A1:5: Att SSU och Socialdemokraterna utreder värnskattens nödvändighet (bifall)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A1:5: Att SSU och Socialdemokraterna utreder värnskattens nödvändighet (bifall)"

Transkript

1 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Beslutade motioner Antagna under SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti

2 Motioner från SSU- kongressen beslutade 5 Område A A1: Dags för en skattereform A1:1: Att SSU och Socialdemokraterna fastställer en gemensam nivå på bolagsskatten (avslag) A1:2: Att SSU och Socialdemokraterna driver att EU inför en transnationell skatt inom den finansiella sektorn A1:3: Att SSU och Socialdemokraterna utvärderar och utreder införandet av en förnyad förmögenhetsskatt A1:4: Att SSU och Socialdemokraterna arbetar för att den nuvarande fastighetsskatten ersätts med en enhetlig fastighetsskatt med 1 procent av den realistiska värderingen på fastigheten (avslag) A1:5: Att SSU och Socialdemokraterna utreder värnskattens nödvändighet A1:6: Att SSU och Socialdemokraterna arbetar för en höjd koldioxidskatt, där flygbränsle är inräknat A1:7: Att SSU och Socialdemokraterna arbetar för en reducering av momsen på miljöklassade produkter (avslag) A1:8: Att SSU och Socialdemokraterna arbetar för att inkomstskatten blir enhetlig vid reducering (avslag) A1:9: Att Socialdemokraterna och SSU påbörjar förhandlingar med samtliga demokratiska partier i riksdagen för en ny skatteproposition A2: Skattebas för europeisk social investeringsfond A2:1: Att SSU/SAP verkar för att det ska införas en fastighetsskatt på 0,25 % av fastighetens taxeringsvärde och år, men högst 1 % av hushållens inkomst, i hela EU för att finansiera en europeisk social investeringsfond (avslag) A3: Inför fastighetsskatt 45 A3:1: Att inför en fastighetsskatt på fastigheter med ett taxeringsvärde som är högre än 6 miljoner (avslag) 50 A4: Återinför valutareglering A4:1: Att SSU- förbundet ska verka för att återinföra valutareglering (avslag) 2

3 55 A5: Expropriera det svenska bankväsendet A5:1: Att ta beslut för en expropriering av det svenska bankväsendet (avslag) A6: Motion angående fackligt kollektiv kapitalbildning A6:1: Att Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund tar motionen, angående drivandet av en facklig kollektiv kapitalbildning, som sin egen och skickar den vidare till partikongressen (avslag) A7: Motion om införande av löntagarfonder A7:1: Att SSU skall verka för ett införande av löntagarfonder syftande till majoritetsägande i näringslivet. Varje privat företag måste bidra till dessa fonder med en andel av sin vinst. Detta kapital skall användas till uppköp av det berörda företagets aktier. Fonderna skall vara kollektiva utan individuell andel, de skall förvaltas av fackföreningarna och skall inte kunna nyttjas som handelsvara av den enskilde löntagaren (avslag) 75 A8: Det lagliga ockerlånet A8:1: Att ett tillägg görs i konsumentkreditlagen för att begränsa den effektiva räntan till högst 40 procent + vid var tid gällande referensränta (avslag) 80 A9: Avskaffandet av det kapitalistiska systemet A9:1: Att SSU- förbundet ska verka för att på sikt avskaffa kapitalismen som ekonomiskt system (besvarad) 85 Område B B1: Gemensamt ägande av infrastruktur 90 B1:1: Att SSU verkar för ett gemensamt ägande av allmänt nyttjad infrastruktur (avslag) B1:2: Att SSU verkar för fritt tillträde och nyttjande av gemensamt ägd infrastruktur (avslag) 95 B2: Modernisering kräver höghastighetståg B2:1: Att SSU och Socialdemokraterna verkar för att bygga ut det svenska tågnätverket med höghastighetsbanor 100 B3: Kollektivtrafik för framtiden B3:1: Att SSU- förbundet verkar för avgiftsfri kollektivtrafik på lokal och regional nivå (avslag) 105 B3:2: Att SSU- förbundet verkar för en vinstfri och gemensamt ägd kollektivtrafik (avslag) B3:3: Att SSU- förbundet verkar för en utbyggnad av kollektivtrafiken 3

4 110 B3:4: Att SSU- förbundet verkar för att all kollektivtrafik ska drivas med förnyelsebar energi B4: Inför nätneutralitet i Sverige 115 B4:1: Att nätneutralitet inför i Sverige (avslag) B4:2: Att SSU verkar för införandet av nätneutralitet i Sverige (avslag) 120 B5: CopySwede och privatkopieringsersättningen B5:1: Att SSU verkar för en omarbetning av lag 1960:729 i motionens anda (avslag) 125 B6: Motion om återinförande av Förköpslagen (den kommunala förköpsrätten) B6:1: Att SSU Skåne aktivt ska arbeta för att Förköpslagen (1967:868) ska återinföras (avslag) 130 B6:2: Att SSU Skåne aktivt ska arbeta för att SSU och Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti ska driva frågan om att återinföra Förköpslagen (1967:868) och därmed den kommunala förköpsrätten (avslag) 135 B7: Avskaffa datalagringsdirektivet B7:1: Att SSU verkar för avratifiserandet av datalagringsdirektivet B7:2: Att datalagringsdirektivet avratifiseras (besvarad) 140 Område C C1: Skapa en välfärd fri från vinstintressen C1:1: Att SSU- förbundet verkar för att vår gemensamma välfärd inte ska drivas med privata vinstintressen (avslag) C1:2: Att SSU- förbundet verkar för att enbart aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning blir de enda företag som får verka inom välfärden (besvarad) C2: Vinstfri välfärd! 155 C2:1: Att man inför en begränsning på hur mycket pengar som får tas ut ur välfärden (avslag) 160 C2:2: Att man ställer vissa krav som måste uppfyllas innan man får ta ut vinst (avslag) C2:3: Att man på sikt avskaffar vinsterna helt i välfärden (avslag) 4

5 C3: Motion om välfärdens framtid C3:1: Att SSU aktivt deltar i att kritiskt utvärdera och hitta alternativ till de marknads- och valmodeller som blivit norm inom offentlig sektor (besvarad) C3:2: Att SSU står upp för samhällsmedborgarnas rätt att kunna på hög och likvärdig kvalitet i alla skattefinansierade välfärdsverksamheter, och på så sätt motverkar den trend där ansvaret läggs på en enskilde att välja en utförare som håller högre kvalitet än en annan utförare. Det allmänna utbudet av välfärdstjänster ska hålla en så hög och likvärdig nivå att det stora flertalet inte upplever något behov av tilläggstjänster (besvarad) C3:3: Att SSU ska verka för att en ickevinst- princip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg. Skattepengar avsedda för välfärd ska gå till välfärd, inte privata vinster (besvarad) C3:4: Att SSU ska verka för att Lagen om valfrihet (LOV) rivs upp (besvarad) C3:5: Att SSU tillsammans med LO initierar ett långsiktigt arbete för att identifiera sektorer som på grund av deras centrala funktion för vår gemensamma välfärd bör undandras marknadsekonomin och underställas demokratisk kontroll, samt utarbeta strategier för hur denna demokratiska kontroll ska utövas och hur dessa sektorer ska organiseras för att bidra till största möjliga samhällsnytta (avslag) 185 C4: För en gemensam välfärd C4:1: Att SSU verkar för en välfärd fri från privata vinstintressen (besvarad) 190 C4:2: Att SSU verkar för en gemensamt ägd, finansierad och styrd välfärd (avslag) C5: Slopa den fria etableringsrätten för friskolor! 195 C5:1: Den fria etableringsrätten för friskolor ska slopas, och att den berörda kommunen vid nyetableringar ska ges vetorätt C6: Offentlighet och insyn 200 C6:1: Att SSU verkar för att offentlighetsprincipen ska gälla i all skattefinansierad välfärd, även den i privat regi 205 C7: Förstatliga Apoteket C7:1: Att Apoteket ska förstatligas (avslag) 210 Område D D1: 6 veckors semester 5

6 215 D1:1: Att SSU- förbundet antar motionen som sin egen och kämpar för att införa 6 veckors semester (avslag) D2: Generell arbetstidsförkortning till 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön 220 D2:1: Att arbetstiden förkortas till 6 timmar över hela arbetsmarknaden (avslag) D2:2: Att lönerna och deras utveckling förblir opåverkade (avslag) 225 D3: Kvotering till bolagsstyrelser D3:1: Att SSU- förbundet verkar för införande av kvotering till börsbolagsstyrelser 230 D4: Lagstifta om könskvotering i bolagsstyrelse D4:1: SSU skall aktivt jobba för att könskvotering i bolagsstyrelser skall lagstiftas (avslag) D5: Motion om lika lön för lika arbete D5:1: Att Diskrimineringslagen ändras, så att kravet på årliga lönekartläggningar återinförs, liksom regeln att bara arbetsgivare med färre än tio anställda undantas kravet på att skriftligen kunna redovisa lönekartläggningen D5:2: Att det införs sanktioner mot de arbetsgivare som inte bryr sig om att följa lagens krav på lönekartläggningar och jämställdhetsplaner D5:3: Att föräldraförsäkringen individualiseras D6: Motion om föräldraledighet 250 D6:1: Att SSU verkar för en femdelad föräldraledighet, där ena föräldern får 40 % av tiden, den andra föräldern 40 % av tiden, och att de resterande 20 % används frivilligt efter varje familjs ekonomiska förmåga att verka för ett jämställt föräldraskap (avslag) 255 D7: Att aktivt motarbeta diskriminering vid anställning D7:1: CV:n hanteras anonymt av arbetsgivaren medan arbetsförmedlingen har tillgång till personuppgifterna kopplade till CV:t 260 D8: Kompetensprov för utrikesutbildade 265 D8:1: Att kompetensprov ska införas i Sverige för att tillvara på alla individers kunskap (avslag) 6

7 D9: Kvalifikationskrav för A- kassan 270 D9:1: Att SSU antar motionen som sin egen (avslag) D10: Decentralisering av myndigheter 275 D10:1: Myndigheternas kontor placeras för att funka som en arbetsmarknadsåtgärd samt en åtgärd för att motverka avbefolkningen av glesbygden (avslag) D11: En socialiserad och miljövänlig bilindustri D11:1: Att SSU Skåne ska driva att svenska staten ska ta över SAAB:s materiella och immateriella tillgångar efter en konkurs (avslag) D11:2: Att SSU Skåne ska driva att de som arbetar på SAAB ska driva företaget när det kommit i statens ägo (avslag) D11:3: Att SSU Skåne ska driva att produktionen ska läggas om till tillverkning av miljöbilar och miljöbussar (avslag) D11:4: Att SSU Skåne ska driva att SAAB ska utveckla kollektivtrafiklösningar i samarbete med Västragötalandsregionens förtroendevalda (avslag) D11:5: Att motionen skickas till SSU:s nästa förbundskongress (avslag) 295 D11:6: Att motionen skickas till den socialdemokratiska riksdagsgruppen (avslag) Område E 300 E1: Friheten att döda måste begränsas! E1:1: Att SSU tar motionen som sin egen om svensk nollvision inom rökning (avslag) 305 E2: Motion alkoholpolitik E2:1: Att utöka och förbättra ANT- undervisningen i skolorna (avslag) E2:2: Att satsa på fler drogfria miljöer (fritidsgårdar t.ex.) (avslag) 310 E2:3: Att man ska satsa på föreningsliv, fritidsgårdar och stöd till ungdomsidrotten (avslag) E2:4: Att man ska förbjuda öl- och tobaksreklam (avslag) 315 E2:5: Att snabbvinsatser bara ska få säljas på systemet E2:6: Att man bygger ut behandlingshemmen för att täcka behoven (avslag) E2:7: Att mans ka skärpa kontroll över de som har utskänkningstillstånd (avslag) 7

8 320 E2:8: Att man ska öka tullens resurser (avslag) E2:9: Att man ska införa möjligheter för missbrukare att välja vård istället för straff (avslag) 325 E3: Subventionera P- piller och minipiller E3:1: Att SSU ska verka för att preventivmedel kraftigt subventioneras för unga mellan år 330 E4: Ökad kondomanvändning Ett ämne fallet i glömska! E4:1: Tillgängligheten av kondomer på allmänna inrättningar och platser ska öka 335 E5: Fria preventivmedel! E5:1: Att SSU arbetar för fria preventivmedel E6: Vikten av hänsyn till anknytningspsykologi E6:1: Att SSU- förbundet ska verka för att större hänsyn tas till barns anknytning under de första levnadsåren och dess faktiska förälder- barn- relation än biologiska band när man bedömer var ett barn ska bo och vem/vilka som ska vara barnets vårdnadshavare E6:2: Att SSU- förbundet ska verka för att anknytningspsykologi ska ha stor betydelse i svensk socialpolitik som rör barn 350 E7: Ska bra tänder vara en klassfråga? E7:1: Att SSU- förbundet arbetar aktivt för kostnadsfri tandvård 355 E8: Motion om omskärelse av pojkar E8:1: Att SSU inte går med på omskärelse av pojkar under 18 år utan medicinsk grund (avslag) E8:2: Att SSU driver frågan mot att Sveriges landsting ska informera och skapa opinion mot omskärelse av pojkar på annan grund än rent medicinskt (besvarad) E8:3: Att SSU verkar för att det enligt lag blir förbjudet och straffbart att utföra ingrepp så som icke- medicinskt motiverad omskärelse på barn överlag (besvarad) E9: Motion om psykisk ohälsa 370 E9:1: Att SSU verkar för att väntetiden på en skolpsykolog/kurator skall vara max 2 veckor ifrån första kontaktdag (avslag) 8

9 E9:2: Att SSU verkar för att alla elever skall kallas till psykolog/kurator precis som vi kallas till en fysiolog. Detta för att ta ner trösklarna och att upptäcka fara och ohälsa i tid (avslag) 375 E10: Barn- och ungdomspsykiatrin E10:1: SSU ska verka för att utveckla barn och ungdomspsykiatrin (avslag) 380 E10:2: SSU ska verka för att ett barn ska få den hjälp denne behöver, oavsett om en av vårdnadshavarna motsätter sig detta (avslag) 385 E11: Allas rätt till samtal med kurator E11:1: Att SSU verkar för att obligatorisk kuratorsamtal införs på grund- och gymnasieskolan (avslag) 390 E12: Kvinnosjukdomen endometrios E12:1: Att SSU driver krav på ökad information om och bättre diagnostik av endometrios (avslag) E12:2: Att SSU driver krav på subventionering av läkemedel som minskar sjukdomens verkningar (avslag) E12:3: Att SSU driver krav på att endometrios ska omfattas av Försäkringskassans särskilda högriskskydd (avslag) E12:4: Att SSU driver krav på nationella riktlinjer införs för endometriosvården (avslag) E13: Surrogatmödraskap E13:1: Att SSU kraftfullt tar avstånd ifrån möjligheten till legalt surrogatmödraskap, vari den presumtiva föräldern/föräldrarna tillåtits köpa sig tillgång till surrogatmoderns kropp i Sverige E13:2: Att SSU verkar för kvinnornas rätt till sin egen kropp i hela världen E14: Utrota barnfattigdomen 415 E14:1: Att SSU arbetar aktivt med att utrota barnfattigdomen (avslag) E14:2: Att SSU utreder vilka åtgärder som krävs för att lyfta dessa familjers ekonomiska nivåer till en rimlig standard (avslag) 420 E14:3: Att barnkonventionen införs som svensk lag E14:4: Att SSU ordnar kostnadsfria fritidsaktiviteter i utsatta områden där barnfattigdomen är utbredd (avslag) 9

10 E15: Inför en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning E15:1: Att SSU- förbundet verkar för införandet av en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning E16: Inför en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning! 435 E16:1: SSU verkar för införandet av en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning E17: Ändra personnumrets uppbyggnad 440 E17:1: Att Skånes SSU- distrikt skall driva frågan om könsneutralt personnummer (avslag) E17:2: Att alla nyfödda barn skall få könsneutrala personnummer E17:3: Att myndiga skall få rätt att begära en ändring av sitt personnummer 445 E17:4: Att motionen skickas till den Socialdemokratiska riksdagsgruppen (avslag) 450 Område F F1: En hållbar tillväxt F1:1: Att SSU ska verka för inrättandet av en statlig riskkapitalfond i syfte att möjliggöra omställning, klimatsmarta investeringar och innovationsforskning F1:2: Att SSU ska verka för en utvidgning av ROT- avdraget för hyresvärdar som renoverar eller bygger om sina fastigheter, förutsatt att standardförbättringen innebär en energieffektivisering (avslag) F1:3: Att SSU ska verka för inrättandet av miljökonsekvensmärkning av konsumtionsvaror (besvarad) F1:4: Att SSU ska verka för att EU ska rikta om sitt produktionsstöd från den miljöskadliga produktionssektorn till förmån för grön forskning och infrastruktur i Europa (avslag) F1:5: Att SSU verkar för att en permanent stimuleringsåtgärd inrättas för renovering och ombyggnad av hyresrätter som leder till energieffektivisering i jämförelse med standardutförandet F2: Koldioxidransonering med personliga kvoter minskar både klyftorna och utsläppen 475 F2:1: Att SSU- förbundet verkar för att utreda möjligheten att införa ett koldioxidransoneringssystem som baseras på personliga utsläppskvoter (avslag) 10

11 F3: Dags för nytänkande inom klimat- och miljöområdet! 480 F3:1: SSU och Socialdemokraterna verkar för att det genomförs en SOU om hur ett system med personliga utsläppsrätter skulle kunna genomföras i Sverige (avslag) F4: Hållbar stadsutveckling F4:1: Att se över möjligheterna att införa miljökonsekvensbeskrivningar vid bostadsbyggande F4:2: Att se över möjligheterna att införa socialkonsekvensbeskrivningar vid bostadsbyggande F5: Motion om miljövänligare alternativ F5:1: Att SSU tar motionen som sin egen, samt arbetar för att den norska modellen angående elbilar implementeras i Sverige (avslag) F5:2: Att SSU ligger på Socialdemokratiska arbetarpartiet om vikten av elbilar och den norska modellen (avslag) F5:3: Att SSU skickar motionen som sin egen till nästa Socialdemokratiska kongress (avslag) F6: Pantsystem för framtiden F6:1: SSU och Socialdemokraterna verkar för att det ska införas ett pantsystem med 5 % av produktens värde, men minst 5000 och högst 1000 kronor, bör införas på batterier och batteridrivna produkter initialt i Sverige och på sikt i EU (avslag) F6:2: SSU och Socialdemokraterna verkar för att ett system som liknar det svenska pantsystemet med dryckesförpackningar ska införas i hela EU (avslag) 515 F7: Ekologisk jämlikhet F7:1: SSU aktivt jobbar för att ekologisk mat enligt EU:s krav skall uppmärksammas och få en nedsatt moms (avslag) 520 F8: Hållbar energi F8:1: Att se över möjligheterna att inrätta en svensk fond likt EU- fonden EEE- F för en hållbar framtid 525 F9: Motverka licensjakt på vargar F9:1: Att SSU verkar mot licensjakt på vargar (avslag) 530 F10: Socialdemokratiskt ställningstagande vid vargdebatt 11

12 F10:1: Att SSU tar ställning för förändrade regler kring skyddsjakt på varg, för en mer ansvarsfull förvaltning och med större hänsyn till negativt drabbade verksamheter (avslag) F11: Vargjakt F11:1: Att vi i SSU står upp för en hållbar vargstam, samt att vi håller oss till baserad forskning för att se hur stor denna vargstam kan och bör vara (avslag) F11:2: Att SSU verkar för att ersättningen för rovdjursstängsel höjs från 50 kr till 75 kr metern (avslag) F11:3: Att SSU verkar för att individen får en ersättning för skadat/avlidet djur som motsätter 100 % av djurets/boskapets värde (avslag) F11:4: Att SSU verkar för att möjligheter för akutstängsel gäller flera djur än våra klassiska bonddjur så som kamel, hundar och andra större djur (avslag) 550 Område G G1: Upprättande av ett miljönätverk i SSU 555 G1:1: Att ett miljö- och klimatnätverk upprättas inom SSU (besvarad) G2: Pervers politiker 560 G2:1: Att Ebba Gröns låt Pervers politiker spelas när man är i telefonkö till SSU (avslag) G3: Antagandet av ett nytt program mot rasism och för jämlikhet oavsett etnisk tillhörighet eller religion för SSU G3:1: Att SSU- förbundet antar programmet som sitt eget (avslag) G3:2: Att det inom SSU bedrivs ett aktivt arbete för att de förtroendevalda ska spegla befolkningssammansättningen avseende etnisk tillhörighet och religion (besvarad) G3:3: Att SSU för ett aktivt normkritiskt arbete internt för att medvetandegöra medlemmar och förtroendevalda om makt och strukturell diskriminering (besvarad) G3:4: Att SSU har ett särskilt ansvar att bemöta rasistiska yttringar och på alla nivåer tar ställning när människor kränks, förnekas sina mänskliga rättigheter eller diskrimineras p.g.a. sin etniska tillhörighet, sin hudfärg eller sin religion (besvarad) 580 G4: Lathund för skolklubbar G4:1: Att SSU ska skapa en lathund för skolelever i syfte att göra det lättare att starta SSU- föreningar på skolan (besvarad) 12

13 585 Område H H1: Höjda lärarlöner H1:1: Att SSU aktivt jobbar för att lönerna för lärarnas skall höjas (avslag) H2: Ökad lärarstatus för Sveriges framtid H2:1: Att SSU arbetar för att ge lärarkåren en tillräckligt stor löneökning för att placera läraryrket på den statusnivå som krävs för att hålla svensk skola i världsklass (avslag) H3: Världens bästa skola kräver världens bästa lärare 600 H3:1: Att SSU skall verka för att lärarnas administrativa arbetsbörda utreds på statlig nivå (avslag) H3:2: Att SSU skall verka för att lärarnas administrativa arbetsbörda underlättas via anställandet av lärarassistenter (besvarad) H3:3: Att SSU skall verka för en lagstiftning om lärartäthet och elevers rätt till lärarledd undervisning (avslag) H3:4: Att SSU skall verka för att höja lärarkårens status genom förbättringar av arbetsvillkor och högre löner (avslag) H3:5: Att SSU skall verka för en förbättrad lärarutbildning samt tuffare bedömning av dess verksamhetsförlagda moment (avslag) H3:6: Att SSU skall verka för att ge lärarkåren rätt till fortlöpande kompetensutveckling genom hela arbetslivet (avslag) H4: mer! 620 H4:1: Att SSU- förbundet ska verka för att lärarnas löner höjs markant (avslag) H4:2: Att SSU- förbundet ska verka för att fler lärare anställs i skolan 625 H5: Rollen som rektor H5:1: Att SSU verkar för att rektorsämbetet utreds och omorganiseras (avslag) 630 H5:2: Att SSU verkar för att man utreder ledarskap inom skolan i dess helhet (besvarad) H5:3: Att SSU verkar för att rektorsutbildningen granskas (besvarad)

14 H6: 15 elever som norm 640 H6:1: Att SSU- förbundet antar motionen som sin egen och kämpar för att få ner elevantalen i klasserna till 15 elever per lärare (avslag) H7: En sammanhållen skoldag 645 H7:1: Att SSU Skåne ska driva att förutsättningarna för en sammanhållen skoldag utreds (avslag) H7:2: Att motionen skickas till den socialdemokratiska riksdagsgruppen (avslag) H8: Skolan som arena för utjämnande av klassklyftor H8:1: Att SSU skall verka för att samtliga högstadie- och gymnasieelevers rätt till IT- verktyg H8:2: Att SSU skall verka för att fler ungdomar skall erbjudas stöd i körkortsutbildningen enligt den ovan beskrivna modellen H8:3: Att SSU skall verka för att fler skolpsykologer anställs för att korta genomsnittsväntetiden till dess (besvarad) H8:4: Att SSU skall verka för att dagens fysiska hälsokontroller kompletteras med frivilliga kontroller av den psykiska hälsan på högstadie- och gymnasienivå (besvarad) 665 H9: Icke- sponsrade skolböcker H9:1: Att SSU- förbundet verkar för att förbjuda sponsrade skolböcker (avslag) H10: Estetisk verksamhet i gymnasieskolan H10:1: En obligatorisk 100- poängskurs kring estetisk verksamhet bestående av varierande estetiska projekt med stort elevinflytande införs på alla gymnasieskolor, möjligen till undantag av det estetiska programmet (avslag) H11: Det goda företagandet en förutsättning för det goda arbetet H11:1: Att SSU skall verka för ökad undervisning om arbetsmarknadens villkor och den svenska modellen i skolan H11:2: Att SSU skall verka för att ge arbetsmarknadsanknutna organisationer som Ung Företagsamhet och fackföreningar större utrymme i skolan H11:3: Att SSU skall verka för gymnasieungdomars rätt till feriejobb och möjlighet att driva företag under sommaren enligt den ovan beskrivna modellen (besvarad) 14

15 690 H11:4: Att SSU skall verka för landets kommuner i högre grad stödjer organisationer som hjälper nystartade företag (avslag) H12: Utökad praktik H12:1: SSU verkar för att alla under gymnasietiden ska ha möjlighet till praktik som är relevant för sin utbildning H12:2: SSU verkar för att man samtidigt inför någon form av ekonomiskt stöd för företagen som tar emot praktikanter (avslag) H13: Överklagningsrätt vid betygssättning 705 H13:1: Att vid slutlig betygssättning ska studerande ha rätt att överklaga det slutgiltiga betyget H14: Ett mångspråkigt land gynnar Sverige H14:1: Att SSU verkar för att någon med utländskt ursprung oavsett tillgång till språket dagligen, ska ha rätt till undervisning i sitt modersmål om så önskas oavsett med vilken förälder personen lever med (avslag) H14:2: Att SSU verkar för att man ska kunna läsa sitt hemspråk på annan ort om det ej finns på hemorten (avslag) H15: Avgiftsfria och samhällsnyttiga universitet för oss alla H15:1: Att SSU och Socialdemokraterna verkar för att avskaffa alla former av studieavgifter för studenter med hemvist utanför EU/EE H15:2: Att SSU och Socialdemokraterna verkar för att UD och regeringen i samråd tillsätter ett expertråd med nätverk för handel och diplomatiska frågor (avslag) H15:3: Att Högskoleverket utformar anpassade utbildningsprogram för att utbilda tjänstemän i olika delar av världen som en del av biståndet (avslag) 730 H16: Kunskap är makt, men makt är också kunskap H16:1: Att SSU verkar för att ett treterminssystem införs (besvarad) H17: Förbättrat studentliv 735 H17:1: Att SSU skall verka för att fler studentbostäder och hyresrätter byggs H17:2: Att SSU skall verka för att CSN:s bidrags- och lånenivåer skall följa konsumentprisindex 740 H17:3: Att SSU skall verka för en höjning av det totala studiestödet, framför allt via bidragsdelen 15

16 745 H17:4: Att SSU skall verka för att CSN:s system med fribelopp ändras för att möjliggöra arbete under sommarmånaderna H17:5: Att SSU skall verka för studier för utomeuropeiska studenter återigen blir avgiftsfria 750 Område I I1: Sverige ut ur EU 755 I1:1: Att SSU- förbundet ska verka för att Sverige ska lämna EU (avslag) I2: Fred i mellanöstern kräver mer än ord 760 I2:1: Att SSU ställer sig bakom det palestinska BDS- uppropet och aktivt verkar i dess anda I3: Att sätta kraft i orden motion om förbud på handel med illegala bosättningar I3:1: Att SSU verkar för att Sverige inför nationell lagstiftning som förbjuder handel med och investeringar i israeliska bosättningar på ockuperad palestinsk mark (avslag) I3:2: Att SSU verkar för att föregående förbud på sikt införs även på EU- nivå, inom ramen för EU:s gemensamma handelspolitik (avslag) I4: Vi vill inte beväpna diktaturer! I4:1: Att SSU- förbundet ska verka för att Sverige inte ska exportera vapen eller militär utrustning till länder som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, krig eller konflikt I4:2: Att SSU- förbundet ska verka för att Sverige inte ska exportera vapen eller militär utrustning till länder som inte har ett stabilt demokratiskt styrelseskick I4:3: Att ifall det råder några tvivel om landet är en demokrati eller en diktatur ska export inte medges I4:4: Att SSU- förbundet ska verka för att Sverige inte ska exportera vapen eller militär utrustning till länder som regelbundet kränker de mänskliga rättigheterna eller folkrätten I4:5: Att SSU- förbundet ska verka för att Exportkontrollrådets ställningstaganden offentliggörs för att möjliggöra politiskt ansvarsutkrävande 790 I5: Alla människors lika värde känner inga gränser! I5:1: Att SSU ska verka för att Migrationsverket slutar utvisa flyktingar till länder som UD avråder svenskar att resa till 16

17 795 I5:2: Att SSU ska verka för att Sverige slutar skicka tillbaka barn till länder dör det finns en påtaglig risk att deras rättigheter kränks (besvarad) I6: Ett land är inte fantastiskt bara för att det är EU- land I6:1: Att SSU, Socialdemokraterna och S- gruppen i Europaparlamentet verkar för revidering av Dublinförordningen och att däri befästs skyldighet att pröva utvisning till andra EU- länder i varje enskilt fall av asylansökan I7: Tillåt inresa i Sverige vid behandling av ansökan om förlängning av uppehållstillstånd för studier eller arbete I7:1: Att SSU verkar för att lagstadga tillåtelse till inresor i Sverige under behandlingstiden av förlängningen av uppehållstillstånd för studier eller arbete Område J J1: Riksdagsledamöters arvoden och förmåner J1:1: Att SSU- förbundet verkar för en indexreglering av riksdagsledamöternas grundarvode till ett (1) prisbasbelopp för att återställa förtroendet för politiker och deras demokratiska legitimitet (avslag) J1:2: Att SSU- förbundet verkar för en indexreglering av statsrådens grundarvode till ett och ett halvt (1 ½) prisbasbelopp för att återställa förtroendet för politiker och deras demokratiska legitimitet (avslag) J1:3: Att SSU- förbundet verkar för att riksdagens inkomstgaranti avskaffas, samhällets ordinarie trygghetssystem måste vara tillräckliga för alla (avslag) J1:4: Att SSU- förbundet verkar för att riksdagsledamöter och statsråd inte ska erhålla pensionsförmåner som skiljer sig från arbetsmarknaden i övrigt (avslag) J2: Tidsbegränsning av uppdrag 835 J2:1: Att SSU- förbundet verkar för att införa en begränsning som innebär att ingen socialdemokrat får inneha uppdraget som riksdagsledamot i mer än fyra mandatperioder totalt (avslag) J3: Den bortglömda kampen J3:1: SSU Skåne tar striden för folkets hus. Att man finner dess funktion viktig i det samhälle vi idag lever (avslag) J3:2: SSU Skåne inte ställer sig bakom försäljning av folkens hus eller folkets park i några kommuner (avslag) 17

18 J3:3: Att det läggs till en kort text i manifestet om betydelsen av mötesplatser ägda av arbetarrörelsen (avslag) 850 J4: Utnyttja potentialen i det offentliga rummet J4:1: Att lagstiftning ska införas om en nationell tillämpning av 1- procentsregeln 855 J5: Ingen kommersiell reklam i det offentliga rummet J5:1: Att kommersiell reklam på offentliga platser på sikt förbjuds (avslag) 860 J5:2: Att utförsäljning av offentliga platser till förmån för kommersiell reklam förbjuds (avslag) J5:3: Att kontrakten med de som redan har affischplatser inte förlängs (avslag) 865 J5:4: Att alla affischplatser på offentliga platser är fria för alla att nyttja (avslag) J6: Fler oberoende socialdemokratiska tidningar 870 J6:1: Att SSU Skåne ska driva frågan om tillkomsten av oberoende socialdemokratiska tidningar gentemot Socialdemokraterna och LO (avslag) J6:2: Att motionen skickas till SSU:s nästa förbundskongress (avslag) J6:3: Att motionen skickas till den socialdemokratiska riksdagsgruppen (avslag) 18

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013

SSU:s uppgift. Organisatoriskstrategi I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 I Rörelse SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti 2013 1 SSU:s uppgift 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Vår uppgift är att samla unga människor med socialdemokratiska värderingar samt de unga som delar

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program

SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program SSU Upplands Arbetsmarknadspolitiska program Arbetet är en av grundstenarna i byggandet av det jämlika samhället. Arbetet skapar självständighet och frihet samt formar oss som individer. Men arbetet är

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden.

som säger att Jämställdhet betyder att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter (FSA) har, som facklig organisation, en betydande roll i arbetet för att främja allas lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet. I detta dokument tydliggör vi förbundets

Läs mer

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv

Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Kommunal och Vision tillsammans för ett bättre arbetsliv Annelie Nordström, förbundsordförande Kommunal: Tanken med det här samarbetsavtalet är att vi tillsammans kan nå bättre resultat för våra medlemmar

Läs mer

Mänskliga rättigheter i Sverige

Mänskliga rättigheter i Sverige Mänskliga rättigheter i Sverige En lättläst sammanfattning av regeringens skrivelse 2001/02:83 En nationell handlingsplan för de mänskliga rättigheterna Inledning För nio år sedan var det ett stort möte

Läs mer

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll

Riktlinje. Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Riktlinje Riktlinje - barn i ekonomiskt utsatta hushåll Kommunens prioriterade områden för att minska andelen familjer i ekonomiskt utsatthet och för att begränsa effekterna för de barn som lever i ekonomiskt

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Mångfald är det som gör oss unika

Mångfald är det som gör oss unika Policy och handlingsplan för ökad mångfald inom Säffle kommun Mångfald är det som gör oss unika 2008-11-10 INNEHÅLL 1. INLEDNING... 3 VAD MENAS MED DISKRIMINERING?... 3 2. SÄFFLE KOMMUNS MÅNGFALDSPOLICY...

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

S-politiken - dyr för kommunerna

S-politiken - dyr för kommunerna S-politiken - dyr för kommunerna 2011-11-08 1 UNDERFINANSIERAD S-BUDGET RISKERAR ÖVER 5000 JOBB I KOMMUNSEKTORN SAMMANFATTNING 1. De socialdemokratiska satsningarna på kommunerna är underfinansierade.

Läs mer

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013

Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Kandidater till partikongressen den 3-7 april 2013 Valkrets 1 Habo, Jönköping och Mullsjö arbetarekommuner 5 ombud skall väljas i valkretsen. Presentation av de 16 kandidater som kandiderar i valkrets

Läs mer

IMFs modell för internationellt ramavtal

IMFs modell för internationellt ramavtal IMFs modell för internationellt ramavtal INLEDNING 1. Den ekonomiska globaliseringen minskar hindren för handel med varor och tjänster och överföring av kapital, och den gör det möjligt för transnationella

Läs mer

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling

MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING. Seroj Ghazarian/ HR-utveckling MÅNGFALD MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER LIKABEHANDLING Seroj Ghazarian/ HR-utveckling EXLUDERANDE Och eller INKLUDERANDE MÅNGFALD? Exkluderande mångfaldsarbete Bygger på olikhetsbegreppet Osynliggör utgångspunkten

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT

ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT ETT JÄMSTÄLLT SKÅNE ÄR MÖJLIGT S-KVINNOR I SKÅNE 2014 1 Tillsammans kan vi skapa en bättre framtid. Den viktigaste lärdomen av socialdemokratins historia är just denna: samhället går att förändra Med dessa

Läs mer

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren?

Vilken betydelse har. kommunalägda bostadsbolag. för medborgaren? Vilken betydelse har kommunalägda bostadsbolag för medborgaren? En kort rapport om att använda bostadsbolag inom kommunal ägo i bostadspolitiken Rapporten skriven av Marcus Arvesjö, som nås på marcus@kramamignu

Läs mer

Vår EU-valkampanj våren 2009

Vår EU-valkampanj våren 2009 Vår EU-valkampanj våren 2009 Bilaga till verksamhetsberättelse 2007-2009 I GLÖD-KONGRESSEN 2009 RÅDHUSET, MALMÖ BOX 704 03, 107 25 STOCKHOLM Besök, Sveavägen 68 Telefon: 08 545 55 330 Broderskapsrörelsen

Läs mer

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011

Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Likabehandlingsplan för Karusellens/Hallbackens förskolor 2010/2011 Diskrimineringslag ( 2008:567 ) Skolan ska vara en trygg miljö för alla barn och elever. Lagen ska därför främja barns och elevers rättigheter

Läs mer

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland:

Östgruppen vill veta vad X-partiet har för inställning till utvecklingen i Ryssland och till det svenska demokratistödet till Ryssland: Augusti-september 2014 Enkät om Sveriges demokratistöd till Ryssland Östgruppen för demokrati och mänskliga rättigheter har under lång tid bevakat och granskat det svenska demokratistödet till Ryssland,

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15

Likabehandlingsplan. Förskolan Växthuset 2010-06-15 Likabehandlingsplan Förskolan Växthuset 2010-06-15 Tankarna nedan utgör förskolans värdegrund och ska synas i det dagliga arbetet. De tillsammans med lagtexter (se nedan) bildar tillsammans grunden för

Läs mer

Policy för likabehandling

Policy för likabehandling Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Omfattning och ansvar... 3 0.1. Omfattning... 3 0.2. Ansvar... 3 0.2.1. Samverkan... 3 0.2.2. Centralt och lokalt ansvar... 3 0.2.3. Chefen/arbetsledaren...

Läs mer

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år.

Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. Rösta på oss! Sju riksdagspartier berättar på lättläst svenska varför du ska rösta på dem i år. 1 Rösta på oss! I år, 2014, är det val den 14 september. Då får alla svenska medborgare som har fyllt 18

Läs mer

Bygg Växjös framtid. Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist

Bygg Växjös framtid. Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist Motion 1 Styrelsens föredragande: Rose-Marie Holmqvist Bygg Växjös framtid Många står idag i kö för bostad i Växjö och inte minst ungdomar lider av detta. Det leder till att unga vuxna tvingas bo kvar

Läs mer

Vänsterpartiets nota. Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006. centerpartiet.se

Vänsterpartiets nota. Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006. centerpartiet.se Vänsterpartiets nota Centerpartiets kostnadsgranskning av Vänsterpartiets valplattform 2006 centerpartiet.se 1 Sammanfattning Vänsterpartiets kongress den 5-8 januari 2006 fastslog bland annat partiets

Läs mer

Socialdemokraternas vallöften till studenterna

Socialdemokraternas vallöften till studenterna Socialdemokraternas vallöften till studenterna Löfte i valrörelsen En trygg sjukförsäkring. Alla studenter ska omfattas av sjukförsäkringen, studenter ska kunna sjukskrivas på deltid, karenstiden ska kortas

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Vi har inte råd med en borgerlig regering

Vi har inte råd med en borgerlig regering Vi har inte råd med en borgerlig regering En granskning av vad moderaternas politik kostar löntagare efter valet 2006 1 2 Vi har inte råd med en borgerlig regering! Plötsligt var allt som förändrat. Åtminstone

Läs mer

Jämtlands Gymnasieförbund

Jämtlands Gymnasieförbund Jämtlands Gymnasieförbund Drogpolicy och handlingsplan för elever inom Jämtlands Gymnasieförbund Fastställd i direktionen 2013-11-08 Dnr 108-2012 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Definition...

Läs mer

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande

Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Tillväxt genom entreprenörskap och företagande Orups gränd 3 Den svenska politiken har under många år präglats av en misstänksamhet mot företag och då framförallt små företag. I sann saltsjöbadsanda har

Läs mer

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013

Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 1. Bakgrund Handlingsplan för lika villkor vid Högskolan i Skövde 2013 Grunden för jämställdhets- och mångfaldsarbetet vid Högskolan i Skövde är likabehandling och att alla anställda och studenter ska

Läs mer

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR Rnr 35.14 1(5) Stockholm 21 augusti 2014 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande (SOU 2014:19) Lärarnas Riksförbund har

Läs mer

Barnpolitiken. Regeringen skrev i sin plan att barnkonventionen är viktig.

Barnpolitiken. Regeringen skrev i sin plan att barnkonventionen är viktig. LÄTTLÄST FAKTABLAD Socialdepartementet nr 6 juni 2002 Barnpolitiken FN har en konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen. En konvention är regler som många har kommit överens om. I konventionen

Läs mer

Lönepolitisk plattform

Lönepolitisk plattform Lönepolitisk plattform Antagen vid FTFs riksstämma 2010 2 (8) Inledning Denna lönepolitiska plattform syftar till att på ett övergripande plan beskriva hur vi som förbund ser på den mest centrala frågan

Läs mer

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat.

Valkompassen. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 7 riksdagspartier och F! har svarat. 5 teman: Utvecklingssamarbete / bistånd Handelsavtal Klimat och miljö Globala rättvisefrågor Mänskliga rättigheter Är partierna överens om någonting? Sverige bör arbeta

Läs mer

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom

Socialdemokraterna i Stockholms stadshus. Handlingsplan mot barnfattigdom Socialdemokraterna i Stockholms stadshus Handlingsplan mot barnfattigdom Handlingsplan mot barnfattigdom Rädda Barnens rapport talar sitt tydliga språk Stockholm är en av de mest segregerade kommunerna

Läs mer

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut?

Krävs det alltid oaktsamhet för att skadestånd skall dömas ut? Vad är ett interimistiskt beslut i Arbetsdomstolen? Om det uppstår en tvist om en stridsåtgärd är lovlig kan en av parterna vända sig till Arbetsdomstolen och be domstolen avgöra frågan. Eftersom det då

Läs mer

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp

Samhällskunskap. Ämnesprov, läsår 2012/2013. Delprov A. Årskurs. Samhällskunskap åk 9 vt 2013. Elevens namn och klass/grupp Ämnesprov, läsår 2012/2013 Samhällskunskap Delprov A Årskurs 9 Elevens namn och klass/grupp Prov som återanvänds omfattas av sekretess enligt 17 kap. 4 offentlighets- och sekretesslagen. Detta prov återanvänds

Läs mer

26 punkter för ett bättre Västra Götaland

26 punkter för ett bättre Västra Götaland 26 punkter för ett bättre Västra Götaland Västra Götalandsregionen Kristdemokraterna vill arbeta för ett Västra Götaland med stark tillväxt där alla känner trygghet. Vår vision för hälso- och sjukvården

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Värdegrundsforum 14 september

Värdegrundsforum 14 september Värdegrundsforum 14 september Mänskliga rättigheter en del i det statliga uppdraget Medverkande: Patrik Åkesson verksamhetsutvecklare, Uppsala universitet Iain Cameron professor i folkrätt, Uppsala universitet

Läs mer

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet

Demokrati. Lättläst. En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokrati på 2000-talet Lättläst En lättläst version av regeringens proposition 2001/02:80 Demokrati för det nya seklet Demokratipropositionen har bearbetats till lättläst svenska av Kitte Arvidsson, Centrum

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE

ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE ETT TILLGÄNGLIGT SAMHÄLLE Miljöpartiet de gröna Sidan 2 av 5 MILJÖPARTIETS FOKUSFRÅGOR FÖR MARSCHEN FÖR TILLGÄNGLIGHET 2012 Tillgänglighet, delaktighet och skydd mot diskriminering är mänskliga rättigheter.

Läs mer

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista

ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning. Ordlista ROLLSPEL E 013 Sidan 1 av 5 Arbetsmarknadstolkning Ordlista ordförande fackförening/facket fackklubb kommunalarbetareförbundet fackförbund kommun landsting medlem löntagare socialdemokrat tjänsteman arbetare

Läs mer

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument

Medlemsmöte 131009 Kalmar/Växjö. Åsiktsdokument Medlemsmöte 0 Åsiktsdokument 0 Grundläggande värderingar Ett universitet för alla Medlemsmöte 0 Utbildning är en demokratisk rättighet som ska vara tillgänglig för alla. Varje individ måste ges en reell

Läs mer

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA

Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA 2014-06-24 Dnr 2014:1011 Rapport från utredningstjänsten ARBETSGIVARAVGIFTER UNGA Hur påverkas uttaget av arbetsgivaravgifter inom sektorn callcenter om de nedsatta avgifterna för unga slopas? Redovisning

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling.

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle, där medborgaren

Läs mer

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson

HUR VI GÖR. Västerås 2014-02-17. Olov Andersson HUR VI GÖR Som riktlinjer och i vissa stycken krav i vår verksamhet har vi formulerat en samling policys. Som intressent till vårt bolag ser vi gärna att ni bekantar er med vår hållning i dessa frågor.

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

MoRA VaLmaNifESt MORA

MoRA VaLmaNifESt MORA MoRA VaLmaNifESt MORA framtidens MoRA RöStA GrÖNt Miljöpartiet de grönas vision för Mora är tydlig. I en värld där klimathot, ekonomiska kriser och främlingsfientlighet avlöser varandra vill vi vara en

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: En rättvis värld är möjlig. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: En rättvis värld är möjlig Version: Beslutad version En rättvis värld är möjlig 5 Socialdemokraternas internationella politik syftar till alla människors frigörelse, utveckling

Läs mer

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE

En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE En god och rättvis vård för alla i Blekinge. Socialdemokraterna BLEKINGE EN GOD OCH RÄTTVIS VÅRD FÖR ALLA Alla medborgare och patienter ska känna trygghet i att de alltid får den bästa vården, oavsett

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007

Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Landskrona räddningstjänsts Integration och Etnisk Mångfaldsplan 2007 Innehållsförteckning Inledning 3 Nulägesanalys 3 Organisation 3 Fysiska, psykiska och sociala frågor 4 Rekryteringsprocess 4 Etniska

Läs mer

Värdegrund och policy

Värdegrund och policy Värdegrund och policy för, ATSUB/GBG ATSUB/Göteborg har en värdegrund baserad på demokrati, människors lika värde, mänskliga fri- och rättigheter och öppen diskussion. Jämställdhet mellan kvinnor och män

Läs mer

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR

EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR EUROPEISKA FAMILJERÄTTSPRINCIPER RÖRANDE FÖRÄLDRAANSVAR PREAMBEL Med insikt om att rådande skillnader mellan de nationella regleringarna rörande familj gradvis minskar; Med insikt om att kvarstående skillnader

Läs mer

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun

Barn- och ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-21, 112 ungdomspolitisk handlingsplan för Kumla kommun Baserad på FN:s barnkonvention Bakgrund FN:s barnkonvention innebär

Läs mer

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET

Nu kräver vi. 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Nu kräver vi förändring 10 röster för ett arbetaralternativ KOMMUN STISKA PART I ET Svenska kollektivavtal ska gälla på alla arbetsplatser i Sverige. Jorge Nunez, metallarbetare, Ludvika När politikerna

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481); utfärdad den 30 maj 2013. SFS 2013:380 Utkom från trycket den 10 juni 2013 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen

Läs mer

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetsmarknadsutskottet Arbetsmarknadsutskottet Motion gällande: Hur ska Stockholms stad minska skillnaderna i sysselsättning mellan utrikes- och inrikesfödda? Problemformulering Definitionen av en arbetslös: Till de arbetslösa

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

Jämställdhets- och diskriminerings- program

Jämställdhets- och diskriminerings- program Jämställdhets- och diskriminerings- program Inledning De flesta arbetsgivare, universitet och högskolor är måna om att ta tillvara den bästa kompetensen. Ingen har råd att avstå från betydande delar av

Läs mer

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby

Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Styrdokument, plan Stöd & Process 2013-08-27 Maria Lindeberg 08-590 973 76 Dnr KS/2013:457 Maria.lindeberg@upplandsvasby.se Strategi för ett jämställt Upplands Väsby Nivå: Kommungemensamt Antagen: Kommunfullmäktige

Läs mer

ÄLDRE PROGRAM OCH MANIFEST VALMANIFEST FRAMTID I FRIHET

ÄLDRE PROGRAM OCH MANIFEST VALMANIFEST FRAMTID I FRIHET ÄLDRE PROGRAM OCH MANIFEST VALMANIFEST FRAMTID I FRIHET FRÅN 1985 FRAMTID I FRIHET Sveriges ekonomi förbättras genom skattesänkningar, besparingar och frihetsreformer. Den ekonomiska tillväxten stimuleras,

Läs mer

Unionens handlingsprogram 2012 2015

Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Unionens handlingsprogram 2012 2015 Vår vision Vår vision är Tillsammans är vi i Unionen den ledande kraften som skapar framgång, trygghet och glädje i arbetslivet.

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. STEFAN LÖFVEN MAGDALENA ANDERSSON CARIN JÄMTIN MIKAEL DAMBERG EN AMBITIÖS JOBBPOLITIK. FÖR ALLA. VÅRT MÅL ÄR ATT ANTALET PERSONER SOM ARBETAR

Läs mer

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015

Kommittédirektiv. En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan. Dir. 2015:46. Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Kommittédirektiv En nationell strategi för den kommunala musik- och kulturskolan Dir. 2015:46 Beslut vid regeringssammanträde den 30 april 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska ta fram förslag till

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

Centerpartiet ett hållbart val

Centerpartiet ett hållbart val Centerpartiet ett hållbart val Hela människan hela livet! Närhet är ett centralt ord när man talar om Centerpartiets politik. Decentralisering har vi pratat om i decennier, det vill säga att målet är att

Läs mer

SAMHÄLLSORIENTERING. Block I NY I SVERIGE 9 timmar

SAMHÄLLSORIENTERING. Block I NY I SVERIGE 9 timmar SAMHÄLLSORIENTERING Block I NY I SVERIGE 9 timmar Syftet är att nyanlända som deltar i samhällsorienteringen ska få de grundläggande kunskaper de behöver för att klara sig den första tiden i Sverige. Målet

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET

RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET RAPPORT: VI FÅR BETALA UNGAS ÖKANDE EKONOMISKA OTRYGGHET Ung Vänster Juli 2014 För kontakt: 08-654 31 00 info@ungvanster.se Under lång tid har ungas situation i Sverige försvårats. I takt med att samhällsutvecklingen

Läs mer

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna

Dagordningens punkt 18 Vår organisation. Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Utlåtande Fackligt-politiskt arbete motionerna B24 B30, utom B24 4:e och 5:e att-satserna Motionerna B24 1:a att-satsen och B28 vill stärka den fackligpolitiska samverkan. Motion B30 vill att IF Metall

Läs mer

För Öckerö seglande gymnasieskola

För Öckerö seglande gymnasieskola Alkohol- och Drogpolicy För Öckerö seglande gymnasieskola 1 Skolans alkohol- och drogpolicy Vi vill inom Öckerö gymnasieskola erbjuda våra elever bästa möjliga undervisning, ge alla en möjlighet att nå

Läs mer

Ett år med Reinfeldt

Ett år med Reinfeldt Ett år med Reinfeldt Första pelaren: Arbetsmarknaden och partsrelationerna Politiken syftar till / leder till 1. Försvagning av fackföreningsrörelsen och rubbad maktbalans till kapitalets fördel 2. Etablering

Läs mer

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden

Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Vår gemensamma syn på vinst i välfärden Välfärdens, inklusive skolans, verksamheter är ingen marknad. Vi är inte konsumenter i förhållande till välfärden, vi är medborgare. Socialdemokraterna, Miljöpartiet

Läs mer

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier.

Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN. Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. 1 Ad Acta Fritid AB LIKABEHANDLINGSPLAN Handlingsplan med syfte att förebygga och motverka alla former av kränkande behandling och trakasserier. Denna handlingsplan ska verka som styrdokument för träffpunkterna

Läs mer

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet

SEKOs handlingsprogram mot. rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet SEKOs handlingsprogram mot rasism, nazism och främlingsfientlighet I Tyskland kom nazisterna och tog kommunisterna, men jag sa ingenting,

Läs mer

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014

Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne. Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Socialdemokraterna i Region Skåne tillsammans med Kommunal avdelning Skåne Personalpolitik för Region Skåne 2010-2014 Vår personal, verksamhetens viktigaste resurs Medarbetarna i Region Skåne gör varje

Läs mer

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet

Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Framgångsfaktorer för värdegrundsarbetet Det främjande arbetet Gemensamt förhållningssätt Tid för samtal Informella miljöer Höja kompetensen Tydliga mål som utvärderas Den egna situationen Tydlig och synlig

Läs mer

Regional strategi för arbetsgivarpolitik

Regional strategi för arbetsgivarpolitik Regional strategi för arbetsgivarpolitik Vår vision Socialdemokratisk arbetsgivarpolitik ska stärka personalens arbetsvillkor och arbetsmiljö. Det är viktigt både för den enskilde men också för kvaliteten

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp Plan mot diskriminering och kränkande behandling Falköpings kommun Förskolan Fyren Stenstorp 2015/2016 1 Plan mot diskriminering och kränkande behandling för Förskolan Fyren i Stenstorp Lagstiftning Förskolan

Läs mer

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012

Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Demokrati och politik i Sverige Pedagogisk planering i samhällskunskap och historia åk 8 ht 2012 Kunskap om partier och hur riksdag och regering fungerar är exempel på saker du får lära dig om i det här

Läs mer

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper

Skolan. en nationell angelägenhet. En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet En rapport från Lärarnas Riksförbund därför att ett litet land behöver stora kunskaper Skolan en nationell angelägenhet Juli 2011 Bakgrund Regeringen har sedan 2006 utrett

Läs mer

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna!

Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Europaportalens särtryck av Feministiskt initiativs EU-valplattform 2014 i sin helhet. Det är skarpt läge! Ut med rasisterna in med feministerna! Det är dags att skapa ett öppet EU där mänskliga rättigheter,

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv

Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv Likabehandlingsplan Förskolan Himlaliv 2010-06-08:13 Vår vision Alla ska känna sig trygga. Alla ska visa varandra hänsyn och respekt. Alla ska ta ansvar. Alla ska känna en framtidstro. Innehåll 1. Framsida

Läs mer

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11

Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 Övergripande mål och riktlinjer - Lgr 11 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Skolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera eleverna att omfatta vårt samhälles gemensamma värderingar och låta dem komma till uttryck

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Frågor & svar om nya PuL

Frågor & svar om nya PuL Frågor & svar om nya PuL Fråga 1: Varför ändras PuL? PuL ändras för att underlätta vardaglig behandling av personuppgifter som normalt inte medför några risker för att de registrerades personliga integritet

Läs mer

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016

21 september 2015. Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 21 september 2015 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 Läkarförbundet om budgetpropositionen 2016 med särskild betydelse för läkare och hälsooch sjukvården. Sammanfattningsvis saknas mer genomgripande

Läs mer

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå.

Under den borgerliga regeringens styre saknar Sverige utbildningspolitiska målsättningar som innebär en högre ambition än dagens nivå. 2 (10) 3 (10) Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro. För en framtidsinriktad Socialdemokrati är utbildning nyckeln till framtidens jobb och därmed också till människors

Läs mer

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR.

FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. FLER JOBB OCH EN BÄTTRE SJUKVÅRD I ÖREBRO LÄN. DET GÅR FÖRE SKATTESÄNKNINGAR. Matilda Ernkrans, riksdagsledamot och förstanamn på riksdagslistan, och Marie-Louise Forsberg-Fransson, landstingsstyrelsens

Läs mer