Årsredovisning. Brf Paradsängen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning. Brf Paradsängen"

Transkript

1 Årsredovisning för Brf Paradsängen Räkenskapsåret 2012

2 Brf Paradsängen 1(13) Styrelsen för BrfParadstingen. Stockholms kommun, f~r härmed avge årsredovisn ing för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Upplåtelse f~ir även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Föreningens fastighet Föreningen fö~äi-vade den 20 december 2001 fastigheten Paradsängen 2 i Stockholms kommun. Föreningens fastighet består av tre flerbostadshus i fem våningar samt källarvåning, tre flerbostadshus i fyra våningar och tre flerbostadshus i tre våningar samt sluttningsvåning med totalt 117 bostadsrätter varav en gruppbostad innehållande nio st lägenheter med gemensamt utrymme. Lägenhetsfördelning: 1 st gemensamt utrymme i gruppbostad lo st 1 rum och kokvrå 42 st 2 rum och kök / kokvrå 26 st 3 rum och kök 38 st 4 rum och kök Den totala boytan är ca kvm. Fastigheten är fullvilrdesr3rsllkrad hos 1 f~ Fastighetens tekniska status Avsättning till föreningens fond för yttre underhåll skall göras årligen med minst 25 kr/kvm liigenhetsyta, i enlighet med föreningens stadgar. Fonderade medel avser att bidraga till planerat underhåll på fastigheten. Fastighetens långsiktiga värde Fastighetens långsiktiga värde förutsätter ett planerat och kontinuerligt underhåll samt art bortfallet av räntebidrag från 2011 och betalning av hel fastighetsavgift från 2013 kan kompenseras genom sänkta lånekostnader alternativt höjda månadsavgi fler. Fastighetsförvulin ing Styrelsen har sedan 2005 avtal med TAC(Schneider) om teknisk förvaltning samt sedan 2012 med Vivaldi AB gällande snöröjning/sandning och skötsel av grönylor. Föreningens ekonomi Föreningens lån Föreningens lån framgår av not.

3 Brf Paradsängen 2(13) Fastighetsskatt Fastigheten flirdigställdes år 2002 och har deklarerats som f~rdigställd hos Skatteverket. Fastigheten har åsatts värdeår Från 2008 t.o.m betalar Rireningen halv fastighetsavgift. Denna är 681 kr per lägenhet för Från 2013 betalar föreningen hel fastighetsavgift. Räntebidrag Föreningen har per den 12 mars 2006 valt starttidpunkt för bindning av den femåriga räntan. Under 2008 sattes subventionsräntan om till 4,66 %. Räntebidrag lämnas för 2011 med 4 % av ett bestämt bidragsunderlag kr. Räntebidraget avvecklades stegvis under åren så fbr 2012 utgick inget räntebidrag. Ekonomisk förvaltning Avtal om ekonomisk förvaltning finns tecknat med UBC Ekonomisk Förvaltning i Sverige AB. Föreningsfrågor Föreningen hade vid årets slut 145 (144) medlemmar. Samtliga bostadsrätter i föreningen var vid årets utgång upplåtna. Under året har lo (8) överlåtelser skett och 3(l) andrahandsuthymingar godkänts av styrelsen. De överlåtna lägenheterna såldes till ett pris mellan och kr/kvm. Medelvärde kr/kvm Antalet anställda Under året har Ibreningen inte haft några anställda. Verksamhet under året som gått Under 2012 har vi tack vare sparsamhet och ett relativt lågt ränteläge kunnat amortera ca 0,7 miljoner kronor på föreningens lån trots att medlemmarnas årsavgifter sänktes med 2 % ft~r år Bedömningen att rilnieläget även år 2013 kommer att vara förhållandevis lågt innebär att årsavgifterna fbr år 2013 behålls oförändrade trots ökade kostnader t.ex. för fastighetsavgift. På årsmötet i april 2012 godkändes styrelsens förslag om en försiktig upprustning och förbättring av samlingsplatsen och lekplatsen vid 19-gatan. Åtgärden genomfördes i början av sommaren och innebär att lekredskapen fatt en säker placering enligt gällande regler och att antalet bord och bänkar utökats. Dessutom har alla gamla bänkar och bord slipats. målats och lackats av frivilliga krafter. Den mögelangripna häcken mot gatan har genom Vivaldi AB bytts ut mot en häck av avenbok. Uppsättning av staket för att skydda häcken samt vattning har gjorts av frivilliga i föreningen. Oron för skador på husens enskiktsti~sader har inneburit att styrelsen inspekterat, noterat och fotograferat samtliga fasader samt anmält detta sommaren 2012 till im AB som hyggi husen. JM har kontaktats flera gånger under årens lopp även av tidigare styrelser. Sent hösten 2012 anlitades l3yggmiljtigruppen AB för en professionell besiktning. Rapporten kommer att vara underlag för fortsatta kontakter med IM AB under På en extra föreningsstämma i september 2012 godkändes styrelsen förslag att installera en vttrmepump i garaget för återvinning av energin i ventilationsluftcn från de tre huskroppar som finns ovanför garaget. Den beräknade återbetalningstiden är ca 10 år. Anläggningen monterades under senhösten 2012 och togs i drift vecka 2 år Uppfbljningen hittills indikerar att den beräknade besparingen håller.

4 Brf Paradsängen 3(13) Under året har vi helt övergått till elektronisk fakturahantering. Under de första dagarna 2012 bytte vi ut all utebelysningsarmatur på 17- och 19-gatan till den armatur med ljusstark men energisnål LED-belysning som testades hösten Styrelsen vill slutligen rikta ett stort och hjärtligt tack till alla frivilliga som deltar 1 arbetsdagar och andra aktiviteter. Ett speciellt tack till Trädgårdsgruppen, som entusiastiskt hjälper till att hålla vårt område vackert och blomstrande under sommarmånaderna, ordnar allehanda utsmyckningar inför högtider mm och därmed bidrar till en fantastisk trivsel och gemenskap i röreningen som inte kan mätas i pengar! Verksamhet under det kommande året Underhållskostnadema för utrustningen i tvättstugorna har blivit höga och vi undersöker möjligheten att byta ut all utrustning eller delar av den. Planket bredvid sophuset - runt piskställningen - har blivit dåligt och behöver bytas ut. Det tvååriga avtalet med Fortum om fjärrvärme löper ut den Sista december 2013 och om Fortum även denna gåiig presenterar 6 alternativ kommer vi att behöva ägna en hel del tid åt analys innan vi tecknar nytt avtal. Detsamma gäller bevakningen av elavtal för att teckna nytt vid så gynnsamt tillffille som möjligt samt naturligtvis bevakningen av ränteläget och flyttning av lån till den bank som för tiliflullet ger oss lägsta kostnader. Till detta kommer allt löpande enligt Årspianen 2013 som baseras på den i början på 2012 fastlagda Underhållsplanen. Styrelse Styrelsen har efter ordinarie föreningsstämma den 12 april 2011 och påföljande sty rel sekonstituering haft följande sammansättning: Rune Wiklund Ledamot Ordförande Kurt Hedlund Ledamot Tommy Rerglund Ledamot Andrea Erlandsson Ledamot Mas Wreile Ledamot Ladan Amiri Suppleant Ulrika Andreasson Suppleant Åke Aronsson Suppleant Lars I3länning Suppleant t.o.m augusti 2012 Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen. av styrelsens ledamöter, två i förening. Styrelsen har under året hållit 12 (lo) st protokollförda sammanträden, samt ett stort antal icke protokollforda arbetsmöten. För styrelsens arbete finns en ansvarsförsäkring tecknad hos försäkringsbolaget If.

5 Brf Paradsängen 4(13) Styrelsen kan kontaktas genom styrelsens/föreningens postbox i port nr 17 C samt brevlådan som finns uppsatt utanför styrelserummet. Revisorer Tomas Jonasson BOREV Revisionsbyrå AB Valberedning Mariola Hestell Camilla Åkesson Ordinarie Sammankallande Föreningens stadgar Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Bolagsverket den 21 augusti Nykeltal Bokfört värde per kvm Lån per kvm bostadsyta kr Genomsnittlig skuldränta % 3,10 2, , Fastighetens belåningsgrad Genomsnittlig skuldränia definieras som bokförd räntekostnad i förhållande till genomsnittlig lånckostnad. Fastighetens belåningsgrad definieras som fastighetslån i förhållande till bokfört värde.

6 Brf Paradsängen 5(13) Förslag till vinstdisposition l ill förfogande för föreningens f öreningsstämma står: balanserad vinst årets vinst disponeras så att till yttre fonden reserveras ny räkning överfbres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys med tilläggsupplysningar.

7 Brf Parad sängen 6(13) Resultaträkning Not RÖRELSENS INTÄKTER Årsavgifter HyresintAkter Övriga rörelseintäkter Summa nettoomsättning RÖRELSENS KOSTNADER Reparationer och underhåll Driftskostnader Administrationskostnader Personalkostnader FastighetsskattJfastighetsavgift Summa kostnader för fastighetsförvaltning Avskrivning byggnad Avskrivningar övrigt Summa avskrivningar RESULTAT FÖRE FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntebidrag Räntekostnader Räntekosinader och liknande resultatposter Summa kapitalnetto RESULTAT EFfER FINANSTELLA POSTER Inkomstskatt Åiu~rs RESULTAT

8 Brf Parad sängen (13) Balansräkning Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläganin~sti11eånaar Byggnad Mark Pågående arbete Inventarier och maskiner Summa materiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyres- och avgiftsfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Avräkningskonto f~irvaltare Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 13 undet e~el kapital Insatskapital Upplåtelseavgift Föreningens fond f~r yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital

9 Brf Paradsangen 8(13) Balansräkning Not Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig del av fastighetslån Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och tbrutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER Ställda säkerheter Ft~r egna skulder och avs~1tningar Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 BrfParadsängen 9(13) Tillaggsupplysningar Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Inkomster och utgifter är periodiserade enligt god redovisningssed. RedovisningsprinCiPerfla är oft~rändrade jämfört med Ibregående år. Fond för yttre underhåll är redovisad som bundet eget kapital enligt BFNAR 2003:4. 1 balansräkningen redovisas avräkningskonto som en kortfristig fordran. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Markvärdet är inte föremål R~r avskrivning, utan en eventuell värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Kortfristiga placeringar värderas till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde. Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. AvskrivningspriflCiPer Avskrivningar enligt plan är beräknade på tillgångarnas ursprungliga anskaffhingsvärde och baseras på tillgångarnas bedömda nytijandelid. Noter 1 Hyresilitäkter Övernattningsrum Hyra garage/carport lyra parkering Övr ej momspl ~rs. och intäkt l-lyreshortfall garage

11 Brf Paradsängen 10(13) Reparationer och underhåll Hiss, besiktning Hiss, service- och larmavtal Löpande reparationer Reparationer tvättstuga Trädgårdskostnader Driftskostnader Snöröjning/sandning Städning entreprenad El Uppvärmning Vatten Sophämtning Fastighetsförsäkring Kabel-TV/I3redband Trädgårdsskötsel Förbnikningsmaterial Admin istrationskostnader Kreditupplysning Telefon & porlo Revisionsarvode Arvode f~rva1tning Föreningsavgifter Övriga främmande tjänster Bankkostnader Övr ext kostnader, avdragsgill Inkasso- och KFM-avgifter Postbefordran Övriga ft~rvaitningskostna&r Konsultarvoden Föreningsstämma/mcd1cm~möten

12 BrfParadsängen 11(13) 5 Styrelsens kostnader Styrelsearvode Sociala kostnader arvode Bil-och telefonersättning Sociala avgifter på arvoden Byggnad Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde Utgående ackumulerade anskaffningsvarden Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redovisat värde Taxeringsvärden byggnader Taxeringsvärden mark Inventarier Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumuleradc anskaffr~ingsviirdcn Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar Ingående ack umulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackuniulerade avskrivningar Utgående balans

13 Brf Paradsängen 12(13) 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda drifisfakturor Upplupna räntebidrag Förutbetalda räntekostnader Eget kapital Belopp vid årets ingång Disposition av röregående års resultat: Belopp vid årets utgång In betalda U pplåtelse-fond för yttrebalanserat Årets insatser avgifter underhåll resultat resultat Långfristiga skulder Handelsbanken, fast ränta 2,95% Nordea fast ränta 2,85% Nordea rörlig ränta Nordea 12879, rörlig ränta Nordea 12887, rörlig ränta Nordea rölig ränta Stadshypotek Avgår kortfristig del

14 Brf Paradsängen 13(13) 11 Upplupna kostnader och förutbetalda intäker Drifisfakturor Revisionsarvoden Styrelsearvoden Sociala avgifter Utgiftsräntor Förutbetalda årsavgifter Hässelby ~ ~ e ~-/L~ Rune Wiklund Kurt Hedlund S. ~ o ~ // Tommy Berglund / Andrea Erlandsson Mats Wreile Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har lämnats den ~// :f ~ ~/--~ ~ //~i /~J~ Tomas.lonasson Godkänd revisor

15 Borev rev~sionsbyra AB Registrerat revisionsbolag Revisionsberättelse Till föreningsstämman i Brf Paradsängen org.nr. Rapport om årsredovisningen Jag har reviderat årsredovisningen för Brf Paradsängen, för år 2012 Styrelsens ansvar för årsredovisningen Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, ~are sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfort revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkeseti ska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfie att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Uttalanden Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2012 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

16 Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar Utöver min revision av årsredovisningen har jag även reviderat förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust samt styrelsens förvaltning för år Styrelsens ansvar Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust, och det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt bostadsrättslagen. Revisorns ansvar Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med bostadsrättslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med bostadsrättslagen, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. Utialanden Jag tillstyrker att föreningsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Uppsala / Tomas~Jot~asson Godkänd revisor

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2

Årsredovisning. Brf Nejlikan 2 Årsredovisning Brf Nejlikan 2 Räkenskapsåret 2010 1(14) Styrelsen för BrfNejlikan 2, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Siffror inom parentes avser föregående år.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2010 Brf Soleken 1(11) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2010. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden

Årsredovisning. Brf Kungssätrahöjden Årsredovisning för Brf Kungssätrahöjden Räkenskapsåret 2007 Brf Kungssätrahöjden 1(12) Styrelsen för Brf Kungssätrahöjden, Stockholms kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6

ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 ÅRSREDOVISNING BRF FAGELBRO 6 Org nr 716420-0326 för räkenskapsåret 2011 Föreningens ordinarie föreningsstämma kommer att avhållas fredagen den 29 juni 2012 kl 19. BrfFågelbro 6 Org nr 716420-0326 l Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(16) BRF Lerberg Nr 1 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 8 - balansräkning 10 - noter 12

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning

Brf Ekot 1. Årsredovisning för 769621-4720. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Ekot 1 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Brf Kirunahus nr 5. Årsredovisning för 797300-0560. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Kirunahus nr 5 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1-2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4-5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Brf Soleken

Årsredovisning. Brf Soleken Årsredovisning för Brf Soleken Räkenskapsåret 2013 Brf Soleken 1(10) Styrelsen för Brf Soleken, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. Brf Ekebydalen

Årsredovisning. Brf Ekebydalen Årsredovisning för Brf Ekebydalen Räkenskapsåret 2012 Brf Ekebydalen 1(13) Styrelsen för Brf Ekebydalen, Uppsala kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Information

Läs mer

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret

Årsredovisning. BrfViken 1. för 769601-8832. Räkenskapsåret Årsredovisning för BrfViken 1 Räkenskapsåret 2008 BrfViken l 1(13) Styrelsen för BrfViken I, Solna Stad, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om verksamheten

Läs mer

Årsredovisning. Brf Grusgropen

Årsredovisning. Brf Grusgropen ---- Årsredovisning rör Brf Grusgropen 769613-4001 Räkenskapsåret 2012 1(13) Styrelsen för Brf Grusgropen rar härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Årsredovisningen är upprättad i svenska

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881

ÅRSREDOVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47. Org nr 716416-6881 ÅRSREDVISNING 2010 BRF VÄNSKAPEN 47 rg nr 716416-6881 Föreningens ordinarie föreningsstämma den 30 maj 2011 Brf Vänskapen 47 rg nr 716416-6881 1 ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2010 Styrelsen får BrfVänskapen

Läs mer

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977

EKBLADETBRF. Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf. Verksamhetsåret 2009. Org.nr. 769608-7977 EKBLADETBRF Org.nr. 769608-7977 Årsberättelse och årsstämmohandlingar för Ekbladets Brf Verksamhetsåret 2009 Stämman hålles torsdagen den 8 april kl. 19.00 i Biljardsalongen, Bolinderstrand BRF Ekbladet

Läs mer

Årsredovisning. Brf Oden 2

Årsredovisning. Brf Oden 2 Årsredovisning för Brf Oden 2 Räkenskapsåret 2008 Brf Oden 2 1(15) Styrelsen för Brf Oden 2, Sigtuna kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008. Förvaltningsberättelse Information om

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

Årsredovisning. Iiir. Brf Liljeholmens Port. 76961r-67s0. Räkenskapsåret. q( [" ffic

Årsredovisning. Iiir. Brf Liljeholmens Port. 76961r-67s0. Räkenskapsåret. q( [ ffic Årsredovisning Iiir Brf Liljeholmens Port 76961r-67s Räkenskapsåret 28 q( [" ffic Brf Liljeholmens Porl 169611-675 r(15) Styrelsen ftr Brf Liljeholmens Port, Stockholms kommrur, får härmed avge årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693

Årsredovisning. för. BrfHugin. Räkenskapsåret 769613-5693 Årsredovisning för BrfHugin Räkenskapsåret 2008 1(9) Styrelsen för Brf Hugin får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2008, vilket är föreningens fjärde verksamhetsår. Årsredovisningen är upprättad

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby. Org.nr: 714800-2087 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Vilunda i Upplands Väsby Org.nr: 714800-2087 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2087

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798

Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna. Org.nr: 714800-2798 Årsredovisning Styrelsen för HSB Brf Sjöberg i Sollentuna Org.nr: 714800-2798 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 org.nr 714800-2798 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer