Kommunfullmäktige (37)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2014-11-24 1 (37)"

Transkript

1 Sida 1 (37) Plats och tid Mönsterås Bibliotek, måndagen den 24 november 2014 kl ande Roland Åkesson (C) Robert Rapakko (S) Ann Petersson (C) Renée Solstad (S) Emma Magnusson (C) Lars Hollner (S) Daniel Backenius (C) Lene Hollner (S) Mikael Karlsson (SD) Britt-Marie Domeij (M) Anders Johansson (C) Josefin Erlandsson (V) Lennart Karlsson (C) Kristina Nyman (S) Håkan Sjöborg (C) Michael Carlsson (S) Lars-Jonny Andersson (KD) Magnus Gustafsson (C) Lejla Bajraktarevic (S) Camilla Löfström (C) Torsten Rundberg (S) Martin Lagerwall (C) Anne Blomqvist (S) Jusuf Causevic(C) Christer Carlsson (S) Reidun Ullström (C) Curt-Rune Roos (M) Conny Johansson (SD) Olle Larsson (C) Nina Borg (S) Anna-Lena Josefsson (C) Göte Hägerström (S) Jessica Hult (C) Christer Ohlsson (V) Ingegerd Wessel (S) Diana Axelsson Olsson (C) Lars Johansson (S) Maria Robertsson (C) Agnetha Landberg (C), 2:e vice ordf Håkan Johansson (S), 1:e vice ordf Jens Robertsson (C), ordf, 3-12 Jan Karlsson (S), tj.gör. ersättare Ulrica Widesdotter (S), tj.gör. ersättare Sarah Johansson (C), tj.gör. ersättare Bill Björklund (FP), tj.gör. ersättare Eje Wadebro (MP), tj.gör. ersättare Övriga deltagare Utses att justera Birgitha Freij, kommunsekreterare Renée Solstad och Emma Magnusson Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndagen den 1 december 2014 kl Under- Paragrafer Skrifter Sekreterare... Birgitha Freij Ordförande... Jens Robertsson Justerande Renée Solstad Emma Magnusson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset. Organ Kommunfullmäktige Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Birgitha Freij

2 2 Kf 13 KUNGÖRELSE OCH KALLELSE Sammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 12 november 2014, samt annonserades i Barometern/Oskarshamnstidningen och Östra Småland/ Nyheterna den 15 november Kallelsen har varit utlagd på kommunens hemsida, och den skickades till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare den 12 november Kungörelsen och kallelsen godkännes.

3 3 Kf 14 KS 2014/219 NYBYGGNATION I KVARTERET GLADAN Sammanträdesprotokoll från styrelsen för Mönsterås Bostäder AB. Styrelsen anhåller om att få beställa entreprenad för att uppföra flerbostadshus i kvarteret Gladan, Mönsterås köping. Mönsterås Bostäder AB planerar att bygga två flerfamiljshus med sammanlagt 32 lägenheter (tvåor och treor) i kvarteret Gladan, Parkgatan i Mönsterås. Total produktionskostnad beräknas till kr inkl. moms. Diskussion Anders Johansson (C), Robert Rapakko (S) och Emma Magnusson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna projektet Gladan i enlighet med styrelsens beskrivning, samt att såsom för egen skuld ingå borgen för Mönsterås Bostäder AB för ett totalt lånebelopp om 45 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader för projektet.

4 4 Kf 15 KS 2014/198 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Förslag Arbetsordning för kommunfullmäktige i Mönsterås, fastställd den 28 maj Eftersom en ändring i kommunallagen innebär att ledamöter och ersättare i fullmäktige väljs för fyra år räknat från och med den 15 oktober valåret, (kommunallagen 5 kap. 5), ändras arbetsordningens 5 De år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i november till första gången i oktober. Kommunfullmäktige beslutar att ändra arbetsordningens 5 enligt ovan, och därefter gäller arbetsordningen i befintligt skick.

5 5 Kf 16 KS 2014/199 ORDNING FÖR INKALLANDE AV ERSÄTTARE TILL TJÄNSTGÖRING Förslag Förslag till ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring i nämnder/ styrelser och bolagsstyrelser: (C) (M) (FP) (KD) (MP) (S) (V) (SD) (C), (M), (KD), (FP) (M), (KD), (FP), (C) (FP), (M), (KD), (C) (KD), (M), (FP), (C) (MP), (V), (S) (S), (V), (MP) (V), (MP), (S) (SD) Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring i nämnder/styrelser och bolagsstyrelser att gälla under mandatperioden.

6 6 Kf 17 KS 2014/196 SAMMANTRÄDESDAGAR 2015 Förslag till sammanträdesdagar för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under år Au 14 okt 2014 Arbetsutskottet beslutade att sammanträda följande dagar: 13 och 20 jan, 10 och 24 feb, 3 (bokslut), 17, 24 (ekonomidag) och 31 mar, 14 och 28 apr, 5 och 26 (delår + budget) maj, 2, 16 och 23 jun, 11 och 25 aug, 1, 15 och 29 (delår + budget KS förv) sep, 13 och 20 okt, 3 (taxor), 10 och 24 nov, samt 8 och 15 dec 2015 kl KS 4 nov 2014 Kommunstyrelsen beslutade att sammanträda 7 jan, 3 feb, 10 mar (bokslut + bolagsredovisningar), 14 apr, 5 maj (budgetinfo), 9 jun (delår + budget), 8 sep, 6 okt (delår), 17 nov (taxor), samt 1 (budgetrapport) och 15 dec 2015 kl Kommunfullmäktige beslutar att sammanträda den 23 feb, 30 mar (bokslut), 27 apr, 25 maj, 15 jun (delår + budget), 28 sep, 19 okt, 30 nov, samt 14 dec 2015 kl , med undantag för den 15 jun då mötet börjar kl

7 7 Kf 18 KS 2014/200 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, fastställt den 27 februari Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för barn- och utbildningsnämnden gäller i befintligt skick tills vidare.

8 8 Kf 19 KS 2014/201 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Reglemente för byggnadsnämnden, fastställt den 27 september Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för byggnadsnämnden gäller i befintligt skick tills vidare.

9 9 Kf 20 KS 2014/202 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Reglemente för kommunstyrelsen, fastställt den 16 juni Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för kommunstyrelsen gäller i befintligt skick tills vidare.

10 10 Kf 21 KS 2014/203 REGLEMENTE FÖR KULTURNÄMNDEN Reglemente för kulturnämnden, fastställt den 1 juni Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för kulturnämnden gäller i befintligt skick tills vidare.

11 11 Kf 22 KS 2014/204 REGLEMENTE FÖR MILJÖNÄMNDEN Reglemente för miljönämnden, fastställt den 16 juni Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för miljönämnden gäller i befintligt skick tills vidare.

12 12 Kf 23 KS 2014/205 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Reglemente för revisorerna, fastställt den 18 december Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för revisorerna gäller i befintligt skick tills vidare.

13 13 Kf 24 KS 2014/206 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Reglemente för socialnämnden, fastställt den 16 juni Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för socialnämnden gäller i befintligt skick tills vidare.

14 14 Kf 25 KS 2014/207 REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Reglemente för valnämnden, fastställt den 30 september Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för valnämnden gäller i befintligt skick tills vidare.

15 15 Kf 26 KS 2014/208 REGLEMENTE FÖR FÖRENINGSNÄMNDEN Reglemente för föreningsnämnden, fastställt den 18 december Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för föreningsnämnden gäller i befintligt skick tills vidare.

16 16 Kf 27 KS 2014/214 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Reglemente för krisledningsnämnden, förslag till revidering av det inaktuella reglementet som är fastställt i december Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för krisledningsnämnden att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

17 17 Kf 28 KS 2014/212 BESTÄMMELSER OM ARVODEN, ERSÄTTNINGAR, M.M. TILL POLITIKER I MÖNSTERÅS KOMMUN Personalutskottets beslut enligt 37/2014. Personalutskottet har gjort en översyn av nuvarande bestämmelser om arvoden, ersättningar, m.m. till politiker i Mönsterås kommun, och överlämnar ett förslag till Bestämmelser om arvoden, ersättningar m.m. till politiker i Mönsterås kommun. Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen, d.v.s. ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder, utskott, fullmäktigeberedningar samt revisorer. Bestämmelserna gäller också i tillämpliga delar för styrelseledamöter och ersättare i kommunens helägda bolag och stiftelser, samt kommunens utvalda förtroendevalda i andra utomstående organ om inte arvoden och ersättningar utbetalas från annat håll. Detsamma gäller ombud och observatörer i bolagsstämma. Arvoden och ersättningar baseras på det grundarvode som utbetalas till ledamöter i Sveriges Riksdag. KS 4 nov 2014 Diskussion Ann Petersson (C) föreslog att bestämmelserna under rubriken Arvode under valdagen kompletteras med att vice ordförande i ett valdistrikt erhåller ett arvode med 5 procent av riksdagsmännens arvode per månad. Kommunstyrelsen biföll förslaget. Ann Petersson (C) redogör för kommunstyrelsens förslag till förändringar i bestämmelserna, samt yrkar med instämmande av Lars Hollner (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. På Eje Wadebros (MP) fråga om eventuellt behov av tolkning av bestämmelserna pekar Ann Petersson (C) på 18 Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens personalutskott. Kommunfullmäktige fastställer Bestämmelser om arvoden, ersättningar, m.m. till politiker i Mönsterås kommun att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

18 18 Kf 29 KS 2014/197 ANNONSERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN Skrivelse från kommunkansliet. Kommunfullmäktiges sammanträden annonserades under föregående mandatperiod i tidningarna Barometern/Oskarshamntidningen och Östra Småland/Nyheterna, samt anslogs på kommunens anslagstavla i kommunhuset och på kommunens hemsida Annonseringen sker cirka tio dagar innan mötet. ar till mötet finns i kommunhusets reception samt på kansliavdelningen. Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare skickas handlingarna. AU 14 okt 2014 Arbetsutskottet enades om att för kommunkansliet poängtera att annonseringen av kommunfullmäktiges sammanträden på kommunens hemsida måste göras tydligare. Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdena under mandatperioden annonseras enligt ovanstående.

19 19 Kf 30 KS 2014/086 RAPPORT: EJ VERSTÄLLDA GYNNANDE BESLUT ENLIGT SoL OCH LSS I 16 kap socialtjänstlagen (SoL) finns en rapporteringsskyldighet avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL. I 28 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns en rapporteringsskyldighet beträffande ej verkställda gynnande beslut enligt 9 LSS. Till kommunfullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut, samt om det finns beslut som har avbrutits. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade, så det går inte att se vem beslutet gäller. Socialnämnden ska inte heller ange skälen till varför de rapporterade besluten inte är verkställda. Meningen är inte att skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Ej verkställda beslut enligt SoL: Den 30 september 2014 Det finns tre beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum; två beslut om särskilt boende och ett beslut om trygghetslarm. Ej verkställda beslut enligt LSS: Den 30 september 2014 Det finns inget beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Avbrott i verkställigheten Den 30 september 2014 Det finns inga beslut som rapporterats med avbrott i verkställigheten överstigande tre månader från datum för avbrott. Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.

20 20 Kf 31 KS 2014/220 RENGÖRINGS-/SOTNINGSTAXOR Förslag till taxor för utförande av rengöring/sotning enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter. Bilaga. Kommunfullmäktige fastställer taxorna för utförande av rengöring/sotning att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

21 21 Kf 32 KS 2014/220 TAXOR FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL Förslag till taxor för utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter. Bilaga. Kommunfullmäktige fastställer taxorna för utförande av brandskyddskontroll att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

22 22 Kf 33 KS 2014/220 TAXOR FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Förslag till taxor för räddningstjänstens verksamhetsområde. Bilaga. Kommunfullmäktige fastställer taxorna för räddningstjänstens verksamhetsområde att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

23 23 Kf 34 KS 2014/220 MILJÖNÄMNDENS TAXOR FÖR TILLSYN OCH PRÖV- NING ENLIGT MILJÖBALKEN OCH LIVSMEDELS- LAGEN Förslag till ändring och tillägg i miljönämndens taxor för tillsyn och prövning, samt förslag till revidering av timtaxan. Bilaga. Kommunfullmäktige fastställer miljönämndens taxor för tillsyn och prövning, samt höjer timtaxan från 750 kr till 780 kr att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

24 24 Kf 35 KS 2014/220 PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA Taxan avser avgifter inom byggnadsnämndens verksamhet i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan, nybyggnadskarta, m.m. (Sveriges Kommuner och Landstings taxa). I förslaget till taxa fastställs justeringsfaktorn N till 0,7. Kommunfullmäktige antar taxan för prövning enligt plan- och bygglagen att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

25 25 Kf 36 KS 2014/220 TAXOR FÖR TEKNISKA KONTORETS TJÄNSTER Förslag till taxa för tidsersättning för administrativa tjänster, kopiering, samt avgifter för lån och diverse material och tjänster. Avgifterna höjs med cirka 3 procent. Bilaga. Kommunfullmäktige antar taxorna för tekniska kontorets tjänster att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

26 26 Kf 37 KS 2014/220 TAXOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Förslag till taxor för Mönsterås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Bilaga. Kommunfullmäktige fastställer taxorna för Mönsterås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

27 27 Kf 38 KS 2014/220 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Förslag till taxor för hämtning, borttransport och destruktion av avfall. Bilaga. Kommunfullmäktige fastställer renhållningstaxorna för Mönsterås kommun att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

28 28 Kf 39 KS 2014/220 TAXOR FÖR HYRA AV KLUBBLOKALER Förslag till nya taxor i klubblokalerna i föreningsnämndens lokaler och förhyrda fastigheter. Bilaga. Kommunfullmäktige fastställer taxorna för klubblokaler att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

29 29 Kf 40 KS 2014/220 TAXA FÖR KOST VID KORTTIDSVISTELSE ENLIGT LSS Socialnämnden föreslår att avgifterna för mat i samband med korttidsvistelse höjs med 4 6 procent. Det innebär 0-6 år 70 kr/heldag och 35 kr/halvdag, 7-12 år 84 kr/heldag och 42 kr/halvdag, år 90 kr/heldag och 45 kr/halv-dag, samt 16 år kr/heldag och 52 kr/halvdag. Kommunfullmäktige fastställer avgifterna för mat vid korttidsvistelse enligt LSS att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

30 30 Kf 41 KS 2014/220 TIMERSÄTTNING ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETS- SYSTEM (LOV) Socialnämnden föreslår att ersättningen enligt lagen om valfrihetssystem höjs från 421 kronor/timme till 431 kronor/timme avseende omsorg/ service, och ersättningen för enbart service från 383 kronor/timme till 393 kronor/ timme. Bilaga. Kommunfullmäktige beslutar att höja ersättningen avseende omsorg/service till 431 kronor/timme exklusive moms och avseende enbart service till 393 kronor/timme exklusive moms från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

31 31 Kf 42 KS 2014/220 SOCIALNÄMNDENS TAXOR INOM OMSORGEN Förslag till taxor för socialnämndens omsorgsverksamhet. Bilaga. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor för socialnämndens omsorgsverksamhet i enlighet med bilaga. Taxorna gäller från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

32 32 Kf 43 KS 2014/125 SVAR PÅ MOTION: MÖJLIGGÖR KÖRKORTS- UTBILDNING VID MÖNSTERÅSGYMNASIET! Motionens syfte Yttrande Diskussion Motion inlämnad av Eva-Karin Holgersson (MP). Motionären vill att en modell inkluderat uppskattade kostnader utformas för hur eleverna vid Mönsteråsgymnasiet ska kunna erbjudas körkortsutbildning. Yttrande från barn- och utbildningsnämnden föreligger: Kommunfullmäktige har vid två tidigare tillfällen behandlat motioner om att erbjuda körkortsteori inom gymnasieutbildningen. Regeringsrätten har fastslagit att körkortsutbildning vid gymnasieskolor är tillåten endast när det ger behörighet som yrkesförare. Kalmar kommun har inrättat ett körkortsstipendium som elever på fordonsprogrammet kan söka, villkor är att med flit delta i utbildning, ha god närvaro, o.s.v. Det finns kommuner som erbjuder delar av körkortsutbildning på elevernas fritid, utanför undervisningstiden. Om Mönsteråsgymnasiet ansvarsområde ska utökas med körkortsutbildning på elevernas fritid måste ett sådant beslut finansieras med nya budgetmedel. Eje Wadebro (M) framhåller att det är attraktivt att kunna erbjuda körkortsutbildning och beklagar att Mönsteråsgymnasiet inte kan det. Sarah Johansson (C) påpekar att lagen inte medger körkortsutbildning på skoltid, erinrar om möjligheten att inrätta ett stipendium, och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till avslag på motionen. Robert Rapakko (S) säger att en statlig utredning om möjligheten att erhålla csn-lån till körkortsutbildning pågår, samt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till avslag på motionen. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med den motivering som framgår av barn- och utbildningsnämndens yttrande.

33 33 Kf 44 KS 2014/043 SVAR PÅ MOTION OM BEHOVET AV MER UTBILDNING FÖR VIKARIER Motionens syfte Yttrande AU 16 sep 2014 KS 7 okt 2014 AU 14 okt 2014 Yttrande KS 4 nov 2014 Motion inlämnad av Kochar Ismaill Ahmad (S) och Renée Solstad (S). Motionärerna vill att kommunen, utöver brandövning, lyftteknik och medicindelegering, ger våra outbildade vikarier inom äldreomsorgen och omsorgen för funktionshindrade 2-3 dagars utbildning inom det område han/hon ska arbeta, samt att all vårdpersonal inom äldreomsorgen och omsorgen för funktionshindrade genomgår utbildning för hjärt- och lungräddning. Socialnämndens yttrande enligt 61/2014. Av yttrandet framgår att alla vikarier får utbildning i brand, lyftteknik och medicindelegering samt går bredvid ordinarie personal två-fyra dagar, vanligtvis två kvällsturer och två dagturer. De som behöver går bredvid fler dagar. I maj 2013 beslutade enhets-cheferna att all vård- och omsorgspersonal ska genomgå utbildning i hjärt- och lungräddning vart tredje år. Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad, eftersom det som föreslås i motionen redan genomförs. Kochar Ismaill Ahmad (S) uppgav att den utbildning som avses i motionen inte endast handlar om brand, lyftteknik, medicindelegering, o.s.v. utan också om utbildning i de diagnoser omsorgstagarna har som vikarien ska arbeta med. Kommunstyrelsen beslutade efter diskussion att återremittera motionen till arbetsutskottet för komplettering av förslaget till motionssvar. Kommunkansliet fick i uppdrag att ta fram förslag till komplettering av motionssvaret i samarbete med socialchefen. Kompletterande yttrande från socialchef Eva Augustsson föreligger. Robert Rapakko (S) föreslog att även vikarierna ska genomgå hjärt- och lungräddning innan tjänstgöring. Kommunstyrelsen beslutade att inte ta ställning till förslaget eftersom socialförvaltningen beslutar om behovet av utbildning. Förslaget överlämnas till socialnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att, eftersom ansvaret för utbildning av vikarier ligger hos enhetscheferna, överlämna motionärernas synpunkter till socialförvaltningen. Därmed anse motionen besvarad.

34 34 Kf 45 KS 2014/242 MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE INSAMLING AV FÖRBRUKADE BATTERIER Medborgarförslag inlämnat av Margit Sahlberg, Johan Skyttes väg 26, Ålem. Förslagets syfte Förslagsställaren vill att en behållare för förbrukade batterier sätts upp i entrén till Torshagas äldreboende. Medborgarförslaget överlämnas för handläggning till kommunstyrelsen.

35 35 Kf 46 KS 2014/248 MOTION: FARTHINDER PÅ ÖSTRA OKNEBÄCKS- VÄGEN Motionens syfte Motion inlämnad av Lejla Bajraktarevic. Motionären vill att tekniska kontoret får i uppdrag att dels ta fram effektiva farthinder på Östra Oknebäcksvägen, dels se över hela kommunen om det finns fler områden där farthinder kan behövas. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

36 36 Kf 47 KS 2014/249 MOTION: FRÅN SÄRVUX TILL LÄRVUX Motionens syfte Motion inlämnad av Michael Carlsson och Lejla Bajraktarevic. Motionärerna vill att Mönsterås kommun ändrar skolnamnet Särvux till Lärvux särskild utbildning för vuxna. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

37 37 Kf 48 NÄSTA MÖTE Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum måndagen den 15 december 2014 kl i Blomstermåla Folkets Hus.

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos Robert Rapakko

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos Robert Rapakko Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-06-03 1 (21) Plats och tid Kommunhuset den 3 juni 2014 kl. 08.00 12.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Läs mer

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M)

Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) 1 (18) Plats och tid Kommunhuset i Gislaved, tisdagen den 5 oktober 2010, kl 13.00-15.10 Beslutande Övriga deltagande Niclas Palmgren (M), ordförande Sven-Erik Karlsson (M) Agneta Karlsson (M) Claes Ebbesson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M)

Till följd härav förklarades sammanträdet i laga ordning kungjort. Malin Norfall (S) och Anders Bromée (M) Sammanträdesdatum 1(52) Plats och tid Ronnebysalen kl 18.00 21.15 ande Kungörelse om sammanträdet, bilaga A, har anslagits på kommunens anslagstavla 2015-03-18 och utsänts till s ledamöter och ersättare

Läs mer

Föredragningslista Kommunstyrelsen

Föredragningslista Kommunstyrelsen Föredragningslista Kommunstyrelsen Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdagen den 22 februari 2005, kl. 10.00 16.45. Ajournering kl 12.10 13.00! Föredragande Ärenden Upprop

Läs mer

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1)

~~...--.--... Therese Jigsved. ANSLAGSBEVIS (justeringen hartillkännagivits genom anslag) Sidnr 1(1) VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr 1(1) Platsochsammanträdestid Beslutare Tunasalen, stadshuset, tisdagen den 5 november 2013, Vimmerby Klockan 09.00-12.00,13.00-16.20 Ajournering 09:05-10.00,

Läs mer

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen

MULLSJÖ KOMMUN Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Sammanträdesdag 2015-05-13 Innehåll 115 Bolagsordning för Mullsjö Bostäder AB... 152 116 Bolagsordning för Mullsjö Energi & Miljö AB... 154 117 Näringslivsrapport... 156 118 Tillkommande/utgående

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2007-12-12 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 NÄRVAROLISTA KOMMUNFULLMÄKTIGE Beslutande Parti Namn Parti Namn s Björn Jönsson s Lars Schultz m Gunilla Nordgren sd Lena Thörnquist s Gull-Britt Jönsson m Göran

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50

Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-15 1 Plats och tid Kommunkontoret, Skärhamn, kl. 08.30 11.50 Sida Beslutande Eva Bertilsson-Styvén (s) ordf Benny Andersson (s) Anders Wernesten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1-28 Kommunfullmäktige 2013-11-11 Sammanträdesdatum Sida 1-28 Plats och tid Moraparken, Mora, måndagen den 11 november 2013, kl. 18:30-20:35. ande Ordförande Bengt Jernhall samt vid 95-97 30 ordinarie ledamöter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2013-05-16. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(40) 2013-05-14 Plats och tid Kommunhuset Hallsberg, kl 13.00-17.00 Beslutande Övriga deltagande Andreas Svahn Christel Forsberg Magnus Andersson Inga-Britt Ritzman Magnus Fahlström

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen

Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Kallelse till sammanträde med Kommunstyrelsen Datum Onsdagen den 10 september 2014 Tid Plats Kl. 08.30 Sammanträde Kl. 11.45 Gemensam lunch för de ordinarie ledamöterna. Samtidigt avtackning av den konstnärlige

Läs mer

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c)

Christer Jonsson, (kd), ordförande Birgita Sigfridsson, (c) 2013-09-30 1(23) Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Forum, Vindeln, måndagen den 30 september 2013, kl 13.00-16.10, ajournering mellan kl 14.30-14.35, 15.05-15.15 och kl 15.30-15.40. Christer Jonsson,

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2012-06-18 1 ( ) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, Hallstahammar, klockan 13.15 17.55 Beslutande Ordföranden Rolf Hahre (S), samt ledamöter enligt bifogad förteckning Övriga deltagande

Läs mer

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle

Kommunledningsförvaltningen, Stadshuset Gröna Kulle KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-06-16 1 Plats och tid Björkvik Ring, Björkvik kl. 18.00-20.00 Beslutande Beslutande ersättare Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter

Läs mer

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1

Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Kommunstyrelsen 2011-05-10 1 Plats och tid Rådhuset i Säter, kl 08.30 12.10. Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Sixten

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP)

Sammanträdesprotokoll. Kommunstyrelsen. Kjell Andersson (C) tjänstgörande för Jan Bergman (C) Erik Warg (C) ej 1, 15, 30, 34-35, 58 Börje Nahlbom (MP) Kommunstyrelsen 2012-02-14 1 (92) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 09.00-17.30, ajournering kl. 11.35-11.45. Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anders Bengtsson (KD) Anki Enevoldsen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:70 1 (23) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Slutrapport från beredningen för översyn av landstingsfullmäktiges arbetsordning Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Beredningen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund

123 Kommunfullmäktiges öppnande. 126 Kommunfullmäktiges dagordning. 127 Information om verksamheten i regionen. 128 Ledamöternas frågestund 2015-06-17 Paragrafer 123 Kommunfullmäktiges öppnande 124 Upprop 125 Protokolljustering 126 Kommunfullmäktiges dagordning 127 Information om verksamheten i regionen 128 Ledamöternas frågestund 129 Ledamöternas

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin.

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Kommunfullmäktige 2010-10-13 BEVIS. Kommunstyrelsens kontor. Paragrafer 90-105. Niklas Thelin. Sammanträdesprotokoll Blad 1 (37) Plats och tid Rådsalen Cupan, kl 17.00-21.30 Beslutande Mayvor Lundberg (S) Jan Widegren (M) Sten Nordlander (M) Bjarne Westerlund (S) Birger Svensson (S) Luiza Kaminska

Läs mer

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP)

Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) 1 Plats och tid: Stadshuset, 429, 2013-05-22 kl. 08:30 11:30 ande: Övriga närvarande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Ola Carlsson (M), ersättare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2013-05-13 1 ( ) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen klockan, 14.30 15.50 Beslutande Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Catarina Pettersson, ordf (S) Kjell Ivemyr

Läs mer