Substansvärdet ökade från januari till juni med 21 % till 444 kr per aktie

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Substansvärdet ökade från januari till juni med 21 % till 444 kr per aktie"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Substansvärdet ökade från januari till juni med 21 % till 444 kr per aktie Substansvärdet uppgick per den 19 augusti till 444 kr per aktie, en ökning med 21 % sedan årsskiftet Resultat per aktie uppgick till 79,68 kr (32,93) UTVECKLING I INNEHAVEN MSABs innehav har haft ett starkt första halvår. Det fortsätter att råda finansiell samt geopolitisk oro i delar av världen, men trots detta fortsätter bolagen att växa sina verksamheter. Det vägda genomsnittet för den organiska tillväxten under första halvåret uppgick till 4 % (4), och det vägda genomsnittet för innehavens rörelseresultat ökade med 25 % (9). MSABs substansvärde uppgick till 444 kr per aktie (367) per den 30 juni, vilket motsvarar en ökning med 21 % under årets första sex månader. Detta kan jämföras med Stockholmsbörsen (OMXSPI) som steg med 7 %. Per den 19 augusti uppgick substansvärdet till 444 kr per aktie. Från årsskiftet motsvarar det en ökning med 21 %, vilket kan jämföras med Stockholmsbörsen som steg 9 % under samma period. Ulrik Svensson VD, MSAB 500 kr HISTORISK UTVECKLING SUBSTANSVÄRDE PER AKTIE 400 kr 300 kr 200 kr 100 kr 0 kr Substansvärde per aktie Börsen (OMXSPI) 1

2 INNEHAV OCH SUBSTANSVÄRDE Innehav den Verkligt värde Andel av Kapitalandel Röstandel 30 juni 2015 Antal kr/aktie Mkr portföljvärdet, % i bolaget, % i bolaget, % Hexagon , ,8 26,2 47,1 HEXPOL , ,4 26,3 46,8 AAK , ,9 33,3 33,3 ASSA ABLOY , ,7 3,9 11,5 Securitas , ,2 5,6 11,7 Loomis , ,7 8,4 13,6 Övriga innehav ,3 - - Summa ,0 Nettoskuld -846 Substansvärde Antal aktier Substansvärde per aktie (kr) 444 Förändringar i ägarandel i AAK och Hexagon beror på utnyttjande av teckningsoptioner hänförliga till bolagens incitamentsprogram för de anställda. Ökningen i antal aktier i HEXPOL och ASSA ABLOY är till följd av genomförd split om 10:1 respektive 3:1 under andra kvartalet. Innehav den Verkligt värde Andel av Kapitalandel Röstandel 31 december 2014 Antal kr/aktie Mkr portföljvärdet, % i bolaget, % i bolaget, % Hexagon , ,9 26,4 47,3 HEXPOL , ,8 26,3 46,8 ASSA ABLOY , ,4 3,9 11,5 AAK , ,1 33,7 33,7 Securitas , ,3 5,6 11,7 Loomis , ,2 8,4 13,6 Övriga innehav ,3 - - Summa ,0 Nettoskuld Substansvärde Antal aktier Substansvärde per aktie (kr) 367 Utveckling av aktieportföljen under perioden Ingående balans per 1 januari Investeringar 5 Avyttringar - Värdeförändring aktier Marknadsvärde per 30 juni

3 KONCERNEN Substansvärde Under första halvåret 2015 har MSABs substansvärde ökat med 21 %, från 367 kr per aktie den 31 december 2014 till 444 kr per aktie den 30 juni Under samma period steg Stockholmsbörsen (OMXSPI) med 7 %. Hexagon, HEXPOL och AAK var de bolag som bidrog mest till värdetillväxten. Substansvärdet är MSABs viktigaste nyckeltal eftersom det återspeglar värdet av MSABs tillgångar, som i princip utgörs av den underliggande aktieportföljen minus bolagets skulder. Aktieportföljens värde per den 30 juni uppgick till Mkr (44 903) och nettoskulden var -846 Mkr (-1 223), vilket ger ett substansvärde på Mkr (43 680). Resultat Koncernens rörelseresultat efter förvaltningskostnader uppgick till Mkr (3 930), varav värdeförändringar uppgick till Mkr (3 328). Finansnettot var -5 Mkr (-12), och resultat efter finansiella poster uppgick till Mkr (3 918). Skatt uppgick till -4 Mkr (4), och periodens resultat blev Mkr (3 922). Transaktioner med närstående Det existerar ett kreditavtal mellan MSAB och dess största aktieägare Melker Schörling Tjänste AB. Avtalet innebär att MSAB kan låna upptill 700 Mkr till marknadsmässig ränta med ett års löptid med möjlighet till förlängning. Per den 30 juni 2015 utnyttjade MSAB 0 Mkr av ovanstående kreditavtal. Under första kvartalet förvärvades en mindre post aktier i ASSA ABLOY från ett av Melker Schörlings privata bolag. Köpet genomfördes till aktuell börskurs vid förvärvstillfället och uppgick till ca 5 Mkr. Investeringar och avyttringar MSAB har inte genomfört några investeringar eller avyttringar utöver aktieposten som förvärvats i ASSA ABLOY för motsvarande ca 5 Mkr som beskrivs ovan. Likviditet och soliditet Likvida medel uppgick till 17 Mkr (1) och koncernens soliditet uppgick per den 30 juni till 98 % (97). Därutöver har gruppen outnyttjade kreditlöften på Mkr. Lån Räntebärande lån uppgick per den 30 juni till 835 Mkr (1 196). Den räntebärande nettoskulden uppgick under samma tidpunkt till 818 Mkr (1 195). Under andra kvartalet har MSAB förlängt en existerande kreditfacilitet om Mkr med fem år till Utdelning Under maj månad utbetalades ca 315 Mkr till aktieägarna motsvarande 2,65 kr per aktie (2,25). Under andra kvartalet i år erhöll MSAB utdelningar från portföljbolagen som uppgår till ca 710 Mkr. 3

4 Aktieportföljen MSABs innehav består av sex börsnoterade bolag med tydlig strategi och inriktning och med fortsatt stor utvecklingspotential. Hexagon, en världsledande leverantör av design-, mät-, och visualiseringsteknologier, är MSABs största innehav. Genom innehaven i Securitas, ASSA ABLOY och Loomis har MSAB även en stark inriktning mot säkerhetsbranschen som vi anser har stor tillväxtpotential. Samtliga innehav har en bred geografisk spridning och huvuddelen av försäljningen sker utanför Sveriges gränser. Hexagon är en ledande global leverantör av informationsteknologi som hjälper kunden att öka sin produktivitet och höja kvalitén i sina applikationer. HEXPOL är en världsledande polymerkoncern med starka globala positioner inom avancerade polymera blandningar. AAK är en global ledande tillverkare av vegetabiliska specialfetter med hög förädlingsgrad. Den årliga konferensen HxGN LIVE i USA med över deltagare gick av stapeln i juni. Konferensen är ett forum där kunder och partners kan ta del av de senaste trenderna inom geospatiala och industriella teknologier. Hexagon expanderar inom industriell mjukvara genom förvärvet av tyska Q-DAS, ett globalt företag med lösningar för statistisk processkontroll inom tillverkningsindustrin. HEXPOL har beslutat att investera i ytterligare tillverkningskapacitet för gummiblandningar i Mexiko för att stödja den växande efterfrågan från huvudsakligen fordon- och verkstadsrelaterade kunder i landet. Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att genomföra en aktiesplit om 10:1. Affärsområdet Chocolate & Confectionery Fats fortsätter att utvecklas mycket starkt med produkter inom kakaosmörersättning som draglok för tillväxten. Byggnationen av produktionsanläggningarna för special- och semispecialoljor i Kina samt Brasilien fortlöper enligt plan. ASSA ABLOY är en ledande internationell aktör som erbjuder ett komplett produktutbud inom lås- och dörrlösningar. Securitas skyddar hem, arbetsplatser och samhällen i över 50 länder runt om i världen och är kunskapsledande inom säkerhet. Loomis erbjuder säkra och effektiva helhetslösningar för distribution, hantering och återvinning av kontanter via ett globalt nätverk. ASSA ABLOY fortsätter att rapportera en mycket stark utveckling i USA, samtidigt utgörs en allt större del av bolagets omsättning av nyutvecklade produkter. Årsstämman beslutade enligt styrelsens förslag att genomföra en aktiesplit om 3:1. Under årets första kvartal uppvisade Securitas organisk tillväxt om 5 % till följd av en stark utveckling i USA. Bolaget rapporterade positiv organisk tillväxt i Spanien för första gången på flera år, vilket också bidrog till den starka tillväxten. Fortsatt fokus på säkerhetslösningar och teknologi. Efter att ha uppnått lönsamhetsmålen har Loomis ökat sitt fokus på att växa bolaget, framförallt på befintliga marknader men också genom geografisk expansion. Loomis fortsätter att vinna viktiga kontrakt på den amerikanska marknaden där bolaget ser en tydlig outsourcingtrend bland bankerna. För ytterligare information avseende utvecklingen i portföljbolagen hänvisas till respektive bolags hemsida: Hexagon HEXPOL AAK ASSA ABLOY Securitas Loomis

5 MODERBOLAGET Resultat Moderbolagets rörelseresultat efter förvaltningskostnader uppgick till Mkr (3 486), varav värdeförändringar uppgick till Mkr (2 834). Finansnettot var -5 Mkr (-12), och resultatet efter finansiella poster uppgick till Mkr (3 474). Skatt uppgick till -4 Mkr (4), och periodens resultat blev Mkr (3 478). Likviditet och soliditet Likvida medel uppgick till 17 Mkr (1) och moderbolagets soliditet uppgick per den 30 juni till 98 % (97). Lån Räntebärande lån uppgick per den 30 juni till 835 Mkr (1 196). Nettoskulden uppgick vid samma tidpunkt till 818 Mkr (1 195). 5

6 ÖVRIG INFORMATION Risker och osäkerhetsfaktorer Koncernen och moderbolaget utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: aktiekursrisk, valutarisk, ränterisk, finansieringsrisk och likviditetsrisk. Dessa risker är utförligt beskrivna på sidorna i årsredovisningen för Riskbilden har ej förändrats för MSAB sedan årsredovisningens utgivning. Redovisningsprinciper Denna delårsrapport har upprättats i enlighet med IAS 34, Delårsrapportering. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) sådana de antagits av EU, Årsredovisningslagen och RFR 1 redovisning för koncerner. Moderbolagets redovisning är upprättad i enlighet årsredovisningslagen med RFR 2 redovisning för juridiska personer. Redovisningsprinciper som tillämpats överensstämmer med de redovisningsprinciper som användes vid upprättande av den senaste årsredovisningen om ej annat anges nedan. Dessa finns publicerade på bolagets hemsida De nya IFRS standarder som trätt i kraft under 2015 får ingen effekt på redovisningen i MSAB. Informationstillfällen Delårsrapport, januari september november 2015 Bokslutskommuniké februari 2016 Kontaktinformation Ulrik Svensson, Verkställande direktör Melker Schörling AB (publ) Telefon: Birger Jarlsgatan 13 SE Stockholm Org. nr Tickerkoder MELK.SS i Bloomberg MELK.ST i Reuters Offentliggörande Informationen i denna delårsrapport är sådan som ska offentliggöras enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Rapporten lämnades för offentliggörande den 20 augusti 2015 klockan CEST. Stockholm den 20 augusti 2015 Ulrik Svensson Verkställande direktör 6

7 Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att halvårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moderbolaget och de företag som ingår i koncernen står inför. Stockholm den 20 augusti 2015 Melker Schörling Ordförande Mikael Ekdahl Vice ordförande Arvid Gierow Stefan Persson Sofia Schörling Högberg Carl Bek-Nielsen Märta Schörling Ulrik Svensson Verkställande direktör 7

8 Granskningsrapport Revisors rapport över översiktlig granskning av finansiell delårsinformation i sammandrag (delårsrapport) upprättad i enlighet med IAS 34 och 9 kap. årsredovisningslagen Inledning Vi har utfört en översiktlig granskning av den finansiella delårsinformationen i sammandrag (delårsrapport) för Melker Schörling AB (publ) per 30 juni 2015 och den sexmånadersperiod som slutade per detta datum. Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta och presentera denna finansiella delårsinformation i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen. Vårt ansvar är att uttala en slutsats om denna delårsrapport grundad på vår översiktliga granskning. Den översiktliga granskningens inriktning och omfattning Vi har utfört vår översiktliga granskning i enlighet med International Standard on Review Engagements ISRE 2410 Översiktlig granskning av finansiell delårsinformation utförd av företagets valda revisor. En översiktlig granskning består av att göra förfrågningar, i första hand till personer som är ansvariga för finansiella frågor och redovisningsfrågor, att utföra analytisk granskning och att vidta andra översiktliga granskningsåtgärder. En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god revisionssed i övrigt har. De granskningsåtgärder som vidtas vid en översiktlig granskning gör det inte möjligt för oss att skaffa oss en sådan säkerhet att vi blir medvetna om alla viktiga omständigheter som skulle kunna ha blivit identifierade om en revision utförts. Den uttalade slutsatsen grundad på en översiktlig granskning har därför inte den säkerhet som en uttalad slutsats grundad på en revision har. Slutsats Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att delårsrapporten inte, i allt väsentligt, är upprättad för koncernens del i enlighet med IAS 34 och årsredovisningslagen samt för moderbolagets del i enlighet med årsredovisningslagen. Stockholm den 20 augusti 2015 PricewaterhouseCoopers AB Martin Johansson Auktoriserad revisor 8

9 KONCERNENS RESULTATRÄKNING Mkr /4-30/ /4-30/6 Utdelningsintäkter från aktier Värdeförändringar Förvaltningskostnader Rörelseresultat Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Inkomstskatter Periodens resultat Övrigt totalresultat Summa totalresultat för perioden, netto efter skatt Hänförligt till: Moderbolagets aktieägare Minoritetsintresse Resultat per aktie * 79,68 32,93-8,94 9,19 Genomsnittligt antal aktier (tusental) * Det föreligger ingen utspädningseffekt. Resultat per aktie är hänförligt till moderbolagets aktieägare. 9

10 KONCERNENS BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Mkr Finansiella anläggningstillgångar Aktier Övriga värdepappersinnehav 10 8 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Övriga omsättningstillgångar 2 1 Likvida medel 17 1 Summa omsättningstillgångar 19 2 SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Mkr Eget kapital Eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Uppskjutna skatteskulder Övriga långfristiga skulder 10 9 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Kortfristiga räntefria skulder 2 3 Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Förändringar i eget kapital Mkr /1-31/12 Ingående eget kapital Utdelning Periodens resultat Summa eget kapital i koncernen Eget kapital per aktie Antal aktier (tusental)

11 KONCERNENS KASSAFLÖDESANALYS Mkr Periodens resultat Justering för: Skatt Resultat för värdepapper värderade till verkligt värde över resultaträkningen Löpande verksamheten Leverantörsskulder och övriga tillgångar/skulder 1-1 Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av aktier Försäljning av aktier Kassaflöde från investeringsverksamheten Upptagna lån - 20 Amortering av lån Utdelning till ägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid årets början 1 2 Likvida medel vid periodens slut Faktiska in- och utbetalningar avseende ränteintäkter, räntekostnader och utdelningar överensstämmer med de belopp som framgår av resultaträkningen. 11

12 MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Mkr Utdelning från koncernföretag Utdelning från aktier Värdeförändringar Förvaltningskostnader -9-8 Rörelseresultat Finansiella kostnader Resultat efter finansiella poster Inkomstskatter -4 4 Årets resultat

13 MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Mkr Finansiella anläggningstillgångar Aktier i koncernföretag Aktier i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Övriga värdepappersinnehav 10 8 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Upplupna intäkter 2 - Likvida medel 17 1 Summa omsättningstillgångar 19 1 SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Mkr Eget kapital Aktiekapital 3 3 Balanserade vinstmedel Periodens resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till koncernföretag 97 2 Uppskjutna skatteskulder Övriga långfristiga skulder 10 8 Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga räntebärande skulder Upplupna kostnader 2 3 Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

Stark försäljnings- och vinstökning

Stark försäljnings- och vinstökning 1 Stark försäljnings- och vinstökning 18 juli 2014 nr 10/14 Kvartalets försäljning ökade med 14%, varav 2% organisk tillväxt och uppgick till 13 964 MSEK (12 239). Stark tillväxt i APAC samt god tillväxt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2012 Substansvärdet enligt IFRS var MSEK 2 263 (3 290) vid periodens slut och SEK 39.93 per aktie (58,06) Periodens resultat uppgick till MSEK 547 (-113) och SEK 9.66 per

Läs mer

Delårsrapport januari september 2010

Delårsrapport januari september 2010 1 november 2010 Delårsrapport januari september 2010 1 juli 30 september Intäkterna ökade, justerat för valutaeffekter och räknat på jämförbart antal vardagar, med 8 procent. Innan justering ökade intäkterna

Läs mer

Nordens ledande mäklare

Nordens ledande mäklare Delårsrapport januari-juni 2009 Nordens ledande mäklare Januari-juni 2009 Rörelseintäkterna minskade med 7 procent till 343,1 MSEK (368,8 MSEK) Resultatet efter skatt ökade med 6 procent till 70,9 MSEK

Läs mer

Förbättrat resultat och stärkta marginaler

Förbättrat resultat och stärkta marginaler 8 april 2014 Förbättrat resultat och stärkta marginaler Andra kvartalet (dec-feb) Halvåret () Förändring Förändring Nettoomsättning, MSEK 1 114 1 148-34 2 357 2 393-36 Rörelseresultat exklusive engångsposter,

Läs mer

Q2 2014. Levererar enligt plan. Delårsrapport Januari-juni. Sammanfattning andra kvartalet. Sammanfattning sex månader. Finansiella nyckeltal

Q2 2014. Levererar enligt plan. Delårsrapport Januari-juni. Sammanfattning andra kvartalet. Sammanfattning sex månader. Finansiella nyckeltal Delårsrapport Januari-juni Q2 2014 Levererar enligt plan Sammanfattning andra kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 1 198 (1 108) MSEK, en ökning med 8,1% jämfört med andra kvartalet 2013. Underliggande

Läs mer

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position

Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Q1 FÖRSTA KVARTALET 1 SEPTEMBER 2014 30 NOVEMBER 2014 Fortsatt stark tillväxt och stärkt position Första kvartalet 20 i sammandrag Första kvartalet Nettoomsättningen ökade med 13 procent under kvartalet

Läs mer

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år)

Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Delårsrapport juli - september 2014 Q3 2014 Tredje kvartalet 2014 (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen uppgick till 23 725 tkr (18 858 tkr) vilket motsvarar en ökning med 25,8 procent.

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 2009

Delårsrapport januari - juni 2009 Delårsrapport januari - juni 2009 Med stort ansvar och egna resurser erbjuder ICM Kungsholms ett heltäckande sortiment av högkvalitativa flyttjänster till kunder som värderar trygghet och bekvämlighet.

Läs mer

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21

Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Pressmeddelande från Elanders AB (publ) 2010-10-21 Januari-september Omsättningen sjönk med 6,7 % och uppgick till 1 215,0 (1 302,0 ). Rörelseresultatet uppgick till -81,8 (-31,7 ), varav poster av engångskaraktär

Läs mer

Nettoskuld, MSEK 8 291 13 034-36,4% 8 291 13 034-36,4% 13 582 Nettoskuld/Underliggande EBITDA 3,7x 5,8x -2,1x 3,7x 5,8x -2,1x 6,2x

Nettoskuld, MSEK 8 291 13 034-36,4% 8 291 13 034-36,4% 13 582 Nettoskuld/Underliggande EBITDA 3,7x 5,8x -2,1x 3,7x 5,8x -2,1x 6,2x DELÅRSRAPPORT Januari-september Q3 2014 Ökad kundtillväxt - levererar enligt plan SAMMANFATTNING TREDJE KVARTALET Nettomsättningen uppgick till 1 210 (1 104) MSEK, en ökning med 9,6% jämfört med tredje

Läs mer

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48).

OCH. VIKTIGA Omsättningen för OM PROBI. Probi. SKATT uppgick till 4,9 MSEK (16,0). MSEK (31,9). RESULTATT EFTER SKATT SEK (0,48). PROBI AB DELÅRSRAPPORT 211-1 - 1-211 - 6-3 FORTSATT HÖG TILLVÄXT RESULTATFÖRBÄTTRING OCH KRAFTIG ANDRAA KVARTALET 211 NETTOOMSÄTTNINGEN uppgick till 24, MSEK (16,). RÖRELSERESULTATET uppgick till 6,3 MSEK

Läs mer

Halvårsrapport. Januari-juni 2015. VD-kommentar. Första halvåret. Andra kvartalet

Halvårsrapport. Januari-juni 2015. VD-kommentar. Första halvåret. Andra kvartalet Halvårsrapport Januari-juni Andra kvartalet > > Nettoomsättningen ökade under andra kvartalet med 19 procent till 1 616 Mkr (1 355). I lokala valutor minskade nettoomsättningen med 1 procent > > Rörelseresultatet

Läs mer

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015

Atlas Copco Rapport för andra kvartalet 2015 Pressmeddelande från Atlas Copco-gruppen 16 juli Atlas Copco Rapport för andra kvartalet Tillväxt inom service och förbättrad orderingång i Europa Orderingång, intäkter och rörelseresultat var rekordhöga

Läs mer

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige.

Dedicare växer snabbare än marknadstillväxten i Norge och vår bedömning är att vi växer i nivå med marknadstillväxten i Sverige. Perioden juli-september Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamheter exklusive Dedicare Assistans AB som avyttrades den 10 juli 2014. Intäkterna uppgick till 144,8

Läs mer

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16)

(-3,1) MSEK (-20,6) MSEK. Det ang. rapport lämnades. oktober 2012. Sid 1 (16) Knowit AB Delårsrapport Januari September 2012 Nettoomsättningenn ökade till 1 410,3 (11 337,6) MSEK Rörelseresultatet ( EBITA) uppgick till 108,2 (137, 7) MSEK Resultatet efter skatt uppgick till 56,0

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 Stendörren Fastigheter AB (publ) är ett fastighetsbolag aktivt inom segmenten lager och lätt industri Veddesta 2:53 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2015 STENDÖRREN FASTIGHETER

Läs mer

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT

KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT Vi levererar det stora företagets IT-kompetens med det lilla företagets själ och den enskilde konsultens engagemang KNOW IT AB DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2011 Resultat per aktie ökade med 14 procent

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2014 Kvartalsperioden juli-september, kvarvarande verksamhet Redovisade intäkter, resultat, kassaflöde och nyckeltal avser kvarvarande verksamhet, dvs. exklusive Utvecklingshuset

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (publ) Oasmia Pharmaceutical AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 maj 31 oktober 2008 KORT OM PERIODEN maj - oktober 2008 Koncernens nettoomsättning uppgick till 59 785 tkr (21 506 tkr) 1 Rörelseresultatet

Läs mer

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3

INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 INTELLECTA DELÅRSRAPPORT Q3 1 januari 30 september INTELLECTA DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Q3 Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

SKF Halvårsrapport 2010

SKF Halvårsrapport 2010 SKF Halvårsrapport Tom Johnstone, vd och koncernchef: Vår försäljning utvecklades positivt under kvartalet, främst på grund av en stark fordonsverksamhet och en förbättring av industriverksamheten. Den

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2014 INNEHÅLL 3 4 5 8 8 10 16 18 19 21 22 Bulletpoints Koncernchefens kommentar Koncernen Moderbolaget Övrig information Koncernens finansiella rapporter Moderbolagets finansiella

Läs mer

2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ

2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Svensk Danska Broförbindelsen SVEDAB AB (Svedab) Svedab är ett statligt ägt aktiebolag vars aktier förvaltas av regeringen (Näringsdepartementet). Svedabs

Läs mer

Pressmeddelande från ÅF

Pressmeddelande från ÅF Pressmeddelande från ÅF 1(13) För fri publicering: 2007-11-09 För mer information: VD Jonas Wiström 070-608 12 20 Informationschef Viktor Svensson 070-657 20 26 Delårsrapport januari-september 2007 Fortsatt

Läs mer

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar Kurspåverkande information som rapporteras till Finansinspektionen DELÅRSRAPPORT Tredje kvartalet 1 juli 30 september 2012 Nettoomsättning 321 MSEK (326) Rörelseresultat 18 MSEK (4) Rörelsemarginal 5,5

Läs mer

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013

JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 JULI-SEPTEMBER 2013 JANUARI-SEPTEMBER 2013 Nettoomsättningen uppgick till 9 306 (8 959) MSEK. Rörelseresultatet uppgick till 247 (165) MSEK. Periodens resultat uppgick till 184 (123) MSEK. Kassaflödet

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2012

Delårsrapport januari - september 2012 Delårsrapport januari - september Delårsrapport januari - september JULI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG JANUARI - SEPTEMBER I SAMMANDRAG Intäkter 1 117 (1 25) Intäkter 3 353 (2 985) EBITDA 257 (251) EBITDA 61

Läs mer

Första kvartalet 2015

Första kvartalet 2015 19 maj 2015 Ferronordic Machines AB (publ) Delårsrapport januari - mars 2015 KRAFTIGT SJUNKANDE NYMASKINFÖRSÄLJNING Nettoomsättningen minskade med 50 % (30 % i rubel) till 252,4 MSEK (501,1 MSEK) Rörelseresultatet

Läs mer