ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-91

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-91"

Transkript

1 EUROPAPARLAMENTET Utskottet för sysselsättning och sociala frågor /2048(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-91 Julie Girling (PE v01-00) En modernisering av den offentliga upphandlingen (2011/2048(INI)) AM\ doc PE v01-00 Förenade i mångfalden

2 AM_Com_NonLegOpinion PE v /47 AM\ doc

3 1 Mara Bizzotto Punkt 1 1. Europaparlamentet konstaterar att offentlig upphandling är ett centralt och marknadsbaserat instrument som har en roll när det gäller att främja hållbara anställnings- och arbetsvillkor. 1. Europaparlamentet konstaterar att offentlig upphandling svarar för 17 % av EU:s BNP och därför i en krisperiod framstår som ett centralt och marknadsbaserat instrument för ekonomisk återhämtning. Offentlig upphandling har därför en roll när det gäller att främja och skapa sysselsättning, främja innovation och hållbara arbetsvillkor. Or. it 2 Jürgen Creutzmann Punkt 1 1. Europaparlamentet konstaterar att offentlig upphandling är ett centralt och marknadsbaserat instrument som har en roll när det gäller att främja hållbara anställnings- och arbetsvillkor. 1. Europaparlamentet konstaterar att offentlig upphandling är ett centralt och marknadsbaserat instrument som, vid sidan av andra mål, även kan bidra till att skapa och främja hållbara anställnings- och arbetsvillkor. Or. de 3 Thomas Händel Punkt 1 AM\ doc 3/47 PE v01-00

4 1. Europaparlamentet konstaterar att offentlig upphandling är ett centralt och marknadsbaserat instrument som har en viktig roll när det gäller att främja hållbara anställnings- och arbetsvillkor. 1. Europaparlamentet konstaterar att offentlig upphandling är ett centralt och samhällsbaserat instrument som har en viktig roll när det gäller att främja hållbara anställnings- och arbetsvillkor. Or. de 4 Martin Kastler Punkt 1 1. Europaparlamentet konstaterar att offentlig upphandling är ett centralt och marknadsbaserat instrument som har en viktig roll när det gäller att främja hållbara anställnings- och arbetsvillkor. 1. Europaparlamentet konstaterar att offentlig upphandling är ett centralt och marknadsbaserat instrument som har en viktig roll när det gäller att främja hållbara anställnings- och arbetsvillkor. Parlamentet betonar samtidigt att det ofta är olämpligt att följa lagstiftningen om offentlig upphandling när personliga sociala tjänster upphandlas, eftersom detta inte leder till optimalt resultat för användarna av tjänsten. Parlamentet föreslår därför att metoder som är beprövade på medlemsstatsnivå också erkänns på EU-nivå som ett alternativ till lagstiftningen om offentlig upphandling. Detta förutsatt att metoderna baserar sig på att alla anbudsgivare som uppfyller fastslagna villkor tillåts tillhandahålla tjänsterna oavsett rättslig form. Därmed skulle man följa principerna om likabehandling, icke-diskriminering och öppenhet som finns inskrivna i EU:s primärrätt. Or. de PE v /47 AM\ doc

5 5 Jutta Steinruck Punkt 1 1. Europaparlamentet konstaterar att offentlig upphandling är ett centralt och marknadsbaserat instrument som har en viktig roll när det gäller att främja hållbara anställnings- och arbetsvillkor. 1. Europaparlamentet konstaterar att offentlig upphandling är ett centralt och marknadsbaserat instrument som har en viktig roll när det gäller att främja hållbara anställnings- och arbetsvillkor. Parlamentet anser att sociala standarder, trohet mot avtal och utbetalning av lagstadgade minimilöner och minimihonorar vid uppdragets utförande och i produktions- och leverantörskedjan ska vara bindande villkor för att på så sätt upprätthålla principen om lika lön för lika arbete på samma ort. Or. de 6 Raffaele Baldassarre Punkt 1 1. Europaparlamentet konstaterar att offentlig upphandling är ett centralt och marknadsbaserat instrument som har en roll när det gäller att främja hållbara anställnings- och arbetsvillkor. 1. Europaparlamentet konstaterar att offentlig upphandling är ett centralt och marknadsbaserat instrument som har en roll när det gäller att främja hållbara anställnings- och arbetsvillkor och som kan lämna ett viktigt bidrag till förverkligandet av de mål som anges i Europa 2020-strategin. Parlamentet understryker dessutom den offentliga upphandlingens betydelse för att främja en europeisk social modell som bygger på arbeten med kvalitet, lika möjligheter, icke-diskriminering och social integrering. AM\ doc 5/47 PE v01-00

6 Or. it 7 Emilie Turunen Punkt 1 1. Europaparlamentet konstaterar att offentlig upphandling är ett centralt och marknadsbaserat instrument som har en roll när det gäller att främja hållbara anställnings- och arbetsvillkor. 1. Europaparlamentet konstaterar att offentlig upphandling är ett centralt och marknadsbaserat instrument som har en roll när det gäller att främja hållbara anställnings- och arbetsvillkor. Parlamentet understryker i detta sammanhang att offentliga myndigheter som allmän regel bör lägga till klausuler i urvalskriterierna med krav på respekt för de löne- och arbetsvillkor som fastställs i lag eller i kollektivavtal. 8 Zigmantas Balčytis Punkt 1 1. Europaparlamentet konstaterar att offentlig upphandling är ett centralt och marknadsbaserat instrument som har en roll när det gäller att främja hållbara anställnings- och arbetsvillkor. 1. Europaparlamentet konstaterar att offentlig upphandling är ett centralt och marknadsbaserat instrument som har en roll när det gäller att främja hållbara anställnings- och arbetsvillkor, att skapa en mer innovationsvänlig miljö för företag, att främja miljöanpassad offentlig upphandling och att förbättra villkoren för företag, framför allt små och medelstora företag. Or. lt PE v /47 AM\ doc

7 9 Kinga Göncz Punkt 1 1. Europaparlamentet konstaterar att offentlig upphandling är ett centralt och marknadsbaserat instrument som har en roll när det gäller att främja hållbara anställnings- och arbetsvillkor. 1. Europaparlamentet konstaterar att offentlig upphandling är ett centralt och marknadsbaserat instrument som har en roll när det gäller att främja hållbara anställnings- och arbetsvillkor. Parlamentet anser att särskilda sysselsättningsbehov hos sårbara och missgynnade socialgrupper bör beaktas inom ramen för offentliga upphandlingar. 10 Evelyn Regner Punkt 1a (ny) 1a. Parlamentet påpekar att det är EU:s ansvar att ge de offentliga uppdragsgivarna en tydlig och administrativt enkel rättslig ram, medan det är de självstyrande kommunerna och regionerna som ansvarar för hur de offentliga tjänsterna erbjuds och genomförs. De nationella, regionala och lokala myndigheterna måste därför ges tillräcklig flexibilitet och tillräckligt handlingsutrymme att uppmuntra arbetsmarknaden på regional, lokal och nationell nivå. Or. de AM\ doc 7/47 PE v01-00

8 11 Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa Punkt 1a (ny) 1a. Europaparlamentet understryker att reglerna för offentlig upphandling måste förenklas och bli mer flexibla så att obligatoriska samhällstjänster kan genomföras. Parlamentet kräver också att de ändrade upphandlingsbestämmelserna måste vara fortsatt neutrala i fråga om privat kontra offentlig äganderätt i enlighet med artikel 345 i EUF-fördraget. 12 Jürgen Creutzmann Punkt 1a (ny) 1a. Europaparlamentet betonar att det även i den nuvarande europeiska upphandlingslagstiftningen finns utrymme för sociala aspekter vid tilldelning av offentliga kontrakt. Parlamentet konstaterar dock att det behövs förtydliganden när det gäller den praktiska tillämpningen. Or. de 13 Emilie Turunen Punkt 1a (ny) PE v /47 AM\ doc

9 1a. Europaparlamentet vill upprätthålla nuvarande kategorisering i A- och B-tjänstekategorier, där den sistnämnda gäller för innehåll som saknar gränsöverskridande konkurrens eller vars karaktär gör det olämpligt att genomföra en offentlig upphandling i hela EU, till exempel för vård, omsorg och samhällstjänster. 14 Julie Girling Punkt 1a (ny) 1a. Parlamentet är medvetet om att offentliga myndigheter står för mer än 16 procent av Europas BNP och därför måste uppmuntras att engagera sig mer i att driva fram lösningar för social innovation och arbetsmarknadsmöjligheter med dessa medel, i synnerhet genom att effektivisera sina samhällstjänster. 15 Emilie Turunen Punkt 1b (ny) 1b. Parlamentet stöder stimulansåtgärder AM\ doc 9/47 PE v01-00

10 för socialt inriktad upphandling av varor, t.ex. användning av kriterier om rättvis handel. 16 Emilie Turunen Punkt 2 2. Europaparlamentet inser betydelsen av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling (GPA), som kan komma att begränsa omfattningen av lagstiftningsjusteringar på EU-nivå eftersom ett antal förfarandekrav har sitt direkta ursprung i GPA. Parlamentet uppmanar kommissionen att sträva efter att göra bestämmelserna mer flexibla för att se till att det blir tillåtet med socialt inriktad upphandling. 2. Europaparlamentet inser betydelsen av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling (GPA), som kan komma att begränsa omfattningen av lagstiftningsjusteringar på EU-nivå eftersom ett antal förfarandekrav har sitt direkta ursprung i GPA, men betonar att reglerna för offentlig upphandling i vissa områden är ännu strängare än i GPA. Parlamentet uppmanar kommissionen att sträva efter att göra bestämmelserna mer flexibla för att se till att det blir tillåtet med socialt inriktad upphandling. 17 Jürgen Creutzmann Punkt 2 2. Europaparlamentet inser betydelsen av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling (GPA), som kan komma att begränsa omfattningen av lagstiftningsjusteringar på EU-nivå eftersom ett antal förfarandekrav har sitt 2. Europaparlamentet inser betydelsen av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling (GPA), som kan komma att begränsa omfattningen av lagstiftningsjusteringar på EU-nivå eftersom ett antal förfarandekrav har sitt PE v /47 AM\ doc

11 direkta ursprung i GPA. Parlamentet uppmanar kommissionen att sträva efter att göra bestämmelserna mer flexibla för att se till att det blir tillåtet med socialt inriktad upphandling. direkta ursprung i GPA. Parlamentet uppmanar kommissionen att, med respekt för gällande principer (konkurrens, öppenhet, icke-diskriminering, kostnadseffektivitet), sträva efter att göra bestämmelserna enklare och mer flexibla för att underlätta en socialt inriktad upphandling. Or. de 18 Evelyn Regner Punkt 2 2. Europaparlamentet inser betydelsen av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling (GPA), som kan komma att begränsa omfattningen av lagstiftningsjusteringar på EU-nivå eftersom ett antal förfarandekrav har sitt direkta ursprung i GPA. Parlamentet uppmanar kommissionen att sträva efter att göra bestämmelserna mer flexibla för att se till att det blir tillåtet med socialt inriktad upphandling. 2. Europaparlamentet inser betydelsen av Världshandelsorganisationens avtal om offentlig upphandling (GPA), som kan komma att begränsa omfattningen av lagstiftningsjusteringar på EU-nivå eftersom ett antal förfarandekrav har sitt direkta ursprung i GPA. Parlamentet uppmanar kommissionen att sträva efter att göra bestämmelserna mer flexibla för att främja en socialt inriktad upphandling. Or. de 19 Stephen Hughes, Proinsias De Rossa, Sergio Gaetano Cofferati Punkt 2a (ny) 2a. Parlamentet är medvetet om vikten av att principerna om anständigt arbete respekteras i offentliga upphandlingar inom EU, och uppmanar kommissionen att införa hänvisningar till en rad av AM\ doc 11/47 PE v01-00

12 ILO:s arbetsvillkor i artiklarna när upphandlingsdirektiven ändras. 20 Philippe Boulland Punkt 2a (ny) 21 Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa Punkt 2b (ny) 2a. Europaparlamentet betonar att en utveckling av EU:s lagstiftning om offentlig upphandling kan bidra till att förfina vissa grundläggande begrepp och föreställningar för att öka rättssäkerheten för såväl de upphandlande myndigheterna och företagen som för arbetstagarna. Or. fr 2b. Europaparlamentet konstaterar att elva EU-medlemsstater har ratificerat ILO:s konvention 94 om klausuler om arbetsförhållanden i kontrakt. Kommissionen uppmanas att uppmuntra alla EU-medlemsstaters ratificering av denna konvention för att lindra ovälkomna effekter av de aktuella fallen i EU-domstolen i detta hänseende. PE v /47 AM\ doc

13 22 Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa Punkt 2c (ny) 2c. Kommissionen uppmanas att formellt erkänna andra bestämmelser för leverantörsurval, som interna metoder och tjänstekoncessionsmetoder, och att uttryckligen jämställa alla alternativ för att upphandla och finansiera sociala tjänster av allmänt intresse. Parlamentet förordar även att den interna metoden utökas så att tjänsteleverantörer som uppfyller specifika kriterier av allmänt intresse kan ingå. 23 Stephen Hughes, Linda McAvan, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa Punkt 2d (ny) 2d. Parlamentet insisterar på att man i direktivet bör uppmuntra och uttryckligen tillåta upphandlande myndigheter att hänvisa till övergripande politiska mål, exempelvis kriterier om hållbar utveckling, i anbudens innehåll. 24 Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa, Linda McAvan Punkt 2e (ny) AM\ doc 13/47 PE v01-00

14 2e. Parlamentet bedömer att det uttryckligen bör fastställas i det ändrade direktivet att osynliga egenskaper också räknas som produktionsegenskaper och att hänvisningar till dem kan göras i anbudens tekniska specifikationer. Parlamentet betonar att hållbar tillverkning eller framställning bör anses vara en egenskap hos den upphandlade produkten eller tjänsten, snarare än en aspekt av kontraktets genomförande. 25 Raffaele Baldassarre Punkt 3 3. Europaparlamentet är medvetet om att upphandlande myndigheter har en viktig roll när det gäller att använda sin köpkraft för att upphandla varor och tjänster med högre samhälleligt värde. 3. Europaparlamentet är medvetet om att upphandlande myndigheter har en viktig roll när det gäller att använda sin köpkraft för att upphandla varor och tjänster med högre samhälleligt värde. Parlamentet uppmuntrar därför de upphandlande myndigheterna att utvärdera de sociala riskerna med och effekten av den egna aktiviteten och försörjningskedjan. Parlamentet uppmanar kommissionen att främja utvecklingen av kontaktpunkter för offentliga upphandlingar som tar hänsyn till miljöaspekter i de enskilda medlemsstaterna för att utveckla rutiner i samband med socialt ansvarsfulla offentliga upphandlingar och ge de berörda parterna juridisk specialisthjälp. Or. it PE v /47 AM\ doc

15 26 Emilie Turunen Punkt 3 3. Europaparlamentet är medvetet om att upphandlande myndigheter har en viktig roll när det gäller att använda sin köpkraft för att upphandla varor och tjänster med högre samhälleligt värde. 3. Europaparlamentet är medvetet om att upphandlande myndigheter har en viktig roll när det gäller att använda sin köpkraft för att upphandla varor och tjänster med högre samhälleligt värde. Parlamentet är också medvetet om att upphandlande myndigheter i hög grad kan bidra till att Europa 2020-strategins mål uppnås genom att gynna innovationer, skapa arbeten, främja social integration, motverka klimatförändringar och inkludera ungdomar i utbildning och fortbildning i offentliga upphandlingssammanhang. 27 Jürgen Creutzmann, Vincenzo Iovine Punkt 3 3. Europaparlamentet är medvetet om att upphandlande myndigheter har en viktig roll när det gäller att använda sin köpkraft för att upphandla varor och tjänster med högre samhälleligt värde. 3. Europaparlamentet är medvetet om att upphandlande myndigheter har en viktig roll när det gäller att använda sin köpkraft för att upphandla varor och tjänster med högre samhälleligt värde. Parlamentet betonar att socialt inriktade upphandlingar ska främjas enligt principerna om konkurrens, öppenhet, icke-diskriminering och kostnadseffektivitet samt med respekt för små och mellanstora företags behov. AM\ doc 15/47 PE v01-00

16 28 Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa Punkt 3a (ny) 3a. Europaparlamentet betonar att alla ändringar i direktiven måste återspegla bestämmelserna i Lissabonfördraget ifråga om åtaganden för full sysselsättning, en social marknadsekonomi och ansvar för samhällstjänster av hög kvalitet samt att de offentliga myndigheterna är oberoende och att medlemsstaterna själva fritt får besluta om hur de vill finansiera, organisera och leverera samhällstjänster. I detta ingår att respektera offentliga myndigheters val att erbjuda dessa tjänster internt eller genom interkommunalt (offentligt-offentligt) samarbete, vilket även ska gälla utanför direktiven om offentlig upphandling. 29 Raffaele Baldassarre Punkt 3a (ny) 3a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att uppmuntra de upphandlande myndigheterna och relevanta institutionerna på nationell nivå att närmare engagera socioekonomiska organisationer och frivilligorganisationer i upphandlingarnas inledande undersökningsfas, för att på ett PE v /47 AM\ doc

17 30 Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa Punkt 3b (ny) grundligare sätt utvärdera de särskilda problemen med social relevans i samband med att kontraktshandlingarna upprättas. Or. it 3b. Parlamentet stöder normativ förankring av ett praktiskt internt anbudsalternativ för sociala tjänster av allmänt intresse, baserat på mallen från den ändrade förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg, vilket skulle göra att behöriga lokala myndigheter kan besluta att antingen erbjuda dessa tjänster själva eller att tilldela offentliga tjänstekontrakt till en juridiskt separat enhet som den behöriga lokala myndigheten kontrollerar på liknande sätt som sina egna avdelningar. 31 Raffaele Baldassarre Punkt 3b (ny) 3b. Europaparlamentet understryker betydelsen av bättre samarbete och bättre kommunikation mellan samtliga berörda parter för att främja ett ansvarsfullt och socialt hållbart samarbete mellan upphandlare och företag. Parlamentet uppmanar kommissionen att intensifiera AM\ doc 17/47 PE v01-00

18 informations- och kommunikationskampanjer om de fördelar som erbjuds genom socialt ansvariga upphandlingar genom att sprida exempel på god praxis bland medlemsstaterna. Or. it 32 Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa, Linda McAvan Punkt 3c (ny) 3c. Parlamentet bedömer att det befintliga tilldelningskriteriet det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska ersättas av det hållbart mest fördelaktiga anbudet (även kallat SMART, Sustainably Most Advantageous Rated Tender) för att få marknaderna att erbjuda fler socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara produkter och tjänster. 33 Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati Punkt 3d (ny) 3d. Europaparlamentet anser att man bör fastställa en högsta tillåtna vikt för priskriteriet när tilldelningen av offentliga kontrakt sker på grundval av det anbud som är ekonomiskt fördelaktigast. Or. it PE v /47 AM\ doc

19 34 Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati Punkt 4 4. Det är viktigt att som en långsiktig strategi införa krav på färdigheter och utbildning i kontraktens specifikationer. Europaparlamentet betonar dock att dessa åtgärder måste vara relevanta för innehållet i kontraktet, vara proportionella och ekonomiskt fördelaktiga samt beakta kostnaderna under hela livscykeln. 4. Det är viktigt att som en långsiktig strategi införa krav på färdigheter och utbildning i kontraktens specifikationer. Europaparlamentet betonar att dessa åtgärder måste beakta kostnaderna under hela livscykeln. Parlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram förslag på europeiska system för certifiering av företagens sociala ansvar och hävdar att när väl det systemet har trätt i funktion bör det vara möjligt för den upphandlande myndigheten att som ett urvalskriterium för en offentlig upphandling fastställa om ett företag har erhållit sådan certifiering eller inte, eller andra kvalitets- eller miljöcertifieringar på europeisk nivå (eller certifieringar från andra länder som enligt EU har motsvarande värde). Or. it 35 Raffaele Baldassarre Punkt 4 4. Det är viktigt att som en långsiktig strategi införa krav på färdigheter och utbildning i kontraktens specifikationer. Europaparlamentet betonar dock att dessa åtgärder måste vara relevanta för innehållet i kontraktet, vara proportionella och ekonomiskt fördelaktiga samt beakta kostnaderna under hela livscykeln. 4. Det är viktigt att fastställa höga krav på färdigheter och utbildning såväl för de upphandlande myndigheterna som för de enskilda operatörerna för att garantera en optimal funktion och harmonisk utveckling av den inre marknaden för upphandlingar. Europaparlamentet betonar dock att dessa åtgärder måste vara AM\ doc 19/47 PE v01-00

20 relevanta för innehållet i kontraktet, vara proportionella och ekonomiskt fördelaktiga samt beakta kostnaderna under hela livscykeln. Or. it 36 Emilie Turunen Punkt 4 4. Det är viktigt att som en långsiktig strategi införa krav på färdigheter och utbildning i kontraktens specifikationer. Europaparlamentet betonar dock att dessa åtgärder måste vara relevanta för innehållet i kontraktet, vara proportionella och ekonomiskt fördelaktiga samt beakta kostnaderna under hela livscykeln. 4. Det är viktigt att som en långsiktig strategi införa krav på färdigheter och utbildning, till exempel lärlings- och praktikprogram eller fortbildning, i kontraktens specifikationer. Europaparlamentet betonar dock att dessa åtgärder måste vara relevanta för innehållet i kontraktet och vara proportionella. 37 Jürgen Creutzmann Punkt 4 4. Det är viktigt att som en långsiktig strategi införa krav på färdigheter och utbildning i kontraktens specifikationer. Europaparlamentet betonar dock att dessa åtgärder måste vara relevanta för innehållet i kontraktet, vara proportionella och ekonomiskt fördelaktiga samt beakta kostnaderna under hela livscykeln. 4. Det är viktigt att som en långsiktig strategi införa krav på färdigheter och utbildning i kontraktens specifikationer. Europaparlamentet betonar dock att dessa åtgärder måste vara konkret kopplade till föremålet för upphandlingen, vara proportionella och ekonomiskt fördelaktiga. Or. de PE v /47 AM\ doc

21 38 Thomas Händel Punkt 4 4. Det är viktigt att som en långsiktig strategi införa krav på färdigheter och utbildning i kontraktens specifikationer. Europaparlamentet betonar dock att dessa åtgärder måste vara relevanta för innehållet i kontraktet, vara proportionella och ekonomiskt fördelaktiga samt beakta kostnaderna under hela livscykeln. 4. Det är viktigt att som en långsiktig strategi införa krav på färdigheter och utbildning i kontraktens specifikationer. Europaparlamentet betonar dock att dessa åtgärder måste vara relevanta för innehållet i kontraktet och ekonomiskt rimliga samt beakta kostnaderna under hela livscykeln. Or. de 39 Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati Punkt 4a (ny) 4a. Europaparlamentet anser att alla offentliga upphandlingar måste beakta kostnaderna under hela livscykeln och att kommissionen borde utarbeta en metod för att beräkna sådana kostnader. Parlamentet anser att man i ett andra skede bör fastställa bindande normer på EU-nivå som fastställer maximala kostnader under hela livscykeln för de olika typerna av offentliga upphandlingar. Or. it AM\ doc 21/47 PE v01-00

22 40 Ildikó Gáll-Pelcz, Ádám Kósa Punkt 4a (ny) 4a. Europaparlamentet konstaterar att texten i direktiven behöver vara mer specifik när det gäller förbättrande av tillgängligheten för funktionshindrade. Direktiven bör innehålla krav på att upphandlande myndigheter ska ta hänsyn till miljömässiga och/eller sociala aspekter och rättvis handel i sina upphandlingsförfaranden. Or. hu 41 Mara Bizzotto Punkt 5 5. Europaparlamentet konstaterar att de små och medelstora företagen utgör stommen i EU:s ekonomi och förfogar över en mycket stor potential när det gäller att skapa arbetstillfällen, tillväxt och innovation. Ökat tillträde till upphandlingsmarknaderna kan hjälpa de små och medelstora företagen att frigöra denna potential. 5. Europaparlamentet konstaterar att de små och medelstora företagen, som enligt beräkningar tilldelas mellan 31 procent och 38 procent av det totala värdet av den offentliga upphandlingen, utgör stommen i EU:s ekonomi och förfogar över en mycket stor potential när det gäller att skapa arbetstillfällen, tillväxt och innovation. Parlamentet understryker att ökat tillträde till en öppen och effektiv europeisk upphandlingsmarknad kan hjälpa de små och medelstora företagen att frigöra denna potential. Or. it PE v /47 AM\ doc

23 42 Jürgen Creutzmann Punkt 5 5. Europaparlamentet konstaterar att de små och medelstora företagen utgör stommen i EU:s ekonomi och förfogar över en mycket stor potential när det gäller att skapa arbetstillfällen, tillväxt och innovation. Ökat tillträde till upphandlingsmarknaderna kan hjälpa de små och medelstora företagen att frigöra denna potential. 5. Europaparlamentet konstaterar att de små och medelstora företagen utgör stommen i EU:s ekonomi och förfogar över en mycket stor potential när det gäller att skapa arbetstillfällen, tillväxt och innovation. Ökat tillträde till upphandlingsmarknaderna kan hjälpa de små och medelstora företagen att frigöra denna potential. Detta skulle exempelvis kunna uppnås genom minskad bevisbörda och minskade garantiåtaganden samt bättre förutsättningar för elektronisk upphandling. Parlamentet uppmanar därför medlemsstaterna att öka åtgärderna för att främja efterlevnaden av den europeiska kodexen för bästa praxis för att underlätta små och medelstora företags tillträde till offentlig upphandling. Or. de 43 Licia Ronzulli Punkt 5 5. Europaparlamentet konstaterar att de små och medelstora företagen utgör stommen i EU:s ekonomi och förfogar över en mycket stor potential när det gäller att skapa arbetstillfällen, tillväxt och innovation. Ökat tillträde till upphandlingsmarknaderna kan hjälpa de små och medelstora företagen att frigöra 5. Europaparlamentet konstaterar att de små och medelstora företagen utgör stommen i EU:s ekonomi och förfogar över en mycket stor potential när det gäller att skapa arbetstillfällen, tillväxt och innovation. Ökat tillträde till upphandlingsmarknaderna kan hjälpa de små och medelstora företagen att frigöra AM\ doc 23/47 PE v01-00

24 denna potential. denna potential. Parlamentet anser att former som underlättar för de små och medelstora företagen att få tillträde till tilldelningsförfarandet för offentliga upphandlingar genom att man minskar de byråkratiska kraven på information och erbjuder tjänster av typen teknisk och juridisk rådgivning under utarbetandet av offerten skulle vara av avgörande betydelse för att hålla uppe sysselsättningen. Or. it 44 Rolandas Paksas Punkt 5 5. Europaparlamentet konstaterar att de små och medelstora företagen utgör stommen i EU:s ekonomi och förfogar över en mycket stor potential när det gäller att skapa arbetstillfällen, tillväxt och innovation. Ökat tillträde till upphandlingsmarknaderna kan hjälpa de små och medelstora företagen att frigöra denna potential. 5. Europaparlamentet konstaterar att de små och medelstora företagen utgör stommen i EU:s ekonomi och förfogar över en mycket stor potential när det gäller att skapa arbetstillfällen, tillväxt och innovation. Ökat tillträde till upphandlingsmarknaderna kan hjälpa de små och medelstora företagen att frigöra denna potential. Parlamentet uppmanar kommissionen att vid översynen av bestämmelserna om offentlig upphandling tillhandahålla ytterligare instrument för att uppmuntra små och medelstora företags deltagande i offentlig upphandling och minska den administrativa belastningen för dessa företag, särskilt i urvalsfasen. Or. lt PE v /47 AM\ doc

25 45 Juozas Imbrasas Punkt 5 5. Europaparlamentet konstaterar att de små och medelstora företagen utgör stommen i EU:s ekonomi och förfogar över en mycket stor potential när det gäller att skapa arbetstillfällen, tillväxt och innovation. Ökat tillträde till upphandlingsmarknaderna kan hjälpa de små och medelstora företagen att frigöra denna potential. 5. Europaparlamentet konstaterar att de små och medelstora företagen utgör stommen i EU:s ekonomi och förfogar över en mycket stor potential när det gäller att skapa arbetstillfällen, tillväxt och innovation. Ökat tillträde till upphandlingsmarknaderna kan hjälpa de små och medelstora företagen att frigöra denna potential. Parlamentet uppmanar kommissionen att vid översynen av bestämmelserna om offentlig upphandling tillhandahålla ytterligare instrument för att uppmuntra små och medelstora företags deltagande i offentlig upphandling och minska den administrativa belastningen för dessa företag, särskilt i urvalsfasen. Or. lt 46 Ildikó Gáll-Pelcz Punkt 5 5. Europaparlamentet konstaterar att de små och medelstora företagen utgör stommen i EU:s ekonomi och förfogar över en mycket stor potential när det gäller att skapa arbetstillfällen, tillväxt och innovation. Ökat tillträde till upphandlingsmarknaderna kan hjälpa de små och medelstora företagen att frigöra denna potential. 5. Europaparlamentet konstaterar att de små och medelstora företagen utgör stommen i EU:s ekonomi och förfogar över en mycket stor potential när det gäller att skapa arbetstillfällen, tillväxt och innovation. Ökat tillträde till upphandlingsmarknaderna kan hjälpa de små och medelstora företagen att frigöra denna potential. EU måste därför hitta en jämvikt mellan objektivitet och AM\ doc 25/47 PE v01-00

26 icke-diskriminering och sträva efter att garantera rättvis konkurrens och verkligt tillträde för små och medelstora företag. Or. hu 47 Zigmantas Balčytis Punkt 5 5. Europaparlamentet konstaterar att de små och medelstora företagen utgör stommen i EU:s ekonomi och förfogar över en mycket stor potential när det gäller att skapa arbetstillfällen, tillväxt och innovation. Ökat tillträde till upphandlingsmarknaderna kan hjälpa de små och medelstora företagen att frigöra denna potential. 5. Europaparlamentet konstaterar att de små och medelstora företagen utgör stommen i EU:s ekonomi och förfogar över en mycket stor potential när det gäller att skapa arbetstillfällen, tillväxt och innovation. Ökat tillträde till upphandlingsmarknaderna kan hjälpa de små och medelstora företagen att frigöra denna potential. Parlamentet uppmanar kommissionen att snarast bedöma behovet av lagstiftningsåtgärder på EU-nivå för att se till att upphandlande myndigheter till fullo drar nytta av små och medelstora företags ekonomiska och innovativa potential. Or. lt 48 Zigmantas Balčytis Punkt 5a (ny) 5a. Europaparlamentet betonar att den europeiska marknaden för offentlig upphandling är mer öppen än marknaderna hos EU:s internationella PE v /47 AM\ doc

27 partner samt att europeiska företag till följd av detta inte kan konkurrera med företag från tredjeländer på lika villkor och har fortsatta svårigheter att få tillträde till tredjeländers marknader. Parlamentet uppmanar kommissionen att säkerställa ömsesidighet i samband med öppnandet av marknader och tillträdet till offentliga kontrakt, både i och utanför Europa, i enlighet med avtal mellan EU och tredjeländer. Or. lt 49 Julie Girling Punkt 5a (ny) 5a. Europaparlamentet bekräftar värdet av e-upphandling som verktyg för att minska administrativa belastningar, till exempel transaktionskostnader, särskilt för små och medelstora företag. Utnyttjandet av e-upphandling bör dock stimuleras ytterligare och entreprenörer och anställda bör få lämplig utbildning. 50 Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa Punkt 5b (ny) 5b. Europaparlamentet efterlyser en ny definition av begreppet ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet så att nationella AM\ doc 27/47 PE v01-00

28 och lokala sociala kriterier och kvalitetskriterier för tillhandahållandet av sociala tjänster av allmänt intresse blir ett obligatoriskt krav i upphandlingsavtal, inklusive underavtal. 51 Jürgen Creutzmann Punkt 6 6. Europaparlamentet understryker att man genom att förändra upphandlingspraxis bör sträva efter att förenkla upphandlingsbestämmelserna och därmed underlätta en socialt nyskapande offentlig upphandling. 6. Europaparlamentet understryker särskilt att man genom att förändra upphandlingspraxis bör sträva efter att förenkla och skapa flexibilitet kring upphandlingsbestämmelserna och därmed underlätta en socialt nyskapande offentlig upphandling. Parlamentet betonar att det redan finns lämpliga instrument för detta genom nuvarande EU-lagstiftning (t.ex. specifikationerna, principen om det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet och beaktandet av kostnaderna under hela livscykeln). Parlamentet uppmanar kommissionen att fortsatt främja dessa instrument och undersöka ytterligare möjligheter att främja socialt nyskapande, t.ex. genom att generellt tillåta alternativa anbud. Or. de 52 Licia Ronzulli Punkt 6 PE v /47 AM\ doc

29 6. Europaparlamentet understryker att man genom att förändra upphandlingspraxis bör sträva efter att förenkla upphandlingsbestämmelserna och därmed underlätta en socialt nyskapande offentlig upphandling. 6. Europaparlamentet understryker vikten av att förenkla upphandlingspraxis och så mycket som möjligt minska de krav som företagen måste uppfylla för att kunna delta i en offentlig upphandling. Parlamentet understryker dessutom betydelsen av att underlätta socialt ansvarsfull offentlig upphandling som kan främja nya sysselsättningsmöjligheter och värdiga arbetstillfällen samt social integrering. Or. it 53 Evelyn Regner Punkt 6 6. Europaparlamentet understryker att man genom att förändra upphandlingspraxis bör sträva efter att förenkla upphandlingsbestämmelserna och därmed underlätta en socialt nyskapande offentlig upphandling. 6. Europaparlamentet understryker att man genom att förändra upphandlingspraxis bör sträva efter att förenkla upphandlingsbestämmelserna för att därmed underlätta en ekonomiskt och socialpolitiskt värdefull offentlig upphandling. Detta bör främst ske genom anställning av fler kvinnor, personer i lärlingsutbildning, funktionshindrade samt äldre arbetstagare. Or. de 54 Mara Bizzotto Punkt 6 AM\ doc 29/47 PE v01-00

30 6. Europaparlamentet understryker att man genom att förändra upphandlingspraxis bör sträva efter att förenkla upphandlingsbestämmelserna och därmed underlätta en socialt nyskapande offentlig upphandling. 6. Europaparlamentet understryker att man genom att förändra upphandlingspraxis bör sträva efter att förenkla upphandlingsbestämmelserna till förmån för såväl de offentliga myndigheterna som företagen och därmed underlätta tillträdet till och sprida en socialt nyskapande upphandling. Or. it 55 Raffaele Baldassarre Punkt 6 6. Europaparlamentet understryker att man genom att förändra upphandlingspraxis bör sträva efter att förenkla upphandlingsbestämmelserna och därmed underlätta en socialt nyskapande offentlig upphandling. 6. Europaparlamentet understryker att man genom att förändra upphandlingspraxis bör sträva efter att förenkla upphandlingsbestämmelserna och därmed underlätta en socialt hållbar offentlig upphandling i syfte att främja innovation, respekt för miljön, kamp mot klimatförändringen, minskad energiförbrukning och bättre anställningsmöjligheter. Or. it 56 Thomas Händel Punkt 6 6. Europaparlamentet understryker att man 6. Europaparlamentet understryker att man PE v /47 AM\ doc

31 genom att förändra upphandlingspraxis bör sträva efter att förenkla upphandlingsbestämmelserna och därmed underlätta en socialt nyskapande offentlig upphandling. genom att förändra upphandlingspraxis bör sträva efter att förenkla upphandlingsbestämmelserna och därmed underlätta en social och nyskapande offentlig upphandling. Or. de 57 Olle Ludvigsson, Åsa Westlund Punkt 6 6. Europaparlamentet understryker att man genom att förändra upphandlingspraxis bör sträva efter att förenkla upphandlingsbestämmelserna och därmed underlätta en socialt nyskapande offentlig upphandling. 6. Europaparlamentet understryker att man genom att förändra upphandlingspraxis bör sträva efter att förenkla upphandlingsbestämmelserna och därmed underlätta en socialt nyskapande offentlig upphandling. Parlamentet understryker att direktiven om offentlig upphandling måste ändras så att det blir tydligare att det är både önskvärt och möjligt för offentliga aktörer att ställa krav och ta hänsyn till såväl sociala kriterier som goda anställningsförhållanden vid tilldelningen av kontrakt; Or. sv 58 Emilie Turunen Punkt 6 6. Europaparlamentet understryker att man genom att förändra upphandlingspraxis bör sträva efter att förenkla upphandlingsbestämmelserna och därmed underlätta en socialt nyskapande offentlig upphandling. 6. Europaparlamentet understryker att man genom att förändra upphandlingspraxis bör sträva efter att förenkla upphandlingsbestämmelserna och därmed underlätta en socialt nyskapande offentlig upphandling. Rättssäkerhet krävs för att AM\ doc 31/47 PE v01-00

32 kunna uppmuntra till innovativa och sociala upphandlingslösningar och undanröja rädslan för negativa rättsliga konsekvenser. Offentliga myndigheter måste i detta sammanhang ha möjlighet att tillämpa hårdare kriterier än EU:s minimibestämmelser. 59 Jutta Steinruck Punkt 6 6. Europaparlamentet understryker att man genom att förändra upphandlingspraxis bör sträva efter att förenkla upphandlingsbestämmelserna och därmed underlätta en socialt nyskapande offentlig upphandling. 6. Europaparlamentet understryker att man genom att förändra upphandlingspraxis bör sträva efter att förenkla upphandlingsbestämmelserna och därmed underlätta en socialt nyskapande offentlig upphandling. Parlamentet betonar att betydelsen av sociala och ekologiska kriterier måste ges mycket större tyngd i upphandlingsförfarandet och att kriteriet om det lägsta priset måste vara underordnat när ett kontrakt tilldelas. Or. de 60 Ildikó Gáll-Pelcz Punkt 6 6. Europaparlamentet understryker att man genom att förändra upphandlingspraxis bör sträva efter att förenkla upphandlingsbestämmelserna och därmed 6. Europaparlamentet understryker att man genom att förändra upphandlingspraxis bör sträva efter att förenkla upphandlingsbestämmelserna och därmed PE v /47 AM\ doc

33 underlätta en socialt nyskapande offentlig upphandling. underlätta en socialt nyskapande offentlig upphandling. Alla reformer av bestämmelserna om upphandling måste innebära en förstärkning av de offentliga myndigheternas roll i att främja innovation. Or. hu 61 Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa Punkt 6a (ny) 6a. Europaparlamentet betonar vikten av att garantera sociala tjänster och varor av hög kvalitet när offentliga medel används. Detta uppnås inte genom att man ingår kontrakt på grundval av lägsta pris. Kommissionen bör ta bort lägsta pris som tilldelningskriterium. 62 Licia Ronzulli Punkt 6a (ny) 6a. Europaparlamentet understryker att en socialt ansvarsfull offentlig upphandling bidrar till förbättring av och respekt för samhällets värden och behov eftersom den tar hänsyn till samtliga brukares behov, inklusive personer med funktionshinder och personer av annan etnisk härkomst. AM\ doc 33/47 PE v01-00

34 Or. it 63 Emilie Turunen Punkt 6a (ny) 6a. Europaparlamentet betonar den stora sociala och miljömässiga potentialen i att avskaffa det förenklade paradigmet lägsta pris och gå över till en smartare strategi baserad på livscykelkostnader och begreppet ekonomiskt mest fördelaktiga. 64 Philippe Boulland Punkt 6a (ny) 6a. Europaparlamentet förordar att dagens rättsliga ram för offentlig upphandling ändras och anpassas till de sociala tjänsternas särart. Or. fr 65 Julie Girling Punkt 6a (ny) PE v /47 AM\ doc

35 6a. Europaparlamentet betonar att det är viktigt att se till att ökad flexibilitet inte leder till försämrad ansvarsskyldighet för upphandlande myndigheter och uppdragsgivare och därmed får negativa konsekvenser för sysselsättningen. 66 Julie Girling Punkt 6b (ny) 6b. Europaparlamentet understryker att om vissa prioriteringar inom socialpolitik och sysselsättningspolitik ska främjas med hjälp av offentlig upphandling kan också risken öka för subjektivt beslutsfattande och för att sådana beslut blir svåra att riva upp. 67 Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa, Linda McAvan Punkt 6b (ny) 6b. Europaparlamentet anser att upphandlande myndigheter bör kunna införa påföljder för den som inte kan leva upp till målen för hållbar utveckling i enlighet med de kriterier som anges i anbudsinfordran, vilket även ska gälla vid AM\ doc 35/47 PE v01-00

36 underavtal. 68 Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati Punkt 6c (ny) 6c. Europaparlamentet anser dessutom att det i samband med sociala tjänster av allmänt intresse bör vara möjligt för de upphandlande myndigheterna att fastställa att en viss upphandling ska reserveras för ideella föreningar vars affärsidé är att tillhandahålla sociala tjänster. Or. it 69 Mara Bizzotto Punkt 7 7. Europaparlamentet är medvetet om den roll EU kan spela för att underlätta utvecklingen av framgångsrika offentligprivata partnerskap. utgår Or. it PE v /47 AM\ doc

37 70 Thomas Händel Punkt 7 7. Europaparlamentet är medvetet om den roll EU kan spela för att underlätta utvecklingen av framgångsrika offentligprivata partnerskap. utgår Or. de 71 Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa Punkt 7 7. Europaparlamentet är medvetet om den roll EU kan spela för att underlätta utvecklingen av framgångsrika offentligprivata partnerskap. 7. Europaparlamentet anser att offentligprivata partnerskap inte är en bra avtalsmodell. Sådana partnerskap har många gånger blivit katastrofala och lett till enorma kostnader för skattebetalarna. 72 Raffaele Baldassarre Punkt 7 7. Europaparlamentet är medvetet om den roll EU kan spela för att underlätta utvecklingen av framgångsrika offentligprivata partnerskap. 7. Europaparlamentet är medvetet om den roll EU kan spela för att underlätta utvecklingen av framgångsrika offentligprivata partnerskap. Parlamentet påpekar dessutom de avsevärda skillnaderna mellan de olika medlemsstaternas AM\ doc 37/47 PE v01-00

38 lagstadgade och procedurmässiga krav. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att bättre definiera begreppet offentlig-privat partnerskap, framför allt vad gäller gemensamt risktagande och ekonomiska åtaganden mellan parterna. Or. it 73 Julie Girling Punkt 7 7. Europaparlamentet är medvetet om den roll EU kan spela för att underlätta utvecklingen av framgångsrika offentligprivata partnerskap. 7. Europaparlamentet är medvetet om den roll EU kan spela för att underlätta utvecklingen av framgångsrika offentligprivata partnerskap genom att främja rättvis konkurrens och sprida bästa praxis mellan medlemsstaterna i fråga om socialpolitik och sysselsättningspolitik. 74 Evelyn Regner Punkt 7 7. Europaparlamentet är medvetet om den roll EU kan spela för att underlätta utvecklingen av framgångsrika offentligprivata partnerskap. 7. Europaparlamentet är medvetet om den roll EU kan spela för att underlätta utvecklingen av framgångsrika offentligprivata partnerskap. Parlamentet välkomnar samtidigt bestämmelsen om undantag för offentlig-offentliga samarbeten som inte omfattas av upphandlingsdirektivet. PE v /47 AM\ doc

39 Or. de 75 Evelyn Regner Punkt 7a (ny) 7a. Europaparlamentet påpekar att sociala tjänster är en del av den europeiska sociala modellen samt att ideella organisationer främjar den sociala sammanhållningen och fyller en viktig samhällspolitisk funktion. Parlamentet välkomnar därför att ideella organisationer gynnas i upphandlingar av sociala tjänster. Or. de 76 Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa Punkt 7a (ny) 7a. Europaparlamentet bekräftar att effektivt utnyttjad offentlig upphandling kan bli en verklig drivkraft för att främja kvalitativa arbetstillfällen, löner och arbetsvillkor, jämställdhet, kompetens och utbildning. Den kan också gynna en utveckling av miljöpolitiken och skapa incitament för forskning och innovation. AM\ doc 39/47 PE v01-00

40 77 Emilie Turunen Punkt 8 8. Europaparlamentet beklagar att man i grönboken försummat tillfället att klargöra de olika åsikterna om sambandet mellan offentlig upphandling och utstationering av arbetstagare 1. utgår 78 Raffaele Baldassarre Punkt 8 8. Europaparlamentet beklagar att man i grönboken försummat tillfället att klargöra de olika åsikterna om sambandet mellan offentlig upphandling och utstationering av arbetstagare Europaparlamentet beklagar att man i grönboken försummat tillfället att undersöka den faktiska tillämpningen av artikel 1.4 i direktiv 96/71/EG om utstationering av arbetstagare och dess effekt på tillträdet till marknaden för upphandling inom EU för företag från tredjeländer. Or. it 79 Thomas Händel Punkt 8 1 Domstolens dom av den 3 april 2008 i mål C-346/06, Dirk Rüffert mot Land Niedersachsen, REG 2008, s. I Domstolens dom av den 3 april 2008 i mål C-346/06, Dirk Rüffert mot Land Niedersachsen, REG 2008, s. I PE v /47 AM\ doc

41 8. Europaparlamentet beklagar att man i grönboken försummat tillfället att klargöra de olika åsikterna om sambandet mellan offentlig upphandling och utstationering av arbetstagare*. 8. Europaparlamentet beklagar att man i grönboken försummat tillfället att klargöra de olika åsikterna om sambandet mellan offentlig upphandling och utstationering av arbetstagare 1 och att klargöra att utstationerad personal omfattas av de gällande avtalsvillkor som träffats med kollektivavtalsanslutna fackföreningar liksom av gällande minimivillkor för anställning i det företag respektive den förvaltning som tar emot sådan personal. Or. de 80 Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati Punkt 8 8. Europaparlamentet beklagar att man i grönboken försummat tillfället att klargöra de olika åsikterna om sambandet mellan offentlig upphandling och utstationering av arbetstagare*. 8. Europaparlamentet beklagar att man i grönboken försummat tillfället att klargöra de olika åsikterna om sambandet mellan offentlig upphandling och utstationering av arbetstagare 2. Parlamentet anser i det sammanhanget att man på EU-nivå bör lagstifta om vissa allmänna klausuler som gäller arbetsvillkor i samband med utförandet av kontrakt som är tvingande för såväl företaget som tilldelas kontraktet som dess underentreprenörer. Or. it 1 Domstolens dom av den 3 april 2008 i mål C-346/06, Dirk Rüffert mot Land Niedersachsen, REG 2008, s. I Domstolens dom av den 3 april 2008 i mål C-346/06, Dirk Rüffert mot Land Niedersachsen, REG 2008, s. I AM\ doc 41/47 PE v01-00

42 81 Olle Ludvigsson, Åsa Westlund Punkt 8 8. Europaparlamentet beklagar att man i grönboken försummat tillfället att klargöra de olika åsikterna om sambandet mellan offentlig upphandling och utstationering av arbetstagare*. 8. Europaparlamentet beklagar att man i grönboken försummat tillfället att klargöra de olika åsikterna om sambandet mellan offentlig upphandling och utstationering av arbetstagare 1 och uppmanar kommissionen att ändra direktivet så att det uttryckligen inte hindrar något land att uppfylla kraven i ILO:s konvention 94; Or. sv 82 Emilie Turunen Punkt 8a (ny) 8a. Europaparlamentet betonar att oavsett om en produkt eller tjänst har framställts på ett hållbart sätt är detta ändå en egenskap hos produkten som kan jämföras och kontrasteras mot produkter och tjänster som inte har framställts på ett hållbart sätt. Villkoren för hur krav på produktionsprocesser kan tas med i de tekniska specifikationerna för alla typer av kontrakt bör klarläggas så att upphandlande myndigheter kan kontrollera de miljömässiga och sociala konsekvenserna av tilldelade kontrakt. Produktionsprocessen är en mycket viktig aspekt vid bedömningen av produkten, särskilt när det gäller sociala tjänster och folkhälsotjänster men även när det gäller 1 Domstolens dom av den 3 april 2008 i mål C-346/06, Dirk Rüffert mot Land Niedersachsen, REG 2008, s. I PE v /47 AM\ doc

43 arbetsvillkor. 83 Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa Punkt 8a (ny) 8a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sätta hållbar upphandling i centrum för bestämmelserna för offentlig upphandling genom att införa ett nytt tilldelningskriterium för det anbud som bedöms som mest hållbart (SMART, Sustainably most advantageously rated tender) som ska ersätta kriteriet mest ekonomiskt fördelaktiga. Därigenom får vikten av att beakta sociala och miljömässiga hänsyn genomslag i offentlig upphandling. 84 Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati, Proinsias De Rossa Punkt 8b (ny) 8b. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undanröja eller skapa mer flexibilitet kring anknytningen till kontraktets innehåll för att i upphandlingar kunna ge utrymme för alternativ som är mer verkningsfulla i socialt och miljömässigt hänseende och som ger större insyn i den offentliga AM\ doc 43/47 PE v01-00

44 upphandlingen. 85 Stephen Hughes, Sergio Gaetano Cofferati Punkt 8c (ny) 8c. Europaparlamentet understryker att det är absolut nödvändigt att se till att samtliga villkor, framför allt när det gäller arbets-, miljö- och kvalitetsvillkor, som företagen som tilldelas kontraktet ska respektera även respekteras av underentreprenörerna. Parlamentet anser dessutom att det bör finnas en ansvarskedja som innebär att de företag som tilldelas kontrakten även blir ansvariga för eventuella överträdelser som begås av underentreprenörerna, framför allt vad gäller arbetsvillkor, genom att man inför så kallat solidariskt ansvar för det företag som tilldelas kontraktet och dess underleverantörer. Or. it 86 Thomas Händel Punkt 9a (ny) 9a. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att klargöra att det vid utförandet av avtalet principiellt bör ställas allt fler krav på uppdragstagaren som rör sociala, miljömässiga och/eller PE v /47 AM\ doc

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-210

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-210 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 26.7.2011 2011/2048(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-210 Förslag till betänkande Heide Rühle (PE467.024v03-00) Modernisering av offentlig

Läs mer

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden

Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Sociala hänsyn och offentlig upphandling på den inre marknaden Bakgrund och syfte Frågan om hur de ekonomiska mål som den inre marknaden syftar till att förverkliga bör och kan balanseras mot de sociala

Läs mer

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15

EU-KOMMISSIONENS GRÖNBOK ANGÅENDE OFFENTLIG UPPHANDLING, KOM (2011) 15 Dokument Sida YTTRANDE 1 (7) Datum Dnr Referens: Samhällspoltik och analys/ingemar Hamskär 2011-03-14 11-0008 Direkttel: 08-782 92 11 E-post: ingemar.hamskar@tco.se Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM

Läs mer

Kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala villkor vid offentlig upphandling hot eller möjlighet för framtidens upphandlingar?

Kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala villkor vid offentlig upphandling hot eller möjlighet för framtidens upphandlingar? Kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala villkor vid offentlig upphandling hot eller möjlighet för framtidens upphandlingar? Upphandling 24:s konferens om miljökrav och sociala krav Stockholm

Läs mer

28.11.2001 Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 333/27

28.11.2001 Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 333/27 28.11.2001 Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 333/27 Tolkningsmeddelande från kommissionen om gemenskapslagstiftning med tillämpning på offentlig upphandling och om möjligheterna att ta sociala

Läs mer

CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2011) 897 final du 20/12/2011 Concerne la langue suédoise. Förslag till

CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2011) 897 final du 20/12/2011 Concerne la langue suédoise. Förslag till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.6.2012 COM(2011) 897 final/2 2011/0437 (COD) CORRIGENDUM Annule et remplace le document COM(2011) 897 final du 20/12/2011 Concerne la langue suédoise Förslag till

Läs mer

Nya regler om upphandling

Nya regler om upphandling 1(7) Svarsdatum 2014-10-01 Socialdepartementet Sofia Råsmar 0725273120 sofia.rasmar@tco.se Nya regler om upphandling Delbetänkande av genomförandeutredningen, SOU 2014:51, och Ds 2014:25 (Utredningen).

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 122-334

ÄNDRINGSFÖRSLAG 122-334 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 7.11.2012 2012/0061(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 122-334 Förslag till yttrande Emilie Turunen (PE496.470v01-00) Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Använda offentliga pengar på bästa sätt

Använda offentliga pengar på bästa sätt Bryssel oktober 2004 Använda offentliga pengar på bästa sätt Offentlig upphandling är det begrepp som används när regeringar och offentliga myndigheter köper varor och tjänster eller beställer offentliga

Läs mer

Riktlinjer för hållbar upphandling

Riktlinjer för hållbar upphandling Bilaga 1 till Riktlinjerna för upphandlingar och inköp i Härnösands kommun Riktlinjer för hållbar upphandling 1. Bakgrund om socialt ansvarsfull och miljöanpassad offentlig upphandling... 2 2. Upphandlingsreglernas

Läs mer

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

Europeiska gemenskapernas officiella tidning 10. 7. 1999 SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 175/43 RÅDETS DIREKTIV 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP EUROPEISKA UNIONENS

Läs mer

Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor

Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Nilsson Kristine Datum 2016-05-04 Diarienummer KSN-2016-0573 Kommunstyrelsen Upphandling som verktyg för vita jobb, goda arbetsvillkor och kollektivavtalsliknande villkor

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2015/2255(INI) 7.1.2016 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om social dumpning i Europeiska unionen (2015/2255(INI)) Utskottet för sysselsättning

Läs mer

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Regeringen: Jag vill i detta sammanhang betona vikten av att miljöhänsyn vägs in i all offentlig

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 20.1.2012 2011/2182(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-188 Förslag till betänkande Adina-Ioana Vălean (PE473.706v02-00) Rapporten om EU-medborgarskapet 2010:

Läs mer

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8)

VÄGLEDNING 2014-06-26 2 (8) KKV2002, v1.2, 2011-02-05 VÄGLEDNING 2014-06-27 1 (8) 1 Riktlinjer för användning av hållbarhetskriterier vid offentlig upphandling Konkurrensverket ger i detta dokument en rättslig och praktisk bakgrund

Läs mer

Offentlig upphandling med sociala hänsyn Borås 6 oktober 2014

Offentlig upphandling med sociala hänsyn Borås 6 oktober 2014 Offentlig upphandling med sociala hänsyn Borås 6 oktober 2014 Mohamed Hama Ali Gärde Wesslau Advokatbyrå Den EU-rättsliga ramen Fri rörlighet och den inre marknaden Grundläggande principer om: (1) likabehandling

Läs mer

KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7

KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 17.9.2010 2010/2018(INI) KOMPROMISSÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7 Förslag till betänkande Britta Thomsen (PE442.875v01-00)

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 18.11.2010 2010/0210(COD) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

Kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala villkor vid offentlig upphandling hot eller möjlighet för framtidens upphandlingar?

Kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala villkor vid offentlig upphandling hot eller möjlighet för framtidens upphandlingar? Kollektivavtalsliknande villkor och andra sociala villkor vid offentlig upphandling hot eller möjlighet för framtidens upphandlingar? Upphandling 24:s konferens i Göteborg om Upphandling 2.0 Göteborg den

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens förläggning i vissa avseenden "A - "A - EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 22.9.2004 KOM(2004) 607 slutlig 2004/0209 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/88/EG om arbetstidens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 5 juli 2002 PE 310.970/1-37 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-37 Förslag till betänkande (PE 310.970) Roberta

Läs mer

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal, SOU 2015:78

Upphandling och villkor enligt kollektivavtal, SOU 2015:78 Upphandling och villkor enligt kollektivavtal, SOU 2015:78 Upphandling24, Upphandla med miljökrav och sociala krav Stockholm 2015-12-01 professor Niklas Bruun 2014 års upphandlingsdirektiv År 2014 kom

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 34-165

ÄNDRINGSFÖRSLAG 34-165 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 23.9.2011 2010/0210(COD) ÄNDRINGSFÖRSLAG 34-165 Förslag till yttrande Sergio Gaetano Cofferati (PE464.974v01-00) Villkor för

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 15.4.2015 2014/2236(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om socialt entreprenörskap och social innovation för att bekämpa arbetslöshet

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 2011/2019(BUD) 5.5.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 (PE462.791v01-00) Mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2012 (2011/2019(BUD)) AM\866542.doc

Läs mer

Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling. Rikard Jermsten (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling. Rikard Jermsten (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Lagrådsremiss Miljö-, social- och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 19 maj 2016 Ardalan Shekarabi Rikard Jermsten (Finansdepartementet)

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-60

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-60 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 27.1.2011 2010/2206(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-60 Jürgen Creutzmann (PE454.711v01-00) Europa, världens främsta resmål en ny politisk

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för inre marknaden och konsumentskydd 22.6.2011 2011/2117(INI) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för inre marknaden och konsumentskydd avsett för utskottet för

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-87

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-87 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2009/2205(INI) 1.7.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-87 Förslag till betänkande Sirpa Pietikäinen (PE442.890v01-00)

Läs mer

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor. från utskottet för sysselsättning och sociala frågor EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2009/2201(INI) 4.6.2010 YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för internationell handel

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-234

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-234 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för transport och turism 2012/2067(INI) 4.6.2012 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-234 Förslag till betänkande Georges Bach (PE489.540v01-00) Passagerares rättigheter inom alla transportsätt

Läs mer

Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?"

Tal vid seminarium Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga? SPEECH/07/501 Margot Wallström Vice-President of the European Commission Tal vid seminarium "Den svenska modellen och ett social Europa kompletterande eller oförenliga?" Arrangerat av Ekonomiska och sociala

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7. Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2171(INI) 27.10.2008

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7. Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2171(INI) 27.10.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/2171(INI) 27.10.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-7 Jorgo Chatzimarkakis (PE412.301v01-00) Handel och ekonomiska förbindelser med Kina (2008/2171(INI))

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17 EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 9.12.2014 2014/2155(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-17 Monica Macovei (PE541.595v01-00) Årsrapport

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 11.10.2013 2013/2147(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 Barbara Matera (PE519.533v01-00) över Saudiarabien,

Läs mer

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 29 maj 2015 (OR. en) 9206/15 I/A-PUNKTSNOT från: till: Rådets generalsekretariat EJUSTICE 60 JUSTCIV 128 COPEN 139 JAI 352 Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för framställningar MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för framställningar 2009 5.5.2008 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Angående: Framställning 0080/2006 från José Camacho (portugisisk medborgare), för Federatie van de Portuguese

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 19.12.2011 2011/2307(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vår livförsäkring, vårt naturkapital en strategi för biologisk mångfald

Läs mer

Delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78)

Delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-29 Dnr 579/2015 1 (15) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Delbetänkandet Upphandling och villkor enligt kollektivavtal (SOU 2015:78) Fi 2015/4196 Sammanfattning

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av

Kommissionens förordning (EG) nr 1177/2009 av Innehållsförteckning Prop. 2009/10:180 Bilaga 1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/66/EG av den 11 december 2007 om ändring av rådets direktiv 89/665/EEG och 92/13/EEG vad gäller effektivare förfaranden

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 26.9.2013 2013/2115(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om papperslösa invandrarkvinnor i Europeiska unionen

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007)

Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder Information från EPSU (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) Direktivet om tjänster på den inre marknaden 1 - vidare åtgärder (i enlighet med diskussioner vid NCC-mötet den 18 april 2007) 1. Introduktion Den 15 november 2006 antog Europaparlamentet direktivet och

Läs mer

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande.

Föredragande borgarrådet Karin Wanngård anför följande. PM 2016:45 RI (Dnr 110-321/2016) Utkast till lagrådsremiss Miljö- social och arbetsrättsliga hänsyn vid upphandling (Fi2016/00530/UR) Remiss från Finansdepartementet Remisstid 21 mars 2016 Borgarrådsberedningen

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2007/08:FPM127127. Nytt EG-direktiv mot diskriminering. Dokumentbeteckning. Sammanfattning Regeringskansliet Faktapromemoria Nytt EG-direktiv mot diskriminering Integrations- och jämställdhetsdepartementet 008-08-11 Dokumentbeteckning KOM (008) 46 slutlig Förslag till rådets direktiv om genomförande

Läs mer

Skärpta krav i upphandling för bättre arbetsvillkor Skrivelse av Ann- Margarethe Livh (V)

Skärpta krav i upphandling för bättre arbetsvillkor Skrivelse av Ann- Margarethe Livh (V) PM 2014:73 RI (Dnr 125-393/2013) Skärpta krav i upphandling för bättre arbetsvillkor Skrivelse av Ann- Margarethe Livh (V) Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. Skrivelse

Läs mer

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109

15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 25 (37) 2016-06-20 Kf Ks 203 15. Motion om krav på kollektivavtal vid kommunala upphandlingar svar Dnr 2016/58-109 Sara Rais från Socialisterna Välfärdspartiet har

Läs mer

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund

2016-02-29. Promemoria. Finansdepartementet. Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda tjänster. 1. Bakgrund Promemoria 2016-02-29 Finansdepartementet Välfärdsutredningen Johan Höök Telefon 08-405 37 98 Mobil 070-671 93 56 E-post johan.hook@regeringskansliet.se Upphandling av sociala tjänster och andra särskilda

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om offentlig upphandling. (Text av betydelse för EES) {SEK(2011) 1585} {SEK(2011) 1586}

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV. om offentlig upphandling. (Text av betydelse för EES) {SEK(2011) 1585} {SEK(2011) 1586} EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 20.12.2011 KOM(2011) 896 slutlig 2011/0438 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om offentlig upphandling (Text av betydelse för EES) {SEK(2011)

Läs mer

OFFENTLIGA UPPHANDLINGSAVTAL

OFFENTLIGA UPPHANDLINGSAVTAL OFFENTLIGA UPPHANDLINGSAVTAL Offentliga myndigheter ingår avtal för att få bygg- och anläggningsarbeten utförda, varor levererade eller tjänster tillhandahållna. Dessa avtal, som ingås mot ersättning med

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008

EUROPAPARLAMENTET ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22. Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2007/2206(INI) 4.3.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-22 Den Dover (PE400.662v02-00) Kvinnor och vetenskap (2007/2206(INI)) AM\712026.doc

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Remissyttrande. SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: Niklas Beckman Er referens: A2011/533/ARM 2011-04-27 Remissyttrande SOU 2011:5, Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige, betänkande av Bemanningsutredningen

Läs mer

ARBETSMILJÖ RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT

ARBETSMILJÖ RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT ARBETSMILJÖ Allt sedan 1980-talet har en bättre arbetsmiljö varit en viktig fråga för EU. EU-lagstiftningen har infört normer för minimiskydd för arbetstagare, men den lagstiftningen förbjuder inte EU-länder

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 8.11.2007 KOM(2007) 686 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om överlämnande av det europeiska ramavtalet om trakasserier

Läs mer

Nytt EU-direktiv om offentlig upphandling

Nytt EU-direktiv om offentlig upphandling Nytt EU-direktiv om offentlig upphandling Fairtrade Sveriges analys av hur direktivet påverker målsättingen att öka andelen rättvist handlade varor inom kommunen Mars 2014 Inledning Europaparlamentet röstade

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 Utskottet för regional utveckling 2009 2008/0013(COD) 6.6.2008 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för framställningar 30.7.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning nr 1278/2013, ingiven av Ole Seelenmeyer, tysk medborgare, för det tyska rock- och

Läs mer

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN

FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN FEM TIPS HUR DU UPPHANDLAR AFFÄRSMÄSSIGT MED DE NYA DIREKTIVEN Upphandlingsdagarna 29-30 januari 2014 AGENDA Nyheter i korthet Fem tips om hur du upphandlar affärsmässigt med de nya direktiven Utmaningar

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.11.2012 SWD(2012) 392 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Rapport från kommissionen till

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE

CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE CIVILRÄTTSLIGT SAMARBETE Den fria rörligheten för varor, tjänster, kapital och människor ökar ständigt. Detta leder oundvikligen till att de gränsöverskridande förbindelserna utvecklas, vilket i sin tur

Läs mer

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION

*** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2013/0285 (NLE) 5.2.2015 *** FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION om utkastet till rådets beslut om bemyndigande för medlemsstaterna att

Läs mer

Social upphandling: nya affärsmöjligheter för leverantörer med engagemang

Social upphandling: nya affärsmöjligheter för leverantörer med engagemang Social upphandling: nya affärsmöjligheter för leverantörer med engagemang Kaisa Adlercreutz, Advokat/Partner Johan Lidén, Advokat Amir Daneshpip, Jurist 5 november 2015 Bakgrund och problembeskrivning

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2011/0059(CNS) 6.2.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2011/0270(COD) 1.3.2012 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för sysselsättning

Läs mer

Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Utskottet för rättsliga frågor. till utskottet för industrifrågor, forskning och energi EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 23.9.2013 2013/2063(INI) YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för industrifrågor, forskning och energi över att frigöra

Läs mer

1. Upphandlingslagstiftningens bestämmelser om miljö- och sociala hänsyn

1. Upphandlingslagstiftningens bestämmelser om miljö- och sociala hänsyn KKV2000, v1.0, 2008-02-04 2009-01-26 1 (5) Avdelningen för offentlig upphandling Charlotta Frenander 08-7001544 Charlotta.Frenander@kkv.se Kort beskrivning av presentation på seminarium 2.1 och 2.4 på

Läs mer

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 9 december 2003 (OR. en) PE-CONS 3696/03 2000/0115 (COD) C5-0607/2003 MAP 23 CODEC 1760

EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET. Bryssel den 9 december 2003 (OR. en) PE-CONS 3696/03 2000/0115 (COD) C5-0607/2003 MAP 23 CODEC 1760 EUROPEISKA UNIONEN EUROPAPARLAMENTET RÅDET Bryssel den 9 december 2003 (OR. en) 2000/0115 (COD) C5-0607/2003 PE-CONS 3696/03 MAP 23 CODEC 1760 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Europaparlamentets

Läs mer

S 2011/1259/RU 2011-04-20

S 2011/1259/RU 2011-04-20 S 2011/1259/RU 2011-04-20 Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt Svar på Europeiska kommissionens grönbok om en modernisering av EU:s politik för offentlig upphandling med sikte på en effektivare

Läs mer

Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget

Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget Bidrag om åldersdiskriminering/niklas Bruun ALI 2007-02-04/Roland Kadefors/demografiuppdraget Åldersdiskriminering och rättsläget i Sverige 1. Bakgrund I ett internationellt perspektiv är det inte ovanligt

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73

Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 Ert datum Er beteckning, referens Registrator Socialdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över delbetänkande, På jakt efter den goda affären SOU 2011:73 ALLMÄNNA SYNPUNKTER Famna har av regeringen inbjudits

Läs mer

Valet mellan människa och marknad

Valet mellan människa och marknad DA GRANSKAR Valet mellan människa och marknad Den svenska modellen är bra, säger regeringen hemma i Sverige. Men i EU-parlamentet tycker det blå laget att lika villkor för lika arbete är ett hinder mot

Läs mer

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET

ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET ENKÄT OM AVTALSREGLER FÖR KÖP AV DIGITALT INNEHÅLL OCH FYSISKA VAROR PÅ NÄTET Uppgifter om svaranden 1. Ange för- och efternamn ELLER namnet på den organisation / det företag / den institution du företräder

Läs mer

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 3 april 2008 (*)

DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 3 april 2008 (*) DOMSTOLENS DOM (andra avdelningen) den 3 april 2008 (*) Artikel 49 EG Frihet att tillhandahålla tjänster Restriktioner Direktiv 96/71/EG Utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.6.2012 2012/2030(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Angelika Niebler (PE491.093v01-00) Fullbordandet av den inre e-marknaden (2012/2030(INI)) AM\907170.doc

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM141. Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Anpassning av direktiv om tryckbärande anordningar till nya lagstiftningsramverk Arbetsmarknadsdepartementet 2013-08-14 Dokumentbeteckning KOM (2013) 471 Förslag till

Läs mer

Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25

Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25 Datum Er referens S2014/5303/RU Vår referens 2014-09-30 Stefan Holm Socialdepartementet Enheten för upphandlingsrätt 103 33 Stockholm Remiss: Nya regler om upphandling SOU 2014:51 och Ds 2014:25 Almega

Läs mer

Metoder och kriterier för att välja ut projekt

Metoder och kriterier för att välja ut projekt 1 (8) Metoder och kriterier för att välja ut projekt Interreg Nord 2014-2020 2 (8) 1. Inledning Enligt förordning (EU) nr 1303/2013, art 110(2)(a) är det är Övervakningskommitténs uppgift att anta urvalskriterier

Läs mer

Nya regler om upphandling

Nya regler om upphandling Ds 2014:25 Nya regler om upphandling Bilagor Del 2 Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598 191 90

Läs mer

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B

15605/2/12 REV 2 ADD 1 /chs 1 DG D 1B EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 31 maj 2013 (3.6) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0243 (COD) 15605/2/12 REV 2 ADD 1 ASILE 129 CODEC 2520 OC 601 UTKAST TILL RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 29.1.2015 B8-0000/2014 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av kommissionen i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen om 2014

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhetsfrågor 14 januari 2003 PE 323.524/1-16 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-16 Förslag till yttrande (PE 323.524) Elena Valenciano Martínez-Orozco

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

Socialt ansvarsfull upphandling

Socialt ansvarsfull upphandling Socialt ansvarsfull upphandling LOU EU- direktiv LUF Principer för offentlig upphandling Upphandlande myndigheter bör beakta miljöhänsyn och social hänsyn vid offentlig upphandling om upphandlingens art

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 21.6.2013 2013/2063(INI) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för industrifrågor, forskning och energi över

Läs mer

Coompanion remissvar på nya upphandlingsregler (SOU 2014:51och DS 2014:25)

Coompanion remissvar på nya upphandlingsregler (SOU 2014:51och DS 2014:25) Datum 2014-09-28 Socialdepartementet s.registrator@regeringskansliet.se s.ru.regeringskansliet.se Coompanion remissvar på nya upphandlingsregler (SOU 2014:51och DS 2014:25) Coompanion Coompanion är en

Läs mer

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla.

Stockholm 2014-05-21. Rättvisa villkor. För alla. Stockholm 2014-05-21 Rättvisa villkor. För alla. 2(8) Rättvisa villkor. För alla. Femton år med ett högerdominerat styre har slagit hårt mot EU. Europa halkar efter. Arbetslösheten har skjutit i höjden,

Läs mer

2008-05-15 A/2008/969/ARM

2008-05-15 A/2008/969/ARM 2008-05-15 A/2008/969/ARM Arbetsmarknadsdepartementet Rättssekretariatet Europeiska kommissionen Generaldirektören Nikolaus G. van der Pas, GD Sysselsättning, socialpolitik och lika möjligheter B-1049

Läs mer

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2012/2136(INI) 23.1.2013. från utskottet för utveckling. till utskottet för utrikesfrågor

YTTRANDE. SV Förenade i mångfalden SV 2012/2136(INI) 23.1.2013. från utskottet för utveckling. till utskottet för utrikesfrågor EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 23.1.2013 2012/2136(INI) YTTRANDE från utskottet för utveckling till utskottet för utrikesfrågor över den finansiella och ekonomiska krisens följder

Läs mer