Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter"

Transkript

1 Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter Ett meddelande från GE På General Electric Company ( GE ) har vi åtagit oss att agera med obeveklig regelefterlevnad och har högt ställda krav på hur vi gör affärer. Detta gäller inte minst i våra förbindelser med leverantörer, entreprenörer och konsulter ( Leverantörer ). I över ett sekel har personer inom GE byggt upp en ovärderlig tillgång - världsryktet om bolagets regelefterlevnad och högt ställda krav på affärsmetoder. Detta rykte, som har byggts upp av så många under så många år, är beroende av att det upprätthålls i varje affärstransaktion som vi genomför. GEs leverantörsrelationer grundar sig på lagenliga, effektiva och rättvisa förhållningssätt. Det förväntas att varje Leverantör följer de krav som gäller enligt den lagstiftning och de förordningar som är tillämpliga på dess affärsrelationer. Detta omfattar krav som gäller i relation till anställda, som följer av lokala förhållanden samt krav som följer av relationen med GE. Kvalitén på våra leverantörsrelationer har ofta ett direkt samband med kvalitén på relationen till våra kunder. På samma sätt påverkar kvalitén på våra Leverantörers produkter och tjänster, kvalitén våra egna produkter och tjänster. GE har färdigställt denna Uppförande och Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter för att hjälpa våra Leverantörer att förstå både (1) GEs åtagande om obeveklig regelefterlevnad och (2) de högt ställda krav på affärsmetoder som alla Leverantörer måste uppfylla. Samtliga Leverantörer förväntas samarbeta med GEs anställda så att GEs anställda kan fortsätta att uppfylla GEs åtagande om uppförande och regelefterlevnad. Guiden är indelad i fyra avsnitt: GEs uppförandekod Leverantörernas skyldigheter GEs krav på regelefterlevnad Hur man rapporterar en fråga eller problem om uppförande och regelefterlevnad Alla Leverantörer måste gå igenom denna Guide noggrant, inklusive avsnittet om Leverantörernas skyldigheter. Alla Leverantörer är ansvariga för att de själva, samt deras anställda, arbetare, företrädare och underleverantörer, följer de regler för uppförande som gäller för samtliga Leverantörer. Vänligen kontakta den ansvariga inom GE som du arbetar med, eller någon som arbetar med compliance-frågor inom GE, om du har några frågor om denna Guide, eller om de krav på affärsmetoder som alla Leverantörer måste uppfylla. GEs uppförandekod GEs åtagande om fullständig och obeveklig regelefterlevnad framgår av GEs compliance-handbok, The Spirit & The Letter. De regler och riktlinjer som framgår av The Spirit & The Letter reglerar hur alla anställda inom GE skall agera och uppföra sig. Dessa regler och riktlinjer kompletteras med rutiner och riktlinjer för regelefterlevnad, som GEs olika affärsenheter har antagit. Alla anställda inom GE skall inte bara följa företagets regler och riktlinjer enligt ordalydelsen, utan skall även följa deras andemening. Andemeningen i GEs åtagande om regelefterlevnad framgår i GEs uppförandekod, som varje GE-anställd personligen har åtagit sig att följa: Följa den lagstiftning och de förordningar som är tillämpliga och reglerar GEs globala verksamhet. Vara ärlig, rättvis och pålitlig i alla aktiviteter och förhållanden inom GE. Undvika alla intressekonflikter mellan arbete och personliga angelägenheter. Främja en atmosfär där rättvisa anställningsförhållanden omfattar samtliga personer i den mångfaldiga GE-gemenskapen. Eftersträva att skapa en säker arbetsplats och att skydda miljön. Att genom ledarskap på alla nivåer stödja en kultur där etiskt uppförande uppskattas, värdesätts och exemplifieras av alla anställda. GE gör endast affärer med lagliga och etiska medel oavsett hur stor insatsen eller utmaningen är. I samband med att vi arbetar med kunder och leverantörer i vår verksamhet, kommer vi aldrig att äventyra vårt åtagande om regelefterlevnad. GE:s åtagande om regelefterlevnad Alla anställda inom GE är skyldiga att följa kraven ordalydelsen i de regler och riktlinjer som framgår i The Spirit & The Letter. Dessa regler och riktlinjer verkställer GEs uppförandekod och kompletteras med rutiner för regelefterlevnad och riktlinjer som GEs, och/eller till GE närstående, affärsenheter har antagit. Nedan följer en sammanfattning av några av de viktigaste reglerna som samtliga anställda inom GE har åtagit sig att följa: Oegentliga betalningar Som GEs företrädare skall du alltid vara ärlig och hederlig. Erbjud aldrig mutor, pengar under bordet, olagliga politiska bidrag eller andra oegentliga betalningar till sida 1

2 någon kund, myndighetstjänsteman eller tredje part. Följ USAs och andra länders lagstiftning som rör dessa frågor. Ge inga gåvor, och bjud inte någon kund eller leverantör på representation, utan chefens godkännande. Se till att alla gåvor och representation är lagliga och kända av den andra partens arbetsgivare. Använd bara ansedd personal och firmor som GEs företrädare, och sätt dig in i, och följ, alla krav som gäller vid anlitandet av mellanhänder. Internationella handelsrestriktioner Sätt dig in i, och följ, tillämpliga internationella handelsrestriktioner och tullagstiftning, inklusive de som berör licensiering, leverans- och importdokumentation samt rapportering och krav om arkiveringstid. Delta aldrig i bojkotter eller andra handelshinder som är förbjudna eller straffbelagda enligt gällande lagstiftning i USA eller annanstans. Se till att alla transaktioner kontrolleras enligt tillämpliga export- och importkrav och att informera GEs interna jurister om eventuella uppenbara konflikter mellan amerikansk och annan tillämplig lokal lagstiftning, såsom till exempel den mexikanska, europeiska och kanadensiska lagstiftningen som är avsedd att blockera vissa av USAs handelsrestriktioner. Förhindra penningtvätt Följ all tillämplig lagstiftning som förbjuder penningtvätt och som kräver rapportering av kontanta eller andra misstänkta transaktioner. Lär dig att upptäcka varningssignaler som kan indikera på penningtvätt, andra olagliga aktiviteter eller överträdelser av GEs regler och riktlinjer. Ta upp alla misstankar med GEs interna jurister eller med ledningen. Sekretess Samla aldrig in, använd inte och avslöja aldrig information om enskilda på ett sätt som är oförenligt med GEs regler och riktlinjer om sekretess eller med gällande lagstiftning, förordningar och traktat angående sekretess och personuppgifter. Upprätthåll säkra affärssystem för förvaring av information (inklusive datorbaserad information) som skyddas av gällande personuppgiftslagstiftning. Förhållanden till leverantörer Gör bara affärer med leverantörer som följer GEs regler och riktlinjer, lokala lagstiftning och övriga gällande rättsliga krav avseende arbete, miljö, hälsa och säkerhet,immaterialrätt och oegentliga betalningar. Följ tillämplig lagstiftning och statliga förordningar som rör förhållanden till leverantörer. Ge leverantörer (inklusive småföretag och företag som ägs av de som har det sämst ställt, minoriteter eller kvinnor) en konkurrenskraftig möjlighet att få en andel av GEs inköpsvolym. Regulatorisk perfektion Var medveten om de regulatoriska krav som gäller i det land eller den region där arbetat utförs och som påverkar GEs verksamhet. Få en grundläggande förståelse för de viktigaste myndigheterna och de viktigaste regleringar som påverkar GEs verksamhet. Rapportera genast eventuella varningssignaler och frågor som kan komma att leda till ett regulatoriskt regelbrott. Behandla alltid myndighetsutövare professionellt, artigt och med respekt. Försäkra dig om att det sker en koordination med verksamhetens, eller företagets experter, i samband med arbete med myndighetsutövare eller när förfrågningar från myndighetsutövare besvaras. Att arbeta med myndigheter Följ tillämplig lagstiftning och de förordningar som rör avtal och transaktioner med myndigheter. Var sanningsenlig och korrekt i kontakterna med myndigheter och dess tjänstemän. Kräv att alla leverantörer, och dess underleverantörer, som levererar varor eller tjänster för GE i ett offentligt projekt, eller enligt ett kontrakt med en myndighet, skall följa andemeningen i GEs policy om arbete med myndigheter. Gör inte affärer med leverantörer, eller underleverantörer, som är förbjudna att göra affärer med myndigheter. Påbörja inte en diskussion om anställning med en myndighetstjänsteman, eller med en person som tidigare har varit myndighetstjänsteman, utan att först ha erhållit godkännande från ledningen och en intern GE-jurist. Följ konkurrenslagstiftning Föreslå, eller inled, aldrig ett avtal eller överenskommelse med en konkurrent till GE om priser, försäljningsvillkor, kostnader, vinstmarginaler eller andra aspekter av konkurrensutsatt försäljning till tredje part. Föreslå, eller inled, aldrig ett avtal eller överenskommelse med GEs kunder som begränsar återförsäljningspriser. Föreslå, eller inled, aldrig ett avtal eller överenskommelse med leverantörer som begränsar prissättning eller andra villkor till vilka GE kan återförsälja eller leasa en produkt eller tjänst till en tredje part. sida 2

3 Miljö, hälsa och säkerhet Sköt verksamheten i enlighet med all relevant miljöhälso- och arbetskyddslagstiftning och bedriv din verksamhet i enlighet med dessa. Försäkra dig om i förväg att alla nya produktutföranden, modifieringar, och tjänsteerbjudande är förenliga med GEs regler och riktlinjer. För att förhindra oplanerade utsläpp på arbetsplatsen eller i miljön, var försiktig vid hantering av farligt material och var även försiktig vid processer eller hantering av utrustning som använder sig av farligt material. Allt spill av farligt material, alla misstankar om att GEs produkter kan vara osäkra och alla potentiella överträdelser av miljö- hälso- och säkerhetslagstiftning, eller av interna regler och riktlinjer, skall rapporteras till ledningen. Detsamma gäller varje begäran om att överträda fastställda miljö-, hälso- eller säkerhetsrutiner. Rättvisa anställningsförhållanden Alla anställda, medarbetare, konsulter och andra affärskollegor skall erbjudas samma möjligheter, rättvis behandling och en arbetsmiljö som är fri från trakasserier. Detta skall gälla utan hänsyn till etnisk bakgrund, färg, religion, nationellt ursprung, kön, graviditet, sexuell inriktning, ålder, handikapp, krigserfarenhet eller andra egenskaper som skyddas av lagen. Säkerhet och krishantering Implementera noggranna planer avseende säkerhet för anställda, lokaler, information, IT samt för verksamhetens kontinuitet i samband kris. Skydda GEs lokaler från tillträde av icke behörig personal. Skydda IT-utrustning från stöld och förskingring. Skapa och säkerställ en säker arbetsmiljö. Säkerställ lämpliga kontinuitetsplaner för verksamheten och var förberedd på krislägen. Kontrollera alla kunder, leverantörer, ombud och återförsäljare gentemot terroristlistor. Rapportera alla uppenbara säkerhetsavvikelser. Intressekonflikt Finansiella, affärsmässiga och andra icke arbetsrelaterade aktiviteter måste vara lagenliga och får inte vara i konflikt med dina skyldigheter gentemot GE. Alla personliga och familjerelationer (inklusive sambo/ särborelationer) med nuvarande eller potentiellt nya leverantörer, som du anlitar, leder eller utvärderar, måste rapporteras. Använd inte utrustning, information eller annan egendom (inklusive kontorsutrustning, e-post eller datortillämpningar) som tillhör GE för att utföra personlig eller annan verksamhet än GEs, utan att först ha fått tillåtelse av lämplig chef inom GE. Redovisningskontroll Förvara, och rapportera, alla GEs dokument, inklusive tidrapporter, på ett noggrant, tidsenligt, fullständigt och konfidentiellt sätt. Lämna bara ut GEs dokument till tredje part när detta har godkänts av GE. Följ GE:s General Accounting Procedures (GAP), såväl som allmänt accepterade bokföringsprinciper (GAAP), normer, lagstiftning och förordningar angående bokföring och finansiell redovisning av transaktioner, beräkningar och prognoser. Finansiella uttalanden och rapporter som beretts på uppdrag av GE (inklusive av relevanta enheter och divisioner) måste rättvist redovisa det finansiella läget, verksamhetens resultat och/eller andra ekonomiska data för perioderna och/eller ett bestämt datum. Insideraffärer och handel och aktietips Du skall aldrig köpa, sälja eller föreslå någon annan att de bör köpa eller sälja aktier eller annat finansiellt instrument i ett företag (inklusive GE) när du känner till en väsentlig eller betydande information som inte är allmänt känd (insiderinformation) om det företaget. Information är väsentlig eller betydande när det är sannolikt att en investerare skulle betrakta informationen som viktig vid beslut om en investering. Du skall inte vidarebefordra eller avslöja insiderinformation såvida det inte är tillåtet och nödvändigt för att driva GE:s verksamhet och du skall aldrig vidarebefordra eller avslöja sådan information om du misstänker att informationen kommer att användas i ett oegentligt handelssyfte. Immateriella rättigheter Identifiera och skydda GEs immateriella rättigheter på de sätt som är förenliga med lagen. Rådgör med GEs interna jurister innan du erbjuder, accepterar eller använder dig av andras immateriella rättigheter, avslöjar GEs immateriella rättigheter till annan eller tillåter tredje part att använda GEs immateriella rättigheter. Respektera giltiga patent, upphovsrättsskyddat material och annan skyddad immateriell rättighet tillhörig andra; och rådgör med GEs interna jurister om licenser eller andra tillstånd att använda en sådan immateriell rättighet. Leverantörernas skyldigheter GE samarbetar bara med Leverantörer som följer gällande lagstiftning och förordningar. Dagens reglerade samhälle blir mer och mer komplicerat, vilket gör att GE, och dess Leverantörer, blir föremål för ett ökande antal bestämmelser och myndighetsbeslut världen över. Samhället kräver att GE och dess Leverantörer fortsätter att vara insatta i, och följa alla, gällande bestämmelser samt att vara förpliktigade till regulasida 3

4 torisk perfektion. Leverantörer som bedriver verksamhet med GE förväntas följa förpliktelser enligt ingångna inköpsorder och avtal. GEs Leverantörer skall också hålla sig till de högt ställda krav på affärsmetoder som framgår i avsnittet GEs åtagande om regelefterlevnad i denna Guide och till de regler som beskrivs i detta avsnitt av Guiden. En Leverantörs åtagande att till fullo följa dessa regler och tillämplig lagstiftning är grunden för ett ömsesidigt fördelaktigt affärsförhållande med GE. GE förväntar sig att dess Leverantörer och underleverantörer, som stödjer GE i arbetet med en myndighet som är kund, alltid skall vara sanningsenliga och korrekta i kontakten med myndigheten och dess tjänstemän. Leverantörer och underleverantörer skall även strikt efterleva GEs regler angående avtal med myndigheter som GE kräver även skall gälla för Leverantörer och underleverantörer. Som nämnts ovan kräver, och förväntar GE sig, att alla GE-leverantör skall följa all tillämplig lagstiftning. Metoder som är oacceptabla för en Leverantör till GE omfattar: Minimiålder. Anställning av arbetare som är yngre än det högre av (i) sexton (16) år och (ii) den ålder som är den lägst tillåtna enligt gällande regler om minimiåldern för arbete. Tvångsarbete. Användning av tvingad, fängslad eller kontrakterad arbetskraft, eller arbetare, som är föremål för någon form av tvång. Människohandel som är förbjuden enligt amerikanska regeringens nolltoleranspolicy eller som är förbjuden enligt andra tillämpliga regler. Miljömedvetenhet. Brist på åtaganden att följa tillämplig miljölagstiftning. GE ser följande som bevis på brist på åtaganden att följa tillämplig miljölagstiftning: Underlåtelse att upprätthålla och driva igenom skriftliga och omfattande miljöhanteringsprogram som är föremål för regelbunden kontroll. Underlåtelse att upprätthålla och följa alla nödvändiga miljötillstånd. Utsläpp i miljön i strid med lagen, utgivna/nödvändiga tillstånd eller som annars har en negativ inverkan på miljön. Hälsa och säkerhet. Underlåtelse att förse anställda med en arbetsplats som uppfyller tillämpliga hälso- och säkerhetsnormer. Mänskliga rättigheter. Underlåtelse att respektera mänskliga rättigheter för Leverantörens anställda. Underlåtelse att följa gällande lagstiftning och bestämmelser om lön och arbetstid. Underlåtelse att tillåta anställda att fritt välja att organsiera sig, eller bli medlemmar i organisationer, i syfte att förhandla kollektivavtal i enlighet med gällande lagstiftning och bestämmelser. Underlåtelse att förbjuda diskriminering, trakasserier och vedergällning. Uppförandekod. Underlåtelse att upprätthålla och genomdriva GEs regler och riktlinjer som kräver attlagliga affärsmetoder följs, inklusive förbud mot att muta myndighetstjänstemän. Affärsmetoder och handel med GE. Att erbjuda, eller tillhandahålla, direkt eller indirekt, något av värde, till exempel kontanter, mutor, gåvor, underhållning eller provision, till en GE-anställd, företrädare, kund eller myndighetstjänsteman i anslutning till en upphandling, transaktion eller affärsuppgörelse med GE. Förbudet omfattar erbjudanden om anställning eller inhyrning som konsult, eller liknande, av en Leverantör, till en GE-anställd (eller till någon av dennes familjemedlemmar eller sambo/särbo) i samband med en GE-upphandling. GE förbjuder också att en Leverantör erbjuder, eller förser GEs anställda eller företrädare med, gåvor (annat än gåvor av nominellt värde som ges för att fira, eller visa uppskattning för, en särskild affärstransaktion eller aktivitet). En Leverantör skall i synnerhet inte erbjuda, inbjuda eller tillåta att GEs anställda eller dess företrädare deltar i tävlingar, spel eller kampanjer som sponsras av Leverantören. Representation med GEs anställda och företrädare. Underlåtelse att respektera och följa den policy om representation (inklusive gällande resepolicy), som har antagits av GE, och som gäller för GEs anställda och företrädare. Innan en Leverantör erbjuder en GE-anställd eller företrädare på representation förväntar sig GE att Leverantören har satt sig in i de regler och riktlinjer som gäller för representation på den aktuella GE-enheten eller verksamheten. En Leverantör får aldrig erbjuda en GE-anställd eller företrädare representation under förhållanden som kan uppfattas som otillbörliga. Dolt olagligt beteende och GEs upphandlingar. Ta del av, eller utbyta, priser, kostnader eller annan konkurrenspåverkande information, eller företa någon annan typ av dolt olagligt beteende med en tredjepartsleverantör eller anbudsgivare till GE i samband med en tänkt, pågående eller aktuell GE-upphandling. sida 4

5 Immateriella rättigheter samt personuppgiftsoch säkerhetskrav. Underlåtelse att respektera andras (i synnerhet GEs) immateriella rättigheter. I det avseendet skall en Leverantör till GE: Endast använda GEs information och egendom (inklusive verktyg, ritningar och specifikationer) för det ändamål för vilket de har tillhandahållits till Leverantören och inte för några andra ändamål. Vidta lämpliga åtgärder för att skydda och hemlighålla information om GEs rättigheter, inklusive att hålla den hemlig på säkra arbetsplatser och inte, utan GEs godkännande, avslöja den för tredje part (till exempel andra kunder, underleverantörer etc.). Vid förfrågan om att överföra GEs information över Internet, endast göra det i krypterad form. Iaktta och respektera alla GEs patent, varumärken och upphovsrätter och att följa de restriktioner och förbud att använda dessa som GE från tid till annan kan komma att upprätta. Efterleva samtliga gällande regler vid gränsöverskridande överföringar av data/uppgifter. Hålla personuppgifter och annan känslig information hemlig och i säkert förvar, med beaktande av både lokalt gällande krav samt relevanta regler som GE har antagit och som gäller för Leverantörer. Detta gäller både uppgifter/information om GEs anställda och dess kunder. Exportkontroller och tullfrågor. Att överföra teknisk data som tillhör GE till en tredje part utan att inneha ett uttryckligt medgivande från GE. Underlåtelse att följa gällande export- och importlagstiftning (inklusive begränsningar som avser tillhandahållande till, och användning av, obehöriga juridiska eller fysiska personer) vid import, export, åter-export eller vid överföring av varor, tjänster, mjukvara, teknologi eller teknisk data. Underlåtelse att säkerställa att fakturor, tulldokumentation och liknande dokumentation som inkommer till GE, eller till myndigheter, i anslutning till transaktioner som involverar GE, korrekt beskriver de varor eller tjänster som tillhandahålls eller levereras samt priset för dessa. Använda underleverantörer eller tredje part för att kringgå krav. Användning av underleverantörer eller tredje parter för att kringgå gällande rättsliga krav eller krav som framgår av Guiden och som gäller för Leverantören. Ovanstående krav är föremål för förändring i enlighet GEs bedömning. Vänligen kontakta den chef inom GE som du har kontakt med eller någon inom GE som arbetar med compliance om du har några frågor om dessa krav och/eller deras tillämpning i det enskilda fallet. Varje Leverantör till GE är ansvarig för att säkerställa att Leverantören och dennes anställda och företrädare förstår och följer dessa krav. GE gör bara affärer med de Leverantörer som följer kraven i gällande lagstiftning och förbehåller sig rätten att, efter en utvärdering tillgänglig fakta, avbryta, utan ytterligare skyldigheter för GE, eventuella pågående inköpsorder eller kontrakt som ingåtts med en Leverantörer som inte följer de krav som framgår av detta avsnitt i Guiden. Hur man rapporterar en fråga om uppförande eller regelefterlevnad GE förväntar sig att alla Leverantörer omedelbart informerar GE om eventuella frågor eller problem som rör uppförande och regelefterlevnad och som involverar eller påverkar GE, oavsett om frågan eller problemet involverar en Leverantör, så snart som en Leverantör har fått kännedom om frågan eller problemet. Kravet på att en Leverantör skall lämna sådan information till GE gäller dock med de begränsningar som följer av gällande rätt. En Leverantör till GE skall också vidta de åtgärder som GE rimligen kan begära för att hjälpa GE i undersökningen av en fråga eller problem som involverar både GE och Leverantören. I. Definiera frågan eller problemet: Vem eller vad är problemet? När uppstod det? Vad är de relevanta fakta? II. Väck problemet omedelbar rapportering är avgörande Man kan lyfta fram frågor och problem angående uppförande och regelefterlevnad på flera olika sätt : Genom att diskutera med en chef inom GE; Genom att ringa GE Integrity Helpline: or ; eller Genom att e-posta: Genom att kontakta någon som arbetar med compliance inom GE. En person inom som arbetar med compliance inom GE kommer därefter omedelbart att gå igenom och undersöka frågan eller problemet. III. GEs policy förbjuder vedergällning mot en person som rapporterar en fråga eller problem som rör uppförande och regelefterlevnad. sida 5

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text]

Uppförandekod. Policy för etik och efterlevnad. [Type text] Uppförandekod Policy för etik och efterlevnad [Type text] INNEHÅLL INTRODUKTION Meddelande från koncernchefen 2 STYRONS RIKTLINJER FÖR ETISKT UPPTRÄDANDE 1. STYRONS KÄRNVÄRDEN 3 Responsible Care 3 Respekt

Läs mer

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ

2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ Valeos etiska kod Innehåll 1. INTRODUKTION TILL KODEN 1.1 En kultur med integritet 1.2 Till alla som koden gäller 06 07 08 2. INTEGRITET GENTEMOT VÅRA MEDARBETARE OCH VÅR MILJÖ 2.1 Säkerställa säkerhet

Läs mer

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter.

När Xylem och företaget omnämns i vår Code of Conduct (Uppförandekod) avses Xylem Inc. och alla dess value centers och affärsenheter. Code of Conduct Vårt arbete Våra kunder Våra medarbetare Våra aktieägare Vatten är nödvändigt för liv. Och vårt livs arbete är vatten. Vi transporterar det dit det behövs, vi behandlar det för att göra

Läs mer

uppförandekod ETT HonEywEll

uppförandekod ETT HonEywEll uppförandekod ETT Honeywell Brev från vår vd Bästa kolleger, Allt medan Honeywell fortsätter växa måste vi fortsätta blicka framåt och hålla kvar fokuset på vårt engagemang för integritet och Honeywells

Läs mer

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER

Affärsmässigt uppträdande. STANDARDER och RIKTLINJER Affärsmässigt uppträdande STANDARDER och RIKTLINJER Några ord om affärsmässigt uppträdande I egenskap av global ledare i vår bransch åtar Sun Chemical sig ett etablerat värdesystem. Ett av de mest omhuldade

Läs mer

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet.

Det främsta ansvaret för varje anställd på Ashland i hela världen är att agera med integritet och ärlighet. Välkommen Meddelande från Jim O Brien, Ordförande och VD Det är spännande tider för Ashland. Vi är på god väg att uppfylla vår målsättning om att skapa ett stort, globalt företag för specialkemikalier.

Läs mer

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED

EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED EXIDE TECHNOLOGIES ETIKREGLER OM GOD AFFÄRSSED I. INLEDNING Exide Technologies har etablerat Etikregler om god affärssed ( Normen ) i syfte att säkerställa att Exide Technologies och dess dotterbolag samt

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende

UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM. förtroende UPPFÖRANDEKOD FÖR AFFÄRSRELATIONER VÄRNA OM förtroende Bästa medarbetare! På Abbott Laboratories lever vi upp till vårt rykte varje dag. Det är ett resultat av enskilda beslut som fattas av våra anställda

Läs mer

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk

TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Sergio Marchionne. Christopher Kirk TÄNK SGS INTEGRITETSPRINCIPER BÄSTA MEDARBETARE, Integritet är ett centralt begrepp för SGS. Den tillit som vi skapar hos våra kunder och intressenter utgör grunden för vår framgång som företag och som

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011

Helping all people living healthy lives. aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 BD BD:s Code etikregler of Conduct aändrad och omformulerad 26 juli, 2011 Helping all people living healthy lives Helping all people living healthy lives Kära BD-kollegor Vår arbetsmiljö förändras ständigt

Läs mer

Philip Morris Internationals uppförandekod

Philip Morris Internationals uppförandekod PMI:s uppförandekod Philip Morris Internationals uppförandekod Integritet: Göra det rätta Fråga innan du agerar Är det lagligt? Följer det företagets policy? Är det rätt att göra så? Hur skulle det uppfattas

Läs mer

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod

ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG. Uppförandekod ETT GLOBALT MEDIE- + UNDERHÅLLNINGSFÖRETAG Uppförandekod Inledning Får vi lov att presentera Clear Channels uppförandekod. Bob Pittman William Eccleshare I Clear Channels etik- och uppförandekod Uppförandekoden

Läs mer

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring

FÖRETAGSPOLICY. Leva enligt våra värden. Upprätthålla de högsta etiska normerna. Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring FÖRETAGSPOLICY Leva enligt våra värden Omtanke Globalt samarbete Ständig förbättring Upprätthålla de högsta etiska normerna ETT MEDDELANDE FRÅN VÅR STYRELSEORDFÖRANDE, VD OCH CEO C olgate-palmolive Company

Läs mer

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO

ETT MEDDELANDE FRÅN MARCELO .1 Vår styrka som ett ledande globalt företag inom branschen för trådlösa tjänster bygger på våra anställdas åtagande för våra värden: utmärkthet, integritet, engagemang, innovation och värdighet. Brightstars

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Etikkod Innehållsförteckning I. Etikkoden tillämpas för alla Teleflex Anställda.............................. 1 II. Samtycke till Etikkoden........................................................ 1 Anställdas

Läs mer

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK

REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED OCH ETIK Senast ändrad: 6 maj 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING O OM FÖRETAGETS SAMHÄLLSANSVAR... 1 REGLERNAS SYFTE OCH ANVÄNDNING... 2 LAGLIGA/UPPFYLLELSERELATERADE SKYLDIGHETER UPPFYLLELSE...

Läs mer

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED

ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED ETIKREGLER OCH REGLER FÖR GOD AFFÄRSSED INNEHÅLLSFÖRTECKNING ANVÄNDA TILLGÅNGAR OCH INFORMATION PÅ RÄTT SÄTT FRÄMJA RESPEKT, SÄKERHET OCH SKYDD PÅ ARBETSPLATSEN ARBETA MED KUNDER OCH ANNAN TREDJE PART

Läs mer

Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18

Behandla människor med ärlighet och respekt 17 Samhällspolitik 17 Anställningspolitik 18 Policy för personella resurser 18 Ta upp ett problem 18 Uppförandekoden Innehåll Inledning 1 Skydda vår integritet 2 Tillämplighet och efterlevnad 2 Förvärv 2 Minoritetsintressen, joint ventures och delägarskap 2 Brott mot Koden 3 Internrevision 3 Efterlevnad

Läs mer

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar

Code of conduct. Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Code of conduct Uppförandekod Vilka vi är och hur vi arbetar Hans Wijers brev till personalen om uppförandekoden Denna handbook innehåller AkzoNobels uppförandekod. Under 2008 har AkzoNobel omdefinierat

Läs mer

Etiska regler vid Victaulic

Etiska regler vid Victaulic Etiska regler vid Victaulic INNEHÅLL Ett meddelande från John F. Malloy... 1 Vägledningsprinciper... 2 Göra rätt saker... 2 Om koden... 3 Skydda affärskapital... 5 Intellektuella tillgångar Patent, varumärken,

Läs mer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer

Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Uppförandekod, Code of Conduct för affärsrelationer Bästa medarbetare! Våra dagliga beslut och ageranden hjälper till att forma vårt företags rykte och framtida framgång. Det är upp till var och en, som

Läs mer

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion

Innehållsförteckning. Ett meddelande från vår President och CEO. Kaizen är vår livsfilosofi. Våra grundvärderingar. Introduktion Uppförandekod Innehållsförteckning Ett meddelande från vår President och CEO 02 Kaizen är vår livsfilosofi Att öka och upprätthålla integritet och efterlevnad på 21 22 Våra grundvärderingar Introduktion

Läs mer

Ett stort etiskt åtagande 4. Förena rutiner på alla nivåer 6. Hur man kommunicerar om etiska problem 14

Ett stort etiskt åtagande 4. Förena rutiner på alla nivåer 6. Hur man kommunicerar om etiska problem 14 RIKTLINJER Praktisk etik Ett stort etiskt åtagande 4 Förena rutiner på alla nivåer 6 Hur man kommunicerar om etiska problem 14 Viktiga etiska referenspunkter i det dagliga arbetet 18 Ett krävande etiskt

Läs mer

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt.

Uppförandekod. The Promise of the Golden Arches. Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. Uppförandekod The Promise of the Golden Arches Grunden för hela vår verksamhet är att vi agerar på ett moraliskt, uppriktigt och pålitligt sätt. "The basis for our entire business is that we are ethical,

Läs mer

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct

Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Etikregler för affärsverksamhet Code of Business Conduct Agera med integritet Jorden runt The REAL Thing På RÄTT sätt Agera med integritet. Var uppriktig. Följ lagen. Rätta dig efter reglerna. Ta ansvar

Läs mer

Standards of Global Business Practices

Standards of Global Business Practices Standards of Global Business Practices UPPRÄTTHÅL- LANDE AV VÅR STANDARD Vi räknar med att du hjälper företaget genom att känna ditt ansvar i enlighet med vår standard och informerar oss när hjälp behövs.

Läs mer

REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter:

REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER. Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter: REGLER FÖR UPPTRÄDANDE OCH ETIK I AFFÄRER Till anställda, företagsledning och styrelseledamöter: Konsekvent höga krav på agerandet är av största vikt för att vi ska uppfylla och överträffa förväntningarna

Läs mer

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler

Vi är. hängivna vår uppgift. Yrkesetiska regler Vi är hängivna vår uppgift Yrkesetiska regler Bombardiers affärsmål Vårt affärsmål är att vara världens främste tillverkare av flygplan och tåg. Vi ska ge våra kunder produkter och tjänster av allra högsta

Läs mer

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ

ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ CODE OF CONDUCT ATT SÄKERSTÄLLA ETT ETISKT UPPFÖRANDE AV HÖGSTA NIVÅ Tele2 har förbundit sig att utöva sin verksamhet på högsta etiska nivå. Vi har antagit denna Code of Conduct (nedan kallad Koden ) för

Läs mer