Kommunfullmäktige (37)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2014-11-24 1 (37)"

Transkript

1 Sida 1 (37) Plats och tid Mönsterås Bibliotek, måndagen den 24 november 2014 kl ande Roland Åkesson (C) Robert Rapakko (S) Ann Petersson (C) Renée Solstad (S) Emma Magnusson (C) Lars Hollner (S) Daniel Backenius (C) Lene Hollner (S) Mikael Karlsson (SD) Britt-Marie Domeij (M) Anders Johansson (C) Josefin Erlandsson (V) Lennart Karlsson (C) Kristina Nyman (S) Håkan Sjöborg (C) Michael Carlsson (S) Lars-Jonny Andersson (KD) Magnus Gustafsson (C) Lejla Bajraktarevic (S) Camilla Löfström (C) Torsten Rundberg (S) Martin Lagerwall (C) Anne Blomqvist (S) Jusuf Causevic(C) Christer Carlsson (S) Reidun Ullström (C) Curt-Rune Roos (M) Conny Johansson (SD) Olle Larsson (C) Nina Borg (S) Anna-Lena Josefsson (C) Göte Hägerström (S) Jessica Hult (C) Christer Ohlsson (V) Ingegerd Wessel (S) Diana Axelsson Olsson (C) Lars Johansson (S) Maria Robertsson (C) Agnetha Landberg (C), 2:e vice ordf Håkan Johansson (S), 1:e vice ordf Jens Robertsson (C), ordf, 3-12 Jan Karlsson (S), tj.gör. ersättare Ulrica Widesdotter (S), tj.gör. ersättare Sarah Johansson (C), tj.gör. ersättare Bill Björklund (FP), tj.gör. ersättare Eje Wadebro (MP), tj.gör. ersättare Övriga deltagare Utses att justera Birgitha Freij, kommunsekreterare Renée Solstad och Emma Magnusson Justeringens plats och tid Kommunkontoret måndagen den 1 december 2014 kl Under- Paragrafer Skrifter Sekreterare... Birgitha Freij Ordförande... Jens Robertsson Justerande Renée Solstad Emma Magnusson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens officiella anslagstavla i kommunhuset. Organ Kommunfullmäktige Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Underskrift... Birgitha Freij

2 2 Kf 13 KUNGÖRELSE OCH KALLELSE Sammanträdet anslogs på kommunens anslagstavla den 12 november 2014, samt annonserades i Barometern/Oskarshamnstidningen och Östra Småland/ Nyheterna den 15 november Kallelsen har varit utlagd på kommunens hemsida, och den skickades till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare den 12 november Kungörelsen och kallelsen godkännes.

3 3 Kf 14 KS 2014/219 NYBYGGNATION I KVARTERET GLADAN Sammanträdesprotokoll från styrelsen för Mönsterås Bostäder AB. Styrelsen anhåller om att få beställa entreprenad för att uppföra flerbostadshus i kvarteret Gladan, Mönsterås köping. Mönsterås Bostäder AB planerar att bygga två flerfamiljshus med sammanlagt 32 lägenheter (tvåor och treor) i kvarteret Gladan, Parkgatan i Mönsterås. Total produktionskostnad beräknas till kr inkl. moms. Diskussion Anders Johansson (C), Robert Rapakko (S) och Emma Magnusson yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. Kommunfullmäktige beslutar att godkänna projektet Gladan i enlighet med styrelsens beskrivning, samt att såsom för egen skuld ingå borgen för Mönsterås Bostäder AB för ett totalt lånebelopp om 45 mnkr jämte därpå löpande ränta och kostnader för projektet.

4 4 Kf 15 KS 2014/198 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE Förslag Arbetsordning för kommunfullmäktige i Mönsterås, fastställd den 28 maj Eftersom en ändring i kommunallagen innebär att ledamöter och ersättare i fullmäktige väljs för fyra år räknat från och med den 15 oktober valåret, (kommunallagen 5 kap. 5), ändras arbetsordningens 5 De år då val av fullmäktige ägt rum i hela landet sammanträder nyvalda fullmäktige första gången i november till första gången i oktober. Kommunfullmäktige beslutar att ändra arbetsordningens 5 enligt ovan, och därefter gäller arbetsordningen i befintligt skick.

5 5 Kf 16 KS 2014/199 ORDNING FÖR INKALLANDE AV ERSÄTTARE TILL TJÄNSTGÖRING Förslag Förslag till ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring i nämnder/ styrelser och bolagsstyrelser: (C) (M) (FP) (KD) (MP) (S) (V) (SD) (C), (M), (KD), (FP) (M), (KD), (FP), (C) (FP), (M), (KD), (C) (KD), (M), (FP), (C) (MP), (V), (S) (S), (V), (MP) (V), (MP), (S) (SD) Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till ordning för inkallande av ersättare till tjänstgöring i nämnder/styrelser och bolagsstyrelser att gälla under mandatperioden.

6 6 Kf 17 KS 2014/196 SAMMANTRÄDESDAGAR 2015 Förslag till sammanträdesdagar för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige under år Au 14 okt 2014 Arbetsutskottet beslutade att sammanträda följande dagar: 13 och 20 jan, 10 och 24 feb, 3 (bokslut), 17, 24 (ekonomidag) och 31 mar, 14 och 28 apr, 5 och 26 (delår + budget) maj, 2, 16 och 23 jun, 11 och 25 aug, 1, 15 och 29 (delår + budget KS förv) sep, 13 och 20 okt, 3 (taxor), 10 och 24 nov, samt 8 och 15 dec 2015 kl KS 4 nov 2014 Kommunstyrelsen beslutade att sammanträda 7 jan, 3 feb, 10 mar (bokslut + bolagsredovisningar), 14 apr, 5 maj (budgetinfo), 9 jun (delår + budget), 8 sep, 6 okt (delår), 17 nov (taxor), samt 1 (budgetrapport) och 15 dec 2015 kl Kommunfullmäktige beslutar att sammanträda den 23 feb, 30 mar (bokslut), 27 apr, 25 maj, 15 jun (delår + budget), 28 sep, 19 okt, 30 nov, samt 14 dec 2015 kl , med undantag för den 15 jun då mötet börjar kl

7 7 Kf 18 KS 2014/200 REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UTBILDNINGS- NÄMNDEN Reglemente för barn- och utbildningsnämnden, fastställt den 27 februari Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för barn- och utbildningsnämnden gäller i befintligt skick tills vidare.

8 8 Kf 19 KS 2014/201 REGLEMENTE FÖR BYGGNADSNÄMNDEN Reglemente för byggnadsnämnden, fastställt den 27 september Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för byggnadsnämnden gäller i befintligt skick tills vidare.

9 9 Kf 20 KS 2014/202 REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Reglemente för kommunstyrelsen, fastställt den 16 juni Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för kommunstyrelsen gäller i befintligt skick tills vidare.

10 10 Kf 21 KS 2014/203 REGLEMENTE FÖR KULTURNÄMNDEN Reglemente för kulturnämnden, fastställt den 1 juni Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för kulturnämnden gäller i befintligt skick tills vidare.

11 11 Kf 22 KS 2014/204 REGLEMENTE FÖR MILJÖNÄMNDEN Reglemente för miljönämnden, fastställt den 16 juni Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för miljönämnden gäller i befintligt skick tills vidare.

12 12 Kf 23 KS 2014/205 REGLEMENTE FÖR REVISORERNA Reglemente för revisorerna, fastställt den 18 december Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för revisorerna gäller i befintligt skick tills vidare.

13 13 Kf 24 KS 2014/206 REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Reglemente för socialnämnden, fastställt den 16 juni Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för socialnämnden gäller i befintligt skick tills vidare.

14 14 Kf 25 KS 2014/207 REGLEMENTE FÖR VALNÄMNDEN Reglemente för valnämnden, fastställt den 30 september Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för valnämnden gäller i befintligt skick tills vidare.

15 15 Kf 26 KS 2014/208 REGLEMENTE FÖR FÖRENINGSNÄMNDEN Reglemente för föreningsnämnden, fastställt den 18 december Det har inte framkommit några förslag om ändringar i reglementet. Kommunfullmäktige beslutar att Reglemente för föreningsnämnden gäller i befintligt skick tills vidare.

16 16 Kf 27 KS 2014/214 REGLEMENTE FÖR KRISLEDNINGSNÄMNDEN Reglemente för krisledningsnämnden, förslag till revidering av det inaktuella reglementet som är fastställt i december Kommunfullmäktige fastställer Reglemente för krisledningsnämnden att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

17 17 Kf 28 KS 2014/212 BESTÄMMELSER OM ARVODEN, ERSÄTTNINGAR, M.M. TILL POLITIKER I MÖNSTERÅS KOMMUN Personalutskottets beslut enligt 37/2014. Personalutskottet har gjort en översyn av nuvarande bestämmelser om arvoden, ersättningar, m.m. till politiker i Mönsterås kommun, och överlämnar ett förslag till Bestämmelser om arvoden, ersättningar m.m. till politiker i Mönsterås kommun. Bestämmelserna gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 kommunallagen, d.v.s. ledamöter och ersättare i fullmäktige, nämnder, utskott, fullmäktigeberedningar samt revisorer. Bestämmelserna gäller också i tillämpliga delar för styrelseledamöter och ersättare i kommunens helägda bolag och stiftelser, samt kommunens utvalda förtroendevalda i andra utomstående organ om inte arvoden och ersättningar utbetalas från annat håll. Detsamma gäller ombud och observatörer i bolagsstämma. Arvoden och ersättningar baseras på det grundarvode som utbetalas till ledamöter i Sveriges Riksdag. KS 4 nov 2014 Diskussion Ann Petersson (C) föreslog att bestämmelserna under rubriken Arvode under valdagen kompletteras med att vice ordförande i ett valdistrikt erhåller ett arvode med 5 procent av riksdagsmännens arvode per månad. Kommunstyrelsen biföll förslaget. Ann Petersson (C) redogör för kommunstyrelsens förslag till förändringar i bestämmelserna, samt yrkar med instämmande av Lars Hollner (S) bifall till kommunstyrelsens förslag. På Eje Wadebros (MP) fråga om eventuellt behov av tolkning av bestämmelserna pekar Ann Petersson (C) på 18 Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens personalutskott. Kommunfullmäktige fastställer Bestämmelser om arvoden, ersättningar, m.m. till politiker i Mönsterås kommun att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

18 18 Kf 29 KS 2014/197 ANNONSERING AV KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDEN Skrivelse från kommunkansliet. Kommunfullmäktiges sammanträden annonserades under föregående mandatperiod i tidningarna Barometern/Oskarshamntidningen och Östra Småland/Nyheterna, samt anslogs på kommunens anslagstavla i kommunhuset och på kommunens hemsida Annonseringen sker cirka tio dagar innan mötet. ar till mötet finns i kommunhusets reception samt på kansliavdelningen. Till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare skickas handlingarna. AU 14 okt 2014 Arbetsutskottet enades om att för kommunkansliet poängtera att annonseringen av kommunfullmäktiges sammanträden på kommunens hemsida måste göras tydligare. Kommunfullmäktige beslutar att sammanträdena under mandatperioden annonseras enligt ovanstående.

19 19 Kf 30 KS 2014/086 RAPPORT: EJ VERSTÄLLDA GYNNANDE BESLUT ENLIGT SoL OCH LSS I 16 kap socialtjänstlagen (SoL) finns en rapporteringsskyldighet avseende ej verkställda gynnande beslut enligt 4 kap 1 SoL. I 28 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) finns en rapporteringsskyldighet beträffande ej verkställda gynnande beslut enligt 9 LSS. Till kommunfullmäktige ska socialnämnden lämna en statistikrapport över hur många gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från dagen för respektive beslut, samt om det finns beslut som har avbrutits. Uppgifterna i rapporten ska vara avidentifierade, så det går inte att se vem beslutet gäller. Socialnämnden ska inte heller ange skälen till varför de rapporterade besluten inte är verkställda. Meningen är inte att skapa en diskussion kring enskilda ärenden. Ej verkställda beslut enligt SoL: Den 30 september 2014 Det finns tre beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum; två beslut om särskilt boende och ett beslut om trygghetslarm. Ej verkställda beslut enligt LSS: Den 30 september 2014 Det finns inget beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Avbrott i verkställigheten Den 30 september 2014 Det finns inga beslut som rapporterats med avbrott i verkställigheten överstigande tre månader från datum för avbrott. Kommunfullmäktige lägger rapporten till handlingarna.

20 20 Kf 31 KS 2014/220 RENGÖRINGS-/SOTNINGSTAXOR Förslag till taxor för utförande av rengöring/sotning enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter. Bilaga. Kommunfullmäktige fastställer taxorna för utförande av rengöring/sotning att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

21 21 Kf 32 KS 2014/220 TAXOR FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL Förslag till taxor för utförande av brandskyddskontroll enligt lagen om skydd mot olyckor samt tillhörande föreskrifter. Bilaga. Kommunfullmäktige fastställer taxorna för utförande av brandskyddskontroll att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

22 22 Kf 33 KS 2014/220 TAXOR FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Förslag till taxor för räddningstjänstens verksamhetsområde. Bilaga. Kommunfullmäktige fastställer taxorna för räddningstjänstens verksamhetsområde att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

23 23 Kf 34 KS 2014/220 MILJÖNÄMNDENS TAXOR FÖR TILLSYN OCH PRÖV- NING ENLIGT MILJÖBALKEN OCH LIVSMEDELS- LAGEN Förslag till ändring och tillägg i miljönämndens taxor för tillsyn och prövning, samt förslag till revidering av timtaxan. Bilaga. Kommunfullmäktige fastställer miljönämndens taxor för tillsyn och prövning, samt höjer timtaxan från 750 kr till 780 kr att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

24 24 Kf 35 KS 2014/220 PLAN- OCH BYGGLOVSTAXA INKLUSIVE KART- OCH MÄTTAXA Taxan avser avgifter inom byggnadsnämndens verksamhet i ärenden om plan, lov, förhandsbesked och anmälan, nybyggnadskarta, m.m. (Sveriges Kommuner och Landstings taxa). I förslaget till taxa fastställs justeringsfaktorn N till 0,7. Kommunfullmäktige antar taxan för prövning enligt plan- och bygglagen att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

25 25 Kf 36 KS 2014/220 TAXOR FÖR TEKNISKA KONTORETS TJÄNSTER Förslag till taxa för tidsersättning för administrativa tjänster, kopiering, samt avgifter för lån och diverse material och tjänster. Avgifterna höjs med cirka 3 procent. Bilaga. Kommunfullmäktige antar taxorna för tekniska kontorets tjänster att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

26 26 Kf 37 KS 2014/220 TAXOR FÖR MÖNSTERÅS KOMMUNS ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING Förslag till taxor för Mönsterås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. Bilaga. Kommunfullmäktige fastställer taxorna för Mönsterås kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

27 27 Kf 38 KS 2014/220 RENHÅLLNINGSTAXA FÖR MÖNSTERÅS KOMMUN Förslag till taxor för hämtning, borttransport och destruktion av avfall. Bilaga. Kommunfullmäktige fastställer renhållningstaxorna för Mönsterås kommun att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

28 28 Kf 39 KS 2014/220 TAXOR FÖR HYRA AV KLUBBLOKALER Förslag till nya taxor i klubblokalerna i föreningsnämndens lokaler och förhyrda fastigheter. Bilaga. Kommunfullmäktige fastställer taxorna för klubblokaler att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

29 29 Kf 40 KS 2014/220 TAXA FÖR KOST VID KORTTIDSVISTELSE ENLIGT LSS Socialnämnden föreslår att avgifterna för mat i samband med korttidsvistelse höjs med 4 6 procent. Det innebär 0-6 år 70 kr/heldag och 35 kr/halvdag, 7-12 år 84 kr/heldag och 42 kr/halvdag, år 90 kr/heldag och 45 kr/halv-dag, samt 16 år kr/heldag och 52 kr/halvdag. Kommunfullmäktige fastställer avgifterna för mat vid korttidsvistelse enligt LSS att gälla från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

30 30 Kf 41 KS 2014/220 TIMERSÄTTNING ENLIGT LAGEN OM VALFRIHETS- SYSTEM (LOV) Socialnämnden föreslår att ersättningen enligt lagen om valfrihetssystem höjs från 421 kronor/timme till 431 kronor/timme avseende omsorg/ service, och ersättningen för enbart service från 383 kronor/timme till 393 kronor/ timme. Bilaga. Kommunfullmäktige beslutar att höja ersättningen avseende omsorg/service till 431 kronor/timme exklusive moms och avseende enbart service till 393 kronor/timme exklusive moms från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

31 31 Kf 42 KS 2014/220 SOCIALNÄMNDENS TAXOR INOM OMSORGEN Förslag till taxor för socialnämndens omsorgsverksamhet. Bilaga. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa taxor för socialnämndens omsorgsverksamhet i enlighet med bilaga. Taxorna gäller från och med den 1 januari 2015 och tills vidare.

32 32 Kf 43 KS 2014/125 SVAR PÅ MOTION: MÖJLIGGÖR KÖRKORTS- UTBILDNING VID MÖNSTERÅSGYMNASIET! Motionens syfte Yttrande Diskussion Motion inlämnad av Eva-Karin Holgersson (MP). Motionären vill att en modell inkluderat uppskattade kostnader utformas för hur eleverna vid Mönsteråsgymnasiet ska kunna erbjudas körkortsutbildning. Yttrande från barn- och utbildningsnämnden föreligger: Kommunfullmäktige har vid två tidigare tillfällen behandlat motioner om att erbjuda körkortsteori inom gymnasieutbildningen. Regeringsrätten har fastslagit att körkortsutbildning vid gymnasieskolor är tillåten endast när det ger behörighet som yrkesförare. Kalmar kommun har inrättat ett körkortsstipendium som elever på fordonsprogrammet kan söka, villkor är att med flit delta i utbildning, ha god närvaro, o.s.v. Det finns kommuner som erbjuder delar av körkortsutbildning på elevernas fritid, utanför undervisningstiden. Om Mönsteråsgymnasiet ansvarsområde ska utökas med körkortsutbildning på elevernas fritid måste ett sådant beslut finansieras med nya budgetmedel. Eje Wadebro (M) framhåller att det är attraktivt att kunna erbjuda körkortsutbildning och beklagar att Mönsteråsgymnasiet inte kan det. Sarah Johansson (C) påpekar att lagen inte medger körkortsutbildning på skoltid, erinrar om möjligheten att inrätta ett stipendium, och yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till avslag på motionen. Robert Rapakko (S) säger att en statlig utredning om möjligheten att erhålla csn-lån till körkortsutbildning pågår, samt yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till avslag på motionen. Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen med den motivering som framgår av barn- och utbildningsnämndens yttrande.

33 33 Kf 44 KS 2014/043 SVAR PÅ MOTION OM BEHOVET AV MER UTBILDNING FÖR VIKARIER Motionens syfte Yttrande AU 16 sep 2014 KS 7 okt 2014 AU 14 okt 2014 Yttrande KS 4 nov 2014 Motion inlämnad av Kochar Ismaill Ahmad (S) och Renée Solstad (S). Motionärerna vill att kommunen, utöver brandövning, lyftteknik och medicindelegering, ger våra outbildade vikarier inom äldreomsorgen och omsorgen för funktionshindrade 2-3 dagars utbildning inom det område han/hon ska arbeta, samt att all vårdpersonal inom äldreomsorgen och omsorgen för funktionshindrade genomgår utbildning för hjärt- och lungräddning. Socialnämndens yttrande enligt 61/2014. Av yttrandet framgår att alla vikarier får utbildning i brand, lyftteknik och medicindelegering samt går bredvid ordinarie personal två-fyra dagar, vanligtvis två kvällsturer och två dagturer. De som behöver går bredvid fler dagar. I maj 2013 beslutade enhets-cheferna att all vård- och omsorgspersonal ska genomgå utbildning i hjärt- och lungräddning vart tredje år. Arbetsutskottet föreslog kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige att motionen anses besvarad, eftersom det som föreslås i motionen redan genomförs. Kochar Ismaill Ahmad (S) uppgav att den utbildning som avses i motionen inte endast handlar om brand, lyftteknik, medicindelegering, o.s.v. utan också om utbildning i de diagnoser omsorgstagarna har som vikarien ska arbeta med. Kommunstyrelsen beslutade efter diskussion att återremittera motionen till arbetsutskottet för komplettering av förslaget till motionssvar. Kommunkansliet fick i uppdrag att ta fram förslag till komplettering av motionssvaret i samarbete med socialchefen. Kompletterande yttrande från socialchef Eva Augustsson föreligger. Robert Rapakko (S) föreslog att även vikarierna ska genomgå hjärt- och lungräddning innan tjänstgöring. Kommunstyrelsen beslutade att inte ta ställning till förslaget eftersom socialförvaltningen beslutar om behovet av utbildning. Förslaget överlämnas till socialnämnden. Kommunfullmäktige beslutar att, eftersom ansvaret för utbildning av vikarier ligger hos enhetscheferna, överlämna motionärernas synpunkter till socialförvaltningen. Därmed anse motionen besvarad.

34 34 Kf 45 KS 2014/242 MEDBORGARFÖRSLAG ANGÅENDE INSAMLING AV FÖRBRUKADE BATTERIER Medborgarförslag inlämnat av Margit Sahlberg, Johan Skyttes väg 26, Ålem. Förslagets syfte Förslagsställaren vill att en behållare för förbrukade batterier sätts upp i entrén till Torshagas äldreboende. Medborgarförslaget överlämnas för handläggning till kommunstyrelsen.

35 35 Kf 46 KS 2014/248 MOTION: FARTHINDER PÅ ÖSTRA OKNEBÄCKS- VÄGEN Motionens syfte Motion inlämnad av Lejla Bajraktarevic. Motionären vill att tekniska kontoret får i uppdrag att dels ta fram effektiva farthinder på Östra Oknebäcksvägen, dels se över hela kommunen om det finns fler områden där farthinder kan behövas. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

36 36 Kf 47 KS 2014/249 MOTION: FRÅN SÄRVUX TILL LÄRVUX Motionens syfte Motion inlämnad av Michael Carlsson och Lejla Bajraktarevic. Motionärerna vill att Mönsterås kommun ändrar skolnamnet Särvux till Lärvux särskild utbildning för vuxna. Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

37 37 Kf 48 NÄSTA MÖTE Nästa sammanträde med kommunfullmäktige äger rum måndagen den 15 december 2014 kl i Blomstermåla Folkets Hus.

Kommunfullmäktige 2014-05-26 1 (16)

Kommunfullmäktige 2014-05-26 1 (16) Sida 1 (16) Plats och tid Tillingeskolan, Timmernabben, måndagen den 26 maj kl. 18.30 20.00 ande Roland Åkesson (C) Robert Rapakko (S) Ann Petersson (C) Emma Magnusson (C) Inga Jonsson (C) Kochar Ismaill

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-10-20 1 (13)

Kommunfullmäktige 2014-10-20 1 (13) Sida 1 (13) Plats och tid Mönsterås Bibliotek, måndagen den 20 oktober 2014 kl. 18.30-19.30 ande Roland Åkesson (C), ordf 1-2 Robert Rapakko (S) Ann Petersson (C) Renée Solstad (S) Emma Magnusson (C) Lars

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Roland Åkesson (C), ordförande. Jens Robertsson och Lars Hollner Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-14 1 (19) Plats och tid Kommunhuset den 14 april 2015 kl. 08.00 12.00 ande Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson (C) Britt-Marie Domeij (M) Robert Rapakko

Läs mer

KUNGÖRELSE OCH KALLELSE

KUNGÖRELSE OCH KALLELSE Sida 1 (17) Plats och tid Skogsdungen, Mönsterås bibliotek, kl. 18.30 19.15 ande Roland Åkesson (C) Robert Rapakko (S) Ann Petersson (C) Marie-Louise Askbom (S) Emma Magnusson (C) Christer Carlsson (S)

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2014-03-05 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.30 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Daniel Backenius (C) Inga Jonsson (C) Håkan Sjöborg (C) Britt-Marie Domeij (M) 18-33 Rune Carlsson (KD) Renée Solstad

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 1 (17) Britt-Marie Domeij. Lars-Jonny Andersson (KD) Britt-Marie Domeij och Lars Hollner

Kommunstyrelsen 2015-05-05 1 (17) Britt-Marie Domeij. Lars-Jonny Andersson (KD) Britt-Marie Domeij och Lars Hollner Sida 1 (17) Plats och tid Kommunhuset den 5 maj 2015 kl. 07.45 16.00 ande Roland Åkesson (C), ordf Jens Robertsson (C), 70 Ann Petersson (C) Lennart Karlsson (C) Emma Magnusson (C) Britt-Marie Domeij (M)

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00

Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139. Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Barn- och utbildningsnämnden 2013-11-13 139 Plats och tid Centralskolan Rottingen, 2013-11-13, kl 13.00 15,00 Beslutande Jacqueline Doohan (C), ordförande Anna-Lena Josefsson (C) Jusuf Causevic (C), 114-121

Läs mer

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21

Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Omvårdnadsnämnden 2012-11-21 Sida Innehållsförteckning Verksamhetsinformation... 1 Anmälan av delegationsbeslut... 2 Omvårdnadsnämndens protokoll... 3 Ansökan om kommunal hjälp till UFA- ungdom, fritid, arbete... 4 Yttrande över motion

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-01-27 Anslags nedtagande: 2015-02-18 Socialnämnden 2015-01-22 1 (12) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-01-22, kl. 9.30-12.05 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunfullmäktige 2009-03-30 Sida 1 av 15 Plats och tid: Folkets Hus, kl. 18.30 19.55 BESLUTANDE Ledamöter: Robert Mörk (S) Eric Arvidsson (C) Roland Halvarsson (V), vice ordf. Monica Littorin (V) Annika

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S)

Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia Ingvarsson (S) 2012-03-14 1 (6) Plats och tid Marint centrum, kl. 08.00 08.20 Beslutande Anders Johnsson (M), ordförande Stefan Lamme (M) tjänstgör för Håkan Erlandsson (C) Christer Vigren (ÖP) Karl-Erik Olsson (S) Pia

Läs mer

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50

Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Motala-Vadstena vatten- och renhållningsnämnd 2007-01-09 1 Plats och tid Sammanträdesrummet KS-salen, Kommunhuset, Motala Tisdag 2007-01-09, kl 14.00-14.50 Beslutande Kenneth Simonsson (m) Ordförande,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30

Socialnämnden Sammanträdesdatum Blad 2011-01-03 1. Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 2011-01-03 1 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl 19.00 20.30 Beslutande Henrik Kvennberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Jessica Ashworth, (m), ledamot Birgitta Krüger

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m)

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag HOFORS KOMMUN. Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Daniel Nyström (m) Socialnämnden 2008-01-31 1 (1 12) Tid och plats Kommunhuset Stollen kl 08.15 12.00 ande Diana Blomgren (s) ordförande Magnus Andersson (s) Maria Pärssinen (s) Binita Paues (s) 1-4, 6-12 Birgit Winges (v)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande

Yvonne Dahlqvist. Justeringstid Socialkontoret 2008-12-11 kl. 11.00 Paragrafer 104-117. Bosse Svensson, Sekreterare. Eva Aronsson, Ordförande Sida 1 Sammanträdesdatum 2008-12-03 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 8.00 10.40 Beslutande Eva Aronsson (c), ordförande Pia Fahlgren (c) Erik Mali (s) Kerstin Karlberg (s) Lena Brolin (m) Yvonne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16

ANSLAG/BEVIS. Conny Larsson (s) Lars Bohman (s) Peter Tillman (v) Jan-Åke Ahlin Inger Karlsson. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2010-12-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (11) 2010-12-08 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.15 Beslutande Inga-Britt Ritzman (s) Siw Lunander (s) Östen Karlsson (c) Gunnel Hedström (s) Magnus Andersson

Läs mer

Protokoll 2013-10-30

Protokoll 2013-10-30 2013-10-30 Socialnämnden Plats och tid Kumla, 2013-10-30, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Lars Malmberg (S) Göran Andersson (M) Sölve Persson (S) Barbro Backlund (FP) Agneta Eriksson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1 (8)

Sammanträdesprotokoll 1 (8) Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Garvaren Röd, kl. 13.15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Sten Fransson, Ordförande (S) Lena Kandergård, 1:e vice ordförande (S) Börje Wahlund, 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2003-02-24 1 (20) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2003-02-24 kl. 19.00-20.30. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Per Eriksson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Vård- och omsorgsutskottet

Vård- och omsorgsutskottet Sida 1/11 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl. 13.30 14.45 Beslutande Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande Anette Hallberg (S) Agnetha Persson (C) Thomas Löfgren (M) Pernilla Ekelund

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Socialutskottet 2014-09-18 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 18 september 2014 kl 08.30-14.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2015-09-23 Anslags nedtagande: 2015-10-15 Socialnämnden 2015-09-17 1 (18) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2015-09-17, kl. 9.30-11.30 Beslutande: Gruppmöte: 8.00-9.30 Roger Rydström (S), ordf. Else-Marie Frisk (S) Risto Laine (S)

Läs mer

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS

Tallgården, Östervåla, 19 juni 2014, kl 09.30. Sekreterare Paragrafer 63-75 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Sammanträdesdatum Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00 14.00 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Olof Nilsson (S), ersättare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-03-04 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Skeppet Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Thomas Danielsson (C) Jan Rohlén (S) Ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2015-08-17 1(14)

Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Socialnämnden 2015-08-17 1(14) Plats och tid Nämndrummet kl 13.00-16.30 Beslutande Solweig Gard (S) ordförande Margareta Ivarsson (C) Anders Englund (S) ersätter Daniel Hjelm (S) Jan Jansson (S) ersätter

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s

Kommunhuset, Revelj 2014-06-11 kl 13.00 15.30. Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sammanträdesprotokoll 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 15.30 Beslutande Per-Inge Pettersson, c, ordf Göran Lundberg, s Sture Persson, m Eva Svedberg, s Gunilla Aronsson, c Stig Andersson,

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-10-22 1(11) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-10-22 1(11) Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.00 ande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Ersättare Tjänstemän Kent Lagrell (M) ordförande Jim Adolfsson

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 09.30-.30 Beslutande Övriga närvarande Ida Bornlykke (S), ordförande Sejdi Karaliti (S) Marianne Åkerblad (M) Gunnel Andersson (M) Lars Erik Ottosson (SPI) Mona Nihlén

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 224 Plats och tid Kommunhuset, Åstorp kl 17.00-18.00 Beslutande Hans-Ingvar Jönsson (c), ordförande Gull-Britt Svensson (s) Mats Kroon (m) Gunilla Karlsson (s) Ronny Sandberg (s) Lennart

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Spinnerskan i Mark AB 2015-06-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 10.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Anders Andersson FP S Per-Elof Isaksson Barbro Petersson S Tommy

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21)

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 21. Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Nr 21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2005-10-11 1(21) Plats och tid Melleruds kommunkontor, tisdagen den 11 oktober 2005, klockan 08.30-12.15, 13.00 16.45 Beslutande Robert Svensson (c) Johnny Stücken

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2011-09-05 174 (178) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 5 september 2011, kl 10.00-13.30 Beslutande Camilla Anglemark (S), ordf Jörgen Larsson (S) Björn Andersson (M) Övriga deltagande Karl-Erik

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00

Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 2015-03-24 1 (17) Plats och tid ande Övriga närvarande Kommunhuset rum Dalen Tisdagen den 24 mars 2015 kl 18:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt

Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson (kd) Per-Olof Hermansson tjänstgör för Margareta Löfgren (m) (c) Leif Sternfeldt Sammanträdesdatum Sida 1 (13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30-10.30. Ajournering och paus klockan 09.25 10.00. Beslutande (s) Pelle Pellby (s) Barbro Petersson (s) Ulf Svenson

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S)

Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo (FP) Jan Plantin (M) Kristina Pettersson (S) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 12.30 16.00 Beslutande Karl-Arne Larsson (C), ordförande Åke Malmqvist (MP) ersättare för Susanne Stambolidou Tellebo

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30

Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 1 (13) Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset Torsdagen den 22 maj 2014 kl 18:00 19:30 Jessica Ashworth (M), Ordförande Harriet Paulsson (C), 1e vice ordförande Anders

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-06-10

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-06-10 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.20 ande Emma Magnusson (C) Inga Jonsson (C) Åsa Ottosson (M) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée Solstad (S) Gerd Johansson

Läs mer

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla

BEVIS/ANSLAG Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunkontorets anslagstavla Kommunstyrelsen 2011-05-10 1(6) Plats och tid Kommunkontorets nedre sammanträdesrum, kl.16.30 Beslutande Ingemar Nyman, ordförande (M) Dagmar Schröder, 1: e vice ordförande (S) Maria Bahlenberg, 2: e vice

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-11-14 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-15.30 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Bertil Nilsson (m), ordförande Åke Hallemyr (kd), ersätter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Gunilla Eriksson, 88 Birgitta Harsbo Roger Lindgren, 88 Inger Karlsson Annika Bäckman, 88 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-10-18 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.35 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström(s), 93 Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-28

Socialnämnden 2014-11-28 Socialnämnden 2014-11-28 Plats och tid Socialkontoret, Norrtälje, kl. 09.00-10.00, 10.30-11.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Sören Fredriksson, förvaltningschef Christer Eklund, sekreterare

Läs mer

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S) JÖNKÖPINGS KOMMUN Valnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-09 1 Plats och tid Kajutan, Rådhuset, Jönköping, kl. 11.00 11.45 Beslutande Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande Åke Johansson (C) 1:e vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2004-09-29 98 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 18.00 Beslutande Arne Ottosson (m), ordförande Inger Isaksson (kd) tj ers Gunnie Davidsson (c) Annelie Nyberg (fp)

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19

Christina Höij (m), 11-19 Rolf Antonsson (m), 11-19 Inger Eckert (kd) Ingrid Högman (kd) Stephan Karlsson (s), 11-19 11-22 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 17.15. Beslutande Närvarande ersättare Kristina Frigert (m), ordförande Göran Fahlgren (m), 2:e vice ordförande Lasse Andersson (m) Daniel

Läs mer

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS

Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare. Kommunkontoret 2013-04-25 ANSLAG/BEVIS Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdeslokalen Karpen, kl. 18.00 19.15 1 (13) Beslutande Se bilaga 1 Övriga deltagande Per Almström, kommunchef Stefan Didrik, sekreterare Utses justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2015-01-27 2 (15) SOCIALNÄMNDEN. Övriga närvarande 2015-01-27 1 (15) Plats och tid ande Kommunhuset sammanträdesrum Dalen Tisdagen den 27 januari 2015 kl 18:00 21:00 Anders Magnhagen (S), ordförande Jessica Ashworth (M), 1:e vice ordf Maria Truedsson (MP),

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stora Vänortsrummet 17 september 2015 klockan 13:30-14:20 Beslutande Bertil Carlsson (S) ordförande Sarah Andersson (S) vice ordförande Patrik Jonsson (S) Karin Vistmyr (S) Torbjörn Nyholm

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V)

Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo. Agneta Carlsson (S), ej 126 på grund av jäv Lars-Erik Hedlund (V) 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 17:00-17:10 Paragrafer Beslutande Ida Nilsson (C), ersättare för Ola Persson (C) Lena Gynnemo (C) Gunilla Ingemyr (C) Bengt Hedelin (C) Åsa Rådhström (M),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-12 1 (5) Plats och tid Kommunhuset den 12 juni 2015 kl. 08.00 10.00 Beslutande Roland Åkesson (C), ordförande Britt-Marie Domeij (M) Lars Hollner (S) Ann Petersson

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-01-26 kl 08:30 ande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Robin Holmberg tjg ers för Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00

Socialnämnden 2011-01-13. Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Socialnämnden 2011-01-13 Plats och tid: Beslutande: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 09:00-10:00 Mikaela Waltersson (M), ordförande Gullvi Johansson (S) Magnus Ackerot (M) Stefan Hansson

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S

Kommunhuset, Revelj 2013-09-11 13.00 17.00. Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 13.00 17.00 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, Kd Sylve Rydén, S Gunilla Aronsson, C, Stig Andersson,

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll

Ingrid Karlsson. Teo Zickbauer. Kristina Valtersson (c) Omid Hassib (v) Gudrun Johansson (kd) för Viktor Thorell (fp) 1(7) Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll 1(7) 2009-09-08 Socialnämndens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 13.30-16.00 ande Ingrid K Karlsson (s) Teo Zickbauer (s) Kristina Valtersson (c) Omid

Läs mer

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente

Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Antal sidor 11 Miljö-, bygg- och räddningsnämnens reglemente Utarbetat av: Strategi och näringslivsavdelningen, Annette Lauritzen Karlsson Antagen av, datum och Kommunfullmäktige, 2010 11 30 133 Reviderad,

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13 1 (20) Britt-Marie Domeij

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13 1 (20) Britt-Marie Domeij Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-01-13 1 (20) Plats och tid Kommunhuset den 13 januari 2015 kl. 08.00 12.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Roland Åkesson (C), ordförande Jens Robertsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2013-03-05 35 Plats och tid Mobergsalen kommunhuset Emmaboda, 2013-03-05, 13:00 14:30 Beslutande Övriga deltagare Tema Ann-Marie Fagerström (s) ordförande Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 1 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-18.50 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef och sekreterare Utses att justera Lars Kyrkeryd (m) och Linda Danielsson

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Justerare. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunfullmäktige 2010-09-20 1 (1-11) Plats och tid Torsåkers Bygdegård, kl 17.30-18.00 ande se sidan 2-3 Övriga närvarande se sidan 3 Diana Blomgren (S), Hans Backman (FP) Justeringens plats och tid Kommunkontoret,

Läs mer

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33

Ann Larsson, förvaltningschef Mariann Lundin, bitr förvaltningschef Lena Vilhelmsson, sekreterare Jörgen Karlsson, ekonom, 33 26-34 Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 13.00 16.00 Beslutande Leif T Johansson, (FP) ordförande Kristina Frigert (M), 1:e vice ordförande Elving Claesson (S) 2:e vice ordförande Christina

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ

ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Socialnämnden 2011.01.26 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet vårdcentralen kl 13.30-16.20 ande Övriga deltagande Stefan Westergren (S) ordförande Thomas Hansson (S) Kajsa Heed (S) Håkan Karlsson (C)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Heby kommuns författningssamling

Heby kommuns författningssamling Heby kommuns författningssamling KOMMUNFULLMÄKTIGE ISSN 2000-043X HebyFS 2014:12 Infördes i författningssamlingen den 4 april 2014 Kommunfullmäktiges arbetsordning Kommunfullmäktige beslutade 1 den 12

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-09.45 Beslutande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI), 1:e vice ordförande Ida Bornlykke (S), 2:e vice ordförande Figge Bergqvist

Läs mer

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186

Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-03-04 70 Rapport ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen m fl lagar. (AU 59) KS 2013-186 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets

Läs mer