INNEHÅLL PLATZER PÅ EN MINUT / INNEHÅLL

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INNEHÅLL PLATZER PÅ EN MINUT / INNEHÅLL"

Transkript

1 2012 ÅRSREDOVISNING

2 PLATZER PÅ EN MINUT / INNEHÅLL INNEHÅLL Platzer på en minut 2 Året i sammandrag 3 VD har ordet 4 Strategisk inriktning 6 Verksamheten 7 Fastighetsbestånd 10 Finansiering 13 Medarbetare och organisation 14 Miljöarbete 16 Flerårsöversikt 18 Nyckeltal 18 Aktien och aktieägare 19 Förvaltningsberättelse 21 Resultaträkning Koncernen 23 Balansräkning Koncernen 24 Förändringar i eget kapital Koncernen 25 Kassaflödesanalys Koncernen 26 Resultaträkning Moderbolaget 27 Balansräkning Moderbolaget 28 Förändringar i eget kapital Moderbolaget 29 Kassaflödesanalys Moderbolaget 30 Noter 31 Revisionsberättelse 51 Fastighetsförteckning 53 Styrelse 54 Ledning 55 Gårda 16:17, Drakegatan 6, Göteborg Platzer PÅ EN MINUT Platzer Fastigheter Holding AB (Platzer) är ett av Göteborgs största och ledande fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter, främst kontor. Företaget äger, förvaltar och utvecklar 55 fastigheter med en total yta om drygt kvadratmeter. Genom långsiktig fastighetsutveckling och förvaltning skapar Platzer tillväxt och lönsamhet i sina fastigheter. Platzer prioriterar goda relationer med hyresgästerna och att erbjuda en service som präglas av närhet och engagemang. Vid årsskiftet 2012/2013 hade Platzer 37 medarbetare. Omslagsbild: Gullbergsvass 1:17, Lilla Bommen 8, Göteborg 2 PLATZER ÅRSREDOVISNING 2012

3 ÅRET I SAMMANDRAG året i sammandrag Hyresintäkterna uppgick till 384 mkr (330). Förvaltningsresultatet förbättrades med 50 procent och uppgick till 130 mkr (87). Värdeförändringar fastigheter uppgick till 108 mkr (63). Resultat efter skatt ökade till 157 mkr (73), motsvarande 2,47 kr/aktie (1,41). Fastighetsförvärv genomfördes till ett sammanlagt värde av mkr (484). Förvärven omfattar nio kontorsfastigheter varav fyra ligger i centrala Göteborg och fem i Göteborgsområdet. Fyra fastigheter såldes till ett värde av sammanlagt 171 mkr (121). Tre av dem var kontorsfastigheter i Högsbo. Den fjärde var en lagerfastighet i Backa. Fastighetsinvesteringar i befintligt bestånd uppgick till 151 mkr (197). Två nyemissioner om totalt 330 mkr genomfördes. Eget kapital per aktie uppgick på balansdagen till 25,77 kr (23,84) Hyresintäkter, mkr Förvaltningsresultat, mkr Årets resultat, mkr Investeringar, mkr Kassaflöde från löpande verksamheten, mkr Ekonomisk uthyrningsgrad, % Räntetäckningsgrad, ggr 2,0 1,8 2,2 Belåningsgrad, % Soliditet, % Avkastning på eget kapital, % 9,9 5,8 11,4 HYRESINTÄKTER OCH RESULTAT Mkr 400 Mkr 200 FASTIGHETSVÄRDE Mkr 7000 Kr 30 EGET KAPITAL PER AKTIE Hyresintäkter Förvaltningsresultat Årets resultat 2008 och 2009 redovisades inte enligt IFRS 2008 och 2009 redovisades inte enligt IFRS 2008 och 2009 redovisades inte enligt IFRS PLATZER ÅRSREDOVISNING

4 vd har ordet VD HAR ORDET En expansiv region Expansionen koncentreras till Göteborgsområdet som under senare år haft en stark utveckling. Detta gäller både tjänstesektorn och den tillverkande industrin. Göteborg är också Nordens logistiknav och Göteborgs Hamn investerar miljardbelopp för att utveckla sin affärsverksamhet. Dessutom görs stora infrastrukturinvesteringar inom ramen för det så kallade Västsvenska paketet. Samtidigt är inflyttningen till Göteborgsområdet fortsatt stor. Göteborgs universitet är Nordens största universitet och utbildningarna är eftertraktade, liksom de är på Chalmers. Under året beslutade Kommunfullmäktige i Göteborg att anta visionen kring Centrala Älvstaden, det största stadsutvecklingsinitiativet i modern tid. Arkitekter och stadsutvecklare från hela världen har deltagit i framtagandet. Genomförandet kommer att påverka Göteborgs utveckling de kommande hundra åren. Året präglades av de två stora förvärven från Vasakronan och Wallenstam. Från Vasakronan förvärvade vi tre profilfastigheter i form av hovrättsbyggnaden och det så kallade Transatlantichuset på Packhusplatsen samt Gårda Business Center, vilket gjorde oss till största aktör i Gårda. I förvärvet från Wallenstam ingick sex fastigheter i Gamlestaden, centrala Hisingen och Mölndal/Mölnlycke. Innan julhelgerna gjorde vi också klart med ett förvärv av en fastighet i Lilla Bommen med tillträde i januari Förvärvet gjordes från Stena Fastigheter och fastigheten ligger granne med ett av våra befintliga hus, vilket ger stora möjligheter att ta ett samlat utvecklingsgrepp under de kommande åren. Vår strategi är att växa i prioriterade geografiska områden. Förvärven bidrar till denna tillväxt och till att vi får en större kritisk massa, vilket innebär att vi kan erbjuda befintliga och potentiella hyresgäster ännu fler möjligheter att hitta nya lokaler i vårt bestånd. Är vi tillräckligt stora på respektive delmarknad lägger vi även grunden för effektiv förvaltning och fastighetsskötsel. Stark fastighetsmarknad Den positiva utvecklingen speglar även av sig på fastighetsmarknaden där vakansgraden i centrala lägen är rekordlåg och där hyrorna har ökat med 25 procent på bara några år. I mindre centrala lägen är utvecklingen stabil. Cirka 65 procent av våra fastighetstillgångar finns i de centrala delarna av Göteborg och vi har kunnat dra fördel av marknadsläget genom att omförhandla hyreskontrakt och hyra ut tomma lokaler, vilket gett avtryck i god värdeutveckling på fastigheterna. De stora förvärven under året finansierades genom nyemissioner till nya och befintliga ägare om sammanlagt 330 mkr samt nyupptagande av krediter från våra banker. Med de tillväxtplaner vi har för Platzer är det helt avgörande att ha goda relationer med de aktörer som förser oss med kapital. Min uppfattning är att vi det gångna året har stärkt våra positioner hos samtliga finansiärer. Ett fastighetsutvecklande företag När vi förvärvar en fastighet eller investerar i befintliga innehav är målet att över tid kunna öka värdet med minst 20 procent genom att förbättra kassaflödet. Det gör vi genom en 4 PLATZER ÅRSREDOVISNING 2012

5 vd har ordet Under 2012 tog Platzer ytterligare kliv mot att bli ledande inom kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet. Vi förstärkte våra positioner i strategiska områden med tillväxtpotential. Det gäller centrala Göteborg inklusive Gårda och Backaplan, men också Gamlestaden, Mölndal och Mölnlycke Företagspark. kombination av investeringar och en långsiktig förvaltning med hållbarhet och ansvarstagande för miljön i åtanke. Vårt arbetssätt bygger på ett decentraliserat och målstyrt synsätt där fastighetsförvaltarna, tillsammans med fastighetsskötarna och våra specialistfunktioner, upprättar en affärsplan för varje enskild fastighet. Ambitionen är att våra medarbetare ska ta samma ansvar för fastigheterna som om de ägde dem själva. Under 2012 fortsatte utvecklingen av fastigheten Gullbergsvass 1:1, vid Lilla Bommen. Här har vi tillskapat totalt kvadratmeter genom att bygga på två våningsplan. Ett annat exempel är Tingsrättens gamla lokaler i Nordstan som vi rustade upp och omvandlade till hem för tre gymnasieskolor inom AcadeMediakoncernen samt åt CSN. I Gårda där vi idag är största fas tighetsägare förbereder vi för nybyggnation på en fastighet. Vi är även stora i Högsbo. Här krävs det ett mer samlat grepp om stadsutvecklingen för att området ska kunna lyfta. Som en av de största fastighetsägarna i området tar vi en aktiv roll i det arbetet. Vår grundsyn är att när det sker stadsutveckling i ett område är det alltid positivt för fastighets ägarna och vi medverkar därför i ytterligare ett antal utvecklingsområden såsom Backa plan, nya älvförbindelsen vid Lilla Bommen och Gamle stadstorgets utveckling. Resultat Förvärv, fastighetsutveckling och en effektiv förvaltning ledde, tillsammans med stabilt låga räntenivåer, till att vi under 2012 kunde förbättra resultatet väsentligt. Förvaltningsresultatet ökade med över 50 procent till 130 mkr och resultatet efter skatt förbättrades med 115 procent till 157 mkr. I resultatet ingår positiva värdeförändringar på 108 mkr. Detta beror främst på genomförda utvecklingsinsatser i befintliga fastigheter samt på att några av de nyförvärvade fastigheterna utvecklades bättre än förvärvskalkylerna. Resultatet har även i år belastats negativt med undervärden i derivatportföljen om cirka -55 mkr. Derivaten kommer över tid att gå mot noll, och därmed ge en positiv resultat effekt i kommande bokslut om vi inte löser dem i förtid, vilket vi inte har för avsikt att göra. Sammantaget innebär det att samtliga finansiella, fastighetsrelaterade och aktierelaterade nyckeltal antingen har förbättrats eller behållits på en önskad nivå. Redo för nya utmaningar I och med de genomförda förvärven är vi idag ett väsentligt större företag med ett betydligt mer attraktivt fastighetsbestånd och fler lokaler att erbjuda våra hyresgäster. Vi har också bra förutsättningar och möjligheter till finansiering av nya förvärv. Och vi har en väloljad organisation. Inriktningen framåt är att fortsätta expandera genom fastighetsförvärv och fastighetsutveckling. Vi är på god väg mot de tillväxtmål som ägarna till bolaget satte upp 2008 och vi är i det närmaste helt börsfähiga. Vi ser fram emot att kunna erbjuda en vidare krets ägare att investera i ett bolag med totalt fokus på en av Sveriges mest spännande fastighetsmarknader. Jag är övertygad om att det visionsarbete som gjorts i vår region de senaste åren innebär att det under kommande år kommer att riktas allt mer intresse mot utvecklingen av staden Göteborg. Vi kommer att vara fortsatt aktiva i denna process. Göteborg i mars 2013 P-G Persson VD PLATZER ÅRSREDOVISNING

6 vision, affärsidé, STRATEGI och kärnvärden Strategisk INRIkTNING Vision Platzer ska vara det ledande fastighetsbolaget inom kommersiella lokaler i Göteborgsområdet. Det naturliga förstahandsvalet. Affärsidé Från en ledande position ska Platzer effektivt med miljöhänsyn och hög kvalitet utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet till nytta för kunder, medarbetare och ägare. Ambition Fortsätta växa på Göteborgsmarknaden och befästa sin ställning som en av de ledande aktörerna på marknaden. Finansiella mål Substansvärde per aktie: 40 kr (2017) Avkastning på eget kapital: Riskfri ränta +5 procentenheter Soliditet: 30 procent Räntetäckningsgrad: 1,5 ggr Strategi Stärka marknadspositionen i Göteborg på utvalda delmarknader. Bli marknadsledande aktör inom respektive delmarknad. Kontinuerligt utvärdera nya delmarknader. Sträva mot långsiktiga hyresförhållanden genom att aktivt arbeta med kundrelationer. Systematiskt bearbeta hyresmarknaden för att nå nya kunder. Sträva mot ständig förbättring av fastighetsportföljen genom aktiv förvaltning och föräd- ling med fokus på god kostnadseffektivitet, hög uthyrningsgrad och optimal hyresgästsammansättning. Finansiera verksamheten genom befintligt ägarkapital, nytt ägarkapital i form av emission av B-aktier till befintliga och nya ägare samt lånefinansiering. Vid all affärs- och projektutveckling är strävan att över tid förbättra bolagets nyckeltal. Kärnvärden Platzer har arbetat fram tre kärnvärden. Kärnvärdena och dess förtydliganden ska fungera som ledstjärnor och ge stöd inför olika val samt skapa utrymme för personligt ansvar. Frihet under ansvar Jag vågar satsa för att lyckas. Jag visar stolthet över mitt arbete och tar ansvar för min roll. Jag tar ansvar för min kompetens och personliga utveckling. Jag tar hjälp när jag behöver. Långsiktig utveckling Jag söker aktivt möjligheter till värdeskapande tillväxt. Jag bidrar till hållbar utveckling av våra fastigheter, områden och staden. Jag bygger långsiktiga relationer. Jag söker ständig förbättring. Öppenhet Jag är öppen för nytänkande och förändring. Jag vågar ta upp saker när jag inte är nöjd. Jag delar med mig av mina erfarenheter. Jag för en öppen och affärsmässig dialog. AVKASTNING PÅ EGET KAPITAL % RÄNTETÄCKNINGSGRAD ggr 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % SOLIDITET , Avkastning på eget kapital Mål Räntetäckningsgrad Mål Soliditet Mål Mål; riskfri ränta + 5 procentenheter 6 PLATZER ÅRSREDOVISNING 2012

7 VerkSAMHETEN verksamheten Platzer är ett fastighetsutvecklande bolag med fokus på kommersiella lokaler i Göteborgsområdet. Bolaget tar ett långsiktigt ansvar för utvecklingen av både fastigheter och områden. Samtidigt ger ett tydligt fokus på Göteborgs - området en god marknadskännedom och en nära relation till hyresgästerna. Platzer har idag koncentrerat sitt innehav till främst Göteborg CBD (Central Business District), Gårda, och Högsbo, men bolaget äger även fastigheter vid Backaplan samt i Gamle staden, Kärra, Mölndal och Mölnlycke Företagspark. Goda marknadsförutsättningar Fastighetsmarknaden i Göteborg har under senare år utvecklats väl och spås vara fortsatt stark. Hittills under 2000-talet har antalet invånare i Göteborgsregionen ökat med 12 procent och uppgår till cirka , varav i Göteborgs stad. Den starka utvecklingen visar sig i form av både hyresnivåer och vakansgrad. I centrala Göteborg har hyresnivåerna varit stigande sedan 2009, medan de legat stilla i ytterområdena. Motsvarande tendens finns när det gäller vakansgrad där framför allt moderna lokaler i centrala lägen är eftertraktade. Under de kommande åren kommer Göteborg att genomgå en omfattande förvandling där stadsutvecklingsfrågorna präglar det offentliga samtalet. Viktiga delar i denna utveckling är framväxten av Centrala Älvstaden, byggandet av Västlänken och fortsatta investeringar i och kring hamnen Nordens största och mest betydelsefulla logistiknav. Kundnära förvaltning Genom att koncentrera sitt fastighetsbestånd till ett antal definierade områden i Göteborgsområdet kan Platzer erbjuda sina hyresgäster en service som präglas av närhet och engagemang, samtidigt som verksamheten bedrivs effektivt. Förvaltningen utförs i två marknads områden City och Storgöteborg. I respektive område finns det 3-4 förvaltare och lika många fastighetsskötare som arbetar tillsammans i team. Olika kunder har olika behov Marknadsområde City omfattar främst CBD, Gårda, Gamlestaden och ett par fastigheter på Stigberget. Beståndet utgörs främst av kontorslokaler. Marknadsområde Storgöteborg består av Högsbo, Hisingen, Mölndal och Mölnlycke. Här är fastigheterna en blandning av kontor och lager/industri. Hyresgästerna utgörs av både privata och offentliga företag och institutioner, liksom av såväl små som större aktörer. I Platzers fastigheter finns bland annat två av Göteborgsområdets mest spännande life science-bolag (Mölnlycke Health Care och Cochlear), fyra gymnasieskolor, logistikjätten DB Schenker, Göteborgs-Posten, Försäkringskassan och många fler. Varje hyresgäst har sina behov som Platzer ständigt strävar efter att möta. Ansiktet mot kunderna Fastighetsskötarna och förvaltarna har kontinuerlig kontakt med hyresgästerna. Genom att arbeta i team med tydligt ansvar för ett begränsat antal fastigheter kommer medarbetarna nära kunderna. Det märks också i bolagets kund undersökning. De tjänster som inte utförs av egen personal köps in via samarbetspartners. I linje med att Platzer är ISO-certifierat ställs tydliga krav på varje samarbetspartner. PLATZER ÅRSREDOVISNING

8 VerkSAMHETEN Gullbergsvass 1:1, Lilla Bommen 3, Göteborg NKI-mätningar sedan 2009 Platzers mål är att företagets hyresgäster ska vara nöjda med företaget som hyresvärd. Som en del i förbättringsarbetet görs varje år en kundundersökning där hyresgästerna får frågor om vad de tycker om Platzer och det arbete som utförs. Resultaten av 2012 års undersökning blev något lägre än 2011 och NKI-värdet hamnade på 74 jämfört med föregående års 76. De frågeområden där Platzer får högst betyg av kunderna är hantering av felanmälan och hur lätt det är att få kontakt med företaget. I de fria kommentarerna är det ofta fastighetsskötare eller förvaltare som lyfts fram. Platzer får också högt betyg vad gäller hur man är som hyresvärd. NÖJD KUNDINDEX NKI Platzer har genomfört fyra undersökningar sedan Under 2012 var snittet för branschen 72, jämfört med 71 året innan. Fastighetsutveckling Vid sidan av förvaltningen är fastighets- och projektutveckling Platzers kärnverksamhet och utvecklingsperspektivet finns med redan vid fastighetsförvärv. Ambitionen är att åstadkomma en värdestegring om 20 procent på alla investeringar, oavsett om det handlar om förvärv eller utveckling av befintliga fastigheter. Det största fastighetsutvecklingsprojektet under senare år har varit Gullbergsvass 1:1 vid Lilla Bommen. Här har Platzer tillskapat totalt kvadratmeter genom att bygga på två våningsplan på de båda huskropparna. De sista kvadratmetrarna färdigställs under Från Tingsrätt till skolor Ett annat exempel är Tingsrättens gamla lokaler i Nordstan som i praktiken utgjordes av ett äldre hus byggt på 1890-talet och ett som var ungefär 100 år yngre. Utmaningen låg i att husen var anpassade för den tidigare verksamheten och innehöll bland annat ett antal större salar. Idag är fastigheten hem för tre gymnasieskolor inom AcadeMediakoncernen samt åt CSN. 8 PLATZER ÅRSREDOVISNING 2012

9 VerkSAMHETEN Bosgården 1:71, Södra Ågatan 4, Mölndal Utöver att skolverksamhet var en passande verksamhet i lokalerna ligger också fastig heterna nära Brunnsparken som är knutpunkt för kollektivtrafiken. Platzer har också bland annat utvecklat fas tigheterna Kärra 80:6 samt Högsbo 13:6. Fastigheten i Kärra var tidigare lager, men gjordes under Platzers ledning om till bilverkstad för Mechanum. En total investering på cirka 4 mkr resulterade i en värdeökning på 10 mkr. Projektutveckling Till skillnad från fastighetsutveckling, som innebär att vidareutveckla en befintlig fastighet, omfattar projektutveckling hela utvecklingsprocessen från mark till färdig och uthyrd fastighet. I ett bolag som Platzer med tillväxtfokus, men begränsad storlek, finns begränsade resurser till en stor projektportfölj. I takt med att bolaget växer ökar dock utrymmet för fler projektfastigheter. I Gårda Norra, där Platzer äger fem förvaltningsfastigheter finns även två projektfastigheter med goda förutsättningar för nybyggnad av kontor. Först ut är Gårda 3:14 där bygglov är klart och uthyrningsarbetet pågår. Platzers största hyresgäster (i bokstavsordning) AcadeMedia Cochlear Conciliance DB Schenker Domstolsverket Flexlink Försäkringskassan Göteborgs-Posten Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Mechanum Migrationsverket Mölnlycke Health Care PEAB Stadium Unionen De största privata fastighetsägarna i Göteborgsområdet av kommersiella lokaler* Fastighetsägare kvm Eklandia (Castellum) Wallenstam Vasakronan Platzer Bygg-Göta Harry Sjögren (Castellum) Balder Alecta Stena Fastigheter GE Real Estate Diligentia Kungsleden * Sammanställning av uppgifter från hemsidor/extern info PLATZER ÅRSREDOVISNING

10 Fastighetsbestånd Fastighetsbestånd Platzer förvaltar och utvecklar fastigheter för att på så sätt skapa värdetillväxt. Platzer är i en expansiv fas och under året förvärvades nio fastigheter medan fyra såldes. Netto - tillväxten i fastighetsbeståndet var kvadratmeter, motsvarande drygt 20 procent. Platzer äger, förvaltar och utvecklar kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet. Fastigheterna kan delas upp i tre geografiska områden: Centrala Göteborg (Centrum och Stigberget), Västra Göteborg (Högsbo och Älvsborg) och Övriga Göteborg (Hisingen, Gamlestaden, Mölndal och Mölnlycke). Genom lönsam tillväxt strävar Platzer efter att vara den ledande aktören i samtliga prioriterade områden. Idag är företaget den ledande aktören i Lilla Bommen, Gårda och Högsbo. Fastighetsbeståndet Vid årsskiftet 2012/2013 omfattade fastighetsbeståndet totalt 55 fastigheter. Det var en ökning med fyra fastigheter sedan året innan. Den totala uthyrningsbara ytan var drygt ( ) kvadratmeter. Av dem var 61 procent kontor, 26 procent industri/lager, 2 procent butiker och 11 procent övrigt, bland annat två parkeringshus. Vid årsskiftet 2012/2013 var den ekonomiska uthyrningsgraden 94 procent. Hyresutveckling Platzer har 497 lokalhyreskontrakt. Av dessa förhandlades 41 om under Den genomsnittliga återstående löptiden är 44 månader (51). Se diagram över kontraktsstruktur. Hyresnivåerna ökade under året med i genomsnitt 8 procent till kr per kvadratmeter (1 268). Utvecklingen var starkast i centrala Göteborg, medan hyrorna i mindre centrala lägen var stabila. Förändringar i fastighetsbeståndet Under 2012 genomförde Platzer två större fastighetsförvärv om totalt kvm uthyrningsbar yta. Sex av fastigheterna förvärvades från Wallenstam och tre från Vasakronan. De nya fastigheterna ökade Platzers innehav till drygt kvm. Nyförvärven inkluderar Gårda Business Center, två byggnader vid Packhusplatsen, två i Mölndal, två i Mölnlycke, en vid Vågmästareplatsen och en i Gamlestaden. Samtliga nyförvärv är huvudsakligen kontorsfastigheter. ÅTERSTÅENDE LÖPTID HYRESKONTRAKT, ANDEL AV HYRESVÄRDE MARKNADSVÄRDE PER FASTIGHETSTYP 7% 6% 7% 80% % Kontor Övrigt Industri/lager Projektfastigheter 10 PLATZER ÅRSREDOVISNING 2012

11 Gårda 16:17, Drakegatan 6-10, Göteborg (Gårda Business Center) FASTIGHETER PLATZER ÅRSREDOVISNING

12 Fastighetsbestånd Högsbo 13:6, E A Rosengrens gata 17, Göteborg Bagaregården 17:26, Gamlestadsvägen 3, Göteborg Under året såldes också tre fastigheter till Harry Sjögren AB. Fastigheterna ligger i Högsbo och omfattar totalt kvm. Dessutom såldes en fastighet i Backa till Trafik verket. Investeringar i befintligt bestånd Platzer har fått bygglov för kvadratmeter nytt kontorshus i Gårda Norra. Under 2012 påbörjades rivningsarbetet för att ge plats åt en modern kontorsfastighet som integreras med den nya bostadsbebyggelsen i området. Inflyttning är planerad till Under året inleddes också etapp två i den tidigare nämnda påbyggnaden av två våningar på en fastighet vid Lilla Bommen. I Högsbo byggde Platzer under året om en fastighet på E A Rosengrens gata 17 (Högsbo 13:6) för flera olika nya hyresgäster, bland annat YIT Sverige AB som hyr kvadratmeter. Platzer påbörjade även en hyresgästanpassning för Mölnlycke Health Care som utökar sina lokaler med nästan kvadratmeter på Gamlestadsvägen. Fastigheten är en av de som Platzer förvärvade av Wallenstam under sommaren Mölnlycke Health Care flyttar in i de nyrenoverade lokalerna under våren Vid Masthuggstorget påbörjade Platzer renovering av fasaderna på den fastighet som många göteborgare känner som det blåa huset. I och med en ny fasad kommer huset att bli vitt och grått. Totalt uppgick fastighetsinvesteringarna i befintliga fastigheter till 151 mkr (197). Fastigheternas värde Platzer redovisar fastigheterna till verkligt värde i årsredovisningen. Samtliga fastigheter har värderats internt per den 31 december med en tioårig kassaflödesmodell som bas. För att verifiera den interna värderingen har en extern värdering genomförts på 34 procent av beståndet. Värderingen gav en värdeförändring under 2012 om +108 mkr (+63). Det redovisade värdet för hela fastighetsbeståndet uppgick till mkr (4 504) den 31 december MARKNADSVÄRDE PER GEOGRAFISKT OMRÅDE AREA PER GEOGRAFISKT OMRÅDE INVESTERINGAR OCH TRANSAKTIONER Mkr % 62% 27% 49% % 24% Centrala Göteborg Västra Göteborg Övriga Göteborg Centrala Göteborg Västra Göteborg Övriga Göteborg Investeringar i befintligt bestånd Fastighetsförvärv Fastighetsförsäljning 12 PLATZER ÅRSREDOVISNING 2012

13 Fastighetsbestånd Solsten 1:132, Konstruktionsvägen 14, Mölnlycke FINANSIERING Platzer har goda och upparbetade relationer med sina banker och en stabil ägarbild. Det ger en bra grund för fortsatt tillväxt. Eget kapital Under 2012 genomförde Platzer två nyemissioner av B-aktier. Den 29 juni genomfördes en riktad emission till nya och befintliga ägare om 180 mkr och den 2 juli genomfördes en andra emission om 150 mkr som tecknades av Wallen stam AB. Båda emissionerna skedde till en kurs om 24,54 kronor per aktie. Eget kapital uppgick den 31 december till mkr (1 359), motsvarande 25,77 kr per aktie (23,84). Soliditeten uppgick till 29 procent (30). Lånefinansiering Platzers finanspolicy beskriver hur finansverksamheten ska bedrivas och fastställs årligen av styrelsen, se vidare sidan 35. All lånefinansiering sker genom svenska banker. Upplåningen sker oftast med kort räntebindning, vilken genom räntederivat omvandlas till längre räntebindning. Derivaten redovisas till verkligt värde i balansräkningen och värdeförändringar i resultaträkningen. Dessa uppgick 2012 till -54,8 mkr (-55,8). De räntebärande skulderna uppgick per årsskiftet till mkr (2 931). Kapitalbindningstiden uppgick till 1,2 år (2,3). Räntebindningstiden, inklusive effekter av tecknade ränteswapar, var 3,4 år (2,1). Den 31 december uppgick den genomsnittliga låneräntan till 3,55 procent (3,75). Belåningsgraden var 66 procent (65). EGET KAPITAL Mkr RÄNTEBÄRANDE SKULDER Mkr BELÅNINGSGRAD % och 2009 redovisades inte enligt IFRS 2008 och 2009 redovisades inte enligt IFRS 2008 och 2009 redovisades inte enligt IFRS PLATZER ÅRSREDOVISNING

14 medarbetare och ORGANISATION medarbetare och ORGANISATION Platzers medarbetare arbetar under stor frihet och ges samtidigt omfattande ansvar. Genom att Platzer fokuserar på Göteborgs - området ger detta också förutsättningar för nära och goda relationer till hyresgästerna. Inför 2013 genomförde Platzer en organisationsförändring för att anpassa bolaget till de nya utmaningar ett större fastighetsbestånd innebär. Målet var att höja specialiseringsgraden hos stödfunktioner samt att ytterligare stärka fokuseringen på uthyrning, kundrelationer och utveckling av fastigheterna. För att hantera det växande fastighetsbeståndet anställde Platzer fyra nya medarbetare och hade per sista december 37 anställda (33). Av dessa var 21 män och 16 kvinnor. Medel åldern var strax under 40 år och den genomsnittliga anställningstiden 5,6 år. Organisation Platzers fastighetsbestånd är organiserat i två marknadsområden, City och Storgöteborg. För varje område finns en fastighetschef samt ett antal förvaltare och fastighetsskötare. I de flesta fall är fastighetsskötarna och förvaltarna indelade i team om två personer som tillsammans har hand om en grupp fastigheter. Förvaltarna och fastighetsskötarna är Platzers ansikte mot kunderna. Att varje fastighet har sin egen förvaltare och fastighetsskötare har flera fördelar. För det första möter kunderna samma personer i den löpande kontakten med Platzer. För det andra får förvaltarna och fastighetsskötarna en gedigen kunskap om de byggnader och kunder de har ansvar för. Ambitionen är att medarbetarna tar samma ansvar för sina respektive fastigheter som om de ägde dem själva. Som en del i denna ambition upprättar förvaltarna treåriga affärsplaner för varje fastighet. Vidare har Platzer en specialistenhet, Projekt & Teknik, som arbetar med genomförande av projekt och planerade underhållsåtgärder samt energioptimering. Platzers projektledare fungerar som en beställarorganisation. Eftersom kostnaderna varierar och beloppen ofta är stora är också de potentiella besparingarna betydande. God projektledning samt engagerade och kunniga projektledare ökar förutsättningarna för god ekonomi och lyckat genomförande i projekten. Målmedvetet personalarbete Medarbetarna är en nyckelfaktor i Platzers strävan för en nära relation till kunder och hyresgäster. Medarbetare som trivs och utvecklas på jobbet är en förutsättning för goda kundrelationer. Platzer genomför årligen en medarbetarundersökning och upprättar ett NöjdMedarbetarIndex (NMI), vilken bekräftar att medarbetarna upplever ett gott klimat. Kärnvärden Under 2012 har Platzer gjort en genomlysning av sina grundläggande värderingar vilket har resulterat i delvis nya kärnvärden. I grunden ligger en betoning på öppenhet och transparens, vilken också kan uttryckas som ärlighet, en förutsättning för att bygga långsiktiga kundrelationer. Platzers kärnvärden ska fungera som led stjärnor i verksamheten, ge stöd i valsituationer och skapa utrymme för personligt ansvar. Platzers kärnvärden är Frihet under ansvar Långsiktig utveckling Öppenhet 14 PLATZER ÅRSREDOVISNING 2012

15 medarbetare och organisation Könsfördelning 2012 Mkr Män Kvinnor Totalt Styrelse Ledning Övriga Totalt Nyckeltal Mkr Antal anställda Personalomsättning, % Medelålder, år Anställningstid, år 5,6 5,5 5,0 Sjukfrånvaro, % ANDEL MÄN OCH KVINNOR Antal 12 ÅLDERSFÖRDELNING 56% 44% Kvinnor Män Ålder PLATZER ÅRSREDOVISNING

16 MiljöARBETE Miljöarbete Det dagliga miljöarbetet bedrivs systematiskt enligt ISO och är integrerat i verksamheten. Under 2012 har Platzer bland annat miljöcertifierat ytterligare byggnader och arbetat vidare med att nå upprättade miljömål. I affärsidén fastslås att Platzer med miljöhänsyn och hög kvalitet ska utveckla och förvalta kommersiella fastigheter i Göteborgsområdet till nytta för kunder, medarbetare och ägare. Platzer strävar efter att samarbeta med hyresgäster och leverantörer för att aktivt välja bättre miljöval i alla led, från hyreskontrakt, via system- och materialval i byggnationsskeden, under hyresperioden genom bland annat avfallshantering, samt slutligen vid en eventuell avflyttning. Detta innebär att miljöfrågorna blir en naturlig del av verksamheten. Platzers miljöpåverkan Platzers miljöpåverkan uppstår både vid fastighetsdrift och byggnation samt från kunder och leverantörers verksamheter. En fastighet belastar miljön under hela dess livscykel, från att den byggs, under livstiden och slutligen vid rivning. Den största påverkan orsakas av energianvändning, materialanvändning och avfallsgenerering. Ambitionen tydliga miljöförbättringar Platzers ambition är att bedriva ett kontinuerligt miljöarbete som leder till tydliga förbättringar. Därmed stärks den långsiktiga konkurrenskraften och värdetillväxten, vilket är till nytta för kunder, medarbetare och ägare. Platzer har ett miljöledningssystem och är sedan 2009 certifierade enligt ISO Detta fungerar som garant för ett kontrollerat och strukturerat arbetssätt avseende miljöfrågor. Under 2012 har Platzer förnyat sin certifiering och förlängt certifikatet till och med Platzers övergripande miljömål Medverka till miljöcertifiering av minst en stadsdel (senast 2016). Samtliga fastigheter ska vara miljöcertifierade, enligt EU Green Building, senast fem år efter det att de har förvärvats. Samtliga nybyggda fastigheter ska miljöcertifieras. Som en naturlig del i Platzers ambitioner att växa sig starkare i Göteborgsområdet engagerar sig bolaget aktivt i stadsutvecklingen. För att skapa stadsdelar som är miljömässigt och socialt hållbara arbetar Platzer med att skapa samarbeten med övriga aktörer. En certifiering av stadsdelar är ett verktyg för framgång i dessa frågor. Vid årsskiftet var elva fastigheter certifierade enligt EU Green Building. Utöver detta hade ytterligare tre ansökningar skickats in. Under året ansökte Platzer också om att klassi fiera en befintlig fastighet enligt Miljöbyggnad. Verksamheten är sedan 2011 koldioxidneutral. Som ett led i miljöarbetet redovisar Platzer sedan lång tid tillbaka miljöstatistik för respektive fastighet via hemsidan. Målsättningen med detta är att involvera och engagera också hyresgästerna för att gemensamt arbeta för en bättre miljö. För att nå de övergripande målen har Platzer brutit ned dem till detaljerade mål och handlingsplaner på årsbasis. Delmålen och tidigare års måluppfyllelse redovisas på bolagets hemsida. Platzer bedriver inte tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken. 16 PLATZER ÅRSREDOVISNING 2012

17 MiljöARBETE Älvsborg 178:2, Redegatan 1, Långedrag PLATZER ÅRSREDOVISNING

18 flerårsöversikt och nyckeltal flerårsöversikt Mkr Resultaträkning Hyresintäkter Fastighetskostnader Förvaltningsresultat Värdeförändringar förvaltningsfastigheter Resultat före skatt Årets resultat Balansräkning Förvaltningsfastigheter Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Eget kapital Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Övrigt Fastigheter, antal Uthyrningsbar yta, kvm (tusental) Fastighetsinvesteringar Medelantal anställda nyckeltal Mkr Finansiering Skuldsättningsgrad, ggr 2,2 2,2 2,2 Räntetäckningsgrad, ggr 2,0 1,8 2,2 Belåningsgrad, % Soliditet, % Avkastning på eget kapital, % 9,9 5,8 11,4 Fastigheter och förvaltning Direktavkastning förvaltningsfastigheter, % 5,7 5,4 5,6 Överskottsgrad förvaltningsfastigheter, % Ekonomisk uthyrningsgrad förvaltningsfastigheter, % Hyresvärde förvaltningsfastigheter, kr/kvm Återstående genomsnittlig löptid hyreskontrakt, månader NKI

19 aktien och aktieägar samt DEFINITIONER aktien och aktieägare Platzer har efter de två nyemissioner som genomfördes 2012 en ägargrupp bestående av 10 bolag eller grupper av privatpersoner. Platzer Fastigheter Holding AB bildades 1 januari 2008 av Ernström & C:o, Brinova Fastigheter och Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Ägarna formulerade en ägarvision som innebär att Platzer ska genom lönsam tillväxt nå ett fastighetsbestånd på cirka 10 mdkr och utgöra ett attraktivt placeringsalternativ samt nå en börsnotering. Dessa ägare deltog under 2011 i en nyemission som tillförde Platzer 150 mkr. Under 2012 genomfördes två nyemissioner, vilka till största delen tecknades av nya ägare. Dels genomfördes en emission om 150 mkr som tecknades av Wallenstam i samband med Platzers fastighetsförvärv om 950 mkr från Wallenstam. Dels genomfördes en kontant emission om 180 mkr, varav 130 mkr tecknades av nya ägare. Den 31 december 2012 fördelade sig aktiekapitalet i Platzer på 20 miljoner A-aktier med ett röstvärde på 10 röster per aktie samt 50,4 miljoner B-aktier med ett röstvärde på en (1) röst per aktie. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,10 kr. Nyckeltal Eget kapital, kr 25,77 23,84 23,11 Resultat efter skatt, kr 2,47 1,41 2,50 Kassaflöde från den löpande verksamheten 2,22 1,29 2,01 Genomsnittligt antal aktier, tusental Antal aktier per bokslutsdagen, tusental Aktieägare i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Antal aktier Andel röster Andel kapital Skagerack Holding AB (Ernström & C:o AB) ,9% 14,2% Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän Fastigheter AB ,4% 22,9% Brinova Fastigheter AB ,6% 20,1% Familjen Hielte / Hobohm med bolag ,7% 27,4% Wallenstam Aktier AB ,4% 8,7% Lesley Invest AB ,8% 2,9% Länsförsäkringar Blekinge ,4% 1,4% Länsförsäkringar Norrbotten ,4% 1,4% Gårda Intressenter AB ,2% 0,7% Skäreleja AB ,1% 0,3% Totalt % 100% Definitioner Avkastning eget kapital Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital, omräknas till helårsvärde för delårsperiod. Belåningsgrad Räntebärande skulder dividerat med fastigheternas bokförda värde. Direktavkastning Driftsöverskott i procent av fastigheternas bokförda värde vid periodens slut, omräknas till helårsvärde för delårsperiod. Ekonomisk uthyrningsgrad Hyresintäkter i procent av hyresvärde där hyresintäkter definieras som debiterade hyror jämte tillägg som ersättning för värme och fastighetsskatt och hyresvärde definieras som hyresintäkter plus bedömd marknadshyra för outhyrda ytor (i befintligt skick). Hyresvärde, kr/kvm Hyresvärde dividerat med uthyrningsbar yta där hyresvärde definieras som hyresintäkter plus bedömd marknadshyra för outhyrda ytor (i befintligt skick). Nyckeltal per aktie Eget kapital beräknas på antal aktier per bokslutsdagen, övriga beräknas på genomsnittligt antal aktier. Räntetäckningsgrad Resultat efter finansiella intäkter dividerat med räntekostnader. Skuldsättningsgrad Räntebärande skulder dividerat med eget kapital. Soliditet Eget kapital dividerat med balansomslutningen. Överskottsgrad Driftsöverskott i procent av hyresintäkterna. PLATZER ÅRSREDOVISNING

20 21 Förvaltningsberättelse 23 Resultaträkning Koncernen 24 Balansräkning Koncernen 25 Förändringar i eget kapital Koncernen 26 Kassaflödesanalys Koncernen 27 Resultaträkning Moderbolaget 28 Balansräkning Moderbolaget 51 Revisionsberättelse 31 Noter 29 Förändringar i eget kapital Moderbolaget 30 Kassaflödesanalys Moderbolaget 20 Nordstaden 14:1, Postgatan 13, Göteborg

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015

VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 VACSE AB (PUBL) DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2015 PERIODEN I KORTHET Hyresintäkterna uppgick till 82,7 mkr (54,4) Driftsöverskottet ökade med 49 procent till 70,3 mkr (47,3) Förvaltningsresultatet ökade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Vita Huset i Nyköping AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD

Bolagsstämma 2015-04-28. P-G Persson, VD Bolagsstämma 2015-04-28 P-G Persson, VD Innehåll 1. Året som gick 2014 2. Första kvartalet 2015 3. Fastigheter och områden 4. Värdeskapande 5. Vägen framåt Balltorp 1:135 Affärsidé 1. Platzer skapar värde

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2011 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2011-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen

PRESSINFORMATION från Wallenstamkoncernen Wallenstam grundades 1944 och är med drygt 10.000 bostäder i sitt bestånd ett av Stockholm Fondbörs största bostadsfastighetsbolag. Med en yta om ca 1.000.000 kvm och ett börsvärde på ca 1 miljard kronor

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse:

Sammanfattningen på sidan 5, punkt B.12 får följande lydelse: Stockholm, 5 juni 2015 TILLÄGG 2015:1 TILL GRUNDPROSPEKT AVSEENDE ATRIUM LJUNGBERG AB (PUBL) MTN-PROGRAM Tillägg till grundprospekt avseende Atrium Ljungberg AB (publ) ( Atrium Ljungberg ) MTNprogram,

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010

Akelius Fastigheter AB. Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB Bokslutsrapport januari till mars 2010 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Bokslutsrapport januari till mars 2010 Hyresintäkter uppgick till 618 Mkr (734) Vinster från

Läs mer

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding

Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Årsredovisning 2013 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse...... 3 Flerårsjämförelse. 4 Förslag till vinstdisposition 4 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen...

Läs mer

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69

F I N A N S I E L L A R A P P O R T E R. Resultaträkning 66. Balansräkning 67. Förändring av eget kapital 68. Kassaflödesanalys 69 Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65 Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not

Läs mer

DELÅRSRAPPORT jan-mars

DELÅRSRAPPORT jan-mars 2014 DELÅRSRAPPORT Hyresintäkterna ökade till 130 mkr (115) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 49 mkr Periodens resultat uppgick till 14 mkr (57) Fastighetsvärdet ökade till 6 958 mkr (6

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012

Fortnox International AB (publ) - Bokslutskommuniké januari - december 2012 Fortnox International AB (publ) Bokslutskommuniké januari december 212 Fjärde kvartalet 212 Nettoomsättningen uppgick till 41 (453) tkr Rörelseresultatet uppgick till 9 65 (1 59) tkr Kassaflödet från den

Läs mer

Årsredovisning 2012 GoodCause Holding

Årsredovisning 2012 GoodCause Holding Årsredovisning 2012 GoodCause Holding Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Flerårsjämförelse 3 Förslag till vinstdisposition 3 Styrelsens yttrande över den föreslagna vinstutdelningen 4 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2005. AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2005 AB Stuvaren i Sundsvall Aktiebolag Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL AKTIEBOLAG Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar

Läs mer

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688

Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 DELÅRSRAPPORT 2012 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2012-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014. Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr

Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014. Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr Delårsrapport 1 januari _ 30 juni 2014 Hyresintäkterna ökade till 261 mkr (231) Förvaltningsresultatet förbättrades med 25 % till 105 mkr Periodens resultat uppgick till 85 mkr (145) Fastighetsvärdet ökade

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009

Akelius Fastigheter AB. Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - sept 2009 Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 sept 2009 Hyresintäkter ökade till 3 554 Mkr (3 000) Vinster från

Läs mer

Årsrapport januari december 2012

Årsrapport januari december 2012 Årsrapport januari december 2012 Intäkterna ökade till 853 Mkr (775), en ökning med 10 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99) och som helhet till 98 procent

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2012

Delårsrapport januari mars 2012 Delårsrapport januari mars 2012 Intäkterna ökade till 202 Mkr (191), en ökning med 6 procent. Den ekonomiska uthyrningsgraden för bostäder uppgick till 99 procent (99). Driftnettot ökade till 83 Mkr (71).

Läs mer

Delårsrapport Januari september 2008

Delårsrapport Januari september 2008 Delårsrapport Januari september 2008 Hyresintäkterna ökade med 10 % till 2 341 (2 124) Mkr. Kontrakterad årshyra ökade till 3 660 Mkr och översteg redovisad årshyra 3 091 Mkr med 18 %. Vakansgraden minskade

Läs mer

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB.

Den 1 december bytte Vasakronan AB namn till Vasakronan Fastigheter AB. Vasakronan Fastigheter AB Bokslutsrapport Januari december 2008 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). AP Fastigheter valde i samband med förvärvet

Läs mer

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009

Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Presentation vid bolagsstämma i Malmö 29 april 2009 Active Properties AB info@activeproperties.se www.activeproperties.se Active Properties AB infoactive@properties. s e www.activeproperties.se Affärsidé

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2013

Delårsrapport Januari mars 2013 Delårsrapport Januari mars 2013 Period 1 januari - 31 mars 2013 Nettoomsättningen uppgår till 58 992 (43 057) kkr motsvarande en tillväxt om 37 %. Organisk tillväxt uppgår till 7 % Rörelseresultatet uppgår

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Kvartalsrapport januari - mars 2014

Kvartalsrapport januari - mars 2014 Kvartalsrapport januari - mars 2014 Omsättningen för januari-mars 2014 uppgick till 1 860 KSEK (4 980 KSEK) Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -196 KSEK (473 KSEK) Rörelseresultatet uppgick

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ)

Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Årsredovisning för Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) (556817-1812) Räkenskapsåret 100831-101231 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB Årsredovisning Sida 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Styrelsen och Verkställande direktören för Inev Studios AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

BRF Byggmästaren 13 i Linköping

BRF Byggmästaren 13 i Linköping Årsredovisning för BRF Byggmästaren 13 i Linköping Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen

Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Delårsrapport januari - juni 1999 Anders Diös AB (publ) Koncernen Resultat efter skatt Periodens resultat efter skatt ökade med 31,2 Mkr till 69,9 Mkr (38,7). I resultatet ingår realisationsvinster med

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Grythyttan Whisky AB (publ) Org.nr. 556727-3684 Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q4 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2014 Bokslutskommuniké JANUARI-DECEMBER 2014 HELÅRET 1 JANUARI-31 DECEMBER 2014 Hyresintäkterna

Läs mer

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930

Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812. Kvartalsrapport 20110101-20110930 Hyresfastighetsfonden Management Sweden AB (publ) Organisationsnummer: 556817-1812 Kvartalsrapport 21111-21193 VD HAR ORDET HYRESFASTIGHETSFONDEN MANAGEMENT SWEDEN AB (publ) KONCERNEN KVARTALS- RAPPORT

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden

Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009. Viktiga händelser under helåret 2009. Viktiga händelser efter rapportperioden Kiwok Nordic AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2009 Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 3,7 (-) MSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar för perioden uppgick

Läs mer

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT

KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT KVARTALSRAPPORT Q1 2015 STRIKT KONFIDENTIELLT SAMMANFATTNING VD-ord Resultatbrygga Utfall - nyckeltal Mounir Tajiou, VD Exerton Verksamheten har under Q1 2015 präglats av förvaltningsarbete i fastigheten

Läs mer

Delårsrapport 1 januari _ 31 mars 2015. Hyresintäkterna ökade till 139 mkr (130) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 59 mkr

Delårsrapport 1 januari _ 31 mars 2015. Hyresintäkterna ökade till 139 mkr (130) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 59 mkr Delårsrapport 1 januari _ 31 mars 2015 Hyresintäkterna ökade till 139 mkr (130) Förvaltningsresultatet förbättrades med 20 % till 59 mkr Periodens resultat uppgick till 39 mkr (14) Fastighetsvärdet ökade

Läs mer

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2002. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2002 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift är att iordningställa,

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB GoodCause Holding AB Org nr 556672-9769 ÅRSREDOVISNING 2006 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt andra räkenskapsår,

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Årsredovisning 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2013, bolagets tjugofemte verksamhetsår. Verksamhet Bolagets verksamhet består

Läs mer

Havells Sylvania Sweden AB

Havells Sylvania Sweden AB Årsredovisning Havells Sylvania Sweden AB Räkenskapsår 2012-01-01-2012-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed att en med denna undertecknade kopia likalydande resultat- och

Läs mer

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31

Årsredovisning för. Spiffx AB 556856-0246. Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Årsredovisning för Spiffx AB Räkenskapsåret 2014-07-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad styrelseledamot intygar härmed dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet,

Läs mer

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt

Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt Hexatronic Scandinavia AB (publ) Bokslutskommunike 1 september 2009 till 31 augusti 2010 Sämre försäljning på grund av förseningar i projekt På grund av flera förseningar i projekt har försäljningen minskat

Läs mer

Halvårsrapport januari juni 2012

Halvårsrapport januari juni 2012 Västerås Stockholm Provinsfastigheter I AB (publ) Obligationslån 8,5 % Allokton I 2015 Januari juni 2012 April juni 2012 Nettoomsättning för perioden uppgick till Nettoomsättning för perioden uppgick till

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké

Happy minds make happy people. H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké Happy minds make happy people H1 Communication AB (publ) bokslutskommuniké 212 Bokslutskommuniké Väsentliga händelser under 212 Redan under 211 aviserade vi att planen för att nå ett kostnadseffektivare

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7).

Delårsrapport 1 JANUARI 31 MARS. Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Delårsrapport 2008 1 JANUARI 31 MARS Omsättningen för perioden uppgick till 21,3 miljoner kronor (23,7). Resultatet (EBITA) för perioden uppgick till 2,4 miljoner kronor (2,7). Detta motsvarar en rörelsemarginal

Läs mer

GOODCAUSE HOLDING AB

GOODCAUSE HOLDING AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GOODCAUSE HOLDING AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GoodCause Holding AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll

Läs mer

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013

Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068. Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Kiwok Nordic AB (publ) Org. nr. 556665-3068 Delårsrapport 1 juli 30 september 2013 Koncernen Koncernens nettoomsättning för perioden uppgick till 100,0 (50,6) TSEK Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar

Läs mer

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS)

Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Bilaga 1 Effekter av övergång till redovisning i enlighet med International Financial Reporting Standards (IFRS) Effekter i moderbolagets redovisning I samband med övergången till redovisning enligt IFRS

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Delårsrapport 1/2015

Delårsrapport 1/2015 Delårsrapport 1/2015 Januari-mars 2015, AMHULT 2 AB (publ) Nettoomsättning för perioden uppgick till 1 990 (790)TSEK. Resultatet för perioden -418 (-304) TSEK efter skatt. Resultat per aktie (före och

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 1 (8) Årsredovisning för räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Styrelsen för Borås Golf AB avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Styrelsen för Kävlinge Golfbana AB (publ) avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q1 DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-MARS 2015 Delårsrapport JANUARI-MARS 2015 Hyresintäkterna ökade med 4,2 % (5,5 %)

Läs mer

Förvärva, Utveckla och Förvalta

Förvärva, Utveckla och Förvalta Presentation bolagsstämma 27 april 2007 Förvärva, Utveckla och Förvalta kommersiella fastigheter i regioner med god tillväxt företrädesvis i södra Sverige. Bakgrund Active Properties koncernen bildas i

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner

Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Pressmeddelande 2005-10-10 Kungsleden köper bestånd för 5,5 miljarder - ger utökade möjligheter till transaktioner Fastighetsbolaget Kungsleden AB (publ) förvärvar från Weland Fastigheter och Fågelviks

Läs mer

2011 Christofer Carlsson

2011 Christofer Carlsson Carlsson & Berger Entreprenad Invest grundades med affärsidén att bygga flerfamiljshus av hög kvalitet, design och med mer genomtänkta planlösningar och högklassigare materialval än våra kollegor i branschen

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012

Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Gullberg & Jansson AB (publ) Delårsrapport januari - juni 2012 Nettoomsättning 15 105 (12 816) KSEK Rörelseresultat 2 505 (2 806) KSEK Resultat efter skatt 1 873 (2 077) KSEK Resultat per aktie 0,43 (0,51)

Läs mer

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB

Årsredovisning. Svensk Privatläkarservice AB Årsredovisning för Svensk Privatläkarservice AB 556794-9408 Räkenskapsåret 2013 1 (7) Styrelsen för Svensk Privatläkarservice AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse

Läs mer

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015

KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 KVARTALSRAPPORT 1 januari 31 mars 2015 för Apikal Fastighetspartner AB (publ) Org.nr. 556921-1708 Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Bolaget skall som verksamhet tillhandahålla lånekapital

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ)

Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Årsredovisning för Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Fastställelseintyg Undertecknad verkställande direktör i Investeringsaktiebolaget Cobond (publ) intygar härmed

Läs mer

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012

Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Mabi Rent AB (publ.) Bokslutskommuniké 2012 Nettoomsättning under 2012 för Mabi Rent AB var 235 263 TKR (151 802), en ökning med 65% jämfört med 2011. Resultat efter finansiella poster var 3 298 TKR (6

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB

DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB Q2 DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB 2 IKANO BOSTAD STOCKHOLM HOLDING AB DELÅRSRAPPORT JAN-JUNI 2015 Delårsrapport JANUARI-JUNI 2015 DELÅRET 1 JANUARI-30 JUNI 2015 Hyresintäkterna

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Roxi Stenhus Gruppen AB

Roxi Stenhus Gruppen AB Roxi Stenhus Gruppen AB Kvartalsrapport 1 jan - 31 mars 2008 Omsättningen 13 804 Tkr Resultat efter finansiella poster -157 Tkr Roxi Stenhus Gruppen AB (publ) Organisationsnummer 556681-9149 Godsvägen

Läs mer

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för MYTCO AB 556736-5035. Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30. Innehållsförteckning: Årsredovisning för MYTCO AB Räkenskapsåret 2010-05-01-2011-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 4 Redovisningsprinciper

Läs mer

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30

Arsredovisning ror rakenskapsaret 2015-02-18-2015-04-30 1(8) A Group Of Retail Assets Sweden AB Org nr 5594-3641 Arsredovisning ror rakenskapsaret 215-2-18-215-4-3 Styrelsen och verkstallande direktoren avger fdljande arsredovisning. Innehall forvaltningsberattelse

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449

Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) 2014-01-01 2014-12-31 556884-5449 Gagnef Golf AB ÅRSREDOVISNING 1 (7) Styrelsen för Gagnefs Golf AB avger härmed årsredovisning för år 2014. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Bolaget har under året 2014 hyrt banan -18-hålsbanan, korthålsbanan

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2013 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672

ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 ÅRSREDOVISNING 2014 ÅRSREDOVISNING FÖR TECTONA CAPITAL AB (PUBL.) 556713-3672 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Ställda

Läs mer

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB

Årsredovisning. Oberoende Elhandlare Service OES AB Årsredovisning för Oberoende Elhandlare Service OES AB 556616-7911 Räkenskapsåret 2014 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3 Balansräkning 4 Kassaflödesanalys 5 Tilläggsupplysningar

Läs mer

Dividend Sweden AB (publ)

Dividend Sweden AB (publ) Årsredovisning för Dividend Sweden AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand

Delårsrapport januari-mars 2014. Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Delårsrapport januari-mars 2014 Lund, 22 april 2014 CEO Per Johansson CFO Tommy Åstrand Agenda Väsentliga händelser januari-mars 2014 Om Tribona Fastighetsförvaltning Finansiell ställning Januari-mars

Läs mer

Examens-/kandidatarbete 2011

Examens-/kandidatarbete 2011 Fa s t i g h e t s u t v e c k l i n g Examens-/kandidatarbete 2011 Gullbergsvass 5:10 - en centralt placerad fastighet i ett område som är under utveckling Gårda 3:12 - en fastighet med en hyresgäst Högsbo

Läs mer

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010

Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Kvartalsrapport januari-mars 2010 januari mars 2010 Free2move laddar för kraftig expansion Nettointäkterna Q1 uppgick till 2,5 MSEK Rörelseresultatet uppgick till 0,5 MSEK Orderstock 14,2 MSEK 2,5 2 1,5

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Svenska Tecknare Association of Swedish Illustrators and Graphic Designers Hornsgatan 103 SE-117 28 Stockholm, Sweden T: +46 8 556 029 10 info@svenskatecknare.se www.svenskatecknare.se Föreningen Svenska

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 1 DF Certifiering AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2004-09-01--2005-12-31 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ)

DELÅRSRAPPORT. 1 januari 2012 till 31 mars 2012. Keynote Media Group AB (publ) 1 (13) Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2012 kl. 12.00. Keynote Media Groups Certified Adviser på First North är Remium AB. Tel. +46 8 454 32 00, ca@remium.com DELÅRSRAPPORT 1 januari

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Flästa Källa AB (publ)

Flästa Källa AB (publ) Årsredovisning för Flästa Källa AB (publ) Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser

Läs mer