Stockholms Handelskammare februari Hinder vid handel. - Exemplet Norge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stockholms Handelskammare februari 2004. Hinder vid handel. - Exemplet Norge"

Transkript

1 Stockholms Handelskammare februari 2004 Hinder vid handel - Exemplet Norge

2 Förord 99 % av Sveriges alla företag är småföretag som har färre än 50 anställda. Dessa sysselsätter 1,4 miljoner människor, dvs. mer än hälften av den privata sysselsättningen, och det råder inga tvivel om att småföretagen är viktiga för tillväxten i Sverige. Sverige har sedan lång tid tillbaka varit beroende av utrikeshandeln, vilket innebär att en stor del av dessa småföretag är engagerade i affärer med utlandet. Men enbart tullhanteringen kostar i dag företagen mer än 2,5 miljarder kronor per år och omfattar då endast själva administrationen, såsom personal- och materialkostnader och alltså inte tullavgifter, skatt, m.m. För framförallt småföretagare som börjar expandera sin verksamhet till nya marknader blir kostnaden för dessa administrativa bördor oproportionerligt höga i förhållande till intäkterna. På grund av detta låter en del företag till och med bli att expandera eftersom vinsten äts upp av administrationskostnaderna. Genom förenklingar i tullhanteringen kan företagen minska sina administrativa kostnader. Inte minst har Tullverket visat prov på detta genom de företag som har anslutit sig till Servicetrappan och som har kunnat förenkla sina tullrutiner och på så sätt sänka sina kostnader med upp till 55 %. Dock kan inte alla företag ta del av förenklingarna inom Servicetrappan eftersom samarbetet mellan Tullverket och företagen är behäftad med förhållandevis stora investeringskostnader för de mindre företagen. I denna rapport redovisas några av de hinder som finns vid handeln över gränserna. Konkret underlag har hämtats från en undersökning om handeln mellan Sverige och Norge. Förslag framförs om hur kvarvarande hinder kan tas bort eller minskas. Tack också till Catharina Lindstedt, studerande vid Göteborgs Universitet, som har bidragit till stora delar av rapporten. Peter Egardt VD, Stockholms Handelskammare

3 1. INLEDNING 2 2. UPPLEVELSER AV HINDER VID HANDEL MED NORGE ENHETSDOKUMENTET STATISTISKT NUMMER TULL MOMS FAKTUROR SYNEN PÅ TIDEN FÖR TULLHANTERINGEN SYNEN PÅ TULLTJÄNSTEMÄNNEN TILLGÅNG TILL INFORMATION KOSTNADER FÖR FÖRETAGEN VID ANVÄNDANDET AV OMBUD SLUTSATS HANDELSKAMMAREN ANSER ATT 17 1

4 1. Inledning I Sverige är ca 99 procent av företagen småföretag, dvs. har färre än 50 anställda. Dessa sysselsätter närmare 1,4 miljoner människor, vilket är nära en tredjedel av den totala sysselsättningen och mer än hälften av den privata sysselsättningen. Dessa siffror talar för sig själv och det är självklart att småföretagen är betydelsefulla för tillväxten i Sverige. Även för små företag är den svenska marknaden oftast otillräcklig på sikt. För att skapa kontinuerlig tillväxt måste företagen därför, förr eller senare, expandera utomlands. För ett litet företag som skall börja expandera är det naturligt att i första hand vända sig till närliggande marknader, i första hand våra grannländer, innan man expanderar till mer okända områden. Fördelarna är snarlika språk, kulturer och konsumtionsmönster och lägre transportkostnader. Det svenska näringslivets kostnader, enbart för tullhanteringen, beräknades redan 1999 uppgå till 2,5 miljarder kronor! De administrativa kostnaderna innefattar exempelvis kostnader för egen personal och materialkostnader och således inte själva tullavgiften eller momsen. Om andra administrativa delar (transport, försäkring, m.m.) tas med i beräkningarna stiger den totala kostnaden för handelsproceduren till mer än 36 miljarder kronor, enligt beräkningar baserat på svensk import och export under Förenklingar i tullhanteringen och en smidigare gränspassage skulle för de svenska småföretagen kunna innebära enorma besparingar. Det största problemet med administrativa bördor är att just små företag drabbas hårdare än större eftersom de har knappare resurser och de administrativa arbetsuppgifterna ofta blir oproportionerligt höga i förhållande till intäkterna. Det är bekymmersamt när en del företag låter bli att expandera sin verksamhet pga. att vinsterna äts upp eller att företagets tillväxt hämmas eftersom utlandssatsningen är behäftad med så många komplexa problem. Många företag väljer att anlita speditörer för att slippa problemen, vilket leder till att kostnaderna för tullhanteringen ökar för företaget. Norge är Sveriges tredje största exportmarknad och Sveriges andra största importland. Det är därför självfallet viktigt att handeln mellan Sverige och Norge fungerar smidigt. Rapporten är därför fokuserad på handelshinder som svenska företag upplever vid handeln med Norge. 100 företag har besvarat en enkät om handelshinder och eftersom många företag använder sig av ombud har dessutom ombudens syn på handeln med Norge undersökts. De 11 speditörernas svar 2 kompletterar företagarnas svar. Rapporten är fokuserad på svenska företag, men andra undersökningsresultat visar att även många av de norska företagen upplever svårigheter vid handel över gränsen mellan Norge och Sverige. 3 Företagens problem vid handel är av ganska grundläggande natur. Först och främst tar hela tullhanteringen alldeles för lång tid. Tid är pengar och detta leder följaktligen till ökade kostnader men även irritation och, i vissa fall, till att aktörer avstår från affärer. I andra hand upplevs hanteringen och ifyllandet av enhetsdokumentet, dvs. själva deklareringen av varor, som försvårande. Speciellt upplever företagen att det statistiska numret vållar problem eftersom det 1 Kommerskollegium, SWEPRO, Trade Facilitation Impact and Potential Gains (2002) 2 Speditörerna har besvarat samma enkät som företagen 3 Forsberg. E & Nordh. M, Undersökning av små nordiska företags erfarenheter av gränsbarriärer (2003) 2

5 kan vara svårt att klassificera sin vara rätt. Vissa företag uppger till och med att man upplever att tulltjänstemännen försvårar företagens deklarering. Tullverket har bl.a. infört Servicetrappan och TID (Tullens Internet Deklaration) för att underlätta för företagen. Det finns även ett pågående projekt mellan norska och svenska tullen som syftar till att hitta förenklingar för de företag som är certifierade i Servicetrappan eller i den norska motsvarigheten. Samarbetsprojektet mellan de svenska och norska tullverken kommer troligen att resultera i flera betydande förenklingar. Det skall till exempel bli möjligt att lämna periodiska deklarationer, vilket innebär att företaget deklarerar samtliga leveranser under en period en gång per kalendermånad istället för vid varje sändning. Detta skulle naturligtvis innebära en administrativ besparing i såväl tid som pengar för företagen och ombuden. Problemet med majoriteten av dessa samarbeten och förslag är att de i stort sätt endast gynnar våra storföretag. För att företagen skall kunna komma i åtnjutande av förenklingar som periodiska deklarationer måste de vara kvalitetssäkrade i Servicetrappan. I Sverige har, fram till oktober månad 2003, endast 74 företag kvalitetssäkrats i Servicetrappan. Dessa 74 företag är framför allt storföretag och ombud. Elektronisk hantering, som bl.a. är ett krav för att kunna bli certifierad, är en investeringskostnad på ca skr som främst storföretag och speditörer har råd med. Tullverkets arbete har underlättats avsevärt eftersom de får in närmare 90 % av alla deklarationer elektroniskt. Bland småföretagen är det dock en klar majoritet som fortfarande deklarerar manuellt. För små- och medelstora företag som står i färd med att expandera sin verksamhet är det, åtminstone till en början, inte ekonomiskt försvarbart att investera i dyra tulldataprogram eller att investera minst 6 månaders arbete, effektiv tid, i att kvalitetssäkra sina tullrutiner så att de kan få utnyttja en förenklad tullhantering. På detta sätt hindras i praktiken små och medelstora företag att expandera eller får sina möjligheter till expansion kraftigt försenade. Tullverket är inte lika intresserad av att hjälpa dessa företag eftersom de svarar för en så liten andel av det totala antalet deklarationer när Tullen redan får in 90 % elektroniskt. Tanken med Servicetrappan är alltså god men räcker inte hela vägen fram eftersom man missar en viktig grupp av företag för svensk tillväxt. GD för svenska Tullverket, Kjell Jansson, har sagt; "Tullverket är en kompetenslänk i den internationella handelskedjan och skall ha lösningarna redan innan näringslivet och medborgarna efterfrågar dessa. När kraven på myndigheterna ökar från uppdragsgivare och kunder så skall vi möta detta med en systematisk utvecklingsverksamhet i världsklass. Därför är det viktigt att Tullverkets utvecklingsarbete utgår från företagens behov när vi effektiviserar och förenklar. Företagens behov är fler förenklingar som alla företag kan utnyttja! 3

6 2. Upplevelser av hinder vid handel med Norge När en vara kommer till Sverige från tredjeland måste den anmälas till tullen för att deklareras och stå under tullens kontroll tills alla importavgifter är betalda och eventuella importvillkor är uppfyllda. Detta görs genom att importören lämnar in en importdeklaration, ett s.k. enhetsdokument (ED), till tullen. I likhet med importen skall en tulldeklaration lämnas till tullen även vid export. Uppgiftskraven är dock färre vid export jämfört med import. Exempel på uppgiftskrav är avsändare, mottagare, kollital, transportsätt, ursprungsland, procedurkoder, statistiskt nummer, förmånskoder, varuvärde, m.m. 2.1 Enhetsdokumentet Enhetsdokumentet (ED) är ett blankettset om 4 blad som används för att tulldeklarera varor. ED är ett gemensamt dokument för alla EU-länderna som skall täcka de olika medlemsländernas krav på uppgiftslämnande. Detta medför att blanketten är mycket detaljerad och varje sida består av ett 50-tal fält, dock behöver inte alla fält eller blad fyllas i. Till uppgiftslämnandet, som även kan göras elektroniskt, finns handledningsböcker för hur ED, elektroniskt eller manuellt, skall fyllas i. I vilken grad anser du att enhetsdokumentet har resulterat i svårigheter för ditt företag? % I hög grad I någon grad I mindre grad Inte alls Företag som använder speditör Företag som mycket sällan handlar med Norge Företag som handlar med Norge och inte använder speditör Om man ser till hela enhetsdokumentet, dvs. själva deklarerandet, är det närmare 60 procent av företagarna som på något sätt upplever svårigheter med enhetsdokumentet. 21 procent av företagen anser dessutom att det resulterar i hög grad av svårigheter. Av de företag som vi har intervjuat är det nästan 56 procent som deklarerar manuellt, dvs. fyller i pappersdeklarationer för hand. 40 procent använder sig av speditör som får sköta hanteringen av enhetsdokumentet. 3 procent har uppgivit att de deklarerar både manuellt och elektroniskt. 1 procent låter sitt dotterbolag sköta hanteringen av enhetsdokumentet och kan således inte besvara 4

7 frågan om deklarationen sker manuellt eller elektroniskt. Följaktligen har inga av de företag som vi intervjuat valt att investera i elektroniska datasystem, som alltså innebär att man deklarerar elektroniskt i stället för på pappersdeklarationer, och som skulle ha underlättat en del av svårigheterna med enhetsdokumentet. Dataprogrammen kostar ca skr. Sedan februari 2003 erbjuder Tullverket ytterliggare ett elektroniskt alternativ, TID, Tullens Internet Deklaration. Företag måste ansöka om tillstånd att utnyttja internetdeklarationen. Dock underlättar denna elektroniska variant av deklarering inte lika mycket som ett tulldataprogram. Bl.a. kan inga uppgifter lagras till nästföljande gång en likadan eller liknande sändning skall skickas. Fördelen med TID är att företagen inte behöver investera i kostsamma dataprogram för att kommunicera elektroniskt med Tullverket. I stapeln inte alls visas att 25 procent använder sig av speditör, dvs. speditören sköter all hantering av enhetsdokumentet, vilket innebär att företaget aldrig behöver hantera dokumentet och kan således inte uppleva några problem. Speditörernas åsikter blir följaktligen mer intressanta för att utröna vad de 25 procenten egentligen står för. Åtta av de elva tillfrågade speditörerna, dvs. en klar majoritet, anser att enhetsdokumentet innebär någon grad problem. Dessutom är det 10 procent som handlar väldigt lite och som inte anser sig kunna precisera sina problem. Följaktligen återstår endast 6 procent som inte alls anser sig ha några svårigheter med enhetsdokumentet. Flera företag påpekar att enhetsdokumentet tar lång tid att fylla i och att tid kostar företagen pengar. Många av företagarna har en önskan av någon slags förenkling av enhetsdokumentet för att spara företaget tid och pengar. Detta tidskrävande moment påverkar företagen negativt genom att det resulterar i extra kostnader eftersom det tar andra uppgifters tid. Det är också anmärkningsvärt att flertalet av speditörerna, som alltså är experter på området, upplever att hanteringen av enhetsdokumentet är för komplext. Komplexiteten med tullproceduren resulterar i att företagen inte har någon möjlighet att ha mer än en person som kan sköta exempelvis enhetsdokumentet. Det tar för lång tid att lära upp fler, vilket gör att företagen hamnar i en svår situation när personen som utför dessa uppgifter är frånvarande. Detta berör naturligtvis främst de små och medelstora företagen. Frågan är då om det är rimligt att kraven är så pass högt ställda att en företagare inte kan göra en deklaration med tillhörande styrkande dokument utan att nyttja specialistkompetens. Eftersom ca 99 procent av alla företag har färre än 50 anställda och dessa företag sysselsätter närmare 1,4 miljoner personer blir detta naturligtvis ett stort problem. Flertalet av ombuden påpekar att det största handelshindret och därmed det största problemet är själva gränsförtullningen/passeringen. Det nämns också att gränspasseringen och förtullningen försvårar en miljöekonomisk lastplanering. Förslag ges att tullen i Norge och Sverige borde kunna lägga över ett större ansvar på speditörerna att i efterhand sköta all tullhantering för att på så sätt underlätta handeln och gränspassagen. Med förenklade procedurer möjliggör man kortare ledtider och ger transportörer och kunder större flexibilitet. 5

8 2.2 Statistiskt nummer Det är mycket viktigt att en vara klassificeras rätt eftersom tullavgifter och ev. införsel- eller utförselbestämmelser är knutna till det statistiska numret. Företagen kan bli uppdebiterade i efterhand om de inte använt sig av det korrekta numret. Därutöver används det statistiska numret även för att sammanställa handelsstatistik. 30 procent anser att det statistiska numret i någon eller hög grad innebär problem för företaget och 25 procent anser sig i mindre grad ha problem. Totalt har alltså 55 procent av företagen problem med det statistiska numret. Kommentarerna från företagen innefattar ofta att det är komplicerat att få fram rätt nummer vilket också gör att det också blir tidskrävande. I vilken grad anser du att det statistiska numret har resulterat i svårigheter för ditt företag? % I hög grad I någon grad I mindre grad Inte alls Företag som använder speditör Företag som mycket sällan handlar med Norge Företag som handlar med Norge och inte använder speditör Av dem som uppgivit att de inte har några problem är det 21 procent som använder sig av speditör. Mer än hälften av ombuden uppger att de i någon form upplever problem med det statistiska numret och de flesta anser att en reducering av antalet nummer skulle underlätta arbetet avsevärt. 10 procent av dem som inte har några problem handlar väldigt lite med Norge och kan därför inte precisera huruvida de upplever problem eller inte. Den totala andelen som inte upplever problem med det statistiska numret minskar följaktligen kraftigt. Vi vet även från andra källor att det ibland kan vara svårt att fastställa det korrekta statistiska numret. En reduktion skulle innebära att fler likartade varor kan klassificeras på samma sätt. Behovet av ett reducerat antal nummer är således stort. Om tullar elimineras på vissa produktgrupper så försvinner oftast behovet av en detaljerad indelning. Ett lyckat exempel är ITA-avtalet (Information Technology Agreement) från 1997 som medförde tullfrihet för en mängd varor inom elektroniksektorn, vilket i sin tur bidrog till att 6

9 antalet statistiska nummer kunde reduceras eftersom behovet av den detaljerade indelningen försvann. Avskaffandet av textilkvoter till 1 januari 2005 bör kunna ge utrymme för en liknande reducering av antalet statistiska nummer. Dock krävs det fler åtgärder från den svenska regeringen: Beslutet om de statistiska numren är en fråga för EU. På det övergripande planet bör Sverige fortsätta att arbeta för att EU tar bort s.k. krångeltullar, varor belagda med låga tullsatser. Genom en reducering av antalet varor som är belagda med tull skulle behovet av den detaljerade indelningen minska och därmed minska antalet statistiska nummer. En god start, ur svenskt näringslivs synvinkel, är varor inom verkstadssektor, dvs. kapitel i tulltaxan, eftersom det är Sveriges viktigaste import- och exportsektor. Sverige bör även agera inom den underkommitté till tullkodexkommittéen som beslutar om de statistiska numren för att tillse att de förenklingar som kan göras genomförs. Det krävs en avvägning mellan vad företag måste rapportera och hur pass noggrann handelsstatistik som är nödvändig. Statistiken är inget självändamål. Ett färre antal nummer skulle i förlängningen även innebära en enklare behandling av BKB, bindande klassificeringsbesked (skriftligt besked om det statistiska numret för en viss vara och som utfärdas av tullmyndigheterna i EU), eftersom tolkningsutrymmet naturligt minskas. Detta skulle i sin tur även leda till en enhetligare behandling av BKB oavsett medlemsstat. 2.3 Tull 45 procent av de intervjuade företagen säger sig uppleva problem i mer eller mindre grad med tullavgifterna. Dock reagerar många av företagen inte på tullavgiften eftersom den vanligen är förhållandevis låg, en s.k. krångeltull som endast skapar byråkrati och administration. Exempelvis består kapitel (verkstads- och elektronikvaror) i tulltaxan till ca 90 procent av tullar som är lägre än 5 procent. Om den låga tullen eliminerades skulle det leda till en minskad administrativ börda för företagen i form av tid snarare än pengar. Krångeltullar ger varken intäkter eller skyddar marknader. Detta skulle bespara såväl näringslivet men framför allt Tullverket resurser som skulle kunna ägna sig åt viktigare uppgifter. 2.4 Moms Flertalet av företagen pekar på de importavgifter som måste betalas vid gränsen när företaget tillfälligt skall verka i Norge. 40 procent anser att momsen i någon form innebär svårigheter för företaget. 7

10 80 I vilken grad anser du att momsen har resulterat i svårigheter för ditt företag? 60 % I hög grad I någon grad I mindre grad Inte alls Företag som använder speditör Företag som mycket sällan handlar med Norge Företag som handlar med Norge och inte använder speditör Problem som påpekas är att momsen innebär en kostnad för företaget eftersom de får ligga ute med pengar under en längre tid. Dessutom uppger några företag som har produkter som måste hålla en viss temperatur, att varorna kan bli förstörda när tullen i Norge skall ta in momsen eftersom tullen kan stoppa sändningen tills momsen är betald. I stapeln inte alls framkommer att det är 30 procent som använder sig av speditör. Speditörernas åsikter visar att åtta av elva ombud anser momsen innebär någon grad av problem. Lägger man dessutom till de 10 procent som handlar väldigt lite med Norge till stapeln inte alls framkommer det att det är förhållandevis många som har problem med momshanteringen. 2.5 Fakturor Till tulldeklarationen skall det alltid bifogas vissa styrkande handlingar beroende på vilken vara det handlas med. Oavsett typ av vara måste dock alltid en faktura bifogas. Därtill finns krav på vad en faktura skall innehålla för sorts uppgifter. Uppgiftskravet kan variera beroende på land men skall vara detsamma i Sverige och Norge. Om deklarationen lämnas elektroniskt till tullverken behöver man inte lämna några styrkande handlingar, utan dessa skall förvaras hos den tullskyldige i ett visst antal år. Fakturan måste innehålla uppgifter om säljarens namn och adress, köparens namn och adress, dag då fakturan utfärdats, antal kolli, typ av kolli, kollits bruttovikt, hur kollit är märkt och ev. nummer, varubeskrivning för varje produkt, ursprungsland, nettovikt, annan kvantitet (t.ex. antal), pris för varje varuslag och totalsumma, eventuella rabatter och uppgifter om rabatternas art, leveransvillkor och slutligen betalningsvillkor. Det kan även finnas ytterligare krav på uppgiftslämnande beroende av varans natur. 8

11 En proformafaktura kan användas för leveranser som inte betalas, exempel på detta är ersättnings- och garantivaror, prover, reklamföremål, gåvor, returvaror, reklamtryckalster. För proformafakturan gäller samma krav på uppgiftslämnade förutom kravet om betalningsvillkor. Mer än hälften av alla företag har uppgett att de upplever problem med fakturorna i mer eller mindre grad. Det är totalt 54 procent av företagen som anser sig ha svårigheter med fakturan. Flertalet av företagarna har påpekat att fakturorna medför en massa merarbete på grund av mängden uppgiftskrav som skall uppfyllas. Vidare är det många som anser att tiden med alla papper kostar företaget pengar eftersom tiden skulle ha kunnat utnyttjas till annat. Det framkommer också av vissa företag att det saknas klara regler för vad proformafakturorna skall innehålla och att det därför blir väldigt svårt att veta vad som skall fyllas i eftersom det tycks ändra sig beroende från gång till gång. Proformafaktura skall alltid fyllas i oavsett värde. En vara med 1 kronas värde skall alltså ha en proformafaktura, vilket kritiseras av företagen som anser att ett enklare alternativ borde kunna införas istället. Pappersarbetet anses vara stressbetingat och tidskrävande hos de flesta av företagen och ett flertal företag framhåller att det bidrar till att affärerna med den norska sidan blir ineffektiva I vilken grad anser du att uppgiftskraven på fakturan har resulterat i svårigheter för ditt företag? % I hög grad I någon grad I mindre grad Inte alls Företag som mycket sällan handlar med Norge Företag som handlar med Norge och inte använder speditör Stora problem har även redogjorts för när gods skall skickas som är garantiutbyte. Kunden skall i det fallet inte betala eftersom det är en garanti, men företaget måste ändå skriva en proformafaktura för att få det genom tullen. Problem har också påpekats när kunden skall skicka tillbaka den utbytta garantidelen. Varan skall då kunna härledas till någon faktura från företaget. Problemet kan då vara att varan kanske ingår som en del i en stor leverans där företaget fakturerat 9

12 för hela leveransen. Företagen upplever det som svårt att alltid kunna svara på i vilken leverans den återsända delen kommer ifrån. Företag som deklarerar elektroniskt kan bevara styrkande handlingar såsom fakturor på företaget, men eftersom en majoritet av alla företag inte deklarerar elektroniskt upplever företagen svårigheter med fakturahanteringen. Ståndpunkterna bland företagen i undersökningen går tydligt samman. För mycket pappersarbete är det största problemet och speciellt är kritiken riktad mot allt pappersarbete som måste utföras för att föra ut/in varor. Pappersarbetet anses inte stå i proportion till mängden varor. Mängden papper och tid resulterar i extra kostnader för företaget vilket i vissa fall leder till uteblivna affärer. Flertalet av speditörerna anser att en förenkling av allt pappersarbete med fakturorna är av stor vikt som skulle spara mycket tid. 2.6 Synen på tiden för tullhanteringen 56 procent av företagen anser att tiden som tullhanteringen tar vållar problem. Mer än hälften av företagen har specifikt kommenterat den långa tiden och påpekat att det resulterar i att kunden får vänta onödigt länge vilket även leder till irritation. Ofta har företagen kommenterat att tiden kostar företaget pengar och några företag nämner t.o.m. att dessa negativa effekter kan resultera i uteblivna affärer med Norge. Kommentarer som framkommit är bland annat: tillbakaskickandet av alla papper i stället för att kunna lösa vissa saker över telefon gör att tulltiden blir väldigt lång, mycket byråkrati som gör att tiden blir längre än den behöver vara samt att den långa tulltiden inte är bra ur ett försäljningsperspektiv I vilken grad anser du att tiden för tullhanteringen har resulterat i svårigheter för ditt företag? % I hög grad I någon grad I mindre grad Inte alls Företag som använder speditör Företag som mycket sällan handlar med Norge Företag som handlar med Norge och inte använder speditör Många företag, närmare bestämt 19 procent, använder sig också av speditör för att transportera varorna och märker följaktligen inte heller av tiden för tullhantering på samma sätt. Resultatet av speditörernas svar visar att drygt hälften anser att tullhanteringen i någon form medför problem. Många av speditörerna nämner att tiden påverkar affärsverksamheten på grund av all väntan. I 10

13 slutänden skulle förmodligen exempelvis en resa till ha kunnat göras om all väntetid slogs samman. Vidare är det 10 procent som handlar väldigt lite och på det viset har svårt att precisera sig. Detta visar att stapeln med dem som ansett sig inte ha några problem minskar betydligt. 2.7 Synen på tulltjänstemännen Det är 23 procent av företagen som anser att det i någon grad innebär svårigheter med de svenska tulltjänstemännen. En större andel av företagen anser att de norska tulltjänstemännen resulterar i problem för företaget. 34 procent anser att de norska tulltjänstemännen orsakar svårigheter för företaget. Därtill är det 37 procent av företagen som uppgett att de inte har några problem beträffande de svenska tulltjänstemännen som använder sig av speditör, dvs. de möter inte tulltjänstemännen. Dessutom är det 10 procent handlar väldigt lite med Norge och därför inte kam precisera huruvida de upplever problem eller inte med tulltjänstemännen. Vad gäller de norska tulltjänstemännen är det 34 procent som uppgivit att de använder sig av speditör samt 10 procent som handlar väldigt lite. Speditörerna har, likt företagen, en bättre syn av de svenska tulltjänstemännen än av de norska. Fem av elva speditörer har uppgett att de svenska tulltjänstemännen resulterat i någon form av problem till skillnad mot sju för de norska. Den norska mentaliteten benämns som ett irritationsmoment hos vissa av speditörerna. Det innefattar ofta mycket byråkrati, vilket resulterar i sen fakturering och dålig eller inga underhandsbesked % I vilken grad anser du de svenska tulltjänstemännen har resulterat i svårigheter för ditt företag? 0 I hög grad I någon grad I mindre grad Inte alls Företag som använder speditör Företag som mycket sällan handlar med Norge Företag som handlar med Norge och inte använder speditör Många av företagen som anser sig ha svårigheter med tulltjänstemännen hänvisar till att de bl.a. upplevs som inflexibla och byråkratiska när det gäller tullhanteringen och det resulterar i trög handel länderna emellan. Viljan hos tulltjänstemännen att lösa problemen på det smidigaste sättet 11

14 saknas, såsom att det sällan går att lösa problem över telefon utan att papper måste skickas fram och tillbaka. Tullhanteringen tycks, enligt företagen, dessutom skötas på flera olika sätt och variera från gång till gång. Ibland krävs att en ruta fylls i fast inte gången därefter trots att varan är densamma. Vissa av företagen anser att det verkar som om att tullen i Norge skapar lite egna regler och att det tar väldigt lång tid med diskussioner och pappersarbetet vilket leder till att det tar extra lång tid innan varorna kommer fram till kunden. 80 I vilken grad anser du att de norska tulltjänstemännen har resulterat i svårigheter för ditt företag? 60 % I hög grad I någon grad I mindre grad Inte alls Företag som använder speditör Företag som mycket sällan handlar med Norge Företag som handlar med Norge och inte använder 2.8 Tillgång till information 70 procent anser sig få bra information angående sina frågor. En del företag anser att det är lätt att komma fram per telefon med sina frågor och även att Tullverkets hemsida innehåller relevant och behjälplig information. 21 procent anser att tillgången till information är mindre tillfredställande. Det är 9 procent som inte anser sig få bra information och de hänvisar i stort sett till detsamma som de som ansåg sig få bra information, dvs. svår hemsida och inte riktigt klara besked om vad det är som gäller när frågor ställs per telefon. 2.9 Kostnader för företagen vid användandet av ombud I en undersökning gjord av Tullverket 1999 framkommer att skattad totalkostnad för att använda ombud uppgår till cirka 1,3 miljarder. En slutsats i undersökningen är att många företag saknar kännedom om kostnaderna. De verkar inte veta hur stor kostnad de kan tänkas ha för tullproceduren och de har angivit att det är svårt att vara säker på vad det är man betalar för. 4 4 Tullverket, Näringslivets kostnader för tullproceduren (1999) 12

15 I vår undersökning är det totalt 45 stycken av de 100 företag som besvarat enkäten som använder sig av speditör antingen för tullhanteringen och/eller transporten. Av dessa är det 27 procent som poängterar kostnaderna för företaget som blir eftersom speditör måste anlitas. Flertalet av dem understyrker att irritation uppkommer pga. att företaget måste betala för att slippa tullhanteringen. En förenkling av reglerna vid handel till Norge hade inneburit en minskning av kostnaderna och att handeln skulle kännas betydligt mer lönsam. I slutänden skulle handeln mellan Norge och Sverige kunna öka. 13

16 3. Slutsats I en undersökning av Tullverket från 1999 framkommer det att tullproceduren kostar enskilda företag stora summor. Medelvärdet av kostnaden för tullhanteringen för företagen uppskattades till skr. Medianen är betydligt lägre, skr, vilket beror på att majoriteten av alla företag i Sverige är småföretag med förhållandevis få sändningar per år. Totalkostnaderna ligger på 2,5 miljarder skr per år och omfattar såväl företagens egna kostnader för tullarbetet samt eventuella kostnader för ombud. 5 Svenska Tullverket har de senaste åren satsat mycket på förenklingar och då främst för företag som är certifierade i Servicetrappan. För kunna införa förenklingar krävs elektronisk hantering. Tullen i Sverige har i vissa delar gjort en pionjärinsats inom EU genom Servicetrappan och genom att skapa möjligheter för företagen att lämna tulldeklarationer elektroniskt och via internet. Tullverket har skapat ett system för större användare, TDS (tulldatasystemet) via EDIFACT. Detta system möjliggör en långtgående integration av tulldeklareringen i företagens interna affärssystem. Endast företag med stora volymer kan dock bära de förhållandevis höga kostnaderna att ansluta sig till TDS. För att underlätta för företag som inte lämnar elektroniska deklarationer via egeninköpta dataprogram har Tullverket satsat på TID som ett alternativ för småföretag med få transaktioner. Nackdelen med TID är att detta inte på något sätt kan integreras i företagens dataprogram. I princip rör det sig till stor del om en blankett som fylls i på bildskärmen. Detta är ett bra system för företag med några fåtal deklarationer. Vi tror att det finns ett behov av ett elektroniskt stöd även för företag med förhållandevis frekventa tulldeklarationer men med små volymer och begränsade ekonomiska möjligheter att utnyttja TDS, dock via en billigare lösning än EDIFACT. En möjlighet är att en betrodd tredje part skapar säkra kopplingar mellan tullens system och företagens enkla affärssystem. Vidare arbetar det svenska Tullverket med Kommissionens förslag om att reducera dagens elva tullprocedurer (dvs. vanlig import och export, temporär import, passiv förädling, aktiv förädling, osv.) till tre stycken. Tullverket stödjer även förändringarna av enhetsdokumentet som has för avsikt att implementeras Svenska Tullverkets ambitioner och ansträngningar av förbättrad tulldeklarering och tullprocedurer är mycket bra. Handelskammarens undersökning visar att företagen har problem med just dessa områden men också att det finns problem på andra områden. Framförallt visar undersökningen att våra småföretag inte klarar den tunga belastningen utan behöver förenklingar och förbättringar snarast för att kunna växa och inte fastna i en fälla där expansion blir en omöjlighet. Tyvärr visar undersökningen också att småföretagen inte alltid kan ta del av de förenklingar som redan finns. 5 Tullverket, Näringslivets kostnader för tullproceduren (1999) 14

17 För att företagen skall kunna åtnjuta förenklingarna måste de vara kvalitetssäkrade i Servicetrappan. I Sverige är det, fram till oktober månad, 74 företag som är certifierade i Servicetrappan. För att ett företag skall bli kvalitetssäkrad i Servicetrappan krävs ca 6-7 månaders arbete, effektiv tid, för att gå igenom företagets tullrutiner för ett förfarande, t.ex. export. Vidare måste företagen deklarera elektroniskt. Kostnaden för tulldatasystemen ( skr) och tiden för kvalitetssäkring gör att det inte finns så stora möjligheter för de små och medelstora företagen att utnyttja förenklingarna. Grunden för det moderniseringsarbete som sker i dag för att förenkla tulladministrationerna i EU är att servicetrappelösningar skall eftersträvas liksom ökad användning av IT i tullhanteringen. Flertalet av företagen i vår undersökning, närmare 56 procent, har uppgett att de inte deklarerar elektroniskt utan gör det manuellt. 90 procent av alla deklarationer i Sverige lämnas elektroniskt till Tullverket, dock är den totala andelen företag som deklarerar elektroniskt avsevärt lägre. Ca 700 företag och ombud/speditörer har tillstånd att lämna deklarationerna elektroniskt. Ur tullens synvinkel är det självfallet andelen elektroniska deklarationer som är det intressanta eftersom detta påverkar deras arbetsbörda och därmed effektivitet. Ur näringslivets synvinkel är det dock mer intressant att se till andelen företag som deklarerar elektroniskt eftersom siffran tydligt visar att majoriteten av alla företag inte investerar i ett tulldatasystem för ca kr. Inte heller utnyttjas möjligheten att deklarera över nätet via TID. Sveriges näringsliv består till ca 99 procent av småföretag som inte har råd med en så omfattande investering och som därmed måste lägga mycket resurser på tullhanteringen. En kostnad som i förlängningen kan innebära att de vinster som skulle genereras via en utlandssatsning ytterligare minskas. En del av företagen i vår undersökning har påpekat att affärer uteblivit eftersom vinstmarginalerna har ätits upp av tullhanteringen. För att ett företag skall kunna växa krävs vanligen en utlandssatsning eftersom den inhemska marknaden är alldeles för liten. Sverige är ett av de länder i världen som är mest utrikeshandelsberoende. Det svenska välståndet har delvis byggts på handel med utlandet. En smidig handel, en handel fri från hinder och gränsbarriärer, är en av de viktigaste förutsättningarna för ekonomisk utveckling, tillväxt och sysselsättning. Hanteringen av enhetsdokumentet, och då speciellt det statistiska numret, kontakten med de norska tulltjänstemännen och att tullhanteringen tar lång tid är det som är mest svårhanterligt vid handeln med Norge. Cirka hälften av de intervjuade företagen har dessutom valt att ytterligare trycka på hur den långa tiden för pappershanteringen påverkar företaget. Återkommande kommentarer var: Den långa tiden tär på intresset för handeln med Norge, Kostar extra mycket eftersom tid är pengar, Dåligt för företaget, ekonomiskt och kundmässigt sett, att det tar så lång tid, Måste anlita speditör eftersom det tar så lång tid, Den långa tiden tar kraften och lusten med själva jobbet dit, Handlar i stort sett inte med Norge längre eftersom det är för krångligt. Alla problem är inte unika för just handeln med Norge utan kan även uppstå vid handel med andra icke EU-länder. Ett första steg i rätt riktning för att reducera problemen för våra småföretag borde vara att starta med en av våra absolut viktigaste handelspartner, Norge. Småföretagens expansion startar med export eller import till/från närbelägna marknader. Av just denna enkla anledning bör handeln med Norge underlättas. Det vill säga, av samma anledning som man väljer 15

18 att ingå regionala handelsavtal med länder som är fördelaktiga ur en handelssynpunkt och som leder till ökad handel och, i sin tur, ökat välstånd. Det finns ett pågående samarbete i Norden med representanter från företag, myndigheter och departement för att undanröja gränshinder. Under näringslivskonferensen den 20 maj framkom förslag till lösningar i form av att skapa regelförenklingar nationellt och minska den administrativa bördan för företagen. 7 Periodiska deklarationer är en bra och redan befintlig förenkling som borde kunna inbegripa småföretagen och som skulle kunna vara starten på fler förenklingar som skulle kunna komma småföretagen till del. Det är inte rimligt att småföretag som genomgå lika rigorösa krav som större företag. Kraven på småföretagen bör vara mindre i så mått att de kan uppfylla dem utan att deras vinst skall försvinna i kostnader för tullhanteringen. 6 Konferensen föranleddes av Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet. Syftet med konferensen var att kartlägga och diskutera gränshinder inom Norden. 7 Nordiska Ministerrådet, Norden som hemmamarknad - Integration av det nordiska näringslivet (2003) 16

19 4. Handelskammaren anser att småföretag, som inte är kvalitetssäkrade i Servicetrappan, skall inkluderas i norska och svenska tullverkens pågående projekt för internationell kvalitetssäkring, så att småföretagen även kan få ta del av de redan befintliga förenklingarna. förenklingen periodiska deklarationer skulle kunna vara ett s.k. pilotförslag på befintlig förenkling som borde kunna inbegripa småföretagen utan att tullverkets brottsbekämpande ansträngningar äventyras. tiden för tullhanteringen måste reduceras, exempelvis måste uppgiftskraven för tulldeklarationen förenklas och tulltjänstemännen vid gränsen vara mer samarbetsbenägna, så att en smidig handel med Norge kan bidra till en ökad tillväxt i såväl Stockholmsregionen som andra svenska regioner. svenska regeringen måste verka kraftigare inom EU för att antalet statistiska nummer skall reduceras. Genom bl.a. eliminering av tullar skulle behovet av en detaljerad indelning försvinna och antalet statistiska nummer minskas. alla tullar skall bort! Framför allt s.k. krångeltullar, låga tullsatser som varken ger intäkter eller skyddar den inhemska marknaden utan endast skapar onödig byråkrati och administration för såväl tullverken som näringslivet. småföretagare, som har begränsade ekonomiska möjligheter och frekventa tulldeklarationer men små volymer, erbjuds en elektronisk lösning där en betrodd tredje part skapar säkra kopplingar mellan tullens system och företagens enkla affärssystem. 17

Resultat kronor Information om. 11000 1 20 280 1027000 regleringen

Resultat kronor Information om. 11000 1 20 280 1027000 regleringen Bilaga 1 17 (22) Aktivitet Population Frekvens Tidsåtgång minuter Timlön 1 kronor Resultat kronor Information om 11000 1 20 280 1027000 regleringen Anmälan tillgång till 1 1 10 380 63 Mina sidor och anmälan

Läs mer

Västsvenska företag och Tull

Västsvenska företag och Tull VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning Västsverige är en starkt handelsberoende region med en lång tradition av internationell

Läs mer

Sveriges handel med Norge

Sveriges handel med Norge Kortversion Sveriges handel med Norge grannhandel med förhinder? Sveriges handel med Norge kortversion Sverige och Norge har ett intensivt utbyte av både varor och tjänster, och även av arbetskraft som

Läs mer

37 Beskattning vid import

37 Beskattning vid import Beskattning vid import, Avsnitt 37 477 37 Beskattning vid import 37.1 Inledning Enligt 1 kap. 1 1 st. 3 p. ML ska moms betalas vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig. Med import förstås

Läs mer

Västsvenska företag och Tull 2015

Västsvenska företag och Tull 2015 VÄSTSVENSKA HANDELSKAMMAREN Västsvenska företag och Tull 2015 En temperaturmätning bland regionens bolag om tullfrågor Inledning 1 maj 2016 träder en ny lag kring hantering av tull i kraft inom EU och

Läs mer

Din personliga kontakt för rätt tullhantering

Din personliga kontakt för rätt tullhantering Din personliga kontakt för rätt tullhantering InfraNordic är AEO-certifierade enligt EU:s och Tullverkets regelverk. Snabba förändringar ökar kraven Vårt sätt att arbeta betyder snabbare och smidigare

Läs mer

Tulltjänster. Effektiv tullhantering spar tid och pengar

Tulltjänster. Effektiv tullhantering spar tid och pengar Tulltjänster Effektiv tullhantering spar tid och pengar Om Tullhantering Tullhantering är något som många företag upplever som krångligt. Det är också en del av logistikkostnaderna där det kan finnas stor

Läs mer

Tjänsteföretagen och den inre marknaden

Tjänsteföretagen och den inre marknaden November 2005 Tjänsteföretagen och den inre marknaden Denna rapport bygger på en SCB-undersökning av företagens kunskaper om och attityder till den inre marknaden som gjorts på uppdrag av Kommerskollegium

Läs mer

RAPPORT UTREDNING OM PROBLEM VID GRÄNSÖVERSKRIDANDE UTBYTEN FÖR KULTUR OCH TÄVLINGAR. KGH Presentation June 14, 2011

RAPPORT UTREDNING OM PROBLEM VID GRÄNSÖVERSKRIDANDE UTBYTEN FÖR KULTUR OCH TÄVLINGAR. KGH Presentation June 14, 2011 RAPPORT UTREDNING OM PROBLEM VID GRÄNSÖVERSKRIDANDE UTBYTEN FÖR KULTUR OCH TÄVLINGAR KGH Presentation June 14, 2011 Sida 1 (11) INNEHÅLL: 1. Sammanfattning s. 2 2. Beskrivning Bakgrund s. 3 3. Introduktion

Läs mer

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12

Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Freight Sweden Catching The Future with DHL. Ystad 2010-10-12 Bosse Jarestig / Roland Lundqvist EU-länder 27 st Belgien Bulgarien Cypern Danmark Estland Finland Frankrike Grekland Irland Italien Lettland

Läs mer

RAPPORT. KGH Presentation June 14, 2011

RAPPORT. KGH Presentation June 14, 2011 Page 1 (11) RAPPORT Förstudie 2 Gränshinder 57: Utredning om momsproblematik på förädling av produkter KGH Presentation June 14, 2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING: Page 2 (11) 1. SAMMANFATTNING KGH Consulting

Läs mer

Import av varor. Vad är import? Europeiska Unionen. EU:s skatteområden

Import av varor. Vad är import? Europeiska Unionen. EU:s skatteområden Import av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja importera varor från ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om vad du bör tänka på innan du börjar importera,

Läs mer

TO 15 kap. Postförsändelser [2709]

TO 15 kap. Postförsändelser [2709] TO 15 kap. Postförsändelser [2709] 15 kap. Postförsändelser Allmänna bestämmelser 1 [2709] Icke-gemenskapsvaror som förts in till det svenska tullområdet med post förvaras hos Posten AB (publ) eller något

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Förlag till ändring av Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20)

Läs mer

Import av varor. Vad är import? FAKTABLAD. Europeiska Unionen. EU:s skatteområden. Lista över alla EU-länder

Import av varor. Vad är import? FAKTABLAD. Europeiska Unionen. EU:s skatteområden. Lista över alla EU-länder FAKTABLAD Import av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja importera varor från ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om vad du bör tänka på innan du börjar importera,

Läs mer

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010

Språkkunskaper ger export. Rapport från Företagarna september 2010 Språkkunskaper ger export Rapport från Företagarna september 2010 Innehåll Sammanfattning... 3 Så gjordes undersökningen... 3 Företagare om internationella affärer... 4 Nästan hälften gör internationella

Läs mer

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går

Företagen i västra Sverige och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går Företagen i västra och den inre marknaden Ett utdrag ur Kommerskollegiums utredning Visst är EU vår hemmamarknad nästan all vår export går dit. Svenska företags uppfattning om EU:s inre marknad Företagen

Läs mer

Tulldag Malmö den 2 oktober 2012

Tulldag Malmö den 2 oktober 2012 Tulldag Malmö den 2 oktober 2012 1. Omprövning av tillstånd till förenklade förfaranden 2. Projekt Avi_ImEx elektronisk anmälan import / underrättelse export Berör alla företag som efter omprövning får

Läs mer

Företagarens vardag 2014

Företagarens vardag 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag 2014 3 av 10 Många företagare tycker att det har blivit svårare att driva företag under de senaste fyra

Läs mer

PostNords tullguide. Förenkla tullhanteringen med PostNord

PostNords tullguide. Förenkla tullhanteringen med PostNord PostNords tullguide Förenkla tullhanteringen med PostNord Låt PostNord hjälpa dig med dina tullärenden Här kan du läsa om våra tulltjänster, få tips och praktisk information inför export eller import.

Läs mer

Importmoms Nya regler från 1/1 2015

Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Importmoms Nya regler från 1/1 2015 Niclas Lindgren 070-318 92 31 Redovisning av importmoms till Skatteverket Enklare hantering Företagen redovisar importmoms i momsdeklarationen i stället för att betala

Läs mer

När kan jag använda transaktionsvärdet? För att använda dig av transaktionsvärdet måste du uppfylla ett antal villkor:

När kan jag använda transaktionsvärdet? För att använda dig av transaktionsvärdet måste du uppfylla ett antal villkor: Den här texten vänder sig till dig som importerar varor och som behöver veta hur du ska räkna ut det värde, tullvärde, som du ska beräkna tullbeloppet på. Vi kommer att ge exempel på kostnader som ska

Läs mer

e-kommunikation i byggbranschen

e-kommunikation i byggbranschen Nuläge: e kom inom bygg e-kommunikation i byggbranschen Sammanställning av enkätsvar Rapport från BEAst Bilaga till förstudien PEPPOL för effektivare e- kommunikation April BEAst AB, april www.beast.se

Läs mer

De flesta tullsatser är i procent, vilket innebär att du beräknar tullen som en procentuell andel av tullvärdet på dina varor.

De flesta tullsatser är i procent, vilket innebär att du beräknar tullen som en procentuell andel av tullvärdet på dina varor. Den här texten vänder sig till dig som importerar varor och som behöver veta hur du ska räkna ut det värde, tullvärde, som du ska beräkna tullbeloppet på. Vi kommer att ge exempel på kostnader som ska

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg

Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg Bristande IT- stöd för chefer sänker kvalitet inom kommunal vård och omsorg I en ny undersökning bland kommunala chefer inom vård och omsorg framkommer att IT- stödet för rapportering och uppföljning brister.

Läs mer

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen?

Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Interreg en väg ut i världen Vad vill Företagen? Daniel Wiberg Chefsekonom Företagarna Företagarna Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Opinionsbildar för att förbättra företagarklimatet

Läs mer

Swedbanks Stora småföretagarenkät

Swedbanks Stora småföretagarenkät Swedbanks Stora småföretagarenkät Internetbank för vardagen, personlig rådgivare för affärerna! Sammanfattning av undersökningen Swedbanks Stora småföretagarenkät är en undersökning av småföretagens behov

Läs mer

Ska du börja importera kött?

Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Ska du börja importera kött? Den här broschyren vänder sig till dig som vill börja importera kött yrkesmässigt. Här får du information om vad du behöver tänka på. Kött är ett

Läs mer

Optimismen fortsatt god men krymper

Optimismen fortsatt god men krymper Optimismen fortsatt god men krymper Fortsatt optimism Förväntningar att antal anställda, vinst, antal kunder och omsättningen kommer att öka, snarare än minska Optimismen dock något mindre än tidigare

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 12 kap. Uppdaterad:

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfaranden m.m. (tullordning), 12 kap. Uppdaterad: Tullkodex m.m./tullag, tullförordning, tullordning m.m. 1 12 kap. Export m.m. Inledande bestämmelser 1 [2620] I 4 kap. 12 [1838] tullagen (2000:1281) finns bestämmelser om export m.m. I 33 [2033] tullförordningen

Läs mer

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2013

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2013 KGH Customs Academy har etablerats för att säkerställa hög kvalitet och kunskap inom KGH samt för att erbjuda våra kunder likvärdig möjlighet till kunskaper inom tull, moms och internationell handel. Vi

Läs mer

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden

Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Sverige i den globala ekonomin nu och i framtiden Göran Wikner, Hanna Norström Widell, Jonas Frycklund Maj 2007 Trender för svenskt företagande Bilaga 1 till Globala affärer regler som hjälper och stjälper

Läs mer

Rapport från expertgruppen om humle 5 mars 2015

Rapport från expertgruppen om humle 5 mars 2015 1(5) Rapport från expertgruppen om humle 5 mars 2015 Sammanfattning En del länder vill behålla reglerna ungefär som de är, medan andra vill avskaffa hela systemet. De länder som vill behålla reglerna ser

Läs mer

Belgien Danmark Finland Frankrike Grekland Irland Italien Luxemburg Nederländerna Portugal Spanien Storbritannien Tyskland Österrike

Belgien Danmark Finland Frankrike Grekland Irland Italien Luxemburg Nederländerna Portugal Spanien Storbritannien Tyskland Österrike Att importera Inledning Denna broschyr har tagits fram i första hand till dig som vill börja importera. Den handlar om vad som gäller vid import av varor från tredje land, dvs. från ett område som inte

Läs mer

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2014

KGH CUSTOMS ACADEMY KURSKATALOG 2014 KGH Customs Academy har etablerats för att säkerställa hög kvalitet och kunskap inom KGH samt för att erbjuda våra kunder likvärdig möjlighet till kunskaper inom tull, moms och internationell handel. Vi

Läs mer

KGH Presentation June 14, 2011

KGH Presentation June 14, 2011 Gränshinder 37: Utredning om moms på tjänster utförda i Norge av svenskt företag Page 1 (20) RAPPORT Förstudie 1 Gränshinder 37: Utredning om moms på tjänster utförda i Norge av svenskt företag KGH Presentation

Läs mer

Meddelande DNU - Tulldeklaration för övergång till fri omsättning, normalförfarande, utan begäran om klarering.

Meddelande DNU - Tulldeklaration för övergång till fri omsättning, normalförfarande, utan begäran om klarering. 2015-12-21 1(6) Testfall 7 för nya Tulltaxan, Version 1.0.0 Meddelande DNU - Tulldeklaration för övergång till fri omsättning, normalförfarande, utan begäran om klarering. Meddelande DNK - Tulldeklaration

Läs mer

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre

Institutionen för psykologi Psykologprogrammet. Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Institutionen för psykologi Psykologprogrammet Utvärdering av projekt Växthus Bjäre Lisa Haraldsson och Maria Johansson Den 3/5 2011 1 Inledning Under våren har två psykologstudenter vid Lunds universitet

Läs mer

37 Beskattning vid import

37 Beskattning vid import Beskattning vid import, Avsnitt 37 433 37 Beskattning vid import 37.1 Inledning Enligt 1 kap. 1 1 st. 3 p. ML ska moms betalas vid sådan import av varor till landet som är skattepliktig. Med import förstås

Läs mer

Vad ingår i tullvärdet?

Vad ingår i tullvärdet? Vad ingår i tullvärdet? 2 VAD INGÅR I TULLVÄRDET? Den här broschyren vänder sig till dig som importerar varor och som behöver veta hur du ska räkna ut det värde, tullvärde, som du ska beräkna tullbeloppet

Läs mer

VAD GÄLLER FÖR NORSKA FÖRETAG I SVERIGE (EU) Marie Svahn, Catharina Olofsson

VAD GÄLLER FÖR NORSKA FÖRETAG I SVERIGE (EU) Marie Svahn, Catharina Olofsson VAD GÄLLER FÖR NORSKA FÖRETAG I SVERIGE (EU) 2017-10-25 Marie Svahn, Catharina Olofsson 2 Om KGH Customs Services VÅR MISSION Facilitating trade for sustainable growth 3 EXPORTER IMPORTER BEFORE SHIPPING

Läs mer

Författningskommentarer bilaga B

Författningskommentarer bilaga B Bilaga Författningskommentarer bilaga B Ändringarna i fält 8 Sjätte stycket Hänvisningen i sjätte stycket till 3 kap. 30 andra stycket mervärdesskattelagen 1994:20) 1 tas bort eftersom Tullverket inte

Läs mer

Egenanställning- en ny väg in på arbetsmarknaden

Egenanställning- en ny väg in på arbetsmarknaden Egenanställning- en ny väg in på arbetsmarknaden Frilans Finans Inledning Egenanställning är en snabbt växande sysselsättningsform, mittemellan anställning och eget företagande. Genom egenanställning skapas

Läs mer

Sammanhållen hantering. En ansökan och ett beslut

Sammanhållen hantering. En ansökan och ett beslut Sammanhållen hantering En ansökan och ett beslut Bakgrund och syfte När det nuvarande studiestödssystemet infördes år 2001, valde CSN att varje studiestödsform skulle hanteras som separata ärenden (ärendeklasser).

Läs mer

38 Lager. 38.1 Allmänt. Lager, Avsnitt 38 807

38 Lager. 38.1 Allmänt. Lager, Avsnitt 38 807 Lager, Avsnitt 38 807 38 Lager Ej för slutlig konsumtion/ förbrukning 38.1 Allmänt Med anledning av EG:s andra förenklingsdirektiv (95/7/EG) infördes den 1 januari 1996 nya bestämmelser vad gäller skattefrihet

Läs mer

Är EU vår hemmamarknad? - en studie av svenska företags kunskaper och attityder till den inre marknadens möjligheter

Är EU vår hemmamarknad? - en studie av svenska företags kunskaper och attityder till den inre marknadens möjligheter Är EU vår hemmamarknad? - en studie av svenska företags kunskaper och attityder till den inre marknadens möjligheter FAR SRS Ewa Fallenius Januari 2009 Sammanfattning I den här studien Är EU vår hemmamarknad?

Läs mer

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30

Betänkandet Kemikalieskatt SOU 2015:30 Rättsavdelningen Datum Dnr Mikael Jeppsson 2015-05-27 STY 2015-288 Tel. 08-405 02 84 Ert datum Er referens mikael.jeppsson@tullverket.se 2015-04-07 Fi2015/1931 Finansdepartementet 103 33 Stockholm Betänkandet

Läs mer

Kommittédirektiv. Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import av varor. Dir. 2011:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 oktober 2011

Kommittédirektiv. Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import av varor. Dir. 2011:90. Beslut vid regeringssammanträde den 20 oktober 2011 Kommittédirektiv Förändrad hantering av mervärdesskatt vid import av varor Dir. 2011:90 Beslut vid regeringssammanträde den 20 oktober 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda och lämna förslag

Läs mer

Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen

Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen TMD Nr 80/1997 Vissa specialsituationer vid deklarations- och importbeskattningsförfarandena med anledning av den åländska skattegränsen 1 Inledning Tullstyrelsen gav den 5.12.1996 instruktioner om deklarations-

Läs mer

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron

Ett naturligt steg för Sverige. Dags för euron Ett naturligt steg för Sverige 2002 Dags för euron Produktion: Herlin Widerberg Tryck: Tryckmedia Stockholm Tolv länder i Europa har infört den gemensamma valutan euro. 300 miljoner människor har därmed

Läs mer

För att fortsätta förbättra servicen till företag kommer Tullverket att löpande ta fram och lägga till fler tjänster i Mina sidor.

För att fortsätta förbättra servicen till företag kommer Tullverket att löpande ta fram och lägga till fler tjänster i Mina sidor. Den 15 mars 2012 lanserade Tullverket Mina sidor, en självservicetjänst för företag. Nu får du som tullansvarig på ett företag bättre överblick över ditt företags tullärenden samtidigt som kontakten med

Läs mer

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU)

På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 27 januari 2012 På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) (S2011/10312/RU) Far har visserligen inte inbjudits att lämna synpunkter

Läs mer

Vad säger handelsstatistiken om exporten från den svenska fiskberedningsindustrin?

Vad säger handelsstatistiken om exporten från den svenska fiskberedningsindustrin? På tal om jordbruk och fiske fördjupning om aktuella frågor 2016-10-27 Vad säger handelsstatistiken om exporten från den svenska fiskberedningsindustrin? Sveriges totala export av fisk och skaldjur, inklusive

Läs mer

Nyheter, utmaningar och möjligheter

Nyheter, utmaningar och möjligheter Importmoms Nyheter, utmaningar och möjligheter Tulldagen den 1, 2 respektive 10 oktober 2013 Monika Edvall, EY Göteborg 031-63 77 02 monika.edvall@se.ey.com Olof Lundqvist, EY Malmö 040-693 15 88 olof.lundqvist@se.ey.com

Läs mer

35 Periodiska sammanställningar... 1

35 Periodiska sammanställningar... 1 Innehåll 35 Periodiska sammanställningar... 1 35.1 Innehåll...1 35.2 Vad ska lämnas i en periodisk sammanställning?...2 35.2.1 Uppgiftsskyldighet...2 35.2.1.1 Uppgifter om varor...2 35.2.1.2 Uppgifter

Läs mer

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag

Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Det här gör Kommerskollegium för ditt företag Kommerskollegium Sveriges handelsmyndighet Kommerskollegium är den myndighet i Sverige som ansvarar för frågor om utrikeshandel och handelspolitik. Vi förser

Läs mer

COUNTRY PAYMENT REPORT. Sverige

COUNTRY PAYMENT REPORT. Sverige COUNTRY PAYMENT REPORT 16 Sverige Country Payment Report 16: SVERIGE Intrum Justitia har samlat in uppgifter från tusentals i Europa för att få insikt i ens betalningsbeteenden och ekonomiska tillstånd.

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23

18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 18.10.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 277/23 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1024/2008 av den 17 oktober 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 2173/2005 om upprättande

Läs mer

Sveriges jordbruks- och livsmedelshandel rensat för den norska laxen

Sveriges jordbruks- och livsmedelshandel rensat för den norska laxen På tal om jordbruk fördjupning om aktuella frågor 2013-09-12 Sveriges jordbruks- och livsmedelshandel rensat för den norska laxen Sverige har efter EU-inträdet kommit att bli ett transitland för den norska

Läs mer

ATT GÖRA AFFÄRER MED NORGE TULL EN INTRODUKTION Norges Hus 24 April 2013

ATT GÖRA AFFÄRER MED NORGE TULL EN INTRODUKTION Norges Hus 24 April 2013 ATT GÖRA AFFÄRER MED NORGE TULL EN INTRODUKTION Norges Hus 24 April 2013 CUSTOMS CUSTOMS VAT DECLARATION REPRESENTATION REPRESENTATION CUSTOMS CUSTOMS CUSTOMS CONSULTING CONSULTINGACADEMY CUSTOMS CUSTOMS

Läs mer

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt

Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt Företag i välfärden om drivkrafter och vinstdebatt En Demoskopundersökning på uppdrag av Svenskt Näringsliv 2011-07-02 Om undersökningen Syfte Att undersöka attityder till förslag om vinstbegränsning bland

Läs mer

RÄTT KVALITÉ OCH KOMPETENS ANITA GRAFF, COO (dceo) Malmö - 2 oktober 2012

RÄTT KVALITÉ OCH KOMPETENS ANITA GRAFF, COO (dceo) Malmö - 2 oktober 2012 RÄTT KVALITÉ OCH KOMPETENS ANITA GRAFF, COO (dceo) Malmö - 2 oktober 2012 CUSTOMS CUSTOMS VAT DECLARATION REPRESENTATION REPRESENTATION CUSTOMS CUSTOMS CUSTOMS CONSULTING CONSULTING ACADEMY CUSTOMS CUSTOMS

Läs mer

ENKÄT OM INTERNATIONALISERING OCH HANDELSHINDER

ENKÄT OM INTERNATIONALISERING OCH HANDELSHINDER ENKÄT OM INTERNATIONALISERING OCH HANDELSHINDER Svarsanvisningar: Vi ber er först fylla i allmän information om ert företag. Därefter har enkäten delats i två delar. I den första delen ber vi er besvara

Läs mer

Standardsortimentet Köp i butik är ju normalt inget konstigt men även här finns det några speciella köpvillkor som kan vara bra att veta om.

Standardsortimentet Köp i butik är ju normalt inget konstigt men även här finns det några speciella köpvillkor som kan vara bra att veta om. Vininköp PKOM 2008-09-15 Möjligheterna att köpa in vin har på senare tid blivit flera. Förutom köp via Systembolaget kan man nu själv på olika sätt enklare importera vin. Denna guide belyser dels Systembolagets

Läs mer

Farligt avfall från småföretagare kan insamlingssystemet förbättras? Miljösamverkan Stockholms Län

Farligt avfall från småföretagare kan insamlingssystemet förbättras? Miljösamverkan Stockholms Län Ett samverkansprojekt mellan länets 26 kommuner, Länsstyrelsen och Kommunförbundet Stockholms Län. www.miljosamverkanstockholm.se Farligt avfall från småföretagare kan insamlingssystemet förbättras? Miljösamverkan

Läs mer

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas. Skattegränsen. 4.11.2015 Förtullningsenheten/Merja Hallivuori 1

UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas. Skattegränsen. 4.11.2015 Förtullningsenheten/Merja Hallivuori 1 UCC, IA, DA, WP och TDA Utbildning om vad som ändras/hur ändringarna tillämpas Skattegränsen 4.11.2015 Förtullningsenheten/Merja Hallivuori 1 Rättslig grund Mervärdesskattelagen (1501/1993) särskilt kapitel

Läs mer

Konsekvenser för näringslivet när det byggs mycket i städerna

Konsekvenser för näringslivet när det byggs mycket i städerna Konsekvenser för näringslivet när det byggs mycket i städerna PULS-RAPPORT #1-2017 SAMMANFATTNING Förutsebarhet, tydlighet och undanröjande av hinder när det byggs i städerna När det byggs mycket i städerna

Läs mer

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012

DANSKE TORPARE Notat. Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar. Köpenhamn i juni 2012 DANSKE TORPARE Notat Köpenhamn i juni 2012 Fritidshusägarnas gränshinder förslag på lösningar Det finns cirka 11 700 danskar registrerade som ägare till fritidshus i Sverige. I delar av södra Sverige utgör

Läs mer

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011

Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen. Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Rapport Småföretagarnas tankar om företagarrollen Undersökning i FöretagarFörbundets medlemspanel september 2011 Fakta om undersökningen och om panelen Undersökningen genomfördes med webbenkäter, 14-19

Läs mer

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition

Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Fskr och allm. råd om skjutvapen och ammunition [7461] Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2003:17) om viss införsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition Med stöd av 14 förordningen

Läs mer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer

Förslag till revidering av direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer Yttrande 2012-04-26 Dnr 3.4.1-2012/00531-1 För kännedom (via e-post) Christina Andersson Backman (UD-FIM) Sara Bratberg (SB-EU-kansliet) Ewa Wennberg (Representationen, Bryssel) Ann Lindh (Utbildningsdep)

Läs mer

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen

Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Swedbank Analys Nr 28 5 december 2006 Vart tredje företag minskar sina kostnader trots högkonjunkturen Andelen småföretag som planerar att skära sina kostnader har minskat till 36 % från 45 % våren 2005.

Läs mer

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information

Brevvanor 2008. en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information en rapport om svenska folkets vanor och attityder till fysisk och elektronisk information Posten AB - 1 Förord På drygt ett decennium har sätten vi kommunicerar med varandra på förändrats i grunden. Från

Läs mer

ARBETSGRUPPEN TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA

ARBETSGRUPPEN TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA Minnesanteckningar 1 (16) Effektiv Handel Datum Dnr Peter Nilsson 2014-03-05 Tel. Ert datum Er referens peter.r.nilsson@tullverket.se ARBETSGRUPPEN TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTERNA Tid: 26-27 februari 2014 Plats:

Läs mer

Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB)

Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB) MEMO/11/171 Bryssel den 16 mars 2011 Frågor och svar om den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen (CCCTB) Vad är den gemensamma konsoliderade bolagsskattebasen? CCCTB är en gemensam uppsättning regler

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 034-510 Utgivare: Chefsjuristen Per Kjellsson, Tullverket, Box 154, 11 9 Stockholm Föreskrifter om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 000:0) om

Läs mer

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter

Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Kundanvisning om punktbeskattning 6 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter www.tulli.fi April 2014 Sporadisk import av punktskattepliktiga produkter Tillfälligt registrerad mottagare Inom punktskattelagstiftningen

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR WORKSHOP FRAMTIDA TULLHANTERING

MINNESANTECKNINGAR WORKSHOP FRAMTIDA TULLHANTERING PROTOKOLL 1 (7) Kommunikationsavdelningen Datum Dnr Katarina Brodin 2015-03-16 STY 2013-721 Tel. 040-6613390 Ert datum Er referens katarina.brodin@tullverket.se 2013-03-04 Katarina Brodin MINNESANTECKNINGAR

Läs mer

Meddelande DNK för tekniskt test med inriktning flera meddelanden i en överföring. Beskrivning av testfallet

Meddelande DNK för tekniskt test med inriktning flera meddelanden i en överföring. Beskrivning av testfallet Meddelande DNK för tekniskt test med inriktning flera meddelanden i en överföring Tulldeklaration för övergång till fri omsättning, normalförfarande, med begäran om klarering Version 2.0.1 Beskrivning

Läs mer

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI

Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Förslag till ändringar i tullordningen med anledning av EORI Nuvarande lydelse 1 kap. Ombud Att anmälan till godkänd tullbehandling får göras genom ombud framgår av artikel 5 i förordning (EEG) nr 2913/92.

Läs mer

Korrigering och ogiltigförklaring av AREX-deklarationer

Korrigering och ogiltigförklaring av AREX-deklarationer AREX-kundanvisning nr 14 Korrigering och ogiltigförklaring av deklarationer www.tulli.fi version 1.1, 4.4.2012 ersätter version 1.0, 24.10.2011 Korrigering och ogiltigförklaring av AREX-deklarationer Innehåll

Läs mer

Bilaga B Bestämmelser om användning av Enhetsdokumentet och uppgiftslämnande i tulldeklarationer m.m.

Bilaga B Bestämmelser om användning av Enhetsdokumentet och uppgiftslämnande i tulldeklarationer m.m. TO Bilaga B Inledande bestämmelser [22] Bilaga B Bestämmelser om användning av Enhetsdokumentet och uppgiftslämnande i tulldeklarationer m.m. Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt TFS 2009:6.

Läs mer

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299]

Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Förordning 2015/1850, handel med sälprodukter [7299] Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1850 av den 13 oktober 2015 om genomförandebestämmelser för Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Export av varor. Vad är export? FAKTABLAD. Europeiska Unionen

Export av varor. Vad är export? FAKTABLAD. Europeiska Unionen FAKTABLAD Export av varor Den här informationen vänder sig till dig som ska börja exportera varor till ett land utanför Europeiska Unionen (EU). Här kan du läsa om hur du kan lämna din exportdeklaration

Läs mer

Frihandel ger tillväxt och välstånd

Frihandel ger tillväxt och välstånd Frihandel ger tillväxt och välstånd April 2008 Basfakta om Sveriges utrikeshandel 1 FRIHANDEL GER TILLVÄXT OCH VÄLSTÅND Ekonomisk tillväxt innebär att den samlade produktionen av varor och tjänster ökar,

Läs mer

Framtidens export. Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket

Framtidens export. Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket Framtidens export Stefan Björkencrona och Kenneth Persson, Tullverket Export Tidsplan Själva exportprocessen hur delarna hänger ihop och när saker görs Vem gör vad? Var gör man vad? Digitalt Hur ska uppgiftslämningen

Läs mer

Företagarens vardag i Örebro 2014

Företagarens vardag i Örebro 2014 En rapport om de viktigaste frågorna för svenska företagare nu och framöver. Företagarens vardag i Örebro 2014 www.pwc.se/sma-medelstora-foretag Sammanfattning av rapporten Valåret 2014 är här. Hur villkoren

Läs mer

NEA webinar

NEA webinar NEA webinar 2009-05-13 EU-kommissionens förslag till ändringar i momsdirektivet (2006/112/EC) Lars Dykert, LRD Revision och Rådgivning Agenda Bakgrund till EU-kommissionens förslag Kommissionens utredning

Läs mer

KGH CUSTOMS SERVICES AB

KGH CUSTOMS SERVICES AB KGH CUSTOMS SERVICES AB FÖRÄNDRAD HANTERING AV IMPORTMOMS I SVERIGE 1 JANUARI 2015 CUSTOMS CUSTOMS DECLARATION REPRESENTATION A&V SERVICES CUSTOMS CUSTOMS CUSTOMS CONSULTING CONSULTING ACADEMY CUSTOMS

Läs mer

Tullverket föreslår ändringar i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfarande m.m. (tullordning).

Tullverket föreslår ändringar i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2000:20) om tullförfarande m.m. (tullordning). Effektiv Handel Datum Dnr Jenny Jensen 2014-11-12 STY 2014-772 Tel. 040-661 32 82 jenny.jensen@tullverket.se Ert datum Er referens Meddelande om varans värde för tulländamål Konsekvensutredning enligt

Läs mer

Räntebelagda. periodiseringsfonder. Kvantitativ undersökning om företags hantering av räntebeläggningen på periodiseringsfonder

Räntebelagda. periodiseringsfonder. Kvantitativ undersökning om företags hantering av räntebeläggningen på periodiseringsfonder Räntebelagda periodiseringsfonder Kvantitativ undersökning om företags hantering av räntebeläggningen på periodiseringsfonder Genomförd av ATL Marknadsinformation april - juni 2005 Innehållsförteckning

Läs mer

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige

Nordiskt samarbete. Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning i Finland, Danmark, Island, Norge och Sverige Nordiskt samarbete, Nordens invånare om nordiskt samarbete. En opinionsundersökning

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning

Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning Skatter m.m./tullfrihet m.m. 1 Rådets förordning (EG) nr 150/2003 om upphävande av importtullar på vissa vapen och militär utrustning EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Incoterms. Termerna är indelade i fyra grupper

Incoterms. Termerna är indelade i fyra grupper Vid internationell handel känner avtalsparterna oftast inte till de leveransvillkor som gäller på respektive motparts hemmamarknad. International Chamber of Commerce (ICC) utger ett regelverk för internationella

Läs mer

Frihandel ger tillväxt och välstånd

Frihandel ger tillväxt och välstånd Frihandel ger tillväxt och välstånd September 2007 Basfakta om Sveriges utrikeshandel 1 FRIHANDEL GER TILLVÄXT OCH VÄLSTÅND Ekonomisk tillväxt innebär att den samlade produktionen av varor och tjänster

Läs mer

Internationell Ekonomi

Internationell Ekonomi Internationell Ekonomi Handelshinder När varor säljs till ett land från ett annat utan att staten tar ut tull eller försvårar handeln så råder frihandel Motsatsen kallas protektionism Protektionism Med

Läs mer

Tullverkets författningssamling

Tullverkets författningssamling Tullverkets författningssamling ISSN 0346-5810 Utgivare: Chefsjuristen Charlotte Zackari, Tullverket, Box 12854, 112 98 Stockholm Tullverkets föreskrifter om viss införsel, utförsel och återutförsel av

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM40. Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM40. Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning och direktiv om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel Finansdepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM(2016) 755 Förslag till rådets förordning

Läs mer