Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Allmän information

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1 Allmän information 2014-10-20"

Transkript

1 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital lösning för Lunds skolor och förskolor KS2014/0297 Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan innehåller krav som måste uppfyllas Texten kommer att ingå i avtalet Texten ingår i kvalificeringen Texten kommer att publiceras i avtalskatalogen Texten innehåller sekretessbelagd information Frågan är viktad och ingår i delen av upphandlingen Frågan besvaras av köparen Förfrågningsunderlag 1 Allmän information 1.1 Beskrivning och volym Lunds kommunala skolor och förskolor inbjuder intresserade marknadsaktörer att lämna anbud på digital Lösning enligt förutsättningarna i det här dokumentet. Det som i detta förfrågningsunderlag efterfrågas kommer att benämnas som Lösningen. Det är möjligt att lämna anbud på delar av upphandlingen och att anlita underleverantörer och samarbetspartners enligt beskrivna villkor i det här dokumentet. Omfattning: Upphandlingen omfattar Lunds samtliga kommunala gymnasieskolor, grundskolor och förskolor samt Vuxenutbildningen, Modersmål och ISLK. Anbud kan lämnas på följande tre delar och skolformer med följande volym: Gymnasieskolor/Vuxenutbildning: ca 800 personal och elever Grundskola: 2000 personal och elever Förskola: 1200 personal och barn Lösningen ska på olika sätt användas av personal, elever och vårdnadshavare. Syftet med upphandlingen är att erhålla kvalitetsutveckling. Därmed tillämpas en kvalitetsupphandling, vilket innebär att Lunds kommun har fastställt ett pris och att anbudsgivarna konkurrerar med kvaliteten. Ersättningen till leverantör av Lösningen är fastställd, enligt nedan; Pris avser samtliga krav ställda i upphandlingen och skall gälla för samtliga användare av Lösningen (personal, elever och vårdnadshavare). Pris del 1, förskola: SEK Pris del 2, grundskola: SEK Sida 1 av 54

2 Pris del 3, gymnasie- och vuxenutbildning (inkl. modersmål och ISLK): SEK Den anbudgivare som offererar bästa Lösning enligt våra krav vinner anbudet, se vidare under punkt Utvärdering. Lösningen skall vara flexibel och skalbar med avseende på volym. I det fall att förändring av volym (antal användare) sker med 20% till 30% (+/-) mot den uppskattade volymen, skall priset regleras med 20% (+/-). Om förändring av volym sker med 30% till 40% (+/-) mot den uppskattade volymen skall priset regleras med 30% på ursprunglig uppskattad volym. 1.2 Upphandlande myndighet Upphandlande myndighet är Lunds kommun. Upphandlingen administreras av Upphandlingsenheten vid Lunds kommun. 1.3 Avtalsstart Avtalets startdatum är Avtalets slut Avtalet gäller till och med Uppsägning och förlängning Avtalet gäller fr.o.m t.o.m Avtalet kan förlängas upp till åtta (8) år ett (1) år i taget med oförändrade villkor om båda parter är överens om det. Avisering om förlängning ska ske senast 6 månader före avtalstidens utgång. 1.6 Helt eller delat anbud Anbud inlämnas för en eller flera delar av upphandlingen. Anbud ska kunna antas per del. Ett villkorat anbud, där en förutsättning för antagande i viss del är att anbudet antas i annan del, accepteras ej. Ange vilken del eller delar anbudet avser. Del 1. förskola Del 2. grundskola Del 3. gymnasieskola/vuxenutbildning Ange vilken del eller delar anbudet avser. (Fritextsvar) 1.7 Accept av övriga avtalsvillkor Kapitel 4 övriga avtalsvillkor ligger till grund för avtal mellan beställaren och anbudsgivaren. Anbudsgivaren är införstådd och accepterar förfrågningsunderlaget med de tillhörande övriga avtalsvillkoren. Accepteras övriga avtalsvillkor? (/ svar) Sida 2 av 54

3 2 Upphandlingsföreskrifter 2.1 Upphandlingsform Upphandlingen genomförs enligt lagen om offentligt upphandling med användande av ett Öppet förfarande 2.2 Sista dag för inlämnande av anbud Anbudet skall vara Lunds Kommun, Upphandlingsenheten tillhanda senast Anbudets giltighetstid Anbudet skall vara bindande t o m Accepteras anbudets giltighetstid (/ svar) 2.4 Elektroniskt anbud Anbud skall lämnas elektroniskt genom (använd länk "Aktuella annonser"). Support för hantering av upphandlingssystemet i vilket det elektroniska anbudet lämnas ges av OPIC.com ( ) Användandet av upphandlingssystemet är kostnadsfritt för anbudslämnaren. Endast elektroniska anbud accepteras. Anbudsgivaren är införstådd med att endast elektroniska anbud via OPIC TendSign accepteras (/ svar) 2.5 Frågor och kompletterande information under anbudstiden Begäran om förtydligande, komplettering eller frågor skall vara ställda genom OPIC Tendsigns anbudstjänst. Anbudsgivare ombeds att tänka på att ställa sina frågor och begäran om förtydligande i så god tid som möjligt. För frågor som ställs senare än fem (5) dagar innan anbudstidens utgång kan inte garanteras att svar hinner ges. Den upphandlande myndighetens eventuella kompletteringar till förfrågningsunderlaget lämnas alltid genom OPIC Tendsigns anbudstjänst. Frågor avseende format och funktionalitet för att lämna anbud, adresseras direkt till OPIC Tendsign anbudstjänst: 2.6 Anbudets form och innehåll Anbudet: - Skall lämnas elektroniskt i systemet OPIC tendsign via webbplats - Skall vara skrivet på svenska Om anbudsgivaren avstår från att svara på något av de ställda kraven kommer detta att tolkas som att kravet inte kan uppfyllas eller att kravet inte accepteras. 2.7 Alternativa anbud Alternativa anbud accepteras ej. Sida 3 av 54

4 2.8 Ikraftträdande Bindande avtal föreligger först sedan ett avtal undertecknats av behörig representant för båda parter. 2.9 Tilldelningsbesked och Kontaktperson Tilldelningsbesked kommer att skickas ut via e-post efter det att tilldelningsbeslut är fattat. I upphandlingssystmet OPIC tendsign registrerar anbudsgivaren en person som användare av systemet och därmed också som kontaktperson för upphandlingen. Kommunikation under upphandlingen, inkluderande tilldelningsbesked, sker till denna kontaktperson hos leverantören. Den epostadress som i systemet är angiven för kontaktpersonen kommer att användas. Leverantören uppmanas kontrollera att rätt epostadress är angiven och tillse att denna epostadress bevakas löpande. Anbudsgivaren är införstådd med att angiven kontaktperson och e-postadress kommer att användas för all kommunikation under hela upphandlingsprocessen? (/ svar) 2.10 Sekretess De upphandlande myndigheterna omfattas av de regler som sammanfattningsvis brukar benämnas offentlighetsprincipen. Dessa regler finns bl a i Lag (SFS 2009:400) om offentlighet och sekretess. Allmänna handlingar är som huvudregel offentliga vilket innebär att allmänheten som önskar ta del av dem får göra det. handlingar som rör offentlig upphandling är under den tid upphandlingen pågår belagda med absolut sekretess tills dess tilldelningsbeslut är meddelat. Efter att avtal tecknats är anbudsgivarens möjligheter att erhålla sekretess för uppgifter i anbudet mycket begränsade. Den anbudsgivare som av något skäl vill att vissa uppgifter i anbudet skall sekretessbeläggas bör ange det i sitt anbud. Om någon begär att få ta del av uppgifter i anbud kommer en sekretessprövning att göras vid varje enskilt tillfälle. Det är den myndighet som ska lämna ut handlingarna som gör sekretessprövningen. Om en upphandlande myndighet fattar beslut att sekretessbelägga uppgifter i ett anbud kan detta beslut överklagas. Med anledning av kan inte några garantier lämnas att uppgifter i anbud inte kommer att lämnas ut. I det fall sekretess begärs skall begäran namnges sekretessbegäran och bifogas nedan. I det fall sekretess begärs bifoga sekretessbegäran här. Bilagan skall vara döpt sekretessbegäran. (Bifogat dokument) 3 Anbudsutvärdering 3.1 Kvalificeringskrav Krav på anbudsgivarens ekonomiska och finansiella ställning Anbudsgivare skall uppfylla samtliga ställda kvalificeringskrav för att kunna delta i utvärderingen. Anbudsgivare skall uteslutas från deltagande i upphandling om någon av de situationer som anges i 10:1 LOU föreligger. Anbudsgivare kan uteslutas från deltagande i upphandlingen om någon av de situationer som anges i 10:2-3 LOU eller 15:13 LOU föreligger. Den upphandlande myndigheten kommer att göra erforderliga kontroller att anbudsgivaren uppfyller ställda krav enligt 10 kap eller 15:13 LOU. För kontroll används i första hand upplysning genom Creditsafe. Inga intyg behöver bifogas anbudet. Sida 4 av 54

5 1. Skatter och sociala avgifter Anbudsgivaren skall vara fri från skuld för svenska skatter och socialavgifter både hos skattemyndigheten och hos kronofogdemyndigheten.mindre skuld av typen fordonsskatt för enstaka fordon kan accepteras. Den upphandlande myndigheten kontrollerar detta. 2. F-skatt Leverantören ska vara registrerad för F-skatt. Den upphandlande myndigheten kontrollerar detta. 3. Finansiell och ekonomisk ställning Anbudsgivare skall ha en god och stabil ekonomi. Om anbudsgivare har sämre ranking än 40 hos Creditsafe finns möjlighet för anbudsgivare att på annat sätt styrka företagets ekonomiska och finansiella ställning som motsvarar ställt krav. Vid lägre ranking än 40 kommer den upphandlande myndigheten att göra en individuell bedömning av företagets kreditvärdighet. Denna bedömning kommer att både utgå från uppgifter kring de faktorer som påverkar rankingen negativt och från övriga av anbudsgivaren inlämnade uppgifter. Anbudet kommer att diskvalificeras om företaget inte kan anses ha en god finansiell och ekonomisk ställning. Ranking hos Creditsafe kontrolleras av den upphandlande myndigheten. Samma kvalificeringskrav tillämpas för utländska anbudsgivare. Om upplysning inte kan hämtas via Creditsafe kommer den upphandlande myndigheten att begära likvärdiga intyg från anbudsgivaren Underleverantör Om Leverantören avser att anlita en underleverantör för att åberopa dennes ekonomiska, tekniska och yrkesmässiga kapacitet för att fullgöra kontraktet, skall Leverantören kunna uppvisa ett åtagande, t ex ett samarbetsavtal, som styrker att denne kommer att förfoga över nödvändiga resurser. Leverantören ansvarar för underleverantörens arbete såsom för eget arbete. Byte av underleverantör skall godkännas av Beställaren. Avser Leverantören anlita underleverantör eller underkonsult för utförandet av viss del av åtaganden enligt Avtalet, får detta ske först efter skriftligt medgivande från Beställaren i varje särskilt fall. Underkonsulter och underleverantörer får inte bytas ut utan Beställarens skriftliga medgivande. Dock skall Beställaren genom sin underskrift av detta Avtal ansetts ha lämnat medgivande till de underleveranser av tredjepartsprodukter och tjänster som uttryckligen framgår av detta Avtal. Anlitande av underkonsult eller underleverantör befriar inte Leverantören från sina åtaganden enligt Avtalet, utan Leverantören ansvarar fullt ut såsom för egen prestation för av underkonsult utfört arbete eller av underleverantör levererade produkter etcetera. Uppfylls krav avseende ansvar för eventuella underleverantörer? (/ svar) Sida 5 av 54

6 Ange i fritextfältet om underleverantör kommer att utföra del av uppdraget och i så fall vad. Om underleverantör/er kommer att anlitas, redovisa företagets namn och organisationsnummer samt samarbetsavtal. (Fritextsvar) 3.2 Allmän kravspecifikation Definitioner Definitionerna som används i underlaget och som kommer att finnas med i avtalet mellan Beställare och Leverantör ska ha den betydelse som anges nedan. Acceptanstest Med Acceptanstest menas det testförfarande som Beställaren skall genomföra och som föregår Effektiv leveransdag. Användare Med Användare avses samtliga användare, externa och interna, hos Beställaren som nyttjar Lösningen. Arbetsdag Med Arbetsdag avses måndag till fredag 8.00 till med undantag för helgdagar, skärtorsdagen, valborgsmässoafton, midsommarafton, julafton, nyårsafton och trettondagsafton. Avtal Med Avtal avses detta avtalsdokument inklusive bilagor som reglerar förhållande mellan Leverantören och Beställaren. Avtalad leveransdag Med Avtalad leveransdag avses den dag som Parterna fastställer skall vara leveransdag för Lösningen, Ny version, Ny release eller resultatet av en särskild konsultinsats. Avtalad leveransdag skall ha föregåtts av Leveranstest och Acceptanstest. Beställning Med Beställning avses de beställningar av produkter och tjänster, till exempel specifika tjänster, utbildning och särskilda konsultinsatser, som Beställaren gör under detta Avtals giltighetstid. Beställning skall vara skriftlig. Beställaren Med Beställaren avses Lunds kommun Drifttid Med Drifttid avses den tid då Beställaren ska ha garanterad Tillgänglighet till Lösningen. Effektiv leveransdag Med Effektiv leveransdag avses dagen efter godkänt Acceptanstestförfarande på sätt som stadgas i punkten Drift och Underhåll Externa Användare Med Externa Användare menas t.ex. vårdnadshavare eller andra användare som av olika anledningar ska använda Lösningen eller del av Lösningen Fel Med Fel avses att Lösningen ej fungerar på överenskommet, dokumenterat sätt, varigenom Sida 6 av 54

7 avsedd användning förhindras eller försvåras. Fel indelas i tre (3) kategorier. Felavhjälpning Med Felavhjälpning avses Leverantörens åtgärdande av Fel. Interna Användare Med Interna Användare menas elever, pedagoger och övrig personal i Lunds kommun som ska använda Lösningen. Leverans Med Leverans avses Leverantörens tillhandahållande av Lösningen, Ny version eller Ny release samt resultatet av särskild konsultinsats. Leveranstest Med Leveranstest avses det testförfarande som Leverantören skall genomföra och som skall föregå Acceptanstestförfarande, på sätt som stadgas i punkten Drift och Underhåll Leverantören Med Leverantören avses vinnande anbudsgivare Lärplatta Med lärplatta avses surfplatta. En surfplatta har antingen operativsystem så som IOS, Android eller Windows. Lösningen Med Lösningen avses anbudsgivarnas system som offereras och beskrivs Ny release Innehåller förbättringar och förändringar av befintlig funktion. Ny version Innebär stora genomgripande förändringar av Lösningen som levererar ett synligt mervärde för Beställaren eller nya funktionsblock som tidigare inte funnits i Lösningen. Part(er) Med parter avses Beställaren och/eller Leverantören. Release-note Med Release-note menas den information som medföljer leverans av Ny version och Ny release och beskriver rättelser av Fel samt ny funktionalitet. Servicefönster Med Servicefönster avses planerade tidsintervall som används för att genomföra service på Systemet. Definiera eventuellt när servicefönster ska genomföras, t.ex.: Servicefönster är första torsdagen i varje månad från kl till kl Svarstider Med Svarstider menas Lösningens svarstider för Beställarens användare under Arbetsdagar Standardformat Med Standardformat menas de vanligaste formaten för kontorsprogram (Office, iworks suite), för bilder jpeg, png, bmp, TIFF, GIF och för multimedia de filformat som stöds för uppladdning på YouTube https://support.google.com/youtube/troubleshooter/ ? Sida 7 av 54

8 hl=sv&ref_topic= Tillgänglighet Med Tillgänglighet menas Beställarens tillgång till Lösningen och full funktionalitet i avtalade komponenter och rutiner. Underhåll Med Underhåll avses Leverantörens fortlöpande tillhandahållande av Nya versioner och Nya releaser av Systemet. Uppdragsavtal Med Uppdragsavtal avses överenskommelse mellan Beställaren och Leverantören om att utföra särskilda konsultinsatser. Uppdragsavtal skall vara skriftliga. Övervakning Med Övervakning avses Leverantörens övervakning av Lösningens funktioner Bakgrund I Lund har vi lång erfarenhet av lärplattformar och andra digitala system för pedagogiskt arbete. Sedan 2009 har pedagoger och elever haft tillgång till its learning och verktyget Unikum för skriftliga omdömen/dokumentation (gäller grundskola och förskola), samt e-postsystemet Office365. Före 2009 användes under flera år lärplattformen Fronter. Behoven i verksamheten och de olika skolformerna skiljer sig till viss del åt och systemen vi har idag används på mycket olika sätt, från minimal användning till i princip fullskalig. Det vi söker är därför en Lösning med fokus på pedagogiskt arbete, med integrationer till andra administrativa system som används i kommunen. En sammanhållen portal där de olika skolformerna dels kan samarbeta och dels ha specifika funktioner som är viktiga för just dem. Vi behöver en gemensam bas med vissa grundfunktioner (varav några redan finns i befintliga system) och sedan mer anpassade ytor för pedagogiskt arbete inom respektive skolform. Inför upphandlingen har ett förstudiearbete genomförts och det finns dokumenterat här: Några av Lunds skolor har under perioden haft ett proof-of-concept projekt där de testat och utvärderat Google Apps for Education. Utvärderingarna har visat att det här finns en del av den funktionalitet man söker rörande de pedagogiska blocken enligt bild nedan. Sida 8 av 54

9 3.2.3 Mål - en sammanhållen portallösning Lösningen ska verkställa den målbild och de behov som beskrivs i våra underlag, varav ett exempel ur elevperspektiv syns nedan (för pedagog- vårdnadshavare- och rektorsperspektiv, se Behovsspecifikation 0.2: https://www.lund.se/digitala-skolsystem-i-lund/folj-vart-arbete/dokumentation/behovssp ecifikation-ver-02/). Vi behöver en sammanhållen portal, med anpassning efter de olika skolformerna pedagogiska processer. En sammanhållen portal, innebär för oss t.ex.: 1. En ingång för personal, elever och vårdnadshavare Varken elever, personal eller vårdnadshavare ska behöva leta efter informationen eller ha flera olika inloggningar till eller inom de system som erbjuds. Även om det i portalen/lösningen kommer finnas olika system i bakgrunden, ska dessa vara så pass integrerade att man som användare inte uppfattar några problem att förflytta sig mellan dem. Ingången sker via Lunds befintliga miljö, lund.se. Vi har en Single Sign On lösning och kommer använda oss av Skolfederation, vilket ställer krav på att leverantören/leverantörerna är medlemmar och använder den teknik som krävs. 2. Individanpassning Användarna ska se och ha tillgång till det som är relevant för dem, inget annat. En min sida som kan anpassas efter smak och tycke och som fungerar oavsett enhet (mobil, dator, lärplatta) med olika sorters aviseringar att ställa in efter behov. Användaren ska själv enkelt kunna lägga in de applikationer, hämta de flöden han/hon själv vill på sin sida. Det förutsätter ett väl fungerande behörighetssystem och integration mellan de olika system som finns/kommer att finnas. 3. Anpassning till den it-miljö, de integrationer och system vi har idag Tät integration till våra övriga system, för närvarande t.ex: Procapita (barn- och elevregister), NovaSchem (schemahantering), Office365 (e-post, kalender). När det gäller frånvaro använder vi idag Skola24, men här kan man erbjuda en annan lösning enligt de Sida 9 av 54

10 behov som finns specificerade. 4. Ett sammanhållet flöde i det pedagogiska arbetet Lösningen ska vara ett bra stöd i den pedagogiska processen, från start till slut. Det innebär att man som elev, vårdnadshavare, pedagog och ledning, tydligt ska kunna följa lärprocessen (uppgifter, inlämningar, formativ och summativ bedömning, måluppfyllelse etc.). Lösningen möjliggör och underlättar en god löpande kommunikation mellan hem och skola, med vardaglig återkoppling och ett tydligt system för flaggning kring t.ex. avvikande studieresultat. Uppföljning av resultat, frånvaro och annan statistik som ger stöd till utveckling av verksamheten är viktig för såväl pedagoger som ledning. Pedagogisk planering, utveckling av lärresurser och erfarenhetsdelning är inslag i arbetet som ska kunna följas och stimuleras av rektorerna. Koppling till digitala lärresurser, uppslagsverk, faktadatabaser och möjlighet att knyta det föränderliga utbudet på Internet och olika applikationer för mobila enheter och datorer ska kunna göras av såväl central förvaltning som av den enskilde användaren. 5. Minska personalens administrativa börda I en lösning med flera olika system, krävs en fullt funktionell överlappning mellan dessa utan manuella steg. Som användare ska man inte behöva manövrera mellan olika system och inloggningar eller skriva ner uppgifter vid sidan om för att sedan registrera dem i nästa system. 6. Vidareutveckling När behoven förändras, ska Lösningen vara så pass flexibel att vi kan lägga till och ta bort funktioner. Lunds skolor och förskolor ska aktivt kunna medverka i utvecklingen av portalen och vara delaktiga i de förändringar och anpassningar som sker. 7. Plattformsoberoende och mobilt Lunds skolor och förskolor använder sig av en mängd olika enheter med olika operativsystem (Mac, Pc, hybriddatorer, Chromebooks, mobiler, lärplattor m.m.) och Lösnigen ska fungera oavsett enhet, operativ, webbläsare och oavsett tid, rum och plats. 8. Sökbart Det måste vara enkelt att söka efter innehåll i portalen, inte bara på filnamn, utan på innehåll och i fritext. Att söka som de flesta är vana vid att söka idag, genom att börja skriva in ett ord och sedan kommer förslag och söksvar upp. Som en google-sökning med andra ord. 9. Användarupplevelse användbarhet Användarupplevelsen är a och o för lösningen, men givetvis svår att såväl beskriva som att kravställa. Vi behöver en kombination av enkelhet med så få klick som möjligt och möjligheten för användaren att själv anpassa sina verktyg efter smak och tycke. Vi eftersträvar igenkänningsfaktorn både när det gäller i jämförelse med hur vanliga webbsidor fungerar och i förhållande till Lunds grafiska profil. Hellre enkelt och avskalat med möjligheter att själv påverka, än ett färgsprakande bygge fullt med många knappar och klick. Användbarhet är helt avgörande för att användarna lätt ska kunna ta till sig Lösningen. Design av användargränssnittet ska göra det konsekvent, lätt att förstå och enkelt att navigera i. Användargrupper ska känna sig hemma och kunna hitta den information de söker direkt, oberoende av om de är vana eller ovana användare och om de har funktionsnedsättningar. Vi ser fram emot anbud från leverantörer med ev. underleverantörer och/eller Sida 10 av 54

11 samarbetspartners som kan hjälpa oss att nå vår målbild med de krav och behov vi har enligt ovan (och i resterande del av förfrågningsunderlaget). Vi välkomnar innovativa, kreativa och nytänkande lösningar för att nå steget längre, förbi nuet och mot morgondagens digitala lösningar! Beskrivning av Lunds kommuns IT-miljö Lunds it-miljö är en Windowsmiljö, men det finns en teknisk mångfald i skolan med cirka 5000 PC-datorer på gymnasiet (1-1), 3500 PC- och Mac-datorer på grundskolan (1-1 i år 7-9), 500 PC-datorer på förskolan samt närmare 2500 ipads, varav ca 500 på förskolan. När det gäller Mac (ca 1400 st) är de inte managerade, så det finns olika versioner av OSX, Safari m.m. Linux är representerat som operativ, men ytterst enstaka. Lärarna använder antingen: våra interna plattformsdatorer (ca 6000 PC) med BK5-installation = Windows7 + IE10 eller Mac (ca 800 st), som inte är managerade. Eleverna använder antingen: våra interna PC-plattformsdatorer (ca 2000 st) med Elevinstallation = Windows7 + IE9 och eventuellt vad eleverna själva installerar, inte managerade PC-datorer (ej installerade av it-avdelningen och ej med i AD, ca 5000 st) med Windows7 + IE8 IE11 samt eventuellt vad eleverna själva installerar eller ipads och Mac, som inte är managerade (ca 2500 st) Vi har en katalogtjänst AD på insidan med ADFS på utsidan. Under 2014 kommer ADFS att kopplas till Skolfederation och koppling till Bank-id kommer troligen att ske våren Sirius är idag Lunds e-legitimationsleverantör. FIM (Microsoft Forefront Identity Manager) används för att synkronisera konton för elever, lärarna, klasser, grupper, behörigheter mellan katalogtjänsten, interna skolsystem och de externa skolsystemen (Lösningarna som kravställs i denna upphandling). När det gäller e-post har vi idag Office365 (elever, pedagoger) och (övrig personal). Detta kommer under 2014 att förändras till en hybrid Office365 där ingår. Sida 11 av 54

12 Procapita (leverantör Tieto) är vårt barn- och elevregister för samtliga skolformer. Novaschem är det system vi använder för schemahantering inom grundskola, gymnasium och vuxenutbildningen. Omsorgsschema för förskolan kravställs i den här upphandlingen. Skola24 används som frånvarosystem för grundskola, gymnasium och vuxenutbildning. Här har man som leverantör möjlighet att antingen erbjuda en egen lösning alternativt integrera den vi har idag. W3D3 är vårt system för Digitala dokument och ärendehantering. BOOK-IT/FreeLib är bibliotekssystem där det på vissa håll även registreras läromedel. En integrerad sökfunktion här vore önskvärd, men är idag inget krav. När det gäller Lunds intranät är det under utveckling och anpassning. Grunden är EpiServer och det framtida målet är att all personalinformation ska gå via intranätet. Qlikview och Stratsys kommer att användas som verktyg för ledningsstöd och även här kan det blir aktuellt att man kan hämta statistik/summering av frånvaro, elever som riskerar att inte nå målen eller dylikt, från Lösningen för vidare bearbetning i Qlikview. Är anbudsgivaren införstådd med bakgrundsbeskrivningen av Lunds it-miljö? (/ svar) Informationsäkerhetklassning En informationssäkerhetsklassning och risk- och sårbarhetsanalys är gjord inför denna upphandling. Lunds kommun utgår från de riktlinjer som tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting i arbetet med att säkerställa rätt informationsflöde och användande av de molntjänster som kan bli aktuella i lösningen/lösningarna. g_molntj%c3%a4nster_i_skolan_skl.pdf Leverantören med eventuella underleverantörer ska vara införstådda i informationssäkerhetklassning (ISO etc.) samt ha en utpekad person som är Lunds kontakt när det gäller de här frågorna. Uppfylls kravet på informationssäkerhetsklassning? (/ svar) Personuppgifter Leverantören och dess eventuella underleverantörer ska följa de riktlinjer och regler som finns gällande personuppgifter (se t.ex. och se till att korrekta PuL-biträdesavtal finns. Lund har en mall för PuL-biträdesavtal som kan användas. Lunds kommun har tre skolförvaltningar och således tre skolnämnder som är personuppgiftsanvariga. Lösningen/ ska generellt inte hantera känsliga personuppgifter, men i den mån det eventuellt behövs ska det vara möjligt att hantera tekniskt med säker inloggning (två-faktorsinloggning). Sida 12 av 54

13 Är ovanstående krav rörande personuppgifter uppfattade? (/ svar) Konto och identifiering 1. Interna och externa användarkonto i Lösningen ska skapas, läsas, uppdateras och raderas genom API 2. Interna användare av Lösningen ska identifieras och autentiseras via Lunds ID-portal (ADFS) innan åtkomst medges. 3. Interna användare ska använda samma kontouppgifter som man har i Lunds interna katalogtjänst för inloggning till Lösningen. 4. Lösenordshantering och återställning för interna användare m.m. sker genom vår plattform 5. Externa användare, t.ex. vårdnadshavare, ska logga in via e-legitimation. Vid första inloggningen ska vårdnadshavaren verifiera sina uppgifter och ge sitt samtycke till registrering av konto. Information om samtycket ska synas väl, vara tydligt formulerat samt ifyllt som default. När Lund får sin lösning gällande e-legitimation på plats ska den användas. Uppfylls krav på konton och identifiering? (/ svar) Behörighetskontroll 1. Lösningens behörighetskontrollsystem ska stödja Single Sign On enligt specifikationen SAML 2.0 (Security Assertion Markup Language) och vara integrerat med Lunds identitetshanteringssystem ur vilket användarens identitet, autentiseringsmetod, grupper och roller ska hämtas. 2. Lösningen ska ha stöd för att konsumera SAML V2-intyg i enlighet med den tekniska specifikation som tagits fram av Skolfederationen (se webbplats Lösningen ska efter beslut från Lund tillgängliggöras för portalens användare via skolfederation.se. 3. Åtkomst till varje del av Lösningen, inklusive skriv- och läsrättigheter till information, ska styras med hjälp av ett anpassningsbart rollbaserat behörighetskontrollsystem. Nivån av åtkomst ska även kunna styras på basis av använd autentiseringsmetod (stark autentisering, engångslösenord, etc.). 4. Behörighetsgrupper och roller ska kunna skapas, läsas, uppdateras och raderas genom API. 5. Användare ska kunna läggas in och tas bort i behörighetsgrupper/roller genom API. 6. Kopplingen mellan vårdnadshavare och barnet/barnen ska skapas, läsas, uppdateras och raderas genom API. Uppfylls kraven på behörighetskontroll? (/ svar) Sida 13 av 54

14 3.2.9 Dataskydd Användarinformation som läggs in i systemet ska vara förenligt med de PuL-krav som finns. Ingen känslig användarinformation ska läggas in. Synkroniseringsnyckel ska ej vara baserad på personnummer. Uppfylls kraven på dataskydd? (/ svar) Indatavalidering Lösningen ska stödja indatavalidering så att felaktiga inmatningar kan förhindras och att användaren själv hjälps till rätt inmatning(t.ex. mobilnummer, e-postadresser) Uppfylls krav på indatavalidering? (/ svar) Klientåtkomst Bakgrundsinformation Användarna av lösningen kommer att bestå av användare med olika behov, förväntningar och olika nivå av digital vana. Lösningen ska tillmötesgå allt från den ovana användaren till den mycket vana samt användare med olika funktionsnedsättningar. Användarna kommer också använda olika enheter (dator, lärplattor, smarta telefoner etc.). Vi behöver säkerställa att information, kommunikation och teknisk lösning kan användas av så många som möjligt och att lösningen lever upp till kraven på tillgänglighet. Leverantören ska följa klientutvecklingen så att merparten av alla användare kan använda systemet. Med merparten menar vi att klientapplikationer/plattformar med mer än ett visst antal användare ska fungera. Gränsen definierar vi olika för webbläsare och app åtkomst och vi baserar kraven på data från statcounter. Generella krav 1. Webbläsaråtkomst: Lösningen ska tillgängliggöras genom webbgränssnitt som nås via webbläsare oavsett klientoperativsystem inklusive mobila plattformar. 2. App åtkomst: Om Lösningen inkluderar andra gränssnitt än webbgränssnitt (native appar m.m.) ska funktionaliteten som dessa appar levererar även vara tillgänglig i webbgränssnittet. 3.Lösningen ska så långt som det är möjligt följa WCAG 2.0 enligt Webbläsaråtkomst 1. Lösningen ska anpassas kontinuerligt så att nya webbläsare som får mer än 1,5 % användning under de senaste 3 månader enligt bar fungerar (notera att denna länk ger en fast tidperiod som behöver justeras med tiden). 2. Lösningen ska anpassas kontinuerligt så att senaste major webbläsarversion samt näst senaste major webbläsarversion fungerar. För mobila enheter (där den inbyggda webbläsarversionen ofta är kopplad till OS) betyder detta kravet att senaste samt näst senaste major OS version ska fungera. Sida 14 av 54

15 I dagsläget betyder ovanstående att följande krav gäller för webbläsaråtkomst; Chrome (senaste stable major-1) IE 9+ (2,12% användning enligt statcounter) Firefox 31+ (senaste stable major 1) OSX Safari 6.1+ (senaste stable major 1) Iphone: Safari för IOS7+ (senaste major OS 1 regel) Android: Default browser för Android 3.0+ (senaste major OS 1) 3. Lösningen ska kunna användas utan att externa plug-ins behöver installeras i webbläsaren. App åtkomst 1. Lösningen ska anpassas kontinuerligt så att appar fungerar på enheter med mer en 10% användning under de senaste 3 månader enligt (notera att denna länk ger en fast tidperiod som behöver justeras med tiden). 2. Lösningen ska anpassas kontinuerligt så att appar fungerar på enheter med senaste samt näst senaste major OS version installerade. I dagsläget betyder ovanstående att följande krav gäller för appåtkomst; Iphone: IOS7+ (senaste major OS 1) Android: Android 3.0+ (senaste major OS 1) Uppfylls kravet på klientåtkomst? (/ svar) Integration Alla objekt i Lösningen ska gå att synkronisera (skapa, läsa, uppdatera, radera) mot våra interna verksamhetssystem med standardprotokoll. Exempel på objekt som ska synkroniseras är: användarkonto, klasser, skolor, grupper, kalender. Användare med skyddad identitet och tillfälliga personnummer ska också gå att hantera enligt de krav vi har. Indata: Lösningen ska matas med data från våra interna verksamhetssystem. Vi har en FIM on-prem som är vår centrala motor för all synkronisering för skolrelaterad data. 1. Alla administrativa åtgärder ska kunna skötas genom systemets API. 2. Alla objekt i systemet ska kunna gå att synkronisera (skapa, läsa, uppdatera, radera) genom API. Exempel (men inte fullständig lista) på objekt som ska kunna synkroniseras är: användare, skolor, klasser, grupper 3. API:t ska använda ett (1) av följande protokoll: WCF eller WS. Flera protokoll kan accepteras, men behöver stämmas av i så fall. Kalender och schema Målet är att all kalenderaktivitet för individen ska samlas i Office365-kalendern. Schemaläggning sker idag i Novaschem och pedagogisk planering (för olika kurser, ämnen, områden etc.) sker i Lösningen. Sida 15 av 54

16 1. Lösningen ska kunna presentera och synkronisera externa kalendrar på individnivå samt exportera interna aktiviteter till Office365-kalendern. 2. Interna aktiviteter (pedagogiska planeringar, resursbokning, prov och inlämningar etc.) ska kunna skapas för olika roller och grupper och gå att prenumerera på. 3. Schema från extern källa (idag Novaschem) ska kunna presenteras och synkroniseras i Lösningen, antingen direkt eller via Office Elevers individuella schema får inte vara sök- och läsbara i Lösningen för andra än eleven själv. Utdata: Byggande av en skolformsövergripande skolportal är ett pågående projekt där en inloggningsyta kommer att skapas för elever, pedagoger, vårdnadshavare och rektorer/förskolechefer. Beroende på de offererade lösningarna i denna upphandling behöver portalen leverera en mer eller mindre integrerad yta med information ur dessa lösningar alternativt endast vara en autentiseringsyta. För att säkerställa att de upphandlade lösningarna har möjlighet att integreras i den framtida skolportalen gäller följande krav 1. Individuell data för en elev (t.ex. elevschema, läxor att göra, inlämningsuppgifter, frånvaro m.m. om dessa finns i lösningen) ska kunna hämtas med standard API så att de ska kunna användas på extern portal genom skapandet av s.k. 3:e parts widgets. 2. All data ska kunna hämtas med standard API i öppna format (xml för innehåll, originalformat för övrig media) för vidare bearbetning i andra system, t.ex. hämta summerad frånvaro för koppling till betyg. E-post: 1. Lösningen ska förhålla sig till Lunds e-postsystem. Beskriv hur Lösningen eventuellt påverkas av detta. 2. All e-post som Lösningen skickar ska ha och skickas via mailrelay genom on-prem exchange, t.ex. ska mail med notiser som skickas från Lösningen ha 3. Användare ska använda sina befintliga O365/Exchange epost. e-tjänster: Definition av e-tjänst: I de fall Lösningen levererar e-tjänster gäller följande: 1. Användaren autentiserar sig med sina ordinarie användaruppgifterna, men om behov uppstår ska autentisering kunna hanteras med säker inloggning (två-faktorsinloggning, e-legitimation). 2. Det ska gå att direktlänka till specifika e-tjänster i Lösningen så att vi kan lägga upp e-tjänsterna i vår e-tjänsteportal. 3. Alla e-tjänster som Lösningen tillhandahåller ska kunna användas genom ett API. 4. Öppna ärenden för en individ ska kunna hämtas med API. Arkivering och gallring: 1. Information ska kunna sparas i Lösningen till dess gallring och arkivering ska ske enligt Sida 16 av 54

17 dokumenthanteringsplaner för respektive förvaltning (3 st, varav en är för gymnasieskolorna/vux och de två andra för både förskola och grundskola). 2. Arkivering ska ske i det system för Dokument- och ärendehantering som Lund använder (för närvarande W3D3) 3. Lösningen ska ha stöd för regelstyrd selektiv gallring av information utan hjälp av Leverantören. 4. Det ska vara möjligt att flytta information ur Lösningen. Export av information ska kunna ske utan omfattande åtgärder och vid valfri tidpunkt för och av användaren själv. 5. Dokument (även scannade) ska kunna tas ut i PDF/A-1 (ISO :2005) och i raster format TIFF Grupp Om informationen innehåller data med kopplade dokument ska kopplingen vara kvar även efter uttag. 7. Det ska vara möjligt att ta bort överflödig information innan information flyttas ur Lösningen. 8. Det ska vara möjligt att knyta metadata till informationen. 9. Det ska vara möjligt att permanent ta bort information ur Lösningen (gallra). Uppfylls kravet på intergration? (/ svar) Uppfylls krav på indata? (/ svar) Uppfylls krav på kalendrar och schema? (/ svar) Beskriv hur kravet på kalender och schema uppfylls. (Fritextsvar) Uppfylls krav på utdata? (/ svar) Uppfylls krav på e-post? (/ svar) Beskriv hur krav på e-post uppfylls och hur Lösningen eventuellt påverkas av Lunds kommuns e-postsystem. (Fritextsvar) Uppfylls krav på e-tjänster? (/ svar) Uppfylls krav på arkivering och gallring? (/ svar) Sökfunktion Generella krav 1. Allt innehåll och material (dokument i olika filformat) i Lösningen ska vara sökbart 2. Sökresultaten ska kunna filtreras på kategorier/aspekt m.m. 3. Innehåll som kräver åtkomstbehörighet ska vara sökbart och sökträffar ska behörighetsfilteras innan sökresultatet presenteras för användaren Sida 17 av 54

18 4. Det ska endast finnas en sökyta för respektive skolformsdel, oavsett om det är flera system (t.ex. underleverantörer) som levererar Lösningen. Om det är flera system ska endast en av dem leverera sökytan. Lösningen ska uppfylla de generella kraven ovan samt ett av alternativen 1 eller 2 nedan. Alternativ 1: Lösningen gör informationen sökbar genom den befintliga on-prem GSA Indexering (crawling av Lösningen) görs av on-prem GSA. Systemet skickar sökfrågor till on-prem GSA och ett xml-dokument fås tillbaka. Presentation av sökresultat för användarna sker internt i systemet. 1. Allt innehåll och material i Lösningen ska vara indexerbar (nåbart) från max start-url:er. 2. Allt innehåll och material ska inkludera headers som innehåller rättighetsgrupper från behörighetssystemet formaterat enligt GSA secure search; _search/secure_search_crwlsrv.html# Headers med rättighetsgrupper ska endast visas vid indexering. Alternativ 2: Systemet levererar huvudsökytan i Lösningen 1. Lösningen levererar en yta där sökresultaten presenteras. 2. Lösningens integrerade sökmotor ska kunna göra innehåll och material från övriga system i den offererade Lösningen sökbart, inklusive individualiserat innehåll och behörighetsfiltrering av de andra systemens innehåll. 3. Leverantör av huvudsökytan ansvarar för integrationerna för de olika systemens indexering. Uppfylls krav på sökfunktion? (/ svar) Införande En gemensam plan för införande av Lösningen ska göras tillsammans med systemförvaltare och andra berörda i Lunds kommun. Båda parter ska ha utsedda projektledare som tillsammans tar fram en projektplan och leder införandet av Lösningen. I införandeplanen ska det ingå en tidsplan för arbetet som behöver ske under vårterminen Införandeplanen ska vara klar och godkänd av båda parter en (1) månad efter avtalsstart. I planen ingår t.ex. demomiljö för utbildning, att få nödvändiga integrationer på plats och olika aktiviteter för att skapa de bästa förutsättningarna för en bra läsårstart hösten Två (2) månader efter avtalsstart ska en fungerade demomiljö vara på plats för att kunna användas i utbildningssyfte. Med fungerande demomiljö menas en demomiljö som visar olika roller (elev, vårdnadshavare, pedagog och rektor) i olika skolformer. Demomiljön behöver inte vara fullt utbyggd, men ska på ett tydligt sätt visa intentionerna och hur den pedagogiska processen ser ut i Lösningen. Demomiljön ska utgå från de scenarios som presenteras i punkt 3.5, processbeskrivningarna för respektive skolform (3.3.8, , ) och framför allt baseras på krav ställda i under punkten 3.3, men givetvis även de Allmänna kraven (3.2) ska Lösningen vara på plats och ska kunna användas fullt ut. Sida 18 av 54

19 Kompetenser som ska kunna erbjudas från leverantörens sida är: Projekt- och förändringsledning Teknisk kompetens (integrationer, programmering, utveckling, support etc) It-arkitektur Pedagogisk kompetens Uppfylls kravet på införande? (/ svar) Uppfylls kravet at Lösningen ska vara på plats och kunna användas full ut ? (/ svar) Användarstöd och utbildning 1. Lösningen ska i grunden vara självinstruerande och med olika möjligheter till hjälp till självhjälp, t.ex. med förklarande hjälptexter direkt i användargränssnittet e.dyl. 2. I samband med införandet av Lösningen ska utbildning erbjudas till såväl systemadministratörer som slutanvändare. 3. Utbildning för systemförvaltare och skolansvariga ska erbjudas i samband med införande. 4. Utbildning och användarstöd genom t.ex. film, bild, manualer och webbseminarium ska finnas lättillgängligt kontinuerligt, uppdaterat och för alla användare och roller (elever, personal, vårdnadshavare, skolansvariga) 5. Utbildningar och genomgångar som finns ska vara konstruerade på ett sätt som leder till kollegialt lärande och learning by doing. Det ska finnas självstudiekurser som på ett pedagogiskt och lättillgänligt sätt beskriver de huvudsakliga funktionerna, hur de används och även ger tips och råd. Kurserna nås enkelt via t.ex. hjälp eller motsvarande. 6. Det ska finnas en meny för hjälp där hjälpen är kontextbaserad och med möjlighet att söka i samt en sökbar FAQ 7. Leverantören tillhandhåller utbildning på Lösningen under avtalstiden. 8. Beställaren äger rätt att fritt kopiera utbildningsmaterial för eget behov inom Beställarens organisation. Utbildningsmaterialet skall vara tillgängligt i elektroniskt format. Uppfylls krav på användarstöd och utbildning? (/ svar) Avvecklande 1. En plan för avvecklande av Lösningen ska finnas. I planen ska det t.ex. finnas en beskrivning på hur informationen i Lösningen kan sparas på olika sätt, arkiveras och föras över till nya lösningar samt tips och råd till administratörer för ett bra avvecklande. 2. Det ska gå att exportera all data som läggs i Lösningen i öppna format (xml för innehåll, originalformat för övrig media). Uppfylls kravet på avvecklande? (/ svar) Sida 19 av 54

20 Administratörsfunktioner Såväl systemförvaltarnas som skolornas administration av Lösningen ska vara minimal eftersom användarkonton, grupper, klasser etc. skapas, läses, uppdateras och raderas per automatik. Fokus för systemförvaltare och eventuella skoladministratörer ska vara på innehåll, att ge stöd och råd i användandet av Lösningen. 1. Administratörsrättigheter ska finnas i olika nivåer (kommunadministratör, skoladministratör t.ex.) och med olika lämpliga behörigheter beroende på nivå (skapa, radera konton, anpassa skolans/förskolans site, läggas in som moderator i olika forum och samarbetsytor osv.). Allt som behövs för att administratörerna ska kunna stötta användarna och skapa fungerande ytor för det pedagogiska arbetet på skolan/förskolan. 2. Administratörsvyn ska vara grafiskt enkel där man tydligt ser vilka olika funktioner man har rättighet att arbeta med och de ska vara kompletterade med hjälpmanualer, FAQ och övrigt lämpligt stödmaterial. 3. Det ska gå att söka efter användarkonton på olika nivåer, i olika grupper och det ska gå att se om kontot skapats manuellt eller inte. Kontohanteringen ska vara spårbar. 4. Det ska gå att söka upp användarkonto utifrån olika parametrar (t ex roll, namn, grupp, klass, år) och markera flera konto samtidigt samt koppla dem till en eller flera olika funktioner (information/kommunikationsflöde, samarbetsytor etc) samtidigt. 5. Det ska gå att ställa in vilka behörigheter en skoladministratör ska ha (skapa, radera konton, anpassa skolans/förskolans site osv). Uppfylls krav på administratörsfunktioner (/ svar) Utveckling Leverantören ska under avtalstiden svara för en utveckling som ger användarna ett mervärde. När utveckling behövs, t.ex. i samband med att de krav som finns på skolan som myndighetsutövare förändras (Skolverkets styrdokument, andra lagar och förordningar) ska en tydlig plan för anpassning av lösningen finnas. När det gäller övrig utveckling och anpassning som tillkommer p.g.a. nya behov eller förändringar ska en plan för anpassning, utveckling eller avveckling av någon funktion tas fram gemensamt och prissättas i förhållande till komplexitet och de arvoden som specificerats. Utveckling och anpassning av Lösningen ska ske i samråd med beställaren, baserat på en gemensam plan och gemensamt avtal som skrivs. Förslag till förändringar i tjänsten ska rapporteras skriftligen. Leverantören ska inom två (2) veckor efter att ha själv ha lämnat eller mottagit förslag från Beställaren, lämna en skriftlig beskrivning av förändringsförslaget inklusive en konsekvensanalys. Följande delar ingår som utveckling inom Avtalets ram: Anpassning av Lösningen till nya operativsystemreleaser. Förändringar i driftrutin som krävs på grund av ändringar i befintliga Systemapplikationer. Sida 20 av 54

21 Integrering till angränsande Systemapplikationer utdata, displayer, funktioner etc som påverkar varandra. Om komplexiteten av fel/förändringar kräver ändringar i programkoden ingår detta. Samtliga förändringar ska åtgärdas på ett sådant sätt att Lösningens samtliga funktioner säkerställs avseende funktionalitet, presentation och resultat. Behörighet/säkerhet ska säkerställas och anpassas till varje ny förändring. Utveckling ska anses vara en del av Lösningen och omfattas av Underhåll med felrättning etc. Lösningen ska innehålla stöd för att användare kan skicka förbättringsförslag till såväl leverantör som systemförvaltare. Uppfylls kravet på utveckling? (/ svar) Samverkan leverantör och beställare För att på ett tidseffektivt och bra sätt införa Lösningen och säkerställa fortsatt användande och kvalitet, krävs ett bra samarbete och samverkan mellan leverantör och beställare. En kontinuerlig dialog och kommunikation mellan leverantörer och systemförvaltare/systemägare är en förutsättning. Det ska finnas utpekade personer hos leverantören för Lunds ansvariga att vända sig till och en plan för dialog och kommunikation kring t.ex. fortbildning, utveckling och annat som skapar förutsättningar för såväl Lund som leverantör att ligga "steget före" och arbeta proaktivt istället för reaktivt. Uppfylls kravet på samverkan leverantör och beställare? (/ svar) Design, struktur och grafisk profil 1. Viktigt är ett visst mått av enhetlighet inom kommunen en röd tråd. Som användare ska man känna igen att man befinner sig på en skola/förskola i Lunds kommun. En vårdnadshavare med barn i olika skolformer, ska kunna känna igen sig oavsett om det är förskolans eller skolans lösning de befinner sig i. Således krävs ett visst mått av anpassning till Lunds grafiska profil, att man i Lösningen kan hämta in Lunds profil, skolor/förskolors logotyp etc. 2. Utseende och design inne i Lösningen ska gå att anpassa utifrån såväl användarnas behov (individanpassning) och de olika enheternas (skolor, förskolor). Olika funktioner ska kunna lyftas fram baserat på just den enhetens behov. 3. Lösningen ska vara intuitiv och lätt att förstå med en tydlig och konsekvent struktur. Designen av användargränssnittet ska vara inbjudande, nytänkande och kreativ med en balans mellan layout, text och struktur. Det är viktigt att designen är tydlig och har en pedagogisk grafik som guidar besökaren genom de moment som ska utföras. Vidare måste gränssnittet ge en bra helhetsupplevelse. Uppfylls krav på design, struktur och grafisk profil? (/ svar) Sida 21 av 54

22 Användargränssnittets flexibilitet 1. Användargränssnittet ska vara fullt användbart och läsbart vid förstoring (minst 200% förstoring). 2. Användargränssnittet ska fungera väl i olika skärmbredder. 3. Vid områden som innehåller text ska bredden anpassas efter fönsterstorleken. Uppfylls kravet på användargränssnittets flexibilitet enligt punkt 1. (/ svar) Uppfylls kravet på användargränssnittets flexibilitet enligt punkt 2. (/ svar) Beskriv hur kravet på användargränssnittets flexibilitet enligt punkt 2 uppfylls. (Fritextsvar) Uppfylls kravet på användargränssnittets flexibilitet enligt punkt 3? (/ svar) Beskriv hur kravet på ranvändargränssnittets flexibilitet enligt punkt 3 uppfylls. (Fritextsvar) Presentation av användargränssnitt Endast funktioner som användare har tillgång till ska synas i användargränssnittet. Uppfylls kravet på användargränssnitt? (/ svar) Beskriv hur kravet på användargränssnitt uppfylls. (Fritextsvar) Användningen av ramar Frame och Frameset ska inte användas. Om särskilda skäl föreligger får iframes användas. Syftet med varje iframe ska vara beskrivet i attributet title. Uppfylls kravet på ramar? (/ svar) Navigation 1. När det gäller navigation i lösningen, så ska den vara logisk och intuitiv med hög igenkänningsfaktor (jmf vanlig webbsida ). Det innebär t.ex. att gränssnittet ska kunna styras valfritt med mus, tangentbord och pekskärm. Tabbordningen ska vara logisk, klickbara ytor tillräckligt stora och nya fönster ska inte öppnas utan att användaren initierat det. 2. Genvägar och snabbkommandon ska finnas för att möjliggöra snabbare navigering via tangentbordet. Sida 22 av 54

23 3. Vid automatiska händelser eller tidsgränser ska användaren förvarnas om detta och det ska finnas en möjlighet att förlänga tidsintervallet. Uppfylls krav på navigation enligt punkt 1? (/ svar) Uppfylls krav på navigation enligt punkt 2? (/ svar) Uppfylls krav på navigation enligt punkt 3? (/ svar) Utskrifter Dokument som skrivs ut på skärmen eller på skrivare ska vara utformade så att de vid behov kan vara identifierbara (exempelvis användarnamn, tid, system/funktion, innehåll). Utöver detta ska de vara tydliga (kontrast, layout och läsbarhet) och lätta att förstå. I de fall då dokument av olika slag skapas inom Lösningens egna ramar, ska de gå att skriva ut från olika enheter (dator, lärplatta) och i olika format (pdf, tabeller etc). Användaren skall kunna välja att skriva ut flera filer samtidigt. Uppfylls kravet på utskrifter? (/ svar) Språk 1. Användargränssnittet ska vara på svenska, men gå att ställa in på engelska. 2. Information i Lösningen ska kunna matas in och presenteras på flera olika språk, inklusive språk med olika teckenuppsättningar. 3. Användning av befintliga webbverktyg för maskinöversättning av information från svenska till andra språk ska vara möjlig. Uppfylls kravet på språk enligt punkt 1? (/ svar) Beskriv hur kravet på språk enligt punkt 1 uppfylls. (Fritextsvar) Uppfylls kravet på språk enligt punkt 2? (/ svar) Beskriv hur kravet på språk enligt punkt 2 uppfylls. (Fritextsvar) Uppfylls kravet på språk enligt punkt 3? (Fritextsvar) Beskriv hur kravet på språk enligt punkt 3 uppfylls. (Fritextsvar) Lagringsutrymme Sida 23 av 54

24 Lagringsutrymmet i Lösningen ska vara minst 30 GB eller mer, per interna användare. Utöver det individuella lagringsutrymmet ska det finns gemensamma lagringsytor med en kapacitet på minst 2TB Uppfylls krav på lagringsutrymme? (/ svar) Drift, support och tillgänglighet Leverantören ansvarar för drift av Lösningen, dess funktioner, att den egna personalen är kompetent och att korta svarstider erhålls. 1. Leverantören skall ansvara för drift av Lösningen. 2. Leverantören ansvarar för att all personal som används för utförande av arbetet skall vara väl insatt i driften av Lösningen. All personal skall vara väl förtrogen med Leverantörens miljö, driftsrutiner och säkerhetsregler samt rutiner för att hantera oförutsedda situationer. 3. Leverantören har rätt att byta personal och ansvarar för att tjänstgörande personal har rätt kompetens. 4. Det ska finnas en funktion för att förvarna och informera samtliga användare om uppdateringar, driftstörning och driftavbrott, såväl planerade som oplanerade. 5. Drift avser att utföra alla nödvändiga aktiviteter för att säkra tillgång till Lösningen med den tillgänglighet som krävs av verksamheten. 6. Stora uppdateringar och förändringar i Lösningen som påverkar användarna avsevärt ska meddelas Systemförvaltarna i god tid så att vi i samarbete på bästa sätt förbereder verksamheten. 7. Mindre uppdateringar och förändringar i Lösningen ska informeras direkt till användarna. Information som kompletteras med instruktioner och hjälpmaterial. 8. Support innebär att svara på frågor samt att hjälpa till med incidenter och problem som eskalerats från 1:a linjens support. 9. Leverantören ska eftersträva en så kort svarstid som möjligt. 10. Support gällande innehållsfrågor och funktionalitet ska kunna erbjudas slutanvändaren i form av FAQ, chatt, filminstruktioner och tydliga manualer över vanliga frågor. 11. Tillgänglighet mäts i % och ska vara 100 % av Drifttiden (kl , mån-sön). Om den understiger 100% utgår avdrag på avgiften från en viss % enligt tabell beskriven under rubriken Övriga avtalsvillkor. Med Tillgänglighet menas i vilken utsträckning Lösningen är tillgänglig för användare. 12. Servicefönster och planerade avbrott ska generellt ske utanför Drifttid och i samråd med Beställaren för att undvika avbrott i kritiska tider i verksamheten. Uppfylls krav på drift, support och tillgänglighet? (/ svar) Helpdesk Sida 24 av 54

25 Leverantören ansvarar för helpdesk och support och utser en kontaktperson för detta. 1. Kundansvarig support Leverantören ska ansvara för en supporttjänst för frågor från utsedda kontaktpersoner hos Beställaren. 2. Helpdesk Leverantören ska ansvara för en Helpdesk för felanmälan och utredningar av frågeställningar från utsedda kontaktpersoner hos Beställaren. Tydliga kontaktuppgifter ska finnas och olika kanaler kunna användas (telefon, e-post, webbportal) Fel som har prioritet 1, (se punkt Felhantering) ska kunna felanmälas via telefon, men vanligtvis används webbportal och/eller e-post i första hand. Uppfylls kravet på helpdesk? (/ svar) Beskriv hur kravet på helpdesk.. (Fritextsvar) Underhåll Leverantören ansvarar för underhåll av Lösningen, vilket omfattar feldiagnostik och hantering, dokumentation, information och tekniskt underhåll. Nedanstående hanterar leverans av nya versioner och releaser samt hur förändringar i Lösningen som påverkar andra delar ska hanteras. 1. Allmänt Leverantören ska ansvara för underhåll. Underhållet omfattar: 1. Feldiagnostik 2. Felrättning 3. Dokumentationsunderhåll 4. Information 5. Tekniskt underhåll Underhållet innebär att Leverantören löpande ska tillhandahålla Nya versioner av Lösningen samt rättelser. Leverantören tillhandahåller en tjänst och underhåll ska inkluderas i levererad tjänst. Finns behov av underhåll inom Avtalets ram, föranledda av förändringar av lagar eller centrala avtal ska detta åtgärdas och vara i produktion till den tidpunkt då lag eller avtal träder ikraft, om behovet varit känt i minst sex (6) månader före känd meddelad tidpunkt för ikraftträdande, om ingen annan överenskommelse träffas mellan parterna. Om behovet av förändring varit känt kortare tid än sex (6) månader ska förändringen åtgärdas och vara i produktion om möjligt till tidpunkt för ikraftträdande, i annat fall snarast möjligt. Parterna ska komma överens om Avtalad leveransdag för Ny version och Ny release. Leverans som kräver ändringar av Lösningen som rimligen kan komma att påverka Beställaren ska föregås av överenskommelse mellan Leverantören och Beställaren om vad de ändrade förutsättningarna innebär och i så god tid att nödvändiga åtgärder hinner vidtas. Det är Leverantörens skyldighet att leverera fullständiga och väl testade versioner/releaser. Sida 25 av 54

26 Det åligger Leverantören att beakta det som är specifikt i Leverantörens driftmiljö hos Beställaren. Nya versioner och Nya releaser ska genomgå Leverans- och Acceptanstest enligt vad som avtalats. I samband med detta levereras uppdateringar av eventuell dokumentation. Dokumentationen ska vara testad på vanliga användare innan den sänds ut till Beställaren. Även rättelser av funktioner(fixar) som inte påverkar själva grundfunktionen av Lösningen, ska åtföljas av en beskrivning som förklarar avsikten med åtgärden. Underhåll för att säkerställa Lösningen funktionalitet ska ske i dialog med systemägare och systemförvaltare. I samband med avtal ska en plan upprättas för dialog och samarbete. Uppfylls krav på underhåll? (/ svar) Särskilda konsultinsatser Leverantören ska tillhandahålla särskilda konsultinsatser, t ex för specifik utveckling och åtgärder som inte ingår i det som avtalats för Lösningen. Beställning och specificering sker skriftligen för varje affär i ett Uppdragsavtal. Omfattning av konsultuppdrag och eventuella särskilda villkor ska formuleras i ett Uppdragsavtal. Uppdragsavtalet ska innehålla specificering av uppdraget, hur beställning och bekräftelse ska ske, hur eventuella avbokningar ska hanteras m.m. Leverantören skall skriftligen reagera på beställningen inom två (2) veckor. Parterna skall sträva efter att lösa ombokningsbehov genom samplanering. Uppfylls krav på särskilda konsultinsatser? (/ svar) Felhantering Felhantering beskriver vad ett fel är, delar upp fel i tre kategorier och beskriver hur dessa klassificeras beroende på påverkan på användarna. Nedan beskrivs också hur fel ska anmälas, avhjälpas och vad som händer om fel inte åtgärdas i tid. Bristande felavhjälpning ger rätt till nedsättning av avgiften samt ersättning för direkt skada och rätt till hävning av avtalet vid väsentlig avvikelse mellan avtalade och faktiska tillgänglighetsnivåer. Leverantören ska svara för felhantering oavsett version av Lösningen. 1. Fel Med Fel avses att en funktion som har fungerat inte fungerar längre och förhindrar/försvårar avsedd användning av Lösningen eller att tillgängligheten i Lösningen inte uppfyller avtalade nivåer. Fel indelas i tre (3) kategorier enligt nedan. Fel prioritet 1: Med fel prioritet 1 avses att Lösningen eller en grundläggande funktion inte kan användas. Detta orsakar produktionsstopp eller har mycket stor påverkan på Beställarens verksamhet. Fel prioritet 1 räknas som brister i Tillgängligheten. Sida 26 av 54

27 Fel prioritet 2: Stor påverkan på Beställarens verksamhet. Beställaren kan använda Lösningen, men är kraftigt påverkad av felet. Beställaren kan med bekymmer fortsätta sin verksamhet genom att kringgå felet. Som Fel prioritet 2 räknas även att svarstider överskrids. Fel prioritet 3: Mindre fel som påverkar Beställaren i ringa mån, t.ex.: - Fel som ej påverkar systemets användbarhet - Fel uppstår vid så osannolik händelsekedja att det inte innebär egentlig risk - Dåliga/Felaktiga felmeddelanden - Fel som med en rimlig insats från Beställaren kan kringgås genom att utnyttja annan funktion. 2. Felanmälan Felanmälan görs till Helpdesk av utsedda kontaktpersoner hos Beställaren. En felanmälan räknas som mottagen när felanmälan från Beställarens under Drifttid via kontaktvägar registrerats och har bekräftats till Beställaren eller när fel detekterats under drifttid i Leverantörens övervakningssystem. 3. Felavhjälpning A. Fel och/eller brister i förhållande till vad som står i avtalet ska i första hand avhjälpas av Leverantören. B. För Fel med prioritet 1 gäller att Leverantören skall påbörja felavhjälpning omgående, snarast lämna besked om hur felet kommer att åtgärdas. C. För Fel med prioritet 2 gäller att Leverantören skall påbörja felavhjälpning inom 8 arbetstimmar och inom samma tid lämna besked om hur felet kommer att åtgärdas. D. För Fel med prioritet 2 gäller att detta blir ett Fel med prioritet 1 i det fall felrättning inte gjorts inom tre (3) Arbetsdagar. E. För Fel med prioritet 3 gäller att svar från Leverantören om hur felavhjälpning kommer att göras ska ges inom en (1) vecka. F. Om Leverantören inte uppfyller tidsfristerna för avhjälpning av Fel med prioritet 1 är Beställaren berättigad till nedsättning av avgiften. G. Om Leverantören inte avhjälper Fel med prioritet 3 med den skyndsamhet som omständigheterna kräver får Beställaren skriftligen ge Leverantören en slutlig skälig frist för avhjälpande. Är felet inte avhjälpt när fristen gått ut har Beställaren rätt till nedsättning av avgiften i förhållande till felets art och varaktighet. H. Om Leverantören inte avhjälper Fel har Beställaren även rätt till ersättning för direkt skada. I. Om Leverantören inte avhjälper Fel som är av väsentlig betydelse för Beställaren har Beställaren rätt att häva hela eller delar av detta Avtal i enlighet med punkten Förtida uppsägning Sida 27 av 54

28 J. Leverantörens ansvar för felavhjälpning under avtalstiden gäller oavsett vilken version av Lösningen som Beställaren använder. Uppfylls krav på felhantering? (/ svar) 3.3 Kravspecifikation Lösningen Funktionsbeskrivning - övergripande skiss Huvudfokus i upphandlingen är den pedagogiska processen. Processen beskrivs i stora drag för respektive skolform och anbudsgivaren ska i ord, bild och ljud (en demomiljö t.ex.) visa hur Lösningen uppfyller våra behov och krav. Härtill kommer sedan kompletterande krav, en del skolformsspecifika och en del gemensamma. Leverantörer med underleverantörer och samarbetspartners välkomnas och Lunds kommun gärna vill vara med i utvecklandet och bygget av Lösningen för att på så sätt komma så nära våra mål som möjligt. Bilden nedan skall ses som en illustration över upphandlingen. Kravfrågeställningar som anges i illustrationen är endast information om kommande krav i förfrågningsunderlaget. Är anbudsgivaren införstådd med ovanstående funktionsbeskrivning? (/ svar) Samarbetsyta 1. Det är viktigt att enkelt kunna samarbeta inom skolformerna och att det här per automatik, via vår integration skapas olika ytor för samarbete. Man ska enkelt kunna dela dokument och samarbetsytor med varandra och i olika grupper, roller och nivåer (skola, klass, avdelning etc). 2. Det ska också vara möjligt att skapa samarbetsytor mellan skolformerna och externt. Den interna Användaren ska själv kunna skapa samarbetsytor, dela dokument och bjuda in Sida 28 av 54

29 interna och externa användare dit samt sätta de behörigheter han/hon vill (läsrättighet, redigerarättighet etc.) 3. Samarbetsytan ska vara tillgänglig via nätet oavsett var man befinner sig ("oberoende av tid och rum") och vilken sorts enhet man använder (dator, lärplatta, smart telefon) 4. Undervisningsmaterial i olika format (ljud, bild, film, länkar, dokument), inklusive länkning till den pedagogiska planeringen, ska på ett enkelt sätt kunna samlas och vara tillgängligt för den/de som har behörighet. 5. Man ska kunna arbeta i olika dokument både offline och online. 6. Dokumenten man arbetar i ska automatsparas med jämna intervaller. 7. Tydlig versionshantering ska finnas, man skall kunna se vem som gjort vad och när. Uppfylls kravet på samarbetsyta beskrivet i punkt 1. (/ svar) Beskriv hur kravet på samarbetsyta enligt punkt 1 uppfylls. (Fritextsvar) Uppfylls kravet på samarbetsyta beskrivet i punkt 2. (/ svar) Beskriv hur kravet på samarbetsyta enligt punkt 2 uppfylls. (Fritextsvar) Uppfylls kravet på samarbetsyta beskrivet i punkt 3. (/ svar) Uppfylls kravet på samarbetsyta beskrivet i punkt 4. (/ svar) Beskriv hur kravet på samarbetsyta enligt punkt 4 uppfylls. (Fritextsvar) Uppfylls kravet på samarbetsyta beskrivet i punkt 5. (/ svar) Uppfylls kravet på samarbetsyta beskrivet i punkt 6. (/ svar) Uppfylls kravet på samarbetsyta beskrivet i punkt 7. (/ svar) Information/kommunikation Sida 29 av 54

30 1. Informationen ska gå att rikta till olika personer och grupper i Lösningen 2. Information/kommunikation från olika flöden, samarbetsytor och grupper ska kunna samlas och visas på ett ställe (individanpassat). 3. Det ska finnas funktioner för chatt- och videokonferens att använda både internt inom Lösningen och externt (att bjuda in användare utifrån). Här finns två möjligheter: antingen integrera den funktion som finns i Office365 (Lync) eller erbjuda en egen. 4. Interna användare ska kunna spela in ljud- och filmfiler antingen direkt i lösningen, eller med en enkel funktion för att bädda in externa lösningar. Att kunna komplettera det inspelade med bild och text är önskvärt. 5. Det ska finnas olika sorters forum för kommunikation via text, bild och ljud. Dessa forum ska interna användare själv kunna skapa och lägga till deltagare med olika behörigheter (läsa, skriva, moderera) i. 6. Det ska finnas möjlighet för den interna användaren att märka upp (tagga) informationen för att på så viss samla och sortera den. Uppfylls kravet på information/kommunikation enligt punkt 1. (/ svar) Uppfylls kravet på information/kommunikation enligt punkt 2. (/ svar) Beskriv hur kravet på information/kommunikation enligt punkt 2 uppfylls. (Fritextsvar) Uppfylls kravet på information/kommunikation enligt punkt 3. (/ svar) Uppfylls kravet på information/kommunikation enligt punkt 4. (/ svar) Uppfylls kravet på information/kommunikation enligt punkt 5. (/ svar) Uppfylls kravet på information/kommunikation enligt punkt 6. (/ svar) Dokumentation/bedömning 1. Dokumentation och bedömning som skapas ska kunna kopplas/länkas till förskolans/skolans olika styrdokument och till de pedagogiska planeringar som skapas i Lösningen. Koppling ska kunna ske till flera olika skolformer, för elever som har en kombination av t.ex. särskola och skola. Sida 30 av 54

31 2. Underlag för utvecklingssamtal ska kunna skapas och göras tillgängliga för vårdnadshavare och elev. 3. Samtliga berörda pedagoger ska kunna se och skapa dokumentation/omdöme kring barnet/eleven och det ska vara spårbart vem som skapat vad och när. 4. Pedagogerna ska få en samlad vy/överblick över de barn/elever man ansvarar för. 5. Notiser ska gå att skicka till vårdnadshavare när underlag inför utvecklingssamtal är klara. 6. Dokumentation ska kunna ske multimedialt - i både text, bild, ljud och film. Samtliga standarformat ska kunna användas och utöver det ska ytterligare filformat kunna tillåtas vid behov. 7. Möjlighet för vårdnadshavare att kommentera resultat inför och efter utvecklingssamtal ska finnas. En funktion som ska gå att koppla på och av enligt skolans/förskolans önskemål. Uppfylls kravet på dokumentation/bedömning? (/ svar) Presentation/publicering 1. Publicering av såväl barn/elevarbeten som dokumentation av verksamheten ska gå att göra internt och externt, d.v.s. såväl bakom inloggning som öppet. Det här ska vara valbart när man publicerar och det är den som publicerar som styr. 2. Det ska finnas kommentarsmöjligheter, valbart för den som publicerar att koppla på eller av och det ska vara valbart om anonyma kommentarer tillåts eller inte. Det ska finnas en moderatorfunktion för kommentarerna. Den som publicerat och äger informationen, ska kunna ta bort kommentarer. Det ska också gå att ställa in möjligheter för andra att vara moderatorer. 3. Vid publicering ska man enkelt kunna välja vem (enskilda användare och hela grupper) som är behörig att se och/eller redigera det publicerade. 4. Användaren ska kunna välja en eller flera filer för att publicera samtidigt. Uppfylls krav på presentation/publicering? (/ svar) Pedagogisk planering 1. Den pedagogiska planeringen ska både kunna sparas för egen del, med egna kommentarer sparade, samt delges kollegor och barn/elever och vårdnadshavare (d.v.s. en privat planering och en som kan vara publik och delas på olika sätt med olika personer och roller). 2. Till den pedagogiska planeringen ska det finnas möjlighet att enkelt (ej klipp och klistra) koppla och länka till strävanmål, kunskapsmål, centralt innehåll m.m. Det ska gå att göra både i textform och matrisform. Matriser ska finnas både förifyllda med mål och innehåll Sida 31 av 54

32 samt tomma. 3. Den pedagogiska planeringen ska kunna presenteras och visas för behöriga i t ex en kalender. 4. Pedagoger ska själva kunna skapa och redigera pedagogiska planeringar med valbart antal rubriker, texter och länkar till läroplanernas olika delar. 5. De planeringar som skapas inom Lösningen ska kunna sparas och delges varandra. 6. Det ska vara möjligt att skapa gemensamma mallar att använda och utgå från. Uppfylls krav på pedagogisk planering? (/ svar) Ange del eller delar av anbud Anbud inlämnas för en eller flera delar av upphandlingen. Anbud ska kunna antas per del. Ange vilken del eller delar anbudet avser. Del 1. förskola Del 2. grundskola Del 3. gymnasieskola/vux Observera att även för de delar som anbud ej avser måste fyllas i med JA för att anbud skall bli giltigt. Detta är ett teknsikt krav för att anbudet skall bli giltigt i Tendsign. Detta gäller för punkter t o m som innehåller krav för specifika delar. Ange vilken del eller delar anbudet avser. (Fritextsvar) Förskolans process och specifika funktionskrav Lösningen ska tydliggöra och åskådliggöra förskolans pedagogiska process där kommunikation mellan hem och förskola är en viktig del. I förskolan har man fokus på hela barngruppen och enligt läroplanen, LpFÖ98/ , är utveckling - uppföljning - utvärdering viktiga delar och därför något som Lösningen ska tydliggöra.förskolan ska enkelt kunna dokumentera verksamheten och visa den såväl internt som externt. Vårdnadshavarna ska kunna se det som berör barnet/barnen och även ta del av allmän och viktig information från förskolan. Sida 32 av 54

33 Är anbudsgivaren införstådd med ovanstående funktionsbeskrivning? (/ svar) Planering och dokumentation för förskolan För förskolan är det viktigt att enkelt och snabbt kunna dokumentera verksamheten, att via olika enheter (lärplatta, mobil, dator) och operativsystem snabbt ta en bild, spela in en film, göra en enkel redigering och sedan med ett fåtal klick publicera filen så att den blir synlig för de som ska se. Lösningen ska stödja förskolans arbete med kartläggningar där pedagogerna kan arbeta individuellt och tillsammans med att utvärdera barngrupperna och arbetet man gör. Pedagogerna ska kunna skapa ytor för egen reflektion och sedan välja att publicera valda delar till valda mottagare (kollegor, vårdnadshavare etc.) Dokumentation och reflektion ska kunna märkas (taggas) för enkel sortering. De pedagogiska planeringarna som skapas ska kunna kopplas till valda barngruppen (ej individer) Uppfylls krav på planering och dokumentation för förskolan? (/ svar) Publicering för förskola 1. Bilder och filmer som skapas, ska kunna publiceras i lämplig storlek anpassad för ändamålet (webbsida, blogg, mobil etc) och den som publicerar ska få stöd (t ex via val, kort instruktion eller tipsruta) att ändra filstorleken. 2. Vid publicering ska den som publicerar enkelt kunna välja vem som är behörig att se Sida 33 av 54

34 och/eller redigera det publicerade. Uppfylls kravet på publicering enligt punkt 1 och 2. (/ svar) Omsorgsschema för förskola Lunds förskolor saknar idag ett digitalt omsorgschema och vill i samarbete med leverantören utveckla och anpassa ett sådant på bästa sätt. Ett alternativ är att använda befintligt schemasystem (NovaSchem) och integrera det i lösningen alternativt att erbjuda ett eget. Utvecklingsprojektet kan löpa under läsåret 2015/2016 och behöver således inte finnas klart till starten i augusti Omsorgschemat ska innehålla grundläggande standardfunktionalitet så att personalen på förskolan enkelt kan skapa sina schema. 1. Omsorgschemat ska vara tillgängligt för vårdnadshavarna att fylla i digitalt och uppdatera vid förändrade behov (ledigheter, ändrade omsorgstider etc.). En uppdatering som direkt och per automatik syns för personalen på förskolan. 2. En summering i olika nivåer (per barn, avdelning, förskola) ska enkelt kunna göras och föras över till kommunens barn- och elevregister (Procapita) som underlag för fakturering och resursfördelning 3. Frånvaro ska enkelt kunna registreras av såväl vårdnadshavare som personal på olika sätt (dator, app, telefon) och vara kopplat till omsorgschemat så att uppföljning av reserverad tid och faktiskt närvaro kan ske. Uppfylls krav på omsorgsschema? (/ svar) Grundskolans process och specifika funktionskrav Se behovsspecifikation ver https://www.lund.se/digitala-skolsystem-i-lund/folj-vart-arbete/dokumentation/behovssp ecifikation-ver-02/) Grundskolans pedagogiska process består i att tydliggöra målen (vad eleverna ska lära sig enligt läroplanens olika delar), bryta ner dem i delmål och planera vad som ska göras och uppnås samt hur och när det genomförs. Man har kommit långt när det gäller formativ bedömning och det är viktigt att lösningen förenklar och effektiviserar det arbetet. Den formativa bedömningen görs kontinuerligt via olika medel och medier, vilket ställer krav på att lösningen tillåter olika filformat och möjligheten att på olika sätt direkt kommentera i lärprocessen via olika kanaler, via flöden, forum, direkt i elevarbeten (text, bild, ljud, film) etc. Att kunna arbeta tillsammans i realtid i av olika slag (kalkyl-, ordbehandlings- och presentationsprogram) är avgörande. Också att detta arbete är spårbart. Den summativa bedömningen görs när varje arbetsområde är färdigbehandlat. Kontinuerligt under lärprocessen sker utvärderingar av olika slag. Omdömen där den formativa bedömningen summeras och mål för fortsatt utveckling tas fram sker vid olika tidpunkter. Lösningen ska stödja processen från början till slut. Sida 34 av 54

35 Är anbudsgivaren införstådd med ovanstående funktionsbeskrivning? (/ svar) Samarbetsyta för grundskola 1. Det ska vara möjligt att arbeta tillsammans i dokument i realtid, t.ex. kalkyl- presentations- och ordbehandlingsdokument. 2. En funktion för inlämning av elevarbeten, såväl individuellt som i grupp, i olika filmformat (text, bild, ljud, film), där pedagogen kan se vem som lämnat in ska finnas och här ska också möjligheter för kommentarer, dialog och uppföljning kring det inlämnade arbetet finnas. Inlämningsuppgifterna ska ha tydlig koppling till såväl pedagogisk planering som dokumentation/bedömning. 3. Möjlighet att koppla på plagieringskontroll ska finnas. Uppfylls kravet om samarbetsyta? (/ svar) Pedagogisk planering och bedömning för grundskola Lösningen ska skapa förutsättningarna för att arbeta formativt. I den pedagogiska processen, i olika former av elevarbeten och dokumentation (text, bild, ljud, film) ska direkt återkoppling och en dialog mellan olika roller i olika delar av processen (elev, pedagog, mentor) kunna ske som för elevens arbete framåt. En dialog som är spårbar och öppnar upp för elevdelaktighet. 1. Eleven ska själva kunna kommentera och markera i såväl bedömning som sin egen kunskapsutveckling i de olika dokument som används i bedömningen (matriser, texter etc.) 2. Den formativa bedömningen ska på ett enkelt sätt kunna summeras och åskådliggöras och presenteras inför t.ex. utvecklingssamtal. 3. Tydlig flaggning vid t.ex. avvikande studieresultat, risk att inte uppnå målen eller annan Sida 35 av 54

36 information som på ett tydligt och snabbt sätt behöver nå t.ex. vårdnadshavare och skolledning ska finnas 4. Lösningen ska kunna utformas så att användaren först får en enkel översikt och summering och sedan kan fördjupa sig (klicka vidare) för att få mer information om specifika områden och ämnen. Länkning till såväl kursplaner, pedagogiska planeringar och nationella styrdokument ska finnas. 5. Pedagogerna ska själva kunna skapa och redigera bedömningsmatriser med valbart antal rubriker och länkar till läroplanernas olika delar. 6. Samma matriser och planeringar ska kunna tilldelas en eller flera elever samtidigt i en klass 7. Det ska finnas översikter för planeringar och matriser på såväl klass- som elevnivå. 8. Matriser som skapas inom Lösningen ska kunna delges varandra. 9. Den summativa bedömningen och eventuella förändringar i uppnådda mål ska kunna markeras och publiceras direkt eller vid senare tillfälle. Notiser om förändringar ska kunna skickas ut till berörda. 10. Pedagogerna ska kunna uppdatera information kring visad kunskap för en eller flera elever samtidigt. 11. Den summerade bedömningen för en hel klass/grupp/kurs ska kunna visas på ett översiktligt sätt. 12. Den pedagogiska planeringen ska kunna synas och anpassas på olika sätt utifrån enskild användare. Det ska vara möjligt att gå bakåt i tiden och göra planeringar som inte är aktuella längre synliga för de användare som vill. Uppfylls kravet på pedagogisk planering och bedömning? (/ svar) Närvaro/frånvaro för grundskola Här kan man som leverantör välja att använda det befintliga Skola24 alternativt erbjuda en egen lösning. Kraven nedan är de samma oavsett. 1. Frånvaro ska kunna registreras av olika roller (elev, vårdnadshavare, pedagog) och på olika sätt (via dator, telefonsamtal, applikation på smart telefon etc.) och vara kopplat till schema (NovaSchem). 2. Frånvaro ska enkelt kunna summeras och föras över till vårt barn- och elevregister (Procapita) och vårt system för statistik (QlickView) 3. Sammanställning av frånvaro ska kunna ske på olika nivåer (enskild elev, klass, skola/förskola etc.) och följas upp av de som har behörighet till informationen (undervisande lärare, mentor, skolledare etc). Sida 36 av 54

37 4. Flaggning av ogiltig frånvaro och stor frånvaro, ska kunna ske tydligt till alla berörda (elev, vårdnadshavare, pedagog, mentor, skolledning), Ogiltig frånvaro ska omgående och per automatik meddelas vårdnadshavare på det sätt vårdnadshavaren valt (sms, e-post eller en pushnotis via applikation) Uppfylls krav på närvaro/frånvaro för grundskola? (/ svar) Används Skola 24 eller egen lösning för närvaro/frånvaro? Om egen lösning för närvaro/frånvaro används, beskriv här denna lösning. (Fritextsvar) Gymnasieskolan/Vuxenutbildningens process och specifika funktionskrav Den pedagogiska processen består i att tydliggöra målen (vad eleverna ska lära sig enligt läroplanens olika delar), bryta ner dem i delmål och planera vad som ska göras och uppnås samt hur och när det genomförs. Man har relativt nyligen påbörjat arbetet med formativ bedömning och det är viktigt att lösningen förenklar och effektiviserar det arbetet. Den formativa bedömningen görs kontinuerligt via olika medel och medier, vilket ställer krav på att lösningen tillåter olika filformat och möjligheten att på olika sätt direkt kommentera i dokumenten. Att kunna arbeta tillsammans i realtid i dokument är viktigt. Också att detta arbete är spårbart, att man ser vem som gjort vad. Den summativa bedömningen görs när varje kurs är färdigbehandlat. Kontinuerligt under lärprocessen sker utvärderingar av olika slag och efter varje kurs ska en kursutvärdering kunna göras. Omdömen där den formativa bedömningen summeras och mål för fortsatt utveckling tas fram sker vid olika tidpunkter. Lösningen ska stödja processen från början till slut. Gymnasieskolan/Vux pedagogiska process Är anbudsgivaren införstådd med ovanstående funktionsbeskrivning? (/ svar) Kursutvärdering för gymnasieskolan/vuxenutbildning Specifikt för kursutvärderingen är att den enkelt ska kopplas till de mål och delmål som Sida 37 av 54

38 funnits under kursen och sedan kunna sammanfattas och summeras på olika nivåer (per kurs, per elev), jämföras över tid och göras tillgänglig för mentor och skolledning. 1. Kursutvärderingen skall vara kopplad till grupper och ska kunna startas av den personal som är knuten till gruppen samt av administratörer. 2. Det ska finnas fördefinierade frågor samt möjlighet att lägga till egna specifika frågor. Uppfylls krav på kursutvärdering? (/ svar) Samarbetsyta för gymnasieskolan/vuxenutbildning 1. Det ska vara möjligt att arbeta tillsammans i dokument i realtid, t.ex. kalkyl- presentations- och ordbehandlingsdokument. 2. En funktion för inlämning av elevarbeten, såväl individuellt som i grupp, i olika filmformat (text, bild, ljud, film), där pedagogen kan se vem som lämnat in ska finnas och här ska också möjligheter för kommentarer, dialog och uppföljning (t ex omdömesgradering) kring det inlämnade arbetet finnas. Inlämningsuppgifterna ska ha tydlig koppling till såväl pedagogisk planering som dokumentation/bedömning. 3. Möjlighet att koppla på plagieringskontroll ska finnas. Uppfylls kravet om samarbetsyta (för gymnasieskolan/vuxenutbildning) enligt punkt 1? (/ svar) Uppfylls kravet om samarbetsyta (för gymnasieskolan/vuxenutbildning) enligt punkt 2? (/ svar) Beskriv hur kravet på Samarbetsyta (för gymnasieskolan/vuxenutbildning) enligt punkt 2 uppfylls. (Fritextsvar) Uppfylls kravet om samarbetsyta (för gymnasieskolan/vuxenutbildning) enligt punkt 3? (/ svar) Pedagogisk planering och bedömning för gymnasieskolan/vuxenutbildningen Lösningen ska skapa förutsättningarna för att arbeta formativt. I den pedagogiska processen, i olika former av elevarbeten och dokumentation (text, bild, ljud, film) ska direkt återkoppling och en dialog mellan olika roller i olika delar av processen (elev, pedagog, mentor) kunna ske som för elevens arbete framåt. En dialog som är spårbar och öppnar upp för elevdelaktighet. 1. Eleven ska själva kunna kommentera och markera i såväl bedömning som sin egen kunskapsutveckling i de olika dokument som används i bedömningen (matriser, texter etc.) 2. Den formativa bedömningen ska på ett enkelt sätt kunna summeras och åskådliggöras och presenteras inför t.ex. utvecklingssamtal. Sida 38 av 54

39 3. Tydlig flaggning vid t.ex. avvikande studieresultat, risk att inte uppnå målen eller annan information som på ett tydligt och snabbt sätt behöver nå t.ex. vårdnadshavare och skolledning ska finnas 4. Lösningen ska kunna utformas så att användaren först får en enkel översikt och summering och sedan kan fördjupa sig (klicka vidare) för att få mer information om specifika områden och ämnen. Länkning till såväl kursplaner, pedagogiska planeringar och nationella styrdokument ska finnas. 5. Pedagogerna ska själva kunna skapa och redigera bedömningsmatriser med valbart antal rubriker och länkar till läroplanernas olika delar. 6. Matriser och planeringar ska kunna tilldelas en eller flera elever i en klass 7. Det ska finnas översikter för planeringar och matriser på såväl klass- som elevnivå. 8. Matriser som skapas inom Lösningen ska kunna delges varandra. 9. Den summativa bedömningen och eventuella förändringar i uppnådda mål ska kunna markeras och publiceras direkt eller vid senare tillfälle. Notiser om förändringar ska kunna skickas ut till berörda. 10. Pedagogerna ska kunna uppdatera information kring visad kunskap för en eller flera elever samtidigt. 11. Den summerade bedömningen för en hel klass/grupp/kurs ska kunna visas på ett översiktligt sätt. 12. Den pedagogiska planeringen ska kunna synas och anpassas på olika sätt utifrån enskild användare. Det ska vara möjligt att gå bakåt i tiden och göra planeringar som inte är aktuella längre synliga för de användare som vill. Uppfylls kravet på pedagogisk planering och bedömning för gymnasieskolan/vuxenutbildningen? (/ svar) Närvaro/frånvaro för gymnasieskolan/vuxenutbildningen Här kan man som leverantör välja att använda det befintliga Skola24 alternativt erbjuda en egen lösning. Kraven nedan är de samma oavsett. 1. Frånvaro ska kunna registreras av olika roller (elev, vårdnadshavare, pedagog) och på olika sätt (via dator, telefonsamtal, applikation på smart telefon etc.) och vara kopplat till schema (NovaSchem). 2. Frånvaro ska enkelt kunna summeras och föras över till vårt barn- och elevregister (Procapita) och vårt system för ledningsstöd (QlickView) 3. Sammanställning av frånvaro ska kunna ske på olika nivåer (enskild elev, klass, skola/förskola etc.) och följas upp av de som har behörighet till informationen (undervisande lärare, mentor och skolledning). 4. Flaggning av ogiltig frånvaro och stor frånvaro, där risk för indraget studiemedel e.dyl. finns ska kunna ske tydligt till alla berörda (elev, vårdnadshavare, pedagog, mentor, Sida 39 av 54

40 skolledning), Ogiltig frånvaro ska omgående och per automatik meddelas vårdnadshavare på det sätt vårdnadshavaren valt (sms, e-post eller en pushnotis via applikation) Uppfylls krav på närvaro/frånvaro för gymnasieskolan/vuxenutbildningen (/ svar) Används Skola 24 eller egen lösning för närvaro/frånvaro? Om egen lösning för närvaro/frånvaro används, beskriv här denna lösning. (Fritextsvar) 3.4 Utvärdering Mervärdesmetoden Vår utvärderingsmodell fokuserar på kvalitét och innehåll, hur väl Lösningen uppfyller våra krav och ger användarna ett mervärde. Samtliga obligatoriska krav måste vara uppfyllda för att gå vidare till anbudspresentation och anbudsutvärdering. Utvärdering sker under en anbudspresentation där Leverantören presenterar sin Lösning baserat på de scenarios som finns beskrivet i underlaget. Poängsättning utgår från Kravspecifikation Lösningen, punkt 3.3. och även från den målbild som beskrivs under punkt Anbudspresentationen syftar även till att ge anbudsgivare möjlighet att bekräfta sin förmåga att utföra uppdraget som skriftligen besvarats i anbudet. Om det vid anbudspresentationen framkommer att obligatoriska ställda krav inte uppfylls av anbudsgivaren kommer anbudet att förkastas. Leverantören ska vid presentationstillfället, genom scenariobeskrivning utifrån olika roller (barn/elev, pedagog, vårdnadshavare, rektor) beskriva den pedagogiska processen för aktuell skolform, redogöra för hur Lösningen bäst tillgodoser och uppfyller de krav och behov som finns beskrivna i underlaget. Under utvärderingen poängsätts Lösningen, baserat på det krav och kriterier som finns beskrivna i bilaga 1. Den anbudsgivare med högst mervärdespoäng vinner upphandlingen. Vid samma poäng sker en lottning. Scenarion skall presenteras vid anbudspresentation. Endast scenario som det lämnas anbud på skall presenteras. Presentation kommer att ske , och , i Lunds Stadshus, Kyrkogatan 11, i Pelarsalen från och med kl Anbudsgivaren får 2 timmar per presentation och del. Ovanstående datum är baserade på nuvarande tidsplan. Eventuella förändringar av tidsplanen kommer att meddelas genom Tendsign under anbudstiden. Inbjudan till presentation kommer att skickas två dagar efter anbudsöppning. Anbudspresentationerna kommer att filmas och arkiveras. Medverkande vid anbudspresentationen kommer att vara från Lunds kommun; Utvärderingsgrupp ledd av Johanna Karlén Upphandlare Emma Nilsson och Jeanna Linton-Wahlgren Utvärderingsgruppen kommer gemensamt bedöma varje punkt. Presentationerna skall överlämnas till Lunds kommun vid presentationstillfället. Lunds kommun kommer att arkivera presentationerna. Sida 40 av 54

41 3.5 Scenariobeskrivning Scenario att beskriva Se behovsspecifikation ver https://www.lund.se/digitala-skolsystem-i-lund/folj-vart-arbete/dokumentation/behovssp ecifikation-ver-02/) När anbudspresentation och scenariobeskrivningar ska ske, få inspiration hämtas ur såväl de processbilder som finns under respektive skolform samt de bilder som finns i behovspecifikation ver 0.21 Det är dessa bilder utvärderingsgruppen kommer ha som grund att utgå från i kombination med förfrågningsunderlag, processbilder och bedömningsbeskrivningen i bilaga Scenario att beskriva Sida 41 av 54

42 3.5.3 Scenario att beskriva Scenario att beskriva Sida 42 av 54

43 4 Övriga avtalsvillkor 4.1 Beskrivning/omfattning Avtalet avser en digital lösning för Lunds kommunala...(aktuell del ifylles vid avtalstecknande). Omfattning: (anpassas för respektive avtal) Gymnasieskolor/Vuxenutbildning: ca 800 personal och elever Grundskola: 2000 personal och elever Förskola: 1200 personal och barn Lösningen ska på olika sätt användas av personal, elever och vårdnadshavare. Lösningen skall vara flexibel och skalbar med avseende på volym. I det fall att förändring av volym (antal användare) sker med 20% till 30% (+/-) mot den uppskattade volymen, skall priset regleras med 20% (+/-). Om förändring av volym sker med 30% till 40% (+/-) mot den uppskattade volymen skall priset regleras med 30% på ursprunglig uppskattad volym. 4.2 Avtalets parter Detta avtal har upprättats mellan Beställaren och Leverantören, tillsammans benämnda parterna. 4.3 Avtalets start Avtalets startdatum är Avtalets slut Avtalet gäller till och med Förlängning Avtalet gäller fr.o.m t.o.m Avtalet kan förlängas upp till åtta (8) år ett (1) år i taget med oförändrade villkor om båda Sida 43 av 54

2015-06-02. Digital tjänst för Lunds förskolor och grundskolor

2015-06-02. Digital tjänst för Lunds förskolor och grundskolor Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital tjänst för Lunds förskolor och grundskolor KS2015/0348 Sista anbudsdag: 2015-08-18 Symbolförklaring:

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun

Förfrågningsunderlag. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1 Innehåll. 2 Allmän information 2015-06-02. Lunds kommun Förfrågningsunderlag 2015-06-02 Upphandlande organisation Lunds kommun Jeanna Linton-Wahlgren Upphandling Digital tjänst för Lunds gymnasieskolor och vuxenutbildning (ej vuxenskolor) KS2015/0349 Sista

Läs mer

I huvuddokumentet Nyckelfärdig kravställningsmall finns ytterligare förklaringar till utvärderingsmodellen under punkt 2.13.

I huvuddokumentet Nyckelfärdig kravställningsmall finns ytterligare förklaringar till utvärderingsmodellen under punkt 2.13. April 05 Bilaga Om Mittköpings utvärderingsmodell Den här bilagan tillhör det material som är framtaget av Sveriges Kommuner och Landsting som stöd i arbetet med upphandling av skoladministrativt system

Läs mer

Bilaga 3b. Användbarhet. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm

Bilaga 3b. Användbarhet. Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm SID 1 (12) Bilaga 3b Användbarhet Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Bilaga 3c Informationssäkerhet

Bilaga 3c Informationssäkerhet SID 1 (5) Bilaga 3c Informationssäkerhet Förfrågningsunderlag Upphandling av IT-stöd för barn- och elevregister inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress Hantverkargatan 2

Läs mer

Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1

Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1 Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.1 Februari 2014 Vad handlar det om? digitala behov! Inte några specifika lärplattformar eller speciella verktyg. Vi pratar behov

Läs mer

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm.

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Frågor och svar Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om projektet Skolplattform Stockholm. Varför behövs en ny skolplattform? Skolans verksamhetssystem behöver förnyas. Dagens system är

Läs mer

Avropsförfrågan från ramavtal

Avropsförfrågan från ramavtal Förfrågningsunderlag 2013-10-17 Upphandlande organisation Jordbruksverket Upphandling Sökfunktion till Jordbruksverkets webbplats Thomas Dalkvist 2.8.11-7705/13 Sista anbudsdag: 2013-11-05 Symbolförklaring:

Läs mer

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner

Avropsförfrågan E-tjänst för planering av inspektioner Förfrågningsunderlag 2013-04-03 Upphandlande organisation Läkemedelsverket Upphandling Avrop E-tjänst för planering av inspektioner Conny Björk Diarienr 2.3-2013-027585 Sista anbudsdag: 2013-04-15 Symbolförklaring:

Läs mer

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support

DNR: 93-37-10 Kontorsstöd som molntjänst 2012 Version 1.10 2013-10-04. Avropsförfrågan. Kontorsstöd som molntjänst 2012. Support Avropsförfrågan Support 1 1 Avropande organisation Malmö stad Grundskoleförvaltningen Mats Johnsson Rönnbladsgatan 1 B 205 80 Malmö Kontaktperson Mats Johnsson mats.johnsson@malmo.se 0734-323075 Fredrik

Läs mer

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier.

En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. En unik lärplattform utvecklad i Sverige för svenska skolor. Inspirerad av sociala medier. 08-51 90 90 00 www.vklass.com Inloggningar på kvällar och helger - bästa betyget vi kan få! Tänk dig en lärplattform

Läs mer

Upphandling av skoladministrativt it-stöd

Upphandling av skoladministrativt it-stöd Upphandling av skoladministrativt it-stöd VÄGLEDNING OCH KRAVSTÄLLNINGSMALL Förord Digitaliseringen i samhället är påtaglig. Användningen av moderna it-stöd i kommuner och landsting bidrar till att verksamheter

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Nyckelfärdig kravställning

Nyckelfärdig kravställning Nyckelfärdig kravställning STÖD VID UPPHANDLING AV SKOLADMINISTRATIVA SYSTEM Arbetsdokument, version 0.3 för remiss! Nyckelfärdig kravställning 1 Nyckelfärdig kravställning Att effektivisera och förenkla

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Bilaga 3c Informationssäkerhet

Bilaga 3c Informationssäkerhet SID 1 (9) Bilaga 3c Informationssäkerhet Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt material inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104 22 Stockholm. Besöksadress

Läs mer

Allt du behöver veta Föräldrar i

Allt du behöver veta Föräldrar i Föräldrapaketet Förskola, Fritid & Skola Allt du behöver veta Föräldrar i SkolportalN Förskola, Fritid & Skola Nacka Kommun Innehållsförteckning Vad är SkolportalN?... 3 Skolportalens videoguider ett bibliotek

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE

Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE Användarmanual Upphandlingsverktyget OPIC tendsign ANBUDSGIVARE OPIC tendsign anbudsgivarkonto Via anbudsgivarkontot så genomförs hela anbudsprocessen, från att titta på förfrågningsunderlag, skicka anbud,

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2011-02-15 Upphandlingsansvarig Upphandling Region Gotland Destinationsmarknadsföring Gotland - Turism och näringsliv Carina Westergren Larsson 2010/537 Symbolförklaring:

Läs mer

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb

SOLHEMSSKOLAN. Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Vårdnadshavare inloggning i Stockholms Skolwebb Du som vårdnadshavare på Solhemsskolan kan logga in i Stockholms Skolwebb och få information om ditt barns skolgång. Stockholm Skolwebb är en e-tjänst som

Läs mer

Digitala system 2015. Maj 2014. från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.2, inklusive resonemang kring gemensamma funktioner

Digitala system 2015. Maj 2014. från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.2, inklusive resonemang kring gemensamma funktioner Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.2, inklusive resonemang kring gemensamma funktioner Maj 2014 Maj 2015 - ett år senare Vad hände med våra behov? Hur landar de i

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

Riktlinje för upphandling

Riktlinje för upphandling Riktlinje för upphandling Enligt Lunds kommuns inköps- och upphandlingspolicy beslutar kommunstyrelsen om riktlinjer för kommunens inköps- och upphandlingsarbete. Denna riktlinje gäller utförandet av offentlig

Läs mer

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING

VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 14 b 1 (5) VÄGLEDANDE RÅD OCH BESTÄMMELSER FÖR UPPHANDLING Fastställd av kommunstyrelsen 2013-05-07, 101 Sammanfattning Vägledande råd och bestämmelser är ett komplement till

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

Använd molntjänster på rätt sätt

Använd molntjänster på rätt sätt 2013-02-13 E-samhället i praktiken Använd molntjänster på rätt sätt Molntjänster kan spara pengar och göra information mer tillgänglig för kommuner och landsting. Den viktigaste bedömningen vid val av

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

Kom igång med Adela Gymnasium

Kom igång med Adela Gymnasium Kom igång med Adela Gymnasium Publicerad 2011-07-05 Tersus Skolsystem AB Lilla Nygatan 2, 411 08 Göteborg Tel: 031-85 70 50 Innehåll Kom igång med Adela Gymnasium 1 Starta Adela Gymnasium 5 Logga in som

Läs mer

Lathund för Novell Filr

Lathund för Novell Filr 1(57) Stadsledningsförvaltningen IT-avdelningen Lathund för Novell Filr 2(57) Innehåll 1. Introduktion... 4 2. Termer... 4 3. Icke tillåtna tecken i filnamn... 4 4. ipad... 5 4.1 Installation... 5 4.2

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz

Scio. en liten användarguide. Skriven av: Josefine Siewertz Scio en liten användarguide Senast ändrad: 2011-03-18 (Korrigerat typsnitt samt information om kursplaner) Skriven av: Josefine Siewertz Innehåll Allmän information samt att logga in i Scio... 1 Strukturen

Läs mer

Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.2, inklusive resonemang kring gemensamma funktioner

Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.2, inklusive resonemang kring gemensamma funktioner Digitala system 2015 från förskola komvux, behovsspecifikation version 0.2, inklusive resonemang kring gemensamma funktioner Maj 2014 Innehåll Vad handlar det om? Bakgrund och arbetet framåt Tyck till

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Avropsförfrågan Statens inköpscentrals ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 2010

Avropsförfrågan Statens inköpscentrals ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 Avropsförfrågan Statens inköpscentrals ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 2010 Förfrågan om avrop med förnyad konkurrensutsättning avseende verksamhetsstödjande tjänst Avropande enhet Kommun: Lilla

Läs mer

Allmän information ITS Fjärrskrivbord

Allmän information ITS Fjärrskrivbord ITS fjärrskrivbord Allmän information ITS Fjärrskrivbord I den här pärmen hittar du instruktioner för hur du loggar in på fjärrskrivbordet, både från ditt kontor och när du jobbar någon annanstans. Du

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2014-06-10 Upphandlande organisation SKOGSSTYRELSEN Upphandling Lärplattform för distansutbildning Jessica Johansson 2014/1281 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-06-24 Texten/frågan

Läs mer

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31.

Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Bilaga. 1 Datum: 2009-08-17 Dnr: 09-134.713 1 (11) Detta anbudsformulär ska användas vid inlämnande av anbud. Ersätter tidigare anbudsformulär daterat 2009-07-31. ANBUDSFORMULÄR Göteborgsregionens

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet

Frågor och svar. Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling. Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Frågor och svar Köpare Upphandling Köpare: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Namn: Handläggare: Daniel Melin Referensnr: 96-36-2014 Programvaror och tjänster 2014 - Systemutveckling Telefon: +46

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode

archive En produkt från ida infront - a part of Addnode archive En produkt från ida infront - a part of Addnode Det handlar egentligen inte om standarder för metadata, arkivredovisning och lagringsmedia. innehåll archive Det handlar om att bevara värdefull

Läs mer

MANUAL SCHOLA COMAI WEBBKALENDER OCH SCHEMA

MANUAL SCHOLA COMAI WEBBKALENDER OCH SCHEMA MANUAL SCHOLA COMAI WEBBKALENDER OCH SCHEMA VERSION 1.1 LÄRARE / PEDAGOG (ADMINISTRATÖR) 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Sammanfattning av funktioner i schema och kalender på webben... 4 1.2 Sammanfattning

Läs mer

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group

archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group archive En produkt från Ida Infront - a part of Addnode Group Det handlar egentligen inte om standarder för filformat, arkivredovisning och lagringsmedia. Det handlar om att bevara värdefull information.

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation

O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation O365- Konfigurering av SmartPhone efter flytt till Office 365 alt ny installation Denna guide är avsedd att hjälpa användare vars epost har blivit flyttad till Exchange Online och Office 365, samt för

Läs mer

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster

Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster Kinna den 28 december 2012 Avrop från ramavtal E-förvaltningsstödjande tjänster 1. Bakgrund Marks kommun har under tre år genomfört ett pilotprojekt med systemstöd för arbete och presentation av målsättning,

Läs mer

Visma TendSign Anbudsgivare

Visma TendSign Anbudsgivare Användarmanual Visma TendSign Anbudsgivare VISMA COMMERCE + 46 13 47 47 500 tendsignsupport@visma.com www.tendsign.com Visma TendSign anbudsgivarkonto Visma TendSign är helt webbaserat. Som leverantör

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter

Handbok för medborgare i Dexter Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 130313 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

En unik plattform för förskola och fritids, utvecklad i Sverige

En unik plattform för förskola och fritids, utvecklad i Sverige En unik plattform för förskola och fritids, utvecklad i Sverige 08-51 90 90 00 www.vklass.com Synliggjort lärande med Vklass - föräldrar och barn älskar det Tänk dig att kunna ta upp din surfplatta eller

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Nyhetsbrev nummer 1, 2013

Nyhetsbrev nummer 1, 2013 Nyhetsbrev nummer 1, 2013 Innehåll Mindre nyheter... 1 Ny design för vårdnadshavare... 1 Övriga designförändringar... 1 Nyheter i grundskolans ämnesmatris... 2 Kursmatris för gymnasiet... 2 Mina filer...

Läs mer

Direktupphandling av Digital Asset Management

Direktupphandling av Digital Asset Management Direktupphandling av Digital Asset Management Direktupphandling av programvara, Digital Asset Management system, som kommer att driftas på egen server hos oss. I direktupphandlingen ingår också installation,

Läs mer

Tjänstebeskrivning SSG Entre

Tjänstebeskrivning SSG Entre 1 (7) Sida Tjänstebeskrivning (bilaga 1 till licensavtal SSG Entre) Beteckning 2015-06-01 Datum 3.0 Utgåva/Version Tjänstebeskrivning SSG Entre Innehållsförteckning 1 Inledning...2 2 SSG Entre...2 2.1

Läs mer

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2

Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 1 (5) Omsorgskontoret 2009-09-15 Bilaga 1 Ansökan om godkännande för att delta i valfrihetssystem avseende daglig verksamhet enligt LSS personkrets 1 och 2 Frågorna i detta ansökningsformulär måste vara

Läs mer

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun

Införande av Skolfederation. Erfarenheter i Sundsvalls kommun Införande av Erfarenheter i Sundsvalls kommun Innehåll 1. OM DOKUMENTET... 3 2. OM SKOLFEDERATION... 3 3. INFÖRANDE AV SKOLFEDERATION... 3 3.1 FASTSLÅ VERKSAMHETENS MÅLBILD FÖR SKOLFEDERATION... 3 3.1.1

Läs mer

1. Avropsförfrågan Federationstjänster

1. Avropsförfrågan Federationstjänster Förfrågningsunderlag 2013-02-11 Upphandlingsansvarig Skatteverket Upphandling Federationstjänster för Svensk e-legitimation Lars Kärger 131 106585-13/21 Sista anbudsdag: 2013-03-25 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Digitala verktyg och molntjänster

Digitala verktyg och molntjänster Digitala verktyg och molntjänster U tvecklingen inom IT-området går fort. Internets kapacitet ökar hela tiden och nya tjänster erbjuds som kan vara till nytta för arbetet med utbildning och lärande. Utvecklingen

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare IT-stöd som matchar omvärldens nivåer.

Läs mer

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare

Nya Mina vårdkontakter. En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nya Mina vårdkontakter En presentation över det nya gränssnittet för invånare Nyheter i nya Mina vårdkontakter Responsiv design gör Mina vårdkontakter tillgänglig även i mobiltelefon och surfplatta Stöd

Läs mer

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20

Doxcentral. Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering. Användarmanual v.1.9 2012-02-20 Doxcentral Sveriges största webbaserade projektverktyg för dokumenthantering Användarmanual v..9 0-0-0 Välkommen till Doxcentral! Möt Doxcentral - Sveriges bästa system för samordning av dokument och filer.

Läs mer

Upphandlingsprocessen

Upphandlingsprocessen ESLÖVSKOMMUN Vård och Omsorg 2014-05- 12 Rutinbeskrivning 165,o014, O(05-41 Dnr_. Rutiner för upphandling 1 Eslövs kommun Upphandlingsprocessen All upphandling i Eslövs kommun ska ske via elektronisk kommunikation

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-05-22 Sida 2/38 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration Procapita...5 2.1.1 Procapitas handläggarregister...5

Läs mer

2011-12-08. Instruktioner till Schoolsoft. För att logga in går du in på denna adress. https://sms11.schoolsoft.se/eslovmontessori

2011-12-08. Instruktioner till Schoolsoft. För att logga in går du in på denna adress. https://sms11.schoolsoft.se/eslovmontessori 2011-12-08 Instruktioner till Schoolsoft För att logga in går du in på denna adress https://sms11.schoolsoft.se/eslovmontessori När du loggar in första gången kommer du till denna sida. Det är viktigt

Läs mer

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin

Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Användarhandledning Nordea Swish Företag Admin Swish Företag Ta betalt enklare Admin, manual version 2.0 Innehåll 1 Nordea Swish Företag Admin... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Administratör i avtalet...

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun

Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Riktlinjer för upphandling i Hallstahammars kommun Inledning: Kommunen är totalt sett en mycket stor köpare av varor och tjänster. Denna upphandlingspolicy syftar till att kommunens medel används effektivt

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL

Barn- och utbildningsförvaltningen. Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL Barn- och utbildningsförvaltningen Simrishamns Kommun DIGITALAVERKTYG I FÖRSKOLAOCHSKOLA INFORMATIONTILLPERSONAL DATORNI SKOLAN "EN-TILL-EN" OCHGAFE Simrishamns kommun erbjuder alla elever från årskurs

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 1.0 för Dexter 3.8

Handbok för medborgare i Dexter. Version 1.0 för Dexter 3.8 Handbok för medborgare i Dexter Version 1.0 för Dexter 3.8 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare IT-stöd som matchar omvärldens nivåer.

Läs mer

Google GSA med backupenhet

Google GSA med backupenhet Förfrågningsunderlag 2013-11-22 Upphandlande organisation Jönköpings läns landsting Upphandling Google GSA med backupenhet Susanne Gustafsson LJ 2013/1584 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2013-11-29

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se

Förfrågningsunderlag. Förstudie Teknikindustrin. LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå. www.luleanaringsliv.se Förfrågningsunderlag Förstudie Teknikindustrin LULEÅ NÄRINGSLIV AB Kyrkogatan 13 972 32 Luleå www.luleanaringsliv.se 1 Allmänt 1.1 Om Luleå Näringsliv AB Luleå Näringsliv AB är ett näringslivsbolag ägt

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande

Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Datum: 2011-11-28 1 (11) Förfrågningsunderlag för upphandling av massage genom förenklat förfarande Skolinspektionen. Box 23069. 104 35 Stockholm. Telefon växel: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se

Läs mer

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365

Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Startguide för Administratör Kom igång med Microsoft Office 365 Version 1.0 Introduktion Skapa ett MSPA-konto Aktivera Office 365 i Telia Business Apps Verifiera företagets domännamn Lägg till användare

Läs mer

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg

Handbok Lifecare Utförare Procapita Vård och Omsorg Procapita Vård och Omsorg 2013-10-23 Sida 2/48 Innehållsförteckning 1 Om Lifecare Utförare...4 1.1 Övergång till Lifecare Utförare...4 1.2 Inloggning...4 2 Systemadministration...5 2.1 Systemadministration

Läs mer

Alfa e-recept: Ny anva ndare

Alfa e-recept: Ny anva ndare Ny förskrivare Registrera ny användare av Alfa e-recept Klicka på [Ny användare] Kontrollera att du har din e-legitimation tillgänglig innan du börjar fylla i formuläret. Det går bra att använda BankID,

Läs mer

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2015 07-31 UPPHANDLING AV LEDNINGSVISNING FÖR UNNARYD FIBER EK. FÖRENINGS FIBERNÄT Unnaryd fiber, Ekonomisk förening Datum 2015-07-31 Syftet med detta dokument är att ge leverantörer

Läs mer

Hja lp till Mina sidor

Hja lp till Mina sidor Hja lp till Mina sidor Vanliga Frågor Varför godkänner inte Mina sidor mitt personnummer trots att jag har prövat flera gånger och är säker på att jag skrivit rätt? Du behöver använda ett 12 siffrigt personnummer

Läs mer

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan att lämna anbud 2014-04-11

1. Anbudsinbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Inbjudan att lämna anbud 2014-04-11 Förfrågningsunderlag 2014-04-11 Upphandlande organisation Södertörns högskola Upphandling Verksamhetsutvecklare Eva-Britt Hoflin Nygren Dnr 851/1.4.3/2014 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2014-04-25

Läs mer

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem

Vaka Användarmanual. Användarmanual. VAKA Passersystem Användarmanual VAKA Passersystem axema Sida 1 Copyright Axema Access Control AB, Stockholm 2012. 200xx-sv Vaka användarmanual Axema Access Control AB är ett svenskt säkerhetsföretag som sedan 1992 utvecklar

Läs mer

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING

RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING Mellan Post- och telestyrelsen org nr 202100-4359 (nedan kallad PTS) och xxx org nr xxxxxx-xx (nedan kallad Konsultföretaget) har träffats RAMAVTAL AVSEENDE GRAFISK FORMGIVNING 1 Uppdragets omfattning

Läs mer

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad

Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Manual C3 BMS v. 3 för iphone/ipad Hur fungerar det? Larmsystemet består av en server och databas i Stockholm samt applikationen C3 BMS i telefonen. Trafiken mellan server o ch telefon sker över internet

Läs mer

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014

Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla 1.0 Användarmanual för webbapplikationen Fejjan för alla. Manualens version:1.0. Datum: 5 februari 2014 Fejjan för alla gör det lättare för personer med olika typer av funktionsnedsättningar

Läs mer

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB

SKOLDATORKONCEPT. Skoldatorkoncept i fyra kommuner och ett gymnasium. 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB SKOLDATORKONCEPT 2009-06-01 Anders Rådberg IQP AB i fyra kommuner och ett gymnasium Detta dokument har tagits fram på uppdrag av styrelsen för Konsult och Service och beskriver skoldatorkoncepten inom

Läs mer

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word

Avropsförfrågan. Systemutvecklare Word AVROPSFÖRFRÅGAN 1 (7) Avropsförfrågan Systemutvecklare Word Innehåll Avropsförfrågan... 2 Inledning... 2 Administrativa krav... 2 Information om anbudsgivare... 3 Konsulttjänsten... 4 Redovisning hur erbjuden

Läs mer

DIGITALA VERKTYG I SKOLAN

DIGITALA VERKTYG I SKOLAN DIGITALA VERKTYG I SKOLAN INFORMATION TILL PERSONAL DATORN I SKOLAN "EN-TILL-EN"OCH OFFICE 365 Örebro kommun erbjuder alla elever att låna en dator eller surfplatta för skolarbetet, en så kallad en-till-en-lösning.

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad

Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Använda Office 365 på en iphone eller en ipad Snabbstartsguide Kontrollera e-post Konfigurera din iphone eller ipad så att du kan skicka och ta emot e-post från ditt Office 365-konto. Kontrollera din kalender

Läs mer

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 150929

Handbok för medborgare i Dexter. Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 150929 Handbok för medborgare i Dexter Version 2.0 för Dexter 3.9 Reviderad Motala kommun version 1.0 150929 IT-stöd för morgondagens skola & förskola IST erbjuder skolledare, pedagoger, elever och vårdnadshavare

Läs mer

Compose Connect. Hosted Exchange

Compose Connect. Hosted Exchange Sida 1 av 15 Compose Connect Hosted Exchange Presentation av lösningen: Compose Hosted Exchange Följande möjligheter finns för hantering av e-post 1. Lokalinstallerad Outlook-klient För att kunna använda

Läs mer

Användarmanual. Meetings 1.6

Användarmanual. Meetings 1.6 Användarmanual Meetings 1.6 Revisionsnummer: 2 Dokumentnamn: Meetings by Formpipe 1.6 - Användarmanual ipad Datum: 2014-03-30 Formpipe Software AB. All rights reserved. 2 (24) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...

Läs mer

SafeCom Mobile Print. Inledning

SafeCom Mobile Print. Inledning SafeCom Mobile Print Inledning Explosionen av smartphone och surfplattor kommer att påverka utskrift, skanning, dokumenthantering och utskriftsvolymer på överraskande sätt under de kommande fem åren. Andelen

Läs mer

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland

Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland Vårdval primär hörselrehabilitering i Östergötland IT-bilaga till Regelboken Handläggare: Verksamhet: Datum: 2015-06-03 Diarienummer: LiÖ 2014-1276 www.regionostergotland.se Innehållsförteckning 1 Syfte...

Läs mer

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg

Snabbguide Interaktiv bok steg för steg Snabbguide Interaktiv bok steg för steg I SAMARBETE MED DIG Gleerups interaktiva böcker utvecklas i samarbete med elever och lärare runtom i Sverige. Det gör att innehåll och funktioner är framtagna för

Läs mer