PROGNOS hösten Arbetsmarknadsutsikter Kronobergs län 2012

Save this PDF as:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Kronobergs län 2012"

Transkript

1 PROGNOS hösten Arbetsmarknadsutsikter Kronobergs län 2012

2 Innehållsförteckning Sid Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...1 Sammanfattning...2 Efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningsutveckling...3 Näringsgrenar och yrken...7 Utbudet av arbetskraft...15 Öppet arbetslösa och sökande i program...17 Arbetsmarknadspolitiska utmaningar...22 Yrkesbarometer...29 Om prognosen...29 Källor...29 Diagrambilaga...30

3 Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Kronobergs län 1 Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser I Arbetsmarknadsutsikterna för Kronobergs län presenteras den förväntade sysselsättnings- och arbetslöshetsutvecklingen samt bedömningar av utvecklingen inom industri, byggverksamhet, privata tjänster, jord- och skogsbruk samt offentlig sektor. Dessutom beskrivs befolkning, arbetskraftsutbud, rekryteringsbehov, brist- och överskottsyrken samt vilka utmaningar länets arbetsmarknad står inför. Arbetsförmedlingens prognoser är unika eftersom de bygger på intervjuer med ett stort antal arbetsställen inom i stort sett alla branscher. Materialet är insamlat och bearbetat under hösten och prognosperioden sträcker sig fram till utgången av Prognosen är tänkt att fungera som ett besluts- och diskussionsunderlag för alla som arbetar med att skapa goda förutsättningar för en väl fungerande arbetsmarknad. Tack alla arbetsgivare, arbetsförmedlare och andra som medverkat i arbetet med prognosen. Definitioner Arbetskraftsdeltagande: Arbetskraften mätt som andel av befolkningen i arbetsför ålder. I arbetskraftsdeltagandet ingår förvärvsarbetande, öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd, år. Kapacitetsutnyttjande: Hur mycket produktionen kan öka med befintlig personal innan företag måste nyanställa. Nettotal: Andel av arbetsställen som bedömt ökning av efterfrågan på varor/tjänster minus andel av arbetsställen som bedömt minskning. Programdeltagare: Arbetssökande som deltar i arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd. Registerbaserad arbetskraft: används för att redovisa andelen arbetslösa i Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Den registerbaserade arbetskraften utgörs av: 1. Den förvärvsarbetande nattbefolkningen (enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik Rams) som består av alla som bor på en ort och som jobbar på orten eller som pendlar till jobb på annan ort. Dessa uppgifter uppdateras en gång per år, i november. 2. Öppet arbetslösa (inskrivna på Arbetsförmedlingen). 3. Personer i program med aktivitetsstöd (inskrivna på Arbetsförmedlingen). Säsongsrensning: Säsongsrensning görs för att jämna ut de säsongsmässiga variationerna under året. I detta ingår även att ta bort eller tona ned extrema värden i en serie, till exempel antalet lediga platser under en tidsperiod. Säsongsrensning görs för att tydligare framhäva utvecklingsriktningen. Totalt antal inskrivna arbetslösa: Summan av antalet öppet arbetslösa och programdeltagare. Öppet arbetslösa: Arbetssökande som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen, aktivt söker och omgående kan tillträda ett arbete, samt inte deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.

4 Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Kronobergs län 2 Sammanfattning De, i början av året, högt ställda förväntningarna på den svenska ekonomin bromsades kraftigt in under hösten och förbyttes till en relativt låg tilltro på den ekonomiska utvecklingen inför de kommande åren. Bakgrunden är den finansiella oro som uppstått i bland annat Sydeuropa samt USA och en osäkerhet på att det politiska etablissemanget klarar av att lösa problemen. Detta har fått till följd att många företag i länet känner en oro inför framtiden vilket påverkat deras syn på den kommande marknadsutvecklingen samt deras rekryterings- och investeringsbehov. I höstens intervjuundersökning som Arbetsförmedlingen genomfört kan man se tydliga tecken på den förväntade avmattningen i form av sjunkande bedömningar vad det gäller efterfrågan på företagens varor och tjänster, både i nuläge och på lite längre sikt. Undersökningen visar också på ett stigande kapacitetsutnyttjande samtidigt som företagen anger att de inte har några stora behov av att nyrekrytera personal. Antalet sysselsatta minskar under 2012 Enligt SCB:s senaste registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS) uppgick antalet sysselsatta i Kronobergs län till personer (16-64 år) under. Arbetsförmedlingens bedömning är att sysselsättningen ökade med 500 personer under och att motsvarande siffra för kommer vara en ökning av sysselsättningen med 700 personer. Under 2012 bedöms dock sysselsättningen i länet att minska med 400 personer som en följd av den dämpade konjunkturutvecklingen....och arbetslösheten ökar. I oktober i år uppgick antalet totalt inskrivna arbetslösa till personer. Beräknat på ett genomsnitt för det sista kvartalet så uppgår antalet totalt inskrivna arbetslösa till personer. Denna siffra väntas stiga till det fjärde kvartalet 2012 och beräknas då uppgå till personer, en ökning med 5 procent jämfört med motsvarande kvartal. Arbetskraften ökar Arbetsförmedlingen beräknar att arbetskraften ökar med 350 personer under för att senare under 2012 vara oförändrad då sysselsättningen minskar i samma takt som arbetslösheten ökar. På längre sikt förväntas arbetskraften i länet att minska svagt på grund av en minskade befolkningstillväxt där den svenskfödda delen av befolkningen minskar men balanseras upp av ett tillskott av utriksefödda. Utmaningar på länets arbetsmarknad Långa tider i arbetslöshet för de arbetssökande och en upplevd stigande brist på kompetent arbetskraft är de utmaningar som arbetsmarknadspolitiken samt Arbetsförmedlingen i länet står inför. Av de totalt som i oktober var inskrivna som arbetslösa på länets arbetsförmedlingar hade fler än personer, eller något över 63 procent, varit utan arbete i mer än 1 år 1. Långa tider utan arbete tenderar att öka och är vanligast bland de utsatta grupperna i länet. De utsatta grupperna 2 tog inte heller del av konjunkturuppgången på samma sätt som de ej utsatta grupperna och utgör nu 59 procent av samtliga inskrivna. Det är alltså av största vikt att stötta dessa arbetssökande i deras väg till en kommande anställning eller utbildning. 1 Se def. fotnot nr8, sid 23 2 Se fotnot nr7, sid 22

5 Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Kronobergs län 3 Efterfrågan på arbetskraft och sysselsättningsutveckling Den statistik 3 som redovisats under den senare delen av hösten har förstärkt bilden av en global ekonomi som tappat i tillväxttakt. Bakom detta ligger bl.a en fördjupad skuldkrisproblematik inom Eurozonen, politisk turbulens och oro i sydeuropa samt att den amerikanska ekonomin fortsatt att gå trögt. s undersökning av arbetsmarknadsutsikterna inom det privata näringslivet, som genomförts av Arbetsförmedlingen, visar på en liknade bild. Svaren i tabellen nedan visar på en relativt stark efterfrågan de senaste sex månaderna men som påtagligt minskat inom alla branscher, utom i byggverksamheten, jämfört med våren och hösten. Vi kan alltså konstatera att de positiva konjunkturbedömningar som gjordes under våren inte infriats och att nettotalet i Kronobergs län under hösten minskat från 38 (våren ) till 27 och nu ligger i nivå med riksgenomsnittet. När konjunkturläget stärks och företagen tror på bättre tider redovisas positiva och starka nettotal och således det omvända när man tror på sämre tider. Företagens bedömningar om marknadsutvecklingen är därför viktiga för deras agerande när det gäller exempelvis investeringar och nyrekryteringar. Arbetsgivarnas förväntningar på en ökad efterfrågan det kommande halvåret har även de minskat jämfört med hösten och ligger nu på ett nettotal av 11. Detta pekar på en tydlig avmattning av konjunkturen i länet. Inom byggverksamheten och industrin redovisas till och med negativa nettotal för de kommande 6 månaderna vilket betyder att det är fler företag som bedömer en minskad efterfrågan än det antal som tror på ökad efterfrågan och som indikerar en oro inför den närmaste framtiden. Bedömningen på lite längre sikt har även den skruvats ner markant jämfört med de två tidigare undersökningarna men redovisar fortfarande positiva nettotal. Nettotalen för de offentliga verksamheterna är generellt svaga, med undantag för barnomsorgen, och försvagas ytterligare det kommande året. Sammantaget tyder det på att ökningstakten har avtagit i länet där de som främst känner av en nedväxling i efterfrågan är byggsektorn och industrin. Tabell 1: Andel av arbetsställen som bedömer ökning av efterfrågan på varor och tjänster minus andel av arbetsställen som bedömer minskning (nettotal) Senaste 6 månaderna Kommande 6 månaderna 6-12 månader framöver Höst Vår Höst Höst Vår Höst Höst Vår Höst Jord- och skogsbruk Byggnadsverksamhet Industri Privata tjänster Totalt Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar Lediga platser En indikator på konjunkturen och näringslivets efterfrågan på arbetskraft är antalet lediga platser som anmäls till Arbetsförmedlingen. Diagram 1 visar på att arbetsgivarnas behov av arbetskraft började öka från andra kvartalet och har gjort så ända fram till andra kvartalet i år. Därefter har tillgången på lediga platser minskat, vilket ses på den nedåtgående kurvan i diagrammet. Totalt under perioden januari till oktober anmäldes drygt lediga platser till Arbetsförmedlingarna i Kronbergs län. Det är en ökning med drygt 3 Statistiken syftar till bl.a. Inköpschefsindex, Hushållens förtroendeindikator (CCI), hushållen förväntningar om den egna samt den svenska ekonomin m.m. tagna från bl.a. EcoWin och Konjunkturinstitutet.

6 Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Kronobergs län platser eller 28 procent jämfört med samma period. Finansiell verksamhet och företagstjänster stod för drygt en tredjedel av de lediga platserna men trots detta har det skett en ökning av antalet lediga platser i samtliga näringsgrenar jämfört med samma tid förra året. Diagram 1: Till Arbetsförmedlingen nyanmälda lediga platser, med varaktighet längre än tio dagar under perioden januari 1996 till oktober Källa: Arbetsförmedlingen, säsongsrensade och utjämnade värden

7

8 Arbetsmarknadsutsikter - för Kronobergs län 5 Fortsatt högt kapacitetsutnyttjande I Arbetsförmedlingens undersökning anger kapacitetsutnyttjandet hur mycket produktionen på ett företag kan öka med den befintliga personalen innan man måste nyanställa och är en viktig indikator när det gäller företagens kommande efterfrågan på arbetskraft. I höstens undersökning uppger 66 procent av företagen inom den privata sektorn att man inte kan öka sin produktion med mer än 10 procent innan man måste nyrekrytera. var samma siffra 62 procent. Kapacitetsutnyttjandet har alltså ökat något under det senaste året vilket visar på att fler företag närmar sig kapacitetstaket. Förändringen har varit starkast inom jord och skogsbruk samt byggverksamheten med ökningar på 17 respektive 7 procentenheter. Anmärkningsvärt är att inget företag inom jord och skogsbruk och endast 15 procent av företagen inom byggverksamheten anger att man kan öka produktionen med mer än 11 procent innan rekryteringar behövs. Dock om den, i höstens undersökning, upplevda nedgången gällande marknadsutveckling och efterfrågan slår igenom fullt ut kommer arbetsgivarna med all sannolikhet vara allt mer restriktiva vad det gäller nyrekryteringar eller till och med minska personalstyrkan för att öka kapacitetsutnyttjandet ytterligare. Tabell 2: Kapacitetsutnyttjande i den privata sektorn Tabellen visar andel av intervjuade arbetsställen som uppgett att produktionen kan öka 0 procent, 1-10 procent osv. utan att behöva anställa mer personal. 0 procent 1-10 procent procent mer än 30 procent Jord- och skogsbruk Byggnadsverksamhet Industri Privata tjänster Totalt Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar Rekryteringsproblem Rekryteringsproblematiken redovisas i form av företagens bedömningar av brist på arbetskraft vid rekrytering under de senaste sex månaderna. I höstens undersökning anger 27 procent av samtliga arbetsgivare, både offentligt och privat, att man upplevt brist på arbetskraft i samband med rekrytering vilket är en ökning med sex procentenheter jämfört med för ett år sedan. Den upplevda bristen i länet ligger nu något över riksgenomsnittet men då ska man ha i åtanke att länets arbetsgivare historiskt sett har, och då främst vid konjunkturstarka år, tenderat att redovisa bristtal högre än riket. Att den upplevda bristen nu har stigit beror på att efterfrågan på arbetskraft varit god under nästan 15 månader där det först under senare tid skett en inbromsning. Att allt fler företag berättar om svårigheter att finna arbetskraft kan synas underligt då det samtidigt är många som är inskrivna på Arbetsförmedlingen i länet. I många fall saknar dock dessa personer de kompetenser som efterfrågas, vilket visar på ett glapp mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. Således handlar rekryteringsproblemen i nuläget mer om matchningsproblematik och kompetensbrist, snarare än arbetskraftsbrist. Den största förändringen har skett inom industrin och den privata tjänstenäringen där bristtalen ökat med 9 respektive 7 procentenheter sedan hösten. Exempel på yrken som här uppges vara svåra att rekrytera till är licenssvetsare, CNC-operatörer med programmeringskunskaper, lastbilsmekaniker och inköpare. Även inom den offentliga sektorn upplever arbetsgivarna en brist på arbetskraft. 39 procent av arbetsgivarna inom offentlig sektor har upplevt brist på arbetskraft under hösten, en siffra som ligger i nivå med riksgenomsnittet. Bristyrken inom offentlig verksamhet är

9 Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Kronobergs län 6 bland annat specialistsjuksköterskor, tandläkare, yrkeslärare på gymnasienivå och läkare. Tabell 3: Andel arbetsställen som har angett att de upplevt brist på arbetskraft vid rekrytering under det senaste halvåret (procent) Riket Jord- och skogsbruk Byggnadsverksamhet Industri Privata tjänster Offentliga tjänster Totalt Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar Varsel Under lågkonjunkturens intåg så steg antalet varsel kraftigt i Kronobergs län. Nästan personer varslades mellan hösten fram till första kvartalet men efter mars månad dämpades antalet varsel och under större delen av har varselstatistiken legat på relativt låga nivåer med undantaget för en topp i september. Hittills i år, från januari t.o.m. oktober, har 660 personer varslats om uppsägning i Kronobergs län. En siffra som kan jämföras med 945 personer för samma period och som ligger i nivå med de siffror som presenterades under de konjunkturstarka åren 2006 och. Cirka 75 procent av länets varsel har berört tillverknings- och verkstadsindustrin där tillverkningsindustrin själv har stått för nästan varannat varsel i Kronoberg under. Uppgifter om varsel ska i första hand ses som en konjunkturindikator och alla som varslas blir inte uppsagda och långt ifrån alla som blir uppsagda blir arbetslösa. Tabell 4: Antal varslade personer per år År Antal varslade (t.om. oktober) 660 Källa: Arbetsförmedlingen

10 Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Kronobergs län 7 Näringsgrenar och yrken I tabell 5 framgår Arbetsförmedlingens prognos över sysselsättningsutvecklingen inom de olika näringsgrenarna. Till slutet av väntas sysselsättningen att öka, mycket tack vare den starka återhämtning som skett på länets arbetsmarkand under slutet av och som höll i sig under första delen av. Under 2012 förväntas dock en sysselsättningsminskning som en följd av en dämpad konjunktur. Här väntas industrin, med en prognostiserad sysselsättningsminskning, stå för en stor del av tappet. Endast inom sektorn privata tjänster väntas sysselsättningen att öka, vilket markeras i tabellen med en svagt uppåtriktad pil. Privata tjänster är en heterogen samling näringsgrenar som inom sig rymmer branscher med olika grad av framtidsoptimism. Därför kommer det att finnas skillnader i sysselsättningsförändring inom området, men som helhet anses den privata tjänstesektorn, som är beroende av efterfrågan på tjänster från exempelvis hushållen, industrin och byggverksamheten, att öka. Sysselsättningen inom länets offentliga sektor väntas sjuka svagt under prognosperioden. Det beror bland annat på försvagade ekonomier inom kommun och landsting, omorganisationer (främst inom administrationen) och att offentliga tjänster i viss mån övergår i privat regi. Sysselsättningen i länet År var personer 4 i länet sysselsatta enligt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik (RAMS). Sedan millennieskiftet och fram till och med så har antalet sysselsatta ökat ned personer eller drygt 11 procent vilket kan jämföras med riket vars ökning var 9 procent under samma period. I och med lågkonjunkturens intåg under hösten och fram till slutet av minskade sysselsättningen i Kronobergs län med nästan 4,7 procent eller personer och landade på ovan nämnda antal. I riket som helhet minskade sysselsättningen med 2,8 procent under motsvarande period. Med andra ord har Kronobergs län under 2000-talet gått något bättre än riksgenomsnittet under de konjunkturstarka åren men drabbades också hårdare än genomsnittet i riket i och med lågkonjunkturen -09. Under det senaste året har det skett en återhämtning i länet men eftersom den registerbaserade arbetsmarknadsstatistiken släpar efter så finns inga exakta uppgifter efter. Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen ökade med 500 personer under konjunkturuppgången. Sysselsättningsbedömningen i prognosen för våren var mycket positiv och har nu i höstens prognos reviderats ner, i och med de förändringar som skett i den globala ekonomin sedan slutet av sommaren. Den bedömning Arbetsförmedlingen nu gör är att sysselsättningen stigit med 700 personer under och att den kommer att sjunka med 400 personer under 2012 Tabell 5: Sysselsättningsutvecklingen under prognosperioden. Jämförelse mot samma kvartal året innan. Kvartal 4 Kvartal Jord- och skogsbruk Byggnadsverksamhet Industri Privata tjänster Offentliga tjänster Totalt Källa: Arbetsförmedlingen 4 Antal förvärvsarbetande i länet enligt RAMS, dagbefolkning, 16+ år.

11 Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Kronobergs län 8 Jord- och skogsbruk De areella näringarna sysselsätter drygt 3 4 procent av samtliga sysselsatta i länet och omfattar utöver arbete med jord- och skogsbruk även uppfödning och skötsel av djur samt fiske med mera. Skogsägarna och lantbrukarna är överlag optimistiska inför framtiden vilket man ser i höstens undersökning där majoriteten av de tillfrågade tror på en ökad efterfrågan de kommande sex månaderna. Höga mjölk- samt råvarupriser gör också att man ser med tillförsikt på framtiden. En allt mer negativ sågverksindustri med minskande efterfrågan och fallande lönsamhet får dock skogsägarna att fundera över hur råvarupriset kommer att påverkas framöver. Röjningsarbeten och skogsvårdande åtgärder efterfrågas fortfarande och här hyr större skogsbruk in personal för att kunna täcka behovet. Man uppger också att man vid behov tar in personer från utlandet, till exempel Polen, för kortare uppdrag. Kapacitetsutnyttjandet är fortfarande högt i branschen och har ökat sedan vårprognosen. Trots detta finns inga planer på att rekrytera på sikt utan man försöker istället effektivisera genom investeringar som inte ställer några krav på ytterligare personal. Industri Enligt SCB (RAMS) uppgick antalet sysselsatta inom industrin i länet till personer. Det är drygt 3 procent 4 av alla sysselsatta inom industrin i landet men utgör hela 22 procent av länets totala sysselsättning och är därmed en viktig del för länets sysselsättning. Det är även den näst högsta andelen i landet där bara Jönköpings län har en högre andel med 25 procent. Det är en mansdominerad bransch där nästan 80 procent av de sysselsatta är män. Industrin i länet drabbades hårt under den senaste lågkonjunkturen och har under -11 befunnit sig i en återhämtningsfas som under hösten avtagit och nu bedöms bli svagt sjunkade. Under 2012 bedömer Arbetsförmedlingen följaktligen att konjunkturen mattas av och att sysselsättningen inom industrin i och med detta minskar. Diagram 2: Förväntningar om efterfrågan kommande 6 respektive 6-12 månaderna. Arbetsställen inom industrin. Kommande 6 månaderna Kommande 6-12 månaderna Nettotal Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar Arbetsförmedlingens undersökning visar på en avtagande efterfrågan de senaste sex månaderna då höstens så kallade nettotal på 26 är lägre än siffrorna för både våren samt hösten som låg på 41 respektive 44.

12 Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Kronobergs län 9 Företagen känner också av en betydande osäkerhet inför framtiden där nettotalet inför det kommande halvåret hamnar på ett negativt värde (-3), vilket betyder att det är något fler företag som tror på en minskad efterfrågan på deras varor och tjänster än vad det är företag som tror på en ökad efterfrågan. Av de 95 svar som inkom från industrin angav 23 företag en minskande efterfrågan, 52 tror oförändrad och 20 angav ökad efterfrågan på varor och tjänster. Sett på lite längre sikt är företagen något mer positiva och vid en bedömning för de kommande 6-12 månaderna så ligger nettotalet på 12. En siffra som ändå får betraktas som relativt svag om man jämför med siffran 48 för hösten. Denna osäkerhet inför framtiden väntas medföra en minskande aktivitet bland industriföretagen och påverka dess rekryteringsbehov negativt. I undersökningen har industriföretagen även angett att man kan komma att skära ner på den inhyrda personalen med cirka 35 procent. Under lågkonjunkturen fick många företag inom industrin anpassa arbetsstyrkan efter orderingångarna och nu ligger kapacitetsutnyttjandet högt. I höstens undersökning anger 73 procent av de tillfrågade företagen att man inte kan öka sin produktion med mer än 10 procent utan att behöva rekrytera, en ökning med 5 procentenheter jämfört med hösten. Ny teknik införs kontinuerligt i rationaliseringssyften och så gjordes även under konjunkturnedgången, vilket medverkat till att kompetenskraven inom industriyrkena ökat. I höstens undersökning uppger 27 procent av företagen att man upplevt arbetskraftsbrist vid rekrytering. För ett år sedan var motsvarande andel 18 procent. Årets bristtal är högre inom tillverkningsindustrin (33 procent) jämfört med övrig industri (18 procent). Den upplevda bristen har således stigit kraftigt det senaste året och det tyder på efterfrågan på arbetskfrat varit fortsatt hög i länet under året samt att många rekryteringar genomförts där kvalificerad arbetskraft anställts. Sannolikt är att den upplevda bristen på rätt kompetens kommer minska under 2012 i och med att rekryteringsbehoven för industrin dämpas. Dock är det ändå ett problem för länets industri att bristen på kvalificerad arbetskraft stiger så snabbt i en konjunkturuppgång. De mest angivna bristyrkena i höstens undersökning var bland annat licenssvetsare, CNC-operatörer med programmeringskunskaper, gjutare och plasttekniker. Byggnadsverksamhet Byggbranschen omfattar bland annat nybyggnad, tillbyggnad, ombyggnad och reparationer såväl som anläggnings- och byggnadsarbete och utgör 6 procent av den totala sysselsättningen i Kronobergs län. Verksamheten är klart mansdominerad där männen utgör mer än 90 procent av länets personer som är sysselsatta inom branschen. Företagen i länet ger i höstens undersökningen en ganska ljus bild av marknadsutvecklingen de senaste sex månadrna med god orderingång, fortsatt god efterfrågan och ett relativt starkt nettotal på 36. Här har ROTavdraget bidragit till att skapa en bra efterfrågan men denna effekt förväntas nu avta något i styrka. Det är främst de mindre byggföretagen som gynnats av ROT-avdraget. Byggföretagens bedömningar om utvecklingen under kommande 6 månader och 6-12 månader målar dock upp en helt annan bild av framtiden. Bedömningen för ett halvår framåt har rasat från vårens undersökning med ett nettotal på 67 ned till -27 för hösten. Jämfört med bedömningen för ett år sedan (hösten ) är tappet inte lika markant men ändå relativt stort, med en differens på 50 procentenheter.

13 Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Kronobergs län 10 På lite längre sikt (6-12 månader) så tilltar framtidstron när majoriteten av företagen tror på en oförändrad marknadsutveckling även om det är en större andel tillfrågade företag som tror på en efterfrågeminskning än vad det är som tror på en ökning, vilket genererar ett negativt nettotal på -6. Företagen i undersökningen anger att man tidigare kunde ha en längre framförhållning gällande orderingångar och projekteringar men att detta nu har kortats ner. En bostadsbrist är påtaglig i flera av länets kommuner, vilket skulle gynna länets byggsektor. Men bristen på bostäder medför inte alltid att bostadsbyggandet ökar. Oron i världsekonomin skapar osäkerhet inom branschen och när tiderna är osäkra blir det svårare att sälja och byggprojekten kan hamna i vänteläge. Företagen anger att man nu har en mycket hög beläggning fram till årskiftet och en bit in på 2012 men att det sedan är mycket osäkert. Det höga kapacitetsutnyttjandet i branschen bekräftar bilden av en hög beläggning under hösten då 85 procent av företagen i undersökningen anger att man inte kan öka produktionen med mer än 10 procent innan man måste rekrytera. Den upplevda bristen på arbetskraft i länet har minskat marginellt sedan hösten och ligger nu under riksgenomsnittet på 35 procent. Det arbetsgivarna söker i första hand är personer med yrkeserfarenhet men också specialistkompetenser och personer med yrkesbevis. Det försvårar för många lärlingar och unga arbetslösa inom dessa yrkesgrupper att komma ut i arbete. Bland de upplevda bristyrkena som företagarna uppgett finns betongarbetare, grävmaskinister, VVS-montörer, tak- och golvläggar samt murare. (ej lärlingar) Arbetsförmedlingen bedömer att sysselsättningen kommer att vara oförändrad eller svagt minska under Diagram 3: Förväntningar om efterfrågan kommande 6 respektive 6-12 månaderna. Arbetsställen inom byggnadsverksamhet. Kommande 6 månaderna Kommande 6-12 månaderna Nettotal Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar Privata tjänster Den privata tjänstesektorn omfattar många olika branscher som till exempel handel, transport, hotell och restaurang samt finansiell verksamhet och företagstjänster. Drygt 36 procent av samtliga sysselsatta i länet arbetar inom

14 Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Kronobergs län 11 den privata tjänstesektorn där männen står för 57 procent av de sysselsatta och kvinnorna står för resterande 43. Optimismen bland företagen inom privata tjänster har under Arbetsförmedlingens senaste tre undersökningar varit stark med nettotal över 40. s undersökning visar på att antalet anställda inom de privata tjänsterna har ökat under det senaste året och ger en relativt positiv bild av marknadsutvecklingen de kommande sex månaderna. En viss avmattning i marknadsutvecklingen kan dock avläsas då det så kallade nettotalet minskat med 15 procentenheter jämfört med för ett år sedan, till 27 för hösten. Den förväntade efterfrågan på längre sikt, 6-12 månader, är även den lägre än för ett år sedan och ligger också något under det historiska medelvärdet på 36. Diagram 4: Förväntningar om efterfrågan kommande 6 respektive 6-12 månaderna. Arbetsställen inom privata tjänster. Kommande 6 månaderna Kommande 6-12 månaderna Nettotal Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar Den outnyttjade kapaciteten i sektorn har endast minskat marginellt jämfört med förra hösten. 44 procent (37 + 7, se tabell 2) av företagen i höstens undersökning har uppgett att man kan öka produktionen med minst 11 procent innan man behöver nyrekrytera. Privata tjänster har här, i jämförelse med andra sektorer, en relativt stor potential att förbättra kapacitetsutnyttjandet med den befintliga personalen. Variationer mellan de olika delbranscherna inom de privata tjänsterna kan dock förekomma. Sammantaget för alla delbranscher inom de privata tjänsterna så bedömer Arbetsförmedlingen att antalet sysselsätta kommer att svagt öka under prognosperioden. Handel Branschen omfattar detaljhandel, partihandel samt handel med och reparation av motorfordon och den uppgår till 12 procent av länets totala antal sysselsatta. Under höstens undersökning uppgav hela 44 procent av de tillfrågade företagen i länet att de upplevt en ökad efterfrågan de senaste sex månaderna vilket är en ökning med en procentenhet jämfört med hösten och ger ett nettotal på 26. Enligt Konjunkturinstitutets och Eco Wins konjunkturindikatorer så känner hushållen en viss oro över sin egen och den ekonomiska situationen i omvärlden. Det har medfört att också handeln under den senare delen av hösten känt av en viss avmattning och oro inför framtiden.

15 Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Kronobergs län 12 Man är ändå försiktigt optimistisk om utvecklingen framöver vilket också syns i Arbetsförmedlingens undersökning. De kommande sex månaderna tror 39 procent av företagen på en ökad efterfrågan, vilket ger ett nettotal på 24. Det kan jämföras med att 51 procent av företagen trodde på en efterfrågeökning hösten och hela 69 procent i våras. Trots att hushållen i större utsträckning än tidigare förväntas att spara istället för att konsumera så kan t.ex. en, av Riksbanken prognostiserad, låg räntebana på sikt minska hushållens oro. Bristen på arbetskraft har ökat något jämfört med siffran för hösten som låg på 11 procent. I höstens undersökning anger 12 procent av företagen att de upplevt någon brist på arbetskraft där personliga egenskaper och social kompetens är kvaliteter som värderas högt vid rekrytering inom handeln. Som bristyrken nämner företagen erfarna inköpare, lastbilsmekaniker samt telefonförsäljare. Finansiell verksamhet och företagstjänster Näringsgrenen finansiell verksamhet och företagstjänster omfattar bland annat finans- och försäkringsverksamhet, företagstjänster som fastighets- och uthyrningsverksamhet samt service inom exempelvis ekonomi, teknik, och juridik. 10 procent av samtliga sysselsatta i länet finns inom denna bransch. Finansiella verksamheter och företagstjänster tillhör de mer expansiva näringarna på arbetsmarknaden. Efterfrågeutvecklingen i branschen är starkt kopplad till marknadsutvecklingen i andra branscher och deras efterfrågan på tjänster. Ett exempel på företag som återfinns här är bemanningsföretagen. Deras tjänster nyttjas mycket av exempelvis industrin, byggverksamheten och IT-sektorn. En avmatting inom industrin och byggverksamheten väntas dock dämpa efterfrågan även hos bemanningsföretagen. I höstens undersökning uppger 33 procent av de tillfrågade företagen att efterfrågan har ökat det senaste halvåret medan 6 procent har upplevt en minskning vilket ger ett nettotal på 27. Det är en marginell minskning jämfört med hösten då nettotalet för samma period låg på 28. Företagen i branschen är något mer positiva om utvecklingen det kommande halvåret och presenterar ett nettotal på 33. Man är ännu något mer positiv i bedömning av efterfrågan på längre sikt. Kapacitetsutnyttjandet i branschen är högt där nästan 4 utav 5 företag säger att de inte kan öka sin produktion med mer än tio procent utan att behöva rekrytera ny personal. Bristsituationen i branschen har stigit från 19 procent hösten till att 39 procent av företagen nu uppger att de upplevt brist vid rekrytering under senaste halvåret. Bristyrken som anges är revisorer, IT-arkitekter och systemutvecklare. Transport Transportbranschen inkluderar passagerar- och godstransporter, drift av terminaler, lager och godshantering samt post och budverksamhet. Branschen utgör drygt 5 procent av totala antalet sysselsatta i länet och är tydligt mansdominerad då männen står för 78 procent av de förvärvsarbetande. Transportnäringen är mycket konjunkturberoende och påverkas således även av utvecklingen i andra branscher så som bygg och industri. I hösten undersökning uppgav en fjärdedel av de tillfrågade företagen att efterfrågan på deras tjänster ökat de senaste sex månaderna vilket ger ett nettotal på 10. Det är en minskning med 8 procentenheter jämfört med hösten då nettotalet låg på 18, vilket kan indikera en inbromsning i konjunkturen. Branschen bedömer efterfrågan som oförändrad under den närmsta framtiden men man känner av en viss oro på längre sikt. Kapacitetsutnyttjandet i branschen är fortfarande högt även om det minskat med 9 procentenheter jämfört med för ett år sedan. 62 procent av företagen uppger nu att man inte kan öka produktionen med mer än tio procent utan att

16 Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Kronobergs län 13 nyrekrytera. Samtidigt har andelen företag som angett brist på arbetskraft ökat från 6 procent hösten till 14 procent under höstens undersökning. Yrken som anges vara svåra att rekrytera till är till exempel transportledare och mekaniker för tunga fordon. Sysselsättningsutvecklingen i branschen är oviss beroende på utvecklingen i andra branscher men bedöms under prognosperioden att bli svagt minskade. Hotell, restaurang samt personliga och kulturella tjänster Branscherna hotell och restaurang samt personliga och kulturella tjänster innefattar bland annat hotellverksamhet samt annan form utav tillfällig logi, restaurang- catering- och barverksamhet, kultur, nöjen, skönhetsvård och sport. Nästan 6 procent av länets sysselsatta är verksamma inom dessa två branscher. Hotell och restaurangnäringen har haft en god utveckling de senaste sex månaderna och tror på en uppgång i efterfrågan den närmaste tiden. En större andel företag har i höstens undersökning svarat att man bedömer en ökad efterfrågan på sina varor och tjänster än den andel som bedömer en minskning av efterfrågan de kommande sex månaderna. På längre sikt bedömer man att efterfrågan ökar ytterligare och presenterar ett starkt nettotal på 54 för de kommande 6-12 månaderna, vilket är en ökning med 4 procentenheter jämfört med hösten. Företagarna uppfattar den planerade momssäkningen som mycket positiv vilket kan ha haft en effekt i bedömningen om framtiden. Kapacitetsutnyttjandet har ökat till årets undersökning jämfört med hösten. 41 procent av företagen uppger nu att de inte kan öka sin produktion med mer än 10 procent innan man måste nyrekrytera jämfört med 12 procent hösten. Även bristsituationen inom hotell och restaurang har ökat det senaste året från 12 procent hösten till 31 procent för undersökningen nu i höst. Bristyrken som anges är bland annat kockar och hovmästare med erfarenhet. Offentliga tjänster Till den offentliga verksamheten räknas utbildning och forskning, vård och omsorg samt offentlig förvaltning. Närmare personer är sysselsatta i den offentliga verksamheten vilket motsvarar nästan 31 procent av samtliga sysselsatta i länet. Det är en klart kvinnodominerad bransch där nästan 80 procent av de yrkesverksamma är kvinnor.

17 Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Kronobergs län 14 Diagram 5: Förväntningar om verksamhetsutveckling kommande 6 respektive 6-12 månaderna. Verksamheter inom kommun, landsting och stat. Kommande 6 månaderna Kommande 6-12 månaderna Nettotal Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökningar s undersökning som Arbetsförmedlingen genomfört visar på att antalet anställda ökat under det senaste året inom den offentliga verksamheten. Bedömningen för det kommande året är dock att antalet anställda inom den offentliga sektorn som helhet kommer att minska svagt. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings beräkningar så kommer kommunernas ekonomier att försvagas under de kommande åren då bland annat prognoserna för skatteintäkterna reviderats ner och statsbidragen minskar med anledning av den nya gymnasieskolan. Jobb inom vård och omsorg finns till största delen inom kommun och landsting men det fria vårdvalet har inneburit en etablering av privata vårdcentraler inom länet. Inom landstinget bedöms sysselsättningen att ligga oförändrad till att eventuellt sjunka något. Här handlar det mest om ersättningsrekryteringar då det efter nerreviderade skatteintäkter inte finns något utrymme för att utöka verksamheterna. Jobben inom utbildning finns till stor del inom offentliga sektorn men etableringen av friskolor är hög i länet och konkurensen är hård. Kommunerna och utbildningssektorn är också till stor del styrda av demografiska effekter. Här visar undersökningen på att man kommer behöva omfördela resurser till en växande barn- och äldreomsorg. Grundskolan samt gymnasie- och vuxenutbildningen anger i undersökningen att de kommer minska sina verksamheter där gymnasieskolan anger en minskande efterfrågan och sjunkande elevkullar som orsak. Bristsituationen inom den offentliga sektorn är hög där 39 procent av de tillfrågade arbetsställena angav att de upplevt brist på arbetskraft vid rekryteringar det senaste halvåret. Yrken inom utbildningsväsendet som uppgetts vara svåra att rekrytera till är bland annat förskollärare, vårdlärare på gymnasienivå, specialpedagoger och lärare inom yrkesämnen. Inom den kommunala vården och omsorgen samt landstinget anges främst läkare, specialistsjuksköterskor, distriktssjuksköterskor och psykologer.

18 Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Kronobergs län 15 Utbudet av arbetskraft Arbetskraften definieras här som antalet förvärvsarbetande plus summan av antalet öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd. Personer i arbete med stöd som lönebidrag, anställningsstöd samt nystarts- och instegsjobb räknas in i gruppen förvärvsarbetare. Utbudet av arbetskraft påverkas av en rad olika faktorer som bland annat befolknings- och sysselsättningsutveckling, studier, pensionsavgångar och sjukskrivningstal. I konjunkturuppgångar tenderar arbetskraften att öka då det bland annat blir ett tillskott av personer från utbildningssystemet och personer som är latent arbetssökande och omvänt gäller följaktligen vid lågkonjunkturer. Vid års slut uppgick länets befolkning till personer enligt SCB:s befolkningsstatistik. En ökning med personer sedan år 2000 vilket låg något under ökningstakten på rikets befolkningsgenomsnitt. Den demografiska effekten på arbetskraftsutbudet förväntas vara svagt negativ under under hela prognosperioden och Fram till 2025 bedöms länets befolkning i åldrarna år att minska med ungefär personer, där den svenskfödda delen av befolkningen förväntas att minska med personer medan den utrikesfödda beräknas att öka med personer. Kronobergs län följer här samma mönster som riket som helhet, med undantag för storstadslänen. Förändringen i sjukförsäkningssystemet har under senare tid bidragit till fler i arbetskraften. Detta tillskott till arbetskraften förväntas minska under kommande år då antalet utförsäkrade successivt väntas minska. Personer som är långtidssjukskrivna samt har sjuk- eller aktivitetsersättning ingår inte i arbetskraften. Att ohälsotalet 5 i länet har sjunkit stadigt sedan den senare delen av 2000-talet genererar också ett positivt tillskott till arbetskraften. I september uppgick ohälsotalet till 26,7, vilket var det fjärde lägsta i Sverige då mätningen gjordes. Motsvarande siffra för riket som helhet var 28. Personer från kortare sjukskrivningar samt utförsäkrade utgör alltså ett värdefullt tillskott till länets arbetsmarknad men det kan dröja innan de går ifrån arbetslöshet till arbete. Antalet personer som studerar påverkar även dem arbetskraften. Lågkonjunkturen medförde en osäkerhet på arbetsmarknaden vilket ledde till ett ökat söktryck på universitet och högskolor. Förklaringen till ökningen är att i ett försämrat konjunkturläge så tenderar människor att i högre utsträckning välja studier samt att regeringan aviserade tillfälliga satsningar på utbildning under. I Kronobergs län ökade antalet sökande till höstterminens kurser mellan och och denna ökning fortsatt något till höstterminen. Högskoleverket har dock i en rapport angett att antalet helårsstudenter, enligt lärosätenas egna prognoser, kommer minska under 2012 och I november uppgick den beräknade arbetskraften i Kronobergs län till personer. Under bedöms arbetskraften i länet att svagt öka med 350 personer för att sedan under 2012 vara oförändrad som en följd av bland annat en prognostiserad konjunkturnedgång samt en svagare utveckling på länets arbetsmarknad. 5 Ohälsotalet är ett mått från Försäkringskassan på frånvarodagar som ersätts från sjukförsäkringen under en rullande 12-månadersperiod. Ohälsotalet innehåller alltså inte dagar med sjuklön från arbetsgivare.

19 Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Kronobergs län 16 Grupper utanför arbetskraftsdeltagandet Arbetskraftsdeltagandet, alltså andelen sysselsatta och arbetslösa relativt befolkningen år är i Kronoberg 79 procent, vilket är tre procentenheter högre jämfört med motsvarande siffra för riket som är 76 procent. De resterande 21 procenten av länets befolkning var studerande, förtidspensionärer, barnlediga, tog del av sjukförsäkringen eller gjorde något annat. Här finns alltså en viktig arbetskraftspotential att ta tillvara på då man i rapporten Generationsväxlingen- arbetskraftens förändring per län 6, som släpptes under av Arbetsförmedlingen, beräknade att Kronobergs län kommer minska sin arbetskraft med personer fram till Trots att arbetskraftsdeltagandet är högre i länet än riksgenomsnittet finns det en anledning till att fundera över möjligheter att öka länets andelssiffra i syfte att till exempel motverka eventuella tillväxtproblem relaterade till saknaden av arbetskraft. I Kronobergs län är kvinnornas arbetskraftsdeltagande nästan 5 procentenheter lägre än männens. Dessutom har kvinnorna oftare än männen kortare arbetstider och mer deltids- och tillfälliga timtjänster. Här finns följaktligen en liten arbetskraftspotential i att öka kvinnors arbetskraftsdeltagande och att också erbjuda kvinnor fler heltider. Bland svenskfödda personer i Kronobergs län var deltagandet nästan 83 procent vilket är högre än riksgenomsnittet på 80 procent. Arbetskraftsdeltagandet för gruppen utrikesfödda i länet är dock betydligt lägre och ligger på 61 procent, en procent högre än riksgenomsnittet. Det innebär att det finns en avsevärd arbetskraftspotential bland den utrikesfödda befolkningen och det gäller särskillt de utrikesfödda kvinnorna, vars arbetskraftsdeltagande är ännu lägre än de utrikesfödda männens. Om utrikesfödda i Kronoberg hade lika högt arbetskraftsdeltagande som svenskfödda skulle tillskottet i arbetskraften vara ytterligare personer. Ett ökat arbetskraftsdeltagande bland den utrikesfödda befolkningen i Kronoberg handlar därför i hög utsträckning om en effektivare integration. 6 Utredningsrapport Ura :6

20 Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Kronobergs län 17 Öppet arbetslösa och sökande i program I kommande avsnitt används begreppet totalt antal inskrivna arbetslösa för den samlade gruppen öppet arbetslösa och programdeltagare. Arbetslöshetens utveckling Den totala arbetslösheten stiger under 2012 I Kronobergs län befann sig antalet totalt inskrivna arbetslösa på en relativt låg nivå fram till hösten då konjunkturnedgången medförde att arbetslösheten började öka. Ökningen pågick till i januari då antalet totalt inskrivna arbetslösa i länet nådde sin högsta nivå, sedan lågkonjunkturens början, med personer. Därefter har arbetslösheten sakta minskat och i maj i år var den som lägst sedan toppen med totalt inskrivna arbetslösa. Under innevarande höst har arbetslösheten åter igen stigit, men i stort följt de konjukturiella och säsongsmässiga trenderna som finns i länet, och i slutet av oktober uppgick antalet totalt inskrivna arbetslösa till personer. Årets arbetslöshetssiffra för oktober motsvarar 8,3 procent av den registerbaserade arbetskraften vilket är något högre än riksgenomsnittet på 8,2 procent men en minskning med 5,5 procent jämfört med motsvarande länssiffra förra året. Om vi slår ett genomsnitt på den totala arbetslösheten för det sista kvartalet av detta år så väntas siffran uppgå till personer, en minskning med 4 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Att förändring i kvartalsiffran för arbetslösheten är något mindre än förändringen för månadssiffran i oktober förklaras med att arbetsförmedlingens bedömning är att antalet totalt inskrivna arbetslösa kommer öka något under de sista månaderna av. Under 2012 bedöms sedan den totala arbetslösheten fortsätta sin ökning som en följd av den prognostiserade konjunkturnedgången och där den genomsnittliga arbetslöshetssifrran för fjärde kvartalet 2012 beräknas uppgå till personer. En ökning på 5 procent jämfört med samma kvartal. Tabell 6: Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd Förändring mot Antal motsvarande kvartal året innan kv kv % kv % kv % kv % 2012 kv % Källa: Arbetsförmedlingen Utveckling av deltagare i program med aktivitetsstöd I oktober så deltog personer, vilket utgör 4 procent av länets registerbaserade arbetskraft, i något arbetsmarknadspolitiskt program. Resterande utav de totalt inskrivna arbetslösa stod registrerade som öppet arbetslösa vid länets arbetsförmedlingar. I Kronobergs län är det jobb- och utvecklingsgarantin och jobbgaranti för ungdomar som är de två största programmen och de utgjorde tillsammans drygt 75 procent av det totala programdeltagandet i slutet av oktober. Det är i nivå med motsvarande andel i riket. De arbetsmarknadspolitiska programmens syfte är att motverka långa tider i arbetslöshet.

21 Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Kronobergs län 18 Jobb- och utvecklingsgarantin var i oktober det största programmet i länet och hade deltagare där 55 procent var män och 45 procent var kvinnor. Motsvarande månadssiffra för var 1 400, vilket betyder att antalet personer ökat med 27 procent över det senaste året. Av de deltagarna i jobb- och utvecklingsgarantin var det 20 procent som deltog i programmets sysselsättningsfas (tidigare fas 3), vilket är en ökning med 25 procent jämfört med i oktober. Målgruppen för jobb- och utvecklingsgarantin är i huvudsak personer som har förbrukat sin ersättningsperiod i arbetslöshetsförsäkringen. Inom programmet jobbgaranti för ungdomar återfanns i slutet av oktober 900 personer. Det är en minskning med 10 procent jämfört med samma månad föregående år, vilket kan härledas till en förstärkning av ungdomars arbetsmarknad det senaste året. Samtidigt har gruppen ungdommar ökat sitt deltagande inom jobb- och utvecklingsgarantin, trots att dess relativa arbetslöshet har minskat. Ökningen av ungdomar i jobb- och utvecklingsgarantin förklaras av att ungdomar efter maximala 15 månader inom jobbgarantin för ungdomar erbjuds plats i jobb- och utvecklingsgarantin. Det indikerar att ungdomarna i länet finner arbete eller börjar studera men också att ungdomar med riktigt långa arbetslöshetstider tenderar att öka. Under har den öppna arbetslösheten i Kronoberg fallit och i oktober i år hade den minskat med 13 procent jämfört med oktober. Under samma period ökade antalet sökande i program med aktivistesstöd i länet med drygt 4 procent. Arbetsförmedlingen bedömer att antalet deltagare i jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgarantin för ungdomar kommer att öka under prognosperioden och så bedöms även det totala antlet sökande i program med aktivitetsstöd att göra. Diagram 6: Öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd Öppet arbetslösa Programdeltagare Källa: Arbetsförmedlingen Arbetslöshetens struktur I tabell 7 redovisas skillnader i arbetslöshetens relativa struktur för Kronobergs län, dels mellan olika grupper och kommuner men även i förhållande till riket som helhet och länet i fjol. Data som visas är ett månadsgenomsnitt för det tredje kvartalet.

22 Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Kronobergs län 19 Av tabellen nedan framgår att andelen arbetslösa av arbetskraften i Kronobergs län minskat för samtliga grupper, med undantag för utrikesfödda och de med högst förgymnasial utbildning, jämfört med föregående år. Den relativa arbetslösheten för Kronobergs län (16-64 år) har på ett år minskat med 0,6 procentenheter som en följd av konjunkturuppgången men ligger sedan en tid något över motsvarande siffra för för riket. Under hösten var länets totalsiffra lägre än rikets. I tabell 7 återfinns också uppgifter om länets 8 kommuner och här är variationerna i arbetslöshetsnivå stora. De kommuner som uppvisar den lägsta arbetslösheten är Älmhult och Tingsryd på 5,4 samt 6,3 procent av den registerbaserade arbetskraften medan Växjö och Lessebo har länets högsta arbetslöshetssiffror med 9,1 respektive 11,5 procent. Högst arbetslöshet finns bland gruppen utrikesfödda där andelen uppgår till 24,1 procent. Kommunerna i länets nordöstra del med Alvesta, Växjö, Lessebo och Uppvidinge ligger markant över gruppens arbetslöshetssiffra för riket som ligger på 20,1 procent. Det beror sannolikt på hur flyktingmottagandet har sett ut under de senaste åren. Arbetslösheten bland Kronobergs ungdomar år har minskat under hösten och brutit den negativa trend som man hade i vårens prognos. Den relativa arbetslöshetssiffran för länets ungdomar är dock fortfarande högre än riksgenomsnittet. Gruppens minskning med -0,4 procentenheter jämfört med hösten kan jämföras med rikets förändring under samma period som var -2 procentenheter, vilket indikerar att ungdomarna i länet upplever en tuffare situation på arbetsmarknaden än vad ungdomar gör i riket som helhet. Arbetslösheten i länet är numera lägre för män än för kvinnor. För ett år sedan var förhållandet det omvända och jämfört med samma period i fjol har männens relativa arbetslöshet minskat med 1 procentenhet medan kvinnornas minskat med 0,1 procentenhet. Orsaken till detta är att mansdominerade områden som industi- och byggsektorn återhämtat sig stark under senare tid vilket då också särskillt har gynnat männens arbetsmarknad i Kronobergs län. Inom länet finns det emellertid omvända förhållanden i Växjö och Lessebo. Dessa kommuner har även en relativt hög arbetslöshet. Det är dock viktigt att påpeka att kvinnor har ett lägre arbetskraftsdeltagande än män, vilket måste beaktas när siffrorna jämförs. Oavsett konjukturläget så har kraven på utbildning och specialistkompetens ökat bland länets företag vilket får till följd att arbetssökande med låg utbildningsnivå får svårare att konkurrera om jobben. Att utbildningsbakgrunden spelar roll och påverkar chansen att få arbete framgår tydligt av tabellen. Arbetslösheten har sjunkit i grupperna med gymnasialsamt eftergymnasial utbildning medan den har stigit med 1,6 procentenheter för personer med endast grundskoleutbildning. Det är även en stor skillnad i den relativa arbetslösheten mellan de tre olika grupperna där det generellt gäller att ju högre utbildning gruppen har, desto lägre är arbetslösheten. För länets äldre (55-64 år) är arbetslösheten generellt låg och i en jämförelse med hela åldersguppen år kan man inte hitta en enda kommun där gruppen år har en högre relativ arbetslöshet jämfört med kommunen som helhet. Personer i åldersspannet år löper med andra ord en lägre risk för att hamna i arbetslöshet. Dock så kan det vara problematiskt för de individer i denna åldersgrupp som hamnat i arbetslöshet att snabbt återkomma till arbete, vilket kan leda till långa tider utan arbete. Denna problematik berörs senare i rapporten.

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län PROGNOS våren 211 Arbetsmarknadsutsikter Västmanlands län 212 2 Arbetsmarknadsutsikter 211-212 för Västmanlands län Innehållsförteckning Sid SAMMANFATTNING...3 EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSKRAFT OCH SYSSELSÄTTNINGSUTVECKLING...4

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012 PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Uppsala län 2011-2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Uppsala län Innehållsförteckning Sid ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER... 3 SAMMANFATTNING...

Läs mer

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad

PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad PROGNOS 2012: Arbetsmarknad Kalmar län Sysselsättningen minskar på försvagad arbetsmarknad DÄMPADE FÖRVÄNTNINGAR På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökning av efterfrågan på varor

Läs mer

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012

Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 Prognos 2012 Södermanlands län: Försvagad arbetsmarknad under år 2012 På mycket kort tid vände en stark optimism om en fortsatt ökad efterfrågan på varor och tjänster till lågt ställda förväntningar på

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Hallands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Hallands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra län och för hela

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Västernorrlands län Text Anna-Lena Arvidsson, ansvarig utredare i Västernorrlands län. Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Västernorrlands

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Ann Mannerstedt, Analysavdelningen Sida: 3 av 46 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Stockholms län 2012

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Stockholms län 2012 PROGNOS hösten Arbetsmarknadsutsikter Stockholms län 2012 Text Fredrik Ribbing, utredare Karin Berglind, utredare Arbetsförmedlingen Innehållsförteckning Sid Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...1

Läs mer

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2011-2012

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län 2011-2012 PROGNOS hösten Arbetsmarknadsutsikter Västernorrlands län -2012 Text Anna-Lena Arvidsson Text- och bildredigering Kjell Ljung Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Västernorrlands län 2 Innehållsförteckning

Läs mer

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Södermanlands län 2012

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Södermanlands län 2012 PROGNOS hösten Arbetsmarknadsutsikter Södermanlands län 2012 Text Jens Lotterberg Text- och bildredigering Anneli Hedlund Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Södermanlands län 2 Innehållsförteckning Sid Arbetsförmedlingens

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 ästmanlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Marcus Löwing, Analysavdelningen Marwin Nilsson, Analysavdelningen Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 ästmanlands

Läs mer

Arbetsmarknad Värmlands län

Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS 2012 Arbetsmarknad Värmlands län PROGNOS FÖR LÄNET BRANSCHUTVECKLING LÄNETS UTMANINGAR YRKESKOMPASSEN DÄMPAD EFTERFRÅGAN PÅ VAROR OCH TJÄNSTER Konjunkturuppgången som började i slutet av 2009 pågick

Läs mer

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2012

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2012 PROGNOS hösten Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2012 Text Bitte Lyrén Text- och bildredigering Urban Isberg Innehållsförteckning Sid Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...3 Sammanfattning...4

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015. Kronobergs län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Prognos för arbetsmarknaden 2016 Kronobergs län Ronnie Kihlman, utredare äxjö, en kommun med tonvikt på vård och omsorg, handel, data/it samt företagstjänster i ett

Läs mer

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län

PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län PROGNOS 2011-2012 Arbetsmarknad Västra Götalands län Detta här är en kortare version av Arbetsförmedlingens prognos för arbetsmarknaden i Västra Götalands län 2011-2012. Hela prognosen för länet, andra

Läs mer

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Östergötlands län 2012

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Östergötlands län 2012 PROGNOS hösten Arbetsmarknadsutsikter Östergötlands län 2012 Text Annelie Almérus Text- och bildredigering Anneli Hedlund Innehållsförteckning Sid Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...1 Sammanfattning...2

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 UPPSALA LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 UPPSALA LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 UPPSALA LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Therese Landerholm Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 8 november 2013 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län oktober 2013 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 175 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 1 121. Således en

Läs mer

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2011-2012

PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2011-2012 PROGNOS våren 2011 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län 2011-2012 2 Arbetsmarknadsutsikter 2011-2012 för Gävleborgs län Innehållsförteckning Sid DEFINITIONER... 2 ARBETSFÖRMEDLINGENS ARBETSMARKNADSPROGNOSER...

Läs mer

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln

Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln 1 (9) 2010-01-28 Arbetsmarknadsåret 2009 Snabb försämring men nu syns ljus i tunneln Den mycket kraftiga nedgången i världsekonomin under hösten 2008 fortsatte ett stycke in på 2009. Under senare delen

Läs mer

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län

En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län En sammanfattning av Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Norrbottens län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Omslagsbild: Johnér bildbyrå Text Timo Mulk-Pesonen Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck

Läs mer

Matchning och kompetensförsörjning

Matchning och kompetensförsörjning Matchning och kompetensförsörjning Agenda Konjunkturläget Vart är ekonomin på väg? Var finns jobben 2016 och på längre sikt Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Utmaningar för arbetsmarknadspolitiken Bild

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Arbetsmarknadsläget i Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen Genomförs 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) I Kalmar ingick totalt 538 privata och 110 offentliga arbetsgivare i undersökningen Svarsfrekvens

Läs mer

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 oktober 2015 Thomas Behrens Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget oktober 2015 Skåne län Den ekonomiska statistiken samt de framåtblickande konjunkturindikatorerna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, maj 2015 Fortsatt positiv utveckling på arbetsmarknaden i Jönköpings län,

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, september 2015 Arbetsmarknadsläget i Jönköpings län fortsatte att förbättras

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Stockholms län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Stockholms län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Stockholms län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016 Text: Julia Asplund, 010-488 26 97 Therese Landerholm, 010-488 40 32 Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄRMLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 VÄRMLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 06 11

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SÖDERMANLANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer,

Antalet inskrivna öppet arbetslösa och arbetssökande i program med aktivitetsstöd i länet uppgick i slutet av september månad till 10 651 personer, Umeå 11 oktober 2012 Under månaden anmäldes 1 125 lediga platser, och samma månad förra året anmäldes 1 233. Detta motsvarar en minskning med 108 platser eller knappt 9 procent. Av samtliga platser anmäldes

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av mars 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, mars 2014 Josef Lannemyr Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län mars 2014 8 003 (10,9 %) 3 509 kvinnor (10,1 %) 4 494 män (11,6 %) 2

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 11 SKÅNE LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Västernorrlands län. Prognos för arbetsmarknaden 2016

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Västernorrlands län. Prognos för arbetsmarknaden 2016 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Västernorrlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016 Text: Agneta Tjernström, 010 487 03 87 Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015 12 09

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län Prognos för arbetsmarknaden 2016-2017 Lena Hertzberg, Af-chef Karlstad Torbjörn Johansson, Af-chef Norra Värmland Åsa Rosendal, Af-chef Västra Värmland Ann Mannerstedt,

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län 2015-2016. Lena Hertzberg Ann Mannerstedt

Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län 2015-2016. Lena Hertzberg Ann Mannerstedt Arbetsmarknadsutsikterna Värmlands län 2015-2016 Lena Hertzberg Ann Mannerstedt Arbetsförmedlingens prognos Två prognoser per år, vår och höst Privata näringslivet - 460 arbetsställen Offentlig sektor

Läs mer

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

SMÅFÖRETAGSBAROMETERN SMÅFÖRETAGSBAROMETERN En rikstäckande undersökning om småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 27 Företagarna och Swedbank i samarbete Småföretagsbarometern SMÅFÖRETAGSBAROMETERN

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar kraftigt Under juli påbörjade 540 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen i Blekinge någon

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Västerbottens län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Västerbottens län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2015 Västerbottens län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2016 Text: Agneta Tjernström, 010-487 03 87 Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015 12 09 3

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Hösten 2012 VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Swedbank och sparbankerna i samarbete

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikterna 2014 och 2015 i Jämtlands län Välkomna! Fredrika Henriksson, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-486 42 02 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Företagen är fortsatt dämpade

Läs mer

Småföretagsbarometern

Småföretagsbarometern Småföretagsbarometern Sveriges äldsta och största undersökning av småföretagarnas uppfattningar och förväntningar om konjunkturen Våren 211 Swedbank och sparbankerna i samarbete med Företagarna Småföretagsbarometern

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Josef Lannemyr Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län, augusti 2015 Antalet arbetslösa minskar igen Arbetsmarknadsläget i Jönköpings

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Bo Gustavsson Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Västerbottens län april månad 2015 Fått arbete Under april fick 1 116 personer arbete, vilket är ett 18 procent

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Victor Tanaka Analysavdelningen Minskningen av antalet som fått arbete har dämpats Under december påbörjade 535 1 av alla som var inskrivna hos Arbetsförmedlingen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av februari månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Växjö 8 mars 2012 Ronnie Kihlman Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Kronobergs län februari 2012 8 903 (9,5 %) 3 873 kvinnor (8,8 %) 5 030 män (10,0

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2014 Text Maria Salomonsson Analysavdelningen Sida: 3 av 58 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN

ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN U T R E D N I N G S T J Ä N S T E N Ellinor Fridh Tfn: 08-786 44 15 PM 2011-06-13 Dnr 2011:745 ARBETSMARKNADSUTBILDNING OCH PRAKTIK I NORRBOTTENS LÄN Hur många av de arbetslösa som är registrerade hos

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2013 Jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Maria Salomonsson, Analysavdelningen Sida: 3 av 52 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015

MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET, BLEKINGE LÄN, MAJ 2015 Victor Tanaka Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Antalet som fått arbete minskar Under maj påbörjade 840 1 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län december månad 2014 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

PROGNOS ARBETSMARKNAD KRONOBERG 2008 2009

PROGNOS ARBETSMARKNAD KRONOBERG 2008 2009 PROGNOS ARBETSMARKNAD KRONOBERG 2008 2009 Innehåll Sammanfattning... Sysselsättningsökningen minskar Ökningen av arbetskraften bromsar in Oförändrad arbetslöshet Utmaningar och möjligheter i länet Fakta

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos, Våren 2009

Arbetsmarknadsprognos, Våren 2009 Arbetsmarknadsprognos, Våren 009 Arbetsförmedlingen gör två prognoser per år. Arbetsställen som intervjuas utgör ett slumpmässigt urval från SCB: s företagsregister. Urvalet är stratifierat utifrån bransch,

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2014 Antalet personer till arbete minskar I slutet av september 2014 påbörjade 924

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2012-2013 Jämtlands län Välkomna! Johan Tegnhed, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-487 02 37 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Något fler nyanmälda platser senaste månaderna

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 HALLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2016 2017

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 HALLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2016 2017 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 HALLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2016 2017 Ansvarig utredare Peter Nofors Telefon: 010 486 76 97 Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 GOTLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 GOTLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2015 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 GOTLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2015 Text: Jim Enström Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 12 09 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 KALMAR LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2016 2017

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 KALMAR LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2016 2017 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 KALMAR LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2016 2017 Ansvarig utredare Annelie Almérus, Ronnie Kihlman, Jens Lotterberg Telefon: 010 487 68 40 Analysavdelningen Eftertryck

Läs mer

Arbetsförmedlingens prognosverksamhet. 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen

Arbetsförmedlingens prognosverksamhet. 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosverksamhet 21 september 2011 Håkan Gustavsson Analysavdelningen Arbetsförmedlingens prognosverksamhet Nationella arbetsmarknadsutsikter Regionala arbetsmarknadsutsikter Långa

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014. Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015. Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014. Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015. Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2014 Prognos för arbetsmarknaden 2014-2015 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) 498 privata arbetsställen i Kalmar län, svarsfrekvens

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012 Umeå 12 september 2012 Mer information om arbetsmarknadsläget i Västerbottens län augusti 2012 Lediga platser Under månaden anmäldes 1 368 lediga platser och samma månad förra året anmäldes 976. Detta

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2015 Fler arbetslösa Arbetslösheten började öka igen under våren 2015. Ökningen beror

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 västernorrlands län. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 västernorrlands län. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 västernorrlands Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Agneta Tjernström Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 06

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län april månad 2015 Fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar påbörjade

Läs mer

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010

Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Vad betyder 40-talisternas uttåg för företagens kompetensförsörjning? PATRIK KARLSSON JULI 2010 Inledning 2 1. Inledning För många företag är medarbetarna och deras kompetens den viktigaste resursen i

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2014 Färre sökande ut i arbete Under oktober 2014 påbörjade 891 personer av de inskrivna arbetslösa

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 SÖDERMANLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2016 2017

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 SÖDERMANLANDS LÄN. Prognos för arbetsmarknaden 2016 2017 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2016 SÖDERMANLANDS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2016 2017 Ansvarig utredare Jens Lotterberg Telefon: 010 486 66 68 Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande

Läs mer

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014

JOBBMÖJLIGHETER. Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 JOBBMÖJLIGHETER Yrkeskompass för Västernorrlands län 2013-2014 1 Rekryteringsbehov trots svag arbetsmarknad Den utdragna lågkonjunkturen i vår omvärld påverkar också Västernorrlands län, främst genom en

Läs mer

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition

Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition Sid 1 (6) Den svenska ekonomin enligt regeringens bedömning i 2011 års budgetproposition I budgetpropositionen är regeringen betydligt mer pessimistiska om den ekonomiska utvecklingen jämfört med i vårpropositionen.

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kalmar län oktober 2015 Fler övergångar till arbete I oktober 2015 påbörjade 929 personer av samtliga som var

Läs mer

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Västra Götalands län 2012

PROGNOS hösten 2011. Arbetsmarknadsutsikter Västra Götalands län 2012 PROGNOS hösten 2011 Arbetsmarknadsutsikter Västra Götalands län 2012 Arbetsmarknadsutsikter 2012 för Västra Götalands län 2 Innehåll Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...2 Sammanfattning...3 Efterfrågan

Läs mer

PROGNOS våren 2015. Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län

PROGNOS våren 2015. Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län PROGNOS våren 2015 Arbetsmarknadsutsikter Gävleborgs län Det senaste halvåret, hur blev det? Efterfrågeutveckling Källa: Arbetsförmedlingens intervjuundersökning Hur stämmer det med förväntningarna från

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län december månad 2014 Färre arbetslösa Arbetslösheten minskade under i stort sett hela 2014. En av

Läs mer

Arbetsmarknadsprognos för. Västerbottens län. hösten 2009 årsskiftet 2010/2011. Västerbottens län. Mycket välkomna till

Arbetsmarknadsprognos för. Västerbottens län. hösten 2009 årsskiftet 2010/2011. Västerbottens län. Mycket välkomna till Arbetsmarknadsprognos för Västerbottens län hösten 29 årsskiftet 21/211. PROGNOS Västerbottens län Umeå Mycket välkomna till Presentation 9 december 29 i lokal Klubban på Arbetsförmedlingen, Nygatan 25,

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 jämtlands län. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 jämtlands län. Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2014 jämtlands län Prognos för arbetsmarknaden 2014 2015 Text: Maria Salomonsson Arbetsförmedlingen, Analysavdelningen Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2014 06

Läs mer

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad

Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad Perspektiv på utvecklingen på svensk arbetsmarknad PENNINGPOLITISK RAPPORT OKTOBER 13 3 Utvecklingen på arbetsmarknaden är viktig för Riksbanken vid utformningen av penningpolitiken. För att få en så rättvisande

Läs mer

Arbetskraftflöden 2013

Arbetskraftflöden 2013 FS 2015:4 2015-07-22 FOKUS: STATISTIK Arbetskraftflöden 2013 Under 2013 skedde 9 860 avgångar från arbetskraften i Norrköping. Samtidigt nyrekryterades 10 580 personer vilket innebar att arbetskraften

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014

Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Gotlands län november månad 2014 Fått arbete I november2014 fick 182 personer inskrivna vid länets Arbetsförmedling

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016

Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Therese Landerholm Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Stockholms län april 2016 Den starka konjunkturen fortsätter att gynna många på Stockholms läns arbetsmarknad.

Läs mer

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020

Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till 2020 Utbildningssektorns behov av kompetens i Uppsala län till Branschfördjupning Kompetensforum Uppsala län [maj 2011] 1 Bakgrund, syfte och metod Detta är en studie av utveckling och behov av kompetens inom

Läs mer

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län

Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, 11 mars 2015 Anna Arwidsson Hansen Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget februari 2015 Skåne län Arbetsmarknadsläget i Skåne har förbättrats under februari liksom

Läs mer

Diagram R19. Bristsituationen inom industrin och byggsektorn. Diagram R20. Bristsituationen inom den privata tjänstesektorn.

Diagram R19. Bristsituationen inom industrin och byggsektorn. Diagram R20. Bristsituationen inom den privata tjänstesektorn. 4 3 2 2 1 1 1 9 8 7 6 4 3 2 1 Diagram R19. Bristsituationen inom industrin och byggsektorn. 91 Yrkesarbetande i industrin Tekniska tjänstemän i industrin Arbetskraft som trång sektor i byggsektorn Källa:

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län

Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Arbetsmarknadsutsikterna Örebro län Prognos för arbetsmarknaden 2015 2014-12-09 Fredrik Mörtberg Analysavdelningen Inskrivna arbetslösa i oktober 2014 som andel (%) av den registerbaserade arbetskraften

Läs mer

Nu gävlar går det bra!

Nu gävlar går det bra! Stockholms län Juni 27 Nu gävlar går det bra! Företagskonkurser i Riket 1989-26 (Källa: Upplysningscentralen, UC) 18,9 16,8 1,3 12,7 1-tal 6,9 8,2 1,1 9,8 9,1 7,6,4,6 6,3 6,9 7,1 6,6,9,3 89 199 91 92 93

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikter 2012 Jämtlands län

Arbetsmarknadsutsikter 2012 Jämtlands län Arbetsmarknadsutsikter 2012 Jämtlands län Välkomna! Johan Tegnhed, arbetsförmedlingschef Östersund, 010-487 02 37 Maria Salomonsson, utredare, 010-487 67 19 Något färre nyanmälda platser senaste månaderna

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november månad 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Blekinge län i slutet av november månad 2013 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Malmö, november månad 2013 Vera Opacic Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Blekinge län november 2013 8 315 (11,2 %) 3 776 kvinnor (10,8 %) 4 539 män

Läs mer

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se

Statistik. om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport. The Capital of Scandinavia. stockholm.se Statistik om Stockholm Förvärvsarbetande i Stockholm 2012 Årsrapport The Capital of Scandinavia stockholm.se FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen i Stockholms

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län

Arbetsmarknadsutsikterna hösten Prognos för arbetsmarknaden Kalmar län Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2012 Prognos för arbetsmarknaden 2012-2013 Kalmar län Arbetsmarknadsprognosen 2 gånger per år (riksprognos + 21 länsprognoser) Intervjuundersökning 17 sep-19 okt Prognosen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av november 2012

Mer information om arbetsmarknadsläget i Jönköpings län i slutet av november 2012 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Jönköpings län november 2012 12 900 (7,6%) 5 970 kvinnor (7,4%) 6 930 män (7,7%) 3

Läs mer

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011!

Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! Planering 800 nya jobb i Umeå under 2011! 1 (10) Utredningar och rapporter från Utvecklingsavdelningen, nr 1 2013 INNEHÅLL sida Inledning 3 Umeå och Luleå ökar mest i Norrland under 2011 3 Sysselsättningsutvecklingen

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Peter Nofors Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Hallands län februari månad 2015 Minskad arbetslöshet sedan ett år tillbaka Arbetslösheten minskade under i stort

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Västmanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Västmanlands län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Text: Marcus Löwing Analysavdelningen Telefon: 010-487 62 64 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015 06 10 3 Innehållsförteckning

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015

Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Jim Enström Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Uppsala län september månad 2015 Arbetslösa som fått arbete Av samtliga inskrivna vid länets arbetsförmedlingar

Läs mer

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna

Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Visstid på livstid? En rapport om de otrygga anställningarna Rapport av Annakarin Wall, Kommunal 2013 Kommunal Visstid på livstid? - En rapport

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens Företagsundersökning MAJ 2014 SMÅ STEG MOT STARKARE KONJUNKTUR OCH STIGANDE PRISER Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 Enligt Riksbankens företagsundersökning i maj 2014 har konjunkturen

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Södermanlands län i slutet av september 2013 2013-10-11 Eskilstuna, september månad 2013 Jens Lotterberg Analysavdelningen Totalt inskrivna arbetslösa i Södermanlands län september 2013 14 637 (11,0 %) 6 975 kvinnor (11,0 %) 7 662 män (11,0 %) 3

Läs mer

prognos arbetsmarknad södermanlands län

prognos arbetsmarknad södermanlands län prognos arbetsmarknad södermanlands län 2010 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Efterfrågan på arbetskraft 4 Kraftigt fall i efterfrågan på arbetskraft 4 Svaga bedömningar om marknadsutvecklingen

Läs mer

STHLM ARBETSMARKNAD:

STHLM ARBETSMARKNAD: STATISTIK OM STHLM ARBETSMARKNAD: Förvärvsarbetande i Stockholm 2009 S 2011:07 2011-06-17 Patrik Waaranperä 08-508 35 027 FÖRORD I denna rapport redovisas uppgifter om den förvärvsarbetande befolkningen

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Dalarnas län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Dalarnas län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 Dalarnas län PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015-2016 Text: Jan Sundqvist Analysavdelningen Telefon: 010-486 48 42 Eftertryck tillåtet med angivande av källa 2015 06 10

Läs mer

Läget på Stockholms arbetsmarknad och utvecklingen fram till år 2020

Läget på Stockholms arbetsmarknad och utvecklingen fram till år 2020 Läget på Stockholms arbetsmarknad och utvecklingen fram till år 2020 December 2015 stockholm.se Läget på Stockholms arbetsmarknad och utvecklingen fram till år 2020 Dnr: 147-1994/2015 Utgivare: Stadsledningskontoret

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013

Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 Arbetsmarknadsutsikterna hösten 2013 NORRBOTTENS LÄN Prognos för arbetsmarknaden 2013-2014 Text Timo Mulk-Pesonen, Analysavdelningen Sida: 3 av 47 Innehållsförteckning Arbetsförmedlingens arbetsmarknadsprognoser...

Läs mer