Att hantera arkiv i Gotlands kommun DIREKTIV ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Att hantera arkiv i Gotlands kommun DIREKTIV ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN 2007 02 24"

Transkript

1 Att hantera arkiv i Gotlands kommun DIREKTIV ANTAGNA AV KOMMUNSTYRELSEN

2 Direktiv för hantering av arkiv i Gotlands kommun Med bra rutiner och en effektiv dokumenthantering får alla mer tid över till den egentliga verksamheten och vi slipper kostsamma efterhandsuppröjningar. Brister i dokumenthanteringen läker inte av sig själva, de arkiveras. Enligt offentlighetsprincipen har vem som helst rätt att begära att få ta del av allmänna handlingar. Därför måste vi som arbetar i verksamheten lätt och snabbt kunna hitta de handlingar som söks. Tidiga åtgärder, eller brist på åtgärder, kan få en avgörande betydelse för hur det slutliga arkivet kommer att se ut och hur stora möjligheterna är att hitta information på sikt. Förvaltningarna har en lagstadgad skyldighet att vårda sina arkiv enligt arkivlagen. Gotlands kommuns arkiv utgör enligt lag en del av det nationella kulturarvet. Handlingarna som bevaras ska tillgodose behovet av information för kommunens egna verksamheter, för allmänheten och för forskningen, såväl nu som i framtiden. Direktiven antogs av kommunstyrelsen ( 42). Elisabeth Siltberg KOMMUNARKIVARIE 2 Arkivhantering i Gotlands kommun

3

4 4 Arkivhantering i Gotlands kommun

5 Innehållsförteckning 1. Syfte 6 2. Huvudprinciper 6 3. Ansvarsfördelning 7 4. Dokumenthantering och arkivering 8 5. Registrering Arkivering av handlingar Gallring Leverans till kommunarkiv Åtgärder i samband med omorganisation och flytt Särskilt om projektdokumentation Definitioner mm 18 Arkivhantering i Gotlands kommun 5

6 Syftet med arkiv är att bevara information som behövs nu och i framtiden. Därför är det viktigt att handlingarna är ordnade på ett logiskt sätt och att de är sökbara annars är informationen i princip förlorad. 1. Syfte Syftet med direktiven är att skapa enhetlighet i Gotlands kommun när det gäller hantering av arkiv. En tillämpning av direktiven säkerställer att alla dokument inom kommunen hanteras och skyddas på lämpligt sätt, och att den information de innehåller kan återsökas på ett effektivt sätt. På längre sikt är syftet att kommunens och medborgarnas tillgång till relevant information och vårt gemensamma kulturarv ska säkras. 2. Huvudprinciper Dokumenthantering är ett viktigt stöd till alla verksamheters processer för att kärnverksamheter och huvudprocesser ska fungera i enlighet med uppsatta mål. En väl fungerande dokumenthantering är därför ett självskrivet led i allt seriöst kvalitetsarbete. Brister i dokumenthanteringen läker inte av sig själva, de arkiveras. Det finns ett antal lagar och regler som styr hur dokumenthantering och arkivvård ska gå till, bland annat tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen, arkivlagen och Gotlands kommuns arkivreglemente. Gotlands kommuns arkiv utgör enligt lag en del av det nationella kulturarvet och de handlingar som bevaras ska tillgodose behovet av information för kommunens egna verksamheter, för allmänheten och för forskningen. Arkivlagstiftningen och Gotlands kommuns arkivreglemente syftar till att upprätthålla en tillräckligt god kvalitet i de kommunala arkiv som ska bevaras för framtiden. Lagstiftningen när det gäller dokumenthantering och arkiv inklusive registrering och utlämnande av allmänna handlingar är teknikneutral. Det innebär att i grunden samma regler gäller oavsett lagringsmedium (papper, CD-skivor, hårddiskar, mikrofilm etc). För uppgifter som är lagrade digitalt finns det i en del lagar särskilda bestämmelser som ska uppmärksammas. För digitalt lagrad information ställs höga krav på att en noggrann process- och informationsanalys med fokus på informationens innehåll och långsiktiga betydelse genomförs innan nya programvaror köps in. För långsiktig digital arkivering krävs planering (såväl organisatorisk som ekonomisk) för återkommande kontroller och konverteringar av fysiska databärare. Det beräknas att detta måste göras vart femte år. Valet av informationsbärare och deras beständighet är väsentligt för uppgifter som ska bevaras lång tid. När det gäller skrivmateriel, framställnings- och lagringsmetoder ska de tekniska krav som utfärdas av Riksarkivet följas i tillämpliga delar. 6 Arkivhantering i Gotlands kommun

7 3. Ansvarsfördelning Arkivmyndighetens/kommunstyrelsens ansvar I Gotlands kommun är kommunstyrelsen arkivmyndighet. Arkivmyndighetens uppgift är att tillse att myndigheterna fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen. Arkivmyndigheten har rätt att överta arkivmaterial från förvaltningarna, antingen efter överenskommelse eller på grund av ett ensidigt beslut från arkivmyndigheten. Om en kommunal myndighet upphör, ska arkivet överlämnas till arkivmyndigheten inom tre månader (såvida inte kommunfullmäktige beslutat något annat). När arkivmyndigheten har övertagit arkivmaterial från en annan myndighet övergår hela ansvaret för det materialet till arkivmyndigheten. Kommunarkiv För vård och tillhandahållande av kommunstyrelsens arkiv och arkiv som har överlämnats till kommunstyrelsen finns ett kommunarkiv. Kommunarkivet ska främja arkivens tillgänglighet och deras användning i kulturell verksamhet och forskning. Kommunarkivet ger också förvaltningarna råd i arkivfrågor och verkställer arkivmyndighetens tillsyn. Nämndernas 1 ansvar Enligt arkivlagen (1990:782) och Gotlands kommuns arkivreglemente ansvarar varje nämnd för vården av sitt arkiv. Ansvaret innebär bland annat: att tillse att förvaltningens arkiv bevaras, hålls ordnat och vårdas så att rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov tillgodoses, att välja arkivvänliga metoder i samband med framställning och registrering av handlingar, att organisera arkivet så att rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas, att upprätta en arkivbeskrivning och hålla den aktuell, att tillse att beslut om gallring fattas i nämnd efter samråd med arkivmyndigheten, att tillse att beslutad gallring verkställs regelbundet och att gallring inte sker utan gallringsbeslut, att hålla dokumenthanteringsplanen aktuell, att skydda arkivhandlingarna mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst, att förbereda handlingar som ska bevaras för evigt för leverans till kommunarkivet. Arkivansvarig För att bevaka arkivfrågorna inom myndigheten och informera nämnden och personalen ska för varje nämnd utses (minst) en arkivansvarig. För tillsyn och vård av enheternas handlingar kan arkivredogörare utses. 1 Gäller även kommunala bolag Arkivhantering i Gotlands kommun 7

8 4. Dokumenthantering och arkivering Dokumenthantering och arkivering i verksamheten är nödvändiga stödprocesser till alla verksamheters huvudprocesser och till kärnverksamheten. En god kvalitet inom området effektiviserar arbetet, säkerställer informationshanteringen och gör att kostsamma efterhandsuppröjningar kan undvikas. Ett effektivt styrmedel i dokumenthanteringen är dokumenthanteringsplanen, vilken innehåller uppgifter om informationsflödet i förvaltningen och hur det ska hanteras. Den kan gärna anknyta till förvaltningens processer. Planen upprättas inom varje förvaltning och revideras fortlöpande. Det finns en utbredd missuppfattning att myndigheters arkiv huvudsakligen består av protokoll, diarier och handlingar knutna till ärendehanteringen. I Gotlands kommuns verksamhet finns många olika sorters viktiga arkivhandlingar som inte är knutna till den vanliga beslutsprocessen, till exempel patientjournaler, betygskataloger, elevakter, personakter inom bl a socialtjänsten, register, årsjournaler, personalakter, projektdokumentation och ritningar. Även i de processer som avsätter sådana handlingar förekommer vanligen alla aktiviteter som beskrivs nedan. Aktiviteter Här beskrivs mycket kortfattat de främsta aktiviteterna inom området dokumenthantering och arkiv. Några av aktiviteterna beskrivs ytterligare senare i texten. För en mer fullständig beskrivning hänvisas till litteratur i respektive ämne samt kommunarkivets hemsida. Handlingar inkommer En handling betraktas som inkommen när den har anlänt till myndigheten eller när behörig befattningshavare har tagit emot den. Handlingen kan t ex inkomma som ett traditionellt brev, med e-post, fax, lämnas över direkt i handen eller kanske förmedlas via myndighetens hemsida på Internet. Anbud räknas inte som inkommet förrän den dag som bestämts för öppnandet. 8 Arkivhantering i Gotlands kommun

9 Handlingar upprättas Enkelt uttryckt blir handlingar upprättade när de är färdiga. Brev blir upprättade när de expedieras (skickas iväg utanför myndighetsgränsen), protokoll när de har justerats, handlingar som tillhör ett ärende när ärendet är avslutat och handlingar som inte tillhör något ärende när de färdigställts på annat sätt. Diarier, journaler och register som förs fortlöpande och där uppgifter kontinuerligt förs in eller ändras är upprättade så fort de är färdiga att tas i bruk. Registrering av handlingar Den metod att registrera allmänna handlingar som man kanske först tänker på är diarieföring, dvs registrering av handlingar/ärenden dag för dag i ett diarium. Lagen ger också utrymme för en enklare lösning på kravet att kunna påvisa att handlingar kommit in eller skickats ut samt kravet att hitta handlingar. Den enklare lösningen brukar kallas systematisk förvaring och förutsätter att handlingarna har ett naturligt sorteringsbegrepp. Handlingar som uppenbarligen har liten betydelse för verksamheten och som inte skapar något ärende, t ex handlingar för kännedom, reklamtryck och cirkulär behöver inte registreras. Se även avsnitt 5. Arkivhantering i Gotlands kommun 9

10 Handläggning och beslut Det är ofta dessa aktiviteter som skapar merparten av handlingarna som ska arkiveras. Rensning Att rensa innebär att man senast i samband med arkivläggningen, dvs när ärendet är avslutat, tar bort sådana arbetspapper (ej allmänna handlingar) som inte behövs för att man ska förstå ärendet. Rensning ska helst utföras av handläggaren eftersom handläggaren är den som känner till ärendet bäst. 10 Arkivhantering i Gotlands kommun

11 Avställning Avställning innebär att man lyfter ut akter för placering i eller överföring till annan, tillfällig eller definitiv, ordning. Inom hälso- och sjukvården förekommer det t ex att man plockar ut akter som gäller avlidna för att ge mer utrymme åt aktuella akter. Metoden förekommer också när man har omfattande dossiéer (samlingar av akter som rör samma ärende) för att skapa utrymme. Arkivering Arkivering (eller arkivläggning) är det som utförs när handlingar är färdiga och placeras i arkivet. Arkivet i det här sammanhanget behöver inte betyda en arkivlokal utan innebär bara den plats där de färdiga handlingarna eller de handlingar som förs fortlöpande förvaras. Det är alltså inte så att handlingarna tillhör arkivet först när de ställts in i närarkivet eller flyttats till kommunarkivet. Se även avsnitt 6. Arkivhantering i Gotlands kommun 11

12 Gallring Att gallra betyder att förstöra allmänna handlingar och uppgifter. Det betyder inte att flytta handlingar t ex från ett arbetsrum till en arkivlokal. Man gallrar för att begränsa tillväxten och för att frilägga och lättare kunna hitta intressanta handlingar. Gallring får inte ske utan beslut i nämnd. Se även avsnitt 8. Arkivvård Arkivvård är egentligen en sammanfattande benämning på allt som görs med handlingarna efter det att de har fått status som arkivhandlingar. Handlingarna ska förvaras på ett säkert sätt, gallring ska verkställas, kopiering eller konvertering i digitala arkiv måste utföras regelbundet och handlingarna ska ordnas och förtecknas. Syftet med arkivvården är att handlingarna ska fortsätta att vara lätt åtkomliga för alla och att de hanteras så att informationen är sökbar för lång tid framåt. 12 Arkivhantering i Gotlands kommun

13 Slutförvaring När handlingarna inte längre används i verksamheten kan de överlämnas till kommunarkivet, förutsatt att det är handlingar som enligt dokumenthanteringsplanen ska bevaras, dvs sparas utan tidsgräns. En förutsättning för att handlingar ska kunna överlämnas är att de är ordnade enligt kommunarkivets instruktioner. Se även avsnitt 9. Återsökning För att man ska kunna hitta i arkiv nu och i framtiden, krävs olika slags sökmedel. En del ingår redan i arkivet, till exempel diariet, register som upprättats i verksamheten och kodnycklar. Andra sökmedel upprättas sekundärt. Det främsta sökmedlet, arkivförteckningen, upprättas efter det att arkivet har överlämnats till kommunarkivet. Arkivförteckningen är en systematiskt uppställd inventarieförteckning över arkivet. Arkivhantering i Gotlands kommun 13

14 5. Registrering Registreringen är en central funktion i förvaltningens informationshantering. Syftet med registrering av handlingar är att underlätta allmänhetens insyn samt att skapa ordning och reda för förvaltningens egna behov. För närvarande finns regler om registrering av allmänna handlingar i sekretesslagens 15 kap. Huvudregeln är att handlingar som kommit in till eller upprättats hos en myndighet ska registreras. När det gäller handlingar som innehåller uppgifter som är sekretesskyddade finns ett uttalat krav på registrering. Offentliga handlingar behöver däremot inte registreras, under förutsättning att de hålls ordnade så att man snabbt och enkelt kan avgöra om de kommit in eller upprättats. Ur arkivsynpunkt finns det ett intresse av att registreringen sker på lämpligt sätt. Enligt arkivlagen är myndigheterna skyldiga att ta hänsyn till arkivaspekten i samband med registreringen av allmänna handlingar. Det är därför inte bra att belasta diariet med handlingar som ganska snart ska gallras (förstöras) eller handlingar som lättare kan återfinnas om de förvaras systematiskt. Diariet är dock ett utmärkt sökmedel för handlingar som är svåra att hitta på annat sätt. Tydliga rutiner för registreringen ger hög informationskvalitet. 6. Arkivering av handlingar När ett ärende (uppdrag, projekt etc) är avslutat ska handlingarna arkiveras för att senare lätt kunna återsökas. Detta arbete avslutar handläggningen och utgör inte en fristående process. Arkiveringen bör utföras av någon som har god kännedom om handlingarna. Samtliga handlingarna arkivläggs i en logisk ordning som gör att de enkelt kan återsökas av vem som helst nu och i framtiden. Vanligen ordnas de efter handlingstyp (t ex protokoll, patientjournaler, ansökningar). Den inbördes ordningen bör också vara logiskt upplagd för att underlätta återsökningen (t ex kronologisk eller efter personnummer). Sekretesskyddade handlingar arkivläggs särskilt för att upprätthålla säkerheten och underlätta sekretessprövning. Förklaringar till koder och förkortningar som inte är generella sparas och förvaras tillsammans med arkivhandlingarna. 7. Förvaring Förvaltningarnas arkivhandlingar ska enligt arkivlagen skyddas mot förstörelse, skada, tillgrepp och obehörig åtkomst och förvaras i godkända lokaler. Arkivlokalen ska endast användas för förvaring av arkivhandlingar. Elektriska apparater, t ex kopieringsmaskiner och datorer får inte placeras i arkivlokalen. Lokalen ska kunna göras strömlös när ingen vistas i den. Arkivhandlingar ska i minsta möjliga mån förvaras på tjänsterum. Är detta ändå nödvändigt ska de förvaras i skåp som ger samma skydd som en arkivlokal. 8. Gallring Gallring av allmänna handlingar innebär en inskränkning i allmänhetens rätt att ta del av allmänna handlingar och måste därför ske genomtänkt. Gallring ska alltid föregås av samråd med arkivmyndigheten (i praktiken kommunarkivet) och ett beslut i nämnd. Kommunstyrelsen har i egenskap av arkivmyndighet rätt att föreskriva undantag från gallring. 14 Arkivhantering i Gotlands kommun

15 När man för över information från en databärare till annat medium kan det också definieras som gallring, om man därigenom förlorar information eller möjligheten att söka, göra informationssammanställningar eller fastställa äkthet. Gallringsbesluten dokumenteras vanligen i en bevarandeoch gallringsplan och tillämpningsanvisningar finns i en dokumenthanteringsplan. Tidpunkten för gallringen bestäms utifrån verksamhetens egna behov samt lagens krav, eventuella preskriptionstider och liknande. Gallringsfristen, tidpunkten från handlingens tillkomst till verkställandet av gallringen, kan röra sig mellan omedelbart och 10 år. Det är viktigt att besluten om gallring verkställs för att förenkla återsökningen och spara hyllutrymme. I samband med att gallringen verkställs, ska ett gallringsbevis upprättas för att förvaltningen ska kunna visa upp varför handlingar saknas. 9. Leverans till kommunarkiv När arkivhandlingar överlämnas till kommunarkivet övergår hela ansvaret för handlingarna till kommunstyrelsen. En förutsättning för överlämnande till kommunarkivet är att handlingarna är ordnade enligt anvisningar. Uppgifter i digital form kan inte överlämnas utan att kommunarkivet får tillräckliga resurser att hantera materialet framöver. För att handlingar ska få lämnas kostnadsfritt gäller i korthet följande (aktuella och mer detaljerade regler återfinns på kommunarkivets hemsida på intranätet): Handlingarna ligger i särskilda arkivboxar, vilka skyddar handlingarna mot damm och smuts och är den mest utrymmeseffektiva förvaringsmetoden för pappershandlingar. Arkivhantering i Gotlands kommun 15

16 Handlingarna är ordnade efter handlingstyp i en logisk och enkelt sökbar sorteringsordning. Varje arkivbox märks med korrekta uppgifter om innehållet. Arkivboxarna ska kunna ställas upp på en hylla direkt och innehållet vara omedelbart återsökbart. Förklaringar till koder och förkortningar som inte är generella följer med arkivhandlingarna. Boxar som innehåller handlingar med sekretesskyddade uppgifter markeras tydligt. Materialet är rensat från dubbletter och kladdanteckningar som inte har något värde för förståelsen. Plastfickor, gem, gummisnoddar och liknande är bortplockade eftersom de är skadliga för handlingarna. Häftklammer som håller samman handlingar kan sitta kvar. En följesedel i två undertecknade exemplar bifogas varje leverans. Det ena exemplaret kvitteras och återsänds till avlämnaren efter kontroll. I god tid före leverans sker överenskommelse med kommunarkivet om leveransens innehåll och storlek samt tidpunkt för leverans. 10. Åtgärder i samband med omorganisation och flytt I samband med att en verksamhet omorganiseras, flyttas eller upphör krävs vissa åtgärder när det gäller arkiven. En verksamhet som står inför en förändring av detta slag bör i god tid se över sina arkivfrågor. Det är viktigt att bevaka att inte handlingarna sprids eller försvinner. Handlingar som tillhör en organisation 16 Arkivhantering i Gotlands kommun

17 ska hållas väl samlade för att man i framtiden ska kunna hitta informationen i sitt ursprungliga sammanhang. Handlingar som tillhör pågående ärenden följer med till den nya organisationen. Om ärendet är diariefört, avförs det ur diariet med anteckning om vart det tagit vägen. Avslutade ärenden tillhör den gamla nämnden och ska kvarstanna i dess arkiv. Handläggare bör uppmärksammas på att alla handlingar som inte är rent arbetsmaterial tillhör arbetsplatsens arkiv och ska hanteras utifrån regelverket; de ska således inte följa handläggaren. Det är inte tillåtet att överlämna handlingar till en verksamhet utanför kommunen om driften övergår från offentlig sektor till enskild sektor. Allmänna handlingar kan inte upphöra att vara allmänna handlingar. Om den nya, enskilda verksamheten behöver uppgifter för sin verksamhet, måste det lösas genom kopiering eller tillfälligt lån av handlingar. 11. Särskilt om projektdokumentation Handlingar som tillkommer i projekt lever ofta sina egna liv vid sidan av mer etablerade rutiner för handläggning av ärenden. Det gör det svårt att få kontroll över handlingarna. Om dokumentationen tas om hand på ett strukturerat sätt, sparar det tid och pengar. Dessutom möjliggör det att projekten kan följas upp. Om det går att följa ett projekt från formuleringen av målet till projektets slut får myndigheten möjlighet att redovisa, följa upp, utvärdera och återanvända den information som projektet avsätter. Några viktiga steg i hanteringen av projektdokumentationen är: att på ett tidigt stadium fastställa hur handlingarna ska struktureras, helst genom upprättande av mallar över innehållsförteckningar till olika typer av projekt, att från början besluta om vem som ansvarar för projekthandlingarna (regleras skriftligt i projektdirektiv/ projektplan, avtal eller motsvarande handling), att om en konsult anlitas, avtala att de handlingar denne upprättar på beställning av myndigheten är beställarens egendom (regleras skriftligt i avtalet med uppgift om vilka handlingar beställaren ska ha, vilket lagringsmedium som gäller och när handlingarna ska överlämnas), att den som har det praktiska ansvaret för projektet ser till att rätt handlingar upprättas, att de dateras och att rätt personer undertecknar dem samt att inga handlingar saknas när projektet avslutas, att rensning och beslutad gallring har verkställts samt att pärmar, arkivboxar m m är ordentligt märkta inför överlämnandet av projektet till slutförvaring, se ovan Leverans till kommunarkiv. Projektens många gånger unika karaktär gör att de speglar verksamheter som annars inte skulle ha synliggjorts. Att projekthandlingar bevaras är ofta av stor betydelse för framtiden. Arkivhantering i Gotlands kommun 17

18 12. Definitioner m m Allmänna handlingar En handling är allmän om den förvaras hos myndighet och antingen har inkommit till eller upprättats hos myndigheten. Dokumenthantering Ett sammanfattande begrepp för planering, produktion, förvaltning, lagring och återvinning av information. Arkivhandlingar Arkivhandlingar är dels allmänna handlingar som lagts till förvaring efter avslutad handläggning, dels de handlingar som avses i 2 kap 9 Tryckfrihetsförordningen (TF)2 och som myndigheten omhändertagit för arkivering. Lagringsmediet är oväsentligt för bedömningen om handlingen är arkivhandling eller inte. Arkivhandlingar kan alltså vara lagrade på hårddisk, CD, mikrofilm etc. Till arkivhandlingar räknas 1. Handlingar som upprättas av myndigheten: Protokoll, arkivexemplar av utgående handlingar, diarier, register, räkenskaper, ritningar, fotografier mm. Minnesanteckningar, utkast och koncept enligt 2 kap 9 TF som av myndigheten har omhändertagits för arkivering. Sådana handlingar ska arkiveras av myndigheten om de kan 2 TF 2 kap 9 Hos myndighet tillkommen minnesanteckning som ej har expedierats ska ej heller efter den tidpunkt då den enligt 7 är att anse som upprättad anses som allmän handling hos myndigheten, om den icke tages om hand för arkivering. Med minnesanteckning förstås promemoria och annan uppteckning eller upptagning som har kommit till endast för ärendes föredragning eller beredning, dock ej till den del den har tillfört ärendet sakuppgift. Utkast eller koncept till myndighets beslut eller skrivelse och annan därmed jämställd handling som ej har expedierats anses ej som allmän handling, såvida den icke tages om hand för arkivering. anses vara av betydelse för myndighetens verksamhet, allmänhetens insyn, rättskipning, förvaltning eller forskning. Minnesanteckningar som ersätter protokoll jämställs med protokoll. 2. Handlingar som inkommit till myndigheten (för efterrättelse, handläggning eller kännedom, eller efter remiss): Skrivelser och rapporter av olika slag, förordningar, delgivningar, protokoll för kännedom mm Inkomna tryckta skrifter (betänkanden, författningar o dyl) blir arkivhandlingar om de blir föremål för myndighetens handläggning. Till arkivhandlingar räknas inte 1. Anteckningar, meddelanden, utkast, kladdar och liknande arbetspapper vilkas betydelse upphör när den slutgiltiga skrivelsen har upprättats. 2. Minnesanteckningar, utkast och koncept enligt 2 kap 9 TF som inte tillför några sakuppgifter av betydelse och därför inte har tagits omhand för arkivering. 3. Dubbletter och brukskopior av handlingar när originalhandlingarna förvaras hos myndigheten. Kopia av protokoll som läggs till akt är dock arkivhandling. 4. Regelbundet inkommande tryckta publikationer och cirkulär (betänkanden, författningar mm) som inte blir föremål för myndighetens handläggning. När blir en handling arkiv? Ett protokoll blir arkivhandling när det är färdigskrivet och justerat. En handling som tillhör ett ärende blir arkivhandling när ärendet övergår från att vara pågående till att vara avslutat. Noteringar i register, journaler och fortlöpande förteckningar (ett diarium tex) blir arkivhandling direkt när noteringen är färdigskriven. 18 Arkivhantering i Gotlands kommun

19 GOTLANDS KOMMUN, Kommunarkivet Hästgatan 10 E-post Telefon Hemsida: Grafisk form: Foto: Tryck: Papper: Infoteamet, KSK Malin Larson, Infoteamet, KSK Ale Tryckteam, Bohus Omslag 200g Galerie art silk Inlaga 150g Galerie art silk Gotlands kommun, 2007 Alla rättigheter förbehålls. Det är inte tillåtet att helt eller delvis återge texter eller bilder utan särskilt skriftligt tillstånd från Gotlands kommun. Arkivhantering i Gotlands kommun 19

20 Tycker du att det är krångligt att veta vad du ska göra med alla papper? Ska du börja eller avsluta ett projekt, flytta eller bara rensa upp i hyllorna? Känner du till vilka regler som gäller för att hantera handlingar i Gotlands kommun? Våra arkiv är viktiga och bevarar information som behövs både nu och i framtiden. God dokumenthantering är en del av kommunens kvalitetsarbete. Direktiven du håller i din hand är till för att skapa enhetlighet i kommunen och för att säkerställa att dokument hanteras och skyddas på ett bra sätt så att informationen lätt kan återsökas. Framgångsreceptet för en lyckad dokumenthantering är bland annat bra rutiner. I denna skrift berättar vi mer om dokumenthanteringens när, var och hur; sådant som du som medarbetare eller arkivansvarig behöver veta för att det ska bli både lätt och rätt. Ansvaret för att det blir rätt ligger på varje förvaltning. Sedan 1978 är kommunarkivet det centrala arkivet för alla kommunala och landstingskommunala arkiv på Gotland med uppgift att vårda, bevara och tillgängliggöra överlämnade handlingar. På uppdrag av kommunstyrelsen utövar kommunarkivet tillsyn över att kommunens verksamheter gör på rätt sätt när det gäller arkivering. Kommunarkivet ger också råd och stöd i arkivfrågor. Kontakta gärna oss i kommunarkivet! Kommunarkivet, KSK Telefon

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54.

Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Arkivreglemente för Linköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige den 26 mars 2013, 54. Till grund för den kommunala arkivvården i Linköpings kommun ligger, förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och

Läs mer

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente.

Varje myndighet är en egen arkivbildare och svarar för vården av sitt arkiv enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av detta arkivreglemente. Arkivreglemente för Landstinget i Kalmar län Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) antagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den landstingskommunala arkivvården inom

Läs mer

Arkivreglemente för Kristinehamns kommun

Arkivreglemente för Kristinehamns kommun TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(3) Datum 2015-07-16 Kommunledningsförvaltningen Kerstin Gustafsson kerstin.gustafsson@kristinehamn.se Arkivreglemente för Kristinehamns kommun Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003

Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003 Ärendets diarienummer Första giltighetsdatum Diarieplanbeteckning 102/06 2006-03-27 003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala

Läs mer

Hur gör jag med dokumenten?

Hur gör jag med dokumenten? Hur gör jag med dokumenten? Registrering och hantering av allmänna handlingar HÄRNÖSANDS KOMMUN October 8, 2015 1. Därför ska allmänna handlingar registreras... 2 1.1 Härnösands kommuns IT-stöd för dokument-

Läs mer

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT Vägledning 1 (15) UPPRÄTTANDE AV ARKIVFÖRTECKNING ORDNA OCH FÖRTECKNA HANDLINGAR ENLIGT ALLMÄNNA ARKIVSCHEMAT

Läs mer

Stadsarkivets anvisningar 2011:1 Hantering av allmänna e-handlingar som ska bevaras i Uppsala kommun

Stadsarkivets anvisningar 2011:1 Hantering av allmänna e-handlingar som ska bevaras i Uppsala kommun UPPSALA STADSARKIV Stadsarkivets anvisningar 2011:1 Hantering av allmänna e-handlingar som ska bevaras i Uppsala kommun 1 INLEDNING... 1 1.1 ALLMÄN HANDLING... 1 1.2 FLER ANVISNINGAR OM E-HANDLINGAR...

Läs mer

Arkivhandbok för Karolinska Institutet

Arkivhandbok för Karolinska Institutet Arkivhandbok för Karolinska Institutet Diarienummer: 1-814/2014 Version: 1.0 Fastställd: 2014-12-15 Giltig fr.o.m.: 2014-12-15 Arkivhandboken innehåller övergripande riktlinjer gällande arkivering vid

Läs mer

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna Riktlinjer för arkiv. Riktlinjerna börjar gälla efter justering.

Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna föreslagna Riktlinjer för arkiv. Riktlinjerna börjar gälla efter justering. Tjänsteskrivelse Sid 1/2 Datum Dnr 2016-05-06 LKS 2016-000073 Kommunstyrelseförvaltningen/Serviceenheten Eva Edvinsson, 0523-613106 eva.edvinsson@lysekil.se Riktlinjer för arkiv Sammanfattning Offentlighetsprincipen

Läs mer

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING

INSPEKTION AV HANTERINGEN AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS SÖDERTÄLJE KYRKOGÅRDSFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2008-12-11 DNR 9.3-15051/08 SSA 2008:10 Södertälje kyrkogårdsförvaltning Att: Lennart Schånberg INSPEKTION AV HANTERINGEN

Läs mer

HÖGSKOLAN I BORÅS 2012-04-12 Gemensamma Förvaltningen Version 1.0 Högskolekansliet Åsa Enmyren, arkivarie ARKIVHANDBOK. - För institutionspersonal

HÖGSKOLAN I BORÅS 2012-04-12 Gemensamma Förvaltningen Version 1.0 Högskolekansliet Åsa Enmyren, arkivarie ARKIVHANDBOK. - För institutionspersonal 2012-04-12 Gemensamma Förvaltningen Version 1.0 Högskolekansliet Åsa Enmyren, arkivarie ARKIVHANDBOK - För institutionspersonal INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 3 Högskolans arkivorganisation... 3 Allmän

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013

Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 1 (5) Bilaga 5 Inspektionsrapport Dnr RA 231-2013/4559 2014-02-10 Inspektion av arkivvården vid Lantmäteriet, fastighetsbildning i Vänersborg den 13 november 2013 Närvarande Från Lantmäteriet: Från Riksarkivet:

Läs mer

Olofströms kommun. Granskning av hanteringen av allmänna handlingar. Revisionsrapport. KPMG AB 9 juni 2009 Fredrik Ottosson

Olofströms kommun. Granskning av hanteringen av allmänna handlingar. Revisionsrapport. KPMG AB 9 juni 2009 Fredrik Ottosson Granskning av hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport KPMG AB 9 juni 2009 Fredrik Ottosson Innehåll 1. Bakgrund 1 2. Syfte, frågeställningar och metod 1 3. Regler som styr hanteringen av allmänna

Läs mer

Arkivreglemente. Styrdokument

Arkivreglemente. Styrdokument Arkivreglemente Styrdokument Styrdokument Dokumenttyp: Reglemente Beslutad av: Kommunfullmäktige 2012-02-29, 27 Dokumentansvarig: Kommunchefen Reviderad av: - 2 Innehållsförteckning Arkivreglemente...

Läs mer

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar

Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Revisionsrapport* Granskning av barn- & utbildningsnämndens hantering av inkomna/upprättade allmänna handlingar Nordmalings kommun December 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Verksamhetssystem och dokumenthantering

Verksamhetssystem och dokumenthantering STADSLEDNINGSKONTORET 2015-09-23 ANNA TYNDERFELDT KOMMUNARKIVARIE Åtgärdsrapport gällande arkiv och dokumenthantering på enheten för vuxenutbildning Berörd myndighet: Social- och arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar

Riktlinjer för hantering av allmänna handlingar Kommunledningsförvaltningen STYRDOKUMENT Godkänd/ansvarig KLK 1(5) Riktlinje dnr KS 566/08 Uppdatering Riktlinjer för hantering av 2 Till Dig som är anställd vid Kramfors kommun Alla, som tar emot eller

Läs mer

Arkivföreskrifter för Kils kommun

Arkivföreskrifter för Kils kommun KOMMUNFULLMÄKTIGE BESLUT 2015-03-26, 56 Arkivföreskrifter för Kils kommun Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den

Läs mer

Bevara/Gallra EU-projekt

Bevara/Gallra EU-projekt 1 Bevara/Gallra EU-projekt 2 Dokumenthanteringsplan avseende handlingar tillhörande EU-projekt Sölvesborgs kommun Inledning En dokumenthanteringsplan är ett styrdokument och ett hjälpmedel som används

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Tillsynsenheten Sofia Särdquist Inspektion av arkivvården vid Förvaltningsrätten i Jönköping Närvarande Från Förvaltningsrätten i Jönköping: chefsadministratör arkivassistent/expeditionsvakt

Läs mer

Bilaga 8.1. Arkivering av pappersjournaler ARKIVHANDBOK 1.0 2014-01-17. Landstingsarkivet. Besöksadress: Björnkullavägen 14

Bilaga 8.1. Arkivering av pappersjournaler ARKIVHANDBOK 1.0 2014-01-17. Landstingsarkivet. Besöksadress: Björnkullavägen 14 ARKIVHANDBOK Bilaga 8.1 1.0 20140117 Arkivering av pappersjournaler Landstingsarkivet Besöksadress: Björnkullavägen 14 Postadress: Box 4151, 141 04 Huddinge Telefon: 08737 27 10 ARKIVHANDBOK 1 (13) Innehållsförteckning

Läs mer

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar.

Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Arkivreglemente för Bollnäs kommun Bilaga: Kommentarer och förklaringar. Antaget av kommunfullmäktige den 23 juni 2008, 224. 1. Tillämpningsområde Utöver de bestämmelser som anges i arkivlagen och arkivförordningen

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Arkivreglemente ÖFS 2010:1 Fastställd av Kommunfullmäktige 1991-12-16, 156 Historik: Kommunfullmäktige1995-12-11, 200, 2000-08-14, 69, 2006-11-27, 98, 2010-04-12, 51 (Dnr

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MICASA FASTIGHETER I STOCKHOLM AB

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MICASA FASTIGHETER I STOCKHOLM AB S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (9) 2008-07-17 DNR 9.3-6604/08 SSA 2008:2 Styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm AB HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN SID 1 (9) 2007-12-20 DNR 9.3-17071/07 SSA 2007:16 Miljöförvaltningen Att: Håkan Andersson HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS MILJÖFÖRVALTNINGEN Närvarande

Läs mer

Arkivreglemente för Kristianstads kommun

Arkivreglemente för Kristianstads kommun -1-2014 Arkivreglemente för Kristianstads kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-10-14 158 att gälla från 2014-11-01. Ersätter nr 452 Inledning Information behövs både i dag och i framtiden. Den ska

Läs mer

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet

Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Inspektionsrapport 1(5) Avdelningen för tillsyn Inspektionsenheten Nora Liljeholm Riksarkivet har inspekterat arkivverksamheten vid Medlingsinstitutet Datum: 2008-05-27 Närvarande: från Medlingsinstitutet

Läs mer

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården

Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården 1 (8) Typ: Riktlinje Giltighetstid: Tills vidare Version: 2.0 Fastställd: KS 2015-03-10, 61 Uppdateras: 2017 Riktlinjer till reglemente för den kommunala arkivvården Innehållsförteckning 1. Krav på arkivvård

Läs mer

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/

Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/ Kommunledningskontoret Antaget av kommunfullmäktige 1(6) Arkivreglemente för Vännäs kommun Dnr 2011/112-004 1 Tillämpningsområde Detta reglemente gäller för kommunfullmäktige och kommunens myndigheter.

Läs mer

Riktlinjer för digital arkivering

Riktlinjer för digital arkivering Riktlinjer för digital arkivering I Linköpings kommun Dokumenttyp: Riktlinjer Antaget av: Kommunstyrelsen Status: Antaget 2014-06-17 243 Giltighetstid: Gäller tills vidare Linköpings kommun linkoping.se

Läs mer

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun

S Arkivreglemente för Hässleholms kommun www.hassleholm.se S Arkivreglemente för Hässleholms kommun Innehåll Tillämpningsområde (1 och 2a AL)... 2 Definitioner... 2 Arkivbildningens syfte (3 AL)... 2 Myndighetens arkivansvar (4 AL)... 2 Arkivmyndigheten

Läs mer

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo

YLA ORDNA OCH BEVARA. för enskilda, föreningar, företag. Så här bevarar vi vår historia i. - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo ORDNA OCH BEVARA - Så här bevarar vi vår historia i YLA - Ydre lokalhistoriska arkiv i Österbymo för enskilda, föreningar, företag Råd och anvisningar i skötsel av handlingar Föreningsarkiv Att ta hand

Läs mer

Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195

Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195 1 (5) Tillsynsavdelningen 2015-03-23 Dnr RA 232-2015/195 Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden i Lund Inledning Den 16 januari 2015 aviserade Riksarkivet en brevledes inspektion

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden

Dokumenthanteringsplan för myndighetsnämnden Kommunledningskontoret, kanslienheten Sara Alberg, 0531-526014 sara.alberg@bengtsfors.se POLICY Antagen av Myndighetsnämnden 1(8) Reviderad 2012-09-19 110 2013-09-16 77 Dokumenthanteringsplan för 2 Dokumenthanteringsplan

Läs mer

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964

2015-03-20. Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 1 (5) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-03-20 Dnr RA 232-2015/155 Regionala etikprövningsnämnden i Uppsala Box 1964 751 49 Uppsala Inspektion brevledes av arkivvården vid Regionala etikprövningsnämnden

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19.

ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. ARKIVREGLEMENTE FÖR HEDEMORA KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 1991-12-18, med senaste ändring 2012-06-19. Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna

Läs mer

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion

Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län 1 Tillämpningsområde 2 Arkivmyndighet 3 Central arkivfunktion LJ2012/301 1(6) Arkivreglemente för Landstinget i Jönköpings län I anslutning till bestämmelserna i Arkivlagen (SFS 1990:782) och Arkivförordningen (SFS 1991:446) ska följande föreskrifter gälla. 1 Tillämpningsområde

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Myndigheten för yrkeshögskolan

Inspektion av arkivvården vid Myndigheten för yrkeshögskolan Avdelningen för tillsyn Inspektionsrapport 1 (6) N. Liljeholm Inspektion av arkivvården vid Myndigheten för yrkeshögskolan Riksarkivet har genomfört en inspektion av arkivvården hos Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam.

forskningens behov Detta reglemente skall gälla även för de aktiebolag som kommunen äger ensam. Sida 1/8 Arkivreglemente för Kungsbacka kommun Förutom de i arkivlagen (AL; SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården inom

Läs mer

SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR

SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR ORDNA OCH BEVARA SÅ VÅRDAR VI VÅR HISTORIA - RÅD OCH ANVISNINGAR I SKÖTSEL AV FÖRENINGSHANDLINGAR HISTORIK Vid mitten av 1960-talet togs initiativet till bildandet av ett folkrörelsearkiv i Jönköpings

Läs mer

Dokument- och ärendehantering Offentlighet och sekretess

Dokument- och ärendehantering Offentlighet och sekretess RIKTLINJER Datum 2013-11-12 Reviderad datum 1(19) Sekretariatet Dokument- och ärendehantering Offentlighet och sekretess 2(19) Dokument- och ärendehantering Inledning En effektiv ärendehantering förutsätter

Läs mer

6. Gallring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet

6. Gallring. Innehållsförteckning ARKIVHANDBOK 2010-04-30. Landstingsarkivet ARKIVHANDBOK 2010-04-30 Landstingsarkivet 6. Gallring Innehållsförteckning Gallring.....2 Gallra, rensa och gallringsfrist... 2 Rensning... 2 Gallring av allmänna handlingar... 3 Gallring vid överföring

Läs mer

Närvarande från stadsarkivet: Matilda Ekström, inspektionsförrättare Christina Moberg, protokollförare

Närvarande från stadsarkivet: Matilda Ekström, inspektionsförrättare Christina Moberg, protokollförare Inspektionsrapport DNR 9.3-2041/14 Sida 1 (8) 2014-04-25 SSA 2014:4 Närvarande från bolaget: Thomas Mundebo Chef Affärsstöd, Stab arkivansvarig Anders Törnkvist Bostadsuthyrning Marie Nogén Löneansvarig/HR

Läs mer

Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund

Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund 1 (2) Beslut Datum 2013-05-14 Dnr HLA 23-2013/6110 Polismyndigheten i Jämtlands län Box 707 831 28 Östersund Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Polismyndigheten i Jämtlands län Riksarkivet

Läs mer

Anteckningar från arkivträff den 10 september

Anteckningar från arkivträff den 10 september Anteckningar från arkivträff den 10 september 1 Deltagare Niclas Rosenbalck, Älmhults kommun Anders Karlsson, Ronneby kommun Helene Blomquist, Lessebo kommun Kerstin Johansson, Växjö kommun Marie Ulmhed,

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping

Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping 1 (8) Tillsynsavdelningen Sofia Särdquist 2015-07-06 Dnr RA 231-2015/2444 Kammarrätten i Jönköping Box 2203 550 02 Jönköping Inspektion av arkivvården vid Kammarrätten i Jönköping Inledning Riksarkivet

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 ARKIVREGLEMENTE FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antaget av fullmäktige 2000-05-15, 52 Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård

Läs mer

Anvisningar för journalhantering och dokumentationsskyldighet inom elevhälsan

Anvisningar för journalhantering och dokumentationsskyldighet inom elevhälsan 1/1 Utbildningsförvaltningen Tjänsteskrivelse Datum: 2015-10-21 Förvaltning: Utbildningsförvaltningen Handläggare: Ing-Marie Tjulander Telefon: 0523-61 32 19 E-post: ing-marie.tjulander@lysekil.se Anvisningar

Läs mer

Revidering av dokumenthanteringsplan avseende Hälso- och sjukvårdslagens journalhantering

Revidering av dokumenthanteringsplan avseende Hälso- och sjukvårdslagens journalhantering ~ LJUSNARSBERGS W KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (25) Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIAL/\ UTSKOTT 2016-01-14 Bos 6 Dnr KS 040/2011 Revidering av dokumenthanteringsplan avseende Hälso-

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN 1(7) ARKIVREGLEMENTE FÖR LUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 23 april 2015, 78 och ersätter tidigare arkivreglemente, fastställt den 29 februari 1996, 22 Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782)

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA SKOLA

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS STOCKHOLMS HOTELL- OCH RESTAURANGSKOLA SKOLA S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (6) 2011-12-20 DNR 9.3-16638/11 SSA 2011:14 Stockholms hotell- och restaurangskola Att: Hans Kristian Widberg Kopia: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

DIARIEFÖRING OCH DET JURIDISKA REGELVERKET. 2015-10-29 Version 0.1

DIARIEFÖRING OCH DET JURIDISKA REGELVERKET. 2015-10-29 Version 0.1 DIARIEFÖRING OCH DET JURIDISKA REGELVERKET 2015-10-29 Version 0.1 2 1. INTRODUKTION 1.1 INTRODUKTION I den här handboken finns anvisningar om hur Malmö högskola ska hantera och registrera allmänna handlingar.

Läs mer

Arkivtillsyn kommunrevisionen

Arkivtillsyn kommunrevisionen Tjänsteskrivelse 2013-11-22 KFN 2012.0087 Handläggare: Annelie Henriksson Arkivtillsyn kommunrevisionen Sammanfattning Inspektion består bland annat av granskning av arkivutrymme samt hur man tillhandahåller

Läs mer

Söderhamns kommun. Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur. Revisionsrapport

Söderhamns kommun. Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur. Revisionsrapport Granskning av kommunens rutiner för att upprätthålla en god offentlighetsstruktur KPMG Bohlins AB Datum Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning och rekommendationer 1 2. Uppdrag 3 3. Bakgrund 3 4. Revisionsmål

Läs mer

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN

ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Sida 1 (5) ARKIVREGLEMENTE FÖR ÖSTERSUNDS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige 2016-02-11, 12 att gälla från och med den 1 januari 2016. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna

Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna Inspektionsrapport 1(5) Inspektion av arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands län, Eskilstuna Riksarkivet (RA) inspekterade den 2 oktober 2014 arkivvården vid Polismyndigheten i Södermanlands

Läs mer

Uppföljning gällande Stadsarkivets tillsyn av barnoch utbildningsnämndens hantering av allmänna handlingar slutrapport

Uppföljning gällande Stadsarkivets tillsyn av barnoch utbildningsnämndens hantering av allmänna handlingar slutrapport Barn- och utbildningsförvaltningen 2015-05-14 1 (7) Barn- och utbildningsnämnden Kvalitetsenheten BUN/2013:221 Sabine Faison 016-710 14 86 Barn- och utbildningsnämnden Uppföljning gällande Stadsarkivets

Läs mer

Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv

Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv Handbok för leveranser till Enköping kommunarkiv Enköping kommunarkiv Version 1, 20101230 Steg 1. Ska handlingarna bevaras? Kontrollera först att handlingarna verkligen ska bevaras hos kommunarkivet. Det

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av KF/KS kansli 2007:26 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 17 september 2007 (Utl 2007:102) (Ersätter Kfs 1995:50) Innehållsförteckning

Läs mer

Handbok arkiv & dokumenthantering SMRs kansli

Handbok arkiv & dokumenthantering SMRs kansli Handbok arkiv & dokumenthantering SMRs kansli Version 1: 2008-11-13 Senast uppdaterad: 2012-11-22 1 (6) Innehållsförteckning HANDBOK ARKIV & DOKUMENTHANTERING SMRS KANSLI... 1 INLEDNING... 3 ANSVARSFÖRDELNING...

Läs mer

Bevara, rensa och gallra

Bevara, rensa och gallra Rutin Process: Arkivera/gallra Område: Administrativt stöd Giltig fr.o.m: 2017-05-08 Faktaägare: Caroline Svensson, Arkivansvarig Fastställd av: Anders Pettersson, Enhetschef Revisions nr: 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Opus Bilprovning AB, stationen i Härnösand-Saltvik den 13 maj 2013

Inspektion av arkivvården vid Opus Bilprovning AB, stationen i Härnösand-Saltvik den 13 maj 2013 Inspektionsrapport 1 (6) Datum Inspektion av arkivvården vid Opus Bilprovning AB, stationen i Härnösand-Saltvik den 13 maj 2013 Närvarande Från Opus Bilprovning: Platschef Technical Support Manager/ADR

Läs mer

Stiftelsen Norrlandsfonden Box 56 971 03 Luleå

Stiftelsen Norrlandsfonden Box 56 971 03 Luleå 1 (1) Beslut Stiftelsen Norrlandsfonden Box 56 971 03 Luleå Beslut om förelägganden efter genomförd inspektion vid Stiftelsen Norrlandsfonden Riksarkivet har i uppdrag att utöva tillsyn över och regelbundet

Läs mer

MÖLNDALS STAD Arkivbildare: MölnDala Fastighets AB DOKUMENTHANTERINGSPLAN. MölnDala Fastighets AB Upprättad 2012-03-29 Giltig från och med 2012 05 08

MÖLNDALS STAD Arkivbildare: MölnDala Fastighets AB DOKUMENTHANTERINGSPLAN. MölnDala Fastighets AB Upprättad 2012-03-29 Giltig från och med 2012 05 08 DOKUMENTHANTERINGSPLAN MölnDala Fastighets AB Upprättad 2012-03-29 Giltig från och med 2012 05 08 Den 26 februari 2009 registrerade MölnDala Fastighets AB av Stora Enso AB inför en planerad fastighetsförsäljning

Läs mer

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmaktens telenät- och markteleförband (FMTM) i Örebro den 23 april 2009.

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmaktens telenät- och markteleförband (FMTM) i Örebro den 23 april 2009. Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmaktens telenät- och markteleförband (FMTM) i Örebro den 23 april 2009. Närvaro: se bilaga Förelägganden. 1. FMTM ska, med hänvisning till

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING FÖR STOCKHOLM Utgiven av stadsledningskontoret 2015:27 Arkivregler för Stockholms stad Kommunfullmäktiges beslut den 14 december 2015 (Utl 2015:153) (Ersätter Kfs 2007:26)

Läs mer

Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI).

Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI). 1(5) Inspektion av arkivvården vid Smittskyddsinstitutet Riksarkivet (RA) inspekterade den 19 mars 2012 arkivvården vid Smittskyddsinstitutet (SMI). Närvarande: Från SMI: Chefsjurist Arkivarie Överdirektör

Läs mer

10 OKTOBER Arkivreglemente

10 OKTOBER Arkivreglemente Arkivreglemente Landstingets arkiv är en del av vårt nationella kulturarv. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÖRBYSKOLAN

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR HOS ÖRBYSKOLAN S STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT SID 1 (8) 2010-05-31 DNR 9.3-21578/09 SSA 2010:9 Örbyskolan, Att: Lennart Östlund Kopia: Utbildningsförvaltningen, Agnetha Styrwoldt-Alfheim

Läs mer

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts.

Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter det att ny mandatperiod inletts. Föreliggande dokument är antaget av kommunfullmäktige 1992-10-22, 135. Dokumentet är reviderat av kommunfullmäktige 2006-06-20, 76 samt reviderat och fastställt på nytt 2011-05-24, 63. Dokumentet ska fastställas

Läs mer

Inspektion av arkivvården vid Lunds universitet, Universitetsförvaltningen

Inspektion av arkivvården vid Lunds universitet, Universitetsförvaltningen 1 (6) Inspektion av arkivvården vid Lunds universitet, Universitetsförvaltningen Riksarkivet inspekterade arkivverksamheten vid Lunds universitet under tre dagar den 20 22 maj 2014 dels vid Universitetsförvaltningen

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION. en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR OCH ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad I denna serie har även utkommit Att planera, utföra och drifta arkivlokaler

Läs mer

Riksarkivets författningssamling

Riksarkivets författningssamling Riksarkivets författningssamling ISSN 0283-2941 Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd om handlingar på ritfilm och reprografisk film; beslutade den 19 april 2006. RA-FS 2006:3 Utkom från trycket den

Läs mer

Stadsarkivet - Rapport från stadsarkivets uppföljning av tillsyn 2 juni 2015 - arkivförvaring på Stationsgatan 12

Stadsarkivet - Rapport från stadsarkivets uppföljning av tillsyn 2 juni 2015 - arkivförvaring på Stationsgatan 12 'N1 upektifi OMSORGSFÖRVALTNINGEN Aret&Je_ k, Handläggare Datum Diarienummer Elisabeth Karlsson 2015-10-07 OSN-2015-0306 Omsorgsnämnden Stadsarkivet - Rapport från stadsarkivets uppföljning av tillsyn

Läs mer

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet.

Reviderad: Handlingarna finns att söka/förvaras. Levereras till kommunarkiv. Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid inaktualitet. Allmän administration Avskrifter, kopior, utdrag, dubbletter och överexemplar som inkomna endast för kännedom Nej Ordnas systematiskt Nej Gallras vid Delegationsbeslut Ja KS diarium Egenproducerat information,

Läs mer

Registrering och hantering av allmänna handlingar

Registrering och hantering av allmänna handlingar Registrering och hantering av allmänna handlingar Antagen av kommunstyrelsen 2010-10-19 119 Reviderad 2011-02-21 under punkt 2.1 och 3.4 2 Inledning Lessebo Kommun INNEHÅLL 1. Inledning... 5 2. Därför

Läs mer

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION

ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION ATT FASTSTÄLLA ARKIVANSVAR & ARKIVORGANISATION en handledning för myndigheter i Göteborgs Stad & Västra Götalandsregionen Version 2, 2013-02-26 INNEHÅLL INLEDNING... 3 1 MYNDIGHETENS ARKIVORGANISATION...

Läs mer

- Verkställa gallring.

- Verkställa gallring. Stadsarkivet Handläggare: Matilda Ekström Inspektionsrapport DNR 5.1.1-2082/2015 Sida 1 (7) 2015-05-20 SSA 2015:06 Hantering av allmänna handlingar hos Farsta stadsdelsförvaltning Närvarande från stadsdelsförvaltningen:

Läs mer

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson

Inspektionsrapport 1 (8) Tillsynsavdelningen 2009-12-21 Dnr RA 231-2009/4754 A-K Andersson Inspektionsrapport 1 (8) Inspektion av arkivvården vid Växjö universitet Växjö universitet inspekterades av Riksarkivet den 25 november 2009. Inspektionen aviserades i förväg och avsåg arkivvården vid

Läs mer

1(8) Projekttitel: EDP Vision Verksamhetsbaserad arkivredovisning Delprojekt 1: EDP Vision Delprojekt 2: Verksamhetsbaserad dokumenthantering Dnr:

1(8) Projekttitel: EDP Vision Verksamhetsbaserad arkivredovisning Delprojekt 1: EDP Vision Delprojekt 2: Verksamhetsbaserad dokumenthantering Dnr: 1(8) Projekttitel: EDP Vision Verksamhetsbaserad arkivredovisning Delprojekt 1: EDP Vision Delprojekt 2: Verksamhetsbaserad dokumenthantering Dnr: 2014.TS0347 Beställare: Jessica Dahl, biträdande samhällsbyggnadschef/planeringschef

Läs mer

Bevarande av digitala allmänna handlingar

Bevarande av digitala allmänna handlingar www.hassleholm.se S Bevarande av digitala allmänna handlingar Riktlinjer Innehåll Inledning 3 Ansvarsfördelning 3 Bevarande av digitala allmänna handlingar 4 Åtgärder för bevarande av digital information

Läs mer

Rapport efter Krigsarkivets inspektion av arkivvården hos Räddningsverket Skövde den 6 maj 2008.

Rapport efter Krigsarkivets inspektion av arkivvården hos Räddningsverket Skövde den 6 maj 2008. Inspektionsrapport 232-2008/393 2008-06-13 Rapport efter Krigsarkivets inspektion av arkivvården hos Räddningsverket Skövde den 6 maj 2008. Närvaro: se bilaga. Förelägganden. I enlighet med RA-FS 1991:1

Läs mer

Datum 2008-01-14 Kommunikationsavdelningen Södertälje kommuns riktlinjer för E-post Följande riktlinjer omfattar användningen av e-post i Södertälje kommun men omfattar inte elevers användning av e-post.

Läs mer

Tjörns kommuns författningssamling

Tjörns kommuns författningssamling Tjörns kommuns författningssamling Verksamhetsområde: Kommunstyrelsen Författning: Arkivreglemente Beslut: KF 9, 2002-02-04 Dnr 01.273-003 ARKIVREGLEMENTE Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen

Läs mer

Kommunal Författningssamling Taxa

Kommunal Författningssamling Taxa Kommunal Författningssamling Taxa 2012 Nr 2 Arkivreglemente för Kungälvs kommun Gäller fr.o.m. den 1 maj 2012 Ersätter KFS 2003 Nr 19.1 ADRESS Nämndhuset 442 81 Kungälv TELEFON 0303-23 80 00 vx FAX 0303-132

Läs mer

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring

2014-11-14. Ansvarig/ Förvaring 2014-11-14 DOKUMENTHANTERINGSPLAN FÖR NACKA KOMMUN Enhet/verksamhet: ALLMÄN ADMINISTRATION - KOMMUNGEMENSAM Beslutad: på delegation 2014-10-23, anmäld i KS 2014-12-01, Dnr KFKS 2014/728-004 Upprättad:

Läs mer

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR VID HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING

HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR VID HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING STOCKHOLMS STADSARKIV LANDSARKIV FÖR STOCKHOLMS LÄN INSPEKTIONSRAPPORT DNR 9.3-6859/08 SID 1 (9) 2008-06-23 SSA 2008:1 Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd Att: Kerstin Henningsson HANTERING AV ALLMÄNNA

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn 2015-08-25

PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen. Peder Björn 2015-08-25 PROTOKOLLSUTDRAG Regionstyrelsen Peder Björn 2015-08-25 Överlämnande av allmänna handlingar till Hjälpmedelscentrum i Östergötland AB för övertagande respektive förvarande, i samband med ny huvudman RS

Läs mer

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB

Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Granskningsredogörelse Dokumenthantering Norrlands Etanolkraft AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2. Revisionsfråga...2

Läs mer

DIARIEFÖRINGSHANDBOK. 2015-10-29 Version 0.2

DIARIEFÖRINGSHANDBOK. 2015-10-29 Version 0.2 DIARIEFÖRINGSHANDBOK 2015-10-29 Version 0.2 1.1 HUR GÖR JAG FÖR ATT DIARIEFÖRA? Malmö högskola använder sedan 1999 ärendehanteringssystemet W3D3 och diarieföringsmodulen. I dagsläget används inga andra

Läs mer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer

Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Digital arkivering i Örebro kommun - riktlinjer Antagna av kommunstyrelsen den 5 mars 2002. Dessa riktlinjer gäller alla typer av digital information, t.ex. databaser, dokument, bilder, kartor och ritningar.

Läs mer

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län

Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län 1 Dokumenthanteringsplan för Regionförbundet i Kalmar län Syfte Dokumenthanteringsplanen ska vara ett hjälpmedel för den som framställer och arkiverar handlingar. Den bygger på en inventering av förekommande

Läs mer

Gallring av digitala handlingar

Gallring av digitala handlingar Datum 2002-09-13 Version från IT 1.0 Kommunkansliet Gallring av digitala handlingar 1. Offentlighetslagstiftningen och digitala handlingar Hörnpelarna i det regelverk som styr hanteringen av allmänna handlingar

Läs mer

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun

Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun 2011-09-12 Riktlinjer för dokument- och ärendehantering i Valdemarsviks kommun Antagen av kommunstyrelsen 2011-10-10 INNEHÅLLFÖRTECKNING 1.1 INLEDNING... 3 1.2 SYFTE... 3 1.3 OMFATTNING... 3 2. ALLMÄN

Läs mer

Dokumentnamn Datum Versionsnummer. VIR-vägledning 2015-12-30 2015-12-30 1.0. Vägledning

Dokumentnamn Datum Versionsnummer. VIR-vägledning 2015-12-30 2015-12-30 1.0. Vägledning Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsarkivet VIR-VÄGLEDNING Vägledning Att redovisa information enligt verksamhetsbaserad informationsredovisning (VIR) Dokumentägare: Landstingsarkivet, enheten för

Läs mer

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde

Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde Arkivreglemente med tillämpningsanvisningar för Skövde kommun Förutom de i arkivlagen (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) intagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården

Läs mer

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmakten, Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstridsflj) den 10 september 2009.

Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmakten, Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstridsflj) den 10 september 2009. Krigsarkivets rapport efter inspektion av arkivvården hos Försvarsmakten, Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstridsflj) den 10 september 2009. Närvaro: se bilaga Förelägganden. 1. 3.sjöstridsflj ska, med

Läs mer

Regler för dokument- och ärendehantering

Regler för dokument- och ärendehantering Regler för dokument- och ärendehantering Beslutad av KS 2014-03-25 27/2014 2014-02-26 2 (5) Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 1. Vad är en allmän handling?... 3 1.1 En allmän handling kan

Läs mer

Förstudie e-arkiv Begreppslista Begreppslista 1.0

Förstudie e-arkiv Begreppslista Begreppslista 1.0 Förstudie e-arkiv Begreppslista Begreppslista 1.0 Filnamn:begrepp_P1.1-0 Förstudie e-arkiv Mall från Tieto PPS (ME004, 3.2.0) Anna Danielsson Sida: 1 (5) Begreppslistan har tagits fram som en del av begreppsmodelleringen

Läs mer

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19

Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820. Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 1(9) Allmänna handlingar, diarieföring och arkivering vid KMH, dnr. 14/820 Beslutad av förvaltningschefen 2014-11-20, FC 2014:19 Innehållsförteckning 1. Offentlighetsprincipen 2 2. Allmänna handlingar

Läs mer