Bilaga 5 Mat- och marknadsutveckling Utvärdering av KIFA. Kil Innovation Food Arena. Sune Berger

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 5 Mat- och marknadsutveckling 2013-2014. Utvärdering av KIFA. Kil Innovation Food Arena. Sune Berger"

Transkript

1 Bilaga 5 Mat- och marknadsutveckling Utvärdering av KIFA. Kil Innovation Food Arena Sune Berger 1

2 Förord KIFA, Kil Innovation Food Arena, beviljades 2009 medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden för att samordna, initiera och leda nya utvecklingsfrågor inom livsmedelsområdet i Värmland. KIFA ska också, enligt ansökan, verka för ökad produktion och förädling av livsmedel och för en utveckling och förstärkning av företagens innovationskraft. Förberedelserna hade påbörjats redan 2007 då ett antal aktörer ställde sig bakom en avsiktsförklaring som innebar att det skapades "nätverk och mötesplats för innovativ utveckling av Värmlandsproducerade livsmedel". Undertecknad engagerades under 2010 som vetenskaplig rådgivare till KIFA, i första hand till projektledaren Bo Thunberg. Jag har haft god tillgång till skriftlig dokumentation och i viss omfattning deltagit i seminarier, styrgruppsmöten och projektaktiviteter. KIFA har inte haft några formella krav på sig att genomföra följeforskning och den föreliggande rapporten är att betrakta som en blandning av följeforskning och traditionell utvärdering som utvärderar såväl genomförandet som utfallet av projektet. Utvärderingsarbetet intensifierades under projektets slutfas från slutet av 2011 till försommaren Under den tiden har också ett antal intervjuer genomförts med företagare, ledamöter i projektets styrgrupp samt företrädare för projektägaren, organisationer och myndigheter. Jag vill i det sammanhanget rikta ett tack till alla dem som ställt upp för intervjuer samt rikta ett särskilt tack till projektledaren Bo Thunberg och hans medarbetare som gett mig tillgång till material och som välvilligt ställt upp för samtal. Älvsbacka i maj 2012 Sune Berger Professor emeritus 3

3 KIFA-projektet handlar i grunden om de förutsättningar som finns regionalt för att bedriva livsmedelsproduktion. Därmed berör projektet både produktions- och marknadsresurser och de möjligheter som finns för att starta och driva jordbruks- och livsmedelsföretag. Trots det regionala perspektivet verkar jordbruks- och livsmedelsföretagen på en nationell och global marknad. Beroendet till omgivningen tar sig olika uttryck genom dels lagstiftning och regleringar, dels genom nationell och internationell konkurrens. Nedanstående generella analys av jordbruks- och livsmedelsbranschens förutsättningar berör på det sättet också KIFA-projektet. En analys av sambandet mellan produktion av livsmedel (matproduktion) och jordbrukets olika roller i ett globalt perspektiv ger med nödvändighet en ganska komplex bild. Det talas idag om behovet av att anlägga ett multifunktionellt perspektiv på jordbruk och matproduktion och att detta perspektiv visar på sambanden mellan samhälleliga, ekonomiska och miljömässiga aspekter. Som framgår av nedanstående figur är multifunktionalitet ytterst påtagligt när man försöker analysera de olika roller och funktioner som ingår i problemkomplexet jordbruk/livsmedelsproduktion.' Figur 1. Ett multifunktionellt perspektiv på jordbruket. Källa: Sid 7 i publikationen i not 1 nedan. I den sammanfattande studie som IAASTD, International Assessment of Agricuiturai Science and Technology for Development, presenterat, så drar man slutsatsen att det behövs ett genomgripande l Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricuiturai Science and Technology for Development. LRF, Naturskyddsföreningen och Svenska kyrkan

4 nytänkande inom jordbruket till förmån för miljömässigt hållbara odlingsmetoder.' Studiens huvudförfattare, professor Robert Watson, menar att om vi fortsätter med "business-as-usual" innebär det mer miljöförstöring och jordens befolkning kommer inte att kunna mättas under det närmaste halvseklet, vilket innebär och klyftan mellan de rika och de fattiga kommer att öka ännu mer. Under lång tid har jordbruksforskningen inriktats på att öka produktionen med hjälp av ny teknik. Den gröna revolutionen med högavkastande grödor, bekämpningsmedel och konstbevattning ökade produktionen men innebar samtidigt att miljön tog skada genom minskad biologisk mångfald, kostsamma insatsvaror och sänkta grundvattennivåer. Detta har i hög utsträckning drabbat småbrukare i utvecklingsländerna och det lokala jordbruket har ofta konkurrerats ut av billigare importerade livsmedel. Trots upprepade försök har det inte varit möjligt att komma överens om handelsavtal som skulle kunna gynna utvecklingsländerna och skydda den inhemska produktionen. Den globala omvandlingen av skog till jordbruksmark är en källa till utsläpp av växthusgaser. Produktion av mineralgödsel, djurhållning och förlust av markens organiska material är andra orsaker till klimatpåverkan. Översvämningar och torka blir vanligare och påverkar jordbrukens produktivitet och landsbygdens försörjningsmöjligheter-' De rika ländernas matvanor påverkar de globala försörjningsmöjligheterna. Enligt den refererade studien från IAASTD så förväntas den globala efterfrågan på spannmål öka med 75 procent mellan 2000 och 2050 och för kött förväntas en fördubbling under samma period.' Det har under senare tid varit en ökad efterfrågan på bioetanol och biodiesel från jordbruksgrödor som sockerrör, majs och oljeväxter. Det har konstaterats vissa negativa effekter av storskalig odling för energiändamål genom att småskaliga jordbrukare kan marginaliseras och i vissa fall drivas från sina marker. Det finns dock ett antal försök med bioenergi som inte konkurrerar med råvaror som kan användas till mat, till exempel träflis, blast och matavfall. De flesta lantbrukare i världen är fattiga kvinnor. Det är viktigt att deras ställning som huvudansvariga för familjejordbruken i utvecklingsländerna förbättras. De har idag begränsad utbildning, få möjligheter till krediter, mark och sociala trygghetssystem. Kvinnors möjlighet att bli delaktiga i beslut som rör jordbrukets utveckling och att ta tillvara deras kunskaper och färdigheter måste stärkas, inte minst för att skapa ett hållbart nyttjande och rättvis fördelning av den biologiska mångfaldens nyttigheter (ekosystemtjänster).5 Den snabba utvecklingen av biotekniken och användningen av genetiskt modifierade grödor (GM) har inneburit att det ställs höga krav på att granska dess miljö- och hälsoaspekter. Genmodifieringen av grödor har också tenderat att koncentrera ägande av resurser, driva upp kostnaderna, hämma oberoende forskning och undergräva den fortsatta utvecklingen av lokala jordbruksmetoder och möjligheterna att spara utsäde. Många problem skulle kunna lösas om biotekniken istället 2 Agriculture at a Crossroads - International Assessment of Agricuiturai knowledge, Science and Technology for Development (IAASTD): Summary for decisian makers of the Global Report Jordbruket vid ett vägskäl, 2011 'Summary for decisian makers, Summary for decision makers,

5 fokuserade på lokala prioriteringar och öppna deltagardrivna processer som inkluderar alla berörda parter. 6 I den refererade studien från IAASTD' sammanfattas budskapet för ett mer hållbart lantbruk i följande sju punkter: 1. Bekämpa fattigdomen och förbättra försörjningen på landsbygden. 2. Trygga tillgången till mat för alla. 3. Gynna ett multifunktionellt och klimatsmart jordbruk. 4. Utveckla bioteknik med förnuft och lokal förankring. 5. Tydliggör kopplingarna mellan mat, miljö och hälsa. 6. Arbeta för större jämställdhet i jordbruket. 7. Kombinera traditionell kunskap med modern forskning. En betoning av hela livsmedelskedjan innebär också att konsumentens roll tydliggörs. Det finns en rad exempel på hur kost- och livsmedelsvanorna måste förändras för att tillgodose framtida resursoch klimatkrav. Det handlar om att minska andelen kött till förmån för vegetabilier, att minska svinnet i hela produktions- och konsumtionskedjan och att i ökad utsträckning underlätta för att offentlig upphandling kan ske av närproducerade livsmedel. Information och marknadsföring är viktiga inslag i detta arbete. Ovanstående budskap sammanfaller till stor del med de utgångspunkter som fanns för att starta KIFA-projektet och som också varit vägledande under projektets olika faser. 5 Jordbruket vid ett vägskäl, 2011, 6

6 }.d.t~ g rll\ I ~~:1!:.';!: ~",,:1 p-"",;<,'u,,<.!nl:~ Det har sedan det franska ordförandeskapet 2008 pågått en diskussion om den framtida jordbrukspolitiken inom EV och i november 2010 presenterade kommissionen ett meddelande om den gemensamma jordbrukspolitiken, CAP (Common Agricuiturai Policy). Övergripande målsättningar för CAP är en hållbar livsmedelsproduktion, hållbar förvaltning av naturresurser och förbättrad klimatanpassning samt upprätthållande av levande landsbygder. Bland de nyheter som lanserats märks bland annat att stöden ska bli rättvisare och mer målinriktade - det grundläggande inkomststödet ska begränsas till aktiva bönder och uppgå till högst euro per år och gård. Stöden ska också fördelas mer rättvist mellan bönder, regioner och länder. 30 procent av jordbruksstödet ska öronmärkas för jordbrukare som använder miljövänliga metoder och man ska bedriva diversifierad odling, skydda permanent betesmark och bevara naturområden och landskap. Forskning och innovation ska få stöd och stödet till FoV ska dubblas, forskningen ska bli mer relevant för bönderna och kunskapsöverföringen från labb till lada ska gå snabbare. Miljöskyddet ska stärkas genom att klimatarbete och effektivt resursutnyttjande ska högprioriteras. Yngre bönder ska lockas till yrket, bönder under 40 ska få stöd under sina fem första yrkesår. Sysselsättning och företagande på landsbygden ska främjas och nya småföretag ska till exempel kunna få upp till euro under fem år. 8 När det gäller formerna för stöd så föreslås direktstöd i tre delar, ett basinkomststöd som är obligatoriskt, frikopplat och enhetligt inom en medlemsstat eller region, ett grönt stöd med enkla, ettåriga och obligatoriska miljöersättningar samt ett regionalt inkomststöd riktat till jordbrukare i områden med specifika naturliga begränsningar. Stöd ska riktas till "aktiva brukare". Inga större förändringar föreslås för marknadsstöden. Det samlade gårdsstödet, övriga direktstöd samt marknadsstöd utgör jordbrukspolitikens första pelare. Den andra pelaren innebär stöd för landsbygdsutveckling. Tre övergripande mål föreslås för landsbygdsprogrammet; jordbrukets konkurrenskraft, hållbar förvaltning av naturresurser och en balanserad territoriell utveckling. Dessa motsvarar ungefär dagens axlar inom landsbygdsprogrammet. Miljö, klimat och innovation ska vara "vägledande" teman under dessa tre övergripande målsättningar. Kommissionen föreslår också en gemensam EV-strategi för strukturfonderna samt landsbygdsutvecklings- och fiskefonden. Det senaste förslaget från EV-kommissionen (12 okt 2011) innebär att gårdsstödet (pelare 1) ska få en starkare inriktning mot miljö (s.k. "förgröning" av jordbrukspolitiken). Även EV-parlamentet har kommit med ett utlåtande. Av EV:s gemensamma budget 2010 utgjorde den gemensamma jordbrukspolitiken (CAP) nästan hälften. Naturvårdsverket har tillsammans med Jordbruksverket och Riksantikvarieämbetet utarbetat en sammanfattning av miljöeffekterna av EV:s jordbrukspolitik baserad på CAP:s utveckling Rapporten konstaterar att när det gäller att uppnå positiva eller förbättrade miljöeffekter har riktade ersättningar inom landsbygdsprogrammen, som är en del av pelare 2 haft störst betydelse. 8 _ sv. h tm 9 Miljöeffekter av EU:s jordbrukspolitik. Syntes av 18 rapporter. Rapport November Naturvårdsverket 7

7 Jordbruksproduktion innebär alltid miljöpåverkan och jordbruksarealens storlek ger direkt genomslag på jordbrukets påverkan. Genom strukturomvandling och bristande lönsamhet odlas det mindre areal, vilket påverkar miljöbelastningen med mindre användning av växtnäring, växtskydd och energi. Men den positiva påverkan på natur- och kulturvärden som brukandet har i form av hävdade betesmarker skapar också miljöförluster. I produktiva områden kan det behövas högre ersättningsnivåer till miljöförbättrande åtgärder för att kompensera för det större intäktsbortfallet på grund av den potentiellt höjda avkastningen. I områden med lägre produktivitet driver istället brist på brukare behovet av högre ersättningar, för att skapa incitament att alls bruka markerna. Ovanstående problematik är i hög grad också relevant för KIFA. De specifika produktionsförutsättningar som finns i Värmland utgör både hinder och förutsättningar. Hinder genom begränsningar i klimat- och odlingsbetingelser, möjligheter genom ett diversifierat jordbrukslandskap som kan producera högkvalitativa produkter kombinerat med tjänstenäringar som livsmedels- och turismföretag. 8

8 I sina grundvalar återfinns det regionala livsmedelssystemet på samma centrala plats som matproduktionen i den globala jordbrukskontext som skissas i figur 1 på sid 3. Om vi däremot vill fördjupa oss i de olika beroendeförhållanden, länkar och produktionskedjor som utmärker matproduktionen så är det regionala livsmedelssystemet mera gripbart. Det betyder dock inte att det enkelt låter sig beskrivas. Det är komplext även på denna nivå och det är ju inte heller möjligt att helt avgränsa eller isolera till det värmländska territoriet. Även om producenterna är värmländska så innebär det ändå att insatsvaror och tjänster till stor del kan komma utifrån. Det visar sig också att det är vanskligt att avgränsa livsmedelsbranschen beroende på att den är så starkt sammanflätad med andra branscher, t.ex. transportsektorn och förpackningsindustrin. Det bör noteras att i diskussionen om ekologiskt jordbruk så är andelen ekologiskt certifiera d jordbruksmark av den totala arealen jordbruksmark i länen högst i landet i Värmland med 14,2 % (år 2010). Ytterligare 5,3% är under omställning till ekologiskt och därmed närmar man sig regeringens mål om att 20% av jordbruksmarken skulle vara ekologiskt certifierad i slutet av Skåne ligger lägst i landet med 3,8%. Sedan 2005 har den ekologiskt odlade marken nästan fördubblats i landet till hektar ld Det värmländska jordbruket utgör en betydande del för matproduktionen i regionen. Historiskt har också vidareförädling skett regionalt, men här har det skett en omfattande strukturomvandling under de senaste årtiondena. En stor del av slakteriverksamheten försvann från länet genom nedläggningen av Kils slakteri på 1990-talet. Värmlands chark och Kils nya slakteri är dock exempel på att viss närproduktion tryggats. Milkos verksamhet har nyligen lagts ned och Arla har nu tagit över de värmländska mjölkböndernas leveranser. De värmländska matproducenterna är en blandning mellan ett antal stora företag som Barilla, OLW, Konsum Värmland och Löfbergs Ula och små och medelstora företag (SME) som Swed-Jam, August Larsson Charkuteri och Torfolk. Det finns också ett antal mycket små företag, men som i vissa fall har potential att växa. Att öka förädlingsgraden och vidga marknaderna för dessa företag samt att koppla samman dem med större företag har varit en ambition för KIFA-projektet. Antalet verksamma som producenter eller anställda kan ge en viss uppfattning om livsmedelssektorns betydelse i förhållande till andra branscher. För att starta i jordbruksproduktionen så råder det en viss förvirring vad gäller det statistiska underlaget. Det hänger i sin tur samman med vilken typ av produktion som sker på basnivå och vad som kan hänföras till livsmedelsproduktion och vad som t.ex. kan klassas som skogsproduktion. Enligt LRF:s siffror skulle personer vara sysselsatta i de värmländska jordbruket och lägger man därtill de sysselsatta i den regionala livsmedelsindustrin enlig SCB:s statistik, personer så skulle livsmedelssektorn i Värmland omfatta personer. Enligt SCB är antalet sysselsatta i det värmländska jordbruket som producerar livsmedel personer och till detta kommer de ovan nämnda personer som är sysselsatta i förädlingsledet, totalt personer. Diskrepansen är stor och hänger förmodligen samman med att många jordbrukare är huvudsakligen skogsproducenter ll 10 Jordbruksverket, , Andelen ekologiskt odlad jordbruksmark ökar 11 Andelen sysselsatta i Jordbruket och livsmedelsbranschen i Värmland, Mejl från Olle Göransson 9

9 Förutom producentledet så finns en svårmätbar koppling till transport- och distributionsföretag, förpackningsindustrin, restaurang- och hotellbranschen, besöksnäringen och inte minst handeln. Beträffande den sistnämnda sektorn så sysselsätter enbart Konsum Värmland personer (1.478 heltider) inklusive den egna charkuteri- och bageriverksamheten (ca 170 personer). Det är intressant att notera att vi numera inte bara talar om produktion av livsmedel utan också om mat som en upplevelse eller attraktion, vilket innebär att maten blir en del av besöksnäringen och på det sättet också blir en tjänst. Därmed blir bland annat design en del av marknadsföringen och ett försäljningsargument. Olika tekniska lösningar och maskinutrustningar för produktion, distribution och försäljning medför också att livsmedelsbranschen involveras i andra sektorer i samhället. Under de senaste åren harvi sett att hem- och nätleveranser samt gårdsförsäljningar ökat i omfattning. Det betyder naturligtvis också att de statistiska underlagen för att spåra t.ex. sysselsättningseffekter blir osäkra. Region Värmland har låtit genomföra en studie av näringslivets tillväxt och konkurrenskraft i Värmland 12 och det framgår att livsmedelsindustrin år 2010 ligger i paritet med pappers- och massaindustrin vad gäller personaleffektivitet (personalkostnad/förädlingsvärde) och kapitaleffektivitet (kapitalkostnad/förädlingsvärde). Det bör dock påpekas att pappers- och massaindustrin har en betydligt högre omsättning och ett högre exportvärde, men drabbades också hårdare i samband med finanskrisen Livsmedelsbranschen i Värmland har enligt samma studie haft en positiv utveckling med överavkastning hos de stora företagen under 2000-talet med undantag för år Det hänger delvis samman med den strukturella omvandling och effektivisering som skett men också med att jordbruksproduktionen tillhör en skyddad och starkt reglerad sektor. Det har i Värmland under det senaste årtiondet funnits en stark tilltro till klusterbildningar för att vidareutveckla de traditionella branscherna, t.ex. The Paper Province, The Packaging Arena och Stål & Verkstad, men också IT-klustret Compare 13 Liknande diskussioner har förts inom besöksnäringen och livsmedelssektorn. Inom KIFA har många matproducenter framfört önskemål om att skapa en gemensam klusterorganisation. Måltidsriket Ekonomisk förening har funnits med i dessa diskussioner liksom Värmlandsmat och Hushållningssällskapet och utgjort embryon till en ännu bredare satsning. på samma sätt som t.ex. The Packaging Arena inkluderat den grafiska industrin och designföretag i sitt nätverk skulle matproducenterna kunna vinna på samarbete med besöksnäringen, restaurangbranschen, IT- och designföretag eftersom det som påpekats ligger en fördel i att öka produkternas tjänsteinnehåll. Här skiljer sig inte livsmedel från andra produkter, som behöver draghjälp i sin marknadsföring. KIFA har, som kommer att framgå i den fortsatta framställningen, anammat dessa tankegångar och därmed tagit på sig rollen som samverkansplattform i det fortsatta arbetet med att utveckla och förnya klusterdiskussionen i Värmland. 12 Region Värmland. Studie av näringslivets tillväxt och konkurrenskraft i Värmland - enligt Simpiermetoden. Publicerad För en diskussion om värmländska och internationella klusterbildningar se bl.a. Sölvell, Ö., 2009 och Berger S. & Johnstad, T.,

10 ,.,. EU: s regionalpolitik bygger på tre mål; konvergens som innebär solidaritet mellan regioner och att minska inkomstskillnader, regional konkurrenskraft och sysselsättning, som handlar om innovation, miljö och transporter/ikt och europeiskt territoriellt samarbete som innebär gränsöverskridande och transnationellt samarbete samt erfarenhetsutbyten mellan regionala och lokala myndigheter. Strukturfonderna är Europeiska regional utvecklingsfonden (ERUF), Europeiska sociala fonden (ESF) och Sammanhållningsfonden. Majoriteten av medlen ska fördelas enligt prioriteringarna i Lissabonstrategin 14 och de kräver nationell medfinansiering, vanligen SO%. Målet för ERUF är att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen genom att utjämna regionolo skilinoder. Det ska ske genom företagsinvesteringar, särskilt i små och medelstora företag (SME), genom infrastruktur, särskilt forskning, innovation, IKT, miljö, energi, transport samt genom finansiering, t.ex. riskkapital och fonder för lokal och regional utveckling. Målet för ESF är att skapa fler och bättre jobb genom att anpassa arbetskraften och företagen, öka tillgången till jobb för de som står utanför arbetsmarknaden och att satsa på humankapital genom förbättringar i utbildningssystemet. Under strukturfondsperioden har Sverige varit indelat i åtta regionala strukturfondsprogram varav strukturfondsprogrammet Norra Mellansverige är aktuellt för denna granskning. FHfJf - regional Konkurrt'n'ikraft nd1 ~y... ~:~l'iättnjng Det regionala strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för Norra Mellansverige omfattar Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län och har tagits fram av partnerskapet i regionen. Programmet betonar förnyelse och utveckling av näringslivet, entreprenörskap, internationalisering och en utvecklad samverkan mellan FoU, näringsliv och samhälle. Två tydliga insatsområden har identifierats: Närings/ivsutveck/ing och Tillgänglighet. När det gäller Näringslivsutveckling har två åtgärdsområden presenterats: Innovativa miljöer och Entreprenörskap. Här ägnas särskild uppmärksamhet åt åtgärd Entreprenörskap. 1: '"j ~n:fj!-'f:."nj fjka ~1 I programdokumentet för Norra Mellansverige anges för Åtgärd 1.2 Entreprenörskap att det för regionen handlar om att utveckla ett tillåtande och kreativt klimat som lockar till sig och stimulerar tillväxten av entreprenörer som vill starta och utveckla företag. Det befintliga näringslivet i regionen behöver utvecklas och kompletteras med nya företag och nya entreprenörer. Dessutom behöver internationalisering bland små- och medelstora företag stimuleras och utländska investeringar i regionen öka. Det är enligt dokumentet viktigt att främja positiva attityder till entreprenörskap och för detta krävs satsningar inom utbildningssystemet. I det sammanhanget är det viktigt med aktiviteter på universitet/högskolor för att bejaka, stärka och stimulera studenters kreativitet. Åtgärden ska stödja rådgivning och information. Riktade insatser som syftar till att främja positiva attityder företagande bland kvinnor och utrikesfödda bör särskilt stödjas. 14 Lissabonstrategin sjösattes år 2000 och hade som mål för 2010 att EU skulle vara världens mest konkurrenskraftiga och dynamiska kunskapsregion med en genomsnittlig BNP-tillväxt på 3% och med 20 miljoner nya jobb. 11

11 Den i regionen pågående strukturomvandlingen måste mötas med insatser som främjar strukturer för att identifiera affärs ideer, avknoppningar och innovationer samt stötta befintligt näringsliv som vill utvecklas. För insatser inom rådgivning och erfarenhetsutbyte behövs regionala supportsystem och tillgång till företagsnätverk för att tillgodose efterfrågan på sådana tjänster. Områdets natur- och kulturmiljöer utgör viktiga resurser för utvecklingen av besöksnäringen. Särskilda insatser för att utveckla miljöteknik, miljötjänster och miljöanpassning inom företagen behövs. Omställningen till ett mer hållbart energisystem behöver påskyndas som drivkraft för teknik-, produkt- och tjänsteutveckling. Tillgången till kapital är en grundförutsättning för etablering av nya företag och tillväxt i befintliga företag. Det finns system för offentlig finansiering inom dessa områden för att kompensera marknadens brister på utbudet av kapital. Det är viktigt att öka samarbetet mellan aktörer inom området för att underlätta för företag att utnyttja möjligheterna. Det finns tydliga indikationer på att finansiering av livsmedelsföretag är mera problematiskt än företag rent generellt. Investeringsnivåerna är höga, regelsystem och säkerhetstänkande kostar extra och det är svårt att få kapital till denna sektor. För innovationsprocesser är en tidig koppling till marknader och marknadskanaler viktiga för att nya produkter och tjänster ska nå ut på marknaden. Det finns forskning/studier från Lund" som pekar på att innovationsgrad/-kraft generellt är låg inom livsmedelsbranschen - men potentialen är mycket hög. Ännu ett för denna bransch särskiljande drag alltså. Därför finns ett behov av ny kompetens i företagandet i tidiga skeden, t.ex. mentorer, affärsänglar och samverkan med andra företag. Exempel på finansieringslösningar som bygger på offentligt-privat partnerskap är regionala partnerskapsfonder. KIFA har på ett tydligt sätt visat på de problem som gäller för branschen och har i sin ansökan också pekat på olika lösningar, bland annat för att koppla de små livsmedelsföretagarna till större företag inom såväl produktions- som konsumtionsledet. Det som fortsättningsvis framstår som väsentligt för att ytterligare öka närvaron och effektiviseringen av de små livsmedelsföretagen är långsiktiga finansierings- och marknadslösningar. 15 Beckeman,

12 \,:.If,I,.;c1! "-C el Bakgrunden till den ansökan 16 som ställdes till Europeiska regionala utvecklingsfonden var ett arbete som påbörjades år 2007 och som innebar att ett antal aktörer ställde sig bakom en avsiktsförklaring, som innebar att det skapades "nätverk och mötesplats för innovativ utveckling av Värmlandsproducerade livsmedel", Projektet fick namnet Kil Innovation Food Arena (KIFA), De parter som ingick i nätverket var LRF Värmland, Hushållningssällskapet i Värmland, Region Värmland, Ekologiska lantbrukarna i Värmland, Karlstads universitet, Kils kommun, Milko, Konsum Värmland, Måltidsriket ekjör. och Restauranghögskolan i Grythyttan/Örebro universitet. Dessutom uttalade en rad företag intresse för att medverka när verksamheten blir operativ. Vid tiden för ansökan hade ett intensivt arbete pågått för att säkra medfinansiering för projektet. Finansieringsplanen innebar att den offentliga medfinansieringen till övervägande del utgjordes av medel från Region Värmland 17 och projektägaren Kils kommun. Dessutom bidrog Hushållningssällskapet samt kommunerna Karlstad, Sunne, Torsby och Filipstad. Ansökan ställdes till Regionalt Strukturfondsprogram för stärkt konkurrenskraft och sysselsättning , Åtgärd 1.2 Entreprenörskap. (Programmet och åtgärden har beskrivits ovan). Proiektbeskri vning I den projektbeskrivning som inleder ansökan betonas den betydelse som kraven på förändring ställer på livsmedelssektorn. Det handlar bland annat om den låga innovationsgraden inom branschen och behovet aven samsyn för att åstadkomma en effektiv process och resultat. Dessa krav kommer från konsumenter, offentliga inköpare, dagligvaruhandeln mji. liksom från de krav världssamfundet ställer till följd av klimat- och resursfrågor samt kraven på en hållbar utveckling. KIFA ska fungera som en arena för att samla, initiera och leda nya utvecklingsfrågor inom livsmedelsproduktion i Värmland. KIFA ska också, enligt ansökan, verka för ökad produktion och förädling av livsmedel och för en utveckling och förstärkning av företagens innovationskraft. Värmland har förutsättningar att utvecklas "som en kvalitativ matregion med lyskraft i Europa". Närheten till förpackningsklustret The Packaging Arena stärker ytterligare utgångsläget. Projektets hemvist i den f.d. slakterianläggningen i Kil skapar goda förutsättningar för en framgångsrik innovationsmiljö för livsmedelsproducerande företag. Traditioner och regional identitet inom livsmedelsområdet samt tillgång till nätverk inom bland annat förpackningar, design, livsmedelshygien och gastronomi betonas också i projektbeskrivningen. "Projektet avser att fokusera på fem områden; teknik- och affärsutveckling i samverkan mellan små och medelstora livsmedelsföretag och FoU-organisationer som Karlstads universitet och andra nyckelaktörer, 16 Projektansökan från KIFA om medel ur Europeiska regionala utvecklingsfonden Ansökan om projektmedel från Region Värmland

13 o o o o teknikspridning och kunskapsöverföring från stora livsmedelsproducenter och forskningsinstitutioner till befintliga och nya små livsmedelsproducenter och företag inom andra branscher som samverkar med livsmedelsproducenterna, stimulera små livsmedelsföretag att satsa på utveckling och innovation, erfarenhetsutbyte och etablering av samarbete med livsmedelskluster och andra innovationsplattformar i andra regioner i Sverige och i andra EU-Iänder, förstärkning av den fysiska miljön" KIFA syftar till att initiera en regional utvecklingsprocess som omfattar nya samverkanskonstellationer samt positionering av regionens livsmedelsnäring och måltidskoncept. Projektet vänder sig primärt mot små och medelstora företag och enskilda entreprenörer där samverkan ska bidra till att nya affärsideer, koncept, produkter och tjänster utvecklas. Projektet skall lägga en grund för att etablera Värmland som en funktionell region med produkter och tjänster av världsklass inom livsmedel, måltid och måltidsupplevelser. "Visionen är att Värmland ska bli ledande på utveckling av landsbygdsföretag inom sektorn närproducerade livsmedel, med hög kvalitet och utvecklade mervärden." Projelit"h IIlJ! och malgrupp "Följande nio delmål- som återfinns i avsiktsförklaringen - har formulerats för projektet; o Ökad förädlingsgrad av livsmedel ger ökad lönsamhet för producenter, Bidra till att nya företag bildas och stärka befintliga företag, o Öka kvinnors och från andra kulturer inflyttades företagande, o Öka andelen ekologiska produkter, o o o o Ta tillvara de mervärden turism kan ge livsmedelsproducenterna - och vice versa, Producera råvaror som bevarar naturvärden och ger möjlighet till hållbarhet som varumärke, Samverka i lokalfrågor för att underlätta företagsexpansion, bland annat inom f.d. slakteriområdet i Kil, Utveckla nya kanaler för marknadsföring av närproducerade livsmedel, Samverka kring nya smarta och hållbara logistiska lösningar." "Projektets målgrupp: Små och medelstora företag inom livsmedelsbranschen Entreprenörer inom matsektorn och andra branscher som är anknutna till livsmedelsproduktion o Akademierna, primärt Karlstads Universitet, Restauranghögskolan i Grythyttan/Örebro universitet o Stöd- och rådgivningsorganisationer som Hushållningssällskapet i Värmland och nätverket Värmlandsmat Måltidsriket Ekonomisk Förening och dess medlemmar o The Packaging Arena, Broby Grafiska m.fl. o Företag verksamma inom "kreativa näringar", Visit Värmland, nätverken av upplevelseföretag 14

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla?

Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Jordbruket vid ett vägskäl: hur får vi maten och planetens resurser att räcka till alla? Svensk sammanfattning av den internationella studien IAASTD, International Assessment of Agricultural Science and

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling

Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling 2005 Åtgärder för att främja och underlätta för småskalig livsmedelsförädling ett regeringsuppdrag till Jordbruksverket och Livsmedelsverket Foto: Mats Pettersson Rapport 2005:10 Åtgärder för att främja

Läs mer

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion

Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Samling ger eko! En strategi för ökad ekologisk konsumtion och produktion Ekologiskt Forum Juni 2013 1 Samling ger eko! 1. Samling ger eko Ekologiskt Forum är sedan år 2002 ett nätverk för alla som är

Läs mer

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001

2011-05-20 preliminär. Årsrapport 2010. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 2011-05-20 preliminär Årsrapport 2010 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 CCI 2007SE06RPO001 Innehåll 1 Inledning... 7 1.1 Omfattning... 7 1.1.1 Kort redovisning av utfallet för programmet... 7

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020.

Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Sida 1 av 2 2013-06-28 Dnr. 304-1272-2013 Regionalt Program Mellersta Norrland för Europeiska Regionala Utvecklingsfonden 2014 2020. Bifogat översänds följande handlingar 1. Utkast till Regionalt Program

Läs mer

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT

OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT OPERATIVT PROGRAM INOM MÅLET INVESTERING FÖR SYSSELSÄTTNING OCH TILLVÄXT CCI Titel Version 1.1 Första året 2014 Sista året 2020 Stödberättigande från Stödberättigande till Kommissionens beslutsnummer Kommissionens

Läs mer

Vad har vi lärt i halvtid?

Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid? Vad har vi lärt i halvtid är en i vissa avseenden ovanlig rapport. Den utgör ett försök till en syntes av ett stort antal utvärderingar och följeforskningsinsatser. Dessa är

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle

Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Slutrapport - Följeforskning FÖRST-projektet Högskolan i Gävle Fredrik Jönsson Erik Jakobsson Lennart Svensson APeL FoU Mars 2010 Innehåll Inledning... 3 Arbetssätt och teoretiska perspektiv... 5 Målformulering,

Läs mer

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft

Från förstudie till slutkonferens. Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Från förstudie till slutkonferens KTU - Kompetens för tillväxt och utvecklingskraft Kommunförbundet Skåne Utvärdering av ett projekt för tillväxt och utvecklingskraft Bo Eriksson 2006-02-18 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Produktion: Näringsdepartementet Illustrationer: Johan Hallnäs/Svenska Grafikbyrån Foto Elliot Elliot/Johnér, omslag, Morgan Karlsson/Johnér, s 4, Kari Kohvakka/Johnér,

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid

Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning. Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Fö retag inöm de grö na na ringarna - attityder, strukturer öch ömgivning Förutsättningar för att skapa en attraktiv framtid Slutrapport 14 april 2014 Uppdrag: Tema 1: attityder, strukturer och omgivning

Läs mer

Kreativ ekonomi, gastronomi och regional utveckling

Kreativ ekonomi, gastronomi och regional utveckling Kreativ ekonomi, gastronomi och regional utveckling KREATIV EKONOMI, GASTRONOMI OCH REGIONAL UTVECKLING A Yvonne von Friedrichs Wilhelm Skoglund Kreativ ekonomi, gastronomi och regional utveckling Yvonne

Läs mer

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5

1. Inledning...4. 2. Analys...4. 2.1. Bakgrund Leaderområde...4. 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Analys...4 2.1. Bakgrund Leaderområde...4 2.1.1. Geografisk avgränsning...5 2.1.2. Regional identitet, delaktighet och regional förankring...6 2.1.3. Arbetsmarknad

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än

RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än RUS 2014 2020 Regional Ut vecklingsstr ategi för västerbottens l än Förord En attraktiv region från kust till fjäll Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) är framtagen för att öka samsynen mellan beslutsfattare

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling

Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling Övergripande analysunderlag för regional tillväxtpolitik i Halland 2014-2020 För en hållbar tillväxt och utveckling 1 Tolv sammanfattande slutsatser Denna analys utgör underlag för den regionala tillväxtpolitiken

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT

HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT HANDLINGSPLAN FÖR JÄMSTÄLLD REGIONAL TILLVÄXT Elisabeth Holm Monika Jönsson Region Dalarna 2013 INNEHÅLL Sammanfattning... 3 Mål... 3 Utmaningar.... 3 Delmål och aktiviteter... 4 1. Inledning... 6 2. Uppdrag

Läs mer

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga

om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Tema Unga om ungas attityder och roll i landsbygdsprogrammet. Rapport av Landsbygdsnätverkets tematsika arbetsgrupp - unga Innehållsförteckning Rapporten 3. Inledning 4. Bakgrund 6. Landsbygdsprogrammet

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten Dnr 3.2.18-12965/14 Sammanfattning: Inför den nya programperioden kommer vi att bilda ett nytt Leaderområde bestående av nuvarande Leader Kustlinjen och Leader Södertälje landsbygd. Dessutom kommer Salems

Läs mer

Exempel på samverkan kring lokal utveckling

Exempel på samverkan kring lokal utveckling Exempel på samverkan kring lokal utveckling Februari 2008 Förord Runt om i landet finns många lokala utvecklingsgrupper som arbetar för sina områdens utveckling. En viktig förutsättning för att deras arbete

Läs mer