Pappers studiehandbok sid 1/69. Studiehandbok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Pappers studiehandbok sid 1/69. Studiehandbok"

Transkript

1 1/69 Studiehandbok

2 2/69 Innehåll Inledning Kunskapslyftet Idé och organisation * Pappers studieorganisation Facklig utbildning *Arbetsfördelning *Pappers utbildningar *Rutiner i samband med centrala LO-kurser *LO utbildningar *LOs högskoleutbildning *ABF utbildning Folkbildning Folkhögskolor *Arbetssätt och utbud *Samverkanskurser *Ekonomi under studietiden Statlig och kommunal vuxenutbildning *Syfte och mål *Pappers roll *Ekonomiska förutsättningar Lagstiftning om studier *Förtroendemannalagen *Studieledighetslagen *Regler vid sjukdom i samband med utbildning *Semesterlagen *Arbetsmiljölagen *Lagen om rätt till ledighet för grundläggande svenskundervisning för invandrare Studieekonomi *Pappers stöd till studier i avdelningarna *Stipendier utbildningsarvoden *Statliga studiestöd för vuxna *Aktivitetsstöd (utbildningsbidrag) vid arbetsmarknadsutbildningar *Barntillsynsersättning *Resereglemente Adresser

3 3/69 Studieverksamhetens mål Inledning Skapa kunskap och medvetenhet om Pappers idé och mål. Stärka självkänsla, kommunikationsförmåga, medvetenhet och identitet. Skapa medvetenhet om arbetssätt som leder till delaktighet och utveckling. Öka förmågan att utveckla och genomföra våra uppgifter Pappers anser att studieverksamheten är främsta medlet för att utveckla Pappers till en levande organisation med hög delaktighet och förändringsförmåga. Därigenom stärker de sitt självförtroende och förmågan att tillvarata sina intressen, på arbetsplatsen och i samhället. skapa starka individer som ser och förstår styrkan i att arbeta tillsammans i starka lag för det gemensammas bästa. Föreliggande studiehandbok är omarbetad för Pappers efter ett original av Metall.

4 4/69 Förord Idé och organisation Studiehandboken är ett viktigt verktyg för den som arbetar med utbildningsfrågor eller för den som bara vill skaffa sig egen kunskap. Den ska ses som en hjälp att orientera sig om vad som finns och vad som gäller inom dessa områden. Boken är inte heltäckande och tar inte upp alla detaljer, men ska ändå ge tillräckligt med information för att klara det dagliga arbetet. Det är också viktigt att betona att vissa faktauppgifter ändras med tiden. Kontrollera därför alltid vad som gäller just nu. Det är viktigt att så många som möjligt får förutsättningar att vara med, känna sympati och ansvar för sin organisation (delaktighet) och även göra den starkare (utveckling) i framtiden. Det tillsammans med de kunskapsmål varje enskild utbildning har, gör att vi i Pappers både kan genomföra och utveckla våra uppgifter på ett ännu bättre sätt. Detta oavsett om det gäller att lära sig data eller vara med om att genomföra en förhandling. Pappers anser studieverksamheten som det främsta medlet att utveckla Pappers till en levande organisation med hög delaktighet och förändringsförmåga. Pappers studieorganisation Utgångspunkten för Pappers utbildning är medlemmens behov av kunskap. Det kan vara kunskap för att kunna vara en aktiv medlem i Pappers, kunskap för att utvecklas inom sitt arbete, eller kunskap för att ta del av och aktivt delta i samhällslivet. Avdelningsnivå Huvuduppgiften är att inventera det kunskapsbehov som finns bland medlemmarna. En stor del av det behovet kan uppfyllas genom studiecirkelverksamhet som bedrivs avdelningens regi. ABF lokalt kan samordna och genomföra cirklar tillsammans med medlemmar från andra förbund och organisationer. I varje avdelning finns det en studieorganisatör som ibland har en studiekommitté till sin hjälp, det är till dessa personer som Du i första hand ska vända Dig.

5 5/69 Arbetsordning Avdelningsstyrelsen formulerar mål för verksamheten utifrån de behov, som finns i avdelningen. En verksamhetsplan utarbetas. Verksamhetsplanen innehåller de aktiviteter som behövs för att nå målen. Utifrån de behov som finns bland förtroendevalda och medlemmar och utifrån målen i verksamhetsplanen, formuleras en studieplan. I studieplanen anges vilka kurser och cirklar som avdelningen tänker genomföra alternativt rekrytera deltagare till för att nå verksamhetsmålen. På så sätt blir studierna ett verktyg för att nå avdelningens fackliga mål. Distriktsnivå När det gäller utbildningar med relativt smala målgrupper och inom Pappersspecifika områden samordnas lämpligen flera Pappersavdelningars behov. Det kan ske inom ramen för ett eller flera distrikt. I varje distrikt finns det en studiekommitté varav en person i kommittén är sammankallande. Dessa personer hjälper till med kurser som ordnas inom det egna distriktet eller när flera distrikt samarbetar. De ordnar också åtminstone en gång per år en konferens med studieorganisatörerna i distriktet. Antalet distrikt är 6. Central nivå Den centrala studieorganisationen har fyra huvuduppgifter. Den första är att utveckla Pappersspecifika utbildningar som kan genomföras på alla nivåer i Pappers. Den andra är att utbilda och utveckla handledare till dessa utbildningar. Den tredje uppgiften är att genomföra ett antal centrala utbildningar för målgrupper inom smala ämnesområden. Den fjärde att samordna utbildningsbehov med LO. En representant från varje distrikt samt den studieansvarige på förbundskontoret och en representant från förbundsstyrelsen bildar tillsammans PCS (Pappers Centrala Studiekommitté). Denna kommitté gör förslag på studie- och konferensaktiviter som underställs förbundsstyrelsen för beslut.

6 6/69 Arbetsfördelning Facklig utbildning När det gäller facklig utbildning, dvs. utbildningar för medlemmar och förtroendevalda i fackliga ämnen, har vi gjort en arbetsfördelning. Vissa utbildningar genomför vi i egen regi inom Pappers, andra har vi givit LO och/eller ABF i uppdrag att genomföra. Pappers utbildningar Utbildningar i egen regi är oftast kurser i Pappersämnen t.ex. förhandlarkurser och organisationsutveckling. Andra exempel är Medlemsutbildning (FGU) och Förtroende vald inom Pappers (FIP) Lokal nivå/avdelningsnivå Medlemsutbildning (FGU) Region/distriktsnivå FIP 1 (Förtroendevald inom Pappers steg 1) Det är vanligt att flera avdelningar samarbetar för att genomföra FIP1 men det är inget krav. Handledaren kommer i allmänhet från någon av de deltagande avdelningarna. Utbildningen omfattar ett antal ämnen om sammanlagt 72 timmar och är riktad till förtroendevalda inom Pappers. För att få delta i kursen så måste man ha ett uppdrag samt ha genomgått FGU/Medlemsutbildningen eller ha motsvarande kunskaper. FIP 2 (Förtroendevald inom Pappers steg 2) Genomförs på distriktsnivå med deltagare från flera avdelningar och med handledare från någon av distriktets avdelningar. Omfattningen är 3+3 dagar. Förkunskapskrav är genomgången FIP1 eller motsvarande kunskaper. Målgruppen för kursen är styrelseledamöter och ersättare.

7 7/69 Pappers miljökurs Genomförs på distriktsnivå med deltagare från flera avdelningar och med handledare från någon av distriktets avdelningar. Omfattningen är 3+3 dagar. Förkunskapskrav är FGU/Medlemsutbildningen eller motsvarande, samt BAM (Bättre ArbetsMiljö). Du ska också jobba med skyddsfrågor i din avdelning t.ex. som skyddsombud. Kursinnehåll: Arbetsmiljölagen, Samverkansavtalet, Fackligt arbetssätt, Facklig utbildning, Skyddsronder, Verksamhetsplanering, Projektmedverkan och Arbetsgivarens ansvar Facklig ungdomsskola (FUS) Facklig ungdomsskola genomförs i samarbete mellan LO och SSU. Syftet med utbildningen är att skapa ett fackligt engagemang hos medlemmar under 30 år. Utbildningen är tvärfacklig, vilket innebär att ungdomarna kommer från olika LO-förbund Förbundsnivå FIP 3 (Förtroendevald inom Pappers steg 3) Genomförs centralt med deltagare från hela landet, handledare är någon från förbundskontoret samt från LO:s rättsskydd. Förkunskapskrav FIP2 eller motsvarande kunskaper. Målgrupp är medlemmar som har ledande befattningar i sina avdelningar typ ordförande eller liknande. Kurslängd 1 vecka. Kursinnehåll: Allmänna anställningsvillkor, Samverkansavtalet, Jämställdhetsavtalet, förslagsverksamheten och Arbetsrätten. Pappers ungdomskurs Målgrupp: Ungdomar upp till 30 års ålder Kurslängd: 3 Dagar Förkunskap: FGU Kursinnehåll: Grundläggande kunskap om Pappers organisation och verksamhet, Påverka utvecklingen i samhället och på arbetsplatsen.

8 8/69 Rutiner i samband med centrala LO-kurser Ansökningar skickas till förbundet, är det fler än en ska de prioriteras av avdelningen. Om avdelningen avslår en ansökan, måste avdelningen själv underrätta den sökande och motivera avslaget. När ansökningarna kommer till förbundet så prioriteras de med hänsyn till - antalet platser - förkunskaper - avdelningens utbildningsbehov Utbud och ansökningsförfarande LOs utbildningskatalog innehåller två olika kategorier av kurser: - kurser med öppen rekrytering och - kurser där förbunden i förväg bokar ett visst antal platser. LOs utbud bygger på en inventering i förbunden, som genomförs varje sommar. Förbunden anger hur många platser de bedömer att de har behov av när det gäller olika kurser. Förbunden kan också föreslå nya ämnen, om behov finns. Pappers studieavdelning gör denna inventering i samarbete med avdelningarna. Detta sker främst genom att avdelningarnas verksamhetsplaner sammanställs distriktsvis för att sedan utgöra förbundets verksamhetsplan, men också vid träffar med studieorganisatörerna. Kurser med öppen rekrytering Kurser som LOs folkhögskolor erbjuder, där förbunden inte i förväg bokar ett visst antal platser, t.ex. AL-utbildningarna. Till dessa kurser kommer ingen särskild inbjudan. Beskrivningar av kursinnehåll och sista anmälningsdag finns i LOs katalog. Ansökan till dessa kurser ska ske på Pappers sedvanliga ansökningsblankett som finns på avdelningsexpeditionerna och skickas tillförbundet för vidarebefordran till LO. Observera dock att ansökningarna ska vara förbundet tillhanda ett par dagar före det sista anmälningsdatum, som anges i LO-katalogen. Pappers sista datum finns i kurskalendariet över LO-kurser under rubriken Kalendarium - LOutbildningar.

9 9/69 Kurser där förbunden bokat platser i förväg är bl.a. kurser i företagsledningsoch arbetsmiljöfrågor. Utifrån ett beräknat behov bokar studieavdelningen ett visst antal platser. Utnyttjar vi inte dessa, måste avbokning göras senast 4 veckor före kursstart, annars får vi betala avbokningsavgift till LO. Till dessa kurser skickar Organisations- och studieutvecklingsenheten ut en särskild inbjudan till avdelningarna. Avbokningsavgift för anmälda deltagare, som uteblir från kurser och inte i tid anmält förhinder faktureras berörd avdelning. Ansökan ska ske på samma sätt som ovan, dvs. via Studieavdelningen. Får vi in fler ansökningar än förbokat antal platser, kan vi, om det finns utrymme på kursen, utöka vårt platsantal. Detta får undersökas från fall till fall. Resekostnadsersättning ingår i den av LO angivna kursavgiften. Hanteringen avseende biljettbeställning o.dyl. skiljer sig något från skola till skola. I den bekräftelse om antagning till kurs som skolan skickar hem till deltagaren står vad som gäller för den aktuella kursen. Utbildningsarvode/stipendier Efter genomförd kurs får förbundskontoret ett utbetalningsunderlag från LO och förskotterar då utbildningsarvode/stipendier till deltagarna.

10 10/69 LO-utbildningar LO har fått vårt uppdrag att genomföra dels utbildningar som med fördel genomförs tvärfackligt, dels sådana utbildningar där LO får särskilda bidrag från staten. Allmänfackliga (AL-) kurser är exempel på den första kategorin, kurser i arbetsmiljö- och företagsledningsfrågor är exempel på den andra. Allmänfacklig ledarutbildning Nivå 1 Utbildningen vänder sig till dem som har, eller vill förbereda sig för ett fackligt uppdrag. Vidare förutsätts deltagarna ha genomgått facklig grundutbildning i någon form. Utbildningen ger översiktlig kunskap om arbetarrörelsens värderingar, fackligt ledarskap, opinionsbildning, information, arbetsrätt och förhandlingar. Syftet med kursen är att förbereda deltagarna för all facklig utvecklingsarbete på den nya arbetsplatsen. Utbildningen motsvarar nivåmässigt EU ur ett fackligt perspektiv, 1 vecka Utbildningen som är på en vecka, vänder sig till dem som gått Allmänfacklig ledarutbildning nivå 1, eller motsvarande. Utbildningen ger insikter om integrationens bakgrund, utveckling, mål och organiserade former. Utgångspunkt är den fackliga intressebevakningen i områden som arbetsrätt, arbetsmiljö, arbete och tillväxt. Internationellt fackligt arbete med tonvikt på Europa, 1 vecka Utbildningen belyser beslutsprocessen, ger kunskaper om europafackliga nätverk och hjälper deltagarna att utveckla ett fackligt arbetssätt för internationella frågor. Roller och funktioner för skyddsombud, 1 vecka Utbildningen, som bygger på tre områden vänder sig till dem som gått Allmänfacklig ledarutbildning, nivå 1 eller motsvarande. Syftet med utbildningen är att tydligare se sitt uppdrag som skyddsombud och hur man kan driva miljöfrågor utifrån rollen som fackligt förtroendevald.

11 11/69 Roller och funktioner för huvudskyddsombud / skyddskommittéledamöter, 1 vecka Utbildningen vänder sig till dem som gått Roller och funktioner för skyddsombud eller motsvarande. Utbildningen behandlar huvudskyddsombudens roller som samordnare och informatörer i förhållande till arbetstagare, skyddsombud, arbetsgivarorganisationer och myndigheter. Psykosocial arbetsmiljö, 5 dagar Utbildningen, som även genomförs som en veckokurs, vänder sig till dem som gått Roller och funktioner för skyddsombud eller motsvarande. Utbildningen behandlar begreppet psykosocial arbetsmiljö, tar upp skyddsombudets roll vid förändringar på arbetsplatsen, människans olika reaktionsfaser, lär ut psykisk första hjälp, samt mobbning i arbetslivet. Handledarutbildning för utvecklingsplanering, 3+3 dagar Utbildningen vänder sig till dem som gått Allmänfacklig ledarutbildning, nivå 2. Erfarenhet av att leda utbildningar är bra som förkunskap. Utbildningen ger en grund för hur man genomför utbildningar så att avdelningarna själva kan genomföra utbildning kring utvecklingsplanering och fackligt ledarskap. Att informera och agitera, 1 vecka Utbildningen vänder sig till dem som gått Allmänfacklig ledarutbildning eller motsvarande. Deltagaren lärs att uttrycka sig, debattera och argumentera. Retorik, 3 dagar Utbildningen vänder sig till dem som gått Att informera och agitera eller motsvarande. Retorikens historia ingår i utbildningen, men en stor del handlar också om att själv uttrycka sig med den klassiska retoriken som grund.

12 12/69 Massmediakontakter, 1 vecka Utbildningen vänder sig till dem som gått Allmänfacklig ledarutbildning nivå 1 eller motsvarande. Deltagaren får lära sig att skriva insändare pressmeddelande och genomföra en presskonferens. Utbildningen tar också upp hur man själv planerar mediaprojekt för opinionsbildning och hur man använder massmediakontakterna i opinionssyfte. Företagsledningsfrågor Utbildningen, som sträcker sig över ett och ett halvt år, vänder sig enbart till ledamöter och suppleanter i bolagsstyrelser, som gått Allmänfacklig ledarutbildning nivå 1 eller FIP1. Företagsledningsfrågor är uppdelad i fem steg/veckor, med ett steg varje kvartal: Steg 1 Steg 1 behandlar styrelserepresentationens betydelse för den fackliga verksamheten och hur en styrelse fungerar och arbetar. Aktiebolagslagen och Lagen om styrelserepresentation för privatanställda behandlas också. Steg 2 Steg 2 tar upp företagsekonomiska grundbegrepp, och lite om ekonomisk redovisning. Deltagaren får också lära känna redovisningsprinciper och värderingsfrågor. Steg 3 Steg 3 är en fördjupning av steg 2. Här går man igenom ekonomiska rapporter i företagen och får kunskap om hur man kritiskt granskar och analyserar dem. Deltagaren får också inblick i kalkyleringens grunder, bokslutspolitik och hur facket ska medverka i företagens planering. Steg 4 Steg 4 tar upp krissituationer och olika företagsstrategier, investeringar och hur företag värderas och förvärvas. Deltagarna får också utarbeta ett företagsekonomiskt program under utbildningen. Steg 5 I steg 5 arbetar deltagarna med ett datorbaserat beslutsspel och övar sig i att fatta beslut i situationer som liknar verkligheten. Även EU-frågor berörs.

13 13/69 Företagsledningsfrågor på distans Utbildningen som omspänner cirka 1 år, vänder sig till ledamöter och suppleanter i bolagsstyrelser, och innehåller allt som ingår i LOs bolagsstyrelseutbildning i fem steg. Den som blir antagen till utbildningen kallas till ett tredagars upptaktsseminarium, där alla nödvändiga kunskaper om tekniken och studieplaneringen tas upp. Bärbar utrustning lånas ut. EU-kurs för bolagsstyrelserepresentanter, 1 vecka Utbildningen vänder sig till dem som gått Företagsledningsfrågor 1-5. Här belyses organisationen inom EU och facket, lokalt, nationellt och på europeisk nivå, framtidsfrågor och diskussionen om vart EU är på väg, politiskt och ekonomiskt.

14 14/69 LOs högskoleutbildning LOs högskoleutbildning vänder sig till förtroendevalda och anställda inom de fackliga organisationerna. Utbildningarna genomförs i samarbete med olik universitet och högskolor. Utbildningarna ger poäng. Både 5-poängs-och 10-poängsutbildningar förekommer. En poäng motsvarar en veckas heltidsstudier. Längden på en högskolekurs är internatdagar utspridda på ett antal månader med mellanliggande, omfattande självstudier på hemorten. Därutöver förekommer s.k. examinationer i form av uppsatser, projektrapporter samt skriftliga svar på olika frågeställningar. Räkna alltså med att deltagare behöver avsätta avsevärd tid för studier hemma. Det finns inga formella behörighetskrav för att kunna delta, men förkunskaper motsvarande Al-3 rekommenderas. Kursinbjudningar går till förbunden. Inom Pappers gäller samma ansökningsrutiner som vid övriga LO-utbildningar. LOs skolenhet gör den slutliga antagningen.

15 15/69 Beskrivningar ABF-utbildningar Nedanstående utbildningar genomförs i ABF:s regi: Utbildning - Utveckling på arbetsplatsen Utbildningen vänder sig till den som är utsedd av den fackliga organisationen att tillsammans med den egna styrelsen driva utvecklings- och utbildningsfrågor på arbetsplatsen och i organisationen. Utbildningen ger kunskaper om LOs och ABF:s mål och policy i folkbildningsoch vuxenutbildningsfrågor och ökad kompetens att arbeta med facklig utbildning, allmän vuxenutbildning och kompetensutveckling arbetsplatsen. Utbildningen är en processutbildning som med fördel genomförs i studiecirkelform, minst 40 timmar, men som också kan bedrivas i kursform. Utbildningen kan genomföras tvärfackligt eller med enbart Pappers. Utbildningen är flexibel och kan anpassas efter deltagarnas behov och lokala förutsättningar. Utbildningen bedrivs av ABF-avdelningarna/ABF-distrikten. Allmänfacklig ledarutbildning nivå 1 (AL 1), motsvarar FIP 1 Utbildningen vänder sig till medlemmar och förtroendevalda som genomgått FGU eller motsvarande. Utbildningen ger översiktliga kunskaper om det fackliga arbetet, om arbetarrörelsens värderingar, ledarskap inom fackliga organisationer, om hur vi bedriver opinion genom att tala, skriva och informera, om arbetsrätt och förhandlingar. Deltagarna förbereder sig för att genomföra ett fackligt utvecklingsarbete på den egna arbetsplatsen: hur man inventerar de fackliga arbetsuppgifterna tillsammans med medlemmarna, formulerar mål för det fackliga arbetet och gör verksamhetsplaner. Utbildningen genomförs i studiecirkelform timmar och arrangeras av ABF-avdelningarna.

16 16/69 Nya Bättre Arbetsmiljö (BAM) Nya BAM vänder sig till alla anställda, inte bara till skyddsorganisationen. Grundidén med det nya materialet är att alla anställda behöver ha grundläggande arbetsmiljökunskap för att bättre möta framtidens behov och kunna skapa en bra miljö på jobbet. Materialet innehåller flera delar: - Arbetsmiljön angår alla, som är en introduktion för alla anställda - Handbok Bättre Arbetsmiljö, som innehåller grundläggande fakta - Arbetsbok, som beskriver hur man kan kartlägga och analysera arbetsmiljön samt göra en handlingsplan - Att vara skyddsombud, som är en introduktion till rollen och arbetsuppgifterna som skyddsombud - Företagets miljöarbete, som beskriver hur man kan organisera och fördela arbetsmiljöarbetet i den dagliga verksamheten och som främst vänder sig till chefer och arbetsledare. Utbildningen är flexibel och kan anpassas till det egna företagets behov. Arbetsmiljöutbildningen genomförs med fördel i studiecirkelform i samarbete med ABF som utbildar ledare i samarbete med Arbetarskyddsnämnden. Vi rekommenderar minst 40 timmars utbildning. Samarbete med ABF ABF har fackens uppdrag att anordna de utbildningar som med fördel genomförs lokalt/regionalt och där studiecirkelformen är att föredra. ABF har t.ex. av samtliga LO-förbund inkl. Pappers fått i uppdrag att ansvara för den fackliga studieorganisatörsutbildningen: Utbildning/Utveckling på arbetsplatsen. I ABF:s regi anordnas också den tvärfackliga Medlemsutbildningen. Vid behov anordnar ABF cirkelledarutbildning, både pedagogiska utbildningar och ämnesutbildningar. Nedan följer beskrivningar av aktuella Papper, LO- och ABF-utbildningar ABF:s utbud av fackliga utbildningar bygger på de beställningar man fått från facken lokalt/regionalt. En aktuell förteckning över aktuella datum o.dyl. kan ni få från närmaste ABF-avdelning eller -distrikt. Det brukar också gå bra att diskutera utbildningar utöver detta utbud, om behov finns.

17 17/69 Folkbildning Folkbildning är det samlande namnet på de verksamhet som bedrivs av folkhögskolor och studieförbund i Sverige. Folkbildning är något mer än utbildning. Utbildning styrs av samhället eller av arbetsgivaren. Utbildningen bedrivs i olika skolformer i samhällets regi, myndigheterna bestämmer innehåll, studietakt, vilka mål som ska uppfyllas, vem som får delta osv. Utbildning kan också bedrivas av olika utbildningsföretag, oftast på uppdrag av en myndighet eller ett företag. Folkbildning är utbildning och bildning. Folkbildningen styr vi själva. Deltagandet är fritt och frivilligt. Deltagarna kan i hög grad påverka mål, innehåll, arbetssätt och studietakt utifrån sina behov och förutsättningar. Folkbildning ger inte bara nya kunskaper utan utvecklar också människor: självförtroendet och självkänslan stärks, man lär sig att kritiskt granska och värdera det man ser och hör. Man lär sig se sina möjligheter att påverka och får en praktisk träning i demokrati. Den svenska folkbildningen är unik i världen och har varit en viktig drivkraft i Sveriges utveckling från fattigt klassamhälle till modern demokrati. Det finns 147 folkhögskolor i Sverige, alla med sin egen profil. 99 av dem bedrivs av olika folkrörelser och organisationer. Flera av dessa bedrivs av fackföreningar och andra arbetarrörelseorganisationer. Tre av skolorna, Brunnsvik, Runö och Örenäs, drivs av LO. Studieförbunden är 11 till antalet. En del samarbetar med olika politiska partier, andra med olika typer av ideella organisationer. Det största studieförbundet, med cirka 30% av verksamheten är ABF, Arbetarnas Bildningsförbund.

18 18/69 Arbetssätt och utbud Folkhögskolor Folkhögskolans arbetssätt och studieuppläggning är anpassad för vuxna studerande. Folkhögskolorna drivs av olika folkrörelser, organisationer, kommuner eller landsting. Varje folkhögskola bestämmer själv innehållet i sin verksamhet och sin ideologiska och pedagogiska profil. Folkhögskolor är inte bundna av centralt fastställda läroplaner. En bärande idé inom folkhögskolorna är elevinflytande och demokratisk fostran. Eleverna lär sig genom praktiska erfarenheter i undervisningen och i folkhögskolans sociala liv att fungera som aktiva medborgare. Undervisningen läggs ofta upp som temastudier och projektarbeten. Kursdeltagarnas erfarenheter av arbets- och samhällsliv tas tillvara och blir en tillgång för studierna. Folkhögskolorna erbjuder dels s.k. långa kurser, 1-4 år beroende på förkunskaper, där man kan komplettera tidigare bristfällig grundskole- och/eller gymnasieutbildning, dels olika former av s.k. kortkurser i olika ämnen, oftast i samverkan med olika folkrörelser, t.ex. fackföreningar. De långa allmänna kurserna kan ha en speciell profil, t.ex. miljö, internationella frågor eller arbetslivet. Förutom de allmänna kurserna finns särskilda kurser i olika ämnen som musik eller mediakunskap. En del av dessa är yrkesinriktade, t.ex. fritidsledar- och journalistutbildning. Undervisningen är avgiftsfri men elever som bor och/eller äter på skolan får betala kost och logi. I regel tillkommer också kostnader för läromedel. Folkhögskolan ger inte betyg. Däremot kan man få ett s.k. studieomdöme. Den som studerar på någon av de långa kurserna kan också få ett kursintyg om grundläggande behörighet för högskolestudier. För detta krävs 1-3 års studier och motsvarande godkänd nivå i kärnämnena svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, naturkunskap och religionskunskap. Sökande till högskoleutbildningar med behörighet från folkhögskola ingår i en särskild kvotgrupp vid intagningen.

19 19/69 Samverkanskurser En del av kortkurserna genomförs som samverkanskurser tillsammans med ABF och/eller fackliga organisationer. Tillsammans planerar och genomför man vissa ämneskurser, t.ex. lokala och regionala kurser i olika fackliga ämnen. De skolor som genomför sådana kurser är antingen knutna till, eller har ett nära samarbete med arbetarrörelsen. Information om vilka folkhögskolor som anordnar samverkanskurser kan du få hos närmaste ABF-distrikt.

20 20/69 Ekonomi under studietiden Pappers folkhögskolestipendier Förbundsstyrelsen kan bevilja stipendier som bl.a. täcker kurskostnaden, samt kostnaden för mat och logi. Stipendierna är avsedda för fackligt/politiskt aktiva medlemmar vilka har genomgått medlemsutbildningen och som vill studera vid: Brunnsvik Runö Örenäs Stipendieansökan ska skrivas på förbundets vanliga kursansökningsblankett. Ansökan till kurser som varar 30 veckor eller längre ska sändas till förbundet senast den 1 maj. Inträdesansökan skickas direkt till respektive skola. Brunnsvik, tfn Runö, tfn Örenäs, tfn LOs stipendier Till dem som blivit antagna vid Nordiska folkhögskolan i Genève delar LO ut sex stipendier som täcker kursavgiften. I den ingår kostnader för mat, husrum samt deltagarnas resor tur och retur mellan hemort och kursort. På Nordiska folkhögskolan ägnas den sex veckor långa studietiden åt internationell socialpolitik och arbetsmarknadsfrågor. Huvuddelen av kursen är förlagd till Genève. Senast en månad efter hemkomsten ska en skriftlig rapport lämnas till LOs skolenhet. Ansökan ska i regel göras före den 10 januari till Los skolenhet. Studiestöd från CSN Ett antal olika studiestöd för vuxna kan sökas för studier vid folkhögskola. Information om dessa stöd hittar du i avsnittet "Statliga studiestöd för vuxna".

21 21/69 Statlig och kommunal vuxenutbildning Statlig och kommunal vuxenutbildning sker i form av kurser på grundskole- och gymnasienivå. De ämnen som finns är desamma som läses i ungdomsskolan. Kompetensinriktad vuxenutbildning får också bedrivas av studieförbund. Den statliga vuxenutbildningen finns vid Statens skolor för vuxna i Norrköping och Härnösand. I första hand erbjuds sådana kurser som inte kan anordnas inom KOMVUX med tillräcklig spridning och regelbundenhet. Undervisningen är en kombination av självstudier på hemorten och lärarledd undervisning på skolorna, i regel en till fem veckor per termin. Brevundervisning förekommer också. Utbildningen står öppen för vuxna som är behöriga att tas in på KOMVUX. Undervisning och läroböcker är avgiftsfria. Den kommunala vuxenutbildningen (KOMVUX) delas in i tre delar: Grundläggande vuxenutbildning som ersatt den gamla skolformen GRUNDVUX, samt den s.k. etapp ett. Den grundläggande vuxenutbildningen motsvarar kompetensmässigt grundskolan. Den ska ge en bred allmän kompetens och även ge en grund för fortsatta studier. Gymnasial vuxenutbildning, som ska ge motsvarande utbildning och därmed samma kompetens som i gymnasieskolan. Påbyggnadsutbildningar som ska leda till en högre kompetens i det yrke man har, eller leda till ett nytt yrke. Till påbyggnadsutbildningar hänförs även teknikerutbildningen. Det finns möjlighet att studera i den kommunala vuxenutbildningen i alla kommuner/län. Undervisningen är organiserad som koncentrationsläsning, vilket innebär att man vanligen läser ett eller ett par ämnen samtidigt. Det är möjligt att samtidigt läsa på grundskolenivå och gymnasienivå. Den studerande kan i allmänhet välja att antingen läsa enstaka ämnen eller läsa till ett fullständigt avgångsbetyg i respektive skolform. Undervisningen sker antingen på kvällstid eller dagtid För den som studerar heltid på dagtid omfattar undervisningen i regel timmar per vecka. Den som läser ett ämne i taget på kvällstid har vanligen lektioner en eller två kvällar i veckan. Undervisningen i kommunal vuxenutbildning är avgiftsfri. När det gäller läroböcker, verktyg, skyddskläder och andra jämförliga hjälpmedel som varje

22 22/69 elev har för eget bruk och behåller efter utbildningen, får kommunen ta ut en avgift. Ekonomiska villkor Den som deltar i statlig eller kommunal vuxenutbildning kan söka särskilt vuxenstudiestöd, särskilt utbildningsbidrag, korttidsstudiestöd eller studiemedel. Se avsnitt Statliga studiestöd för vuxna.

23 23/69 Syfte och mål Kunskapslyftet Riksdagen har beslutat att fr.o.m. den 1 juli 1997 genomföra en "särskild 5-årig satsning på vuxenutbildning". Syftet är: - att halvera arbetslösheten genom kompetenshöjande utbildning, som i sin tur stärker konkurrenskraften och ökar förutsättningarna för tillväxt, - att genom försöksverksamhet ta fram ett nytt system för vuxenutbildning i Sverige. Kunskapslyftet kan alltså sägas vara en försöksverksamhet, som omfattar dels ett arbetsmarknads-, dels ett vuxenutbildningsprojekt. Ansvaret för verksamheten ligger på en parlamentariskt utsedd kommitté, Kunskapslyftskommittén. Den består av politiker från de olika riksdagspartierna samt ett antal s.k. sakkunniga. Bland dessa finns en representant för LO. Kommittén ska så småningom formulera förslag till hur den framtida vuxenutbildningen ska utformas. Verksamheten kommer därför att utvärderas ett antal gånger under perioden. Inriktning "Hörnstenarna" i verksamheten är: Samordning lokalt för att ta fram den organisation och den infrastruktur som behövs för att ett kunskapslyft för vuxna ska kunna genomföras. Bl.a. gäller det att hitta former för nära samverkan mellan kommunerna, arbetsförmedlingarna och arbetsmarknadens parter genom arbetsförmedlingsnämnderna i kommunerna. Kraftsamling för att minska tröskeln att påbörja studier: - effektivare uppsökande verksamhet - individuella utbildningsplaner - intensifierad vägledning - nya informationsformer och -kanaler. Utnyttjande av många olika utbildninganordnare för att ta tillvara olikheter i profil, utbud, arbetssätt osv. Nya verksamhetsformer, okonventionella lösningar och ny pedagogik. Målgrupp

Studieledighet ansökan - ersättning

Studieledighet ansökan - ersättning Studieledighet ansökan - ersättning Enligt studieledighetslagen har du rätt att vara ledig från jobbet för att delta i fackliga studier och vuxenutbildning. Lagen klargör också hur det ska gå till när

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015

Kalendarium Fackliga studier. Hösten 2015 Kalendarium Fackliga studier Hösten 2015 Lite om våra kurser under våren 2011 2015-02-02 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017

Kalendarium Fackliga studier. Våren 2017 Kalendarium Fackliga studier Våren 2017 Lite om våra kurser under våren 2011 2016-11-17 Medlem i facket / Medlemsutbildning Målgrupp: För medlemmar utan förtroendeuppdrag. Kursinnehåll: Är du nöjd eller

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 2016 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2016 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda

Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Utbildningar för medlemmar och förtroendevalda Sektionens och avdelningens utbildningar är gratis en medlemsförmån! Vilka cirklar som anordnas på din hemort framgår av sektionens utbildningsprogram. Sektionen

Läs mer

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst

Studieprogram. FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Studieprogram 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst 2 Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år...5 Om Facket... 6 Om Samhället...7 Om Global rättvisa...8 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015

Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 2014-12-15 Tvärfackliga studier Jönköpings län 2015 1 Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att du anmäler

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier.

Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier. 1 Medlemsutbildning Medlemmar. Att ge grundläggande kunskaper om lagar, avtal och den fackliga organisationen. Stimulera till fortsatt fackligt arbete samt studier. Kurslängd 24 timmar ( 3 dagar ). Utbildningsstipendium

Läs mer

Information om bidrag vid kortare studier

Information om bidrag vid kortare studier Allmänna råd och regler, ansökningstider m m för korttidsbidrag, internatbidrag och externatbidrag Information om bidrag vid kortare studier regler samt tillämpning 2007 Regler samt tillämpning 2007 Villkor

Läs mer

Tvärfackliga studier i Småland och Blekinge

Tvärfackliga studier i Småland och Blekinge Tvärfackliga studier i Småland och Blekinge 2017 1 Praktisk Information. Ledigt för fackliga studier: Ansökan ska göras till arbetsgivaren senast 14 dagar före utbildningens start. Vi rekommenderar att

Läs mer

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening

Grundutbildningar. För styrelseledamöter i klubb eller förening Kursprogram 2016 Grundutbildningar För styrelseledamöter i klubb eller förening FTFs grundutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa

Läs mer

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening

Basutbildningar. För styrelseledamot i klubb eller förening Kursprogram 2015 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver för att på bästa sätt

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING (FU)

FACKLIG UTBILDNING (FU) FACKLIG UTBILDNING (FU) Motionerna FU 1 FU 7 MOTION FU 1 Byggnads GävleDala Det blir svårare få ungdomar intressera sig för fackliga frågor. Detta beror oftast på okunskap om vad en fackförening är och

Läs mer

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder:

KONTAKTOMRÅDEN. Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: 1 KONTAKTOMRÅDEN Avdelningsstyrelsen har beslutat att dela in landet i kontaktområden enligt medföljande bilaga. Till kontaktpersonen vänder: du som medlem dig när du behöver hjälp i någon facklig fråga

Läs mer

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt.

Till deltagare: Du anmäler Dig till din organisation. Har du frågor ang ledighet mm, vänd dig till din studieorganisatör eller din fackliga kontakt. FACKLIGT STUDIE- PROGRAM Gävleborg 2016 vt/ht I den här samlade studiekatalogen hittar du de tvärfackliga utbildningar som finns inom LO och ABFs verksamhetsområden i Gävleborgs län. Upplägget presenterar

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-8 Arbetsmiljöutbildningar sid 9 ABF sid 10 LO - Ung sid 11 Albins Folkhögskola sid 12 Medlemsutbildningar sid 13 LO kurser sid

Läs mer

Kontaktombud. inom privat sjukvård

Kontaktombud. inom privat sjukvård Kontaktombud inom privat sjukvård Kontaktombud är ett av de fackliga förtroendeuppdrag som finns inom Sveriges läkarförbund. Våra förtroendevalda är viktiga eftersom de företräder läkarna i relationen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1996:1654) om särskilt utbildningsbidrag; SFS 1998:658 Utkom från trycket den 24 juni 1998 utfärdad den 11 juni 1998. Regeringen föreskriver

Läs mer

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg.

Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Emilie! Det var en fröjd att läsa din inlämningsuppgift! Jag har nu godkänt den med A i betyg. Hoppas att du har anmält dig till steg 2 och 3, om inte så är det

Läs mer

Du gör skillnad. Stark tillsammans

Du gör skillnad. Stark tillsammans Du gör skillnad Stark tillsammans Du gör skillnad Som medlem är du alltid i fokus hos oss. Tillsammans hjälps vi åt och ser till att medlemskapet lönar sig för dig och dina arbetskamrater. Ditt engagemang

Läs mer

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013

LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 LO-facken Avesta Studiekatalog Våren 2013 Vi lever i en tid av för mycket arbete och för lite bildning; en tid då människor är så flitiga att det blir dumma. Oscar Wilde LO-facken i Avesta samarbetar med

Läs mer

2013-01-07 TVÄRFACKLIGA STUDIER JÖNKÖPINGS LÄN. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761 807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-01-07 TVÄRFACKLIGA STUDIER JÖNKÖPINGS LÄN. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761 807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-01-07 TVÄRFACKLIGA STUDIER JÖNKÖPINGS LÄN Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761 807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Introduktionsutbildning

Läs mer

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se

2013-12-16. Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se 2013-12-16 Ansvarig: Mariette Ljunggren Tel: 0761-807911 mariette.ljunggren@abf.se Tvärfackliga studier Jönköpings län 2014 1 Innehållsförteckning 3 Information 4 Anmälningsblankett 5 Fackets roll i samhället

Läs mer

Studieprogram Hösten 2011

Studieprogram Hösten 2011 Studieprogram Hösten 2011 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig under 30 år... 4 Om Facket... 5 Om Samhället... 6 Om Global rättvisa... 7 Om Främligsfientlighet...

Läs mer

Polisförbundets UTBILDNINGSKATALOG

Polisförbundets UTBILDNINGSKATALOG Polisförbundets UTBILDNINGSKATALOG INTRODUKTIONSUTBILDNING > GRUNDUTBILDNING > FUNKTIONSUTBILDNING > PÅBYGGNADSUTBILDNING > FÖRDJUPNINGSUTBILDNING > HÖGRE FACKLIG UTBILDNING 2017 Polisförbundets UTBILDNINGSTRAPPA

Läs mer

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011

Ansökan om statsbidrag för yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning 2011 UTBILDNINGS- OCH ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN 1 (1) 2010-09-21 MISSIV ANNE-MARIE SKÖLIN DIREKT NR 0224-551 23 DNR 2010/85 UAN NR 10/48 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden MISSIV Ansökan om statsbidrag

Läs mer

Uppdaterat mars 2014

Uppdaterat mars 2014 Kursprogram 2014 Uppdaterat mars 2014 Basutbildningar För styrelseledamot i klubb eller förening FTFs basutbildningar ger dig som är ledamot i föreningens eller klubbens styrelse de kunskaper du behöver

Läs mer

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne

Studier 2015. GS Facket avd 1 Västra Skåne Studier 2015 GS Facket avd 1 Västra Skåne Innehållsförteckning Inledning sid 1 Ersättningsregler sid 2 Kurser sid 3-11 ABF sid 12 LO - Ung sid 13 Albins Folkhögskola sid 14 Centrala kurser sid 15-18 Insikter

Läs mer

FACKLIG UTBILDNING ANORDNAD AV LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET HÖSTEN 2014. Sid. Facklig utbildning anordnad av Livsmedelsarbetareförbundet 2

FACKLIG UTBILDNING ANORDNAD AV LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET HÖSTEN 2014. Sid. Facklig utbildning anordnad av Livsmedelsarbetareförbundet 2 HÖSTEN 204 FACKLIG UTBILDNING ANORDNAD AV LIVSMEDELSARBETAREFÖRBUNDET HÖSTEN 204 I förteckningen redovisas: Sid. Facklig utbildning anordnad av Livsmedelsarbetareförbundet 2 Facklig utbildning anordnad

Läs mer

VUXENUTBILDNINGEN. BROMÖLLA-SÖLVESBORG

VUXENUTBILDNINGEN.  BROMÖLLA-SÖLVESBORG VUXENUTBILDNINGEN www.sbkf.se BROMÖLLA-SÖLVESBORG Hösten 2017 Välkommen till Vuxenutbildningen! Hösten 2017 Studietid Grundläggande, Gymnasie samt Särskild utbildning för vuxna: 2017-08-07 2018-01-12 Sista

Läs mer

Inlämningsuppgift. Fråga 1

Inlämningsuppgift. Fråga 1 Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Andreas! g heter Lena Danås och rättar dina uppgifter! På fråga 5a vill jag att du tar reda på lite mer om SACO-förneingar på din arbetsplats. Frågorna 7 a) och

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se

FACKLIGA STUDIER. and@lo.se FACKLIGA STUDIER 2013 ABF Örebro län Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-57 10 84 Fax: 019-601 54 09 www.abf.se/orebrolan E-POST: thomas.andersson@abf.se tomas.hjort@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland

Läs mer

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011

FACKLIGA STUDIER. Hösten 2011 FACKLIGA STUDIER Hösten 2011 ABF ÖREBRO LÄN Drottninggatan 38 702 22 Örebro Tel: 019-601 54 13 Fax: 019-601 54 09 E-POST: tomas.hjort@abf.se thomas.andersson@abf.se LO-distriktet Örebro-Värmland Kungsvägen

Läs mer

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola

2014-03-12. Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2014-03-12 Läsa in gymnasiet på folkhögskola 2 (5) Sammanfattning Efterfrågan på utbildad arbetskraft växer och en gymnasieutbildning har blivit en förutsättning för att klara sig på arbetsmarknaden. Därför

Läs mer

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19.

Arbetsmiljö. Riktlinjer för. Syfte. Bakgrund. Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Kommunledningskontorets personalavdelning Kontaktperson: Boel Steén, tfn 13 56 87 Riktlinjer för Arbetsmiljö Antagna av Kommunstyrelsen 2001-09-19. Syfte Syftet med dessa riktlinjer är att visa Kristianstads

Läs mer

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF)

Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Landstingsstyrelsens förvaltning LS 0502-0224 2005-12-12 Samverkansavtal om arbetsmiljö och medbestämmande för Landstingsstyrelsens förvaltning (LSF) Utgångspunkter - samverkan Det är viktigt att parterna

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2012 Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Komvux - en del av Campus Strängnäs Vårt

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 15.12.2009 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen

Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Tjänsteutlåtande Rektor 2014-11-17 Stefan Quas 08-590 976 24 Dnr: stefan.quas@upplandsvasby.se UBN/2014:232 33204 Utbildningsnämnden Antagningsregler, rutiner och bestämmelser för vuxenutbildningen Förslag

Läs mer

Studieprogram Hösten 2009

Studieprogram Hösten 2009 Studieprogram Hösten 2009 FÖR ALLA MEDLEMMAR INOM SEKO Väst Innehållsförteckning Information om ungdomskurser för dig upp till 30...4 Fackets Grunder...5 Anmälningsblankett...6 Facket & Politiken...7 Information

Läs mer

Vägledning för bidrag vid vissa studier

Vägledning för bidrag vid vissa studier 2015-02-24 ALL 2015/341 Vägledning för bidrag vid vissa studier Till personer med funktionsnedsättning och deras anhöriga Beslutad 2015-02-13 av Leif Näfver, Avdelningschef Inledning Syftet med den här

Läs mer

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå

Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå 1 (6) 2000-09-26 230.2000-607 Vuxenutbildning utbildning för vuxna på grundläggande, gymnasial och påbyggnadsnivå Vision, mål och uppdrag Utbildningskommunen Eksjö ska erbjuda:. en vuxenutbildning som

Läs mer

Riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning

Riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning Riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning Ödeshögs kommun 2017-11-01 Ödeshögs kommun - riktlinjer för studiestartsstöd vid vuxenutbildning Inledning Syftet är att öka rekryteringen till studier

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2014

Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Kurser för dig som är förtroendevald 2014 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se

Facklig utbildning. Jämtland / Västernorrland. www.fackligutbildning.se Facklig utbildning 2012 Jämtland / Västernorrland www.fackligutbildning.se Medlemsutbildningar Medlem i facket 24 tim Den fackliga idén då och nu en omvärldsanalys, Medlemskapets värde vad får jag för

Läs mer

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018

KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN 2017/2018 VUXENUTBILDNING KOMVUX I ÅTVIDABERGS KOMMUN Den kommunala vuxenutbildningen i Åtvidaberg består av utbildning i Svenska för invandrare (SFI), Grundläggande vuxenutbildning

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:85

Regeringens proposition 2014/15:85 Regeringens proposition 2014/15:85 Ökad individanpassning en effektivare sfi och vuxenutbildning Prop. 2014/15:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2015 Stefan

Läs mer

Välkommen som skyddsombud i Pappers

Välkommen som skyddsombud i Pappers Välkommen som skyddsombud i Pappers Du är nu vald av dina arbetskamrater till ett av de finaste uppdragen som man kan få inom Pappers SKYDDSOMBUD, vi kan bara säga GRATTIS, till uppdraget. Varför då? Du

Läs mer

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten

Kurser höst 2014. För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kurser höst 2014 För dig med fackligt uppdrag i Unionen Mellannorrland, Västerbotten och Norrbotten Kunskap skapar trygghet och ger kraft Unionens kurser är en viktig del i din kompetensutveckling. De

Läs mer

Studiekatalog GS Avd

Studiekatalog GS Avd Studiekatalog GS Avd.7 2017 Katalogen är ett utdrag ur den centrala studiekatalogen som sätter fokus på de lokala utbildningarna i Avd.7. Vill du få det totala utbudet gå in på www.lo.se och klicka vidare

Läs mer

( Studieprogram 2017

( Studieprogram 2017 (Studieprogram 2017 För att förstå facket Nästan alltid vet vi vad vi betalar för. Det sitter i ryggraden att ha koll på vart pengarna går och vad man får för dem. Men erfarenheten visar att många medlemmar

Läs mer

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28.

FBR informerar. Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen. Lasse Magnusson 2001-02 - 28. Lasse Magnusson 2001-02 - 28 FBR informerar Regeringens proposition 2000/01 :72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Allmänt Regeringspropositionen har till sitt innehåll en viss tyngdpunkt

Läs mer

Vuxenutbildningen Sunne 2015

Vuxenutbildningen Sunne 2015 Vuxenutbildningen Sunne 2015 www.larcenter.sunne.se Innehåll Vuxenutbildningen i Sunne 3 Allmän information. 4 Viktigt om betyg.. 5 Viktigt om studieekonomi 6 Svenska för invandrare SFI.. 7 Grundläggande

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i studiestödsförordningen (2000:655); SFS 2010:442 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Regeringen föreskriver i fråga om studiestödsförordningen

Läs mer

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier

För dig med fokus på ett yrke eller vidare studier Kontakta oss! Adress och telefonnummer: Skolexpedition Tel: 0500 49 77 00 Fax: 0500 49 77 05 E-post: vuxenutbildning@skovde.se Studievägledare Joakim Wetterskoog Tel: 0500 497706 E-post: studievagledning@skovde.se

Läs mer

Information till dig som vill veta mer om SFI -

Information till dig som vill veta mer om SFI - Information till dig som vill veta mer om SFI - Svenskundervisning för invandrare Vad är Sfi? Sfi-svenskundervisning för invandrare är en grundläggande utbildning i det svenska språket för vuxna som inte

Läs mer

Studieinformation hösten 2011

Studieinformation hösten 2011 Studieinformation hösten 2011 och information för dig som vill söka utbildning/kurs med start i början av år 2012 För kurs/utbildningsstart under januari-februari 2012 - gymnasiala kurser - sök under perioden

Läs mer

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen.

3 (8) Under verksamhetsperioden ska vi arbeta med att utveckla hela rekryteringskedjan som innefattar, frågan betalningen välkomnandet introduktionen. 2 (8) Den här verksamhetsplanen för Socialdemokraterna i Bohuslän sträcker sig från 1 januari 2015 till 31 december 2018. Eftersom det är en flerårig verksamhetsplan håller den sig på en övergripande verksamhetsnivå.

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

Studiecirklar För dig som är medlem i facket

Studiecirklar För dig som är medlem i facket LO:s medlemsförbund: Studiecirklar För dig som är medlem i facket 2005 Fackligt Lärcenter Skaraborg www.flc.nu i samverkan med Vad vill Facket? Arbeta för bättre villkor och bevaka att de lagar och avtal

Läs mer

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija,

Inlämningsuppgift. Allmän kommentar: Hej Ksenija, Inlämningsuppgift Allmän kommentar: Hej Ksenija, Genomgående mycket bra svar. Väl genomtänkta resonemang kring fackliga grundtankar såväl som bra koll på regelverket. Du hade bara ett par smärre missar

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare

Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare 1 (5) 2013-01-22 Bilaga 2) Tillämpningsanvisningar för anordnare av kommunal vuxenutbildning och svenskundervisning för invandrare Sammanfattning Kommunfullmäktige har fastställt auktorisationsvillkor

Läs mer

CSN gör studier möjligt. Marie Holmberg Karin Hurinský

CSN gör studier möjligt. Marie Holmberg Karin Hurinský CSN gör studier möjligt Marie Holmberg Karin Hurinský Innehåll Studiehjälp under 20 år Studiemedel över 20 år Studiestartstöd en chans till utbildning Stöd och support 2 Studiehjälp under 20 år - så funkar

Läs mer

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14

Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Kursplan för Allmän kurs, Rimforsa Läsåret 13/14 Innehållsförteckning 1 BAKGRUND...2 2 ÖVERGRIPANDE MÅL OCH SYFTE...2 3 PEDAGOGIK...2 4 GENOMFÖRANDE...2 4.1 UPPLÄGG OCH PLANERING...2 4.2 ÄMNEN...2 4.3

Läs mer

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR

AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR AVTAL OM RIKTLINJER FÖR ARBETSMILJÖ OCH FÖRETAGS- HÄLSOVÅRD OCH LOKAL SAMVERKAN I ARBETSMILJÖFRÅGOR FÖRORD Parterna inom stål- och metallindustrin har en lång tradition i samarbetet på arbetsmiljöområdet.

Läs mer

Att utbilda för jobb.

Att utbilda för jobb. Att utbilda för jobb. Skolan kan finnas mitt i arbetslivet! Kiruna Luleå Skellefteå Umeå Örnsköldsvik Sundsvall Årjäng Uddevalla Trollhättan Orust Borås Göteborg Varberg Halmstad Helsingborg Malmö Falun

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna; SFS 2010:2016 Utkom från trycket den 30 december 2010 utfärdad den 22 december 2010. Regeringen föreskriver följande.

Läs mer

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015

Vuxenutbildning Mariestad. Kursutbud hösten 2015 Vuxenutbildning Mariestad Kursutbud hösten 2015 Välkommen till Vuxenutbildning i Mariestad! Passar någon av punkterna in på dig? Du har bestämt dig för att fullfölja dina avbrutna studier Du vill komplettera

Läs mer

Kurser för dig som är förtroendevald 2015

Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Kurser för dig som är förtroendevald 2015 Till dig som är fackligt förtroendevald Byggnads har ett stort kursprogram för dig som blivit utsedd till lagbas, skyddsombud och MB/FFM. I den här broschyren

Läs mer

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning

Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionsnedsättning Komplettering och förtydligande av förordningen (2007:1345) och föreskrifterna (SKOLFS 2009:26) om statsbidrag vid vissa studier för

Läs mer

Ung i Seko Väst aktiviteter

Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ung i Seko Väst aktiviteter Ungdomskurser Det finns en hel del att lära sig om man är ny inom den fackliga verksamheten eller behöver fler argument för att gå med, Hur tar jag

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Alla kan göra något 21 Bättre arbetsmiljöutbildning (BAM) 18 Det fackliga löftet 26 Facket och samhället 7 Fackliga budbärare 20 Förhandlarutbildning grund 14 Försäkringsrådgivarutbildning

Läs mer

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet

Vuxenutbildningen i Strängnäs. Utbildning på vuxnas villkor. Kommunal Vuxenutbildning. Komvux. Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet Vuxenutbildningen i Strängnäs Utbildning på vuxnas villkor 2013 Kommunal Vuxenutbildning Komvux Campus Strängnäs - för det livslånga lärandet 2 /KOMVUX Katalog 2011/2012 Välkommen till Vuxenutbildningen

Läs mer

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE

TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE TVÄRFACKLIGA STUDIER I SKÅNE 2016 LO-distriktet i Skåne Tvärfackliga studier i Skåne 2016 I denna skrift har vi sammanställt alla de tvärfackliga utbildningar som vi planerar att genomföra i Skåne under

Läs mer

Praktiska upplysningar

Praktiska upplysningar Praktiska upplysningar Förtroendemannautbildning Kurserna är kostnadsfria för dig om inte annat anges i inbjudan. Du som är förtroendevald deltar på betald arbetstid från arbetsgivaren enligt Förtroendemannalagen.

Läs mer

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015

(S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE 2015 (S)TUDIEPROGRAM VÄSTSVERIGE OM VÄ(S)T STUDIER Distanskurser i samverkan mellan (S) i Väst och Arbetarrörelsens Folkhögskola i Göteborg och Viskadalen Kurserna varvar uppgifter på hemmaplan både enskilt

Läs mer

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN

BYGGNADSÄMNESINDUSTRIN Nr 12 Juni 2007 Kurser hösten 2007 Vi översänder inbjudan till kurs i arbetsrätt samt kurs i arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön som genomförs i samarbete med Livsmedelsföretagen. Anmälan görs på bifogad

Läs mer

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan.

ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. ANSÖKAN KOMMUNAL VUXENUTBILDNING VT-12 Jag är redan studerande vid Aleholmsskolan. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november 2011 Efternamn Tilltalsnamn Personnummer Adress: Postnr: Ort: Folkbokföringsadress

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19

OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 OBSERVERA VÅRT NYA TELEFONNUMMER: 010 442 90 19 Telefontider: måndag, onsdag, fredag 8.30 12.00 och tisdag, torsdag kl. 13.00 16.00 Vad jobbar vi med just nu: Mycket händer i TioHundra ab. Hela bolagsstyrelsen

Läs mer

STUDIEPROGRAM. Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem.

STUDIEPROGRAM. Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem. STUDIEPROGRAM GS-facket avd. 4 Östra Småland Detta är en övergripande Studiefolder i GS avd. 4 Här finner du både lokala, regionala och centrala utbildningar för dig som GS medlem. Grafisk design av Pontus

Läs mer

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA

Komvux. Det här kan du göra på komvux: Vem får läsa på komvux? Rätt till utbildning på grundläggande nivå SVENSKA Komvux Kommunal vuxenutbildning (komvux) är för dig som behöver läsa kurser på grundläggande eller gymnasial nivå. Du kan läsa en eller flera kurser, för att sedan exempelvis fortsätta studera på högskolan,

Läs mer

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är

arbetslivet. Vi är övertygade om att ju fler vi är, desto starkare är Vi är Unionen! Vem är du? Du vet bäst vad som är viktigt i ditt arbetsliv. Men det är tillsammans vi ser till att din tid på jobbet blir som du vill ha den. Vi är våra medlemmar och därför är våra viktigaste

Läs mer

Myndigheten för yrkeshögskolan

Myndigheten för yrkeshögskolan Myndigheten för yrkeshögskolan Erika Grybb, Maria Hedlund 2017-05-10 Myndigheten för yrkeshögskolans uppdrag Yrkeshögskolan Analysera och bedöma omvärldens behov av kvalificerad arbetskraft och arbetsmarknadens

Läs mer

Medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 824 kr/dag eller 103 kr/timme.

Medlemmar utan fackliga uppdrag ersätts med ett skattefritt stipendium på 824 kr/dag eller 103 kr/timme. 2 Varför skall jag gå en facklig utbildning? Kunskap är mer än att hämta in fakta. Kunskap är även förståelse, medvetenhet, färdigheter och omdöme, vilket är unikt för varje individ. Kunskap utvecklas

Läs mer

Fackliga studier Hösten 2013

Fackliga studier Hösten 2013 Fackliga studier Hösten 2013 Gå en facklig utbildning och ta reda på dina rättigheter och skyldighet! Medlemsutbildning Steg 1 Varför ska jag vara med? Lär dig om fackets grundläggande värderingar...!

Läs mer

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007. Vuxenutbildning

Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007. Vuxenutbildning Det svenska skolsystemet: Vuxenutbildning Publicerad 01.11.2007 Vuxenutbildning Vuxenutbildningen ska utgå från behovet hos den som studerar. Det innebär att utbildningen ska vara flexibel och att alla

Läs mer

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning

Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Riktlinjer för intag till kommunal vuxenutbildning Innehåll 1 Inledning... 2 1.1 Riktlinjernas syfte... 2 1.2 Lagstiftning... 2 1.3 Mål för kommunal vuxenutbildning... 2 1.4 Kommunens ansvar för att erbjuda

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan

Att studera på komvux i Tranemo. Vad kostar det att läsa på komvux i Tranemo? Ansökan Att studera på komvux i Tranemo Komvuxutbildningen är öppen för dig som har avslutad gymnasieutbildning eller fyller minst 20 år under hösten det år du börjar läsa. På Tranemo gymnasieskola och komvux

Läs mer

Facklig utbildning 2017

Facklig utbildning 2017 Facklig utbildning 2017 ABF J/H, ABF Västernorrland LO-distriktet i Mellersta Norrland SARA Observera att ABF även anordnar utbildningarna efter behov på andra tider och orter Reservation för ev. ändringar.

Läs mer

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka

Handels Handels avd 29 Umeå Anmälan handels.se/umea Kunskap ger styrka Handels 2013 Handels avd 29 Umeå handels.se/umea Kunskap ger styrka Kalender för 2013 Januari 29-31 Steg 4, Umeå 7 Februari 5 Arbetsplatsen, Umeå 8 20 Arbetsplatsen, Skellefteå 9 26-28 Steg 5, Skellefteå

Läs mer

Personalavdelningens PA-handbok

Personalavdelningens PA-handbok Personalavdelningens PA-handbok KOMPETENSUTVECKLING I UDDEVALLA KOMMUN Datum Mål Kompetensutvecklingen inom Uddevalla kommun skall * för kommunen medföra att effektiviteten förstärks genom att den anställdes

Läs mer

Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst

Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst S 2016 Fackliga studier för medlemmar och förtroendevalda i Handels region väst 1 Handels grundläggande förtroendemannautbildning Steg 1-6 Kursinnehåll Steg 1 inriktas först och främst på a göra en individuell

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - inom Privat och Statlig verksamhet samt Kyrka VÅRDFÖRBUNDET AVDELNING NORRBOTTEN 2013-05 1 Inledning Vårdförbundet, avdelning

Läs mer

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun

Förhandlingsordning. Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen. - landsting och kommun Förhandlingsordning Dina befogenheter som förtroendevald på arbetsplatsen - landsting och kommun Vårdförbundet avdelning Norrbotten Storgatan 30, 972 32 Luleå Telefon Vårdförbundet Direkt 0771-420420 info.norrbotten@vardforbundet.se

Läs mer

Förutsättning för ledighet

Förutsättning för ledighet Studieledighet Förutsättning för ledighet Den anställde måste vid ledighetens början ha varit anställd i banken/företaget: i en följd de senaste 6 månaderna eller i perioder om sammanlagt minst 12 månader

Läs mer

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005

Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 Handläggarnas upplevelser och användning av metoder och aktiviteter - länsuppdelat Försäkringskassans metodundersökning 2005 INLEDNING... 1 METOD... 1 ATT ARBETA MED METODSAMLINGEN... 1 ÖVERGRIPANDE FRÅGOR...

Läs mer