Fattigdom och social utestängning bland äldre EU-medborgare. Samlad rapport - januari 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fattigdom och social utestängning bland äldre EU-medborgare. Samlad rapport - januari 2011"

Transkript

1 Kvalitativ studie Fattigdom och social utestängning bland äldre EU-medborgare Samlad rapport - januari 2011 Kvalitativ studie TNS Qual+ Denna undersökning har beställts av Europaparlamentet. De åsikter som uttrycks i detta dokument är inte Europaparlamentets egna. Tolkningarna och åsikterna är endast upphovsmännens. 1

2 Kvalitativ Eurobarometerundersökning FATTIGDOM OCH SOCIAL UTESTÄNGNING Utförd av TNS Qual+ på uppdrag av Europaparlamentet TNS Qual+ Avenue Herrmann Debroux, Bryssel Belgien 2

3 INNEHÅLL 1 SAMMANFATTNING Resultat i korthet Synen på media och samhället, och de intervjuade personernas egna erfarenheter Beslutsfattarnas förståelse av problem som rör fattigdom och social utestängning EU:s politiska insatser mot fattigdom kunskap och förväntningar Särskilda problem Internet, levnadsvillkor och sysselsättning MÅL OCH METOD Bakgrund och mål Metod och urval Utformning Diskussionsunderlag Tidpunkt HUVUDPROBLEM De viktigaste resultaten Medias bild av fattigdom och social utestängning Problem när det gäller fattigdom och social utestängning som påverkar de intervjuade personernas liv Levnadskostnader Hälsovård och vårdhem Levnadsvillkor och miljö Nedärvd fattigdom Arbetslöshet Bristande stöd Byråkrati Samhällets syn på fattigdom och social utestängning Aspekter som media inte tagit upp i sin rapportering om fattigdom och social utslagning FÖRSTÅELSE FÖR FRÅGOR SOM RÖR FATTIGDOM OCH SOCIAL UTSLAGNING De viktigaste resultaten Hur väl förstår beslutsfattare fattigdom och social utslagning? Frågor som anses förstås väl Frågor som inte anses förstås väl Hur förståelsen kan förbättras POLITISKA ÅTGÄRDER De viktigaste resultaten Kännedom om EU:s åtgärder för att bekämpa fattigdomen Vad EU bör göra för att ta itu med fattigdomen Viktiga budskap till beslutsfattare Vad beslutsfattarna bör göra SÄRSKILDA FRÅGOR De viktigaste resultaten Internettillgång Konsekvenser av att (inte) ha tillgång till Internet Vad beslutsfattare bör göra åt Internettillgången Levnadsvillkor och bostadsområden Deltagarnas särskilda problem Vad beslutsfattare bör göra åt levnadsvillkoren Problem att hitta arbete Deltagarnas särskilda problem Vad beslutsfattare bör göra åt de äldres svårigheter att hitta arbete 64 3

4 Bokstavskoder för länder 1 Belgien Tjeckien Danmark Frankrike Tyskland Grekland Ungern Irland Italien Lettland Malta Polen Portugal Rumänien Slovakien Spanien Sverige Storbritannien BE CZ DK FR DE EL HU IE IT LV MT PL PT RO SK ES SE UK 1 Medlemsstaterna anges inom parentes i brödtexten i rapporten, vilket betyder att problemet i fråga främst togs upp av personer från dessa särskilda länder. 4

5 1 SAMMANFATTNING Nästan 84 miljoner EU-medborgare befinner sig i riskzonen för fattigdom. Därför gick Europeiska unionen (EU) och medlemsstaterna samman för att göra 2010 till det europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning. De främsta målen var att öka den allmänna medvetenheten om dessa problem och förnya EU:s och medlemsstaternas politiska åtagande att bekämpa fattigdom och social utestängning. Den vägledande principen för år 2010 var att ge uttryck för oron bland de människor som måste leva med fattigdom och social utestängning och att inspirera alla EU-medborgare och andra berörda parter att engagera sig i dessa viktiga frågor. 2 Mot denna bakgrund lät Europaparlamentet göra en kvalitativ undersökning i 18 EU-medlemsstater för att undersöka problemen för de människor som lever i fattigdom och som står inför social utestängning. Resultaten från undersökningen, vilka finns i denna samlade rapport, kommer att utgöra ett direkt bidrag till EU:s Medborgarnas Agora om kris och fattigdom, som kommer att äga rum i januari De allmänna målen med undersökningen var att identifiera de särskilda problemen för de människor som lever i fattigdom och som står inför eller som riskerar social utestängning för att fastställa de områden som kan tas upp i bidraget till Medborgarnas Agora 2011, och sedan ge EU:s beslutsfattare vid Medborgarnas Agora 2011 en direkt inblick i den oro som finns bland de människor som lever i fattigdom och social utestängning. Runt om i de 18 utvalda medlemsstaterna deltog totalt 160 personer från 60 år och uppåt i undersökningen vilka levde under fattigdomsgränsen i sina länder. Följande uppdelning kan göras av de intervjuade personerna: Två tredjedelar av de intervjuade personerna var pensionärer. En minoritet av dessa hade gått i pension av invaliditets-/hälsoskäl. En minoritet av de intervjuade personer som hade gått i pension drygade ut sin pension med extraarbete. En tredjedel av de intervjuade personerna var inte pensionärer. Ungefär hälften av dessa arbetade och de övriga var arbetslösa. De yrkesverksamma arbetade inom en rad olika områden, t.ex. som städare, vaktmästare, skyltmakare, säkerhetsvakt, skräddare, florist, barnvakt etc. Några var även deltidsarbetande eller egenföretagare. Strax över en tredjedel av de intervjuade personerna var gifta eller sammanboende. De återstående två tredjedelarna var ensamstående, skilda, separerade eller änkemän/änkor. Vissa, om än en minoritet, av de intervjuade personerna hade barn som antingen bodde hos dem eller som fick någon form av ekonomisk hjälp av dem. 2 5

6 1.1 Resultat i korthet Undersökningen visar en befolkning som känner sig bortglömd av samhället i stort, som inte anser att deras verklighet stämmer överens med den bild som ges i traditionell media och som inte tycker att beslutsfattarna förstår hur livet är för dem som står inför fattigdom och social utestängning. De största problemen är de materiella och vardagliga aspekterna av fattigdom levnadskostnader, sysselsättning, pension samt hälso- och sjukvård. De mindre konkreta aspekterna är också viktiga hur social utestängning påverkar självkänslan och önskan att få sin röst hörd och bli uppskattad av samhället. Denna känsla av osynlighet och utestängning förstärks ofta av stigmatiseringen av fattigdom och den känsla av skam eller förlägenhet som många av de intervjuade personerna upplever. Undersökningen ledde fram till följande teman: Fattiga äldre människor tycker inte att det finns någon som bryr sig om dem eller deras dagliga bekymmer Låt oss vara uppriktiga: Det finns inte och har aldrig funnits någon som bryr sig om de fattiga. (EL, man, 70) Media är inte intresserad av att skriva om hur de har det Jag tycker inte att fattigdom får så mycket utrymme i media. Jag tycker att man visar mer om välstånd på tv... Alla är rika, alla är vackra och alla är smala. Det visas inte så mycket fattigdom i media... Antagligen är det så eftersom folk vill se den rika sidan av världen och inte den fattiga. (UK, kvinna, 64) Beslutsfattarna vet hur fattigdomen är i siffror men har begränsade kunskaper om verkligheten Inget händer, för om vi frågar dem hur mycket en liter mjölk kostar vet de inte det. De vet inte vad saker och ting kostar. De behöver inte gå och handla. De vet att fattigdom finns, men de vet inte vad det innebär. Det finns enormt många rika men även enormt många fattiga. (HU, man, 60) Fattiga äldre människor tycker att de har en begränsad talan De borde prata med gamla människor för att förstå hur de lever, hur det är att vara ensam och helt isolerad. (PT, kvinna, 72) Grundläggande saker som mat, säkerhet, boende, hälsa och sysselsättning är det som oroar dem mest Det finns de som bara kan lägga 3 zloty per dag på mat. Detta innebär att de måste spä ut mjölk med vatten och klara sig på en liter mjölk och några limpor bröd på hela veckan. (PL, man, 69) 6

7 De är också angelägna om att fylla en funktion i samhället och ha lite värdighet i livet Så att man kan leva på ett värdigt och mänskligt sätt när man är gammal. (DE, kvinna, 62) Nästan alla de saker som de oroar sig mest för har att göra med pensionsinkomst och sysselsättningsproblem, och man bör fokusera på just detta i politiken på såväl nationell nivå som EU-nivå Hälso- och sjukvårdskostnader äter upp hela pensionen. (SK, kvinna, 63) De intervjuade personerna tvivlade ofta på att den politiska viljan finns för att göra detta De [beslutsfattarna] är så upptagna med att sitta i möten och diskutera än det ena, än det andra att de i sådana fall måste ha ett annat möte för att diskutera vad de diskuterade vid det första mötet, men ingenting blir egentligen gjort. (UK, kvinna, 69) 1.2 Synen på media och samhället, och de intervjuade personernas egna erfarenheter Den vanligaste uppfattningen bland de intervjuade personerna var att intresset för problemen med fattigdom och social utestängning var långt ifrån tillräckligt. Det som man ansåg var det främsta skälet till denna bristande framställning var att media endast verkade vilja rapportera om välstånd, rikedom, skönhet och ungdomlighet. Dessa ämnen betraktades som saker som människor strävar efter och som därför anses vara säljande eller av nyhetsvärde. De intervjuade personerna ansåg att medias skildring av problem som rör fattigdom och social utestängning var överdriven eller felaktig, t.ex. o o med hjälp av siffror (tal/statistik) och visuellt gripande bilder (t.ex. svältande människor, ensamhet och isolering samt förfallna lokala bostadsområden), eller på ett extremt och uppseendeväckande sätt. Dessa framställningar ansågs vara oriktiga och vilseledande. I kontrast till dessa oriktiga framställningar av fattigdom och social utestängning i media, angav de intervjuade personerna en rad saker som de tycker påverkar deras vardagliga liv. Dessa tenderade att vara grundläggande materiella aspekter av fattigdom, och de mest framträdande var följande: o Levnadskostnader. o Hälsovård och vårdhem. o Levnadsvillkor och miljö. o Nedärvd fattigdom det faktum att de måste hjälpa sina barn eller oroar sig för unga människors sysselsättningsmöjligheter. 7

8 De intervjuade personerna förklarade även hur dessa aspekter, t.ex. höga levnadskostnader och låga pensioner, leder till social utestängning och isolering. De intervjuade personerna ansåg generellt sett att samhället återspeglade medias inställning till att skildra problem som rör fattigdom och social utestängning, eftersom samhället till stor del ignorerade problemen och inte förstod eller hade en naiv syn på de intervjuade personernas situation. De intervjuade personerna kände sig uteslutna från samhället och ansåg dessutom att det fanns brist på empati, handling och intresse från samhällets sida när det gäller problem som rör fattigdom och social utestängning, eftersom människor inte verkar bry sig om det inte drabbar dem personligen. Majoriteten av de intervjuade personerna tyckte att det i medias bild av fattigdom och social utestängning saknas riktiga exempel eller fallstudier om människor som lever i fattigdom och om hur de klarar av riktiga, vardagliga problem. De intervjuade personerna skulle vilja ha en medierapportering o som uppmärksammar pensionärernas levnadsvillkor, t.ex. bostadsvillkor och bostadsområden, låga inkomster, hur man klarar sig på en liten budget, problem med att åldras, höga kostnader för el och annan förbrukning och höga hyreskostnader etc., och o som tar upp de olika anledningarna till varför människor har blivit fattiga. 1.3 Beslutsfattarnas förståelse av problem som rör fattigdom och social utestängning Den allra bredaste uppfattningen bland de intervjuade personerna var att beslutsfattare, på lokal eller nationell nivå eller EU-nivå, inte förstod problemen med fattigdom och social utestängning i någon vidare mån. Den främsta anledningen till denna bristande förståelse var att man anser att beslutsfattarna lever ett privilegierat liv, har en hög lön och därför inte löper risk att drabbas av fattigdom eller social utestängning. En bristande förståelse från beslutsfattarnas sida innebär nödvändigtvis inte att beslutsfattarna inte är medvetna om problemen. De intervjuade personerna ansåg dock att beslutsfattarna visade på bristande handling, intresse och empati. De intervjuade personerna tyckte ofta att beslutsfattarna hade god kännedom om sifferuppgifter, t.ex. statistik om antalet personer som lever i fattigdom, och om den summa pengar som avsätts till sociala pensioner eller socialt stöd. Enligt vissa innebar detta dock inte att beslutsfattarna förstår hur deras vardagliga liv ser ut en aspekt som man ansåg att det fanns bristande förståelse av. 8

9 Eftersom beslutsfattarna anses ha bristande direkt erfarenhet av fattigdom och social utestängning, föreslog vissa att socialt utestängda medborgare eller människor som lever i fattigdom skulle kunna fungera som rådgivare för beslutsfattarna i dessa frågor. 1.4 EU:s politiska insatser mot fattigdom kunskap och förväntningar De intervjuade personerna visste generellt sett inte mycket om EU:s politiska insatser mot fattigdom men antog att EU hade fattigdomsrelaterade frågor på sin dagordning rent allmänt. Följaktligen kunde de intervjuade personerna bara ge ett fåtal exempel på politiska insatser eller åtgärder från EU:s sida som de kände till eller hade varit med om. De intervjuade personerna gav olika förslag om vad EU borde göra för att bekämpa fattigdomen. De två vanligaste förslagen var följande: o Att ta itu med arbetslösheten. o Att förbättra levnadsvillkoren och bostadsområdena. Det framgick även tydligt att EU borde vidta åtgärder som att öka pensionerna, förbättra tillgången till och införa mer överkomliga priser på hälso- och sjukvård och ge socialt stöd till de som behöver och kommunicera med fattiga och socialt utestängda för att fastställa deras behov. Det framgick tydligt av svaren att sådana åtgärder inte bara skulle förbättra de intervjuade personernas livskvalitet materiellt sett, utan att det även skulle ge ett antal psykologiska fördelar. Dessa åtgärder inbegriper följande: att återupprätta personernas värdighet (eftersom fattigdom fortfarande uppfattas som skamligt eller pinsamt), att hjälpa människor att bli mer aktiva (t.ex. genom sysselsättning) och därigenom minska ensamheten och att hjälpa till att övervinna människornas eventuella osäkerhet och rädsla inför sin framtid. Som svar på frågan om vad politikerna först och främst borde ta itu med, betonade de intervjuade personerna ett antal saker, t.ex. att bekämpa fattigdomen, fokusera på ekonomin och infrastrukturen (såsom hälsovård och boende) och lyssna på dem som är äldre och fattiga eller socialt utestängda. Man hänvisade återigen till åtgärder som inte bara skulle tillgodose de materiella behoven hos äldre och fattiga eller socialt utestängda utan som även skulle ge dem en känsla av att det finns en mening och ett syfte, t.ex. genom att delta i kulturell verksamhet eller dela med sig av sina yrkesfärdigheter till yngre generationer. 1.5 Särskilda problem Internet, levnadsvillkor och sysselsättning Ungefär en tredjedel av de intervjuade personerna hade tillgång till Internet via en dator i hemmet, via en familjemedlems (t.ex. ett barns) dator eller via ett bibliotek eller lokala utbildningsorganisationer. De som inte hade 9

10 tillgång till Internet uppgav att de främsta skälen till detta var kostnaden och problemet att hantera den nya tekniken. De intervjuade personer som inte hade tillgång till Internet hade delade uppfattningar om huruvida de skulle vilja ha tillgång till denna teknik. För många är det konsekvensen av att inte ha eller att ha begränsad tillgång till Internet som bidrar till ensamhet, isolering, depression, stress och oro och känslan att vara utestängd från samhället. De intervjuade personerna skulle vilja att EU:s beslutsfattare ställer kostnadsfri eller kraftigt subventionerad Internetanslutning och datorkurser till förfogande. Majoriteten av de intervjuade personerna uttryckte en viss oro över sina dåliga levnadsvillkor och/eller det bostadsområde där de bodde. Oro uttrycktes över en rad olika aspekter varav de mest framträdande var asocialt beteende och säkerhet, bristande underhåll av de byggnader som de intervjuade personerna bodde i och renheten på gatorna. Föga överraskande ville de intervjuade personerna se åtgärder från EU:s beslutsfattare på dessa särskilda områden: höja människornas pension, minska skatten för pensionärerna och subventionera kostnaderna för el och annan förbrukning samt hyra, eftersom man då skulle ha pengar över för väsentligt underhåll av byggnaderna. De intervjuade personerna nämnde även en rad problem som påverkade deras möjlighet att finna arbete. De mest framträdande var åldershinder eller åldersdiskriminering och allmänt stigande arbetslöshetssiffror. För att åtgärda dessa problem ville de intervjuade personerna att EU:s beslutsfattare skulle skapa fler arbetstillfällen, vidta åtgärder för att bekämpa åldersdiskriminering i arbetet och få arbetsförmedlingar att göra ett större åtagande att finna lämpliga jobb för äldre arbetstagare. 10

11 2 MÅL OCH METOD 2.1 Bakgrund och mål Nästan 84 miljoner EU-medborgare befinner sig i riskzonen för fattigdom. Därför gick Europeiska unionen (EU) och medlemsstaterna samman för att göra 2010 till det europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning. De främsta målen var att öka den allmänna medvetenheten om dessa problem och förnya EU:s och medlemsstaternas politiska åtagande att bekämpa fattigdom och social utestängning. Den vägledande principen för år 2010 var att ge uttryck för oron bland de människor som måste leva med fattigdom och social utestängning och att inspirera alla EU-medborgare och andra berörda parter att engagera sig i dessa viktiga frågor. 3 Mot denna bakgrund lät Europaparlamentet göra en kvalitativ undersökning i 18 medlemsstater för att undersöka problemen för de människor som lever i fattigdom och som står inför social utestängning. Resultaten från undersökningen, vilka finns i denna samlade rapport, kommer att utgöra ett direkt bidrag till EU:s Medborgarnas Agora om kris och fattigdom, som kommer att äga rum i januari De allmänna målen med undersökningen var att identifiera de särskilda problemen för de människor som lever i fattigdom och som står inför eller som riskerar social utestängning för att fastställa de områden som kan omfattas av bidraget till Medborgarnas Agora 2011, och sedan ge EU:s beslutsfattare vid Medborgarnas Agora 2011 en direkt inblick i den oro som finns bland de människor som lever i fattigdom och social utestängning. 2.2 Metod och urval Utformning Undersökningen gjordes i två etapper, och denna rapport fokuserar på den första. I den första etappen utgjordes av en rad fokusgrupper i ett urval av 18 medlemsstater bestående av äldre människor från 60 år och uppåt som levde i fattigdom och stod inför social utestängning. En grupp, om cirka 90 minuter, gjordes i varje land med 8 12 deltagare som alla levde under fattigdomsgränsen i sina länder. 4 Vidare räknade man med att minst fyra intervjuade personer per grupp även skulle kunna betecknas som socialt utestängda 5. Grupperna bestod av en 3 4 Individuella gränsvärden för fattigdom tillämpades för varje medlemsstat och dessa anges i de urvalsformulär som finns som bilaga till denna rapport. Personerna valdes ut på grundval av att deras hushållsinkomst understeg det fastställda gränsvärdet, beroende på antalet personer i hushållet. 5 De intervjuade personerna klassificerades som socialt utestängda om de svarade stämmer på mig i fyra eller fler påståenden i fråga 4 i urvalsformuläret. 11

12 blandning av kvinnor och män samt av personer som hade gått i pension, som var arbetslösa och som fortfarande arbetade. En uppdelning av deltagarna per medlemsstat ges nedan. MEDLEMS KÖN STAT M F ÅLDERS KATEGO RI UNDER FATTIGDOMS GRÄNSEN SOCIALT UTESTÄNGDA PLATS FÖR FOKUSGRUPP Belgien Alla 8 av 8 Bryssel Tjeckien Alla 4 av 8 Prag Danmark Alla 10 av 11 Köpenhamn Frankrike Alla 9 av 9 Paris Tyskland Alla 10 av 10 München Grekland Alla 4 av 8 Aten Ungern Alla 6 av 8 Budapest Irland Alla 4 av 8 Dublin Italien Alla 9 av 9 Milano Lettland * - 78 Alla 8 av 10 Riga Malta Alla 9 av 10 St. Julian s Polen Alla 6 av 8 Warszawa Portugal Alla 8 av 8 Lissabon Rumänien Alla 8 av 9 Bukarest Slovakien Alla 8 av 8 Bratislava Spanien Alla 6 av 9 Madrid Sverige Alla 8 av 10 Göteborg Storbritan nien Alla 8 av 9 London * En av de intervjuade personerna i den lettiska gruppen var 59 år gammal Dessa grupper utgör totalt 160 intervjuade personer runt om i de 18 medlemsstaterna. Följande uppdelning kan göras av de intervjuade personerna: Två tredjedelar av de intervjuade personerna var pensionärer. En minoritet av dessa hade gått i pension av invaliditets-/hälsoskäl. En minoritet av de intervjuade personer som hade gått i pension drygade ut sin pension med extraarbete. En tredjedel av de intervjuade personerna var inte pensionärer. Ungefär hälften av dessa arbetade och de övriga var arbetslösa. De yrkesverksamma arbetade inom en rad olika områden, t.ex. som städare, vaktmästare, skyltmakare, säkerhetsvakt, skräddare, florist, barnvakt etc. Några var även deltidsarbetande eller egenföretagare. Strax över en tredjedel av de intervjuade personerna var gifta eller sammanboende. De återstående två tredjedelarna var ensamstående, skiljda, separerade eller änkemän/änkor. Vissa, om än en minoritet, av de intervjuade personerna hade barn som antingen bodde hos dem eller som fick någon form av ekonomisk hjälp av dem. Nästa steg i undersökningen innebar att bjuda in ett urval fokusgruppdeltagare till Bryssel i januari 2011 för en andra diskussion för att utforma ett bidrag till Medborgarnas Agora. Tabellen nedan sammanfattar hur många personer som kommer att väljas ut från var och en av de 18 medlemsstaterna. 12

13 LAND ANTAL UTVALDA FÖR DEN ANDRA OMGÅNGEN Belgien 1 Tjeckien 1 Danmark 1 Frankrike 2 Tyskland 2 Grekland 1 Ungern 1 Irland 1 Italien 2 Lettland 0 Malta 0 Polen 2 Portugal 1 Rumänien 2 Slovakien 0 Spanien 1 Sverige 1 Storbritannien 2 TOTALT Diskussionsunderlag Diskussionen inleddes med att rent allmänt utröna de intervjuade personernas tankar om hur fattigdom och social utestängning skildras i media, vad de intervjuade personerna oroar sig mest för i vardagen och hur de trodde att samhället ser på fattigdom och social utestängning. Sedan diskuterades de intervjuade personernas egna åsikter och prioriteringar när det gäller vilka aspekter av deras liv som de tyckte att beslutsfattarna förstår och vilka åtgärder som de skulle vilja att EU:s beslutsfattare vidtar. De intervjuade personerna fick ingående frågor inom tre särskilda intresseområden inom ramen för Medborgarnas Agora, nämligen Internet och annan modern kommunikationsteknik, levnadsvillkoren och miljöproblemen i de bostadsområden där de intervjuade personerna bor samt deras erfarenhet av att finna ett nytt arbete om de hade blivit arbetslösa. Avslutningsvis fick de intervjuade personerna ange en särskild sak som de ville att EU:s beslutsfattare skulle göra för att åtgärda problemen med fattigdom och social utestängning. Den diskussionsguide som användes i undersökningen finns som bilaga till denna rapport Tidpunkt Fältarbetet för denna undersökning gjordes den 6 10 december

14 3 HUVUDPROBLEM I detta kapitel behandlas några av de största problemen som de intervjuade personerna stöter på i vardagen. För att fastställa dessa problem fick de intervjuade personerna först fundera på hur frågor om fattigdom och social utestängning skildras och uppfattas i media. Denna metod tillämpades för att se till att varje intervjuad person kände sig bekväm med det eventuellt känsliga ämne som diskuterades och för att ge en ram för en senare diskussion i gruppen om de egna problemen. De intervjuade personerna fick också frågan om vad de ansåg saknades och vad de skulle vilja ändra på när det gäller hur dessa frågor skildras i media, samt hur de trodde att samhället ser på fattigdom och social utestängning. 3.1 De viktigaste resultaten Den vanligaste uppfattningen bland de intervjuade personerna var att det i olika slags media långt ifrån fanns tillräckligt intresse från medias sida för frågor om fattigdom och social utestängning. Det främsta skälet till detta bristande intresse ansågs vara att media endast verkade vilja rapportera om välstånd, rikedom, skönhet och ungdomlighet. Dessa ämnen betraktades som saker som människor strävar efter och som därför anses vara säljande eller av nyhetsvärde. De intervjuade personerna ansåg att medias skildring av problem som rör fattigdom och social utestängning främst gjordes i siffror (tal och statistik) och visuellt gripande bilder (t.ex. svältande människor, ensamhet och isolering samt förfallna lokala bostadsområden) eller på ett extremt och uppseendeväckande sätt. Dessa framställningar ansågs vara oriktiga och vilseledande. I motsats till dessa oriktiga framställningar av fattigdom och social utestängning i media, angav de intervjuade personerna en rad problem som de tycker påverkar dem i vardagen. De mest framträdande av dessa var levnadskostnader, hälsovård och vårdhem, levnadsvillkor, fattiga bostadsområden och nedärvd fattigdom. De intervjuade personerna förklarade hur dessa aspekter, t.ex. höga levnadskostnader, även leder till social utestängning och isolering. De intervjuade personerna ansåg generellt sett att samhället återspeglade medias inställning till att skildra problem som rör fattigdom och social utestängning, eftersom samhället till stor del ignorerade problemen och inte förstod eller hade en naiv syn på de intervjuade personernas situation. De intervjuade personerna kände sig socialt utestängda från samhället och ansåg dessutom att det fanns brist på empati, handling och intresse från samhällets sida när det gäller problem som rör fattigdom och social utestängning, eftersom människor inte verkar bry sig om det inte drabbar dem personligen. Majoriteten av de intervjuade personerna tyckte att det i medias bild av fattigdom och social utestängning saknas riktiga exempel eller fallstudier om människor som lever i fattigdom och om hur de klarar av riktiga, vardagliga problem. 14

15 De intervjuade personerna ville se en medierapportering som uppmärksammar pensionärernas levnadsvillkor, t.ex. bostadsvillkor och bostadsområden, låga inkomster, hur man klarar sig på en liten budget, problem med att åldras, höga kostnader för el och annan förbrukning och höga hyreskostnader. De ansåg att media även borde rapportera om de olika skälen till att människor har blivit fattiga och varför de förblir fattiga. 3.2 Medias bild av fattigdom och social utestängning Alla intervjuade personer nyttjade media i viss mån: De tittade på tv (nyhetsprogram, såpor eller dokumentärer), lyssnade på radio eller läste tidningar. Självklart gjorde de dock detta i olika utsträckning och hade tillgång till olika slags medier. Den vanligaste uppfattningen bland de intervjuade personerna var att det i de olika medierna långt ifrån fanns tillräckligt intresse från medias sida för problem som rör fattigdom och social utestängning (UK, SK, EL, DE, PL, DK, MT, LV, IE, RO, IT, PT, CZ och ES). De tyckte att man ofta slätade över dessa problem (UK, SK, DK och CZ). Jag har aldrig sett ett seriöst tv-program om fattigdom eller social utestängning. (EL, kvinna, 65) Många vill helt enkelt inte höra talas om detta. De stänger ögon och öron eftersom de inte vill konfronteras med fattigdomsproblem. (DK, kvinna, 81) Jag tror att vi måste kräva tv-program som ger en korrekt bild av medborgarna och de svårigheter som de måste möta. De måste ta upp det hela tiden. Media gör inte sitt jobb så bra. (BE, man, 60) Ingen vill höra om fattiga människor i media. Det är inget nyhetsvärde i att en viss person är helt utblottad. De som inte är fattiga vill inte veta det. (CZ, kvinna, 64) I tidningen sades det att det skulle bli 500 nya arbetstillfällen. Men de sade inte att det samtidigt skulle försvinna 700 i stadsdelen Pest (HU, man, 61) Det främsta skälet till detta bristande intresse ansågs vara att media endast verkade vilja rapportera om välstånd, rikedom, skönhet och ungdomlighet. Dessa är saker som människor strävar efter (UK, SE, ES och PL), som är säljande eller av nyhetsvärde (unga, rika och kända människors liv) och som kommer att ge högre tittarsiffror, vilket ligger i medias ekonomiska intresse (SE, RO, SK, HU, EL och PL). Vissa intervjuade personer ansåg att importen av amerikanska program också bidrar till att dessa ideal hyllas. Jag tycker inte att fattigdom får så mycket utrymme i media. Jag tycker att man visar mer om välstånd på tv... Alla är rika, alla är vackra och alla är smala. Det visas inte så mycket fattigdom i media... Antagligen är det så eftersom folk vill se den rika sidan av världen och inte den fattiga. (UK, kvinna, 64) 15

16 Vardagen är inte tilltalande. Det är bäst att vi inte ger sken av denna fattigdom utomlands. (PL, man, 64) Äldre och pensionärer framställs ofta som människor som lever ett bra liv och har ekonomiska medel. Det vore genant att porträttera äldre och pensionärer som är fattiga. (SE) Äldre/fattiga och pensionärer framhävs i media som överklassmänniskor som reser utomlands och strör pengar omkring sig. (SE, kvinna, 67) De intervjuade personerna ansåg att media skildrar problem som rör fattigdom och social utestängning på följande sätt: Media anses vara mer angelägen om att presentera siffror (tal/statistik) och visuella bilder på fattigdom (svältande människor, ensamhet och isolering samt försämrade lokala bostadsområden) som utgör konkreta och utförliga exempel på hur människor har det. Det finns information om arbetslöshetsnivån och om den stiger eller minskar, men siffrorna säger ingenting om hur människorna bakom dessa siffror har det (PT, DE, HU, DE, IT och BE). Siffrorna anses också kunna tolkas på olika sätt människor kan tolka siffrorna efter hur de vill att situationen när det gäller fattigdom och social utestängning ska vara (BE). På tv visas det mycket om människor som sover på gatan, men det är bara bilder. (PT, kvinna, 63) Det nämns ibland hur många fattiga vi har här i procent. Men man hör aldrig något närmare om det. (DE, kvinna, 62) De säger [bara] hur många det är i procent. (HU, man, 60) Fattigdom och social utestängning porträtteras på ett extremt och uppseendeväckande sätt eller ett sätt som avspeglar värsta tänkbara scenario, t.ex. en hemlös person som dör till följd av svåra väderförhållanden eller en sjuk person som kämpar in i det sista. Men man skildrar inte vardagen för en väldigt många människor (SK, IE, CZ, ES, EL, IT och BE). Om någon får cancer är det aldrig i lillfingret. Det är alltid en hjärntumör eller något annat riktigt allvarligt som de inte kommer att överleva. (IE, man, 71) Något som har samband med detta är den ytliga, stereotypa framställningen av fattiga, t.ex. i tv-såpor. Här framställs de som lata människor som inte vill arbeta och som tar till alla knep för att utnyttja välfärdssystemet (DE, DK och SK). Det anses dessutom att underhållningsindustrin ofta porträtterar fattiga människor, t.ex. i drama och komedier, som extremt fattiga, smutsiga och patetiska. Man överdriver och polariserar karaktärerna för att göra filmen intressantare eller roligare eller för att dra en mycket klarare skiljelinje. Det är dock ingen vidare rättvis bild (DK). 16

EU-MEDBORGARNAS AGENDA

EU-MEDBORGARNAS AGENDA EU-MEDBORGARNAS AGENDA Européerna säger sin mening Rättsliga frågor Innehåll 02 EU-MEDBORGARNAS AGENDA 04 DET OFFENTLIGA SAMRÅDET OM EU-MEDBORGARSKAPET 05 Vem deltog? 07 Fri rörlighet i EU 11 Medborgare

Läs mer

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE

ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE ÅLÄNDSK UTREDNINGSSERIE 2003:7 Att leva i en familj med ekonomiska svårigheter Lina Lundström Oktober 2003 ISSN 0357-735X Innehållsförteckning 1 INLEDNING 2 1.1 Finland 2 1.2 Sverige 3 1.3 Syfte-frågeställningar

Läs mer

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser

En gemensam rapport från fem Länsstyrelser En gemensam rapport från fem Länsstyrelser Förord För att förbättra psykiskt funktionshindrade personers situation antogs 1995 den s.k. psykiatrireformen. Denna reform syftar till att förbättra livsvillkoren

Läs mer

Jämlik startpunkt? Knappast

Jämlik startpunkt? Knappast rapport nr 22/2010 Jämlik startpunkt? Knappast Om barnfattigdomen i Sverige Av Jesper Bengtsson Rapporten Jämlik startpunkt? Knappast utgiven av Arbetarrörelsens Tankesmedja i juli 2010 Författare: Jesper

Läs mer

K U N S K A P O M EMU

K U N S K A P O M EMU KUNSKAP OM EMU Innehåll Förord och Vad är en studiecirkel?....................... 1 Den Europeiska Unionen bakgrund och början............. 4 Den europeiska kol- och stålunionen..........................

Läs mer

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken

Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken Vardagen bakom barnfattigdomsstatistiken 1 På marginalen Författare: Mary Douglas Form och textbearbetning: Lowe Production Tryck: Wallén & Co Grafiska AB, februari 2013 Fotografer: Olivia Arthur/Magnum

Läs mer

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R

GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R GEMENSKAP PÅ ÄLDRE DA R EN STUDIE OM ÄLDRE KINESERS LIVSSITUATION, BEHOV OCH ÖNSKEMÅL INFÖR ÅLDERDOMEN Eva Sennemark, Elizabeth Hanson, Lennart Magnusson TITEL FÖRFATTARE Gemenskap på äldre da r. En studie

Läs mer

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete. ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Per Carlson

MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete. ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs. HANDLEDARE: Per Carlson MITTUNIVERSITETET Institutionen för Socialt arbete ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs HANDLEDARE: Per Carlson SAMMANFATTNING: Under början av 1990-talet skedde ett skifte mellan brist på arbete och brist på

Läs mer

Upplevelser av diskriminering rapport

Upplevelser av diskriminering rapport Upplevelser av diskriminering rapport Tryckeriuppgifter Diskrimineringsombudsmannen, DO DO maj 2010 Artikel R1 2010 Tryck Danagårds Grafiska, Ödeshög, 2010 Upplevelser av diskriminering en sammanfattande

Läs mer

ATT DESIGNA FÖR BETEENDEFÖRÄNDRING

ATT DESIGNA FÖR BETEENDEFÖRÄNDRING Student: Jenny Hanell Samarbetspartner: SEB Handledare: Mette Agger Eriksen Examinator: Jonas Löwgren ATT DESIGNA FÖR BETEENDEFÖRÄNDRING En studie kring hur kvinnors intresse för sparande kan öka med hjälp

Läs mer

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60

innehåll kyrkan i världen inledning jag i världen vi kan påverka världens kurs världens kurs underlag för övningarna 57 mer att läsa och lära 60 grundkurs version 2.0 2011 innehåll inledning Det här är Världens kurs 4 Så här kan du använda Världens kurs 5 Genomgående tankar 8 Grundkursens upplägg 8 Till ledarna 9 Inledning/avslutning 10 Värderingsövningar

Läs mer

Socialt utsatta EUmedborgare

Socialt utsatta EUmedborgare Sociala Resursförvaltningen Socialt utsatta EUmedborgare i Malmö - deras situation och behov 2014-08-07 Pernilla Edlund Stina Jensen Anne-Lie Lindell Uppsökarverksamheten för Vuxna Sociala Resursförvaltningen

Läs mer

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling

Den nya vägen in. ett migrantperpektiv. Veronica Nordlund och Lisa Pelling Den nya vägen in ett migrantperpektiv Veronica Nordlund och Lisa Pelling 1 Innehållsförteckning Inledning... 4 Bakgrund och metod... 5 Urval... 5 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande... 5

Läs mer

SO S Samhälle 7-9. Bedömningsmodell och lösningsförslag till SOS Samhälle lärarhandledning. Av Göran Svanelid

SO S Samhälle 7-9. Bedömningsmodell och lösningsförslag till SOS Samhälle lärarhandledning. Av Göran Svanelid SO S Samhälle 7-9 Bedömningsmodell och lösningsförslag till SOS Samhälle lärarhandledning. Av Göran Svanelid SO S Samhälle 7-9 Författarna och Liber AB Får kopieras 1 Bedömningsmodell i samhällskunskap

Läs mer

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING

NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING NOVEMBER 2012 DEN NYA VÄGEN IN ETT MIGRANTPERSPEKTIV VERONICA NORDLUND OCH LISA PELLING Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Inledning... 3 Bakgrund och metod... 4 Urval... 4 Fördelningen arbetskraftsinvandrare/skyddssökande...

Läs mer

Arbeta i en globaliserad värld

Arbeta i en globaliserad värld Fakulteten för samhälls-och livsvetenskaper Christian Andersson Arbeta i en globaliserad värld Bo och arbeta i ett annat land i ett EU-perspektiv Working in a globalized world Live and work in another

Läs mer

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG

INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG INNAN LEVDE JAG, NU EXISTERAR JAG Effekter av bristande personlig assistans på livsföring och medborgarskap INNEHÅLL 4 RAPPORTENS BAKGRUND OCH SYFTE 10 KVALITATIV METOD VARFÖR DÅ? 12 RAPPORTENS METOD OCH

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet

Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014. Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Forsknings- och utvecklingsenheten Habilitering & Hjälpmedel FoU-rapport 12/2014 Ung vuxen en habiliteringsinsats för att stödja vuxenblivandet Verksamhet: Projektansvarig chef: Ansvarig för projektredovisning:

Läs mer

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen

Rapport 2015:8. Med väntan växer skulden. En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen Rapport 2015:8 Med väntan växer skulden En fördjupad studie av den kommunala budget- och skuldrådgivningen 131 Bilagor Bilaga 1 Enkät till allmänheten Bilaga 2 från allmänheten Bilaga 3 Enkät till kommunerna

Läs mer

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots

SOCIAL LOTS. Margareta Rämgård Malmö Högskola. Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots SOCIAL LOTS Margareta Rämgård Malmö Högskola Sammanfattning Rapporten är en kvalitativ utvärdering av FinsamMitt Skånes insats Social lots margareta.ramgard@mah.se [E-postadress] Inledning Social lots

Läs mer

Barnens nät Nätets barn

Barnens nät Nätets barn Barnens nät Nätets barn VÅLDSSKILDRINGSRÅDETS SKRIFTSERIE NR. 29 2003 Barnens nät Nätets barn Referat från ett kunskapsseminarium om barns och ungdomars Internetvanor Innehållsförteckning Förord 7 Referat

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet.

När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker. Barn i Sverige och Moçambique berättar om ekonomisk utsatthet. När pengarna inte räcker BRIS, SOS Barnbyar 2012 Form. Susann Karlsson Nemirovsky Redaktör. Agnete Dannenberg Texter.

Läs mer

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7

Introduktion 2. Varför inflytande för barn och unga? 3. Barnkonventionen 5. Definition av begrepp 7 Innehållsförteckning Introduktion 2 Varför inflytande för barn och unga? 3 Barnkonventionen 5 Definition av begrepp 7 Deltagande/delaktighet 7 Inflytande 8 Normer 8 Makt 9 Åldersmaktsordning 10 Olika nivåer

Läs mer

Årsrapport Stödlinjen 2009

Årsrapport Stödlinjen 2009 Årsrapport Stödlinjen 2009 www.fhi.se A 2010:09 A 2010:09 ISSN: 1653-0802 ISBN: 978-91-7257-708-4 ÅRSRAPPORT STÖDLINJEN 2009 3 Innehåll INNEHÅLL... 3 FÖRORD... 5 SAMMANFATTNING... 6 INLEDNING... 7 Vad

Läs mer

34 frågor och (försök till) svar som berör HEMLÖSHETEN

34 frågor och (försök till) svar som berör HEMLÖSHETEN GÖTEBORG 2002-09-08 34 frågor och (försök till) svar som berör HEMLÖSHETEN Göran Bengtsson Socialpedagog 1 Innehållsförteckning Bakgrund Syfte Begrepp 1. Varför blir man hemlös? 2. Vilka blir hemlösa?

Läs mer

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant

Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant VTI notat 83 2000 VTI notat 83-2000 Bilkörning på äldre dar en kvalitativ studie om att åldras som trafikant Författare FoU-enhet Projektnummer 40346 Projektnamn Uppdragsgivare Distribution Gunilla Sörensen

Läs mer

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005

Innehåll: Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo. Augusti 2005 Livskraft: Folkhälsosituationen bland deltagarna i Caritas språkträningsgrupper i Hjällbo Augusti 2005 Ann Towns, Fil Dr Gun Holmertz Eva Johannisson Madlin Krabit Innehåll: I. Bakgrund: Folkhälsoundersökningen

Läs mer

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende Utbildningsprogram för sjuksköterskor Kurs VO453C VT 2009 Examensarbete, 15 hp JAG ÄR INTE MOGEN FÖR DET ÄNNU En kvalitativ intervjustudie om äldres tankar kring att vara äldre och att flytta till äldreboende

Läs mer