Kommunfullmäktige (37)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2014-11-24 1 (37)"

Transkript

1 Sida 1 (37) Plats och tid Mönsterås Bibliotek, måndagen den 24 november 2014 kl ande Roland Åkesson (C) Robert Rapakko (S) Ann Petersson (C) Renée Solstad (S) Emma Magnusson (C) Lars Hollner (S) Daniel Backenius (C) Lene Hollner (S) Mikael Karlsson (SD) Britt-Marie Domeij (M) Anders Johansson (C) Josefin Erlandsson (V) Lennart Karlsson (C) Kristina Nyman (S) Håkan Sjöborg (C) Michael Carlsson (S) Lars-Jonny Andersson (KD) Magnus Gustafsson (C) Lejla Bajraktarevic (S) Camilla Löfström (C) Torsten Rundberg (S) Martin Lagerwall (C) Anne Blomqvist (S) Jusuf Causevic(C) Christer Carlsson (S) Reidun Ullström (C) Curt-Rune Roos (M) Conny Johansson (SD) Olle Larsson (C) Nina Borg (S) Anna-Lena Josefsson (C) Göte Hägerström (S) Jessica Hult (C) Christer Ohlsson (V) Ingegerd Wessel (S) Diana Axelsson Olsson (C) Lars Johansson (S) Maria Robertsson (C) Agnetha Landberg (C), 2:e vice ordf Håkan Johansson (S), 1:e vice ordf Jens Robertsson (C), ordf, 3-12 Jan Karlsson (S), tj.gör. ersättare Ulrica Widesdotter (S), tj.gör. ersättare Sarah Johansson (C), tj.gör. ersättare Bill Björklund (FP), tj.gör. ersättare Eje Wadebro (MP), tj.gör. ersättare Övriga deltagare Utses att justera Birgitha Freij, kommunsekreterare Renée Solstad och Emma Magnusson Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndagen den 1 december 2014 kl Under- Paragrafer Skrifter Sekreterare... Birgitha Freij Ordförande... Jens Robertsson Justerande Renée Solstad Emma Magnusson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset. Organ Kommunfullmäktige Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Birgitha Freij

2 2 Kf 13 KUNGÖRELSE OCH KALLELSE Sammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 12 november 2014, samt annonserades i Barometern/Oskarshamnstidningen och Östra Småland/ Nyheterna den 15 november Kallelsen har varit utlagd på kommunens hemsida, och den skickades till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare den 12 november Kungörelsen och kallelsen godkännes.

3 3 Kf 14 KS 2014/219 NYBYGGNATION I KVARTERET GLADAN Sammanträdesprotokoll från styrelsen för Mönsterås Bostäder AB. Styrelsen anhåller om att få beställa entreprenad för att uppföra flerbostadshus i kvarteret Gladan, Mönsterås köping. Mönsterås Bostäder AB planerar att bygga två flerfamiljshus med sammanlagt 32 lägenheter (tvåor och treor) i kvarteret Gladan, Parkgatan i Mönsterås. Total produktionskostnad beräknas till kr inkl. moms. Diskussion Anders Johansson (C), Robert Rapakko (S) och Emma Magnusson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna projektet Gladan i enlighet med styrelsens beskrivning, samt att såsom för egen skuld ingå borgen för Mönsterås Bostäder AB för ett totalt lånebelopp om 45 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader för projektet.

4 4 Kf 15 KS 2014/198 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Förslag Arbetsordning för kommunfullmäktige i Mönsterås, fastställd den 28 maj Eftersom en ändring i kommunallagen innebär att ledamöter och ersättare i fullmäktige väljs för fyra år räknat från och med den 15 oktober valåret, (kommunallagen 5 kap. 5), ändras arbetsordningens 5 De år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i november till första gången i oktober. Kommunfullmäktige beslutar att ändra arbetsordningens 5 enligt ovan, och därefter gäller arbetsordningen i befintligt skick.

5 5 Kf 16 KS 2014/199 ORDNING FÖR INKALLANDE AV ERSÄTTARE TILL TJÄNSTGÖRING Förslag Förslag till ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring i nämnder/ styrelser och bolagsstyrelser: (C) (M) (FP) (KD) (MP) (S) (V) (SD) (C), (M), (KD), (FP) (M), (KD), (FP), (C) (FP), (M), (KD), (C) (KD), (M), (FP), (C) (MP), (V), (S) (S), (V), (MP) (V), (MP), (S) (SD) Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring i nämnder/styrelser och bolagsstyrelser att gälla under mandatperioden.

6 6 Kf 17 KS 2014/196 SAMMANTRÄDESDAGAR 2015 Förslag till sammanträdesdagar för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under år Au 14 okt 2014 Arbetsutskottet beslutade att sammanträda följande dagar: 13 och 20 jan, 10 och 24 feb, 3 (bokslut), 17, 24 (ekonomidag) och 31 mar, 14 och 28 apr, 5 och 26 (delår + budget) maj, 2, 16 och 23 jun, 11 och 25 aug, 1, 15 och 29 (delår + budget KS förv) sep, 13 och 20 okt, 3 (taxor), 10 och 24 nov, samt 8 och 15 dec 2015 kl KS 4 nov 2014 Kommunstyrelsen beslutade att sammanträda 7 jan, 3 feb, 10 mar (bokslut + bolagsredovisningar), 14 apr, 5 maj (budgetinfo), 9 jun (delår + budget), 8 sep, 6 okt (delår), 17 nov (taxor), samt 1 (budgetrapport) och 15 dec 2015 kl Kommunfullmäktige beslutar att sammanträda den 23 feb, 30 mar (bokslut), 27 apr, 25 maj, 15 jun (delår + budget), 28 sep, 19 okt, 30 nov, samt 14 dec 2015 kl , med undantag för den 15 jun då mötet börjar kl

7 7 Kf 18 KS 2014/200 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, fastställt den 27 februari Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för barn- och utbildningsnämnden gäller i befintligt skick tills vidare.

8 8 Kf 19 KS 2014/201 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Reglemente för byggnadsnämnden, fastställt den 27 september Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för byggnadsnämnden gäller i befintligt skick tills vidare.

9 9 Kf 20 KS 2014/202 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Reglemente för kommunstyrelsen, fastställt den 16 juni Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för kommunstyrelsen gäller i befintligt skick tills vidare.

10 10 Kf 21 KS 2014/203 REGLEMENTE FÖR KULTURNÄMNDEN Reglemente för kulturnämnden, fastställt den 1 juni Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för kulturnämnden gäller i befintligt skick tills vidare.

11 11 Kf 22 KS 2014/204 REGLEMENTE FÖR MILJÖNÄMNDEN Reglemente för miljönämnden, fastställt den 16 juni Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för miljönämnden gäller i befintligt skick tills vidare.

12 12 Kf 23 KS 2014/205 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Reglemente för revisorerna, fastställt den 18 december Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för revisorerna gäller i befintligt skick tills vidare.

13 13 Kf 24 KS 2014/206 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Reglemente för socialnämnden, fastställt den 16 juni Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för socialnämnden gäller i befintligt skick tills vidare.

14 14 Kf 25 KS 2014/207 REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Reglemente för valnämnden, fastställt den 30 september Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för valnämnden gäller i befintligt skick tills vidare.

15 15 Kf 26 KS 2014/208 REGLEMENTE FÖR FÖRENINGSNÄMNDEN Reglemente för föreningsnämnden, fastställt den 18 december Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för föreningsnämnden gäller i befintligt skick tills vidare.

16 16 Kf 27 KS 2014/214 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Reglemente för krisledningsnämnden, förslag till revidering av det inaktuella reglementet som är fastställt i december Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för krisledningsnämnden att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

17 17 Kf 28 KS 2014/212 BESTÄMMELSER OM ARVODEN, ERSÄTTNINGAR, M.M. TILL POLITIKER I MÖNSTERÅS KOMMUN Personalutskottets beslut enligt 37/2014. Personalutskottet har gjort en översyn av nuvarande bestämmelser om arvoden, ersättningar, m.m. till politiker i Mönsterås kommun, och överlämnar ett förslag till Bestämmelser om arvoden, ersättningar m.m. till politiker i Mönsterås kommun. Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen, d.v.s. ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder, utskott, fullmäktigeberedningar samt revisorer. Bestämmelserna gäller också i tillämpliga delar för styrelseledamöter och ersättare i kommunens helägda bolag och stiftelser, samt kommunens utvalda förtroendevalda i andra utomstående organ om inte arvoden och ersättningar utbetalas från annat håll. Detsamma gäller ombud och observatörer i bolagsstämma. Arvoden och ersättningar baseras på det grundarvode som utbetalas till ledamöter i Sveriges Riksdag. KS 4 nov 2014 Diskussion Ann Petersson (C) föreslog att bestämmelserna under rubriken Arvode under valdagen kompletteras med att vice ordförande i ett valdistrikt erhåller ett arvode med 5 procent av riksdagsmännens arvode per månad. Kommunstyrelsen biföll förslaget. Ann Petersson (C) redogör för kommunstyrelsens förslag till förändringar i bestämmelserna, samt yrkar med instämmande av Lars Hollner (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. På Eje Wadebros (MP) fråga om eventuellt behov av tolkning av bestämmelserna pekar Ann Petersson (C) på 18 Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens personalutskott. Kommunfullmäktige fastställer Bestämmelser om arvoden, ersättningar, m.m. till politiker i Mönsterås kommun att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

18 18 Kf 29 KS 2014/197 ANNONSERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN Skrivelse från kommunkansliet. Kommunfullmäktiges sammanträden annonserades under föregående mandatperiod i tidningarna Barometern/Oskarshamntidningen och Östra Småland/Nyheterna, samt anslogs på kommunens anslagstavla i kommunhuset och på kommunens hemsida Annonseringen sker cirka tio dagar innan mötet. ar till mötet finns i kommunhusets reception samt på kansliavdelningen. Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare skickas handlingarna. AU 14 okt 2014 Arbetsutskottet enades om att för kommunkansliet poängtera att annonseringen av kommunfullmäktiges sammanträden på kommunens hemsida måste göras tydligare. Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdena under mandatperioden annonseras enligt ovanstående.

19 19 Kf 30 KS 2014/086 RAPPORT: EJ VERSTÄLLDA GYNNANDE BESLUT ENLIGT SoL OCH LSS I 16 kap socialtjänstlagen (SoL) finns en rapporteringsskyldighet avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL. I 28 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns en rapporteringsskyldighet beträffande ej verkställda gynnande beslut enligt 9 LSS. Till kommunfullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut, samt om det finns beslut som har avbrutits. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade, så det går inte att se vem beslutet gäller. Socialnämnden ska inte heller ange skälen till varför de rapporterade besluten inte är verkställda. Meningen är inte att skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Ej verkställda beslut enligt SoL: Den 30 september 2014 Det finns tre beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum; två beslut om särskilt boende och ett beslut om trygghetslarm. Ej verkställda beslut enligt LSS: Den 30 september 2014 Det finns inget beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Avbrott i verkställigheten Den 30 september 2014 Det finns inga beslut som rapporterats med avbrott i verkställigheten överstigande tre månader från datum för avbrott. Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.

20 20 Kf 31 KS 2014/220 RENGÖRINGS-/SOTNINGSTAXOR Förslag till taxor för utförande av rengöring/sotning enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter. Bilaga. Kommunfullmäktige fastställer taxorna för utförande av rengöring/sotning att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

21 21 Kf 32 KS 2014/220 TAXOR FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL Förslag till taxor för utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter. Bilaga. Kommunfullmäktige fastställer taxorna för utförande av brandskyddskontroll att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

22 22 Kf 33 KS 2014/220 TAXOR FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Förslag till taxor för räddningstjänstens verksamhetsområde. Bilaga. Kommunfullmäktige fastställer taxorna för räddningstjänstens verksamhetsområde att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

23 23 Kf 34 KS 2014/220 MILJÖNÄMNDENS TAXOR FÖR TILLSYN OCH PRÖV- NING ENLIGT MILJÖBALKEN OCH LIVSMEDELS- LAGEN Förslag till ändring och tillägg i miljönämndens taxor för tillsyn och prövning, samt förslag till revidering av timtaxan. Bilaga. Kommunfullmäktige fastställer miljönämndens taxor för tillsyn och prövning, samt höjer timtaxan från 750 kr till 780 kr att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

24 24 Kf 35 KS 2014/220 PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA Taxan avser avgifter inom byggnadsnämndens verksamhet i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan, nybyggnadskarta, m.m. (Sveriges Kommuner och Landstings taxa). I förslaget till taxa fastställs justeringsfaktorn N till 0,7. Kommunfullmäktige antar taxan för prövning enligt plan- och bygglagen att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

25 25 Kf 36 KS 2014/220 TAXOR FÖR TEKNISKA KONTORETS TJÄNSTER Förslag till taxa för tidsersättning för administrativa tjänster, kopiering, samt avgifter för lån och diverse material och tjänster. Avgifterna höjs med cirka 3 procent. Bilaga. Kommunfullmäktige antar taxorna för tekniska kontorets tjänster att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

26 26 Kf 37 KS 2014/220 TAXOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Förslag till taxor för Mönsterås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Bilaga. Kommunfullmäktige fastställer taxorna för Mönsterås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

27 27 Kf 38 KS 2014/220 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Förslag till taxor för hämtning, borttransport och destruktion av avfall. Bilaga. Kommunfullmäktige fastställer renhållningstaxorna för Mönsterås kommun att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

28 28 Kf 39 KS 2014/220 TAXOR FÖR HYRA AV KLUBBLOKALER Förslag till nya taxor i klubblokalerna i föreningsnämndens lokaler och förhyrda fastigheter. Bilaga. Kommunfullmäktige fastställer taxorna för klubblokaler att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

29 29 Kf 40 KS 2014/220 TAXA FÖR KOST VID KORTTIDSVISTELSE ENLIGT LSS Socialnämnden föreslår att avgifterna för mat i samband med korttidsvistelse höjs med 4 6 procent. Det innebär 0-6 år 70 kr/heldag och 35 kr/halvdag, 7-12 år 84 kr/heldag och 42 kr/halvdag, år 90 kr/heldag och 45 kr/halv-dag, samt 16 år kr/heldag och 52 kr/halvdag. Kommunfullmäktige fastställer avgifterna för mat vid korttidsvistelse enligt LSS att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

30 30 Kf 41 KS 2014/220 TIMERSÄTTNING ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETS- SYSTEM (LOV) Socialnämnden föreslår att ersättningen enligt lagen om valfrihetssystem höjs från 421 kronor/timme till 431 kronor/timme avseende omsorg/ service, och ersättningen för enbart service från 383 kronor/timme till 393 kronor/ timme. Bilaga. Kommunfullmäktige beslutar att höja ersättningen avseende omsorg/service till 431 kronor/timme exklusive moms och avseende enbart service till 393 kronor/timme exklusive moms från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

31 31 Kf 42 KS 2014/220 SOCIALNÄMNDENS TAXOR INOM OMSORGEN Förslag till taxor för socialnämndens omsorgsverksamhet. Bilaga. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor för socialnämndens omsorgsverksamhet i enlighet med bilaga. Taxorna gäller från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

32 32 Kf 43 KS 2014/125 SVAR PÅ MOTION: MÖJLIGGÖR KÖRKORTS- UTBILDNING VID MÖNSTERÅSGYMNASIET! Motionens syfte Yttrande Diskussion Motion inlämnad av Eva-Karin Holgersson (MP). Motionären vill att en modell inkluderat uppskattade kostnader utformas för hur eleverna vid Mönsteråsgymnasiet ska kunna erbjudas körkortsutbildning. Yttrande från barn- och utbildningsnämnden föreligger: Kommunfullmäktige har vid två tidigare tillfällen behandlat motioner om att erbjuda körkortsteori inom gymnasieutbildningen. Regeringsrätten har fastslagit att körkortsutbildning vid gymnasieskolor är tillåten endast när det ger behörighet som yrkesförare. Kalmar kommun har inrättat ett körkortsstipendium som elever på fordonsprogrammet kan söka, villkor är att med flit delta i utbildning, ha god närvaro, o.s.v. Det finns kommuner som erbjuder delar av körkortsutbildning på elevernas fritid, utanför undervisningstiden. Om Mönsteråsgymnasiet ansvarsområde ska utökas med körkortsutbildning på elevernas fritid måste ett sådant beslut finansieras med nya budgetmedel. Eje Wadebro (M) framhåller att det är attraktivt att kunna erbjuda körkortsutbildning och beklagar att Mönsteråsgymnasiet inte kan det. Sarah Johansson (C) påpekar att lagen inte medger körkortsutbildning på skoltid, erinrar om möjligheten att inrätta ett stipendium, och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till avslag på motionen. Robert Rapakko (S) säger att en statlig utredning om möjligheten att erhålla csn-lån till körkortsutbildning pågår, samt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till avslag på motionen. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med den motivering som framgår av barn- och utbildningsnämndens yttrande.

33 33 Kf 44 KS 2014/043 SVAR PÅ MOTION OM BEHOVET AV MER UTBILDNING FÖR VIKARIER Motionens syfte Yttrande AU 16 sep 2014 KS 7 okt 2014 AU 14 okt 2014 Yttrande KS 4 nov 2014 Motion inlämnad av Kochar Ismaill Ahmad (S) och Renée Solstad (S). Motionärerna vill att kommunen, utöver brandövning, lyftteknik och medicindelegering, ger våra outbildade vikarier inom äldreomsorgen och omsorgen för funktionshindrade 2-3 dagars utbildning inom det område han/hon ska arbeta, samt att all vårdpersonal inom äldreomsorgen och omsorgen för funktionshindrade genomgår utbildning för hjärt- och lungräddning. Socialnämndens yttrande enligt 61/2014. Av yttrandet framgår att alla vikarier får utbildning i brand, lyftteknik och medicindelegering samt går bredvid ordinarie personal två-fyra dagar, vanligtvis två kvällsturer och två dagturer. De som behöver går bredvid fler dagar. I maj 2013 beslutade enhets-cheferna att all vård- och omsorgspersonal ska genomgå utbildning i hjärt- och lungräddning vart tredje år. Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad, eftersom det som föreslås i motionen redan genomförs. Kochar Ismaill Ahmad (S) uppgav att den utbildning som avses i motionen inte endast handlar om brand, lyftteknik, medicindelegering, o.s.v. utan också om utbildning i de diagnoser omsorgstagarna har som vikarien ska arbeta med. Kommunstyrelsen beslutade efter diskussion att återremittera motionen till arbetsutskottet för komplettering av förslaget till motionssvar. Kommunkansliet fick i uppdrag att ta fram förslag till komplettering av motionssvaret i samarbete med socialchefen. Kompletterande yttrande från socialchef Eva Augustsson föreligger. Robert Rapakko (S) föreslog att även vikarierna ska genomgå hjärt- och lungräddning innan tjänstgöring. Kommunstyrelsen beslutade att inte ta ställning till förslaget eftersom socialförvaltningen beslutar om behovet av utbildning. Förslaget överlämnas till socialnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att, eftersom ansvaret för utbildning av vikarier ligger hos enhetscheferna, överlämna motionärernas synpunkter till socialförvaltningen. Därmed anse motionen besvarad.

34 34 Kf 45 KS 2014/242 MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE INSAMLING AV FÖRBRUKADE BATTERIER Medborgarförslag inlämnat av Margit Sahlberg, Johan Skyttes väg 26, Ålem. Förslagets syfte Förslagsställaren vill att en behållare för förbrukade batterier sätts upp i entrén till Torshagas äldreboende. Medborgarförslaget överlämnas för handläggning till kommunstyrelsen.

35 35 Kf 46 KS 2014/248 MOTION: FARTHINDER PÅ ÖSTRA OKNEBÄCKS- VÄGEN Motionens syfte Motion inlämnad av Lejla Bajraktarevic. Motionären vill att tekniska kontoret får i uppdrag att dels ta fram effektiva farthinder på Östra Oknebäcksvägen, dels se över hela kommunen om det finns fler områden där farthinder kan behövas. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

36 36 Kf 47 KS 2014/249 MOTION: FRÅN SÄRVUX TILL LÄRVUX Motionens syfte Motion inlämnad av Michael Carlsson och Lejla Bajraktarevic. Motionärerna vill att Mönsterås kommun ändrar skolnamnet Särvux till Lärvux särskild utbildning för vuxna. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

37 37 Kf 48 NÄSTA MÖTE Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum måndagen den 15 december 2014 kl i Blomstermåla Folkets Hus.

Kommunfullmäktige 2014-05-26 1 (16)

Kommunfullmäktige 2014-05-26 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Tillingeskolan, Timmernabben, måndagen den 26 maj kl. 18.30 20.00 ande Roland Åkesson (C) Robert Rapakko (S) Ann Petersson (C) Emma Magnusson (C) Inga Jonsson (C) Kochar Ismaill

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-10-20 1 (13)

Kommunfullmäktige 2014-10-20 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Mönsterås Bibliotek, måndagen den 20 oktober 2014 kl. 18.30-19.30 ande Roland Åkesson (C), ordf 1-2 Robert Rapakko (S) Ann Petersson (C) Renée Solstad (S) Emma Magnusson (C) Lars

Läs mer

Kommunfullmäktige (13)

Kommunfullmäktige (13) Sida 1 (13) Plats och tid Mönsterås Bibliotek, måndagen den 30 mars 2015 kl. 18.30 21.15 ande Roland Åkesson (C) Robert Rapakko (S) Ann Petersson (C) Renée Solstad (S) Emma Magnusson (C) Lars Hollner (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson

Kommunstyrelsen (15) Robert Rapakko Jens Robertsson Sida 1 (15) Plats och tid Kommunhuset den 29 november 2016 kl. 14.00 15.45 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-02-03 1 (19) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson (KD)

Kommunstyrelsen 2015-02-03 1 (19) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson (KD) Sida 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 3 februari 2015 kl. 13.00 16.00 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 14 april 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott (11) Jens Robertsson. Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott (11) Jens Robertsson. Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-01-26 1 (11) Plats och tid Kommunhuset den 26 januari 2016 kl. 08.00-12.30 ande Roland Åkesson (C), ordförande, 20, 22-29 Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 13:30 16:15

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden Plats och tid Kommunhuset kl 13:30 16:15 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13:30 16:15 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Renée Solstad (S) Britt-Marie Berg-Engström

Läs mer

Kommunstyrelsen (16) Britt-Marie Domeij. Lars-Jonny Andersson (KD) Lars Hollner och Britt-Marie Domeij

Kommunstyrelsen (16) Britt-Marie Domeij. Lars-Jonny Andersson (KD) Lars Hollner och Britt-Marie Domeij Sida 1 (16) Plats och tid Kommunhuset den 7 februari 2017 kl. 13.00 15.30 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-14 1 (12) Plats och tid Kommunhuset den 14 januari 2014 kl. 08.00 14.45 ande Övriga närvarande Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C) Curt-Rune Roos

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2010-11-24 205 Plats och tid Nora Stadshotell 2010-11-24 kl 18.00-19.00 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 4 tjänstgörande ersättare samt 8 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-05-21

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-05-21 1 Socialnämnden 2014-05-21 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 15.05 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-04-28 1 (20)

Kommunfullmäktige 2014-04-28 1 (20) Sida 1 (20) Plats och tid Mönsterås Bibliotek, måndagen den 28 april kl. 18.30 19.40 ande Roland Åkesson (C) Robert Rapakko (S) Emma Magnusson (C) ej 35 Christer Carlsson (S) Inga Jonsson (C) Kochar Ismaill

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-08-27

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-08-27 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.15 ande Övriga närvarande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Alexandra Ekstrand

Läs mer

KUNGÖRELSE OCH KALLELSE

KUNGÖRELSE OCH KALLELSE Sida 1 (17) Plats och tid Skogsdungen, Mönsterås bibliotek, kl. 18.30 19.15 ande Roland Åkesson (C) Robert Rapakko (S) Ann Petersson (C) Marie-Louise Askbom (S) Emma Magnusson (C) Christer Carlsson (S)

Läs mer

Kommunstyrelsen (10) Britt-Marie Domeij. Lars-Jonny Andersson (KD)

Kommunstyrelsen (10) Britt-Marie Domeij. Lars-Jonny Andersson (KD) Sida 1 (10) Plats och tid Kommunhuset den 1 december 2015 kl. 13.00 16.00 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1 (14) Lars-Jonny Andersson (KD)

Kommunstyrelsen 2014-10-07 1 (14) Lars-Jonny Andersson (KD) Sida 1 (14) Plats och tid Kommunhuset den 7 oktober kl. 13.00 15.15 ande Roland Åkesson (C), ordf Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Jens Robertsson (C) Emma Magnusson (C) Curt-Rune Roos (M) Lars-Jonny

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-01-28 1. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-01-28, kl 13.00 15.00

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-01-28 1. Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-01-28, kl 13.00 15.00 Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-01-28 1 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-01-28, kl 13.00 15.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.30 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) 18-33 Rune Carlsson (KD) Renée Solstad

Läs mer

Kommunfullmäktige (18)

Kommunfullmäktige (18) Sida 1 (18) Plats och tid Mönsterås Bibliotek, måndagen den 25 maj 2015 kl. 18.30 19.45 ande Roland Åkesson (C) Robert Rapakko (S) Ann Petersson (C) Renée Solstad (S) Emma Magnusson (C) Lars Hollner (S)

Läs mer

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20

Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (12) Sida Plats och tid Mötesrum 11 Onsdag den 25 januari 2017 kl.08:15-12:20 Beslutande Åke Bertils (S) ordförande Sigbritt Persson (S) Lisbeth

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/16 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30-16.30 Ajournering 14.45-15.00 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Karl-Erik Kruse (S), ordförande Eva Olofsson (C), vice ordförande Ingrid

Läs mer

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid Förvaltningskontoret, , kl

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Plats och tid Förvaltningskontoret, , kl Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-02-25 14 Plats och tid Förvaltningskontoret, 2015-02-25, kl 13.00 16.00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Sarah Johansson (C) Madeleine Rosenqvist

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret onsdag 21 januari 2015 kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 1-7 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 15.00 17.30 Beslutande Leif Nilsson (S), ordförande Ulf Fahlstad (LP) Maire Lautakoski (S) Pär Rickman (S) Sven Erik Eriksson (KD) Tjänstemän

Läs mer

Kommunstyrelsen (14) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson (KD)

Kommunstyrelsen (14) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson (KD) Sida 1 (14) Plats och tid Kommunhuset den 4 april 2017 kl. 13.00 14.30 ande Anders Johansson (C), ordf Jens Robertsson (C) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M)

Läs mer

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S)

Gunnel Orselius-Dahl (FP), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (M) vice ordförande Ing-Marie Elfström (S) Socialnämndens arbetsutskott 2010-08-10 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna, tisdagen den 10 augusti kl. 15.00-16.15

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00

Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 2015-01-07 1 (12) Plats och tid ande Kommuhuset, rum Dalen Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP), 2:e vice ordf

Läs mer

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN

ÅMÅLS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 2007-01-18 1-13 Plats och tid Sammanträdesrum, Norrtull kl 13.30-15.30 Beslutande Thomas Olson (fp), ordf Leif Larsson (c) Jan Hagelbrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2015-08-27 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, KS-salen, kl. 9.00-12.00 Vissa personuppgifter kan vara raderade p g a gällande lag Beslutande Mariette Sjölund (S), ordförande Ingvor Regnemer

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Ärendelista 164 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige 165 Val av kommunfullmäktiges valberedning 166 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 1 (17) Britt-Marie Domeij. Lars-Jonny Andersson (KD) Britt-Marie Domeij och Lars Hollner

Kommunstyrelsen 2015-05-05 1 (17) Britt-Marie Domeij. Lars-Jonny Andersson (KD) Britt-Marie Domeij och Lars Hollner Sida 1 (17) Plats och tid Kommunhuset den 5 maj 2015 kl. 07.45 16.00 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C), 70 Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M)

Läs mer

Kommunfullmäktiges handlingar (12)

Kommunfullmäktiges handlingar (12) Kommunfullmäktiges handlingar 2011-05-02 1(12) FÖREDRAGNINGSLISTA den 2 maj 2011 kl 18.00 i sessionssalen, Stadshuset Sid nr 1. Godkännande av dagordning... 2 2. Information 2 Utbildningsnämnden angående

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-09-09 1 (23) Lars-Jonny Andersson (KD)

Kommunstyrelsen 2014-09-09 1 (23) Lars-Jonny Andersson (KD) Sida 1 (23) Plats och tid Kommunhuset den 9 september kl. 13.00 15.00 ande Roland Åkesson (C), ordf Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Jens Robertsson (C) Emma Magnusson (C) Curt-Rune Roos (M) Lars-Jonny

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-02-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.50 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Britt-Marie Berg (S) Kate Nilsson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-03-10 1 (10) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson (KD)

Kommunstyrelsen 2015-03-10 1 (10) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M) Lars-Jonny Andersson (KD) Sida 1 (10) Plats och tid Kommunhuset den 10 mars 2015 kl. 13.00 16.00 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C) Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M)

Läs mer

Kenneth Tinglöf (KD)

Kenneth Tinglöf (KD) Vård- och omsorgsnämnden Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2016-09-30 Plats och tid: Folkets hus i Trosa, 12.30 16.00 ande ledamöter: Inte tjänstgörande ersättare: Martina Johansson (C), ordf. Ricken

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21 1 (39) Roland Åkesson (C), ordförande

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21 1 (39) Roland Åkesson (C), ordförande Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-10-21 1 (39) Plats och tid Kommunhuset den 21 okt 2014 kl. 08.00 14.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Ann Petersson (C)

Läs mer

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback

Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt. Bengt Jarring Helene Norrback Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.00 1 (15) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Mats Rydby, kommunchef Cecilia Håkansson, sekreterare Lena Thore, stadsarkitekt

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen

PROTOKOLL Kommunstyrelsen PROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-02-24 Sida 1 (6) Paragrafer 23-25 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 17.00-17.30 Beslutande Bengt Svensson (M), ordförande Carl-Axel

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 17.30-18.05 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kanslichef Christian Björkqvist Tf kommunchef/personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Torgny

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Skellefteå kommun 2014-02-04 1 (6) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN 1 Nämnden fullgör kommunens uppgifter inom det offentliga skolväsendet för barn och ungdom inom verksamheterna förskola, fritidshem,

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna

Ann Ohlsson, Folkpartiet Liberalerna Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-17.20 ande Rolf Eriksson, Socialdemokraterna, ordf Susanna Johansson, Socialdemokraterna, ersätter Daniel Blomqvist (S) Améle Jaiem, Socialdemokraterna

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-04-02

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-04-02 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.20 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) Rune Carlsson (KD) Renée Solstad (S) Britt-Marie Berg (S)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen 2014-05-26 1 Plats och tid Folkets Park Orrskogen, Malung, kl. 15.30-16.30 Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Johnny Skottheim (S) Hans Unander (S) 90-97 Bengt Nilsson (S) Christin

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 1 (6) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Miljö- och byggnadsnämndens behörighet mm 1 Nämndens behörighet och uppgifter Miljö- och byggnadsnämnden skall enligt miljöbalken och lagen med särskilda

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

AU 6:15 Dnr. KS 2012/

AU 6:15 Dnr. KS 2012/ ÖSTERÅKERS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-20 AU 6:15 Dnr. KS 2012/0160-739 Utdrag: akten, KS Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen och lagen

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2016-11-24 323 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: från 1 januari 2017 tills vidare A: Socialnämndens

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (10)

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 16.30 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Maria Rönnehäll, Vice ordförande (S) Per-Olov Ålander, Vice

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden REGLEMENTE Referens KLK.2015.448 1(5) Socialförvaltningen Reglemente för socialnämnden Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelser i detta reglemente. Ikraftträdande av handlingar Detta

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2013-03-06. Plats och tid Kommunhuset kl 13:30 17:00

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2013-03-06. Plats och tid Kommunhuset kl 13:30 17:00 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13:30 17:00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Alexandra Ekstrand (S) 17-22 Britt-Marie Berg-Engström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s)

Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Eva Engström Sekreterare. Hans-Åke Bergman (c) Sven-Erik Sjölund (s) NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (6) Sida Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Harmånger. Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00. Se närvarolista. Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Socialnämnden (13)

Socialnämnden (13) Socialnämnden 2015-03-19 1(13) Plats och tid Nämndrummet, kommunhuset, kl. 13.00-16.00 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Marianne Ohlsson (C) Åsa Karlsson (S) Magnus Zetterlund (S) Lennart Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen (9)

Kommunstyrelsen (9) Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen 2007-05-08 1 (9) Plats och tid Kommunkontoret, 09 00 14 15 Beslutande Bert-Rune Dahlberg (S) ordförande, del av 69 Christer Hedman (Åp) vice ordförande, del av 69,

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-03-04

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-03-04 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 17.05 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Inga Jonsson (C) Åsa Ottosson (M) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) -16.15 Renée Solstad (S) Jan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) 2010-12-08 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.15 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Östen Karlsson (c) Gunnel Hedström (s) Magnus Andersson

Läs mer

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby 24 november Sekreterare Paragrafer ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 09.00-11.45 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Karl-Arne Larsson (C) Ulf Mattsson

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma

Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (10) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuset i Lomma Tid Tisdagen den 24 januari 2012, kl. 18.30-20.10 Beslutande se bifogad närvarolista Ajournering 19.05-19.30,19.35-19.40 Övriga

Läs mer

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen

Reglemente. socialnämnden. för. Fastställt: Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Reglemente för socialnämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Fastställt: 2015-12-10 237 Ansvar för revidering: Kommunledningsförvaltningen Giltighetstid: tills vidare A: Socialnämndens verksamhet Verksamhetsområde

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Ordförande... Tord Westin, 1-2 Benny Jansson 3-10. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2003-02-12 1 Plats och tid Stadshotellet, Nora 2003-02-12 kl 09.00-11.00 Beslutande Övriga deltagande Benny Jansson (s) ordförande Lars-Göran Zetterlund (c) Svante Fägerås (s) Ingegerd Lööv (s) Karl-Arne

Läs mer

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS

Barn- och utbildningskontoret, Heby, måndag 7 september, kl 8.00. Sekreterare Paragrafer 65-76 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Barn- och utbildningskontoret, Heby, kl 08.15 13.00 Beslutande Tomas Bergström (FP), ordförande Rickert Olzon (M) Rose-Marie Isaksson (S) Göran Hillbom (C) Linda

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll

KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Tid och plats Beslutande Ledamöter Tisdagen den 21 juni 2011, kl. 15.00-15.10 i Debatten, kommunhuset Peter Carpelan (M) ordf. Lennart Nilsson (M) Jan Runesten (M) Lena Gerby (M) Jan-Eric

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 2015-03-13 1 (7)

Sammanträdesdatum Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 2015-03-13 1 (7) Sida Kommunala Pensionärsrådet (KPR) 2015-03-13 1 (7) Plats och tid Kommunhuset Mönsterås, den 13 mars 2015, kl. 09.30-11.30. Beslutande För pensionärsföreningarna Inger Danielsson, PRO Mönsterås Gunnar

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Utgivare: Kommunledningsenheten Gäller från: 2011-01-01 Antagen: KF 334/2010, Rev KF 78/2011 Reglemente för Socialnämnden Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller

Läs mer

Reglemente för socialnämnden

Reglemente för socialnämnden Reglemente för socialnämnden Upprättad: 2014-04-08 Antagen av: Kommunfullmäktige Datum för antagande: 2014-04-28, 52 Kontaktperson: André Enarsson Utöver det som föreskrivs om nämnd i kommunallagen gäller

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.

TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] Sammanträdesdatum Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15. TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (1)[7] 2015-01-07 Socialnämnden Plats och tid Stora Tjörnsalen, Kommunhuset kl 15.00 15:30 Utses att justera Justeringens plats och tid Sociala Huset 2015-01-14 Paragrafer

Läs mer

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 2013-05-15 61 Plats och tid Nora Stadshotell, 2013-05-15 kl 18.00-20.20 Beslutande enligt bifogad närvarolista. Övriga deltagande Jan Forsberg, vice ordförande, Norabostäder AB, Nora

Läs mer

Protokoll från Socialnämndens sammanträde

Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 Sida 1 (19) Protokoll från Socialnämndens sammanträde 2015-01-14 På grund av personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet. Innehållsförteckning ande...

Läs mer

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c)

Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Plats och tid Kommunkontoret 2015-02-09 kl 8.00 12:00 Beslutande Kjell-Åke Nilsson (s) ordförande Bo Lundqvist (c) Robert Lindgren (s) Sandra Brändström (s) Marie Viberg (c) Övriga deltagare David Grahn

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 2011-01-03 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 Beslutande Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m), ledamot Birgitta Krüger

Läs mer

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Datum. ... Harriet Holst-Eklund. ... Börje Eriksson. ... Hans Andersson. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kolsva bibliotek, samlingssalen kl 18.00-18.58 ande Övriga deltagare Börje Eriksson (S), ordf Annika Duàn (S), vice ordf Hans Andersson (S) Tina Linder (S) Åsa

Läs mer

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00

Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 1(18) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 08.30 14.00 Beslutande: Tage Björk (s), ordförande Gerd Lindgren (s) Lena Norgren, (fp), tj g ersättare för Ingalill Jonsson, (m) Övriga deltagande:

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Socialnämnden 17.15 Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 februari 2015, klockan 15:00-17.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Marita Pettersson (S), Ulla Eriksson Berg

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2009-02-25 1 Plats och tid Församlingshemmet, 2009-02-25 kl 19.00-19.15 Beslutande 30 ordinarie ledamöter jämte 3 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot

Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl Anders Widesjö (M) ledamot Lena Forsberg (M) ledamot Conny Bäck (S) ledamot Sammanträdesdatum s. 1 (25) Plats Kommunhuset i Lomma, sammanträdesrum Önnerup Tid kl. 8.30-11.55 Beslutande Sofia Forsgren-Böhmer (M) ordförande 143- del av 158, 159-164 Britt Hjertqvist (FP) vice ordförande

Läs mer

Protokoll. Kommunfullmäktige

Protokoll. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige 115-121 2 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Johanna Frisk (V)... 5 Avsägelse av kommunalt uppdrag som ledamot av kommunfullmäktige - Annika Qarlsson (C)...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer