Stockholms Handelskammare februari Hinder vid handel. - Exemplet Norge

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms Handelskammare februari 2004. Hinder vid handel. - Exemplet Norge"

Transkript

1 Stockholms Handelskammare februari 2004 Hinder vid handel - Exemplet Norge

2 Förord 99 % av Sveriges alla företag är småföretag som har färre än 50 anställda. Dessa sysselsätter 1,4 miljoner människor, dvs. mer än hälften av den privata sysselsättningen, och det råder inga tvivel om att småföretagen är viktiga för tillväxten i Sverige. Sverige har sedan lång tid tillbaka varit beroende av utrikeshandeln, vilket innebär att en stor del av dessa småföretag är engagerade i affärer med utlandet. Men enbart tullhanteringen kostar i dag företagen mer än 2,5 miljarder kronor per år och omfattar då endast själva administrationen, såsom personal- och materialkostnader och alltså inte tullavgifter, skatt, m.m. För framförallt småföretagare som börjar expandera sin verksamhet till nya marknader blir kostnaden för dessa administrativa bördor oproportionerligt höga i förhållande till intäkterna. På grund av detta låter en del företag till och med bli att expandera eftersom vinsten äts upp av administrationskostnaderna. Genom förenklingar i tullhanteringen kan företagen minska sina administrativa kostnader. Inte minst har Tullverket visat prov på detta genom de företag som har anslutit sig till Servicetrappan och som har kunnat förenkla sina tullrutiner och på så sätt sänka sina kostnader med upp till 55 %. Dock kan inte alla företag ta del av förenklingarna inom Servicetrappan eftersom samarbetet mellan Tullverket och företagen är behäftad med förhållandevis stora investeringskostnader för de mindre företagen. I denna rapport redovisas några av de hinder som finns vid handeln över gränserna. Konkret underlag har hämtats från en undersökning om handeln mellan Sverige och Norge. Förslag framförs om hur kvarvarande hinder kan tas bort eller minskas. Tack också till Catharina Lindstedt, studerande vid Göteborgs Universitet, som har bidragit till stora delar av rapporten. Peter Egardt VD, Stockholms Handelskammare

3 1. INLEDNING 2 2. UPPLEVELSER AV HINDER VID HANDEL MED NORGE ENHETSDOKUMENTET STATISTISKT NUMMER TULL MOMS FAKTUROR SYNEN PÅ TIDEN FÖR TULLHANTERINGEN SYNEN PÅ TULLTJÄNSTEMÄNNEN TILLGÅNG TILL INFORMATION KOSTNADER FÖR FÖRETAGEN VID ANVÄNDANDET AV OMBUD SLUTSATS HANDELSKAMMAREN ANSER ATT 17 1

4 1. Inledning I Sverige är ca 99 procent av företagen småföretag, dvs. har färre än 50 anställda. Dessa sysselsätter närmare 1,4 miljoner människor, vilket är nära en tredjedel av den totala sysselsättningen och mer än hälften av den privata sysselsättningen. Dessa siffror talar för sig själv och det är självklart att småföretagen är betydelsefulla för tillväxten i Sverige. Även för små företag är den svenska marknaden oftast otillräcklig på sikt. För att skapa kontinuerlig tillväxt måste företagen därför, förr eller senare, expandera utomlands. För ett litet företag som skall börja expandera är det naturligt att i första hand vända sig till närliggande marknader, i första hand våra grannländer, innan man expanderar till mer okända områden. Fördelarna är snarlika språk, kulturer och konsumtionsmönster och lägre transportkostnader. Det svenska näringslivets kostnader, enbart för tullhanteringen, beräknades redan 1999 uppgå till 2,5 miljarder kronor! De administrativa kostnaderna innefattar exempelvis kostnader för egen personal och materialkostnader och således inte själva tullavgiften eller momsen. Om andra administrativa delar (transport, försäkring, m.m.) tas med i beräkningarna stiger den totala kostnaden för handelsproceduren till mer än 36 miljarder kronor, enligt beräkningar baserat på svensk import och export under Förenklingar i tullhanteringen och en smidigare gränspassage skulle för de svenska småföretagen kunna innebära enorma besparingar. Det största problemet med administrativa bördor är att just små företag drabbas hårdare än större eftersom de har knappare resurser och de administrativa arbetsuppgifterna ofta blir oproportionerligt höga i förhållande till intäkterna. Det är bekymmersamt när en del företag låter bli att expandera sin verksamhet pga. att vinsterna äts upp eller att företagets tillväxt hämmas eftersom utlandssatsningen är behäftad med så många komplexa problem. Många företag väljer att anlita speditörer för att slippa problemen, vilket leder till att kostnaderna för tullhanteringen ökar för företaget. Norge är Sveriges tredje största exportmarknad och Sveriges andra största importland. Det är därför självfallet viktigt att handeln mellan Sverige och Norge fungerar smidigt. Rapporten är därför fokuserad på handelshinder som svenska företag upplever vid handeln med Norge. 100 företag har besvarat en enkät om handelshinder och eftersom många företag använder sig av ombud har dessutom ombudens syn på handeln med Norge undersökts. De 11 speditörernas svar 2 kompletterar företagarnas svar. Rapporten är fokuserad på svenska företag, men andra undersökningsresultat visar att även många av de norska företagen upplever svårigheter vid handel över gränsen mellan Norge och Sverige. 3 Företagens problem vid handel är av ganska grundläggande natur. Först och främst tar hela tullhanteringen alldeles för lång tid. Tid är pengar och detta leder följaktligen till ökade kostnader men även irritation och, i vissa fall, till att aktörer avstår från affärer. I andra hand upplevs hanteringen och ifyllandet av enhetsdokumentet, dvs. själva deklareringen av varor, som försvårande. Speciellt upplever företagen att det statistiska numret vållar problem eftersom det 1 Kommerskollegium, SWEPRO, Trade Facilitation Impact and Potential Gains (2002) 2 Speditörerna har besvarat samma enkät som företagen 3 Forsberg. E & Nordh. M, Undersökning av små nordiska företags erfarenheter av gränsbarriärer (2003) 2

5 kan vara svårt att klassificera sin vara rätt. Vissa företag uppger till och med att man upplever att tulltjänstemännen försvårar företagens deklarering. Tullverket har bl.a. infört Servicetrappan och TID (Tullens Internet Deklaration) för att underlätta för företagen. Det finns även ett pågående projekt mellan norska och svenska tullen som syftar till att hitta förenklingar för de företag som är certifierade i Servicetrappan eller i den norska motsvarigheten. Samarbetsprojektet mellan de svenska och norska tullverken kommer troligen att resultera i flera betydande förenklingar. Det skall till exempel bli möjligt att lämna periodiska deklarationer, vilket innebär att företaget deklarerar samtliga leveranser under en period en gång per kalendermånad istället för vid varje sändning. Detta skulle naturligtvis innebära en administrativ besparing i såväl tid som pengar för företagen och ombuden. Problemet med majoriteten av dessa samarbeten och förslag är att de i stort sätt endast gynnar våra storföretag. För att företagen skall kunna komma i åtnjutande av förenklingar som periodiska deklarationer måste de vara kvalitetssäkrade i Servicetrappan. I Sverige har, fram till oktober månad 2003, endast 74 företag kvalitetssäkrats i Servicetrappan. Dessa 74 företag är framför allt storföretag och ombud. Elektronisk hantering, som bl.a. är ett krav för att kunna bli certifierad, är en investeringskostnad på ca skr som främst storföretag och speditörer har råd med. Tullverkets arbete har underlättats avsevärt eftersom de får in närmare 90 % av alla deklarationer elektroniskt. Bland småföretagen är det dock en klar majoritet som fortfarande deklarerar manuellt. För små- och medelstora företag som står i färd med att expandera sin verksamhet är det, åtminstone till en början, inte ekonomiskt försvarbart att investera i dyra tulldataprogram eller att investera minst 6 månaders arbete, effektiv tid, i att kvalitetssäkra sina tullrutiner så att de kan få utnyttja en förenklad tullhantering. På detta sätt hindras i praktiken små och medelstora företag att expandera eller får sina möjligheter till expansion kraftigt försenade. Tullverket är inte lika intresserad av att hjälpa dessa företag eftersom de svarar för en så liten andel av det totala antalet deklarationer när Tullen redan får in 90 % elektroniskt. Tanken med Servicetrappan är alltså god men räcker inte hela vägen fram eftersom man missar en viktig grupp av företag för svensk tillväxt. GD för svenska Tullverket, Kjell Jansson, har sagt; "Tullverket är en kompetenslänk i den internationella handelskedjan och skall ha lösningarna redan innan näringslivet och medborgarna efterfrågar dessa. När kraven på myndigheterna ökar från uppdragsgivare och kunder så skall vi möta detta med en systematisk utvecklingsverksamhet i världsklass. Därför är det viktigt att Tullverkets utvecklingsarbete utgår från företagens behov när vi effektiviserar och förenklar. Företagens behov är fler förenklingar som alla företag kan utnyttja! 3

6 2. Upplevelser av hinder vid handel med Norge När en vara kommer till Sverige från tredjeland måste den anmälas till tullen för att deklareras och stå under tullens kontroll tills alla importavgifter är betalda och eventuella importvillkor är uppfyllda. Detta görs genom att importören lämnar in en importdeklaration, ett s.k. enhetsdokument (ED), till tullen. I likhet med importen skall en tulldeklaration lämnas till tullen även vid export. Uppgiftskraven är dock färre vid export jämfört med import. Exempel på uppgiftskrav är avsändare, mottagare, kollital, transportsätt, ursprungsland, procedurkoder, statistiskt nummer, förmånskoder, varuvärde, m.m. 2.1 Enhetsdokumentet Enhetsdokumentet (ED) är ett blankettset om 4 blad som används för att tulldeklarera varor. ED är ett gemensamt dokument för alla EU-länderna som skall täcka de olika medlemsländernas krav på uppgiftslämnande. Detta medför att blanketten är mycket detaljerad och varje sida består av ett 50-tal fält, dock behöver inte alla fält eller blad fyllas i. Till uppgiftslämnandet, som även kan göras elektroniskt, finns handledningsböcker för hur ED, elektroniskt eller manuellt, skall fyllas i. I vilken grad anser du att enhetsdokumentet har resulterat i svårigheter för ditt företag? % I hög grad I någon grad I mindre grad Inte alls Företag som använder speditör Företag som mycket sällan handlar med Norge Företag som handlar med Norge och inte använder speditör Om man ser till hela enhetsdokumentet, dvs. själva deklarerandet, är det närmare 60 procent av företagarna som på något sätt upplever svårigheter med enhetsdokumentet. 21 procent av företagen anser dessutom att det resulterar i hög grad av svårigheter. Av de företag som vi har intervjuat är det nästan 56 procent som deklarerar manuellt, dvs. fyller i pappersdeklarationer för hand. 40 procent använder sig av speditör som får sköta hanteringen av enhetsdokumentet. 3 procent har uppgivit att de deklarerar både manuellt och elektroniskt. 1 procent låter sitt dotterbolag sköta hanteringen av enhetsdokumentet och kan således inte besvara 4

7 frågan om deklarationen sker manuellt eller elektroniskt. Följaktligen har inga av de företag som vi intervjuat valt att investera i elektroniska datasystem, som alltså innebär att man deklarerar elektroniskt i stället för på pappersdeklarationer, och som skulle ha underlättat en del av svårigheterna med enhetsdokumentet. Dataprogrammen kostar ca skr. Sedan februari 2003 erbjuder Tullverket ytterliggare ett elektroniskt alternativ, TID, Tullens Internet Deklaration. Företag måste ansöka om tillstånd att utnyttja internetdeklarationen. Dock underlättar denna elektroniska variant av deklarering inte lika mycket som ett tulldataprogram. Bl.a. kan inga uppgifter lagras till nästföljande gång en likadan eller liknande sändning skall skickas. Fördelen med TID är att företagen inte behöver investera i kostsamma dataprogram för att kommunicera elektroniskt med Tullverket. I stapeln inte alls visas att 25 procent använder sig av speditör, dvs. speditören sköter all hantering av enhetsdokumentet, vilket innebär att företaget aldrig behöver hantera dokumentet och kan således inte uppleva några problem. Speditörernas åsikter blir följaktligen mer intressanta för att utröna vad de 25 procenten egentligen står för. Åtta av de elva tillfrågade speditörerna, dvs. en klar majoritet, anser att enhetsdokumentet innebär någon grad problem. Dessutom är det 10 procent som handlar väldigt lite och som inte anser sig kunna precisera sina problem. Följaktligen återstår endast 6 procent som inte alls anser sig ha några svårigheter med enhetsdokumentet. Flera företag påpekar att enhetsdokumentet tar lång tid att fylla i och att tid kostar företagen pengar. Många av företagarna har en önskan av någon slags förenkling av enhetsdokumentet för att spara företaget tid och pengar. Detta tidskrävande moment påverkar företagen negativt genom att det resulterar i extra kostnader eftersom det tar andra uppgifters tid. Det är också anmärkningsvärt att flertalet av speditörerna, som alltså är experter på området, upplever att hanteringen av enhetsdokumentet är för komplext. Komplexiteten med tullproceduren resulterar i att företagen inte har någon möjlighet att ha mer än en person som kan sköta exempelvis enhetsdokumentet. Det tar för lång tid att lära upp fler, vilket gör att företagen hamnar i en svår situation när personen som utför dessa uppgifter är frånvarande. Detta berör naturligtvis främst de små och medelstora företagen. Frågan är då om det är rimligt att kraven är så pass högt ställda att en företagare inte kan göra en deklaration med tillhörande styrkande dokument utan att nyttja specialistkompetens. Eftersom ca 99 procent av alla företag har färre än 50 anställda och dessa företag sysselsätter närmare 1,4 miljoner personer blir detta naturligtvis ett stort problem. Flertalet av ombuden påpekar att det största handelshindret och därmed det största problemet är själva gränsförtullningen/passeringen. Det nämns också att gränspasseringen och förtullningen försvårar en miljöekonomisk lastplanering. Förslag ges att tullen i Norge och Sverige borde kunna lägga över ett större ansvar på speditörerna att i efterhand sköta all tullhantering för att på så sätt underlätta handeln och gränspassagen. Med förenklade procedurer möjliggör man kortare ledtider och ger transportörer och kunder större flexibilitet. 5

8 2.2 Statistiskt nummer Det är mycket viktigt att en vara klassificeras rätt eftersom tullavgifter och ev. införsel- eller utförselbestämmelser är knutna till det statistiska numret. Företagen kan bli uppdebiterade i efterhand om de inte använt sig av det korrekta numret. Därutöver används det statistiska numret även för att sammanställa handelsstatistik. 30 procent anser att det statistiska numret i någon eller hög grad innebär problem för företaget och 25 procent anser sig i mindre grad ha problem. Totalt har alltså 55 procent av företagen problem med det statistiska numret. Kommentarerna från företagen innefattar ofta att det är komplicerat att få fram rätt nummer vilket också gör att det också blir tidskrävande. I vilken grad anser du att det statistiska numret har resulterat i svårigheter för ditt företag? % I hög grad I någon grad I mindre grad Inte alls Företag som använder speditör Företag som mycket sällan handlar med Norge Företag som handlar med Norge och inte använder speditör Av dem som uppgivit att de inte har några problem är det 21 procent som använder sig av speditör. Mer än hälften av ombuden uppger att de i någon form upplever problem med det statistiska numret och de flesta anser att en reducering av antalet nummer skulle underlätta arbetet avsevärt. 10 procent av dem som inte har några problem handlar väldigt lite med Norge och kan därför inte precisera huruvida de upplever problem eller inte. Den totala andelen som inte upplever problem med det statistiska numret minskar följaktligen kraftigt. Vi vet även från andra källor att det ibland kan vara svårt att fastställa det korrekta statistiska numret. En reduktion skulle innebära att fler likartade varor kan klassificeras på samma sätt. Behovet av ett reducerat antal nummer är således stort. Om tullar elimineras på vissa produktgrupper så försvinner oftast behovet av en detaljerad indelning. Ett lyckat exempel är ITA-avtalet (Information Technology Agreement) från 1997 som medförde tullfrihet för en mängd varor inom elektroniksektorn, vilket i sin tur bidrog till att 6

9 antalet statistiska nummer kunde reduceras eftersom behovet av den detaljerade indelningen försvann. Avskaffandet av textilkvoter till 1 januari 2005 bör kunna ge utrymme för en liknande reducering av antalet statistiska nummer. Dock krävs det fler åtgärder från den svenska regeringen: Beslutet om de statistiska numren är en fråga för EU. På det övergripande planet bör Sverige fortsätta att arbeta för att EU tar bort s.k. krångeltullar, varor belagda med låga tullsatser. Genom en reducering av antalet varor som är belagda med tull skulle behovet av den detaljerade indelningen minska och därmed minska antalet statistiska nummer. En god start, ur svenskt näringslivs synvinkel, är varor inom verkstadssektor, dvs. kapitel i tulltaxan, eftersom det är Sveriges viktigaste import- och exportsektor. Sverige bör även agera inom den underkommitté till tullkodexkommittéen som beslutar om de statistiska numren för att tillse att de förenklingar som kan göras genomförs. Det krävs en avvägning mellan vad företag måste rapportera och hur pass noggrann handelsstatistik som är nödvändig. Statistiken är inget självändamål. Ett färre antal nummer skulle i förlängningen även innebära en enklare behandling av BKB, bindande klassificeringsbesked (skriftligt besked om det statistiska numret för en viss vara och som utfärdas av tullmyndigheterna i EU), eftersom tolkningsutrymmet naturligt minskas. Detta skulle i sin tur även leda till en enhetligare behandling av BKB oavsett medlemsstat. 2.3 Tull 45 procent av de intervjuade företagen säger sig uppleva problem i mer eller mindre grad med tullavgifterna. Dock reagerar många av företagen inte på tullavgiften eftersom den vanligen är förhållandevis låg, en s.k. krångeltull som endast skapar byråkrati och administration. Exempelvis består kapitel (verkstads- och elektronikvaror) i tulltaxan till ca 90 procent av tullar som är lägre än 5 procent. Om den låga tullen eliminerades skulle det leda till en minskad administrativ börda för företagen i form av tid snarare än pengar. Krångeltullar ger varken intäkter eller skyddar marknader. Detta skulle bespara såväl näringslivet men framför allt Tullverket resurser som skulle kunna ägna sig åt viktigare uppgifter. 2.4 Moms Flertalet av företagen pekar på de importavgifter som måste betalas vid gränsen när företaget tillfälligt skall verka i Norge. 40 procent anser att momsen i någon form innebär svårigheter för företaget. 7

10 80 I vilken grad anser du att momsen har resulterat i svårigheter för ditt företag? 60 % I hög grad I någon grad I mindre grad Inte alls Företag som använder speditör Företag som mycket sällan handlar med Norge Företag som handlar med Norge och inte använder speditör Problem som påpekas är att momsen innebär en kostnad för företaget eftersom de får ligga ute med pengar under en längre tid. Dessutom uppger några företag som har produkter som måste hålla en viss temperatur, att varorna kan bli förstörda när tullen i Norge skall ta in momsen eftersom tullen kan stoppa sändningen tills momsen är betald. I stapeln inte alls framkommer att det är 30 procent som använder sig av speditör. Speditörernas åsikter visar att åtta av elva ombud anser momsen innebär någon grad av problem. Lägger man dessutom till de 10 procent som handlar väldigt lite med Norge till stapeln inte alls framkommer det att det är förhållandevis många som har problem med momshanteringen. 2.5 Fakturor Till tulldeklarationen skall det alltid bifogas vissa styrkande handlingar beroende på vilken vara det handlas med. Oavsett typ av vara måste dock alltid en faktura bifogas. Därtill finns krav på vad en faktura skall innehålla för sorts uppgifter. Uppgiftskravet kan variera beroende på land men skall vara detsamma i Sverige och Norge. Om deklarationen lämnas elektroniskt till tullverken behöver man inte lämna några styrkande handlingar, utan dessa skall förvaras hos den tullskyldige i ett visst antal år. Fakturan måste innehålla uppgifter om säljarens namn och adress, köparens namn och adress, dag då fakturan utfärdats, antal kolli, typ av kolli, kollits bruttovikt, hur kollit är märkt och ev. nummer, varubeskrivning för varje produkt, ursprungsland, nettovikt, annan kvantitet (t.ex. antal), pris för varje varuslag och totalsumma, eventuella rabatter och uppgifter om rabatternas art, leveransvillkor och slutligen betalningsvillkor. Det kan även finnas ytterligare krav på uppgiftslämnande beroende av varans natur. 8

11 En proformafaktura kan användas för leveranser som inte betalas, exempel på detta är ersättnings- och garantivaror, prover, reklamföremål, gåvor, returvaror, reklamtryckalster. För proformafakturan gäller samma krav på uppgiftslämnade förutom kravet om betalningsvillkor. Mer än hälften av alla företag har uppgett att de upplever problem med fakturorna i mer eller mindre grad. Det är totalt 54 procent av företagen som anser sig ha svårigheter med fakturan. Flertalet av företagarna har påpekat att fakturorna medför en massa merarbete på grund av mängden uppgiftskrav som skall uppfyllas. Vidare är det många som anser att tiden med alla papper kostar företaget pengar eftersom tiden skulle ha kunnat utnyttjas till annat. Det framkommer också av vissa företag att det saknas klara regler för vad proformafakturorna skall innehålla och att det därför blir väldigt svårt att veta vad som skall fyllas i eftersom det tycks ändra sig beroende från gång till gång. Proformafaktura skall alltid fyllas i oavsett värde. En vara med 1 kronas värde skall alltså ha en proformafaktura, vilket kritiseras av företagen som anser att ett enklare alternativ borde kunna införas istället. Pappersarbetet anses vara stressbetingat och tidskrävande hos de flesta av företagen och ett flertal företag framhåller att det bidrar till att affärerna med den norska sidan blir ineffektiva I vilken grad anser du att uppgiftskraven på fakturan har resulterat i svårigheter för ditt företag? % I hög grad I någon grad I mindre grad Inte alls Företag som mycket sällan handlar med Norge Företag som handlar med Norge och inte använder speditör Stora problem har även redogjorts för när gods skall skickas som är garantiutbyte. Kunden skall i det fallet inte betala eftersom det är en garanti, men företaget måste ändå skriva en proformafaktura för att få det genom tullen. Problem har också påpekats när kunden skall skicka tillbaka den utbytta garantidelen. Varan skall då kunna härledas till någon faktura från företaget. Problemet kan då vara att varan kanske ingår som en del i en stor leverans där företaget fakturerat 9

12 för hela leveransen. Företagen upplever det som svårt att alltid kunna svara på i vilken leverans den återsända delen kommer ifrån. Företag som deklarerar elektroniskt kan bevara styrkande handlingar såsom fakturor på företaget, men eftersom en majoritet av alla företag inte deklarerar elektroniskt upplever företagen svårigheter med fakturahanteringen. Ståndpunkterna bland företagen i undersökningen går tydligt samman. För mycket pappersarbete är det största problemet och speciellt är kritiken riktad mot allt pappersarbete som måste utföras för att föra ut/in varor. Pappersarbetet anses inte stå i proportion till mängden varor. Mängden papper och tid resulterar i extra kostnader för företaget vilket i vissa fall leder till uteblivna affärer. Flertalet av speditörerna anser att en förenkling av allt pappersarbete med fakturorna är av stor vikt som skulle spara mycket tid. 2.6 Synen på tiden för tullhanteringen 56 procent av företagen anser att tiden som tullhanteringen tar vållar problem. Mer än hälften av företagen har specifikt kommenterat den långa tiden och påpekat att det resulterar i att kunden får vänta onödigt länge vilket även leder till irritation. Ofta har företagen kommenterat att tiden kostar företaget pengar och några företag nämner t.o.m. att dessa negativa effekter kan resultera i uteblivna affärer med Norge. Kommentarer som framkommit är bland annat: tillbakaskickandet av alla papper i stället för att kunna lösa vissa saker över telefon gör att tulltiden blir väldigt lång, mycket byråkrati som gör att tiden blir längre än den behöver vara samt att den långa tulltiden inte är bra ur ett försäljningsperspektiv I vilken grad anser du att tiden för tullhanteringen har resulterat i svårigheter för ditt företag? % I hög grad I någon grad I mindre grad Inte alls Företag som använder speditör Företag som mycket sällan handlar med Norge Företag som handlar med Norge och inte använder speditör Många företag, närmare bestämt 19 procent, använder sig också av speditör för att transportera varorna och märker följaktligen inte heller av tiden för tullhantering på samma sätt. Resultatet av speditörernas svar visar att drygt hälften anser att tullhanteringen i någon form medför problem. Många av speditörerna nämner att tiden påverkar affärsverksamheten på grund av all väntan. I 10

13 slutänden skulle förmodligen exempelvis en resa till ha kunnat göras om all väntetid slogs samman. Vidare är det 10 procent som handlar väldigt lite och på det viset har svårt att precisera sig. Detta visar att stapeln med dem som ansett sig inte ha några problem minskar betydligt. 2.7 Synen på tulltjänstemännen Det är 23 procent av företagen som anser att det i någon grad innebär svårigheter med de svenska tulltjänstemännen. En större andel av företagen anser att de norska tulltjänstemännen resulterar i problem för företaget. 34 procent anser att de norska tulltjänstemännen orsakar svårigheter för företaget. Därtill är det 37 procent av företagen som uppgett att de inte har några problem beträffande de svenska tulltjänstemännen som använder sig av speditör, dvs. de möter inte tulltjänstemännen. Dessutom är det 10 procent handlar väldigt lite med Norge och därför inte kam precisera huruvida de upplever problem eller inte med tulltjänstemännen. Vad gäller de norska tulltjänstemännen är det 34 procent som uppgivit att de använder sig av speditör samt 10 procent som handlar väldigt lite. Speditörerna har, likt företagen, en bättre syn av de svenska tulltjänstemännen än av de norska. Fem av elva speditörer har uppgett att de svenska tulltjänstemännen resulterat i någon form av problem till skillnad mot sju för de norska. Den norska mentaliteten benämns som ett irritationsmoment hos vissa av speditörerna. Det innefattar ofta mycket byråkrati, vilket resulterar i sen fakturering och dålig eller inga underhandsbesked % I vilken grad anser du de svenska tulltjänstemännen har resulterat i svårigheter för ditt företag? 0 I hög grad I någon grad I mindre grad Inte alls Företag som använder speditör Företag som mycket sällan handlar med Norge Företag som handlar med Norge och inte använder speditör Många av företagen som anser sig ha svårigheter med tulltjänstemännen hänvisar till att de bl.a. upplevs som inflexibla och byråkratiska när det gäller tullhanteringen och det resulterar i trög handel länderna emellan. Viljan hos tulltjänstemännen att lösa problemen på det smidigaste sättet 11

14 saknas, såsom att det sällan går att lösa problem över telefon utan att papper måste skickas fram och tillbaka. Tullhanteringen tycks, enligt företagen, dessutom skötas på flera olika sätt och variera från gång till gång. Ibland krävs att en ruta fylls i fast inte gången därefter trots att varan är densamma. Vissa av företagen anser att det verkar som om att tullen i Norge skapar lite egna regler och att det tar väldigt lång tid med diskussioner och pappersarbetet vilket leder till att det tar extra lång tid innan varorna kommer fram till kunden. 80 I vilken grad anser du att de norska tulltjänstemännen har resulterat i svårigheter för ditt företag? 60 % I hög grad I någon grad I mindre grad Inte alls Företag som använder speditör Företag som mycket sällan handlar med Norge Företag som handlar med Norge och inte använder 2.8 Tillgång till information 70 procent anser sig få bra information angående sina frågor. En del företag anser att det är lätt att komma fram per telefon med sina frågor och även att Tullverkets hemsida innehåller relevant och behjälplig information. 21 procent anser att tillgången till information är mindre tillfredställande. Det är 9 procent som inte anser sig få bra information och de hänvisar i stort sett till detsamma som de som ansåg sig få bra information, dvs. svår hemsida och inte riktigt klara besked om vad det är som gäller när frågor ställs per telefon. 2.9 Kostnader för företagen vid användandet av ombud I en undersökning gjord av Tullverket 1999 framkommer att skattad totalkostnad för att använda ombud uppgår till cirka 1,3 miljarder. En slutsats i undersökningen är att många företag saknar kännedom om kostnaderna. De verkar inte veta hur stor kostnad de kan tänkas ha för tullproceduren och de har angivit att det är svårt att vara säker på vad det är man betalar för. 4 4 Tullverket, Näringslivets kostnader för tullproceduren (1999) 12

15 I vår undersökning är det totalt 45 stycken av de 100 företag som besvarat enkäten som använder sig av speditör antingen för tullhanteringen och/eller transporten. Av dessa är det 27 procent som poängterar kostnaderna för företaget som blir eftersom speditör måste anlitas. Flertalet av dem understyrker att irritation uppkommer pga. att företaget måste betala för att slippa tullhanteringen. En förenkling av reglerna vid handel till Norge hade inneburit en minskning av kostnaderna och att handeln skulle kännas betydligt mer lönsam. I slutänden skulle handeln mellan Norge och Sverige kunna öka. 13

16 3. Slutsats I en undersökning av Tullverket från 1999 framkommer det att tullproceduren kostar enskilda företag stora summor. Medelvärdet av kostnaden för tullhanteringen för företagen uppskattades till skr. Medianen är betydligt lägre, skr, vilket beror på att majoriteten av alla företag i Sverige är småföretag med förhållandevis få sändningar per år. Totalkostnaderna ligger på 2,5 miljarder skr per år och omfattar såväl företagens egna kostnader för tullarbetet samt eventuella kostnader för ombud. 5 Svenska Tullverket har de senaste åren satsat mycket på förenklingar och då främst för företag som är certifierade i Servicetrappan. För kunna införa förenklingar krävs elektronisk hantering. Tullen i Sverige har i vissa delar gjort en pionjärinsats inom EU genom Servicetrappan och genom att skapa möjligheter för företagen att lämna tulldeklarationer elektroniskt och via internet. Tullverket har skapat ett system för större användare, TDS (tulldatasystemet) via EDIFACT. Detta system möjliggör en långtgående integration av tulldeklareringen i företagens interna affärssystem. Endast företag med stora volymer kan dock bära de förhållandevis höga kostnaderna att ansluta sig till TDS. För att underlätta för företag som inte lämnar elektroniska deklarationer via egeninköpta dataprogram har Tullverket satsat på TID som ett alternativ för småföretag med få transaktioner. Nackdelen med TID är att detta inte på något sätt kan integreras i företagens dataprogram. I princip rör det sig till stor del om en blankett som fylls i på bildskärmen. Detta är ett bra system för företag med några fåtal deklarationer. Vi tror att det finns ett behov av ett elektroniskt stöd även för företag med förhållandevis frekventa tulldeklarationer men med små volymer och begränsade ekonomiska möjligheter att utnyttja TDS, dock via en billigare lösning än EDIFACT. En möjlighet är att en betrodd tredje part skapar säkra kopplingar mellan tullens system och företagens enkla affärssystem. Vidare arbetar det svenska Tullverket med Kommissionens förslag om att reducera dagens elva tullprocedurer (dvs. vanlig import och export, temporär import, passiv förädling, aktiv förädling, osv.) till tre stycken. Tullverket stödjer även förändringarna av enhetsdokumentet som has för avsikt att implementeras Svenska Tullverkets ambitioner och ansträngningar av förbättrad tulldeklarering och tullprocedurer är mycket bra. Handelskammarens undersökning visar att företagen har problem med just dessa områden men också att det finns problem på andra områden. Framförallt visar undersökningen att våra småföretag inte klarar den tunga belastningen utan behöver förenklingar och förbättringar snarast för att kunna växa och inte fastna i en fälla där expansion blir en omöjlighet. Tyvärr visar undersökningen också att småföretagen inte alltid kan ta del av de förenklingar som redan finns. 5 Tullverket, Näringslivets kostnader för tullproceduren (1999) 14

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel

Kommerskollegium 2010:4. e-faktura i gränsöverskridande handel Kommerskollegium 2010:4 e-faktura i gränsöverskridande handel e Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift är att

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Det åländska skatteundantaget inom EU

Det åländska skatteundantaget inom EU ÅSUB Rapport 1999:1 Det åländska skatteundantaget inom EU Effekter för företag, branscher och samhällsekonomi Förord 1995 blev Åland tillsammans med Finland medlem i Europeiska Unionen. För Ålands del

Läs mer

Tullverkets arbete med varumärkesintrång

Tullverkets arbete med varumärkesintrång Tullverkets arbete med varumärkesintrång Alltsedan Sveriges EU-inträde 1995 har Tullverket arbetat med att bekämpa intrång i immateriella rättigheter. Det är dock bara vid de intrång som anses vara av

Läs mer

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a

En totalanalys av. Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a En totalanalys av Maria Björcke & Therese Eierborg SP3a VARBERGS GYMNASIESKOLA PROJEKT 4 1(34) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 2 INLEDNING... 3 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 METOD... 3 FÖRETAGETS MARKNAD...

Läs mer

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag

Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Infonr 090-2007 Nutek och Verva Offentliga e-tjänster för små och medelstora företag Avrapportering samt studie av företags användning och behov av offentliga e-tjänster Nutek och Verva Offentliga e-tjänster

Läs mer

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman

E-räkenskap. Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter. Datum: oktober 2008. Upprättad av: Catharina Öhman E-räkenskap Kännedomsundersökning i målgruppen redovisningskonsulter Datum: oktober 2008 Upprättad av: Catharina Öhman Innehållsförteckning Syfte...1 Metod...1 Sammanfattning...2 Resultat frågor...3 1.

Läs mer

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund

Att lyfta blicken. En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats. Anna Lund Att lyfta blicken En utvärdering av projektet Nordanstig Världens plats Anna Lund Innehållsförteckning INLEDNING... 3 METOD... 4 RESULTAT... 5 FÖRETAGARNAS SITUATION...5 Utlandskontakter... 5 Kontakten

Läs mer

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet

C-UPPSATS. Införandet av elektronisk handel. Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist. Luleå tekniska universitet C-UPPSATS 2007:176 Införandet av elektronisk handel Hur tar man sig över de hinder som finns? Kristoffer Ljungqvist Luleå tekniska universitet C-uppsats Data och systemvetenskap Institutionen för Industriell

Läs mer

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri

4. Empiri. 4.1 Olle Burström, IBS. Empiri 4. I det här avsnittet kommer vi att återge den information som vi har samlat in. Vi har valt att presentera varje intervju för sig och indela dessa i sex olika avsnitt. Först presenterar vi företaget

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kommerskollegium 2013:3 Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som an-svarar för frågor som rör utrikeshandel och handelspolitik. Vår främsta uppgift

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen?

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Statliga myndigheter kräver årligen in 94 miljoner blanketter från företagen Rapport av Jens Hedström Mars 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

Kommerskollegium 2012:4. E-handel nya möjligheter, nya hinder. En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP

Kommerskollegium 2012:4. E-handel nya möjligheter, nya hinder. En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP Kommerskollegium 2012:4 E-handel nya möjligheter, nya hinder En kartläggning av e-handelshinder utanför EU APP Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor som rör utrikeshandel

Läs mer

Översyn av systemet med avgifter till Inspektionen för strategiska produkter

Översyn av systemet med avgifter till Inspektionen för strategiska produkter MISSIV Datum Diarienr 2000-06-19 2000/84-5 Ert datum Er beteckning 2000-02-03 UD2000/90/ERS Regeringen Utrikesdepartementet 103 33 STOCKHOLM Översyn av systemet med avgifter till Inspektionen för strategiska

Läs mer

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare. December 2014. En studie genomförd av Oxford Research AB

Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare. December 2014. En studie genomförd av Oxford Research AB Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare December 2014 En studie genomförd av Oxford Research AB Oxford Research AB Fokusgrupper och djupintervjuer med unga företagare 18-35 år Uppdragsgivare:

Läs mer

Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling

Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling Behovet av stöd och hjälp till små och medelstora företag vid offentlig upphandling Två rapporter skrivna av ARS Research AB på uppdrag av Konkurrensverket Förord På uppdrag av Konkurrensverket har ARS

Läs mer

Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige

Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige Effektivare regelverk med fokus på tillväxthinder i Sverige Tidsbesparing Kostnader Investeringar Osäkerhet Författare: Andrea Femrell September 2014 SAMMANFATTNING Näringslivets Regelnämnd, NNR, och

Läs mer

Elektronisk handel: Status och trender

Elektronisk handel: Status och trender Telewia+i KFB &:TeLDOK Elektronisk handel: Status och trender Peter Fredholm V :(S Denna rapport i programmet Telematik 2001, tema: Telematik i näringslivet, utgör samtidigt KFB-rapport 1998:21 (ISBN 91-88868-94-X)

Läs mer

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG

HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG HANDELSKAMMARENS RAPPORT 2000:2 ÖKAD TILLVÄXT GENOM FÖRENKLINGAR FÖR SMÅ FÖRETAG 1 Omslagsbild: Great Shots Repro & tryck: Nordisk Bokindustri AB ISBN 91-973614-7-X ISSN 1402-9162 2 STOCKHOLMS HANDELSKAMMARE

Läs mer

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner

Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden. Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Företag och enskildas kunskap om den inre marknaden Resultatet av en intervjuundersökning med 500 företag och 500 privatpersoner Resultatet i korthet Av de 500 företag som intervjuats är det 41 procent

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag.

Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. Lånebehov och ekonomisk hälsa för arbetsintegrerande sociala företag. En analys av lånebehov och ekonomiska förhållanden bland arbetsintegrerande sociala företag baserat på förhållandena år 2012. Sammanfattning

Läs mer

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation

SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation 1/39 SFTI rekommendation om PEPPOL:s infrastruktur för kommunikation Beslut och förstudie 2/39 SFTI styrgrupp beslutade den 26 november att fastställa PEPPOL:s infrastruktur inklusive registertjänsten

Läs mer

Valberedningsarbete i praktiken

Valberedningsarbete i praktiken Valberedningsarbete i praktiken En intervjuundersökning utförd för Kollegiet för Svensk Bolagsstyrning Malin Björkmo Januari 2008 1 Förord Den här rapporten bygger helt på en intervjuundersökning och hade

Läs mer

5 Vad innebär eskd för skattemyndigheterna?

5 Vad innebär eskd för skattemyndigheterna? 5 Vad innebär eskd för skattemyndigheterna? 5.1 Minskar felen i deklarationerna? En av de fördelar man brukar framhålla för att motivera deklarationsinlämning via Internet är att felen i deklarationerna

Läs mer

Med företagens glasögon

Med företagens glasögon Med företagens glasögon Birgitta Laurent, Monica Renstig, Peter Fritz Oktober 2007 Hur Sveriges 50 största kommuner på sina hemsidor informerar företagarna om upphandlingar och om hur man blir privat utförare

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor

Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor Regeringsuppdrag Rapport Uppdrag att analysera konsekvenser av ett krav på e-fakturering till offentlig sektor 2015:44 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser

Läs mer

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent.

Tyvärr går utvecklingen åt fel håll. I april 2014 hade vi omkring 400 000 människor som stod utan jobb. Arbetslösheten har fastnat kring 8 procent. 2.1 Nyföretagande inklusive generationsväxling... 15 2.2 Behovet av innovationsdrivet entreprenörskap... 21 2.3 Behovet av ekonomisk trygghet... 23 2.4 Växa med fler anställda... 28 2.5 Behovet av ökad

Läs mer

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen

Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Förekomst av etiska riktlinjer inom statsförvaltningen Januari 2010 FI2009/6623/SÄRSK Till Statsrådet för Integration och jämställdhet Nyamko Sabuni 103 33 Stockholm Överlämnande av uppdrag - att kartlägga

Läs mer