A1:5: Att SSU och Socialdemokraterna utreder värnskattens nödvändighet (bifall)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A1:5: Att SSU och Socialdemokraterna utreder värnskattens nödvändighet (bifall)"

Transkript

1 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Beslutade motioner Antagna under SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti

2 Motioner från SSU- kongressen beslutade 5 Område A A1: Dags för en skattereform A1:1: Att SSU och Socialdemokraterna fastställer en gemensam nivå på bolagsskatten (avslag) A1:2: Att SSU och Socialdemokraterna driver att EU inför en transnationell skatt inom den finansiella sektorn A1:3: Att SSU och Socialdemokraterna utvärderar och utreder införandet av en förnyad förmögenhetsskatt A1:4: Att SSU och Socialdemokraterna arbetar för att den nuvarande fastighetsskatten ersätts med en enhetlig fastighetsskatt med 1 procent av den realistiska värderingen på fastigheten (avslag) A1:5: Att SSU och Socialdemokraterna utreder värnskattens nödvändighet A1:6: Att SSU och Socialdemokraterna arbetar för en höjd koldioxidskatt, där flygbränsle är inräknat A1:7: Att SSU och Socialdemokraterna arbetar för en reducering av momsen på miljöklassade produkter (avslag) A1:8: Att SSU och Socialdemokraterna arbetar för att inkomstskatten blir enhetlig vid reducering (avslag) A1:9: Att Socialdemokraterna och SSU påbörjar förhandlingar med samtliga demokratiska partier i riksdagen för en ny skatteproposition A2: Skattebas för europeisk social investeringsfond A2:1: Att SSU/SAP verkar för att det ska införas en fastighetsskatt på 0,25 % av fastighetens taxeringsvärde och år, men högst 1 % av hushållens inkomst, i hela EU för att finansiera en europeisk social investeringsfond (avslag) A3: Inför fastighetsskatt 45 A3:1: Att inför en fastighetsskatt på fastigheter med ett taxeringsvärde som är högre än 6 miljoner (avslag) 50 A4: Återinför valutareglering A4:1: Att SSU- förbundet ska verka för att återinföra valutareglering (avslag) 2

3 55 A5: Expropriera det svenska bankväsendet A5:1: Att ta beslut för en expropriering av det svenska bankväsendet (avslag) A6: Motion angående fackligt kollektiv kapitalbildning A6:1: Att Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund tar motionen, angående drivandet av en facklig kollektiv kapitalbildning, som sin egen och skickar den vidare till partikongressen (avslag) A7: Motion om införande av löntagarfonder A7:1: Att SSU skall verka för ett införande av löntagarfonder syftande till majoritetsägande i näringslivet. Varje privat företag måste bidra till dessa fonder med en andel av sin vinst. Detta kapital skall användas till uppköp av det berörda företagets aktier. Fonderna skall vara kollektiva utan individuell andel, de skall förvaltas av fackföreningarna och skall inte kunna nyttjas som handelsvara av den enskilde löntagaren (avslag) 75 A8: Det lagliga ockerlånet A8:1: Att ett tillägg görs i konsumentkreditlagen för att begränsa den effektiva räntan till högst 40 procent + vid var tid gällande referensränta (avslag) 80 A9: Avskaffandet av det kapitalistiska systemet A9:1: Att SSU- förbundet ska verka för att på sikt avskaffa kapitalismen som ekonomiskt system (besvarad) 85 Område B B1: Gemensamt ägande av infrastruktur 90 B1:1: Att SSU verkar för ett gemensamt ägande av allmänt nyttjad infrastruktur (avslag) B1:2: Att SSU verkar för fritt tillträde och nyttjande av gemensamt ägd infrastruktur (avslag) 95 B2: Modernisering kräver höghastighetståg B2:1: Att SSU och Socialdemokraterna verkar för att bygga ut det svenska tågnätverket med höghastighetsbanor 100 B3: Kollektivtrafik för framtiden B3:1: Att SSU- förbundet verkar för avgiftsfri kollektivtrafik på lokal och regional nivå (avslag) 105 B3:2: Att SSU- förbundet verkar för en vinstfri och gemensamt ägd kollektivtrafik (avslag) B3:3: Att SSU- förbundet verkar för en utbyggnad av kollektivtrafiken 3

4 110 B3:4: Att SSU- förbundet verkar för att all kollektivtrafik ska drivas med förnyelsebar energi B4: Inför nätneutralitet i Sverige 115 B4:1: Att nätneutralitet inför i Sverige (avslag) B4:2: Att SSU verkar för införandet av nätneutralitet i Sverige (avslag) 120 B5: CopySwede och privatkopieringsersättningen B5:1: Att SSU verkar för en omarbetning av lag 1960:729 i motionens anda (avslag) 125 B6: Motion om återinförande av Förköpslagen (den kommunala förköpsrätten) B6:1: Att SSU Skåne aktivt ska arbeta för att Förköpslagen (1967:868) ska återinföras (avslag) 130 B6:2: Att SSU Skåne aktivt ska arbeta för att SSU och Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti ska driva frågan om att återinföra Förköpslagen (1967:868) och därmed den kommunala förköpsrätten (avslag) 135 B7: Avskaffa datalagringsdirektivet B7:1: Att SSU verkar för avratifiserandet av datalagringsdirektivet B7:2: Att datalagringsdirektivet avratifiseras (besvarad) 140 Område C C1: Skapa en välfärd fri från vinstintressen C1:1: Att SSU- förbundet verkar för att vår gemensamma välfärd inte ska drivas med privata vinstintressen (avslag) C1:2: Att SSU- förbundet verkar för att enbart aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning blir de enda företag som får verka inom välfärden (besvarad) C2: Vinstfri välfärd! 155 C2:1: Att man inför en begränsning på hur mycket pengar som får tas ut ur välfärden (avslag) 160 C2:2: Att man ställer vissa krav som måste uppfyllas innan man får ta ut vinst (avslag) C2:3: Att man på sikt avskaffar vinsterna helt i välfärden (avslag) 4

5 C3: Motion om välfärdens framtid C3:1: Att SSU aktivt deltar i att kritiskt utvärdera och hitta alternativ till de marknads- och valmodeller som blivit norm inom offentlig sektor (besvarad) C3:2: Att SSU står upp för samhällsmedborgarnas rätt att kunna på hög och likvärdig kvalitet i alla skattefinansierade välfärdsverksamheter, och på så sätt motverkar den trend där ansvaret läggs på en enskilde att välja en utförare som håller högre kvalitet än en annan utförare. Det allmänna utbudet av välfärdstjänster ska hålla en så hög och likvärdig nivå att det stora flertalet inte upplever något behov av tilläggstjänster (besvarad) C3:3: Att SSU ska verka för att en ickevinst- princip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg. Skattepengar avsedda för välfärd ska gå till välfärd, inte privata vinster (besvarad) C3:4: Att SSU ska verka för att Lagen om valfrihet (LOV) rivs upp (besvarad) C3:5: Att SSU tillsammans med LO initierar ett långsiktigt arbete för att identifiera sektorer som på grund av deras centrala funktion för vår gemensamma välfärd bör undandras marknadsekonomin och underställas demokratisk kontroll, samt utarbeta strategier för hur denna demokratiska kontroll ska utövas och hur dessa sektorer ska organiseras för att bidra till största möjliga samhällsnytta (avslag) 185 C4: För en gemensam välfärd C4:1: Att SSU verkar för en välfärd fri från privata vinstintressen (besvarad) 190 C4:2: Att SSU verkar för en gemensamt ägd, finansierad och styrd välfärd (avslag) C5: Slopa den fria etableringsrätten för friskolor! 195 C5:1: Den fria etableringsrätten för friskolor ska slopas, och att den berörda kommunen vid nyetableringar ska ges vetorätt C6: Offentlighet och insyn 200 C6:1: Att SSU verkar för att offentlighetsprincipen ska gälla i all skattefinansierad välfärd, även den i privat regi 205 C7: Förstatliga Apoteket C7:1: Att Apoteket ska förstatligas (avslag) 210 Område D D1: 6 veckors semester 5

6 215 D1:1: Att SSU- förbundet antar motionen som sin egen och kämpar för att införa 6 veckors semester (avslag) D2: Generell arbetstidsförkortning till 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön 220 D2:1: Att arbetstiden förkortas till 6 timmar över hela arbetsmarknaden (avslag) D2:2: Att lönerna och deras utveckling förblir opåverkade (avslag) 225 D3: Kvotering till bolagsstyrelser D3:1: Att SSU- förbundet verkar för införande av kvotering till börsbolagsstyrelser 230 D4: Lagstifta om könskvotering i bolagsstyrelse D4:1: SSU skall aktivt jobba för att könskvotering i bolagsstyrelser skall lagstiftas (avslag) D5: Motion om lika lön för lika arbete D5:1: Att Diskrimineringslagen ändras, så att kravet på årliga lönekartläggningar återinförs, liksom regeln att bara arbetsgivare med färre än tio anställda undantas kravet på att skriftligen kunna redovisa lönekartläggningen D5:2: Att det införs sanktioner mot de arbetsgivare som inte bryr sig om att följa lagens krav på lönekartläggningar och jämställdhetsplaner D5:3: Att föräldraförsäkringen individualiseras D6: Motion om föräldraledighet 250 D6:1: Att SSU verkar för en femdelad föräldraledighet, där ena föräldern får 40 % av tiden, den andra föräldern 40 % av tiden, och att de resterande 20 % används frivilligt efter varje familjs ekonomiska förmåga att verka för ett jämställt föräldraskap (avslag) 255 D7: Att aktivt motarbeta diskriminering vid anställning D7:1: CV:n hanteras anonymt av arbetsgivaren medan arbetsförmedlingen har tillgång till personuppgifterna kopplade till CV:t 260 D8: Kompetensprov för utrikesutbildade 265 D8:1: Att kompetensprov ska införas i Sverige för att tillvara på alla individers kunskap (avslag) 6

7 D9: Kvalifikationskrav för A- kassan 270 D9:1: Att SSU antar motionen som sin egen (avslag) D10: Decentralisering av myndigheter 275 D10:1: Myndigheternas kontor placeras för att funka som en arbetsmarknadsåtgärd samt en åtgärd för att motverka avbefolkningen av glesbygden (avslag) D11: En socialiserad och miljövänlig bilindustri D11:1: Att SSU Skåne ska driva att svenska staten ska ta över SAAB:s materiella och immateriella tillgångar efter en konkurs (avslag) D11:2: Att SSU Skåne ska driva att de som arbetar på SAAB ska driva företaget när det kommit i statens ägo (avslag) D11:3: Att SSU Skåne ska driva att produktionen ska läggas om till tillverkning av miljöbilar och miljöbussar (avslag) D11:4: Att SSU Skåne ska driva att SAAB ska utveckla kollektivtrafiklösningar i samarbete med Västragötalandsregionens förtroendevalda (avslag) D11:5: Att motionen skickas till SSU:s nästa förbundskongress (avslag) 295 D11:6: Att motionen skickas till den socialdemokratiska riksdagsgruppen (avslag) Område E 300 E1: Friheten att döda måste begränsas! E1:1: Att SSU tar motionen som sin egen om svensk nollvision inom rökning (avslag) 305 E2: Motion alkoholpolitik E2:1: Att utöka och förbättra ANT- undervisningen i skolorna (avslag) E2:2: Att satsa på fler drogfria miljöer (fritidsgårdar t.ex.) (avslag) 310 E2:3: Att man ska satsa på föreningsliv, fritidsgårdar och stöd till ungdomsidrotten (avslag) E2:4: Att man ska förbjuda öl- och tobaksreklam (avslag) 315 E2:5: Att snabbvinsatser bara ska få säljas på systemet E2:6: Att man bygger ut behandlingshemmen för att täcka behoven (avslag) E2:7: Att mans ka skärpa kontroll över de som har utskänkningstillstånd (avslag) 7

8 320 E2:8: Att man ska öka tullens resurser (avslag) E2:9: Att man ska införa möjligheter för missbrukare att välja vård istället för straff (avslag) 325 E3: Subventionera P- piller och minipiller E3:1: Att SSU ska verka för att preventivmedel kraftigt subventioneras för unga mellan år 330 E4: Ökad kondomanvändning Ett ämne fallet i glömska! E4:1: Tillgängligheten av kondomer på allmänna inrättningar och platser ska öka 335 E5: Fria preventivmedel! E5:1: Att SSU arbetar för fria preventivmedel E6: Vikten av hänsyn till anknytningspsykologi E6:1: Att SSU- förbundet ska verka för att större hänsyn tas till barns anknytning under de första levnadsåren och dess faktiska förälder- barn- relation än biologiska band när man bedömer var ett barn ska bo och vem/vilka som ska vara barnets vårdnadshavare E6:2: Att SSU- förbundet ska verka för att anknytningspsykologi ska ha stor betydelse i svensk socialpolitik som rör barn 350 E7: Ska bra tänder vara en klassfråga? E7:1: Att SSU- förbundet arbetar aktivt för kostnadsfri tandvård 355 E8: Motion om omskärelse av pojkar E8:1: Att SSU inte går med på omskärelse av pojkar under 18 år utan medicinsk grund (avslag) E8:2: Att SSU driver frågan mot att Sveriges landsting ska informera och skapa opinion mot omskärelse av pojkar på annan grund än rent medicinskt (besvarad) E8:3: Att SSU verkar för att det enligt lag blir förbjudet och straffbart att utföra ingrepp så som icke- medicinskt motiverad omskärelse på barn överlag (besvarad) E9: Motion om psykisk ohälsa 370 E9:1: Att SSU verkar för att väntetiden på en skolpsykolog/kurator skall vara max 2 veckor ifrån första kontaktdag (avslag) 8

9 E9:2: Att SSU verkar för att alla elever skall kallas till psykolog/kurator precis som vi kallas till en fysiolog. Detta för att ta ner trösklarna och att upptäcka fara och ohälsa i tid (avslag) 375 E10: Barn- och ungdomspsykiatrin E10:1: SSU ska verka för att utveckla barn och ungdomspsykiatrin (avslag) 380 E10:2: SSU ska verka för att ett barn ska få den hjälp denne behöver, oavsett om en av vårdnadshavarna motsätter sig detta (avslag) 385 E11: Allas rätt till samtal med kurator E11:1: Att SSU verkar för att obligatorisk kuratorsamtal införs på grund- och gymnasieskolan (avslag) 390 E12: Kvinnosjukdomen endometrios E12:1: Att SSU driver krav på ökad information om och bättre diagnostik av endometrios (avslag) E12:2: Att SSU driver krav på subventionering av läkemedel som minskar sjukdomens verkningar (avslag) E12:3: Att SSU driver krav på att endometrios ska omfattas av Försäkringskassans särskilda högriskskydd (avslag) E12:4: Att SSU driver krav på nationella riktlinjer införs för endometriosvården (avslag) E13: Surrogatmödraskap E13:1: Att SSU kraftfullt tar avstånd ifrån möjligheten till legalt surrogatmödraskap, vari den presumtiva föräldern/föräldrarna tillåtits köpa sig tillgång till surrogatmoderns kropp i Sverige E13:2: Att SSU verkar för kvinnornas rätt till sin egen kropp i hela världen E14: Utrota barnfattigdomen 415 E14:1: Att SSU arbetar aktivt med att utrota barnfattigdomen (avslag) E14:2: Att SSU utreder vilka åtgärder som krävs för att lyfta dessa familjers ekonomiska nivåer till en rimlig standard (avslag) 420 E14:3: Att barnkonventionen införs som svensk lag E14:4: Att SSU ordnar kostnadsfria fritidsaktiviteter i utsatta områden där barnfattigdomen är utbredd (avslag) 9

10 E15: Inför en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning E15:1: Att SSU- förbundet verkar för införandet av en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning E16: Inför en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning! 435 E16:1: SSU verkar för införandet av en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning E17: Ändra personnumrets uppbyggnad 440 E17:1: Att Skånes SSU- distrikt skall driva frågan om könsneutralt personnummer (avslag) E17:2: Att alla nyfödda barn skall få könsneutrala personnummer E17:3: Att myndiga skall få rätt att begära en ändring av sitt personnummer 445 E17:4: Att motionen skickas till den Socialdemokratiska riksdagsgruppen (avslag) 450 Område F F1: En hållbar tillväxt F1:1: Att SSU ska verka för inrättandet av en statlig riskkapitalfond i syfte att möjliggöra omställning, klimatsmarta investeringar och innovationsforskning F1:2: Att SSU ska verka för en utvidgning av ROT- avdraget för hyresvärdar som renoverar eller bygger om sina fastigheter, förutsatt att standardförbättringen innebär en energieffektivisering (avslag) F1:3: Att SSU ska verka för inrättandet av miljökonsekvensmärkning av konsumtionsvaror (besvarad) F1:4: Att SSU ska verka för att EU ska rikta om sitt produktionsstöd från den miljöskadliga produktionssektorn till förmån för grön forskning och infrastruktur i Europa (avslag) F1:5: Att SSU verkar för att en permanent stimuleringsåtgärd inrättas för renovering och ombyggnad av hyresrätter som leder till energieffektivisering i jämförelse med standardutförandet F2: Koldioxidransonering med personliga kvoter minskar både klyftorna och utsläppen 475 F2:1: Att SSU- förbundet verkar för att utreda möjligheten att införa ett koldioxidransoneringssystem som baseras på personliga utsläppskvoter (avslag) 10

11 F3: Dags för nytänkande inom klimat- och miljöområdet! 480 F3:1: SSU och Socialdemokraterna verkar för att det genomförs en SOU om hur ett system med personliga utsläppsrätter skulle kunna genomföras i Sverige (avslag) F4: Hållbar stadsutveckling F4:1: Att se över möjligheterna att införa miljökonsekvensbeskrivningar vid bostadsbyggande F4:2: Att se över möjligheterna att införa socialkonsekvensbeskrivningar vid bostadsbyggande F5: Motion om miljövänligare alternativ F5:1: Att SSU tar motionen som sin egen, samt arbetar för att den norska modellen angående elbilar implementeras i Sverige (avslag) F5:2: Att SSU ligger på Socialdemokratiska arbetarpartiet om vikten av elbilar och den norska modellen (avslag) F5:3: Att SSU skickar motionen som sin egen till nästa Socialdemokratiska kongress (avslag) F6: Pantsystem för framtiden F6:1: SSU och Socialdemokraterna verkar för att det ska införas ett pantsystem med 5 % av produktens värde, men minst 5000 och högst 1000 kronor, bör införas på batterier och batteridrivna produkter initialt i Sverige och på sikt i EU (avslag) F6:2: SSU och Socialdemokraterna verkar för att ett system som liknar det svenska pantsystemet med dryckesförpackningar ska införas i hela EU (avslag) 515 F7: Ekologisk jämlikhet F7:1: SSU aktivt jobbar för att ekologisk mat enligt EU:s krav skall uppmärksammas och få en nedsatt moms (avslag) 520 F8: Hållbar energi F8:1: Att se över möjligheterna att inrätta en svensk fond likt EU- fonden EEE- F för en hållbar framtid 525 F9: Motverka licensjakt på vargar F9:1: Att SSU verkar mot licensjakt på vargar (avslag) 530 F10: Socialdemokratiskt ställningstagande vid vargdebatt 11

12 F10:1: Att SSU tar ställning för förändrade regler kring skyddsjakt på varg, för en mer ansvarsfull förvaltning och med större hänsyn till negativt drabbade verksamheter (avslag) F11: Vargjakt F11:1: Att vi i SSU står upp för en hållbar vargstam, samt att vi håller oss till baserad forskning för att se hur stor denna vargstam kan och bör vara (avslag) F11:2: Att SSU verkar för att ersättningen för rovdjursstängsel höjs från 50 kr till 75 kr metern (avslag) F11:3: Att SSU verkar för att individen får en ersättning för skadat/avlidet djur som motsätter 100 % av djurets/boskapets värde (avslag) F11:4: Att SSU verkar för att möjligheter för akutstängsel gäller flera djur än våra klassiska bonddjur så som kamel, hundar och andra större djur (avslag) 550 Område G G1: Upprättande av ett miljönätverk i SSU 555 G1:1: Att ett miljö- och klimatnätverk upprättas inom SSU (besvarad) G2: Pervers politiker 560 G2:1: Att Ebba Gröns låt Pervers politiker spelas när man är i telefonkö till SSU (avslag) G3: Antagandet av ett nytt program mot rasism och för jämlikhet oavsett etnisk tillhörighet eller religion för SSU G3:1: Att SSU- förbundet antar programmet som sitt eget (avslag) G3:2: Att det inom SSU bedrivs ett aktivt arbete för att de förtroendevalda ska spegla befolkningssammansättningen avseende etnisk tillhörighet och religion (besvarad) G3:3: Att SSU för ett aktivt normkritiskt arbete internt för att medvetandegöra medlemmar och förtroendevalda om makt och strukturell diskriminering (besvarad) G3:4: Att SSU har ett särskilt ansvar att bemöta rasistiska yttringar och på alla nivåer tar ställning när människor kränks, förnekas sina mänskliga rättigheter eller diskrimineras p.g.a. sin etniska tillhörighet, sin hudfärg eller sin religion (besvarad) 580 G4: Lathund för skolklubbar G4:1: Att SSU ska skapa en lathund för skolelever i syfte att göra det lättare att starta SSU- föreningar på skolan (besvarad) 12

13 585 Område H H1: Höjda lärarlöner H1:1: Att SSU aktivt jobbar för att lönerna för lärarnas skall höjas (avslag) H2: Ökad lärarstatus för Sveriges framtid H2:1: Att SSU arbetar för att ge lärarkåren en tillräckligt stor löneökning för att placera läraryrket på den statusnivå som krävs för att hålla svensk skola i världsklass (avslag) H3: Världens bästa skola kräver världens bästa lärare 600 H3:1: Att SSU skall verka för att lärarnas administrativa arbetsbörda utreds på statlig nivå (avslag) H3:2: Att SSU skall verka för att lärarnas administrativa arbetsbörda underlättas via anställandet av lärarassistenter (besvarad) H3:3: Att SSU skall verka för en lagstiftning om lärartäthet och elevers rätt till lärarledd undervisning (avslag) H3:4: Att SSU skall verka för att höja lärarkårens status genom förbättringar av arbetsvillkor och högre löner (avslag) H3:5: Att SSU skall verka för en förbättrad lärarutbildning samt tuffare bedömning av dess verksamhetsförlagda moment (avslag) H3:6: Att SSU skall verka för att ge lärarkåren rätt till fortlöpande kompetensutveckling genom hela arbetslivet (avslag) H4: mer! 620 H4:1: Att SSU- förbundet ska verka för att lärarnas löner höjs markant (avslag) H4:2: Att SSU- förbundet ska verka för att fler lärare anställs i skolan 625 H5: Rollen som rektor H5:1: Att SSU verkar för att rektorsämbetet utreds och omorganiseras (avslag) 630 H5:2: Att SSU verkar för att man utreder ledarskap inom skolan i dess helhet (besvarad) H5:3: Att SSU verkar för att rektorsutbildningen granskas (besvarad)

14 H6: 15 elever som norm 640 H6:1: Att SSU- förbundet antar motionen som sin egen och kämpar för att få ner elevantalen i klasserna till 15 elever per lärare (avslag) H7: En sammanhållen skoldag 645 H7:1: Att SSU Skåne ska driva att förutsättningarna för en sammanhållen skoldag utreds (avslag) H7:2: Att motionen skickas till den socialdemokratiska riksdagsgruppen (avslag) H8: Skolan som arena för utjämnande av klassklyftor H8:1: Att SSU skall verka för att samtliga högstadie- och gymnasieelevers rätt till IT- verktyg H8:2: Att SSU skall verka för att fler ungdomar skall erbjudas stöd i körkortsutbildningen enligt den ovan beskrivna modellen H8:3: Att SSU skall verka för att fler skolpsykologer anställs för att korta genomsnittsväntetiden till dess (besvarad) H8:4: Att SSU skall verka för att dagens fysiska hälsokontroller kompletteras med frivilliga kontroller av den psykiska hälsan på högstadie- och gymnasienivå (besvarad) 665 H9: Icke- sponsrade skolböcker H9:1: Att SSU- förbundet verkar för att förbjuda sponsrade skolböcker (avslag) H10: Estetisk verksamhet i gymnasieskolan H10:1: En obligatorisk 100- poängskurs kring estetisk verksamhet bestående av varierande estetiska projekt med stort elevinflytande införs på alla gymnasieskolor, möjligen till undantag av det estetiska programmet (avslag) H11: Det goda företagandet en förutsättning för det goda arbetet H11:1: Att SSU skall verka för ökad undervisning om arbetsmarknadens villkor och den svenska modellen i skolan H11:2: Att SSU skall verka för att ge arbetsmarknadsanknutna organisationer som Ung Företagsamhet och fackföreningar större utrymme i skolan H11:3: Att SSU skall verka för gymnasieungdomars rätt till feriejobb och möjlighet att driva företag under sommaren enligt den ovan beskrivna modellen (besvarad) 14

15 690 H11:4: Att SSU skall verka för landets kommuner i högre grad stödjer organisationer som hjälper nystartade företag (avslag) H12: Utökad praktik H12:1: SSU verkar för att alla under gymnasietiden ska ha möjlighet till praktik som är relevant för sin utbildning H12:2: SSU verkar för att man samtidigt inför någon form av ekonomiskt stöd för företagen som tar emot praktikanter (avslag) H13: Överklagningsrätt vid betygssättning 705 H13:1: Att vid slutlig betygssättning ska studerande ha rätt att överklaga det slutgiltiga betyget H14: Ett mångspråkigt land gynnar Sverige H14:1: Att SSU verkar för att någon med utländskt ursprung oavsett tillgång till språket dagligen, ska ha rätt till undervisning i sitt modersmål om så önskas oavsett med vilken förälder personen lever med (avslag) H14:2: Att SSU verkar för att man ska kunna läsa sitt hemspråk på annan ort om det ej finns på hemorten (avslag) H15: Avgiftsfria och samhällsnyttiga universitet för oss alla H15:1: Att SSU och Socialdemokraterna verkar för att avskaffa alla former av studieavgifter för studenter med hemvist utanför EU/EE H15:2: Att SSU och Socialdemokraterna verkar för att UD och regeringen i samråd tillsätter ett expertråd med nätverk för handel och diplomatiska frågor (avslag) H15:3: Att Högskoleverket utformar anpassade utbildningsprogram för att utbilda tjänstemän i olika delar av världen som en del av biståndet (avslag) 730 H16: Kunskap är makt, men makt är också kunskap H16:1: Att SSU verkar för att ett treterminssystem införs (besvarad) H17: Förbättrat studentliv 735 H17:1: Att SSU skall verka för att fler studentbostäder och hyresrätter byggs H17:2: Att SSU skall verka för att CSN:s bidrags- och lånenivåer skall följa konsumentprisindex 740 H17:3: Att SSU skall verka för en höjning av det totala studiestödet, framför allt via bidragsdelen 15

16 745 H17:4: Att SSU skall verka för att CSN:s system med fribelopp ändras för att möjliggöra arbete under sommarmånaderna H17:5: Att SSU skall verka för studier för utomeuropeiska studenter återigen blir avgiftsfria 750 Område I I1: Sverige ut ur EU 755 I1:1: Att SSU- förbundet ska verka för att Sverige ska lämna EU (avslag) I2: Fred i mellanöstern kräver mer än ord 760 I2:1: Att SSU ställer sig bakom det palestinska BDS- uppropet och aktivt verkar i dess anda I3: Att sätta kraft i orden motion om förbud på handel med illegala bosättningar I3:1: Att SSU verkar för att Sverige inför nationell lagstiftning som förbjuder handel med och investeringar i israeliska bosättningar på ockuperad palestinsk mark (avslag) I3:2: Att SSU verkar för att föregående förbud på sikt införs även på EU- nivå, inom ramen för EU:s gemensamma handelspolitik (avslag) I4: Vi vill inte beväpna diktaturer! I4:1: Att SSU- förbundet ska verka för att Sverige inte ska exportera vapen eller militär utrustning till länder som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, krig eller konflikt I4:2: Att SSU- förbundet ska verka för att Sverige inte ska exportera vapen eller militär utrustning till länder som inte har ett stabilt demokratiskt styrelseskick I4:3: Att ifall det råder några tvivel om landet är en demokrati eller en diktatur ska export inte medges I4:4: Att SSU- förbundet ska verka för att Sverige inte ska exportera vapen eller militär utrustning till länder som regelbundet kränker de mänskliga rättigheterna eller folkrätten I4:5: Att SSU- förbundet ska verka för att Exportkontrollrådets ställningstaganden offentliggörs för att möjliggöra politiskt ansvarsutkrävande 790 I5: Alla människors lika värde känner inga gränser! I5:1: Att SSU ska verka för att Migrationsverket slutar utvisa flyktingar till länder som UD avråder svenskar att resa till 16

17 795 I5:2: Att SSU ska verka för att Sverige slutar skicka tillbaka barn till länder dör det finns en påtaglig risk att deras rättigheter kränks (besvarad) I6: Ett land är inte fantastiskt bara för att det är EU- land I6:1: Att SSU, Socialdemokraterna och S- gruppen i Europaparlamentet verkar för revidering av Dublinförordningen och att däri befästs skyldighet att pröva utvisning till andra EU- länder i varje enskilt fall av asylansökan I7: Tillåt inresa i Sverige vid behandling av ansökan om förlängning av uppehållstillstånd för studier eller arbete I7:1: Att SSU verkar för att lagstadga tillåtelse till inresor i Sverige under behandlingstiden av förlängningen av uppehållstillstånd för studier eller arbete Område J J1: Riksdagsledamöters arvoden och förmåner J1:1: Att SSU- förbundet verkar för en indexreglering av riksdagsledamöternas grundarvode till ett (1) prisbasbelopp för att återställa förtroendet för politiker och deras demokratiska legitimitet (avslag) J1:2: Att SSU- förbundet verkar för en indexreglering av statsrådens grundarvode till ett och ett halvt (1 ½) prisbasbelopp för att återställa förtroendet för politiker och deras demokratiska legitimitet (avslag) J1:3: Att SSU- förbundet verkar för att riksdagens inkomstgaranti avskaffas, samhällets ordinarie trygghetssystem måste vara tillräckliga för alla (avslag) J1:4: Att SSU- förbundet verkar för att riksdagsledamöter och statsråd inte ska erhålla pensionsförmåner som skiljer sig från arbetsmarknaden i övrigt (avslag) J2: Tidsbegränsning av uppdrag 835 J2:1: Att SSU- förbundet verkar för att införa en begränsning som innebär att ingen socialdemokrat får inneha uppdraget som riksdagsledamot i mer än fyra mandatperioder totalt (avslag) J3: Den bortglömda kampen J3:1: SSU Skåne tar striden för folkets hus. Att man finner dess funktion viktig i det samhälle vi idag lever (avslag) J3:2: SSU Skåne inte ställer sig bakom försäljning av folkens hus eller folkets park i några kommuner (avslag) 17

18 J3:3: Att det läggs till en kort text i manifestet om betydelsen av mötesplatser ägda av arbetarrörelsen (avslag) 850 J4: Utnyttja potentialen i det offentliga rummet J4:1: Att lagstiftning ska införas om en nationell tillämpning av 1- procentsregeln 855 J5: Ingen kommersiell reklam i det offentliga rummet J5:1: Att kommersiell reklam på offentliga platser på sikt förbjuds (avslag) 860 J5:2: Att utförsäljning av offentliga platser till förmån för kommersiell reklam förbjuds (avslag) J5:3: Att kontrakten med de som redan har affischplatser inte förlängs (avslag) 865 J5:4: Att alla affischplatser på offentliga platser är fria för alla att nyttja (avslag) J6: Fler oberoende socialdemokratiska tidningar 870 J6:1: Att SSU Skåne ska driva frågan om tillkomsten av oberoende socialdemokratiska tidningar gentemot Socialdemokraterna och LO (avslag) J6:2: Att motionen skickas till SSU:s nästa förbundskongress (avslag) J6:3: Att motionen skickas till den socialdemokratiska riksdagsgruppen (avslag) 18

Att- sats 5: Att SSU och Socialdemokraterna utreder värnskattens nödvändighet.

Att- sats 5: Att SSU och Socialdemokraterna utreder värnskattens nödvändighet. 1 Bifallna att- satser 5 A1: Dags för en skattereform Att- sats 2: Att SSU och Socialdemokraterna driver att EU inför en transnationell skatt inom den finansiella sektorn. 10 Att- sats 3: Att SSU och Socialdemokraterna

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Jämlikhetsprogrammet - I. Inledning

Jämlikhetsprogrammet - I. Inledning Jämlikhetsprogrammet - I. Inledning Framtiden börjar nu #nr Förslag Avsändare Stöd av 255 Rad 8-16 Stryk Rad 8-16: ändra till SSU kämpar för jämlikheten. Vi kämpar för alla människors lika värde för en

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Vi vill bygga framtiden

Vi vill bygga framtiden å p n e k fi y N? Socia a n r e t a r ldemok Vi vill bygga framtiden Politiken måste alltid blicka framåt. Den måste alltid handla om framtiden, om det samhälle vi vill skapa imorgon, inte om det vi redan

Läs mer

2 (6) Måste det vara så?

2 (6) Måste det vara så? 2 (6) Vi vill att Karlskrona ska vara den kommun där vi kan förverkliga våra drömmar, en kommun där man känner att man har möjligheter. Vi vill att barnen och ungdomarna ska få en bra start i livet och

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram

GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING. En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram En kort sammanfattning av Miljöpartiet de grönas partiprogram BY: George Ruiz www.flickr.com/koadmunkee/6955111365 GRÖN IDEOLOGI SOLIDARITET I HANDLING Partiprogrammet i sin helhet kan du läsa på www.mp.se/

Läs mer

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015

Övriga handlingar. SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Övriga handlingar SSU:s 38:e förbundskongress 2015 1 2 Uttalanden Jämlik framtid Det är det jämlika samhället som vi människor blir fria att forma våra liv utan att vår bakgrund bestämmer förutsättningarna.

Läs mer

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun.

ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. Läs om våra idéer för Sverige, ditt landsting och din kommun. Till dig som väljer väg för Sverige. Sverige är ett land att vara stolt över. Jag vet det. Min uppväxt, min trygghet

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

med att göra Sverige till världens bästa land att leva i med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land där var och en oavsett bakgrund kan växa och ta sin del

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet

2 Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/15:258 av Ali Esbati m.fl. (V) Åtgärder mot könsdiskriminering i arbetslivet 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Inledning

Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Inledning Remissvar från #vistårinteut på lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (dnr Ju2016/08546/L7) Dnr 3.9:0847/16 2017-01-08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Inledning Rörelsen

Läs mer

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun

Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Strategi för integration och mångfald i Nyköpings kommun Antagen av Kommunfullmäktige den 9 sept 2008 Strategi för mångfald och integration Inledning Integrationspolitik berör hela befolkningen och hela

Läs mer

Feminism för alla. Feministiskt initiativ - Valplattform riksdag 2014

Feminism för alla. Feministiskt initiativ - Valplattform riksdag 2014 Feminism för alla Det är nu det händer var med och skriv historia Feministiskt initiativ vidgar demokratin med en genomgripande politik mot alla former av diskriminering. Vi är den öppna handen som är

Läs mer

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Inspel i valrörelsen

MAKTEN ÖVER VÅRA LIV. Inspel i valrörelsen MAKTEN ÖVER VÅRA LIV Inspel i valrörelsen Vi har väntat länge nog! Stat, regioner, landsting och kommuner behöver en rejäl tempoökning för att leva upp till sina mål och åtaganden. Den politiska viljan

Läs mer

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest?

Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som behöver det mest? Är Sverige till Salu?? Ja idag är Sverige till salu! Vill vi ha det så? Frågan är - vilket Sverige vill vi leva i. Vill vi leva i ett Sverige där girigheten får råda, där den tar över omtanken om de som

Läs mer

Socialdemokraterna BOLLNÄS

Socialdemokraterna BOLLNÄS Socialdemokraterna BOLLNÄS Kommunalt handlingsprogram 2006 2010 Socialdemokraternas ledstjärnor är frihet, jämlikhet och solidaritet. Vårt program beskriver hur vi vill skapa ett tryggare och mer rättvist

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/1564 av Ulla Andersson m.fl. (V) AP-fonderna

Motion till riksdagen: 2014/1564 av Ulla Andersson m.fl. (V) AP-fonderna V Kommittémotion Motion till riksdagen: 2014/1564 av Ulla Andersson m.fl. (V) AP-fonderna 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning...1 2 Förslag till riksdagsbeslut...1 3 AP-fonderna och samhällsnyttan...2

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970

antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970 VALMANIFEST antaget av socialdemokratiska partistyrelsen vid möte i Kramfors den 11 augusti 1970 I valet 1970 skall vi för första gången samtidigt välja riksdag och förtroendemän i landsting och kommuner.

Läs mer

Med sikte på framtiden

Med sikte på framtiden Med sikte på framtiden inspirationstexter extrakongress 17 18 mars 2007 i Stockholm Med sikte på framtiden Socialdemokratin är en folkrörelse på demokratins grund. Partiets politiska vision för samhället

Läs mer

Andelen kvinnor i åldern år i arbetskraften var 60 % år 1970 och 81 % år För männen var motsvarande andelar 90 % respektive 87 %.

Andelen kvinnor i åldern år i arbetskraften var 60 % år 1970 och 81 % år För männen var motsvarande andelar 90 % respektive 87 %. Bilaga 4 Jämställdhet SCB Några viktiga fakta Andelen kvinnor i åldern 20 64 år i arbetskraften var 60 % år 1970 och 81 % år 2007. För männen var motsvarande andelar 90 % respektive 87 %. 42 % av kvinnorna

Läs mer

Det är det här vi vill

Det är det här vi vill Det är det här vi vill 9 Tankar om hur vi vill göra Vaggeryds kommun ännu bättre Socialdemokratiska kandidater till valet 2010 Socialdemokraterna i Vaggeryds kommun s-info.se/vaggeryd Politik är att vilja.

Läs mer

Justitiedepartementet Stockholm

Justitiedepartementet Stockholm Remissvar från #vistårinteut på lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå Dnr Ju2016/08546/L7 2017-01-08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Inledning Rörelsen #vistårinteut består

Läs mer

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari

Ljusnarsbergs kommuns. Mångfaldsplan. Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari Ljusnarsbergs kommuns Mångfaldsplan Ersätter Jämställdhetsplan, Internkontroll 2000-12-11 Antagen av kommunstyrelsen den 27 januari 2016 30 Mångfaldsplan 2016-01-27 Mångfaldsplan Inledning Sverige och

Läs mer

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner

IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner IULA:S deklaration om kvinnor i världens kommuner Inledning 1. Styrelsen för International Union of Local Authorities (IULA), kommunernas världsomspännande organisation, som sammanträdde i Zimbabwe, november

Läs mer

Verksamhetsplan 2017

Verksamhetsplan 2017 Vänsterpartiets förslag till Verksamhetsplan 2017 För Överförmyndarnämnden Framtiden finns i Eskilstuna kommun tillsammans utvecklar vi en socialt hållbar kommun Vänsterpartiet gör skillnad 1 Framtiden

Läs mer

Remissvar från #vistårinteut på lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på. gymnasial nivå (dnr Ju2016/08546/L7).

Remissvar från #vistårinteut på lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på. gymnasial nivå (dnr Ju2016/08546/L7). Remissvar från #vistårinteut på lagrådsremiss Uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå (dnr Ju2016/08546/L7) Dnr 3.9:0847/16 2017-01-08 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Inledning Rörelsen

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning

IOGT-NTO:s Mål och verksamhetsinriktning :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Ideologisk ram :s arbete utgår alltid från -rörelsens grundsatser. Grundsatserna slår fast att -rörelsen är en del av en världsomspännande folk- och bildningsrörelse

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Bygg välfärd! dalarnas län 1

Bygg välfärd! dalarnas län 1 Bygg välfärd! dalarnas län 1 välfärd 3 Världens bästa välfärd utan privata vinster Varje dag lämnar massor av människor sina allra bästa, sina barn, till förskola, skola och barnomsorg. Många lämnar vården

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för

Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för Vision & idé Vision Emmaus Björkås vision är att avskaffa nödens orsaker. Verksamhetsidé (Stadgarnas 2) Internationell solidaritet genom föreningens arbete för att alla människor ska omfattas av mänskliga

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Likabehandlingsplan för barn- och utbildningsförvaltningen 2010-2012

Likabehandlingsplan för barn- och utbildningsförvaltningen 2010-2012 Likabehandlingsplan för barn- och utbildningsförvaltningen 2010-2012 Barnkonventionen sätter barnperspektivet och rätten till likabehandling i fokus. Konventionen bygger på perspektivet att barnets bästa

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

O. Organisation och stadgar

O. Organisation och stadgar O. Organisation och stadgar Organisatoriska handlingsprogrammet 453 Ändring bildningsnivåer Att under den första rubriken som lyder skola, sista stycket andra meningen, ändra lydelsen Genom aktiv bildning

Läs mer

Den som har låg eller ingen inkomst har rätt till en ersättning på grundnivå, 225 kronor per dag eller 6 750 kronor per månad.

Den som har låg eller ingen inkomst har rätt till en ersättning på grundnivå, 225 kronor per dag eller 6 750 kronor per månad. Föräldraförsäkringen 1. Något om dagens regler 1 Föräldraförsäkringen infördes 1974 och ersatte den dåvarande moderskapspenningen. Syftet var att båda föräldrarna skulle ha möjlighet att kombinera föräldraskap

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag nr

Förbundsstyrelsens förslag nr Ärende Förbundsstyrelsens förslag nr :s Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 Förslag på Mål och verksamhetsinriktning 2018 2019 avser mellanperioden i strategi 2016 2021. Förslaget innehåller färre

Läs mer

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum

Plan för kunskap och lärande. med kvalitet och kreativitet i centrum Plan för kunskap och lärande med kvalitet och kreativitet i centrum Förord Östersunds kommunfullmäktige har som skolhuvudman antagit denna plan. Med planen vill vi säkerställa att de nationella målen uppfylls.

Läs mer

SKL:s kongressmål och prioritering

SKL:s kongressmål och prioritering SKL:s kongressmål och prioritering SKL ska stödja medlemmarna i deras hälsofrämjande och förebyggande arbete för att utjämna hälsoskillnader och långsiktigt säkerställa en effektiv resursanvändning i den

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

Ett rödare och varmare Kristinehamn

Ett rödare och varmare Kristinehamn 1 Plattform för en valseger 2010 Ett rödare och varmare Kristinehamn Det finns en viktig skiljelinje mellan socialdemokratisk politik och den politik som borgarna för och det är synen på hur välfärds skol-,

Läs mer

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN.

Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ. För Jobben, miljön och skolan. MalmocenterN. Malmöcenterns valmanifest ETT HÅLLBART MALMÖ För Jobben, miljön och skolan MalmocenterN www.malmocentern.se ETT grönt maktskifte För ett hållbart malmö Malmö ska vara en hållbar stad. Därför måste politiken

Läs mer

Vår politiska vilja 2016 2019

Vår politiska vilja 2016 2019 Vår politiska vilja 2016 2019 Enköpings kommuns fem strategiska mål vår politiska vilja för åren 2016 2019 ansluter till Vision 2030 som beslutades 2013. Varje mål har en undermening som förtydligar målet.

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer

Trygga barn klarar mer. Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer Trygga barn klarar mer Socialdemokraterna i Örebros idéer och åtgärder för trygga barn som klarar mer 2007-2010. Hej, Jag hoppas att det här materialet om skolan i Örebro kan ge dig information om hur

Läs mer

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen?

Hur kan vi stärka solidariteten och bekämpa fattigdomen i världen? RÅDSLAG VÅR VÄRLD F Ö R O S S SO C I A L D E M O K R AT E R Ä R M Ä N N I S K A N M Å L E T hennes utveckling och frihet, vilja att växa, ansvarskänsla för kommande generationer, solidaritet med andra.

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Kungsbacka ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Kungsbacka hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen

Läs mer

Förskolan Fantasi. Likabehandlingsplan

Förskolan Fantasi. Likabehandlingsplan Förskolan Fantasi Likabehandlingsplan Likabehandlingsplan för förskolan fantasi. Verksamheten ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Alla på Förskolan Fantasi är skyldiga

Läs mer

Frågeformulär inför Valet 2014

Frågeformulär inför Valet 2014 Frågeformulär inför Valet 2014 Kommun/Landsting: Kiruna kommun och Norrbottens län Parti: Knegarkampanjen Svarande: Tommy Hjertberg Svara endast: JA eller NEJ 1. Kommer ditt parti att se till att Kommunalarna

Läs mer

Program för lika villkor vid Uppsala universitet

Program för lika villkor vid Uppsala universitet Dnr UFV 2015/766 Program för lika villkor vid Uppsala universitet Fastställt av konsistoriet 2016-06-16. Innehållsförteckning Rektors förord 3 Inledning 4 Ansvar 4 Utgångspunkter 4 Uppföljning 5 och strategier

Läs mer

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land.

Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Fredagsmys. 12 sidor om fattiga barn i ett rikt land. Sverige är ett rikt land Trots det lever över 220 000 barn i fattigdom. Det beror ofta på att deras föräldrar saknar jobb eller arbetar deltid mot

Läs mer

Våra etiska regler Uppförandekod

Våra etiska regler Uppförandekod Våra etiska regler Uppförandekod ABA Skol AB erbjuder det bästa inom bild- & lekmaterial, läromedel och skolmöbler till de viktigaste människorna i världen! Vi är ett företag som säljer bild-, förbruknings-

Läs mer

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen!

Socialdemokraterna i riksdagen. Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! Socialdemokraterna i riksdagen Jobben först Sverige och Skövde ska tillbaka till toppen! 2 (8) Inledning Med denna rapport vill vi visa väljarna i Skövde hur vår politik ser ut utifrån budgetmotionen som

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01) Dir. 2015:129

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01) Dir. 2015:129 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om bättre möjligheter att motverka diskriminering (A 2014:01) Dir. 2015:129 Beslut vid regeringssammanträde den 3 december 2015 Utvidgning av och förlängd

Läs mer

Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter Mänskliga rättigheter SMGC01 2015 Leif Lönnqvist leif.lonnqvist@kau.se Vad är en mänsklig rättighet? Mänskliga rättigheter Kan man identifiera en mänsklig rättighet? Vem bestämmer vad som skall anses vara

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet

Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2006-09-01 Sverige ska vara ett föregångsland på integrationsområdet 2(8) Inledning Grunden för integration är arbete för de vuxna och en bra skola för barnen. Under mandatperioden vill vi förbättra mottagandet

Läs mer

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005

PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören 2004-09-27 Bilaga 4. PLAN FÖR JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD 2005 Jämställdhetslagen Den 1 januari 1992 trädde den nya Jämställdhetslagen i kraft. Fr o

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Organisatoriskt handlingsprogram

Organisatoriskt handlingsprogram Organisatoriskt handlingsprogram SSU:s 38:e förbundskongress 2015 Förslag på organisatoriskt handlingsprogram Bakgrund Ett omfattande arbete med att stöpa om form och innehåll gjordes till kongressen 2013.

Läs mer

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan

28 April 2011 handlingar separat bilaga. Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan 28 April 2011 handlingar separat bilaga Nr 34 Program för ett integrerat samhälle och handlingsplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: Reviderad den: xxxxx För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Läs mer

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden

Skatt för välfärd. en rapport om skatterna och välfärden Skatt för välfärd en rapport om skatterna och välfärden Rapporten framtagen av Vänsterpartiets stadshusgrupp i Malmö Januari 2012 För mer information: http://malmo.vansterpartiet.se Skatterna och välfärden

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Kf 137/14 2014-10-08 Kf 39 1 Styrande dokument för integrationsarbetet I Härjedalens Kommun Riktlinjer för introduktion av nya medborgare INNEHÅLLSFÖRETCKNING

Läs mer

Partiprogram för Feministiskt Initiativ Gullspång antaget december 2014

Partiprogram för Feministiskt Initiativ Gullspång antaget december 2014 Partiprogram för Feministiskt Initiativ Gullspång antaget december 2014 FÖR ETT JÄMSTÄLLT GULLSPÅNG Målet för den feministiska politiken är ett samhälle som skapar utrymme för alla människor att utveckla

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK

DIK:S STADGA. Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK:S STADGA Antagen av DIK:s kongress 25 november 2012 DIK DIK organiserar akademiker utbildade inom dokumentation, information, kommunikation och kultur. Verksamheten utgår från DIK:s professioner. DIK

Läs mer

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar.

Mänskliga rättigheter är en av huvudprinciperna som vägleder Åkes Sportservice AB i våra dagliga handlingar. Uppförandekod Introduktion Åkes Sportservice AB:s uppförandekod är skriven i enlighet med The World Federation of the Sporting Goods Industry (WFSGI)s vägledande principer för uppförandekoder samt FN:s

Läs mer

Jämställdhets- och Mångfaldsplan

Jämställdhets- och Mångfaldsplan 1 Jämställdhets- och Mångfaldsplan 2010 2 SYFTE OCH MÅL MED JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSPLANEN Arena Personal AB eftersträvar att bibehålla en jämn könsfördelning i verksamheten och rekryterar gärna personer

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB

TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB TILLVÄXTPROGRAMMET 2016 - TEMA JOBB 5 10 15 20 25 30 35 40 SSU är Östergötlands starkaste röst för progressiva idéer och för en politik som vågar sätta människan före marknadens intressen. Vår idé om det

Läs mer

Jämställdhetsplan för Västerbotten

Jämställdhetsplan för Västerbotten Jämställdhetsplan för Västerbotten Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter. Både män och kvinnor ska känna sig trygga, ha möjlighet att göra karriär och få vara nära sina barn: självklarheter

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

AcadeMedias. Frågor om samhällsuppdrag

AcadeMedias. Frågor om samhällsuppdrag Lektion 13 AcadeMedias Frågor om samhällsuppdrag allt möjligt 2 LEKTION 3 FRÅGOR OM ALLT MÖJLIGT Välkända argument Många har åsikter om friskolor. En del påståenden är rena myter, andra bygger på gammal

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer