Bokslutskommuniké 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutskommuniké 2008"

Transkript

1 Bokslutskommuniké Resultat efter finansnetto upp 50% till 15,6 Mkr (10,4 Mkr) Vinst per aktie upp 47% till 3,12 kr (2,13 kr) Nettoomsättning upp 63% till 136 Mkr (84 Mkr) Repetitiva intäkter ökade till 78 Mkr (35 Mkr) och utgör nu 57% (41%) av totala intäkterna Styrelsen föreslår höjd utdelning till 0,75 kr/aktie (0,60 kr) väsentliga händelser under fjärde kvartalet Vattenfall valde prognossystem för elhandel från Vitec Vasakronan valde Vitec som leverantör av fastighetssystem väsentliga händelser efter periodens utgång Galatea Spirits AB har valt Vitec som leverantör av affärssystem Vitec har lanserat det mobila kontoret för fastighetsmäklare allmänt Vitec fortsätter att gå bra trots den finansiella krisen. Orderläget är gott och affärsmöjligheterna är fortsatt gynnsamma. Den hastiga inbromsningen på bostadsmarknaden under fjärde kvartalet har påverkat affärsområde Mäklarsystem. De kraftigt sänkta räntorna har dock stabiliserat marknaden. Vitecs förutsättningar bedöms som goda för att kunna utvecklas positivt även i det rådande ekonomiska klimatet. Koncernens olika affärsområden ger en god riskspridning. nettoomsättning och resultat Oktober-december Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 37,7 Mkr (24,9) vilket utgör en ökning med 51%. Den organiska tillväxten uppgick till 11%. Ökningen därutöver är hänförlig till det under tillkommande affärsområdet Mäklarsystem som omsatte 9,9 Mkr under sista kvartalet. Rörelseresultatet för perioden steg till 5,6 Mkr (5,0 ). Januari-december Den totala nettoomsättningen ökade till 136 Mkr (84 Mkr). Den organiska tillväxten uppgick till 10%. Licensintäkterna uppgick till 13,7 Mkr (11,2), Repetitiva intäkter ökade till 77,7 Mkr (34,7) och tjänsteintäkterna steg till 42,3 Mkr (35,6). Årets aktiveringar för produktutveckling uppgick till 6,3 Mkr (4,6) medan avskrivningar på aktiverad utveckling ökade till 4,5 Mkr (3,9). Den kraftigt ökade andelen repetitiva intäkter är till största delen beroende av att affärsområdet Mäklarsystems affärsmodell har stora inslag av denna intäktstyp samt att koncernen i övrigt så långt det är möjligt förändrar affärsmodellerna i samma riktning. De repetitiva intäkterna ger Vitec ett stabilt kassaflöde och en finansiell stabilitet. Med rörelseresultatet 17,6 Mkr (11,6) redovisade koncernen en rörelsemarginal på 12,9 %, som är strax över koncernens nuvarande finansiella mål på 12%. Resultatet efter skatt ökade till 11,8 Mkr (7,6). Den positiva utvecklingen i intressebolaget 3L System Group innebar att Vitecs resultatandel för ökade till 3,7 Mkr (0,4 Mkr). finansiell information Januari-december Koncernens likvida medel inklusive ej nyttjad checkkredit uppgick till 18,6 Mkr (24,1). Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 13,2 Mkr (15,4). Investeringarna uppgick till 13,9 Mkr fördelat på förvärv av andelar i intressebolag 4,5 Mkr, tilläggsköpeskilling dotterbolag 1,1 Mkr, aktiverat eget arbete och förvärv av immateriella anläggningstillgångar 6,4 Mkr samt investeringar i materiella anläggningstillgångar 1,9 Mkr. Vitec emitterade under året konvertibla skuldebrev för 13,7 Mkr. Koncernen har inga banklån efter amortering och lösen av banklån med 27,6 Mkr. Soliditeten uppgick vid årets slut till 43%.

2 aktieutdelning Föreslagen aktieutdelning uppgår till 0,75 kr (0,60) per aktie, totalt 2,8 Mkr. verksamheten Resultatöversikt affärsområden, Tkr Affärsområden Nettoomsättning Rörelseresultat Fastighet Energi Media Mäklarsystem Gemensamt Viteckoncernen Affärsområde Fastighet Affärsområdet uppvisade under året en tillväxt på 10% och en rörelsemarginal på 10%. Årets nettoomsättning ökade till 63,2 Mkr (57,0) med ett rörelseresultat på 6,2 Mkr (4,8). Licensintäkterna ökade med 8% till 7,6 Mkr, tjänsteintäkterna ökade med 15% till 27,1 Mkr och de repetitiva intäkterna ökade med 20% till 28,3 Mkr. Organisationen har förändrats på ett antal viktiga punkter under. I februari tillträdde en ny VD, Tommy Hallberg. Affärsområde Energi Nettoomsättningen ökade under året med 10% till 13,6 Mkr (12,4). Rörelseresultatet uppgick till 2,5 Mkr (2,4). Licensintäkterna steg med 8% till 2,4 Mkr. Tjänsteintäkterna uppgick till 3,4 Mkr (3,4). De repetitiva intäkterna steg med 21% till 7,4 Mkr. Under året har avtal tecknats med Vattenfall om leverans av prognosverktyg för el- och vindkraft. Ytterligare ett tiotal kunder, varav ett flertal utanför Sverige, har tecknat avtal om vindkraftsprognoser. Andelen kunder till Vitecs prognossystem utanför Sverige växer och är vid utgången av högre än 50%. Affärsområde Media Årets nettoomsättning ökade med 6% och uppgick till 15,2 Mkr (14,3). Rörelseresultatet uppgick till 0,9 Mkr (1,9). Affärsområde Mäklarsystem Nettoomsättningen för året uppgick till 44,3 Mkr med ett rörelseresultat på 2,6 Mkr. Under sista kvartalet minskade både nettoomsättning och rörelseresultat med anledning av krisen på bostadsmarknaden. Rörelseresultatet uppgick till -0,8 Mkr för årets sista tre månader. Åtgärder har vidtagits för att ta bolaget till lönsamhet under nu rådande förutsättningar. risker och osäkerheter Vitecs risker och osäkerheter finns beskrivna i årsredovisningen. Inga väsentliga förändringar har uppkommit därefter. moderbolaget Bolaget bedriver via dotterbolag utveckling och försäljning av programvaror inom fastighets-, energi-, media- och mäklarbranscherna. Nettoomsättningen uppgick till 17,1 Mkr (14,6) och utgjordes i sin helhet av fakturering till dotterbolag för utförda koncerninterna tjänster. Investeringarna uppgick till 5,6 Mkr fördelat på andelar i intresseföretag 4,5 Mkr, tilläggsköpeskillingar 0,3 Mkr, dataprogram 0,1 Mkr och investeringar i materiella anläggningstillgångar 0,7 Mkr. Justerat eget kapital uppgår till 42,7 Mkr. Soliditeten är 44%. kommande rapporttillfällen Årsstämma + Q1 Umeå den 19 februari Rapporten har lämnats av styrelsen för Vitec Software Group AB (publ)

3 resultaträkning koncernen, tkr rörelsens intäkter Licensintäkter Repetitiva intäkter Tjänsteintäkter Övriga intäkter nettoomsättning rörelsens kostnader Handelsvaror Främmande arbeten och abonnemang Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Avgår: aktiverat arbete för egen räkning summa kostnader Resultat från andelar i intresseföretag rörelseresultat Finansiella intäkter och kostnader Finansiella intäkter Finansiella kostnader summa finansiella poster resultat efter finansiella poster Skatt periodens resultat vinst per aktie (kr/aktie) 1,05 0,95 3,12 2,13 vinst per aktie efter full konvertering (kr/aktie) 0,92 0,84 2,73 1,95

4 balansräkning koncernen, tkr anläggningstillgångar Balanserade utgifter för utvecklingsarbeten Dataprogram Rättigheter Goodwill Inventarier Uppskjuten skattefordran 154 Andelar i intresseföretag omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Likvida medel summa tillgångar eget kapital långfristiga skulder kortfristiga skulder summa eget kapital och skulder Förändringar i eget kapital helår helår Eget kapital vid periodens början Nyemission Eget kapital konvertibelt skuldebrev Aktieutdelning Omräkningsdifferens -1 Periodens resultat

5 kassaflöde, tkr helår helår den löpande verksamheteten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Resultatandelar i intresseföretag Avskrivningar Resultat vid försäljning av inventarier Erhållen aktieutdelning Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder kassaflöde från den löpande verksamheten investeringsverksamheten Förändring av långfristiga fordringar 202 Förvärv av andelar i intresseföretag Förvärv av dotterföretag Förvärv av immateriella anläggningstillg. och aktiverat eget arbete Investering i materiella anläggningstillgångar kassaflöde från investeringsverksamheten finansieringsverksamheten Aktieutdelning Upptagna lån Amortering av skuld kassaflöde från finansieringsverksamheten periodens kassaflöde likvida medel vid periodens början likvida medel inklusive kortfristiga placeringar vid periodens slut Ej utnyttjad checkkredit Tillgängliga likvida medel

6 resultaträkning moderbolaget, tkr nettoomsättning Rörelsens kostnader rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner resultat före skatt Skatt periodens resultat helår helår balansräkning moderbolaget, tkr Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Likvida medel summa tillgångar eget kapital obeskattade reserver långfristiga skulder kortfristiga skulder summa eget kapital och skulder

7 noter Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper samt övriga kommentarer Redovisningsprinciperna är oförändrade från föregående år. Uppställningen i resultaträkningen har förändrats på två sätt, specifikationen över rörelsens intäkter och kostnader har utökats, från och med Q1 redovisas resultat från andelar i intressebolag som en egen post i resultaträkningen, moderbolagets resultat- och balansräkningar har lagts till i rapporten. Jämförelseåren har korrigerats på motsvarande sätt. Not 2 Investeringar För uppgick koncernens investeringar till tkr fördelat på investeringar i andelar intressebolag tkr, tilläggsköpeskilling dotterbolag tkr, aktiverat eget arbete inklusive förvärv av immateriella anläggningstillgångar 6457 tkr och materiella tillgångar 1884 tkr. Not 3 långfristiga skulder Långfristiga skulder består av skulder till kreditinstitut tkr, konvertibellån tkr samt uppskjuten skatt tkr. I konvertibellånen ingår följande konvertibelprogram: -Lån 0506, 910 tkr. Löptid för lånet är 1 juli december Konverteringskurs är 15 kr. Konvertering kan påkallas 1 juni 31 december Vid full konvertering av lån uppgår utspädningen till ca 1,8 % av kapitalet och 0,5 % av rösterna. -Lån 0607, tkr. Löptid för lånet är 1 juli juni Konverteringskurs är 37 kr. Konvertering kan påkallas 1 april 30 april Vid full konvertering av lån uppgår utspädningen till ca 2,1 % av kapitalet och 0,6 % av rösterna. -Lån 0712, tkr. Lånet löper till den 31 december Konverteringskurs är 32 kr. Konvertering kan påkallas 1 juni december Vid full konvertering av lån 0712 uppgår utspädningen till 5% av kapitalet och 2% av rösterna. -Lån 0807 Norrlandsfonden, tkr. Lånet löper till den 31 maj Konverteringskurs är 35 kr. Konvertering kan påkallas 1 april april Vid full konvertering av lån 0807 uppgår utspädningen till 7% av kapitalet och 3% av rösterna. -Lån 0807 Incitamentsprogram, tkr. Löptid för lånet är 1 juli - 30 juni Konverteringskurs är 31,80 kr. Konvertering kan påkallas 1 april - 30 april Vid full konvertering av lån 0807 uppgår utspädningen till 3% av kapitalet och 1% av rösterna. Not 4 eget kapital Den registrerade aktiestocken består av A-aktier samt B-aktier Not 5 insynspersonernas aktieinnehav Under har följande aktieförändringar anmälts bland Vitecs registrerade insynspersoner: Carl-Erik Nyquist, ökat innehav av konvertibla skuldebrev med underliggande B-aktier. Tommy Hallberg, ökat innehav av B-aktier med st samt ökat innehav av konvertibla skuldebrev med 943 underliggande aktier. Kaj Sandart, ökat innehav av konvertibla skuldebrev med underliggande B-aktier. Lars Stenlund, omstämpling av A-aktier till B-aktier, försäljning av B-akter samt ökat innehav av konvertibla skuldebrev med underliggande B-aktier. Nils-Eric Öquist, ökat innehav av konvertibla skuldebrev med underliggande B-aktier. Olov Sandberg, omstämpling av A-aktier till B-aktier, försäljning av B-aktier samt ökat innehav av konvertibla skuldebrev med underliggande B-aktier. Kristofer Stenum, förstagångsanmälan av B-aktier samt konvertibla skuldebrev med st underliggande B-aktier. Johnny Kölfors, förstagångsanmälan av konvertibla skuldebrev med st underliggande B-aktier. Aktier Konvertibler Aktier Konvertibler Lars Stenlund Olov Sandberg Nils-Eric Öquist Jerker Vallbo Kristofer Stenum Kjell Hedström Carl-Eric Nyquist Kaj Sandart Tommy Hallberg Johnny Kölfors Anneli Larsson Peter Ovrin (avregistrerad )

8 Avs. Vitec, Box 7965, Umeå nyckeltal Nettoomsättning (tkr) varav affärsområde Fastighet (tkr) varav affärsområde Energi (tkr) varav affärsområde Media (tkr) varav affärsområde Mäklarsystem (tkr) Tillväxt (%) 63% -1% 28% 36% 28% Resultat efter finansiella poster (tkr) Resultat efter skatt (tkr) Vinsttillväxt (%) 51% 30% -6% 53% 4% Vinstmarginal (%) 9% 9% 7% 9% 8% Rörelsemarginal (%) 13% 13% 9% 13% 12% Balansomslutning (tkr) Soliditet (%) 43% 34% 41% 44% 56% Soliditet efter full konvertering (%) 62% 42% 46% 46% 58% Skuldsättningsgrad (ggr) 1,61 1,74 1,36 1,04 0,91 Avkastning på sysselsatt kapital (%) 20% 16% 16% 23% 21% Avkastning på eget kapital (%) 24% 20% 19% 24% 20% Omsättning per anställd (tkr) Förädlingsvärde per anställd (tkr) Personalkostnad per anställd (tkr) Medelantal anställda (pers) JEK per aktie (kr) 14,19 11,99 9,34 8,08 6,65 Vinst per aktie (kr) 3,12 2,13 1,64 1,75 1,16 Resultat per aktie efter full konvertering (kr) 2,73 1,95 1,58 1,70 1,13 Utbetald aktieutdelning per aktie (kr) 0,60 0,50 0,45 0,35 0,30 Kassaflöde per aktie (kr) 3,50 4,28 3,09 2,83 2,26 Likvida medel per aktie (kr) 0,00 3,89 0,01 1,96 2,69 P/E 6,3 10,6 15,2 11,4 11,2 P/JEK 1,39 1,88 2,68 2,48 2,14 P/S 0,54 0,97 1,06 1,09 0,94 Beräkningsgrunder: Resultat vid beräkning av resultat per aktie (tkr) Kassaflöde vid beräkning av kassaflöde per aktie (tkr) Genomsnittligt antal aktier (vägt genomsnitt) (st) Antalet emitterade aktier på bokslutsdagen (st) Antal aktier efter full konvertering (st) Börskurs vid respektive periods slut (kr) 19,70 22,50 25,00 20,00 13,00 Denna rapport har ej granskats av bolagets revisor. Vitec Software Group AB (publ) är ett programvarubolag som har ca 125 medarbetare och kontor i Umeå, Stockholm, Västerås, Linköping, Göteborg och Malmö. Vitec utvecklar och säljer affärssystem och beslutsstöd till fastighets-, energi-, fastighetsmäklar- och mediebranscherna. Vitec är noterat på Aktietorget. Kontakt: Lars Stenlund, VD

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 %

RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2014 RESULTAT FÖRE SKATT UPP 49 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI MARS 2014 Nettoomsättning 101,0 Mkr (94,1) Resultat efter finansnetto 12,0 Mkr (8,0) Rörelsemarginal 12 %

Läs mer

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 %

RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2015 RESULTAT EFTER FINANSNETTO UPP 80 % SAMMANFATTNING AV PERIODEN JANUARI - JUNI 2015 Nettoomsättning 296,1 Mkr (217,6) Resultat efter finansnetto 43,8 Mkr (24,3) Rörelsemarginal

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007

Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Delårsrapport 1 januari 2007 30 juni 2007 Tillväxt med lönsamhet Halvåret 2007: Nettoomsättningen uppgick till 45,1 miljoner kr (26,3 under motsvarande period föregående år), en tillväxt på 71 procent

Läs mer

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS

DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS DELARSRAPPORT 2009 1 Januari 31 MARS Done Management and Systems AB (publ) Omsättningen för perioden uppgick till 21,4 MSEK (21,3 för motsvarande period föregående år). Resultatet (EBITA) för perioden

Läs mer

Innehåll. Koncernens verksamhet KONCERNENS VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING HISTORIK...64 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA...66

Innehåll. Koncernens verksamhet KONCERNENS VERKSAMHET ÅRSREDOVISNING HISTORIK...64 VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA...66 ÅRSREDOVISNING 2011 2 Koncernens verksamhet Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec...4 Kraftig lönsamhetsförbättring...6 Viktiga händelser under 2011... 8 VD-ord... 10 Aktien och ägarförhållanden...

Läs mer

Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 FINANSIELLA RAPPORTER ÖVRIGT

Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 22 FINANSIELLA RAPPORTER ÖVRIGT ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll KONCERNENS VERKSAMHET Kort om Vitec 3 2010 i korthet 4 VD-ord 6 Aktien 8 Affärsidé, mål och strategier 10 Affärsområden 12 Affärsområde Fastighet 14 Affärsområde Mäklarsystem

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014

H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 2014 H1 Communication AB (publ.) Kvartalsrapport Q1 214 1 Viktiga händelser Q1 214 Koncernens nyckeltal Nettoomsättning (MSEK) 25,7 Bruttomarginal 4,3% EBITDA (MSEK) 2,6 EBT 6,19% Eget kapital/aktie* (SEK),62

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015)

DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) DELÅRSRAPPORT Q1-Q3 (juli 2014 -mars 2015) KENTIMA HOLDING AB (publ) Org.nr 556590-2151 Under Q3 (jan-mars) ökade koncernomsättningen med 40 procent, jämfört med Q2. Dotterbolaget Kentima AB har under

Läs mer

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people

H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport. Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) kvartalsrapport Q1 2012 Happy minds make happy people Väsentliga händelser under första kvartalet 2012 Under det första kvartalet har H1 startat sitt utökade samarbete med Homeenter

Läs mer

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL

FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL FORTSATT FOKUS PÅ KONTROLL Kontroll är Caperios ledord 2015. Nytt rapportsystem och uppdaterat CRM är bara några exempel på åtgärder Caperio vidtagit för att skapa samsyn och korrelation i verksamheten.

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2007 FormPipe Software AB (publ)

Delårsrapport januari-juni 2007 FormPipe Software AB (publ) FormPipe Software AB (publ), S:t Eriksgatan 117, Box 231 31, 104 35 Stockholm T: 08-555 290 60 F: 08-555 290 99 E: info@formpipe.se, www.formpipe.se Orgnr: 556668-6605 VAT: SE556668660501 PG: 629 36 14-1

Läs mer

Wilh. Sonesson AB (publ.)

Wilh. Sonesson AB (publ.) Wilh. Sonesson AB (publ.) Bokslutskommuniké 2003 1 januari 31 december 2003 Helåret Nettoomsättningen 715,6 (707,7) MSEK Rörelseresultatet 32,0 (28,2) MSEK Resultatet efter skatt 24,8 (20,3) MSEK Vinsten

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT Q3 2011 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT Q3 MOBISPINE AB (PUBL) 556666-6466 (MOBS) 1 NOVEMBER STYRELSEN FÖR MOBISPINE AB Väsentliga händelser under perioden Mobispine har nu lyckats med överflyttning av i princip samtliga operatörskontrakt

Läs mer

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006

pressinformation Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 pressinformation 9 februari 2007 Rapport för fjärde kvartalet och bokslut 2006 Bokslutet för 2006 Nettoomsättningen uppgick till 14.056 Mkr (12.074). Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS

DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 1 DELÅRSRAPPORT NEW WAVE GROUP AB PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2015 Omsättningen uppgick till 1 096 mkr, vilket var 21 % högre än föregående år (909 mkr). Rörelseresultat uppgick

Läs mer

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31

HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 HomeMaid AB (publ) Bokslutskommuniké 2007-01-01-2007-12-31 Helåret 2007 Nettoomsättningen uppgick till 66 352 kkr (54 647 kkr), motsvarande en omsättningstillväxt om 21% Tillväxten inom affärsområdet hushållsnära

Läs mer

Fjärde kvartalet 2012

Fjärde kvartalet 2012 Fjärde kvartalet 2012 TrustBuddy International AB (publ.) Pressinformation 28 februari 2013 Kvartalsrapport fjärde kvartalet 2012 Styrelsen för TrustBuddy International AB (publ.), noterat på NASDAQ OMX

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari 30 juni April-juni Omsättning 110 (68) miljoner kronor Rörelseresultat 20 (1) miljoner kronor Rörelsemarginal 18,3 (1,5) procent Resultat efter skatt 15 (1) miljoner

Läs mer

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014

Riggade inför 2015. Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014. Sida 1 av 13. Helåret 2014 Sida 1 av 13 Vindico Security AB (publ) Bokslutskommuniké 2014 Riggade inför 2015 Helåret 2014 Koncernens nettoomsättning minskade med ca 11 % och uppgick till 8064 tkr (9043 tkr) Koncernens rörelseresultat

Läs mer

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal

2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal 2E Group fortsätter den positiva trenden och gör ett starkt första kvartal Första kvartalet: 1 jan 31 mars 2015 Nettoomsättning: 271,0 msek (206,3 msek) Rörelseresultat (EBIT): 15,7 msek (2,7 msek) Rörelsemarginal:

Läs mer

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015

Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Delårsrapport Scandinavian Enviro Systems AB (publ) januari mars 2015 Första kvartalet 2015 Rörelseresultatet uppgick till -6,3 (-2,8) MSEK Periodens resultat efter skatt uppgick till -6,7 (-3,9) MSEK

Läs mer

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009

Pilum AB (Publ.) Delårsrapport Jan - Mars 2009 Delårsrapport första kvartalet 2009 Nettoomsättning Q1 uppgår till 23,8 (7,5) MSEK. Rörelseresultat Q1 uppgår till -1,8 (-2,9) MSEK. Resultat efter skatt Q1-1,9 (-3,0) MSEK. Resultat per aktie Q1-0,04

Läs mer

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen

Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141. Bokslutskommuniké januari december 2008. Sammandrag för koncernen Elverket Vallentuna AB (publ) Organisationsnummer 556577-2141 Bokslutskommuniké januari december 2008 Sammandrag för koncernen Nettoomsättningen har ökat med 28 % till 357 963 tkr jämfört med 279 109 tkr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 SEPTEMBER 2006 Insplanet skördar fortsatta framgångar > Nettoomsättningen ökade med 153 procent till 36 832 (14 540) TSEK. > Rörelseresultatet förbättrades kraftigt

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59%

ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012. Organisationsnr. 556733-1045. Information om företaget. Fjärde kvartalet 2012 FINLAND 18%362% NORGE 35%59% ZINZINO AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2012 Organisationsnr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island, Litauen, Lettland,

Läs mer