KALLELSE. Datum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. Datum 2014-10-20"

Transkript

1 OSBY KOMMUN KALLELSE Datum Sida 1(2) Kommunstyrelsen OBS! Tid: onsdag den 29 oktober 2014 klockan 10:00 Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande av dagordning 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Meddelanden 5. Information och överläggningar 6. Kl 10:00 Fiber i tätorter i Osby kommun IP-only och Samhällsutvecklare Karin Sigvardsson föredrar ärendet 7. Kl 11:30 Arbetsmarknadsprogram Projektledare Anders Nilsson föredrar ärendet 8. Kl 13:00 T.f. ekonomichef Evy Ågren föredrar alla budgetärendena Budget 2015, Bidrag till samlingslokaler år Budget 2015 IT-plan Budget 2015, Kommunalt partistöd 11. Budget 2015, Kommunstyrelsen 12. Budget 2015, Tillsyns- och tillståndsnämnden 13. Budget 2015, Revisorerna 14. Budget 2015, Valnämnden 15. Budget 2015, Barn- och skolnämnden 16. Budget 2015, Vård och omsorgsnämnden 17. Budget 2015, Överförmyndaren 18. Budget 2015, Finansförvaltningen 19. Budget 2015, Utdebitering 20. Budget 2015, Flerårsplan, finansiella mål Budget 2015, Kommunens övergripande mål innehållande, målområde, inriktningsmål och indikatorer

2 Ärende 22. Övergripande regler m.m. budget Budget 2015, Flerårsplan Budget 2015, Borgensavgift 25. Borgensram 2015, Fjärrvärme i Osby AB 26. Borgensram 2015, Osbybostäder AB 27. Ram för upplåning SBVT; upprättande av avtal som inte regleras i kommunens taxeföreskrifter 29. Motion; framtagande av ett fungerande dagvatten- och avloppssystem i Osby kommun 30. Motion; skydd av vattenförsörjningen i Osby kommun 31. Upphävande av fastighetsplan (tomtindelning) för kv Spanten inom Osby, Osby kommun 32. Medborgarförslag, tydligare renhållningsföreskrifter för Osby kommun 33. Förslag till inriktningsbeslut kring kommunhus 34. Organisation samhällsbyggnad 35. Motion om kommunalt mångfaldspris 36. Medborgarförslag; inackorderingstillägg för gymnasieelever som läser program med inriktning Nationel idrottsutbildning (NIU) vid fristående skolor 37. Lärlingsutbildning Ekbackeskolan Verksamhetschef Roger Johansson föredrar ärendet 38. Reviderade bidrag avseende fördelning av bidrag till studieförbunden Kultur- och fritidschef Arne Grau Amnér föredrar ärendet 39. Örkeneds gamla gymnastiksal 40. Taxor för konstgräsplan på Osby idrottsplats 41. Ägandeförhållanden, drift och skötsel av konstgräsplan och omklädningsutrymmen Osby idrottsplats samt vidare utveckling av idrottsplatsen 42. Medborgarförslag om att skapa vandringsled utmed Helge å, delen Spinneriet - Götabruk 43. Medborgarförslag för åtgärder - Medborgarförslag om turismfrämjande åtgärder Anders Pettersson Ordförande Yvonne Kvist Sekreterare

3

4 Anmälan om delegationsbeslut, kommunstyrelsen Fastighetsstrateg; kommunledningskontoret: Bostadsanpassningsbidrag (Dnr 2014.ks0504, Dnr 2014.ks0531, Dnr 2014.ks057 Administratör, verksamhetsområde Samhällsbyggnad/mark och plan: Parkeringstillstånd rörelsehindrad kort 699 (Dnr2014.ks2213) Parkeringstillstånd rörelsehindrad kort 700 (Dnr2014.ks2213) Assistent, verksamhetsområde Samhällsbyggnad/ Kultur och fritid: Lotteritillstånd Osby Simsällskap (Dnr2014.ks0316) Lotteritillstånd Osby Kyrkliga Missionssyförening, Osby (Dm 2014.ks0316) Verksamhetsområdeschef; Utbildning och arbete: Reseersättningsbidrag (Dm2014.ks ) Rektor; Naturbruksgymnasiet: Utredning gällande kränkning av elev i skog 2 (Dnr2014.ks ) Utredning gällande kränkning av elev i fiske 1 (Dnr2014.ks ) Utredningssekreterare; kommunledningskontoret: Ramavtal; vägmärken och avstängningsmaterial (Dnr2014.ks ) Ramavtal; maskindiskmedel (Dnr2014.ks ) Ramavtal; Upphandling; resebyråtjänster (Dnr2014.ks ) T.f. kommunchef; kommunledningskontoret: Avtal gällande skolskjuts (Dnr2014.ks ) Verksamhetsområdeschef; vård och omsorg Upphandling av IT-stöd för inköpsanalys inklusive konsultstöd för implementering, utbildning samt support och underhåll (Dnr2014.ks )

5

6 Meddelanden Nedanstående handlingar finns tillgängliga på sammanträdet och på hemsidan under kallelser och protokoll, meddelanden och information. a Sveriges kommuner och landsting -Information om Sveriges kommuner och lanndstings satsning för att stötta kommuner, landsting och regioner i arbetet med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. En del utav denna satsning utgör skriften Tillgänglighet för alla. Mer information om arbetet finns på 0 Sveriges kommuner och landsting -Inbjudan till Mänsklliga rättighetsdagarna som äger rum i Umeå Folkets Hus den november Mer information finns på och på # Sveriges kommuner och landsting -Cirkulär 14:37; Nya mallar avseende uppsägning på grund av arbetesbrist -Cirkulär 14:38; Budgetförutsättningar för åren m Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak -Information om EU- programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Mer information finns på

7

8 Information och överläggningar Länsstyrelsens återkallelse av tidigare överlåtet ansvar för operativ tillsyn enligt miljöskyddslagen Information om Kommuninvest; Svenska kommuner och landsting i samverkan Roger Johansson; verksamhetsområdeschef för Utbildning och arbete informerar om delegationsbeslut

9 KOMMUNINVEST Svenska kommuner och landsting i samverkan Örebro Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens ordförande Osby kommun Osby För att kunna sänka medlemmarnas låneräntor byter vi strategi för den nödvändiga kapitalförstärkningen. I stället för att få in kapital via extra marginaler på lån, väljer vi att göra det genom inbetalning av medlemsinsatser. För att undvika framtida finanskriser vill EU höja bankernas och finansinstitutens kapitalbas. Syftet är att finansaktörerna ska säkerställa sin betalningsförmåga i stressade situationer. Det mått som EU använder är bruttosoliditet (se faktaruta). Ett slutgiltigt besked om krav på bruttosoliditet förväntas från EU i slutet av Siktet är att kravet ska gälla från och med Vilka nivåer som bestäms är oklart. Det har talats om en fast nivå på 3 procent för alla, men också om ett spann mellan 1,5 och 4 procent, beroende på hur riskfylld verksamheten anses vara. I ägarstyrelsen siktar vi - mot bakgrund att Kommuninvest är ett lågriskinstitut - på 1,5 procent var Kommuninvest-koncernens bruttosoliditetsgrad 0,97 procent. Vid halvårsbokslutet 2014 har nivån ökat till 1,12 procent. Kommuninvests arbete för att nå det förväntade kravet Vår strategi hittills för att nå det förväntade EU- kravet på ökad kapitaltäckning är känd för de flesta. Genom att höja räntan på våra lån har vinstmarginaler skapats, vilka har använts för att öka det egna kapitalet. Denna strategi har på sitt sätt fungerat. Vi rör oss mot det beslutade målet på 1,5 procent. Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: Styrelsens säte: Örebro Postadress: Box 124, Örebro Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 Tel: Fax: E-post: Internet:

10 KOMMUNINVEST Svenska kommuner och landsting i samverkan Samtidigt har effekten av detta vägval blivit att du som medlem har fått betala en högre ränta på Kommuninvests lån. Nytt vägval för att nå den förväntade bruttosoliditetsnivån Vi har förstått att det är många medlemmar som föredrar en ny modell för att förstärka det egna kapitalet. Den bygger bl.a. på extra medlemsinsatser. Denna möjlighet fick klartecken genom stadgeändring redan på förra årsstämman. Beslutet kräver dock ett formellt bifall även på 2015 års stämma för att kunna verkställas. Fördelar med det nya vägvalet - Räntan på lån blir lägre. - Större valfrihet för den enskilde medlemmen. Redan nu sänker vi räntan på våra lån Vår övertygelse är att vi ägare ser fördelen av det nya vägvalet. Och att vi tillsammans Vi har genomfört medlemssamråd samt träffat politiker och tjänstemän i olika sammanhang. Det gör att vi känner oss säkra på att alla tar sitt ansvar för att förstärka Kommuninvests kapital redan under nästa år. Därför kommer vi - i stället för att invänta stämmans formella beslut - redan nu sänka räntan på våra lån. Så här jobbar vi vidare... Vår övertygelse är att vi ägare ser fördelen av det nya vägvalet. Och att vi tillsammans innebär att vi behöver en rejäl förstärkning av det egna kapitalet. Denna ökning ska åstadkommas med nya medlemsinsatser, fortsatta vinstmedel - om än på lägre nivå än nu - samt övriga former av kapitaltillskott (t.ex. utökning av det nuvarande förlagslånet). Som styrelsen utlovade i våras kommer en detaljerad plan för detta arbete att presenteras i samband med kommande medlemssamråd och 2015 års föreningsstämma.

11 KOMMUNINVEST Svenska kommuner och landsting i samverkan Tillsammans äger vi Sveriges pålitligaste finansinstitut Vår övertygelse är att vi ägare ser fördelen av det nya vägvalet. Och att vi tillsammans fortsätter att utveckla ett stabilt Kommuninvest som fullföljer det uppdrag vi som ägare efterfrågat. Även i framtiden ska vi vara det självklara alternativet för den som vill ha stabil tillgång till fördelaktiga lån. I både goda och dåliga tider. Vänliga hälsningar KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING Ordförande Vice ordförande PS Så snart som möjligt kommer vi att skicka en beräkning som beskriver hur kapitaliseringen via medlemsinsatser fördelar sig på respektive medlem. Den kommer också att visa hur mycket som återstår för att nå de nivåer som beskrivs i de nya stadgarna. Vad är bruttosoliditet? Kapitalkravsmåttet bruttosoliditet (på engelska leverage ratio) uttrycks som kvoten mellan kapital och totala tillgångar. Ett finansinstitut med litet kapital och stora skulder kommer att fa svårt att tillgodose kravet, medan den som har stort kapital och små skulder har det lättare. Hur mycket pengar behövs? För närvarande har Kommuninvest-koncernen en bruttosoliditet på 1,12 procent (juni 2014). Eftersom bruttosoliditetsgraden utgörs av en procentsats kommer det faktiska beloppet i kronor att vara en följd av Kommuninvests balansomslutning vid mättillfället. Vid en balansomslutning på 400 miljarder innebär en kapitaltäckningsgrad på 1,5 procent att verksamheten behöver ett kapitaltillskott på 2,8 miljarder.

12 KOMMUNINVEST Svenska kommuner och landsting i samverkan

13 OSBYKOMMUN hfv " l Kommunledningskontoret Skåne 201^ BESLUT (7) Dnr Kontaktperson Objekt Miljöavdelningen Miljötillsynsenhetcn Paulina Rautio Osby kommun Tillsyns- och tillståndsnämnden Återkallelse av tidigare överlåtet ansvar för operativ tillsyn enligt miljöskyddslagen Beslut Länsstyrelsen Skåne beslutar med stöd av 1 kap. 21 miljötillsynsforordningen (2011:13) att återkalla den operativa tillsynen enligt miljöbalkcn för miljöfarlig verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), vad avser följande anläggning: Fjärrvärme i Osby AB:s förbränningsanläggning Gullarpsverket ( , dossier A), Mossvägen 35, Osby Detta beslut medför att Länsstyrelsens beslut om överlämnande av tillsyn, den 6 november 1996 dnr upphävs. Beslutet ska gälla från och med den 1 oktober Bakgrund Länsstyrelsen har den 6 november 1996 (dnr ) fattat beslut om att överlåta viss tillsyn enligt miljöskyddslagen till Osby kommun. Länsstyrelsens beslut gäller Fjärrvärme i Osby AB:s förbränningsanläggning Gullarpsverket. Tidigare beslut om överlåtelse av operativ tillsyn till kommunen är fattade med stöd av miljöskyddslagen och hänvisar till äldre, ej längre gällande vcrksamhetskoder i miljöskyddsförordningen. Det innebär att nuvarande delegationsbeslut kan leda till tolkningssvårigheter och en osäkerhet om vilken myndighet som har tillsynsansvaret. För att klargöra tillsynsansvaret och bidra till att effektivisera tillsynsarbetet har Länsstyrelsen tagit initiativ till en översyn av samtliga beslut om överlåtelse av operativ tillsyn i länet. Detta bedöms vara möjligt genom att»04-1>44i Oiby llrtliil omsmliwhe»vlilujudom Postadress Besöksadress Telefon Malmö Kungsgatan Kristianstad O Boulevarden 62 A Bankgiro E-post www

14 BESLUT 2(7) Länsstyrelsen Skåne Dnr fatta nya beslut om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken, där tillsynsansvaret tydliggörs och där kunskap om verksamhetens miljöpåverkan, erfarenheter av kommunens arbete utifrån gällande EU:s rättsakter och svensk lagstiftning samt myndigheternas uppdrag och organisation i övrigt vägs in i bedömningen. Länsstyrelsen har den 21 januari 2014 genomfört samråd med kommunen gällande översyn av gällande beslut om överlåtelse av tillsyn. En tidplan diskuterades där nytt beslut avsågs kunna träda i kraft den 1 januari 2015 under förutsättning att kommunens hemställan om överlåtelse inkom senast den 31 maj Hemställan om fortsatt övertagande av operativ tillsyn enligt miljöbalken beslutades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2014, 67 mot bakgrund av Tillsyns- och tillståndsnämndcns beslut den 27 februari 2014, 30. Osby kommun hemställer hos Länsstyrelsen i Skåne län om fortsatt övertagande av operativ tillsyn för Gullarpsverket, Fjärrvärme i Osby AB från och med den 1 januari Lagstiftning Vid prövning av en framställan om överlåtelse ska Länsstyrelsen enligt 1 kap. 20 miljötillsynsförordningen: 1. beakta omfattningen av tillsynsobjektets miljöpåverkan, 2. den kommunala nämndens möjligheter att uppfylla kraven i 1 kap 6-12 miljötillsynsförordningen, 3. den kommunala nämndens förutsättningar för att utöva tillsyn över tillsynsobjektens hantering av kemiska produkter i den utsträckning sådan hantering förekommer, 4. kommunens interna ansvarsfördelning för drift av och tillsyn över kommunala verksamheter, 5. Länsstyrelsens egna förutsättningar för att fortsättningsvis kunna ge effektiv tillsynsväglcdning i frågor som rör tillsynsobjckten, 6. möjligheten att inom ett län utöva en effektiv tillsyn, och 7. övriga frågor av betydelse för överlåtelse av tillsynsuppgiften. Enligt 1 kap. 19 miljötillsynsförordningen kan en överlåtelse av uppgiften att utöva operativ tillsyn avse: 1. en viss typ av tillsynsobjekt, 2. en viss typ av tillsynsobjekt med undantag för ett visst eller vissa tillsynsobjekt eller

15 BESLUT Länsstyrelsen Skåne Dnr ( 7 ) 3. ett visst tillsynsobjckt. Miljöfarliga verksamheter indelas i tillståndspliktig (A, B) respektive anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet (C) samt övriga miljöfarliga verksamheter (U). Generellt gäller att Generalläkaren utövar operativ tillsyn över Försvarets verksamheter, Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för A- och B-verksamheter och den kommunala nämnden utövar den operativa tillsynen på C- och U-verksamheter. Länsstyrelsen kan efter hemställan från kommunen delegera sitt tillsynsansvar till den kommunala nämnden. Att bedriva operativ tillsyn innebär att kontrollera att miljöbalkens regler och myndigheternas och domstolarnas beslut efterlevs samt att vidta de åtgärder som behövs för att verksamhetsutövare ska följa reglerna. En annan uppgift är att genom rådgivning, information och liknande, skapa förutsättningar för att miljöbalkens ändamål ska kunna tillgodoses. Det övergripande syftet är att tillsynsmyndigheterna ska säkerställa en rättssaker, likvärdig och effektiv mitjöbalkstillsyn för att uppnå målet en hållbar utveckling. Naturvårdsverket samt Tillsyns- och föreskriftsrådet driver frågan att endast en tillsynsmyndighet bör vara ansvarig inom ett och samma tillsynsobjekt enligt miljöbalken, dvs att tillsynen i möjligaste mån bör följa den princip som gäller vid tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter. I praktiken innebär det att Länsstyrelsen vid tillsyn på en A- eller B-verksamhet även bedriver tillsyn på övrig förekommande miljöfarlig verksamhet, dvs sådana verksamheter och anläggningsdelar som är anmälningspliktiga eller utgör s.k. U-verksamhet. Ett sådant förfarande underlättar både för tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren. I vissa fall kan det dock vara oundvikligt att två tillsynsmyndigheter blir ansvariga för samma tillsynsobjckt, t.ex. vid tillsyn enligt olika tillsynsområdcn i miljöbalken eller tillsyn enligt olika lagar. Länsstyrelsens bedömning Länsstyrelsen bedömer att det generellt sett är mera ändamålsenligt att överlåta den operativa tillsynen för enstaka tillsynsobjekt än att överlåta en hel bransch. Tillståndspliktiga verksamheter inom en och samma bransch kan omfattas av olika verksamhetskodcr med i hög grad varierande miljöpåverkan och kan därför kräva olika kompetens. Vidare bedömer Länsstyrelsen att det inte är lämpligt att överlåta den operativa tillsynen över verksamheter med kommunöverskridande påverkan.

16 BESLUT Länsstyrelsen Skåne Dm S ( 7 ) För att Länsstyrelsen ska kunna fullfölja sitt uppdrag och kunna ta ansvaret för den regionala tillsynsvägledningen, förutsätter det att operativ tillsyn i tillräcklig omfattning fortsatt bedrivs på Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsens erfarenhet, även från den tillsynsvägledning som ges från centrala myndigheter till Länsstyrelsen, att tillsynsväglcdningen förlorar i kvalitet när myndighetens vardagliga arbete fjärmas från tillsynsområdct. Förutom förutsättningarna att bedriva effektiv tillsynsvägledning och behov av att samla kompetens regionalt finns enligt Länsstyrelsens bedömning behov av att beakta möjligheten att samordna tillsynen enligt Sevcso och miljöbalken, om verksamheten omfattas av IED-dircktivet och andra EU-rättsliga rättsakter med krav på nationell återrapportering samt om verksamheter ingår i ett område där det finns tydliga samband i miljökonsekvenserna, till exempel i form av utsläpp till vatten eller buller, från de ingående verksamheterna. Inför beslut om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken har Länsstyrelsen att ta hänsyn till kommunens kompetens inom tillsynsområdet, vilka resurser som behövs för utövande av tillsynen samt huruvida nämndorganisationen strider mot kommunallagen eller om den interna ansvarsfördelningen inom kommunen inte är lämplig. Hjälpmedel vid bedömningen är bland annat kommunens reglemente och matrikel samt nämndens behovsutredning, tillsynsplan och delegationsordning. Gällande kommunens hemställan om överlåtelse av den operativa tillsynen enligt miljöbalken gör Länsstyrelsen följande bedömning: Organisation: Tillsyn och ärendehandläggningen avseende miljöfarlig verksamhet ligger organisatoriskt under Tillsyns- och tillståndsnämnden. Tillsyns- och tillståndsnämnden har budgetansvar för personal och verksamhet. Utförandet av den operativa tillsynen hanteras av Myndighetsfunktionen (räddningstjänst, miljö och bygg) som består av en myndighetschef (f.d. miljöchefen), 3 miljöinspektörer, 2 bygginspektörer, 2 administratörer och 45 brandmän. Myndighetsfunktionen ligger organisatoriskt under Samhällsutvecklingsenhcten tillsammans med tre andra funktioner (Kultur- och fritid, Driftsenheten samt Mark och plan) som alla lyder under en Samhällsutvccklingschef, tillika chef över funktionen Kultur och fritid. Frågan om jäv och otillbörlig påverkan inom nuvarande förvaltningsorganisation kan inte uteslutas. Detta på grund av att Myndighetschefen har verksamhetsansvar för

17 BESLUT Länsstyrelsen Skåne Dnr S04-1S s ( 7 ) sådana delar av verksamhet som Myndighetsfunktionen har tillsynsansvar över och att Samhällsutvecklingschefcn, som är chef över Myndighetschefen, har ansvar för sådan verksamhet som Myndighetsfunktionen har tillsynsansvar över. Resurser: Inom kommunen arbetar för närvarande 3 personer (2,5 årsarbetskrafter) med tillsyn och ärendehandläggning enligt miljöbalken. Av dessa är en person involverade i den operativa tillsynen över tidigare delegerat tillsynsobjekt. Kompetens: Berörd tillsynspersonal inom Miljöenheten bedöms ha erforderlig kompetens och erfarenhet för fortsatt tillsyn över aktuella tillsynsobjekt. Tillsynsobjekt: Förbränning - Den miljöfarliga verksamheten inom Gullarpsverket ( A) bedrivs av det kommunala bolaget Fjärrvärme i Osby AB. Enligt uppgift är ordförande i Tillsyns- och tillståndsnämnden även ledamot i fjärrvärmebolagcts styrelse. Ytterligare en ledamot i Tillsyns- och tillståndsnämnden är ersättare i bolagets styrelse. Kommunfullmäktige anger i sin hemställan att båda ledamöterna anmäler jäv och därmed inte deltar i beredningen eller beslut som rör fj ärrvärmeverket. Sett till såväl antalet ordinarie ledamöter i bolagets styrelse respektive Tillsyns- och tillståndsnämnden som antalet innevånare i Osby kommun bedöms risken för jäv och otillbörlig påverkan som uppenbar, oaktat att berörda ledamöter i nämnden/bolagets styrelse meddelar jäv inför enskilda beslut eller undviker att delta i beredningen av ärenden som berör Gullarpsverket. Med nuvarande sammansättning av Tillsyns- och tillståndsnämnden och rådande förvaltningsorganisation, som även den medför risk för jäv vid beredning och beslut i enskilda ärenden, är det Länsstyrelsens bedömning att den operativa tillsynen gällande Gullarpsverket, Fjärrvärme i Osby AB ska återkallas med hänsyn till 1 kap. 20 fjärde punkten MTF, dvs kommunens interna ansvarsfördelning för drift av och tillsyn över kommunala verksamheter. Avloppsrening I kommunen finns två tillståndspliktiga kommunala avloppsreningsverk för vilka Länsstyrelsen bedriver tillsyn. Verksamheten driftas av Osby kommun. Länsstyrelsen avser behålla tillsynen över Lönsboda

18 BESLUT Länsstyrelsen Skåne Dnr S ( 7 ) 1273 avloppsreningsverk ( ) och Osby avloppsreningsverk ( ) med hänsyn till punkt 4 enligt 1 kap. 20 MTF, dvs kommunens interna ansvarsfördelning för drift av ocli tillsyn över kommunala verksamheter. Takter I kommunen finns sju takter, varav två växttorvtäkter och tre blockstenstäkt. Länsstyrelsen bedriver tillsyn på samtliga takter. Länsstyrelsen bedömer att kommunen på sikt bör kunna upparbeta sådan kompetens som erfordras för ett övertagande av den operativa tillsynen över kommunens båda grusoch bergtäkter. En förnyad hemställan bör dock föregås av en översyn av rådande förvaltningsorganisation. Industriell verksamhet - i kommunen finns två tillståndspliktiga industrier Ekodoor AB och Pureko AB för vilka Länsstyrelsen bedriver tillsyn. Länsstyrelsen avser behålla tillsynen över de båda anläggningarna med hänsyn till punkt 1 enligt 1 kap. 20 MTF, dvs omfattningen av tillsynsobjcktcns miljöpåverkan. Föroreningsskador Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att tillsynsansvaret för föroreningsskador enligt 10 kap. 1 miljöbalken ska åtfölja tillsynsansvaret enligt 9 kap. miljöbalken. Då Länsstyrelsen avser återkallas tillsynen över Gullarpsverket föreligger inget behov av delegation gällande 10 kap. 1 miljöbalken. Sammanfattningsvis Länsstyrelsen finner vid prövning av Osby kommuns hemställan om fortsatt övertagande av operativ tillsyn enligt miljöbalken skäl att återkalla tillsynen för Fjärrvärme i Osby AB:s anläggning Gullarpsverket. I övrigt har kommunen inte hemställt om någon delegation avseende operativ tillsyn enligt 9 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen beslut om återkallelse av den operativa tillsynen för Fjärrvärme i Osby AB:s anläggning Gullarpsverket kommer att gälla från och med den 1 oktober Därmed upphävs tidigare beslut från den 6 november 1996 om överlåtelse av operativt tillsynsansvar till Osby kommun. Länsstyrelsen avser behålla den operativa tillsynen avseende Lönsboda avloppsreningsverk ( ), Osby avloppsreningsverk ( ),

19 BESLUT 7(7) Länsstyrelsen Skåne Dnr Ekodoor AB ( ) och Pureko AB ( ) samt i kommunen förekommande takter. Upplysning Kommunen kan hemställa om överlåtelse av tillkommande tillsynsobjekt. Länsstyrelsen kommer därvid att pröva frågan om uppgiften att utöva operativ tillsyn kan överlåtas utifrån 1 kap. 20 miljötillsynsförordningen. Eventuellt nya beslut om överlåtelse börjar gälla tidigast ett år från beslutsdatum om det inte finns särskilda skäl för ett annat datum. Länsstyrelsen avser att regelbundet följa upp och utvärdera den kommunala tillsynen. Om förutsättningar för överlåtelse enligt 1 kap. 20 miljötillsynsförordningen inte längre finns ska länsstyrelsen återkalla överlåtelsen enligt 1 kap. 21 miljötillsynsförordningen. En återkallelse kan avse ett visst eller vissa tillsynsobjekt eller en typ av tillsynsobjekt. Beslut i detta ärende har efter föredragning för länsöverdirektör Carl Älfvåg tagits av miljödirektör Annelie Johansson, beslutande och miljöjurist Paulina Rautio, föredragande. I den slutliga handläggningen har även enhetschef Gerd Lundquist deltagit. Annelie Johansson Paulina Rautio Kopia: Osby kommun, Kommunfullmäktige Osby kommun, Tillsyns- och tillståndsnämnden Miljötillsynsenheten (e-post) Miljöprövningsenheten (c-post) Rättsenheten (e-post)

20

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6(15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 292 Fiber i tätorter i Osby kommun Dnr 2014.ks Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut Kommunen avyttrar befintligt kommunalägt fibernät till IP-only som sedan ansvarar för en fortsatt fiberutbyggnad genom ett operatörsneutralt fibernät i Osby kommun enligt nedanstående. Slutföra tecknande av koncessions- och samverkansavtal avseende utbyggnad och drift av öppet stadsnät i Osby kommun med IP-only. Upphäva kommunstyrelsens beslut, Förslag till kanalisation 18, i samband med avtalstecknandet. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad Expedierat Utdragsbestyrkande

22 OSBY KOMMUN Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Samhällsbyggnad, Mark och plan Karin Sigvardsson, Samverkansavtal om utbyggnad av fiber i Osby kommun Dnr:2014.ks Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - att kommunen avyttrar befintligt kommunalägt fibernät till IP-Only som sedan ansvarar för en fortsatt fiberutbyggnad genom ett operatörsneutralt fibernät i Osby kommun enligt nedanstående. - att slutföra tecknande av koncessions- och samverkansavtal avseende utbyggnad och drift av öppet stadsnät i Osby kommun med IP-Only. - att upphäva kommunstyrelsens beslut, Förslag till kanalisation 18, i samband med avtalstecknandet. Sammanfattning Bredbandsgruppen har sedan en tid verkat för att få tillstånd en fiberutbyggnad inom Osby kommun i syfte att uppnå uppsatta mål i nationell-, regional- och kommunal bredbandsstrategi. Två aktörer har aviserat sitt intresse IP-Only och Skanova-koncernen/S venska Stadsnät AB. Utifrån de möten som har hållits och det underlag som repektive aktör presenterat förespråkar bredbandsgruppen att det fibernät som kommunen idag äger avyttras och att koncessions- och samverkansavtal ingås med IP- Only. Beslutsunderlag Dokumentation fibernät Osby kommun Ärende I pm daterat beslutade kommunstyrelsen att bilda en bredbandsgrupp vars första uppdrag var att upprätta en bredbandsstrategi. Strategin antogs av kommunfullmäktige i juni Strategin har målsättningen att 90% av kommunens medborgare och näringsidkare år 2020 bör ha möjlighet att ansluta sig till bredband via optofiber med en överföringshastighet på 100 Mbit/s. År 2016 bör alla förskolor, skolor och övriga verksamheter i kommunen ha tillgång till bredband med 100 Mbit/s. Besöksadress Parkgatan 1 Telefon vx Hemsida se PlusGiro Postadress Samhällsbyggnad, Mark och plan Fax Organisationsnr Bankgiro Osby E-post

23 I samband med upprättande av bredbandsstrategin fördes diskussion huruvida kommunen själv hade för avsikt att bygga ut fiber eller om det skulle ske genom extern aktör. Det sistnämnda alternativet ansågs vara rimligast. Bredbandsgruppen har därför fört diskussion med möjliga aktörer i syfte att utröna vem som har bäst förutsättningar att tillgodose uppsatta mål inom en snar framtid. Diskussionerna har resulterat i två möjliga aktörer, Svenska Stadsnät AB och IP-Only. Båda aktörerna har aviserat att de vill förvärva kommunens befintliga fibernät. De kommunala verksamheterna hyr svartfiber och ska vid behov upphandla tjänst eller själv lysa upp fibern, vilket görs idag. Inom ramen för LOU finns ett telekomundantag som innebär att LOU inte gäller för kontrakt som syftar till att möjliggöra för en upphandlande myndighet att tillhandahålla eller driva publika telenät eller för allmänheten tillhandahålla teletjänster (se utdrag ur LOU nedan). Kommunen får sedan handla upp den aktiva kommunikationstjänsten enligt LOU. Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Teletjänster 4 Denna lag gäller inte för kontrakt som huvudsakligen syftar till att ge en upphandlande myndighet möjlighet att tillhandahålla eller driva publika telenät eller att för allmänheten tillhandahålla teletjänster. Övervägande Det är bredbandsgruppens uppfattning att ett enskilt ägarskap av fibernätet i Osby kommun är att föredra då det i annat fall lätt kan uppstå konflikter kring ansvaret vid driftstörningar osv. Genom att avyttra befintligt fibernät i enlighet med beslutsunderlaget, till extern aktör ser gruppen dessutom att den fortsatta utbyggnaden kommer att påskyndas och bli mer omfattande. I syfte att välja aktör har överläggningar skett med IP-Only, TeliaSonera AB/ Svenska Stadsnät AB. Även kommunstyrelsen och ett antal företag bjöds under våren 2014 in till ett informationsmöte med respektive aktör. Vid återkoppling från de företagare som medverkade på informationsmötet har det framkommit att de förespråkar IP-Only. Slutgilltigt förslag till avtal har tagits fram både med Svenska Stadsnät och IP-Only. Avtalen har legat till grund för tjänstemännens bedömning. Den samlade bedömningen har gjorts utifrån ett helhetsperspektiv sett till hela kommunens nytta dvs. såväl de kommunala verksamheterna, kommunala bolagen, näringslivet och invånarna. Vid en sammanvägning av vad som framkommit under överläggningarna har bedömningen gjorts att IP-Only är den aktör med bäst förutsättningar att tillgodose kommunens mål. Samtliga tjänstemän som varit involverade i processen är enliga i valet av samverkansaktör. Det är därför bredbandsgruppens rekommendation att kommunen slutför tecknande av koncessions- och samverkansavtal med IP- Only. Det fortsatta arbetet kommer belasta kommunen med en tjänst på minst 50%. Oddbjörn Aasvold Enhetschef Mark- och plan Karin Sigvardsson Samhällsutvecklare

Kapitaluppbyggnaden. Version fyra: 2014-09-26

Kapitaluppbyggnaden. Version fyra: 2014-09-26 Kapitaluppbyggnaden Version fyra: 2014-09-26 Minnen från finanskrisen 2008 www.kommuninvest.se 2 Med syfte att undvika framtida finanskriser har EU ökat trycket på finansbranschen Ökade krav på företagsledning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(49) Plats och tid Sammanträdesrum 1 i kommunhuset klockan 13.00 17.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Tommy Augustsson (S) ersätter Monica Svensson (S) Clas Frisk

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 18 maj 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Ärendeberedning 15 november

Ärendeberedning 15 november Kommunstyrelsen Kallelse och föredragningslista 2013-11-04 1 (7) Dag och tid Tisdagen den 26 november 2013, klockan 15.00 Plats Beredning Rinmansalen, stadshuset Kommunstyrelsens arbetsutskotts beredning:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen 0 Öste rå I Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:15 Dnr. KS 2015/0071 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S)-

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05

Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 1(17) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:30-16:05 Beslutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica Svensson (S) Stephan Hellqvist

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Ärende 8 Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Tjänsteskrivelse 2013-05-16 KS 2013.0157 Handläggare: Patrik Haasma Breddning av ägandet i Karlskoga Biogas AB Sammanfattning Karlskoga Energi och Miljö

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun

Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun 2010-04-26 Diarienummer 2010/19 700 Britta Söderberg 0431-871 53 britta.soderberg@engelholm.se Reglemente för Socialnämnden i Ängelholms kommun Antaget av Kommunfullmäktige den 26 april 2010, 57 Utöver

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20

Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, 2013-01-09 kl 09.00-11-20 1(13) Plats och tid Facklan, kommunhuset, Bjuv, kl 09.00-11-20 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf, jäv 6 Anders Månsson (S), ordf 6 Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Sida 1/13 Plats och tid Lokal Strået kl. 14.00 15.20 Beslutande Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Gunnar Bengtsson (S) Christer Laurell (C), v

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: 2014-06-08 Lars Hustoft D.nr: 15/104 040. Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 till Kommuninveste ekonomisk förening

Ekonomikontoret Datum: 2014-06-08 Lars Hustoft D.nr: 15/104 040. Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 till Kommuninveste ekonomisk förening DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomikontoret Datum: 2014-06-08 Lars Hustoft D.nr: 15/104 040 Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 till Kommuninveste ekonomisk förening Bakgrund Den senaste finanskrisen

Läs mer

Ajournering for fika klockan 9:40-10:00. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 27 februari 2015, klockan 08:00

Ajournering for fika klockan 9:40-10:00. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 27 februari 2015, klockan 08:00 OSBY KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Sammantradesrum 1, kommunhuset, klockan 08:30-11:45 Ajournering for fika klockan 9:40-10:00 Besiutande Ingmar Bernthsson (S), Ordforande Dag Ivarsson

Läs mer

Borgen för Salabostäder AB

Borgen för Salabostäder AB AMMANTRÄDEPROTOKOLL KOMMUNTYRELEN sammanträdesdatum Kf?:s 30 (34) 2012-04-12 N7: 22 2012 90 Borgen för alabostäder AB Dnr 2012/53 INLEDNING alabostäder AB har i protokoll daterat 2012-03-05 rekommenderat

Läs mer

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB

Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB ÖSTERÅKERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 2013-03-20 AU 6:22 Dnr. KS 2013/94-107 Utdrag: akten, KS Ändring av bolagsordningar för samtliga bolag inom Armada Fastighets AB Ärende

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-01-09 2 KS 1 Val av justerare Till att tillsammans med ordföranden justera kommunstyrelsens protokoll under 2007 väljs Jan-Olof Franzén (m). Kommunstyrelsen 2007-01-09 3 KS 2 Dnr 2006.107-28

Läs mer

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30

2011-08-24. Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 Plats och tid Beslutande Mark SAMMANTRADESPROTOKOLL MARKS FASTIGHETS AB Sammanträdesdatum Sida Orestensrummet, kommunhuset, Kinna klockan 09.00-12.00 Strömmarummet, klockan 13.00-15.30 M C FP S Ann Iberius-Orrvik

Läs mer

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB

Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-04-09 KS 2013/0318 0480-450100 Kommunfullmäktige Ansökan om borgen för lån till Industriparken i Kalmar AB Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista Tomelilla kommun Familjenämndens utskott för gymnasie-, vuxenutbildnings- och arbetsmarknadsfrågor Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: torsdagen den 5 februari 2015 kl. 08.00 Plats: Svea Hund i

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 7 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 36 Ks 47 Au 75 Ks/2014-0175 Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-05-25 KOMMUNSTYRELSEN Tid Kl. 10:00 11:50 Ajournering 11.40 11.45 för överläggningar Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-11-03 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Ägardirektiv för Växjö Energi AB

Ägardirektiv för Växjö Energi AB Styrande dokument Ägardirektiv för Växjö Energi AB Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Kommunkansliet Dokumentnamn Ägardirektiv för Växjö Energi AB Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige 2015-02-24

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15

PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 PROTOKOLL 1 (15) 2014-01-15 Personalnämnden Plats och tid Stadshuset kl. 13.00-16.10 Beslutande Harriet Classon (S), ordförande Lennart Burvall (S) Monica Grape (M) Tomas Teglund (S) Maria Wiksten (KD)

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL

KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLL PROTOKOLL Plats och tid 2013-02-12, Visten, klockan 18:30 20:40 Avser paragrafer 18-29 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Utses att justera Angelica Rage (S) Maria Norell (S)

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN

NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida.., Sammanträdesdatum KOMMUN NORRTÄLJE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.., KOMMUN Barn- och skolnämndens arbetsutskott Plats och tid ande Sammanträdesrum Ununge, Kommunhuset Ankaret Estunavägen 12, Norrtälje kl 17:15-18:30 Göran Pettersson (M),

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-05-05 138 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. (AU 130) KS 2015-163 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2014-04-01 .~.._o...,.. ~:. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2014-04-01 s (29) 81 Projekt Sociala företag Dnr 2014/401 ~ 3 INLEDNING De sociala företagen erbjuder möjligheter

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun Vo0.201I.030Ö ESLÖVS KOMMUN Eva Aström 0413-627 48 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden 4.(0 INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun för Eslövs Förslag till beslut

Läs mer

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163

Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-04-28 130 Föreningslån till Fegens bygdegårdsförening. KS 2015-163 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunal Författningssamling

Kommunal Författningssamling Kommunal Författningssamling Koncernpolicy för Kävlinge kommun Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Policy Kommunstyrelsen Kommunkansliet Antagen 2002-03-14, Kf 12/02:1 Ansvar Kanslichef Koncernpolicy

Läs mer

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest

Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 24 mars 2014 10 Paragraf Diarienummer KS-2013/1642.185 Bekräftelse av borgensförbindelse av den 15 november 2004 - Kommuninvest Kommunstyrelsens

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen 1 Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum: Måndagen den 13 juli 2015 Plats och tid: Astrakanen, kl. 09:00 Ärendemening Handläggare Beslutsinstans Upprop 1. Val av justeringsperson KS 2 2. Godkännande

Läs mer

5. Redovisning: Försäljning av Rosa Huset i Sörfjärden. 6. Information om kommunens skog. Kl. 09:00

5. Redovisning: Försäljning av Rosa Huset i Sörfjärden. 6. Information om kommunens skog. Kl. 09:00 NORDANSTIGS KOMMUN Kommunstyrelsens ledningsutskott KALLELSE Till ledamöter Ersättare och övriga får kallelsen för kännedom Plats: Kommunkontoret i Bergsjö. Tid: Torsdag 18 december 2014 kl. 08:15. 1.

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING A 10 1(6) Gäller från Diarienummer 2015-01-01 2014/1404 003 Antagen: kommunfullmäktige 1995-10-30 154 och ändrad senast i kommunfullmäktige 2014-12- 15 140 (ersätter: KF 2011-03-28

Läs mer

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg

Kungörelse 2015-05-12. Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder. Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Kungörelse 2015-05-12 Norra Västmanlands ekonominämnd sammanträder Tid: Onsdagen den 20 maj 2015, klockan 9.30 Plats: Kommunhuset, Norberg Ärenden 1. Protokollsjustering 2. Budget för år 2016-2018 3. Effektmål

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Borgen fiberutbyggnad Hotagen

Borgen fiberutbyggnad Hotagen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 9 april 2014 Sida 41(50) Ks 65 Dnr 2014-000186 Borgen fiberutbyggnad Hotagen Kommunstyrelsens förslag till beslut 1 Kommunfullmäktige beviljar kommunal borgen med

Läs mer

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228

Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering. (AU 152) KS 2014-228 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-06-03 139 Samverkansavtal gällande överförmyndarverksamheten i Falkenbergs och Varbergs kommuner, samt kostnadsreglering.

Läs mer

Region Skåne Holding AB

Region Skåne Holding AB ÄGARDIREKTIV för Region Skåne Holding AB org. nr 556936-0877 2 1. Bakgrund 1.1 Region Skåne Holding AB är ett av Region Skåne helägt aktiebolag. 1.2 Som formellt instrument för att tydliggöra rollfördelningen

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11.

Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. Sida 1 av 6 Bilaga 2 Föreningsstadgar för Matteröds fiber Antagna av föreningens konstituerande stämma 2015-08-11. 1 Föreningens namn Föreningens namn (firma) är Matteröds fiber ekonomisk förening 2 Ändamål

Läs mer

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner

Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Kommunal författningssamling Reglemente för överförmyndarnämnden för Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige i Motala kommun Diarienummer: 14/KS 0024

Läs mer

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet

Finanspolicy. Karlskrona kommuns samlade verksamhet Finanspolicy Karlskrona kommuns samlade verksamhet Innehållsförteckning 1 Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Omfattning: 3 1.3 Syfte med finanspolicyn: 4 1.4 Målsättningar med finansverksamheten: 4 2 Organisation

Läs mer

Information om insatskapital och de nya stadgarna

Information om insatskapital och de nya stadgarna V P"*--KOMMUNINVEST För kännedom: 2015-03-19 Eslövs kommun Ekonomichefen eller motsv Information om insatskapital och de nya stadgarna Bakgrund Vid senaste föreningsstämman togs det första beslutet om

Läs mer

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet

Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet 1995-10-02 1 Eva Carp Ks # 125 Inbjudan - Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet Kommunförbundet i Kalmar län arrangerar en konferens i Högsby den 19 oktober 1995 med temat Nyvald 95 - Politik inför 2000-talet.

Läs mer