Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare, 122 Utses att justera Mats Johansson och Gunilla Wallstén Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret, måndag 23 juni 2014, kl Paragrafer Sekreterare Johan Forssell Ordförande Lars-Olof Pettersson Justerande Mats Johansson Gunilla Wallstén Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset Underskrift/anslaget av Johan Forssell

2 (78) Närvaroförteckning Ledamöter N F Tjänstgörande ersättare N S Peter Roslund X S Helena Stenberg X S Lena Vikberg X S Sabah Larsson X S Mats Johansson X M Elisabet Berg X V Brith Fäldt X S Maj-Britt Lindström X S Larry Nilsson X S Rune Berglund X S Leif Bogren X C Erik Åslund X S Lars U Granberg X M Lage Hortlund X FP Åke Forslund X MP Ann-Louise Hagström X S Ruth Rahkola X V Maria Holmquist Ek X S Christer Lindström X S Ida Johansson X S Björn Berglund X S Inga-Märta Larsson X NS Johnny Åström X KD Helén Lindbäck X S Agnetha Eriksson X M Daniel Bergman X S Lennart Sundberg X S Anna-Bogren Dalberg X C Majvor Sjölund X V Kenneth Lundström X S Anders Nyström X S Tommy Caesar X S Lars-Erik Lindgren X S Laila Stålnacke X M Ulf Karlsson X S Stig Rönnbäck X S Yvonne Häggström X V Elin Johansson X S Peter Eriksson X S Regis Cabral X C Andreas Nilsson X S Elisabeth Vidman X S Kristina Karlsson X M Gunilla Wallstén X S Sven-Gösta Pettersson X

3 3 (78) Ledamöter N F Tjänstgörande ersättare N KD Mayvor Ekberg X S Nina Huotari X S Rolf Palage X FP Ulla Persson X S Leif Danielsson X MP Alexander Berg X V Gösta Turesson X S Ann-Katrine Sämfors X S Ferid Letic X M Karl-Erik Jonsson X S Gun Jonsson X S Lars-Olof Pettersson X

4 4 (78) Innehållsförteckning Sid 88 Ajournering Återredovisning till kommunfullmäktige från socialnämnden Återupptagande av förhandlingarna Avsiktsförklaring "Piteå attraktivt och uthålligt" Principer för flyktingmottagning inklusive ensamkommande barn Inköpspolicy för Piteå kommun Redovisningsreglemente för Piteå kommun Tilläggsanslag för ombyggnad av Pitholms sporthall Om- och tillbyggnad av Strömnäs skola Detaljplan för Pitholm 47:68, Haraholmens industriområde Detaljplan för kvarteret Trädgården, Piteå Detaljplan för Hortlax 1:13 och 1:5, Piteå kommun Ajournering Utdelning av företagsstipendium för elever vid Strömbackaskolan Information från Piteå kommuns vänort Grindavik, Island Återupptagande av förhandlingarna Detaljplan för del av Stadsön 2:1 och del av Ekorren 14, Piteå kommun Ägardirektiv för Piteå Kommunföretag AB (PIKAB) Ändring av borgensavgift för direkt och indirekt helägda kommunala bolag Utökning av den kommunala borgensramen för KB Stadsvapnet Årsredovisning 2013 för Stiftelsen Energitekniskt Centrum (ETC) Årsredovisning samt styrelsens ansvarsfrihet för år 2013, samordningsförbundet Activus Revidering av bolagsordning för Norrbottens Energikontor AB Revidering av bolagsordning för Filmpool Nord AB Revidering av bolagsordning för Informationsteknik i Norrbotten AB (IT Norrbotten) Slutredovisning av investeringsprojekt

5 5 (78) 114 Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen, kvartal Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal Svar på interpellation om utbyggnaden av Bodens södra skjutfält och påverkan på Alterdalen Svar på motion angående åtgärdsplan för förskola och skola för att minska förekomsten av giftiga material i barnens vardag Svar på motion om subventionerade busskort för studerande inom vuxenutbildning i Piteå kommun Svar på motion om införande av förebyggande hembesök till äldre än 75 år Svar på motion om införande av Lagen om valfrihet (LOV) för hemtjänsten i Piteå Svar på medborgarförslag om äldreboende för personer med funktionsnedsättning Svar på medborgarförslag gällande införande av totalstopp för representation Avsägelse av uppdrag som ersättare i valnämnden samt fyllnadsval Motion om begränsning av talartid Motion angående åtgärder för att öka bussåkandet i Piteå kommun Medborgarförslag gällande nätkostnaden för el Medborgarförslag om att etablera gymnasieskolan på Acusticumområdet Medborgarförslag om staket mot E4an vid Lomtjärn som skydd för häckande fåglar Medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor Medborgarförslag om kommunala feriejobb Medborgarförslag om möjlighet till digital inlämning av förslagen Medborgarförslag gällande gratis matvaruleveranser till landsbygden Medborgarförslag gällande blinkande skyltar vid övergångsställe i Öjebyn Medborgarförslag om textilåtervinning Uppdrag till kommunstyrelsen avseende yttrande rörande Stiftelsen Energitekniskt Centrum (ETC)... 78

6 6 (78) 88 Ajournering Kommunfullmäktige ajournerar förhandlingarna kl för återredovisning från socialnämnden.

7 7 (78) 89 Återredovisning till kommunfullmäktige från socialnämnden Kommunfullmäktige har beslutat att varje nämnd skall, minst två gånger under mandatperioden, lämna en återredovisning till fullmäktige. I återredovisningen skall nämnden presentera sitt arbete, viktiga beslut som fattats, speciella utmaningar samt uppdrag som nämnden fått från kommunfullmäktige, det vill säga utöver uppdrag som lämnats i verksamhetsplan och årsredovisning. Detta då dessa uppdrag redovisas via dessa dokument. Socialnämnden redovisar vid dagens sammanträde.

8 8 (78) 90 Återupptagande av förhandlingarna Kommunfullmäktige återupptar förhandlingarna kl

9 9 (78) 91 Avsiktsförklaring "Piteå attraktivt och uthålligt" Diarienr 14KS237 Beslut 1. Kommunfullmäktige antar aktualiserad avsiktförklaring för Piteå kommun - attraktivt och uthålligt enligt ärendebeskrivningen. 2. Avsiktsförklaringen utvärderas årligen i respektive års årsredovisning. Bakgrund Kommunfullmäktige fastställde 21 juni 2010, 96, en avsiktsförklaring för Piteå kommun som attraktiv och uthållig. Detta utifrån genomförd omvärldsanalys samt dialogmöten med företagare och föreningar. Vid kommunfullmäktiges sammanträde undertecknade förtagsoch föreningsrepresentanter avsiktsförklaringen för att tillsammans med kommunen jobba vidare mot det gemensamma målet Under våren 2014 har kommunledningskontoret, i dialog med företagare och föreningsliv, tagit fram ett förslag till aktualiserad avsiktsförklaring. Denna utgår från den av kommunfullmäktige antagna, och bygger på ett fortsatt engagemang för att möta framtidens utmaningar. Piteå kommun ska tillsammans med företag, föreningar och andra aktörer i samhället fortsätta arbetet och aktualiserar därför den gemensamma avsiktsförklaringen. Målet är att skapa ett Piteå för alla, där det råder tillväxt med framtidstro. Avsiktsförklaring utgår från Piteås tre prioriterade mål, som nås genom fyra fokusområden. Prioriterade Mål Piteå ska år 2020 ha invånare. Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. Fokusområden En plats där människor vill bo, verka och leva. Med gemensamt ansvar och ett gott värdskap kan vi tillsammans utveckla Piteå till en attraktiv och uthållig kommun. Positiva upplevelser och erfarenheter gör Piteå till ett självklart val för såväl boende och företagare som för besökare, turister och studenter. Vi bidrar gemensamt till ett tryggt, öppet och kreativt samhälle både i stads- och landsbygd.

10 10 (78) Jobb och tillväxt ger framtidstro I Piteå finns attraktiva arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och som präglas av mångfald och nytänkande. Vi har ett konkurrenskraftigt näringsliv som är en viktig del av en stark region. I Piteå finns förhållningsätt som möter ungas entreprenörskap, Piteå är en plats där unga kan förverkliga sina drömmar. En god miljö och hälsa för nästa generation För att kunna lämna en god miljö till nästa generation arbetar vi för att ersätta fossila bränslen med förnyelsebar energi. Vi gör miljömedvetna och hälsosamma val när vi reser, transporterar och konsumerar. För en god folkhälsa är trygghet, delaktighet och kultur viktiga faktorer. Ett Piteå för alla med ökad mångfald Mångfald är både en förutsättning och en möjlighet för tillväxt. Piteå vill vara en förbild för mångfald och värna öppenhet. Öppenhet för idéer, kulturer företagande, andra olikheter, eller helt enkelt öppenhet för mångfald. Fortsatt arbete Efter att undertecknande har skett av aktualiserad avsiktsförklaring påbörjas arbete med att formera arbetsgrupper. Arbetsgrupperna utses under hösten. Arbetsgrupperna ska utgå från förslag och idéer till hur Piteå kan möta framtidens utmaningar. Det ska finnas möjlighet att anmäla sig till arbetsgrupper från allmänhet, näringsliv och/eller organisationer. Arbetsgrupper ska bygga på engagemang och initiativ från civilsamhället. Arbetsgrupperna hålls levande så länge det finns ett engagemang. Piteå kommun bidrar med en sammankallande för varje arbetsgrupp. Arbetet kommer att kunna följas på Piteå kommuns webbplats. Kommunstyrelsen 2 juni 2014, 122: Kommunfullmäktige antar aktualiserad avsiktförklaring för Piteå kommun - attraktivt och uthålligt enligt ärendebeskrivningen. Yrkanden Helena Stenberg (S) samt Ann-Louise Hagström (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Maria Holmquist Ek: Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att avsiktsförklaringen årligen utvärderas i respektive årsredovisning. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på Helena Stenbergs m fl förslag, och finner att kommunfullmäktige bifallit detsamma. Därefter ställer ordföranden proposition på Maria Holmquists förslag, och finner att kommunfullmäktige bifallit detsamma.

11 11 (78) Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 26 maj 2014 Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2014, 122

12 12 (78) 92 Principer för flyktingmottagning inklusive ensamkommande barn Diarienr 14KS239 Beslut 1. Kommunfullmäktige utökar avtalet med Migrationsverket för flyktingmottagning till 100 personer från och med år Kommunfullmäktige utökar avtalet med Migrationsverket för ensamkommande barn till 48 personer från och med 1 juli Avtalet om ensamkommande barn förutsätter att ungdomar år med förlängd vårdplan får medräknas i volymen för ensamkommande barn. 4. Kommunfullmäktige delegerar till samhällsbyggnadsnämnden att från och med 1 januari 2015 löpande förhandla med Migrationsverket om volymerna för flyktingmottagning upp till 130 personer, inklusive de ensamkommande barn som får permanent uppehållstillstånd under respektive kalenderår. 5. Kommunfullmäktige delegerar till nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning, samt från och med 1 januari 2015 samhällsbyggnadsnämnden, att tillhandahålla boende för upp till 90 ensamkommande barn, samt om möjligt starta ytterligare ett boende för ensamkommande barn under Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning föreslår att Piteå kommuns avtal med Migrationsverket beträffande flyktingmottagning utökas, samt att rätten att löpande förhandla om volumerna delegeras till nämnden, upp till en gräns på 130 personer inklusive de ensamkommande barn som får permanent uppehållstillstånd under rspektive kalenderår. Antalet utrikesfödda i Piteå kommun är ett av de lägsta i landet men förutsättningar finns för att öka både antalet och andelen av kommunens totala befolkning. Flyktingmottagning och mottagandet av ensamkommande barn stärker förutsättningarna för två av kommunens övergripande mål ( invånare och samhällsgemenskap med mångfald som grund) men är helt beroende av volymen i det tredje (attraktiva och varierande boendemiljöer). Många flyktingar blir idag kvar på migrationsverkets anläggningar då kommunerna har svårt att bereda plats för dem, oftast beroende på brist på bostäder. Utifrån hur volymen flyktingar till Sverige ser ut, räknas ett tal fram om hur förväntat mottagande av flyktingar som får uppehållstillstånd bör se ut i varje kommun. För Piteås del är det talet Avtalet med migrationsverket idag är flyktingar inklusive de ensamkommande barn som får

13 13 (78) permanent uppehållstillstånd. Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning bedömer att verksamheten kan klara att ta emot ca 100 flyktingar från 2015 och något fler från 2016 beroende på bostadsmarknadens utveckling. Piteå kommun har idag ett avtal om att ta emot 32 ensamkommande barn. Av dessa är 9 asylplatser. Barnen har i normalfallet sitt boende i något av Flyktingsamordningens HVBhem alternativt stödboende. När en sådan boendeplats är belagd erhåller kommunen ett statsbidrag på 1900 kronor per dygn, alternativ 1600 kronor om platsen är obelagd. Socialtjänsten bedömer att flertalet av ungdomarna har fortsatt vårdbehov efter 18 års ålder. När så är fallet erbjuds ungdomen att delta i Hamnen 18+ verksamhet. Förutsatt att socialtjänsten bedömer att behov finns, och ungdomen själv vill, kan en förlängd vårdplan beviljas mellan 18 och 21 år. Flyktingsamordningen tillhandahåller en egen bostad för ungdomarna i den verksamheten och varje ungdom får ett visst stöd baserat på den vårdplan som socialtjänsten har upprättat. Ersättning utgår från staten med faktiska kostnader, vilket motsvarar ca 50 % av ersättningen för plats på ett HVB-hem. Totalvolymen för ensamkommande barn samt ungdomar med förlängd vårdplan beräknas från juli 2014 vara ca 48 stycken. För att möjliggöra fullt statsbidrag för dessa behöver avtalet med Migrationsverket utökas. Intäktsökningen på årsbasis, förutsatt samma antal barn/ungdomar och att år med förlängd vårdplan medräknas i volymen, blir med ett förändrat avtal ungefär 4 miljoner kronor. Verksamheten i Piteå kommun för ensamkommande barn har förutsättningar att kunna växa med ytterligare ett boende, med upp till 14 platser, från våren Flyktingverksamhetens förutsättningar är aldrig statiska utan alltid beroende av lokala, regionala, nationella och internationella händelser. Däremot är avtalen med Migrationsverket alltid av statisk natur. Avtalen kan omförhandlas relativt snabbt förutsatt att den lokala delegationen medger detta. För att maximera nyttan med och kvaliteten i verksamheten så bör den ha delegation att själv förhandla med migrationsverket om volymer inom av kommunstyrelsen givna ramar. En sådan förhandling bör alltid ske i samråd med de förvaltningar som är involverade i frågan. Då nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning upphör från och med årsskiftet 2014/15 måste den av nämnden efterfrågade delegationen lämnas till samhällsbyggnadsnämnden, som övertar ansvaret för flyktingverksamheten.

14 14 (78) Yrkanden Helena Stenberg (S), Brith Fäldt (V), Elisabet Berg (M), Stig Rönnbäck (S), Åke Forslund (FP), Majvor Sjölund (C), Ann-Louise Hagström (MP), Johnny Åström (NS) samt Helén Lindbäck (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir kommunfullmäktiges beslut. Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildnings protokoll 27 maj 2014, 31 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 27 maj 2014 Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2014, 141

15 15 (78) 93 Inköpspolicy för Piteå kommun Diarienr 14KS227 Beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer inköpspolicy för Piteå kommun enligt bilaga 14KS Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för tillämpning av inköpspolicyn inklusive beloppsgränser. 3. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 15 december 2008, 254, angående fastställande av inköpspolicy för Piteå kommun. Reservation Majvor Sjölund (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Andreas Nilsson (C) samt Erik Åslund (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Majvor Sjölunds yrkande. Nuvarande inköpspolicy för Piteå kommun fastställdes av kommunfullmäktige 15 december 2008, 254. Ekonomi- och inköpsavdelningen har genomförte n översyn av policyn, och konstaterat att det finns ett behov av revidering utifrån de förändringar som skett sedan Ett förslag till ny policy har upprättats. Detta utgår också från principerna för Piteå kommuns styrande dokument, och är därför hållet på en övergripande nivå. Till en inköpspolicy bör det finnas riktlinjer som med högre detaljeringsgrad anger hur policyn ska tillämpas. Dessa föreslås fastställda av kommunstyrelsen, något som först kan ske när kommunfullmäktige har fastställt en policy. Riktlinjer bör också innehålla beloppsgränser för vilka upphandlingsbeslut som får delegeras inom en nämnd, detta för att hanteringen ska bli så enhetlig som möjlig över hela den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen 2 juni 2014, 142: Kommunfullmäktige fastställer inköpspolicy för Piteå kommun enligt bilaga 14KS227-3; kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för tillämpning av inköpspolicyn inklusive beloppsgränser; samt ommunfullmäktige upphäver sitt beslut 15 december 2008, 254, angående fastställande av inköpspolicy för Piteå kommun.

16 16 (78) Yrkanden Peter Roslund (S) samt Brith Fäldt (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att under rubriken Djurskydd meningen för att i möjligaste mån undvika ett stort lidande ändras till för att i möjligaste mån undvika lidande. Majvor Sjölund (C): Kommunstyrelsens förslag ändras enligt bilaga 14KS227-2 Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Peter Roslunds m fl förslag. Förslag till inköpspolicy för Piteå kommun Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 maj 2014 Arbetsutskottets protokoll 26 maj 2014, 102 Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2014, 142

17 17 (78) 94 Redovisningsreglemente för Piteå kommun Diarienr 14KS112 Beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer nytt redovisningsreglemente enligt bilaga 14KS Kommunfullmäktige upphäver redovisningsreglemente fastställt 16 november 1998, 147. Det nu gällande redovisningsreglementet upprättades 1998 och är i dagsläget inaktuellt på flera punkter och behöver därför uppdateras. Utgångspunkten för det nya reglementet är att den lagstiftning som är aktuell inom området gäller varför det föreslagna reglementet endast reglerar förhållanden utöver gällande lagstiftning. Utgångspunkten är också att reglementet inte heller omfattar områden som regleras i andra styrande dokument i kommunen. Yrkanden Peter Roslund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir kommunfullmäktiges beslut. Ekonomi- och inköpsavdelningens tjänsteskrivelse 8 april 2014 Förslag till nytt redovisningsreglemente Arbetsutskottets protokoll 22 april 2014, 70 Kommunstyrelsens protokoll 28 april 2014, 114

18 18 (78) 95 Tilläggsanslag för ombyggnad av Pitholms sporthall Diarienr 14KS223 Beslut 1. Kommunfullmäktige lämnar ett tilläggsanslag på 5 miljoner kronor för ombyggnad av Pitholms sporthall 2. Tilläggsanslaget finansieras genom medel ur kommunens egna kapital. Pitholms sporthall är i behov av ombyggnad, ett anslag på 0,5 miljoner kronor för förberedelser lämnades i 2013 års budget, och i 2014 års investeringsbudget finns anslaget 6,75 miljoner, samt preliminärt 16 miljoner kronor i 2015 års investeringsbudget. Anbud har infordrats varefter det har kunnat konstateras att de anslagna medlen inte täcker kostnaderna utifrån inkomna anbud. Därför finns ett behov av tilläggsanslag om projektet ska kunna genomföras. Om så inte sker kommer detta att få konsekvenser, dels för Pitholms skola som använder sporthallen för sin undervisning, dels för de föreningar m fl som i dag använder hallen för olika aktiviteter. Fastighetskontoret har gjort en beräkning över vilka medel som kommer att förbrukas under 2014 respektive 2015, under förutsättning av att projektet kommer att genomföras. Totalkostnad för projektet har beräknats till kronor, varför ett tilläggsanlag på 5 miljoner kronor är nödvändigt. De extra medlen behövs redan 2014, varför de inte kan avvakta 2015 års budget utan måste lämnas som ett tilläggsanslag under Yrkanden Helena Stenberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir kommunfullmäktiges beslut. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 19 maj 2014 Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2014, 143

19 19 (78) 96 Om- och tillbyggnad av Strömnäs skola Diarienr 14KS213 Beslut 1. Kommunfullmäktige uppdrar till teknik- och servicenämnden att upphandla renovering av Strömnäs skola som en totalentreprenad. 2. Kommunfullmäktige anslår 5 miljoner kronor under 2014 för projektet. 3. Kommunfullmäktige avser att i 2015 års investeringsbudget anslå de resterande medlen, maximalt 15 miljoner kronor års anslag finansieras genom medel ur kommunens egna kapital. Vid reparationer av en vattenskada på Strömnäs skola kunde det konstateras att behov av ytterligare om- och tillbyggnader förelåg. På grund av detta kommer det inte att bedrivas någon undervisning på skolan efter årets sommarlov, istället används bland annat Pitholms skolas lokaler och Freja på Strömbackaskolan. Fastighetskontoret meddelar att det inte finns något anslag för nödvändiga åtgärder i årets budget, det bedöms däremot som lämpligt att så snart som möjligt få utfört nödvändiga omoch tillbyggnader för att undervisningsverksamheten ska kunna återupptas i byggnaderna. De åtgärder som är nödvändiga kommer också att säkerställa rimliga drift-, underhålls- och skötselkostnader i framtiden. Fastighetskontoret föreslår därför att extra anslag meddelas för att arbetet ska kunna inledas under 2014, med målet att slutbesiktning ska kunna ske i december Utöver tilläggsanslag kommer finansiering att ske med hjälp av medel som barn- och utbildningsnämnden disponerar för åtgärder i skollokaler. För de arbeten som ska utföras 2015 kommer medel att äskas i detta års budget. De åtgärder som är aktuella har kostnadsberäknats till 24, 4 miljoner kronor. Yrkanden Peter Roslund samt Lage Hortlund (M) (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir kommunfullmäktiges beslut.

20 20 (78) Fastighetskontorets sammanfattning Totalentreprenad Strömnäs skola Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 19 maj 2014 Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2014, 144

21 21 (78) 97 Detaljplan för Pitholm 47:68, Haraholmens industriområde Diarienr 14KS190 Beslut Kommunfullmäktige antar detaljplan för Pitholm 47:68, Haraholmens industriområde, enligt miljö- och byggnämndens förslag 23 april 2014, 25. Miljö- och byggnämnden beslutade 23 april 2014, 25, att till kommunfullmäktige för antagande överlämna ett förslag till detaljplan för Pitholm 47:68, Haraholmens industriområde. Planens syfte är att möjliggöra expansion av befintlig industriverksamhet. (Sunpine AB) Planområdet är beläget i Haraholmens industriområde. Planområdet är planlagt sedan tidigare för industriändamål. Miljö- och byggnämnden har 3 oktober 2013 beslutat att detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Konsekvenserna för miljön har redovisats i en särskild miljökonsekvensbeskrivning. Miljö- och byggnämnden påpekar att det under framtagande av planhandlingen har visat sig att det finns konkurrerande intressen på markområden inom planområdet. Piteå Renhållning och Vatten AB (Pireva) har planer om att utöka reningsanläggningen. Planförslaget har justerats för att tillgodose Pirevas intressen, dock med hänsyn till markoptionen som Sunpine AB har fått av Piteå kommun. Piteå Hamn AB har uttryckt ett intresse av att använda industrimarken väster om infartsgatan till industriområdet. Även på det området har Sunpine AB tidigare fått en markoption. Här fanns ingen möjlighet att tillgodose Piteå hamn AB:s intressen. Närboende i fritidshusområden norr och öster om Haraholmens industriområde uttryckte främst en viss oro om visuell påverkan. Av den anledningen har planförslaget försetts med en bestämmelse om att skogen mot vägen inte får avverkas. Yrkanden Peter Roslund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir kommunfullmäktiges beslut. Miljö- och byggnämndens protokoll 23 april 2014, 25 med bilagor Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 30 april 2014 Arbetsutskottets protokoll 12 maj 2014, 81 Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2014, 145

22 22 (78) 98 Detaljplan för kvarteret Trädgården, Piteå Diarienr 14KS229 Beslut Kommunfullmäktige antar detaljplan för äldrecentra i kvarteret Trädgården, Piteå, enligt miljö- och byggnämndens förslag 27 maj 2014, 39. Miljö- och byggnämnden beslutade 27 maj 2014, 39, att föreslå kommunfullmäktige anta ett förslag till detaljplan för äldrecentra i kvarteret Trädgården, Piteå. Kvarteret Trädgården ligger ca en km väster om Piteå centrum, norr om järnvägen. Området gränsar i söder mot Bergsviksvägen som utgör förbindelseled mellan centrum och Timmerleden. Bergsviksvägen fungerar även som en uppsamlingsgata för Backenområdet. Syftet med planförslaget är att möjliggöra för en vård- och aktivitetsanläggning, benämnd Äldrecentrum, med visst korttidsboende. Verksamheten riktar sig till personer som är i behov av tillfälligt stöd och bor i ordinärt boende samt till deras anhöriga. Verksamhetsinnehållet är växelvård, bostadsanpassning, anhörigstöd- och dagverksamhet för dementa. Planens syfte är vidare att lägga fast Bäckgatan som allmän cykel- och gångväg samt att avsätta ytor för lek och samvaro som parkmark centralt i kvarteret. Äldrecentrat byggs i huvudsak i en våning med rum och gemensamhetsytor i markplan. Centralt är byggnaden i två våningar där övervåningen inrymmer bland annat kontor. Byggnaden är uppdelad i olika huskroppar för att tala med skalan i området. Fasadindelning, färgsättning och materialval kommer tala med områdets karaktär och trots ett storskaligt inslag kommer en småskalig känsla eftersträvas. Även befintlig växtlighet kommer bevaras i möjligaste mån. Då projektet är stort och tomten är liten kommer delvis parkeringsplatser för såväl besökare- som arbetsplatsparkering tillgodoses utanför fastigheten. Kommunen har löst in två fastigheter varav en rivs. Den andra är tänkt att ingå i verksamheten och byggnaden tillsätts skydd i detaljplan. Yrkanden Peter Roslund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir kommunfullmäktiges beslut.

23 23 (78) Miljö- och byggnämndens förslag 27 maj 2014, 39, med bilagor. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 27 maj 2014 Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2014, 146

24 24 (78) 99 Detaljplan för Hortlax 1:13 och 1:5, Piteå kommun Diarienr 14KS230 Beslut Kommunfullmäktige antar detaljplan för Hortlax 1:13 och 1:5 enligt miljö- och byggnämndens förslag 27 maj 2014, 37. Miljö- och byggnämnden beslutade miljö- och byggnämndens förslag beslutade 27 maj 2014, 37, att föreslå kommunfullmäktige anta ett förslag till detaljplan för Hortlax 1:13 och 1:5, Piteå kommun. Syftet med förslaget är att möjliggöra anläggning av ett kolonilottsområde genom att möjliggöra exploatering av fastigheterna Hortlax 1:5 och 1:13 med cirka 30 kolonilotter samt servicehus. Båda fastigheterna består till största delen av odlingsmark som för närvarande ej brukas, ärendet har initierats av markägaren. Planområdet är beläget i Slammermoren, väster om Pitsund. Fastigheterna är inte detaljplanelagda sedan tidigare, i gällande översiktsplan är området planlagt för fritidsbebyggelse. Området ligger ca 150 meter från Pite älv och omfattas inte av det generella strandskyddet. Planområdet omfattas av riksintresse enligt Miljöbalken avseende riksintresse för friluftslivet. Detaljplaneförslagets genomförande bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan. Yrkanden Peter Roslund (S) samt Ann-Louise Hagström (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir kommunfullmäktiges beslut. Miljö- och byggnämndens protokoll 27 maj 2014, 37, med bilagor Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 27 maj 2014 Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2014, 147

25 25 (78) 100 Ajournering Kommunfullmäktige ajournerar förhandlingarna kl

26 26 (78) 101 Utdelning av företagsstipendium för elever vid Strömbackaskolan Kommunfullmäktige har i oktober 1998 inrättat ett stipendium för elever vid Strömbackaskolan för att stimulera gymnasieelever till företagstänkande och entreprenörskap års stipendium tillfaller följande företag: ifån Fix, 1:a pris kronor (Ebba Grandin EK3A) Affärsidé: Jag lagar din iphone på en kväll, så laga den hos mig så spar du både tid och pengar. Motivering: Med en realistisk och trovärdig affärsidé som bygger på ett verkligt behov i marknaden har Ebba Grandin lagt grunden för sitt entreprenörskap. ifånfix har potential att utvecklas vidare och i den väl genomarbetade presentationen ser vi en vinnare! Tjejkoden UF, 2:a pris kronor (Ida Rosengren EK3A, Sofia Öhman EK3A, My Jonsson EK3A) Affärsidé: Tjejkoden är en speciellt utformad handbok för vilsna tonårskillar som har kommit bort i tjejdjungeln. Vår handbok är livsviktig för de killar som behöver hjälp att överleva bland tjejernas mystiska beteenden och ständigt växlande humör. Följ vår guide för att få tjejen du alltid drömt om, imponera på svärföräldrarna eller bara få till det på krogen. Motivering: Tjejkoden har hittat ett ännu ej exploaterat område som känns både aktuellt och viktigt. Markandspotentialen är enorm då Tjejkoden skulle kunna bli mötesplatsen på nätet där tjejer och killar kan utbyta erfarenheter om viljan bara finns kan det här bli riktigt stort! Sport Bag UF, 3:a pris kronor (Eric Abrahamsson HA2A) Affärsidé: En händig påse att hänga på ryggsäcken eller träningsväskan för att lättare få mer utrymme för sina saker eller dela upp rena och smutsiga kläder. Motivering: Med passion och drivkraft presenteras en lösning på ett vardagsproblem för många familjer. Det enkla har utvecklats till en funktionell affärsidé med möjlighet att utvecklas vidare! Kommunfullmäktiges ordförande förrättar utdelningen.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 13.00 16.40 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Elisabet Berg (M) Lars-Olof Pettersson (S) Majvor Sjölund (C) Lena Vikberg (S) Helén Lindbäck (KD), 73 Mats Johansson

Läs mer

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261

Irené Homman (S) ordförande. Anders Bengtsson (KD) 233-254, 257, 260, 261. Per-Arne Leck (V) Christer Iversen (FP) 233-254, 257, 260, 261 Kommunstyrelsen 2014-11-18 1 (66) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-17.55 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Irené Homman (S) ordförande Ann-Gret Olsson (S) Sofia Jarl (C) Tomas

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20

PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 PROTOKOLL 1 (58) 2011-09-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-17.45 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lars Björklund, sekreterare Justerare Paragrafer

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00

Kommunstyrelsens ledningskontor, Kommunstyrelsens hus, den 11 juni 2010, klockan 09.00 Sammanträdesprotokoll 1 (48) Plats och tid Måndagen den 7 juni 2010 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00 16.00 Sammanträdet ajournerades klockan 14.20-14.45 Beslutande Övriga deltagande Niina Laitila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28

Sammanträdesprotokoll arbetsutskott 2014-05-28 Plats och tid Rådhuset, kl 08.30 16.20 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Johnsson (M), ordförande Håkan Erlandsson (C), 189, 191-194, 196, 197, 199-201, 204-206,

Läs mer

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ...

Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding. ... Anna Svedlund. ... KS2013/19 Plats och tid, Kommunstyrelsesalen, kl 08:30-15:15 ande Se sidan 2 Övriga deltagare Kommunsekreterare, Anna Svedlund Kommundirektör, Ann-Katrin Sundelius Ekonomichef, Kerstin Ryding Justerare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-03-19 101 (146) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 14.30-16.45 Beslutande Paul Lindvall (M) ordförande Linnea Darell (FP) 1:e vice ordförande Lena Micko (S) 2:e vice ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72

Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Övriga: Magnus Nordström kommunchef. stf adm.chef Kjell Tegnelund, 72 PROTOKOLL 1(61) Tid: kl 08:30 16:35 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Helena Öhlund, s vice ordförande Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s, deltar inte 90, 93-96, 98-105 Tomas Egmark,

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (38) Plats och tid Kommunhuset, Storuman 2013-06-04 kl. 13.00 14.00 Beslutande Tomas Mörtsell (C) ordförande, 55 66, 68 81 Therese Granström (C) Veronika Håkansson (M) Tina

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20

PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 PROTOKOLL 1 (47) 2009-10-20 Kommunfullmäktige Plats och tid Beslutande Se sid 2 Forumsalen, Campus Skellefteå, kl 10.00-12.30, 13.30-18.20 Övriga deltagande Tjänstemän Lars Björklund, sekreterare Utses

Läs mer

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014

Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014 Värt att veta om din kommun Populärbudget 2014 Piteå kommun Populärbudget 2014 1 Gruppinformation till alla hushåll i Piteå kommun Kommunalråden Byggkranarna svävar åter över Piteå och det ger jobb och

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan 09:00-15:30 Ajournering 09:05-10:00 ~~::;l Vimmerby kommun www. vimmerby.se Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l (2) 2013-08-20 Plats och sammanträdestid Beslutande Ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdag 20 augusti 2013, klockan

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Alf Johansson (S), ordförande

Alf Johansson (S), ordförande Kommunfullmäktige 2014-12-08 1 (99) Plats och tid Lindberghallen Djurås, kl. 15.00-22.20 Beslutande Ledamöter Alf Johansson (S), ordförande Irene Homman (S) Sofia Jarl (C) Lars-Erik Granholm (KOSA) Stefan

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 61 Godkännande av förvärv av mark samt borgensåtagande - SRV Återvinning AB Ärendet utgår INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] 57 Infopunkt - Medarbetarundersökningen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 58 Evakueringspaviljonger i norra Botkyrka 59 Begäran om investeringsmedel för ombyggnation av förskolan

Läs mer

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S)

Ersättare Marie Fridén (M) Mats Brandt (C) Tom Andersson (MP) Kjell Classon (S) Malin Carlsson (S) kl 09.30 11.15 Kent Hedberg (S) Sara Andersson (S) PROTOKOLL 1 (25) Sammanträdesdag 2009-10-21 Tid och plats Kl 09.30 12.30, 13.30 14.00 Omfattning 491 530 Närvarande Ulrik Nilsson (M) Ulf Olsson (S) Morgan Hjalmarsson (FP) Karl-Gustav Drotz (KD) Ingegerd

Läs mer