Verksamhets- RAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhets- RAPPORT"

Transkript

1 Verksamhets- RAPPORT

2 #ÄMNE UPPDRAGET INNEHÅLL 3. LEDAREN 4. IT-KARTLÄGGNINGEN 6. SAMVERKANSPROJEKT 8. UTVECKLINGEN 10. NÄTVERK 11. FÖLJEFORSKNING 12. IT-FORUM 14. OM OSS Det finns tydliga styrkor inom materialteknik och IT i Gävle borg och Dalarna och regionen har mycket att vinna på att utveckla dessa styrkor. När FindIT (Forum for Industrial IT solutions) startade på Sandbacka Park, våren 2008, hade satsningen ett tydligt upp drag: Att utveckla ett kom petenscenter i världsklass inom industriell IT, med bas i Gävleborg och Dalarna. Det finns två syften med upp draget. Dels att stärka kon kurrenskraften hos små och medelstora företag i regionen och dels att bidra till framväxt av nya företag, produkter och metoder. Detta ska enligt uppdragsbeskrivningen ske bland annat genom semi narier, samverkansprojekt och inventering av företagen i regionen blev FindITs sjätte verksamhetsår. En rad indikatorer har identifierats och följts upp för att kunna mäta hur väl satsningen levererar. Kartläggningen av små och medelstora företag i regionen har hela tiden legat till grund för de projekt som FindIT har initierat, medan följeforskning en har hjälpt till att justera inriktningen på de olika projekt en under resans gång. MÅL FindIT ska bidra till att: Stärka de små och medel stora företagens konkurrenskraft och lönsamhet med hjälp av kompetens inom industriell IT. Stimulera samarbeten mell an företag och branscher avseende industriell IT. Generera nya metoder, produkter och företag inom området industriell IT. Tillföra kompetenta företag och utvecklingsaktörer till regionen Gävleborg och Dalarna. Stimulera företag att satsa på nya marknader. HORISONTELLA MÅL FindITs finansiärer har ställt krav på att FindIT ska arbeta för jämställdhet, integration och miljö i alla projekt och alla initiativ. Här har ett antal insatser skett, mestadels i seminarieform. 2 FindIT Verksamhetsrapport

3 LEDARE Från stöttepelare TILL NYCKELSPELARE Sju år har gått sedan Sandvikens kommun bjöd in en grupp regionala aktörer till att starta FindIT, med syftet att stötta små och medelstora företag inom området industriell IT. Bakgrunden var det behov av stöd för utveckling, utbildning och kompetensförsörjning som företagen i regionen uttryckte. Idag, sju år senare, har FindIT utvecklats till en nyckel - spelare som verkar för att stärka konkurrenskraften hos regionens små och medelstora företag, samt att stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder. Med olika projekt och aktiviteter knyter FindIT ihop små, medelstora och stora företag med offentlig sektor, akademi och IT. Ulrika Malmqvist var FindIT s första processledare. Hon lämnade över stafettpinnen till David Murén, som 2013 överlämnade den till Britta Haag. Tack vare ett tydligt uppdrag och väl förankrade mål har vi kunnat arbeta tillsammans för att bygga upp verksamheten och leverera värde till företag och organisationer i regionen under hela denna sjuårsperiod. Inventeringen av små och medelstora företag har legat till grund för flera initiativ genom åren. FindIT har genomfört totalt 146 intervjuer i syfte att skapa en bild av behoven och utifrån det erbjuda insatser. Inventeringen har utmynnat i en rad projekt, som vi beskriver närmare i denna rapport. E-handelsinventering och samarbetsprojekt med andra aktörer i innovationssystemet har initierat projekt såsom standard för E-faktura och Logistikprojektet. I båda dessa projekt har vi använt synergier hos stora och små företag för att hitta en fungerande lösning. IT-forum har varit ett återkommande event som dragit till sig många människor genom åren. Vi har haft olika inriktningar, men grunden har hela tiden varit att erbjuda en mötesplats med intressanta föredrag av hög klass. Vi har välkomnat personer varje år och de flesta kommer tillbaka år efter år. Företagen i regionen är konkurrensutsatta på en global marknad. Där kan FindIT stötta med sin kopplingsfunktion för att stödja företagens konkurrenskraft och hjälpa företag att orka växa. Verksamhetsrapporten som du håller i din hand ger en överblick av vad vi har jobbat med de senaste tre åren. Trevlig läsning! Ulrika Malmqvist ( ), David Murén ( ) och Britta Haag (2013-) Processledare FindIT. Britta Haag David Murén Ulrika Malmqvist FindIT Verksamhetsrapport

4 KARTLÄGGNING IT-KARTLÄGGNINGEN Alltsedan starten har kartläggningen av små och medelstora företag i regionen varit central i FindIT. Utgångspunkten har varit att hjälpa små och medelstora företag i Gävleborg och Dalarna att öka sin konkurrenskraft med hjälp av ökat IT-kunnande. Utifrån denna bild har sedan FindIT initierat projekt där behoven varit störst. 146 intervjuer Ett mycket stort antal företag med en till ca 250 anställda har kontaktats. Många av dessa har ställt upp på en omfattande intervju med cirka 120 frågor. Samtliga svar har analyserats och resultatet har visat vilka behov som finns av stöd och utbildning i företagen. Under perioden utfördes 74 inventeringar och 72 inventeringar har genomförts Därmed har FindIT ett omfattande underlag som visar var företagen behöver stöd och var de har god kompetens. Denna samlade information är unik och kan användas för bland annat forskning på sambandet mellan lönsamhet och god IT-kompetens. Varför är IT viktigt? Företagen i regionen är hårt konkurrensutsatta på en global marknad och många företag är beroende av kvalificerad IT-användning för att få leverera till stora kunder som kräver effektiva verksamheter och att affärer sköts via elektronisk handel. Rätt IT-användning möjliggör effektiva informationsflöden, vilket ökar konkurrenskraften. Synergier mellan stora och små De nätverk som startats av FindIT har även bidragit till värdefulla synergier mellan stora och små företag, där de stora företagen fått tillgång till spetskompetens, medan de små fått en naturlig samtalspartner hos de stora företagen. Affärssystemnätverket är ett direkt resultat av kartläggningen, liksom E-faktura- och Logistikprojektet. Ett kommunikations - nätverk startades också i slutet av NÅGRA NYCKELTAL : Ca 420 personer har deltagit på IT-Forum 72 genomförda inventeringar 145 nya arbetstillfällen, varav 22 kvinnor 3 nystartade företag, varav 1 av en kvinna 228 företag har deltagit i någon FindIT-aktivitet 490 personer har deltagit i någon FindIT-aktivitet 27 seminarier på temat Industriell IT genomförda Samarbete med Movexum inlett Påbörjar förstudie för effektivare informationshantering Letter of intent med Process-IT i Luleå om klustersamarbete IT-chefsgruppen träffas hos SSAB IT-Forum Samarbete inlett med Högskolan i Gävle kring praktikplatser för HIGstudenter på företag i regionen 100:e inventeringen av små och medelstora företag Medverkan på ProcessITdagen i Piteå Logistikprojektet tar form Presentation av ett FindITcase på Nationella klusterkonferensen i Gävle Dialog med Näringsdepartementet angående småföretagens IT-behov Q-netlunch på temat Lean Fördjupat samarbete med Yrkeshögskolan kring automation Mätverktyget IT-Mognad tas fram FindIT remissinstans för nationell IT-strategi Innovationsriksdagen i Jönköping med Sveriges samlade teknikparker och inkubatorer FindIT Verksamhetsrapport

5 KARTLÄGGNING ANTAL FÖRETAG FÖRDELNING VERKSAMHET Egna produkter Lego Ingår i en koncern Samma företag kan förekomma i flera staplar. ANTAL ANSTÄLLDA Service Distribution & underhåll Snitt antal anställda är 15,4 personer, fördelat på 12,5 män och 2,9 kvinnor. 20 HUR VIKTIGT ÄR IT-FRÅGOR? Av någon vikt Ganska viktigt Oviktigt Mycket viktigt Viktigt Företagen investerar i snitt SEK på IT varje år GEOGRAFISK SPRIDNING ANTAL FÖRETAG st 21 st 30 st DALARNA GÄSTRIKLAND HÄLSINGLAND 72 företag inventerades under Diagrammen ovan sammanfattar viktiga aspekter som framkommit i inventeringarna. FindIT representerade i det lokala kompetenscentret i Sandviken IT-Forum Effektivare informationshantering avslutas E-fakturabranschstandard inom stålindustrin godkänd FindIT deltog i TCI:s internationella klusterkonferens i Kolding, Danmark FindIT öppnar kontor i Teknikdalen, Borlänge IT-Forum Kommunikationsnätverket startar FindIT deltar med företag i gemensam monter på OTDmässan (offshore) i Stavanger 2013 Deltagande i Kompetensforum Gävleborg i Bollnäs Statistik- och analysverktyget implementerat Högskolan i Dalarna finns representerade i FindIT-s styrgrupp icompnätverket tar form E-fakturaprojektet övergår i implementering av SMSI Steel Ställer ut på Företagarforum i Sandviken Logistikprojektet väljer ett regionalt SME-företag som leverantör FindIT Verksamhetsrapport

6 SAMVERKANSPROJEKT LOGISTIKPROJEKTET Logistik är en utmaning för många företag, både stora och små. Ju större företag, desto mer komplex logistik. Positionering av produkter i lagret i x-, y- och z-led visade sig vara en gemensam utmaning för storföretagen i Gävleborg och Dalarna. Tillsammans med Fiber Optic Valley, Future Position X, Clip, Movexum och högskolorna initierade FindIT Logistikprojektet, med syfte att lyfta fram företag i nätverket med spets kompetens inom logistik och IT. Behovställarna hade formulerat en förfrågan via klusterorganisationerna som bjöd in samtliga företag i sina respektive nätverk att komma med förslag på lösningar. Det kom in 14 lösningar från mer än 20 inblandade företag. Dessa små och medelstora företag fick chansen att träffa representanter för storföretagen och presentera sina lösningar. Logistikprojektet är ett unikt initiativ som visar FindITs styrka. Genom att utnyttja nätverket och samlad kompetens, får små och medel stora företag möjlighet att visa sin kompetens och skapa nya affärsmöjligheter. Samarbetet bedrivs vidare under namnet Innovationsprojektet Logistik. KLUSTERMÄTNINGARNA I hela Europa genomförs en rad sats ningar för att skapa innovation och tillväxt. Bara i Sverige har 25 miljarder kronor satsats på regional tillväxt sedan Hälften av pengarna kommer från EUs regional- och socialfond och den andra hälften kommer från kommuner och regioner. För att säkerställa att pengarna ger önskade resultat har Dalarna, Värmland och Gävleborg koordinerat sina initiativ i det gemen samma projektet SLIM. Tolv kluster organisationer (varav FindIT är en) med sammanlagt 700 företag och anställda har deltagit i detta projekt. I utvärderingarna som gjorts inom ramen för SLIM konstateras bland annat att arbete i kluster ökar möjligheten för medlems - företagen att vara innovativa och konkurrenskraftiga. Företagen upp lever att de säljer mer och kan bredda sin kundbas till nya marknader, samt att jämställdheten och mångfalden ökar, att klustersam arbetet gör det enklare att hitta kompetent arbetskraft. Dessutom återhämtar sig företag som är verksamma i kluster snabbare från en lågkonjunktur än jämförelseföretagen. INTERNATIONAL COMPETITIVENESS (icomp) icomp (international competitiveness) är ett samverkansprojekt som syftar till att få små och medelstora företag att utifrån ett tydligt erbjudande göra fler affärer. Projektet syftar också till ökat samarbete och samverkan mellan olika kluster i Sverige. Primär marknad är den norska olje- och gasindustrin samt företag verksamma inom förnybar energi. Det är den värmländska klusterorganisationen Stål & Verkstad som driver projek tet, i samarbete med FindIT, Triple Steelix, Kunnskapsbyen, Sub Sea Valley, Tillväxtverket och Region Värmland. icomp vänder sig till stål- verkstadsindustrin i Värmland, Dalarna och Gävleborg samt Akershus och Hedmarks fylken i Norge. Genom att varje företag gör det de är bra på och flera företags erbjudande paketeras gemensamt, kan företagen presentera en helhetslösning till kunden. På så vis kan små och medelstora företag konkurrera med stora företag och skapa nya affärer på helt nya marknader. I oktober 2013 deltog icomp-projektet med en gemensam monter på OTD-mässan (Offshore Technology Days) i Stavanger. FindIT Verksamhetsrapport

7 SAMVERKANSPROJEKT Samverkan ger KONKURRENSKRAFT Mekanotjänst är en kontraktstillverkare som utvecklar och tillverkar avancerade industriprodukter och logistiklösningar i nära samarbete med sina kunder. Företaget har kunder inom vitt skilda områden, från medicinteknik och elektronik till tunga fordon och off-shoreindustrin i Norge. Inga-Lill Carlsson, som arbetar med affärsutveckling, berättar att den gemensamma nämnaren hos de olika kunderna är att de ställer mycket höga krav på kvalitet och flexibilitet. En av våra absolut största utmaningar är att möta kundernas tuffa krav, men det är kraven som utvecklar vårt företag. Det är precis de kunderna vi vill ha, säger Inga-Lill. Strukturomvandling Hårdnande konkurrens är en annan utmaning och för att vara konkurrenskraftig, behöver företag som Mekanotjänst arbeta med ständiga förbättringar. Samarbeta istället för att konkurrera Kostnadsbesparingar är alltid i fokus och just nu står vi inför en strukturomvandling. Vissa leverantörer går mot ökad automatisering och volymproduktion medan andra satsar på helhetslösningar. Vi satsar på helhetslösningar där vi vill jobba nära kunderna hela vägen och se till att de får den mest effektiva lösningen, säger Inga-Lill. Mekanotjänst är flitiga deltagare i FindITs nätverk och Inga-Lill betonar speciellt vikten av Affärssystemnätverket. Genom samverkan kan vi utvecklas tillsammans och bli starkare. Vi delar idéer och kan presentera förbättringsförslag till leverantören, säger hon. Eftersom Mekanotjänst har kunder inom off-shore-industrin i Norge är även icomp-nätverket intressant. Vi har så mycket att vinna på att samarbeta istället för att konkurrera, säger Inga-Lill, som anser att det är ett spännande initiativ att knyta ihop specialistkompetenser i ett nätverk och kunna erbjuda kunder en helhetslösning. FindIT Verksamhetsrapport

8 UTVECKLING FindITs Avesta Kommun Ovanåker, OKAB Näring Bollnäs Kommun Region Dalarna Borlänge Kommun Region Gävlebo Centrum för Vuxnas Lärande Region Vär CLIP Entré Hofors Sandb Gävle Kommun S Hudiksvalls Näringslivs AB Jernkontoret Landshövdingen Länsstyrelsen G Movexum Nord NÄTVERK ALMI Företagspartner Gävleborg AB HerbertNathan & Co Jernkontoret Swerea MEFOS Tillväxtgruppen Tillväxtverket Vinnova ABB AB DLA-Elteknik AB JRJ IndustriAutomatik AB Midroc Automation ÅF IndustriAutomation AB Begner Agenturer AB Midroc Electro AB Åkerströms Björbo AB Automatindustrier i Hille AB Dalkia LIMAB ProElec AB Automationsföretag ÖVRIGA organisationer Offentliga aktörer FoU P i Lunds Universitet Bergsskolan Sandvik Utbildnings AB Centrum för Vuxnas Lärande Teknikcollege Gävle kommun, vuxenutbildningen Teknikutbildarna Göranssonska Skolan Ung Företagsamhet Gävleborg Högskolan Dalarna Vasaskolan Högskolan i Gävle Yrkeshögskolan Sandviken KTH Ärnström IT Luleå Tekniska Universitet FindIT Verksamhetsrapport Automation Region CLIP Fiber Optic Valley FPX inno Scandinavia AB Jyväskylä Regional, Development Company Ltd Movexum Paper Province ProcessIT Innovations Radarbolaget Robotdalen Sandbacka Park Utveckling Teknikdalen Triple Steelix Movexum Stål & Verkstad Utbildning Region Dalarna Region Gävleborg Sandvikens Kommun Tillväxtverket Triple Steelix Finansiärer Innovationsmiljöer ITleverantörer T Service & underhå A Arge Atea Gä Atea Sverig ATEK DATA AB Barzey Enterprise BnearIT AB Cad-Q In Capee Group CGI Colink Solutions AB CSC Sverige AB InfoC Infotool Da Customs Process itid AB Compliance IT-Kontoret Sverige A IT Quality Bergslagen Kattis Consulting AB Know IT AB, Sandviken Know IT Mälardalen AB Maskinkonstruktion 3D Design AB MBV Systems MillsighAB Tr Monitor ERP System AB Tän Web XLENT

9 UTVECKLING sliv AB rg mland acka Park Utveckling andvikens Kommun Säters Kommun Söderhamn, Näringslivsenheten Tillväxtgruppen ävleborg Tillväxtverket - Programkontor Norra Mellansverige Vinnova anstigs Utveckling Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Luleå Tekniska Universitet ProcessIT Innovations SICS Swedish ICT Swerea MEFOS Acreo rocess- EPN Solutions ndustri Excidor AB Bergvik Flooring AB ExTe Fabriks AB Bilfinger Industrial Services FoBe Produktion AB ACAB Sweden AB Franevik & Björk AfG Engineering AB BoBe Plastindustri AB GF YTBEHANDLING AB Alderholmens Mekaniska AB Bruks AB GLT- Laserstans Alfta Kvalitetslego AB Brynäs Mekano AB Gästrike Härdverkstad AB illverkande Algolan Maskin AB Bulten Stainless AB Gävle Galvan AB ALU Fönster i Åshammar AB Bäckströms Mekaniska AB Gävle Godsvagnservice AB Ambulansproduktion i Sandviken AB Cameco AB HIAK AB Anpassarna Gunnérius AB Cibes Lift Group AB Huddig AB Arcos Hydraulik AB CNC Lego Sandviken AB Innovation i Sandviken AB Atlings Maskinfabrik AB Dala Metallpartier AB JTB Stålslipning AB Automatindustrier i Hille AB Dala Plåtteknik AB Järbo Svets & Press AB ll Aven Forsa AB Dalarnas Svetsteknik AB Järvsö Industriplast AB Avesta Verkstäder AB Dalforsån AB Järvsö Montage AB Dinair Ekonomifilter AB Kablego Dalarna AB Drivetrain Sweden AB Kesam Industrilackering AB Ståhls Plåt ATP Byggsvets & Industri EM Eriksson Steel Service Krylbo Verkstäder AB Blomberg Industriservice AB Center AB Langbergets Mekaniska AB GR Sanering AB Industrirörteknik i Gävle AB LEAX Ljusdals Smide AB Lepro i Hofors AB Nymans Svets & Montage AB Ljusdals Emballage AB AB Gävle Industriservice LogWeld AB Järvsö Svets & Maskintjänst AB Martins Mekaniska AB Termap AB Meitech AB TMW Sweden AB 100 procent media AB Mekanotjänst Industrier AB Tovenco AB AGELLIS Group AB Anoto Group AB MittX Aluminiumproffset AB Trainparts Sweden AB AntVision Donald Davies & Partners MMM Mekaniska AB Trux AB qeri EDS Sweden AB ntum AB Montal AB Wallbergs Åkeri i Hennan AB vle e-man Novotek Sverige AB e AB Eurocon MOPSsys AB Nowtime AB Fredholm Consulting AB Office IT Partner Welldone Svets AB s AB Fujitsu Sweden AB PlantVision AB Wetterlings Honeywell Process Solutions ProTAK Systems AB ViaCon Production AB IBM Svenska AB Pöyry Sweden AB fo Process AB aption AB Radarbolaget Rejlers Ingenjörer AB ta AB Rejlers Sverige AB Sandvik IT Services AB B SAP Svenska Shapeline SOFTECH AB Sogeti Sverige AB Syntronic AB System Mont Fort AB Tieto Sweden AB avensa dkulan AB bhantering AB Erasteel Kloster AB Eurocon Infosystems AB Fagersta Stainless AB Korsnäs AB Outokumpu Stainless AB Ovako AB Sandvik Coromant Sandvik Materials Technology Sandvik Mining and Constrution SSAB Stora Enso Uddeholms AB Voestalpine Scandinavia AB NENAB Northcone AB Nyhammars Bruk AB Näs Verkstäder AB ORTIC AB PEPAB Produktionspartner AB Profcon Electronics AB Profilplåt i Järbo AB ROLBA Svenska AB Rotork Sweden AB Safe X System Scandinavia AB Sandvikens Formmekaniska AB Scandymet AB Secura Sweden AB SIMSON POWER TOOLS AB SITAB Sandvikens Industriteknik AB Skoogs Mekaniska Verkstad AB Sna Europe SRG Production AB Stocksbro Energi AB Sunfab Hydraulics AB Sustainable Innovation AB SWEDE-electronics i Nås AB Svensk Laserskärning AB Svetslego i Vansbro AB Systembalkong i Långshyttan AB Ved och Solteknik i Långshyttan AB FindIT Verksamhetsrapport

10 NÄTVERK AFFÄRSSYSTEM NÄTVERKET FindITs inventering av små- och medelstora företag visade att många företag i regionen använder samma affärssystem. Det fanns också ett behov av att lära sig mer om hur man kan utnyttja sitt affärssystem bättre, vilket ledde till att ett nätverk bildades Syftet är erfarenhets utbyte. Deltagarna turas om att vara värdar för nätverksträffarna och dessa besök har varit mycket uppskattade av medlemmarna. Nätverket har vuxit både vad gäller antal del tagande företag och geografiskt upptagnings område. 36 företag från Dalarna, Gästrikland och Hälsingland finns idag i nätverket. En studie som utförts av Högskolan i Dalarna visar att medlemmarna anser att nätverket ger dem en bättre inblick i hur systemet används och att de andra deltagarna är generösa när det gäller att dela med sig av sin kunskap. Att kunna se och koppla faktisk verksamhet i företag till systemanvändning har varit uppskattat. Medlemmarna bestämmer gemensamt tema för träffarna. Att följa hela processen från kund till betalning är ett exempel på tema, avvikelse hantering och order/leveransbevakning är andra. Ett önskemål hos medlemsföretagen har varit att kunna påverka leverantören med för bättringsförslag. Nätverket har därför initierat ett arbete som syftar till att samla ihop förslag på förbättringar, prioritera dessa och förmedla dem till leverantören. Många tycker att de får ut mer av nätverket än om de skulle gå på kurs. De lär känna andra användare och kan fråga varandra när de stöter på problem, säger Daniel Jansson, som är projektledare för nätverket. EFFEKTIV INFORMATIONSHANTERING Små företag använder sällan affärssystem, utan nöjer sig med ett enklare bokförings- eller ekonomisystem. Kompletterat med effektiva manuella rutiner klarar de sig ofta bra med det. När företaget växer, kommer man dock ofta till en punkt när det inte längre räcker med den manuella hanteringen för att hantera informationsmängden effektivt. I det skedet krävs ett utökat IT-stöd i form av ett affärssystem. FindIT gjorde en förstudie på fem företag med 1-13 anställda under 2012 med syfte att se hur de hanterar informationsflödet från order till leverans och på vilket sätt hanteringen skulle kunna utföras effektivare med IT-stöd eller med bättre manuella rutiner. Detta har resulterat i en modell för hur dessa frågor kan hanteras. E-FAKTURAPROJEKTET FindIT har, utifrån behov från IT-chefsnätverket, gjort en utredning om e-handel inom stålbranschen, dels mellan stålföretagen och deras kunder och dels mellan stålföretagen och deras leverantörer. För att skapa sig en bild av hur e-handel används, har intervjuer gjorts med representanter från Sandvik Materials Technology, Ovako, Outokumpu, SSAB, Fagersta Stainless och Erasteel, samt med ett antal av de lokala underhållsföretagen med stor andel fakturering mot de aktuella stålföretagen. Utredningen har lett till ett arbete som resulterat i att en global standard för e-fakturahantering är beslutad och dokumenterad för FindITs projekt SMSI Steel för e-fakturahantering. SMSI bygger på en internationell standard som används av bland annat bygg-, el-, fordons- och transportbranscherna. Det är en standardisering av de begrepp som skall finnas på varje faktura och formatet för dessa begrepp. Inte en standardisering av själva hanteringen. Projektet har genererat interna projekt hos deltagarföretagen, med syfte att strukturera även hanteringen och effektivisera sitt arbete med e-handel. I skrivande stund tar medverkande företag beslut om införande av standarden. Det kommer att underlätta informationsutbytet mellan kunder och leverantörer. FindITs neutrala och sammanhållande roll har varit avgörande för standardens tillkomst. Iréne Storm, representerar Outokumpu i e-fakturaprojektet. FindIT Verksamhetsrapport

11 FÖLJEFORSKNING FÖLJEFORSKNING FindITs verksamhet följs löpande upp genom följeforskning med syfte att fånga upp och återföra de erfarenheter och kunskaper som skapas i projektet. Jan Messing vid Dalarnas forskningsråd ansvarade för forskningsuppdraget fram till 2012, då Johanna Jansson från Högskolan i Dalarna och Monica Rönnlund från Evidera AB valdes ut som följeforskare för efterkommande period. Följeforskningsuppdraget har bestått av reflekterande samtal med processledaren och tre fördjupningsstudier (Affärssystemnätverket, IT-Forum och klusterutveckling). Johanna Jansson och Monica Rönnlund har också deltagit på styrgruppsmötena för att hålla sig uppdaterade. Tack vare att följeforskningen gjorts löpande, får FindIT en möjlighet att direkt dra lärdomar och justera inriktningen på de olika projekten under resans gång. Följeforskning ger även finansiärerna en insyn i projekten. Rapporteringen har skett via skriftliga del- och slutrapporteringar samt processtöd till processledarna. Johanna Jansson och Monica Rönnlund arbetar för närvarande på slutrapporten. Vi ber Johanna berätta om sina resultat: Vad har ni kommit fram till? Under den tid vi varit med som följeforskare har det skett en del personalförändringar, både vad gäller processledare och kommunikatör. Dessutom har antalet konsulttimmar minskat, vilket har lett till att arbete som tidigare skötts av konsulter nu tagits över av de anställda. Det har resulterat i att FindITs kompetens breddats. En nackdel med personalförändringarna är naturligtvis att man tappar i kontinuitet och till viss del även när det gäller kontakter och erfarenheter. Dessa förändringar har även tagit mycket kraft från involverade personer. I slutänden har förändringarna utvecklat FindIT. FindIT har dessutom genomfört flera konkreta satsningar, exempelvis Logistikprojektet och E-fakturaprojektet. Hur kan FindIT använda era resultat? Det är upp till FindIT att bedöma vad man vill ta fasta på i följeforskningen, men vi upplever att de ser ett värde i vårt arbete. Ett konkret exempel på att våra resultat använts är i arbetet med affärssystemnätverket, där FindIT tagit till sig av våra slutsatser och utvecklat nätverket efter det. FindIT Verksamhetsrapport

12 NÄTVERKANDE Q-NET Intresset för Q-net har ständigt ökat, från det tjugotal kvinnor som fanns med vid starten, till ett sextiotal idag. Irene Bogren som varit projektledare sedan starten, berättar om bakgrunden till nätverket. Tanken med Q-net var att stödja industrin att rekrytera fler kvinnor. De kvinnor som arbetade med IT-frågor i industrin upplevde också att de var ensamma och det fanns ett stort behov av att träffa andra i samma situation. Inspirationsluncherna, som kombinerar intressanta föredrag med trevlig lunch och nätverkande, är hjärtat i Q-net. Två gånger varje år anordnar Q-net dessutom studiebesök för deltagarna, vilket har gett mycket positiv återkoppling. Jag tycker att det är viktigt att träffa människor från andra företag och organisationer under trevliga former för att utvecklas inom nya områden, säger Christina Ärnström, Ärnström IT. Jonas Brandén och Hans Görefält från CSC, diskuterar samverkansmöjligheter inom molntjänster med Robert Djerf, utvecklare på Monitor ERP System. IT-FORUM Q-net har under åren samverkat med andra kvinnliga nätverk för att bredda kompetensbasen. Här ser Irene en stor utvecklingsmöjlighet för framtiden. Behovet av kvinnliga nätverk kvarstår, även om det idag finns många fler kvinnor som arbetar med IT inom industrin, säger hon. IT-Forum har kommit att bli ett efterlängtat tillfälle där medverkande företag och organisationer i FindITs alla nätverk samlas för att dela erfarenhet, lyssna på intressanta föredrag och knyta nya kontakter. När vi sammanfattar det sjunde eventet kan vi konstatera att 420 personer valt att delta under de tre IT-Forum som arrangerats Syftet med IT-Forum är samma som syftet för hela FindIT: att lyfta fram ny teknik och goda exempel samt erbjuda en mötesplats som främjar nya kontakter och affärer. Många av deltagarna återkommer år efter år. En viktig del i upplägget är att alla deltagare samlas till en gemensam inledning efter frukosten. Sedan kan man välja seminarier efter intresse. FindIT Verksamhetsrapport

13 NÄTVERKANDE IT-CHEFSNÄTVERKET Utmaningarna för IT-chefer liknar varandra i stor utsträckning, oavsett vilken bransch det gäller. FindIT har initierat ett nätverk för IT-chefer i stålföretag i regionen för att underlätta kompetensutbyte mellan företagen.genom nätverket får de träffas på ett strukturerat och regelbundet sätt för att utbyta erfarenheter och diskutera utmaningar. Nätverket träffas hos medlemmarna 3-4 gånger per år och diskuterar olika ämnen varje gång. Exempel på diskussioner är IT-Forum 2013 lockade ett hundratal deltagare som tog chansen att lyssna på intressanta föredrag och skapa nya kontakter. Gränsområdena mellan traditionell och processnära IT (SSAB i Borlänge) Outsourcing och infrastruktur (Outokumpu i Avesta) E-handel inom stålindustrin Det moderna affärsmannaskapet FindIT agerar neutralt sammanhållande och står för inbjudan och innehåll i träffarna. Ett syfte är att fånga viktiga strategiska frågor inom IT som företagen arbetar med, samt exempelvis kravställningar, investeringar och annat som kan vidareförmedlas till övriga företag i FindITs nätverk. Ola Modigs och Göran Lawesson från ÅF diskuterar möjligheter att göra affärer i regionen med Benjamin Erlandsson från Erasteel Kloster. Dagen delas in i teman för olika målgrupper: Processindustri Små och medelstora företag Processnära IT Seminarierna är alltid välbesökta och många deltagare väljer seminarier ur fler än ett tema. Vid dagens slut samlas alla för en gemensam avslutning. Parallellt med seminarierna kan deltagarna besöka utställartorget där mellan 15 och 20 IT-leverantörer presenterar sina produkter och tjänster introducerade FindIT IT-Forum-appen som samlar all information om eventet. Där kunde man anmäla sig till eventet, läsa programmet i sin helhet, hitta information om talarna, programpunkterna och även hitta till rätt lokal. När avslutningsseminariet var klart fanns även IT-Forumtidningen och dokumentation av dagen i appen, samt en utvärdering som deltagarna uppmanades fylla i för att kunna utveckla konceptet att bli ännu bättre. Hans Edström, IT Demand Area Manager på Sandvik Materials Technology är en av deltagarna i IT-chefsnätverket. FindIT Verksamhetsrapport

14 OM OSS Delar av projektgruppen: Britta Haag, Mona Lundgren, Daniel Jansson, Iréne Bogren och Ulrika Malmqvist. FINANSIERING OCH PERSONAL Huvudman för FindIT är Sandvikens kommun via Sandbacka Park. Övriga finansiärer är Region Gävleborg, Region Dalarna, Tillväxtverket och Triple Steelix och ett omfattande nätverk av både privata och offentliga aktörer som avsatt personella resurser utan kostnad för projektet. Finansieringen omfattar 1 miljon kronor. FindITs projektgrupp har omfattat ungefär fem heltidstjänster fördelat på ett tiotal personer. Därutöver har externa specialistkompetenser anlitats. STYRGRUPP Ann-Katrin Sundelius, kommundirektör Sandvikens kommun (ordförande) Bengt Eriksson, akademichef för teknik och miljö på Högskolan i Gävle Kerstin Dencker, föreståndare för DMMS på KTH, Anders Forsman, Avdelningschef Data och informationshantering, Högskolan Dalarna Pär Eriksson, Programansvarig Systemvetenskapsprogrammet, Högskolan Dalarna Johan Håkansson, Universitetslektor i Kulturgeografi och informatik, Högskolan Dalarna, Lennart Westman, akademichef för teknik och miljö på Högskolan Dalarna, Lotta Stenberg, Arbets-/teamledare EM Eriksson Steel Service Maarit Kaskela, IT-direktör Ovako Maria Engholm, Processledare Triple Steelix, Allan Salåker, processledare Triple Steelix, Marie Jonsson, IT-Chef Sandvik Materials Technology Hans Edström, IT Demand Area Manager Sandvik Materials Technology, Mats Axelsson, IT-chef Stora Enso PROJEKTGRUPP Daniel Jansson Marie Björklund Britta Haag Ulrika Malmqvist David Murén Johanna Esplund Katarina Brigell Jessica Pers Mona Lundgren Irene Bogren Pia Öström Anna-Karin Markström Åsa Backman, Wave Communications Marjo Särkimäki, Logistikkraft SAMVERKANSAKTÖRER Maj-Sofie Andersson, Sandvikens kommun Michael Norell, Sandvikens kommun Anders Lundell, Sandvikens kommun Owe Böcker, Gävle kommun Ida Andersson, Gävle kommun Joakim Helmbrant, Högskolan i Gävle Bengt Eriksson, Högskolan i Gävle Riita Pettersson, Borlänge kommun Torbjörn Kvist, Sandvikens kommun Leif Svensson, Söderhamns kommun Faxe Park FindIT Verksamhetsrapport

15 OM OSS MEDFINANSIÄRER & PROJEKTPARTNERS Delar av styrgruppen, från vänster: Ann-Katrin Sundelius, Johan Håkansson, Mats Axelsson, Johanna Jansson, Bengt Eriksson, Britta Haag och Ulrika Malmkvist Region Gävleborg utvärderar löpande effekterna av offentliga investeringar. Man mäter bland annat regionalt värdeskapande, vilket kan användas till att skapa nya arbetstillfällen, nya investeringar och ersättning till aktieägare. Mätningarna visar att FindITs medlemsföretag har ett regionalt förädlingsvärde som är cirka 100 miljoner kronor högre varje år än kontrollgruppen och bidrar till att skapa betydligt fler arbetstillfällen än kontrollgruppen. FindIT lyckas nå enormt goda resultat med lite resurser Olle Wängsäter, Region Gävleborg Företagen i FindIT har utvecklats bättre över tid än andra jämförbara företag i samma bransch, vilket visar att klustersamarbetet är en god regional investering Anna Löfmarck Vaghult, VD på analysföretaget Grufman Reje, som utvärderat FindIT-företagens regionala förädlingsvärde Acreo Fiberlab Atlings Maskinfabrik AB, Division WE-GRE Automatindustrier i Hille AB Begner Agenturer BGC Plåt Borlänge kommun Bäckströms Mekaniska Cameco AB Cameco AB CLIP Coor Service Management Dahlström Guide Tech EM Ericsson Steel Center Epsilon Utvecklingscentrum Bergslagen AB Erasteel Kloster AB Fagersta Stainless AB Fiber Optic Valley AB Future Position X GLT Laserstans AB Gävle kommun Hdl Hydroforming Design Light AB HIAK Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Industriautomation AB Infocaption AB Innordica Design Jykes Oy i Jyväskylä, Finland Kai Renfors Mekaniska Kungliga Tekniska Högskolan Kunnskapsbyen Logistikkraft Midroc AB Movexum MVSUAB Outokumpu Stainless AB Nyhammars bruk Ovako Hofors AB Paper Province Pepab Produktionspartner AB Process IT Process Produkter AB Sandvik AB Sandvikens kommun SITAB SSAB Svenskt Stål AB Stjärnsunds Svetsmekano Stora Enso Pulp AB, Skutskärs Bruk Stål & Verkstad Subsea Valley Syntronic AB Söderhamns kommun/faxepark Triple Steelix Ved och Solteknik PRODUCERAD AV FindIT våren TEXT: Wave Communications AB GRAFISK FORM: 100 procent media AB FOTO: FindIT, Åsa Backman, Hasse Andersson FindIT Verksamhetsrapport

16 FindIT tackar samtliga engagerade personer hos medfinansiärer, projektpartners, styrgrupp och övriga del tagare som bidragit till de goda resultaten i arbetet. SANDVIKEN Besöksadress: Högbovägen 45, Sandviken Postadress: Sandbacka Park, Sandviken BORLÄNGE Besöksadress: Forskargatan 3 Postadress: Stiftelsen Teknikdalen, Borlänge www. findit-solutions.se

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT.

IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. IT-CHEFSTRÄFF 31 OKT. Bakgrund Första projektet startade i april 2008. Initiativ av Sandbacka Park efter förstudier och företagskontakter som påtalat ett behov. Finansiärer är Sandvikens kommun, Region

Läs mer

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten

Välkommen till IT-forum! ny teknik goda exempel utvecklande möten Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL ny teknik goda exempel utvecklande möten En spännande dag i Sandviken Seminariedagen arrangeras för fjärde året i rad och syftet är att lyfta fram ny teknik

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

IT SOM KONKURRENSMEDEL

IT SOM KONKURRENSMEDEL Välkommen till IT-forum! IT SOM KONKURRENSMEDEL process IT outsourcing IT för små- & medelstora företag EN SPÄNNANDE DAG I SANDVIKEN Branschdagen IT-forum fyller 5 år och det firar vi med ett program innehåll

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

IT SOM KONKURRENSMEDEL

IT SOM KONKURRENSMEDEL Välkommen till IT-forum 21 november 2012 IT SOM KONKURRENSMEDEL outsourcing & e-handel IT-verktyg & erfarenhetsutbyte processautomation EN SPÄNNANDE DAG I SANDVIKEN FindITs branschdag arrangeras för sjätte

Läs mer

Anders OE Johansson ProcessIT Innovations Helena Jerregård Automation Region

Anders OE Johansson ProcessIT Innovations Helena Jerregård Automation Region Anders OE Johansson ProcessIT Innovations Helena Jerregård Automation Region Bakgrund Området viktigt för Sverige och ett svenskt styrkeområde. Bekräftat i fakta från fler källor. Både regionala, nationella

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare

I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare www.movexum.se Gävleborgs innovationsaktörer satsar på en gemensam företagsinkubator för tillväxtföretag I rätt miljö och med rätt affärscoachning utvecklas företagen mycket snabbare - kompetens - kontakter

Läs mer

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar

Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Region Dalarna, Region Värmland och Region Gävleborg presenterar Nationella klusterkonferensen 2013 Resultat och effekter. Det var temat på den femte och sista nationella klusterkonferensen i Borlänge

Läs mer

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator

SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator SENASTE NYTT FRÅN MOVEXUM Gävleborgs företagsinkubator BoostChamber 2013 är ett unikt tillfälle för dig som vill investera och komma i kontakt med spännande innovationer, utveckla affärsmöjligheter, och

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL IT-FORUM 20 NOVEMBER 2013 IT SOM LYFT FÖR DINA AFFÄRER

VÄLKOMMEN TILL IT-FORUM 20 NOVEMBER 2013 IT SOM LYFT FÖR DINA AFFÄRER VÄLKOMMEN TILL IT-FORUM 20 NOVEMBER 2013 IT SOM LYFT FÖR DINA AFFÄRER Effektivisering & ökad lönsamhet Vägar till nya affärsmöjligheter Processautomation EN DAG MED AFFÄREN I FOKUS FindITs branschdag arrangeras

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL IT-FORUM 20 NOVEMBER 2013 IT SOM LYFT FÖR DINA AFFÄRER

VÄLKOMMEN TILL IT-FORUM 20 NOVEMBER 2013 IT SOM LYFT FÖR DINA AFFÄRER VÄLKOMMEN TILL IT-FORUM 20 NOVEMBER 2013 IT SOM LYFT FÖR DINA AFFÄRER Effektivisering & ökad lönsamhet Vägar till nya affärsmöjligheter Processautomation EN DAG MED AFFÄREN I FOKUS FindITs branschdag arrangeras

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer

Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Internationalisering av små och medelstora företag som drivkraft för svenska innovationer Sammanställning från den nationella klusterkonferensen i Karlstad 8 9 februari, 2011 Dialog om en svensk innovationsstrategi

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL IT-FORUM 5 NOVEMBER 2014 MED IT IN FRAMTIDEN

VÄLKOMMEN TILL IT-FORUM 5 NOVEMBER 2014 MED IT IN FRAMTIDEN VÄLKOMMEN TILL IT-FORUM 5 NOVEMBER 2014 MED IT IN FRAMTIDEN Framgångsfaktorer IT-trender Processindustriell IT och automation MED FOKUS PÅ FRAMTIDENS IT IT-Forum är branschdagen för dig som med hjälp av

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag

VÅRT ERBJUDANDE Internationella affärer Finansierings- guide Affärs- Besöks- nätverk program Kompetens- utveckling Synliggör ert företag VÅRT ERBJUDANDE till miljöteknikföretag Besöksprogram Finansieringsguide Internationella affärer Kompetensutveckling Affärsnätverk Synliggör ert företag Affärsrådgivning för miljöteknikföretag Introduktion

Läs mer

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012

Mälardalens högskola. Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 Mälardalens högskola Presentation vid Automation region frukostmöte 10 januari 2012 MDH En nationell högskola som verkar i en region - med en innovativ och internationell profil MDH i siffror 1977 MDH

Läs mer

INNOVATIONSSYSTEMET En regional utvecklingssatsning som arbetar med att göra stål- och verkstadsindustrin i Bergslagen

INNOVATIONSSYSTEMET En regional utvecklingssatsning som arbetar med att göra stål- och verkstadsindustrin i Bergslagen Triple Steelix ett innovationssystem INNOVATIONSSYSTEMET En regional utvecklingssatsning som arbetar med att göra stål- och verkstadsindustrin i Bergslagen Triple ännu starkare. Steelix Och det gör vi

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Logistik avgör. Behov av kompetens kring effektiva. och globalt

Logistik avgör. Behov av kompetens kring effektiva. och globalt Logistik avgör Behov av kompetens kring effektiva försörjningskedjor regionalt och globalt Enablers - Human resources (3) - Finance and support (3) Firm activities - Firm investments (2) - Linkages and

Läs mer

Metallindustrin i Sverige 2007-2011

Metallindustrin i Sverige 2007-2011 Metallindustrin i Sverige 2007-2011 Återföring vid VINNOVAs frukostmöte 2013-03-21 Elisabeth Ahnberg Åsenius, Johan Kostela och Jan Messing Uppdraget: Analysera metallindustrin Avgränsning och perspektivval:

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro

Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Teknikcollege Värmland och Teknikcollege Örebro Jeanette Löfberg Andreas Blom Industrin är Sveriges ryggrad! Foto: regeringskansliet Foto: Johan Ödmann Foto: Magnus Selander Vad är Teknikcollege? En kvalitetsstämpel

Läs mer

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat

Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Regionutvecklingssekretariatet Djupare uppföljning, mars 2012 Uppföljningsrapport Gränskommitténs Østfold-Bohuslän/Dalslands kontaktmässor som regionutvecklingsnämnden medfinansierat Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund

Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013. Monica Rönnlund Rapport från följeforskningen 1/4 30/6 2013 Monica Rönnlund 1. Inledning Bakgrunden till projektet är att gränserna mellan den kommunala ideella och privata sektorn luckras upp, vilket ställer krav på

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Industriell Automation Mälardalen

Industriell Automation Mälardalen Industriell Automation Mälardalen Kartläggning, databas, slutsats sid 1, 3-Mar-09, Automation Region Mälardalen är Sveriges centrum för Industriell Automation 500 företag 15 000 medarbetare 30 miljarder

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya affärsmöjligheter Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Katalysatorprojektet. Strategisk inriktning 2014-11-23

Katalysatorprojektet. Strategisk inriktning 2014-11-23 Katalysatorprojektet Strategisk inriktning 2014-11-23 Innehåll Innehåll... 2 1 Förord... 4 2 Affärsplanen i korthet... 5 3 Utgångspunkter... 7 3.1 Samhällets utmaningar ökar kraven på innovation och förnyelse...

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

erksamhets erättelse 011 high voltage valley

erksamhets erättelse 011 high voltage valley erksamhets erättelse 011 high voltage valley bakgrund High Voltage Valley bildades i slutet av 2005 och initiativtagare var det regionala utvecklingsbolaget AB Samarkand2015 i samarbete med ABB, STRI,

Läs mer

Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06

Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06 ESS MAX IV i regionen-tita Region Skåne Therese Nilsson Projektledare 040-675 32 34 therese.k.nilsson@skane.se PROTOKOLL 2012-02-06 1/6 Politiskt styrgruppsmöte 2012-02-06 Närvarande: Pia Kinhult, Region

Läs mer

Projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige 2015-06-16

Projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige 2015-06-16 Projekt som prioriterats av Strukturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige 2015-06-16 Projekten får finansiering av programmet för Norra Mellansverige, ur EU:s regionala utvecklingsfond. DALARNA Kontaktperson:

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

Kommittédirektiv. Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning. Dir. 2011:54. Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011

Kommittédirektiv. Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning. Dir. 2011:54. Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Kommittédirektiv Åtgärder för att öka småföretagens itanvändning Dir. 2011:54 Beslut vid regeringssammanträde den 22 juni 2011 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare ska bl.a. analysera it-användningen

Läs mer

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna

Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Kluster nytta för regionen? Innovations- och förändringsarbete i Dalarna Förr startade man företag där det fanns en fors. Idag där det finns kunskapskällor Kort tillbakablick Klusterutveckling i ett regionalt

Läs mer

Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0

Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0 Klusterstrategin Värmlandsmodellen 2.0 och kommunikation som verktyg JanErik Odhe, Stål & Verkstad Anders Olsson Region Värmland Kommunikation som verktyg Tydlighet i förväntan från regionen? Hur uppkom

Läs mer

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj?

samverkan i fokus Med Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? 2. Med samverkan i fokus Ska formaliserad samverkan lyftas till en mer strategisk nivå och i mindre utsträckning formuleras i detalj? Rapport från lärprojektet Formaliserad samverkan mellan akademi och

Läs mer

Välkommen ProcessIT 2009

Välkommen ProcessIT 2009 Välkommen ProcessIT 2009 Sida: 1 2009-03-19 ProcessIT Innovations LTU UmU www.processitinnovations.se 09:00 Välkommen Anders OE Johansson och Per Levén ProcessIT 09:10 ProcessIT idag och ProcessITs projektportfölj

Läs mer

Är du intresserad av en bra affär?

Är du intresserad av en bra affär? Är du intresserad av en bra affär? IUC i Kalmar län erbjuder coachning inom strategiarbete för produktionsutveckling och affärsutveckling med fokus på produkter och marknader. Strategier för hållbar tillväxt

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri

Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt investerings främjande för regeringens nyindustrialiseringsstrategi Smart industri e Regeringen Regeringsbeslut 2016-11-24 N2016/07305/FÖF 14 Näringsdepartementet Sveriges export- och investeringsråd Klarabergsviadukten 70 111 64 Stockholm Uppdrag att genomföra insatser för ett stärkt

Läs mer

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet Göran Andersson Två grundstenar Effeklogik för programmet Utvärdering, Uppföljning och Processtöd hänger

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Varför samverkar Malmö högskola? Partnerskap och samarbete är viktigt för Malmö högskola. Genom samverkan med andra aktörer vill vi på

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola

Utveckla ditt företag. samarbeta med en student från Malmö högskola Utveckla ditt företag samarbeta med en student från Malmö högskola Foto: Leif Johansson Vad kan Malmö högskola erbjuda ditt företag? Att avsätta resurser för samarbete med högskolan kan vara en viktig

Läs mer

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri

Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Den nya mötesplatsen för konkurrenskraft i tillverkande industri Premiär! OKTober 2012 Grace, Love & Understanding Robotautomation AFFÄRER verktygs- Maskiner Lean-baserad tillverkning www.maexpo.se 1 Lean-baserad

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Automation Region årsmöte 11 mars 2009

Automation Region årsmöte 11 mars 2009 Automation Region årsmöte 11 mars 2009 sid 1, 4-april-08, Automation Region företag, högskola och samhälle i samverkan Årsmöte 11 mars 2010 15:00 Kaffe och välkommen 15:15 Årsmötesförhandling Enligt agenda

Läs mer

Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta. Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development

Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta. Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development Från råmaterial till metall forskning och innovation för samhälls- och industrinytta Anna Utsi Swerea MEFOS Manager Strategic Business Development Innehåll Om Swerea MEFOS Våra framgångsfaktorer Förnyelse

Läs mer

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14

Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 Sydostleden ett projekt för näringslivsutveckling 2014-08-14 On-going evaluation Lärande utvärdering Följeforskning Utvärderingen ska vara användbar under resans gång Löpande återkoppling av iakttagelser/

Läs mer

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM SUMMIT TEKNISKA MUSEET 2014-09-25 Övergripande mål Hållbar tillväxt i Sverige. Vi vill ÅTERINDUSTRIALISERA Sverige Effektlogik Förutsättningar

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

NR 6 2014 ÅRGÅNG 198. Ett år med Järnkoll

NR 6 2014 ÅRGÅNG 198. Ett år med Järnkoll JERNKONTORET NR 6 2014 ÅRGÅNG 198 Problemlösning på Älvstrandsgymnasiet i Hagfors. Ett år med Järnkoll Stålindustrin har ett ständigt behov av att rekrytera personer med relevant utbildning. Det kommer

Läs mer

BraFöre. Förändrings- och förbättringsarbeten TEMA LEAN. Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg

BraFöre. Förändrings- och förbättringsarbeten TEMA LEAN. Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg BraFöre Branschanknuten och företagsnära kompetensförsörjning i Gävleborg TEMA LEAN Förändrings- och förbättringsarbeten Några ord från deltagare: Vi har tydligare roller och förbättrad kontroll. Detta

Läs mer

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter.

NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. NätVerkstan Bli medlem i NätVerkstan och du får tillgång till värdefull expertkunskap och ett nätverk av samlade erfarenheter. Som medlem i IUC Sjuhärads NätVerkstan ingår ditt företag i ett nätverk där

Läs mer

VINNVÄXT Ett program som sätter fart på Sverige!

VINNVÄXT Ett program som sätter fart på Sverige! VINNVÄXT Ett program som sätter fart på Sverige! Tillväxt i regioner genom dynamiska innovationssystem VINNOVA Information VI 2007:06 VARFÖR VINNVÄXT? Framtida konkurrenskraft i en allt mer kunskapsbaserad

Läs mer

regiongavleborg.se/elvag Elväg E16 utanför Sandviken

regiongavleborg.se/elvag Elväg E16 utanför Sandviken Elväg E16 utanför Sandviken 2030 beräknas vägtransporterna ha ökat med 59% Tryck på fossiloberoende och miljö ökar, trend mot eldrift tydlig Ca 86% av Sveriges transporterna går på väg Eldriven gummihjulstrafik

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering

Agenda. Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Agenda Nuläge Inkubator och Science park Innovation Inkubator 2.0 förslag Finansiering Summering Nuläge Rampens nuvarande projektfinansiering avslutas sommaren 2012 Hösten 2012 finansieras verksamheten

Läs mer

EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND

EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND PRESSMEDDELANDE EU-MILJONER TILL DALARNA, GÄVLEBORG OCH VÄRMLAND Vid Strukturfondspartnerskapet Norra Mellansveriges sammanträde i Falun 15 16 juni 2015 fattades beslut om sammanlagt drygt 307 miljoner

Läs mer

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE

Från idé till färdig produkt. Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE Från idé till färdig produkt Ett företag i VA Automotive-koncernen WWW.INDUSTRITEKNIK.SE All kompetens under ett tak IndustriTeknik startade 1986 som ett familjeföretag men ingår sedan 2010 i koncernen

Läs mer

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag

Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Total flexibilitet i produktionen EG Infor M3 inspirationsdag Välkommen till en inspirerande dag på temat Kraftkällan Infor M3 så skapar du maximal effektivitet i alla företagets aktiviteter. INBJUDAN

Läs mer

Västsvensk Subsea. Nätverk för västsvenska företag verksamma inom Subsea-området.

Västsvensk Subsea. Nätverk för västsvenska företag verksamma inom Subsea-området. Västsvensk Subsea Västsvensk Subsea Nätverk för västsvenska företag verksamma inom Subsea-området. Subsea avser utrustning, teknik och metoder som används för att utveckla offshoreindustrin inom olja,

Läs mer

Utveckling av klusterinitiativ i Norra Mellansverige Kortversion av SLIM-rapport 18:2012. Kluster i Norra Mellansverige

Utveckling av klusterinitiativ i Norra Mellansverige Kortversion av SLIM-rapport 18:2012. Kluster i Norra Mellansverige Utveckling av klusterinitiativ i Norra Mellansverige Kortversion av SLIM-rapport 18:2012 Kluster i Norra Mellansverige SLIM Rapport 2013 Bakgrund Runt om i Sverige och Europa genomförs en mängd olika satsningar

Läs mer

KOMPETENS INOM ELEKTRONIKSYSTEM, ETT STRATEGISKT BEHOV Maria Månsson Ordf SE

KOMPETENS INOM ELEKTRONIKSYSTEM, ETT STRATEGISKT BEHOV Maria Månsson Ordf SE KOMPETENS INOM ELEKTRONIKSYSTEM, ETT STRATEGISKT BEHOV 2014-08-26 Maria Månsson Ordf SE INNEHÅLL Några ord om Branschorganisationen Svensk Elektronik Innovationsagendan Smartare Elektroniksystem för Sverige

Läs mer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer

Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer REFERENS Så får Atlas Copco ut maximalt värde och säkrad drift av sina affärskritiska applikationer Om Atlas Copco Atlas Copco är en världsledande leverantör av lösningar för industriell produktivitet.

Läs mer

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad

Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Nu bygger vi en unik innovationsarena i Halmstad Följ med! ETT SAMARBETE MELLAN HÖGSKOLA, KOMMUN, REGION, BRANSCHORGANISATIONER OCH NÄRINGSLIV 1 Gör du som vi ser potentialen i 50 miljarder uppkopplade

Läs mer

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning

Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete. Sammanfattning Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Sammanfattning Sammanfattning av rapporten Utvärdering av utvecklingsinsatser för strategiskt styrelsearbete Förord Tillväxtverket arbetar

Läs mer

Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt

Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt Anbudsförfrågan Extern utvärdering av strukturfondsprojekt Stiftelsen Inova i Wermland är en företagsinkubator som stödjer utvecklingen av unika affärsidéer till växande aktiebolag. Inova är en del av

Läs mer

Industriell livskraft. i Fyrbodal

Industriell livskraft. i Fyrbodal Industriell livskraft i Fyrbodal IUC Väst en partner för industriell utveckling Industriföretagen i Sverige utgör en stor del av landets tillväxt och sysselsätter idag över en halv miljon svenskar. Branschen

Läs mer

Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska

Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska Agenda 09:30 Kaffe och samling 10:00 Välkomna och inledning 10:05 Smartare Elektroniksystem Ett strategiskt innovationsprogram, så hjälper vi svenska företag Tommy Höglund 10:20 Svenska styrkeområden,

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

innovationsprogrammen STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN

innovationsprogrammen STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN Översikt av de strategiska innovationsprogrammen Dagens mål Ge er en översikt av vilka strategiska innovationsprogram som nu är beviljade och skapa en tydligare bild av syftet och målet med satsningen

Läs mer

Företagens villkor och verklighet 2014

Företagens villkor och verklighet 2014 Företagens villkor och verklighet 2014 Transport & magasinering 1 Kort om undersökningen En av Europas största enkätundersökningar till företag Ger svar på hur företag upplever sin verklighet inom en rad

Läs mer

Vår kunskap blir din konkurrensfördel

Vår kunskap blir din konkurrensfördel Vår kunskap blir din konkurrensfördel Ett teknikkonsultföretag för processindustrin Improvus ett teknikkonsultbolag Improvus har sin bas i Stockholm och verkar i hela Europa. Vi är specialiserade inom

Läs mer

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer inbjuder till Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt Uppstartsmöte om EULIGHTer En påverkansplattform

Läs mer

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN

DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN DALARNAS BESÖKSNÄRING FRAMTIDS- SATSAR MED STARKARE SAMVERKAN Den 14 oktober har Besöksnäringens Sverigeturné intagit Mora och träffar Dalarnas olika destinationsbolag, kommuner, Region Dalarna och andra

Läs mer

ENGAGEMANG KUNNANDE SERVICE ANDERS PETTERSSON VD INTERCUT SVERIGE AB A ANDERS Det är med oerhörd stolthet och glädje jag ser att Intercut de senaste åren, tillsammans med vårt systerföretag Areg, har

Läs mer

Sammanfattande beskrivning

Sammanfattande beskrivning Projektnamn: DRIV i Blekinge Programområde: Skåne-Blekinge Ärende ID: 20200450 Sammanfattande beskrivning Under 2014 har ett energikluster i Blekinge byggts upp bestående av företag, offentliga aktörer

Läs mer

Berättelsen om hållbarhetsresan

Berättelsen om hållbarhetsresan Berättelsen om hållbarhetsresan REGLAB 2015-03-26 Lena Aune & Agneta Morelli Innehåll 1. Resan och några hållplatser på vägen 2. Hållbarhetsintegrering 3. Projektmedelsbedömning och projektkartläggning

Läs mer

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige

Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:2537 av Gunilla Carlsson m.fl. (S) Näringspolitiken i Västsverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om näringspolitik

Läs mer

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning

Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning PM 2015:79 RI (Dnr 138-723/2015) Strategi för kvalitets- och innovationsarbete inom staden och samarbete med högre utbildning och forskning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande.

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Det nya byggandet såser det ut!

Det nya byggandet såser det ut! Det nya byggandet såser det ut! , Tyréns AB, Malmö Bakgrund som konstruktör och logistikkonsult Forskare inom industriellt byggande Tyréns satsar på industriellt byggande, som tekniska konsulter. Avdelning

Läs mer

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet

www.tillvaxtverket.se 11 kontor Ett sextiotal 2,5 miljarder kr per år Underlätta företagande Offensivt För hela landet Kommissionens arbete med att underlätta företagsöverlåtelser samt Resultat från Sveriges nationella program 2005-2007 med att underlätta företagsöverlåtelse i små företag. Vår bakgrund Sigbritt Larsson

Läs mer

din väg in till Högskolan i Skövde

din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer din väg in till Högskolan i Skövde Externa relationer är den naturliga ingången till Högskolan i skövde och våra ögon och öron utåt Externa relationer är en del av avdelningen Externa

Läs mer

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN

Vad är mjukvara? DEN INBYGGDA INTELLIGENSEN Vad är mjukvara? Under många år var Swedish Quality ett inarbetat begrepp över hela världen. Svenska produkter var eftertraktade (och ofta dyrare) därför att de ansågs hålla den högsta kvaliteten. Vår

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013.

Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. TILLÄGGSAVTAL SAMHÄLLSKONTRAKTET Tillägg till Avtal om Samhällskontraktet som MDH, Västerås och Eskilstuna ingått i oktober 2013. 1 Parter 1. Mälardalens högskola, org.nr. 202100-2916 ( MDH ) 2. Västerås

Läs mer