KALLELSE. Datum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. Datum 2014-10-20"

Transkript

1 OSBY KOMMUN KALLELSE Datum Sida 1(2) Kommunstyrelsen OBS! Tid: onsdag den 29 oktober 2014 klockan 10:00 Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande av dagordning 3. Anmälan om delegationsbeslut 4. Meddelanden 5. Information och överläggningar 6. Kl 10:00 Fiber i tätorter i Osby kommun IP-only och Samhällsutvecklare Karin Sigvardsson föredrar ärendet 7. Kl 11:30 Arbetsmarknadsprogram Projektledare Anders Nilsson föredrar ärendet 8. Kl 13:00 T.f. ekonomichef Evy Ågren föredrar alla budgetärendena Budget 2015, Bidrag till samlingslokaler år Budget 2015 IT-plan Budget 2015, Kommunalt partistöd 11. Budget 2015, Kommunstyrelsen 12. Budget 2015, Tillsyns- och tillståndsnämnden 13. Budget 2015, Revisorerna 14. Budget 2015, Valnämnden 15. Budget 2015, Barn- och skolnämnden 16. Budget 2015, Vård och omsorgsnämnden 17. Budget 2015, Överförmyndaren 18. Budget 2015, Finansförvaltningen 19. Budget 2015, Utdebitering 20. Budget 2015, Flerårsplan, finansiella mål Budget 2015, Kommunens övergripande mål innehållande, målområde, inriktningsmål och indikatorer

2 Ärende 22. Övergripande regler m.m. budget Budget 2015, Flerårsplan Budget 2015, Borgensavgift 25. Borgensram 2015, Fjärrvärme i Osby AB 26. Borgensram 2015, Osbybostäder AB 27. Ram för upplåning SBVT; upprättande av avtal som inte regleras i kommunens taxeföreskrifter 29. Motion; framtagande av ett fungerande dagvatten- och avloppssystem i Osby kommun 30. Motion; skydd av vattenförsörjningen i Osby kommun 31. Upphävande av fastighetsplan (tomtindelning) för kv Spanten inom Osby, Osby kommun 32. Medborgarförslag, tydligare renhållningsföreskrifter för Osby kommun 33. Förslag till inriktningsbeslut kring kommunhus 34. Organisation samhällsbyggnad 35. Motion om kommunalt mångfaldspris 36. Medborgarförslag; inackorderingstillägg för gymnasieelever som läser program med inriktning Nationel idrottsutbildning (NIU) vid fristående skolor 37. Lärlingsutbildning Ekbackeskolan Verksamhetschef Roger Johansson föredrar ärendet 38. Reviderade bidrag avseende fördelning av bidrag till studieförbunden Kultur- och fritidschef Arne Grau Amnér föredrar ärendet 39. Örkeneds gamla gymnastiksal 40. Taxor för konstgräsplan på Osby idrottsplats 41. Ägandeförhållanden, drift och skötsel av konstgräsplan och omklädningsutrymmen Osby idrottsplats samt vidare utveckling av idrottsplatsen 42. Medborgarförslag om att skapa vandringsled utmed Helge å, delen Spinneriet - Götabruk 43. Medborgarförslag för åtgärder - Medborgarförslag om turismfrämjande åtgärder Anders Pettersson Ordförande Yvonne Kvist Sekreterare

3

4 Anmälan om delegationsbeslut, kommunstyrelsen Fastighetsstrateg; kommunledningskontoret: Bostadsanpassningsbidrag (Dnr 2014.ks0504, Dnr 2014.ks0531, Dnr 2014.ks057 Administratör, verksamhetsområde Samhällsbyggnad/mark och plan: Parkeringstillstånd rörelsehindrad kort 699 (Dnr2014.ks2213) Parkeringstillstånd rörelsehindrad kort 700 (Dnr2014.ks2213) Assistent, verksamhetsområde Samhällsbyggnad/ Kultur och fritid: Lotteritillstånd Osby Simsällskap (Dnr2014.ks0316) Lotteritillstånd Osby Kyrkliga Missionssyförening, Osby (Dm 2014.ks0316) Verksamhetsområdeschef; Utbildning och arbete: Reseersättningsbidrag (Dm2014.ks ) Rektor; Naturbruksgymnasiet: Utredning gällande kränkning av elev i skog 2 (Dnr2014.ks ) Utredning gällande kränkning av elev i fiske 1 (Dnr2014.ks ) Utredningssekreterare; kommunledningskontoret: Ramavtal; vägmärken och avstängningsmaterial (Dnr2014.ks ) Ramavtal; maskindiskmedel (Dnr2014.ks ) Ramavtal; Upphandling; resebyråtjänster (Dnr2014.ks ) T.f. kommunchef; kommunledningskontoret: Avtal gällande skolskjuts (Dnr2014.ks ) Verksamhetsområdeschef; vård och omsorg Upphandling av IT-stöd för inköpsanalys inklusive konsultstöd för implementering, utbildning samt support och underhåll (Dnr2014.ks )

5

6 Meddelanden Nedanstående handlingar finns tillgängliga på sammanträdet och på hemsidan under kallelser och protokoll, meddelanden och information. a Sveriges kommuner och landsting -Information om Sveriges kommuner och lanndstings satsning för att stötta kommuner, landsting och regioner i arbetet med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. En del utav denna satsning utgör skriften Tillgänglighet för alla. Mer information om arbetet finns på 0 Sveriges kommuner och landsting -Inbjudan till Mänsklliga rättighetsdagarna som äger rum i Umeå Folkets Hus den november Mer information finns på och på # Sveriges kommuner och landsting -Cirkulär 14:37; Nya mallar avseende uppsägning på grund av arbetesbrist -Cirkulär 14:38; Budgetförutsättningar för åren m Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak -Information om EU- programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak Mer information finns på

7

8 Information och överläggningar Länsstyrelsens återkallelse av tidigare överlåtet ansvar för operativ tillsyn enligt miljöskyddslagen Information om Kommuninvest; Svenska kommuner och landsting i samverkan Roger Johansson; verksamhetsområdeschef för Utbildning och arbete informerar om delegationsbeslut

9 KOMMUNINVEST Svenska kommuner och landsting i samverkan Örebro Kommunstyrelsen, Kommunstyrelsens ordförande Osby kommun Osby För att kunna sänka medlemmarnas låneräntor byter vi strategi för den nödvändiga kapitalförstärkningen. I stället för att få in kapital via extra marginaler på lån, väljer vi att göra det genom inbetalning av medlemsinsatser. För att undvika framtida finanskriser vill EU höja bankernas och finansinstitutens kapitalbas. Syftet är att finansaktörerna ska säkerställa sin betalningsförmåga i stressade situationer. Det mått som EU använder är bruttosoliditet (se faktaruta). Ett slutgiltigt besked om krav på bruttosoliditet förväntas från EU i slutet av Siktet är att kravet ska gälla från och med Vilka nivåer som bestäms är oklart. Det har talats om en fast nivå på 3 procent för alla, men också om ett spann mellan 1,5 och 4 procent, beroende på hur riskfylld verksamheten anses vara. I ägarstyrelsen siktar vi - mot bakgrund att Kommuninvest är ett lågriskinstitut - på 1,5 procent var Kommuninvest-koncernens bruttosoliditetsgrad 0,97 procent. Vid halvårsbokslutet 2014 har nivån ökat till 1,12 procent. Kommuninvests arbete för att nå det förväntade kravet Vår strategi hittills för att nå det förväntade EU- kravet på ökad kapitaltäckning är känd för de flesta. Genom att höja räntan på våra lån har vinstmarginaler skapats, vilka har använts för att öka det egna kapitalet. Denna strategi har på sitt sätt fungerat. Vi rör oss mot det beslutade målet på 1,5 procent. Kommuninvest Ekonomisk förening. Org nr: Styrelsens säte: Örebro Postadress: Box 124, Örebro Besöksadress: Fenixhuset, Drottninggatan 2 Tel: Fax: E-post: Internet:

10 KOMMUNINVEST Svenska kommuner och landsting i samverkan Samtidigt har effekten av detta vägval blivit att du som medlem har fått betala en högre ränta på Kommuninvests lån. Nytt vägval för att nå den förväntade bruttosoliditetsnivån Vi har förstått att det är många medlemmar som föredrar en ny modell för att förstärka det egna kapitalet. Den bygger bl.a. på extra medlemsinsatser. Denna möjlighet fick klartecken genom stadgeändring redan på förra årsstämman. Beslutet kräver dock ett formellt bifall även på 2015 års stämma för att kunna verkställas. Fördelar med det nya vägvalet - Räntan på lån blir lägre. - Större valfrihet för den enskilde medlemmen. Redan nu sänker vi räntan på våra lån Vår övertygelse är att vi ägare ser fördelen av det nya vägvalet. Och att vi tillsammans Vi har genomfört medlemssamråd samt träffat politiker och tjänstemän i olika sammanhang. Det gör att vi känner oss säkra på att alla tar sitt ansvar för att förstärka Kommuninvests kapital redan under nästa år. Därför kommer vi - i stället för att invänta stämmans formella beslut - redan nu sänka räntan på våra lån. Så här jobbar vi vidare... Vår övertygelse är att vi ägare ser fördelen av det nya vägvalet. Och att vi tillsammans innebär att vi behöver en rejäl förstärkning av det egna kapitalet. Denna ökning ska åstadkommas med nya medlemsinsatser, fortsatta vinstmedel - om än på lägre nivå än nu - samt övriga former av kapitaltillskott (t.ex. utökning av det nuvarande förlagslånet). Som styrelsen utlovade i våras kommer en detaljerad plan för detta arbete att presenteras i samband med kommande medlemssamråd och 2015 års föreningsstämma.

11 KOMMUNINVEST Svenska kommuner och landsting i samverkan Tillsammans äger vi Sveriges pålitligaste finansinstitut Vår övertygelse är att vi ägare ser fördelen av det nya vägvalet. Och att vi tillsammans fortsätter att utveckla ett stabilt Kommuninvest som fullföljer det uppdrag vi som ägare efterfrågat. Även i framtiden ska vi vara det självklara alternativet för den som vill ha stabil tillgång till fördelaktiga lån. I både goda och dåliga tider. Vänliga hälsningar KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING Ordförande Vice ordförande PS Så snart som möjligt kommer vi att skicka en beräkning som beskriver hur kapitaliseringen via medlemsinsatser fördelar sig på respektive medlem. Den kommer också att visa hur mycket som återstår för att nå de nivåer som beskrivs i de nya stadgarna. Vad är bruttosoliditet? Kapitalkravsmåttet bruttosoliditet (på engelska leverage ratio) uttrycks som kvoten mellan kapital och totala tillgångar. Ett finansinstitut med litet kapital och stora skulder kommer att fa svårt att tillgodose kravet, medan den som har stort kapital och små skulder har det lättare. Hur mycket pengar behövs? För närvarande har Kommuninvest-koncernen en bruttosoliditet på 1,12 procent (juni 2014). Eftersom bruttosoliditetsgraden utgörs av en procentsats kommer det faktiska beloppet i kronor att vara en följd av Kommuninvests balansomslutning vid mättillfället. Vid en balansomslutning på 400 miljarder innebär en kapitaltäckningsgrad på 1,5 procent att verksamheten behöver ett kapitaltillskott på 2,8 miljarder.

12 KOMMUNINVEST Svenska kommuner och landsting i samverkan

13 OSBYKOMMUN hfv " l Kommunledningskontoret Skåne 201^ BESLUT (7) Dnr Kontaktperson Objekt Miljöavdelningen Miljötillsynsenhetcn Paulina Rautio Osby kommun Tillsyns- och tillståndsnämnden Återkallelse av tidigare överlåtet ansvar för operativ tillsyn enligt miljöskyddslagen Beslut Länsstyrelsen Skåne beslutar med stöd av 1 kap. 21 miljötillsynsforordningen (2011:13) att återkalla den operativa tillsynen enligt miljöbalkcn för miljöfarlig verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt miljöprövningsförordningen (2013:251), vad avser följande anläggning: Fjärrvärme i Osby AB:s förbränningsanläggning Gullarpsverket ( , dossier A), Mossvägen 35, Osby Detta beslut medför att Länsstyrelsens beslut om överlämnande av tillsyn, den 6 november 1996 dnr upphävs. Beslutet ska gälla från och med den 1 oktober Bakgrund Länsstyrelsen har den 6 november 1996 (dnr ) fattat beslut om att överlåta viss tillsyn enligt miljöskyddslagen till Osby kommun. Länsstyrelsens beslut gäller Fjärrvärme i Osby AB:s förbränningsanläggning Gullarpsverket. Tidigare beslut om överlåtelse av operativ tillsyn till kommunen är fattade med stöd av miljöskyddslagen och hänvisar till äldre, ej längre gällande vcrksamhetskoder i miljöskyddsförordningen. Det innebär att nuvarande delegationsbeslut kan leda till tolkningssvårigheter och en osäkerhet om vilken myndighet som har tillsynsansvaret. För att klargöra tillsynsansvaret och bidra till att effektivisera tillsynsarbetet har Länsstyrelsen tagit initiativ till en översyn av samtliga beslut om överlåtelse av operativ tillsyn i länet. Detta bedöms vara möjligt genom att»04-1>44i Oiby llrtliil omsmliwhe»vlilujudom Postadress Besöksadress Telefon Malmö Kungsgatan Kristianstad O Boulevarden 62 A Bankgiro E-post www

14 BESLUT 2(7) Länsstyrelsen Skåne Dnr fatta nya beslut om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken, där tillsynsansvaret tydliggörs och där kunskap om verksamhetens miljöpåverkan, erfarenheter av kommunens arbete utifrån gällande EU:s rättsakter och svensk lagstiftning samt myndigheternas uppdrag och organisation i övrigt vägs in i bedömningen. Länsstyrelsen har den 21 januari 2014 genomfört samråd med kommunen gällande översyn av gällande beslut om överlåtelse av tillsyn. En tidplan diskuterades där nytt beslut avsågs kunna träda i kraft den 1 januari 2015 under förutsättning att kommunens hemställan om överlåtelse inkom senast den 31 maj Hemställan om fortsatt övertagande av operativ tillsyn enligt miljöbalken beslutades vid Kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2014, 67 mot bakgrund av Tillsyns- och tillståndsnämndcns beslut den 27 februari 2014, 30. Osby kommun hemställer hos Länsstyrelsen i Skåne län om fortsatt övertagande av operativ tillsyn för Gullarpsverket, Fjärrvärme i Osby AB från och med den 1 januari Lagstiftning Vid prövning av en framställan om överlåtelse ska Länsstyrelsen enligt 1 kap. 20 miljötillsynsförordningen: 1. beakta omfattningen av tillsynsobjektets miljöpåverkan, 2. den kommunala nämndens möjligheter att uppfylla kraven i 1 kap 6-12 miljötillsynsförordningen, 3. den kommunala nämndens förutsättningar för att utöva tillsyn över tillsynsobjektens hantering av kemiska produkter i den utsträckning sådan hantering förekommer, 4. kommunens interna ansvarsfördelning för drift av och tillsyn över kommunala verksamheter, 5. Länsstyrelsens egna förutsättningar för att fortsättningsvis kunna ge effektiv tillsynsväglcdning i frågor som rör tillsynsobjckten, 6. möjligheten att inom ett län utöva en effektiv tillsyn, och 7. övriga frågor av betydelse för överlåtelse av tillsynsuppgiften. Enligt 1 kap. 19 miljötillsynsförordningen kan en överlåtelse av uppgiften att utöva operativ tillsyn avse: 1. en viss typ av tillsynsobjekt, 2. en viss typ av tillsynsobjekt med undantag för ett visst eller vissa tillsynsobjekt eller

15 BESLUT Länsstyrelsen Skåne Dnr ( 7 ) 3. ett visst tillsynsobjckt. Miljöfarliga verksamheter indelas i tillståndspliktig (A, B) respektive anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet (C) samt övriga miljöfarliga verksamheter (U). Generellt gäller att Generalläkaren utövar operativ tillsyn över Försvarets verksamheter, Länsstyrelsen har tillsynsansvaret för A- och B-verksamheter och den kommunala nämnden utövar den operativa tillsynen på C- och U-verksamheter. Länsstyrelsen kan efter hemställan från kommunen delegera sitt tillsynsansvar till den kommunala nämnden. Att bedriva operativ tillsyn innebär att kontrollera att miljöbalkens regler och myndigheternas och domstolarnas beslut efterlevs samt att vidta de åtgärder som behövs för att verksamhetsutövare ska följa reglerna. En annan uppgift är att genom rådgivning, information och liknande, skapa förutsättningar för att miljöbalkens ändamål ska kunna tillgodoses. Det övergripande syftet är att tillsynsmyndigheterna ska säkerställa en rättssaker, likvärdig och effektiv mitjöbalkstillsyn för att uppnå målet en hållbar utveckling. Naturvårdsverket samt Tillsyns- och föreskriftsrådet driver frågan att endast en tillsynsmyndighet bör vara ansvarig inom ett och samma tillsynsobjekt enligt miljöbalken, dvs att tillsynen i möjligaste mån bör följa den princip som gäller vid tillståndsprövning av miljöfarliga verksamheter. I praktiken innebär det att Länsstyrelsen vid tillsyn på en A- eller B-verksamhet även bedriver tillsyn på övrig förekommande miljöfarlig verksamhet, dvs sådana verksamheter och anläggningsdelar som är anmälningspliktiga eller utgör s.k. U-verksamhet. Ett sådant förfarande underlättar både för tillsynsmyndigheten och verksamhetsutövaren. I vissa fall kan det dock vara oundvikligt att två tillsynsmyndigheter blir ansvariga för samma tillsynsobjckt, t.ex. vid tillsyn enligt olika tillsynsområdcn i miljöbalken eller tillsyn enligt olika lagar. Länsstyrelsens bedömning Länsstyrelsen bedömer att det generellt sett är mera ändamålsenligt att överlåta den operativa tillsynen för enstaka tillsynsobjekt än att överlåta en hel bransch. Tillståndspliktiga verksamheter inom en och samma bransch kan omfattas av olika verksamhetskodcr med i hög grad varierande miljöpåverkan och kan därför kräva olika kompetens. Vidare bedömer Länsstyrelsen att det inte är lämpligt att överlåta den operativa tillsynen över verksamheter med kommunöverskridande påverkan.

16 BESLUT Länsstyrelsen Skåne Dm S ( 7 ) För att Länsstyrelsen ska kunna fullfölja sitt uppdrag och kunna ta ansvaret för den regionala tillsynsvägledningen, förutsätter det att operativ tillsyn i tillräcklig omfattning fortsatt bedrivs på Länsstyrelsen. Det är Länsstyrelsens erfarenhet, även från den tillsynsvägledning som ges från centrala myndigheter till Länsstyrelsen, att tillsynsväglcdningen förlorar i kvalitet när myndighetens vardagliga arbete fjärmas från tillsynsområdct. Förutom förutsättningarna att bedriva effektiv tillsynsvägledning och behov av att samla kompetens regionalt finns enligt Länsstyrelsens bedömning behov av att beakta möjligheten att samordna tillsynen enligt Sevcso och miljöbalken, om verksamheten omfattas av IED-dircktivet och andra EU-rättsliga rättsakter med krav på nationell återrapportering samt om verksamheter ingår i ett område där det finns tydliga samband i miljökonsekvenserna, till exempel i form av utsläpp till vatten eller buller, från de ingående verksamheterna. Inför beslut om överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken har Länsstyrelsen att ta hänsyn till kommunens kompetens inom tillsynsområdet, vilka resurser som behövs för utövande av tillsynen samt huruvida nämndorganisationen strider mot kommunallagen eller om den interna ansvarsfördelningen inom kommunen inte är lämplig. Hjälpmedel vid bedömningen är bland annat kommunens reglemente och matrikel samt nämndens behovsutredning, tillsynsplan och delegationsordning. Gällande kommunens hemställan om överlåtelse av den operativa tillsynen enligt miljöbalken gör Länsstyrelsen följande bedömning: Organisation: Tillsyn och ärendehandläggningen avseende miljöfarlig verksamhet ligger organisatoriskt under Tillsyns- och tillståndsnämnden. Tillsyns- och tillståndsnämnden har budgetansvar för personal och verksamhet. Utförandet av den operativa tillsynen hanteras av Myndighetsfunktionen (räddningstjänst, miljö och bygg) som består av en myndighetschef (f.d. miljöchefen), 3 miljöinspektörer, 2 bygginspektörer, 2 administratörer och 45 brandmän. Myndighetsfunktionen ligger organisatoriskt under Samhällsutvecklingsenhcten tillsammans med tre andra funktioner (Kultur- och fritid, Driftsenheten samt Mark och plan) som alla lyder under en Samhällsutvccklingschef, tillika chef över funktionen Kultur och fritid. Frågan om jäv och otillbörlig påverkan inom nuvarande förvaltningsorganisation kan inte uteslutas. Detta på grund av att Myndighetschefen har verksamhetsansvar för

17 BESLUT Länsstyrelsen Skåne Dnr S04-1S s ( 7 ) sådana delar av verksamhet som Myndighetsfunktionen har tillsynsansvar över och att Samhällsutvecklingschefcn, som är chef över Myndighetschefen, har ansvar för sådan verksamhet som Myndighetsfunktionen har tillsynsansvar över. Resurser: Inom kommunen arbetar för närvarande 3 personer (2,5 årsarbetskrafter) med tillsyn och ärendehandläggning enligt miljöbalken. Av dessa är en person involverade i den operativa tillsynen över tidigare delegerat tillsynsobjekt. Kompetens: Berörd tillsynspersonal inom Miljöenheten bedöms ha erforderlig kompetens och erfarenhet för fortsatt tillsyn över aktuella tillsynsobjekt. Tillsynsobjekt: Förbränning - Den miljöfarliga verksamheten inom Gullarpsverket ( A) bedrivs av det kommunala bolaget Fjärrvärme i Osby AB. Enligt uppgift är ordförande i Tillsyns- och tillståndsnämnden även ledamot i fjärrvärmebolagcts styrelse. Ytterligare en ledamot i Tillsyns- och tillståndsnämnden är ersättare i bolagets styrelse. Kommunfullmäktige anger i sin hemställan att båda ledamöterna anmäler jäv och därmed inte deltar i beredningen eller beslut som rör fj ärrvärmeverket. Sett till såväl antalet ordinarie ledamöter i bolagets styrelse respektive Tillsyns- och tillståndsnämnden som antalet innevånare i Osby kommun bedöms risken för jäv och otillbörlig påverkan som uppenbar, oaktat att berörda ledamöter i nämnden/bolagets styrelse meddelar jäv inför enskilda beslut eller undviker att delta i beredningen av ärenden som berör Gullarpsverket. Med nuvarande sammansättning av Tillsyns- och tillståndsnämnden och rådande förvaltningsorganisation, som även den medför risk för jäv vid beredning och beslut i enskilda ärenden, är det Länsstyrelsens bedömning att den operativa tillsynen gällande Gullarpsverket, Fjärrvärme i Osby AB ska återkallas med hänsyn till 1 kap. 20 fjärde punkten MTF, dvs kommunens interna ansvarsfördelning för drift av och tillsyn över kommunala verksamheter. Avloppsrening I kommunen finns två tillståndspliktiga kommunala avloppsreningsverk för vilka Länsstyrelsen bedriver tillsyn. Verksamheten driftas av Osby kommun. Länsstyrelsen avser behålla tillsynen över Lönsboda

18 BESLUT Länsstyrelsen Skåne Dnr S ( 7 ) 1273 avloppsreningsverk ( ) och Osby avloppsreningsverk ( ) med hänsyn till punkt 4 enligt 1 kap. 20 MTF, dvs kommunens interna ansvarsfördelning för drift av ocli tillsyn över kommunala verksamheter. Takter I kommunen finns sju takter, varav två växttorvtäkter och tre blockstenstäkt. Länsstyrelsen bedriver tillsyn på samtliga takter. Länsstyrelsen bedömer att kommunen på sikt bör kunna upparbeta sådan kompetens som erfordras för ett övertagande av den operativa tillsynen över kommunens båda grusoch bergtäkter. En förnyad hemställan bör dock föregås av en översyn av rådande förvaltningsorganisation. Industriell verksamhet - i kommunen finns två tillståndspliktiga industrier Ekodoor AB och Pureko AB för vilka Länsstyrelsen bedriver tillsyn. Länsstyrelsen avser behålla tillsynen över de båda anläggningarna med hänsyn till punkt 1 enligt 1 kap. 20 MTF, dvs omfattningen av tillsynsobjcktcns miljöpåverkan. Föroreningsskador Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att tillsynsansvaret för föroreningsskador enligt 10 kap. 1 miljöbalken ska åtfölja tillsynsansvaret enligt 9 kap. miljöbalken. Då Länsstyrelsen avser återkallas tillsynen över Gullarpsverket föreligger inget behov av delegation gällande 10 kap. 1 miljöbalken. Sammanfattningsvis Länsstyrelsen finner vid prövning av Osby kommuns hemställan om fortsatt övertagande av operativ tillsyn enligt miljöbalken skäl att återkalla tillsynen för Fjärrvärme i Osby AB:s anläggning Gullarpsverket. I övrigt har kommunen inte hemställt om någon delegation avseende operativ tillsyn enligt 9 kap. miljöbalken. Länsstyrelsen beslut om återkallelse av den operativa tillsynen för Fjärrvärme i Osby AB:s anläggning Gullarpsverket kommer att gälla från och med den 1 oktober Därmed upphävs tidigare beslut från den 6 november 1996 om överlåtelse av operativt tillsynsansvar till Osby kommun. Länsstyrelsen avser behålla den operativa tillsynen avseende Lönsboda avloppsreningsverk ( ), Osby avloppsreningsverk ( ),

19 BESLUT 7(7) Länsstyrelsen Skåne Dnr Ekodoor AB ( ) och Pureko AB ( ) samt i kommunen förekommande takter. Upplysning Kommunen kan hemställa om överlåtelse av tillkommande tillsynsobjekt. Länsstyrelsen kommer därvid att pröva frågan om uppgiften att utöva operativ tillsyn kan överlåtas utifrån 1 kap. 20 miljötillsynsförordningen. Eventuellt nya beslut om överlåtelse börjar gälla tidigast ett år från beslutsdatum om det inte finns särskilda skäl för ett annat datum. Länsstyrelsen avser att regelbundet följa upp och utvärdera den kommunala tillsynen. Om förutsättningar för överlåtelse enligt 1 kap. 20 miljötillsynsförordningen inte längre finns ska länsstyrelsen återkalla överlåtelsen enligt 1 kap. 21 miljötillsynsförordningen. En återkallelse kan avse ett visst eller vissa tillsynsobjekt eller en typ av tillsynsobjekt. Beslut i detta ärende har efter föredragning för länsöverdirektör Carl Älfvåg tagits av miljödirektör Annelie Johansson, beslutande och miljöjurist Paulina Rautio, föredragande. I den slutliga handläggningen har även enhetschef Gerd Lundquist deltagit. Annelie Johansson Paulina Rautio Kopia: Osby kommun, Kommunfullmäktige Osby kommun, Tillsyns- och tillståndsnämnden Miljötillsynsenheten (e-post) Miljöprövningsenheten (c-post) Rättsenheten (e-post)

20

21 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6(15) Kommunstyrelsens arbetsutskott 292 Fiber i tätorter i Osby kommun Dnr 2014.ks Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till kommunstyrelsens beslut Kommunen avyttrar befintligt kommunalägt fibernät till IP-only som sedan ansvarar för en fortsatt fiberutbyggnad genom ett operatörsneutralt fibernät i Osby kommun enligt nedanstående. Slutföra tecknande av koncessions- och samverkansavtal avseende utbyggnad och drift av öppet stadsnät i Osby kommun med IP-only. Upphäva kommunstyrelsens beslut, Förslag till kanalisation 18, i samband med avtalstecknandet. Beslutsunderlag Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad Expedierat Utdragsbestyrkande

22 OSBY KOMMUN Sida TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Samhällsbyggnad, Mark och plan Karin Sigvardsson, Samverkansavtal om utbyggnad av fiber i Osby kommun Dnr:2014.ks Förslag till kommunstyrelsens arbetsutskott Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: - att kommunen avyttrar befintligt kommunalägt fibernät till IP-Only som sedan ansvarar för en fortsatt fiberutbyggnad genom ett operatörsneutralt fibernät i Osby kommun enligt nedanstående. - att slutföra tecknande av koncessions- och samverkansavtal avseende utbyggnad och drift av öppet stadsnät i Osby kommun med IP-Only. - att upphäva kommunstyrelsens beslut, Förslag till kanalisation 18, i samband med avtalstecknandet. Sammanfattning Bredbandsgruppen har sedan en tid verkat för att få tillstånd en fiberutbyggnad inom Osby kommun i syfte att uppnå uppsatta mål i nationell-, regional- och kommunal bredbandsstrategi. Två aktörer har aviserat sitt intresse IP-Only och Skanova-koncernen/S venska Stadsnät AB. Utifrån de möten som har hållits och det underlag som repektive aktör presenterat förespråkar bredbandsgruppen att det fibernät som kommunen idag äger avyttras och att koncessions- och samverkansavtal ingås med IP- Only. Beslutsunderlag Dokumentation fibernät Osby kommun Ärende I pm daterat beslutade kommunstyrelsen att bilda en bredbandsgrupp vars första uppdrag var att upprätta en bredbandsstrategi. Strategin antogs av kommunfullmäktige i juni Strategin har målsättningen att 90% av kommunens medborgare och näringsidkare år 2020 bör ha möjlighet att ansluta sig till bredband via optofiber med en överföringshastighet på 100 Mbit/s. År 2016 bör alla förskolor, skolor och övriga verksamheter i kommunen ha tillgång till bredband med 100 Mbit/s. Besöksadress Parkgatan 1 Telefon vx Hemsida se PlusGiro Postadress Samhällsbyggnad, Mark och plan Fax Organisationsnr Bankgiro Osby E-post

23 I samband med upprättande av bredbandsstrategin fördes diskussion huruvida kommunen själv hade för avsikt att bygga ut fiber eller om det skulle ske genom extern aktör. Det sistnämnda alternativet ansågs vara rimligast. Bredbandsgruppen har därför fört diskussion med möjliga aktörer i syfte att utröna vem som har bäst förutsättningar att tillgodose uppsatta mål inom en snar framtid. Diskussionerna har resulterat i två möjliga aktörer, Svenska Stadsnät AB och IP-Only. Båda aktörerna har aviserat att de vill förvärva kommunens befintliga fibernät. De kommunala verksamheterna hyr svartfiber och ska vid behov upphandla tjänst eller själv lysa upp fibern, vilket görs idag. Inom ramen för LOU finns ett telekomundantag som innebär att LOU inte gäller för kontrakt som syftar till att möjliggöra för en upphandlande myndighet att tillhandahålla eller driva publika telenät eller för allmänheten tillhandahålla teletjänster (se utdrag ur LOU nedan). Kommunen får sedan handla upp den aktiva kommunikationstjänsten enligt LOU. Lag (2007:1091) om offentlig upphandling Teletjänster 4 Denna lag gäller inte för kontrakt som huvudsakligen syftar till att ge en upphandlande myndighet möjlighet att tillhandahålla eller driva publika telenät eller att för allmänheten tillhandahålla teletjänster. Övervägande Det är bredbandsgruppens uppfattning att ett enskilt ägarskap av fibernätet i Osby kommun är att föredra då det i annat fall lätt kan uppstå konflikter kring ansvaret vid driftstörningar osv. Genom att avyttra befintligt fibernät i enlighet med beslutsunderlaget, till extern aktör ser gruppen dessutom att den fortsatta utbyggnaden kommer att påskyndas och bli mer omfattande. I syfte att välja aktör har överläggningar skett med IP-Only, TeliaSonera AB/ Svenska Stadsnät AB. Även kommunstyrelsen och ett antal företag bjöds under våren 2014 in till ett informationsmöte med respektive aktör. Vid återkoppling från de företagare som medverkade på informationsmötet har det framkommit att de förespråkar IP-Only. Slutgilltigt förslag till avtal har tagits fram både med Svenska Stadsnät och IP-Only. Avtalen har legat till grund för tjänstemännens bedömning. Den samlade bedömningen har gjorts utifrån ett helhetsperspektiv sett till hela kommunens nytta dvs. såväl de kommunala verksamheterna, kommunala bolagen, näringslivet och invånarna. Vid en sammanvägning av vad som framkommit under överläggningarna har bedömningen gjorts att IP-Only är den aktör med bäst förutsättningar att tillgodose kommunens mål. Samtliga tjänstemän som varit involverade i processen är enliga i valet av samverkansaktör. Det är därför bredbandsgruppens rekommendation att kommunen slutför tecknande av koncessions- och samverkansavtal med IP- Only. Det fortsatta arbetet kommer belasta kommunen med en tjänst på minst 50%. Oddbjörn Aasvold Enhetschef Mark- och plan Karin Sigvardsson Samhällsutvecklare

KALLELSE. Datum 2014-11 -06. Tid: måndag den 24 november 2014 klockan 17:00

KALLELSE. Datum 2014-11 -06. Tid: måndag den 24 november 2014 klockan 17:00 M OSBY ~KOMMUN KALLELSE Datum 2014-11 -06 Sida 1(2) Kommunfullmäktige Tid: måndag den 24 november 2014 klockan 17:00 Plats: Parkskolans matsal i Osby Ärende 1. Protokollets justering 2. Upprop 3. Godkännande

Läs mer

Kapitaluppbyggnaden. Version fyra: 2014-09-26

Kapitaluppbyggnaden. Version fyra: 2014-09-26 Kapitaluppbyggnaden Version fyra: 2014-09-26 Minnen från finanskrisen 2008 www.kommuninvest.se 2 Med syfte att undvika framtida finanskriser har EU ökat trycket på finansbranschen Ökade krav på företagsledning

Läs mer

Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen (S) Clas Frisk (KD)

Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen (S) Clas Frisk (KD) 1(14) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.20 Beslutande Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt Hansen (S) Clas Frisk (KD) Övriga närvarande

Läs mer

Begäran från Trelleborgs kommun att regeringen prövar överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken

Begäran från Trelleborgs kommun att regeringen prövar överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken Regeringsbeslut 1:2 REGERINGEN 2016-04-07 M2015/01268/Me Miljö- och energidepartementet Länsstyrelsen i Skåne län 205 15 Malmö Begäran från Trelleborgs kommun att regeringen prövar överlåtelse av tillsyn

Läs mer

OSBY SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15)

OSBY SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) OSBY SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid Sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08:30-12:05 Beslutande Anders Pettersson (C), ordförande Erland Nilsson (S), vice ordförande Dag Ivarsson (M) Sonja

Läs mer

OSBY KALLELSE 1(2) Kommunstyrelsen KOMMUN. Tid: onsdag den 7 januari 2015 klockan 13:00. Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset

OSBY KALLELSE 1(2) Kommunstyrelsen KOMMUN. Tid: onsdag den 7 januari 2015 klockan 13:00. Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset OSBY KALLELSE 1(2) KOMMUN Datum 2014-12-19 Tid: onsdag den 7 januari 2015 klockan 13:00 Plats: Sammanträdesrum 1 i kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande av dagordning 3. Anmälan om

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00

2014-09-16. Kansliet, kommunhuset i Osby, fredag 19 September 2014, kl 10:00 KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL 1(9) Plats och tid Naringslivscenter i Osby klockan 13:35-16:15 Besiutande Mats Ernstsson (C), ordforande Ingmar Bernthsson (S), vice ordforande Pontus Plantman (M) Monica

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 8:30-8:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-51 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00

Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Sammanträdesrum Torsö klockan 9.00-12.05 Sammanträdet ajournerades 9.40 10.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande Marianne Kjellquist (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-04-02 1 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Carl August-rummet, kommunkontoret, Ödeshög måndagen den 2 april 2012 kl 13:00-14:50 Magnus Oscarsson (KD), ordförande Roger Silfver (C), ersättare för Arne

Läs mer

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.

Sammanträdet öppnas: Ärenden: Kungörelse/underrättelse. Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18. Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder onsdagen den 14 oktober 2015, kl. 18.30, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) KS/2015:341 KS/2015:354 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-09-30 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 6 oktober 2015 klockan 8.30 i Kungsbackarummet 1. Val av justerare Lisa Andersson (M) 2. Nyttjanderättsavtal pendelparkering

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad

Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad Sida 1/6 Plan för Kommuninvests kapitaluppbyggnad med riktlinjer och beslutsordning Planen har behandlats av styrelsen 2014-12-11 och därefter fastställts 2015-03-11 samt redovisats för föreningsstämman

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

OSBY KOMMUN. Jj. Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Sonja Svenle-Pettersson (GPKS) Marika Bjerstedt Hansen (S)

OSBY KOMMUN. Jj. Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Sonja Svenle-Pettersson (GPKS) Marika Bjerstedt Hansen (S) 1(15) Plats och tid Sammantradesrum 1, kommunhuset klockan 08:30-17:10 Besiutande Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Sonja Svenle-Pettersson (GPKS) Marika Bjerstedt Hansen (S) Ovriga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) Osby, onsdagen den 12 oktober 2011 kl

Kommunstyrelsens arbetsutskott (14) Osby, onsdagen den 12 oktober 2011 kl arbetsutskott 2011-10-12 1 (14) Plats och tid Osby, onsdagen den 12 oktober 2011 kl 08.30-12.15 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (m) Marika Bjerstedt Hansen

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-31 1 (11) Osby, onsdagen den 31 augusti 2011 kl 08.30-10.10

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-08-31 1 (11) Osby, onsdagen den 31 augusti 2011 kl 08.30-10.10 arbetsutskott 2011-08-31 1 (11) Plats och tid Osby, onsdagen den 31 augusti 2011 kl 08.30-10.10 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (m) Marika Bjerstedt Hansen (s) Clas

Läs mer

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2013-02-05 45 Kommunala bolagens övertagande av kommunens lån, ingående av borgen för de kommunala bolagen. (AU 26) Dnr KS 2013-41

Läs mer

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen

Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden, delegation till Kommunstyrelsen STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8 (33) Sammanträdesdatum 2012-09-12 Ks 97 KS/2012-0317 Au 147 Reviderad delegationsordning vid försäljning/förvärv av mark och fastigheter vid brådskande ärenden,

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärende 5

Kommunfullmäktige. Ärende 5 Kommunfullmäktige Ärende 5 Kommunledningsstaben, Ekonomiavdelningen Johan Örnberg, 0571-281 13 johan.ornberg@eda.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-10-08 Sida 1(3) Kommunal borgen till fiberföreningar

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 8:00-8:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 122-124 Beslutande Ingemar Einarsson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14. KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23 (28) Sammanträdesdatum 2013-02-14 KS/2012-0314 Au 203 KS 140 KF Borgensram för AB Strömstanet Förslag till beslut beslutar I enlighet med kommunstyrelsens

Läs mer

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11

Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 arbetsutskott 2012-03-07 1 (12) Plats och tid Osby, onsdagen den 7 mars 2012 kl 08.30-12.15, 13.00-17.05 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Marika Bjerstedt

Läs mer

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 24 (37) Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 152 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

Kommunhuset, onsdagen den 21 december 2016, kl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhuset, onsdagen den 21 december 2016, kl ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. PVIOSBY ~KOMMUN 1(5) Plats och tid Beslutande Kommunhuset klockan 09.30-10.15 Marika Bjerstedt Hansen(S), ordförande Niklas Larsson (C), vice ordförande Arne Gustavsson (S), tjänstgör för Daniel Landin

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2012-01-17 2 KS 1 Dnr 2011.291-37 Verksamhetsplan 2012 för Energi- och klimatrådgivning för Lessebo kommun För att öka kännedom om energi- och klimatrådgivarnas verksamhet i kommunen kräver

Läs mer

Ekonomikontoret Datum: 2014-06-08 Lars Hustoft D.nr: 15/104 040. Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 till Kommuninveste ekonomisk förening

Ekonomikontoret Datum: 2014-06-08 Lars Hustoft D.nr: 15/104 040. Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 till Kommuninveste ekonomisk förening DALS-EDS KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Ekonomikontoret Datum: 2014-06-08 Lars Hustoft D.nr: 15/104 040 Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 till Kommuninveste ekonomisk förening Bakgrund Den senaste finanskrisen

Läs mer

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB

Ärende 8. Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Ärende 8 Breddning av ägande i Karlskoga Biogas AB Tjänsteskrivelse 2013-05-16 KS 2013.0157 Handläggare: Patrik Haasma Breddning av ägandet i Karlskoga Biogas AB Sammanfattning Karlskoga Energi och Miljö

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2011-11-15 2 KS 141 Dnr 2011.214-10 Vision Lessebo kommun Efter budgetkonferens den 19-20 september har nytt förslag till Lessebo kommuns Visionsdokument arbetats fram. Partierna redovisar

Läs mer

Sammantradesdatum 2014-12-17. Sammantradesrum 1, kommunhuset klockan 13:00-16:00

Sammantradesdatum 2014-12-17. Sammantradesrum 1, kommunhuset klockan 13:00-16:00 OSBY 1(18) Plats och tid Sammantradesrum 1, kommunhuset klockan 13:00-16:00 Beslutande Anders Pettersson (C), ordforande Erland Nilsson (S), vice ordforande Dag Ivarsson (M) Arne Gustavsson (S), ersatter

Läs mer

Samverkansnämnd arbetsmarknad. Svenljunga kommun och Tranemo kommun. Reglementet antogs , 38 av kommunfullmäktige i Svenljunga

Samverkansnämnd arbetsmarknad. Svenljunga kommun och Tranemo kommun. Reglementet antogs , 38 av kommunfullmäktige i Svenljunga REGLEMENTE Samverkansnämnd arbetsmarknad Svenljunga kommun och Tranemo kommun Reglementet antogs 2015-03-23, 38 av kommunfullmäktige i Svenljunga Reglementet antogs 2015-03-30, 21 av kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

OSBY KUNGÖRELSE/KALLELSE 1(2) KOMMUN

OSBY KUNGÖRELSE/KALLELSE 1(2) KOMMUN OSBY KUNGÖRELSE/KALLELSE 1(2) KOMMUN a ' 2015-11-20 Kommunfullmäktige Tid: Måndagen den 30 november 2015 klockan 17:00 Plats: Parkskolans matsal i Osby Vid förhinder till fullmäktigesammanträde anmäl detta

Läs mer

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141

Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 137 Förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening. (AU 186) Dnr 2010-KS0141 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga.

Vision ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM. Lycksele kommun. I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. ARBETSMARKNADSPOLITISKT PROGRAM Lycksele kommun Vision I Lycksele tar vi till vara och utvecklar medborgarnas kompetens och arbetsf ö rm å ga. Malin Ackermann Lennart Melin Inledning Ansvaret för arbetsmarknadspolitiken

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30

Socialnämndens arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 arbetsutskott 2011-05-24 1 (24) Plats och tid Osby, tisdagen den 24 maj 2011 kl 11.20-16.30 16.30 Beslutande Margaret Engdahl (mp) ordförande Censurerat Marika Bjerstedt Hansen (s) vice ordförande Oddbjörn

Läs mer

Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk förening om särskild medlemsinsats år 2015

Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk förening om särskild medlemsinsats år 2015 Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Datum 2015-08-13 Ks/2015:131 043 Statsbidrag/kommunbidrag Förfrågan från Kommuninvest ekonomisk

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

KALLELSE. Datum 2014-09-10

KALLELSE. Datum 2014-09-10 OSBY KOMMUN KALLELSE Datum 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid: onsdag den 17 september 2014 klockan 08:30 Plats: Sammanträdesrum 1, kommunhuset Ärende 1. Protokollets justering 2. Godkännande

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om systematisk

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Handlingsplan Bredband

Handlingsplan Bredband Handlingsplan Bredband för Trosa kommun Antagen av kommunstyrelsen 2014-04-09, 47 Dnr KS 2014/61 Dokumentkategori: Styrdokument Dokumenttyp: Handlingsplan Bakgrund Sverige har som mål att 90 % av samtliga

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2010:13 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Reglemente för beredningen för miljö- och samhällsbyggnadsfrågor;

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND

REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND REGLEMENTE FÖR MORA ORSA MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Ärendelista Ks 1419/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet

Ärendelista Ks 1419/ Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet Ärendelista Ks 1419/2016 Kommunfullmäktige Datum: 2016-12-14 Klockan: 09:00 ca 17:00 Plats: Sessionssalen, Rådhuset 1 Val av protokollsjusterare och bestämmande av tid för justering av protokollet 2 Enkel

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen 2017-04-12 1 Tid och plats Klockan 14.00-16:40, (del av ordinarie sammanträde vid samma tid) Huangshan, Kommunhuset, (Ajournering klockan 15:40-15:45) Beslutande Elof Jonsson (C), ordf

Läs mer

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(5) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mats Widén Ekonomistaben +46155245345 2015-09-21 LS-LED15-1252-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige

Läs mer

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112

Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Sida 1 av 4 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Siobhán Górny Datum KS-2015/112 Vik. kommunsekreterare 2014-03-12 Kommunstyrelsen Arbetssätt för kommunstyrelsens arbetsutskott KS-2015/112 Förslag

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 16 februari 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningskontoret 2015-01-13 Dnr Ks 2015-89 Marcus Wahlström Kommunstyrelsen Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2011-04-26 2 KF 25 Allmänhetens frågestund Under allmänhetens frågestund har närvarande åhörare möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande ersättare.

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv

26 augusti 2015 kl. 13.30. Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för att ta del av synpunkter kring utvecklingsarbetet Nya Perspektiv Till Kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2015-08-19 Kommunstyrelsens sammanträdesrum den 26 augusti 2015 kl. 13.30 Sammanträdet inleds med besök från Region Värmland för

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Kultur- och fritidsnämnden. Kultur- och fritidsnämndens kansli. Ordförandes signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 1(12) Plats och tid Svedala kommunhus, Naverlönnsalen, onsdagen den 8 februari 2017 kl 18:30 ande Ledamöter Se närvarolista på sida 2 Tjänstgörande ersättare Se närvarolista på sida 2 Övriga närvarande

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 18 maj 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens Arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 2014-01-17 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 20 januari 2014, klockan 08.00 09.05 Britt-Inger Fröberg (S) ordförande Tobias Nordlander (S) Patrik Boström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum

PROTOKOLL Sida 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum PROTOKOLL Sida 1 Sammanträdesdatum 2017-11-01 Plats och tid Nämndhuset Nynäshamn, sammanträdesrum Landsort, 2017-11-01 kl. 13:00-13.25 Beslutande Patrik Isestad (S), ordförande Daniel Adborn (L) Thomas

Läs mer

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun Kommunkansliet Till Kommunstyrelsen Datum 2016-12-19 Dnr KS 2016/0087 Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun Sammanfattning Kommunfullmäktige föreslås att vid sitt sammanträde

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 1(49) Plats och tid Sammanträdesrum 1 i kommunhuset klockan 13.00 17.00 ande ledamöter Anders Pettersson (C) Erland Nilsson (S) Dag Ivarsson (M) Tommy Augustsson (S) ersätter Monica Svensson (S) Clas Frisk

Läs mer

Kommunhuset, sammanträdesrum 1 klockan 08:30

Kommunhuset, sammanträdesrum 1 klockan 08:30 M OSBY 1(8) Plats och lid Beslutande Kommunhuset, sammanträdesrum 1 klockan 08:30 Marika Bjerstedt Hansen (S), ordförande Niklas Larsson (C), vice ordförande Arne Gustavsson (S), tjänstgör för Daniel Landin

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2013-06-17 1 Plats och tid Folkets Park, Orrskogen, Malung, kl. 16.00-17.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Bitte Lindberg Ås (S) Johnny Skottheim (S) Carina Albertsson (S) Lilian

Läs mer

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/föredragningslista Sida 7 (15) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-04-24 Kf 36 Ks 47 Au 75 Ks/2014-0175 Revidering av Omsorgsnämnden reglemente avseende alkoholhandläggning

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Sammanträde i kommunstyrelsen

Sammanträde i kommunstyrelsen Kommunstyrelsen KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i kommunstyrelsen Tid och plats för sammanträde Måndagen den 17 juni 2013, kl. 17.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta Förslag till justerare

Läs mer

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun

Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun Österåker Kommunkansliet Datum 2017-01-31 Dnr KS 2016/0087 Till Kommunstyrelsen Ägardirektiv för bolagen inom Armadakoncernen, Österåkers kommun Sammanfattning Kommunfullmäktige föreslås att vid sitt sammanträde

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Sida (10)

Sida (10) 2008-06-04 1 (10) Plats och tid Rådhuset, kl 08.00-12.00 Beslutande Christer Akej (m), ordförande Karl-Erik Olsson (s) Margareta Nilsson (c) Egon Carlsson (sjvp) Pia Ingvarsson (s) Övriga närvarande Hanna-Karin

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 9 personer.

Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, summa 25 beslutande, enligt bifogad närvarolista. Allmänheten bestod av 9 personer. DALS-EDS KOMMUN Kommunfullmäktige 2012-06-13 Plats och tid Bästorps bygdegård, Töftedal onsdagen den 13 juni, 2012 klockan 19.00 20.15 Beslutande Närvarande 20 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare,

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun (2015) Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-11-26 127 2 Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun Utöver det som står skrivet om

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum

MÖTESPROTOKOLL Mötesdatum Plats och tid Hörsalen kl. 13:00-14:00 ande ledamöter Övriga närvarande Utses att justera Maria Hedin (S) (ordförande), Malin Svan (C) (2:e vice ordförande), Åsa Engberg (L), Lennart Ohlsson (C), Göran

Läs mer

Onsdagen den 12 november kl.14.00

Onsdagen den 12 november kl.14.00 1(4) Plats och tid Plenisalen, 13.00-13.30 Beslutande Ledamöter Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Se närvarolista sidan 2 Tjänstemän Se närvarolista sidan 2 Övriga Se

Läs mer

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S)

Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina Erdtman (S) Ulla Bratt (S) 1(12) Plats och tid Sammanträdesrum Ununge, kommunhuset Ankaret, Estunavägen 14, Norrtälje kl. 14.00-15.00 ande Ledamöter Louise Branting (C), ordförande Roland Brodin (M) Sören Forslund (M) Catharina

Läs mer

Kommunala pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet Kommunledningskontoret Kerstin Ernerskog, 0709-318 131 kerstin.ernerskog@osby.se MÖTESANTECKNINGAR 2015-03-02 1(5) Kommunala pensionärsrådet Plats Samlingssalen i Lindhem, Osby Tid Måndagen den 2 mars

Läs mer

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS

Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-12-05 325 Motion - Beslut gällande anställning och uppsägning av förvaltningschefer ska fattas av kommunstyrelsen. (AU 347) KS 2017-440 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen 0 Öste rå I Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:15 Dnr. KS 2015/0071 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S)-

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X Reglemente för beredningen för äldre- och omsorgsfrågor; HebyFS 2010:12 Infördes i författningssamlingen den 16 november 2010 Kommunfullmäktige

Läs mer