Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare, 122 Utses att justera Mats Johansson och Gunilla Wallstén Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret, måndag 23 juni 2014, kl Paragrafer Sekreterare Johan Forssell Ordförande Lars-Olof Pettersson Justerande Mats Johansson Gunilla Wallstén Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset Underskrift/anslaget av Johan Forssell

2 (78) Närvaroförteckning Ledamöter N F Tjänstgörande ersättare N S Peter Roslund X S Helena Stenberg X S Lena Vikberg X S Sabah Larsson X S Mats Johansson X M Elisabet Berg X V Brith Fäldt X S Maj-Britt Lindström X S Larry Nilsson X S Rune Berglund X S Leif Bogren X C Erik Åslund X S Lars U Granberg X M Lage Hortlund X FP Åke Forslund X MP Ann-Louise Hagström X S Ruth Rahkola X V Maria Holmquist Ek X S Christer Lindström X S Ida Johansson X S Björn Berglund X S Inga-Märta Larsson X NS Johnny Åström X KD Helén Lindbäck X S Agnetha Eriksson X M Daniel Bergman X S Lennart Sundberg X S Anna-Bogren Dalberg X C Majvor Sjölund X V Kenneth Lundström X S Anders Nyström X S Tommy Caesar X S Lars-Erik Lindgren X S Laila Stålnacke X M Ulf Karlsson X S Stig Rönnbäck X S Yvonne Häggström X V Elin Johansson X S Peter Eriksson X S Regis Cabral X C Andreas Nilsson X S Elisabeth Vidman X S Kristina Karlsson X M Gunilla Wallstén X S Sven-Gösta Pettersson X

3 3 (78) Ledamöter N F Tjänstgörande ersättare N KD Mayvor Ekberg X S Nina Huotari X S Rolf Palage X FP Ulla Persson X S Leif Danielsson X MP Alexander Berg X V Gösta Turesson X S Ann-Katrine Sämfors X S Ferid Letic X M Karl-Erik Jonsson X S Gun Jonsson X S Lars-Olof Pettersson X

4 4 (78) Innehållsförteckning Sid 88 Ajournering Återredovisning till kommunfullmäktige från socialnämnden Återupptagande av förhandlingarna Avsiktsförklaring "Piteå attraktivt och uthålligt" Principer för flyktingmottagning inklusive ensamkommande barn Inköpspolicy för Piteå kommun Redovisningsreglemente för Piteå kommun Tilläggsanslag för ombyggnad av Pitholms sporthall Om- och tillbyggnad av Strömnäs skola Detaljplan för Pitholm 47:68, Haraholmens industriområde Detaljplan för kvarteret Trädgården, Piteå Detaljplan för Hortlax 1:13 och 1:5, Piteå kommun Ajournering Utdelning av företagsstipendium för elever vid Strömbackaskolan Information från Piteå kommuns vänort Grindavik, Island Återupptagande av förhandlingarna Detaljplan för del av Stadsön 2:1 och del av Ekorren 14, Piteå kommun Ägardirektiv för Piteå Kommunföretag AB (PIKAB) Ändring av borgensavgift för direkt och indirekt helägda kommunala bolag Utökning av den kommunala borgensramen för KB Stadsvapnet Årsredovisning 2013 för Stiftelsen Energitekniskt Centrum (ETC) Årsredovisning samt styrelsens ansvarsfrihet för år 2013, samordningsförbundet Activus Revidering av bolagsordning för Norrbottens Energikontor AB Revidering av bolagsordning för Filmpool Nord AB Revidering av bolagsordning för Informationsteknik i Norrbotten AB (IT Norrbotten) Slutredovisning av investeringsprojekt

5 5 (78) 114 Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen, kvartal Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal Svar på interpellation om utbyggnaden av Bodens södra skjutfält och påverkan på Alterdalen Svar på motion angående åtgärdsplan för förskola och skola för att minska förekomsten av giftiga material i barnens vardag Svar på motion om subventionerade busskort för studerande inom vuxenutbildning i Piteå kommun Svar på motion om införande av förebyggande hembesök till äldre än 75 år Svar på motion om införande av Lagen om valfrihet (LOV) för hemtjänsten i Piteå Svar på medborgarförslag om äldreboende för personer med funktionsnedsättning Svar på medborgarförslag gällande införande av totalstopp för representation Avsägelse av uppdrag som ersättare i valnämnden samt fyllnadsval Motion om begränsning av talartid Motion angående åtgärder för att öka bussåkandet i Piteå kommun Medborgarförslag gällande nätkostnaden för el Medborgarförslag om att etablera gymnasieskolan på Acusticumområdet Medborgarförslag om staket mot E4an vid Lomtjärn som skydd för häckande fåglar Medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor Medborgarförslag om kommunala feriejobb Medborgarförslag om möjlighet till digital inlämning av förslagen Medborgarförslag gällande gratis matvaruleveranser till landsbygden Medborgarförslag gällande blinkande skyltar vid övergångsställe i Öjebyn Medborgarförslag om textilåtervinning Uppdrag till kommunstyrelsen avseende yttrande rörande Stiftelsen Energitekniskt Centrum (ETC)... 78

6 6 (78) 88 Ajournering Kommunfullmäktige ajournerar förhandlingarna kl för återredovisning från socialnämnden.

7 7 (78) 89 Återredovisning till kommunfullmäktige från socialnämnden Kommunfullmäktige har beslutat att varje nämnd skall, minst två gånger under mandatperioden, lämna en återredovisning till fullmäktige. I återredovisningen skall nämnden presentera sitt arbete, viktiga beslut som fattats, speciella utmaningar samt uppdrag som nämnden fått från kommunfullmäktige, det vill säga utöver uppdrag som lämnats i verksamhetsplan och årsredovisning. Detta då dessa uppdrag redovisas via dessa dokument. Socialnämnden redovisar vid dagens sammanträde.

8 8 (78) 90 Återupptagande av förhandlingarna Kommunfullmäktige återupptar förhandlingarna kl

9 9 (78) 91 Avsiktsförklaring "Piteå attraktivt och uthålligt" Diarienr 14KS237 Beslut 1. Kommunfullmäktige antar aktualiserad avsiktförklaring för Piteå kommun - attraktivt och uthålligt enligt ärendebeskrivningen. 2. Avsiktsförklaringen utvärderas årligen i respektive års årsredovisning. Bakgrund Kommunfullmäktige fastställde 21 juni 2010, 96, en avsiktsförklaring för Piteå kommun som attraktiv och uthållig. Detta utifrån genomförd omvärldsanalys samt dialogmöten med företagare och föreningar. Vid kommunfullmäktiges sammanträde undertecknade förtagsoch föreningsrepresentanter avsiktsförklaringen för att tillsammans med kommunen jobba vidare mot det gemensamma målet Under våren 2014 har kommunledningskontoret, i dialog med företagare och föreningsliv, tagit fram ett förslag till aktualiserad avsiktsförklaring. Denna utgår från den av kommunfullmäktige antagna, och bygger på ett fortsatt engagemang för att möta framtidens utmaningar. Piteå kommun ska tillsammans med företag, föreningar och andra aktörer i samhället fortsätta arbetet och aktualiserar därför den gemensamma avsiktsförklaringen. Målet är att skapa ett Piteå för alla, där det råder tillväxt med framtidstro. Avsiktsförklaring utgår från Piteås tre prioriterade mål, som nås genom fyra fokusområden. Prioriterade Mål Piteå ska år 2020 ha invånare. Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. Fokusområden En plats där människor vill bo, verka och leva. Med gemensamt ansvar och ett gott värdskap kan vi tillsammans utveckla Piteå till en attraktiv och uthållig kommun. Positiva upplevelser och erfarenheter gör Piteå till ett självklart val för såväl boende och företagare som för besökare, turister och studenter. Vi bidrar gemensamt till ett tryggt, öppet och kreativt samhälle både i stads- och landsbygd.

10 10 (78) Jobb och tillväxt ger framtidstro I Piteå finns attraktiva arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och som präglas av mångfald och nytänkande. Vi har ett konkurrenskraftigt näringsliv som är en viktig del av en stark region. I Piteå finns förhållningsätt som möter ungas entreprenörskap, Piteå är en plats där unga kan förverkliga sina drömmar. En god miljö och hälsa för nästa generation För att kunna lämna en god miljö till nästa generation arbetar vi för att ersätta fossila bränslen med förnyelsebar energi. Vi gör miljömedvetna och hälsosamma val när vi reser, transporterar och konsumerar. För en god folkhälsa är trygghet, delaktighet och kultur viktiga faktorer. Ett Piteå för alla med ökad mångfald Mångfald är både en förutsättning och en möjlighet för tillväxt. Piteå vill vara en förbild för mångfald och värna öppenhet. Öppenhet för idéer, kulturer företagande, andra olikheter, eller helt enkelt öppenhet för mångfald. Fortsatt arbete Efter att undertecknande har skett av aktualiserad avsiktsförklaring påbörjas arbete med att formera arbetsgrupper. Arbetsgrupperna utses under hösten. Arbetsgrupperna ska utgå från förslag och idéer till hur Piteå kan möta framtidens utmaningar. Det ska finnas möjlighet att anmäla sig till arbetsgrupper från allmänhet, näringsliv och/eller organisationer. Arbetsgrupper ska bygga på engagemang och initiativ från civilsamhället. Arbetsgrupperna hålls levande så länge det finns ett engagemang. Piteå kommun bidrar med en sammankallande för varje arbetsgrupp. Arbetet kommer att kunna följas på Piteå kommuns webbplats. Kommunstyrelsen 2 juni 2014, 122: Kommunfullmäktige antar aktualiserad avsiktförklaring för Piteå kommun - attraktivt och uthålligt enligt ärendebeskrivningen. Yrkanden Helena Stenberg (S) samt Ann-Louise Hagström (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Maria Holmquist Ek: Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att avsiktsförklaringen årligen utvärderas i respektive årsredovisning. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på Helena Stenbergs m fl förslag, och finner att kommunfullmäktige bifallit detsamma. Därefter ställer ordföranden proposition på Maria Holmquists förslag, och finner att kommunfullmäktige bifallit detsamma.

11 11 (78) Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 26 maj 2014 Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2014, 122

12 12 (78) 92 Principer för flyktingmottagning inklusive ensamkommande barn Diarienr 14KS239 Beslut 1. Kommunfullmäktige utökar avtalet med Migrationsverket för flyktingmottagning till 100 personer från och med år Kommunfullmäktige utökar avtalet med Migrationsverket för ensamkommande barn till 48 personer från och med 1 juli Avtalet om ensamkommande barn förutsätter att ungdomar år med förlängd vårdplan får medräknas i volymen för ensamkommande barn. 4. Kommunfullmäktige delegerar till samhällsbyggnadsnämnden att från och med 1 januari 2015 löpande förhandla med Migrationsverket om volymerna för flyktingmottagning upp till 130 personer, inklusive de ensamkommande barn som får permanent uppehållstillstånd under respektive kalenderår. 5. Kommunfullmäktige delegerar till nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning, samt från och med 1 januari 2015 samhällsbyggnadsnämnden, att tillhandahålla boende för upp till 90 ensamkommande barn, samt om möjligt starta ytterligare ett boende för ensamkommande barn under Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning föreslår att Piteå kommuns avtal med Migrationsverket beträffande flyktingmottagning utökas, samt att rätten att löpande förhandla om volumerna delegeras till nämnden, upp till en gräns på 130 personer inklusive de ensamkommande barn som får permanent uppehållstillstånd under rspektive kalenderår. Antalet utrikesfödda i Piteå kommun är ett av de lägsta i landet men förutsättningar finns för att öka både antalet och andelen av kommunens totala befolkning. Flyktingmottagning och mottagandet av ensamkommande barn stärker förutsättningarna för två av kommunens övergripande mål ( invånare och samhällsgemenskap med mångfald som grund) men är helt beroende av volymen i det tredje (attraktiva och varierande boendemiljöer). Många flyktingar blir idag kvar på migrationsverkets anläggningar då kommunerna har svårt att bereda plats för dem, oftast beroende på brist på bostäder. Utifrån hur volymen flyktingar till Sverige ser ut, räknas ett tal fram om hur förväntat mottagande av flyktingar som får uppehållstillstånd bör se ut i varje kommun. För Piteås del är det talet Avtalet med migrationsverket idag är flyktingar inklusive de ensamkommande barn som får

13 13 (78) permanent uppehållstillstånd. Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning bedömer att verksamheten kan klara att ta emot ca 100 flyktingar från 2015 och något fler från 2016 beroende på bostadsmarknadens utveckling. Piteå kommun har idag ett avtal om att ta emot 32 ensamkommande barn. Av dessa är 9 asylplatser. Barnen har i normalfallet sitt boende i något av Flyktingsamordningens HVBhem alternativt stödboende. När en sådan boendeplats är belagd erhåller kommunen ett statsbidrag på 1900 kronor per dygn, alternativ 1600 kronor om platsen är obelagd. Socialtjänsten bedömer att flertalet av ungdomarna har fortsatt vårdbehov efter 18 års ålder. När så är fallet erbjuds ungdomen att delta i Hamnen 18+ verksamhet. Förutsatt att socialtjänsten bedömer att behov finns, och ungdomen själv vill, kan en förlängd vårdplan beviljas mellan 18 och 21 år. Flyktingsamordningen tillhandahåller en egen bostad för ungdomarna i den verksamheten och varje ungdom får ett visst stöd baserat på den vårdplan som socialtjänsten har upprättat. Ersättning utgår från staten med faktiska kostnader, vilket motsvarar ca 50 % av ersättningen för plats på ett HVB-hem. Totalvolymen för ensamkommande barn samt ungdomar med förlängd vårdplan beräknas från juli 2014 vara ca 48 stycken. För att möjliggöra fullt statsbidrag för dessa behöver avtalet med Migrationsverket utökas. Intäktsökningen på årsbasis, förutsatt samma antal barn/ungdomar och att år med förlängd vårdplan medräknas i volymen, blir med ett förändrat avtal ungefär 4 miljoner kronor. Verksamheten i Piteå kommun för ensamkommande barn har förutsättningar att kunna växa med ytterligare ett boende, med upp till 14 platser, från våren Flyktingverksamhetens förutsättningar är aldrig statiska utan alltid beroende av lokala, regionala, nationella och internationella händelser. Däremot är avtalen med Migrationsverket alltid av statisk natur. Avtalen kan omförhandlas relativt snabbt förutsatt att den lokala delegationen medger detta. För att maximera nyttan med och kvaliteten i verksamheten så bör den ha delegation att själv förhandla med migrationsverket om volymer inom av kommunstyrelsen givna ramar. En sådan förhandling bör alltid ske i samråd med de förvaltningar som är involverade i frågan. Då nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning upphör från och med årsskiftet 2014/15 måste den av nämnden efterfrågade delegationen lämnas till samhällsbyggnadsnämnden, som övertar ansvaret för flyktingverksamheten.

14 14 (78) Yrkanden Helena Stenberg (S), Brith Fäldt (V), Elisabet Berg (M), Stig Rönnbäck (S), Åke Forslund (FP), Majvor Sjölund (C), Ann-Louise Hagström (MP), Johnny Åström (NS) samt Helén Lindbäck (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir kommunfullmäktiges beslut. Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildnings protokoll 27 maj 2014, 31 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 27 maj 2014 Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2014, 141

15 15 (78) 93 Inköpspolicy för Piteå kommun Diarienr 14KS227 Beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer inköpspolicy för Piteå kommun enligt bilaga 14KS Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för tillämpning av inköpspolicyn inklusive beloppsgränser. 3. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 15 december 2008, 254, angående fastställande av inköpspolicy för Piteå kommun. Reservation Majvor Sjölund (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Andreas Nilsson (C) samt Erik Åslund (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Majvor Sjölunds yrkande. Nuvarande inköpspolicy för Piteå kommun fastställdes av kommunfullmäktige 15 december 2008, 254. Ekonomi- och inköpsavdelningen har genomförte n översyn av policyn, och konstaterat att det finns ett behov av revidering utifrån de förändringar som skett sedan Ett förslag till ny policy har upprättats. Detta utgår också från principerna för Piteå kommuns styrande dokument, och är därför hållet på en övergripande nivå. Till en inköpspolicy bör det finnas riktlinjer som med högre detaljeringsgrad anger hur policyn ska tillämpas. Dessa föreslås fastställda av kommunstyrelsen, något som först kan ske när kommunfullmäktige har fastställt en policy. Riktlinjer bör också innehålla beloppsgränser för vilka upphandlingsbeslut som får delegeras inom en nämnd, detta för att hanteringen ska bli så enhetlig som möjlig över hela den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen 2 juni 2014, 142: Kommunfullmäktige fastställer inköpspolicy för Piteå kommun enligt bilaga 14KS227-3; kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för tillämpning av inköpspolicyn inklusive beloppsgränser; samt ommunfullmäktige upphäver sitt beslut 15 december 2008, 254, angående fastställande av inköpspolicy för Piteå kommun.

16 16 (78) Yrkanden Peter Roslund (S) samt Brith Fäldt (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att under rubriken Djurskydd meningen för att i möjligaste mån undvika ett stort lidande ändras till för att i möjligaste mån undvika lidande. Majvor Sjölund (C): Kommunstyrelsens förslag ändras enligt bilaga 14KS227-2 Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Peter Roslunds m fl förslag. Förslag till inköpspolicy för Piteå kommun Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 maj 2014 Arbetsutskottets protokoll 26 maj 2014, 102 Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2014, 142

17 17 (78) 94 Redovisningsreglemente för Piteå kommun Diarienr 14KS112 Beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer nytt redovisningsreglemente enligt bilaga 14KS Kommunfullmäktige upphäver redovisningsreglemente fastställt 16 november 1998, 147. Det nu gällande redovisningsreglementet upprättades 1998 och är i dagsläget inaktuellt på flera punkter och behöver därför uppdateras. Utgångspunkten för det nya reglementet är att den lagstiftning som är aktuell inom området gäller varför det föreslagna reglementet endast reglerar förhållanden utöver gällande lagstiftning. Utgångspunkten är också att reglementet inte heller omfattar områden som regleras i andra styrande dokument i kommunen. Yrkanden Peter Roslund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir kommunfullmäktiges beslut. Ekonomi- och inköpsavdelningens tjänsteskrivelse 8 april 2014 Förslag till nytt redovisningsreglemente Arbetsutskottets protokoll 22 april 2014, 70 Kommunstyrelsens protokoll 28 april 2014, 114

18 18 (78) 95 Tilläggsanslag för ombyggnad av Pitholms sporthall Diarienr 14KS223 Beslut 1. Kommunfullmäktige lämnar ett tilläggsanslag på 5 miljoner kronor för ombyggnad av Pitholms sporthall 2. Tilläggsanslaget finansieras genom medel ur kommunens egna kapital. Pitholms sporthall är i behov av ombyggnad, ett anslag på 0,5 miljoner kronor för förberedelser lämnades i 2013 års budget, och i 2014 års investeringsbudget finns anslaget 6,75 miljoner, samt preliminärt 16 miljoner kronor i 2015 års investeringsbudget. Anbud har infordrats varefter det har kunnat konstateras att de anslagna medlen inte täcker kostnaderna utifrån inkomna anbud. Därför finns ett behov av tilläggsanslag om projektet ska kunna genomföras. Om så inte sker kommer detta att få konsekvenser, dels för Pitholms skola som använder sporthallen för sin undervisning, dels för de föreningar m fl som i dag använder hallen för olika aktiviteter. Fastighetskontoret har gjort en beräkning över vilka medel som kommer att förbrukas under 2014 respektive 2015, under förutsättning av att projektet kommer att genomföras. Totalkostnad för projektet har beräknats till kronor, varför ett tilläggsanlag på 5 miljoner kronor är nödvändigt. De extra medlen behövs redan 2014, varför de inte kan avvakta 2015 års budget utan måste lämnas som ett tilläggsanslag under Yrkanden Helena Stenberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir kommunfullmäktiges beslut. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 19 maj 2014 Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2014, 143

19 19 (78) 96 Om- och tillbyggnad av Strömnäs skola Diarienr 14KS213 Beslut 1. Kommunfullmäktige uppdrar till teknik- och servicenämnden att upphandla renovering av Strömnäs skola som en totalentreprenad. 2. Kommunfullmäktige anslår 5 miljoner kronor under 2014 för projektet. 3. Kommunfullmäktige avser att i 2015 års investeringsbudget anslå de resterande medlen, maximalt 15 miljoner kronor års anslag finansieras genom medel ur kommunens egna kapital. Vid reparationer av en vattenskada på Strömnäs skola kunde det konstateras att behov av ytterligare om- och tillbyggnader förelåg. På grund av detta kommer det inte att bedrivas någon undervisning på skolan efter årets sommarlov, istället används bland annat Pitholms skolas lokaler och Freja på Strömbackaskolan. Fastighetskontoret meddelar att det inte finns något anslag för nödvändiga åtgärder i årets budget, det bedöms däremot som lämpligt att så snart som möjligt få utfört nödvändiga omoch tillbyggnader för att undervisningsverksamheten ska kunna återupptas i byggnaderna. De åtgärder som är nödvändiga kommer också att säkerställa rimliga drift-, underhålls- och skötselkostnader i framtiden. Fastighetskontoret föreslår därför att extra anslag meddelas för att arbetet ska kunna inledas under 2014, med målet att slutbesiktning ska kunna ske i december Utöver tilläggsanslag kommer finansiering att ske med hjälp av medel som barn- och utbildningsnämnden disponerar för åtgärder i skollokaler. För de arbeten som ska utföras 2015 kommer medel att äskas i detta års budget. De åtgärder som är aktuella har kostnadsberäknats till 24, 4 miljoner kronor. Yrkanden Peter Roslund samt Lage Hortlund (M) (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir kommunfullmäktiges beslut.

20 20 (78) Fastighetskontorets sammanfattning Totalentreprenad Strömnäs skola Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 19 maj 2014 Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2014, 144

21 21 (78) 97 Detaljplan för Pitholm 47:68, Haraholmens industriområde Diarienr 14KS190 Beslut Kommunfullmäktige antar detaljplan för Pitholm 47:68, Haraholmens industriområde, enligt miljö- och byggnämndens förslag 23 april 2014, 25. Miljö- och byggnämnden beslutade 23 april 2014, 25, att till kommunfullmäktige för antagande överlämna ett förslag till detaljplan för Pitholm 47:68, Haraholmens industriområde. Planens syfte är att möjliggöra expansion av befintlig industriverksamhet. (Sunpine AB) Planområdet är beläget i Haraholmens industriområde. Planområdet är planlagt sedan tidigare för industriändamål. Miljö- och byggnämnden har 3 oktober 2013 beslutat att detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Konsekvenserna för miljön har redovisats i en särskild miljökonsekvensbeskrivning. Miljö- och byggnämnden påpekar att det under framtagande av planhandlingen har visat sig att det finns konkurrerande intressen på markområden inom planområdet. Piteå Renhållning och Vatten AB (Pireva) har planer om att utöka reningsanläggningen. Planförslaget har justerats för att tillgodose Pirevas intressen, dock med hänsyn till markoptionen som Sunpine AB har fått av Piteå kommun. Piteå Hamn AB har uttryckt ett intresse av att använda industrimarken väster om infartsgatan till industriområdet. Även på det området har Sunpine AB tidigare fått en markoption. Här fanns ingen möjlighet att tillgodose Piteå hamn AB:s intressen. Närboende i fritidshusområden norr och öster om Haraholmens industriområde uttryckte främst en viss oro om visuell påverkan. Av den anledningen har planförslaget försetts med en bestämmelse om att skogen mot vägen inte får avverkas. Yrkanden Peter Roslund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir kommunfullmäktiges beslut. Miljö- och byggnämndens protokoll 23 april 2014, 25 med bilagor Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 30 april 2014 Arbetsutskottets protokoll 12 maj 2014, 81 Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2014, 145

22 22 (78) 98 Detaljplan för kvarteret Trädgården, Piteå Diarienr 14KS229 Beslut Kommunfullmäktige antar detaljplan för äldrecentra i kvarteret Trädgården, Piteå, enligt miljö- och byggnämndens förslag 27 maj 2014, 39. Miljö- och byggnämnden beslutade 27 maj 2014, 39, att föreslå kommunfullmäktige anta ett förslag till detaljplan för äldrecentra i kvarteret Trädgården, Piteå. Kvarteret Trädgården ligger ca en km väster om Piteå centrum, norr om järnvägen. Området gränsar i söder mot Bergsviksvägen som utgör förbindelseled mellan centrum och Timmerleden. Bergsviksvägen fungerar även som en uppsamlingsgata för Backenområdet. Syftet med planförslaget är att möjliggöra för en vård- och aktivitetsanläggning, benämnd Äldrecentrum, med visst korttidsboende. Verksamheten riktar sig till personer som är i behov av tillfälligt stöd och bor i ordinärt boende samt till deras anhöriga. Verksamhetsinnehållet är växelvård, bostadsanpassning, anhörigstöd- och dagverksamhet för dementa. Planens syfte är vidare att lägga fast Bäckgatan som allmän cykel- och gångväg samt att avsätta ytor för lek och samvaro som parkmark centralt i kvarteret. Äldrecentrat byggs i huvudsak i en våning med rum och gemensamhetsytor i markplan. Centralt är byggnaden i två våningar där övervåningen inrymmer bland annat kontor. Byggnaden är uppdelad i olika huskroppar för att tala med skalan i området. Fasadindelning, färgsättning och materialval kommer tala med områdets karaktär och trots ett storskaligt inslag kommer en småskalig känsla eftersträvas. Även befintlig växtlighet kommer bevaras i möjligaste mån. Då projektet är stort och tomten är liten kommer delvis parkeringsplatser för såväl besökare- som arbetsplatsparkering tillgodoses utanför fastigheten. Kommunen har löst in två fastigheter varav en rivs. Den andra är tänkt att ingå i verksamheten och byggnaden tillsätts skydd i detaljplan. Yrkanden Peter Roslund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir kommunfullmäktiges beslut.

23 23 (78) Miljö- och byggnämndens förslag 27 maj 2014, 39, med bilagor. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 27 maj 2014 Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2014, 146

24 24 (78) 99 Detaljplan för Hortlax 1:13 och 1:5, Piteå kommun Diarienr 14KS230 Beslut Kommunfullmäktige antar detaljplan för Hortlax 1:13 och 1:5 enligt miljö- och byggnämndens förslag 27 maj 2014, 37. Miljö- och byggnämnden beslutade miljö- och byggnämndens förslag beslutade 27 maj 2014, 37, att föreslå kommunfullmäktige anta ett förslag till detaljplan för Hortlax 1:13 och 1:5, Piteå kommun. Syftet med förslaget är att möjliggöra anläggning av ett kolonilottsområde genom att möjliggöra exploatering av fastigheterna Hortlax 1:5 och 1:13 med cirka 30 kolonilotter samt servicehus. Båda fastigheterna består till största delen av odlingsmark som för närvarande ej brukas, ärendet har initierats av markägaren. Planområdet är beläget i Slammermoren, väster om Pitsund. Fastigheterna är inte detaljplanelagda sedan tidigare, i gällande översiktsplan är området planlagt för fritidsbebyggelse. Området ligger ca 150 meter från Pite älv och omfattas inte av det generella strandskyddet. Planområdet omfattas av riksintresse enligt Miljöbalken avseende riksintresse för friluftslivet. Detaljplaneförslagets genomförande bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan. Yrkanden Peter Roslund (S) samt Ann-Louise Hagström (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir kommunfullmäktiges beslut. Miljö- och byggnämndens protokoll 27 maj 2014, 37, med bilagor Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 27 maj 2014 Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2014, 147

25 25 (78) 100 Ajournering Kommunfullmäktige ajournerar förhandlingarna kl

26 26 (78) 101 Utdelning av företagsstipendium för elever vid Strömbackaskolan Kommunfullmäktige har i oktober 1998 inrättat ett stipendium för elever vid Strömbackaskolan för att stimulera gymnasieelever till företagstänkande och entreprenörskap års stipendium tillfaller följande företag: ifån Fix, 1:a pris kronor (Ebba Grandin EK3A) Affärsidé: Jag lagar din iphone på en kväll, så laga den hos mig så spar du både tid och pengar. Motivering: Med en realistisk och trovärdig affärsidé som bygger på ett verkligt behov i marknaden har Ebba Grandin lagt grunden för sitt entreprenörskap. ifånfix har potential att utvecklas vidare och i den väl genomarbetade presentationen ser vi en vinnare! Tjejkoden UF, 2:a pris kronor (Ida Rosengren EK3A, Sofia Öhman EK3A, My Jonsson EK3A) Affärsidé: Tjejkoden är en speciellt utformad handbok för vilsna tonårskillar som har kommit bort i tjejdjungeln. Vår handbok är livsviktig för de killar som behöver hjälp att överleva bland tjejernas mystiska beteenden och ständigt växlande humör. Följ vår guide för att få tjejen du alltid drömt om, imponera på svärföräldrarna eller bara få till det på krogen. Motivering: Tjejkoden har hittat ett ännu ej exploaterat område som känns både aktuellt och viktigt. Markandspotentialen är enorm då Tjejkoden skulle kunna bli mötesplatsen på nätet där tjejer och killar kan utbyta erfarenheter om viljan bara finns kan det här bli riktigt stort! Sport Bag UF, 3:a pris kronor (Eric Abrahamsson HA2A) Affärsidé: En händig påse att hänga på ryggsäcken eller träningsväskan för att lättare få mer utrymme för sina saker eller dela upp rena och smutsiga kläder. Motivering: Med passion och drivkraft presenteras en lösning på ett vardagsproblem för många familjer. Det enkla har utvecklats till en funktionell affärsidé med möjlighet att utvecklas vidare! Kommunfullmäktiges ordförande förrättar utdelningen.

Svar på motion om att få en giftfri vardag

Svar på motion om att få en giftfri vardag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 24 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 188 Svar på motion om att få en giftfri vardag Dnr 2014/49 INLEDNING Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Mårten Öhrström

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2014-08-28 1 (8) Plats och tid Öjagårdens samlingssal, kl 13:00 16:00 Beslutande Övriga deltagande Agnetha Eriksson, ordf Rune Öberg, PRO Gösta Öhman, PRO Inger Berglund, PRO

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2004-05-25 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-14.05 Beslutande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson Hjelm (s) Myrna

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2007-08-09 1(13) Plats och tid Nämndrummet, Skillingehus Kl 14.00-16.20 Beslutande Jan Andersson (c) Gunnel Elg (kd) Christer Holmgren, tjg. ers. för Sofie Larsson (m) Sören Ståhlgren (s) Sonja Kling (s)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S)

Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund (SIV) Gunnar Eriksson (S) Sida PROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, kl 8:30-11:45 Beslutande Ledamöter Åke Thörnesjö (M) ordf. Bosse Pettersson (C) 1:e vice ordf. Eva WennStröm (S) 2:e vice ordf. Sonja Höglund

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Karin Lindgren. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson 2013-10-07 1 1 Plats och tid Rådhuset, kl 13.00 14.30 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Tid och plats Tisdagen den 26 april 2011, kl. 13.00-15.20 i Prologen, kommunhuset Beslutande Ledamöter Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Jan-Eric

Läs mer

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson

Kommunstyrelsen 2012-09-27. Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05. Lars-Åke Gustavsson 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån, s-rum 1 2012-09-27 17:30-18:05 Beslutande Bengt Torstensson Lotta Husberg Kerstin Gadde Veronica Almroth Claes Nordevik Hans Pernervik Els-Marie Ragnar Bo Andersson

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund

PROTOKOLL 1(5) 2011-04-21. Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande. Stefan Hortlund - EXTRA PROTOKOLL 1(5) Tid: kl 08:30 8:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Stefan Hortlund, s Jenny Dahlberg, s Inger Grankvist, s Tomas Egmark, s Harry Nyström, v Matilda Wiklund,

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13)

Sammanträdesdatum Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Servicenämnden 2006-05-05 1. (13) Plats och tid: Nämndhuset E-plan kl 13.00-16.15 Beslutande: Börje Jansson (s), ordförande Marianne Högberg (s) Göran Persson (s) Jeannette Rasko (s) Björn Nordenhaag (mp)

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27

ÅTVIDABERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-11-27 Kf 144 Ks 208 Dnr 2007-269 269 Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening Ärendebeskrivning Åtvidabergs kommuns intresseanmälan om medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05

KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003-11-05 KOMMUNFULLMÄKTIGE 2003--05 Undertecknande av handlingar 2 Alkohol- och drogpolitiskt program 3 Riktlinjer för att uppnå en ansvarsfull alkoholhantering vid serveringstillstånd 4 Förvärv, Vårgården 5 Sammanträdesplan

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum Plats och tid Sessionssalen, vån 2, Rådhuset kl. 09.00-11.40 Beslutande Ulf Bingsgård (M) Catherine Persson (S) Tina Järvenpää (FP) Nils-Gunnar Snygg (S) Lars Mikkelä

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45

Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00. Martin Fransson, sekreterare Göran Nydahl, förvaltningschef Sven Weitner, kl. 16.50 17.45 1 (15) Plats och tid Förvaltningskontoret, kl. 16.50 19.00 Beslutande Carl-Göran Svensson (c) Madli-Ann Pohla (m) Stefan Ahlbeck (fp) Christer Grankvist (s) Lennart Månsson (s) Övriga närvarande Martin

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 111-122 Birgitta Schmidt. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 29 september kl 14.00-16.00 Beslutande Ledamöter Birger Pettersson-Wiik, S, ordförande Kerstin Andersson, KD Maj-Britt Hedefur, KD Margareta Nilsson, M Agneta

Läs mer

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14

Kommunfullmäktiges protokoll 2014-05-14 Datum: Onsdagen den 14 maj 2014 Tid: kl 19.00 20.00 Plats: Stora Salongen, Folkets Hus, Lilla Edet Justeringsdag: Torsdagen den 22 maj, klockan 15.00 Paragrafer: 27-33 Utses att justera: Uno Ekberg (S)

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00. Birgitta Luoto. Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau 1 Plats och tid Kommunhuset, rum 293, kl 13,15-16,00 Beslutande Heikki Perttula Birgitta Luoto Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Bjarne Westerlund Ann Svensson Jan Staszewski Gunnar Carlsson Agnetha Bertheau

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-06-15 Plats och tid kommunhuset rum 292 kl 15.00-17.20 Beslutande Olov Zakrisson (S) Catharina Fredriksson (S) Dag Bergentoft (M) Patrik Renfors (V)

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssalen 2 vån, Rådhuset, Trelleborg kl. 09.00. Beslutande Anitha Lata (S) Catherine Persson (S) Helmuth Petersén (SD) Ina Liljeberg (M) Lars Mikkelä (M) Nils-Gunnar

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2008-08-12 2 KS 109 Dnr 2007-310 - 13 PUT-boende alternativt förslag till boende för ungdomar med uppehållstillstånd Lessebo kommun har ett avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21

Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 KOMMUNSTYRELSEN 2009-01-21 Tid och plats: Ledamöter: Ersättare: Onsdag den 21 januari 2009 kl 08.30-09.25, Demokratin i Stadshuset Anders Lago (s) ordförande Marita Lärnestad (m) 1:e vice ordförande Susanne

Läs mer

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2011-12-07 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl. 08.00 12.45 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) deltog inte vid företagsbesöken

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens arbetsutskott 2009-12-03 1 [15] Plats och tid Lilla Tjörnsalen, kommunkontoret kl 08.30 09.10 Beslutande Martin Johansen (FP) ordförande Lars Thorsson (M) Louise Marklund (KA) Benny Andersson

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 93-100 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 17.35 ande Närvarande,ej tjänstgörande ledamöter Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros Boström (m) Marianne Blom (c)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (64) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 17.20 ande Se sida 2. Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Utses att justera Björn Berglund och

Läs mer

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande 1(12) Plats och tid Kommunhuset, rum Insjön, 13.00-15.35 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ulrika Lilljeberg (C), ordförande Kenneth Dahlström (C) Anne-Lie Stenberg (M), 1:e vice ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-02-08 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15. 2010-02-08 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Måndag 8 februari 2010, klockan 13.00 15.15 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd

105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 2015-04-13 1 ÄRENDEFÖRTECKNING Paragraf nr Ärenderubrik 105 Förskolan Funäsdalen, finansiering och igångsättningstillstånd 106 Erbjudande ungdomskort Länstrafiken i Jämtlands Län 2015-04-13 2 Plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (9) Plats och tid Hellqvistsalen, onsdagen den 28 januari 2010, klockan 16.00 18.15 Beslutande Görel Nilsson (S), 1-2 Lennart Pettersson (S) Elisabeth Persson (S) Börje Andersson (C),

Läs mer

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ...

Andreas Trygg (V) Per-Inge Nilsson stadsarkitekt, 174-176 Marie Ekblad planarkitekt, 174 Ola Lindholm markchef, 176 Tage Hansson arbetschef, 178 ... SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.00 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) ledamot Ola Saaw (M) ledamot Jenny Adolphson

Läs mer

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m)

Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare. Agneta Moquist (c) och Gull-Britt Börjesson (m) 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kultur- och utbildningscentrum, klockan 18.00 19.10 Beslutande Ledamöter Se sidan 2 Övriga närvarande Solveig Andersson kommunchef Ulrika Thorell kommunsekreterare Justerare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2010-02-22 1 (12) Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 2010-02-22 1 (12) Plats och tid Folkets Hus, Surahammar Måndag 22 februari, 2010 klockan 18.00 18.40 Beslutande Christina W Jansson (S) ordförande Anders Tollin (S) Kerstin Nyhlén (S) Anders Rydell (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA)

PROTOKOLL. Rolf Gustavsson (S) Jenny Sandkvist (MP) Erik Karlsson (M) Sune Rydén (KD) Ina Näsmark (FiA) 1(11) Plats och tid C-salen, Medborgarhuset i Alafors, kl 16:30 16:47 Beslutande Närvarande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Paula Örn (S), ordförande Björn Norberg (S) Christina Oskarsson

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson

Lars Svensson. Kommunkontoret 2011-05-26. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Lars Svensson Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-15.10 1 (13) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice ordförande

Läs mer