Årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2004 2"

Transkript

1 Årsredovisning 2004

2 2

3 Innehåll Resultatredovisning Generaldirektörens inledning...5 IAF: s uppdrag...6 Insynsrådet...6 Regeringens mål och IAF: s resultatredovisning...7 Utveckling av arbetslöshetsförsäkringen...8 Granskning av hur Arbetsmarknadsverket genomför sina uppgifter i arbetslöshetsförsäkringen...9 Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen...9 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna...9 Återkallanden av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program...9 Kostnadsutveckling i Arbetslöshetskassan Alfa...9 Informationsutbyte mellan arbetslöshetskassorna, CSN och försäkringskassorna...10 Föreskrift om lämpligt arbete...10 Övriga mål och återrapporteringskrav...11 Påbörjade tillsynsprojekt Återrapporteringar i årsredovisningen...12 Ärenden vid flyttningar och arbetssökande mellan EU/EES-staterna, Schweiz m.fl. länder...12 Verksamhetskontroll och verksamhetsanalys av arbetslöshetskassorna...14 Granskning av ersättningsärenden...14 Granskning av arbetslöshetskassornas administrativa rutiner...14 Registrering och godkännande avseende arbetslöshetskassorna...15 Ärenden i domstol...16 Internationellt samarbete...17 Kompetensförsörjning åren Mål, vidtagna åtgärder och måluppfyllelse år Mål för kompetensförsörjningen åren Andra kompetensförsörjningsfrågor...19 Sjukfrånvaro 2004 samt åtgärder för att förebygga ohälsa...19 Fördelning av intäkter och kostnader per verksamhetsgren...19 Finansiell redovisning Resultaträkning...21 Balansräkning...22 Anslagsredovisning...23 Finansieringsanalys...24 Tilläggsupplysningar och noter...26 Anställdas sjukfrånvaro...27 Noter...28 Sammanställning av väsentliga uppgifter...32 Ersättningar och andra förmåner...33 Generaldirektörens beslut...34 Totalt antal sidor: 34 3

4 4

5 Resultatredovisning Generaldirektörens inledning Denna årsredovisning omfattar IAF:s första verksamhetsår. Det huvudsakliga uppdraget för IAF är att svara för en samlad tillsyn över arbetslöshetsförsäkringen. Det gäller både den tillsyn över arbetslöshetskassorna som tidigare funnits inom Arbetsmarknadsstyrelsen och ett helt nytt verksamhetsområde, tillsynen över Arbetsmarknadsverket i de uppgifter som påverkar arbetslöshetsförsäkringen. IAF ska bidra till att arbetslöshetsförsäkringen fungerar väl i alla dess delar. Det gör vi genom att hävda försäkringens roll som omställningsförsäkring och bidra till en ökad rättssäkerhet och likabehandling för enskilda som söker arbetslöshetsersättning. På det sättet kan förtroendet för arbetslöshetsförsäkringen stärkas ytterligare. Att starta en ny statlig myndighet med till stor del ny personal är en krävande uppgift och det första verksamhetsåret har med nödvändighet präglats av uppbyggnadsarbetet. IAF har ändå under dess första år etablerat en omfattande tillsynsverksamhet såväl riktad mot arbetslöshetskassornas som mot Arbetsmarknadsverkets verksamhet. Alla delar av IAF:s verksamhet har under 2004 genomförts med stort engagemang av IAF:s personal och med bra resultat. Under det första verksamhetsåret har en god grund lagts för den fortsatta verksamheten. Bo Jangenäs 5

6 IAF: s uppdrag Uppdraget för IAF framgår av Förordning (2003:1108) med instruktion för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, som trädde i kraft när myndigheten startade verksamheten den 1 januari Där framgår att uppgifterna är följande: IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och skall utöva tillsyn över arbetslöshetskassorna samt ha tillsyn över rutiner för och handläggningen av ärenden hos Arbetsmarknadsverket som påverkar arbetslöshetsförsäkringen. IAF utför de uppgifter som följer av lagen (1997:239) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:238) om arbetslöshetskassor. IAF meddelar föreskrifter enligt förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring och förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor. IAF granskar Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna enligt 8 förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor. IAF granskar handläggningen och rutinerna för ärenden hos arbetsförmedlingen som påverkar rätten till arbetslöshetsförsäkringen samt ärenden hos arbetsförmedlingen om återkallande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program. IAF påtalar till AMS de brister som inspektionen har funnit vid sin granskning av myndigheterna inom AMV. IAF följer utvecklingen på arbetslöshetsförsäkringens område och tar de initiativ som denna ger anledning till. IAF medverkar i internationellt samarbete. I regleringsbrev och särskilda beslut har regeringen angett vilka mål som skall gälla för verksamheten samt ett antal särskilda uppdrag för IAF under Dessa mål och särskilda uppdrag redovisas nedan. IAF: s organisation Generaldirektör Insynsråd Försäkringsjuridiska enheten Tillsynsenheten Kanslienheten Insynsrådet Ordförande Bo Jangenäs Ledamöter Pär Andersson Ingrid Hallgren Vivi Jacobson-Libietis Gunilla Johannesson Per Johansson Jens Karlsson Lena Wirkkala Enligt instruktionen skall insynsrådet ge generaldirektören de råd som behövs för att verksamheten skall kunna bedrivas effektivt och i överensstämmelse med syftet med verksamheten. Generaldirektören skall hålla insynsrådet informerat om verksamheten. Insynsrådet, som inrättades genom regeringens beslut den 22 januari 2004, har under år 2004 haft fem sammanträden. 6

7 Regeringens mål och IAF: s resultatredovisning Målen för IAF: s verksamhet år 2004 framgår av regleringsbrev daterat den 11 december 2003, N2003/8814 med senaste ändring den 28 oktober 2004, N2004/8139. Målen anges på tre nivåer; politikområdet, verksamhetsområdet och verksamhetsgrenen. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Arbetsmarknadspolitik Verksamhetstillsyn, kontroll och uppföljning Tillsyn och kontroll av arbetslöshetsförsäkringen Målet är att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad. Målet är att tillsynen och kontrollen av det arbetsmarknadspolitiska regelverket skall förbättras. Målet är att IAF skall bidra till att arbetslöshetskassorna och arbetsförmedlingarna fullgör sina uppgifter i arbetslöshetsförsäkringen på ett korrekt och likformigt sätt över hela landet samt bidra till att säkerställa arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring. Tillsynsuppdraget IAF:s uppdrag är att genomföra en fortlöpande tillsyn, särskilda tillsynsprojekt och andra uppdrag i enlighet med regeringens instruktion till IAF och med utgångspunkt från de uppdrag som framgår av regeringens regleringsbrev för IAF samt lämna begärda redovisningar och rapporter. Redovisade uppdrag IAF har under år 2004 lämnat samtliga rapporter och redovisningar i enlighet med regleringsbrevet eller andra beslut. I några fall har tidpunkten för återrapportering enligt regleringsbrevet senarelagts efter överenskommelse med Näringsdepartementet. Nedan lämnas en översiktlig redogörelse för arbetslöshetsförsäkringens utveckling och resultat för vissa av IAF:s uppdrag år De redovisningar som skall lämnas i årsredovisningen återfinns under särskilda avsnitt. 7

8 Utveckling av arbetslöshetsförsäkringen Den svaga efterfrågan på arbetskraft under år 2004 har medfört en successiv ökning av antalet personer som uppbär arbetslöshetsersättning, antalet ersättningsdagar och utbetald arbetslöshetsersättning. Vidare bidrar även ökningen i antalet tillfälliga anställningar under året till att antalet ersättningstagare ökat. Totalt fick cirka personer arbetslöshetsersättning någon gång under året vilket innebär en ökning med 9 procent sedan Tabell 1: Antalet ersättningstagare fördelat på kön samt antalet ersättningsdagar i genomsnitt År Kvinnor Män Totalt Ers.dagar i genomsnitt , ,5 Det genomsnittliga antalet ersättningsdagar ökade med 4 procent, från 88,3 ersättningsdagar till 91,5 ersättningsdagar mellan åren 2003 och Ökningen beror på både fler arbetslösa och på ökad långtidsarbetslöshet i jämförelse med år Totalt utbetalades ungefär 32,6 miljarder kronor i arbetslöshetsersättning, se tabell 2. 30,7 miljarder kronor utbetalades i form av inkomstrelaterad ersättning och 1,9 miljarder kronor i form av grundbelopp. Utbetalt grundbelopp ökade med 22 procent och inkomstrelaterad ersättning med 14 procent jämfört med år Under år 2004 betalade arbetslöshetskassorna ut arbetslöshetsersättning för 56,4 miljoner ersättningsdagar. Jämfört med år 2003 innebär det en ökning med 13 procent. Antalet ersättningsdagar i inkomstrelaterad ersättning steg med 12 procent och i grundbelopp med 22 procent vid en jämförelse med år Medlemsutveckling i arbetslöshetskassorna Sammanlagt var cirka 3,8 miljoner personer medlemmar i eller anslutna till arbetslöshetskassorna per den 31 december Tabell 3: Utvecklingen av antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna den 31 december respektive år. Fördelning efter kön År Kvinnor Män Totalt Medlemsutvecklingen har varit relativt stabil under de tre senaste åren. Emellertid har antalet män i arbetslöshetskassorna stigit med 2,1 procent medan antalet kvinnor minskat med 1,1 procent. IAF har i enlighet med regleringsbrevet, avsnitt 1.1, Återrapportering kvartalsvis, den 1 april, den 30 juli och den 27 oktober lämnat följande rapporter: Kvartalsrapport till regeringen - antalet meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt - genomsnittlig tid med arbetslöshetsersättning - utförsäkrade. Tabell 2: Utbetald arbetslöshetsersättning och antalet ersättningsdagar fördelad på inkomstrelaterad ersättning och grundbelopp År Inkomstrelaterad Grundbelopp Totalt Utbetalt belopp i kronor Ersättningsdagar Genomsnittlig dagpenning i kronor , ,3 8

9 Granskning av hur Arbetsmarknadsverket genomför sina uppgifter i arbetslöshetsförsäkringen Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen Granskningen har i huvudsak omfattat hanteringen av meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt och hur den så kallade kontrollfunktionen beaktats i hittillsvarande verksamhet i Af Kundtjänst. Granskningen av meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt visade en mycket stor variation mellan länen. Variationen mellan länen indikerar brister i likabehandlingen av arbetssökande. Endast drygt sex av tio ifrågasättanden ledde till beslut om sanktion gentemot den enskilde, vilket antyder kvalitetsproblem vid arbetsförmedlingens handläggning av ifrågasättanden. Uppbyggnaden av Af Kundtjänst påverkar förutsättningarna för arbetsförmedlingens kontrollfunktion i arbetslöshetsförsäkringen. De uppgifter som Af Kundtjänst i Sollefteå utförde för arbetsförmedlingens räkning vid tidpunkten för IAF:s granskning tillgodosåg inte de krav som ställs på kontrollfunktionen. Bland annat konstaterades brister i kommunikationen mellan Af Kundtjänst och den lokala arbetsförmedlingen vilket försvårade en korrekt, rättssäker och likformig behandling. AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna IAF har gjort en förstudie och en fördjupad granskning av AMS utbetalning av statsbidraget. Det finns klara och dokumenterade rutiner för hur statsbidragsutbetalningarna skall genomföras. AMS har vidtagit åtgärder på vissa punkter där utvecklingsbehov har noterats vid IAF:s granskning. Återkallanden av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program IAF:s granskning visade att antalet återkallanden är mycket lågt i förhållande till antalet beslut om arbetsmarknadspolitiska program. Det är vanligare att återkalla anvisning till program inom aktivitetsgarantin än till andra program. Vissa brister i handläggning av dessa ärenden har noterats. Sju procent av besluten om att återkalla anvisning till program borde i stället ha hanterats som ett avbrott. Det saknades ofta dokumentation om beslutet hade kommunicerats med den sökande. IAF har i enlighet med regleringsbrevet, avsnitt 1.1 Återrapportering, lämnat följande rapporter: Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen samt utbetalningen av statsbidrag till arbetslöshetskassorna, den 3 juni 2004 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna, den 29 oktober 2004 Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller arbetslöshetsförsäkringen, den 22 november IAF har i enlighet med regleringsbrevet, avsnitt 1.4 Uppdrag, punkt 2, lämnat följande rapporter: Plan för granskning av Arbetsmarknadsverkets handläggning av ärenden som gäller återkallande av anvisningar till arbetsmarknadspolitiska program, den 2 juni 2004, Återkallande av anvisning till arbetsmarknadspolitiska program, den 12 november Kostnadsutveckling i Arbetslöshetskassan Alfa IAF har haft regeringens uppdrag att redovisa analyser och slutsatser rörande kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet samt att redovisa de eventuella rekommendationer man gjort till Arbetslöshetskassan Alfa. 9

10 I analysen av Alfa-kassans administrationskostnader har jämförelser gjorts dels mellan de anslutna och de icke anslutna inom kassan, dels mellan Alfa-kassan och andra arbetslöshetskassor. Alfa-kassans administrationskostnader har stigit under de första åren av talet. Kassan har dock under de senaste två åren vidtagit åtgärder för att bli mer kostnadseffektiv. Från den 4 oktober 2004 tar Alfakassan ut en administrationsavgift av dem som får arbetslöshetsersättning enligt grundbeloppet och som inte är anslutna till Alfakassan. I enlighet med regleringsbrevets avsnitt 1.4 Uppdrag, punkt 1, har IAF lämnat rapporterna Kostnadsutvecklingen för anslaget 22:8 Bidrag till administration av grundbeloppet (Arbetslöshetskassan Alfa) den 1 april och den 1 november Informationsutbyte mellan arbetslöshetskassorna, CSN och försäkringskassorna Efter riksdagsbeslut i november 2001 kom arbetslöshetskassorna att omfattas av bilagan till sekretesslagen och en ömsesidig uppgiftsskyldighet infördes mellan RFV, CSN och arbetslöshetskassorna. Samtliga arbetslöshetskassor ingår i informationsutbytet med RFV och CSN. Utbytet sker dels genom automatiska kontroller, dels genom en manuell kontroll via direktåtkomst till vissa register. Syftet med informationsutbytet är att förebygga felaktiga dubbelutbetalningar samt att ge effektivare ärendehantering, förbättrad service till den enskilde och ökad rättssäkerhet. I enlighet med regleringsbrevets avsnitt 1.4 Uppdrag, punkt 1, har IAF lämnat rapporten Utökat informationsutbyte mellan arbetslöshetskassorna, CSN och försäkringskassorna, den 1 november Föreskrift om lämpligt arbete IAF har haft regeringens uppdrag att se över regelverket för lämpligt arbete i arbetslöshetsförsäkringen med utgångspunkt från försäkringens roll som omställningsförsäkring. IAF genomförde en sådan översyn som resulterade i ny föreskrift. Samtidigt gav regeringen uppdrag till AMS att bl.a. redovisa åtgärder för att säkerställa att regelverket för lämpligt arbete tillämpas korrekt. IAF har senare redovisat en uppföljning av tillämpningen av regelverket för lämpligt arbete med utgångspunkt från översynen och de åtgärder AMS tagit fram för att minska skillnaderna i tillämpningen mellan olika länsarbetsnämnder och arbetsförmedlingar. IAF har under år 2004 beslutat om ytterligare tre föreskrifter till lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om arbetslöshetskassor som publicerats i IAF: s författningssamling IAFFS. Följande föreskrifter gäller från den 1 september 2004: IAFFS 2004:1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetsförsäkring IAFFS 2004:2 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor IAFFS 2004:3 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om tillämpningen av 11 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring gällande lämpligt arbete IAFFS 2004:4 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter för arbetslöshetskassor om tilllämpningen av lagen (1997:240) om införande av lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor AMS tidigare föreskrifter har upphört att gälla, utom de som rör utbetalningen av statsbidrag till arbetslöshetskassorna. I enlighet med regleringsbrevets avsnitt 1.4 Uppdrag, punkt 5, har IAF lämnat rapporten IAF:s föreskrift om lämpligt arbete i arbetslöshetsförsäkringen samt IAF:s kommentarer med anledning av AMS rapporter till regeringen om åtgärder för att förbättra tillämpningen av reglerna i arbetslöshetsförsäkringen m.m., den 16 augusti

11 Övriga mål och återrapporteringskrav IAF har under året uppfyllt de övriga återrapporteringskrav som anges i regleringsbrevet. Dessa är: Månadsvis rapportering av utgifter och inkomster avseende utbetalda belopp per anslag och anslagspost under de anslag som disponeras av IAF, inkomsterna på inkomsttiteln 2525 Finansieringsavgift från arbetslöshetskassor, samt inkomsterna på inkomsttiteln 2526 Utjämningsavgift från arbetslöshetskassor. Fem månadsvis fördelade prognoser för hur mycket som beräknas utbetalas under 2004 per anslag och anslagspost som disponeras av IAF. Redovisning av hur myndighetens verksamhet fortskrider och utvecklas den 30 juli och den 30 november Påbörjade tillsynsprojekt 2004 Inom IAF pågår flera projekt som påbörjats under 2004 och beräknas vara slutförda under Dessa är: Elektronisk informationsöverföring och e-tjänster. Arbetslöshetskassornas styrelsearbete och protokoll. Aktivitetsgarantin kontra förlängd ersättningsperiod. Kunskaper på Arbetsförmedlingen om kontrollfunktionen samt anvisningar kring detta från AMS/länsarbetsnämnderna. Arbetsförmedlingsmetodik som påverkar arbetslöshetsförsäkringen med fokus på Af Kundtjänst. Granskning av meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt, avgivna under första och andra kvartalet

12 Återrapporteringar i årsredovisningen Ärenden vid flyttningar och arbetssökande mellan EU/EES-staterna, Schweiz m.fl. länder Enligt regleringsbrevet avsnitt 1.1 Återrapportering skall IAF i årsredovisningen redovisa omfattningen av handläggningen av ärenden enligt EG-förordning 1408/71 samt tillämpningsförordningen 574/72 vid flyttningar och arbetssökande mellan EU/EES-staterna. Redovisningen skall också avse handläggningen av ärenden inom ramen för ett särskilt avtal om fri rörlighet med Schweiz och andra länder med vilka Sverige har bilaterala konventioner om social trygghet vid arbetslöshet. Denna handläggning avser huvudsakligen utfärdande och inhämtande av vissa intyg. Under år 2004 har drygt sådana ärenden handlagts av IAF. Ärenden om intyg E 301 och E 302 IAF har utfärdat intyg E 301 med uppgift om arbete som har utförts i Sverige för personer som ansöker om arbetslöshetsersättning i länder utanför Norden, liksom för personer som ansöker om arbetslöshetsersättning i ett annat nordiskt land och har arbetat i Sverige utan medlemskap i svensk arbetslöshetskassa. Totalt har IAF utfärdat 571 sådana intyg under året. De flesta intygen utfärdades för personer som ansökte om arbetslöshetsersättning i Tyskland (27 procent), Finland (23 procent) och Frankrike (11 procent). Antalet mottagna begäran om utfärdande av intyg E 301 uppgick till 810 under år Under år 2004 har IAF inhämtat intyg E 301 för personer som har arbetat i länder utanför Norden och som ansöker om arbetslöshetsersättning i Sverige. De flesta ärenden avsåg arbete i Storbritannien (42 procent), Spanien (13 procent) och Irland (9 procent). Inom Norden har arbetslöshetskassorna utfärdat och inhämtat intyg E 301 för sina medlemmar. IAF har under år 2004 mottagit en begäran om att utfärda intyg E 302 med uppgifter om familjemedlemmar som är bosatta i Sverige som beaktas vid bestämmande av arbetslöshetsersättningens storlek enligt ett annat lands lagstiftning. Intyget utfärdades på begäran av norsk myndighet. Från den 1 januari 2005 handläggs alla ärenden om utfärdande och inhämtande av intyg E 301 och E 302 av arbetslöshetskassorna. Ärenden om intyg E 303 IAF har utfärdat intyg E 303 för personer som därmed beviljades att söka arbete i ett annat land med svensk arbetslöshetsersättning. Flest intyg utfärdades för att söka arbete i Storbritannien (26 procent), Spanien (21 procent) och Norge (10 procent). Antalet ansökningar om intyg E 303 var Under år 2004 har IAF även handlagt 732 ärenden om utbetalning av arbetslöshetsersättning till personer som söker arbete i Sverige med arbetslöshetsersättning från ett annat land enligt intyg E 303. De flesta ärenden avsåg arbetssökande från Tyskland (34 procent), Danmark (17 procent) och Norge (13 procent). IAF har under år 2004 inte handlagt något ärende vid flyttning och arbetssökande med anledning av de bilaterala konventioner om social trygghet vid arbetslöshet som Sverige har slutit med andra stater. Det initierades totalt ärenden om inhämtande av intyg E 301 hos IAF under år

13 Tabell 5: Antalet ärenden om EU-intyg som har handlagts av IAF under år 2004 Typ av intyg Kvinnor Män Totalt E 301 Inkomna begäran om utfärdande av intyg E 301 med uppgifter om arbete utfört i Sverige Utfärdade intyg E 301 ** ** 571 Hos IAF initierade ärenden om inhämtande av intyg E 301 med uppgift om arbete utfört i annat land Inhämtade intyg E 301 ** ** E 302 Inkomna begäran om/utfärdade intyg E 302 med uppgift om familjemedlemmar bosatta i Sverige som beaktas vid bestämmande av dagpenningens storlek vid ansökan om arbetslöshetsersättning i ett annat land E 303 Inkomna ansökningar intyg E 303 för att söka arbete i annat land med svensk arbetslöshetsersättning Utfärdade intyg E Arbetssökande i Sverige med arbetslöshetsersättning från annat land enligt intyg E ** ) Uppgiften om utfärdade intyg fördelad på kön finns inte registrerad i diariesystemet. Förutom ovanstående redovisning i enlighet med regleringsbrevet har IAF även haft ett särskilt uppdrag att rapportera utvecklingen av EU-intygens omfattning med anledning av EU:s utvidgning den 1 maj Enligt uppdraget i regeringsbeslutet N2004/ 837/A den 5 februari 2004 har IAF redovisat antal EU-intyg som är hänförliga till EG-förordning 1408/71 och som rör svensk arbetslöshetsersättning för årets andra och tredje kvartal i rapporterna Antalet EU-intyg som är hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning som har lämnats den 15 juli och den 27 oktober. 13

14 Verksamhetskontroll och verksamhetsanalys av arbetslöshetskassorna Enligt regleringsbrevet avsnitt 1.1, Återrapportering, skall IAF redovisa verksamhetskontroll och verksamhetsanalys avseende arbetslöshetskassorna under andra halvåret 2003 samt år Redovisningen skall avse inriktningen och omfattningen av granskningen av enskilda ersättningsärenden. Redovisningen skall också avse granskningen av arbetslöshetskassornas administrativa rutiner samt IAF:s registrering och godkännande av arbetslöshetskassorna. Granskning av ersättningsärenden I IAF:s tillsyn över arbetslöshetskassorna ingår att utreda enskilda ärenden efter klagomål eller övriga påpekanden från enskilda. Under år 2004 har IAF handlagt 409 ärenden där enskilda 1 framfört synpunkter eller klagomål på en arbetslöshetskassa eller arbetsförmedling. Av dessa har 154 klagomål gällande någon arbetslöshetskassa utretts i särskild ordning. Till största delen har klagomålen gällt arbetslöshetskassornas handläggningstider, tillgänglighet och service samt bristande eller felaktig information. IAF har med anledning av klagomålen begärt en redovisning från aktuell arbetslöshetskassa i respektive ärende. I ett fåtal ärenden har IAF påtalat brister hos någon arbetslöshetskassa. Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Under år 2003 lämnade arbetsförmedlingarna meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt till arbetslöshetskassorna. Av dessa avsåg kvinnliga arbetssökande och manliga. Under andra halvåret 2003 avgavs meddelanden. Arbetslöshetskassorna har utrett och beslutat om ersättningsrätten. Andelen beslut om sanktion är 61 procent och om tillerkänd ersättningsrätt 13 procent. I 26 procent av ärendena har meddelandet lämnats utan åtgärd på grund av att den arbetssökande inte sökt någon ersättning. År 2004 har arbetsförmedlingarna lämnat meddelanden om ifrågasatt ersätt- 1 Könsfördelning kan ej redovisas pga. att anmälan kan ske även via ombud eller anonymt. ningsrätt till arbetslöshetskassorna. Det är en ökning med 30 procent jämfört med år Av samtliga meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt avsåg kvinnliga arbetssökande och manliga. IAF har ett pågående projekt som särskilt granskar meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt gjorda under första halvåret Totalt lämnades under den perioden meddelanden. Av dessa finns komplett underlag för granskning i ärenden. Granskningsprojektets urval omfattar de 918 ärenden där arbetslöshetskassorna har beslutat tillerkänna den sökande ersättningsrätt (377) eller lämnat meddelandet utan åtgärd (541). IAF genomför en särskild granskning av dessa meddelanden dels utifrån arbetslöshetskassornas beslut, dels utifrån handläggningen på arbetsförmedlingen. Granskningen fortsätter under år Granskning av arbetslöshetskassornas administrativa rutiner En stor del av verksamhetskontrollen och verksamhetsanalysen sker genom den tillsyn IAF har av arbetslöshetskassornas ekonomiska förvaltning. Den ekonomiska tillsynen har under 2004 inriktat sig till största delen på arbetslöshetskassornas årsredovisningar och därtill hörande kontakt med arbetslöshetskassorna, dess revisorer samt deltagande i slutrevisionsmöten. Målsättningen har varit att granska och säkerställa en god ekonomisk redovisning och förvaltning utan väsentliga fel hos arbetslöshetskassorna utifrån lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och andra bestämmelser. Arbetslöshetskassorna har erbjudits inkomma med ett utkast på årsredovisningen som IAF lämnat synpunkter på. Efter det att arbetslöshetskassorna sänt in slutligt fastställd årsredovisning har IAF granskat dessa och i de fall synpunkter och iakttagelser kvarstått har detta påtalats i rapport till arbetslöshetskassornas styrelser med kopia till kassans auktoriserade revisor. Efter 2004 års granskning av arbetslöshetskassornas fastställda årsredovisningar, gjordes ett eller flera påpekanden hos 24 arbetslöshetskassor. Motsvarande siffra för 2003 var

15 Exempel på brister som påpekats av IAF: - lågt eget kapital - försenad inlämning av årsredovisning - ofullständigt innehåll i förvaltningsberättelsen Under år 2004 deltog IAF vid 28 av de 38 arbetslöshetskassornas slutrevisionsmöten och vid 12 av 32 föreningsstämmor. Registrering och godkännande avseende arbetslöshetskassorna IAF har under 2004 godkänt 12 beslut om förändringar av arbetslöshetskassors medlemsavgift. IAF har också beslutat i och registrerat 16 ärenden gällande arbetslöshetskassors stadgar. I 55 ärenden har IAF registrerat ändringar gällande arbetslöshetskassornas styrelsesammansättning och revisorer. Tabell 4: Antalet medlemmar i arbetslöshetskassorna fördelade på kön per den 31 december 2004 Arbetslöshetskassa Kvinnor Män Totalt Arbetslöshetskassan ALFA Arbetslöshetskassan för service och kommunikation Akademikernas erkända arbetslöshetskassa Bensinhandlarnas arbetslöshetskassa Byggnadsarbetarnas arbetslöshetskassa Elektrikernas arbetslöshetskassa Farmacitjänstemännens arbetslöshetskassa Fastighetsanställdas arbetslöshetskassa Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa* Grafiska arbetarnas arbetslöshetskassa Hamnarbetarnas arbetslöshetskassa Handelsanställdas arbetslöshetskassa Hotell- och restauranganställdas arbetslöshetskassa HTFs arbetslöshetskassa Industrifackets arbetslöshetskassa Journalisternas arbetslöshetskassa Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Kommunaltjänstemännens arbetslöshetskassa Ledarnas arbetslöshetskassa Livsmedelsarbetarnas arbetslöshetskassa Lärarnas arbetslöshetskassa Metallindustriarbetarnas arbetslöshetskassa Musikernas arbetslöshetskassa Målarnas arbetslöshetskassa Pappersindustriarbetarnas arbetslöshetskassa SIFs arbetslöshetskassa Skogs- och lantbrukstjänstemännens arbetslöshetskassa Skogs- och träfackets arbetslöshetskassa Småföretagarnas arbetslöshetskassa ST:s arbetslöshetskassa Statstjänstemännens arbetslöshetskassa Svensk Handels o Arbetsgivarnas arbetslöshetskassa Sveriges arbetares arbetslöshetskassa Sveriges fiskares arbetslöshetskassa Sveriges teaterverksammas arbetslöshetskassa Säljarnas arbetslöshetskassa Transportarbetarnas arbetslöshetskassa Totalt * Finansförbundet och Försäkringstjänstemännens arbetslöshetskassa gick samman den 1 oktober 2004 till Finans- och Försäkringsbranschens arbetslöshetskassa 15

16 Ärenden i domstol Enligt regleringsbrevet avsnitt 1.1 Återrapportering skall arbetet med ärenden i domstol redovisas i årsredovisningen. IAF har under året granskat över domstolsavgöranden, besvarat 31 remisser från domstolarna samt överklagat 37 domar/beslut till högre instans. Utöver ärenden i domstol har IAF besvarat 45 remisser från Justitiekanslern i skadeståndsärenden och fattat beslut i 20 skadeståndsärenden. Dessa ärenden har Justitiekanslern genom ett särskilt beslut överlämnat till IAF för handläggning. IAF:s arbete med ärenden i domstol har bedrivits enligt följande. Länsrätterna IAF har överklagat beslut av arbetslöshetskassorna till behörig länsrätt i fem fall, i fyra av dessa med en kvinna som motpart. Efter remisser från länsrätterna har IAF yttrat sig i fem fall. Länsrätterna har sammantaget under år 2004 avgjort mål om arbetslöshetsförsäkringen och 345 mål om arbetslöshetskassor, totalt mål. IAF har granskat samtliga dessa domar/beslut samt i drygt 30 fall utrett om det funnits anledning att överklaga. I första hand är det arbetslöshetskassorna som skall överklaga tveksamma länsrättsdomar. Om IAF finner skäl till ett överklagande kontaktas alltid berörd arbetslöshetskassa. I 20 fall (gällande lika många kvinnor som män) har IAF efter utredning beslutat att driva målen vidare till kammarrätt. Kammarrätterna IAF har efter remisser från kammarrätterna lämnat yttranden i 26 mål. Under år 2004 avgjorde kammarrätterna sammanlagt 413 mål om arbetslöshetsförsäkringen, varav prövningstillstånd hade beviljats i 111 mål. Kammarrätterna avgjorde dessutom 31 mål om arbetslöshetskassor. I tre av målen hade prövningstillstånd beviljats. När det gäller målen om arbetslöshetsförsäkringen har andelen beviljade prövningstillstånd uppgått till 26,9 procent - en förhållandevis hög siffra - medan andelen beviljade prövningstillstånd i mål om arbetslöshetskassor har uppgått till 9,7 procent. Kammarrätterna har inhämtat remissyttranden från IAF i drygt 20 procent av målen i vilka prövningstillstånd har beviljats. IAF har läst och analyserat alla kammarrättsdomar/beslut i mål i vilka prövningstillstånd har beviljats. Regeringsrätten IAF har överklagat elva kammarrättsdomar samt ett beslut om att inte meddela prövningstillstånd i kammarrätten. I elva fall som IAF överklagat var motparten en man. Rättsfrågor som IAF vill få prövade i Regeringsrätten är ärenden om: en ersättningssökande kan få sin fastställda dagsförtjänst omprövad under en pågående ersättningsperiod, den som frivilligt har lämnat ett heltidsarbete för ett deltidsarbete hos samma arbetsgivare skall anses arbetslös, vad som avses med förvärvsarbete i 12 lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring - om arbete som utförts i syfte att förvärva inkomst kan tillgodoräknas i arbetsvillkoret, trots att någon provisionslön inte har intjänats, en sökande är att betrakta som företagare, efter att verksamheten har överlåtits till make/maka, då den sökande har fortsatt att arbeta i företaget samt sökande kan anses ha blivit verksam som företagare, genom att ha ändrat namn och verksamhetsinriktning på en inregistrerad firma, beviljats F/A-skattsedel och registrerats för moms. Regeringsrätten har avgjort 120 mål om arbetslöshetsförsäkringen och fyra mål om arbetslöshetskassor under år IAF har följt upp alla avgöranden från Regeringsrätten. Tio domar som rör arbetslöshetsförsäkringen har under året avkunnats av Regeringsrätten. I fyra av dessa domar 2 har IAF (tidigare AMS Försäkringsenhet) varit klagande. Regeringsrätten har bifallit IAF:s överklaganden i tre av fallen. Tre av dessa fyra domar har eller kommer att refereras. Regeringsrätten har bifallit i samtliga sex domar 3 där den ersättningssökande har varit klagande. IAF medgav bifall i fyra av fallen. 2 RÅ 2004 ref. 73, RÅ 2004 ref. 82, RR mål nr , RR mål nr RÅ 2004 ref. 53, RR mål nr , RR mål nr , 16

17 Internationellt samarbete IAF:s internationella samarbete har präglats av de tio nya medlemsstaternas inträde i EU. Ett nätverk, som kommer att utvecklas de närmaste åren, har skapats med motsvarande myndigheter i samtliga nya medlemsländer. Möten med Estland och Polen har dessutom genomförts. En delegation från Lettland har besökt IAF för att studera hanteringen av EU-intyg mellan medlemsstaterna. IAF har dessutom delgett sina erfarenheter inom området på en konferens för Europaarbetsförmedlare från de baltiska länderna. Inom ramen för den nordiska samverkan har IAF deltagit i några konferenser som tagit upp problem inom arbetslöshetsförsäkringen. Den finländska försäkringsinspektionen har besökt IAF för att studera tillsynsverksamheten. IAF har även besökts av delegationer från ett flertal utomnordiska länder. IAF har medverkat i Europeiska Kommissionens arbetsgrupp som arbetat med att ta fram riktlinjer inom arbetslöshetsförsäkringen till den nya tillämpningsförordningen för samordning av medlemsstaternas sociala trygghetssystem. Under år 2004 blev IAF medlem i ISSA (International Social Security Association) och har deltagit i två av organisationens konferenser. Kompetensförsörjning åren Mål, vidtagna åtgärder och måluppfyllelse år 2004 IAF har haft följande mål för kompetensförsörjningen under 2004: Full bemanning med rätt kompetens Jämn könsfördelning och könsneutral lönesättning Framtagande av strategi för kompetensutveckling Full bemanning med rätt kompetens IAF startade sin verksamhet den 1 januari Målbemanningen fastställdes till 60 tjänster. Vid årets slut fanns fem vakanser. Målet för bemanningen har därför inte helt uppnåtts. Tabell 6: Bemanning vid IAF den 31 december Personal i tjänst efter kompetenskategori, exklusive generaldirektören Kategori Antal Kvinnor Män Vakant Ledningskompetens (exkl GD) Kärnkompetens Stödkompetens Totalt därav 29 år eller yngre år år och äldre IAF har ambitionen att vara en attraktiv arbetsplats där medarbetare har inflytande över arbetet, tar eget ansvar och erbjuds utvecklingsmöjligheter. Arbetet med olika interna program och policys har gjorts i samverkan med personalen. Det gäller t.ex. jämställdhetsplanen som inkluderar IAF:s rekryteringspolicy och handlingsplanen för främjande av lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. IAF har strävat efter att öka den etniska och kulturella mångfalden bland anställda på alla nivåer. Uppföljning och uppdatering av programmen och aktiviteterna skall göras årligen. En orsak till att full bemanning inte uppnåtts är att rekryteringen av personal kom igång i ett relativt sent skede inför starten av myndigheten. Förvaltningsanslagets storlek för år 2004 klargjordes först i september Sammanlagt 22 personer från AMS Försäkringsenhet valde att vid starten januari 2004 övergå från AMS till IAF. Av dessa fick dock fem personer nya anställningserbjudanden från AMS och återgick till sin tidigare arbetsgivare. Majoriteten av personalen har således nyanställts. Ca personer sökte anställning vid myndigheten vid starten. Några av dem som erbjöds anställning vid IAF valde andra anställningserbjudanden och rekryte- 17

18 ringsaktiviteterna fick därför upprepas. Ersättningsrekrytering och kompletterande rekrytering har således genomförts vid flera tillfällen under året. En stor del av personalen, såväl tidigare AMSanställda som nyanställd personal, dagpendlar till arbetet från närliggande orter och bl.a. Norrköping och Stockholm. Rörligheten under år 2004 har omfattat fem personer som återgått till AMS, två personer med tidsbegränsad anställning, två personer som beviljats tjänstledighet samt en person som slutat på grund av nytt arbete. Jämn könsfördelning och könsneutral lönesättning I slutet av år 2004 var 56 procent av personalen i tjänst kvinnor och 44 procent män. Fördelningen mellan män och kvinnor fyller kraven på jämn könsfördelning på nästan alla funktioner. Undantag från jämn könsfördelning är kanslifunktionen, som består av två män och fem kvinnor. I enlighet med jämställdhetsplanen har en genomgång av lönesättningen gjorts för att säkra att lönediskriminering inte förekommer inom IAF. I något fall har en lönejustering skett mot bakgrund av denna genomgång. Målet med en jämn könsfördelning och könsneutral lönesättning har uppnåtts. Strategi för kompetensutveckling Strategin omfattar myndighetsövergripande insatser yrkesspecifika insatser för vissa kompetenskategorier samt insatser utifrån individuella behov. Syftet med kompetensutveckling är att säkerställa god och jämn kvalitet i myndighetens tillsynsverksamhet och övriga funktioner. Individuella kompetensutvecklingsplaner upprättas i samband med utvecklingssamtal, som sker minst en gång per år. Lärande i arbetet är den viktigaste formen av kompetensutveckling. Här ingår studiebesök och andra arbetsformer som främjar lärandet. Utbildning i kursform internt eller externt är ett komplement. De generella utbildningsinsatserna har omfattat introduktionsprogram för samtliga nyanställda, IT-kunskap utifrån genomförd behovsanalys samt brand- och ergonomiutbildningar. Introduktion av all personal genomfördes vid starten av verksamheten och omfattade bland annat kunskap om arbetslöshetsförsäkringen, arbetsförmedlingen samt förvaltningsrätt med inriktning offentlighet och sekretess. Introduktion av senare anställd personal har gjorts enligt individuellt upprättade introduktionsprogram. Behovet av en fördjupad utbildning om arbetslöshetsförsäkringen har då inte till fullo kunnat tillgodoses under ITutbildning kom igång senare än planerad, varför en stor del av utbildningssatsningen genomförs under Nästan hälften av IAF:s medarbetare har deltagit i fortbildningskonferenser för utveckling av utredningsmetodik. Än fler har deltagit i utredarträffar, som anordnas ungefär en gång i månaden. Utredarträffarna är en form av fortlöpande kompetensutveckling där både gästföreläsare och IAF:s egna utredare medverkar. Andra exempel på mer yrkesspecifika utbildningar som berörda medarbetare deltagit i är diarieföring, arkivfrågor, handläggarutbildning, utbildningar för ekonomer inom staten samt IT-säkerhet. IAF har också varit representerad i möten med s.k. Tillsynsforum, ett nätverk mellan olika tillsynsmyndigheter. Mål för kompetensförsörjningen åren Följande mål gäller för perioden: Full bemanning med rätt kompetens. Bibehållen jämn könsfördelning, könsneutrala löner och icke diskriminering. Kompetensutveckling utifrån verksamhetens krav och individuella utvecklingssamtal. Bibehållen låg sjukfrånvaro genom bl.a. god arbetsmiljö och förebyggande insatser. Planering av kompetensförsörjning inför kommande pensionsavgångar. 18

19 Andra kompetensförsörjningsfrågor I en myndighet med ett 60-tal anställda är sårbarheten betydande då viss nyckelkompetens kan finnas bara hos ett fåtal medarbetare. Det krävs särskild omsorg för att upprätthålla och vidareutveckla kompetens. Dessutom krävs beredskap inför oplanerad frånvaro av personer med nyckelkompetens. Sårbarhetsfrågorna ingår som en del i arbetet med riskanalys och åtgärdsplanering som pågår inom IAF. Fördelning av intäkter och kostnader per verksamhetsgren All verksamhet inom IAF 2004 ligger under verksamhetsgrenen Tillsyn och kontroll av arbetslöshetsförsäkringen. Redovisningen av IAF:s intäkter och kostnader i de finansiella delarna i årsredovisningen visar därmed även intäkter och kostnader för verksamhetsgrenen. Sjukfrånvaro 2004 samt åtgärder för att förebygga ohälsa Sjukfrånvaron inom IAF är relativt låg, tre procent. IAF förebygger ohälsa genom fortsatt fokusering på god arbetsmiljö, friskvård, regelbundna utvecklingssamtal mellan chef och medarbetare samt snabba insatser vid sjukdomsfall, där chefen har en nyckelroll. Ett nära samarbete finns etablerat med företagshälsovården. Tabell 7: Sjukfrånvaro år 2004 fördelad efter kön och ålder Frånvaro i procent Totalt 3 Kvinnor 2,1 Män 4,1 Anställda 29 år eller yngre 1,5 Anställda år 3 Anställda 50 år och äldre 4 Långtidssjukfrånvaro, 60 dgr eller mer 0 19

20 20

4 3 5 10 12 14 15 16 17 RESULTATRÄKNING (tkr) Not 2010 2009 Verksamhetens intäkter Intäkter av anslag 1 17 901 16 864 Intäkter av avgifter och andra ersättningar 2 3 334 2 599

Läs mer

ÅRSREDOVISN I NG 2005

ÅRSREDOVISN I NG 2005 ÅRSREDOVISNING 2005 Grafisk produktion: Rudin & Co Reklambyrå Foto Bo Jangenäs: Per-Arne Rynning Övriga bilder från Getty Images Tryck Davidsons Tryckeri februari 2006. 2 IAF ÅRSREDOVISNING 2005 IAF:s

Läs mer

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen

Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen 2013:2 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/770 Finansieringen av arbetslöshetsförsäkringen Uppföljning

Läs mer

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010

Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Kungl. Slottsstaten Årsbokslut 2010 Avser Ståthållarämbetet (Slottsförvaltningarna) och Kungl. Husgerådskammaren, 4.1:1 anslagspost nr 2 i regleringsbrevet för Kungl.

Läs mer

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av

Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden bestående av 1(8) Diarienummer 2008-08-11 2008-01743 Till Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Delårsrapport 2008 Svenska ESF-rådet överlämnar härmed delårsrapporten för perioden 2008-01-01 2008-06-30 bestående

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Årsredovisning 2012 POD 16/2013

Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Årsredovisning 2012 POD 16/2013 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 2 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsresultat... 3 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2

Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1. 1 Inledning... 2 2 (2) Patentombudsnämndens årsredovisning 2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag Beslutade

Läs mer

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll

Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll Mer information om medlemsantal, finansieringsavgifter, medlemsavgifter och nyckeltal Innehåll 1 Medlemsantal... 3 1.1 Regelverk om medlemsantal... 3 2 Finansieringsavgifter... 4 2.1 Regelverk om finansieringsavgiften...

Läs mer

AD /05 1(8) Delårsrapport

AD /05 1(8) Delårsrapport AD 12-579/05 1(8) Delårsrapport 2005 2005-01-01 2005-06-30 AD 12-579/05 2(8) Innehållsförteckning 1. INLEDNING...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...5

Läs mer

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan

Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Fakta PM 3:2006 Ersättningstagare som får grundbelopp från arbetslöshetskassan Utgångspunkten för denna PM är att drygt 96 000 personer, det vill säga drygt 15 procent, endast erhöll arbetslöshetsersättning

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport

2014-01-01 -- 2014-08-31. Delårsrapport 2014-01-01 -- 2014-08-31 Delårsrapport Innehåll 1 Inledning 5 2 Resultaträkning med prognos för 2014 6 3 Kommentarer till resultaträkning 7 4 Balansräkning 8 5 Kommentarer till balansräkning 10 6 Anslagsredovisning

Läs mer

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...

Innehåll. Sammanfattning Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor... Innehåll Sammanfattning... 3 1 Promemorians lagförslag... 5 Förslag till lag om ändring i lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor...5 2 Inledning... 9 3 Gällande rätt... 13 3.1 Medlemsavgiften till en

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning

FÖRFATTNINGSSAMLING. IAFFS 2008:2 Utkom från trycket den Den 27 juni Beslutsordning FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om ändring i inspektionens föreskrifter (IAFFS 2006:4) och inspektionens föreskrifter (IAFFS

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor. Rapport 2017:10 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport 2017:10 Om IAF IAF har regeringens och riksdagens uppdrag att verka för att arbetslöshetsförsäkringen ska fungera som en omställningsförsäkring.

Läs mer

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004

Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 2004-10-27 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Tredje kvartalet 2004 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 6 Uppdrag från

Läs mer

Årsredovisning 2013 POD 19/2014

Årsredovisning 2013 POD 19/2014 Årsredovisning 2013 POD 19/2014 Innehållsförteckning Patentombudsnämndens ordförande kommenterar året som gått... 1 1 Inledning... 2 2 Verksamhetsresultat... 2 2.1 Intäkter och kostnader per verksamhetsdel

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2006 1 Årsredovisningen omfattar totalt 18 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 10/2007 2007-02-19 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och administrative chefen Michaël Koch FÖREDRAGANDE

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Delårsrapport AD /06 1(8)

Delårsrapport AD /06 1(8) Delårsrapport 2006 2006-01-01 2006-06-30 AD 12-744/06 1(8) AD 12-744/06 2(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDANDE KOMMENTARER...3 2 RESULTATRÄKNING...4 3 BALANSRÄKNING...5 4 ANSLAGSREDOVISNING...6 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR...7

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2014 Årsredovisning avseende år 2014 1(15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 8 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING ÖVER VÄSENTLIGA

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen

Försvarsunderrättelsedomstolen Försvarsunderrättelsedomstolen Årsredovisning 2012 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 ÅTERRAPPORTERINGSKRAV 3 FINANSIELLA DOKUMENT 6 RESULTATRÄKNING 6 BALANSRÄKNING 7 ANSLAGSREDOVISNING 8

Läs mer

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet

Delårsrapport 2015. Linköpings universitet Delårsrapport 2015 Linköpings universitet 2015-08-10 DNR LIU-2015-00873 BESLUT 1(7) Delårsrapport för räkenskapsåret 2015 per den 30 juni 2015 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt Förordning (2000:605)

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2011 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011 BESLUT Datum 2011-08-10 Beteckning 111-2011-20076 Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET 2014-08-11 BESLUT Dnr LiU-2014-01028 1(5) Delårsrapport för räkenskapsåret 2014 per den 30 juni 2014 Bakgrund Vissa myndigheter ska enligt

Läs mer

Ekonomigranskning 2015

Ekonomigranskning 2015 2015:32 Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Ekonomigranskning 2015 Granskning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har granskat arbetslöshetskassornas årsredovisningar

Läs mer

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011

Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 2012:13 Granskning av arbetslöshetskassornas årsredovisningar 2011 Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/70 Granskning av arbetslöshetskassornas

Läs mer

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2013

Försvarsunderrättelsedomstolen. Årsredovisning avseende år 2013 Årsredovisning avseende år 2013 1(14) INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATREDOVISNING 2 FINANSIELLA DOKUMENT 5 RESULTATRÄKNING 5 BALANSRÄKNING 6 ANSLAGSREDOVISNING 7 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR OCH NOTER 8 SAMMANSTÄLLNING

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2016 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2016 BESLUT Datum 2016-08-15 Beteckning 111-27884-2016 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER

INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER RESULTATRÄKNING Räken- Jämförelseskapsår år INTÄKTER Medlemsavgifter Not 1 Annat statligt bidrag Övriga bidrag Not 2 Övriga intäkter SUMMA INTÄKTER ADMINISTRATIONSKOSTNADER Personalkostnader Övriga externa

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2015:9 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/648 Arbetslöshetskassornas eget kapital Granskning initierad

Läs mer

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Återrapportering av regeringsuppdrag Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor I enlighet med Uppdrag att inkomma med underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a lagen (1997:239)

Läs mer

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt

Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Fuu 2002:1 ISSN 1401-8144 Kartläggning av arbetslöshetskassornas rutiner i samband med överklagande till länsrätt Statistik Uppföljning och utvärdering Rapporten ingår i serie Fuu som utges av AMS Försäkringsenhet

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Regeringsbeslut 14 Arbetsmarknadsdepartementet 2016-12-20 A2016/02466/A A2016/00780/A A2016/01487/A m.fl. Se bilaga 1 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 64122 Katrineholm Regleringsbrev

Läs mer

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

1 Budgetunderlag för budgetåren 2017 2019 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 1 (14) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Dnr

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan Räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30 Stiftelsen Sophiaskolan 1(8) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2006-07-01-2007-06-30.

Läs mer

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan

Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Genomströmningstider grundbelopp - tiden från arbetslöshet till första utbetalningen från arbetslöshetskassan Samtliga kassor mar-10 feb-10 mar-09 SKTF:s SEKO Akademikernas Lärarnas Ledarnas Transportarbetarnas

Läs mer

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303!

Observera att samtliga villkor måste vara uppfyllda för att du ska beviljas intyg E 303! ANSÖKAN OM INTYG E 303 Viktig information till dig som planerar att ansöka om intyg E 303 för att söka arbete i annat EU/EES-land eller Schweiz. Detta informationsblad består av tre sidor och beskriver

Läs mer

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd

Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets cirkulärserie över föreskrifter och allmänna råd Ekonomistyrningsverkets föreskrifter för rapportering av ekonomisk information till statsredovisningen (S-koder) beslutade den 25

Läs mer

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad.

2 En ansökan om medlemskap ska vara skriftlig och undertecknad. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den 15 november 2012. IAFFS 2012:2 Utkom från trycket den 28

Läs mer

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen

Arbetslöshetsförsäkringen i siffror Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Arbetslöshetsförsäkringen i siffror 2016 Antalet personer som fått arbetslöshetsersättning 1999-2016 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital

Arbetslöshetskassornas eget kapital 2016:12 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/55 Arbetslöshetskassornas eget kapital Uppföljning initierad av IAF Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) har

Läs mer

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF

2016:25 Företag utan verksamhet. Uppföljning initierad av IAF 2016:25 Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Dnr: 2016/66 Samtliga arbetslöshetskassor Arbetslöshetskassornas samorganisation Företag utan verksamhet Uppföljning initierad av IAF Inspektionen

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

3 Metod och genomförande

3 Metod och genomförande PM 1 (5) 2011:11 Breddad och fördjupad ekonomigranskning av arbetslöshetskassorna 2010 Sammanfattning Under 2010 och början av 2011 granskades tretton arbetslöshetskassor som ett led i den fortsatta breddade

Läs mer

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dir. 2007:100. Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007. Sammanfattning av uppdraget Kommittédirektiv Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring Dir. 2007:100 Beslut vid regeringssammanträde den 28 juni 2007 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare skall föreslå hur den nuvarande arbetslöshetsförsäkringen

Läs mer

Kvartalsrapport 2, 2007

Kvartalsrapport 2, 2007 2007-05-22 Dnr 2007/418 2007: 6 Kvartalsrapport 2, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt m.m. 2 I regleringsbrevet för 2007 ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis redovisa: a) antalet

Läs mer

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna

Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna FAKTA-PM 1:2005 Enskilt anslutna i arbetslöshetskassorna Enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor ska personer kunna ansluta sig direkt till en arbetslöshetskassa utan att vara medlem i ett fackförbund

Läs mer

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005

2005-05-02. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 2005-05-02 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning Första kvartalet 2005 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Redovisning... 3 2.1 Ärenden

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa 2014:30 Förstagångsprövade företagarärenden vid Kommunalarbetarnas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/253 4.1 Kommunalarbetarnas

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 UTKAST för räkenskapsåret 2000-05-01 2001-04-30 Styrelsen och verkställande direktören för Lyxklippare Aktiebolag avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning?

Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Fakta om arbetslöshetsförsäkringen 2012:1 Vilka personer söker arbete i Europa med svensk arbetslöshetsersättning? Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2011/876 Vilka personer

Läs mer

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10

Delårsrapport 2015. Dnr. 2015/04521. Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Delårsrapport 2015 Dnr. 2015/04521 Delårsrapport 2015 ehälsomyndigheten 1/10 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret 2015... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2009 1 Årsredovisningen omfattar totalt 19 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 5/2010 2010-02-17 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och administrative chefen Michaël Koch FÖREDRAGANDE

Läs mer

Årsredovisning verksamhetsåret 2014

Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Årsredovisning verksamhetsåret 2014 Resultaträkning Not År 2014 År 2013 Verksamhetsintäkter 2 Medlemsavgifter 501 922,00 534 289,00 Gåvor 940 148,90 3 069 000,00 Bidrag 2 322 752,20 1 961 000,00 Nettoomsättning

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Regeringsbeslut 22 Arbetsmarknadsdepartementet 2015-12-17 A2015/03285/A A2015/01040/A A2015/03257/SV (delvis) Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 64122 Katrineholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005

2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1. Kvartalsredovisning. Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning. arbetslöshetsersättning. - fjärde kvartalet 2005 2006-02-03 Dnr 2005/1520 2006:1 Kvartalsredovisning Antalet EU-intyg hänförliga till EGförordning 1408/71 som rör svensk arbetslöshetsersättning - fjärde kvartalet 2005 Sidan 2 (10) Innehåll 1. Inledning...5

Läs mer

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 2012-02-28 1 (13) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor

Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor 2016:16 Underlag avseende bidrag till arbetslöshetskassor Rapport till regeringen enligt IAF:s regleringsbrev för 2016 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Underlag avseende bidrag till

Läs mer

Resultaträkning Not

Resultaträkning Not Resultaträkning Not 2016 2015 Föreningens Intäkter Nettoomsättning 1 4 503 197 4 517 408 Offentligrättsliga bidrag 2 21 597 29 945 Medlemsavgifter 400 000 382 865 Övriga föreningsintäkter 88 547 130 059

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret

Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret Årsredovisning för Hammarby IF Ishockeyförening Räkenskapsåret 2016-05-01-2017-04-30 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 1 Balansräkning 2-3 Tilläggsupplysningar 4 Upplysningar

Läs mer

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31

Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 8 Årsredovisning för Svenska Islandshästförbundet för räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Innehåll Sida - Förvaltningsberättelse - Resultaträkning - Balansräkning - Noter 2 3 4 5 Om inte annat

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Kvartalsrapport 1, 2007

Kvartalsrapport 1, 2007 2007-03-06 Dnr 2007/418 2007:3 Kvartalsrapport 1, 2007 Underrättelser om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2007 (N2006/11877/A N2006/12094/BS N2006/12095/RS) ger regeringen

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1

R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 R3 M:REGR Unr:g Lnr:RÅ 2009 ref 97 G:4802 D:1777-06 A:2009-12-28 Avd:2 Reg:1 Föredragande: Wenneberg Uppslagsord: Arbetslöshetsförsäkring normalarbetstiden skulle beräknas på anställning i såväl Sverige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING. Fridhems Folkhögskola. för 844000-2411. Räkenskapsåret ÅRSREDOVISNING för Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Räkenskapsåret 2009 Fridhems Folkhögskola 844000-2411 Styrelsen för Fridhems Folkhögskola får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb

Årsredovisning. Onsjö Golfklubb Årsredovisning för Onsjö Golfklubb 862500-5403 Räkenskapsåret 2015 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 2 Balansräkning 3-4 Tilläggsupplysningar 5-8 1 (8) Styrelsen för Onsjö Golfklubb,

Läs mer

1 (22) SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN

1 (22) SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN 1 (22) SÄKERHETS- OCH INTEGRITETSSKYDDSNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2009 2 (22) Nämndens ordförande har ordet Dnr 22-2010 Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden inrättades den 1 januari 2008 och denna årsredovisning

Läs mer

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL

HJÄLP TILL LIV INTERNATIONAL ÅRSREDOVISNING för Räkenskapsåret 2013-01-01 - - 2013-12-31 Årsredovisningen omfattar Sid -Förvaltningsberättelse 1 -Resultaträkning 2 -Balansräkning 3-4 -Tilläggsupplysningar med noter 5-8 2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer

Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2013 Organisationsnummer Riksförbundet Bokslut (Bilaga nr 3) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2013 2012 2011 2010 2009 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 209 4 295 3 949 3 784 4 024 Gåvor 90-konto 37 18 39 1 5 Medlemsavgifter

Läs mer

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap

Årsredovisning. Täby Ryttarsällskap Årsredovisning för Täby Ryttarsällskap Räkenskapsåret 2012 Täby Ryttarsällskap 1(6) Styrelsen för Täby Ryttarsällskap får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse Verksamhet

Läs mer

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret

Årsredovisning. för MDM Sverige Läkare i Världen Räkenskapsåret Sida 1 av 10 Årsredovisning för 802016-1306 Räkenskapsåret 2015-01-01--2015-12-31 Innehåll Sida - verksamhetsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - tilläggsupplysningar 6 - noter 8 - underskrifter

Läs mer

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009

Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 1 ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Grafikgruppen Visby ekonomisk förening avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1/1 2009--31/12 2009 Förvaltningsberättelse Verksamhet Föreningen har som ändamål att

Läs mer

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET

SVENSKA KANOTFÖRBUNDET ÅRSBOKSLUT 2014 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Årsbokslutet omfattar: 2 RESULTATRÄKNINGAR 3 BALANSRÄKNINGAR 5 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 8 UNDERSKRIFTER R E S U L T A T R Ä K N I N G A R Not 2014-01-01

Läs mer

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna

AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna Dnr. 2005/2041 2005-10-31 AMS utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna 2 Arbetsmarknadsstyrelsens (AMS) utbetalning av statsbidrag till arbetslöshetskassorna I regleringsbrevet för 2005 har

Läs mer

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Uno Ströberg Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; 1 beslutade den 13 augusti 2004. IAFFS 2004:2 Utkom från trycket den

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för Växjö Golfklubb Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2016-01-01-2016-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa

Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa 2014:29 Förstagångsprövade företagarärenden vid Hotelloch restauranganställdas arbetslöshetskassa Granskning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2014/362 4.1

Läs mer

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397

Å R S B O K S L U T. för Svensk Förening För Allmänmedicin. Org.nr. 802009-5397 Å R S B O K S L U T för Svensk Förening För Allmänmedicin Styrelsen får härmed avlämna årsbokslut för verksamhetsåret 2009-07-01--2010-06-30. Innehåll Sida - resultaträkning 2 - balansräkning 3 - ställda

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2014 Arbetsdomstolen årsredovisning 2014 1 Årsredovisningen omfattar totalt 22 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2015 2015-02-19 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning

ARBETSDOMSTOLEN. Årsredovisning ARBETSDOMSTOLEN Årsredovisning 2012 1 Årsredovisningen omfattar totalt 21 sidor ARBETSDOMSTOLEN PROTOKOLL Dnr 6/2013 2013-02-20 Saknr 111 DOMSTOLEN ordföranden och chefen för domstolen Cathrine Lilja Hansson

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2006

Kvartalsrapport 3, 2006 2006-08-21 2006:18 Kvartalsrapport 3, 2006 Meddelanden om ifrågasatt ersättningsrätt Utförsäkrade 2 I regleringsbrevet för 2006 (N2005/9987/A N2005/10090/BS) ger regeringen IAF i uppgift att kvartalsvis

Läs mer

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408

Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Frölunda Specialistsjukhus Resultat- och balansräkning samt kassaflödesanalys Belopp i tkr Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 143 002 139 275 Verksamhetens kostnader 2,3-138

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5.

Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008- Innehållsförteckning. Sid. Finansiell redovisning 1. Verksamheten 4. Resultaträkning 5. Delårsrapport 2008 Delårsrapport 2008 Dnr: 2799/2008-100 2008-08-13 Innehållsförteckning Sid Finansiell redovisning 1 Verksamheten 4 Resultaträkning 5 Balansräkning 6 Anslagsredovisning 8 Beslut och undertecknande

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret

ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 1 (8) ÅRSREDOVISNING FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN GODTEMPLAREN räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Godtemplaren avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01--2012-12-31.

Läs mer

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE

FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE 1(9) FRISKIS & SVETTIS IF SÖDERTÄLJE Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1)

Anne-Marie Qvarfort. Kopia för kännedom: Arbetslöshetskassan Alfa Dnr 2009/422TO 1 (1) 2009-09-06 Dnr 2009/422TO 1 (1) Generaldirektör Anne-Marie Qvarfort 0150-48 70 30 Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Rapport om IAF:s pågående granskning av Arbetslöshetskassan Alfa Arbetslöhetskassan

Läs mer

Kvartalsrapport 3, 2009

Kvartalsrapport 3, 2009 2009-11-02 Dnr 2009/97 MO 2009:13 Kvartalsrapport 3, 2009 Redovisning av underrättelser och utförsäkrade 2 IAF är förvaltningsmyndighet för tillsynen över arbetslöshetsförsäkringen och utövar tillsyn över

Läs mer