A1:5: Att SSU och Socialdemokraterna utreder värnskattens nödvändighet (bifall)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "A1:5: Att SSU och Socialdemokraterna utreder värnskattens nödvändighet (bifall)"

Transkript

1 Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Beslutade motioner Antagna under SSU:s 37:e förbundskongress - Täby 9-12 augusti

2 Motioner från SSU- kongressen beslutade 5 Område A A1: Dags för en skattereform A1:1: Att SSU och Socialdemokraterna fastställer en gemensam nivå på bolagsskatten (avslag) A1:2: Att SSU och Socialdemokraterna driver att EU inför en transnationell skatt inom den finansiella sektorn A1:3: Att SSU och Socialdemokraterna utvärderar och utreder införandet av en förnyad förmögenhetsskatt A1:4: Att SSU och Socialdemokraterna arbetar för att den nuvarande fastighetsskatten ersätts med en enhetlig fastighetsskatt med 1 procent av den realistiska värderingen på fastigheten (avslag) A1:5: Att SSU och Socialdemokraterna utreder värnskattens nödvändighet A1:6: Att SSU och Socialdemokraterna arbetar för en höjd koldioxidskatt, där flygbränsle är inräknat A1:7: Att SSU och Socialdemokraterna arbetar för en reducering av momsen på miljöklassade produkter (avslag) A1:8: Att SSU och Socialdemokraterna arbetar för att inkomstskatten blir enhetlig vid reducering (avslag) A1:9: Att Socialdemokraterna och SSU påbörjar förhandlingar med samtliga demokratiska partier i riksdagen för en ny skatteproposition A2: Skattebas för europeisk social investeringsfond A2:1: Att SSU/SAP verkar för att det ska införas en fastighetsskatt på 0,25 % av fastighetens taxeringsvärde och år, men högst 1 % av hushållens inkomst, i hela EU för att finansiera en europeisk social investeringsfond (avslag) A3: Inför fastighetsskatt 45 A3:1: Att inför en fastighetsskatt på fastigheter med ett taxeringsvärde som är högre än 6 miljoner (avslag) 50 A4: Återinför valutareglering A4:1: Att SSU- förbundet ska verka för att återinföra valutareglering (avslag) 2

3 55 A5: Expropriera det svenska bankväsendet A5:1: Att ta beslut för en expropriering av det svenska bankväsendet (avslag) A6: Motion angående fackligt kollektiv kapitalbildning A6:1: Att Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund tar motionen, angående drivandet av en facklig kollektiv kapitalbildning, som sin egen och skickar den vidare till partikongressen (avslag) A7: Motion om införande av löntagarfonder A7:1: Att SSU skall verka för ett införande av löntagarfonder syftande till majoritetsägande i näringslivet. Varje privat företag måste bidra till dessa fonder med en andel av sin vinst. Detta kapital skall användas till uppköp av det berörda företagets aktier. Fonderna skall vara kollektiva utan individuell andel, de skall förvaltas av fackföreningarna och skall inte kunna nyttjas som handelsvara av den enskilde löntagaren (avslag) 75 A8: Det lagliga ockerlånet A8:1: Att ett tillägg görs i konsumentkreditlagen för att begränsa den effektiva räntan till högst 40 procent + vid var tid gällande referensränta (avslag) 80 A9: Avskaffandet av det kapitalistiska systemet A9:1: Att SSU- förbundet ska verka för att på sikt avskaffa kapitalismen som ekonomiskt system (besvarad) 85 Område B B1: Gemensamt ägande av infrastruktur 90 B1:1: Att SSU verkar för ett gemensamt ägande av allmänt nyttjad infrastruktur (avslag) B1:2: Att SSU verkar för fritt tillträde och nyttjande av gemensamt ägd infrastruktur (avslag) 95 B2: Modernisering kräver höghastighetståg B2:1: Att SSU och Socialdemokraterna verkar för att bygga ut det svenska tågnätverket med höghastighetsbanor 100 B3: Kollektivtrafik för framtiden B3:1: Att SSU- förbundet verkar för avgiftsfri kollektivtrafik på lokal och regional nivå (avslag) 105 B3:2: Att SSU- förbundet verkar för en vinstfri och gemensamt ägd kollektivtrafik (avslag) B3:3: Att SSU- förbundet verkar för en utbyggnad av kollektivtrafiken 3

4 110 B3:4: Att SSU- förbundet verkar för att all kollektivtrafik ska drivas med förnyelsebar energi B4: Inför nätneutralitet i Sverige 115 B4:1: Att nätneutralitet inför i Sverige (avslag) B4:2: Att SSU verkar för införandet av nätneutralitet i Sverige (avslag) 120 B5: CopySwede och privatkopieringsersättningen B5:1: Att SSU verkar för en omarbetning av lag 1960:729 i motionens anda (avslag) 125 B6: Motion om återinförande av Förköpslagen (den kommunala förköpsrätten) B6:1: Att SSU Skåne aktivt ska arbeta för att Förköpslagen (1967:868) ska återinföras (avslag) 130 B6:2: Att SSU Skåne aktivt ska arbeta för att SSU och Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti ska driva frågan om att återinföra Förköpslagen (1967:868) och därmed den kommunala förköpsrätten (avslag) 135 B7: Avskaffa datalagringsdirektivet B7:1: Att SSU verkar för avratifiserandet av datalagringsdirektivet B7:2: Att datalagringsdirektivet avratifiseras (besvarad) 140 Område C C1: Skapa en välfärd fri från vinstintressen C1:1: Att SSU- förbundet verkar för att vår gemensamma välfärd inte ska drivas med privata vinstintressen (avslag) C1:2: Att SSU- förbundet verkar för att enbart aktiebolag med särskild vinstutdelningsbegränsning blir de enda företag som får verka inom välfärden (besvarad) C2: Vinstfri välfärd! 155 C2:1: Att man inför en begränsning på hur mycket pengar som får tas ut ur välfärden (avslag) 160 C2:2: Att man ställer vissa krav som måste uppfyllas innan man får ta ut vinst (avslag) C2:3: Att man på sikt avskaffar vinsterna helt i välfärden (avslag) 4

5 C3: Motion om välfärdens framtid C3:1: Att SSU aktivt deltar i att kritiskt utvärdera och hitta alternativ till de marknads- och valmodeller som blivit norm inom offentlig sektor (besvarad) C3:2: Att SSU står upp för samhällsmedborgarnas rätt att kunna på hög och likvärdig kvalitet i alla skattefinansierade välfärdsverksamheter, och på så sätt motverkar den trend där ansvaret läggs på en enskilde att välja en utförare som håller högre kvalitet än en annan utförare. Det allmänna utbudet av välfärdstjänster ska hålla en så hög och likvärdig nivå att det stora flertalet inte upplever något behov av tilläggstjänster (besvarad) C3:3: Att SSU ska verka för att en ickevinst- princip ska vara rådande inom vård, skola och omsorg. Skattepengar avsedda för välfärd ska gå till välfärd, inte privata vinster (besvarad) C3:4: Att SSU ska verka för att Lagen om valfrihet (LOV) rivs upp (besvarad) C3:5: Att SSU tillsammans med LO initierar ett långsiktigt arbete för att identifiera sektorer som på grund av deras centrala funktion för vår gemensamma välfärd bör undandras marknadsekonomin och underställas demokratisk kontroll, samt utarbeta strategier för hur denna demokratiska kontroll ska utövas och hur dessa sektorer ska organiseras för att bidra till största möjliga samhällsnytta (avslag) 185 C4: För en gemensam välfärd C4:1: Att SSU verkar för en välfärd fri från privata vinstintressen (besvarad) 190 C4:2: Att SSU verkar för en gemensamt ägd, finansierad och styrd välfärd (avslag) C5: Slopa den fria etableringsrätten för friskolor! 195 C5:1: Den fria etableringsrätten för friskolor ska slopas, och att den berörda kommunen vid nyetableringar ska ges vetorätt C6: Offentlighet och insyn 200 C6:1: Att SSU verkar för att offentlighetsprincipen ska gälla i all skattefinansierad välfärd, även den i privat regi 205 C7: Förstatliga Apoteket C7:1: Att Apoteket ska förstatligas (avslag) 210 Område D D1: 6 veckors semester 5

6 215 D1:1: Att SSU- förbundet antar motionen som sin egen och kämpar för att införa 6 veckors semester (avslag) D2: Generell arbetstidsförkortning till 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön 220 D2:1: Att arbetstiden förkortas till 6 timmar över hela arbetsmarknaden (avslag) D2:2: Att lönerna och deras utveckling förblir opåverkade (avslag) 225 D3: Kvotering till bolagsstyrelser D3:1: Att SSU- förbundet verkar för införande av kvotering till börsbolagsstyrelser 230 D4: Lagstifta om könskvotering i bolagsstyrelse D4:1: SSU skall aktivt jobba för att könskvotering i bolagsstyrelser skall lagstiftas (avslag) D5: Motion om lika lön för lika arbete D5:1: Att Diskrimineringslagen ändras, så att kravet på årliga lönekartläggningar återinförs, liksom regeln att bara arbetsgivare med färre än tio anställda undantas kravet på att skriftligen kunna redovisa lönekartläggningen D5:2: Att det införs sanktioner mot de arbetsgivare som inte bryr sig om att följa lagens krav på lönekartläggningar och jämställdhetsplaner D5:3: Att föräldraförsäkringen individualiseras D6: Motion om föräldraledighet 250 D6:1: Att SSU verkar för en femdelad föräldraledighet, där ena föräldern får 40 % av tiden, den andra föräldern 40 % av tiden, och att de resterande 20 % används frivilligt efter varje familjs ekonomiska förmåga att verka för ett jämställt föräldraskap (avslag) 255 D7: Att aktivt motarbeta diskriminering vid anställning D7:1: CV:n hanteras anonymt av arbetsgivaren medan arbetsförmedlingen har tillgång till personuppgifterna kopplade till CV:t 260 D8: Kompetensprov för utrikesutbildade 265 D8:1: Att kompetensprov ska införas i Sverige för att tillvara på alla individers kunskap (avslag) 6

7 D9: Kvalifikationskrav för A- kassan 270 D9:1: Att SSU antar motionen som sin egen (avslag) D10: Decentralisering av myndigheter 275 D10:1: Myndigheternas kontor placeras för att funka som en arbetsmarknadsåtgärd samt en åtgärd för att motverka avbefolkningen av glesbygden (avslag) D11: En socialiserad och miljövänlig bilindustri D11:1: Att SSU Skåne ska driva att svenska staten ska ta över SAAB:s materiella och immateriella tillgångar efter en konkurs (avslag) D11:2: Att SSU Skåne ska driva att de som arbetar på SAAB ska driva företaget när det kommit i statens ägo (avslag) D11:3: Att SSU Skåne ska driva att produktionen ska läggas om till tillverkning av miljöbilar och miljöbussar (avslag) D11:4: Att SSU Skåne ska driva att SAAB ska utveckla kollektivtrafiklösningar i samarbete med Västragötalandsregionens förtroendevalda (avslag) D11:5: Att motionen skickas till SSU:s nästa förbundskongress (avslag) 295 D11:6: Att motionen skickas till den socialdemokratiska riksdagsgruppen (avslag) Område E 300 E1: Friheten att döda måste begränsas! E1:1: Att SSU tar motionen som sin egen om svensk nollvision inom rökning (avslag) 305 E2: Motion alkoholpolitik E2:1: Att utöka och förbättra ANT- undervisningen i skolorna (avslag) E2:2: Att satsa på fler drogfria miljöer (fritidsgårdar t.ex.) (avslag) 310 E2:3: Att man ska satsa på föreningsliv, fritidsgårdar och stöd till ungdomsidrotten (avslag) E2:4: Att man ska förbjuda öl- och tobaksreklam (avslag) 315 E2:5: Att snabbvinsatser bara ska få säljas på systemet E2:6: Att man bygger ut behandlingshemmen för att täcka behoven (avslag) E2:7: Att mans ka skärpa kontroll över de som har utskänkningstillstånd (avslag) 7

8 320 E2:8: Att man ska öka tullens resurser (avslag) E2:9: Att man ska införa möjligheter för missbrukare att välja vård istället för straff (avslag) 325 E3: Subventionera P- piller och minipiller E3:1: Att SSU ska verka för att preventivmedel kraftigt subventioneras för unga mellan år 330 E4: Ökad kondomanvändning Ett ämne fallet i glömska! E4:1: Tillgängligheten av kondomer på allmänna inrättningar och platser ska öka 335 E5: Fria preventivmedel! E5:1: Att SSU arbetar för fria preventivmedel E6: Vikten av hänsyn till anknytningspsykologi E6:1: Att SSU- förbundet ska verka för att större hänsyn tas till barns anknytning under de första levnadsåren och dess faktiska förälder- barn- relation än biologiska band när man bedömer var ett barn ska bo och vem/vilka som ska vara barnets vårdnadshavare E6:2: Att SSU- förbundet ska verka för att anknytningspsykologi ska ha stor betydelse i svensk socialpolitik som rör barn 350 E7: Ska bra tänder vara en klassfråga? E7:1: Att SSU- förbundet arbetar aktivt för kostnadsfri tandvård 355 E8: Motion om omskärelse av pojkar E8:1: Att SSU inte går med på omskärelse av pojkar under 18 år utan medicinsk grund (avslag) E8:2: Att SSU driver frågan mot att Sveriges landsting ska informera och skapa opinion mot omskärelse av pojkar på annan grund än rent medicinskt (besvarad) E8:3: Att SSU verkar för att det enligt lag blir förbjudet och straffbart att utföra ingrepp så som icke- medicinskt motiverad omskärelse på barn överlag (besvarad) E9: Motion om psykisk ohälsa 370 E9:1: Att SSU verkar för att väntetiden på en skolpsykolog/kurator skall vara max 2 veckor ifrån första kontaktdag (avslag) 8

9 E9:2: Att SSU verkar för att alla elever skall kallas till psykolog/kurator precis som vi kallas till en fysiolog. Detta för att ta ner trösklarna och att upptäcka fara och ohälsa i tid (avslag) 375 E10: Barn- och ungdomspsykiatrin E10:1: SSU ska verka för att utveckla barn och ungdomspsykiatrin (avslag) 380 E10:2: SSU ska verka för att ett barn ska få den hjälp denne behöver, oavsett om en av vårdnadshavarna motsätter sig detta (avslag) 385 E11: Allas rätt till samtal med kurator E11:1: Att SSU verkar för att obligatorisk kuratorsamtal införs på grund- och gymnasieskolan (avslag) 390 E12: Kvinnosjukdomen endometrios E12:1: Att SSU driver krav på ökad information om och bättre diagnostik av endometrios (avslag) E12:2: Att SSU driver krav på subventionering av läkemedel som minskar sjukdomens verkningar (avslag) E12:3: Att SSU driver krav på att endometrios ska omfattas av Försäkringskassans särskilda högriskskydd (avslag) E12:4: Att SSU driver krav på nationella riktlinjer införs för endometriosvården (avslag) E13: Surrogatmödraskap E13:1: Att SSU kraftfullt tar avstånd ifrån möjligheten till legalt surrogatmödraskap, vari den presumtiva föräldern/föräldrarna tillåtits köpa sig tillgång till surrogatmoderns kropp i Sverige E13:2: Att SSU verkar för kvinnornas rätt till sin egen kropp i hela världen E14: Utrota barnfattigdomen 415 E14:1: Att SSU arbetar aktivt med att utrota barnfattigdomen (avslag) E14:2: Att SSU utreder vilka åtgärder som krävs för att lyfta dessa familjers ekonomiska nivåer till en rimlig standard (avslag) 420 E14:3: Att barnkonventionen införs som svensk lag E14:4: Att SSU ordnar kostnadsfria fritidsaktiviteter i utsatta områden där barnfattigdomen är utbredd (avslag) 9

10 E15: Inför en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning E15:1: Att SSU- förbundet verkar för införandet av en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning E16: Inför en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning! 435 E16:1: SSU verkar för införandet av en samtyckesbaserad våldtäktslagstiftning E17: Ändra personnumrets uppbyggnad 440 E17:1: Att Skånes SSU- distrikt skall driva frågan om könsneutralt personnummer (avslag) E17:2: Att alla nyfödda barn skall få könsneutrala personnummer E17:3: Att myndiga skall få rätt att begära en ändring av sitt personnummer 445 E17:4: Att motionen skickas till den Socialdemokratiska riksdagsgruppen (avslag) 450 Område F F1: En hållbar tillväxt F1:1: Att SSU ska verka för inrättandet av en statlig riskkapitalfond i syfte att möjliggöra omställning, klimatsmarta investeringar och innovationsforskning F1:2: Att SSU ska verka för en utvidgning av ROT- avdraget för hyresvärdar som renoverar eller bygger om sina fastigheter, förutsatt att standardförbättringen innebär en energieffektivisering (avslag) F1:3: Att SSU ska verka för inrättandet av miljökonsekvensmärkning av konsumtionsvaror (besvarad) F1:4: Att SSU ska verka för att EU ska rikta om sitt produktionsstöd från den miljöskadliga produktionssektorn till förmån för grön forskning och infrastruktur i Europa (avslag) F1:5: Att SSU verkar för att en permanent stimuleringsåtgärd inrättas för renovering och ombyggnad av hyresrätter som leder till energieffektivisering i jämförelse med standardutförandet F2: Koldioxidransonering med personliga kvoter minskar både klyftorna och utsläppen 475 F2:1: Att SSU- förbundet verkar för att utreda möjligheten att införa ett koldioxidransoneringssystem som baseras på personliga utsläppskvoter (avslag) 10

11 F3: Dags för nytänkande inom klimat- och miljöområdet! 480 F3:1: SSU och Socialdemokraterna verkar för att det genomförs en SOU om hur ett system med personliga utsläppsrätter skulle kunna genomföras i Sverige (avslag) F4: Hållbar stadsutveckling F4:1: Att se över möjligheterna att införa miljökonsekvensbeskrivningar vid bostadsbyggande F4:2: Att se över möjligheterna att införa socialkonsekvensbeskrivningar vid bostadsbyggande F5: Motion om miljövänligare alternativ F5:1: Att SSU tar motionen som sin egen, samt arbetar för att den norska modellen angående elbilar implementeras i Sverige (avslag) F5:2: Att SSU ligger på Socialdemokratiska arbetarpartiet om vikten av elbilar och den norska modellen (avslag) F5:3: Att SSU skickar motionen som sin egen till nästa Socialdemokratiska kongress (avslag) F6: Pantsystem för framtiden F6:1: SSU och Socialdemokraterna verkar för att det ska införas ett pantsystem med 5 % av produktens värde, men minst 5000 och högst 1000 kronor, bör införas på batterier och batteridrivna produkter initialt i Sverige och på sikt i EU (avslag) F6:2: SSU och Socialdemokraterna verkar för att ett system som liknar det svenska pantsystemet med dryckesförpackningar ska införas i hela EU (avslag) 515 F7: Ekologisk jämlikhet F7:1: SSU aktivt jobbar för att ekologisk mat enligt EU:s krav skall uppmärksammas och få en nedsatt moms (avslag) 520 F8: Hållbar energi F8:1: Att se över möjligheterna att inrätta en svensk fond likt EU- fonden EEE- F för en hållbar framtid 525 F9: Motverka licensjakt på vargar F9:1: Att SSU verkar mot licensjakt på vargar (avslag) 530 F10: Socialdemokratiskt ställningstagande vid vargdebatt 11

12 F10:1: Att SSU tar ställning för förändrade regler kring skyddsjakt på varg, för en mer ansvarsfull förvaltning och med större hänsyn till negativt drabbade verksamheter (avslag) F11: Vargjakt F11:1: Att vi i SSU står upp för en hållbar vargstam, samt att vi håller oss till baserad forskning för att se hur stor denna vargstam kan och bör vara (avslag) F11:2: Att SSU verkar för att ersättningen för rovdjursstängsel höjs från 50 kr till 75 kr metern (avslag) F11:3: Att SSU verkar för att individen får en ersättning för skadat/avlidet djur som motsätter 100 % av djurets/boskapets värde (avslag) F11:4: Att SSU verkar för att möjligheter för akutstängsel gäller flera djur än våra klassiska bonddjur så som kamel, hundar och andra större djur (avslag) 550 Område G G1: Upprättande av ett miljönätverk i SSU 555 G1:1: Att ett miljö- och klimatnätverk upprättas inom SSU (besvarad) G2: Pervers politiker 560 G2:1: Att Ebba Gröns låt Pervers politiker spelas när man är i telefonkö till SSU (avslag) G3: Antagandet av ett nytt program mot rasism och för jämlikhet oavsett etnisk tillhörighet eller religion för SSU G3:1: Att SSU- förbundet antar programmet som sitt eget (avslag) G3:2: Att det inom SSU bedrivs ett aktivt arbete för att de förtroendevalda ska spegla befolkningssammansättningen avseende etnisk tillhörighet och religion (besvarad) G3:3: Att SSU för ett aktivt normkritiskt arbete internt för att medvetandegöra medlemmar och förtroendevalda om makt och strukturell diskriminering (besvarad) G3:4: Att SSU har ett särskilt ansvar att bemöta rasistiska yttringar och på alla nivåer tar ställning när människor kränks, förnekas sina mänskliga rättigheter eller diskrimineras p.g.a. sin etniska tillhörighet, sin hudfärg eller sin religion (besvarad) 580 G4: Lathund för skolklubbar G4:1: Att SSU ska skapa en lathund för skolelever i syfte att göra det lättare att starta SSU- föreningar på skolan (besvarad) 12

13 585 Område H H1: Höjda lärarlöner H1:1: Att SSU aktivt jobbar för att lönerna för lärarnas skall höjas (avslag) H2: Ökad lärarstatus för Sveriges framtid H2:1: Att SSU arbetar för att ge lärarkåren en tillräckligt stor löneökning för att placera läraryrket på den statusnivå som krävs för att hålla svensk skola i världsklass (avslag) H3: Världens bästa skola kräver världens bästa lärare 600 H3:1: Att SSU skall verka för att lärarnas administrativa arbetsbörda utreds på statlig nivå (avslag) H3:2: Att SSU skall verka för att lärarnas administrativa arbetsbörda underlättas via anställandet av lärarassistenter (besvarad) H3:3: Att SSU skall verka för en lagstiftning om lärartäthet och elevers rätt till lärarledd undervisning (avslag) H3:4: Att SSU skall verka för att höja lärarkårens status genom förbättringar av arbetsvillkor och högre löner (avslag) H3:5: Att SSU skall verka för en förbättrad lärarutbildning samt tuffare bedömning av dess verksamhetsförlagda moment (avslag) H3:6: Att SSU skall verka för att ge lärarkåren rätt till fortlöpande kompetensutveckling genom hela arbetslivet (avslag) H4: mer! 620 H4:1: Att SSU- förbundet ska verka för att lärarnas löner höjs markant (avslag) H4:2: Att SSU- förbundet ska verka för att fler lärare anställs i skolan 625 H5: Rollen som rektor H5:1: Att SSU verkar för att rektorsämbetet utreds och omorganiseras (avslag) 630 H5:2: Att SSU verkar för att man utreder ledarskap inom skolan i dess helhet (besvarad) H5:3: Att SSU verkar för att rektorsutbildningen granskas (besvarad)

14 H6: 15 elever som norm 640 H6:1: Att SSU- förbundet antar motionen som sin egen och kämpar för att få ner elevantalen i klasserna till 15 elever per lärare (avslag) H7: En sammanhållen skoldag 645 H7:1: Att SSU Skåne ska driva att förutsättningarna för en sammanhållen skoldag utreds (avslag) H7:2: Att motionen skickas till den socialdemokratiska riksdagsgruppen (avslag) H8: Skolan som arena för utjämnande av klassklyftor H8:1: Att SSU skall verka för att samtliga högstadie- och gymnasieelevers rätt till IT- verktyg H8:2: Att SSU skall verka för att fler ungdomar skall erbjudas stöd i körkortsutbildningen enligt den ovan beskrivna modellen H8:3: Att SSU skall verka för att fler skolpsykologer anställs för att korta genomsnittsväntetiden till dess (besvarad) H8:4: Att SSU skall verka för att dagens fysiska hälsokontroller kompletteras med frivilliga kontroller av den psykiska hälsan på högstadie- och gymnasienivå (besvarad) 665 H9: Icke- sponsrade skolböcker H9:1: Att SSU- förbundet verkar för att förbjuda sponsrade skolböcker (avslag) H10: Estetisk verksamhet i gymnasieskolan H10:1: En obligatorisk 100- poängskurs kring estetisk verksamhet bestående av varierande estetiska projekt med stort elevinflytande införs på alla gymnasieskolor, möjligen till undantag av det estetiska programmet (avslag) H11: Det goda företagandet en förutsättning för det goda arbetet H11:1: Att SSU skall verka för ökad undervisning om arbetsmarknadens villkor och den svenska modellen i skolan H11:2: Att SSU skall verka för att ge arbetsmarknadsanknutna organisationer som Ung Företagsamhet och fackföreningar större utrymme i skolan H11:3: Att SSU skall verka för gymnasieungdomars rätt till feriejobb och möjlighet att driva företag under sommaren enligt den ovan beskrivna modellen (besvarad) 14

15 690 H11:4: Att SSU skall verka för landets kommuner i högre grad stödjer organisationer som hjälper nystartade företag (avslag) H12: Utökad praktik H12:1: SSU verkar för att alla under gymnasietiden ska ha möjlighet till praktik som är relevant för sin utbildning H12:2: SSU verkar för att man samtidigt inför någon form av ekonomiskt stöd för företagen som tar emot praktikanter (avslag) H13: Överklagningsrätt vid betygssättning 705 H13:1: Att vid slutlig betygssättning ska studerande ha rätt att överklaga det slutgiltiga betyget H14: Ett mångspråkigt land gynnar Sverige H14:1: Att SSU verkar för att någon med utländskt ursprung oavsett tillgång till språket dagligen, ska ha rätt till undervisning i sitt modersmål om så önskas oavsett med vilken förälder personen lever med (avslag) H14:2: Att SSU verkar för att man ska kunna läsa sitt hemspråk på annan ort om det ej finns på hemorten (avslag) H15: Avgiftsfria och samhällsnyttiga universitet för oss alla H15:1: Att SSU och Socialdemokraterna verkar för att avskaffa alla former av studieavgifter för studenter med hemvist utanför EU/EE H15:2: Att SSU och Socialdemokraterna verkar för att UD och regeringen i samråd tillsätter ett expertråd med nätverk för handel och diplomatiska frågor (avslag) H15:3: Att Högskoleverket utformar anpassade utbildningsprogram för att utbilda tjänstemän i olika delar av världen som en del av biståndet (avslag) 730 H16: Kunskap är makt, men makt är också kunskap H16:1: Att SSU verkar för att ett treterminssystem införs (besvarad) H17: Förbättrat studentliv 735 H17:1: Att SSU skall verka för att fler studentbostäder och hyresrätter byggs H17:2: Att SSU skall verka för att CSN:s bidrags- och lånenivåer skall följa konsumentprisindex 740 H17:3: Att SSU skall verka för en höjning av det totala studiestödet, framför allt via bidragsdelen 15

16 745 H17:4: Att SSU skall verka för att CSN:s system med fribelopp ändras för att möjliggöra arbete under sommarmånaderna H17:5: Att SSU skall verka för studier för utomeuropeiska studenter återigen blir avgiftsfria 750 Område I I1: Sverige ut ur EU 755 I1:1: Att SSU- förbundet ska verka för att Sverige ska lämna EU (avslag) I2: Fred i mellanöstern kräver mer än ord 760 I2:1: Att SSU ställer sig bakom det palestinska BDS- uppropet och aktivt verkar i dess anda I3: Att sätta kraft i orden motion om förbud på handel med illegala bosättningar I3:1: Att SSU verkar för att Sverige inför nationell lagstiftning som förbjuder handel med och investeringar i israeliska bosättningar på ockuperad palestinsk mark (avslag) I3:2: Att SSU verkar för att föregående förbud på sikt införs även på EU- nivå, inom ramen för EU:s gemensamma handelspolitik (avslag) I4: Vi vill inte beväpna diktaturer! I4:1: Att SSU- förbundet ska verka för att Sverige inte ska exportera vapen eller militär utrustning till länder som befinner sig i, eller riskerar att hamna i, krig eller konflikt I4:2: Att SSU- förbundet ska verka för att Sverige inte ska exportera vapen eller militär utrustning till länder som inte har ett stabilt demokratiskt styrelseskick I4:3: Att ifall det råder några tvivel om landet är en demokrati eller en diktatur ska export inte medges I4:4: Att SSU- förbundet ska verka för att Sverige inte ska exportera vapen eller militär utrustning till länder som regelbundet kränker de mänskliga rättigheterna eller folkrätten I4:5: Att SSU- förbundet ska verka för att Exportkontrollrådets ställningstaganden offentliggörs för att möjliggöra politiskt ansvarsutkrävande 790 I5: Alla människors lika värde känner inga gränser! I5:1: Att SSU ska verka för att Migrationsverket slutar utvisa flyktingar till länder som UD avråder svenskar att resa till 16

17 795 I5:2: Att SSU ska verka för att Sverige slutar skicka tillbaka barn till länder dör det finns en påtaglig risk att deras rättigheter kränks (besvarad) I6: Ett land är inte fantastiskt bara för att det är EU- land I6:1: Att SSU, Socialdemokraterna och S- gruppen i Europaparlamentet verkar för revidering av Dublinförordningen och att däri befästs skyldighet att pröva utvisning till andra EU- länder i varje enskilt fall av asylansökan I7: Tillåt inresa i Sverige vid behandling av ansökan om förlängning av uppehållstillstånd för studier eller arbete I7:1: Att SSU verkar för att lagstadga tillåtelse till inresor i Sverige under behandlingstiden av förlängningen av uppehållstillstånd för studier eller arbete Område J J1: Riksdagsledamöters arvoden och förmåner J1:1: Att SSU- förbundet verkar för en indexreglering av riksdagsledamöternas grundarvode till ett (1) prisbasbelopp för att återställa förtroendet för politiker och deras demokratiska legitimitet (avslag) J1:2: Att SSU- förbundet verkar för en indexreglering av statsrådens grundarvode till ett och ett halvt (1 ½) prisbasbelopp för att återställa förtroendet för politiker och deras demokratiska legitimitet (avslag) J1:3: Att SSU- förbundet verkar för att riksdagens inkomstgaranti avskaffas, samhällets ordinarie trygghetssystem måste vara tillräckliga för alla (avslag) J1:4: Att SSU- förbundet verkar för att riksdagsledamöter och statsråd inte ska erhålla pensionsförmåner som skiljer sig från arbetsmarknaden i övrigt (avslag) J2: Tidsbegränsning av uppdrag 835 J2:1: Att SSU- förbundet verkar för att införa en begränsning som innebär att ingen socialdemokrat får inneha uppdraget som riksdagsledamot i mer än fyra mandatperioder totalt (avslag) J3: Den bortglömda kampen J3:1: SSU Skåne tar striden för folkets hus. Att man finner dess funktion viktig i det samhälle vi idag lever (avslag) J3:2: SSU Skåne inte ställer sig bakom försäljning av folkens hus eller folkets park i några kommuner (avslag) 17

18 J3:3: Att det läggs till en kort text i manifestet om betydelsen av mötesplatser ägda av arbetarrörelsen (avslag) 850 J4: Utnyttja potentialen i det offentliga rummet J4:1: Att lagstiftning ska införas om en nationell tillämpning av 1- procentsregeln 855 J5: Ingen kommersiell reklam i det offentliga rummet J5:1: Att kommersiell reklam på offentliga platser på sikt förbjuds (avslag) 860 J5:2: Att utförsäljning av offentliga platser till förmån för kommersiell reklam förbjuds (avslag) J5:3: Att kontrakten med de som redan har affischplatser inte förlängs (avslag) 865 J5:4: Att alla affischplatser på offentliga platser är fria för alla att nyttja (avslag) J6: Fler oberoende socialdemokratiska tidningar 870 J6:1: Att SSU Skåne ska driva frågan om tillkomsten av oberoende socialdemokratiska tidningar gentemot Socialdemokraterna och LO (avslag) J6:2: Att motionen skickas till SSU:s nästa förbundskongress (avslag) J6:3: Att motionen skickas till den socialdemokratiska riksdagsgruppen (avslag) 18

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM

SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM SOCIALDEMOKRATISKA STUDENTFÖRBUNDET ALLMÄNPOLITISKT PROGRAM Antaget vid socialdemokratiska studentförbundets 21:a kongress, Linköping 2010 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Arbete 7 2.1 Delaktighet

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Antaget av SSU:s 35:e kongress Uppsala, 2-7 augusti 2009 Arbete Demokrati Djurskydd En solidarisk värld Feminism Fred och gemensam säkerhet HBT Hela

Läs mer

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013

För en feministisk politik. Feministiskt initiativ 2013 För en feministisk politik Feministiskt initiativ 2013 Antagen vid kongressen 5 7 april 2013 Innehållsförteckning För en feministisk politik 2011 En feministisk politik 3 A. Välfärd som verktyg 4 B. Ekonomi

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning

Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete. Arbete för alla - Full sysselsättning Arbete för alla är grunden för socialdemokratins generella välfärdsmodell. Full sysselsättning och arbete för alla är förutsättningen för ökad ekonomisk jämlikhet.

Läs mer

Frihet är rätten att bestämma över sig själv och

Frihet är rätten att bestämma över sig själv och handlingsprogram för liberala ungdomsförbundet antaget vid kongressen på Öckerö augusti 2013 1 Frihet är rätten att bestämma över sig själv och LIBERALA UNGDOMSFÖRBUNDET är Folkpartiets ungdomsförbund.

Läs mer

Stockholm en jämlik och hållbar stad

Stockholm en jämlik och hållbar stad Stockholm en jämlik och hållbar stad Vår stad är möjligheternas stad. Hit flyttar människor för att utbilda sig och jobba. Här finns utveckling och ambitioner sida vid sida. Stockholm har en fantastisk

Läs mer

MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE

MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE MOTIONER DISTRIKTSKONGRESSEN 2014 SOCIALDEMOKRATERNA I SKÅNE 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ARBETE... 9 MOTION NR 1... 10 Ang. Trygga jobb... 10 MOTION NR 2... 10 Ang. Trygga jobb...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11

INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11 0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETE... 11 MOTION NR 1... 11 Ang. Ett hållbart arbetsliv... 11 MOTION NR 2... 11 Ang. Anställningsformer... 11 MOTION NR 3... 12 Ang. LAS företrädesrätten... 12 MOTION NR 4...

Läs mer

För ett feministiskt Stockholm

För ett feministiskt Stockholm För ett feministiskt Stockholm Politik för Stockholms stad Feministiskt initiativ Storstockholm 2014 Innehållsförteckning För ett feministiskt Stockholm... 1 Att färdas väl genom livet... 1 A. Medborgardemokrati...

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017

Planeringsdirektiv med budget 2015-2017 HALMSTADS KOMMUN eringsdirektiv med budget 2015-2017 Jobb, utbildning och välfärd Socialdemokraterna och Vänsterpartiet FÖR ETT MÖJLIGHETERNAS HALMSTAD Vi står för en politik som skapar jobb, värnar välfärden,

Läs mer

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA.

KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. KÄRA FRAMTID, VALMANIFEST FÖR ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Till alla. ETT BÄTTRE SVERIGE. FÖR ALLA. VALMANIFEST 2014 Sid. 10 En ambitiös jobbpolitik. För

Läs mer

Strax innan årsskiftet slog FAS 3 rekord i Skåne. Mer än 4500 personer befann sig i åtgärden. Det finns en risk att de flesta troligtvis aldrig kommer därifrån. Det beräknas att endast 2 % får en anställning.

Läs mer

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden

tt Sverige i sammanhållning olidaritet ch ansvar för älfärden olidaritet ch ansvar för älfärden tt Sverige i sammanhållning Jobbkongressen 2009 Häfte H Solidaritet och ansvar för välfärden Ett Sverige i sammanhållning Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör

Läs mer

Jämlikhet och utveckling

Jämlikhet och utveckling Uppsala socialdemokratiska kommunfullmäktigegrupp Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner för Uppsala Uppsala kommun Inriktning, Verksamhet, Ekonomi 2012-2015 2 (88) Jämlikhet och utveckling Högre ambitioner

Läs mer

Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö

Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter. Kongress 2005. 29 oktober 3 november. Malmö Häfte E, del 1: Välfärd nya behov, nya möjligheter Kongress 2005 29 oktober 3 november Malmö Häfte E del 1 Välfärd nya behov, nya möjligheter Partistyrelsens utlåtanden och motioner som rör generell välfärd,

Läs mer

Motioner till Partikongressen 2015

Motioner till Partikongressen 2015 SOCIALDEMOKRATERNA Motioner till Partikongressen 2015 Framtidens jobb REPRESENTANTSKAPSMÖTE 29 JANUARI 2015 Nr 1. En energipolitik för jobb, välfärd och fortsatt låga koldioxidutsläpp Tack vare en framsynt

Läs mer

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

Politiskt Handlingsprogram

Politiskt Handlingsprogram Politiskt Handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Politiskt handlingsprogram Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund Box 115 44 100 61 Stockholm Telefon: 08-714 48 00 Telefax: 08-714 48 08 Besöksadress:

Läs mer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer

riktlinjer Politiska Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Socialdemokraternas politiska riktlinjer antagna av Jobbkongressen 2009 ISBN: 978-91-532-0652-1 Jobbkongressen 2009 Politiska riktlinjer Politiska riktlinjer socialdemokraterna.se Antagna av Jobbkongressen

Läs mer

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem

Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 125 Nr: :1 Bär och Bärplockning en möjlighet och ett problem Bären som finns i de svenska skogarna är i mycket en outnyttjad resurs. Det cirkulerar lite olika siffror

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

En liberal vision för Sverige

En liberal vision för Sverige En liberal vision för Sverige Inledning Liberaldemokraterna har bildats ur en längtan. Eftersom det idag saknas ett liberalt alternativ upplever många en ideologisk hemlöshet, och en brist på engagemang

Läs mer

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program

Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Allas rätt till kunskap Vänsterpartiets utbildningspolitiska program Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning... 3 Bryt sorteringen bryt klasskillnaderna i skolan... 4 Kunskap är makt -

Läs mer

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING

VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING VALFAKTAHÄFTE NR5 UTBILDNING INLEDNING Den svenska skolan har två grundläggande problem. Det ena handlar om att resultaten sjunker. Tiotusentals elever i Sverige förvägras idag den kunskap de har rätt

Läs mer

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april

Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Stockholms län Distriktskongress 2013 Sollentuna, 27 april Motioner 2 (87) INNEHÅLLSFÖRTECKNING A ARBETE... 5 Motion A1 Låt kommunerna i Stockholms län gå före och införa rätt till heltid... 5 Distriktsstyrelsens

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer