Sammanträdesprotokoll

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare, 122 Utses att justera Mats Johansson och Gunilla Wallstén Justeringens tid och plats Kommunledningskontoret, måndag 23 juni 2014, kl Paragrafer Sekreterare Johan Forssell Ordförande Lars-Olof Pettersson Justerande Mats Johansson Gunilla Wallstén Organ Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige Anslags uppsättande Anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret, stadshuset Underskrift/anslaget av Johan Forssell

2 (78) Närvaroförteckning Ledamöter N F Tjänstgörande ersättare N S Peter Roslund X S Helena Stenberg X S Lena Vikberg X S Sabah Larsson X S Mats Johansson X M Elisabet Berg X V Brith Fäldt X S Maj-Britt Lindström X S Larry Nilsson X S Rune Berglund X S Leif Bogren X C Erik Åslund X S Lars U Granberg X M Lage Hortlund X FP Åke Forslund X MP Ann-Louise Hagström X S Ruth Rahkola X V Maria Holmquist Ek X S Christer Lindström X S Ida Johansson X S Björn Berglund X S Inga-Märta Larsson X NS Johnny Åström X KD Helén Lindbäck X S Agnetha Eriksson X M Daniel Bergman X S Lennart Sundberg X S Anna-Bogren Dalberg X C Majvor Sjölund X V Kenneth Lundström X S Anders Nyström X S Tommy Caesar X S Lars-Erik Lindgren X S Laila Stålnacke X M Ulf Karlsson X S Stig Rönnbäck X S Yvonne Häggström X V Elin Johansson X S Peter Eriksson X S Regis Cabral X C Andreas Nilsson X S Elisabeth Vidman X S Kristina Karlsson X M Gunilla Wallstén X S Sven-Gösta Pettersson X

3 3 (78) Ledamöter N F Tjänstgörande ersättare N KD Mayvor Ekberg X S Nina Huotari X S Rolf Palage X FP Ulla Persson X S Leif Danielsson X MP Alexander Berg X V Gösta Turesson X S Ann-Katrine Sämfors X S Ferid Letic X M Karl-Erik Jonsson X S Gun Jonsson X S Lars-Olof Pettersson X

4 4 (78) Innehållsförteckning Sid 88 Ajournering Återredovisning till kommunfullmäktige från socialnämnden Återupptagande av förhandlingarna Avsiktsförklaring "Piteå attraktivt och uthålligt" Principer för flyktingmottagning inklusive ensamkommande barn Inköpspolicy för Piteå kommun Redovisningsreglemente för Piteå kommun Tilläggsanslag för ombyggnad av Pitholms sporthall Om- och tillbyggnad av Strömnäs skola Detaljplan för Pitholm 47:68, Haraholmens industriområde Detaljplan för kvarteret Trädgården, Piteå Detaljplan för Hortlax 1:13 och 1:5, Piteå kommun Ajournering Utdelning av företagsstipendium för elever vid Strömbackaskolan Information från Piteå kommuns vänort Grindavik, Island Återupptagande av förhandlingarna Detaljplan för del av Stadsön 2:1 och del av Ekorren 14, Piteå kommun Ägardirektiv för Piteå Kommunföretag AB (PIKAB) Ändring av borgensavgift för direkt och indirekt helägda kommunala bolag Utökning av den kommunala borgensramen för KB Stadsvapnet Årsredovisning 2013 för Stiftelsen Energitekniskt Centrum (ETC) Årsredovisning samt styrelsens ansvarsfrihet för år 2013, samordningsförbundet Activus Revidering av bolagsordning för Norrbottens Energikontor AB Revidering av bolagsordning för Filmpool Nord AB Revidering av bolagsordning för Informationsteknik i Norrbotten AB (IT Norrbotten) Slutredovisning av investeringsprojekt

5 5 (78) 114 Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt Socialtjänstlagen, kvartal Redovisning av ej verkställda gynnande beslut enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kvartal Svar på interpellation om utbyggnaden av Bodens södra skjutfält och påverkan på Alterdalen Svar på motion angående åtgärdsplan för förskola och skola för att minska förekomsten av giftiga material i barnens vardag Svar på motion om subventionerade busskort för studerande inom vuxenutbildning i Piteå kommun Svar på motion om införande av förebyggande hembesök till äldre än 75 år Svar på motion om införande av Lagen om valfrihet (LOV) för hemtjänsten i Piteå Svar på medborgarförslag om äldreboende för personer med funktionsnedsättning Svar på medborgarförslag gällande införande av totalstopp för representation Avsägelse av uppdrag som ersättare i valnämnden samt fyllnadsval Motion om begränsning av talartid Motion angående åtgärder för att öka bussåkandet i Piteå kommun Medborgarförslag gällande nätkostnaden för el Medborgarförslag om att etablera gymnasieskolan på Acusticumområdet Medborgarförslag om staket mot E4an vid Lomtjärn som skydd för häckande fåglar Medborgarförslag om införande av trådbunden internet- och telefonuppkoppling i skolor och förskolor Medborgarförslag om kommunala feriejobb Medborgarförslag om möjlighet till digital inlämning av förslagen Medborgarförslag gällande gratis matvaruleveranser till landsbygden Medborgarförslag gällande blinkande skyltar vid övergångsställe i Öjebyn Medborgarförslag om textilåtervinning Uppdrag till kommunstyrelsen avseende yttrande rörande Stiftelsen Energitekniskt Centrum (ETC)... 78

6 6 (78) 88 Ajournering Kommunfullmäktige ajournerar förhandlingarna kl för återredovisning från socialnämnden.

7 7 (78) 89 Återredovisning till kommunfullmäktige från socialnämnden Kommunfullmäktige har beslutat att varje nämnd skall, minst två gånger under mandatperioden, lämna en återredovisning till fullmäktige. I återredovisningen skall nämnden presentera sitt arbete, viktiga beslut som fattats, speciella utmaningar samt uppdrag som nämnden fått från kommunfullmäktige, det vill säga utöver uppdrag som lämnats i verksamhetsplan och årsredovisning. Detta då dessa uppdrag redovisas via dessa dokument. Socialnämnden redovisar vid dagens sammanträde.

8 8 (78) 90 Återupptagande av förhandlingarna Kommunfullmäktige återupptar förhandlingarna kl

9 9 (78) 91 Avsiktsförklaring "Piteå attraktivt och uthålligt" Diarienr 14KS237 Beslut 1. Kommunfullmäktige antar aktualiserad avsiktförklaring för Piteå kommun - attraktivt och uthålligt enligt ärendebeskrivningen. 2. Avsiktsförklaringen utvärderas årligen i respektive års årsredovisning. Bakgrund Kommunfullmäktige fastställde 21 juni 2010, 96, en avsiktsförklaring för Piteå kommun som attraktiv och uthållig. Detta utifrån genomförd omvärldsanalys samt dialogmöten med företagare och föreningar. Vid kommunfullmäktiges sammanträde undertecknade förtagsoch föreningsrepresentanter avsiktsförklaringen för att tillsammans med kommunen jobba vidare mot det gemensamma målet Under våren 2014 har kommunledningskontoret, i dialog med företagare och föreningsliv, tagit fram ett förslag till aktualiserad avsiktsförklaring. Denna utgår från den av kommunfullmäktige antagna, och bygger på ett fortsatt engagemang för att möta framtidens utmaningar. Piteå kommun ska tillsammans med företag, föreningar och andra aktörer i samhället fortsätta arbetet och aktualiserar därför den gemensamma avsiktsförklaringen. Målet är att skapa ett Piteå för alla, där det råder tillväxt med framtidstro. Avsiktsförklaring utgår från Piteås tre prioriterade mål, som nås genom fyra fokusområden. Prioriterade Mål Piteå ska år 2020 ha invånare. Piteå präglas av en samhällsgemenskap med mångfald som grund. Piteå ska erbjuda attraktiva och varierande boendemiljöer. Fokusområden En plats där människor vill bo, verka och leva. Med gemensamt ansvar och ett gott värdskap kan vi tillsammans utveckla Piteå till en attraktiv och uthållig kommun. Positiva upplevelser och erfarenheter gör Piteå till ett självklart val för såväl boende och företagare som för besökare, turister och studenter. Vi bidrar gemensamt till ett tryggt, öppet och kreativt samhälle både i stads- och landsbygd.

10 10 (78) Jobb och tillväxt ger framtidstro I Piteå finns attraktiva arbetsgivare som erbjuder utvecklingsmöjligheter och som präglas av mångfald och nytänkande. Vi har ett konkurrenskraftigt näringsliv som är en viktig del av en stark region. I Piteå finns förhållningsätt som möter ungas entreprenörskap, Piteå är en plats där unga kan förverkliga sina drömmar. En god miljö och hälsa för nästa generation För att kunna lämna en god miljö till nästa generation arbetar vi för att ersätta fossila bränslen med förnyelsebar energi. Vi gör miljömedvetna och hälsosamma val när vi reser, transporterar och konsumerar. För en god folkhälsa är trygghet, delaktighet och kultur viktiga faktorer. Ett Piteå för alla med ökad mångfald Mångfald är både en förutsättning och en möjlighet för tillväxt. Piteå vill vara en förbild för mångfald och värna öppenhet. Öppenhet för idéer, kulturer företagande, andra olikheter, eller helt enkelt öppenhet för mångfald. Fortsatt arbete Efter att undertecknande har skett av aktualiserad avsiktsförklaring påbörjas arbete med att formera arbetsgrupper. Arbetsgrupperna utses under hösten. Arbetsgrupperna ska utgå från förslag och idéer till hur Piteå kan möta framtidens utmaningar. Det ska finnas möjlighet att anmäla sig till arbetsgrupper från allmänhet, näringsliv och/eller organisationer. Arbetsgrupper ska bygga på engagemang och initiativ från civilsamhället. Arbetsgrupperna hålls levande så länge det finns ett engagemang. Piteå kommun bidrar med en sammankallande för varje arbetsgrupp. Arbetet kommer att kunna följas på Piteå kommuns webbplats. Kommunstyrelsen 2 juni 2014, 122: Kommunfullmäktige antar aktualiserad avsiktförklaring för Piteå kommun - attraktivt och uthålligt enligt ärendebeskrivningen. Yrkanden Helena Stenberg (S) samt Ann-Louise Hagström (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Maria Holmquist Ek: Bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägg att avsiktsförklaringen årligen utvärderas i respektive årsredovisning. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på Helena Stenbergs m fl förslag, och finner att kommunfullmäktige bifallit detsamma. Därefter ställer ordföranden proposition på Maria Holmquists förslag, och finner att kommunfullmäktige bifallit detsamma.

11 11 (78) Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 26 maj 2014 Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2014, 122

12 12 (78) 92 Principer för flyktingmottagning inklusive ensamkommande barn Diarienr 14KS239 Beslut 1. Kommunfullmäktige utökar avtalet med Migrationsverket för flyktingmottagning till 100 personer från och med år Kommunfullmäktige utökar avtalet med Migrationsverket för ensamkommande barn till 48 personer från och med 1 juli Avtalet om ensamkommande barn förutsätter att ungdomar år med förlängd vårdplan får medräknas i volymen för ensamkommande barn. 4. Kommunfullmäktige delegerar till samhällsbyggnadsnämnden att från och med 1 januari 2015 löpande förhandla med Migrationsverket om volymerna för flyktingmottagning upp till 130 personer, inklusive de ensamkommande barn som får permanent uppehållstillstånd under respektive kalenderår. 5. Kommunfullmäktige delegerar till nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning, samt från och med 1 januari 2015 samhällsbyggnadsnämnden, att tillhandahålla boende för upp till 90 ensamkommande barn, samt om möjligt starta ytterligare ett boende för ensamkommande barn under Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning föreslår att Piteå kommuns avtal med Migrationsverket beträffande flyktingmottagning utökas, samt att rätten att löpande förhandla om volumerna delegeras till nämnden, upp till en gräns på 130 personer inklusive de ensamkommande barn som får permanent uppehållstillstånd under rspektive kalenderår. Antalet utrikesfödda i Piteå kommun är ett av de lägsta i landet men förutsättningar finns för att öka både antalet och andelen av kommunens totala befolkning. Flyktingmottagning och mottagandet av ensamkommande barn stärker förutsättningarna för två av kommunens övergripande mål ( invånare och samhällsgemenskap med mångfald som grund) men är helt beroende av volymen i det tredje (attraktiva och varierande boendemiljöer). Många flyktingar blir idag kvar på migrationsverkets anläggningar då kommunerna har svårt att bereda plats för dem, oftast beroende på brist på bostäder. Utifrån hur volymen flyktingar till Sverige ser ut, räknas ett tal fram om hur förväntat mottagande av flyktingar som får uppehållstillstånd bör se ut i varje kommun. För Piteås del är det talet Avtalet med migrationsverket idag är flyktingar inklusive de ensamkommande barn som får

13 13 (78) permanent uppehållstillstånd. Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning bedömer att verksamheten kan klara att ta emot ca 100 flyktingar från 2015 och något fler från 2016 beroende på bostadsmarknadens utveckling. Piteå kommun har idag ett avtal om att ta emot 32 ensamkommande barn. Av dessa är 9 asylplatser. Barnen har i normalfallet sitt boende i något av Flyktingsamordningens HVBhem alternativt stödboende. När en sådan boendeplats är belagd erhåller kommunen ett statsbidrag på 1900 kronor per dygn, alternativ 1600 kronor om platsen är obelagd. Socialtjänsten bedömer att flertalet av ungdomarna har fortsatt vårdbehov efter 18 års ålder. När så är fallet erbjuds ungdomen att delta i Hamnen 18+ verksamhet. Förutsatt att socialtjänsten bedömer att behov finns, och ungdomen själv vill, kan en förlängd vårdplan beviljas mellan 18 och 21 år. Flyktingsamordningen tillhandahåller en egen bostad för ungdomarna i den verksamheten och varje ungdom får ett visst stöd baserat på den vårdplan som socialtjänsten har upprättat. Ersättning utgår från staten med faktiska kostnader, vilket motsvarar ca 50 % av ersättningen för plats på ett HVB-hem. Totalvolymen för ensamkommande barn samt ungdomar med förlängd vårdplan beräknas från juli 2014 vara ca 48 stycken. För att möjliggöra fullt statsbidrag för dessa behöver avtalet med Migrationsverket utökas. Intäktsökningen på årsbasis, förutsatt samma antal barn/ungdomar och att år med förlängd vårdplan medräknas i volymen, blir med ett förändrat avtal ungefär 4 miljoner kronor. Verksamheten i Piteå kommun för ensamkommande barn har förutsättningar att kunna växa med ytterligare ett boende, med upp till 14 platser, från våren Flyktingverksamhetens förutsättningar är aldrig statiska utan alltid beroende av lokala, regionala, nationella och internationella händelser. Däremot är avtalen med Migrationsverket alltid av statisk natur. Avtalen kan omförhandlas relativt snabbt förutsatt att den lokala delegationen medger detta. För att maximera nyttan med och kvaliteten i verksamheten så bör den ha delegation att själv förhandla med migrationsverket om volymer inom av kommunstyrelsen givna ramar. En sådan förhandling bör alltid ske i samråd med de förvaltningar som är involverade i frågan. Då nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildning upphör från och med årsskiftet 2014/15 måste den av nämnden efterfrågade delegationen lämnas till samhällsbyggnadsnämnden, som övertar ansvaret för flyktingverksamheten.

14 14 (78) Yrkanden Helena Stenberg (S), Brith Fäldt (V), Elisabet Berg (M), Stig Rönnbäck (S), Åke Forslund (FP), Majvor Sjölund (C), Ann-Louise Hagström (MP), Johnny Åström (NS) samt Helén Lindbäck (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir kommunfullmäktiges beslut. Nämnden för arbetsmarknadsfrågor och vuxenutbildnings protokoll 27 maj 2014, 31 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 27 maj 2014 Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2014, 141

15 15 (78) 93 Inköpspolicy för Piteå kommun Diarienr 14KS227 Beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer inköpspolicy för Piteå kommun enligt bilaga 14KS Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för tillämpning av inköpspolicyn inklusive beloppsgränser. 3. Kommunfullmäktige upphäver sitt beslut 15 december 2008, 254, angående fastställande av inköpspolicy för Piteå kommun. Reservation Majvor Sjölund (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Andreas Nilsson (C) samt Erik Åslund (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för Majvor Sjölunds yrkande. Nuvarande inköpspolicy för Piteå kommun fastställdes av kommunfullmäktige 15 december 2008, 254. Ekonomi- och inköpsavdelningen har genomförte n översyn av policyn, och konstaterat att det finns ett behov av revidering utifrån de förändringar som skett sedan Ett förslag till ny policy har upprättats. Detta utgår också från principerna för Piteå kommuns styrande dokument, och är därför hållet på en övergripande nivå. Till en inköpspolicy bör det finnas riktlinjer som med högre detaljeringsgrad anger hur policyn ska tillämpas. Dessa föreslås fastställda av kommunstyrelsen, något som först kan ske när kommunfullmäktige har fastställt en policy. Riktlinjer bör också innehålla beloppsgränser för vilka upphandlingsbeslut som får delegeras inom en nämnd, detta för att hanteringen ska bli så enhetlig som möjlig över hela den kommunala organisationen. Kommunstyrelsen 2 juni 2014, 142: Kommunfullmäktige fastställer inköpspolicy för Piteå kommun enligt bilaga 14KS227-3; kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att fastställa riktlinjer för tillämpning av inköpspolicyn inklusive beloppsgränser; samt ommunfullmäktige upphäver sitt beslut 15 december 2008, 254, angående fastställande av inköpspolicy för Piteå kommun.

16 16 (78) Yrkanden Peter Roslund (S) samt Brith Fäldt (V): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen att under rubriken Djurskydd meningen för att i möjligaste mån undvika ett stort lidande ändras till för att i möjligaste mån undvika lidande. Majvor Sjölund (C): Kommunstyrelsens förslag ändras enligt bilaga 14KS227-2 Propositionsordning Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt Peter Roslunds m fl förslag. Förslag till inköpspolicy för Piteå kommun Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 21 maj 2014 Arbetsutskottets protokoll 26 maj 2014, 102 Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2014, 142

17 17 (78) 94 Redovisningsreglemente för Piteå kommun Diarienr 14KS112 Beslut 1. Kommunfullmäktige fastställer nytt redovisningsreglemente enligt bilaga 14KS Kommunfullmäktige upphäver redovisningsreglemente fastställt 16 november 1998, 147. Det nu gällande redovisningsreglementet upprättades 1998 och är i dagsläget inaktuellt på flera punkter och behöver därför uppdateras. Utgångspunkten för det nya reglementet är att den lagstiftning som är aktuell inom området gäller varför det föreslagna reglementet endast reglerar förhållanden utöver gällande lagstiftning. Utgångspunkten är också att reglementet inte heller omfattar områden som regleras i andra styrande dokument i kommunen. Yrkanden Peter Roslund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir kommunfullmäktiges beslut. Ekonomi- och inköpsavdelningens tjänsteskrivelse 8 april 2014 Förslag till nytt redovisningsreglemente Arbetsutskottets protokoll 22 april 2014, 70 Kommunstyrelsens protokoll 28 april 2014, 114

18 18 (78) 95 Tilläggsanslag för ombyggnad av Pitholms sporthall Diarienr 14KS223 Beslut 1. Kommunfullmäktige lämnar ett tilläggsanslag på 5 miljoner kronor för ombyggnad av Pitholms sporthall 2. Tilläggsanslaget finansieras genom medel ur kommunens egna kapital. Pitholms sporthall är i behov av ombyggnad, ett anslag på 0,5 miljoner kronor för förberedelser lämnades i 2013 års budget, och i 2014 års investeringsbudget finns anslaget 6,75 miljoner, samt preliminärt 16 miljoner kronor i 2015 års investeringsbudget. Anbud har infordrats varefter det har kunnat konstateras att de anslagna medlen inte täcker kostnaderna utifrån inkomna anbud. Därför finns ett behov av tilläggsanslag om projektet ska kunna genomföras. Om så inte sker kommer detta att få konsekvenser, dels för Pitholms skola som använder sporthallen för sin undervisning, dels för de föreningar m fl som i dag använder hallen för olika aktiviteter. Fastighetskontoret har gjort en beräkning över vilka medel som kommer att förbrukas under 2014 respektive 2015, under förutsättning av att projektet kommer att genomföras. Totalkostnad för projektet har beräknats till kronor, varför ett tilläggsanlag på 5 miljoner kronor är nödvändigt. De extra medlen behövs redan 2014, varför de inte kan avvakta 2015 års budget utan måste lämnas som ett tilläggsanslag under Yrkanden Helena Stenberg (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir kommunfullmäktiges beslut. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 19 maj 2014 Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2014, 143

19 19 (78) 96 Om- och tillbyggnad av Strömnäs skola Diarienr 14KS213 Beslut 1. Kommunfullmäktige uppdrar till teknik- och servicenämnden att upphandla renovering av Strömnäs skola som en totalentreprenad. 2. Kommunfullmäktige anslår 5 miljoner kronor under 2014 för projektet. 3. Kommunfullmäktige avser att i 2015 års investeringsbudget anslå de resterande medlen, maximalt 15 miljoner kronor års anslag finansieras genom medel ur kommunens egna kapital. Vid reparationer av en vattenskada på Strömnäs skola kunde det konstateras att behov av ytterligare om- och tillbyggnader förelåg. På grund av detta kommer det inte att bedrivas någon undervisning på skolan efter årets sommarlov, istället används bland annat Pitholms skolas lokaler och Freja på Strömbackaskolan. Fastighetskontoret meddelar att det inte finns något anslag för nödvändiga åtgärder i årets budget, det bedöms däremot som lämpligt att så snart som möjligt få utfört nödvändiga omoch tillbyggnader för att undervisningsverksamheten ska kunna återupptas i byggnaderna. De åtgärder som är nödvändiga kommer också att säkerställa rimliga drift-, underhålls- och skötselkostnader i framtiden. Fastighetskontoret föreslår därför att extra anslag meddelas för att arbetet ska kunna inledas under 2014, med målet att slutbesiktning ska kunna ske i december Utöver tilläggsanslag kommer finansiering att ske med hjälp av medel som barn- och utbildningsnämnden disponerar för åtgärder i skollokaler. För de arbeten som ska utföras 2015 kommer medel att äskas i detta års budget. De åtgärder som är aktuella har kostnadsberäknats till 24, 4 miljoner kronor. Yrkanden Peter Roslund samt Lage Hortlund (M) (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir kommunfullmäktiges beslut.

20 20 (78) Fastighetskontorets sammanfattning Totalentreprenad Strömnäs skola Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 19 maj 2014 Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2014, 144

21 21 (78) 97 Detaljplan för Pitholm 47:68, Haraholmens industriområde Diarienr 14KS190 Beslut Kommunfullmäktige antar detaljplan för Pitholm 47:68, Haraholmens industriområde, enligt miljö- och byggnämndens förslag 23 april 2014, 25. Miljö- och byggnämnden beslutade 23 april 2014, 25, att till kommunfullmäktige för antagande överlämna ett förslag till detaljplan för Pitholm 47:68, Haraholmens industriområde. Planens syfte är att möjliggöra expansion av befintlig industriverksamhet. (Sunpine AB) Planområdet är beläget i Haraholmens industriområde. Planområdet är planlagt sedan tidigare för industriändamål. Miljö- och byggnämnden har 3 oktober 2013 beslutat att detaljplanens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Konsekvenserna för miljön har redovisats i en särskild miljökonsekvensbeskrivning. Miljö- och byggnämnden påpekar att det under framtagande av planhandlingen har visat sig att det finns konkurrerande intressen på markområden inom planområdet. Piteå Renhållning och Vatten AB (Pireva) har planer om att utöka reningsanläggningen. Planförslaget har justerats för att tillgodose Pirevas intressen, dock med hänsyn till markoptionen som Sunpine AB har fått av Piteå kommun. Piteå Hamn AB har uttryckt ett intresse av att använda industrimarken väster om infartsgatan till industriområdet. Även på det området har Sunpine AB tidigare fått en markoption. Här fanns ingen möjlighet att tillgodose Piteå hamn AB:s intressen. Närboende i fritidshusområden norr och öster om Haraholmens industriområde uttryckte främst en viss oro om visuell påverkan. Av den anledningen har planförslaget försetts med en bestämmelse om att skogen mot vägen inte får avverkas. Yrkanden Peter Roslund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir kommunfullmäktiges beslut. Miljö- och byggnämndens protokoll 23 april 2014, 25 med bilagor Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 30 april 2014 Arbetsutskottets protokoll 12 maj 2014, 81 Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2014, 145

22 22 (78) 98 Detaljplan för kvarteret Trädgården, Piteå Diarienr 14KS229 Beslut Kommunfullmäktige antar detaljplan för äldrecentra i kvarteret Trädgården, Piteå, enligt miljö- och byggnämndens förslag 27 maj 2014, 39. Miljö- och byggnämnden beslutade 27 maj 2014, 39, att föreslå kommunfullmäktige anta ett förslag till detaljplan för äldrecentra i kvarteret Trädgården, Piteå. Kvarteret Trädgården ligger ca en km väster om Piteå centrum, norr om järnvägen. Området gränsar i söder mot Bergsviksvägen som utgör förbindelseled mellan centrum och Timmerleden. Bergsviksvägen fungerar även som en uppsamlingsgata för Backenområdet. Syftet med planförslaget är att möjliggöra för en vård- och aktivitetsanläggning, benämnd Äldrecentrum, med visst korttidsboende. Verksamheten riktar sig till personer som är i behov av tillfälligt stöd och bor i ordinärt boende samt till deras anhöriga. Verksamhetsinnehållet är växelvård, bostadsanpassning, anhörigstöd- och dagverksamhet för dementa. Planens syfte är vidare att lägga fast Bäckgatan som allmän cykel- och gångväg samt att avsätta ytor för lek och samvaro som parkmark centralt i kvarteret. Äldrecentrat byggs i huvudsak i en våning med rum och gemensamhetsytor i markplan. Centralt är byggnaden i två våningar där övervåningen inrymmer bland annat kontor. Byggnaden är uppdelad i olika huskroppar för att tala med skalan i området. Fasadindelning, färgsättning och materialval kommer tala med områdets karaktär och trots ett storskaligt inslag kommer en småskalig känsla eftersträvas. Även befintlig växtlighet kommer bevaras i möjligaste mån. Då projektet är stort och tomten är liten kommer delvis parkeringsplatser för såväl besökare- som arbetsplatsparkering tillgodoses utanför fastigheten. Kommunen har löst in två fastigheter varav en rivs. Den andra är tänkt att ingå i verksamheten och byggnaden tillsätts skydd i detaljplan. Yrkanden Peter Roslund (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir kommunfullmäktiges beslut.

23 23 (78) Miljö- och byggnämndens förslag 27 maj 2014, 39, med bilagor. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 27 maj 2014 Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2014, 146

24 24 (78) 99 Detaljplan för Hortlax 1:13 och 1:5, Piteå kommun Diarienr 14KS230 Beslut Kommunfullmäktige antar detaljplan för Hortlax 1:13 och 1:5 enligt miljö- och byggnämndens förslag 27 maj 2014, 37. Miljö- och byggnämnden beslutade miljö- och byggnämndens förslag beslutade 27 maj 2014, 37, att föreslå kommunfullmäktige anta ett förslag till detaljplan för Hortlax 1:13 och 1:5, Piteå kommun. Syftet med förslaget är att möjliggöra anläggning av ett kolonilottsområde genom att möjliggöra exploatering av fastigheterna Hortlax 1:5 och 1:13 med cirka 30 kolonilotter samt servicehus. Båda fastigheterna består till största delen av odlingsmark som för närvarande ej brukas, ärendet har initierats av markägaren. Planområdet är beläget i Slammermoren, väster om Pitsund. Fastigheterna är inte detaljplanelagda sedan tidigare, i gällande översiktsplan är området planlagt för fritidsbebyggelse. Området ligger ca 150 meter från Pite älv och omfattas inte av det generella strandskyddet. Planområdet omfattas av riksintresse enligt Miljöbalken avseende riksintresse för friluftslivet. Detaljplaneförslagets genomförande bedöms ej medföra betydande miljöpåverkan. Yrkanden Peter Roslund (S) samt Ann-Louise Hagström (MP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut, vilket också blir kommunfullmäktiges beslut. Miljö- och byggnämndens protokoll 27 maj 2014, 37, med bilagor Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 27 maj 2014 Kommunstyrelsens protokoll 2 juni 2014, 147

25 25 (78) 100 Ajournering Kommunfullmäktige ajournerar förhandlingarna kl

26 26 (78) 101 Utdelning av företagsstipendium för elever vid Strömbackaskolan Kommunfullmäktige har i oktober 1998 inrättat ett stipendium för elever vid Strömbackaskolan för att stimulera gymnasieelever till företagstänkande och entreprenörskap års stipendium tillfaller följande företag: ifån Fix, 1:a pris kronor (Ebba Grandin EK3A) Affärsidé: Jag lagar din iphone på en kväll, så laga den hos mig så spar du både tid och pengar. Motivering: Med en realistisk och trovärdig affärsidé som bygger på ett verkligt behov i marknaden har Ebba Grandin lagt grunden för sitt entreprenörskap. ifånfix har potential att utvecklas vidare och i den väl genomarbetade presentationen ser vi en vinnare! Tjejkoden UF, 2:a pris kronor (Ida Rosengren EK3A, Sofia Öhman EK3A, My Jonsson EK3A) Affärsidé: Tjejkoden är en speciellt utformad handbok för vilsna tonårskillar som har kommit bort i tjejdjungeln. Vår handbok är livsviktig för de killar som behöver hjälp att överleva bland tjejernas mystiska beteenden och ständigt växlande humör. Följ vår guide för att få tjejen du alltid drömt om, imponera på svärföräldrarna eller bara få till det på krogen. Motivering: Tjejkoden har hittat ett ännu ej exploaterat område som känns både aktuellt och viktigt. Markandspotentialen är enorm då Tjejkoden skulle kunna bli mötesplatsen på nätet där tjejer och killar kan utbyta erfarenheter om viljan bara finns kan det här bli riktigt stort! Sport Bag UF, 3:a pris kronor (Eric Abrahamsson HA2A) Affärsidé: En händig påse att hänga på ryggsäcken eller träningsväskan för att lättare få mer utrymme för sina saker eller dela upp rena och smutsiga kläder. Motivering: Med passion och drivkraft presenteras en lösning på ett vardagsproblem för många familjer. Det enkla har utvecklats till en funktionell affärsidé med möjlighet att utvecklas vidare! Kommunfullmäktiges ordförande förrättar utdelningen.

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 1 (5) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen och Fyrkanten kl 9:00 Beslutande Stig Rönnbäck (S) Tage Danielsson (S) Regis Cabral (S) Gunnel Sandlund (V) Eva-Lena Samuelsson-Grubbström (C) Lennart Wikström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (5) Plats och tid Stadshuset Fyrkanten kl 09:30 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Karl-Erik Jonsson Justeringens tid och plats Samhällsbyggnad stab Paragrafer 119 Sekreterare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Sessionssalen kl 16:00 Beslutande Övriga deltagare (S) Magnus Nyström, ordförande (S) Leif Danielsson (S) Anna-Karin Lundström (S) Kjell Lidman (S) Tomas Eklund (S) Isabella

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Ovalen, stadshuset, måndag 8 december 2014, kl. 12.30 13.15 Beslutande Peter Roslund (S), ordf Brith Fäldt (V) Helena Stenberg (S) Ann-Louise Hagström (MP) Lars-Olof Pettersson (S)

Läs mer

SALA KOMMUN. Svar på motion om att få en giftfri vardag. ""''"~ o!3 IL ' Di laga ~~~~~ Ink. 2014-09- 2 4. KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp

SALA KOMMUN. Svar på motion om att få en giftfri vardag. ''~ o!3 IL ' Di laga ~~~~~ Ink. 2014-09- 2 4. KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp 'f'is?d't'1'10 Di laga ~~~~~ KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp L "u' 1' 4/ 'l bl. ''l/l 1 (2) 2014-09-19 DIARlEN R' 2013/49 SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-09- 2 4 ""''"~ o!3 IL ' Dpb: /!Aktbilaga

Läs mer

Svar på motion om att få en giftfri vardag

Svar på motion om att få en giftfri vardag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 24 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 188 Svar på motion om att få en giftfri vardag Dnr 2014/49 INLEDNING Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Mårten Öhrström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Ovalen kl 10.00 Beslutande Marita Björkman-Forsman, ordförande (S) Per Lönnberg, vice ordförande (V) Marianne Hedkvist (S) Laila Stålnacke (S) Lars-Eric Lindgren (S), tjg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (83) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 22.05 ande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Maria Wiksten, kommunjurist Sara Holmlund, Piteå Renhållning och Vatten

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-12-18 1(13) Plats och tid Åsele Folkets Hus 08 00 10 20 Beslutande Peter Lindström(s) ordf Egon Persson(åkl) vice ordf Urban Lindström(s) Tommy Danielsson(s) Peter

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl Kommunstyrelsen 2012-02-20 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 18.00-18.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Lilian Olsson (S) Johnny Skottheim (S) Sofia

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej

Vårgårda kommunfullmäktige Namn Parti Närvar. Ja Nej Ja Nej Ja Nej KOMMUNFULLMÄKTIGE Nya hyrestaxor för kommunens idrottsanläggningar 2 Åtgärder för att få budget i balans 200 3 Kommunbidrag 2002, kommunfullmäktige och revisionen 4 Exploateringsavtal, Västra Degrabo 5

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2007-05-28 1 (26) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2007-05-28 kl. 19.00-20.40. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Siv Ahlstrand (s) Per Eriksson

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige () Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Marie Johansson, sekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2014-09-01 1() Plats och tid Sockenstugan, Lövnäs, Hammarö, kl 18:30-19:15 Beslutande Björn Hörgren (M), ordförande Per Helsing (KD) Siw Gidlöf (S) Bengt-Gustav Persson (S) Leif Sandberg

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Kommunstyrelsen 2011-11-28 1 (6) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, måndagen den 28 november 2011, klockan 08:00 09:45 Beslutande Britta Flinkfeldt Jansson (S), ordförande Jan Stenberg

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om systematisk

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sammanträdesrummet Bildhuggaren, kl 08.15-09.45 Beslutande Claes Jägevall, (FP), ordf Ann-Britt Danielsson, (M) Stefan Larsson, (KD) Rolf Eriksson, (S), ordf 135 Anne-Marie Wahlström, (S)

Läs mer

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP)

Anette Karlsson (M) Björn Fagerlund (M) Henrik Karlsson (M) Marie Engström Rosengren (V) ledamot Mats Karlsson (MP) Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Vänersalen, Stadshuset kl 15.00 16.25 Beslutande Johan Abrahamsson (M) ordförande Rune Skogsberg (C) 1:e vice ordförande Ida Ekeroth (S) 2:e vice ordförande Anette

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2009-01-28 1-18 2009-01-28 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.30 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Tf kommunchef Jeanette Lämmel Kommunsekr Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses att

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten 1(13) Kommunstyrelsens allmänna utskott Plats och tid A-salen, kommunhuset, kl. 9.00 10.30 Beslutande Ledamöter Christer Broman (V) Gudrun Bengtsson (SD) Samuel Jarenil (S) Tjänstgörande ersättare Kay

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2013-09-24, kl 13:15-14:45 Beslutande: Anders Malm (M) ordförande Mikael von Krassow (S) Gun-Inger Sjögren (S) Christina Hanstål (M) tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens samordningsutskott Sid nr Kommunstyrelsens samordningsutskott 2010-04-20 Ärendelista Sid nr Justering...2 597 Information om arbetet med E4 Sundsvall...3 598 Information om utställning av förslag till kustplan för Sundsvalls kommun...4

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11)

Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2007-08-21 1 (11) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2007-06-12, kl. 13.00-14.45 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03

PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 PROTOKOLL 1 (5) 2014-11-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, klockan 10.00-11.15 Beslutande Rickard Carstedt (S) Harriet Classon (S) Lennart Hägglund (KD) Rose-Marie Johansson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2007-01-31 1-18 2007-01-31 1-18 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.55 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kanslichef Kenneth Olander Kommunsekr Irene Larsson Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumlarummet, onsdagen den 9 maj 2001 klockan 17.00 17.15 Beslutande Dan-Åke Moberg (s) Per Holm (kd) Annica Eriksson (s) Peter Agerhäll (fp) Sven-Ove Cederstrand (s) Göran Arveståhl

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 25 november 2013 kl. 10:00 Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-09-02 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Ola Olin (V) Agneta Åhs-Sivertsen (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 17 maj 1999 kl 19 00 19 55 Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1999-05-17 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2008-02-05 1 Socialnämnden 2008-02-05 1 Plats och tid Svegs Hälsocentral, kl 09.00-14.10 Beslutande Gunilla Hedin (s), ordf Maj-Lis Larsson (s) Solveig Haugen (s) Hans Erik Bergström (v) Stig Holm (c) kl 09.00-14.00

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Stadshuset kl 09:00-15:00 Beslutande Stig Rönnbäck (S) Tage Danielsson (S) Regis Cabral (S) Gunnel Sandlund (V) Eva-Lena Samuelsson-Grubbström (C) Lennart Wikström (Fp) Sven-Erik Bohman

Läs mer

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07

Kommunstyrelsens protokoll 2012-11-07 Datum: Onsdagen den 7 november Tid: 08.00 11.00 Plats: Östra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Paragrafer: 108-116 Utses att justera: Peder Engdahl (M) Underskrifter: Sekreterare Maria Olegård Ordförande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (7) Plats och tid Sammanträdesrummet Ovalen, Stadshuset Onsdagen den 19 november 2014 ande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Majvor Sjölund (C) Justeringens tid och plats Vid sammanträdet

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1. Se bilagd upprops- och voteringslista Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2009-11-26 1 Plats och tid Torsdag 26 november 2009 kl 17.00-20.00 Beslutande Se bilagd upprops- och voteringslista Övriga deltagande Utses att justera

Läs mer

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige

Sävsjö kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 1 Plats och tid Kommunalhuset, Vallsjösalen, Sävsjö, måndagen den 23 juni 2014 klockan 19.00 19.45 ande Samtliga ordinarie ledamöter med undantag av: Gunilla Andersson (KD), Ludwig Axelsson (KD), Hugo

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C

Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30. Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C. Birgitta Johansson, C Socialnämnden 2014-10-14 1(12) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 16:00-17:30 Beslutande Ledamöter Eric Henriksson, S Vanja Persson, FP Åsa Törnkvist, FP Birgit Nilsson, C Tjänstgörande ersättare Birgitta

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista

Protokoll 1. Se bilagd uppropslista Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-18.20 Protokoll 1 Beslutande Övriga närvarande Se bilagd uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Yvonne Westerlund, ekonomichef Sten Ekström, revisionens ordförande

Läs mer

Extra sammanträde. OBS! Inget fika.

Extra sammanträde. OBS! Inget fika. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige Extra sammanträde. OBS! Inget fika. KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 6 december 2010 kl. 18:00.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (6) Plats och tid Stadshuset, Ovalen Beslutande Brith Fäldt (V) ordförande Magnus Nyström (S) vice ordförande Jenny Savela (S) Carola Sundqvist (S) Tomas Eklund (S) Esbjörn Häggström (MP) Karl-Erik Jonsson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-02-27 1. Charles Eriksson. Kommunkontoret, Ödeshög. Ordförande/Magnus Oscarsson. Justerande/Charles Eriksson 1 Plats och tid Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 27 februari 2012 kl 9:00-10:00 Beslutande Magnus Oscarsson (KD), ordförande Anders Rydberg (KD), ersättare för Arne Arvidsson (KD)

Läs mer

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl

Social- och omvårdnadsnämnden (13) Stadshuset, sessionssalen kl Social- och omvårdnadsnämnden 2013-11-19 1 (13) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl. 13.00 14.45 Paragrafer 86-94 BESLUTANDE Ledamöter Namn Christer Johansson (S) ordförande Berit Sörman (S) Bernt

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s)

Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson (c) Tommy Johansson (s) Åke Hedvall (s) SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats och tid Gustaf Adolfssalen, kl 13.30 17.10 Beslutande Närvarande ersättare Närvarande representant Carola Gunnarsson (c) Hans Eljansbo (m) Christer Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 10.00-14.00 Beslutande Övriga deltagare Stig Rönnbäck (S) Ingrid Välitalo (S) Agneta Nilsson (S) Ingegärd Nilsson (S) Regis Cabral (S) Anna Lindgren (S) Gunnel

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-10-27 1-17 2010-10-27 1-17 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.00 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Kommunchef Svante Melander Utses

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Fullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. 1. Upprop, val av justerare jämte tid och plats

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Stadshuset, Ovalen, kl. 10-14 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Se sida 2 Utses att justera Ingrid Välitalo Justeringens tid och plats Vägledningscentrum 2013-03-28 Paragrafer

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c)

Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Eva Engström Sekreterare. Monica Olsson (s) Hans-Åke Bergman (c) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (20) Sida Plats och tid Beslutande Fullmäktigesalen Harmånger. Måndag 3 oktober 2005 kl. 19:00-21:40. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-12.00, 13.15-15.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten Fransson (S), ej 25 och

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet 2014-08-28 1 (8) Plats och tid Öjagårdens samlingssal, kl 13:00 16:00 Beslutande Övriga deltagande Agnetha Eriksson, ordf Rune Öberg, PRO Gösta Öhman, PRO Inger Berglund, PRO

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C)

Andreas Trygg (V) Jenny Adolphson (C) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 08.30 10.45 ande Elizabeth Salomonsson (S) ordförande Roger Eklund (S) v ordförande Andreas Trygg (V) Ola Saaw (M) Jenny Adolphson (C) Övriga

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson

Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström. Tobias Eriksson 1 (10) Plats och tid Sahlströmsgården, Torsby, kl 09:00-10:00 Paragrafer Beslutande Ola Persson (C), ordförande Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M) Fredrik Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-04-06 1 (12) Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15. 2010-04-06 1 (12) Plats och tid Beslutande Vita rummet, Kommunkontoret, Surahammar Tisdag 6 april 2010, klockan 13.00 15.00 Britt-Inger Fröberg (S) Ordförande Tobias Nordlander (S) Leif Carlberg (S) Christina

Läs mer