PAKKAUSSELOSTE. Anastrozol Sandoz 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Anastrotsoli

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PAKKAUSSELOSTE. Anastrozol Sandoz 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Anastrotsoli"

Transkript

1 PAKKAUSSELOSTE Anastrozol Sandoz 1 mg kalvopäällysteinen tabletti Anastrotsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on kysyttävää, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. - Tämä lääke on määrätty vain sinulle, eikä sitä tule antaa muiden käyttöön. Se voi aiheuttaa haittaa muille, vaikka heidän oireensa olisivat samat kuin sinun. - Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tässä pakkausselosteessa esitetään: 1. Mitä Anastrozol Sandoz on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Anastrozol Sandozia 3. Miten Anastrozol Sandozia käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset 5. Anastrozol Sandozin säilyttäminen 6. Muuta tietoa 1. MITÄ ANASTROZOL SANDOZ ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN Anastrozol Sandozia käytetään ainoastaan vaihdevuodet ohittaneiden naisten rintasyöpähoitoihin eli - pitkälle edenneen rintasyövän hoitoon Anastrozol Sandozin vaikuttava aine, anastrotsoli, kuuluu aromataasin estäjien lääkeryhmään. Se estää naissukupuolihormoni estrogeenin muodostusta. Kun estrogeenin muodostus vähenee, myös hormoniriippuvaisen rintasyövän kasvua edistävä hormonivaikutus jää pois. Anastrozol Sandoz tablettien sisältämä anastrotsoli voi olla hyväksytty myös muiden kuin tässä pakkausselosteessa mainittujen sairauksien hoitoon. Kysy lääkäriltä, apteekista tai terveydenhuoltohenkilöstöltä, jos sinulla on lisäkysymyksiä ja noudata aina heidän antamiaan ohjeita. 2. ENNEN KUIN KÄYTÄT ANASTROZOL SANDOZIA Älä käytä Anastrozol Sandozia - jos olet allerginen (yliherkkä) anastrotsolille tai valmisteen jollekin muulle aineelle - jos kuukautisesi eivät ole vielä loppuneet täysin (koskee yleensä alle 50-vuotiaita naisia) - raskauden tai imetyksen aikana - jos käytät tiettyjä muita lääkkeitä, kuten estrogeenejä tai tamoksifeenia (ks. kohta Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö ) Ole erityisen varovainen Anastrozol Sandozin suhteen - jos on epäselvää, oletko jo ohittanut vaihdevuodet. Vaihdevuosien päättyminen tulee vahvistaa asianmukaisilla hormonitesteillä. - jos sinulla on - vaikea munuaisten vajaatoiminta (kreatiniinipuhdistuma < 20 ml/min) - keskivaikea tai vaikea maksan vajaatoiminta - jos sinulla on osteoporoosi tai kuulut osteoporoosin riskiryhmään. Sinun tulee käydä luuntiheysmittauksessa hoidon alussa ja säännöllisin väliajoin sen jälkeen. 1

2 Osteoporoosin hoito tai estohoito tulee aloittaa tarvittaessa. Lääkärin tulee seurata hoitoa tarkasti. Anastrozol Sandoz alentaa estrogeenipitoisuuksia, mikä voi pienentää luuntiheyttä. Alentuneen luuntiheyden hoitoon käytettävien bisfosfonaattilääkkeiden vaikutuksesta anastrotsolin aiheuttamaan luuntiheyden pienenemiseen ei ole vielä riittävästi tietoa. Myöskään bisfosfonaattiestohoidon mahdollisista hyödyistä ei ole riittävästi tietoa. Alle 18-vuotiaat lapset Anastrozol Sandozia ei saa käyttää lapsilla, koska lääkkeen käytöstä tässä ikäryhmässä ei ole riittävästi kokemusta. Muiden lääkevalmisteiden samanaikainen käyttö Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt muita lääkkeitä, myös lääkkeitä, joita lääkäri ei ole määrännyt. Seuraavia lääkkeitä ei saa käyttää samanaikaisesti Anastrozol Sandozin kanssa, koska ne voivat heikentää Anastrozol Sandozin tehoa tai kumota sen kokonaan: - estrogeenit (naissukupuolihormoneja) - tamoksifeeni (syöpälääke) Anastrotsolin ja tiettyjen syöpien hoitoon käytettävien LHRH-analogien (leuproreliinin, busereliinin ja gosereliinin) samanaikaisesta käytöstä ei ole tietoa. Sen vuoksi näitä lääkkeitä voidaan käyttää samanaikaisesti ainoastaan kliinisissä tutkimuksissa. Tiettyjen lääkkeiden aineenvaihdunta tapahtuu samojen entsyymien välityksellä kuin anastrotsolin. Näiden lääkkeiden ja anastrotsolin samanaikaisessa käytössä tulee noudattaa varovaisuutta, kunnes lisätietoa on saatavilla. Raskaus ja imetys Älä käytä Anastrozol Sandozia, jos olet raskaana tai imetät. Kysy lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen minkään lääkkeen käyttöä raskauden tai imetyksen aikana. Ajaminen ja koneiden käyttö Anastrozol Sandoz -hoidon yhteydessä on todettu melko harvoin heikotusta ja uneliaisuutta. Ole varovainen, jos näitä oireita esiintyy, kun ajat tai käytät koneita. Tärkeää tietoa Anastrozol Sandozin sisältämistä aineista Jos lääkäri on kertonut, että sinulla on jokin sokeri-intoleranssi, keskustele lääkärin kanssa ennen tämän lääkevalmisteen ottamista. 3. MITEN ANASTROZOL SANDOZIA KÄYTETÄÄN Ota Anastrozol Sandozia juuri sen verran kuin lääkäri on määrännyt. Tarkista annostusohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma. Tavanomainen annos on yksi tabletti kerran vuorokaudessa. Myös yli 65-vuotiaat ja henkilöt, joilla on lievä tai keskivaikea munuaisten vajaatoiminta tai lievä maksasairaus, voivat käyttää tätä annosta. Kysy lääkäriltä, jos olet epävarma asiasta. Ota kalvopäällysteinen tabletti samaan aikaan joka päivä. Niele tabletti kokonaisena vesilasillisen kera. Tabletti voidaan ottaa ruoan kanssa tai ilman. 2

3 Jos otat enemmän Anastrozol Sandozia kuin sinun pitäisi Jos olet ottanut liian suuren annoksen lääkettä tai jos esimerkiksi lapsi on ottanut lääkettä vahingossa, ota välittömästi yhteys lääkäriin, sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen (Suomessa puh ja Ruotsissa puh. 112) riskin arvioimiseksi ja neuvojen saamiseksi. Varsinaista vastalääkettä ei ole. Yliannostusta hoidetaan oireenmukaisesti. Jos unohdat ottaa Anastrozol Sandozia Jos unohdat ottaa tavanomaisen lääkeannoksen, älä ota kaksinkertaista annosta korvataksesi unohtamasi annoksen. Jos lopetat Anastrozol Sandozin käytön Älä lopeta lääkkeen käyttöä ilman lääkärin lupaa, koska siitä voi aiheutua sinulle vakavia haittoja ja hoidon teho voi heikentyä. Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan puoleen. 4. MAHDOLLISET HAITTAVAIKUTUKSET Kuten kaikki lääkkeet, myös Anastrozol Sandoz voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Kaikki seuraavista hyvin yleisistä, yleisistä ja melko harvinaisista haittavaikutuksista olivat joko lieviä tai kohtalaisia. Hyvin yleiset (yli 1 käyttäjällä 10:stä) - kuumat aallot. Yleiset (1 10 käyttäjällä 100:sta) - voimattomuus - nivelkipu/niveljäykkyys - emättimen kuivuus - hiusten oheneminen - ihottuma - pahoinvointi - ripuli - päänsärky - rannekanavaoireyhtymä (pistelyä, kipua, kylmyyttä ja lihasheikkoutta osassa kättä) - maksaentsyymiarvojen muutokset, esim. AFOS-, ALAT- ja ASAT-arvojen kohoaminen. Melko harvinaiset (1 10 käyttäjällä 1 000:sta) - verenvuoto emättimestä Vuotoa esiintyy muutaman viikon aikana hormonihoidosta anastrotsolihoitoon siirtymisen jälkeen ennen kaikkea naisilla, joiden rintasyöpä on pitkälle edennyt. Ota yhteyttä lääkäriin, jos vuoto pitkittyy. - ruokahaluttomuus - kolesteroliarvojen suureneminen - oksentelu - uneliaisuus - maksaentsyymiarvojen muutokset, esim. GGT- ja bilirubiiniarvojen kohoaminen - maksatulehdus. Hyvin harvinaiset (alle 1 käyttäjällä :sta) - rakkulaiset muutokset ihossa ja limakalvoilla (erythema multiforme, Stevens Johnsonin oireyhtymä) 3

4 - allergiset reaktiot, mukaan lukien ihon ja limakalvojen turvotus, nokkosihottuma ja akuutit yliherkkyysreaktiot. Yleisyys tuntematon (saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin) - anastrotsoli pienentää estrogeenipitoisuuksia, mikä voi pienentää luuntiheyttä. Tämän vuoksi luunmurtumien riski voi olla joillakin käyttäjillä tavallista suurempi. Ks. kohta 2. Jos havaitset sellaisia haittavaikutuksia, joita ei ole tässä pakkausselosteessa mainittu, tai kokemasi haittavaikutus on vakava, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. 5. ANASTROZOL SANDOZIN SÄILYTTÄMINEN PVC/Al-läpipainopakkaus : Tämä lääkevalmiste ei vaadi erityisiä säilytysolosuhteita. HDPE-purkki : Säilytä alle 30 C. Ei lasten ulottuville eikä näkyville. Älä käytä Anastrozol Sandozia pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää. Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa. 6. MUUTA TIETOA Mitä Anastrozol Sandoz sisältää Vaikuttava aine on anastrotsoli. Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1 mg anastrotsolia. Muut aineet ovat: Tabletin ydin: laktoosimonohydraatti, mikrokiteinen selluloosa, natriumtärkkelysglykolaatti (tyyppi A), magnesiumstearaatti, vedetön kolloidinen piidioksidi, hydroksipropyyliselluloosa. Tabletin päällyste: Valkoinen Opadry II: laktoosimonohydraatti, hypromelloosi, makrogoli 4000, titaanidioksidi. Anastrozol Sandozin kuvaus ja pakkauskoot Anastrozol Sandoz on valkoinen, pyöreä ja kaksoiskupera kalvopäällysteinen tabletti, jossa toisella puolella merkintä A1. Se on saatavana 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 ja 100 kalvopäällysteisen tabletin pakkauksissa. Kaikkia pakkauskokoja ei välttämättä ole myynnissä. Myyntiluvan haltija Sandoz A/S, Edvard Thomsens vej 14, 2300 Kööpenhamina S, Tanska Valmistaja Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Saksa tai Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenia Tämä seloste on hyväksytty viimeksi

5 BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Anastrozol Sandoz 1 mg filmdragerade tabletter Anastrozol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal. - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina. - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. I denna bipacksedel finner du information om: 1. Vad Anastrozol Sandoz är och vad det används för 2. Innan du tar Anastrozol Sandoz 3. Hur du tar Anastrozol Sandoz 4. Eventuella biverkningar 5. Hur Anastrozol Sandoz ska förvaras 6. Övriga upplysningar 1. VAD ANASTROZOL SANDOZ ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Anastrozol Sandoz används för behandling av bröstcancer, endast hos kvinnor som redan har passerat klimakteriet: - Behandling av långt framskriden bröstcancer. Anastrozol tillhör en grupp läkemedel som heter aromatashämmare. Det förhindrar produktion av östrogener, kvinnliga könshormoner. Genom minskning av östrogenproduktion hindrar Anastrozol Sandoz hormonerna från att främja tillväxt av hormonberoende bröstcancerceller. Anastrozol som finns i Anastrozol Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion. 2. INNAN DU TAR ANASTROZOL SANDOZ Ta inte Anastrozol Sandoz - om du är allergisk (överkänslig) mot anastrozol eller mot något av övriga innehållsämnen i Anastrozol Sandoz - om du fortfarande har menstruationsblödningar (gäller oftast kvinnor under 50 år) - under graviditet eller amningsperiod - om du tar andra mediciner som till exempel östrogener eller tamoxifen se avsnitt Användning av andra läkemedel. Var särskilt försiktig med Anastrozol Sandoz - om det råder någon tvekan om din hormonella status. Klimakteriet bör bekräftas genom lämpliga hormonprov. - om du har - kraftigt nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <20 ml/min) - måttligt till kraftigt nedsatt leverfunktion 5

6 - om du har benskörhet eller riskerar benskörhet. Du bör genomföra bentäthetsprov i början av behandlingen och därefter med regelbundna mellanrum. Behandling eller förebyggande behandling mot benskörhet bör påbörjas så snart det är lämpligt och noggrant följas av läkare. Eftersom Anastrozol Sandoz sänker östrogennivåerna kan det orsaka en minskning i bentäthet. Det finns hittills inga tillgängliga tillfredsställande data angående effekten av bisfosfonater (läkemedel som används för behandling av minskad bentäthet) på minskning av bentäthet orsakat av anastrozol. Det finns heller inte några tillgängliga tillfredsställande data angående någon möjlig fördel med förebyggande behandling med bisfosfonater. Barn under 18 år Anastrozol Sandoz bör inte användas för behandling av barn eftersom det finns bristande erfarenhet av användning i denna åldersgrupp. Användning av andra läkemedel Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Följande två läkemedel bör inte användas samtidigt som Anastrozol Sandoz eftersom de kan minska eller hindra dess effekter: - östrogener, kvinnliga könshormoner - tamoxifen, ett läkemedel för behandling av cancer. Det finns inga data tillgängliga angående samtidig användning av anastrozol och LHRH-analoger, såsom leuprorelin, buserelin, goserelin läkemedel för behandling av olika slags cancer. Därför bör inte denna kombination användas utanför kliniska prövningar. Tills ytterligare information finns tillgänglig ska försiktighet iakttas vid kombination med läkemedel som bryts ned genom samma enzym som anastrozol. Graviditet och amning Du får inte ta Anastrozol Sandoz om du är gravid eller ammar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel. Körförmåga och användning av maskiner En känsla av svaghet och dåsighet har observerats i mindre vanliga fall under behandling med Anastrozol Sandoz. Var försiktig vid bilkörning eller användning av maskiner om dessa symtom förekommer. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Viktig information om något innehållsämne i Anastrozol Sandoz Om din läkare har talat om för dig att du inte tål vissa sockerarter ska du kontakta din läkare innan du börjar ta detta läkemedel. 3. HUR DU TAR ANASTROZOL SANDOZ Ta alltid Anastrozol Sandoz enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Vanlig dos är en tablett en gång dagligen. 6

7 Denna dos gäller även för patienter över 65 år och patienter med svagt till måttligt nedsatt njurfunktion eller lindriga leversjukdomar. Fråga din läkare om du är osäker. Den filmdragerade tabletten bör tas vid samma tid varje dag och sväljas tillsammans med ett glas vatten. Tabletten kan tas oberoende av måltid. Om du har tagit för stor mängd av Anastrozol Sandoz Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige och (09) i Finland) för bedömning av risken samt rådgivning. Det finns inget speciellt motgift. Därför behandlar man symtomen av en överdos. Om du har glömt att ta Anastrozol Sandoz Om du glömmer att ta din vanliga dos av anastrozol ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du slutar att ta Anastrozol Sandoz Sluta inte ta anastrozol utan läkares tillstånd eftersom detta kan skada dig allvarligt och minska effekten av behandlingen. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal. 4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR Liksom alla läkemedel kan Anastrozol Sandoz orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Alla nedanstående mycket vanliga, vanliga eller mindre vanliga biverkningar som förekom, var oftast lindriga till måttliga. Mycket vanliga, förekommer hos fler än 1 av 10 användare: - värmevallningar. Vanliga, förekommer hos 1 till 10 av 100 användare: - plötslig trötthet (asteni) - ledsmärta/-stelhet - torr slida - glesare hårväxt - hudutslag - illamående - diarré - huvudvärk - karpaltunnelsyndrom (stickningar, smärta, kyla, svaghet i delar av handen) - förändrade laboratorievärden på leverenzymer såsom förhöjt alkalinfosfatas, ALAT och ASAT. Mindre vanliga, förekommer hos 1 till 10 av 1000 användare: - blödning från slidan detta förekommer främst hos patienter med långt framskriden bröstcancer under de första veckorna efter byte från existerande hormonbehandling till behandling med anastrozol. Kontakta din läkare om denna blödning blir långvarig - aptitlöshet (anorexi) - ökade kolesterolhalter - kräkningar - dåsighet - förändrade laboratorievärden på leverenzymer såsom förhöjt gamma-gt och bilirubin 7

8 - leverinflammation. Mycket sällsynta, förekommer hos färre än 1 av användare: - förändringar i hud och slemhinnor med blåsor (erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom) - allergisk reaktion, däribland svullnad i hud och slemhinnor, nässelfeber och akuta överkänslighetsreaktioner. Inte känd (kan inte uppskattas från tillgängliga data) - eftersom anastrozol sänker östrogennivåerna kan det ge en minskning i bentäthet. Vissa patienter kan därför ha högre risk för skelettfrakturer, se avsnitt 2. Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. 5. HUR ANASTROZOL SANDOZ SKA FÖRVARAS PVC/aluminium blister: Inga särskilda förvaringsanvisningar. HDPE burk: Förvaras vid högst 30 C. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad. Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön. 6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR Innehållsdeklaration - Den aktiva substansen är anastrozol 1 filmdragerad tablett ineehåller 1 mg anastrozol - Övriga innehållsämnen är tablettkärna: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat typ A, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, hydroxipropylcellulosa tablettöverdrag: Opadry II vit: laktosmonohydrat, hypromellos, makrogol 4000, titandioxid. Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar Anastrozol Sandoz är en vit, rund och bikonvex filmdragerad tablett märkt med A1 på den ena sidan och finns tillgänglig i förpackningar med: 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 98 och 100 filmdragerade tabletter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras. Innehavare av godkännande för försäljning: Sandoz A/S, Edvard Thomsens vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark Tillverkare: Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, Barleben, Tyskland eller Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien 8

9 Denna bipacksedel godkändes senast

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen. anastrotsoli

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen. anastrotsoli PAKKAUSSELOSTE Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen anastrotsoli Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Läs mer

CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova

CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova Package leaflet Page 1 of 6 PAKKAUSSELOSTE Nimi, vahvuus ja lääkemuoto CLOTAM 100 mg Kapseli, kova CLOTAM 200 mg Kapseli, kova Yksi kapseli sisältää: Vaikuttava aine: Tolfenaamihappo 100 mg tai 200 mg

Läs mer

ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti

ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti PAKKAUSSELOSTE ZOPIKLON MERCK NM 5 mg kalvopäällysteinen tabletti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käytön. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Temazepam Orion 10 mg tabletti Temazepam Orion 20 mg tabletti. Tematsepaami

PAKKAUSSELOSTE. Temazepam Orion 10 mg tabletti Temazepam Orion 20 mg tabletti. Tematsepaami PAKKAUSSELOSTE Temazepam Orion 10 mg tabletti Temazepam Orion 20 mg tabletti Tematsepaami Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Lamotrigin Actavis 25 mg, 50mg, 100mg ja 200 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Lamotrigin Actavis 25 mg, 50mg, 100mg ja 200 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 100 mg kapseli, pehmeä PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti, koska se sisältää tärkeää tietoa lääkkeestä. Tätä lääkettä voi ostaa ilman reseptiä itsehoitoon. Lääkettä tulee käyttää huolellisesti ohjeen mukaan,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Droncit vet 50 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Bayer

Läs mer

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE

1. MITÄ GLUCOSAMIN RATIOPHARM ON JA MIHIN SITÄ KÄYTETÄÄN PAKKAUSSELOSTE PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Teva 5 mg tabletti, suussa hajoava Donepezil Teva 10 mg tabletti, suussa hajoava donepetsiilihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE. Donepezil Teva 5 mg tabletti, suussa hajoava Donepezil Teva 10 mg tabletti, suussa hajoava donepetsiilihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Donepezil Teva 5 mg tabletti, suussa hajoava Donepezil Teva 10 mg tabletti, suussa hajoava donepetsiilihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. ARICEPT 5 mg ja 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (Donepetsiilihydrokloridi)

PAKKAUSSELOSTE. ARICEPT 5 mg ja 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (Donepetsiilihydrokloridi) PAKKAUSSELOSTE ARICEPT 5 mg ja 10 mg kalvopäällysteiset tabletit (Donepetsiilihydrokloridi) Sinun ja hoitajasi tulee lukea tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen ottamisen. - Säilytä

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos Atselastiinihydrokloridi 0,05 % (0,5 mg/ml)

PAKKAUSSELOSTE. Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos Atselastiinihydrokloridi 0,05 % (0,5 mg/ml) PAKKAUSSELOSTE Lastin 0,5 mg/ml silmätipat, liuos Atselastiinihydrokloridi 0,05 % (0,5 mg/ml) Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Hyonate vet 10 mg/ml injektioneste, liuos, hevoselle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Spektramox. 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Spektramox. 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Spektramox 500 mg/125 mg filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid)

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid) BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ARICEPT 5 mg och 10 mg filmdragerade tabletter (Donepezilhydroklorid) Du och din vårdnadshavare bör noga läsa igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Songha Yö/Natt tabletti, päällystetty Rohtovirmajuuriuute Sitruunamelissan lehtiuute Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen ottamisen,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos fytomenadioni

PAKKAUSSELOSTE. Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos fytomenadioni PAKKAUSSELOSTE Konakion Novum 10 mg/ml injektioneste, liuos fytomenadioni Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Donepezil Jubilant 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Donepezil Jubilant 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Donepezil Jubilant 5 mg filmdragerade tabletter Donepezil Jubilant 10 mg filmdragerade tabletter donepezilhydroklorid Du och din vårdnadshavare bör noga läsa igenom

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Alendronat HEXAL Veckotablett 70 mg tabletter Alendronsyra Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Otita para vet korvatipat, suspensio PAKKAUSSELOSTE Otita para vet korvatipat, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Beviplex vet. injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Läkemedelsverket 2013-09-26 Glukosamin Pharma Nord 1250 mg brustabletter glukosamin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Vesicare 5 mg filmdragerad tablett (tabl.) Vesicare 10 mg filmdragerad tablett (tabl.) solifenacinsuccinat

Bipacksedel: Information till användaren. Vesicare 5 mg filmdragerad tablett (tabl.) Vesicare 10 mg filmdragerad tablett (tabl.) solifenacinsuccinat Bipacksedel: Information till användaren Vesicare 5 mg filmdragerad tablett (tabl.) Vesicare 10 mg filmdragerad tablett (tabl.) solifenacinsuccinat Läkemedelsverket 2013-12-13 Läs noga igenom denna bipacksedel

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Lomir 2,5 mg tabletit Lomir SRO 2,5 mg ja 5 mg kovat depotkapselit. isradipiini

PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE. Lomir 2,5 mg tabletit Lomir SRO 2,5 mg ja 5 mg kovat depotkapselit. isradipiini PAKKAUSSELOSTE: TIETOA KÄYTTÄJÄLLE Lomir 2,5 mg tabletit Lomir SRO 2,5 mg ja 5 mg kovat depotkapselit isradipiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat Lomirin käyttämisen, sillä se

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Montelukast Orion 10 mg tabletti Aikuiset ja 15 vuotta täyttäneet nuoret Montelukasti

PAKKAUSSELOSTE. Montelukast Orion 10 mg tabletti Aikuiset ja 15 vuotta täyttäneet nuoret Montelukasti PAKKAUSSELOSTE Montelukast Orion 10 mg tabletti Aikuiset ja 15 vuotta täyttäneet nuoret Montelukasti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Fluconazol Sandoz 150 mg kapseli, kova. Fluconazol Sandoz 100 mg kapseli, kova. Fluconazol Sandoz 200 mg kapseli, kova.

PAKKAUSSELOSTE. Fluconazol Sandoz 150 mg kapseli, kova. Fluconazol Sandoz 100 mg kapseli, kova. Fluconazol Sandoz 200 mg kapseli, kova. PAKKAUSSELOSTE Fluconazol Sandoz 50 mg kapseli, kova Fluconazol Sandoz 100 mg kapseli, kova Fluconazol Sandoz 150 mg kapseli, kova Fluconazol Sandoz 200 mg kapseli, kova flukonatsoli Lue tämä pakkausseloste

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Umpimycin vet intramammaarisuspensio

PAKKAUSSELOSTE. Umpimycin vet intramammaarisuspensio PAKKAUSSELOSTE Umpimycin vet intramammaarisuspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Requip 0,5 mg filmdragerad tablett

Bipacksedel: Information till användaren. Requip 0,5 mg filmdragerad tablett Bipacksedel: Information till användaren Requip 0,25 mg filmdragerad tablett Requip 0,5 mg filmdragerad tablett Requip 1 mg filmdragerad tablett Requip 2 mg filmdragerad tablett Requip 5 mg filmdragerad

Läs mer

Clarityn. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD Clarityn ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR?

Clarityn. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. 1. VAD Clarityn ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR? BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Clarityn 10 mg tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. Clarityn måste trots

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni

PAKKAUSSELOSTE. Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni PAKKAUSSELOSTE Cuplaton 300 mg/ml tipat, emulsio Dimetikoni Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tämä lääke on saatavissa ilman lääkemääräystä lievien sairauksien

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Betolvex 1 mg/ml injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Betolvex 1 mg/ml injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Lue tämä seloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. - Jos Sinulla on lisäkysymyksiä, käänny lääkärisi tai apteekin

Läs mer

Zanidip 10 mg filmdragerade tabletter Zanidip 20 mg filmdragerade tabletter. Lerkanidipinhydroklorid

Zanidip 10 mg filmdragerade tabletter Zanidip 20 mg filmdragerade tabletter. Lerkanidipinhydroklorid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Zanidip 10 mg filmdragerade tabletter Zanidip 20 mg filmdragerade tabletter Lerkanidipinhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter Aliskiren

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter Aliskiren BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Tekturna 300 mg filmdragerade tabletter Aliskiren Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Bipacksedel: information till användaren

Bipacksedel: information till användaren Bipacksedel: information till användaren Buprenorphine G.L. Pharma 2 mg resoriblett, sublingual Buprenorphine G.L. Pharma 4 mg resoriblett, sublingual Buprenorphine G.L. Pharma 8 mg resoriblett, sublingual

Läs mer

Bipacksedel: Information till patienten

Bipacksedel: Information till patienten Bipacksedel: Information till patienten Otezla 10 mg filmdragerade tabletter Otezla 20 mg filmdragerade tabletter Otezla 30 mg filmdragerade tabletter apremilast Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

Läs mer

Bipacksedeln: Information till användaren. Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil

Bipacksedeln: Information till användaren. Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil Bipacksedeln: Information till användaren Sildenafil Anthrop 50 mg tuggtabletter Sildenafil Anthrop 100 mg tuggtabletter sildenafil Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI VETOQUINOL S.A, B.P. 189, Magny-Vernois, F-70204 LURE

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle

PAKKAUSSELOSTE. Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle PAKKAUSSELOSTE Kefalex vet 500 mg tabletti, kalvopäällysteinen koiralle ja kissalle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen. anastrotsoli

PAKKAUSSELOSTE. Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen. anastrotsoli PAKKAUSSELOSTE Anastrozole Teva 1 mg tabletti, kalvopäällysteinen anastrotsoli Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. - Säilytä

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Desloratadine Actavis 5 mg filmdragerade tabletter desloratadin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Desloratadine Actavis 5 mg filmdragerade tabletter desloratadin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Desloratadine Actavis 5 mg filmdragerade tabletter desloratadin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Exemestan ratiopharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen eksemestaani

PAKKAUSSELOSTE. Exemestan ratiopharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen eksemestaani PAKKAUSSELOSTE Exemestan ratiopharm 25 mg tabletti, kalvopäällysteinen eksemestaani Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Oracea 40 mg depotkapseli, kova doksisykliini

PAKKAUSSELOSTE. Oracea 40 mg depotkapseli, kova doksisykliini PAKKAUSSELOSTE Oracea 40 mg depotkapseli, kova doksisykliini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Remodulin 10 mg/ml infuusioneste, liuos. Remodulin 2,5 mg/ml infuusioneste, liuos Remodulin 5 mg/ml infuusioneste, liuos

PAKKAUSSELOSTE. Remodulin 10 mg/ml infuusioneste, liuos. Remodulin 2,5 mg/ml infuusioneste, liuos Remodulin 5 mg/ml infuusioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE Remodulin 1 mg/ml infuusioneste, liuos Remodulin 2,5 mg/ml infuusioneste, liuos Remodulin 5 mg/ml infuusioneste, liuos Remodulin 10 mg/ml infuusioneste, liuos treprostiniili Lue tämä pakkausseloste

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz 1 g dispergerbar tablett.

Bipacksedel: Information till användaren. Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz 1 g dispergerbar tablett. Bipacksedel: Information till användaren Amoxicillin Sandoz 750 mg dispergerbar tablett Amoxicillin Sandoz 1 g dispergerbar tablett amoxicillin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Marfloquin vet 20 mg/ml injektioneste, liuos naudoille (vasikat) ja sioille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE, JOS ERI

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. DALACIN vagitorier 100 mg Klindamycinfosfat, motsvarande 100 mg klindamycin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. DALACIN vagitorier 100 mg Klindamycinfosfat, motsvarande 100 mg klindamycin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN DALACIN vagitorier 100 mg Klindamycinfosfat, motsvarande 100 mg klindamycin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren Torahexal 2,5 mg tabletter Torahexal 5 mg tabletter Torahexal 10 mg tabletter Torahexal 20 mg tabletter

Bipacksedel: Information till användaren Torahexal 2,5 mg tabletter Torahexal 5 mg tabletter Torahexal 10 mg tabletter Torahexal 20 mg tabletter Bipacksedel: Information till användaren Torahexal 2,5 mg tabletter Torahexal 5 mg tabletter Torahexal 10 mg tabletter Torahexal 20 mg tabletter torasemid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 250 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE. Axilur vet 250 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE Axilur vet 250 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Intervet

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Atorvastatin Orion 10 mg filmdragerade tabletter Atorvastatin Orion 20 mg filmdragerade tabletter Atorvastatin Orion 40 mg filmdragerade tabletter Atorvastatin

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Fluvastatin ratiopharm 80 mg depottabletti. Fluvastatiini

PAKKAUSSELOSTE. Fluvastatin ratiopharm 80 mg depottabletti. Fluvastatiini PAKKAUSSELOSTE Fluvastatin ratiopharm 80 mg depottabletti Fluvastatiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid

Bipacksedel: Information till användaren. Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid Bipacksedel: Information till användaren Imodium 2 mg munsönderfallande tabletter Loperamidhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Momegalen 1 mg/g Kräm mometasonfuroat

Momegalen 1 mg/g Kräm mometasonfuroat Bipacksedeln: Information till användaren Momegalen 1 mg/g Kräm mometasonfuroat Läkemedelsverket 2013-03-14 Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter. allopurinol

Bipacksedel: Information till användaren. Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter. allopurinol Bipacksedel: Information till användaren Allopurinol Orion 100 mg tabletter Allopurinol Orion 300 mg tabletter allopurinol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio

PAKKAUSSELOSTE. Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio PAKKAUSSELOSTE Porcilis Parvo vet. injektioneste, suspensio 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Cartrophen vet. 100 mg/ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

Loratadin Sandoz. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Vad innehåller Loratadin Sandoz?

Loratadin Sandoz. Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Vad innehåller Loratadin Sandoz? Loratadin Sandoz 10 mg munsönderfallande tablett Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Detta läkemedel är receptfritt. Loratadin Sandoz måste trots det användas med

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti ennen lääkkeen käyttöä.

PAKKAUSSELOSTE. Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti ennen lääkkeen käyttöä. PAKKAUSSELOSTE Lukekaa tämä pakkausseloste huolellisesti ennen lääkkeen käyttöä. Säilyttäkää pakkausseloste, jotta voitte tarvittaessa lukea sen uudelleen. Lisätietoja lääkkeestä voitte pyytää lääkäriltänne

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Vimovo 500 mg/20 mg depottabletit Naprokseeni ja esomepratsoli

PAKKAUSSELOSTE. Vimovo 500 mg/20 mg depottabletit Naprokseeni ja esomepratsoli PAKKAUSSELOSTE 500 mg/20 mg depottabletit Naprokseeni ja esomepratsoli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Anastrozol medac 1 mg filmdragerad tablett Anastrozol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

Miten lääkevalmiste vaikuttaa Aciclovir Ranbaxy vaikuttaa estämällä herpesviruksen lisääntymistä.

Miten lääkevalmiste vaikuttaa Aciclovir Ranbaxy vaikuttaa estämällä herpesviruksen lisääntymistä. Pakkausseloste Aciclovir Ranbaxy tabletit 200 mg Aciclovir Ranbaxy tabletit 400 mg Aciclovir Ranbaxy tabletit 800 mg Muista, että lääkäri on voinut määrätä lääkettä muuhun tarkoitukseen ja/tai toisella

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Nasofan 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio. flutikasonipropionaatti

PAKKAUSSELOSTE. Nasofan 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio. flutikasonipropionaatti PAKKAUSSELOSTE Nasofan 50 mikrog/annos nenäsumute, suspensio flutikasonipropionaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste. Voit

Läs mer

Bipacksedeln: Information till patienten. Azyter 15 mg/g, ögondroppar, lösning i endosbehållare Azitromycindihydrat

Bipacksedeln: Information till patienten. Azyter 15 mg/g, ögondroppar, lösning i endosbehållare Azitromycindihydrat Bipacksedeln: Information till patienten Läkemedelsverket 2015-06-23 Azyter 15 mg/g, ögondroppar, lösning i endosbehållare Azitromycindihydrat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE Naltrexon Vitaflo 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen Naltreksonihydrokloridi

PAKKAUSSELOSTE Naltrexon Vitaflo 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen Naltreksonihydrokloridi PAKKAUSSELOSTE Naltrexon Vitaflo 50 mg tabletti, kalvopäällysteinen Naltreksonihydrokloridi Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä pakkausseloste.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Granisetron Teva 1 mg filmdragerade tabletter Granisetron Teva 2 mg filmdragerade tabletter Granisetron Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin

Bipacksedel: Information till användaren. Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin Bipacksedel: Information till användaren Nicotinell Fruktmint 2 mg sugtablett nikotin Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Denagard vet 20 mg/g jauhe

PAKKAUSSELOSTE. Denagard vet 20 mg/g jauhe PAKKAUSSELOSTE Denagard vet 20 mg/g jauhe 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Novartis

Läs mer

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Technescan HDP. valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten. natriumoksidronaatti

Pakkausseloste: Tietoa potilaalle. Technescan HDP. valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten. natriumoksidronaatti Pakkausseloste: Tietoa potilaalle Technescan HDP valmisteyhdistelmä radioaktiivista lääkettä varten. natriumoksidronaatti Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin sinulle annetaan tätä lääkettä,

Läs mer

KÄYTTÖOHJE. Serenase-injektionesteen vaikuttava aine on haloperidoli. Muut aineet ovat maitohappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi.

KÄYTTÖOHJE. Serenase-injektionesteen vaikuttava aine on haloperidoli. Muut aineet ovat maitohappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi. 1 KÄYTTÖOHJE SERENASE 5 mg/ml injektioneste, liuos Serenase-injektionesteen vaikuttava aine on haloperidoli. Muut aineet ovat maitohappo ja injektionesteisiin käytettävä vesi. Myyntiluvan haltija: Janssen-Cilag

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Emovat salva 0,05% Emovat kräm 0,05% Klobetason Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. 1* Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija Caballo B.V.,Leysendwarsstraat 26, NL-4901 PG Oosterhout, Alankomaat

PAKKAUSSELOSTE. Myyntiluvan haltija Caballo B.V.,Leysendwarsstraat 26, NL-4901 PG Oosterhout, Alankomaat PAKKAUSSELOSTE Tämä pakkausseloste sisältää tärkeää tietoa Twinhip Vet.- pastasta. Lue se huolellisesti ennen valmisteen käyttöä. Jos olet epävarma valmisteen oikeasta käytöstä, ota yhteyttä eläinlääkäriisi

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Xylocain 5 mg/ml injektionsvätska, lösning Xylocain 10 mg/ml injektionsvätska, lösning Xylocain 20 mg/ml injektionsvätska, lösning Xylocain utan konserveringsmedel

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Imigran nässpray 10 mg och 20 mg. sumatriptan

Bipacksedel: Information till användaren. Imigran nässpray 10 mg och 20 mg. sumatriptan Bipacksedel: Information till användaren Imigran nässpray 10 mg och 20 mg sumatriptan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

PAKKAUSSELOSTE 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI PAKKAUSSELOSTE Fevaxyn Quatrifel injektioneste, suspensio kissalle 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI

Läs mer

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Uromitexan-injektionestettä antaa vain hoitohenkilökunta. Heiltä saat lisätietoja tarvittaessa.

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle. Uromitexan-injektionestettä antaa vain hoitohenkilökunta. Heiltä saat lisätietoja tarvittaessa. Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle Uromitexan 100 mg/ml injektioneste, liuos Uromitexan cum conservans 100 mg/ml injektioneste, liuos mesna Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen

Läs mer

PROPECIA 1 mg Filmdragerade tabletter

PROPECIA 1 mg Filmdragerade tabletter PROPECIA 1 mg Filmdragerade tabletter Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den. - Om du har ytterligare frågor vänd

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille

PAKKAUSSELOSTE. Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille PAKKAUSSELOSTE Veterelin vet 4 mikrog/ml injektioneste, liuos naudalle, hevoselle, sialle ja kanille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Proscar 5 mg filmdragerade tabletter finasterid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Carvedilol ratiopharm 6,25 mg tablett Carvedilol ratiopharm 12,5 mg tablett Carvedilol ratiopharm 25 mg tablett Karvedilol Läs noga igenom denna bipacksedel innan

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. DALMARELIN 25 mikrogrammaa/ml Injektioneste, liuos lehmille ja kaneille

PAKKAUSSELOSTE. DALMARELIN 25 mikrogrammaa/ml Injektioneste, liuos lehmille ja kaneille PAKKAUSSELOSTE DALMARELIN 25 mikrogrammaa/ml Injektioneste, liuos lehmille ja kaneille 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA,

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Xarelto 10 mg filmdragerade tabletter Rivaroxaban

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Xarelto 10 mg filmdragerade tabletter Rivaroxaban BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Xarelto 10 mg filmdragerade tabletter Rivaroxaban Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan behöva

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Betnovat 0,1% salva Betnovat 0,1% kräm Betnovat 1 mg/ml kutan emulsion Betnovat 1 mg/ml kutan lösning betametason Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Raloxifene Teva 60 mg filmdragerade tabletter raloxifenhydroklorid

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Raloxifene Teva 60 mg filmdragerade tabletter raloxifenhydroklorid BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Raloxifene Teva 60 mg filmdragerade tabletter raloxifenhydroklorid Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information,

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini

PAKKAUSSELOSTE. Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini PAKKAUSSELOSTE Ciprofloxacin Hospira 2 mg/ml infuusioneste, liuos Siprofloksasiini Lue tämä seloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. - Säilytä tämä seloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE PERLUTEX VET. 5 mg tabletti

PAKKAUSSELOSTE PERLUTEX VET. 5 mg tabletti PAKKAUSSELOSTE PERLUTEX VET. 5 mg tabletti 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija: Dechra

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Bisoprolol Actavis 5 mg och 10 mg tabletter. Bisoprololfumarat

Bipacksedel: Information till användaren. Bisoprolol Actavis 5 mg och 10 mg tabletter. Bisoprololfumarat Bipacksedel: Information till användaren Bisoprolol Actavis 5 mg och 10 mg tabletter Bisoprololfumarat Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

Vancomycin Hospira sisältämä antibiootti vaikuttaa mm. estämällä bakteerien soluseinämän synteesiä.

Vancomycin Hospira sisältämä antibiootti vaikuttaa mm. estämällä bakteerien soluseinämän synteesiä. PAKKAUSSELOSTE Tässä selosteessa esitetään: 1. Mitä Vancomycin Hospira on ja mihin sitä käytetään 2. Ennen kuin käytät Vancomycin Hospiraa 3. Miten Vancomycin Hospiraa käytetään 4. Mahdolliset haittavaikutukset

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN EMADINE 0,5 mg/ml ögondroppar, lösning. Emedastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan Du börjar använda detta läkemedel. Spara denna information. Du kan behöva

Läs mer

NiQuitin Mint. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller NiQuitin Mint?

NiQuitin Mint. Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vad innehåller NiQuitin Mint? NiQuitin Mint 2 mg och 4 mg medicinskt tuggummi Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Detta läkemedel är receptfritt. NiQuitin Mint måste trots det användas

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren. Casenlax 4 g pulver till oral lösning i dospåse makrogol 4000

Bipacksedel: Information till användaren. Casenlax 4 g pulver till oral lösning i dospåse makrogol 4000 Bipacksedel: Information till användaren Casenlax 4 g pulver till oral lösning i dospåse makrogol 4000 Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

1. VAD WARTEC KRÄM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

1. VAD WARTEC KRÄM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR Bipacksedel: Information till användaren Wartec 0,5 % kräm Podofyllotoxin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

Läs mer

Romefen vet 100 mg/ml injektioneste, liuos

Romefen vet 100 mg/ml injektioneste, liuos PAKKAUSSELOSTE Romefen vet 100 mg/ml injektioneste, liuos 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Flukloxacillin 500 mg, 750 mg filmdragerade tabletter flukloxacillin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. - Spara denna

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Källa: FASS Bipacksedel: Information till användaren Kestine 10 mg filmdragerad tablett Ebastin Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Irbesartan Teva 150 mg filmdragerade tabletter. irbesartan

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Irbesartan Teva 150 mg filmdragerade tabletter. irbesartan BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Irbesartan Teva 150 mg filmdragerade tabletter irbesartan Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna information, du kan

Läs mer

Bipacksedel: Information till användaren

Bipacksedel: Information till användaren Bipacksedel: Information till användaren Pregnyl 1 500 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning Pregnyl 5 000 IE pulver och vätska till injektionsvätska, lösning humant koriongonadotropin Läs

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Canesten 500 mg vaginalkapsel, mjuk och 1% vaginalkräm. Aktiv substans: klotrimazol

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Canesten 500 mg vaginalkapsel, mjuk och 1% vaginalkräm. Aktiv substans: klotrimazol BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Canesten 500 mg vaginalkapsel, mjuk och 1% vaginalkräm Läkemedelsverket 2013-12-19 Aktiv substans: klotrimazol Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar

Läs mer

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle. Salofalk 1 g/painallus rektaalivaahto mesalatsiini

Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle. Salofalk 1 g/painallus rektaalivaahto mesalatsiini Pakkausseloste: tietoa käyttäjälle Salofalk 1 g/painallus rektaalivaahto mesalatsiini Lue tämä pakkausseloste huolellisesti ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Valaciclovir Sandoz 500 mg. Valaciklovir

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. Valaciclovir Sandoz 500 mg. Valaciklovir BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN Valaciclovir Sandoz 250 mg Valaciclovir Sandoz 500 mg Valaciklovir Läkemedelsverket 2015-04-22 Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

Läs mer

PAKKAUSSELOSTE. DRONTAL COMP. FORTE VET. tabletit

PAKKAUSSELOSTE. DRONTAL COMP. FORTE VET. tabletit PAKKAUSSELOSTE DRONTAL COMP. FORTE VET. tabletit 1. MYYNTILUVAN HALTIJAN NIMI JA OSOITE SEKÄ ERÄN VAPAUTTAMISESTA VASTAAVAN VALMISTAJAN NIMI JA OSOITE EUROOPAN TALOUSALUEELLA, JOS ERI Myyntiluvan haltija:

Läs mer

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ACOMPLIA 20 mg filmdragerade tabletter (rimonabant)

BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN. ACOMPLIA 20 mg filmdragerade tabletter (rimonabant) BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN ACOMPLIA 20 mg filmdragerade tabletter (rimonabant) Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. - Spara denna bipacksedel, du kan behöva

Läs mer

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Bipacksedel: Information till användaren Alvedon Novum 500 mg filmdragerade tabletter Paracetamol Läs noga igenom denna bipacksedel. Den innehåller information som är viktig för dig. Vissa mindre förpackningar

Läs mer