KALLELSE. Datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. Datum 2014-10-20"

Transkript

1 OSBY KOMMUN KALLELSE Datum Sida 1(2) Kommunstyrelsen OBS! Tid: onsdag den 29 oktober 2014 klockan 10:00 Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande av dagordning 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Meddelanden 5. Information och överläggningar 6. Kl 10:00 Fiber i tätorter i Osby kommun IP-only och Samhällsutvecklare Karin Sigvardsson föredrar ärendet 7. Kl 11:30 Arbetsmarknadsprogram Projektledare Anders Nilsson föredrar ärendet 8. Kl 13:00 T.f. ekonomichef Evy Ågren föredrar alla budgetärendena Budget 2015, Bidrag till samlingslokaler år Budget 2015 IT-plan Budget 2015, Kommunalt partistöd 11. Budget 2015, Kommunstyrelsen 12. Budget 2015, Tillsyns- och tillståndsnämnden 13. Budget 2015, Revisorerna 14. Budget 2015, Valnämnden 15. Budget 2015, Barn- och skolnämnden 16. Budget 2015, Vård och omsorgsnämnden 17. Budget 2015, Överförmyndaren 18. Budget 2015, Finansförvaltningen 19. Budget 2015, Utdebitering 20. Budget 2015, Flerårsplan, finansiella mål Budget 2015, Kommunens övergripande mål innehållande, målområde, inriktningsmål och indikatorer

2 Ärende 22. Övergripande regler m.m. budget Budget 2015, Flerårsplan Budget 2015, Borgensavgift 25. Borgensram 2015, Fjärrvärme i Osby AB 26. Borgensram 2015, Osbybostäder AB 27. Ram för upplåning SBVT; upprättande av avtal som inte regleras i kommunens taxeföreskrifter 29. Motion; framtagande av ett fungerande dagvatten- och avloppssystem i Osby kommun 30. Motion; skydd av vattenförsörjningen i Osby kommun 31. Upphävande av fastighetsplan (tomtindelning) för kv Spanten inom Osby, Osby kommun 32. Medborgarförslag, tydligare renhållningsföreskrifter för Osby kommun 33. Förslag till inriktningsbeslut kring kommunhus 34. Organisation samhällsbyggnad 35. Motion om kommunalt mångfaldspris 36. Medborgarförslag; inackorderingstillägg för gymnasieelever som läser program med inriktning Nationel idrottsutbildning (NIU) vid fristående skolor 37. Lärlingsutbildning Ekbackeskolan Verksamhetschef Roger Johansson föredrar ärendet 38. Reviderade bidrag avseende fördelning av bidrag till studieförbunden Kultur- och fritidschef Arne Grau Amnér föredrar ärendet 39. Örkeneds gamla gymnastiksal 40. Taxor för konstgräsplan på Osby idrottsplats 41. Ägandeförhållanden, drift och skötsel av konstgräsplan och omklädningsutrymmen Osby idrottsplats samt vidare utveckling av idrottsplatsen 42. Medborgarförslag om att skapa vandringsled utmed Helge å, delen Spinneriet - Götabruk 43. Medborgarförslag för åtgärder - Medborgarförslag om turismfrämjande åtgärder Anders Pettersson Ordförande Yvonne Kvist Sekreterare

3

4 Anmälan om delegationsbeslut, kommunstyrelsen Fastighetsstrateg; kommunledningskontoret: Bostadsanpassningsbidrag (Dnr 2014.ks0504, Dnr 2014.ks0531, Dnr 2014.ks057 Administratör, verksamhetsområde Samhällsbyggnad/mark och plan: Parkeringstillstånd rörelsehindrad kort 699 (Dnr2014.ks2213) Parkeringstillstånd rörelsehindrad kort 700 (Dnr2014.ks2213) Assistent, verksamhetsområde Samhällsbyggnad/ Kultur och fritid: Lotteritillstånd Osby Simsällskap (Dnr2014.ks0316) Lotteritillstånd Osby Kyrkliga Missionssyförening, Osby (Dm 2014.ks0316) Verksamhetsområdeschef; Utbildning och arbete: Reseersättningsbidrag (Dm2014.ks ) Rektor; Naturbruksgymnasiet: Utredning gällande kränkning av elev i skog 2 (Dnr2014.ks ) Utredning gällande kränkning av elev i fiske 1 (Dnr2014.ks ) Utredningssekreterare; kommunledningskontoret: Ramavtal; vägmärken och avstängningsmaterial (Dnr2014.ks ) Ramavtal; maskindiskmedel (Dnr2014.ks ) Ramavtal; Upphandling; resebyråtjänster (Dnr2014.ks ) T.f. kommunchef; kommunledningskontoret: Avtal gällande skolskjuts (Dnr2014.ks ) Verksamhetsområdeschef; vård och omsorg Upphandling av IT-stöd för inköpsanalys inklusive konsultstöd för implementering, utbildning samt support och underhåll (Dnr2014.ks )

5

6 Meddelanden Nedanstående handlingar finns tillgängliga på sammanträdet och på hemsidan under kallelser och protokoll, meddelanden och information. a Sveriges kommuner och landsting -Information om Sveriges kommuner och lanndstings satsning för att stötta kommuner, landsting och regioner i arbetet med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. En del utav denna satsning utgör skriften Tillgänglighet för alla. Mer information om arbetet finns på 0 Sveriges kommuner och landsting -Inbjudan till Mänsklliga rättighetsdagarna som äger rum i Umeå Folkets Hus den november Mer information finns på och på # Sveriges kommuner och landsting -Cirkulär 14:37; Nya mallar avseende uppsägning på grund av arbetesbrist -Cirkulär 14:38; Budgetförutsättningar för åren m Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak -Information om EU- programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Mer information finns på

7

8 Information och överläggningar Länsstyrelsens återkallelse av tidigare överlåtet ansvar för operativ tillsyn enligt miljöskyddslagen Information om Kommuninvest; Svenska kommuner och landsting i samverkan Roger Johansson; verksamhetsområdeschef för Utbildning och arbete informerar om delegationsbeslut

9 KOMMUNINVEST Svenska kommuner och landsting i samverkan Örebro Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens ordförande Osby kommun Osby För att kunna sänka medlemmarnas låneräntor byter vi strategi för den nödvändiga kapitalförstärkningen. I stället för att få in kapital via extra marginaler på lån, väljer vi att göra det genom inbetalning av medlemsinsatser. För att undvika framtida finanskriser vill EU höja bankernas och finansinstitutens kapitalbas. Syftet är att finansaktörerna ska säkerställa sin betalningsförmåga i stressade situationer. Det mått som EU använder är bruttosoliditet (se faktaruta). Ett slutgiltigt besked om krav på bruttosoliditet förväntas från EU i slutet av Siktet är att kravet ska gälla från och med Vilka nivåer som bestäms är oklart. Det har talats om en fast nivå på 3 procent för alla, men också om ett spann mellan 1,5 och 4 procent, beroende på hur riskfylld verksamheten anses vara. I ägarstyrelsen siktar vi - mot bakgrund att Kommuninvest är ett lågriskinstitut - på 1,5 procent var Kommuninvest-koncernens bruttosoliditetsgrad 0,97 procent. Vid halvårsbokslutet 2014 har nivån ökat till 1,12 procent. Kommuninvests arbete för att nå det förväntade kravet Vår strategi hittills för att nå det förväntade EU- kravet på ökad kapitaltäckning är känd för de flesta. Genom att höja räntan på våra lån har vinstmarginaler skapats, vilka har använts för att öka det egna kapitalet. Denna strategi har på sitt sätt fungerat. Vi rör oss mot det beslutade målet på 1,5 procent. Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: Styrelsens säte: Örebro Postadress: Box 124, Örebro Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 Tel: Fax: E-post: Internet:

10 KOMMUNINVEST Svenska kommuner och landsting i samverkan Samtidigt har effekten av detta vägval blivit att du som medlem har fått betala en högre ränta på Kommuninvests lån. Nytt vägval för att nå den förväntade bruttosoliditetsnivån Vi har förstått att det är många medlemmar som föredrar en ny modell för att förstärka det egna kapitalet. Den bygger bl.a. på extra medlemsinsatser. Denna möjlighet fick klartecken genom stadgeändring redan på förra årsstämman. Beslutet kräver dock ett formellt bifall även på 2015 års stämma för att kunna verkställas. Fördelar med det nya vägvalet - Räntan på lån blir lägre. - Större valfrihet för den enskilde medlemmen. Redan nu sänker vi räntan på våra lån Vår övertygelse är att vi ägare ser fördelen av det nya vägvalet. Och att vi tillsammans Vi har genomfört medlemssamråd samt träffat politiker och tjänstemän i olika sammanhang. Det gör att vi känner oss säkra på att alla tar sitt ansvar för att förstärka Kommuninvests kapital redan under nästa år. Därför kommer vi - i stället för att invänta stämmans formella beslut - redan nu sänka räntan på våra lån. Så här jobbar vi vidare... Vår övertygelse är att vi ägare ser fördelen av det nya vägvalet. Och att vi tillsammans innebär att vi behöver en rejäl förstärkning av det egna kapitalet. Denna ökning ska åstadkommas med nya medlemsinsatser, fortsatta vinstmedel - om än på lägre nivå än nu - samt övriga former av kapitaltillskott (t.ex. utökning av det nuvarande förlagslånet). Som styrelsen utlovade i våras kommer en detaljerad plan för detta arbete att presenteras i samband med kommande medlemssamråd och 2015 års föreningsstämma.

11 KOMMUNINVEST Svenska kommuner och landsting i samverkan Tillsammans äger vi Sveriges pålitligaste finansinstitut Vår övertygelse är att vi ägare ser fördelen av det nya vägvalet. Och att vi tillsammans fortsätter att utveckla ett stabilt Kommuninvest som fullföljer det uppdrag vi som ägare efterfrågat. Även i framtiden ska vi vara det självklara alternativet för den som vill ha stabil tillgång till fördelaktiga lån. I både goda och dåliga tider. Vänliga hälsningar KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING Ordförande Vice ordförande PS Så snart som möjligt kommer vi att skicka en beräkning som beskriver hur kapitaliseringen via medlemsinsatser fördelar sig på respektive medlem. Den kommer också att visa hur mycket som återstår för att nå de nivåer som beskrivs i de nya stadgarna. Vad är bruttosoliditet? Kapitalkravsmåttet bruttosoliditet (på engelska leverage ratio) uttrycks som kvoten mellan kapital och totala tillgångar. Ett finansinstitut med litet kapital och stora skulder kommer att fa svårt att tillgodose kravet, medan den som har stort kapital och små skulder har det lättare. Hur mycket pengar behövs? För närvarande har Kommuninvest-koncernen en bruttosoliditet på 1,12 procent (juni 2014). Eftersom bruttosoliditetsgraden utgörs av en procentsats kommer det faktiska beloppet i kronor att vara en följd av Kommuninvests balansomslutning vid mättillfället. Vid en balansomslutning på 400 miljarder innebär en kapitaltäckningsgrad på 1,5 procent att verksamheten behöver ett kapitaltillskott på 2,8 miljarder.

12 KOMMUNINVEST Svenska kommuner och landsting i samverkan

13 OSBYKOMMUN hfv " l Kommunledningskontoret Skåne 201^ BESLUT (7) Dnr Kontaktperson Objekt Miljöavdelningen Miljötillsynsenhetcn Paulina Rautio Osby kommun Tillsyns- och tillståndsnämnden Återkallelse av tidigare överlåtet ansvar för operativ tillsyn enligt miljöskyddslagen Beslut Länsstyrelsen Skåne beslutar med stöd av 1 kap. 21 miljötillsynsforordningen (2011:13) att återkalla den operativa tillsynen enligt miljöbalkcn för miljöfarlig verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), vad avser följande anläggning: Fjärrvärme i Osby AB:s förbränningsanläggning Gullarpsverket ( , dossier A), Mossvägen 35, Osby Detta beslut medför att Länsstyrelsens beslut om överlämnande av tillsyn, den 6 november 1996 dnr upphävs. Beslutet ska gälla från och med den 1 oktober Bakgrund Länsstyrelsen har den 6 november 1996 (dnr ) fattat beslut om att överlåta viss tillsyn enligt miljöskyddslagen till Osby kommun. Länsstyrelsens beslut gäller Fjärrvärme i Osby AB:s förbränningsanläggning Gullarpsverket. Tidigare beslut om överlåtelse av operativ tillsyn till kommunen är fattade med stöd av miljöskyddslagen och hänvisar till äldre, ej längre gällande vcrksamhetskoder i miljöskyddsförordningen. Det innebär att nuvarande delegationsbeslut kan leda till tolkningssvårigheter och en osäkerhet om vilken myndighet som har tillsynsansvaret. För att klargöra tillsynsansvaret och bidra till att effektivisera tillsynsarbetet har Länsstyrelsen tagit initiativ till en översyn av samtliga beslut om överlåtelse av operativ tillsyn i länet. Detta bedöms vara möjligt genom att»04-1>44i Oiby llrtliil omsmliwhe»vlilujudom Postadress Besöksadress Telefon Malmö Kungsgatan Kristianstad O Boulevarden 62 A Bankgiro E-post www

14 BESLUT 2(7) Länsstyrelsen Skåne Dnr fatta nya beslut om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken, där tillsynsansvaret tydliggörs och där kunskap om verksamhetens miljöpåverkan, erfarenheter av kommunens arbete utifrån gällande EU:s rättsakter och svensk lagstiftning samt myndigheternas uppdrag och organisation i övrigt vägs in i bedömningen. Länsstyrelsen har den 21 januari 2014 genomfört samråd med kommunen gällande översyn av gällande beslut om överlåtelse av tillsyn. En tidplan diskuterades där nytt beslut avsågs kunna träda i kraft den 1 januari 2015 under förutsättning att kommunens hemställan om överlåtelse inkom senast den 31 maj Hemställan om fortsatt övertagande av operativ tillsyn enligt miljöbalken beslutades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2014, 67 mot bakgrund av Tillsyns- och tillståndsnämndcns beslut den 27 februari 2014, 30. Osby kommun hemställer hos Länsstyrelsen i Skåne län om fortsatt övertagande av operativ tillsyn för Gullarpsverket, Fjärrvärme i Osby AB från och med den 1 januari Lagstiftning Vid prövning av en framställan om överlåtelse ska Länsstyrelsen enligt 1 kap. 20 miljötillsynsförordningen: 1. beakta omfattningen av tillsynsobjektets miljöpåverkan, 2. den kommunala nämndens möjligheter att uppfylla kraven i 1 kap 6-12 miljötillsynsförordningen, 3. den kommunala nämndens förutsättningar för att utöva tillsyn över tillsynsobjektens hantering av kemiska produkter i den utsträckning sådan hantering förekommer, 4. kommunens interna ansvarsfördelning för drift av och tillsyn över kommunala verksamheter, 5. Länsstyrelsens egna förutsättningar för att fortsättningsvis kunna ge effektiv tillsynsväglcdning i frågor som rör tillsynsobjckten, 6. möjligheten att inom ett län utöva en effektiv tillsyn, och 7. övriga frågor av betydelse för överlåtelse av tillsynsuppgiften. Enligt 1 kap. 19 miljötillsynsförordningen kan en överlåtelse av uppgiften att utöva operativ tillsyn avse: 1. en viss typ av tillsynsobjekt, 2. en viss typ av tillsynsobjekt med undantag för ett visst eller vissa tillsynsobjekt eller

15 BESLUT Länsstyrelsen Skåne Dnr ( 7 ) 3. ett visst tillsynsobjckt. Miljöfarliga verksamheter indelas i tillståndspliktig (A, B) respektive anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet (C) samt övriga miljöfarliga verksamheter (U). Generellt gäller att Generalläkaren utövar operativ tillsyn över Försvarets verksamheter, Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för A- och B-verksamheter och den kommunala nämnden utövar den operativa tillsynen på C- och U-verksamheter. Länsstyrelsen kan efter hemställan från kommunen delegera sitt tillsynsansvar till den kommunala nämnden. Att bedriva operativ tillsyn innebär att kontrollera att miljöbalkens regler och myndigheternas och domstolarnas beslut efterlevs samt att vidta de åtgärder som behövs för att verksamhetsutövare ska följa reglerna. En annan uppgift är att genom rådgivning, information och liknande, skapa förutsättningar för att miljöbalkens ändamål ska kunna tillgodoses. Det övergripande syftet är att tillsynsmyndigheterna ska säkerställa en rättssaker, likvärdig och effektiv mitjöbalkstillsyn för att uppnå målet en hållbar utveckling. Naturvårdsverket samt Tillsyns- och föreskriftsrådet driver frågan att endast en tillsynsmyndighet bör vara ansvarig inom ett och samma tillsynsobjekt enligt miljöbalken, dvs att tillsynen i möjligaste mån bör följa den princip som gäller vid tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter. I praktiken innebär det att Länsstyrelsen vid tillsyn på en A- eller B-verksamhet även bedriver tillsyn på övrig förekommande miljöfarlig verksamhet, dvs sådana verksamheter och anläggningsdelar som är anmälningspliktiga eller utgör s.k. U-verksamhet. Ett sådant förfarande underlättar både för tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren. I vissa fall kan det dock vara oundvikligt att två tillsynsmyndigheter blir ansvariga för samma tillsynsobjckt, t.ex. vid tillsyn enligt olika tillsynsområdcn i miljöbalken eller tillsyn enligt olika lagar. Länsstyrelsens bedömning Länsstyrelsen bedömer att det generellt sett är mera ändamålsenligt att överlåta den operativa tillsynen för enstaka tillsynsobjekt än att överlåta en hel bransch. Tillståndspliktiga verksamheter inom en och samma bransch kan omfattas av olika verksamhetskodcr med i hög grad varierande miljöpåverkan och kan därför kräva olika kompetens. Vidare bedömer Länsstyrelsen att det inte är lämpligt att överlåta den operativa tillsynen över verksamheter med kommunöverskridande påverkan.

16 BESLUT Länsstyrelsen Skåne Dm S ( 7 ) För att Länsstyrelsen ska kunna fullfölja sitt uppdrag och kunna ta ansvaret för den regionala tillsynsvägledningen, förutsätter det att operativ tillsyn i tillräcklig omfattning fortsatt bedrivs på Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsens erfarenhet, även från den tillsynsvägledning som ges från centrala myndigheter till Länsstyrelsen, att tillsynsväglcdningen förlorar i kvalitet när myndighetens vardagliga arbete fjärmas från tillsynsområdct. Förutom förutsättningarna att bedriva effektiv tillsynsvägledning och behov av att samla kompetens regionalt finns enligt Länsstyrelsens bedömning behov av att beakta möjligheten att samordna tillsynen enligt Sevcso och miljöbalken, om verksamheten omfattas av IED-dircktivet och andra EU-rättsliga rättsakter med krav på nationell återrapportering samt om verksamheter ingår i ett område där det finns tydliga samband i miljökonsekvenserna, till exempel i form av utsläpp till vatten eller buller, från de ingående verksamheterna. Inför beslut om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken har Länsstyrelsen att ta hänsyn till kommunens kompetens inom tillsynsområdet, vilka resurser som behövs för utövande av tillsynen samt huruvida nämndorganisationen strider mot kommunallagen eller om den interna ansvarsfördelningen inom kommunen inte är lämplig. Hjälpmedel vid bedömningen är bland annat kommunens reglemente och matrikel samt nämndens behovsutredning, tillsynsplan och delegationsordning. Gällande kommunens hemställan om överlåtelse av den operativa tillsynen enligt miljöbalken gör Länsstyrelsen följande bedömning: Organisation: Tillsyn och ärendehandläggningen avseende miljöfarlig verksamhet ligger organisatoriskt under Tillsyns- och tillståndsnämnden. Tillsyns- och tillståndsnämnden har budgetansvar för personal och verksamhet. Utförandet av den operativa tillsynen hanteras av Myndighetsfunktionen (räddningstjänst, miljö och bygg) som består av en myndighetschef (f.d. miljöchefen), 3 miljöinspektörer, 2 bygginspektörer, 2 administratörer och 45 brandmän. Myndighetsfunktionen ligger organisatoriskt under Samhällsutvecklingsenhcten tillsammans med tre andra funktioner (Kultur- och fritid, Driftsenheten samt Mark och plan) som alla lyder under en Samhällsutvccklingschef, tillika chef över funktionen Kultur och fritid. Frågan om jäv och otillbörlig påverkan inom nuvarande förvaltningsorganisation kan inte uteslutas. Detta på grund av att Myndighetschefen har verksamhetsansvar för

17 BESLUT Länsstyrelsen Skåne Dnr S04-1S s ( 7 ) sådana delar av verksamhet som Myndighetsfunktionen har tillsynsansvar över och att Samhällsutvecklingschefcn, som är chef över Myndighetschefen, har ansvar för sådan verksamhet som Myndighetsfunktionen har tillsynsansvar över. Resurser: Inom kommunen arbetar för närvarande 3 personer (2,5 årsarbetskrafter) med tillsyn och ärendehandläggning enligt miljöbalken. Av dessa är en person involverade i den operativa tillsynen över tidigare delegerat tillsynsobjekt. Kompetens: Berörd tillsynspersonal inom Miljöenheten bedöms ha erforderlig kompetens och erfarenhet för fortsatt tillsyn över aktuella tillsynsobjekt. Tillsynsobjekt: Förbränning - Den miljöfarliga verksamheten inom Gullarpsverket ( A) bedrivs av det kommunala bolaget Fjärrvärme i Osby AB. Enligt uppgift är ordförande i Tillsyns- och tillståndsnämnden även ledamot i fjärrvärmebolagcts styrelse. Ytterligare en ledamot i Tillsyns- och tillståndsnämnden är ersättare i bolagets styrelse. Kommunfullmäktige anger i sin hemställan att båda ledamöterna anmäler jäv och därmed inte deltar i beredningen eller beslut som rör fj ärrvärmeverket. Sett till såväl antalet ordinarie ledamöter i bolagets styrelse respektive Tillsyns- och tillståndsnämnden som antalet innevånare i Osby kommun bedöms risken för jäv och otillbörlig påverkan som uppenbar, oaktat att berörda ledamöter i nämnden/bolagets styrelse meddelar jäv inför enskilda beslut eller undviker att delta i beredningen av ärenden som berör Gullarpsverket. Med nuvarande sammansättning av Tillsyns- och tillståndsnämnden och rådande förvaltningsorganisation, som även den medför risk för jäv vid beredning och beslut i enskilda ärenden, är det Länsstyrelsens bedömning att den operativa tillsynen gällande Gullarpsverket, Fjärrvärme i Osby AB ska återkallas med hänsyn till 1 kap. 20 fjärde punkten MTF, dvs kommunens interna ansvarsfördelning för drift av och tillsyn över kommunala verksamheter. Avloppsrening I kommunen finns två tillståndspliktiga kommunala avloppsreningsverk för vilka Länsstyrelsen bedriver tillsyn. Verksamheten driftas av Osby kommun. Länsstyrelsen avser behålla tillsynen över Lönsboda

18 BESLUT Länsstyrelsen Skåne Dnr S ( 7 ) 1273 avloppsreningsverk ( ) och Osby avloppsreningsverk ( ) med hänsyn till punkt 4 enligt 1 kap. 20 MTF, dvs kommunens interna ansvarsfördelning för drift av ocli tillsyn över kommunala verksamheter. Takter I kommunen finns sju takter, varav två växttorvtäkter och tre blockstenstäkt. Länsstyrelsen bedriver tillsyn på samtliga takter. Länsstyrelsen bedömer att kommunen på sikt bör kunna upparbeta sådan kompetens som erfordras för ett övertagande av den operativa tillsynen över kommunens båda grusoch bergtäkter. En förnyad hemställan bör dock föregås av en översyn av rådande förvaltningsorganisation. Industriell verksamhet - i kommunen finns två tillståndspliktiga industrier Ekodoor AB och Pureko AB för vilka Länsstyrelsen bedriver tillsyn. Länsstyrelsen avser behålla tillsynen över de båda anläggningarna med hänsyn till punkt 1 enligt 1 kap. 20 MTF, dvs omfattningen av tillsynsobjcktcns miljöpåverkan. Föroreningsskador Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att tillsynsansvaret för föroreningsskador enligt 10 kap. 1 miljöbalken ska åtfölja tillsynsansvaret enligt 9 kap. miljöbalken. Då Länsstyrelsen avser återkallas tillsynen över Gullarpsverket föreligger inget behov av delegation gällande 10 kap. 1 miljöbalken. Sammanfattningsvis Länsstyrelsen finner vid prövning av Osby kommuns hemställan om fortsatt övertagande av operativ tillsyn enligt miljöbalken skäl att återkalla tillsynen för Fjärrvärme i Osby AB:s anläggning Gullarpsverket. I övrigt har kommunen inte hemställt om någon delegation avseende operativ tillsyn enligt 9 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen beslut om återkallelse av den operativa tillsynen för Fjärrvärme i Osby AB:s anläggning Gullarpsverket kommer att gälla från och med den 1 oktober Därmed upphävs tidigare beslut från den 6 november 1996 om överlåtelse av operativt tillsynsansvar till Osby kommun. Länsstyrelsen avser behålla den operativa tillsynen avseende Lönsboda avloppsreningsverk ( ), Osby avloppsreningsverk ( ),

19 BESLUT 7(7) Länsstyrelsen Skåne Dnr Ekodoor AB ( ) och Pureko AB ( ) samt i kommunen förekommande takter. Upplysning Kommunen kan hemställa om överlåtelse av tillkommande tillsynsobjekt. Länsstyrelsen kommer därvid att pröva frågan om uppgiften att utöva operativ tillsyn kan överlåtas utifrån 1 kap. 20 miljötillsynsförordningen. Eventuellt nya beslut om överlåtelse börjar gälla tidigast ett år från beslutsdatum om det inte finns särskilda skäl för ett annat datum. Länsstyrelsen avser att regelbundet följa upp och utvärdera den kommunala tillsynen. Om förutsättningar för överlåtelse enligt 1 kap. 20 miljötillsynsförordningen inte längre finns ska länsstyrelsen återkalla överlåtelsen enligt 1 kap. 21 miljötillsynsförordningen. En återkallelse kan avse ett visst eller vissa tillsynsobjekt eller en typ av tillsynsobjekt. Beslut i detta ärende har efter föredragning för länsöverdirektör Carl Älfvåg tagits av miljödirektör Annelie Johansson, beslutande och miljöjurist Paulina Rautio, föredragande. I den slutliga handläggningen har även enhetschef Gerd Lundquist deltagit. Annelie Johansson Paulina Rautio Kopia: Osby kommun, Kommunfullmäktige Osby kommun, Tillsyns- och tillståndsnämnden Miljötillsynsenheten (e-post) Miljöprövningsenheten (c-post) Rättsenheten (e-post)

20

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6(15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 292 Fiber i tätorter i Osby kommun Dnr 2014.ks Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut Kommunen avyttrar befintligt kommunalägt fibernät till IP-only som sedan ansvarar för en fortsatt fiberutbyggnad genom ett operatörsneutralt fibernät i Osby kommun enligt nedanstående. Slutföra tecknande av koncessions- och samverkansavtal avseende utbyggnad och drift av öppet stadsnät i Osby kommun med IP-only. Upphäva kommunstyrelsens beslut, Förslag till kanalisation 18, i samband med avtalstecknandet. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad Expedierat Utdragsbestyrkande

22 OSBY KOMMUN Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Samhällsbyggnad, Mark och plan Karin Sigvardsson, Samverkansavtal om utbyggnad av fiber i Osby kommun Dnr:2014.ks Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - att kommunen avyttrar befintligt kommunalägt fibernät till IP-Only som sedan ansvarar för en fortsatt fiberutbyggnad genom ett operatörsneutralt fibernät i Osby kommun enligt nedanstående. - att slutföra tecknande av koncessions- och samverkansavtal avseende utbyggnad och drift av öppet stadsnät i Osby kommun med IP-Only. - att upphäva kommunstyrelsens beslut, Förslag till kanalisation 18, i samband med avtalstecknandet. Sammanfattning Bredbandsgruppen har sedan en tid verkat för att få tillstånd en fiberutbyggnad inom Osby kommun i syfte att uppnå uppsatta mål i nationell-, regional- och kommunal bredbandsstrategi. Två aktörer har aviserat sitt intresse IP-Only och Skanova-koncernen/S venska Stadsnät AB. Utifrån de möten som har hållits och det underlag som repektive aktör presenterat förespråkar bredbandsgruppen att det fibernät som kommunen idag äger avyttras och att koncessions- och samverkansavtal ingås med IP- Only. Beslutsunderlag Dokumentation fibernät Osby kommun Ärende I pm daterat beslutade kommunstyrelsen att bilda en bredbandsgrupp vars första uppdrag var att upprätta en bredbandsstrategi. Strategin antogs av kommunfullmäktige i juni Strategin har målsättningen att 90% av kommunens medborgare och näringsidkare år 2020 bör ha möjlighet att ansluta sig till bredband via optofiber med en överföringshastighet på 100 Mbit/s. År 2016 bör alla förskolor, skolor och övriga verksamheter i kommunen ha tillgång till bredband med 100 Mbit/s. Besöksadress Parkgatan 1 Telefon vx Hemsida se PlusGiro Postadress Samhällsbyggnad, Mark och plan Fax Organisationsnr Bankgiro Osby E-post

23 I samband med upprättande av bredbandsstrategin fördes diskussion huruvida kommunen själv hade för avsikt att bygga ut fiber eller om det skulle ske genom extern aktör. Det sistnämnda alternativet ansågs vara rimligast. Bredbandsgruppen har därför fört diskussion med möjliga aktörer i syfte att utröna vem som har bäst förutsättningar att tillgodose uppsatta mål inom en snar framtid. Diskussionerna har resulterat i två möjliga aktörer, Svenska Stadsnät AB och IP-Only. Båda aktörerna har aviserat att de vill förvärva kommunens befintliga fibernät. De kommunala verksamheterna hyr svartfiber och ska vid behov upphandla tjänst eller själv lysa upp fibern, vilket görs idag. Inom ramen för LOU finns ett telekomundantag som innebär att LOU inte gäller för kontrakt som syftar till att möjliggöra för en upphandlande myndighet att tillhandahålla eller driva publika telenät eller för allmänheten tillhandahålla teletjänster (se utdrag ur LOU nedan). Kommunen får sedan handla upp den aktiva kommunikationstjänsten enligt LOU. Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Teletjänster 4 Denna lag gäller inte för kontrakt som huvudsakligen syftar till att ge en upphandlande myndighet möjlighet att tillhandahålla eller driva publika telenät eller att för allmänheten tillhandahålla teletjänster. Övervägande Det är bredbandsgruppens uppfattning att ett enskilt ägarskap av fibernätet i Osby kommun är att föredra då det i annat fall lätt kan uppstå konflikter kring ansvaret vid driftstörningar osv. Genom att avyttra befintligt fibernät i enlighet med beslutsunderlaget, till extern aktör ser gruppen dessutom att den fortsatta utbyggnaden kommer att påskyndas och bli mer omfattande. I syfte att välja aktör har överläggningar skett med IP-Only, TeliaSonera AB/ Svenska Stadsnät AB. Även kommunstyrelsen och ett antal företag bjöds under våren 2014 in till ett informationsmöte med respektive aktör. Vid återkoppling från de företagare som medverkade på informationsmötet har det framkommit att de förespråkar IP-Only. Slutgilltigt förslag till avtal har tagits fram både med Svenska Stadsnät och IP-Only. Avtalen har legat till grund för tjänstemännens bedömning. Den samlade bedömningen har gjorts utifrån ett helhetsperspektiv sett till hela kommunens nytta dvs. såväl de kommunala verksamheterna, kommunala bolagen, näringslivet och invånarna. Vid en sammanvägning av vad som framkommit under överläggningarna har bedömningen gjorts att IP-Only är den aktör med bäst förutsättningar att tillgodose kommunens mål. Samtliga tjänstemän som varit involverade i processen är enliga i valet av samverkansaktör. Det är därför bredbandsgruppens rekommendation att kommunen slutför tecknande av koncessions- och samverkansavtal med IP- Only. Det fortsatta arbetet kommer belasta kommunen med en tjänst på minst 50%. Oddbjörn Aasvold Enhetschef Mark- och plan Karin Sigvardsson Samhällsutvecklare

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M)

Gabriel Melki (S) och Edip Noyan (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[18] Kommunstyrelsen 2011-11-07 Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:00 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör),

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-09-25 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458)

201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) PROTOKOLLSUTDRAG 1[3] Kommunstyrelsen 2013-11-04 Dnr KS/2013:458 201 Ettårsplan 2014 (KS/2013:458) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beslutar att 1. Fastställa kommunstyrelsens

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 1 KARLSTADS KOMMUN Ärende 1 Dnr KS-2012-206 Dpl01 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteskrivelse 2012-04-04 Per Björkengren, 054-5401046 per. bjorkengren@karlstad.se

Läs mer

FÖRENINGSSTÄMMA 2015

FÖRENINGSSTÄMMA 2015 Svenska kommuner och landsting i samverkan 2015-03-30 1 (2) Kommuninvest Ekonomisk förening Medlemmarna FÖRENINGSSTÄMMA 2015 Kallelse Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie

Läs mer

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset

Sammanträdande organ. Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats. Kommunstyrelsen. KTS-salen, Vita Huset 1 KALLELSE Datum KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 2015-04-23 Sammanträdande organ Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 29 april 2015, kl 8.15 Plats Nr Information 1 Kommunstyrelsens ansvarsområde KTS-salen, Vita

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby. Diarienr KST 2014/973 KST 2014/970 KST 2013/856 KST 2014/119 KST 2014/929 KST 2014/930 KST 2014/928

Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby. Diarienr KST 2014/973 KST 2014/970 KST 2013/856 KST 2014/119 KST 2014/929 KST 2014/930 KST 2014/928 KOMMUNSTYRELSEN Kallelse/underrättelse Tid Onsdag 7 januari 2015 kl. 09:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Gruppmöten Kl. 08:00 Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.

En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro. En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros över gripande strategier och budget 2015 med plan för 2016 2017. orebro.se En växande kommun med nya möjligheter. Kommunledningen i Örebros

Läs mer

Budget 2015, Plan 2016-2017

Budget 2015, Plan 2016-2017 Tjänsteskrivelse Sida 1(4) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2014-05-28 Ks/2014:130 041 Budget Budget 2015, Plan 2016-2017 Sammanfattning Förslag

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige. 1. Val av justeringsledamöter KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran

Läs mer

Flens kommun Årsredovisning 2014

Flens kommun Årsredovisning 2014 Flens kommun Årsredovisning 2014 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-06-11 Innehåll KS-ORDFÖRANDE HAR ORDET... 3 2014 I KORTHET... 5 ORGANISATION... 6 OM KOMMUNEN... 7 FRAMTIDEN... 10 OMVÄRLDEN OCH KOMMUNENS

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP)

1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten (KD) 2 Svar på interpellation - Angående sponsring (FP) KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2015-01-16 Tid Torsdagen den 29 januari 2015, Kl 17:30 Plats Hallunda folkets hus, Bragesalen Ärenden Justering 1 Svar på interpellation - Personalsituationen inom socialtjänsten

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 156 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.00 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s), utom 85 Kaj Göransson (s)

Läs mer

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten.

Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2011-11-09 kl. 17.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg Ordförande

Läs mer

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013

Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013 Handlingar till Kommunstyrelsens sammanträde den 30 januari 2013 Sidan 3 av 229 Ärende 1 Sidan 4 av 229 Kommunledningskontoret Sidan 5 av 229 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning

Läs mer

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson

Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson. Sixten Carlsson. Margareta Jakobsson SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2009-11-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 13.45. Blad Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande

Läs mer

Ärende 20. Särskild kapitalinsats till Kommuninvest i Sverige AB

Ärende 20. Särskild kapitalinsats till Kommuninvest i Sverige AB Ärende 20 Särskild kapitalinsats till Kommuninvest i Sverige AB Tjänsteskrivelse 1 (4) 2015-07-06 KS 2014.0374 Handläggare Christian Westas Till Kommunfullmäktige Särskild medlemsinsats till Kommuninvest

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30

Innehållsförteckning. Strategisk plan med övergripande mål. KF protokoll 2007-10-30 3 Innehållsförteckning Budget 2008 samt plan för 2009-2011 Inledande budgetskrivelse----------------------------------------------------------------------------------------- 5 Resultatplan, finansieringsplan,

Läs mer

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30)

Ajournering för gruppmöten (ca 09:30) KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(5) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 3 mars 2015 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Genomgång

Läs mer

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27

Handlingar till sammanträde med. förbundsstyrelsen 2015-03-27 Handlingar till sammanträde med förbundsstyrelsen 2015-03-27 Ärende 1 Dnr: 15-59.012 Styrelseärende 1 2015-03-27 Till förbundsstyrelsen Val av ny ledamot i sociala styrgruppen Claes Danielsson (M), Öckerö,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson

Rose-Marie Åkerblom (c) Kommunhuset 2004-02-02 kl 17 00. Isolde Johansson. Rolf Mattsson 01-25 Plats och tid Långö-lokalen, Kommunhuset i Kungshamn, kl 08 30 14 50. Beslutande Rolf Mattsson (s), ordförande Petra Sundblad (s) Rose-Marie Åkerblom (c) Mats Abrahamsson (m), vice ordförande, 01-17

Läs mer

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby

KALLELSE. Datum 2013-04-17. Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans matsal i Osby KALLELSE Datum 2013-04-17 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Till kommunfullmäktiges ledamöter Till ersättare för kännedom Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 29 april 2013, klockan 18:00. Plats: Parkskolans

Läs mer