Projektspecikation DAT290 Datatekniskt Projekt - Grupp 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektspecikation DAT290 Datatekniskt Projekt - Grupp 8"

Transkript

1 Projektspecikation DAT290 Datatekniskt Projekt - Grupp 8 Dzenan Bazdarevic, Hannes Häggander Morhaf Alaraj, Max Hansson, Liam Hughes Andreas Hagesjö, Tobias Eliasson, Jan Qvick 11 september, 2013 Granskad Godkänd Namn Datum 1

2 Del I Kravspecikation 1 Syfte I projektet ska det tas fram och konstrueras en fungerade datateknisk produkt som kan sampla samt spela upp analogt ljud genom konvertering till digital form. Syftet med projektet är att kursdeltagarna ska lära sig att driva och realisera ett projekt utifrån en projektspecikation, samarbeta i en projektgrupp, ta fram realistiska tidsplaner och att dela upp arbete inom gruppen. Dataprogrammet har tidigare inte haft projektkurser förrän senare i utbildningen, och det är tänkt att utförandet av detta projekt ska förbereda deltagarna inför kommande sådana. Vidare är syftet att utveckla kunskaper man fått i tidigare kurser i Dataprogrammet både vad gäller mjuk- och hårdvara samt att kombinera dessa med nya kunskaper man skaar sig under kursens gång. 2 Mål Det primära målet som ska uppnås är att ta fram ett funktionellt grundsystem som ska kunna sampla analogt ljud för att sedan omvandla detta till digital form och slutligen konvertera tillbaka ljudet till en analog signal som sedan ska spelas upp. Utöver detta bör minst 2 tillägg (specicerade och listade i projektdirektivet implementeras. Det första tillägget innebär att modiera den AD-konverterade signalen med hjälp av ren programmering, antingen för att skapa ett eko eller för att modiera volymen för olika frekvenser. Det andra tillägget som bör implementeras är möjlighet att lagra det samplade ljudet i ett FLASH-minne för senare uppspelning. I mån av tid bör även de sista 2 tilläggen implementeras - att överföra det samplade ljudet till en PC och tillbaka samt att överföra waveler från en PC till systemet för uppspelning. 3 Bakgrund Kursledningen för DAT290 - Datatekniskt projekt har valt ut 8 kursdeltagare för att bilda en grupp som tillsammans ska utföra projektet. Gruppen har fått 2

3 ett projektdirektiv som ska realiseras med hjälp av existerande hårdvara och eventuella egenkonstruerade tillägg. Hjälpmedel som nns tillhands innefattar bland annat föreläsningar, en dokumentsamling påplattformen pingpong samt en tilldelad gruppmentor från en högre årskurs. Utöver detta förväntas gruppen använda sig av kunskaper de tillförskaat sig tidigare under sin utbildning. 4 Systemöversikt Grundsystemet Första tillägget PC Andra tillägget MIC AD HCS12 EDIT DA OUTPUT PC FLASH Figur 1: Systemöversikt I grundsystemet samplas ljud som kommer från en ljudkälla. Ljudet skall därefter AD-omvandlas för att kunna processeras och i slutändan DA-omvandlas för att kunna spelas upp som analog signal. Samplingen kommer ske genom PC-interfacet där start- och stoppknappar är tillgängliga. I första tillägget utförs digital signalbehandling (DSP) av ljudet. Signalbehandlingen består antingen av en ljudeekt, frekvenskorrigering eller ett eko. I andra tillägget skall lagring av den samplade signalen i FLASH-minnet ske för senare uppspelning. 4.1 Delsystem Grundsystem med AD och DA omvandlare för att sampla och spela upp ljud PC-interface för kommunikation mellan dator och ljudsystemet 3

4 Signalmanipuleringfunktion Lagringsfunktion av det samplade ljudet Komponenter Processor HCS12 Enchipsdator MC12S med tillhörande kort Flashminne AD-omvandlare DA-omvandlare Operationsförstärkare 4.2 Övergripande funktionella krav Samplingsfrekvens: 20kHz Signalspann: +-2 volt Lagringskapacitet i ashminne: 1Msampel Systemet ska i första hand kunna sampla och spela upp ljud. Systemet bör kunna behandla den inkommande signalen med hjälp av ett pc-interface, där man ska kunna styra bas, diskant eller eko. Systemet bör kunna lagra det samplade ljudet i ett ashminne för att sedan kunna spelas upp genom systemet igen. I mån av tid kan funktionalitet för att överföra det samplade ljudet till PC och återföring av ljudet från PC:n till systemet för uppspelning. 4.3 Beroenden till andra system För att systemet skall fungera i sin helhet behöver kopplingarna mellan systemet fungera felfritt. Kopplingen via t.ex. SPI som sköter kommunikationen mellan system och minne, sker genom den mjukvara som är skriven, medan den fysiska kopplingen bara är ett krav för att kommunikationen ska etabliseras. En annat viktigt beroende är de omvandlingar som sker.för att kunna processera ljudet digitalt måste det först AD-omvandlas. När AD-omvandlingen ägt rum kan man säga att signalen är kompatibel med det system där bland annat frekvenskorrigering kommer ske. För att kunna spela upp ljudet i outputenheten (en högtalare) måste signalen DA-omvandlas. 4

5 4.4 Projektavgränsningar Systemet ska begränsas till funktionerna som är nämnda i föregående avsnitt. Enbart i mån av tid skall funktionalitet för att överföra ljud från pc till och från PC:n vara möjligt. 5 Delsystem 5.1 Funktionella krav Grundsystemet Ljudsignaler skall samplas med frekvensen 20 khz. Ljudsignalerna skall AD-omvandlas, DA-omvandlas och sedan spelas upp som analog signal. DA-omvandlingen sker via pulsbreddsmodulering (PWM). Samplingen skall kunna startas och stoppas via ett seriellt PC-interface Tillägg 1 Före DA-omvandlingen skall en digital behandling av signalen ske. Man skall kunna ändra tonkontroll, bas och diskant. Signalbehandlingsparametrar skall kunna ändras via ett seriellt PC-interface Tillägg 2 Det samplade ljudet skall kunna lagras i ett externt FLASH-minne. Man skall kunna styra ljudets längd via användargränsnittet Tillägg 3 Det samplade ljudet skall kunna överföras från FLASH-minnet till PC:n. Det samplade ljudet skall kunna lagras eller ändras via PC:n. överföringen till PC skall ske efter samplingen. överföringen från PC skall ske före samplingen. 5

6 5.1.5 Tillägg 4 Systemet skall kunna spela wave-ler från PC:n. Header:n från wave-len skall tas bort innan len laddas ner till FLASHminnet. 5.2 Gränssnitt SPI (Serial Peripheral Interface Bus) SPI kommer att användas som gränssnitt mellan FLASH-minnet och processorn. Det är seriellt, asynkront samt full-duplext. Nedan nns en enkel bild av SPI. Master SCLK MOSI MISO SS Slave SCLK MOSI MISO SS Beskrivning av signaler: Genom SCLK (Serial Clock), generarar Master klockcyklar med en frekvens som är mindre-än eller lika-med den maximala frekvensen som Slave tillåter. Det kan variera men det brukar sträcka sig mellan det minimala 10 khz och det maximala 100 MHz. MOSI (Master Out Slave In) används av Master för att skicka data till Slave. MISO (Master In Slave Out) används av Slave för att skicka data till Master. SS (Slave Select) används av Master för att aktivera- och inaktivera anslutna Slave-enheter. För att aktivera en Slave-enhet, sätts dess motsvarande SS-signal som aktiv låg, innan data kan skickas till den. När datan har skickats, sätts SS till hög igen för att inaktivera den. Men om man endast har en Slave-enhet, låter man oftast SS-signalen förbli låg. Följande procedur genomförs när Master och Slave kommunicerar: 1. Master bestämmer frekvensen för genereringen av klockcyklar genom SCLK. Dessutom sätter Master CPOL och CPHA. CPOL styr om klockan börjar räkna med bit 1 eller bit 0. CPHA bestämmer om data ska tas emot och skickas vid positiv- eller negativ ank. Om CPOL är låg och CPHA är låg, börjar klockan räkna med bit 0 och data tas emot vid positiv ank. Om CPOL är densamma men CPHA är hög, tas data emot vid negativ ank. Om CPOL däremot är hög och CPHA är låg, börjar klockan räkna med bit 1 och data tas emot vid negativ ank. Om CPOL förblir likadan men 6

7 CPHA är hög, tas data emot vid positiv ank. Dessa inställningar kallas för SPI:ns mode". Nedan nns en överskådlig tabell av hur mode ställs in. Mode CPOL CPHA Klockans startbit: 0, data tas emot vid positiv ank Klockans startbit: 0, data tas emot vid negativ ank Klockans startbit: 1, data tas emot vid negativ ank Klockans startbit: 1, data tas emot vid positiv ank. 2. Master sätter rätt SS-signal till låg för att aktivera den Slave-enhet, som den ska kommunicera med. Endast en SS-signal får sättas till låg samtidigt. Detta betyder att Master endast kan kommunicera med en Slave i taget. 3. Master börjar generara klockcyklar efter den frekvens som tidigare satts. För varje klockcykel, skickar Master och Slave 1-bit till varandra genom MOSI och MISO. Oftast skickas en byte i taget dvs. utbytet av data sker under åtta efterföljande klockcyklar. Men SPI kan även användas med er bitar. 4. Master inaktiverar Slave-enheten som den kommunicerat med, genom att återställa dess motsvarande SS-signal till hög. Master och Slave har var sitt register som är kopplade till MOSI och MISO. Dessa register är skift-register. Registren skiftar in den minst signikanta biten medan de skiftar ut den mest signikanta. Nedan nns det en bild som beskriver detta. Master Slave MOSI MISO Seriellt PC-interface PC-interfacet kommer att vara seriell SCI (Serial Communication Interface). PC:n kommer alltsåatt kommunicera med HCS12 via detta Användargränssnitt Det kommer att behövas antingen en CLI eller GUI, för att användaren enkelt ska kunna använda samt mata in parametrar till HCS12. Det måste i alla fall nnas en enkel CLI som tillåter användaren att kommunicera med den. Om det blir tid över, bör den ersättas med en GUI. Mer specikt, kommer användaren att använda detta interface, för att styra den digitala signalbehandlingen samt hur länge samplingen ska ske till FLASHminnet. 7

8 5.3 Översikt av gränssnitt Listan nedan ger en kortfattad förklaring av vilka gränssnitt som används mellan användaren, PC:n, HCS12 och FLASH-minnet. Användare mot PC: Ska först vara en CLI men bör ersättas med en GUI. PC mot HCS12: Ska vara SCI. HCS12 mot FLASH: Ska vara SPI. Bilden nedan ger en grask översikt av listan. : Enhet/Användare : : Gränssnitt Användare GUI/CLI SCI PC HCS12 SPI FLASH 6 Övergripande prestandakrav Denna lista över prestandakraven är mer kortfattad. För mer detaljer, läs del 5. Samplingsfrekvens: 20 khz. Signalspann: +-2 volt. Signalkorrigering: Sker elektroniskt. Typ av AD-omvandling: AD-omvandlare i HC12. Typ av DA-omvandling: PWM (Pulse Width Modulation) Minne: 1 Msampel FLASH Interface mellan användaren och systemet: Ska vara en CLI men bör vara en GUI i PC:n. Interface mellan PC:n och systemet: Seriellt. Interface mellan FLASH-minnet och systemet: SPI (Serial Peripheral Interface Bus). 8

9 7 Kvalitetskrav Här följer en lista innehållandes de krav man bör ha i åtanke när dokumentation, versionshantering och veriering genomförs. 7.1 Dokumentation Dokumentation skall koncist förklara hur en komponent (dvs. hårdvara el. mjukvara) beter sig, och att en gruppmedlem som är insatt i projektet som helhet enkelt kan börja använda komponenten efter att ha läst all dokumentation. Dessutom skall en person med kunskap i digitalteknik, språket c och ellära kunna utan svårigheter begripa och använda projektets slutprodukt efter att ha läst all dokumentation. C-funktioner: Funktioner bör ha namn som beskriver sin funktionalitet utöver funktionalitetsbeskrivning i kommentarer. Globala variabler bör ha namn som indikerar sin användning. Om en funktion har potentiellt farliga sidoeekter bör dessa noteras i kommentarer. En programmerare bör helst kunna säkert använda en funktion utan detaljerad kunskap om dess implementation. Hårdvarukomponenter: Efter att ha läst dess dokumentation bör en insatt gruppmedlem ha en intuitiv förståelse av komponentens funktion och bör även begripa hur man fysiskt integrerar den med annan hårdvara (vilken sladd som går vart) samt hur komponentens inställningar sätts. 7.2 Versionshantering Git kommer användas för versionshantering. Filträdet behöver vara välorganiserat, och när era personer arbetar i en l bör de kommunicera för att undvika att skriva över eller onödigt replikera kod. 7.3 Veriering Individuella komponenter bör i största möjliga mån verieras enskilt innan de integreras med andra. Hårdvarukomponenter speciellt behöver vara hårt testade i simulator innan de konstrueras, eftersom kostnaden av att göra fel i det skedet är mycket högre än när mjukvara assembleras. 9

10 Del II Projektplan 8 Resursplan 8.1 Kontaktinformation Namn Position Hannes Häggander Projektledare Andreas Hagesjö Git-ansvarig/versionsansvarig Jan Qvick Granskningsansvarig Max Hansson verieringsansvarig William Hughes position antas vid behov Dzenan Bazdarevic position antas vid behov Morhaf Alaraj position antas vid behov Tobias Eliasson position antas vid behov Daniel Moreau Mentor 8.2 Kommunikation inom gruppen Kommunikation sker via gruppens SMS- och facebookgrupp. Om simpla och/eller generella frågor uppstår (frågor som inte behöver nämnas vid möten), kan de ställas i facebook- eller SMS-gruppen. Om gruppen inte har svar till frågan bör den ställas till mentor eller lärare. 8.3 Lokal Gruppens projektledare bokar lokal för regelbundna möten. Mötena är planerade att utspelas under 2 timmar. Om det planerade rummet 3207 är upptaget kommer information om ny lokal att nnas i loggboken samt SMS-gruppen. Andra arbeten som berör det samplade ljudsystemet är upp till det bestämda planeringsschemat där gruppens arbeten är upplagt för veckan. Lokaler Dag Klockan Syfte 3207 Onsdag 13:00 Regelbundna möten EDA4209 Valfri bokning Indelad grupp bestämmer Hårdvara/mjukvara EDA4211 Valfri bokning Indelad grupp bestämmer Hårdvara/mjukvara EDA4213 Valfri bokning Indelad grupp bestämmer Hårdvara/mjukvara EDA4215 Valfri bokning Indelad grupp bestämmer Hårdvara/mjukvara 10

11 8.4 Distans Distansarbete är möjligt om det inte berör samarbete med det samplade ljudsystemets hårdvara inne i Chalmers arbetsrum. Grupperna bestämmer själva vart de arbetar förutsatt att de arbetar produktivt och att deadline följs efter tidsplanering. OBS: En projektgrupp får enbart boka 2 stycken arbetsplatser under samma eftermiddag/förmiddag. 9 Milstolpar Nr. Beskrivning Datum 1 Projektspecikation inlämnad Grundsystemet är klar Tillägg 1 är klar Inlämning av tidig version av projektrapport till opposition Inlämning av oppositionsrapport Tillägg 2 är klar Demonstration Inlämning av projektrapport

12 10 Aktiviteter Nr Beskrivning Tidåtgång 1 Inläsning av dokumentation för HCS12-system 6 h 2 Framtagning av LaTeX-mallar 1 h 3 Möten 14 h 4 Arbete med hårdvara 25 h 5 Arbete med mjukvara 36 h 5 Systemintegration 10 h 6 Rapportskrivning 20 h 7 Veriering 5 h 8 Granskning 1 h 11 Tidsplan V september V. 37 V. 38 V. 39 V oktober V. 41 V V1 V2 V3 V4 V : Planering 4: Grundsystem 2: Projektspecifikation 5: Tillägg 1 3: Rapport 6: Tillägg 2 V1: Inlämning av projektspecifikation. V4: Demonstration. V2: Inlämning av tidig version av projektrapporten till opposition. V5: Inlämning av projektrapport. V3: Inlämning av oppositionsrapport. 12 Mötesplan Läsvecka Datum Tid Lokal* Syfte LV : Projektmöte LV : Projektmöte LV : Projektmöte LV : Projektmöte LV : Projektmöte LV : Projektmöte *Om lokalen är bokad kommer information om en ny lokal via SMS- eller facebookgruppen. Under projektmöten kommer gruppen se hur det går med de indelade grupparbeterna. Alla i gruppen har möjligehet att uppdatera sig om andras arbeten 12

13 och berätta om sitt eget ifall de behöver hjälp eller åsikter. OBS: Slutrapport Möte den kanske aldrig blir av om projektet är avslutat. 13 Kommunikationsplan Vad När Till Hur Utse gruppledare Lärarteam PingPong loggbok Välj projekt Lärarteam PingPong loggbok Möteskallelse Projektgrupp PingPong loggbok Mötesprotokoll Mentor PingPong loggbok Dela dagordning Projektgrupp PingPong loggbok Mötesprotokoll Mentor PingPong loggbok Dela basregler Projektgrupp PingPong loggbok Projektspec. inlämnad Lärarteam Git och Latex Mötesprotokoll Mentor PingPong loggbok Mötesprotokoll Mentor PingPong loggbok Mötesprotokoll Mentor PingPong loggbok Tidig projektrapport inlämnad Lärarteam Git och Latex Mötesprotokoll Mentor PingPong loggbok Oppositionsrapport inlämnad Lärarteam Git och Latex Demonstration (14-15) Lärarteam Muntligt Mötesprotokoll Mentor PingPong loggbok Rapport v. 1 inlämnad Lärarteam Git och Latex Mötesprotokoll Mentor PingPong loggbok Avslutning Kvalitetsplan 14.1 Versionshantering och dokumentgranskning För information om versionshantering se sektion 7.2. Dokumentgranskning koordineras av granskningsansvarig Uppförandekod för projektgruppen Sen ankomst till aktiviteter: Vid sen ankomst till möten eller andra aktiviteter kommer varning utdelas till personen i fråga. Om en oanmäld sen ankomst upprepas ytterligare en gång kommer gruppen först att försöka lösa problemet internt. Förklaringar ges via SMS-grupp, facebookgruppen, eller den gemensamma loggboken i pingpong. Vid ytterligare sen ankomst är den försenade skyldig att erbjuda ka till gruppen vid nästa möte. 13

14 Vägran att utföra tilldelat arbete: Om en gruppmedlem inte utför sitt antagna uppdrag och inte visar vilja att utföra arbetet kommer projektledaren att ta upp detta under kommande möten. Om ingen förbättring sker kommer händelsen att rapporteras till mentor/lärare och det outförda arbetet kommer att delas ut till en annan i gruppen. Detta gäller inte någon som tydligt gör ett försök att klara sin uppgift men har svårigheter Veriering och testning Testning av delsystem kommer först göras internt, inom undergruppen som utvecklar den. En komponent bör vara relativt välfungerande när utomstående lagmedlemmar kallas in för veriering och integrering: delen bör sakna större buggar och fungera mestadels felfritt. Om ett team ej lyckas klara det stadiet bör de kalla in hjälp från resten av gruppen. 14

Projektrapport Datatekniskt Projekt - DAT290

Projektrapport Datatekniskt Projekt - DAT290 Projektrapport Datatekniskt Projekt - DAT290 Grupp 8 Dzenan Bazdarevic, Hannes Häggander Morhaf Alaraj, Max Hansson, William Hughes Andreas Hagesjö, Tobias Eliasson, Jan Qvick Granskad Godkänd Namn Datum

Läs mer

Projektrapport Datatekniskt Projekt - DAT290

Projektrapport Datatekniskt Projekt - DAT290 Projektrapport Datatekniskt Projekt - DAT290 Grupp 8 Dzenan Bazdarevic, Hannes Häggander Morhaf Alaraj, Max Hansson, William Hughes Andreas Hagesjö, Tobias Eliasson, Jan Qvick Granskad Godkänd Namn Datum

Läs mer

Effektpedal för elgitarr

Effektpedal för elgitarr EITF11 - Digitala Projekt Effektpedal för elgitarr Handledare: Bertil Lindvall Ivan Rimac (I05) Jimmy Lundberg (I08) 2011-05-10 Contents Bakgrund... 3 Kravspecifikation... 3 Kravspecifikation Effektpedal...

Läs mer

Styrteknik distans: Minneselement, register, räknare, AD-omv D4:1

Styrteknik distans: Minneselement, register, räknare, AD-omv D4:1 Styrteknik distans: Minneselement, register, räknare, AD-omv D4:1 Digitala kursmoment D1 Binära tal, talsystem och koder D2 Boolesk Algebra D3 Grundläggande logiska grindar D4 Minneselement, register,

Läs mer

AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1

AD-DA-omvandlare. Mätteknik. Ville Jalkanen. ville.jalkanen@tfe.umu.se 1 AD-DA-omvandlare Mätteknik Ville Jalkanen ville.jalkanen@tfe.umu.se Inledning Analog-digital (AD)-omvandling Digital-analog (DA)-omvandling Varför AD-omvandling? analog, tidskontinuerlig signal Givare/

Läs mer

D/A- och A/D-omvandlarmodul MOD687-31

D/A- och A/D-omvandlarmodul MOD687-31 D/A- och A/D-omvandlarmodul MOD687-31 Allmänt Modulen är helt självförsörjande, det enda du behöver för att komma igång är en 9VAC väggtransformator som du kopplar till jacket J2. När du så småningom vill

Läs mer

Analoga och Digitala Signaler. Analogt och Digitalt. Analogt. Digitalt. Analogt få komponenter låg effektförbrukning

Analoga och Digitala Signaler. Analogt och Digitalt. Analogt. Digitalt. Analogt få komponenter låg effektförbrukning Analoga och Digitala Signaler Analogt och Digitalt Analogt 00000000000000000000000000000000000 t Digitalt Analogt kontra Digitalt Analogt å komponenter låg eektörbrukning verkliga signaler Digitalt Hög

Läs mer

A/D- och D/A- omvandlare

A/D- och D/A- omvandlare A/D- och D/A- omvandlare Jan Carlsson 1 Inledning Om vi tänker oss att vi skall reglera en process så ställer vi in ett börvärde, det är det värde som man vill processen skall åstadkomma. Sedan har vi

Läs mer

Faltningsreverb i realtidsimplementering

Faltningsreverb i realtidsimplementering Faltningsreverb i realtidsimplementering SMS45 Lp1 26 DSP-system i praktiken Jörgen Anderton - jorand-3@student.ltu.se Henrik Wikner - henwik-1@student.ltu.se Introduktion Digitala reverb kan delas upp

Läs mer

AD-/DA-omvandlare. Digitala signaler, Sampling och Sample-Hold

AD-/DA-omvandlare. Digitala signaler, Sampling och Sample-Hold AD-/DA-omvandlare Digitala signaler, Sampling och Sample-Hold Analoga och Digitala Signaler Analogt Digitalt 001100101010100000111110000100101010001011100010001000100 t Analogt - Digitalt Analogt få komponenter

Läs mer

A/D D/A omvandling. Lars Wallman. Lunds Universitet / LTH / Institutionen för Mätteknik och Industriell Elektroteknik

A/D D/A omvandling. Lars Wallman. Lunds Universitet / LTH / Institutionen för Mätteknik och Industriell Elektroteknik A/D D/A omvandling Lars Wallman Innehåll Repetition binära tal Operationsförstärkare Principer för A/D omvandling Parallellomvandlare (Flash) Integrerande (Integrating Dual Slope) Deltapulsmodulation (Delta

Läs mer

LEU240 Mikrodatorsystem Laboration 2: Ett komplett avbrottsstyrt system med in- och utenheter

LEU240 Mikrodatorsystem Laboration 2: Ett komplett avbrottsstyrt system med in- och utenheter Institutionen för data- och informationsteknik 2011-11-07 : Ett komplett avbrottsstyrt system med in- och utenheter Inledning Vid resten av kursens labtillfällen så kommer vi att steg för steg bygga upp

Läs mer

Enchipsdatorns gränssnitt mot den analoga omvärlden

Enchipsdatorns gränssnitt mot den analoga omvärlden Agenda Enchipsdatorns gränssnitt mot den analoga omvärlden Erik Larsson Analog/Digital (AD) omvandling Digital/Analog (DA) omvandling Sampling, upplösning och noggrannhet Laborationsuppgift.5 Motivation.5.5

Läs mer

Pulsmätare med varningsindikatorer

Pulsmätare med varningsindikatorer Pulsmätare med varningsindikatorer Elektro- och informationsteknik Projektrapport, EITF11 Digitala Projekt Charlie Hedhav Sofia Johansson Louise Olsson 2016-05-17 Abstract During the course Digitala Projekt

Läs mer

Systemkonstruktion SERIEKOMMUNIKATION

Systemkonstruktion SERIEKOMMUNIKATION Systemkonstruktion SERIEKOMMUNIKATION Laborationsansvariga: Anders Arvidsson Utskriftsdatum: 2005-04-26 Syfte Laborationen syftar till att ge studenten tillfälle att närmare bekanta sig med RS-232-protokollet,

Läs mer

Grundläggande A/D- och D/A-omvandling. 1 Inledning. 2 Digital/analog(D/A)-omvandling

Grundläggande A/D- och D/A-omvandling. 1 Inledning. 2 Digital/analog(D/A)-omvandling Grundläggande A/D- och D/A-omvandling. 1 Inledning Datorer nns nu i varje sammanhang. Men eftersom vår värld är analog, behöver vi något sätt att omvandla t.ex. mätvärden till digital form, för att datorn

Läs mer

Digitala projekt rapport

Digitala projekt rapport Digitala projekt rapport Alexander Westrup, d04aw@student.lth.se Martin Sandgren, d04ms@student.lth.se 4 december 2007 Innehåll 1 Abstract 1 2 Inledning 1 3 Arbetsgång 1 4 Hårdvara 1 4.1 Processor...............................

Läs mer

725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API. Johan Falkenjack

725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API. Johan Falkenjack 725G61 - Laboration 7 Implementation av ett API Johan Falkenjack December 13, 2013 1 Inledning Hittills i kursen har vi tittat på grundläggande programmering och grundläggande objektorientering. I den

Läs mer

Tentamen i Signaler och kommunikation, ETT080

Tentamen i Signaler och kommunikation, ETT080 Inst. för informationsteknologi Tentamen i Signaler och kommunikation, ETT080 2 juni 2006, kl 14 19 Skriv namn och årskurs på alla papper. Börja en ny lösning på ett nytt papper. Använd bara en sida av

Läs mer

Tekniskt system för Lean Startup

Tekniskt system för Lean Startup Tekniskt system för Lean Startup Målet med kursen är att ni ska lära er om att bygga ett sådant system Detta gör vi i tillämpat format ny bygger en app för att lära er om den processen System (som CI,

Läs mer

Adressrum, programmerarens bild

Adressrum, programmerarens bild EDA 480 2009/2010 MC68HC12, Uppbyggnad.pdf Ur innehållet: Datorns byggblock Busskommunikation Synkron buss Asynkron buss Multiplex-buss avkodning för minne och I/O Minnesavbildad I/O Direktadresserad I/O

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION. Pontus Brånäs Wojtek Thorn Version 1.1. Status

KRAVSPECIFIKATION. Pontus Brånäs Wojtek Thorn Version 1.1. Status KRAVSPECIFIKATION Pontus Brånäs Wojtek Thorn Version 1.1 Status Signatur Datum Granskad 2015-01-22 Godkänd LIPS Kravspecifikation i projektgrupppontek@outlook.com PROJEKTIDENTITET Projektgrupp 2, 2014/2015,

Läs mer

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj.

EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås. BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Att Öppna: Exempel: jjjjjj. MLS Software EM2050 RotoBolt Elektroniskt Svängregellås BRUKSANVISNING för ANVÄNDARE och MANAGER_EL1+9/S (EM2050) Software: MLS EM2050 Att Öppna: Tryck in kod: ex. 1-2-3-4-5-6 Rekommenderade Knappsatser:

Läs mer

Senaste version kan hämtas från Internet i PDF 1 format Http://www.e.kth.se/~e92_sli/exjobb/projektplan/projektplan.pdf

Senaste version kan hämtas från Internet i PDF 1 format Http://www.e.kth.se/~e92_sli/exjobb/projektplan/projektplan.pdf SPECIFIKATION 1(11) Projektplan Distribution Detta dokument är ej under kontrollerad distribution. Innehavaren ansvarar själv för att den senaste utgåvan av detta dokument används och att inaktuella kopior

Läs mer

Nmodell Programmerings Guide för CT ELEKTRONIKs (TRAN) Lok och ljud DCC dekodrar GE 70-2, SL51 2, SL80-2.

Nmodell Programmerings Guide för CT ELEKTRONIKs (TRAN) Lok och ljud DCC dekodrar GE 70-2, SL51 2, SL80-2. Nmodell Programmerings Guide för CT ELEKTRONIKs (TRAN) Lok och ljud DCC dekodrar GE 70-2, SL51 2, SL80-2. Konfigurationsvariabler (CV) Också kända som CV, Konfigurationsvariabler bestämmer DCC dekoderns

Läs mer

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka)

LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) MODELL: LMLR-710 (Nätansluten mottagare/dörrklocka) LMLT-711 (Tryckknappsenhet/sändare för dörrklocka) LEARN-knapp Val av melodi Volymkontroll Blå lysdiod EGENSKAPER: * Självlärande trådlöst RF-system

Läs mer

Studentguide vid grupparbete

Studentguide vid grupparbete Studentguide vid grupparbete Checklista vid grupparbete Vad är syftet med uppgiften/projektet? Vad ska ni lära er? Vilka färdigheter ska ni träna och utveckla? Vilka andra delar av kursen bygger uppgiften

Läs mer

Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori

Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori Vad gjorde vi förra gången? Syftet med att organisera verksamheten Organisationsteori Struktur Processer Kultur Ständiga förändringar Teknik Kunskaper Ökad delaktighet i verksamheten 1 Vad gjorde vi förra

Läs mer

Förklara långsamt så fattar jag snabbt

Förklara långsamt så fattar jag snabbt Förklara långsamt så fattar jag snabbt En handledning för kursledare, handledare och examinatorer i kursen Examensarbete i Byggteknik 15 hp Byggteknik 1 Handledarinstruktion för examensarbete i Introduktion

Läs mer

Careousel Mk3. Bruksanvisning. Rätt medicin i rätt tid och i rätt mängd

Careousel Mk3. Bruksanvisning. Rätt medicin i rätt tid och i rätt mängd Mintell Minitell är en liten och lätt medicinpåminnare som får plats i fickan. Den har 5 fack och kan påminna upp till 5 gånger per dag eller en gång om dagen i fem dagar. Vi ser den som ett bra komplement

Läs mer

Välkomna till KMM! KMM. KMM - lärandemål Efter fullgjord kurs ska ni bland annat kunna:

Välkomna till KMM! KMM. KMM - lärandemål Efter fullgjord kurs ska ni bland annat kunna: Elektronik Digital tekn. Välkomna till KMM! Datorkonstr. Datorteknik Ca 1000 timmar Kursansvarig: Tomas Svensson Projekt Projektmodell Diverse Handledare Lokaler, utrustning Uppgift Övergripande kursmål:

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400

INSTRUKTIONSMANUAL. TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO MODELL: IPT-400 INSTRUKTIONSMANUAL 1 2 7 8 9 TOWER HÖGTALARE MED ipod/iphone DOCKNING & PLL FM STEREO RADIO 34 5 6 MODELL: IPT-400 10 11 12 13 14 15 16 Vänligen läs följande instruktioner innan du börjar använda din enhet.

Läs mer

Analogt och Digital. Viktor Öwall. Elektronik

Analogt och Digital. Viktor Öwall. Elektronik Analogt och Digital Viktor Öwall Analoga och Digitala Signaler Analogt Digitalt 001100101010100000111110000100101010001011100010001000100 t Analogt kontra Digitalt Analogt få komponenter låg effektförbrukning

Läs mer

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870

Kanalprocessor T-05 / DIGITAL 5870 SE-1 040928 50010 Kanalprocessor FAKTA T-05 KANALPROCESSOR (DIGITAL) Bredbandig utgång 470 860 MHz AGC (automatisk förstärkningsreglering) Grannkanalduglig Programmerbar via extern programmerare eller

Läs mer

Anders Arvidsson 2005-04-26 ROBOTBESKRIVNING. Roboten på bilden är extrautrustad

Anders Arvidsson 2005-04-26 ROBOTBESKRIVNING. Roboten på bilden är extrautrustad Anders Arvidsson 2005-04-26 ROBOTBESKRIVNING Roboten på bilden är extrautrustad Abstract This document describes the robot which is used in the third years applied courses at Ingenjörshögskolan i Jönköping.

Läs mer

Minneselement,. Styrteknik grundkurs. Digitala kursmoment. SR-latch med logiska grindar. Funktionstabell för SR-latchen R S Q Q ?

Minneselement,. Styrteknik grundkurs. Digitala kursmoment. SR-latch med logiska grindar. Funktionstabell för SR-latchen R S Q Q ? Styrteknik grundkurs Digitala kursmoment Binära tal, talsystem och koder Boolesk Algebra Grundläggande logiska grindar Minneselement, register, enkla räknare Analog/digital omvandling SR-latch med logiska

Läs mer

IKOT-Projekt. Kontaktdon till elbil

IKOT-Projekt. Kontaktdon till elbil IKOT-Projekt Kontaktdon till elbil Utveckling och konstruktion av ett nytt, robust och säkert kontaktdon till Volvos nya elbilar. Rapporten innehåller alla steg inom produktutvecklingen från skapande av

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021

B R U K S A N V I S N I N G. Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 B R U K S A N V I S N I N G Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 1 Elgitarrförstärkare 30W RMS Black Line FX30 Artikelnummer 7655-0021 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen

Läs mer

Digital signalbehandling Digitalt Ljud

Digital signalbehandling Digitalt Ljud Signalbehandling Digital signalbehandling Digitalt Ljud Bengt Mandersson Hur låter signalbehandling Institutionen för elektro- och informationsteknik 2008-10-06 Elektronik - digital signalbehandling 1

Läs mer

LEU240 Mikrodatorsystem

LEU240 Mikrodatorsystem LEU240 Mikrodatorsystem Introduktion Var platsar en sådan här kurs i er utbildning? Vad kan ni från tidigare kurser? Vad kan en ingenjör behöva som ni inte har fått i dessa kurser? Hur skall vi tillföra

Läs mer

Programmering av stegmotorer ett miniprojekt i samarbete med Svensk Maskinprovning

Programmering av stegmotorer ett miniprojekt i samarbete med Svensk Maskinprovning Programmering av stegmotorer ett miniprojekt i samarbete med Svensk Maskinprovning Daniel Leonardsson dale0010@student.umu.se Kajsa Persson kape0038@student.umu.se I samarbete med Svensk Maskinprovning,

Läs mer

Kapitel 2 o 3. Att skicka signaler på en länk. (Maria Kihl)

Kapitel 2 o 3. Att skicka signaler på en länk. (Maria Kihl) Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk Jens A Andersson (Maria Kihl) Att sända information mellan datorer värd äd 11001000101 värd äd Tåd Två datorer som skall kllkommunicera.

Läs mer

Projektplan. LiTH AMASE 2006-02-15 Accurate Multipoint Acquisition from Stereovision Equipment. Johan Hallenberg Version 1.0

Projektplan. LiTH AMASE 2006-02-15 Accurate Multipoint Acquisition from Stereovision Equipment. Johan Hallenberg Version 1.0 AMASE 2006-02-15 Projektplan Johan Hallenberg Version 1.0 Granskad Godkänd 1 PROJEKTIDENTITET VT2006, AMASE Linköpings tekniska högskola, ISY Namn Ansvar Telefon E-post Mikael Karelid kundansvarig (KUN)

Läs mer

LABORATION DATORKONSTRUKTION TSEA83 UART. Namn och personnummer. Version: 1.0 2013 (OS)

LABORATION DATORKONSTRUKTION TSEA83 UART. Namn och personnummer. Version: 1.0 2013 (OS) LABORATION DATORKONSTRUKTION TSEA83 UART Version: 1.0 2013 (OS) Namn och personnummer Godkänd 1 blank sida 2 Innehåll 1 Inledning 5 1.1 Syfte................................. 5 1.2 Förberedelser............................

Läs mer

Vad är kommunikation? Vad är datorkommunikation? Dataöverföring; Inledning

Vad är kommunikation? Vad är datorkommunikation? Dataöverföring; Inledning Vad är kommunikation? Kommunikation är ett vitt begrepp. Vi använder det för att benämna till exempel ett samtal eller att vi själv förflyttar oss med till exempel tåg eller buss. Kommunikation kommer

Läs mer

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET...

1. PRESENTATION... 3 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 3. 2.1 Säkerhetsföreskrifter...3. 2.2 Användningsvillkor...3 3. BESKRIVNING AV INSTRUMENTET... Användarmanual Tack för att Du har införskaffat en CA 834 Ljudnivåmätare. För att få ut mesta möjliga av ditt instrument så ber vi Dig att: Läsa användarmanualen noggrant Följa säkerhetsföreskrifterna

Läs mer

Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN

Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN 2016 Temperaturmätare med lagringsfunktion DIGITALA PROJEKT EITF11 GRUPP 14, ERIK ENFORS, LUDWIG ROSENDAL, CARL MIKAEL WIDMAN Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KRAVSPECIFIKATION AV PROTOTYP... 3 FUNKTIONELLA

Läs mer

Digitala projekt - Radiostyrd bil

Digitala projekt - Radiostyrd bil Digitala projekt - Radiostyrd bil Handledare: Bertil Lindvall Johan Lennartsson e02jle David Thomasson e02dt Magnus Lisborg e02mls Innehållsförteckning 1. Inledning.3 2. Målsättning med projektet.......3

Läs mer

Introduktion. Temperatursändarens finesser

Introduktion. Temperatursändarens finesser Introduktion Gratulerar till köpet av denna fjärrstyrda temperaturstation med radio-kontrollerad tid. Att använda denna produkt är enkelt och okomplicerat, men var vänlig och läs denna bruksanvisning så

Läs mer

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod

Nya Medier. Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Nya Medier Gränssnitt, Interaktivitet och Digital kod Människa-Dator: Gränssnittet Tre lager tas upp i boken: Fysiska apparaten som möjliggör för användaren att styra/använda datorn Mjukvara som organiserar

Läs mer

Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk. Att sända information mellan datorer. Information och binärdata

Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk. Att sända information mellan datorer. Information och binärdata Kapitel 2 o 3 Information och bitar Att skicka signaler på en länk Jens A Andersson (Maria Kihl) Att sända information mellan datorer värd 11001000101 värd Två datorer som skall kommunicera. Datorer förstår

Läs mer

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016 Informationsmaterial 1. Skrivinstruktioner för projektplan 2. Instruktioner för kontinuerlig dokumentation av projektarbetets framåtskridande 3. Skrivinstruktioner

Läs mer

LABORATIONSINSTRUKTION

LABORATIONSINSTRUKTION Högskolan Dalarna Institutionen för Elektroteknik LABORATION LABORATIONSINSTRUKTION LOG/iC, PLD, kombinatorik, sekvensnät KURS Digitalteknik LAB NR 6 INNEHÅLL. Inledning 2. Prioritetskodare 3. Elektronisk

Läs mer

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS

Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS Manual Sportident Onlinekontroll via GPRS 2012-07-10 Komponenter För att använda onlinekontroll över GPRS behövs dessa delar: GPRS låda (GPRS-modem med samlingsbox och batterier) Riktantenn med kabel (anslutes

Läs mer

Digitala Projekt (EITF11)

Digitala Projekt (EITF11) Digitala Projekt (EITF11) Temperaturgivare med larm Handledare: Bertil Lindvall 2014-05-20 Erik Hellered, I-11 Andreas Sjöblom, I-11 Philip Dahlström, I-11 Table of Contents Inledning... 1 Kravspecifikation...

Läs mer

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec

2014-2015 Alla rättigheter till materialet reserverade Easec 1 2 Innehåll Introduktion... 4 Standarder... 5 Översikt: Standarder... 6 1058.1-1987 IEEE Standard för Software Project Management Plans... 7 Ingående dokument... 8 Syfte och struktur... 9 ITIL... 10 ITIL

Läs mer

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk - ETEF15

Tentamen i Krets- och mätteknik, fk - ETEF15 Tentamen i Krets- och mätteknik, fk - ETEF15 Institutionen för elektro- och informationsteknik LTH, Lund University 2015-10-29 8.00-13.00 Uppgifterna i tentamen ger totalt 60. Uppgifterna är inte ordnade

Läs mer

Robotgräsklippare 2014-01-22 PROJEKTPLAN. Robotgräsklippare. Version 1.1. Status. Granskad. Godkänd. Robotgräsklippare.

Robotgräsklippare 2014-01-22 PROJEKTPLAN. Robotgräsklippare. Version 1.1. Status. Granskad. Godkänd. Robotgräsklippare. 2014-01-22 PROJEKTPLAN Version 1.1 Granskad Status Godkänd LIPS Projektplan i 2014-01-22 PROJEKTIDENTITET 2014/2015 Njudungsgymnasiet T4 Namn Ansvar Telefon E-post Isak Linehag Dokumentansvarig 070-332

Läs mer

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810

SuperNova BabyCall. Bruksanvisning. Art nr: 221 810 Bruksanvisning SuperNova BabyCall Art nr: 221 810 Abilia AB, Kung Hans väg 3, Sollentuna, Box 92, 191 22 Sollentuna, Sweden Phone +46 (0)8-594 694 00 Fax +46 (0)8-594 694 19 info@abilia.se www.abilia.se

Läs mer

Datorsystemteknik DAV A14 Föreläsning 1

Datorsystemteknik DAV A14 Föreläsning 1 Innehåll Datorsystemteknik DAV A14 Föreläsning 1 Kursinformation Introduktion till datorsystem Programmeringsmodellen Större delen av materialet framtaget av :Jan Eric Larsson, Mats Brorsson och Mirec

Läs mer

DIGITALA PROJEKT Väderstation

DIGITALA PROJEKT Väderstation DIGITALA PROJEKT Väderstation Christian Lindquist, E03 Leonardo Bello, E03 Abstract Almost everybody has some kind of temperature measurement device in their home. The latest in this industry are more

Läs mer

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16

Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Kurs-PM fo r HI1028, Projektkurs inom programvaruutveckling, VT16 Mål Kursen skall ge studenten träning i att utveckla en större programvara. Arbetet utförs i projektform. Projektet skall ge grundläggande

Läs mer

Formula Blue. Digitala Projekt 8p. Jesper Ferm E02 Carl Hakenäs E04

Formula Blue. Digitala Projekt 8p. Jesper Ferm E02 Carl Hakenäs E04 Formula Blue Digitala Projekt 8p Jesper Ferm E02 Carl Hakenäs E04 Abstract The purpose with this project was to get some understanding how Bluetooth works and how to use it in practical applications. A

Läs mer

Systemskiss. Självetablerande sensornätverk med 3G och GPS. Version 0.2. Christian Östman Datum: 15 maj 2008

Systemskiss. Självetablerande sensornätverk med 3G och GPS. Version 0.2. Christian Östman Datum: 15 maj 2008 Systemskiss Självetablerande sensornätverk med 3G och GPS Version 0.2 Christian Östman Datum: 15 maj 2008 Status Granskad Johan Lundström 2008-02-08 Godkänd Projektidentitet Gruppens e-post: Hemsida: Beställare:

Läs mer

2E1112 Elektrisk mätteknik

2E1112 Elektrisk mätteknik 2E1112 Elektrisk mätteknik Mikrosystemteknik Osquldas väg 10, 100 44 Stockholm Tentamen för fd E3 2009-06-04 kl 14 18 Tentan består av: 1 uppgift med 6 kortsvarsfrågor som vardera ger 1 p. 5 uppgifter

Läs mer

n-abler PRO JOYSTICK Handledning

n-abler PRO JOYSTICK Handledning Underhåll n-abler PRO har inga utbytbara eller reparerbara delar. Om reparation blir nödvändig var vänlig kontakta er leverantör. n-abler PRO JOYSTICK För ytterligare information eller frågor, kontakta

Läs mer

Manual för EQE PLC enhet

Manual för EQE PLC enhet Manual för EQE PLC enhet EQE PLC enheten är enkelt programmerbar via byglingar. Detta gör att inga förkunskaper inom programmering behövs. De olika funktionerna realiseras helt enkelt genom att flytta

Läs mer

LABORATIONSINSTRUKTION DIGITAL REGLERTEKNIK. Lab nr. 3 DIGITAL PI-REGLERING AV FÖRSTA ORDNINGENS PROCESS

LABORATIONSINSTRUKTION DIGITAL REGLERTEKNIK. Lab nr. 3 DIGITAL PI-REGLERING AV FÖRSTA ORDNINGENS PROCESS LABORATIONSINSTRUKTION DIGITAL REGLERTEKNIK Lab nr. 3 DIGITAL PI-REGLERING AV FÖRSTA ORDNINGENS PROCESS Obs! Alla förberedande uppgifter skall vara gjorda innan laborationstillfället! Namn: Program: Laborationen

Läs mer

Projektrapport EDA095

Projektrapport EDA095 Projektrapport EDA095 Grupp 8 Fredrik Stål, dt08fs5@student.lth.se Per-Gustaf Stenberg, dt08ps5@student.lth.se Mattias Frisk, dt08mf3@student.lth.se Joakim Hembrink, dt08jh8@student.lth.se 16 maj 2012

Läs mer

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok

Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100. Användarhandbok Radiomottagare LE10 CRS-URE-0100 sv Användarhandbok Radiomottagare LE10 Innehållsförteckning sv 3 Innehållsförteckning 1 Säkerhetsinstruktioner 5 1.1 Allmänna säkerhetsinstruktioner 5 1.2 Driftsmiljö

Läs mer

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll

GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION. SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll GUIDE FÖR TRÅDLÖS KOMMUNIKATION SoundGate 3 SoundGate Mikrofon TV Adapter 2 Telefonadapter 2 RC-N-fjärrkontroll SN2_ILLU_Neckloop_HI SN2_ILLU_Charger_HI SN2_ILLU_UsbCable_HI Översikt Denna guide innehåller

Läs mer

USB DAC Bruksanvisning 2 SVENSKA. Din musik + vår passion

USB DAC Bruksanvisning 2 SVENSKA. Din musik + vår passion USB DAC Bruksanvisning 2 SVENSKA Din musik + vår passion Innehåll Anslutningar...3 Användarinstruktioner...4 LED-färger/blinkar...4 LED-färger...4 USB Class...4 För Mac...4 För Windows...5 Tekniska specifikationer...6

Läs mer

HARALD. Systemskiss. Version 0.3 Redaktör: Patrik Johansson Datum: 20 februari 2006. Status

HARALD. Systemskiss. Version 0.3 Redaktör: Patrik Johansson Datum: 20 februari 2006. Status HARALD Systemskiss Version 0.3 Redaktör: Patrik Johansson Datum: 20 februari 2006 Status Granskad Johan Sjöberg 2006-02-10 Godkänd - yyyy-mm-dd Projektidentitet Gruppens e-post: Beställare: Kund: Kursansvarig:

Läs mer

Motivering till och tillämpning av föreskrift 2 C/2015 M

Motivering till och tillämpning av föreskrift 2 C/2015 M 1 (9) 17.4.2015 Motivering till och tillämpning av föreskrift 2 C/2015 M Föreskrift om granskning av radiosändare som medför stora risker för störningar MPS 2 C/2015 M MPS 2 C/2015 M 2 (9) INNEHÅLL AVDELNING

Läs mer

Kanalprocessor Ref: 5179

Kanalprocessor Ref: 5179 Kanalprocessor Ref: 5179 Svensk...2 15 DigiSmart 5179 måste programmeras med PCT-4.0 VHF/UHF Innehåll Kanalprocessor...2 T-05 serien...3 Montering...3 Anslutningar...4 Handprogrammerare...5 Programmering...

Läs mer

Digital Projekt EDI 021 Konstruktion av talande nummerpresentatör VT1 2004

Digital Projekt EDI 021 Konstruktion av talande nummerpresentatör VT1 2004 Digital Projekt EDI 021 Konstruktion av talande nummerpresentatör VT1 2004 Erik Brattkull E99 Björn Hilliges E02 INLEDNING 3 Bakgrund 3 Kravspecifikation 3 GENOMFÖRANDE 4 Teoretisk modell 4 Praktisk modell

Läs mer

Slutrapport minfritid.nu 2013

Slutrapport minfritid.nu 2013 Slutrapport minfritid.nu 2013 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNIGNEN Kulturavdelningen 2013 Uppdrag och bakgrund Bakgrund 2011 genomförde sex kommuner och Habilitering & Hälsa inom Stockholms läns landsting

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

Laboration D184. ELEKTRONIK Digitalteknik. Sekvensnät beskrivna med VHDL och realiserade med PLD

Laboration D184. ELEKTRONIK Digitalteknik. Sekvensnät beskrivna med VHDL och realiserade med PLD UMEÅ UNIVERSITET Tillämpad fysik och elektronik Digitalteknik Lars Wållberg/Dan Weinehall/ Håkan Joëlson 2010-05-06 v 1.7 ELEKTRONIK Digitalteknik Laboration D184 Sekvensnät beskrivna med VHDL och realiserade

Läs mer

Skapa systemarkitektur

Skapa systemarkitektur GRUPP A1 Skapa systemarkitektur Rapport D7.1 Andreas Börjesson, Joakim Andersson, Johan Gustafsson, Marcus Gustafsson, Mikael Ahlstedt 2011-03-30 Denna rapport beskriver arbetet med steg 7.1 i projektkursen

Läs mer

Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Signalteori, 7,5 hp Kurskod: HÖ1007 Tentamenstillfälle

Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Signalteori, 7,5 hp Kurskod: HÖ1007 Tentamenstillfälle Institutionen för hälsovetenskap och medicin Kod: Ämnesområde Hörselvetenskap A Kurs Signalteori, 7,5 hp Kurskod: HÖ1007 Tentamenstillfälle Datum 2013-08-19 Tid 4 timmar Kursansvarig Susanne Köbler Tillåtna

Läs mer

RAPPORT: ATT UPPLEVA EN UTSTÄLLNING HELT I LJUD. FÖR UTSTÄLLNINGEN VÄRDEFULLT. BAKGRUND..s 2 METOD...s 2 RESULTAT...s 3 9 ANALYS AV WORKSHOP...

RAPPORT: ATT UPPLEVA EN UTSTÄLLNING HELT I LJUD. FÖR UTSTÄLLNINGEN VÄRDEFULLT. BAKGRUND..s 2 METOD...s 2 RESULTAT...s 3 9 ANALYS AV WORKSHOP... RAPPORT: ATT UPPLEVA EN UTSTÄLLNING HELT I LJUD. FÖR UTSTÄLLNINGEN VÄRDEFULLT BAKGRUND..s 2 METOD...s 2 RESULTAT.....s 3 9 ANALYS AV WORKSHOP...s 10 1 BAKGRUND Vi vill ta reda på hur en upplever en utställning

Läs mer

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7

AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A. Bruksanvisning PR-D7 AM / FM Stereo Digital Radio 381RH13-A Bruksanvisning S PR-D7 Viktiga säkerhetsinstruktioner 1. Läs denna bruksanvisning. 2. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 3. Följ alla varningsföreskrifter.

Läs mer

Hotelltjänster Artikelnr. N0069064 November 2005

Hotelltjänster Artikelnr. N0069064 November 2005 Hotelltjänster Artikelnr. N0069064 November 2005 Hotelltjänster I den här användarhandboken visas knapparna på Business Series Terminals. I följande tabell visas vilka knappar du ska använda för olika

Läs mer

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold

ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold 1.0 ANVÄNDARHANDBOK Alpha Gold INNEHÅLLSFÖRTECKNING Teckenfönstrets symboler...2 Kontroller...2 Mottagarsymboler...3 Slå på mottagaren...5 Stänga av mottagaren...5 Ta emot och läsa meddelanden...6 Använda

Läs mer

Datum 11 april 2016. Påverkade produkter. Förklaring av problem och påverkan på resultat. Förekomstfrekvens. Lösning. Åtgärder som krävs

Datum 11 april 2016. Påverkade produkter. Förklaring av problem och påverkan på resultat. Förekomstfrekvens. Lösning. Åtgärder som krävs BRÅDSKANDE VIKTIGT SÄKERHETSMEDDELANDE TILL MARKNADEN Potentiell provuppmätningsavvikelse på VITROS Systems vid användning av programvaruversion 3.2.2 och lägre Omedelbar åtgärd krävs Datum 11 april 2016

Läs mer

Trådlöst brandlarm. Systembeskrivning. Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Honeywell Life Safety Sweden

Trådlöst brandlarm. Systembeskrivning. Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Honeywell Life Safety Sweden Trådlöst brandlarm Honeywell Life Safety Sweden Systembeskrivning Innehållet i detta dokument kan komma att ändras utan föregående varning. Systembeskrivning trådlöst brandlarm Funktion Systemet tillhandahåller,

Läs mer

Att fånga den akustiska energin

Att fånga den akustiska energin Att fånga den akustiska energin När vi nu har en viss förståelse av vad ljud egentligen är kan vi börja sätta oss in i hur det kan fångas upp och efterhand lagras. När en ljudvåg sprider sig är det inte

Läs mer

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning

DS-2900S2/PAL. DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator. Bruksanvisning DS-2900S2/PAL DVB-S/S2 till PAL med grannkanalmodulator Bruksanvisning 1 1. Användning DS-2900S2 är konstruerat för omvandling av krypterad QPSK/8PSK satellitsignal till vanliga PAL CCIRkanaler. DS-2900S2

Läs mer

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning

Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Nucleus CP810 ljudprocessor och Nucleus CR110 Remote Assistant Handbok för felsökning Symboler Notera Viktig information eller råd om handhavande. För enklare och säkrare användning. Tips Sparar tid och

Läs mer

HF0010. Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp

HF0010. Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp HF0010 Introduktionskurs i datateknik 1,5 hp Välkommna - till KTH, Haninge, Datateknik, kursen och till första steget mot att bli programmerare! Er lärare och kursansvarig: Nicklas Brandefelt, bfelt@kth.se

Läs mer

Kandidatprojekt i elektronik Efter fullgjord kurs ska ni kunna: Kandidatprojekt i elektronik, 16 hp Kursansvarig: Tomas Svensson

Kandidatprojekt i elektronik Efter fullgjord kurs ska ni kunna: Kandidatprojekt i elektronik, 16 hp Kursansvarig: Tomas Svensson Kandidatprojekt i elektronik, 16 hp Kursansvarig: Tomas Svensson Diverse annat Datorteknik Elektronik Digital tekn. Ca 1800 timmar (11 hp, 6 pers) Kursen Skrivteknik Projektmodell Etik VHDL Handledare

Läs mer

Bildandet av usabilitygruppen: Rapport till kvalitetsgruppen

Bildandet av usabilitygruppen: Rapport till kvalitetsgruppen Bildandet av usabilitygruppen: Rapport till kvalitetsgruppen Bakgrund I maj 2007 beslutades att UB skulle satsa på att skaffa egen kompetens inom området usability. Ärendet hamnade på kvalitetsgruppens

Läs mer

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia

Konstruktion av en radiostyrd legobil. Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia Konstruktion av en radiostyrd legobil Digitala projekt av Arbon Vata Leonardo Vukmanovic Amid Bhatia 1 1.Innehållsförtäckning Rapport Radiostyrd LEGO bil...1 1. Innehållsförtäckning...2 2.0 Inledning...3

Läs mer

Mobilitet- Mobil standardterminal, PIM, mobilapplikation samt Campuskarta. Ett delprojekt under IT-strategiska insatser 2010-2011

Mobilitet- Mobil standardterminal, PIM, mobilapplikation samt Campuskarta. Ett delprojekt under IT-strategiska insatser 2010-2011 Dokumenttyp plan Sid 1 Mobilitet- Mobil standardterminal, PIM, mobilapplikation samt Campuskarta. Ett delprojekt under IT-strategiska insatser 2010-2011 webbadress www.it.umu.se/projekt/mobilitet_pplan.pdf

Läs mer

INTRODUKTIONSKURS Sport-Ident Degerfors OK

INTRODUKTIONSKURS Sport-Ident Degerfors OK INTRODUKTIONSKURS Sport-Ident Degerfors OK 2008-02-04 Sid 1/19 Kursinnehåll Syfte Genomgång av funktionalitet hos - Hårdvara - Mjukvara Genomgång av handhavandeinstruktioner Tips och råd vid programmering

Läs mer

Projektarbete i gymnasieskolan. Elevens frågor och svar

Projektarbete i gymnasieskolan. Elevens frågor och svar Projektarbete i gymnasieskolan Elevens frågor och svar Anders Danell och Mats Eriksson, Katedralskolan 2002 Innehåll 1. VILKET SYFTE HAR DET HÄR HÄFTET?... 3 2. VILKET SYFTE HAR GYMNASIESKOLANS PROJEKTARBETE?...

Läs mer

IKUSI STG Produktöversikt

IKUSI STG Produktöversikt Produktöversikt Följande moduler finns att tillgå i STG serien: Typ Benämning Art. nr. BAS-120 Basplatta 715201 COF-120 Skåp 715202 SPI-300 Programmeringsenhet 709009 STG-200 Nätdel/kontrollenhet 715200

Läs mer

Resultatbedömning av utbildningarna genom extern granskning av examensarbeten projektplan

Resultatbedömning av utbildningarna genom extern granskning av examensarbeten projektplan Sida 1 (6) - 2010-01-27 Resultatbedömning av utbildningarna genom extern granskning av examensarbeten projektplan Sammanfattning Syftet med projektet är att utveckla resultatbedömningar av utbildningarna

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING BC500G2 6 CYL, MED GENERELLT KABLAGE

INSTALLATIONSANVISNING BC500G2 6 CYL, MED GENERELLT KABLAGE INSTALLATIONSANVISNING BC500G2 6 CYL, MED GENERELLT KABLAGE INSTALLATION Generellt om kablaget och installation Monteringen är relativt enkel, men kräver att man är lite händig med bilar och lödkolv. Kopplingsschema,

Läs mer