Verksamhets- RAPPORT

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhets- RAPPORT"

Transkript

1 Verksamhets- RAPPORT

2 #ÄMNE UPPDRAGET INNEHÅLL 3. LEDAREN 4. IT-KARTLÄGGNINGEN 6. SAMVERKANSPROJEKT 8. UTVECKLINGEN 10. NÄTVERK 11. FÖLJEFORSKNING 12. IT-FORUM 14. OM OSS Det finns tydliga styrkor inom materialteknik och IT i Gävle borg och Dalarna och regionen har mycket att vinna på att utveckla dessa styrkor. När FindIT (Forum for Industrial IT solutions) startade på Sandbacka Park, våren 2008, hade satsningen ett tydligt upp drag: Att utveckla ett kom petenscenter i världsklass inom industriell IT, med bas i Gävleborg och Dalarna. Det finns två syften med upp draget. Dels att stärka kon kurrenskraften hos små och medelstora företag i regionen och dels att bidra till framväxt av nya företag, produkter och metoder. Detta ska enligt uppdragsbeskrivningen ske bland annat genom semi narier, samverkansprojekt och inventering av företagen i regionen blev FindITs sjätte verksamhetsår. En rad indikatorer har identifierats och följts upp för att kunna mäta hur väl satsningen levererar. Kartläggningen av små och medelstora företag i regionen har hela tiden legat till grund för de projekt som FindIT har initierat, medan följeforskning en har hjälpt till att justera inriktningen på de olika projekt en under resans gång. MÅL FindIT ska bidra till att: Stärka de små och medel stora företagens konkurrenskraft och lönsamhet med hjälp av kompetens inom industriell IT. Stimulera samarbeten mell an företag och branscher avseende industriell IT. Generera nya metoder, produkter och företag inom området industriell IT. Tillföra kompetenta företag och utvecklingsaktörer till regionen Gävleborg och Dalarna. Stimulera företag att satsa på nya marknader. HORISONTELLA MÅL FindITs finansiärer har ställt krav på att FindIT ska arbeta för jämställdhet, integration och miljö i alla projekt och alla initiativ. Här har ett antal insatser skett, mestadels i seminarieform. 2 FindIT Verksamhetsrapport

3 LEDARE Från stöttepelare TILL NYCKELSPELARE Sju år har gått sedan Sandvikens kommun bjöd in en grupp regionala aktörer till att starta FindIT, med syftet att stötta små och medelstora företag inom området industriell IT. Bakgrunden var det behov av stöd för utveckling, utbildning och kompetensförsörjning som företagen i regionen uttryckte. Idag, sju år senare, har FindIT utvecklats till en nyckel - spelare som verkar för att stärka konkurrenskraften hos regionens små och medelstora företag, samt att stödja framväxten av nya företag, produkter och metoder. Med olika projekt och aktiviteter knyter FindIT ihop små, medelstora och stora företag med offentlig sektor, akademi och IT. Ulrika Malmqvist var FindIT s första processledare. Hon lämnade över stafettpinnen till David Murén, som 2013 överlämnade den till Britta Haag. Tack vare ett tydligt uppdrag och väl förankrade mål har vi kunnat arbeta tillsammans för att bygga upp verksamheten och leverera värde till företag och organisationer i regionen under hela denna sjuårsperiod. Inventeringen av små och medelstora företag har legat till grund för flera initiativ genom åren. FindIT har genomfört totalt 146 intervjuer i syfte att skapa en bild av behoven och utifrån det erbjuda insatser. Inventeringen har utmynnat i en rad projekt, som vi beskriver närmare i denna rapport. E-handelsinventering och samarbetsprojekt med andra aktörer i innovationssystemet har initierat projekt såsom standard för E-faktura och Logistikprojektet. I båda dessa projekt har vi använt synergier hos stora och små företag för att hitta en fungerande lösning. IT-forum har varit ett återkommande event som dragit till sig många människor genom åren. Vi har haft olika inriktningar, men grunden har hela tiden varit att erbjuda en mötesplats med intressanta föredrag av hög klass. Vi har välkomnat personer varje år och de flesta kommer tillbaka år efter år. Företagen i regionen är konkurrensutsatta på en global marknad. Där kan FindIT stötta med sin kopplingsfunktion för att stödja företagens konkurrenskraft och hjälpa företag att orka växa. Verksamhetsrapporten som du håller i din hand ger en överblick av vad vi har jobbat med de senaste tre åren. Trevlig läsning! Ulrika Malmqvist ( ), David Murén ( ) och Britta Haag (2013-) Processledare FindIT. Britta Haag David Murén Ulrika Malmqvist FindIT Verksamhetsrapport

4 KARTLÄGGNING IT-KARTLÄGGNINGEN Alltsedan starten har kartläggningen av små och medelstora företag i regionen varit central i FindIT. Utgångspunkten har varit att hjälpa små och medelstora företag i Gävleborg och Dalarna att öka sin konkurrenskraft med hjälp av ökat IT-kunnande. Utifrån denna bild har sedan FindIT initierat projekt där behoven varit störst. 146 intervjuer Ett mycket stort antal företag med en till ca 250 anställda har kontaktats. Många av dessa har ställt upp på en omfattande intervju med cirka 120 frågor. Samtliga svar har analyserats och resultatet har visat vilka behov som finns av stöd och utbildning i företagen. Under perioden utfördes 74 inventeringar och 72 inventeringar har genomförts Därmed har FindIT ett omfattande underlag som visar var företagen behöver stöd och var de har god kompetens. Denna samlade information är unik och kan användas för bland annat forskning på sambandet mellan lönsamhet och god IT-kompetens. Varför är IT viktigt? Företagen i regionen är hårt konkurrensutsatta på en global marknad och många företag är beroende av kvalificerad IT-användning för att få leverera till stora kunder som kräver effektiva verksamheter och att affärer sköts via elektronisk handel. Rätt IT-användning möjliggör effektiva informationsflöden, vilket ökar konkurrenskraften. Synergier mellan stora och små De nätverk som startats av FindIT har även bidragit till värdefulla synergier mellan stora och små företag, där de stora företagen fått tillgång till spetskompetens, medan de små fått en naturlig samtalspartner hos de stora företagen. Affärssystemnätverket är ett direkt resultat av kartläggningen, liksom E-faktura- och Logistikprojektet. Ett kommunikations - nätverk startades också i slutet av NÅGRA NYCKELTAL : Ca 420 personer har deltagit på IT-Forum 72 genomförda inventeringar 145 nya arbetstillfällen, varav 22 kvinnor 3 nystartade företag, varav 1 av en kvinna 228 företag har deltagit i någon FindIT-aktivitet 490 personer har deltagit i någon FindIT-aktivitet 27 seminarier på temat Industriell IT genomförda Samarbete med Movexum inlett Påbörjar förstudie för effektivare informationshantering Letter of intent med Process-IT i Luleå om klustersamarbete IT-chefsgruppen träffas hos SSAB IT-Forum Samarbete inlett med Högskolan i Gävle kring praktikplatser för HIGstudenter på företag i regionen 100:e inventeringen av små och medelstora företag Medverkan på ProcessITdagen i Piteå Logistikprojektet tar form Presentation av ett FindITcase på Nationella klusterkonferensen i Gävle Dialog med Näringsdepartementet angående småföretagens IT-behov Q-netlunch på temat Lean Fördjupat samarbete med Yrkeshögskolan kring automation Mätverktyget IT-Mognad tas fram FindIT remissinstans för nationell IT-strategi Innovationsriksdagen i Jönköping med Sveriges samlade teknikparker och inkubatorer FindIT Verksamhetsrapport

5 KARTLÄGGNING ANTAL FÖRETAG FÖRDELNING VERKSAMHET Egna produkter Lego Ingår i en koncern Samma företag kan förekomma i flera staplar. ANTAL ANSTÄLLDA Service Distribution & underhåll Snitt antal anställda är 15,4 personer, fördelat på 12,5 män och 2,9 kvinnor. 20 HUR VIKTIGT ÄR IT-FRÅGOR? Av någon vikt Ganska viktigt Oviktigt Mycket viktigt Viktigt Företagen investerar i snitt SEK på IT varje år GEOGRAFISK SPRIDNING ANTAL FÖRETAG st 21 st 30 st DALARNA GÄSTRIKLAND HÄLSINGLAND 72 företag inventerades under Diagrammen ovan sammanfattar viktiga aspekter som framkommit i inventeringarna. FindIT representerade i det lokala kompetenscentret i Sandviken IT-Forum Effektivare informationshantering avslutas E-fakturabranschstandard inom stålindustrin godkänd FindIT deltog i TCI:s internationella klusterkonferens i Kolding, Danmark FindIT öppnar kontor i Teknikdalen, Borlänge IT-Forum Kommunikationsnätverket startar FindIT deltar med företag i gemensam monter på OTDmässan (offshore) i Stavanger 2013 Deltagande i Kompetensforum Gävleborg i Bollnäs Statistik- och analysverktyget implementerat Högskolan i Dalarna finns representerade i FindIT-s styrgrupp icompnätverket tar form E-fakturaprojektet övergår i implementering av SMSI Steel Ställer ut på Företagarforum i Sandviken Logistikprojektet väljer ett regionalt SME-företag som leverantör FindIT Verksamhetsrapport

6 SAMVERKANSPROJEKT LOGISTIKPROJEKTET Logistik är en utmaning för många företag, både stora och små. Ju större företag, desto mer komplex logistik. Positionering av produkter i lagret i x-, y- och z-led visade sig vara en gemensam utmaning för storföretagen i Gävleborg och Dalarna. Tillsammans med Fiber Optic Valley, Future Position X, Clip, Movexum och högskolorna initierade FindIT Logistikprojektet, med syfte att lyfta fram företag i nätverket med spets kompetens inom logistik och IT. Behovställarna hade formulerat en förfrågan via klusterorganisationerna som bjöd in samtliga företag i sina respektive nätverk att komma med förslag på lösningar. Det kom in 14 lösningar från mer än 20 inblandade företag. Dessa små och medelstora företag fick chansen att träffa representanter för storföretagen och presentera sina lösningar. Logistikprojektet är ett unikt initiativ som visar FindITs styrka. Genom att utnyttja nätverket och samlad kompetens, får små och medel stora företag möjlighet att visa sin kompetens och skapa nya affärsmöjligheter. Samarbetet bedrivs vidare under namnet Innovationsprojektet Logistik. KLUSTERMÄTNINGARNA I hela Europa genomförs en rad sats ningar för att skapa innovation och tillväxt. Bara i Sverige har 25 miljarder kronor satsats på regional tillväxt sedan Hälften av pengarna kommer från EUs regional- och socialfond och den andra hälften kommer från kommuner och regioner. För att säkerställa att pengarna ger önskade resultat har Dalarna, Värmland och Gävleborg koordinerat sina initiativ i det gemen samma projektet SLIM. Tolv kluster organisationer (varav FindIT är en) med sammanlagt 700 företag och anställda har deltagit i detta projekt. I utvärderingarna som gjorts inom ramen för SLIM konstateras bland annat att arbete i kluster ökar möjligheten för medlems - företagen att vara innovativa och konkurrenskraftiga. Företagen upp lever att de säljer mer och kan bredda sin kundbas till nya marknader, samt att jämställdheten och mångfalden ökar, att klustersam arbetet gör det enklare att hitta kompetent arbetskraft. Dessutom återhämtar sig företag som är verksamma i kluster snabbare från en lågkonjunktur än jämförelseföretagen. INTERNATIONAL COMPETITIVENESS (icomp) icomp (international competitiveness) är ett samverkansprojekt som syftar till att få små och medelstora företag att utifrån ett tydligt erbjudande göra fler affärer. Projektet syftar också till ökat samarbete och samverkan mellan olika kluster i Sverige. Primär marknad är den norska olje- och gasindustrin samt företag verksamma inom förnybar energi. Det är den värmländska klusterorganisationen Stål & Verkstad som driver projek tet, i samarbete med FindIT, Triple Steelix, Kunnskapsbyen, Sub Sea Valley, Tillväxtverket och Region Värmland. icomp vänder sig till stål- verkstadsindustrin i Värmland, Dalarna och Gävleborg samt Akershus och Hedmarks fylken i Norge. Genom att varje företag gör det de är bra på och flera företags erbjudande paketeras gemensamt, kan företagen presentera en helhetslösning till kunden. På så vis kan små och medelstora företag konkurrera med stora företag och skapa nya affärer på helt nya marknader. I oktober 2013 deltog icomp-projektet med en gemensam monter på OTD-mässan (Offshore Technology Days) i Stavanger. FindIT Verksamhetsrapport

7 SAMVERKANSPROJEKT Samverkan ger KONKURRENSKRAFT Mekanotjänst är en kontraktstillverkare som utvecklar och tillverkar avancerade industriprodukter och logistiklösningar i nära samarbete med sina kunder. Företaget har kunder inom vitt skilda områden, från medicinteknik och elektronik till tunga fordon och off-shoreindustrin i Norge. Inga-Lill Carlsson, som arbetar med affärsutveckling, berättar att den gemensamma nämnaren hos de olika kunderna är att de ställer mycket höga krav på kvalitet och flexibilitet. En av våra absolut största utmaningar är att möta kundernas tuffa krav, men det är kraven som utvecklar vårt företag. Det är precis de kunderna vi vill ha, säger Inga-Lill. Strukturomvandling Hårdnande konkurrens är en annan utmaning och för att vara konkurrenskraftig, behöver företag som Mekanotjänst arbeta med ständiga förbättringar. Samarbeta istället för att konkurrera Kostnadsbesparingar är alltid i fokus och just nu står vi inför en strukturomvandling. Vissa leverantörer går mot ökad automatisering och volymproduktion medan andra satsar på helhetslösningar. Vi satsar på helhetslösningar där vi vill jobba nära kunderna hela vägen och se till att de får den mest effektiva lösningen, säger Inga-Lill. Mekanotjänst är flitiga deltagare i FindITs nätverk och Inga-Lill betonar speciellt vikten av Affärssystemnätverket. Genom samverkan kan vi utvecklas tillsammans och bli starkare. Vi delar idéer och kan presentera förbättringsförslag till leverantören, säger hon. Eftersom Mekanotjänst har kunder inom off-shore-industrin i Norge är även icomp-nätverket intressant. Vi har så mycket att vinna på att samarbeta istället för att konkurrera, säger Inga-Lill, som anser att det är ett spännande initiativ att knyta ihop specialistkompetenser i ett nätverk och kunna erbjuda kunder en helhetslösning. FindIT Verksamhetsrapport

8 UTVECKLING FindITs Avesta Kommun Ovanåker, OKAB Näring Bollnäs Kommun Region Dalarna Borlänge Kommun Region Gävlebo Centrum för Vuxnas Lärande Region Vär CLIP Entré Hofors Sandb Gävle Kommun S Hudiksvalls Näringslivs AB Jernkontoret Landshövdingen Länsstyrelsen G Movexum Nord NÄTVERK ALMI Företagspartner Gävleborg AB HerbertNathan & Co Jernkontoret Swerea MEFOS Tillväxtgruppen Tillväxtverket Vinnova ABB AB DLA-Elteknik AB JRJ IndustriAutomatik AB Midroc Automation ÅF IndustriAutomation AB Begner Agenturer AB Midroc Electro AB Åkerströms Björbo AB Automatindustrier i Hille AB Dalkia LIMAB ProElec AB Automationsföretag ÖVRIGA organisationer Offentliga aktörer FoU P i Lunds Universitet Bergsskolan Sandvik Utbildnings AB Centrum för Vuxnas Lärande Teknikcollege Gävle kommun, vuxenutbildningen Teknikutbildarna Göranssonska Skolan Ung Företagsamhet Gävleborg Högskolan Dalarna Vasaskolan Högskolan i Gävle Yrkeshögskolan Sandviken KTH Ärnström IT Luleå Tekniska Universitet FindIT Verksamhetsrapport Automation Region CLIP Fiber Optic Valley FPX inno Scandinavia AB Jyväskylä Regional, Development Company Ltd Movexum Paper Province ProcessIT Innovations Radarbolaget Robotdalen Sandbacka Park Utveckling Teknikdalen Triple Steelix Movexum Stål & Verkstad Utbildning Region Dalarna Region Gävleborg Sandvikens Kommun Tillväxtverket Triple Steelix Finansiärer Innovationsmiljöer ITleverantörer T Service & underhå A Arge Atea Gä Atea Sverig ATEK DATA AB Barzey Enterprise BnearIT AB Cad-Q In Capee Group CGI Colink Solutions AB CSC Sverige AB InfoC Infotool Da Customs Process itid AB Compliance IT-Kontoret Sverige A IT Quality Bergslagen Kattis Consulting AB Know IT AB, Sandviken Know IT Mälardalen AB Maskinkonstruktion 3D Design AB MBV Systems MillsighAB Tr Monitor ERP System AB Tän Web XLENT

9 UTVECKLING sliv AB rg mland acka Park Utveckling andvikens Kommun Säters Kommun Söderhamn, Näringslivsenheten Tillväxtgruppen ävleborg Tillväxtverket - Programkontor Norra Mellansverige Vinnova anstigs Utveckling Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Luleå Tekniska Universitet ProcessIT Innovations SICS Swedish ICT Swerea MEFOS Acreo rocess- EPN Solutions ndustri Excidor AB Bergvik Flooring AB ExTe Fabriks AB Bilfinger Industrial Services FoBe Produktion AB ACAB Sweden AB Franevik & Björk AfG Engineering AB BoBe Plastindustri AB GF YTBEHANDLING AB Alderholmens Mekaniska AB Bruks AB GLT- Laserstans Alfta Kvalitetslego AB Brynäs Mekano AB Gästrike Härdverkstad AB illverkande Algolan Maskin AB Bulten Stainless AB Gävle Galvan AB ALU Fönster i Åshammar AB Bäckströms Mekaniska AB Gävle Godsvagnservice AB Ambulansproduktion i Sandviken AB Cameco AB HIAK AB Anpassarna Gunnérius AB Cibes Lift Group AB Huddig AB Arcos Hydraulik AB CNC Lego Sandviken AB Innovation i Sandviken AB Atlings Maskinfabrik AB Dala Metallpartier AB JTB Stålslipning AB Automatindustrier i Hille AB Dala Plåtteknik AB Järbo Svets & Press AB ll Aven Forsa AB Dalarnas Svetsteknik AB Järvsö Industriplast AB Avesta Verkstäder AB Dalforsån AB Järvsö Montage AB Dinair Ekonomifilter AB Kablego Dalarna AB Drivetrain Sweden AB Kesam Industrilackering AB Ståhls Plåt ATP Byggsvets & Industri EM Eriksson Steel Service Krylbo Verkstäder AB Blomberg Industriservice AB Center AB Langbergets Mekaniska AB GR Sanering AB Industrirörteknik i Gävle AB LEAX Ljusdals Smide AB Lepro i Hofors AB Nymans Svets & Montage AB Ljusdals Emballage AB AB Gävle Industriservice LogWeld AB Järvsö Svets & Maskintjänst AB Martins Mekaniska AB Termap AB Meitech AB TMW Sweden AB 100 procent media AB Mekanotjänst Industrier AB Tovenco AB AGELLIS Group AB Anoto Group AB MittX Aluminiumproffset AB Trainparts Sweden AB AntVision Donald Davies & Partners MMM Mekaniska AB Trux AB qeri EDS Sweden AB ntum AB Montal AB Wallbergs Åkeri i Hennan AB vle e-man Novotek Sverige AB e AB Eurocon MOPSsys AB Nowtime AB Fredholm Consulting AB Office IT Partner Welldone Svets AB s AB Fujitsu Sweden AB PlantVision AB Wetterlings Honeywell Process Solutions ProTAK Systems AB ViaCon Production AB IBM Svenska AB Pöyry Sweden AB fo Process AB aption AB Radarbolaget Rejlers Ingenjörer AB ta AB Rejlers Sverige AB Sandvik IT Services AB B SAP Svenska Shapeline SOFTECH AB Sogeti Sverige AB Syntronic AB System Mont Fort AB Tieto Sweden AB avensa dkulan AB bhantering AB Erasteel Kloster AB Eurocon Infosystems AB Fagersta Stainless AB Korsnäs AB Outokumpu Stainless AB Ovako AB Sandvik Coromant Sandvik Materials Technology Sandvik Mining and Constrution SSAB Stora Enso Uddeholms AB Voestalpine Scandinavia AB NENAB Northcone AB Nyhammars Bruk AB Näs Verkstäder AB ORTIC AB PEPAB Produktionspartner AB Profcon Electronics AB Profilplåt i Järbo AB ROLBA Svenska AB Rotork Sweden AB Safe X System Scandinavia AB Sandvikens Formmekaniska AB Scandymet AB Secura Sweden AB SIMSON POWER TOOLS AB SITAB Sandvikens Industriteknik AB Skoogs Mekaniska Verkstad AB Sna Europe SRG Production AB Stocksbro Energi AB Sunfab Hydraulics AB Sustainable Innovation AB SWEDE-electronics i Nås AB Svensk Laserskärning AB Svetslego i Vansbro AB Systembalkong i Långshyttan AB Ved och Solteknik i Långshyttan AB FindIT Verksamhetsrapport

10 NÄTVERK AFFÄRSSYSTEM NÄTVERKET FindITs inventering av små- och medelstora företag visade att många företag i regionen använder samma affärssystem. Det fanns också ett behov av att lära sig mer om hur man kan utnyttja sitt affärssystem bättre, vilket ledde till att ett nätverk bildades Syftet är erfarenhets utbyte. Deltagarna turas om att vara värdar för nätverksträffarna och dessa besök har varit mycket uppskattade av medlemmarna. Nätverket har vuxit både vad gäller antal del tagande företag och geografiskt upptagnings område. 36 företag från Dalarna, Gästrikland och Hälsingland finns idag i nätverket. En studie som utförts av Högskolan i Dalarna visar att medlemmarna anser att nätverket ger dem en bättre inblick i hur systemet används och att de andra deltagarna är generösa när det gäller att dela med sig av sin kunskap. Att kunna se och koppla faktisk verksamhet i företag till systemanvändning har varit uppskattat. Medlemmarna bestämmer gemensamt tema för träffarna. Att följa hela processen från kund till betalning är ett exempel på tema, avvikelse hantering och order/leveransbevakning är andra. Ett önskemål hos medlemsföretagen har varit att kunna påverka leverantören med för bättringsförslag. Nätverket har därför initierat ett arbete som syftar till att samla ihop förslag på förbättringar, prioritera dessa och förmedla dem till leverantören. Många tycker att de får ut mer av nätverket än om de skulle gå på kurs. De lär känna andra användare och kan fråga varandra när de stöter på problem, säger Daniel Jansson, som är projektledare för nätverket. EFFEKTIV INFORMATIONSHANTERING Små företag använder sällan affärssystem, utan nöjer sig med ett enklare bokförings- eller ekonomisystem. Kompletterat med effektiva manuella rutiner klarar de sig ofta bra med det. När företaget växer, kommer man dock ofta till en punkt när det inte längre räcker med den manuella hanteringen för att hantera informationsmängden effektivt. I det skedet krävs ett utökat IT-stöd i form av ett affärssystem. FindIT gjorde en förstudie på fem företag med 1-13 anställda under 2012 med syfte att se hur de hanterar informationsflödet från order till leverans och på vilket sätt hanteringen skulle kunna utföras effektivare med IT-stöd eller med bättre manuella rutiner. Detta har resulterat i en modell för hur dessa frågor kan hanteras. E-FAKTURAPROJEKTET FindIT har, utifrån behov från IT-chefsnätverket, gjort en utredning om e-handel inom stålbranschen, dels mellan stålföretagen och deras kunder och dels mellan stålföretagen och deras leverantörer. För att skapa sig en bild av hur e-handel används, har intervjuer gjorts med representanter från Sandvik Materials Technology, Ovako, Outokumpu, SSAB, Fagersta Stainless och Erasteel, samt med ett antal av de lokala underhållsföretagen med stor andel fakturering mot de aktuella stålföretagen. Utredningen har lett till ett arbete som resulterat i att en global standard för e-fakturahantering är beslutad och dokumenterad för FindITs projekt SMSI Steel för e-fakturahantering. SMSI bygger på en internationell standard som används av bland annat bygg-, el-, fordons- och transportbranscherna. Det är en standardisering av de begrepp som skall finnas på varje faktura och formatet för dessa begrepp. Inte en standardisering av själva hanteringen. Projektet har genererat interna projekt hos deltagarföretagen, med syfte att strukturera även hanteringen och effektivisera sitt arbete med e-handel. I skrivande stund tar medverkande företag beslut om införande av standarden. Det kommer att underlätta informationsutbytet mellan kunder och leverantörer. FindITs neutrala och sammanhållande roll har varit avgörande för standardens tillkomst. Iréne Storm, representerar Outokumpu i e-fakturaprojektet. FindIT Verksamhetsrapport

11 FÖLJEFORSKNING FÖLJEFORSKNING FindITs verksamhet följs löpande upp genom följeforskning med syfte att fånga upp och återföra de erfarenheter och kunskaper som skapas i projektet. Jan Messing vid Dalarnas forskningsråd ansvarade för forskningsuppdraget fram till 2012, då Johanna Jansson från Högskolan i Dalarna och Monica Rönnlund från Evidera AB valdes ut som följeforskare för efterkommande period. Följeforskningsuppdraget har bestått av reflekterande samtal med processledaren och tre fördjupningsstudier (Affärssystemnätverket, IT-Forum och klusterutveckling). Johanna Jansson och Monica Rönnlund har också deltagit på styrgruppsmötena för att hålla sig uppdaterade. Tack vare att följeforskningen gjorts löpande, får FindIT en möjlighet att direkt dra lärdomar och justera inriktningen på de olika projekten under resans gång. Följeforskning ger även finansiärerna en insyn i projekten. Rapporteringen har skett via skriftliga del- och slutrapporteringar samt processtöd till processledarna. Johanna Jansson och Monica Rönnlund arbetar för närvarande på slutrapporten. Vi ber Johanna berätta om sina resultat: Vad har ni kommit fram till? Under den tid vi varit med som följeforskare har det skett en del personalförändringar, både vad gäller processledare och kommunikatör. Dessutom har antalet konsulttimmar minskat, vilket har lett till att arbete som tidigare skötts av konsulter nu tagits över av de anställda. Det har resulterat i att FindITs kompetens breddats. En nackdel med personalförändringarna är naturligtvis att man tappar i kontinuitet och till viss del även när det gäller kontakter och erfarenheter. Dessa förändringar har även tagit mycket kraft från involverade personer. I slutänden har förändringarna utvecklat FindIT. FindIT har dessutom genomfört flera konkreta satsningar, exempelvis Logistikprojektet och E-fakturaprojektet. Hur kan FindIT använda era resultat? Det är upp till FindIT att bedöma vad man vill ta fasta på i följeforskningen, men vi upplever att de ser ett värde i vårt arbete. Ett konkret exempel på att våra resultat använts är i arbetet med affärssystemnätverket, där FindIT tagit till sig av våra slutsatser och utvecklat nätverket efter det. FindIT Verksamhetsrapport

12 NÄTVERKANDE Q-NET Intresset för Q-net har ständigt ökat, från det tjugotal kvinnor som fanns med vid starten, till ett sextiotal idag. Irene Bogren som varit projektledare sedan starten, berättar om bakgrunden till nätverket. Tanken med Q-net var att stödja industrin att rekrytera fler kvinnor. De kvinnor som arbetade med IT-frågor i industrin upplevde också att de var ensamma och det fanns ett stort behov av att träffa andra i samma situation. Inspirationsluncherna, som kombinerar intressanta föredrag med trevlig lunch och nätverkande, är hjärtat i Q-net. Två gånger varje år anordnar Q-net dessutom studiebesök för deltagarna, vilket har gett mycket positiv återkoppling. Jag tycker att det är viktigt att träffa människor från andra företag och organisationer under trevliga former för att utvecklas inom nya områden, säger Christina Ärnström, Ärnström IT. Jonas Brandén och Hans Görefält från CSC, diskuterar samverkansmöjligheter inom molntjänster med Robert Djerf, utvecklare på Monitor ERP System. IT-FORUM Q-net har under åren samverkat med andra kvinnliga nätverk för att bredda kompetensbasen. Här ser Irene en stor utvecklingsmöjlighet för framtiden. Behovet av kvinnliga nätverk kvarstår, även om det idag finns många fler kvinnor som arbetar med IT inom industrin, säger hon. IT-Forum har kommit att bli ett efterlängtat tillfälle där medverkande företag och organisationer i FindITs alla nätverk samlas för att dela erfarenhet, lyssna på intressanta föredrag och knyta nya kontakter. När vi sammanfattar det sjunde eventet kan vi konstatera att 420 personer valt att delta under de tre IT-Forum som arrangerats Syftet med IT-Forum är samma som syftet för hela FindIT: att lyfta fram ny teknik och goda exempel samt erbjuda en mötesplats som främjar nya kontakter och affärer. Många av deltagarna återkommer år efter år. En viktig del i upplägget är att alla deltagare samlas till en gemensam inledning efter frukosten. Sedan kan man välja seminarier efter intresse. FindIT Verksamhetsrapport

13 NÄTVERKANDE IT-CHEFSNÄTVERKET Utmaningarna för IT-chefer liknar varandra i stor utsträckning, oavsett vilken bransch det gäller. FindIT har initierat ett nätverk för IT-chefer i stålföretag i regionen för att underlätta kompetensutbyte mellan företagen.genom nätverket får de träffas på ett strukturerat och regelbundet sätt för att utbyta erfarenheter och diskutera utmaningar. Nätverket träffas hos medlemmarna 3-4 gånger per år och diskuterar olika ämnen varje gång. Exempel på diskussioner är IT-Forum 2013 lockade ett hundratal deltagare som tog chansen att lyssna på intressanta föredrag och skapa nya kontakter. Gränsområdena mellan traditionell och processnära IT (SSAB i Borlänge) Outsourcing och infrastruktur (Outokumpu i Avesta) E-handel inom stålindustrin Det moderna affärsmannaskapet FindIT agerar neutralt sammanhållande och står för inbjudan och innehåll i träffarna. Ett syfte är att fånga viktiga strategiska frågor inom IT som företagen arbetar med, samt exempelvis kravställningar, investeringar och annat som kan vidareförmedlas till övriga företag i FindITs nätverk. Ola Modigs och Göran Lawesson från ÅF diskuterar möjligheter att göra affärer i regionen med Benjamin Erlandsson från Erasteel Kloster. Dagen delas in i teman för olika målgrupper: Processindustri Små och medelstora företag Processnära IT Seminarierna är alltid välbesökta och många deltagare väljer seminarier ur fler än ett tema. Vid dagens slut samlas alla för en gemensam avslutning. Parallellt med seminarierna kan deltagarna besöka utställartorget där mellan 15 och 20 IT-leverantörer presenterar sina produkter och tjänster introducerade FindIT IT-Forum-appen som samlar all information om eventet. Där kunde man anmäla sig till eventet, läsa programmet i sin helhet, hitta information om talarna, programpunkterna och även hitta till rätt lokal. När avslutningsseminariet var klart fanns även IT-Forumtidningen och dokumentation av dagen i appen, samt en utvärdering som deltagarna uppmanades fylla i för att kunna utveckla konceptet att bli ännu bättre. Hans Edström, IT Demand Area Manager på Sandvik Materials Technology är en av deltagarna i IT-chefsnätverket. FindIT Verksamhetsrapport

14 OM OSS Delar av projektgruppen: Britta Haag, Mona Lundgren, Daniel Jansson, Iréne Bogren och Ulrika Malmqvist. FINANSIERING OCH PERSONAL Huvudman för FindIT är Sandvikens kommun via Sandbacka Park. Övriga finansiärer är Region Gävleborg, Region Dalarna, Tillväxtverket och Triple Steelix och ett omfattande nätverk av både privata och offentliga aktörer som avsatt personella resurser utan kostnad för projektet. Finansieringen omfattar 1 miljon kronor. FindITs projektgrupp har omfattat ungefär fem heltidstjänster fördelat på ett tiotal personer. Därutöver har externa specialistkompetenser anlitats. STYRGRUPP Ann-Katrin Sundelius, kommundirektör Sandvikens kommun (ordförande) Bengt Eriksson, akademichef för teknik och miljö på Högskolan i Gävle Kerstin Dencker, föreståndare för DMMS på KTH, Anders Forsman, Avdelningschef Data och informationshantering, Högskolan Dalarna Pär Eriksson, Programansvarig Systemvetenskapsprogrammet, Högskolan Dalarna Johan Håkansson, Universitetslektor i Kulturgeografi och informatik, Högskolan Dalarna, Lennart Westman, akademichef för teknik och miljö på Högskolan Dalarna, Lotta Stenberg, Arbets-/teamledare EM Eriksson Steel Service Maarit Kaskela, IT-direktör Ovako Maria Engholm, Processledare Triple Steelix, Allan Salåker, processledare Triple Steelix, Marie Jonsson, IT-Chef Sandvik Materials Technology Hans Edström, IT Demand Area Manager Sandvik Materials Technology, Mats Axelsson, IT-chef Stora Enso PROJEKTGRUPP Daniel Jansson Marie Björklund Britta Haag Ulrika Malmqvist David Murén Johanna Esplund Katarina Brigell Jessica Pers Mona Lundgren Irene Bogren Pia Öström Anna-Karin Markström Åsa Backman, Wave Communications Marjo Särkimäki, Logistikkraft SAMVERKANSAKTÖRER Maj-Sofie Andersson, Sandvikens kommun Michael Norell, Sandvikens kommun Anders Lundell, Sandvikens kommun Owe Böcker, Gävle kommun Ida Andersson, Gävle kommun Joakim Helmbrant, Högskolan i Gävle Bengt Eriksson, Högskolan i Gävle Riita Pettersson, Borlänge kommun Torbjörn Kvist, Sandvikens kommun Leif Svensson, Söderhamns kommun Faxe Park FindIT Verksamhetsrapport

15 OM OSS MEDFINANSIÄRER & PROJEKTPARTNERS Delar av styrgruppen, från vänster: Ann-Katrin Sundelius, Johan Håkansson, Mats Axelsson, Johanna Jansson, Bengt Eriksson, Britta Haag och Ulrika Malmkvist Region Gävleborg utvärderar löpande effekterna av offentliga investeringar. Man mäter bland annat regionalt värdeskapande, vilket kan användas till att skapa nya arbetstillfällen, nya investeringar och ersättning till aktieägare. Mätningarna visar att FindITs medlemsföretag har ett regionalt förädlingsvärde som är cirka 100 miljoner kronor högre varje år än kontrollgruppen och bidrar till att skapa betydligt fler arbetstillfällen än kontrollgruppen. FindIT lyckas nå enormt goda resultat med lite resurser Olle Wängsäter, Region Gävleborg Företagen i FindIT har utvecklats bättre över tid än andra jämförbara företag i samma bransch, vilket visar att klustersamarbetet är en god regional investering Anna Löfmarck Vaghult, VD på analysföretaget Grufman Reje, som utvärderat FindIT-företagens regionala förädlingsvärde Acreo Fiberlab Atlings Maskinfabrik AB, Division WE-GRE Automatindustrier i Hille AB Begner Agenturer BGC Plåt Borlänge kommun Bäckströms Mekaniska Cameco AB Cameco AB CLIP Coor Service Management Dahlström Guide Tech EM Ericsson Steel Center Epsilon Utvecklingscentrum Bergslagen AB Erasteel Kloster AB Fagersta Stainless AB Fiber Optic Valley AB Future Position X GLT Laserstans AB Gävle kommun Hdl Hydroforming Design Light AB HIAK Högskolan Dalarna Högskolan i Gävle Industriautomation AB Infocaption AB Innordica Design Jykes Oy i Jyväskylä, Finland Kai Renfors Mekaniska Kungliga Tekniska Högskolan Kunnskapsbyen Logistikkraft Midroc AB Movexum MVSUAB Outokumpu Stainless AB Nyhammars bruk Ovako Hofors AB Paper Province Pepab Produktionspartner AB Process IT Process Produkter AB Sandvik AB Sandvikens kommun SITAB SSAB Svenskt Stål AB Stjärnsunds Svetsmekano Stora Enso Pulp AB, Skutskärs Bruk Stål & Verkstad Subsea Valley Syntronic AB Söderhamns kommun/faxepark Triple Steelix Ved och Solteknik PRODUCERAD AV FindIT våren TEXT: Wave Communications AB GRAFISK FORM: 100 procent media AB FOTO: FindIT, Åsa Backman, Hasse Andersson FindIT Verksamhetsrapport

16 FindIT tackar samtliga engagerade personer hos medfinansiärer, projektpartners, styrgrupp och övriga del tagare som bidragit till de goda resultaten i arbetet. SANDVIKEN Besöksadress: Högbovägen 45, Sandviken Postadress: Sandbacka Park, Sandviken BORLÄNGE Besöksadress: Forskargatan 3 Postadress: Stiftelsen Teknikdalen, Borlänge www. findit-solutions.se

handelsplats wermland Enklare e-handel

handelsplats wermland Enklare e-handel handelsplats wermland Enklare e-handel En sammanfattning av Handelskammaren Värmlands initiativ att öka kunskapen om e-handel och både stimulera och aktivt arbeta med e-handelsutvecklingen i regionen.

Läs mer

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport

Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Följeforskning i projektet Nu kör vi: Slutrapport Erik Åstedt, Moa Almerud, Isabelle Zupanc Kontigo AB, 2014-12-23 Kontigo AB Katarinavägen 19 116 45 Stockholm www.kontigo.se +46 (0)8 562 262 40 Innehåll

Läs mer

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek

Slutrapport- Clara Vallis Utvecklingsmotorn 2004-2007 Distribution: Ljusdals kommun, Länsstyrelsen Gävleborg, EU strukturfond mål 1, Nutek Utvecklingscentrum Furugatan 3 82735 LJUSDAL Tel: 0651-675239 Fax: 0651-675225 2007-08-28 Handläggare E-post: Dokumentnamn: Leif Rydman leif.rydman@claravallis.com Slutrapport_CVU_ver1.0.doc Slutrapport-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 S V E R I G E Verksamhetsberättelse 2013 Vi är en ideell organisation som matchar entreprenörer med kompetens och kapital från näringslivet. Därigenom förkortar vi deras väg till verkliga och varaktiga

Läs mer

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling

- Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb. En användarhandbok. Verket för näringslivsutveckling - Ett samarbetsprojekt för tillväxt och nya jobb En användarhandbok Verket för näringslivsutveckling Förord Kompetensförsörjning är en nyckelfråga för utveckling av innovationssystem/kluster. En viktig

Läs mer

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län

Slutrapport U 2020. en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Slutrapport U 2020 en förstudie om förutsättningar för en regional strategi för forskning och innovation i Västmanlands län Förstudien U2020 är finansierad av EU:s regionala fond, Mål 2 Östra Mellansverige,

Läs mer

Slutrapport Utvecklingsanalys 2015-06-22

Slutrapport Utvecklingsanalys 2015-06-22 2015-06-22 Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Genomförande... 4 2.1 Syfte... 4 2.2 Styrgrupp... 5 2.3 Referensgrupp... 5 2.4 Arbetsgrupp... 5 2.5 Övergripande mål... 5 2.6 Aktivitetsmål... 6 2.7 Länsövergripande

Läs mer

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar

VR 2010:05. - Reflektioner och lärdomar VINNOVA Rapport VR 2010:05 VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Göran Andersson, Kristina Larsen & Anna Sandström Titel : VINNVÄXT i halvtid - Reflektioner och lärdomar Författare: Göran Andersson,

Läs mer

Kompetensutveckling i Gävleborg

Kompetensutveckling i Gävleborg Kompetensutveckling i Gävleborg ett diskussionsunderlag om intermediärers betydelse för kompetensförsörjning Anders Axelsson Fredrik Jönsson 1 Innehållsförteckning Innehåll Bakgrund... 3 Regional kompetensförsörjning

Läs mer

SVART PÅ VITT OM IUC-NÄTVERKET.

SVART PÅ VITT OM IUC-NÄTVERKET. SVART PÅ VITT OM IUC-NÄTVERKET. Intervjuer och uttalanden: Per Eriksson, Vinnova Wanja Lundby-Wedin, ordförande LO Roger Gerdin, Skogs- och Träfacket Stig Andersson, kommunalråd Finspång Björn Rosengren,

Läs mer

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004

Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling. Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 Idéskrift för Lokal Näringslivsutveckling Programmet för Lokal Näringslivsutveckling, LNU 2002 2004 CD På CD-skivan finns kompletta metodredovisningar inklusive bilagor från de 24 projekt som i sammandrag

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1

RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB. årsberättelse 2014. rise ab årsberättelse 2014 1 RISE RESEARCH INSTITUTES OF SWEDEN AB årsberättelse 2014 rise ab årsberättelse 2014 1 2 rise ab årsberättelse 2014 Innehåll Verksamheten 2014 VD har ordet 4 Om RISE Research Institutes of Sweden 8 RISE

Läs mer

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19

Framgångar...sid 3. 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12. 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 Framgångar...sid 3 1 - Samordning och utveckling av stödsystem 1 för entreprenörskap...sid 4 2 Stärka kommunernas näringslivsklimat... sid 12 3 Utveckla verktyg för entreprenörskap... sid 19 4 Förberedelse

Läs mer

UIC bolag på internationell innovationsturné

UIC bolag på internationell innovationsturné UIC bolag på internationell innovationsturné Första stopp Silicon Valley First på First North Isconova - första UIC bolag som noteras 2010-2011 Innovationspolitiken får inte bli regionalpolitik UICs vd

Läs mer

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg

VinnVinn. Användarhandbok. Entreprenörspåret Business Arena Imaging. Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VinnVinn Användarhandbok Entreprenörspåret Business Arena Imaging Bengt-Göran Bengtner Lena Holmberg VINNVINN Handbok E-spåret 2 (41) Version 0.8 Förord Denna handbok är en fortsättning på den tidigare

Läs mer

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10

Detta har vi gjort. Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg. Rapport 2010:10 Detta har vi gjort Vad händer sedan? Slutrapport Kvinnors företagande Gävleborg Rapport 2010:10 Bakgrund Under tre år har Länsstyrelsen gjort en storsatsning på att främja kvinnors företagande i Gävleborg.

Läs mer

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn

Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn n v tor la o de nsm En tio a ov n in FLER INNOVATIONER HELT ENKELT - EN DEL AV INNOVATIONSMOTORN Fler innovationer helt enkelt - en del av innovationsmotorn Slututvärdering Regionförbundet Sörmland levererar

Läs mer

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12

Svenska kluster. Etablering för framgång. Kvarteret med. framtidsutsikt s.12 SWEDEN NOVEMBER DECEMBER 2011 Svenska kluster Standardlogotype Logotype utan rastrerad skugga, används i stora storlekar och Standardlogotype Logotype när tekniken utan inte rastrerad tillåter rasterade

Läs mer

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«

Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län« NR. 4 JÄMTSTÄLLT.COM SERIE Utvärdering av projektet»jämställt näringsliv i Jämtlands län«resurscentra ÅTIGÅRNS EKONOMISKA FÖRENING Helena Lund Markus Burman Sweco Eurofutures AB UTVÄRDERING AV PROJEKTET

Läs mer

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning

Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling. Verksamhetsberättelse. och årsredovisning Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2008 Grafisk formgivning: Yra AB Tryck och repro: Ekotryck Redners, maj 2008 Texter: Fatima Grönblad, Thomas Heldmark

Läs mer

Den moderna Industristaden Statistik och fakta. Sandviken 2014. En sammanställning från Näringslivskontoret

Den moderna Industristaden Statistik och fakta. Sandviken 2014. En sammanställning från Näringslivskontoret Den moderna Industristaden Statistik och fakta Sandviken 2014 En sammanställning från Näringslivskontoret Näringslivsutveckling genom återindustrialisering Innovation och förnyelse är viktiga beståndsdelar

Läs mer

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer

VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer Hela denna tidning är en annons från VilstaGruppen, Eskilstuna VilstaGruppen ett väl fungerande nätverk som ständigt växer www.vilstagruppen.se 2 www.vilstagruppen.se Hela denna tidning är en annons från

Läs mer

modern management network ab

modern management network ab Idea Inventum är ett helt unikt affärsutvecklingsprogram för företag med ca 10-50 anställda, som ägs eller delägs av kvinnor, och vill växa genom att utmana invanda arbetssätt och tankemönster, för att

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening

Verksamhetsberättelse 2009. BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening Verksamhetsberättelse 2009 BioFuel Region AB och BioFuel Region Ideell Förening INLEDNING...4 VISION OCH STRATEGI...5 VÄRDEGRUND...5 VERKSAMHET...5 KUNSKAPSLEDANDE I SAMHÄLLSOMSTÄLLNING...5 AVSIKTSFÖRKLARINGAR...5

Läs mer

Svensk äldrevård- framtidens exportvara

Svensk äldrevård- framtidens exportvara SWECARE FOUNDATION STOCKHOLM Svensk äldrevård- framtidens exportvara Identifiering av det svenska erbjudandet för framtida exportmöjligheter Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 2. BAKGRUND... 4 2.1

Läs mer

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil

Innehåll. Summering. inkubatorns roll inkubatorns samverkan med andra aktörer inkubatorns innehåll inkubatorns finansiering inkubatorföretagens profil Förstudie i-lift Summering Denna rapport sammanfattar den förstudie som bedrivits i regi av Lunds NyföretagarCentrum under våren och hösten 2014 i syfte om att utreda och utvärdera behovet och möjligheten

Läs mer

2015-03-19. KOMPETENS X Bilagor. Företagsringen i södra Hälsingland Februari 2015 www.foretagsringen.se info@foretagsringen.se

2015-03-19. KOMPETENS X Bilagor. Företagsringen i södra Hälsingland Februari 2015 www.foretagsringen.se info@foretagsringen.se 2015-03-19 KOMPETENS X Bilagor Företagsringen i södra Hälsingland Februari 2015 www.foretagsringen.se info@foretagsringen.se 1 Bilagor 1. Systemteoretiskt synsätt 2. Dagbladet om icke godkända elever 3.

Läs mer

års redo visn ing 2010

års redo visn ing 2010 års redo visn ing 2010 innehåll know it årsredovisning 2010 02 0 3 verksamhetsåret som gått 0 5 vd har ordet 0 9 vision, affärsidé, mål och strategi 1 1 kundcase 1 2 marknad och kunder 14 kundcase 1 5

Läs mer

VR 2009:31. Kartläggning av svenska klusterinitiativ

VR 2009:31. Kartläggning av svenska klusterinitiativ VINNOVA Rapport VR 2009:31 Kartläggning av svenska klusterinitiativ Jonnie Nordensky Titel: Kartläggning av svenska klusterinitiativ Författare: Jonnie Nordensky Serie: VINNOVA Rapport VR 2009:31 ISBN

Läs mer