSAVTAL UAB Orange Group Baltic, identifikationsnummer 301506053 med säte Naujojiu Uosto 8, Klaipeda (vidare enbart Bolag ) representerat av Dalius Dabasinskas som agerar

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

Fiskars uppförandekod

Fiskars uppförandekod GRUPPOLICY Fiskars uppförandekod Versionshistorik: Ansvarig person Päivi Timonen, chefsjurist Ägare Fiskars etiska råd Regelramverk 1.A Gruppolicyer Datum för nästa revidering Version Datum Författare

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer