PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM"

Transkript

1 Jag vill bo här och du vill bo där hur svårt kan det vara? PRO:S BOENDEPOLITISKA PROGRAM

2 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 3 Bygg fler bra boendet för äldre till rimliga kostnader. Riksdagen har slagit fast följande mål för bostadspolitiken: Alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader, i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Men att bo bra på äldre dar är ingen självklarhet. Långt ifrån. Allt för många äldre bor i hus och lägenheter som inte är anpassade för ett liv med avtagande rörlighet och ork. Att sitta fast i ett flerfamiljshus på tredje våningen utan hiss är en bister verklighet för många äldre. Det finns få alternativa boenden att flytta till. Många PRO-medlemmar är också oroade för sitt boende i framtiden. Det är en välfärdsvinst om äldre bor bra i första hand för individen, men också för samhället. Ett bra och tillgängligt boende gör att äldre kan bo hemma och leva ett självständigt liv högre upp i åldrarna. Det skjuter upp och minskar kostnader för vård och omsorg. Möjligheten att flytta till ett bättre boende i tid handlar om tillgången på bra och tillgängliga bostäder. Avgörande är också vilka förutsättningar äldre har att betala för sitt boende. Många har idag inte råd att flytta till ett bättre boende eftersom bostadskostnaderna blir för höga. För den äldre person som i tid vill planera sitt boende för att skjuta upp flytten till ett särskilt boende finns få, om ens några alternativ. För att klara äldres efterfrågan på bra boende behövs det fram till år 2030 byggas nya bostäder för äldre. Det är ett svindlande antal med tanke på att det råder bostadsbrist i 135 kommuner och brist på hyresrätter i nästan hela landet. Bostadsbyggandet är rekordlågt just nu. Intresset för äldres boende är skrämmande svagt hos stat, kommun, de flesta byggherrar och förvaltare, både när det gäller att tillgänglighetsanpassa befintliga bostäder och bygga nytt. Kommunerna har dålig kunskap om hur deras äldre invånare vill bo i framtiden. Långt ifrån alla kommuner har en bostadsförsörjningsplan, vilket de är skyldiga att ta fram under varje mandatperiod. Ytterst få kommuner inventerar sina befintliga bostadsbestånd för att se vilka renoveringsbehov som finns. Stat och kommun måste ta ansvar för äldres boende. Det är inte en äldreomsorgsfråga utan det handlar om boende- och bostadspolitik. Byggs ett bra boende för äldre har samhället stora vinster att göra. Idag är vi nära två miljoner pensionärer. Om 15 år blir vi en halv miljon fler. Det ställer helt nya krav på äldres boende. Trots detta är det märkligt tyst kring denna fråga i den politiska debatten. Det är hög tid att politiker och andra beslutsfattare får upp ögonomen för hur boendesituationen ser ut för en stor grupp medborgare. Detta boendepolitiska program är PRO:s bidrag till det arbetet! Visby den 2 juli Curt Persson Ordförande, PRO

3 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 5 INNEHÅLL Förord Vart tog välfärden vägen? Äldres rätt till ett bra boende är en fråga för hela samhället...6 Värdigt boende, bara för vissa?...7 PRO driver frågan om bra boende för äldre...8 PRO:s krav Äldres boende idag. Går utvecklingen bakåt?...9 En tillbakablick...9 Otillgänglig boendesituation...9 Blandade känslor PRO:s medlemmar om sitt boende...10 Hela havet stormar för få boendealternativ för äldre...10 Bostadsbrist i 135 kommuner. Inte acceptabelt...10 Hemtjänst och anhörigvård...11 Bra boende bara om du kan betala!...11 Investeringsstödet på väg att försvinna...11 Bostadstillägget räddar...12 Bostadsanpassningsbidrag...12 PRO:s Äldrebarometer PRO:s krav för ett bra boende för äldre...13 Krav på regeringen...13 PRO:s elva krav för ett bättre boende nya bostäder inom en femtonårsperiod! nya vård- och omsorgsboenden...15 Stärk bostadsförsörjningslagen inför sanktioner...15 Kraftfulla åtgärder från stat och kommun för att förbättra tillgängligheten till bostäder och bostadsmiljöer...16 Bryt segregationen genom boendeplanering...16 Höj livskvaliteten. Öka satsningarna på välfärdsteknologi...16 Tillgång till service nära hemmet...17 Rimliga boendekostnader för alla...17 Statligt finansieringsstöd när marknaden inte fungerar...18 Ökat inflytande för äldre lagstifta om pensionärsråd...18 Skapa förutsättningar för alternativa boendeformer...18

4 6 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 1. Vart tog välfärden vägen? Äldres rätt till ett bra boende är en fråga för hela samhället. Äldres livskvalitet är starkt kopplad till boendet och boendemiljön. Det handlar om tillgänglighetsanpassade hus och lägenheter, men också om närheten till livsmedels butiker, vårdcentraler, apotek, grönområden och kollektivtrafik. Att bo på ett sätt som skapar förutsättningar för delaktighet i samhället, ett rikt socialt liv och meningsfulla aktiviteter är grundläggande för ett bra liv. Men i dagsläget finns det få alternativ för äldre att flytta till när det vanliga boendet blir för stort, otillgängligt eller brister på annat sätt. Därför är boendet en av de viktigaste frågorna för PRO. Men boendefrågan gäller inte bara de äldre, utan påverkar samhället i stort. Bristen på mindre hyreslägenheter hämmar rörligheten på hela bostadsmarknaden och har skapat en situation där äldre, yngre och även barnfamiljer har svårt att hitta passande boende. Det byggs visserligen bostäder för äldre redan idag, och visst anpassas delar av dem efter pensionärers behov, men långt ifrån i den omfattning som behövs. Det finns exempel på bra boenden för äldre på flera platser i landet. Men till vilka kostnader? Det är inte ovanligt att en nyproducerad tvårummare kostar runt kronor i månaden. Betänker man då att medelinkomsten för en PRO-medlem är kronor före skatt är det en ekvation som inte går ihop. Dessutom talar den demografiska utvecklingen sitt tydliga språk. Idag är 1,85 miljoner svenskar 65 år och äldre. Den äldre befolkningen växer allt snabbare och det innebär att äldres boende blir en allt viktigare samhällsfråga. Antalet äldre över 65 år bedöms öka med 25 procent fram till år 2030 vilket innebär att antalet äldre kommer att vara ca 2,3 miljoner personer. Ökningstakten är som snabbast fram till 2035 för att därefter mattas av något. År 2050 är antalet personer 65 år och äldre 2,6 miljoner till antalet. Ökningstakten skiljer sig åt mellan olika regioner. Snabbast ökning har storstäder, förortskommuner till storstäder och förortskommuner till större städer. Mindre och glesbefolkade kommuner får en relativt måttlig ökning av antalet äldre. (Källa: Framtida bostadsbehov för äldre. En regional analys av den framtida efterfrågan på bostäder. WSP, juni 2014.) Den stora utmaningen idag är att erbjuda ett boende och en boendemiljö som äldre trivs med och som också möter den äldres behov och förutsättningar. Planeringen måste börja nu!

5 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 7 Befolkningsutveckling 65 plus fram till år Index 2014= Storstäder Förortskommuner till storstäderna Störrestäder Förortskommuner till störrestäder Pendlingskommuner Turism- och besöksnäringskommuner Varuproducerandekommuner Glesbygdkommuner Kommuner i tätbefolkad region Kommuner i glesbefolkad region Riket Riksdagen har slagit fast följande mål för bostadspolitiken: Alla ska ges förutsättningar att leva i goda bostäder till rimliga kostnader, i en stimulerande och trygg miljö inom långsiktigt hållbara ramar. Det är sedan landets kommuner som har det praktiska ansvaret för att äldre får möjligheten att leva och bo självständigt under trygga förhållanden. Undersökningar som PRO har gjort visar att det är få kommuner som lever upp till detta ansvar. Äldre är i alldeles för begränsad utsträckning delaktiga i kommunernas planering av boende och boendemiljöer. Vi äldre har idéer och vet hur ett bra boende för oss skulle kunna utformas. Varken kommunerna eller bostadsföretagen tar tillvara på den kompetens och det kunnande vi har. Vi måste ges möjlighet att vara med och påverka i planeringen av boende för äldre. De kommunala pensionärsråden skulle kunna vara ett naturligt forum för detta, men det kräver att kommunerna är intresserade av verklig samverkan med oss pensionärer. Värdigt boende, bara för vissa? Äldres boende är inte en isolerad fråga som endast rör äldre. Den har mycket större sprängkraft än så. Vi menar att politiker har avsagt sig ansvaret för bostadspolitiken. Dagens bostadsmarknad tillgodoser inte behoven hos stora medborgargrupper. Yngre som söker sin första bostad har svårt att finna ett bra boende och detsamma gäller äldre som behöver en mindre och tillgänglighetsanpassad bostad. Genom den stora bristen på mindre hyreslägenheter har vi skapat en situation där många, både äldre och yngre, har hamnat i en svår socialsituation. Detta hämmar rörligheten på hela bostadsmarknaden, inte bara för yngre och äldre. Även barnfamiljer får svårare att hitta bostäder som motsvarar deras krav, eftersom äldre bor kvar i dessa för dem ofta billigare boenden.

6 8 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? För oss handlar det inte om att bygga och renovera bostäder för olika åldersgrupper. Det handlar om att tillgodose krav på goda bostäder för alla. Det innebär att det behöver byggas lägenheter som passar både för den yngre generationen och den äldre. För båda dessa åldersgrupper är det i första hand hyresrätter som är aktuella. Det är en myt att alla äldre har stora tillgångar i en dyr villa. För många äldre är dagens höga insatser i en ny tillgänglighetsanpassad bostadsrätt ett hinder för att kunna flytta. PRO driver frågan om bra boende för äldre. Alla äldre ska ges möjlighet att leva i bra bostäder till rimliga kostnader, i en trygg miljö som skapar förutsättningar för delaktighet i samhället, ett rikt socialt liv och meningsfulla aktiviteter. Ett bra boende för äldre är en god investering för hela samhället. PRO:s självklara mål för att äldre ska kunna leva ett bra liv ställer naturligtvis krav på politiker och beslutsfattare att ta frågan om äldres boende på allvar. Vi kräver att regeringen skyndsamt ska ta initiativ i frågan om äldres boende. PRO:s krav. PRO begär att regeringen senast våren 2016 ska presentera konkreta förslag om hur äldre ska ges möjlighet till ett bra boende till rimliga kostnader, i en trygg miljö som skapar förutsättningar för delaktighet i samhället, ett rikt socialt liv och meningsfulla aktiviteter. Nedan sammanfattas PRO:s krav. På sidan 13 och framåt utvecklar PRO punkterna nya bostäder för äldre inom en femtonårsperiod! Varav nya lägenheter inom vård- och omsorgsboenden inom en femtonårsperiod! Stärk bostadsförsörjningslagen inför sanktioner för de kommuner som inte lever upp till lagen. Kraftfulla åtgärder från stat och kommun för att förbättra tillgängligheten till bostäder och boendemiljöer. En boendeplanering för blandade befolkningsgrupper. Ökade satsningar på välfärdsteknologi. Tillgång till service i bostädernas närmiljöer. Rimliga boendekostnader. Statlig finansieringsgaranti där marknaden inte fungerar. Ökat inflytande för äldre lagstifta om kommunala pensionärsråd. Skapa förutsättningar för alternativa boendeformer.

7 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 9 2. Äldres boende idag. Går utvecklingen bakåt? En tillbakablick. Visst har det hänt mycket när det gäller boende för äldre under de senaste 100 åren. Ännu i början av 1900-talet saknade en stor andel äldre försörjning. För dem som inte hade familj återstod fattigstugorna, där fattiga, gamla och sjuka personer trängdes tillsammans. Fattigstugorna omvandlades 1918 till ålderdomshem och nya ålderdomshem inrättades för att ta hand om pensionärer som utan egen förskyllan var beroende av kommunens hemhjälp. Med bättre pensionsförmåner och bostadstillägg blev det efterhand ekonomiskt möjligt för allt fler äldre att bo kvar i sina egna hem, men bostadsstandarden fram till andra världskriget med omoderna eller halvmoderna bostäder gjorde trots detta att många äldre tvingades flytta till ålderdomshem. Bostadsstandarden i landet började dock att förbättras efter andra världskriget. Till stor del berodde detta på den reform som möjliggjorde bildandet av kommunala bostadsföretag. De kooperativa bostadsföretagen HSB och Riksbyggen spelade också en stor roll. Bostadsproduktionen ökade under 1950-talet och framåt. Det så kallade miljonprogrammet då lägenheter byggdes om året mellan 1965 och 1974 innebar att allt fler äldre människor gavs möjligheten att bo kvar i eget boende. Kommunerna började under 1970-talet att bygga särskilda servicehus avsedda för äldre personer som i stort sett kunde klara sig själva. För sjuka personer med stora hjälpbehov byggde landstingen sjukhem. Under och 70-talen ökade antalet hemhjälpstimmar kraftigt. Från och med 1980-talet utvecklades hjälpen att omfatta alltmer personlig omvårdnad och blev det vi idag kallar hemtjänst. Utvecklingen av hemtjänst har inneburit att äldre som har stora hjälpbehov kan bo kvar hemma. Servicehusen har på många ställen omvandlats till vård- och omsorgsboende eller till seniorboende och på senare år även till trygghetsboende. Tröskeln för att få lägenhet i vårdoch omsorgsboende har kraftigt höjts. De två senaste decennierna har därför präglats av att allt fler äldre bor kvar hemma med stöd av hemtjänst och/eller hemsjukvård. Otillgänglig boendesituation. Idag bor de allra flesta äldre kvar i sina egna hem. Det gäller också de allra äldsta, vid 100 år fyllda bor hälften kvar i ordinärt boende. Den helt dominerande boendeformen bland äldre är villa. Även om det med stigande ålder minskar. Efter 85 års ålder är det fortfarande en fjärdedel som bor i villa. För många äldre är tillgängligheten i och till bostaden ett stort problem. Bara en fjärdedel av landets bostäder uppskattas vara tillgängliga för personer med rörelsehinder. En miljon hushåll som bor i flerfamiljshus saknar tillgång till hiss. Sveriges vanligaste hyreshus är tre våningar utan hiss. Bara en mindre andel av äldre bor i särskilt boende, cirka 5 procent i åldersgruppen 65+ och 14 procent av 80 år och äldre var den senare siffran dubbelt så hög. 70 procent av de som bor i särskilt boende är kvinnor.

8 10 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? Blandade känslor PRO:s medlemmar om sitt boende. Bland PRO:s medlemmar är det 45 procent som bor i villa eller radhus, framför allt de medlemmar som är under 70 år. 27 procent bor i hyresrätt och 23 procent bor i bostadsrätt. Knappt några, endast 3 procent bor i trygghetsboende/seniorboende eller äldreboende/ serviceboende. Av PRO:s medlemmar uppger 98 procent att de trivs med sitt boende. Drygt 80 procent upplever att boendekostnaderna är på en rimlig nivå. De som har bott länge i sin villa, radhuset eller lägenheten har ofta låga boendekostnader och det är en bidragande orsak till att många bor kvar. Men det är ändå så pass många som 20 procent som menar att boendekostnaderna inte är rimliga. Många uttrycker också oro över sin ekonomiska situation och därmed möjlig heten att välja bra bostad och miljö. Det handlar ofta om låga pensioner och höga hyror. PRO:s medlemmar anser att närhet till affär och service är viktigt. Även närhet till natur, grönområden och parker, kollektivtrafik samt att boendemiljön är anpassad efter deras fysiska behov är viktigt. Om medlemmarna i framtiden inte har möjlighet att bo kvar i sin nuvarande bostad på grund av åldersskäl, hälsoskäl eller ekonomiska skäl är alternativen jämnt fördelade mellan: eget mindre boende, seniorboende, trygghetsboende eller i särskilt boende. Hela havet stormar för få boendealternativ för äldre. Enligt Boverket fanns det 2011 cirka ca anpassade boenden för äldre varav merparten är seniorboenden och drygt trygghetsboenden. Antalet platser i särskilt boende har minskat kraftigt under de senaste åren. Sedan 2006 har platser försvunnit enligt Socialstyrelsen. Som en följd av minskningen har det blivit svårare för äldre att få ett biståndsbeslut som ger rätt till särskilt boende. Kommunerna är medvetna om att det saknas platser. Endast sex av tio kommuner anser sig ha täckt behovet av särskilda boendeformer för äldre. Enligt Socialstyrelsen har drygt var femte äldre som fått beslut om särskilt boende fått vänta längre än ett år på en plats. Detta ska ses mot bakgrund av att det idag finns nära två miljoner människor över 65 år. År 2030 kommer antalet personer över 65 år att vara 2,3 miljoner. Andelen 80 år och äldre kommer att öka från dagens personer till år Bostadsbrist i 135 kommuner. Inte acceptabelt. För den som vill flytta till en nybyggd, och därmed tillgänglig, bostad blir det allt svårare att hitta alternativ i nästan hälften av landets kommuner. Enligt Boverket är det bostadsbrist i 135 kommuner. Intresset av att flytta till hyresrätt ökar med stigande ålder för äldre som bor i småhus. När det egna småhuset blir allt för arbetskrävande och orken minskar är en tillgänglig hyresrätt ett lockande alternativ. Men, enligt Boverket saknas det hyreslägenheter i så många som 259 kommuner. Det saknas även hyresrätter i de kommuner som uppger att de har balans eller till och med överskott på bostäder. I många avfolkningskommuner, där det ofta finns ett bostad s- överskott saknas bostäder som är anpassade efter äldres behov. Riksrevisionen konstaterar att investeringsstödet till trygghetsbostäder är otillräckligt för dessa kommuner.

9 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 11 Hemtjänst och anhörigvård. Den viktigaste förutsättningen för att äldre ska kunna bo kvar hemma i sitt eget boende när hälsan sviktar är den vård och omsorg som utförs av anhöriga och kommunen. Kommunerna ansvarar för hemtjänsten. Den 1 oktober 2013 var äldre beviljade hemtjänst, inberäknat dem som enbart hade trygghetslarm och matdistribution. En majoritet är äldre än 80 år. Antalet äldre med hemtjänst ökar stadigt, även bland dem med stora och omfattande behov av vård och omsorg, till följd av att färre får plats på särskilt boende. Andelen äldre som får hemtjänst är dock lägre än tidigare på grund av att antalet äldre blir fler. Bra boende bara om du kan betala! Möjligheterna att flytta till ett bättre och mer anpassat boende i tid handlar om vilka förutsättningar äldre har att betala för sitt boende och tillgången på bra och tillgängliga bostäder. Den genomsnittliga PRO-medlemmen har en månadsinkomst på kronor före skatt. Det talas ofta om att de som åldras idag har en god ekonomi i form av kapital i fastigheter och/eller sparande. Men i takt med att avtalspensioner, egna pensionsförsäkringar, kapital och fortsatt arbete spelar en större roll för ekonomin som pensionär ökar inkomstskillnaderna mellan olika pensionärer. Åtskilliga kommer att vara hänvisade till garantipension. Pensionsmyndigheten rapporterade att varannan kvinna som idag går i pension hamnar under EU:s definition av fattigdomsgräns i Sverige på kronor per månad före skatt. Äldre som bor i hyresrätt har högre boendekostnad än de som bor i bostadsrätt eller småhus och hyrorna fortsätter att stiga. Hyrorna ökade i genomsnitt med 2,2 procent mellan 2012 och 2013, enligt SCB. En trerummare kostade 2013 i genomsnitt kronor i månaden, men det skiljer sig mellan olika delar av landet. I Storstockholm kostade lägenheten i snitt kronor per månad. De nya hyreslägenheter som byggs blir påtagligt mycket dyrare än det befintliga beståndet. För en trerumslägenhet som byggdes 2011 var hyran 66 procent högre än hyran för en trerummare i beståndet som helhet. Det innebär cirka kronor i månaden för en nyproducerad trerummare. Dagens skatteregler missgynnar hyresrätter i förhållande till andra upplåtelseformer. Investeringsstödet på väg att försvinna. År 2007 infördes ett statligt investeringsstöd för att öka byggandet av särskilda boenden för äldre. Sedan 2010 omfattar stödet även trygghetsbostäder. Stödet upphör Vid nybyggnation är stödet kronor per kvadratmeter och vid ombyggnad kronor.

10 12 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? Bostadstillägget räddar. Pensionärer med låga inkomster kan få tillägg till sin pension för att täcka boendekostnaden. Ersättning är högst 93 procent av bostadskostnaden upp till kronor beroende på inkomst. En gift pensionär har rätt till halva beloppet. På summan görs ett tillägg på 170 kronor per person för gifta och 340 kronor för ogifta personer. Den som är ogift och har mindre än kronor i månaden kvar att leva på efter att boendekostnaderna är betalda, har möjlighet att få ett särskilt bostadstillägg som täcker mellanskillnaden. För en gift person är motsvarande belopp kronor per månad. Drygt pensionärer har bostadstillägg. Ytterligare cirka pensionärer beräknas vara berättigade till bostadstillägg om de ansökte om detta. Bostadsanpassningsbidrag. Det kommunala bostadsanpassningsbidraget är till för att enskilda ska kunna få sin bostad anpassad med sådana åtgärder som är nödvändiga på grund av en funktionsnedsättning. Stödet riktar sig till alla med funktionsnedsättning, men det är framförallt äldre som får bidraget. Drygt 70 procent går till personer som är 70 år eller äldre. Beloppet ska motsvara skälig kostnad, men det finns inget kostnadstak för åtgärderna. År 2012 beviljades bidrag till en sammanlagd kostnad av drygt 1 miljard kronor. Den genomsnittliga kostnaden var knappt kronor. PRO:s Äldrebarometer Resultaten i PRO:s Äldrebarometer 2012 visar att kommunerna inte satsar på att göra boendet för äldre mer tillgängligt. Äldrebarometern visar också att det är få kommuner som, trots en ökande andel äldre, planerar för boende för äldre. I Äldrebarometern får även tillgången på trygghetsbostäder ett lågt betyg. I jämförelse med förra Äldrebarometern 2010 har det snarare blivit sämre. Det är anmärkningsvärt med tanke på att regeringen sedan 2010 delat ut stimulansmedel till investeringar i denna boendeform.

11 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? PRO:s krav för ett bra boende för äldre. Krav på regeringen. PRO kräver att regeringen senast våren 2016 ska presentera konkreta förslag om hur äldre ska ges möjlighet till ett bra boende till rimliga kostnader, i en trygg miljö som skapar förutsättningar för delaktighet i samhället, ett rikt socialt liv och meningsfulla aktiviteter. PRO:s elva krav för ett bättre boende: nya bostäder för äldre inom en femtonårsperiod! Varav nya lägenheter inom vård- och omsorgsboenden inom en femtonårsperiod! Stärk bostadsförsörjningslagen inför sanktioner. Kraftfulla åtgärder från stat och kommun för att förbättra tillgängligheten till bostäder och bostadsmiljöer. En boendeplanering för blandade åldersgrupper. Ökade satsningar på välfärdsteknologi. Tillgång till service i bostädernas närmiljöer. Rimliga boendekostnader. Statlig finansieringsgaranti där marknaden inte fungerar. Ökat inflytande för äldre lagstifta om kommunala pensionärsråd. Skapa förutsättningar för alternativa boendeformer nya bostäder inom en femtonårsperiod! Genom att studera den demografiska utvecklingen och äldres önskemål att byta bostad beräknar vi att bostadsbehovet för gruppen 65 år äldre kommer att öka med 29 procent fram till Det motsvarar nya bostäder under kommande 15 år. Bara för personer 65 år och äldre! Fram till år 2050 motsvarar bostadsbehovet för personer 65 år och äldre inte mindre än bostäder. Totalt finns det i Sverige idag ca 1,2 miljoner hushåll som består av individer som är äldre än 65 år. Drygt 95 procent av dessa hushåll utgörs av 1- eller 2-personers hushåll. Det betyder att det framför allt är mindre lägenheter, som skulle kunna passa både yngre och äldre, som behövs byggas de närmaste åren. De lägenheter som byggs bör vara tillgänglighetsanpassade och ligga i centrala lägen med närhet till livsmedelsbutiker, kollektivtrafik och annan service. För att täcka yngres behov krävs ett ännu större bostadsbyggande. Vi redovisar inte några siffror rörande det antalet i denna rapport. Totalt för alla åldersgrupper beräknas till år 2050 det framtida bostadsbehovet öka med ca 20 procent. Det motsvarar en efterfrågan på nästan bostäder! Fördelat på olika lägenhetstyper beräknas en efterfrågan på mer än rumslägenheter i flerbostadshus och nästan rumslägenheter i flerbostadshus. Det motsvarar 60 procent av det tillkommande bostadsbehovet i Sverige fram till 2050.

12 14 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? Bostadsbehov för hushåll 65 plus. Index 2013= Storstäder Förortskommuner till storstäderna Störrestäder Förortskommuner till störrestäder Pendlingskommuner Turism- och besöksnäringskommuner Varuproducerandekommuner Glesbygdkommuner Kommuner i tätbefolkad region Kommuner i glesbefolkad region Riket Men för att bostäder ska kunna passa olika åldersgrupper, inte bara äldre, krävs ett långsiktigt hållbarhetstänkande. Bostäder ska stå i många år. De måste anpassas till den demografiska utvecklingen. Bostäder som idag byggs för i första hand yngre, som till exempel studentbostäder, kommer i en framtid behövas för andra åldersgrupper. Och tvärtom, bostäder som idag byggs för äldre ska i framtiden kunna bebos av yngre personer. Med en klok planering kan dagens bostäder om ett antal år byggas om för att passa en bredare målgrupp. Detta perspektiv måste vara ett viktigt inslag i bostadsbyggandet. Genom att redan idag planera för framtidens behov, kan ombyggnader och renoveringar genomföras till lägre kostnader. Det innebär bland annat att vi säger nej till att studentbostäder och andra ungdomsbostäder ska få byggas med lägre krav på tillgänglighet. För att de nya bostäder som byggs ska passa för alla krävs att de uppfyller kraven på tillgänglighet. Det framtida bostadsbehovet varierar kraftigt beroende på region. För storstäderna, större städer och kommuner när dessa, beräknas en kraftig efterfrågeökning vilket kommer att skapa ett starkt tryck på ökad bostadsproduktion. I många andra regioner beräknas det uppstå ett överutbud av bostäder vilket innebär att dessa kommuner riskerar att stå med outhyrda lägenheter eller tvingas riva bostäder. Källa: Framtida bostadsbehov för äldre. En regional analys av den framtida efterfrågan på bostäder. WSP, juni 2014.

13 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 15 Bostadsefterfrågan fördelat på lägenhetstyper. Riket rum flerbostadshus 3 rum flerbostadshus 3 rum småhus 4+ rum småhus 4+ rum flerbostadshus nya vård- och omsorgsboenden. Utifrån befolkningsutvecklingen med allt fler i de allra äldsta åldersgrupperna kommer det att krävas fler boenden som redan från början är anpassade för äldres olika behov. För att stimulera nybyggnation av vård- och omsorgsboenden och trygghetsboenden måste investeringsstödet till dessa boendeformer göras permanent. Investeringsstödet är inte heller ett tillräckligt gott incitament för kommuner att bygga nytt. Särskilt gäller detta avfolkningskommuner. Stödet behöver därför höjas. Åldersgränsen 70 år är ett hinder för dessa kommuner. Åldersgränsen bör därför sänkas till 65 år. Dagens boendeformer för äldre är alltför styrda av strikta gränser. Nya former av trygghets boenden och andra boenden för äldre behöver utvecklas. PRO vill se boenden med anställd personal för service och omsorg, utan att de behöver räknas till vård- och omsorgsboenden. För många kan det innebära att de inte måste flytta till ett vård- och omsorgsboende när omsorgsbehoven ökar. Kravet på nya lägenheter inom vård- och omsorgsboenden, bygger på att allt fler kommer att vara äldre än 80 år och att antalet lägenheter idag inte täcker behoven. Vi beräknar att 16 % av dem över 80 år behöver ha en lägenhet i vård- och omsorgsboenden. PRO föreslår att den som har fyllt 80 år ska ha möjlighet att utan särskild biståndsprövning själv avgöra när hon eller han ska flytta till ett vård- och omsorgsboende (särskilt boende). 1 PRO är bekymrat över att en stor andel av kommunerna anser att behoven av vård- och omsorgsboenden är täckta eller att det rentav finns ett överskott på sådana boenden. Det är långt ifrån PRO:s bild av verkligheten. Behovet är täckt i endast ett fåtal kommuner om man ser till enskildas behov av vård- och omsorgsboenden. Stärk bostadsförsörjningslagen inför sanktioner. Samhället har ett ansvar för äldres boende. PRO konstaterar att varken kommun eller stat tar det ansvar som krävs för ett bra boende för äldre. De flesta kommuner har dålig kunskap om hur deras äldre kommuninvånare vill bo i framtiden. Långt ifrån alla kommuner har en bostadsförsörjningsplan, vilket de är skyldiga att ta fram under varje mandatperiod. PRO menar att bostadsförsörjningslagen måste skärpas ytterligare och de kommuner som inte lever upp till lagen bör bötfällas för detta. 1 Trygghet, tillit och tillgänglighet PRO juli 2014.

14 16 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? Kraftfulla åtgärder från stat och kommun för att förbättra tillgängligheten till bostäder och bostadsmiljöer. En stor andel av äldre bor i bostäder som inte är tillgängliga. I många hyreshus med två eller fler våningar saknas det hiss och för den som har begränsad rörlighet kan det vara svårt eller helt omöjligt att ta sig nerför trapporna utan hjälp. Det innebär att äldre kan bli instängda och isolerade i sina lägenheter. Ofta brister tillgängligheten i bostadens närmiljö. Det handlar om backar och ojämn mark, men också om dålig belysning som gör att många känner sig otrygga när det är mörkt. Fastighetsägare och kommun har huvudansvaret för att bostaden och dess närmiljö görs tillgänglig. Genom det kommunala anpassningsbidraget kan lägenheten göras tillgänglig. Bidraget kan också finansiera till exempel ramper. Vid dyrare insatser för att göra bostäder tillgängliga räcker inte det bidraget. Vi menar att staten också måste ta ett ansvar för tillgänglighets satsningar som är dyrare och mer omfattande. Det tydligaste exemplet är hissar. Läggs kostnaderna på hyran kan det leda till kraftiga hyreshöjningar. Kostnaderna för hissar och andra särskilt dyra tillgänglighetsåtgärder bör helt eller delvis täckas av ett statligt tillgänglighetsbidrag. Många gånger kan kostnaderna bli lägre om bostadshusen görs tillgängliga i samband med renoveringar. Det finns gott om exempel som kan tjäna som förebilder. Värt att nämna är projektet Gôrbra för äldre i Göteborg. I de bostadsområden som ingick i projektet genomfördes olika former av anpassningar och andra åtgärder för att göra bostäder och bostadsmiljöer tillgängliga. Det handlar om automatiska dörröppnare, ramper, belysning och sittmiljöer utanför husen. Det kommunala bostadsbolaget Gnestahem upprättade en tillgänglighetsplan för att mer planmässigt kunna göra fastighetsbeståndet tillgängligt. Bryt segregationen genom boendeplanering. Boendeplaneringen ska skapa goda förutsättningar att blanda olika boendeformer och olika åldersgrupper. Segregerade bostadsområden för äldre är inte en bra lösning. De flesta vill bo i bostadsområden där det bor både yngre och äldre, barnfamiljer och ensamhushåll. PRO:s medlemsundersökning visar att det gäller en stor majoritet av våra medlemmar. Sådana områden leder till mer levande miljöer och ger förutsättningar för ett varierat utbud av service. Höj livskvaliteten. Öka satsningarna på välfärdsteknologi. Med välfärdsteknologi menas teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för bland annat äldre. Välfärdsteknologi kan även stödja eget boende och förebygga eller komplettera vård- och omsorgsbehov. Samtidigt är det viktigt att betona att tekniska lösningar aldrig kan ersätta personal och anhöriga. De kan däremot bli värdefulla komplement och stöd till de insatser som dessa utför. Vanliga teknikstöd är trygghetslarm och spisvakt, de finns i nästan alla kommuner. Andra exempel är larmmatta, bildportstelefoner och kamera och bildskärm för kommunikation mellan en brukare av äldreomsorg och personal. Nya produkter skapas som kan ge trygghet och ökad självständighet för den äldre. Vad som ska användas och hur mycket teknikstöd som ska erbjudas beror naturligtvis på om den enskilde önskar denna form av stöd.

15 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? 17 Det är viktigt att både stat, landsting och kommuner satsar resurser för att utveckla olika välfärdsteknologiska lösningar. Det ger nya förutsättningar för att under längre tid kunna fungera i ordinärt boende. Sverige ligger på det här området efter både Danmark och Norge. Sverige bör på nytt utvecklas till ett föregångsland på detta område. För många kan olika välfärdsteknologiska lösningar förbättra möjligheten att bo kvar i sin gamla bostad. Frågor om välfärdsteknologi rör enskildas möjligheter att få ett gott liv. I första hand är de uppgifter för kommuner och landsting/regioner och bör därför diskuteras i kommunernas och landstingens/regionernas pensionärsråd. Tillgång till service nära hemmet. Undersökningar bland PRO:s medlemmar visar att en majoritet, framför allt kvinnor, vill ha tillgång till en butik för dagligvaror i bostadens närmiljö. För många är det enda möjligheten att kunna handla sina matvaror. Livsmedelsbutiken är också en mötesplats för äldre. Där har man möjlighet att träffa grannar och vänner, men också sitta ner en stund och se på folklivet. En handel som är koncentrerad till stormarknader är inget alternativ för äldre. Orsaken kan vara att många. Framför allt kvinnor saknar bil och orkar inte åka med bussen till stormarknaden. Stora varuhus är också ett hinder för många äldre. Det är helt enkelt för arbetsamt att handla i dessa. Om handeln fortsätter att koncentreras till stormarknader och centrumanläggningar, blir det svårare för många äldre att bo kvar i sitt bostadsområde. De får också svårare att klara sin vardag och blir mer beroende av hjälp från andra. Det är viktigt att butiker för dagligvaruhandel blir kvar i befintliga områden och att dessa finns med vid planeringen av nya bostadsområden. Planera byggandet för att kunna utnyttja gemensam service bättre. Det gäller både lokaler och personal för service och omsorg, gemensamhetslokaler för sociala aktiviteter samt gästlägenheter för övernattning. Till service hör en god kollektivtrafik. Många äldre saknar bil och för dem är kollektivtrafiken en förutsättning för ett gott liv. Det innebär att det måste finnas en hållplats för kollektivtrafik i närområdet och en turtäthet som gör det möjligt att besöka de butiker och serviceanläggningar som inte finns i närområdet. Rimliga boendekostnader för alla. Det är idag dyrt för många äldre att byta bostad. Boendekostnaderna i den gamla bostaden är ofta förhållandevis låga. Det visar en av PRO:s medlemsundersökningar. Ska man flytta till en ny bostad blir det ofta en kraftig ökning av dessa. Alla har inte heller en bostadsrätt eller villa som de kan sälja med god vinst. De som drabbas av de höga boendekostnaderna är personer med låga inkomster. Där hittar vi bland annat de unga som ska skaffa sig en första bostad och äldre med genomsnittliga eller låga pensioner. PRO kräver en höjning av bostadstillägget för en bättre anpassning till de verkliga boendekostnaderna.

16 18 JAG VILL BO HÄR OCH DU VILL BO DÄR HUR SVÅRT KAN DET VARA? Sverige har i jämförelse med andra länder mycket höga byggkostnader. Därutöver tillkommer också kostnader för marken. De höga produktionskostnaderna måste sänkas om vi ska få rimliga hyresnivåer. Ett sätt är att bygga med prefabricerade hus. Det finns idag goda exempel på att man kan minska byggnadskostnaderna på detta sätt, bland annat genom SABOS så kallad Kombohus. Med ett ökat byggande och fler bostäder pressas boendekostnaderna neråt. Uppfylls PRO:s krav på nya bostäder leder det till lägre hyreskostnader. Statligt finansieringsstöd där marknaden inte fungerar. Under denna rubrik ryms två former för statligt stöd. Många äldre bor i glesbygd eller på andra orter där det inte finns någon efterfrågan på bostäder. De som bor i villa får den inte såld och tvingas därmed ofta bo kvar i ett otillgängligt boende. För att underlätta för dem krävs någon form av statligt stöd eftersom marknaden i praktiken hindrar dem från att flytta. Många pensionärer har svårt att få banklån för att köpa en ny bostad. Detta är ett stort hinder för att kunna skaffa sig en ny bostad eftersom det blir allt färre hyresrätter. De hinder som marknaden sätter upp måste staten lösa med någon form av finansieringsstöd. Det kan handla om inlösen av villor som inte går att sälja och stöd för att kunna få banklån. Ökat inflytande för äldre lagstifta om pensionärsråd. Många misstag kan undvikas och många goda förslag till lösningar tas tillvara om äldre får bidra med sina kunskaper tidigt i planeringsprocessen. Det finns exempel som visar att kommuner som lyssnat på PRO och andra pensionärsorganisationer inte har följt sina ursprungliga planer på att lägga ner äldreboenden. Andra exempel visar att de kommuner som lyssnat redan från början har tagit hänsyn till äldres behov av tillgänglighet vid planering av bostadsområden. Förutom en bättre boendemiljö har åtskilliga miljoner sparats på att göra rätt från början. De kommunala pensionärsråden utgör ett forum för råd och inflytande för äldre genom sina organisationer. Det bästa sätter att öka inflytandet för äldre är att ta dessa råd på stort allvar och se ledamöterna som goda rådgivare i planeringsarbetet. Även landstingens/regionernas pensionärsråd berörs av frågor om bostadsanpassningar genom att landstingen/regionen har ett ansvar för tekniska hjälpmedel. För att stärka rådens ställning bör råden och rådens uppgifter regleras genom lagstiftning. Enligt PRO bör också pensionärsråden knytas till kommun- respektive landstings- eller regionstyrelse. Skapa förutsättningar för alternativa boendeformer. Många vill söka egna alternativ för boendet. Det kan handla om seniorhusföreningar, kooperativa hyresrätter, kollektivhus och andra bogemenskaper. Idag är möjligheterna att låna till sådana bostäder ett stort hinder. Underlätta lånemöjligheterna för dem som vill satsa på kooperativa lösningar för äldres boenden.

17 Juni 2014, PRO, Pensionärernas Riksorganisation Text: PRO, Produktion: IK Stockholm, Tryck: Printgraf Artikelnummer: PRO700, Foto: Johnér

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende

Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende Bra bostäder och välfärdsteknologi en förutsättning för kvarboende 1 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Tierp 16 januari 2014 Regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar Kunskap, kreativitet

Läs mer

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se

Bo bra på äldre dar. Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013. Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bo bra på äldre dar 1 Eldre og bolig, Bergen 16 oktober 2013 Tomas Lagerwall Hjälpmedelsinstitutet tomas.lagerwall@hi.se Bakgrund 2 Nästan 20% av Sveriges befolkning har fyllt 65 år och antal och andel

Läs mer

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid

Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Ett bra boende för seniorer - där man bor kvar och kan planera sin framtid Stor brist på sådana boenden idag Rekordgenerationen födda under efterkrigstiden Vi seniorer är alla olika intressen, betalningsförmåga,

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan

Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Fler och alternativa boenden för äldre och vikten av samverkan Konferens Integrerad bostadsplanering med fokus på äldre Göteborg 2012 05 09 Barbro Westerholm Vad kommer jag att tala om Demografin Äldres

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018

Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 Riktlinjer fo r bostadsfo rso rjning i Storumans kommun 2014-2018 1. Varför en bostadsförsörjningsplan? Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (SFS 2000:183) föreskriver att varje kommun ska planera

Läs mer

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden?

Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? KOMMUNLEDNINGSKONTORET Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Hur vill Hamrångeborna bo i framtiden? Enkätundersökning våren 2014 Författare : Per-Erik Mårtensson Citera gärna

Läs mer

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO

Boende för äldre till rimliga kostnader. Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO Boende för äldre till rimliga kostnader Underlag till diskussionen om ett boendepolitiskt program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord De allra flesta äldre vill bo kvar hemma i sitt eget

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17

Bo bra hela livet - också när man blir äldre. Barbro Westerholm 2010 11 17 Bo bra hela livet - också när man blir äldre Barbro Westerholm 2010 11 17 Skälen till äldreboendeutredningen 2006-2008 Bristen på platser i särskilt boende Insikten om att det är en myt att alla vill bo

Läs mer

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO

Äldres boende idag och i framtiden. UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO Äldres boende idag och i framtiden UNDERLAG TILL DISKUSSIONEN OM ETT BOENDEPOLITISKT program för PRO ÄLDRES BOENDE IDAG OCH I FRAMTIDEN 3 Förord Äldres livskvalitet är i hög utsträckning kopplad till boendet

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bakgrund: Juli 2010 november 2012 50 miljoner kronor 76 projekt finansierade i 58 kommuner Fyra arkitekttävlingar Samråd myndigheter; Arbetsmiljöverket,

Läs mer

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande

Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Bostadsmarknadens roll för äldres välbefinnande Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att

Läs mer

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande

En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande En bostadspolitik för byggande, rimliga boendekostnader och starkt boendeinflytande Hyresgästernas Boendetrygghet på Bostadsvrålet 17 maj 2014 Ragnar von Malmborg 17 maj 2014 Hyresgästernas Boendetrygghet

Läs mer

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo?

Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Äldre är bra hyresgäster! Men var ska de bo? Allt fler äldre en stor möjlighet Du och alla inom fastighetsbranschen står inför en utmaning och en stor möjlighet. Snart är var fjärde svensk över 65 år och

Läs mer

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012

Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Anders Nordstrand VD Micasa Fastigheter i Stockholm Göteborg 1 mars 2012 Micasa Fastigheter skall vara ett nytt, spännande fastighetsbolag ett annorlunda bolag ett bolag i framtiden Micasa Fastigheter

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad

Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad 2011 : 1 ISSN 1654-1758 Stockholms Handelskammares analys Andrahandsuthyrning underlättar en trög bostadsmarknad Sammanfattning Det saknas 85 000 bostäder i Stockholms län, enligt preliminära siffror.

Läs mer

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014

Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk. Ylva Sandström, februari 2014 Tillgänglighetsinventeringar av befintligt bostadsbestånd - strategiskt tänk Ylva Sandström, februari 2014 Alla får funktionsnedsättningar med ökande ålder av synen av balansen av kraft och energi vid

Läs mer

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser

Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Faktablad förändring av bostadsbeståndet i Stockholms län, med nuvarande tendenser Bostadsbeståndet i Stockholmsregionen förändring med nuvarande tendenser 140 120 100 80 60 Äganderätt Bostadsrätt Dyr

Läs mer

Inflytande - Påverkansarbete

Inflytande - Påverkansarbete 2 3 4 Inflytande - Påverkansarbete Nationellt och lokalt Syfte Tillvarata äldres intressen Påverka de institutioner och verksamheter som berör äldres vardag Ställa äldres resurser till förfogande för det

Läs mer

www.stockholmsvanstern.se

www.stockholmsvanstern.se www.stockholmsvanstern.se Det går att bygga ett Stockholm för alla. Ett Stockholm där det inte är tjockleken på plånboken som bestämmer vilken del av staden du kan bo i. Där innerstaden inte domineras

Läs mer

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet

Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Råd för råden Presentation: Margareta Jansson ersättare för Guy Lööv, deltagit i framtagandet av Äldrevårdsprogrammet Sjuksköterska Barnmorska Vårdlärare Utvecklingschef Närsjukvårdschef Presentation Förväntningar

Läs mer

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN

SVENSKA LUFTSLOTT OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN OM ÄLDRES VALMÖJLIGHETER PÅ BOSTADSMARKNADEN Mäklarsamfundet granskar trögrörligheten på bostadsmarknaden JULI 2015 VI HAR FRÅGAT DE ÄLDRE VAD DE SJÄLVA VILL! FAKTA OM GRANSKNINGEN TNS Sifo har ställt

Läs mer

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar

Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar 1 (6) Handläggare Datum PS 2014-01-13 Bostadsbeskattningskommittén - en sammanfattning och kommentar Bostadsbeskattningskommittén har nu lämnat sitt betänkande (SOU 2014:1). Bostadsbeskattningskommittén

Läs mer

Äldre på bostadsmarknaden

Äldre på bostadsmarknaden Äldre på bostadsmarknaden Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar

Läs mer

Om att planera för sitt boende på äldre dagar

Om att planera för sitt boende på äldre dagar Om att planera för sitt boende på äldre dagar Marianne Abramsson Institutet för forskning om äldre och åldrande, NISAL Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Kunskapsläget äldres boende Vanligt

Läs mer

Har du råd att bo kvar?

Har du råd att bo kvar? www.stockholmsvanstern.se Efter pensionen: Har du råd att bo kvar? En rapport om inkomster och boende bland äldre i Stockholms stad. Beställd av Stockholmsvänstern, utförd av Edvin S. Frid oktober 2012.

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Ökad livskvalitet för äldre

Ökad livskvalitet för äldre Stockholm 29 augusti 2010 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den kommande rödgröna regeringsplattformen 2/9 Ökad livskvalitet för äldre 11 äldrepolitiska förslag ur den rödgröna regeringsplattformen

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund

bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund bildarkivet.se, fotograf Stephan Berglund Så vill vi ha Flens kommuns äldreomsorg i framtiden 2008 2012 Är du intresserad av en god äldreomsorg i Flen? Vi politiker hoppas att du som bor i Flens kommun

Läs mer

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259

2006:5. Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 2006:5 Det ekonomiska utfallet inom pensionssystemet de senaste 10 åren ISSN 1653-3259 Sammanfattning Syftet med denna redovisning är att belysa hur regeländringar inom pensionssystemet har påverkat den

Läs mer

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder

Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Förändrade flyttmönster och målgrupper för nya bostäder Maria Pleiborn, WSP Analys & Strategi Bostadsmötet 2014-10-01 Svenskarnas flyttningar Vi flyttar ungefär 10 gånger i livet i genomsnitt och varje

Läs mer

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län.

Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Bostäder och kollektivtrafik Sammanfattning Författare: Emil Johansson, utredare LO-distriktet i Stockholms län. Full sysselsättning i Stockholmsregionen Stockholms

Läs mer

Äldreomsorg. i Täby kommun

Äldreomsorg. i Täby kommun Äldreomsorg i Täby kommun I denna broschyr beskrivs de tjänster som du kan ansöka om och ta del av som Täbybo. De flesta tjänster tilldelas efter bedömning av den individuella förmågan. Hur den bedöm ningen

Läs mer

Äldreprogram för Sala kommun

Äldreprogram för Sala kommun Äldreprogram för Sala kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2008-10-23 107 Revideras 2011 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Förebyggande insatser 3 Hemtjänsten 3 Hemtjänst och hemsjukvård ett nödvändigt

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Bostadsbyggnadsprogram Bostadsbyggnadsprogram 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program

Läs mer

Avgifter för Hemtjänst 2011

Avgifter för Hemtjänst 2011 Avgifter för Hemtjänst 2011 Vad baseras avgiften på? Hemtjänstinsatserna i Härnösand: hemtjänst insatser i form av: - matdistribution - trygghetslarm Dessa insatser har en avgift enligt en särskild taxa,

Läs mer

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE

INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE INTRESSET FÖR TRYGGHETSBOSTÄDER I HUDDINGE ENKÄT MED KOMMUNINVÅNARE I ÅLDERN 65 80 ÅR USK AB Hans-Åke Gustavsson 08-508 35 066 2011-06-29 hans-ake.gustavsson@uskab.se Intresse för trygghetsbostäder i Huddinge

Läs mer

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016

Avgifter. inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 Avgifter inom Vård och Omsorg i Eslövs kommun 2015/2016 1 Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och funktionsnedsatta betalar du en avgift. Kommunfullmäktige har fastställt

Läs mer

Framtidens boende och bostäder

Framtidens boende och bostäder Framtidens boende och bostäder Maria Pleiborn, 2015-04-24 @MariaPleiborn Trenden idag: Det är de stora som växer på de smås bekostnad Årlig tillväxttakt i genomsnitt 1990-2012, % 1,50 Samband mellan storlek

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11

SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN. Bostadsmarknadsanalys 2014. Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 SAMHÄLLSBYGGNADDSENHETEN Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl 2014:11 Titel: Bostadsmarknadsanalys 2014 Författare: Bo Bertilsson och Linda Wångdahl Plan- och bostad

Läs mer

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter

Renoveringsskulden i miljonprogrammet. Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter Renoveringsskulden i miljonprogrammet Sammanfattande slutsatser av Prognoscentrets rapport Miljonprogrammet Förutsättningar och möjligheter TMF vi bygger och inreder Sverige, juni 2014 I korthet Det finns

Läs mer

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden?

Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Hur vill äldre bo och hur rör de sig på bostadsmarknaden? Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) marianne.abramsson@liu.se Han flyttar ju inte! Men jag skulle

Läs mer

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING

Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Birgitta Thielen, fastighetskontoret BOENDEUTVECKLING BOENDEUTVECKLING Fakta Göteborg Politiskt styre: S, MP, V och FI Folkmängd: 540 132 invånare (30/9-2014) Ökning av folkmängd 2013: 7 182 invånare 10

Läs mer

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende

Avgifter för vård och omsorg 2015. Särskilt boende Avgifter för vård och omsorg 2015 Särskilt boende Avgifter för särskilt boende 2015 Den lag som i huvudsak styr kommunens rätt att ta ut avgifter för vård och omsorg är socialtjänstlagen. Dessa avgifter

Läs mer

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014

Avgifter. inom äldreomsorgen 2014 Avgifter inom äldreomsorgen 2014 Du betalar en avgift för den hjälp du får Du som får hjälp av hemtjänsten eller bor på ett äldreboende betalar en avgift för den hjälp du får. Hur mycket du betalar i avgift

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer

Marknadsundersökning Trygghetsbostad hösten 2012

Marknadsundersökning Trygghetsbostad hösten 2012 Marknadsundersökning Trygghetsbostad hösten 2012 Utkast Rev 121004 121011 Innehållsförteckning Bakgrund och syfte...s 3 Resultat.s 4 Bilagor.....s 23 2 Bakgrund och syfte Tyréns AB har genomfört kundundersökningar

Läs mer

Bo bra i Falköpings kommun!

Bo bra i Falköpings kommun! 1 Bo bra i Falköpings kommun! Ett inriktningsdokument för den framtida bostadsförsörjningen 2010-02-11 2 Vision Livslångt boende bo bra hela livet i Falköpings kommun! Alla invånare ska ha tillgång till

Läs mer

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM

SAMORGANISATION I STOCKHOLM. Kommunalpolitiskt PROGRAM SAMORGANISATION I STOCKHOLM Kommunalpolitiskt PROGRAM Stockholms stad PRO SAMORGANISATION I STOCKHOLM November 2013 LAYOUT Marie Richardson Kommunalpolitiskt program PRO samorganisation Stockholm PRO antog

Läs mer

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018

Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 1 Det goda boendet Socialdemokraternas lokala bostadspolitiska program för Ekerö 2015-2018 Inledning För Socialdemokraterna är rätten till en egen bostad en social rättighet. Alla människor, och inte bara

Läs mer

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder

Information om investeringsstöd till äldrebostäder. Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Information om investeringsstöd till äldrebostäder Särskilda boendeformer för äldre Trygghetsbostäder Bakgrund Denna information beskriver översiktligt reglerna för investeringsstöd till äldrebostäder.

Läs mer

SENIOR- OCH TRYGGHETSBOENDE.

SENIOR- OCH TRYGGHETSBOENDE. SENIOR- OCH TRYGGHETSBOENDE. Ett tryggt, bekvämt och aktivt boendekoncept från Peab. HEM SOM HÅLLER ETT NJUTBART BOENDE. Annehem är början på ett nytt, bekymmersfritt liv. ETT AKTIVT BOENDE. Aktiviteter

Läs mer

Äldres flyttningar och boendepreferenser

Äldres flyttningar och boendepreferenser Äldres flyttningar och boendepreferenser Marianne Abramsson Nationella institutet för forskning om äldre och åldrande (NISAL) Linköpings universitet marianne.abramsson@liu.se Bygg bostäder så att de äldre

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

6. Mark och bostäder. november 2004

6. Mark och bostäder. november 2004 november 2004 6. Mark och bostäder 1 INNEHÅLL Bostäder... 3 Bostadsområden Gislavedshus Privata fastigheter Bostadsrätter Lediga bostäder Behov inför framtiden Villor Tomtmark... 6 Markkö 2 Av Camilla

Läs mer

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling

Ramavtal för flerbostadshus på fast pris. Petter Jurdell. Enhetschef Fastighetsutveckling Ramavtal för flerbostadshus på fast pris Petter Jurdell Enhetschef Fastighetsutveckling Problem Problem Minskade möjligheter att bygga bostäder men framförallt hyresrätter Varför byggs så få hyresrätter

Läs mer

Skanskas bostadsrapport 2013

Skanskas bostadsrapport 2013 Skanskas bostadsrapport 2013 Förord Metodik Sammanfattning 3 4-5 6-9 Inställning till och prisutveckling för nya bostadsrätter: Stockholm Göteborg Malmö Om Skanska Nya Hem 10-13 14-17 18-21 22 Förord Det

Läs mer

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas Förslag till en ny bostadspolitik ett förslag Innehåll Hyresgästföreningens mål... 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag... 5 Bruksvärdessystemet

Läs mer

Bra boende för äldre på Vikbolandet

Bra boende för äldre på Vikbolandet 1 Bra boende för äldre på Vikbolandet Enkätens omfattning - sammanställning av enkätsvar Enkäten gick ut till personer som fyller 65 år eller mer under 2014 och som den 17 februari 2014 var folkbokförda

Läs mer

Förändrad reavinstbeskattning

Förändrad reavinstbeskattning Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Index Sammanfattning Sid 3 1. Bakgrund Sid 4 1.1 Pensionärer Sid 4 1.2 Barnfamiljer

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Bygg för unga och studenter

Bygg för unga och studenter Bygg för unga och studenter Sida 1 (7) Bygg för unga och studenter Det socialdemokratiska löftet till Stockholms unga och studenter är att vi ska bygga 12 000 hyresrätter anpassade för unga och studenter

Läs mer

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28

AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN. Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN Gäller för perioden 2011-03-01 2012-02-28 Innehållsförteckning Sida Information om avgifter 2 Information om hemförsäkring 3 Så här räknar vi ut din avgift 3-4

Läs mer

Planering för en bra boendemiljö för äldre. Men, går det att planera bostadsbyggandet?

Planering för en bra boendemiljö för äldre. Men, går det att planera bostadsbyggandet? Planering för en bra boendemiljö för äldre Men, går det att planera bostadsbyggandet? Förr Kommunalt planmonopol Kommunala markförvärvslån Kommunal bostadsförmedling Bostadslån genom kommunens förmedlingsorgan

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

Flyttkedjestudier. Erfarenheter från genomförda studier i Gävle. Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret

Flyttkedjestudier. Erfarenheter från genomförda studier i Gävle. Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret Flyttkedjestudier Erfarenheter från genomförda studier i Gävle Per-Erik Mårtensson, Kommunledningskontoret Gävle kommun 13-9- Bakgrund och syfte Inriktningsprogram för bostadsförsörjning Vilka effekter

Läs mer

Boendeplaneringsprogram 2011-2014

Boendeplaneringsprogram 2011-2014 Boendeplaneringsprogram 2011-2014 2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Bostadsbyggande och befolkningsutveckling 1985-2010... 4 Bostadssituationen idag... 5 Befolkning... 6 Bostadsmarknad...

Läs mer

Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012

Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012 Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012 Om projektet/verksamheten Film Webbsidan www.bostadscenter.se bostadsanpassningsbidrag, behovsguide Frågor Bostadscenter.se

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35)

Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) YTTRANDE Vårt dnr: 15/3653 2015-09-25 N2015/5139/PUB Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Jan-Ove Östbrink Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder

Läs mer

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015

Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 Avgifter i hemvård och särskilt boende 2015 2 Innehållsförteckning Avgifter inom äldreomsorgen i Skara kommun... 4 Avgiftsunderlag... 4 Förbehållsbelopp... 5 Särskild prövning av förbehållsbelopp... 6

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun

Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Avgifter för äldreomsorg och funktionsnedsättning i Eslövs kommun Allmänt om avgifter För vissa tjänster och serviceinsatser för äldre och personer med funktionsnedsättning tar kommunen ut avgifter. Kommunfullmäktige

Läs mer

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN

NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN NY ANDRAHANDSKULTUR KAN LÖSA HALVA BOSTADSKRISEN En ändrad inställning gentemot andrahandsuthyrning och inneboende kan halvera dagens bostadsbrist. Det visar en ny undersökning utförd av Nepa på uppdrag

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad kostar det? AVGIFTER FÖR ÄLDRE- OCH FUNKTIONSHINDERSOMSORG 2015 VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Vad kostar mina insatser inom äldreoch funktionshindersomsorg? Norrköpings kommun tar ut en avgift för vård

Läs mer

Avgifter inom Vård och omsorg

Avgifter inom Vård och omsorg Sunne kommun Avgifter inom Vård och omsorg Information från Socialförvaltningen i Sunne kommun (SoL och HSL) 2015 Innehållsförteckning. Taxa. Avgifter inom eget boende, särskilt boende. 1. Lagrum 2. Så

Läs mer

SAMHÄLLELIGA FÖRÄNDRINGAR OCH BOSTADSFÖRSÖRJNING UNDER 100 ÅR

SAMHÄLLELIGA FÖRÄNDRINGAR OCH BOSTADSFÖRSÖRJNING UNDER 100 ÅR SAMHÄLLELIGA FÖRÄNDRINGAR OCH BOSTADSFÖRSÖRJNING UNDER 100 ÅR Bostadsmötet1-2 oktober 2014 Session 2. Maths Isacson, Lars Fälting & Tom Petersson SESSIONSUPPLÄGG 1. Maths inleder med samhällsförändringar

Läs mer

Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll?

Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll? www.med.lu.se/case Att flytta i 80-års åldern -spelar boendemiljön nån roll? Marianne Granbom leg. arbetsterapeut och doktorand Centre of Ageing and Supportive Environments Forskargruppen Aktivt och hälsosamt

Läs mer

Förändrad reavinstbeskattning

Förändrad reavinstbeskattning Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Förändrad reavinstbeskattning För en bättre bostadsmarknad Index Sammanfattning Sid 3 1. Bakgrund Sid 4 1.1 Pensionärer Sid 4 1.2 Barnfamiljer

Läs mer

Projektredovisning Tjörns kommun

Projektredovisning Tjörns kommun 1 Projektredovisning Tjörns kommun Projektets bakgrund och syfte. Bakgrunden till projektet är att andelen äldre invånare ökar stadigt samtidigt som det saknas bostäder och boendemiljöer med god tillgänglighet

Läs mer

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling

Bostadsbyggande för befolkningsutveckling 1 (9) Datum 2014-08-20 Utredare Mats Åstrand 0410-733618, 0734 422949 mats.astrand@trelleborg.se Bostadsbyggande för befolkningsutveckling Trelleborgs mål för befolkningsutvecklingen är att uppnå 50 000

Läs mer

Avgifter för äldreomsorg

Avgifter för äldreomsorg Avgifter för äldreomsorg 2015 Göteborg Stad tar ut avgifter för service, stöd och omvårdnad inom äldreomsorgen. Din kostnad beror på vilken inkomst du har, samt hur mycket och vilken slags hjälp du får.

Läs mer

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014

Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Avgifter inom Äldre- och handikappomsorgen 2014 Information kring avgifter och beräkningar av avgiftsutrymme Fastställd av kommunfullmäktige den 25 mars 2013, 51. Revidering av belopp för Maxtaxa och minimibelopp

Läs mer

Bostadsförsörjningsprogram

Bostadsförsörjningsprogram Bostadsförsörjningsprogram Antaget 2013-09-24, 99 av kommunfullmäktige En bostad för alla Mullsjö kommun 2014-2018 1(10) Inledning Mullsjö kommun s vision för bostadsförsörjning är att det skall finns

Läs mer

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018

Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 Värdig äldreomsorg Västeråsmoderaternas äldreprogram för 2014-2018 1 Värdig äldreomsorg Västeråsarna blir allt äldre. Tack vare sjukvården kan vi bota allt fler sjukdomar och många får möjligheten att

Läs mer

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna

2013-09-02. 2,5 miljarder till pensionärerna 2 2013-09-02 2,5 miljarder till pensionärerna 3 2,5 miljarder till pensionärerna Regeringen kan i dag presentera att vi avser att genomföra en skattelättnad för landets pensionärer på 2,5 miljarder kronor.

Läs mer

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen i Eslövs kommun 2008 Allmänt om avgifter Kommunens möjlighet att ta ut avgifter inom äldre- och handikappomsorg regleras i social-tjänstlagens 8:e kapitel. Kommunfullmäktige

Läs mer

Studenters boende och strategier för framtiden

Studenters boende och strategier för framtiden 1 Studenters boende och strategier för framtiden Rapport framtagen på uppdrag av Sthlm6+ Almedalen 2014-06-30 2 Innehåll Konkurrensen om bostäderna skärps Student och ung vuxen samtidigt Studenternas bostadssituation

Läs mer

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg

4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4:1 4 Befolkning, skolor, förskolor och äldreomsorg 4.1 Befolkning och bostäder Vallentunas befolkning uppgick den 2001-12-31 till 25 643 personer. Kommunen har idag en relativt ung befolkning med en hög

Läs mer