10518/16 EE/ss 1 DG E 1A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "10518/16 EE/ss 1 DG E 1A"

Transkript

1 Europeiska unionens råd Bryssel den 21 juni 2016 (OR. en) 10518/16 LÄGESRAPPORT från: av den: 20 juni 2016 till: Rådets generalsekretariat Delegationerna ENV 445 COMPET 389 AGRI 363 TRANS 254 MI 466 IND 143 CONSOM 156 ECOFIN 646 ENER 261 RECH 238 SAN 275 Föreg. dok. nr: 10151/16 ENV 411 COMPET 372 AGRI 326 TRANS 231 MI 443 IND 137 CONSOM 146 ECOFIN 601 ENER 250 RECH 233 SAN 255 Ärende: Att sluta kretsloppet en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin - Rådets slutsatser (20 juni 2016) För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Att sluta kretsloppet en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin, som antogs av rådet vid dess 3476:e möte den 20 juni /16 EE/ss 1 DG E 1A SV

2 BILAGA Att sluta kretsloppet en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin Rådets slutsatser Europeiska unionens råd, SOM ERINRAR OM Europa 2020-strategin för smart och hållbar tillväxt för alla som antogs av Europeiska rådet den 17 juni 2010 och dess flaggskeppsinitiativ "Ett resurseffektivt Europa", Europaparlamentets och rådets beslut om ett allmänt miljöhandlingsprogram för unionen till 2020 Att leva gott inom planetens gränser (sjunde miljöhandlingsprogrammet) 1 för en resurseffektiv, grön, konkurrenskraftig och utsläppssnål ekonomi, Europaparlamentets resolution Resurseffektivitet: på väg mot ett kretsloppssamhälle 2, FN:s generalförsamlings resolution av den 25 september 2015 om 2030-agendan för hållbar utveckling och klimatavtalet från Paris (COP 21), 1 2 EUT L 354, , s (2014)2208 (INI) 10518/16 EE/ss 2

3 Kommissionens meddelanden Innovation för hållbar tillväxt: En bioekonomi för Europa 3, Handlingsplanen för miljöinnovation 4, Grön handlingsplan för små och medelstora företag 5 och Initiativ för grön sysselsättning 6, Möjligheter till resurseffektivitet inom byggsektorn 7, Strategi för att skydda Europas vattenresurser 8, Digitalisering av den europeiska industrin, hur vi kan utnyttja den digitala inre marknadens alla möjligheter och tillhörande meddelanden 9, Råvaruinitiativet 10, Rådets slutsatser om hållbar materialförvaltning samt hållbar produktion och konsumtion 11, miljöanpassning av den europeiska planeringsterminen och Europa 2020-strategin 12, kommissionens meddelande En färdplan för ett resurseffektivt Europa 13 14, Halvtidsöversynen av strategin för biologisk mångfald i EU fram till , Integreringen av industriell konkurrenskraft 16, /12 - COM(2012) 60 final 18874/11 - COM(2011) 899 final 11616/1/14 REV 1 - COM(2014) 440 final 11572/14 - COM(2014) 446 final 11609/14 - COM(2014) 445 final 16425/12 - COM(2012) 673 final 8100/16 - COM(2016) 180 final 8097/16 - COM(2016) 179 final 8099/16 - COM(2016) 178 final 8104/16 - COM(2016) 178 final 16053/08 - COM(2008) 699 final 17495/ / / / / / /16 EE/ss 3

4 SOM FÖRSTÅR att en cirkulär ekonomi erbjuder stora möjligheter för att uppnå hållbar tillväxt och stärka EU:s konkurrenskraft, skapa arbetstillfällen, minska EU:s beroende av icke-förnybara primära råvaror, uppnå resurs- och energieffektivitet och minskad miljöpåverkan, främja lokalt producerade varor, förebygga och minska avfallsproduktionen, skydda naturen och naturkapitalet, stärka den ekologiska resiliensen och begränsa utsläppen av växthusgaser och därmed bidra till 2030-agendan för hållbar utveckling och de globala insatserna för en grön ekonomi samtidigt som man upprätthåller välståndet inom planetens gränser och skyddet av människors hälsa och miljön, BETONAR vikten av avfallshierarkin när det gäller att stödja övergången till en cirkulär ekonomi, med början i en ökning av förebyggande av avfall, förberedelse för återanvändning och återvinning av avfall och genom att minimera bortskaffandet av avfall, särskilt genom en betydande minskning av mängden deponerat avfall, INTEGRERADE POLITISKA STRATEGIER 1. VÄLKOMNAR kommissionens meddelande av den 2 december 2015, Att sluta kretsloppet en EU-handlingsplan för den cirkulära ekonomin 17 (nedan kallad handlingsplanen), och ÅTAR SIG att stödja genomförandet av den i syfte att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi, 2. BETONAR att övergången till en cirkulär ekonomi kräver långsiktiga åtaganden och åtgärder på en rad politikområden inom EU och på alla förvaltningsnivåer i medlemsstaterna, UPPMUNTRAR medlemsstaterna att fastställa och anta åtgärder och/eller strategier för att komplettera och bidra till EU-handlingsplanen, UPPMANAR kommissionen att fullt ut integrera den cirkulära ekonomin i alla sina relevanta politikområden och strategier, ÄR MEDVETET OM att i syfte att påskynda övergången bör medlemsstaternas olika förutsättningar och situationer tas i beaktande, / /16 EE/ss 4

5 3. ANSER ATT ett aktivt deltagande av den privata sektorn och andra intressenter i hela Europa och på global nivå är avgörande för en framgångsrik och mer verkningsfull övergång till en cirkulär ekonomi, UPPMANAR EU och medlemsstaterna att på alla förvaltningsnivåer aktivt involvera den privata sektorn för att främja projekt med inriktning på samarbete, innovation och industriell symbios inom och mellan olika sektorer och värdekedjor, bland annat genom att hantera särskilda utmaningar vid övergången till den cirkulära ekonomin genom avtal mellan aktörer i samhället och myndigheter, såsom pilotprojektet för frivilliga så kallade innovationsavtal 18, 4. UPPMANAR kommissionen att säkerställa att förslag som följer av handlingsplanen åtföljs av en noggrann konsekvensbedömning, UNDERSTRYKER att politiska åtgärder måste stödja en hållbar utveckling och konkurrenskraft på lång sikt för industrin inom EU, särskilt för små och medelstora företag (SMF), samt förbättra den inre marknadens funktion, UNDERSTRYKER VIDARE att politiska åtgärder måste överensstämma med principerna för bättre lagstiftning enligt det interinstitutionella avtalet av den 13 april , vara proportionerliga, kostnadseffektiva, socialt godtagbara och lätta att anta med minimal administrativ börda, förhindra en splittrad politik så att synergieffekter kan skapas och ta hänsyn till befintlig nationell lagstiftning som stimulerar cirkularitet och initiativ som stimulerar en konsekvent och enhetlig EU-lagstiftning, såsom projektet Make-it-Work, Better regulations for innovation-driven investment at EU level (SWD(2015) 298) och focus_en.pdf. EUT L 123, , s /16 EE/ss 5

6 5. UNDERSTRYKER behovet av att säkerställa hållbar anskaffning och försörjning av primära råvaror; FRAMHÅLLER den roll som rättvis handel kan spela när det gäller att säkerställa att priserna på primära råvaror och produkter återspeglar deras miljömässiga och sociala externa effekter och att en sund konkurrens mellan marknaderna för primära och sekundära resurser underlättas, när så är tillämpligt, UPPMANAR kommissionen att ta konkreta initiativ för att främja hållbar anskaffning och försörjning av råvaror inom EU och i samarbete med tredjeländer (som producerar råvaror), utan att skapa tariffära och icke-tariffära handelshinder, PRODUKTPOLITIK OCH RESURSEFFEKTIVITET 6. STÖDER kommissionens strategi i handlingsplanen för att hantera produkters hela livscykel och BETONAR att en sådan integrerad, sektorsövergripande strategi är nödvändig för att effektivt "sluta cirkeln" och klara av en övergång till en cirkulär ekonomi där värdet av produkter, material och resurser bibehålls i ekonomin så länge som möjligt och avfallsgenereringen minimeras, UPPMANAR kommissionen och medlemsstaterna att skapa en enhetlig politisk omgivning och lagstiftningsram som ger möjligheter till systemisk innovation för att främja en cirkulär ekonomi genom hela värdekedjan, inbegripet möjligheter att experimentera med sådana innovationer, 7. UNDERSTRYKER vikten av en enhetlig ram för produktpolitik på EU-nivå, i enlighet med det sjunde miljöhandlingsprogrammet som efterlyser åtgärder senast 2020, VÄLKOMNAR kommissionens avsikt att arbeta med denna inriktning, UPPMANAR MED EFTERTRYCK kommissionen att säkerställa enhetlighet, förbättring och ändamålsenlighet vad gäller befintliga EU-instrument med relevans för produktpolitik, UPPMANAR kommissionen att säkerställa att politiska instrument kan underlätta systemiska innovationer i framtiden, 10518/16 EE/ss 6

7 8. BETONAR behovet av att säkerställa att produkter utformas och produceras på ett mer hållbart sätt, med hela deras livscykel tagen i beaktande och med en minimering av de negativa effekterna på miljön och människors hälsa; i detta sammanhang, NOTERAR med oro att kommissionen inte har lyckats följa den tidtabell för åtgärder avseende ekodesign som anges i bilagan till handlingsplanen, BEGÄR att kommissionen ska följa upp dessa åtgärder utan ytterligare dröjsmål, UPPMANAR ENTRÄGET kommissionen att inkludera lämpliga åtgärder för att förbättra produkters hållbarhet, möjlighet att repareras eller återanvändas, möjlighet att använda återvunnet material samt möjlighet att uppgraderas och återvinnas i EU:s ekodesignlagstiftning och i annan lagstiftning efter vad som är lämpligt, före 2020, UPPMANAR kommissionen att före utgången av 2018 utvärdera för vilka produktgrupper, med undantag för energirelaterade, det skulle vara möjligt att på ett bättre sätt ta hänsyn till resurseffektivitet och påverkan på miljön och människors hälsa genom att bygga vidare på erfarenheterna av ekodesigndirektivet, 9. BETONAR behovet av att vidta åtgärder på europeisk nivå för att förlänga produkters livslängd, inbegripet genom åtgärder för att hantera planerat åldrande, UPPMANAR kommissionen att utarbeta gemensamma metoder för att bedöma och kontrollera produkters livslängd, NOTERAR kommissionens förslag om försäljning av varor på nätet, SER FRAM EMOT att diskutera möjligheterna att utvidga den rättsliga garantin för all försäljning av varor på grundval av detta förslag och den pågående kontrollen av ändamålsenligheten i EU:s konsument- och marknadsföringslagstiftning, UPPMANAR kommissionen att undersöka vilka andra initiativ som kan tas på EU-nivå för att förlänga produkters livslängd, till exempel genom att främja tillgången till reservdelar, 10518/16 EE/ss 7

8 10. NOTERAR konsumenternas avgörande roll i övergången till en cirkulär ekonomi, FRAMHÅLLER vikten av att öka medvetenheten, främja lämpliga marknadsbaserade mekanismer och utveckla stödjande infrastruktur i syfte att främja hållbar konsumtion och produktion och ett hållbart agerande på marknaderna för företag till konsument och företag till företag, BETONAR att tillgång till tillförlitlig, aktuell och lättbegriplig information om produkters och tjänsters miljöegenskaper kan vara till hjälp för att göra medvetna val, UPPMANAR kommissionen att utveckla och föreslå en metod för att säkerställa att miljöpåståenden, inbegripet märkningar, är baserade på kontrollerbar och transparent information, med beaktande av särskilda förhållanden i medlemsstaterna och de tillvaratagna erfarenheterna från de pågående europeiska pilotprojekten om miljöavtryck och verifiering av miljöteknik, UPPMANAR kommissionen och medlemsstaterna att stödja informationskampanjer riktade till konsumenter i syfte att främja den cirkulära ekonomin, 11. FRAMHÅLLER vikten av en välfungerande kemikalielagstiftning till stöd för den cirkulära ekonomin och att de olika målen i det sjunde miljöhandlingsprogrammet måste uppfyllas, UPPMANAR kommissionen att, när den senast 2017 behandlar kontaktytorna mellan EU:s kemikalie-, produkt- och avfallslagstiftning, i samarbete med medlemsstaterna utarbeta en metod för att fastställa om materialåtervinning, återanvändning eller bortskaffande ger det bästa sammantagna resultatet när det gäller att uppnå såväl ett giftfritt materialkretslopp som en ökad grad av materialåtervinning, samtidigt som den nuvarande höga nivån på skyddet av människors hälsa och miljön bibehålls och försiktighetsprincipen tas i beaktande, FRAMHÅLLER i detta sammanhang behovet av adekvat information om förekomsten av ämnen som inger mycket stora betänkligheter i material, produkter och avfall, 10518/16 EE/ss 8

9 12. BETONAR vikten av en välfungerande och effektiv marknad för returråvaror, UNDERSTRYKER vikten av att stimulera efterfrågan på returråvaror och materialåtervinning av hög kvalitet, bland annat genom att främja användningen av returråvaror och öka förtroendet för kvaliteten på returråvaror, inbegripet genom tillgång till information om innehållet av ämnen som orsakar problem vid materialåtervinning eller återanvändning, UPPMANAR kommissionen att utarbeta enhetliga EU-kriterier för avfall som upphört att vara avfall, där så är lämpligt, och att arbeta för att europeiska och internationella kvalitetsstandarder för returråvaror utarbetas i syfte att underlätta gränsöverskridande rörlighet samtidigt som miljön och människors hälsa skyddas, 13. UPPMANAR kommissionen att undersöka möjligheterna att främja att använda produkter som exporteras från EU återvinns på ett miljövänligt och säkert sätt när de har blivit avfall inom eller utanför EU, 14. INSER att export av avfall kan göra det svårare att uppnå en högre återvinningsgrad, EFTERLYSER skärpta kontroller inom EU och vid dess gränser för att förhindra olaglig transport av avfall, i enlighet med den reviderade förordningen om transport av avfall 20, 15. UPPREPAR behovet av att förhindra att marint skräp, särskilt plast, hamnar i miljön, i syfte att uppnå en betydande minskning senast 2020, ANSER att ekodesign av plast och plastprodukter samt god hantering av plastavfall är av avgörande vikt för förebyggande av miljöföroreningar, VÄLKOMNAR de frivilliga initiativ som industrin har tagit, UPPMANAR kommissionen att föreslå kraftfulla åtgärder för att minska utsläpp av makro- och mikroplast i den marina miljön inom ramen för den aviserade plaststrategin senast 2017, inklusive ett förslag om ett förbud mot mikroplastpartiklar i kosmetika och, i förekommande fall, förslag som behandlar andra produkter som genererar marint skräp, med beaktande av utvecklingen inom regionala havskonventioner som konventionen för skydd av den marina miljön i Nordostatlanten (Ospar), Kommissionen för skydd av Östersjöns marina miljö (Helcom) och Barcelonakonventionen, 20 Förordning (EG) nr 1013/2006 om transport av avfall, senast ändrad genom förordning (EU) nr 660/ /16 EE/ss 9

10 16. UNDERSTRYKER att effektiv vattenanvändning bidrar till en cirkulär ekonomi, BETONAR, i detta sammanhang, vikten av integrerad vattenförvaltning liksom av förbättrad och kostnadseffektiv återvinning och återanvändning av vatten, med beaktande av regionala förutsättningar, samt av återvinning av resurser i avloppsvatten, i linje med EU:s miljöregelverk, UPPMANAR kommissionen att säkerställa att den rättsliga ramen, i förekommande fall, stöder återanvändning av renat avloppsvatten samtidigt som den befintliga höga skyddsnivån för människors hälsa och för miljön 21 respekteras, 17. STÖDER insatser från alla aktörer för att minska livsmedelsavfallet, vilka kommer att bidra till att man kan uppnå mål 12.3 för hållbar utveckling, som syftar till att senast 2030 halvera livsmedelsavfallet per capita i detaljist- och konsumentledet och minska livmedelsavfallet i produktions- och leveranskedjan, inbegripet förluster efter skörd, STÖD TILL CIRKULÄR INNOVATION OCH NÄRINGSLIVET 18. UNDERSTRYKER att forskning och utveckling är avgörande för att man ska kunna utveckla de hållbara och resurseffektiva industriella, ekonomiska och samhälleliga processer som krävs för att stimulera övergången till en cirkulär ekonomi. UPPMANAR kommissionen att stödja EU-industrin inom forskning och utveckling, vid förbättringen av det sektorsövergripande samarbetet under hela cykeln och vid användning av ny teknik och nya affärsmodeller, digitala lösningar, resurseffektivare tjänster, produkter och produktionsprocesser samt bättre alternativ till miljöfarliga kemiska ämnen och material med avseende på skydd för människors hälsa och miljö, 21 Bland annat på grundval av yttranden från Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet /16 EE/ss 10

11 19. ERKÄNNER nyttan av naturkapital, vikten av ekosystem och deras tjänster samt behovet av ett hållbart utnyttjande av naturresurser, ERINRAR OM vikten av att utveckla ett system för värdering av naturkapital med hjälp av lämpliga indikatorer för övervakning av ekonomiska framsteg och av att fortsätta utveckla räkenskaper för ekosystem samtidigt som man på bästa sätt utnyttjar befintliga hållbarhetsinstrument och hållbarhetsinitiativ, UPPMANAR kommissionen och medlemsstaterna att främja natur- och biobaserade lösningar, användning av hållbart producerade förnybara material, inbegripet bioraffinering av biomassa till värdefulla ändamål utan att göra avkall på livsmedelstrygghet och miljöintegritet, resurseffektivitet, ekosystemens motståndskraft och deras tjänster samt hållbar användning av förnybara energikällor, NOTERAR kommissionens avsikt att främja effektiv användning av biobaserade resurser genom en rad åtgärder, bland annat riktlinjer och spridning av bästa praxis för kaskadanvändning av biomassa och stöd till innovation i bioekonomin, BER kommissionen att undersöka hur dess bioekonomiska strategi från 2012 bidrar till den cirkulära ekonomin och att uppdatera den i enlighet med detta, 20. UPPREPAR att en cirkulär ekonomi inte enbart kräver investeringar i hållbara och innovativa lösningar, utan även miljöanpassade offentliga utgifter för att mobilisera offentliga och privata initiativ, VÄLKOMNAR i detta avseende det stöd för och ökade fokus på cirkulär ekonomi som finns tillgängligt inom EU:s fonder och finansieringsprogram, UPPMANAR kommissionen att aktivt stödja medlemsstaterna, den privata sektorn och andra berörda aktörer att utnyttja dess fonder för att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi genom att öka resurs- och energieffektiviteten och minska avfallet, bland annat genom att tillämpa avfallshierarkin, UPPMUNTRAR kommissionen och medlemsstaterna att tillämpa principen att förorenaren betalar för att på ett hållbart sätt täcka kostnaderna för nödvändig infrastruktur för avfallshantering, 10518/16 EE/ss 11

12 21. UNDERSTRYKER att myndigheter spelar en avgörande roll för att skapa incitament och säkerställa att miljöanpassad offentlig upphandling (MOU) tillämpas effektivt i riktning mot en cirkulär ekonomi, UPPMANAR kommissionen och medlemsstaterna att stimulera och underlätta cirkulära affärsmodeller som möjliggör en större MOU-andel inom så många offentliga utgiftsnivåer som möjligt, i syfte att skapa marknader för cirkulära produkter och tjänster, BER kommissionen att utarbeta riktlinjer och incitament för tillämpning av MOU för cirkulär ekonomi, inbegripet tillämpning av livscykelkostnader, UPPMANAR kommissionen och medlemsstaterna att bygga vidare på befintliga MOU-mål 22, påskynda övergången till en cirkulär ekonomi, förbättra övervakningen, aktivt underlätta utbyte av kunskap och bästa praxis mellan medlemsstaterna och tillhandahålla stöd till MOU-utbildningsprogram, 22. INSER att SMF ofta är drivande krafter bakom innovationer och står i främsta ledet för övergången till en cirkulär ekonomi, samtidigt som de står inför specifika utmaningar, STÖDER åtgärder för att ge SMF större möjligheter att utnyttja tillfällen som skapas tack vare övergången till en cirkulär ekonomi, samt stöder SMF när de ska anpassa sig och bidra till övergången till en cirkulär ekonomi, VÄLKOMNAR bidragen från handlingsplanen för miljöinnovation och den gröna handlingsplanen för små och medelstora företag till övergången till en cirkulär ekonomi, 23. BETONAR vikten av utbildning på alla relevanta områden för att underlätta övergången till en cirkulär ekonomi och säkerställa att den bidrar till att minska arbetslösheten och samtidigt skapar arbetstillfällen av hög kvalitet, 22 I enlighet med sjunde miljöhandlingsprogrammet och grundat på erfarenheter av energieffektivitetsdirektivet /16 EE/ss 12

13 ÖVERVAKNING, UPPFÖLJNING OCH SAMARBETE 24. BETONAR behovet av en styrstruktur på EU-nivå och av en övervakningsram för att stärka och utvärdera utvecklingen mot en cirkulär ekonomi, samtidigt som den administrativa bördan ska minimeras, NOTERAR i detta avseende att information redan rapporteras till Eurostat, UPPMANAR kommissionen att, i samarbete med medlemsstaterna, fortsätta att utveckla en instrumentpanel med tillförlitliga indikatorer i syfte att utforma ambitiösa och realistiska mål 23 i ett långsiktigt perspektiv och integrera dessa med en uppföljning av Europa 2020-strategin och EU:s genomförande av 2030-agendan för hållbar utveckling, 25. BETONAR vikten av att på politisk nivå regelbundet se över de framsteg som görs med handlingsplanen, BER kommissionen att förse rådet med en årlig skriftlig uppdatering om de framsteg som gjorts med genomförandet av handlingsplanen, och BER kommissionen att regelbundet, från och med 2018, utvärdera effekterna av de genomförda åtgärderna i enlighet med principerna om bättre lagstiftning, bland annat genom att samråda med intressenterna för att ta vara på deras praktiska erfarenheter, i syfte att bedöma resultaten av handlingsplanen, genom att fastställa vilka politiska åtgärder som är effektivast och vid behov uppdatera planen och de instrument som föreslås däri, 26. NOTERAR att intressenterna bland annat har efterlyst ett långsiktigt fokus och stark vägledning och starkt egenansvar från EU och medlemsstaterna 24, EFTERLYSER samstämmighet i nationella strategier och standarder, utbyte av bästa praxis och medlemsstaters och intressenters tillvaratagna erfarenheter samt fler ekonomiska incitament och marknadsbaserade styrmedel för att stimulera återanvändning och marknaden för returråvaror, Grundat på rådets slutsatser om miljöanpassning av den europeiska planeringsterminen och Europa 2020-strategin (14731/14) /16 EE/ss 13

14 27. UNDERSTRYKER vikten av marknadsbaserade styrmedel för att, i förekommande fall, skapa ekonomiska incitament som stimulerar hållbar användning av resurser, UPPMANAR medlemsstaterna att utbyta erfarenheter och bästa praxis i utvecklingen och användningen av marknadsbaserade styrmedel som stöd i övergången till en cirkulär ekonomi och att ta hänsyn till inverkan av vissa marknadsbaserade styrmedel på grannmedlemsstater, VÄLKOMNAR vägledning från kommissionen om hur medlemsstaterna kan utveckla sådana styrmedel till stöd för den cirkulära ekonomin, ERKÄNNER den negativa inverkan av miljöskadliga subventioner, UPPMANAR kommissionen att, i samarbete med medlemsstaterna, utarbeta en EU-vägledning för miljöskadliga subventioner så att sådana subventioner enklare kan identifieras och fasas ut, samtidigt som sociala och ekonomiska aspekter ska beaktas, 28. UPPMANAR kommissionen att inrätta en plattform för att underlätta ett mer strukturerat utbyte av kunskap, teknik, god praxis och politiska erfarenheter (däribland om ekonomiska styrmedel) mellan medlemsstaterna och mellan intressenterna på europeisk nivå genom att, om så är möjligt, utnyttja befintliga plattformar och erfarenheter /16 EE/ss 14

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C

15160/14 kh/bis/gw 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 14 november 2014 (OR. en) 15160/14 NOT från: till: Föreg. dok. nr: Rådets generalsekretariat TOUR 22 IND 321 COMPET 607 POLMAR 27 ENV 883 EMPL 150 EDUC 318 CULT 125

Läs mer

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016.

För delegationerna bifogas rådets slutsatser om Arktis, antagna av rådet den 20 juni 2016. Europeiska unionens råd Bryssel den 20 juni 2016 (OR. en) 10400/16 COEST 166 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 20 juni 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 10172/1/16 REV 1 Ärende:

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 17 juni 2016 (OR. en) 10442/16 ADD 17 FÖLJENOT från: inkom den: 16 juni 2016 till: Komm. dok. nr: Ärende: ENV 440 AGRI 357 SAN 272 MI 464 CHIMIE 41 IA 43 Jordi AYET

Läs mer

BILAGA. till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

BILAGA. till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.12.2015 COM(2015) 614 final ANNEX 1 BILAGA till MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet.

För delegationerna bifogas de slutsatser som Europeiska rådet antog vid mötet. Europeiska rådet Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 FÖLJENOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Ärende: Europeiska rådets möte (25 och 26 juni 2015) Slutsatser

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 22.11.2012 SWD(2012) 392 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Rapport från kommissionen till

Läs mer

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C

15648/17 mh/sk 1 DGD 1C Europeiska unionens råd Bryssel den 12 december 2017 (OR. en) 15648/17 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 11 december 2017 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 14755/17 Ärende: CT 160

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 16.2.2016 COM(2016) 53 final 2016/0031 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättandet av en mekanism för informationsutbyte om mellanstatliga

Läs mer

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A

9206/15 vf/ph/cs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 29 maj 2015 (OR. en) 9206/15 I/A-PUNKTSNOT från: till: Rådets generalsekretariat EJUSTICE 60 JUSTCIV 128 COPEN 139 JAI 352 Ständiga representanternas kommitté (Coreper

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009 2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 19.12.2011 2011/2307(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om vår livförsäkring, vårt naturkapital en strategi för biologisk mångfald

Läs mer

att det t.ex. ofta är billigare att handla nya produkter än att reparera produkten och därmed återanvända och återvinna resurser. Handel och globala

att det t.ex. ofta är billigare att handla nya produkter än att reparera produkten och därmed återanvända och återvinna resurser. Handel och globala Kommittédirektiv Styrmedel för att förebygga uppkomst av avfall i syfte att främja en cirkulär ekonomi Dir. 2016:3 Beslut vid regeringssammanträde den 14 januari 2016 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet

EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Kommenterad dagordning rådet 2015-10-14 Miljö- och energidepartementet EU-nämnden Miljö- och jordbruksutskottet Rådets möte (miljö) den 26 oktober 2015 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN. Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 19.10.2007 KOM(2007) 621 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism SV SV MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM65. Vägen från Paris. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. 1 Förslaget. Miljö- och energidepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Vägen från Paris Miljö- och energidepartementet 2016-04-06 Dokumentbeteckning KOM (2016) 110 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet Vägen efter

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 2014/2252(INI) 5.5.2015 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om årsrapporterna om subsidiaritet och proportionalitet 2012 2013 (2014/2252(INI)) Utskottet för

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) 11488/1/07 REV 1. Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 december 2007 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2006/0206 (COD) 11488/1/07 REV 1 ENV 379 COMER 117 SAN 145 CODEC 758 RÄTTSAKTER OCH ANDRA INSTRUMENT Ärende: Gemensam

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 18 december 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2015/0286 (NLE) 15495/15 FÖRSLAG från: inkom den: 11 december 2015 till: Komm. dok. nr: Ärende: FISC 192 ECOFIN

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM61. Meddelande om EU:s handlingsplan. mot olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljö- och energidepartementet 2016-04-01 Dokumentbeteckning KOM (2016) 87 Meddelande från

Läs mer

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 121.2 och 148.4, 29.7.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 247/127 RÅDETS REKOMMENDATION av den 8 juli 2014 om Finlands nationella reformprogram 2014, med avgivande av rådets yttrande om Finlands stabilitetsprogram

Läs mer

Rubrik: Strategi för en cirkulär ekonomi meddelande från kommissionen: Att sluta kretsloppet en EU handlingsplan för den cirkulära ekonomin

Rubrik: Strategi för en cirkulär ekonomi meddelande från kommissionen: Att sluta kretsloppet en EU handlingsplan för den cirkulära ekonomin Miljö, dp. 7 Rådspromemoria 2016-02-22 Miljö- och energidepartementet Miljömålsenheten Rådets möte miljö den 4 mars 2016 Dagordningspunkt: 7 Rubrik: Strategi för en cirkulär ekonomi meddelande från kommissionen:

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV

Europeiska unionens officiella tidning. (Lagstiftningsakter) DIREKTIV 8.10.2015 L 263/1 I (Lagstiftningsakter) DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/1794 av den 6 oktober 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/94/EG, 2009/38/EG

Läs mer

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén YTTRANDE

Europeiska ekonomiska och sociala kommittén YTTRANDE Europeiska ekonomiska och sociala kommittén NAT/624 En ny EU-skogsstrategi Bryssel den 10 juli 2014 YTTRANDE från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om "Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet,

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 10.9.2014 SWD(2014) 274 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSANALYSEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning.

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM63. olaglig handel med vilda djur och växter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om EU:s strategi mot olaglig handel med vilda djur och växter Miljödepartementet 2014-03-13 Dokumentbeteckning KOM (2014) 64 slutlig Meddelande från kommissionen

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2014/15:FPM47. Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Översyn av EU:s handelssystem för utsläppsrätter - genomförande av 2030 ramverket Miljödepartementet 2015-09-02 Dokumentbeteckning KOM (2015) 337 slutlig Förslag till

Läs mer

1. Arbetsgruppen för folkhälsa har diskuterat och enats om bifogade utkast till rådets slutsatser.

1. Arbetsgruppen för folkhälsa har diskuterat och enats om bifogade utkast till rådets slutsatser. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 17 november 2011 (23.11) (OR. en) 16709/11 SAN 239 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet RÅDETS MÖTE

Läs mer

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not.

Vid mötet den 26 maj 2015 antog rådet rådets slutsatser enligt bilagan till denna not. Europeiska unionens råd Bryssel den 26 maj 2015 (OR. en) 9140/15 DEVGEN 75 ACP 79 RELEX 412 OCDE 11 FIN 376 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Delegationerna Rådets slutsatser om Europeiska

Läs mer

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling

I/A-PUNKTSNOT Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) Coreper/rådet EU:s prioriteringar inför Förenta nationernas 61:a generalförsamling EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 juli 2006 (12.7) (OR. en) 11380/06 PESC 665 CONUN 51 ONU 80 I/A-PUNKTSNOT från: Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (Kusp) till: Coreper/rådet Ärende: EU:s

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för ekonomi och valutafrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för ekonomi och valutafrågor PRELIMINÄR VERSION 5 december 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för ekonomi och valutafrågor till utskottet för sysselsättning

Läs mer

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C

5776/17 son/al/ss 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 10 februari 2017 (OR. en) 5776/17 NOT från: till: Ordförandeskapet IND 18 MI 82 COMPET 58 FISC 27 PI 9 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Ärende: Förberedelser

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 9.1.2015 COM(2014) 750 final 2014/0359 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om godtagande av ändringarna av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande

Läs mer

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION

UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Plenarhandling 10.4.2015 B8-0000/2015 UTKAST TILL FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0000/2015 i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen

Läs mer

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd

Uwe CORSEPIUS, generalsekreterare för Europeiska unionens råd EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 december 2013 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0408 (COD) 17633/13 ADD 2 DROIPEN 159 COPEN 236 CODEC 2930 FÖLJENOT från: mottagen den: 28 december 2013

Läs mer

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper

Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING. om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 2.5.2013 COM(2013) 247 final 2013/0130 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EU) nr 691/2011 om europeiska miljöräkenskaper

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.1.2016 COM(2016) 3 final 2016/0008 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som ska antas på Europeiska unionens vägnar vid det sjunde mötet i den mellanstatliga

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 2008/2173(INI) 20.11.2008 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om skydd av konsumenter, särskilt minderåriga, i samband med användning

Läs mer

Det Nordiska Bioekonomi-Initiativet (NBI) Jan Svensson 2013-09-16

Det Nordiska Bioekonomi-Initiativet (NBI) Jan Svensson 2013-09-16 Bioekonomi/Biobaserad ekonomi/biobiobaserat samhälle Samhällsutmaningar: Hållbarhet, Klimatförändringar, Tillgängliga naturresurser, Övergång från en fossilbränslebaserad ekonomi till en resurseffektivare

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 25.3.2013 SWD(2013) 78 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016

Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION. om Maltas nationella reformprogram 2016 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 18.5.2016 COM(2016) 338 final Rekommendation till RÅDETS REKOMMENDATION om Maltas nationella reformprogram 2016 med avgivande av rådets yttrande om Maltas stabilitetsprogram

Läs mer

ADDENDUM TILL UTKAST TILL PROTOKOLL 1 2754:e mötet i Europeiska unionens råd (TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATION OCH ENERGI) i Luxemburg den 12 oktober 2006

ADDENDUM TILL UTKAST TILL PROTOKOLL 1 2754:e mötet i Europeiska unionens råd (TRANSPORT, TELEKOMMUNIKATION OCH ENERGI) i Luxemburg den 12 oktober 2006 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 20 oktober 2006 (11.12) (OR. fr) 13887/06 ADD 1 PV/CONS 56 TRANS 261 TELECOM 95 ENER 233 ADDENDUM TILL UTKAST TILL PROTOKOLL 1 Ärende: 2754:e mötet i Europeiska unionens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008. av den 22 oktober 2008 14.11.2008 SV Europeiska unionens officiella tidning L 304/75 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1102/2008 av den 22 oktober 2008 om exportförbud för metalliskt kvicksilver och vissa kvicksilverföreningar

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Åtföljande dokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 27.3.2013 SWD(2013) 96 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Åtföljande dokument till Förslag till EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 30.5.2013 2012/2294(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om miljöinnovation sysselsättning och tillväxt med hjälp av miljöpolitik

Läs mer

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig.

För delegationerna bifogas kommissionens dokument SEK(2010) 1290 slutlig. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 3 november 2010 (4.11) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2010/0306 (NLE) 15770/10 ADD 2 ATO 63 ENV 742 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi Internationell strategi 1 Inledning Den globaliseringsprocess världen genomgår gör Sverige och Skellefteå allt mer beroende av omvärlden och dess utveckling. Eftersom Skellefteå kommun är en del av en

Läs mer

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version

EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version EU:s riktlinjer om dödsstraff reviderad och uppdaterad version I. INLEDNING i) Förenta nationerna har bl.a. i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR), konventionen

Läs mer

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03)

Kommissionens meddelande (2003/C 118/03) 20.5.2003 Europeiska unionens officiella tidning C 118/5 Kommissionens meddelande Exempel på försäkran rörande uppgifter om ett företags status som tillhörande kategorin mikroföretag samt små och medelstora

Läs mer

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008

sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 sektorprogram Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 Sektorprogram: Miljö Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2008 ANP 2007: 760 Nordiska ministerrådet, Köpenhamn 2007

Läs mer

6022/15 EHE/cs 1 DG G 3 C

6022/15 EHE/cs 1 DG G 3 C Europeiska unionens råd Bryssel den 13 februari 2015 (OR. en) 6022/15 NOT från: till: Ordförandeskapet RECH 19 TELECOM 29 COMPET 30 IND 16 Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Komm. dok.

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD)

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) 17279/3/09 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 mars 2010 (15.3) (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2008/0192 (COD) 17279/3/09 REV 3 ADD 1 SOC 762 CODEC 1426 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Rådets ståndpunkt vid första

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för sysselsättning och socialfrågor FÖRSLAG TILL YTTRANDE. från utskottet för sysselsättning och socialfrågor EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för sysselsättning och socialfrågor PRELIMINÄRT FÖRSLAG 31 maj 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och socialfrågor till utskottet för kvinnors

Läs mer

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden:

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: oktober 2014 Detta är årets åttonde rapport om bevakning och påverkan av de prioriterade områdena för Stockholmsregionens Europaförening 2014. Innehållsförteckning

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/32/EG. av den 6 juli 2005

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/32/EG. av den 6 juli 2005 22.7.2005 SV Europeiska unionens officiella tidning L 191/29 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande

Läs mer

9803/05 mru/bas,um,al/ss 1 DG I

9803/05 mru/bas,um,al/ss 1 DG I EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 6 juni 2005 (10.6) (OR. en) 9803/05 SAN 99 INFORMERANDE NOT från: Generalsekretariatet till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 9181/05 SAN 67 Ärende: Utkast till rådets

Läs mer

ARBETSMILJÖ RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT

ARBETSMILJÖ RÄTTSLIG GRUND MÅL RESULTAT ARBETSMILJÖ Allt sedan 1980-talet har en bättre arbetsmiljö varit en viktig fråga för EU. EU-lagstiftningen har infört normer för minimiskydd för arbetstagare, men den lagstiftningen förbjuder inte EU-länder

Läs mer

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas P7_TA(2012)0381 Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2012/003 DK/Vestas Europaparlamentets resolution av den 23 oktober 2012 om förslaget till Europaparlamentets och

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 11.10.2013 2013/2147(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-33 Barbara Matera (PE519.533v01-00) över Saudiarabien,

Läs mer

MÖTET MÅNDAGEN DEN 3 OKTOBER 2011 (KL. 10.00) SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK. 1. Godkännande av dagordningen

MÖTET MÅNDAGEN DEN 3 OKTOBER 2011 (KL. 10.00) SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALPOLITIK. 1. Godkännande av dagordningen Kommenterad dagordning rådet 20110926 Arbetsmarknadsdepartementet Socialdepartementet A2011/3606/IE S2011/8258/EIS Rådets möte (social, jämställdhets och arbetsmarknadsministrarna) den 3 oktober 2011 MÖTET

Läs mer

Kommenterad dagordning NU 2010-05-17. Näringsdepartementet. Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010

Kommenterad dagordning NU 2010-05-17. Näringsdepartementet. Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010 Kommenterad dagordning NU 2010-05-17 Näringsdepartementet Konkurrenskraftsrådet den 25 Maj 2010 6. Kommissionens meddelande om En Europeisk strategi för rena och energieffektiva fordon - Presentation av

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.1.2016 COM(2016) 9 final 2016/0004 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande, på Europeiska unionens vägnar, av avtalet mellan Europeiska unionen och Nya

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik Näringsdepartementet 2017-10-17 KOM (2017) 479 Communication from the Commission to the European Parliament, the

Läs mer

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden:

Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: Bevakningsrapport för prioriterade EU-policyområden: maj 2014 Detta är årets femte rapport om bevakning och påverkan av de prioriterade områdena för Stockholmsregionens Europaförening 2014. Innehållsförteckning

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande "Mot ett järnvägsnät för godstransporter".

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande Mot ett järnvägsnät för godstransporter. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 februari 2008 (18.2) (OR. en) 6426/08 TRANS 43 NOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Komm. förslag nr: 14165/07 TRANS 313 Ärende: Meddelande från

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 3.8.2005 KOM(2005) 361 slutlig 2005/0147 (COD) Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om upphävande av rådets direktiv 90/544/EEG om frekvensband

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för transport och turism 22.5.2015 2014/2241(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om nya utmaningar och koncept för främjande av turism i Europa (2014/2241(INI)) Utskottet

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén.

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om EU-statistik som utarbetats av ekonomiska och finansiella kommittén. Europeiska unionens råd Bryssel den 29 oktober 2014 (OR. en) 13845/14 ECOFIN 874 STATIS 111 UEM 348 NOT från: till: Ärende: Rådets generalsekretariat Coreper II och rådet Utkast till rådets slutsatser

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Mot en effektiv kvalitetsledning för den europeiska statistiken

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET. Mot en effektiv kvalitetsledning för den europeiska statistiken SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 15.4.2011 KOM(2011) 211 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Mot en effektiv kvalitetsledning för den europeiska statistiken

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2005L0032 SV 21.03.2008 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2005/32/EG av den

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Förslag till rådets direktiv

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. som bifogas. Förslag till rådets direktiv EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 13.6.2013 SWD(2013) 200 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN som bifogas Förslag till rådets direktiv om ändring

Läs mer

Naturskyddsföreningens granskning inför valet till Europaparlamentet 2014

Naturskyddsföreningens granskning inför valet till Europaparlamentet 2014 Svenska kandidater till Europaparlamentet i valet 2014 Stockholm den 18 februari 2014 Naturskyddsföreningens granskning inför valet till Europaparlamentet 2014 Naturskyddsföreningen bedriver ett omfattande

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 16 september 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 16 september 2016 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 16 september 2016 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2016/0276 (COD) 12201/16 ADD 1 FÖRSLAG från: inkom den: 14 september 2016 till: ECOFIN 798 EDUC 280 CODEC 1261

Läs mer

För delegationerna bifogas den första kompromisstexten från ordförandeskapet avseende ovannämnda förslag.

För delegationerna bifogas den första kompromisstexten från ordförandeskapet avseende ovannämnda förslag. Europeiska unionens råd Bryssel den 4 november 2016 (OR. en) 14010/16 ECOFIN 1003 EDUC 352 CODEC 1582 SOC 668 POLGEN 132 EMPL 457 COMPET 561 EF 331 RECH 305 AGRI 589 ENER 371 TELECOM 216 TRANS 410 UEM

Läs mer

Hur man ska undvika slöseri med livsmedel: strategier för att förbättra livsmedelskedjans effektivitet inom EU

Hur man ska undvika slöseri med livsmedel: strategier för att förbättra livsmedelskedjans effektivitet inom EU P7_TA(2012)0014 Hur man ska undvika slöseri med livsmedel: strategier för att förbättra livsmedelskedjans effektivitet inom EU Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2012 om hur man ska undvika

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT. Åtföljande dokument till SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 24.9.2008 SEK(2008) 2487 KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Åtföljande dokument till Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om förenkling

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESOLUTION

FÖRSLAG TILL RESOLUTION EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Plenarhandling 7.3.2012 B7-0145/2012 FÖRSLAG TILL RESOLUTION till följd av ett uttalande av rådet och kommissionen i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen om åtgärder

Läs mer

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN

III RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM EUROPEISKA UNIONEN 13.12.2008 Europeiska unionens officiella tidning L 335/99 III (Rättsakter som antagits i enlighet med fördraget om Europeiska unionen) RÄTTSAKTER SOM ANTAGITS I ENLIGHET MED AVDELNING V I FÖRDRAGET OM

Läs mer

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun

STRATEGI. Antagandehandling. Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun STRATEGI Antagandehandling Miljöstrategi för ekologiskt hållbar utveckling i Håbo kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-02-23, 6 STRATEGI 2 Miljöstrategi för Håbo 2030 Håbo kommun är en expansiv kommun

Läs mer

Grönbok om framtidens belysning

Grönbok om framtidens belysning Näringsutskottets utlåtande 2011/12:NU16 Grönbok om framtidens belysning Sammanfattning Utskottet behandlar i detta utlåtande Europeiska kommissionens grönbok om framtidens belysning (KOM(2011) 889). Syftet

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 29 september 2011 (4.10) (OR. en) 14914/11 STATIS 67 SOC 831

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 29 september 2011 (4.10) (OR. en) 14914/11 STATIS 67 SOC 831 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 29 september 2011 (4.10) (OR. en) 14914/11 STATIS 67 SOC 831 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 29 september 2011 till: Rådets generalsekretariat Komm.

Läs mer

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg

Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg 63((&+ 0V0DUJRW:DOOVWU P Miljökommissionär Rapport om Europeiska rådets möte Göteborg Yttrande inför Europaparlamentet på kommissionens vägnar ledamot av kommissionen Strasbourg den 3 juli 2001 +HUUIUXWDOPDQSUHPLlUPLQLVWHUlUDGHOHGDP

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 21.6.2013 2013/2063(INI) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för industrifrågor, forskning och energi över

Läs mer

De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA

De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA SLUTLIGT FÖRSLAG 05.05 2015 INLEDNING De europeiska arbetsmarknadsparternas arbetsprogram 2015 2017 PARTNERSKAP FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING FÖR ALLA Europeiska unionen står i ett vägskäl. Det har funnits

Läs mer

sektorprogram Nordens miljö i en ny tid

sektorprogram Nordens miljö i en ny tid sektorprogram Nordens miljö i en ny tid Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 Nordens miljö i en ny tid Program för Sveriges ordförandeskap i Nordiska ministerrådet 2013 ISBN 978-92-893-2422-9

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-74

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-74 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för internationell handel 4.10.2012 2012/2114(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-74 Förslag till betänkande Jan Zahradil (PE492.903v01-00) Finansiering av små och medelstora EU-företags

Läs mer

Utvärdering och bedömning av handlingsplanen för djurskydd och djurs välbefinnande

Utvärdering och bedömning av handlingsplanen för djurskydd och djurs välbefinnande 15.3.2011 Europeiska unionens officiella tidning C 81 E/25 65. Europaparlamentet föreslår att det ordnas en offentlig anbudsinfordran för att så effektivt som möjligt samordna administrationen av Europeana,

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 16.3.2015 2014/2240(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om Tillvarata potentialen för forskning och innovation inom den blå ekonomin

Läs mer

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN SV SV SV EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 26.1.2011 KOM(2011) 21 slutlig MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN

Läs mer

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A

15774/14 ul/aw/chs 1 DG D 2A Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 204 (OR. en) 5774/4 EJUSTICE 8 JUSTCIV 30 COPEN 296 JAI 90 NOT från: till: Ärende: Ordförandeskapet Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet Rådets

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-87

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-87 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 2009/2205(INI) 1.7.2010 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-87 Förslag till betänkande Sirpa Pietikäinen (PE442.890v01-00)

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 januari 2011 (26.1) (OR. en) 5622/11 ENV 44

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 21 januari 2011 (26.1) (OR. en) 5622/11 ENV 44 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 21 januari 2011 (26.1) (OR. en) 5622/11 ENV 44 FÖLJENOT från: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare mottagen den: 21 januari

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för utveckling 2011/2019(BUD) 5.5.2011 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-28 (PE462.791v01-00) Mandatet för trepartsmötet om förslaget till budget för 2012 (2011/2019(BUD)) AM\866542.doc

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

EUROPAPARLAMENTET 2014-2019. Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2014-2019 Utskottet för rättsliga frågor 6.2.2015 ARBETSDOKUMENT Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om privata enmansbolag med begränsat ansvar Utskottet för rättsliga

Läs mer

12359/16 son/gw 1 DGE 2B

12359/16 son/gw 1 DGE 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 20 september 2016 (OR. en) 12359/16 LÄGESRAPPORT från: till: Rådets generalsekretariat Delegationerna TELECOM 176 COMPET 498 MI 586 IND 196 SOC 539 JUSTCIV 240 EJUSTICE

Läs mer

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ

Till landskapsregeringen inkomna kommissionsinitiativ 2012-04-02 COM(2012) 156 final Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som på Europeiska unionens vägnar ska intas i det stabiliseringsoch associeringsråd som inrättats genom stabiliserings- och associeringsavtalet

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den XXX [ ](2015) XXX draft RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Översyn av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU av den 19 maj 2010 om

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 27 maj 2013 (28.5) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 27 maj 2013 (28.5) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 27 maj 2013 (28.5) (OR. en) 10126/13 DENLEG 52 AGRI 339 FÖLJENOT från: Europeiska kommissionen mottagen den: 21 maj 2013 till: Rådets generalsekretariat Komm. dok. nr:

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 11 februari 2011 (15.2) (OR. en) 6387/11 FREMP 13 JAI 101 COHOM 44 JUSTCIV 19 JURINFO 5 I/A-PUNKTSNOT från: Generalsekretariatet till: Coreper/rådet Föreg. dok. nr:

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 7.6.2016 COM(2016) 373 final 2016/0174 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av Europeiska unionens ståndpunkt vad gäller vissa beslut som ska antas inom

Läs mer