Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pilgrimsfärd. en musikör Text och musik: Lasse Dahlberg fritt efter Geoffrey Chausers Canterbury Tales i svensk översättning av Britt G Hallqvist"

Transkript

1 Pilgrimsfärd en musikör ext musik: Lasse ahlberg fritt efter eoffrey Chausers Canterbury ales i svensk översättning av ritt Hallqvist Kör kluster ndas in alla tar sin ton så att det blir ett kluster av toner Kb: S Intro h = 52 När regnet faller 2 U o do do do do do do do do do 2 do do do do u (Frun från ath) n vårens dag ag tagit in i London på ett värdshus, abard Inn, beredd att gå min fromma pilgrimsgång till Canterbury under bön sång På kvällen kom en brokig pilgrimsskara v skilda stånd de föreföll att vara h = 52 2 U o do do do do do do do do do 2 do do do do u När regnet fal ler luvligt i ap ril marstorr ord får dricka som den När i ap ril Mars Copyright 2007 låeld musik Kopiering förbuden enligt lag!

2 2 När var e rot tråd fuktas av den saft som gör att knop par vill Fuk tas av den saft, veck las vill veck las ut med kraft ut med kraft När var e rottråd fuktas av den saft veck las ut med kraft n på hed, i lund, de som gör att knoppar När väs tan vin dens fris ka an de dräkt spä da skot ten väckt När so len med sitt ḋe knop par väckt ung a, kla ra lus till hälf ten ge nom gått vä du rens hus När al la fåg lar sunger morgonsång Fåg lar sung er När al la fåg lar sunger morgonsång kvin ti le rar he la nat ten lång o do do do do do fade out

3 (Frun från ath) e hade sammanförts av ödets nyck nu kom de för att nuta mat dryck Med alla dessa gäster talte ag snart var ag som vän i vänners lag Kom till bords q = 10 S Vi hälsades av värden som gav oss mat vila efter färden / / id deli, did deli de diddeli, didde li du / Kom till bords, kom små stora dam herre, mö mora! / iddeli,diddeli de diddeli,diddeli du / Är du lekman eller präst pilgrim, kom bli min gäst! / iddeli,diddeli de diddeli,diddeli du / lla gäster hälsar ag här på abard Inn i dag / iddeli,diddeli de diddeli,diddeli du / Kom till bords, kom små sto ra, dam her re,mö mo ra! iddeli, did deli de /

4 did de li, didde li du Är du lekman el ler präst, pilgrim, kom bli hans gäst! / / id deli, did deli de did de li, did de li du l la gäs ter häl sar han F m m här på a bard Inn min sann Har ry ai ley är hans namn Mus tigt öl han sät ter fram m F m / iff lammstek fin mör, ä ta, dricka med humör, ä ta, dricka, vi får nog! m F m Vi är hem ma på hans krog Kom till bords, kom små sto / ra, dam her re, mö mo ra! id deli,did deli de did deli, didde li du / / Framför brådska föredrar ag söl! / id de li, did de li de did deli, didde li du

5 5 / framförallt ett prima engelskt öl! / iddeli, diddeli de diddeli, diddeli 2 2 rit rit q = 120 de attacca n f q = 120 n pub n n pub är eng els man nens pa ra dis n S S S n n pub är engels man nens pa ra f n dis f e gröna gull vi vors glans med ka häc kar na, gull vi vors dens dens F n F dagg på n glans n n n fåg la låt med dril lar ka a, ka te dra grä set att få skå da den! len! hel ge do men sen att få skå da den! n n n pub är eng els man nens pa ra pub är eng els man nens pa ra n dis! dis!

6 6 (Frun från ath) Får ag föreslå en sak När ni vandrar fram i sakta mak kan ni berätta var sin gammal sägen det livar upp er förkortar vägen p n n n pub är eng els man nens pa ra dis n S f n n pub är engels man nens pa ra f n dis f e gröna gull vi vors glans med ka häc kar na, gull vi vors glans n n n fåg la låt med dril lar ka dens a, ka te dra len! n dagg på grä set att få skå da den! dens hel ge do men sen att få skå da den! n n n pub är eng els man nens pa ra dis! S ƒ rit, n ƒ pub är eng els mannens pa ra rit n dis! (Frun från ath) Men seså! öm nu era krus gå till sängs, tills himmelen står lus

7 7 Intro Änglar vaka q = Äng lar va ka C n kring vårt hus Låt oss se uds C n F m him la lus! När av mörk rets F m m makt vi ho tas led oss, stöd oss, Sank te o mas! Äng lar va ka C kring vårt hus n attacca

8 Intro ryt upp! = 0 q sim (Frun från ath) Upp med er! Nu är det morgonbön, mina herrar dags att sadla hästar eller märrar ryt upp! ryt upp! ryt upp! u pil rid grim till var Can nu ter bu ry glad! stad! a 1 2 ram tam tar ra tar ra tam tam n del går dit för öl sko en del går dit för bön Föl

9 9 med oss al la till Can ter bu ry, vår vall färd är så x skön ryt upp! ryt upp! ryt upp! Intro Nu lyser solen h = 52 am bi ri bi ri bi ri bi ri bi bam! (Frun från ath) en första dagen handlade det mesta om kärlek, ty det roar u de flesta Om äktenskapets fröder besvär, om man hustru ska det talas här am bi ri bi ri bi ri bi ri bi bam! Nu ly ser so len ö ver dal klip pa, dal klip pa Nu

10 10 härtat öppnar se likt vårens sip pa, vå rens sip pa Nu ly ser so len ö ver dal klip pa här tat öpp nar al klip pa, vå rens Nu ly ser so len ö ver dal klip pa här tat öpp nar se sip likt vå rens sip pa pa ll stel het smäl ter bort mång a kän ner se likt vå rens sip pa Ny att den na vall färd ger dom ny a vän ner ll stel het smäl ter ȧ vän ner bort mång a kän ner att den na vall färd ger dom ny a vän ner tt den na vallfärd ger dom ny a vän ner Ny tt a vän ner tt den na vall färd ger dom den na vallfärd ger dom ny a vän ner Ny a vän ner

11 11 ny a vän ner am bi ri bam bam bam x fade out (Frun från ath) fter många långa pilgrimssteg sköna skrönor är vi än en gång på krogen S S f a ditt stop F m F m läs ka de öl är bäst för F m de me! Klun ka värd klunka gäst, vat ten får du dric ka mest, F m ovisst, ni förstår att nu behöver vi en styrketår! h = 60 vin nån gång när Öl för de det är fest F m öl för me a ditt stop Öl är än Fyll ditt stop i då allra bäst! gen å he! F rick, a drick lik som en häst Snart du läggs i gravens grop, F F m F m F m skynda på töm ditt stop! Öl är än då allra bäst!

12 12 h = 52 as 1 När ag stop man så: lla m dör äng on ska lar de i In Han det ske na sung ska ge en te är Fan en krog, ska han hö ra da bön som låt en dric ka mitt han på er se en den krog dan då Fma ru släng frälst, rop kan då När ag dör n dryckesvisa sig a låt på är sitt en sto ut stic an den ka m/ i bland tun ber Her Ke ru de ne nor ren ber att ska skum va ro man ra pa hop man då Öl, öl, öl, öl! Kommer när den till en de hu 12 Öl, öl, öl, öl! Öl! Sopr/lt 2 Och om en Och den (Frun från ath) Han var väl tugo år, fyrtio ag för lammkött har ag alltid varit svag Kören hoar Var var ag nu n månad efteråt vårt bröllop firades med pomp ståt C F Hymen q = 76 (instr) (kör) ho m ho ho U ho u Hy men, hy men, låt ditt lus strå la ö ver det ta hus

13 1 C Sig ne des sa kä ra två som till bröl lops bäd den gå! F m C (Kören fortsätter hoa ) (instr) (kör) U ho ho ho ho u (Frun från ath) llt vad ag ägde, fick han i gåva et ångrade ag sedan, vill ag lova C F m Hy men, hy men, låt ditt lus strå la ö ver det ta hus C F m C Sig ne des sa kä ra två som till bröl lops bäd den gå! (Frun från ath) a kors, så många minnen som ag har ifrån min ungdom, det var glada dar å var ag pigg söt lätt på foten det killar ända in i härteroten var gång ag tänker på det Mina män var mycket nöda, a det minns ag än e sa ag hade världens bästa skrev ag tror knappast att de överdrev

14 S 1 Flyr man kvinnan Intro 5 q = 10 Oh Flyr man kvinnan blir hon 5 an ge lä gen men om man tig ger är hon o be nägen n /5 bil lig va ra tycks ha fö ga vär de om det vet kvinnfolk me ra än de lär de a, m flyr man kvinnan blir hon an ge lä gen men om man tig ger är hon o be nägen n bil lig va ra tycks ha /5 fö ga vär de om det vet kvinnfolk me ra än de lär de (Frun från ath) Låt vår Herre sända oss friska unga män med raska tag i sängen låt oss få övertag!

15 15 en man som inte lyder hustruns bud låt honom inte leva länge ud! 5 Oh Flyr man kvinnan blir hon 5 an ge lä gen men om man tig ger är hon o be nägen n /5 bil lig va ra tycks ha fö ga vär de om det vet kvinnfolk me ra än de lär de a, m flyr man kvinnan blir hon an ge lä gen men om man tig ger är hon o be nägen n bil lig va ra tycks ha /5 fö ga vär de om det vet kvinn folk me ra (Frun från ath) Se så, töm nu era krus! gå till sängs tills himmelen står lus Änglar vaka kring vårt hus Låt oss se uds himlalus än de lär de

16 16 Intro Änglar vaka q = Äng lar va ka C n C kring vårt hus n Låt oss se uds him la lus! F När av mörk rets makt vi ho tas F m led oss, stöd oss, Sank te o mas! Äng lar va ka C kring vårt hus n

17 17 (Frun från ath) Ständigt lockar Satan oss ifrån den rätta vägen På su sätt vill han snära dig resa hinder på din stig a, han är slug trägen e su dödssynderna Intro q = m o o la la o o la la o o la la o e 2 ill y m stän lätt m/ digt ans mor loc äng Vin kar han cit Sa för Om tan de oss sen ni a i till a, C m från lus kär den tans lek rät he stark ta ta vä trakt vis gen (instr) C m På till be m su gi seg m / sätt rig rar vill het bå han de snär fros synd a se dig ri nöd blott m re Her för m / sa ren oss hin ud ge der kan nom på stå kval din oss stig bi död a, mot till C m han Sa Her är slug trä tanshems ka rens pa ra makt dis gen! (instr)

18 1 C m Se, n n hög lu lu färd sets sets /7 är äng äng ett el el m berg le le /7 så brant der oss der oss han med med C för stof stof de tets tets till barn barn dess han han krön går går Vul Han Han /7 m ka nens vre de spru är är oss oss när, när, han han tar tar tar vår vår /7 där hand hand sin C m eld le le som der der allt oss oss för till till tär him lens him lens land land där där C m av e e und vig vig gör kär kär de lek lek grön, rår, rår, 12 C av e und gör vig kär de lek grön rår C C ƒ rit e vig kär lek ƒ rit,, U rår u (Frun från ath) a, kärlek stark vis besegrar både synd nöd för oss genom kval död till Herrens Paradis

19 19 Vårvisa h = 66 Vå Vå So ren ren len kom är spe mer en lar 6 / i här upp ap lig till ril, tid, dans, frost luv vå ligt ren snö reg allt är net för bor ström ny ta mar ar Lär Kär ort kan le mot stäm ken sko mer upp står upp gens blå 6 6 / sin a drill, går rand / kal de vand ven till rar ut mö pa ur tes ren / kät det hand ten vill Nät terna är i vår, hand tid som för på lu lät blir sa ta kor ta dröm mar sky ar (Frun från ath) Mina goda vänner! Vi är snart framme i Canterbury, det kan vara dags med en slutreplik

20 20 e su dödssynderna Kärleken är inte något man binder med kedor, lagar eller andra hinder n kvinna vill inte vara träl mannen vill ha sin frihet kär ämväl är vänlighet vett får råda lika är det den starkaste som först ger vika et äktenskap är bäst där ingen rår men båda älskar tillmötesgår Intro q = m o o la la o o la la o o la la o 1 2 y m m/ mor Vin cit Om ni a a, kär lek stark vis C m (instr) C m be m m / seg rar bå de synd nöd m m / för oss ge nom kval död till Her rens pa ra dis C m (instr)

21 21 C m n C stof tets barn han går Han /7 m /7 lu sets äng el le der oss med m /7 /7 är oss när, han tar vår hand C m le der oss till him lens land där e vig kär lek rår, C m C ƒ rit, U e vig kär lek ƒ rit, rår u

22 22 Intro ryt upp = 0 q sim (Frun från ath) et är sant visst att äkta kärleksglöd kan övervinna både synd död ryt upp! ryt upp! ryt upp! u pil rid grim till var Can nu ter bu ry glad! stad! a 1 2 ram tam tar ra tar ra tam tam n del går dit för öl sko en del går dit för bön Föl

23 2 med oss al la till Can ter bu ry, vår vall färd är så x skön ryt upp! ryt upp! ryt upp! fade out Fine

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow

Ängel utan vingar. En musikal av Karin Runow Ängel utan vingar En musikal av Karin Runo M U S I K L E N : Ä N E L U T N V I N R INFORMTION Tack för du valt köpa ta not och textmaterial u har köpt ta häfte äger rätt kopiera manus och sånger åt di

Läs mer

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå.

Barn och vuxna stora och små, upp och stå på tå Även då, även då vi ej kan himlen nå. Solen har gått ner Solen har gått ner, mörkret faller till, inget kan gå fel, men ser vi efter får vi se För det är nu de visar sig fram. Deras sanna jag, som ej får blomma om dan, lyser upp som en brand.

Läs mer

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63)

Fader Bergström, stäm upp och klinga (epistel nr 63) Fader Bergström, stäm upp klinga (epistel nr 6) ext musik: Carl Michael Bellman Soprano 1 Soprano 2 lto enor.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp.. Berg - ström, stäm upp kling - a, öpp -

Läs mer

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade

Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade Hon log, ett litet bittert leende. Så söt, så vacker hon var! Det var fest på slottet i går kväll, började hon. Bröllop. Alla var där och vi hade många gäster från utlandet. En av dom tyska prinsarna uppvaktade

Läs mer

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten

Ali, Sara och Allemansråttan. - En saga om allemansrätten Ali, Sara och Allemansråttan - En saga om allemansrätten Stiftelsen Håll Sverige Rent Juni 2014 Författare: Ann-Christin Björnfot, Håll Sverige Rent Illustrationer: Fia Sjögren Grafisk form: Ida Holmberg,

Läs mer

Vårt land. Hymn ur Finlandia. Solenna akten

Vårt land. Hymn ur Finlandia. Solenna akten Solenna akten Solenna akten Vårt land Text: J. L. Runeberg Musik: F. Pacius Vårt land, vårt land, vårt fosterland, ljud högt, o dyra ord! /: Ej lyfts en höjd mot himlens rand, ej sänks en dal, ej sköljs

Läs mer

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08

Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Älska Gud, men hur? Lukas 10:25-42 - Predikan Söderhöjdskyrkan 20.07.08 Inledning Nåd, nåd, nåd, det är bara nåd. Det är vad vi i dagens frikyrkliga förkunnelse kan få höra att Luthers budskap är om man

Läs mer

Barnmöteslektioner som fungerar

Barnmöteslektioner som fungerar Barnmöteslektioner som fungerar 1 Presentation Lektioner som fungerar 2 Förord 2 Innan ni börjar 3 Bibelns syn på barn 6 2 De fyra viktigaste 4 lektioner 7 Till dig som ledare 7 1. Gud älskar mig 8 2.

Läs mer

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige

Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige Selma Lagerlöf 24 januari 2011 i DEN KRISTNA DAGVISAN Den signade dag, som vi nu här se av himmelen till oss nedkomma, han blive oss säll, han låte sig te

Läs mer

Gå ut. i hela din värld

Gå ut. i hela din värld Gå ut i hela din värld 2 Introduktion Välkommen till undervisningen Gå ut i hela din värld. Det är väl investerad tid. Vi vet att Gud kommer att välsigna dig som tar denna tid att låta dig utrustas. Satsa

Läs mer

tytti solantaus bilder: antonia ringbom

tytti solantaus bilder: antonia ringbom tytti solantaus bilder: antonia ringbom innehållsförteckning förord 3 vad är psykisk ohälsa? 4 förändringar i känslolivet 5 förändringar i beteendet 6 tankestörningar 6 vad beror den psykiska ohälsan på?

Läs mer

Bygg upp ditt tempel!

Bygg upp ditt tempel! Bygg upp ditt tempel! Av: Johannes Djerf År 586 f kr. Så hade Babylons arméer lagt Jerusalems tempel i ruiner. Guds hus, beviset på Guds närvaro bland dem var förstört. Men några årtionden senare omkring

Läs mer

32. Helig mark 48. Here I am to worship 33. Herre kom / Let it rain 34. Herren är min starkhet 36. Hosanna 78. How great is our God 37.

32. Helig mark 48. Here I am to worship 33. Herre kom / Let it rain 34. Herren är min starkhet 36. Hosanna 78. How great is our God 37. Innehåll 1. bove all 2. llt som u har sagt 3. tt lära känna 85. wesome od 4. Bara u 5. Bara i ig 6. Bara Jesus 7. Beautiful One 9. Be my everything 10. Better is one day in Your love 91. Blessed be Your

Läs mer

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5

K T H s P E R S O N A LT I D N I N G NR 2 / 0 5 Återinför snuvakuten L å n g t i d s s j u ka skulle gynnas om fö re t a g s- h ä l s ovå rden fick behandla va n l i ga snuvo r. Då skulle bako m l i ggande fa k to rer ka n s ke u p p t ä c ka s, menar

Läs mer

1. INT. FÄNGELSE. DAG.

1. INT. FÄNGELSE. DAG. 1. INT. FÄNGELSE. DAG. Ljuset skär mellan gallret framför fönstret, i breda stråk genom röken från cigaretterna. Stumma och uppslukade spelar männen runt bordet sina kort. De har alla samma grå bruna kläder

Läs mer

Jag vill lära känna Kristus

Jag vill lära känna Kristus Jag vill lära känna Kristus Fil.3:1 11 Av: Johannes Djerf Jag tänkte börja dagens predikan som är en del av vår vandring i filipperbrevet den här hösten, med ett klipp ifrån en film som heter oh, brother

Läs mer

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr

Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr Att vara förebedjare ett material från Livskraft Norr 1. Inledande tankar om förbön Först och främst uppmanar jag till bön och åkallan, till förbön och tacksägelse för alla människor (1 Tim 2:1). Denna

Läs mer

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA

#8 TITTA MOT SKYN ROBERT, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA #8 TITTA MOT SKYN, KATARINA, JOSEFIN SNEEL, SOPIGA SOPHIE, PELLE PLUTT, FATTIGA CUE: KATARINA: Fel! Du är en trevlig kille, Roa. En trevlig kille! Misterioso KATARINA: Men du knallar omkring uppe land

Läs mer

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24

081901Brida.ORIG.indd 17 08-05-26 15.36.24 jag vill lära mig magi, sa flickan. Mästaren såg på henne. Urblekta jeans, T-shirt och det utmanande uttrycket som blyga människor gärna tar till helt i onödan. Jag måste vara dubbelt så gammal som hon,

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas!

Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Hjälp! Mina föräldrar ska skiljas! Vad händer när föräldrarna ska skiljas? Vad kan jag som barn göra? Är det bara jag som tycker det är jobbigt? Varför lyssnar ingen på mig? Många barn och unga skriver

Läs mer

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf

En dag av nåd! Av: Johannes Djerf En dag av nåd! Av: Johannes Djerf Jag tror att de flesta utav oss någon gång suttit framför tv:n och varit engagerad i någon dokusåpa av något slag, även om vi kanske inte vill erkänna det. Ett program

Läs mer

Vägledning. för de unga

Vägledning. för de unga Vägledning för de unga Budskap till ungdomar från första presidentskapet VÅRA KÄRA UNGA MÄN OCH KVINNOR, vi har stort förtroende för er. Ni är älskade söner och döttrar till Gud och han har er i sina

Läs mer

s k a j a g g ö r a?

s k a j a g g ö r a? V a d s k a j a g g ö r a? 31 brev till kvinnojourerna och tjejjourerna 1 Manifest Sverige är ett av världens minst ojämställda länder. Ändå är mäns våld mot kvinnor ett av våra största samhällsproblem.

Läs mer

SAGOSTIGEN AB ENTRÉSTUGAN 0157-441 24 HÄLLARENS GÅRD CAFÉSTUGAN 0157-440 33 640 32 MALMKÖPING www.sagostigen.se FAX: 0157-442 72

SAGOSTIGEN AB ENTRÉSTUGAN 0157-441 24 HÄLLARENS GÅRD CAFÉSTUGAN 0157-440 33 640 32 MALMKÖPING www.sagostigen.se FAX: 0157-442 72 TRE BJÖRNAR ASKUNGE- PRINSENS SLOTT BOCKARNAS BRO TUMMAHÅLET ARBETSBYTET DVÄRGEN SNÖVIT LEK- OMRÅDE ASKUNGEN LINBANA LADUGÅRDEN *TOALETTER CAFÉ MORS LILLA OLLE KEJSARENS NYA KLÄDER SÖTGRÖTEN PRINSESSAN

Läs mer

HATETS SÅNGER. Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885 1910) HATETS SÅNGER. Innehåll

HATETS SÅNGER. Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885 1910) HATETS SÅNGER. Innehåll 1 HATETS SÅNGER Tidig svensk socialistisk diktning i urval (1885 1910) HATETS SÅNGER Innehåll Inledning... 1 I. Den röda avstampen... 2 II. De socialistiska slynglarna... 32 III. Domedagens åskledarmontör...

Läs mer

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au

fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Sandviklln flå 1870-1880-ta~lln fl å9ta antflcknifl9at Ilt miflflflt au Si9tiJ ~ötalluofl 1948 aa.:""a,. A--.~? ~ ~ ~... d'~."" jh" 167/?- I'BD...,.~~ ~1'--'~ ~ ~ --- ~., 11._ /9~8 NÅGRA ANTECKNINGAR UR

Läs mer

Jag känner ingen nåd. För jag är inte gjord som du. Och jag har släppt min tråd, nu kan jag inte finna ut.

Jag känner ingen nåd. För jag är inte gjord som du. Och jag har släppt min tråd, nu kan jag inte finna ut. Andas In Andas in, finn fram den luft som du vet ger dig lust när du andas in Ge det mening och le för då finns du lite mer, när du andas in Fantasin ej ser de gränser som e, när du andas in. Släpp ditt

Läs mer

Stenen i mitt hjärta. Mitt hjärta av sten. Dess såriga yta.

Stenen i mitt hjärta. Mitt hjärta av sten. Dess såriga yta. GREKLAND. ÖARNA Ibland inträdde ett slags siktdjup. Schakt, rakt ner genom tiden, livet. Och långt därnere något som liknade lycka. Vägarna ner från bergen. Svalare i luften i skymningen, rent av kyligt

Läs mer

En vanlig dag i Kongo-Brazzaville

En vanlig dag i Kongo-Brazzaville En vanlig dag i Kongo-Brazzaville Ett rollspel Ledarmaterial För barn mellan 7 och 9 år, eventuellt ända upp till 11 år En vanlig dag i Kongo-Brazzaville Ett rollspel Introduktion Detta är ett ledarmaterial

Läs mer