Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2004 2"

Transkript

1 Årsredovisning 2004

2 2

3 Innehåll Resultatredovisning Generaldirektörens inledning...5 IAF: s uppdrag...6 Insynsrådet...6 Regeringens mål och IAF: s resultatredovisning...7 Utveckling av arbetslöshetsförsäkringen...8 Granskning av hur Arbetsmarknadsverket genomför sina uppgifter i arbetslöshetsförsäkringen...9 Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen...9 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna...9 Återkallanden av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program...9 Kostnadsutveckling i Arbetslöshetskassan Alfa...9 Informationsutbyte mellan arbetslöshetskassorna, CSN och försäkringskassorna...10 Föreskrift om lämpligt arbete...10 Övriga mål och återrapporteringskrav...11 Påbörjade tillsynsprojekt Återrapporteringar i årsredovisningen...12 Ärenden vid flyttningar och arbetssökande mellan EU/EES-staterna, Schweiz m.fl. länder...12 Verksamhetskontroll och verksamhetsanalys av arbetslöshetskassorna...14 Granskning av ersättningsärenden...14 Granskning av arbetslöshetskassornas administrativa rutiner...14 Registrering och godkännande avseende arbetslöshetskassorna...15 Ärenden i domstol...16 Internationellt samarbete...17 Kompetensförsörjning åren Mål, vidtagna åtgärder och måluppfyllelse år Mål för kompetensförsörjningen åren Andra kompetensförsörjningsfrågor...19 Sjukfrånvaro 2004 samt åtgärder för att förebygga ohälsa...19 Fördelning av intäkter och kostnader per verksamhetsgren...19 Finansiell redovisning Resultaträkning...21 Balansräkning...22 Anslagsredovisning...23 Finansieringsanalys...24 Tilläggsupplysningar och noter...26 Anställdas sjukfrånvaro...27 Noter...28 Sammanställning av väsentliga uppgifter...32 Ersättningar och andra förmåner...33 Generaldirektörens beslut...34 Totalt antal sidor: 34 3

4 4

5 Resultatredovisning Generaldirektörens inledning Denna årsredovisning omfattar IAF:s första verksamhetsår. Det huvudsakliga uppdraget för IAF är att svara för en samlad tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen. Det gäller både den tillsyn över arbetslöshetskassorna som tidigare funnits inom Arbetsmarknadsstyrelsen och ett helt nytt verksamhetsområde, tillsynen över Arbetsmarknadsverket i de uppgifter som påverkar arbetslöshetsförsäkringen. IAF ska bidra till att arbetslöshetsförsäkringen fungerar väl i alla dess delar. Det gör vi genom att hävda försäkringens roll som omställningsförsäkring och bidra till en ökad rättssäkerhet och likabehandling för enskilda som söker arbetslöshetsersättning. På det sättet kan förtroendet för arbetslöshetsförsäkringen stärkas ytterligare. Att starta en ny statlig myndighet med till stor del ny personal är en krävande uppgift och det första verksamhetsåret har med nödvändighet präglats av uppbyggnadsarbetet. IAF har ändå under dess första år etablerat en omfattande tillsynsverksamhet såväl riktad mot arbetslöshetskassornas som mot Arbetsmarknadsverkets verksamhet. Alla delar av IAF:s verksamhet har under 2004 genomförts med stort engagemang av IAF:s personal och med bra resultat. Under det första verksamhetsåret har en god grund lagts för den fortsatta verksamheten. Bo Jangenäs 5

6 IAF: s uppdrag Uppdraget för IAF framgår av Förordning (2003:1108) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, som trädde i kraft när myndigheten startade verksamheten den 1 januari Där framgår att uppgifterna är följande: IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och skall utöva tillsyn över arbetslöshetskassorna samt ha tillsyn över rutiner för och handläggningen av ärenden hos Arbetsmarknadsverket som påverkar arbetslöshetsförsäkringen. IAF utför de uppgifter som följer av lagen (1997:239) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:238) om arbetslöshetskassor. IAF meddelar föreskrifter enligt förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring och förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor. IAF granskar Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna enligt 8 förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor. IAF granskar handläggningen och rutinerna för ärenden hos arbetsförmedlingen som påverkar rätten till arbetslöshetsförsäkringen samt ärenden hos arbetsförmedlingen om återkallande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program. IAF påtalar till AMS de brister som inspektionen har funnit vid sin granskning av myndigheterna inom AMV. IAF följer utvecklingen på arbetslöshetsförsäkringens område och tar de initiativ som denna ger anledning till. IAF medverkar i internationellt samarbete. I regleringsbrev och särskilda beslut har regeringen angett vilka mål som skall gälla för verksamheten samt ett antal särskilda uppdrag för IAF under Dessa mål och särskilda uppdrag redovisas nedan. IAF: s organisation Generaldirektör Insynsråd Försäkringsjuridiska enheten Tillsynsenheten Kanslienheten Insynsrådet Ordförande Bo Jangenäs Ledamöter Pär Andersson Ingrid Hallgren Vivi Jacobson-Libietis Gunilla Johannesson Per Johansson Jens Karlsson Lena Wirkkala Enligt instruktionen skall insynsrådet ge generaldirektören de råd som behövs för att verksamheten skall kunna bedrivas effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Generaldirektören skall hålla insynsrådet informerat om verksamheten. Insynsrådet, som inrättades genom regeringens beslut den 22 januari 2004, har under år 2004 haft fem sammanträden. 6

7 Regeringens mål och IAF: s resultatredovisning Målen för IAF: s verksamhet år 2004 framgår av regleringsbrev daterat den 11 december 2003, N2003/8814 med senaste ändring den 28 oktober 2004, N2004/8139. Målen anges på tre nivåer; politikområdet, verksamhetsområdet och verksamhetsgrenen. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Arbetsmarknadspolitik Verksamhetstillsyn, kontroll och uppföljning Tillsyn och kontroll av arbetslöshetsförsäkringen Målet är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Målet är att tillsynen och kontrollen av det arbetsmarknadspolitiska regelverket skall förbättras. Målet är att IAF skall bidra till att arbetslöshetskassorna och arbetsförmedlingarna fullgör sina uppgifter i arbetslöshetsförsäkringen på ett korrekt och likformigt sätt över hela landet samt bidra till att säkerställa arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring. Tillsynsuppdraget IAF:s uppdrag är att genomföra en fortlöpande tillsyn, särskilda tillsynsprojekt och andra uppdrag i enlighet med regeringens instruktion till IAF och med utgångspunkt från de uppdrag som framgår av regeringens regleringsbrev för IAF samt lämna begärda redovisningar och rapporter. Redovisade uppdrag IAF har under år 2004 lämnat samtliga rapporter och redovisningar i enlighet med regleringsbrevet eller andra beslut. I några fall har tidpunkten för återrapportering enligt regleringsbrevet senarelagts efter överenskommelse med Näringsdepartementet. Nedan lämnas en översiktlig redogörelse för arbetslöshetsförsäkringens utveckling och resultat för vissa av IAF:s uppdrag år De redovisningar som skall lämnas i årsredovisningen återfinns under särskilda avsnitt. 7

8 Utveckling av arbetslöshetsförsäkringen Den svaga efterfrågan på arbetskraft under år 2004 har medfört en successiv ökning av antalet personer som uppbär arbetslöshetsersättning, antalet ersättningsdagar och utbetald arbetslöshetsersättning. Vidare bidrar även ökningen i antalet tillfälliga anställningar under året till att antalet ersättningstagare ökat. Totalt fick cirka personer arbetslöshetsersättning någon gång under året vilket innebär en ökning med 9 procent sedan Tabell 1: Antalet ersättningstagare fördelat på kön samt antalet ersättningsdagar i genomsnitt År Kvinnor Män Totalt Ers.dagar i genomsnitt , ,5 Det genomsnittliga antalet ersättningsdagar ökade med 4 procent, från 88,3 ersättningsdagar till 91,5 ersättningsdagar mellan åren 2003 och Ökningen beror på både fler arbetslösa och på ökad långtidsarbetslöshet i jämförelse med år Totalt utbetalades ungefär 32,6 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning, se tabell 2. 30,7 miljarder kronor utbetalades i form av inkomstrelaterad ersättning och 1,9 miljarder kronor i form av grundbelopp. Utbetalt grundbelopp ökade med 22 procent och inkomstrelaterad ersättning med 14 procent jämfört med år Under år 2004 betalade arbetslöshetskassorna ut arbetslöshetsersättning för 56,4 miljoner ersättningsdagar. Jämfört med år 2003 innebär det en ökning med 13 procent. Antalet ersättningsdagar i inkomstrelaterad ersättning steg med 12 procent och i grundbelopp med 22 procent vid en jämförelse med år Medlemsutveckling i arbetslöshetskassorna Sammanlagt var cirka 3,8 miljoner personer medlemmar i eller anslutna till arbetslöshetskassorna per den 31 december Tabell 3: Utvecklingen av antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna den 31 december respektive år. Fördelning efter kön År Kvinnor Män Totalt Medlemsutvecklingen har varit relativt stabil under de tre senaste åren. Emellertid har antalet män i arbetslöshetskassorna stigit med 2,1 procent medan antalet kvinnor minskat med 1,1 procent. IAF har i enlighet med regleringsbrevet, avsnitt 1.1, Återrapportering kvartalsvis, den 1 april, den 30 juli och den 27 oktober lämnat följande rapporter: Kvartalsrapport till regeringen - antalet meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt - genomsnittlig tid med arbetslöshetsersättning - utförsäkrade. Tabell 2: Utbetald arbetslöshetsersättning och antalet ersättningsdagar fördelad på inkomstrelaterad ersättning och grundbelopp År Inkomstrelaterad Grundbelopp Totalt Utbetalt belopp i kronor Ersättningsdagar Genomsnittlig dagpenning i kronor , ,3 8

9 Granskning av hur Arbetsmarknadsverket genomför sina uppgifter i arbetslöshetsförsäkringen Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Granskningen har i huvudsak omfattat hanteringen av meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt och hur den så kallade kontrollfunktionen beaktats i hittillsvarande verksamhet i Af Kundtjänst. Granskningen av meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt visade en mycket stor variation mellan länen. Variationen mellan länen indikerar brister i likabehandlingen av arbetssökande. Endast drygt sex av tio ifrågasättanden ledde till beslut om sanktion gentemot den enskilde, vilket antyder kvalitetsproblem vid arbetsförmedlingens handläggning av ifrågasättanden. Uppbyggnaden av Af Kundtjänst påverkar förutsättningarna för arbetsförmedlingens kontrollfunktion i arbetslöshetsförsäkringen. De uppgifter som Af Kundtjänst i Sollefteå utförde för arbetsförmedlingens räkning vid tidpunkten för IAF:s granskning tillgodosåg inte de krav som ställs på kontrollfunktionen. Bland annat konstaterades brister i kommunikationen mellan Af Kundtjänst och den lokala arbetsförmedlingen vilket försvårade en korrekt, rättssäker och likformig behandling. AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna IAF har gjort en förstudie och en fördjupad granskning av AMS utbetalning av statsbidraget. Det finns klara och dokumenterade rutiner för hur statsbidragsutbetalningarna skall genomföras. AMS har vidtagit åtgärder på vissa punkter där utvecklingsbehov har noterats vid IAF:s granskning. Återkallanden av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program IAF:s granskning visade att antalet återkallanden är mycket lågt i förhållande till antalet beslut om arbetsmarknadspolitiska program. Det är vanligare att återkalla anvisning till program inom aktivitetsgarantin än till andra program. Vissa brister i handläggning av dessa ärenden har noterats. Sju procent av besluten om att återkalla anvisning till program borde i stället ha hanterats som ett avbrott. Det saknades ofta dokumentation om beslutet hade kommunicerats med den sökande. IAF har i enlighet med regleringsbrevet, avsnitt 1.1 Återrapportering, lämnat följande rapporter: Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen samt utbetalningen av statsbidrag till arbetslöshetskassorna, den 3 juni 2004 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna, den 29 oktober 2004 Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen, den 22 november IAF har i enlighet med regleringsbrevet, avsnitt 1.4 Uppdrag, punkt 2, lämnat följande rapporter: Plan för granskning av Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller återkallande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program, den 2 juni 2004, Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program, den 12 november Kostnadsutveckling i Arbetslöshetskassan Alfa IAF har haft regeringens uppdrag att redovisa analyser och slutsatser rörande kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet samt att redovisa de eventuella rekommendationer man gjort till Arbetslöshetskassan Alfa. 9

10 I analysen av Alfa-kassans administrationskostnader har jämförelser gjorts dels mellan de anslutna och de icke anslutna inom kassan, dels mellan Alfa-kassan och andra arbetslöshetskassor. Alfa-kassans administrationskostnader har stigit under de första åren av talet. Kassan har dock under de senaste två åren vidtagit åtgärder för att bli mer kostnadseffektiv. Från den 4 oktober 2004 tar Alfakassan ut en administrationsavgift av dem som får arbetslöshetsersättning enligt grundbeloppet och som inte är anslutna till Alfakassan. I enlighet med regleringsbrevets avsnitt 1.4 Uppdrag, punkt 1, har IAF lämnat rapporterna Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) den 1 april och den 1 november Informationsutbyte mellan arbetslöshetskassorna, CSN och försäkringskassorna Efter riksdagsbeslut i november 2001 kom arbetslöshetskassorna att omfattas av bilagan till sekretesslagen och en ömsesidig uppgiftsskyldighet infördes mellan RFV, CSN och arbetslöshetskassorna. Samtliga arbetslöshetskassor ingår i informationsutbytet med RFV och CSN. Utbytet sker dels genom automatiska kontroller, dels genom en manuell kontroll via direktåtkomst till vissa register. Syftet med informationsutbytet är att förebygga felaktiga dubbelutbetalningar samt att ge effektivare ärendehantering, förbättrad service till den enskilde och ökad rättssäkerhet. I enlighet med regleringsbrevets avsnitt 1.4 Uppdrag, punkt 1, har IAF lämnat rapporten Utökat informationsutbyte mellan arbetslöshetskassorna, CSN och försäkringskassorna, den 1 november Föreskrift om lämpligt arbete IAF har haft regeringens uppdrag att se över regelverket för lämpligt arbete i arbetslöshetsförsäkringen med utgångspunkt från försäkringens roll som omställningsförsäkring. IAF genomförde en sådan översyn som resulterade i ny föreskrift. Samtidigt gav regeringen uppdrag till AMS att bl.a. redovisa åtgärder för att säkerställa att regelverket för lämpligt arbete tillämpas korrekt. IAF har senare redovisat en uppföljning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från översynen och de åtgärder AMS tagit fram för att minska skillnaderna i tillämpningen mellan olika länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar. IAF har under år 2004 beslutat om ytterligare tre föreskrifter till lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om arbetslöshetskassor som publicerats i IAF: s författningssamling IAFFS. Följande föreskrifter gäller från den 1 september 2004: IAFFS 2004:1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring IAFFS 2004:2 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor IAFFS 2004:3 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om tillämpningen av 11 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring gällande lämpligt arbete IAFFS 2004:4 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter för arbetslöshetskassor om tilllämpningen av lagen (1997:240) om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor AMS tidigare föreskrifter har upphört att gälla, utom de som rör utbetalningen av statsbidrag till arbetslöshetskassorna. I enlighet med regleringsbrevets avsnitt 1.4 Uppdrag, punkt 5, har IAF lämnat rapporten IAF:s föreskrift om lämpligt arbete i arbetslöshetsförsäkringen samt IAF:s kommentarer med anledning av AMS rapporter till regeringen om åtgärder för att förbättra tillämpningen av reglerna i arbetslöshetsförsäkringen m.m., den 16 augusti

11 Övriga mål och återrapporteringskrav IAF har under året uppfyllt de övriga återrapporteringskrav som anges i regleringsbrevet. Dessa är: Månadsvis rapportering av utgifter och inkomster avseende utbetalda belopp per anslag och anslagspost under de anslag som disponeras av IAF, inkomsterna på inkomsttiteln 2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor, samt inkomsterna på inkomsttiteln 2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor. Fem månadsvis fördelade prognoser för hur mycket som beräknas utbetalas under 2004 per anslag och anslagspost som disponeras av IAF. Redovisning av hur myndighetens verksamhet fortskrider och utvecklas den 30 juli och den 30 november Påbörjade tillsynsprojekt 2004 Inom IAF pågår flera projekt som påbörjats under 2004 och beräknas vara slutförda under Dessa är: Elektronisk informationsöverföring och e-tjänster. Arbetslöshetskassornas styrelsearbete och protokoll. Aktivitetsgarantin kontra förlängd ersättningsperiod. Kunskaper på Arbetsförmedlingen om kontrollfunktionen samt anvisningar kring detta från AMS/länsarbetsnämnderna. Arbetsförmedlingsmetodik som påverkar arbetslöshetsförsäkringen med fokus på Af Kundtjänst. Granskning av meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt, avgivna under första och andra kvartalet

12 Återrapporteringar i årsredovisningen Ärenden vid flyttningar och arbetssökande mellan EU/EES-staterna, Schweiz m.fl. länder Enligt regleringsbrevet avsnitt 1.1 Återrapportering skall IAF i årsredovisningen redovisa omfattningen av handläggningen av ärenden enligt EG-förordning 1408/71 samt tillämpningsförordningen 574/72 vid flyttningar och arbetssökande mellan EU/EES-staterna. Redovisningen skall också avse handläggningen av ärenden inom ramen för ett särskilt avtal om fri rörlighet med Schweiz och andra länder med vilka Sverige har bilaterala konventioner om social trygghet vid arbetslöshet. Denna handläggning avser huvudsakligen utfärdande och inhämtande av vissa intyg. Under år 2004 har drygt sådana ärenden handlagts av IAF. Ärenden om intyg E 301 och E 302 IAF har utfärdat intyg E 301 med uppgift om arbete som har utförts i Sverige för personer som ansöker om arbetslöshetsersättning i länder utanför Norden, liksom för personer som ansöker om arbetslöshetsersättning i ett annat nordiskt land och har arbetat i Sverige utan medlemskap i svensk arbetslöshetskassa. Totalt har IAF utfärdat 571 sådana intyg under året. De flesta intygen utfärdades för personer som ansökte om arbetslöshetsersättning i Tyskland (27 procent), Finland (23 procent) och Frankrike (11 procent). Antalet mottagna begäran om utfärdande av intyg E 301 uppgick till 810 under år Under år 2004 har IAF inhämtat intyg E 301 för personer som har arbetat i länder utanför Norden och som ansöker om arbetslöshetsersättning i Sverige. De flesta ärenden avsåg arbete i Storbritannien (42 procent), Spanien (13 procent) och Irland (9 procent). Inom Norden har arbetslöshetskassorna utfärdat och inhämtat intyg E 301 för sina medlemmar. IAF har under år 2004 mottagit en begäran om att utfärda intyg E 302 med uppgifter om familjemedlemmar som är bosatta i Sverige som beaktas vid bestämmande av arbetslöshetsersättningens storlek enligt ett annat lands lagstiftning. Intyget utfärdades på begäran av norsk myndighet. Från den 1 januari 2005 handläggs alla ärenden om utfärdande och inhämtande av intyg E 301 och E 302 av arbetslöshetskassorna. Ärenden om intyg E 303 IAF har utfärdat intyg E 303 för personer som därmed beviljades att söka arbete i ett annat land med svensk arbetslöshetsersättning. Flest intyg utfärdades för att söka arbete i Storbritannien (26 procent), Spanien (21 procent) och Norge (10 procent). Antalet ansökningar om intyg E 303 var Under år 2004 har IAF även handlagt 732 ärenden om utbetalning av arbetslöshetsersättning till personer som söker arbete i Sverige med arbetslöshetsersättning från ett annat land enligt intyg E 303. De flesta ärenden avsåg arbetssökande från Tyskland (34 procent), Danmark (17 procent) och Norge (13 procent). IAF har under år 2004 inte handlagt något ärende vid flyttning och arbetssökande med anledning av de bilaterala konventioner om social trygghet vid arbetslöshet som Sverige har slutit med andra stater. Det initierades totalt ärenden om inhämtande av intyg E 301 hos IAF under år

13 Tabell 5: Antalet ärenden om EU-intyg som har handlagts av IAF under år 2004 Typ av intyg Kvinnor Män Totalt E 301 Inkomna begäran om utfärdande av intyg E 301 med uppgifter om arbete utfört i Sverige Utfärdade intyg E 301 ** ** 571 Hos IAF initierade ärenden om inhämtande av intyg E 301 med uppgift om arbete utfört i annat land Inhämtade intyg E 301 ** ** E 302 Inkomna begäran om/utfärdade intyg E 302 med uppgift om familjemedlemmar bosatta i Sverige som beaktas vid bestämmande av dagpenningens storlek vid ansökan om arbetslöshetsersättning i ett annat land E 303 Inkomna ansökningar intyg E 303 för att söka arbete i annat land med svensk arbetslöshetsersättning Utfärdade intyg E Arbetssökande i Sverige med arbetslöshetsersättning från annat land enligt intyg E ** ) Uppgiften om utfärdade intyg fördelad på kön finns inte registrerad i diariesystemet. Förutom ovanstående redovisning i enlighet med regleringsbrevet har IAF även haft ett särskilt uppdrag att rapportera utvecklingen av EU-intygens omfattning med anledning av EU:s utvidgning den 1 maj Enligt uppdraget i regeringsbeslutet N2004/ 837/A den 5 februari 2004 har IAF redovisat antal EU-intyg som är hänförliga till EG-förordning 1408/71 och som rör svensk arbetslöshetsersättning för årets andra och tredje kvartal i rapporterna Antalet EU-intyg som är hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning som har lämnats den 15 juli och den 27 oktober. 13

14 Verksamhetskontroll och verksamhetsanalys av arbetslöshetskassorna Enligt regleringsbrevet avsnitt 1.1, Återrapportering, skall IAF redovisa verksamhetskontroll och verksamhetsanalys avseende arbetslöshetskassorna under andra halvåret 2003 samt år Redovisningen skall avse inriktningen och omfattningen av granskningen av enskilda ersättningsärenden. Redovisningen skall också avse granskningen av arbetslöshetskassornas administrativa rutiner samt IAF:s registrering och godkännande av arbetslöshetskassorna. Granskning av ersättningsärenden I IAF:s tillsyn över arbetslöshetskassorna ingår att utreda enskilda ärenden efter klagomål eller övriga påpekanden från enskilda. Under år 2004 har IAF handlagt 409 ärenden där enskilda 1 framfört synpunkter eller klagomål på en arbetslöshetskassa eller arbetsförmedling. Av dessa har 154 klagomål gällande någon arbetslöshetskassa utretts i särskild ordning. Till största delen har klagomålen gällt arbetslöshetskassornas handläggningstider, tillgänglighet och service samt bristande eller felaktig information. IAF har med anledning av klagomålen begärt en redovisning från aktuell arbetslöshetskassa i respektive ärende. I ett fåtal ärenden har IAF påtalat brister hos någon arbetslöshetskassa. Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Under år 2003 lämnade arbetsförmedlingarna meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt till arbetslöshetskassorna. Av dessa avsåg kvinnliga arbetssökande och manliga. Under andra halvåret 2003 avgavs meddelanden. Arbetslöshetskassorna har utrett och beslutat om ersättningsrätten. Andelen beslut om sanktion är 61 procent och om tillerkänd ersättningsrätt 13 procent. I 26 procent av ärendena har meddelandet lämnats utan åtgärd på grund av att den arbetssökande inte sökt någon ersättning. År 2004 har arbetsförmedlingarna lämnat meddelanden om ifrågasatt ersätt- 1 Könsfördelning kan ej redovisas pga. att anmälan kan ske även via ombud eller anonymt. ningsrätt till arbetslöshetskassorna. Det är en ökning med 30 procent jämfört med år Av samtliga meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt avsåg kvinnliga arbetssökande och manliga. IAF har ett pågående projekt som särskilt granskar meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt gjorda under första halvåret Totalt lämnades under den perioden meddelanden. Av dessa finns komplett underlag för granskning i ärenden. Granskningsprojektets urval omfattar de 918 ärenden där arbetslöshetskassorna har beslutat tillerkänna den sökande ersättningsrätt (377) eller lämnat meddelandet utan åtgärd (541). IAF genomför en särskild granskning av dessa meddelanden dels utifrån arbetslöshetskassornas beslut, dels utifrån handläggningen på arbetsförmedlingen. Granskningen fortsätter under år Granskning av arbetslöshetskassornas administrativa rutiner En stor del av verksamhetskontrollen och verksamhetsanalysen sker genom den tillsyn IAF har av arbetslöshetskassornas ekonomiska förvaltning. Den ekonomiska tillsynen har under 2004 inriktat sig till största delen på arbetslöshetskassornas årsredovisningar och därtill hörande kontakt med arbetslöshetskassorna, dess revisorer samt deltagande i slutrevisionsmöten. Målsättningen har varit att granska och säkerställa en god ekonomisk redovisning och förvaltning utan väsentliga fel hos arbetslöshetskassorna utifrån lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och andra bestämmelser. Arbetslöshetskassorna har erbjudits inkomma med ett utkast på årsredovisningen som IAF lämnat synpunkter på. Efter det att arbetslöshetskassorna sänt in slutligt fastställd årsredovisning har IAF granskat dessa och i de fall synpunkter och iakttagelser kvarstått har detta påtalats i rapport till arbetslöshetskassornas styrelser med kopia till kassans auktoriserade revisor. Efter 2004 års granskning av arbetslöshetskassornas fastställda årsredovisningar, gjordes ett eller flera påpekanden hos 24 arbetslöshetskassor. Motsvarande siffra för 2003 var

15 Exempel på brister som påpekats av IAF: - lågt eget kapital - försenad inlämning av årsredovisning - ofullständigt innehåll i förvaltningsberättelsen Under år 2004 deltog IAF vid 28 av de 38 arbetslöshetskassornas slutrevisionsmöten och vid 12 av 32 föreningsstämmor. Registrering och godkännande avseende arbetslöshetskassorna IAF har under 2004 godkänt 12 beslut om förändringar av arbetslöshetskassors medlemsavgift. IAF har också beslutat i och registrerat 16 ärenden gällande arbetslöshetskassors stadgar. I 55 ärenden har IAF registrerat ändringar gällande arbetslöshetskassornas styrelsesammansättning och revisorer. Tabell 4: Antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna fördelade på kön per den 31 december 2004 Arbetslöshetskassa Kvinnor Män Totalt Arbetslöshetskassan ALFA Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Bensinhandlarnas arbetslöshetskassa Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Elektrikernas arbetslöshetskassa Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa Fastighetsanställdas arbetslöshetskassa Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa* Grafiska arbetarnas arbetslöshetskassa Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa Handelsanställdas arbetslöshetskassa Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa HTFs arbetslöshetskassa Industrifackets arbetslöshetskassa Journalisternas arbetslöshetskassa Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Kommunaltjänstemännens arbetslöshetskassa Ledarnas arbetslöshetskassa Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa Lärarnas arbetslöshetskassa Metallindustriarbetarnas arbetslöshetskassa Musikernas arbetslöshetskassa Målarnas arbetslöshetskassa Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa SIFs arbetslöshetskassa Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa Skogs- och träfackets arbetslöshetskassa Småföretagarnas arbetslöshetskassa ST:s arbetslöshetskassa Statstjänstemännens arbetslöshetskassa Svensk Handels o Arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sveriges arbetares arbetslöshetskassa Sveriges fiskares arbetslöshetskassa Sveriges teaterverksammas arbetslöshetskassa Säljarnas arbetslöshetskassa Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Totalt * Finansförbundet och Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa gick samman den 1 oktober 2004 till Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa 15

16 Ärenden i domstol Enligt regleringsbrevet avsnitt 1.1 Återrapportering skall arbetet med ärenden i domstol redovisas i årsredovisningen. IAF har under året granskat över domstolsavgöranden, besvarat 31 remisser från domstolarna samt överklagat 37 domar/beslut till högre instans. Utöver ärenden i domstol har IAF besvarat 45 remisser från Justitiekanslern i skadeståndsärenden och fattat beslut i 20 skadeståndsärenden. Dessa ärenden har Justitiekanslern genom ett särskilt beslut överlämnat till IAF för handläggning. IAF:s arbete med ärenden i domstol har bedrivits enligt följande. Länsrätterna IAF har överklagat beslut av arbetslöshetskassorna till behörig länsrätt i fem fall, i fyra av dessa med en kvinna som motpart. Efter remisser från länsrätterna har IAF yttrat sig i fem fall. Länsrätterna har sammantaget under år 2004 avgjort mål om arbetslöshetsförsäkringen och 345 mål om arbetslöshetskassor, totalt mål. IAF har granskat samtliga dessa domar/beslut samt i drygt 30 fall utrett om det funnits anledning att överklaga. I första hand är det arbetslöshetskassorna som skall överklaga tveksamma länsrättsdomar. Om IAF finner skäl till ett överklagande kontaktas alltid berörd arbetslöshetskassa. I 20 fall (gällande lika många kvinnor som män) har IAF efter utredning beslutat att driva målen vidare till kammarrätt. Kammarrätterna IAF har efter remisser från kammarrätterna lämnat yttranden i 26 mål. Under år 2004 avgjorde kammarrätterna sammanlagt 413 mål om arbetslöshetsförsäkringen, varav prövningstillstånd hade beviljats i 111 mål. Kammarrätterna avgjorde dessutom 31 mål om arbetslöshetskassor. I tre av målen hade prövningstillstånd beviljats. När det gäller målen om arbetslöshetsförsäkringen har andelen beviljade prövningstillstånd uppgått till 26,9 procent - en förhållandevis hög siffra - medan andelen beviljade prövningstillstånd i mål om arbetslöshetskassor har uppgått till 9,7 procent. Kammarrätterna har inhämtat remissyttranden från IAF i drygt 20 procent av målen i vilka prövningstillstånd har beviljats. IAF har läst och analyserat alla kammarrättsdomar/beslut i mål i vilka prövningstillstånd har beviljats. Regeringsrätten IAF har överklagat elva kammarrättsdomar samt ett beslut om att inte meddela prövningstillstånd i kammarrätten. I elva fall som IAF överklagat var motparten en man. Rättsfrågor som IAF vill få prövade i Regeringsrätten är ärenden om: en ersättningssökande kan få sin fastställda dagsförtjänst omprövad under en pågående ersättningsperiod, den som frivilligt har lämnat ett heltidsarbete för ett deltidsarbete hos samma arbetsgivare skall anses arbetslös, vad som avses med förvärvsarbete i 12 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring - om arbete som utförts i syfte att förvärva inkomst kan tillgodoräknas i arbetsvillkoret, trots att någon provisionslön inte har intjänats, en sökande är att betrakta som företagare, efter att verksamheten har överlåtits till make/maka, då den sökande har fortsatt att arbeta i företaget samt sökande kan anses ha blivit verksam som företagare, genom att ha ändrat namn och verksamhetsinriktning på en inregistrerad firma, beviljats F/A-skattsedel och registrerats för moms. Regeringsrätten har avgjort 120 mål om arbetslöshetsförsäkringen och fyra mål om arbetslöshetskassor under år IAF har följt upp alla avgöranden från Regeringsrätten. Tio domar som rör arbetslöshetsförsäkringen har under året avkunnats av Regeringsrätten. I fyra av dessa domar 2 har IAF (tidigare AMS Försäkringsenhet) varit klagande. Regeringsrätten har bifallit IAF:s överklaganden i tre av fallen. Tre av dessa fyra domar har eller kommer att refereras. Regeringsrätten har bifallit i samtliga sex domar 3 där den ersättningssökande har varit klagande. IAF medgav bifall i fyra av fallen. 2 RÅ 2004 ref. 73, RÅ 2004 ref. 82, RR mål nr , RR mål nr RÅ 2004 ref. 53, RR mål nr , RR mål nr , 16

17 Internationellt samarbete IAF:s internationella samarbete har präglats av de tio nya medlemsstaternas inträde i EU. Ett nätverk, som kommer att utvecklas de närmaste åren, har skapats med motsvarande myndigheter i samtliga nya medlemsländer. Möten med Estland och Polen har dessutom genomförts. En delegation från Lettland har besökt IAF för att studera hanteringen av EU-intyg mellan medlemsstaterna. IAF har dessutom delgett sina erfarenheter inom området på en konferens för Europaarbetsförmedlare från de baltiska länderna. Inom ramen för den nordiska samverkan har IAF deltagit i några konferenser som tagit upp problem inom arbetslöshetsförsäkringen. Den finländska försäkringsinspektionen har besökt IAF för att studera tillsynsverksamheten. IAF har även besökts av delegationer från ett flertal utomnordiska länder. IAF har medverkat i Europeiska Kommissionens arbetsgrupp som arbetat med att ta fram riktlinjer inom arbetslöshetsförsäkringen till den nya tillämpningsförordningen för samordning av medlemsstaternas sociala trygghetssystem. Under år 2004 blev IAF medlem i ISSA (International Social Security Association) och har deltagit i två av organisationens konferenser. Kompetensförsörjning åren Mål, vidtagna åtgärder och måluppfyllelse år 2004 IAF har haft följande mål för kompetensförsörjningen under 2004: Full bemanning med rätt kompetens Jämn könsfördelning och könsneutral lönesättning Framtagande av strategi för kompetensutveckling Full bemanning med rätt kompetens IAF startade sin verksamhet den 1 januari Målbemanningen fastställdes till 60 tjänster. Vid årets slut fanns fem vakanser. Målet för bemanningen har därför inte helt uppnåtts. Tabell 6: Bemanning vid IAF den 31 december Personal i tjänst efter kompetenskategori, exklusive generaldirektören Kategori Antal Kvinnor Män Vakant Ledningskompetens (exkl GD) Kärnkompetens Stödkompetens Totalt därav 29 år eller yngre år år och äldre IAF har ambitionen att vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare har inflytande över arbetet, tar eget ansvar och erbjuds utvecklingsmöjligheter. Arbetet med olika interna program och policys har gjorts i samverkan med personalen. Det gäller t.ex. jämställdhetsplanen som inkluderar IAF:s rekryteringspolicy och handlingsplanen för främjande av lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. IAF har strävat efter att öka den etniska och kulturella mångfalden bland anställda på alla nivåer. Uppföljning och uppdatering av programmen och aktiviteterna skall göras årligen. En orsak till att full bemanning inte uppnåtts är att rekryteringen av personal kom igång i ett relativt sent skede inför starten av myndigheten. Förvaltningsanslagets storlek för år 2004 klargjordes först i september Sammanlagt 22 personer från AMS Försäkringsenhet valde att vid starten januari 2004 övergå från AMS till IAF. Av dessa fick dock fem personer nya anställningserbjudanden från AMS och återgick till sin tidigare arbetsgivare. Majoriteten av personalen har således nyanställts. Ca personer sökte anställning vid myndigheten vid starten. Några av dem som erbjöds anställning vid IAF valde andra anställningserbjudanden och rekryte- 17

18 ringsaktiviteterna fick därför upprepas. Ersättningsrekrytering och kompletterande rekrytering har således genomförts vid flera tillfällen under året. En stor del av personalen, såväl tidigare AMSanställda som nyanställd personal, dagpendlar till arbetet från närliggande orter och bl.a. Norrköping och Stockholm. Rörligheten under år 2004 har omfattat fem personer som återgått till AMS, två personer med tidsbegränsad anställning, två personer som beviljats tjänstledighet samt en person som slutat på grund av nytt arbete. Jämn könsfördelning och könsneutral lönesättning I slutet av år 2004 var 56 procent av personalen i tjänst kvinnor och 44 procent män. Fördelningen mellan män och kvinnor fyller kraven på jämn könsfördelning på nästan alla funktioner. Undantag från jämn könsfördelning är kanslifunktionen, som består av två män och fem kvinnor. I enlighet med jämställdhetsplanen har en genomgång av lönesättningen gjorts för att säkra att lönediskriminering inte förekommer inom IAF. I något fall har en lönejustering skett mot bakgrund av denna genomgång. Målet med en jämn könsfördelning och könsneutral lönesättning har uppnåtts. Strategi för kompetensutveckling Strategin omfattar myndighetsövergripande insatser yrkesspecifika insatser för vissa kompetenskategorier samt insatser utifrån individuella behov. Syftet med kompetensutveckling är att säkerställa god och jämn kvalitet i myndighetens tillsynsverksamhet och övriga funktioner. Individuella kompetensutvecklingsplaner upprättas i samband med utvecklingssamtal, som sker minst en gång per år. Lärande i arbetet är den viktigaste formen av kompetensutveckling. Här ingår studiebesök och andra arbetsformer som främjar lärandet. Utbildning i kursform internt eller externt är ett komplement. De generella utbildningsinsatserna har omfattat introduktionsprogram för samtliga nyanställda, IT-kunskap utifrån genomförd behovsanalys samt brand- och ergonomiutbildningar. Introduktion av all personal genomfördes vid starten av verksamheten och omfattade bland annat kunskap om arbetslöshetsförsäkringen, arbetsförmedlingen samt förvaltningsrätt med inriktning offentlighet och sekretess. Introduktion av senare anställd personal har gjorts enligt individuellt upprättade introduktionsprogram. Behovet av en fördjupad utbildning om arbetslöshetsförsäkringen har då inte till fullo kunnat tillgodoses under ITutbildning kom igång senare än planerad, varför en stor del av utbildningssatsningen genomförs under Nästan hälften av IAF:s medarbetare har deltagit i fortbildningskonferenser för utveckling av utredningsmetodik. Än fler har deltagit i utredarträffar, som anordnas ungefär en gång i månaden. Utredarträffarna är en form av fortlöpande kompetensutveckling där både gästföreläsare och IAF:s egna utredare medverkar. Andra exempel på mer yrkesspecifika utbildningar som berörda medarbetare deltagit i är diarieföring, arkivfrågor, handläggarutbildning, utbildningar för ekonomer inom staten samt IT-säkerhet. IAF har också varit representerad i möten med s.k. Tillsynsforum, ett nätverk mellan olika tillsynsmyndigheter. Mål för kompetensförsörjningen åren Följande mål gäller för perioden: Full bemanning med rätt kompetens. Bibehållen jämn könsfördelning, könsneutrala löner och icke diskriminering. Kompetensutveckling utifrån verksamhetens krav och individuella utvecklingssamtal. Bibehållen låg sjukfrånvaro genom bl.a. god arbetsmiljö och förebyggande insatser. Planering av kompetensförsörjning inför kommande pensionsavgångar. 18

19 Andra kompetensförsörjningsfrågor I en myndighet med ett 60-tal anställda är sårbarheten betydande då viss nyckelkompetens kan finnas bara hos ett fåtal medarbetare. Det krävs särskild omsorg för att upprätthålla och vidareutveckla kompetens. Dessutom krävs beredskap inför oplanerad frånvaro av personer med nyckelkompetens. Sårbarhetsfrågorna ingår som en del i arbetet med riskanalys och åtgärdsplanering som pågår inom IAF. Fördelning av intäkter och kostnader per verksamhetsgren All verksamhet inom IAF 2004 ligger under verksamhetsgrenen Tillsyn och kontroll av arbetslöshetsförsäkringen. Redovisningen av IAF:s intäkter och kostnader i de finansiella delarna i årsredovisningen visar därmed även intäkter och kostnader för verksamhetsgrenen. Sjukfrånvaro 2004 samt åtgärder för att förebygga ohälsa Sjukfrånvaron inom IAF är relativt låg, tre procent. IAF förebygger ohälsa genom fortsatt fokusering på god arbetsmiljö, friskvård, regelbundna utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare samt snabba insatser vid sjukdomsfall, där chefen har en nyckelroll. Ett nära samarbete finns etablerat med företagshälsovården. Tabell 7: Sjukfrånvaro år 2004 fördelad efter kön och ålder Frånvaro i procent Totalt 3 Kvinnor 2,1 Män 4,1 Anställda 29 år eller yngre 1,5 Anställda år 3 Anställda 50 år och äldre 4 Långtidssjukfrånvaro, 60 dgr eller mer 0 19

20 20

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN

SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2008 Postadress: Box 22523 Besöksadress: Norr Mälarstrand 6, Stockholm Telefon: 08-617 98 00 Telefax: 08-617 98 88 E-post: sakint@sakint.se Webbplats:

Läs mer

Ingen dramatik i vår butik

Ingen dramatik i vår butik Årsredovisning 2013 Ingen dramatik i vår butik Bilden på årsredovisningens framsida visar vår gata, Kungsholmstorg, i lugnt väder och får symbolisera verksamhetsåret som löpt på utan mankemang och överraskningar.

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2007 1(21) 2008-02-18 Dnr 2008-25 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

Årsredovisning 2010. Dnr 2011-33

Årsredovisning 2010. Dnr 2011-33 Årsredovisning 2010 Dnr 2011-33 2(40) 3(40) Innehåll Generaldirektörens inledning... 5 1 Inspektionen för socialförsäkringen... 7 1.1 Inledning... 7 1.2 Uppdrag och regeringens direktiv för verksamheten...

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING

MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING MARKNADSDOMSTOLEN ÅRSREDOVISNING 2012 2 (34) Innehåll 1 Verksamhetsöversikt... 3 2 Rättslig prövning... 5 2.1 Marknadsdomstolens mål... 5 2.2 Återrapportering... 5 2.2.1 Antalet inkomna och avgjorda mål/ärenden

Läs mer

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 1(31) 2013-02-20 Dnr 2012-1667 Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens årsredovisning för räkenskapsåret 2012 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed årsredovisningen för räkenskapsåret

Läs mer

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING BROTTSOFFERMYNDIGHETEN

BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING BROTTSOFFERMYNDIGHETEN BROTTSOFFERMYNDIGHETEN ÅRSREDOVISNING 2007 BROTTSOFFERMYNDIGHETEN innehåll RESULTATREDOVISNING GENERALDIREKTÖRENS KOMMENTAR 2 BROTTSSKADEÄRENDEN 4 BROTTSOFFERFONDEN 8 KUNSKAPSCENTRUM 11 ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Årsredovisning. Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Årsredovisning. Internationella programkontoret för utbildningsområdet Årsredovisning 2000 Internationella programkontoret för utbildningsområdet Innehållsförteckning Inledande kommentarer 3 Verksamhetsmål 1 5 Verksamhetsmål 2 11 Verksamhetsmål 3 19 Resultaträkning 17 Balansräkning

Läs mer

Datum 2014-02-21. Diarienummer 2013/0121

Datum 2014-02-21. Diarienummer 2013/0121 Datum 2014-02-21 Diarienummer 2013/0121 Årsredovisning 2013 Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, Titel: Årsredovisning 2013 Handisam Serie A 2013:6 (diarienummer: 2013/0121) ISBN: 978-91-980064-5-2

Läs mer

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34)

Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34) Medlingsinstitutets årsredovisning för år 2014 1(34) 2(34) Medlingsinstitutet Årsredovisning 2014 Innehållsförteckning GD kommenterar det gångna året... 3 Resultatredovisning... 4 1. Inledning... 4 2.

Läs mer

2004-11-01. Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa)

2004-11-01. Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) 2004-11-01 Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) Kostnadsutvecklingen för anslaget 22.8 Bidrag till administration av grundbeloppet

Läs mer

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken

Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken Kommunerna och arbetsmarknadspolitiken En redogörelse för aktuell lagstiftning och samverkansformer 1 Förord Arbetsmarknadspolitiken är av central betydelse för Sveriges ekonomi och en viktig statlig angelägenhet

Läs mer

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899

Årsredovisning 2013. Arbetslöshetskassan Vision Org nr 802005-4899 Årsredovisning 213 Arbetslöshetskassan Vision Org nr 825-4899 Arbetslöshetskassan Vision org nr 825-4899 Stämma Revisorer Styrelse Kassaföreståndare Ledningen Stockholm Göteborg Enhetschef (EC) Enhetschef

Läs mer

1 (30) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013

1 (30) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013 1 (30) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013 Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013 2 (30) Innehållsförteckning Om Bokföringsnämnden... 3 Sammanställning över väsentliga uppgifter... 4 Resultatredovisning...

Läs mer

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008

Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 2009-07-01 Dnr 2009/154 2009:10 Redovisning av slutsatser från granskningen av Arbetsförmedlingens utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna år 2008 Rapport 1 juli 2009 2 I regleringsbrevet

Läs mer

AD 12-176/2006 1(42) Bolagsverket. Årsredovisning 2005

AD 12-176/2006 1(42) Bolagsverket. Årsredovisning 2005 AD 12-176/2006 1(42) Bolagsverket Årsredovisning 2005 AD 12-176/2006 2(42) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 1. INLEDNING 4 1.1 REGISTRERINGS- OCH UPPDRAGSVERKSAMHETEN 4 1.2 KÖ- OCH HANDLÄGGNINGSTIDER

Läs mer

1 (29) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2012

1 (29) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2012 1 (29) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2012 Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2012 2 (29) Bokföringsnämnden (BFN) lämnar härmed årsredovisning för 2012. Årsredovisningen omfattar en sammanställning över

Läs mer

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård.

Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. Årsredovisning 2009 Vårt uppdrag är att få ut mesta möjliga hälsa för de skattepengar som går till subvention av läkemedel, förbrukningsartiklar och tandvård. ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll GD HAR ORDET...

Läs mer

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14

Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Att upprätta balans-, resultaträkning och anslagsredovisning ESV 2001:14 Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 Stockholm Fax: 08-690 41 01 E-post:

Läs mer

Sid. VERKSAMHETENS BAKGRUND... 3 VERKSAMHET OCH ORGANISATION... 4-5 RESULTATREDOVISNING... 6-16

Sid. VERKSAMHETENS BAKGRUND... 3 VERKSAMHET OCH ORGANISATION... 4-5 RESULTATREDOVISNING... 6-16 ÅRSREDOVISNING 2011 2 (26) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Dnr A 16-2012 Sid. VERKSAMHETENS BAKGRUND... 3 VERKSAMHET OCH ORGANISATION... 4-5 RESULTATREDOVISNING... 6-16 Etikprövningsverksamhet... 6-8 Återrapporteringskrav

Läs mer

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885

Historik över Arbetslöshetsförsäkringen från 1885 I slutet av 1800-talet började fackföreningarna ge viss ekonomisk hjälp till sina arbetslösa medlemmar. Den bestod till en början av ett resebidrag för att ge medlemmarna möjlighet att söka arbete på annan

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Innehåll. Ärende LED 2011/23 Handling 1

Innehåll. Ärende LED 2011/23 Handling 1 Årsredovisning 2010 15424#4587215!5243 03742232!52430374 22324311347ా 613131632@jf8723]% %4551452/=4689378 9+4872339679811123 8()0+9? 49815424# 458215!52430374223 2!5243037422324311 347�

Läs mer

Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande

Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande ~~ INSPEKTIONEN FÖR c~ STRATEGISKA PRODUKTER (ISP) 2000-02-28 Dnr 00886/2000 ISP:s årsredovisning 1999-12-31 Härmed fastställes 1999 års årsredovisning innehållande Resultatredovisning Resultaträkning

Läs mer

Ekonomigranskning 2011

Ekonomigranskning 2011 2012:5 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/920 Ekonomigranskning 2011 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Innehåll SVERIGES DOMSTOLAR ÅR 2010 5

Innehåll SVERIGES DOMSTOLAR ÅR 2010 5 2010 Innehåll 1 Generaldirektören har ordet... 6 2 Detta är Sveriges Domstolar... 8 2.1 Organisation... 8 2.2 Genomförda och pågående förändringar... 11 3 Sammanfattning... 12 4 Resultatutveckling i

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998

ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998 ÅRSREDOVISNING FÖR INSÄTTNINGSGARANTINÄMNDEN AVSEENDE BUDGETÅRET 1998 2 1999-02-19 4/99 Årsredovisning för Insättningsgarantinämnden avseende budgetåret 1998 Insättningsgarantinämnden beslutar härmed Insättningsgarantinämndens

Läs mer

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2013

Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2013 Årsredovisning 2014-02-13 Sida 1 (76) Ärende 2014/28 handling 1 Status Beslutad Diskrimineringsombudsmannens årsredovisning 2013 Box 3686 E-post do@do.se Telefon 08-120 20 700 Organisationsnummer 202100-6073

Läs mer

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR

Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Årsredovisning SVERIGES DOMSTOLAR Omslagsbild: Sedan invigningen 7 oktober 2005 så pågår Helsingborg tingsrätts verksamhet i nya lokaler. Foto Lars Lydig Detta uppslag: Domstolsväsendets programinslag

Läs mer

Ett år av gemensam kraftsamling

Ett år av gemensam kraftsamling ÅRSREDOVISNING 2011 Innehåll Ett år av gemensam kraftsamling... 3 Året i korthet 2011... 5 Ordlista... 8 Uppdrag och organisation... 10 Förutsättningar för resultatredovisningen... 12 Återrapportering

Läs mer