Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter"

Transkript

1 Uppförande & Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter och konsulter Ett meddelande från GE På General Electric Company ( GE ) har vi åtagit oss att agera med obeveklig regelefterlevnad och har högt ställda krav på hur vi gör affärer. Detta gäller inte minst i våra förbindelser med leverantörer, entreprenörer och konsulter ( Leverantörer ). I över ett sekel har personer inom GE byggt upp en ovärderlig tillgång - världsryktet om bolagets regelefterlevnad och högt ställda krav på affärsmetoder. Detta rykte, som har byggts upp av så många under så många år, är beroende av att det upprätthålls i varje affärstransaktion som vi genomför. GEs leverantörsrelationer grundar sig på lagenliga, effektiva och rättvisa förhållningssätt. Det förväntas att varje Leverantör följer de krav som gäller enligt den lagstiftning och de förordningar som är tillämpliga på dess affärsrelationer. Detta omfattar krav som gäller i relation till anställda, som följer av lokala förhållanden samt krav som följer av relationen med GE. Kvalitén på våra leverantörsrelationer har ofta ett direkt samband med kvalitén på relationen till våra kunder. På samma sätt påverkar kvalitén på våra Leverantörers produkter och tjänster, kvalitén våra egna produkter och tjänster. GE har färdigställt denna Uppförande och Regelefterlevnadsguide för leverantörer, entreprenörer och konsulter för att hjälpa våra Leverantörer att förstå både (1) GEs åtagande om obeveklig regelefterlevnad och (2) de högt ställda krav på affärsmetoder som alla Leverantörer måste uppfylla. Samtliga Leverantörer förväntas samarbeta med GEs anställda så att GEs anställda kan fortsätta att uppfylla GEs åtagande om uppförande och regelefterlevnad. Guiden är indelad i fyra avsnitt: GEs uppförandekod Leverantörernas skyldigheter GEs krav på regelefterlevnad Hur man rapporterar en fråga eller problem om uppförande och regelefterlevnad Alla Leverantörer måste gå igenom denna Guide noggrant, inklusive avsnittet om Leverantörernas skyldigheter. Alla Leverantörer är ansvariga för att de själva, samt deras anställda, arbetare, företrädare och underleverantörer, följer de regler för uppförande som gäller för samtliga Leverantörer. Vänligen kontakta den ansvariga inom GE som du arbetar med, eller någon som arbetar med compliance-frågor inom GE, om du har några frågor om denna Guide, eller om de krav på affärsmetoder som alla Leverantörer måste uppfylla. GEs uppförandekod GEs åtagande om fullständig och obeveklig regelefterlevnad framgår av GEs compliance-handbok, The Spirit & The Letter. De regler och riktlinjer som framgår av The Spirit & The Letter reglerar hur alla anställda inom GE skall agera och uppföra sig. Dessa regler och riktlinjer kompletteras med rutiner och riktlinjer för regelefterlevnad, som GEs olika affärsenheter har antagit. Alla anställda inom GE skall inte bara följa företagets regler och riktlinjer enligt ordalydelsen, utan skall även följa deras andemening. Andemeningen i GEs åtagande om regelefterlevnad framgår i GEs uppförandekod, som varje GE-anställd personligen har åtagit sig att följa: Följa den lagstiftning och de förordningar som är tillämpliga och reglerar GEs globala verksamhet. Vara ärlig, rättvis och pålitlig i alla aktiviteter och förhållanden inom GE. Undvika alla intressekonflikter mellan arbete och personliga angelägenheter. Främja en atmosfär där rättvisa anställningsförhållanden omfattar samtliga personer i den mångfaldiga GE-gemenskapen. Eftersträva att skapa en säker arbetsplats och att skydda miljön. Att genom ledarskap på alla nivåer stödja en kultur där etiskt uppförande uppskattas, värdesätts och exemplifieras av alla anställda. GE gör endast affärer med lagliga och etiska medel oavsett hur stor insatsen eller utmaningen är. I samband med att vi arbetar med kunder och leverantörer i vår verksamhet, kommer vi aldrig att äventyra vårt åtagande om regelefterlevnad. GE:s åtagande om regelefterlevnad Alla anställda inom GE är skyldiga att följa kraven ordalydelsen i de regler och riktlinjer som framgår i The Spirit & The Letter. Dessa regler och riktlinjer verkställer GEs uppförandekod och kompletteras med rutiner för regelefterlevnad och riktlinjer som GEs, och/eller till GE närstående, affärsenheter har antagit. Nedan följer en sammanfattning av några av de viktigaste reglerna som samtliga anställda inom GE har åtagit sig att följa: Oegentliga betalningar Som GEs företrädare skall du alltid vara ärlig och hederlig. Erbjud aldrig mutor, pengar under bordet, olagliga politiska bidrag eller andra oegentliga betalningar till sida 1

2 någon kund, myndighetstjänsteman eller tredje part. Följ USAs och andra länders lagstiftning som rör dessa frågor. Ge inga gåvor, och bjud inte någon kund eller leverantör på representation, utan chefens godkännande. Se till att alla gåvor och representation är lagliga och kända av den andra partens arbetsgivare. Använd bara ansedd personal och firmor som GEs företrädare, och sätt dig in i, och följ, alla krav som gäller vid anlitandet av mellanhänder. Internationella handelsrestriktioner Sätt dig in i, och följ, tillämpliga internationella handelsrestriktioner och tullagstiftning, inklusive de som berör licensiering, leverans- och importdokumentation samt rapportering och krav om arkiveringstid. Delta aldrig i bojkotter eller andra handelshinder som är förbjudna eller straffbelagda enligt gällande lagstiftning i USA eller annanstans. Se till att alla transaktioner kontrolleras enligt tillämpliga export- och importkrav och att informera GEs interna jurister om eventuella uppenbara konflikter mellan amerikansk och annan tillämplig lokal lagstiftning, såsom till exempel den mexikanska, europeiska och kanadensiska lagstiftningen som är avsedd att blockera vissa av USAs handelsrestriktioner. Förhindra penningtvätt Följ all tillämplig lagstiftning som förbjuder penningtvätt och som kräver rapportering av kontanta eller andra misstänkta transaktioner. Lär dig att upptäcka varningssignaler som kan indikera på penningtvätt, andra olagliga aktiviteter eller överträdelser av GEs regler och riktlinjer. Ta upp alla misstankar med GEs interna jurister eller med ledningen. Sekretess Samla aldrig in, använd inte och avslöja aldrig information om enskilda på ett sätt som är oförenligt med GEs regler och riktlinjer om sekretess eller med gällande lagstiftning, förordningar och traktat angående sekretess och personuppgifter. Upprätthåll säkra affärssystem för förvaring av information (inklusive datorbaserad information) som skyddas av gällande personuppgiftslagstiftning. Förhållanden till leverantörer Gör bara affärer med leverantörer som följer GEs regler och riktlinjer, lokala lagstiftning och övriga gällande rättsliga krav avseende arbete, miljö, hälsa och säkerhet,immaterialrätt och oegentliga betalningar. Följ tillämplig lagstiftning och statliga förordningar som rör förhållanden till leverantörer. Ge leverantörer (inklusive småföretag och företag som ägs av de som har det sämst ställt, minoriteter eller kvinnor) en konkurrenskraftig möjlighet att få en andel av GEs inköpsvolym. Regulatorisk perfektion Var medveten om de regulatoriska krav som gäller i det land eller den region där arbetat utförs och som påverkar GEs verksamhet. Få en grundläggande förståelse för de viktigaste myndigheterna och de viktigaste regleringar som påverkar GEs verksamhet. Rapportera genast eventuella varningssignaler och frågor som kan komma att leda till ett regulatoriskt regelbrott. Behandla alltid myndighetsutövare professionellt, artigt och med respekt. Försäkra dig om att det sker en koordination med verksamhetens, eller företagets experter, i samband med arbete med myndighetsutövare eller när förfrågningar från myndighetsutövare besvaras. Att arbeta med myndigheter Följ tillämplig lagstiftning och de förordningar som rör avtal och transaktioner med myndigheter. Var sanningsenlig och korrekt i kontakterna med myndigheter och dess tjänstemän. Kräv att alla leverantörer, och dess underleverantörer, som levererar varor eller tjänster för GE i ett offentligt projekt, eller enligt ett kontrakt med en myndighet, skall följa andemeningen i GEs policy om arbete med myndigheter. Gör inte affärer med leverantörer, eller underleverantörer, som är förbjudna att göra affärer med myndigheter. Påbörja inte en diskussion om anställning med en myndighetstjänsteman, eller med en person som tidigare har varit myndighetstjänsteman, utan att först ha erhållit godkännande från ledningen och en intern GE-jurist. Följ konkurrenslagstiftning Föreslå, eller inled, aldrig ett avtal eller överenskommelse med en konkurrent till GE om priser, försäljningsvillkor, kostnader, vinstmarginaler eller andra aspekter av konkurrensutsatt försäljning till tredje part. Föreslå, eller inled, aldrig ett avtal eller överenskommelse med GEs kunder som begränsar återförsäljningspriser. Föreslå, eller inled, aldrig ett avtal eller överenskommelse med leverantörer som begränsar prissättning eller andra villkor till vilka GE kan återförsälja eller leasa en produkt eller tjänst till en tredje part. sida 2

3 Miljö, hälsa och säkerhet Sköt verksamheten i enlighet med all relevant miljöhälso- och arbetskyddslagstiftning och bedriv din verksamhet i enlighet med dessa. Försäkra dig om i förväg att alla nya produktutföranden, modifieringar, och tjänsteerbjudande är förenliga med GEs regler och riktlinjer. För att förhindra oplanerade utsläpp på arbetsplatsen eller i miljön, var försiktig vid hantering av farligt material och var även försiktig vid processer eller hantering av utrustning som använder sig av farligt material. Allt spill av farligt material, alla misstankar om att GEs produkter kan vara osäkra och alla potentiella överträdelser av miljö- hälso- och säkerhetslagstiftning, eller av interna regler och riktlinjer, skall rapporteras till ledningen. Detsamma gäller varje begäran om att överträda fastställda miljö-, hälso- eller säkerhetsrutiner. Rättvisa anställningsförhållanden Alla anställda, medarbetare, konsulter och andra affärskollegor skall erbjudas samma möjligheter, rättvis behandling och en arbetsmiljö som är fri från trakasserier. Detta skall gälla utan hänsyn till etnisk bakgrund, färg, religion, nationellt ursprung, kön, graviditet, sexuell inriktning, ålder, handikapp, krigserfarenhet eller andra egenskaper som skyddas av lagen. Säkerhet och krishantering Implementera noggranna planer avseende säkerhet för anställda, lokaler, information, IT samt för verksamhetens kontinuitet i samband kris. Skydda GEs lokaler från tillträde av icke behörig personal. Skydda IT-utrustning från stöld och förskingring. Skapa och säkerställ en säker arbetsmiljö. Säkerställ lämpliga kontinuitetsplaner för verksamheten och var förberedd på krislägen. Kontrollera alla kunder, leverantörer, ombud och återförsäljare gentemot terroristlistor. Rapportera alla uppenbara säkerhetsavvikelser. Intressekonflikt Finansiella, affärsmässiga och andra icke arbetsrelaterade aktiviteter måste vara lagenliga och får inte vara i konflikt med dina skyldigheter gentemot GE. Alla personliga och familjerelationer (inklusive sambo/ särborelationer) med nuvarande eller potentiellt nya leverantörer, som du anlitar, leder eller utvärderar, måste rapporteras. Använd inte utrustning, information eller annan egendom (inklusive kontorsutrustning, e-post eller datortillämpningar) som tillhör GE för att utföra personlig eller annan verksamhet än GEs, utan att först ha fått tillåtelse av lämplig chef inom GE. Redovisningskontroll Förvara, och rapportera, alla GEs dokument, inklusive tidrapporter, på ett noggrant, tidsenligt, fullständigt och konfidentiellt sätt. Lämna bara ut GEs dokument till tredje part när detta har godkänts av GE. Följ GE:s General Accounting Procedures (GAP), såväl som allmänt accepterade bokföringsprinciper (GAAP), normer, lagstiftning och förordningar angående bokföring och finansiell redovisning av transaktioner, beräkningar och prognoser. Finansiella uttalanden och rapporter som beretts på uppdrag av GE (inklusive av relevanta enheter och divisioner) måste rättvist redovisa det finansiella läget, verksamhetens resultat och/eller andra ekonomiska data för perioderna och/eller ett bestämt datum. Insideraffärer och handel och aktietips Du skall aldrig köpa, sälja eller föreslå någon annan att de bör köpa eller sälja aktier eller annat finansiellt instrument i ett företag (inklusive GE) när du känner till en väsentlig eller betydande information som inte är allmänt känd (insiderinformation) om det företaget. Information är väsentlig eller betydande när det är sannolikt att en investerare skulle betrakta informationen som viktig vid beslut om en investering. Du skall inte vidarebefordra eller avslöja insiderinformation såvida det inte är tillåtet och nödvändigt för att driva GE:s verksamhet och du skall aldrig vidarebefordra eller avslöja sådan information om du misstänker att informationen kommer att användas i ett oegentligt handelssyfte. Immateriella rättigheter Identifiera och skydda GEs immateriella rättigheter på de sätt som är förenliga med lagen. Rådgör med GEs interna jurister innan du erbjuder, accepterar eller använder dig av andras immateriella rättigheter, avslöjar GEs immateriella rättigheter till annan eller tillåter tredje part att använda GEs immateriella rättigheter. Respektera giltiga patent, upphovsrättsskyddat material och annan skyddad immateriell rättighet tillhörig andra; och rådgör med GEs interna jurister om licenser eller andra tillstånd att använda en sådan immateriell rättighet. Leverantörernas skyldigheter GE samarbetar bara med Leverantörer som följer gällande lagstiftning och förordningar. Dagens reglerade samhälle blir mer och mer komplicerat, vilket gör att GE, och dess Leverantörer, blir föremål för ett ökande antal bestämmelser och myndighetsbeslut världen över. Samhället kräver att GE och dess Leverantörer fortsätter att vara insatta i, och följa alla, gällande bestämmelser samt att vara förpliktigade till regulasida 3

4 torisk perfektion. Leverantörer som bedriver verksamhet med GE förväntas följa förpliktelser enligt ingångna inköpsorder och avtal. GEs Leverantörer skall också hålla sig till de högt ställda krav på affärsmetoder som framgår i avsnittet GEs åtagande om regelefterlevnad i denna Guide och till de regler som beskrivs i detta avsnitt av Guiden. En Leverantörs åtagande att till fullo följa dessa regler och tillämplig lagstiftning är grunden för ett ömsesidigt fördelaktigt affärsförhållande med GE. GE förväntar sig att dess Leverantörer och underleverantörer, som stödjer GE i arbetet med en myndighet som är kund, alltid skall vara sanningsenliga och korrekta i kontakten med myndigheten och dess tjänstemän. Leverantörer och underleverantörer skall även strikt efterleva GEs regler angående avtal med myndigheter som GE kräver även skall gälla för Leverantörer och underleverantörer. Som nämnts ovan kräver, och förväntar GE sig, att alla GE-leverantör skall följa all tillämplig lagstiftning. Metoder som är oacceptabla för en Leverantör till GE omfattar: Minimiålder. Anställning av arbetare som är yngre än det högre av (i) sexton (16) år och (ii) den ålder som är den lägst tillåtna enligt gällande regler om minimiåldern för arbete. Tvångsarbete. Användning av tvingad, fängslad eller kontrakterad arbetskraft, eller arbetare, som är föremål för någon form av tvång. Människohandel som är förbjuden enligt amerikanska regeringens nolltoleranspolicy eller som är förbjuden enligt andra tillämpliga regler. Miljömedvetenhet. Brist på åtaganden att följa tillämplig miljölagstiftning. GE ser följande som bevis på brist på åtaganden att följa tillämplig miljölagstiftning: Underlåtelse att upprätthålla och driva igenom skriftliga och omfattande miljöhanteringsprogram som är föremål för regelbunden kontroll. Underlåtelse att upprätthålla och följa alla nödvändiga miljötillstånd. Utsläpp i miljön i strid med lagen, utgivna/nödvändiga tillstånd eller som annars har en negativ inverkan på miljön. Hälsa och säkerhet. Underlåtelse att förse anställda med en arbetsplats som uppfyller tillämpliga hälso- och säkerhetsnormer. Mänskliga rättigheter. Underlåtelse att respektera mänskliga rättigheter för Leverantörens anställda. Underlåtelse att följa gällande lagstiftning och bestämmelser om lön och arbetstid. Underlåtelse att tillåta anställda att fritt välja att organsiera sig, eller bli medlemmar i organisationer, i syfte att förhandla kollektivavtal i enlighet med gällande lagstiftning och bestämmelser. Underlåtelse att förbjuda diskriminering, trakasserier och vedergällning. Uppförandekod. Underlåtelse att upprätthålla och genomdriva GEs regler och riktlinjer som kräver attlagliga affärsmetoder följs, inklusive förbud mot att muta myndighetstjänstemän. Affärsmetoder och handel med GE. Att erbjuda, eller tillhandahålla, direkt eller indirekt, något av värde, till exempel kontanter, mutor, gåvor, underhållning eller provision, till en GE-anställd, företrädare, kund eller myndighetstjänsteman i anslutning till en upphandling, transaktion eller affärsuppgörelse med GE. Förbudet omfattar erbjudanden om anställning eller inhyrning som konsult, eller liknande, av en Leverantör, till en GE-anställd (eller till någon av dennes familjemedlemmar eller sambo/särbo) i samband med en GE-upphandling. GE förbjuder också att en Leverantör erbjuder, eller förser GEs anställda eller företrädare med, gåvor (annat än gåvor av nominellt värde som ges för att fira, eller visa uppskattning för, en särskild affärstransaktion eller aktivitet). En Leverantör skall i synnerhet inte erbjuda, inbjuda eller tillåta att GEs anställda eller dess företrädare deltar i tävlingar, spel eller kampanjer som sponsras av Leverantören. Representation med GEs anställda och företrädare. Underlåtelse att respektera och följa den policy om representation (inklusive gällande resepolicy), som har antagits av GE, och som gäller för GEs anställda och företrädare. Innan en Leverantör erbjuder en GE-anställd eller företrädare på representation förväntar sig GE att Leverantören har satt sig in i de regler och riktlinjer som gäller för representation på den aktuella GE-enheten eller verksamheten. En Leverantör får aldrig erbjuda en GE-anställd eller företrädare representation under förhållanden som kan uppfattas som otillbörliga. Dolt olagligt beteende och GEs upphandlingar. Ta del av, eller utbyta, priser, kostnader eller annan konkurrenspåverkande information, eller företa någon annan typ av dolt olagligt beteende med en tredjepartsleverantör eller anbudsgivare till GE i samband med en tänkt, pågående eller aktuell GE-upphandling. sida 4

5 Immateriella rättigheter samt personuppgiftsoch säkerhetskrav. Underlåtelse att respektera andras (i synnerhet GEs) immateriella rättigheter. I det avseendet skall en Leverantör till GE: Endast använda GEs information och egendom (inklusive verktyg, ritningar och specifikationer) för det ändamål för vilket de har tillhandahållits till Leverantören och inte för några andra ändamål. Vidta lämpliga åtgärder för att skydda och hemlighålla information om GEs rättigheter, inklusive att hålla den hemlig på säkra arbetsplatser och inte, utan GEs godkännande, avslöja den för tredje part (till exempel andra kunder, underleverantörer etc.). Vid förfrågan om att överföra GEs information över Internet, endast göra det i krypterad form. Iaktta och respektera alla GEs patent, varumärken och upphovsrätter och att följa de restriktioner och förbud att använda dessa som GE från tid till annan kan komma att upprätta. Efterleva samtliga gällande regler vid gränsöverskridande överföringar av data/uppgifter. Hålla personuppgifter och annan känslig information hemlig och i säkert förvar, med beaktande av både lokalt gällande krav samt relevanta regler som GE har antagit och som gäller för Leverantörer. Detta gäller både uppgifter/information om GEs anställda och dess kunder. Exportkontroller och tullfrågor. Att överföra teknisk data som tillhör GE till en tredje part utan att inneha ett uttryckligt medgivande från GE. Underlåtelse att följa gällande export- och importlagstiftning (inklusive begränsningar som avser tillhandahållande till, och användning av, obehöriga juridiska eller fysiska personer) vid import, export, åter-export eller vid överföring av varor, tjänster, mjukvara, teknologi eller teknisk data. Underlåtelse att säkerställa att fakturor, tulldokumentation och liknande dokumentation som inkommer till GE, eller till myndigheter, i anslutning till transaktioner som involverar GE, korrekt beskriver de varor eller tjänster som tillhandahålls eller levereras samt priset för dessa. Använda underleverantörer eller tredje part för att kringgå krav. Användning av underleverantörer eller tredje parter för att kringgå gällande rättsliga krav eller krav som framgår av Guiden och som gäller för Leverantören. Ovanstående krav är föremål för förändring i enlighet GEs bedömning. Vänligen kontakta den chef inom GE som du har kontakt med eller någon inom GE som arbetar med compliance om du har några frågor om dessa krav och/eller deras tillämpning i det enskilda fallet. Varje Leverantör till GE är ansvarig för att säkerställa att Leverantören och dennes anställda och företrädare förstår och följer dessa krav. GE gör bara affärer med de Leverantörer som följer kraven i gällande lagstiftning och förbehåller sig rätten att, efter en utvärdering tillgänglig fakta, avbryta, utan ytterligare skyldigheter för GE, eventuella pågående inköpsorder eller kontrakt som ingåtts med en Leverantörer som inte följer de krav som framgår av detta avsnitt i Guiden. Hur man rapporterar en fråga om uppförande eller regelefterlevnad GE förväntar sig att alla Leverantörer omedelbart informerar GE om eventuella frågor eller problem som rör uppförande och regelefterlevnad och som involverar eller påverkar GE, oavsett om frågan eller problemet involverar en Leverantör, så snart som en Leverantör har fått kännedom om frågan eller problemet. Kravet på att en Leverantör skall lämna sådan information till GE gäller dock med de begränsningar som följer av gällande rätt. En Leverantör till GE skall också vidta de åtgärder som GE rimligen kan begära för att hjälpa GE i undersökningen av en fråga eller problem som involverar både GE och Leverantören. I. Definiera frågan eller problemet: Vem eller vad är problemet? När uppstod det? Vad är de relevanta fakta? II. Väck problemet omedelbar rapportering är avgörande Man kan lyfta fram frågor och problem angående uppförande och regelefterlevnad på flera olika sätt : Genom att diskutera med en chef inom GE; Genom att ringa GE Integrity Helpline: or ; eller Genom att e-posta: Genom att kontakta någon som arbetar med compliance inom GE. En person inom som arbetar med compliance inom GE kommer därefter omedelbart att gå igenom och undersöka frågan eller problemet. III. GEs policy förbjuder vedergällning mot en person som rapporterar en fråga eller problem som rör uppförande och regelefterlevnad. sida 5

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015

ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 ab Svensk Exportkredit Swedish export credit corporation Uppförandekod 2015 SEK har en viktig roll i det svenska exportkreditsystemet. Integritet, högsta affärsetiska standard och ett hållbart förhållningssätt

Läs mer

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET

SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Stockholm 2009-06-01 SODEXOS FÖRKLARING OM AFFÄRSINTEGRITET Sodexos ambition är att ses som normgivande när det gäller de typer av tjänster vi tillhandahåller. Vår vision att som partner till våra kunder

Läs mer

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative.

Husqvarna Group rapporterar årligen om sitt hållbarhetsarbete i enlighet med riktlinjerna för Global Reporting Initiative. Uppförandekod Husqvarna Groups uppförandekod följer FNs Global Compacts principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och korruption riktade till företag. Husqvarna Group stödjer FN Global Compact

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer April 2011 Uppförandekod för leverantörer INLEDNING Att bedriva affärsverksamhet med en högt ställda etiska krav är grundläggande för Sodexo. Därför har vi utvecklat denna Uppförandekod för att tydliggöra

Läs mer

Vår uppförandekod. (Code of Conduct)

Vår uppförandekod. (Code of Conduct) Vår uppförandekod (Code of Conduct) 2012 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder gentemot omvärlden

Läs mer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer

Uppförandekod för Quintiles leverantörer Uppförandekod för Quintiles leverantörer 2 En hållbar affärsverksamhet är viktig för Quintiles. Denna uppförandekod för leverantörer ( koden ), som är baserad på internationellt erkända normer, syftar

Läs mer

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct)

Mekonomen Groups uppförandekod. (Code of Conduct) Mekonomen Groups uppförandekod (Code of Conduct) 2014 01 01 Koncernchefens ord Mekonomen Group som företag växer fort och vi etablerar oss också successivt på nya marknader. Det innebär att hur vi uppträder

Läs mer

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct)

Version 2.0, 2013-09-24. Uppförandekod. (Code of Conduct) Version 2.0, 2013-09-24 Uppförandekod (Code of Conduct) Uppförandekod Kalix Tele24 tillhandahåller telefonister till företag, myndigheter och organisationer inom ett mycket stort spektra av verksamheter.

Läs mer

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida.

Uppförandekoden ska finnas tillgänglig på engelska och svenska på IVL:s hemsida. Vår uppförandekod IVL:s uppförandekod Allmänt IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent

Läs mer

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION

DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION DATUM: 17 MARS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANTÖRS- DEKLARATION 1 / 4 Bästa leverantör! Sapa är en internationell och diversifierad industrikoncern. Sapas värderingar och principer för hållbar utveckling är

Läs mer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer

SKF etiska riktlinjer. för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKF etiska riktlinjer för leverantörer och underleverantörer SKFs leverantörer och underleverantörer spelar en viktig roll i vår efterfrågekedja

Läs mer

Semcon Code of Conduct

Semcon Code of Conduct Semcon Code of Conduct Du håller nu i Semcons Code of Conduct som handlar om våra koncerngemensamma regler och förhållningssätt. Semcons mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer

Läs mer

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com

Loomis AB UPPFÖRANDEKOD. Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com Loomis AB UPPFÖRANDEKOD Loomis AB, Vallgatan 11 plan 4, Box 902, 170 09 Solna Växeltelefonnummer: 08-522 920 00, www.loomis.com 2 av 5 Ramar för Loomis uppförandekod Loomis uppförandekod skall spegla våra

Läs mer

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD

HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD HUSQVARNA-KONCERNENS UPPFÖRANDEKOD Code of conduct HANS LINNARSON, VD och koncernchef Husqvarna har under sin l ånga och tr aditionsrik a historia byggt upp et t mycket got t anseende som är ovärderligt.

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS

ETISKA RIKTLINJER FÖRETAG I NORDIC CRANE GROUP AS KS/HMS Styrsystem Nordic Crane Group Dokumenttitel Etiske retningslinjer Utarbetat av/datum Cecilie Sandvik/10.10.11 Dokumenttyp Dokument Dok.nr 2-NCG-D80 Företagsnamn Nordic Crane Group AS Godkänt av

Läs mer

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01

Vår uppförandekod. Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14. Version 4 2013-08-01 Vår uppförandekod Fastställd av styrelsen för Humlegården Fastigheter AB 2013-08-14 1 Inledning De allra flesta företag har en fastställd uppförandekod, eller Code of Conduct som många kallar den. För

Läs mer

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014.

Uppförandekod. Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Uppförandekod Denna uppförandekod fastställdes av Castellum AB (publ) styrelse den 22 april 2014. Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. Dokumentägare... 2 3. Ansvar i externa relationer... 2 3.1. Lagar

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance

UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance UPPFÖRANDEKOD Version: 1.0 Datum: oktober 2011 Författare: Kathrin Aigner Avdelning: Group Compliance INLEDNING Monierkoncernen trorr på en värld där takens potential förverkligas för att göra människors

Läs mer

Företagsprinciper Etik

Företagsprinciper Etik Företagsprinciper Etik Uppförandekod Syfte med uppförandekoden Uppförandekoden innehåller bindande normer och de förväntningar vi har på vårt dagliga uppförande för att uppnå ett etiskt uppförande i företaget.

Läs mer

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser.

bestämmelser uppmuntra att de följer dessa affärsetiska bestämmelser. SSABs affärsetiska bestämmelser SSAB-koncernens affärsetiska bestämmelser SSABs mål är att skapa mervärde för sina intressenter och bygga relationer baserade på respekt, ansvar och högklassighet med medarbetare,

Läs mer

Code of Conduct Uppförandekod

Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Uppförandekod Inledning och bakgrund Femtorp AB förser marknaden med söta livsmedel och dessertprodukter från de främsta tillverkarna. Våra kunder kan förvänta sig en hög servicegrad, kunskap

Läs mer

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40

CODE OF CONDUCT. A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 CODE OF CONDUCT A5_Petro_CodeOfConduct_MB1.indd 1 2015-08-21 13:40 INLEDNING Den viktigaste uppgiften för alla anställda i PetroBio är att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik

Läs mer

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter

Innehåll. 3 Förord av koncernchefen. 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas. 5 Midsonas 6 grundläggande principer. 6 Respekt för mänskliga rättigheter CODE OF CONDUCT 1 Innehåll 3 Förord av koncernchefen 4 Hur Code of Conduct skall tillämpas 5 Midsonas 6 grundläggande principer 6 Respekt för mänskliga rättigheter 6 Miljö 7 Respekt för lagstiftning 7

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Allmänna Villkor för Tjänsten

Allmänna Villkor för Tjänsten Allmänna Villkor för Tjänsten 2014-12-23 1. OMFATTNING OCH DEFINITIONER 1.1. Dessa Allmänna Villkor för Kund gäller när Joblife AB (nedan kallad Joblife ) ger privatpersoner ( Användare ) tillgång till

Läs mer

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance!

Uppförandekod. Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem. Be safe with Compliance! Uppförandekod Infinitas Learning Group Compliancehanteringssystem Be safe with Compliance! INNEHÅLL I UPPFÖRANDEKODEN FÖR INFINITAS LEARNING 1. Konkurrens på rättvisa villkor... 3 2 Korruptionsbekämpning...

Läs mer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer

SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer SJ koncernens Uppförandekod för leverantörer I SJs uppförandekod för leverantörer anger vi våra grundläggande krav vad gäller mänskliga rättigheter och arbetsvillkor, miljö och affärsetik. SJ förväntar

Läs mer

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS

NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD VÅRA VÄRDERINGAR VÅRA RIKTLINJER START ANSVAR MÄNNISKORNA KUNDERNA FÖRETAGET EFTERLEVNAD PARTNERS NORDIC MORNINGS AFFÄRSETISKA KOD Det här dokumentet sammanfattar vår affärsetiska kod. Koden bygger på våra värderingar och vägleder oss i sam- arbetet med kollegor, kunder, partners och andra intressenter.

Läs mer

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD

KINNARPS UPPFÖRANDEKOD KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 1 KINNARPS UPPFÖRANDEKOD 2 INLEDNING Kinnarps, som grundades av Jarl och Evy Andersson 1942, har sina rötter i den svenska landsbygden. Från början var Kinnarps ett litet familjeföretag, men har idag vuxit

Läs mer

uppförandekod integritet och etik

uppförandekod integritet och etik uppförandekod integritet och etik uppförandekod Kära vänner, Integritet och etik har alltid varit en väsentlig del av Sikas kultur. Sikas Filosofi och Policy slog redan på 70-talet fast att hög etisk standard

Läs mer

DB Schenker Compliance

DB Schenker Compliance DB Schenker Compliance VD har ordet DB Schenker är ett företag som är starkt engagerat i att implementera och följa de globala etiska regler och riktlinjer som finns inom affärsvärlden. I den här broschyren

Läs mer

Global uppförandekod

Global uppförandekod Global uppförandekod Några ord från vår VD Som global framstående aktör inom dialysbehandling och akutvård har vi ett ansvar att agera som ett etiskt och ansvarstagande företag. För att uppnå detta mål

Läs mer

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell

Uppförandekod. Hjärt-Lungfonden. Beslutad av styrelsen 2015-06-12. Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Uppförandekod Hjärt-Lungfonden Beslutad av styrelsen 2015-06-12 Dokumentägare: Kristina Sparreljung Dokumentansvarig: Katarina Gunsell Innehåll 1 Övergripande information... 1 2 Personalitet/tonalitet

Läs mer

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct

Global Transport and Logistics. Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Global Transport and Logistics Etiska regler för leverantörer till DSV - Supplier Code of Conduct Innehåll 2 Introduktion av CEO 3 3 Affärsintegritet 4 3.1 Mutor 4 3.2 Underlättande betalningar 4 3.3 Gåvor,

Läs mer

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR

POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Dokumenttyp Säkerhetsklass Ansvarig Författare Beslutsfattare Fastställd Policy Intern Compliance Nils Lansing Styrelsen 2013-12-05 POLICY FÖR HANTERING AV ETISKA FRÅGOR Aros Kapital AB, 556669-3130 Sid

Läs mer

Självutvärdering för leverantörer

Självutvärdering för leverantörer Självutvärdering för leverantörer Innehållsförteckning 1. Introduktion 2. Miljö 3. Affärsetik 4. Arbetsmiljö och sociala villkor 5. Föreningsfrihet 6. Arbetstid 7. Löner 8. Tvångsarbete 9. Barnarbete 10.

Läs mer

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras.

Denna uppträdandekod dateras den 21 december 2010 och kan när som helst uppdateras. Introduktion Grundprinciper och tillämplighet Takeda Pharmaceutical Company Limited och alla dess närstående företag (samlat, Takeda ) har ett orubbligt åtagande att följa alla tillämpliga lagar och föreskrifter.

Läs mer

Uppförandekod. Code of Conduct

Uppförandekod. Code of Conduct Uppförandekod Code of Conduct Syfte och omfattning 1 Affärsprinciper 2 Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden 4 Miljö 6 Efterlevnad och uppföljning 7 Syfte och omfattning Nobia Uppförandekod Nobias

Läs mer

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras.

Kund: Kunden är organisationen, och dess företrädare, som betalar för coachingen eller på andra sätt ser till att coaching kan genomföras. Del 1 ICF:s definition av coaching Coaching: Coaching är ett partnerskap med klienter i en tankeväckande och kreativ process som inspirerar dem att maximera sin personliga och professionella potential.

Läs mer

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende

ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende ebm-papst uppförandekod Grundprinciper för ansvarsfullt och korrekt beteende Innehållsförteckning ebm-papst group of companies ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG Bachmühle 2 74673 Mulfingen Germany Phone

Läs mer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer

Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer Code of Conduct för Swedavias leverantörer är Swedavias etiska riktlinjer som kompletterar och utvecklar Swedavias gemensamma värderingar (pålitliga, engagerade,

Läs mer

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats.

ANVÄNDNINGSVILLKOR. Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. ANVÄNDNINGSVILLKOR Läs igenom dessa villkor noggrant innan du använder denna webbplats. Genworth Financial-gruppen av företag som erbjuder försäkrings- och finanstjänster ("Genworth Financial") tillhandahåller

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL

TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL ActivTrades Plc är auktoriserat och reglerat av Financial Services Authority i Storbritannien TILLÄGGSAVTAL OM ELEKTRONISK HANDEL Dessa tilläggsvillkor ska läsas tillsammans med ActivTrades Kundavtal.

Läs mer

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB

Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Code of Conduct KVD Kvarndammen Gruppen AB Sid 1 (5) Inledning KVD Kvarndammen Gruppen AB (nedan kallat KVD) är en verksamhet som omfattar auktionsförsäljning på Internet genom marknadsplatserna kvd.se,

Läs mer

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015.

Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Uppförandekod ANTAGEN AV STYRELSEN I SÖDRA SKOGSÄGARNA EKONOMISK FÖRENING DEN 15 APRIL 2015. Värdeskapande relationer, långsiktigt agerande Varför en uppförandekod? Södras uppförandekod sammanfattar de

Läs mer

It s all about values

It s all about values Code Våra etiska of Conduct regler It s all about values FÖRORD Nordzuckers värdeord ligger till grund för våra etiska regler och utgör grundvalen i vår företagskultur. Medan värdena kan ge oss handledning

Läs mer

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER

RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Diarienummer 2015/136 RAMAVTAL FÖR JURIDISKA TJÄNSTER Detta ramavtal, ( Ramavtalet ), har träffats mellan Tredje AP-fonden, ( AP3 ) och [firma leverantör] ( Juristbyrån ). 1. Bakgrund 1.1 AP3 har genomfört

Läs mer

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod

Att sälja till E.ON och hur vi köper in. i enlighet med vår etiska kod Att sälja till E.ON och hur vi köper in i enlighet med vår etiska kod E.ON Sverige ingår i den tyska E.ON-gruppen, som är världens största privatägda energikoncern. E.ON Sverige har drygt 6 000 medarbetare

Läs mer

Uppförandekod. Envac Group

Uppförandekod. Envac Group Uppförandekod Envac Group Innehåll Därför har Envac en uppförandekod 3 Pålitlighet 4 Kvalitet och prestation 4 Tillit och integritet 4 Fri och öppen konkurrens 4 Otillåtna ersättningar 4 Gåvor och representation

Läs mer

Uppförandekod. Inledning

Uppförandekod. Inledning Uppförandekod Inledning Kvinna till Kvinna stödjer och samarbetar med kvinnoorganisationer som kämpar för kvinnors rättigheter och tar en aktiv del i arbetet för fred. Våra samarbetsorganisationer utbildar

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23

UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 UPPFÖRANDEKOD FÖR PALMECENTRETS REPRESENTANTER OCH KONSULTER GODKÄND AV PALMECENTRETS LEDNING, 2009-06-23 INLEDNING Olof Palmes Internationella Center ( Palmecentret ) är arbetarrörelsens organisation

Läs mer

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions

Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions Uppförandekod Kort version The global leader in door opening solutions 2 Uppförandekod Denna version av uppförandekoden är en sammanfattning av vår uppförandekod. Den distribueras till alla medarbetare.

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA

Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA Allmänna bestämmelser för användande av applikationen SCA Skydd av information Transportören är medveten om att även annan information än företagsrelaterad information, i synnerhet information avseende

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Uppförandekod för AAK Group (kort version)

Uppförandekod för AAK Group (kort version) Uppförandekod för AAK Group (kort version) INLEDNING AAK:s vision är att vara det självklara valet för förädlade vegetabiliska oljor. För att vi ska uppnå detta är det avgörande för AAK att samtliga anställda

Läs mer

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT

GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT UPPFÖRANDEKOD GÖRA AFFÄRER PÅ HEXAGONS SÄTT Detta dokument har upprättats på svenska och engelska. Vid eventuella motsägelser mellan den svenskspråkiga och den engelskspråkiga versionen skall den engelskspråkiga

Läs mer

Uppförandekod för leverantörer

Uppförandekod för leverantörer Uppförandekod för leverantörer 1 Inledning 1.1 Uppförandekodens grundval: Internationella standarder Denna uppförandekod ( uppförandekoden ) grundar sig på de allmänna principerna i FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB

Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Riktlinjer för hantering av intressekonflikter för Rhenman & Partners Asset Management AB Denna policy är fastställd av styrelsen för Rhenman & Partners Asset Management AB (Rhenman & Partners) den 29

Läs mer

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen

ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen STRATEGI PROCESS PLAN POLICY RIKTLINJER RUTIN ETISKA RIKTLINJER Vägledande principer för Rädda Barnens anställda och personer som verkar på uppdrag för Rädda Barnen RIKTLINJER Fastställda av: Generalsekreteraren

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer

UPPFÖRANDEKOD. Midroc Europe 3 2 0 2011-06-01. Dokument nr. Översättning av MSS-100-11000-APO-00102. Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer UPPFÖRANDEKOD Dokument nr Översättning av MSS-100-11000-APO-00102 3 2 1 0 2011-06-01 Allmänna ändringar, nytt dokumentnummer Rev. Datum Beskrivning Handl Granskad Godkänd 2(5) Översättning INNEHÅLL ÖVERSÄTTNING...

Läs mer

Microsofts Uppförandekod för Leverantörer

Microsofts Uppförandekod för Leverantörer Microsofts Uppförandekod för Leverantörer På Microsoft strävar vi efter att vara mer än bara ett företag vi vill vara ett bra företag. På vägen mot det målet arbetar vi engagerat med vår mission att hjälpa

Läs mer

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan

Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter. Mellan 1 Internationellt Avtal rörande respekt för och främjande av Internationella normer för arbetslivet och fackliga rättigheter Mellan Elanders ( Bolaget ) och UNI Global Union ( UNI ) 2 1. Inledning: 1.1

Läs mer

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN

RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN RESMED INC FÖRHÅLLNINGSREGLER OCH ETIK FÖR AFFÄRSVERKSAMHETEN ResMed Inc förhållningsregler och etik kod för affärsverksamheten sidan 2 av 11 senast reviderad 13 maj, 2005 BREV FRÅN CEO 1 oktober, 2004

Läs mer

Antikorruptionspolicy

Antikorruptionspolicy Antikorruptionspolicy INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner...1 2. Bakgrund och syfte...1 3. Tillämplighet...2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner...2 5. När medarbetare inom SSAB tar emot

Läs mer

Våra ansvarsprinciper

Våra ansvarsprinciper Våra ansvarsprinciper Våra ansvarsprinciper Meddelande från vår koncernchef Jean-Pascal Tricoire, Chairman of the Management Board och CEO Vårt företag har ständigt kontakt med olika intressenter runtom

Läs mer

Godkännande av Dunis affärsetiska policy

Godkännande av Dunis affärsetiska policy Godkännande av Dunis affärsetiska policy Duni som företag och dess medarbetare ska följa god affärssed och agera i enlighet med koncernens etiska normer och förväntningar. Denna affärsetiska policy anger

Läs mer

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com

STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD. www.statkraft.com STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD www.statkraft.com 2 STATKRAFTS UPPFÖRANDEKOD Innehåll Koncernchefen har ordet............... 3 Del I: Att förstå och tillämpa Statkrafts uppförandekod 1. Statkrafts förpliktelse................

Läs mer

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia

Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia Författare: Koncernledning Datum: 5 april 2011 (uppdaterad 27 januari 2014) Hållbarhetspolicy (CSR-policy) AcadeMedia AcadeMedia har upprättat en hållbarhetspolicy för att tydliggöra vårt gemensamma ansvar

Läs mer

Gunnebos uppförandekod

Gunnebos uppförandekod Gunnebos uppförandekod 2 VD:s introduktion Gunnebos vision är att bli en världsledande leverantör av en säkrare framtid. För att uppnå den visionen måste vi ta ett stort ansvar i alla delar av vår verksamhet,

Läs mer

SKFs etiska riktlinjer

SKFs etiska riktlinjer SKF är en ledande global leverantör av produkter, lösningar och tjänster inom området som omfattar lager, tätningar, mekatronik, service- och smörjsystem. SKFs serviceerbjudanden innehåller tjänster som

Läs mer

Instruktion om förbudet mot mutor

Instruktion om förbudet mot mutor Instruktion om förbudet mot mutor INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Definitioner... 1 2. Bakgrund och syfte... 1 3. tillämplighet... 2 4. Givande och tagande av alla typer av förmåner... 2 5. När medarbetare inom

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

fagerhult group Code of Conduct

fagerhult group Code of Conduct fagerhult group Code of Conduct Fagerhult Group Code of Conduct Vår globala närvaro ställer krav på att våra medarbetare och affärspartners tar ansvar för sig själva och för varandra. Vi har därför skapat

Läs mer

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct.

Eettiset ohjeet. Etisk regelsæt Eettiset ohjeet. Code of Conduct. Eettiset ohjee. Etikos kodeksas. Verhaltenskodex. ode of Conduct. Kódex správania Kódex správania ode of Conduct Eettiset ohjeet Etikos kodeksas Kodeks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex iska tisk Verhaltenskodex regelsæt regler Etisk regelsæt Eettiset

Läs mer

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014)

Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Ratos AB Fastställd av Ratos styrelse 18 februari 2015 (ersätter policy fastställd den 19 februari 2014) Uppförandekod Ratos är ett noterat private equity-konglomerat, vars affärsidé är att skapa högsta

Läs mer

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189.

Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Etiska Riktlinjer för INTACTA KAPITAL 556704-6189. Dessa riktlinjer antogs vid INTACTA Kapitals styrelsemöte den 16 maj 2013. 1(5) Etiska riktlinjer 1. Etik och syftet med etiska riktlinjer Bolaget verkar

Läs mer

Innehåll. 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik

Innehåll. 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik up p le fö ve r lic r an a en n de st tö ko ag re d ar r o fö e ch r Innehåll 1.0 Arbete och mänskliga rättigheter 2.0 Hälsa och säkerhet 3.0 Miljö 4.0 Affärsetik Bakgrund Carlsberg-gruppens uppförandekod

Läs mer

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3

KAEFERS FÖRETAGSETIK. KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 KAEFERS FÖRETAGSETIK KAE010GI00 Code of Conduct 2013-01-01 GB Rev: 3 Meddelande från ordföranden En grupp - En kod Från utbildad arbetskraft på byggarbetsplatsen till projektledning och hela vägen fram

Läs mer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer

Hillerstorp 2015. Code of Conduct. Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Hillerstorp 2015 Code of Conduct Om våra etiska, sociala och miljömässiga riktlinjer Innehåll INLEDNING 3 SAMMANFATTNING Social, etisk och miljömässig hållbarhet på Axelent 5 THE SPIRIT OF AXELent 7 AFFÄRSPRINCIPER

Läs mer

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM]

ANSTÄLLNINGSAVTAL. mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] ANSTÄLLNINGSAVTAL mellan [ARBETSGIVAREN] och [NAMN] [DATUM] Anställningsavtal I (I) INNEHÅLL 1 BEFATTNING... 1 2 ANSTÄLLNINGSFORM OCH TILLTRÄDE... 1 3 BEFATTNINGSBESKRIVNING M.M.... 1 4 ARBETSPLATS...

Läs mer

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister

Sekretesspolicy för marknadsföringsregister Sekretesspolicy för marknadsföringsregister 1. Personuppgiftsansvarig Tikkurila Sverige AB (häri kallat Tikkurila) Textilgatan 31 120 86 Stockholm Sverige Org.nr: 556001-8300 Tel: +46(0)8 775 6000 2. Kontaktuppgifter

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Uppförandekod för AF Gruppen

Uppförandekod för AF Gruppen Uppförandekod för AF Gruppen afgruppen.se 1 xzzhjhzx AF Gruppen ASA Telefon +47 22 89 11 00 afgruppen.se 2 kingdesign.no / 0309 4 Koncernledningens uttalande 6 Riktlinjer för anställda 7 Riktlinjerna gäller

Läs mer

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39

INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern. Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 INKÖPS- OCH UPPHANDLINGSPOLICY för Karlskrona kommunkoncern Antagen av Kommunfullmäktige den 21 mars 2013 39 2(5) Inledning Karlskrona kommunkoncern (nedan kallad kommunen) köper varor, tjänster och entreprenader

Läs mer

Standard för affärsseder

Standard för affärsseder Standard för affärsseder Danas integritet är ert ansvar Vikten av denna standard Dana Holding Corporation och alla dess dotterbolag måste bedriva Danas affärsverksamhet på ett lagligt, etiskt och ansvarsfullt

Läs mer

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1

RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 RUSTA UPPFÖRANDEKOD 2012 RUSTA AB 1 INNEHÅLL 1 Rusta uppförandekod... 3 2 Lagliga krav... 3 3 Affärsetik... 4 4 Barnarbete... 4 5 Säkerhet... 4 6 Arbetarnas rättigheter... 6 7 Arbetsmiljö i fabrikerna...

Läs mer

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument

Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument Allmänna villkor Fastighetsägarna Dokument 1. Allmänt om Fastighetsägarna Dokument Fastighetsägarna Dokument är en tjänst avsedd för både företag och organisationer och fysiska personer som är näringsidkare.

Läs mer

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor

Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Policy för kommerciell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor Antagen av kommunfullmäktige 2007-12-17 182 Policy för kommersiell sponsring och reklam i Vimmerby kommuns skolor 1. Definitioner Sponsring

Läs mer

Vi har alla ett ansvar

Vi har alla ett ansvar Etiska riktlinjer 1 2 Vi har alla ett ansvar Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Rent bokstavligt hjälper vi till med att bygga samhället och vi bidrar på ett

Läs mer

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget

Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Lear Corporation Uppförandekod och etiska regler för företaget Innehållsförteckning Ett meddelande från Matt Simoncini 3 Företagsöversikt 4 Vision och verksamhetsmål Presentation av Koden 5 6 Efterlevnad

Läs mer

CR-ramverk för Ratos innehav

CR-ramverk för Ratos innehav CR-ramverk för Ratos innehav Implementerat under 2011 120304 CBL 1 Ledningsstruktur och styrning av CR-arbetet Nivå 1 (grundläggande) Ansvaret för styrning av CR-frågor hos företagsledningen Rutiner finns

Läs mer

Sodexo IUF Internationella Ramavtal

Sodexo IUF Internationella Ramavtal Sodexo IUF Internationella Ramavtal 1. Parter 1.1. Detta avtal gäller mellan Sodexo och IUF. 1.2. Med Sodexo avses Sodexo SA och dess majoritetsägda dotterbolag. 1.3. Med IUF avses den Internationella

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

VD HAR ORDET. VD och koncernchef

VD HAR ORDET. VD och koncernchef UPPFÖRANDEKOD VD HAR ORDET Det är viktigt att vår omvärld kan lita på oss. Lita på vår professionalitet och integritet. Därför måste vi vara professionella i vårt handlande gentemot kunder, leverantörer

Läs mer

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015

VINNOVAs allmänna villkor för bidrag - 2015 1 (5) Villkoren ska tillämpas såvida inte annat följer av beslut, särskilda villkor eller utlysningstext. När det enbart finns en Projektpart gäller inte villkor om projektavtal, överföring av bidrag till

Läs mer

Kommersiella villkor m.m.

Kommersiella villkor m.m. Kommersiella villkor m.m. Priser (vid avrop) Tjänsterna är prissatta per timme med ett angivet takpris som inte får överskridas. Debitering ska baseras på faktiska förhållanden. Endast utförda arbetsuppgifter

Läs mer

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna

ANVÄNDARVILLKOR. 1. Allmänt. 2. Tjänsten och villkor för tillträde till denna ANVÄNDARVILLKOR 1. Allmänt 1.1 Dessa användarvillkor ( Användarvillkoren ) gäller när du som användare ( Användare ) ingår avtal ( Avtalet ) med M.C. WITTE of Sweden AB, org. nr 556871-4298, med adress

Läs mer

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen.

Uppförandekoden kan dock ställa krav som överträffar de krav som ställs av den nationella lagstiftningen. Uppförandekod 1 Introduktion Med ambitionen att kontinuerligt förbättra vår produktionsmiljö och arbetsvillkor ur etiska och sociala aspekter arbetar vi med vår uppförandekod som minimistandard. Uppförandekoden

Läs mer