Universitetsbiblioteket

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Universitetsbiblioteket"

Transkript

1 Universitetsbiblioteket Kortfakta Adress: Svante Arrhenius väg 28, Universitetsvägen 14D, 14E, 14F Anläggninsnummer: A Byggår: 1982 Arkitekt: Ralph Erskine Arkitektens ord Egen rubrik Byggnadsstyrelsen byggde huset Omvandlingen av universitetsbiblioteket till en verksamhet som klarar dagens funktionskrav, har varit att med varsamhet förändra i Ralph Erskines anda. För Scheiwiller Svensson Arkitektkontor innebär det att de som arbetar och studerar här är i centrum. Utformningen baserar sig på omtanke om deras behov i en humanistisk och samverkande anda. Förutom de konkreta arbetsoch studiemiljöernas gestaltning, så har det handlat om att värna om ljus och utblickar och ärlighet i materialvalen. Men det innebär också ett framåtblickande snarare än ett konserverande förhållningssätt till uppgiften. De förändringar som gjorts i layouten tar fasta på husets grundkvaliteter och struktur, men för också in något nytt. Man skulle kunna säga vi använder husets ᴀ 猀 瀀 爀 欠 ᴀ när vi moderniserar och omformar. Fler utblickar från biblioteket har skapats och Bokens Gata får mer liv. Vi har skapat en ljusare och mer välkomnade entré och ett generösare informationsområde. Personalens arbetsplatser har anpassats till nya arbetssätt genom en öppnare planlösning. Tekniken klarar framtidens krav genom att alla tekniska system uppgraderats och hela biblioteket fått ett nytt undertak. En modern inredning och färgsättning har tillförts, med naturliga och befintliga material som bas. Sida 1

2 Ralph Erskines humanistiska arkitektur och sätt att arbeta har haft ett mycket stort inflytande över vårt eget arbete. /Lena Sjöberg Nilsson, Pyret Paulander och Inger Lindberg Bruce Scheiwiller Svensson Arkitektkontor Allmänt Husansvar Byggnaden ägs och förvaltas av Akademiska Hus med Stockholms universitet (SU) som hyresgäst. Vi hoppas att ni med hjälp av denna husguide ska finna god information och trivas i era lokaler. Är det något du vill fråga om gällande byggnaden eller husguiden är du alltid välkommen att kontakta Akademiska Hus husansvarig eller förvaltare. Se anslagstavla i personalentréerna och på Akademiska Hus förvaltningskontor finns på Svante Arrhenius väg 21B. Vid önskemål att bygga om eller förändra i byggnaden eller dess installationer måste SU Fastighetsavdelning först kontaktas. Fönsterputsning och byten av ljuskällor ombesörjs och beställs av Universitetsbiblioteket (SUB). Felanmälan Felanmälan görs i första hand internt via SUB:s ticketsystem. Därefter vidarebefordras felanmälan avseende fastigheten till Akuta fel kan dygnet runt anmälas på telefon Se även anslagstavla vid personalentréerna. Vid felanmälan ska rumsnumret anges, se utsida dörrkarm. Sida 2

3 Parkering Parkering För bilburen personal och besökare finns avgiftsbelagda parkeringsplatser inom Frescati Campus. Parkeringsplatser avsedda för fordon med handikapptillstånd finns i anslutning till personalentréerna. Se gärna campuskartan för Frescati. Cykelställ finns runt om byggnaden. Avfallshantering Byggnadens soprum, rum 352, finns på våningsplan 3 där avfall sorteras i olika fraktioner. Akademiska Hus ansvarar för hantering av hushållsavfall och SU för övriga avfallsfraktioner. Brukaren ansvarar själv för mottagande av gods och borttransportering av emballage och lastpallar. Information till funktionsnedsatta Bilparkering Parkeringsplatser avsedda för fordon med handikapptillstånd finns vid entréerna Svante Arrhenius väg 28 och Universitetsvägen 14D-F. Se gärna campuskartan för Frescati. Entréer och hissar Vi hänvisar funktionsnedsatta till entréerna Svante Arrhenius väg 28 och Universitetsvägen 14D- F. Alla verksamhetsplan kan nås med hiss. Sida 3

4 RWC, vilrum och trygghetslarm Toaletter anpassade för funktionsnedsatta, s.k. RWC, finns på varje verksamhetsplan. I vilrum och på RWC finns trygghetslarm med röda tryckknappar. Larm indikeras lokalt genom ljud och röd blinkande lampa utanför respektive rum. Det är viktigt att du som ser och hör detta larm tar kontakt med vederbörande som behöver hjälp, då larmet inte vidarekopplas. Larm återställs inne i respektive rum genom att trycka på återställningsknappen. Hörslingor Utbildningsrum på våningsplan 4 och vissa sammanträdesrum är utrustade med hörslingor. Resursrum m.m. Via SUB finns två bokningsbara resursrum för funktionsnedsatta på plan 4 och en mindre läsesal anpassade för allergiker på våningsplan 5. Entréer och tillträde Adress och Telefon Huvudentré: Universitetsvägen 14D-F Personalentré: Svante Arrhenius väg 28 Godsmottagningen Stockholms Universitetsbibliotek: Frescativägen 8, Stockholm Postadress: Stockholms Universitet, Stockholm Telefon: Passerkontroll Under ordinarie öppettider är huvudentrén olåst. Övriga tider och entréer kräver passerkort och/eller kod. Kort och nycklar administreras internt på SUB och förlust av passerkort och nycklar Sida 4

5 ska omgående anmälas. Nödhandtag, panikregel och nödvred bakom kåpa finns att använda vid nödutrymning. Bevakning och Inbrott Byggnaden är utrustad med inbrottslarm som handhas av SU. Bevakning och rondering sker av väktare dygnet runt. Byggnaden Allmänt Universitetsbiblioteket har en totalyta om ca kvm. Stomme Byggnadens stomme är i huvudsak utformad som en platsgjuten betongstomme med bjälklag upplagda på pelare utformat som pelardäck och på betongväggar. Tillåten nyttig last är generellt 750 kg/kvm. Bjälklag över skyddsrum inklusive utrymningsvägar klarar större laster. Trappor och förbindelsebroar är dimensionerad för mindre nyttig last 400 kg/kvm. Placering av tunga föremål i byggnaden sker efter samråd internt på SUB. Förhållningsregler För att skapa och upprätthålla en bra arbetsmiljö med hög säkerhet krävs att vissa regler tillämpas och respekteras. Det är t.ex. inte tillåtet att: - röka inomhus eller närmare än 15 m från byggnaden - ha med sig husdjur - parkera cyklar inomhus - blockera dörrar till driftutrymmen, installationsschakt och utrymningsvägar. Sida 5

6 Hissar Allmänt Byggnaden har sex hissar benämnda Hiss Hissarna får inte användas vid brand. Personhissar Hiss 76 går mellan våningsplan 3-8 och används för besökare och personal mellan våning 4-6. Hiss 77 och 78 går mellan våningsplan 2-6. Hissarna tar en last om 630 kg motsvarande 8 personer. Dörrmåtten är B900 x H2000 mm och hisskorgarnas mått är B1150 x D1370 x H2180 mm. Transport- och personhissar Hiss 79 går mellan våningsplan 2-6 och tar en last om 1000 kg motsvarande 9 personer. Dörrmåtten är B1100 x H2000 mm och hisskorgarnas mått är B1150 x D1790 x H2150 mm. Hiss 80 går mellan våningsplan 2-5 och tar en last om 1000 kg motsvarande 9 personer. Dörrmåtten är B1100 x H2000 mm och hisskorgarnas mått är B1150 x D1760 x H2180 mm. Hiss 81 går mellan våningsplan 2-4 och tar en last om 2000 kg motsvarande 15 personer. Dörrmåtten är B1380 x H2295 mm och hisskorgarnas mått är B1500 x D2170 x H2280 mm. Nödsignal Om en hiss stannar mellan våningarna ska knappen för nödsignal hållas intryckt i minst 45 sekunder. Utanför larmande hiss ljuder en larmsignal och nödlarm går till Akademiska Hus med talkommunikation till bemannad hissjour dygnet runt. Utryckning sker för att undsätta nödställd person. Brandskydd och säkerhet Sida 6

7 Automatiskt brandlarm I byggnaden finns rökdetektorer som vid brandrök automatiskt utlöser ett brandlarm. Signal till utrymning på plan 2, 3, i kontor på plan 6, samtliga WC och vilrum sker med rött blixtljus och siren. I publika delar på plan 4, 5 och i skrivarsalar på plan 6 hörs ett talat utrymningsmeddelande på svenska och engelska. Brandlarm är direkt vidarekopplat till SOS Alarm. Du kan själv utlösa brandlarmet med hjälp av röda tryckknappar i utrymningsvägarna. Begränsa brandhärden genom att stänga fönster och dörrar. Sprinkler Entréhall, ljusgård och bokmagasin på plan 2 och 3 är utrustade med vattensprinklersystem. Vid sprinklerlarm ljuder brandlarmet i hela byggnaden och larm är direkt vidarekopplat till SOS Alarm. Ett sprinklerhuvud består av en glasbulb som vid 68 C eller skadegörelse brister och Sida 7

8 startar vattenspridning från aktuellt sprinklerhuvud. Brandceller Byggnaden är indelad i ett antal brandceller för att förhindra att brand och rök sprids. Varje brandcell avgränsas av brandklassade bjälklag, väggar och dörrar. I huvudsak är alla trapphus, hissoch installationsschakt, våningsplan, bokmagasin och avfallsrum egna brandceller. Vissa dörrar i brandcellsgränser har magnetuppställning och kan stängas manuellt med tryckknapp märkt "dörrstängning". Vid utlöst brandlarm stängs dörrarna automatiskt i hela byggnaden. Dörrar i brandcellsgränser får absolut inte spärras genom kilar eller dylikt. Utrymning Från arbetsplatserna kan man nå minst två utrymningsvägar och dessa får inte blockeras. Utrymningsvägarna är markerade med gröna, lysande hänvisningsskyltar som alltid är tända, även vid strömavbrott. Hissarna får inte användas vid brand. Hyresgästen ansvarar för verksamhetens systematiska brandskyddsarbete, SBA, gällande t.ex. utrymningsrutiner, ansvar, personalinformation, utrymningsplaner och brandsläckare. Utrymningsplaner finns strategiskt utplacerade och visar utrymningsvägar, utplacerade handbrandsläckare och återsamlingsplats. Återsamlingsplatsen är norr om biblioteksbyggnaden. RÄDDA - VARNA - LARMA SLÄCK rädda dig själv och andra i din närhet, men ta inte själv för stora risker varna andra som kan vara i fara larma räddningstjänsten genom att ringa 112 Sida 8

9 släck branden om det är möjligt Belysning Allmänt I trapphus och korridorer är belysningen tidsstyrd och tänd under ordinarie kontorstider. Utöver inställd tid tänds belysningen manuellt via utplacerade tryckknappar alternativt automatiskt via närvarodetektorer. Viss ledbelysning är alltid tänd dygnet runt. Bibliotek Belysningen i biblioteket styrs via tidkanal och är alltid tänd under ordinarie öppettider. Närvarodetektorer sänker ljusnivån om ingen varit inom en sektion under en viss tid, detta för att spara energi. Kontor samt mindre mötes- och samtalsrum Belysningen i dessa rum tänds, släcks och ljusregleras via återfjädrande tryckknappar. Tänd och släck med en kort knapptryckning och ljusreglera med ett långt tryck. Storrumskontor och mötesrum I dessa utrymmen styrs belysningen via en tryckknappspanel med olika belysningsscenarior. Tänd och släck med en kort knapptryckning och ljusreglera med ett långt tryck på upp- och nedpilar. Man kan med fördel spara ett inställt belysningsscenario för framtida användning genom att hålla tryckknapp 1 alternativt 2 intryckt över tio sekunder efter önskad justering. Sida 9

10 Belysningsscenario 3 är avsedd för att erhålla full belysningsstyrka, t.ex. vid städning. Om ingen varit i rummet under en viss tid släcks belysningen automatiskt via närvarodetektor. Utbildningsrum och allmänna skrivsalar plan 6 Belysningen styrs via en tryckknappspanel lika storrumskontor, men utan möjlighet att spara inställd belysningsstyrka. Olika belysningsscenarior är förinställda. Om ingen varit i rummet under en viss tid släcks belysningen automatiskt via närvarodetektor. Rumsklimat Allmänt För att få bra luftkvalitet i lokalerna är ventilationen anpassad efter det antal personer och den utrustning som planerats för rummen. Under mycket varma sommardagar tillåts innetemperaturen stiga något. För värme och att motverka kallras finns radiatorer placerade under fönster. I vissa kontor går radiatorerna att regleras manuellt. Sida 10

11 Förlängd ventilation Efter ordinarie öppettider är ventilationen i byggnaden avstängd för att spara energi. Ventilationen kan startas manuellt och våningsvis via tryckknappar i korridorer och fortsätter då under inställd tid. Biblioteksytor och utbildningsrum Lufttillförseln i bibliotekets lokaler styrs automatiskt via koldioxidgivare. Det innebär att luftomsättningen anpassas automatisk efter personbelastning i lokalerna. Temperaturen i reglercentralen är förinställd utan möjlighet att påverkas manuellt. Kontor och storrumskontor Lufttillförseln i kontor sker via ett variabelt flöde. Det innebär att luftomsättningen anpassas automatisk efter personbelastning i rummet. Normaltemperaturen i kontor går att påverka via en reglercentral på vägg. Använd tryckknapparna plus och minus för att öka respektive minska temperaturen något. Tänk på att: - en manuell förändring av temperaturen kan ta lång tid pga. byggnadens värmetröghet Sida 11

12 - inte placera möbler för nära fönster eller framför givare som känner av och reglerar rumstemperaturen - ett öppet fönster kan skapa obalans i rumsklimat. Klimatskydd Vissa delar i byggnaden har utvändiga markiser som styrs automatiskt via sol- och vindgivare. Markiserna i kontor på plan 6 styrs manuellt via vev och handhas av hyresgästen. Tänk på att dessa ska vara uppvevade vid avslutad arbetsdag. Energi och miljö Energi Nedanstående funktioner och utformning ger byggnaden ett bra inomhusklimat och en låg energianvändning: - ventilationen stängs av efter ordinarie öppettider - ventilationen styrs automatiskt efter dimensionerad person-och värmebelastning - värmen i luften från ventilationen återvinns - byggnaden har en tung stomme som motverkar snabba klimatväxlingar - stora ljusinsläpp - belysningen styrs via närvarodetektorer - byggnadens ljuskällor är energieffektiva - vattenblandare är beröringsfria Sida 12

13 Materialval Byggvaror är miljöbedömda enligt systemet Byggnadsvarubedömningen (BVB) för ett hållbart och miljövänligt byggande. Transporter Transporter av t.ex. hushållsavfall samordnas inom Campus Frescati för att minimera miljöbelastningen. Sida 13

Försvarshögskolan (nya)

Försvarshögskolan (nya) Försvarshögskolan (nya) Kortfakta Adress: Drottning Kristinas v. 37 Anläggninsnummer: A0050004 Byggår: Arkitekt: Berg Arkitekter, ansvarig arkitekt Jan Erik Mattss Allmänt Husansvar I nära samarbete med

Läs mer

Vi hoppas att ni med hjälp av denna husguide ska finna god information och trivas i era lokaler.

Vi hoppas att ni med hjälp av denna husguide ska finna god information och trivas i era lokaler. KISP Beta Kortfakta Adress: Tomtebodavägen Anläggninsnummer: A0095072 Byggår: Arkitekt: Allmänt Husansvar KISP, Karolinska Institutet Science Park, ägs och förvaltas av Akademiska Hus med Karolinska Institutet

Läs mer

HUSINFORMATION. Datum: 2012-09-25 Version: 2012.01

HUSINFORMATION. Datum: 2012-09-25 Version: 2012.01 HUSINFORMATION Datum: 2012-09-25 Version: 2012.01 Innehåll Fastigheten... 3 Felanmälan och kontaktinformation... 3 Utrymning och brandskydd... 4 Kommunikationer... 4 Reception... 5 Modernt konferenscenter...

Läs mer

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866

BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 BRUKSANVISNING OPTISK BRANDVARNARE KI-9RF TRÅDLÖST SAMMANKOPPLINGSBAR 94.5100 / E6302866 1. ALLMÄNT Detta är en optisk brandvarnare. Det innebär att den har ett avancerat fotocellsystem som känner av synliga

Läs mer

Brandsäkerhet i flerbostadshus

Brandsäkerhet i flerbostadshus Brandsäkerhet i flerbostadshus BRANDSÄKERHET I FLERBOSTADSHUS 1 Brandsäkerhet något att ta på allvar Varje år omkommer cirka 120 personer i Sverige i bränder, de flesta av dem i samband med bränder i bostäder.

Läs mer

Välkommen till. brf MASTEN

Välkommen till. brf MASTEN Välkommen till brf MASTEN Denna informationsmapp innehåller: - Information för nyinflyttade till HSB brf Masten - Aptusinformation - Information gällande hyresavgiften - Trivselregler för brf Masten -

Läs mer

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011

En handbok till Brf Oden 2. -med tillhörande trivselregler. Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 En handbok till Brf Oden 2 -med tillhörande trivselregler Fastställd av styrelsen i Brf Oden 2, år 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÄLKOMMEN TILL VÅR BOSTADSRÄTTSFÖRENING...3 TRIVSELREGLER & ALLMÄN INFORMATION

Läs mer

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen

HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen HSB BRF Vilunda i Upplands Väsby Information till boende i föreningen Observera att informationen i denna folder kan komma att ändras. För att hålla dig uppdaterad hänvisar vi till BRF Vilundas hemsida:

Läs mer

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt.

Från A till Ö. Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Tillhör lägenhet nr: Från A till Ö Handbok för hushållen i Brf Spetsbonaden. För hyresgästerna undantas de punkter som är riktade till hushåll med bostadsrätt. Uppdaterad 2015-02-07 Anna Georgiadis 1 Inledning

Läs mer

Funkishus i kunskapens centrum

Funkishus i kunskapens centrum PROSPEKT Funkishus i kunskapens centrum Ett gult funkishus i Uppsala med 3000 kvm som passar till ca 150 arbetsplatser. Ett möjligheternas hus, där vi kan skapa lektionssalar, konferensrum och olika öppna

Läs mer

2012-01-26. Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler

2012-01-26. Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler Brf Lien 5 Information om Goda råd och Allmänna regler 1 Information om Goda råd och Allmänna regler Det här en sammanställning av allmän information som bör kunna ge svar på de vanligaste frågorna som

Läs mer

ROOM FOR GREAT DAYS. moduler för kontor

ROOM FOR GREAT DAYS. moduler för kontor ROOM FOR GREAT DAYS moduler för kontor lösningar för dagens och morgondagens kontor moderna material ljus interiör När ni snabbt behöver mer plats för er verksamhet ta hjälp av experterna på flyttbara

Läs mer

Hyresgästinformation Intellektet, Colonia.

Hyresgästinformation Intellektet, Colonia. Hyresgästinformation Intellektet, Colonia. Vägledande information för din tid som hyresgäst här på Studievägen i Linköping. Din digitala boendepärm uppdateras kontinuerligt på hemsidan. Välkommen till

Läs mer

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna

Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Trivselregler Bostadsrättsföreningen Grönkålen i Solna Att visa respekt och ta hänsyn till sina grannar är naturligtvis mycket viktigt för att alla i huset ska trivas. Vårda grannsämjan genom att behandla

Läs mer

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR

Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Foto: Thomas Ahron INFORMATION TILL NYA MEDLEMMAR Innehållsförteckning Nr Innehåll 1. Välkommen till Brf Björklången 2. Service till medlemmarna 3. Styrelse, presentation och telefonlista 4. Vicevärd,

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning

Innehållsförteckning. 1. Hyreskontrakt och hemförsäkring. 2. Besiktningsprotokoll. 3. Områdeskarta. 4. Före din inflyttning. 5. Dags för inflyttning Välkommen...till din nya lägenhet och som hyresgäst hos Vänersborgsbostäder. Vi är glada för att du har valt oss som hyresvärd och vi hoppas att du kommer trivas i din lägenhet! Vi har en vision att vara

Läs mer

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs

Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö. Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Trivselregler för BRF Källängsmården Källängsvägen 6, Lidingö Vårt hus och hur vi ser till att alla trivs Innehåll Trivselregler - Varför det? 2 Andrahandsuthyrning 3 Balkong 3 Barnvagnar & Cyklar 3 Brandvarnare

Läs mer

Välkommen som hyresgäst!

Välkommen som hyresgäst! Välkommen som hyresgäst! Vi hoppas att du skall trivas i din nya bostad och att detta är början till en god och långvarig relation med dig som hyresgäst i fastighetsbolaget Marstad. I den här broschyren

Läs mer

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem!

Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende. Välkommen hem! Varsågod, här får du nyckeln till ditt boende Välkommen hem! 0803 Borta bra Vi skapar vårt hem och därefter skapar hemmet oss Winston Churchill Hus är byggda för att bo i, inte för att tittas på men hemma

Läs mer

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser

Brf Pennteckningen 3. Handbok. Tips, regler och bestämmelser Brf Pennteckningen 3 Handbok Tips, regler och bestämmelser Januari 2013 Innehållsförteckning 1. En handbok för föreningsmedlemmar och hyresgäster... 3 2. Om föreningen och huset... 3 3. Föreningsstämma...

Läs mer

Varmt välkommen till Bostadsbolaget! Regler och råd för ett trivsamt boende

Varmt välkommen till Bostadsbolaget! Regler och råd för ett trivsamt boende Varmt välkommen till Bostadsbolaget! Regler och råd för ett trivsamt boende Vi är måna om att du trivs hos oss I den här broschyren har vi samlat regler och råd om ditt boende. Den täcker det mesta, men

Läs mer

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler

Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler Brandskydd vid tillfällig uthyrning av samlingslokaler 1 Inledning Denna information riktar sig till dig som hyr ut eller upplåter lokaler tillfälligt för till exempel dans eller fester. Här är några enkla

Läs mer

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna

Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Trivselregler Brf Engelbrektsgårdarna Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans

Läs mer

TRIVSELREGLER. för oss på Kungs 25

TRIVSELREGLER. för oss på Kungs 25 TRIVSELREGLER för oss på Kungs 25 TRIVSELREGLER för oss på Kungs 25 Förutom hyreslagen gäller följande trivselregler för att alla boende, affärsinnehavare och kontorsarbetande ska trivas på Kungsgatan

Läs mer

Husbok för Bilprovningens huvudkontor. Så fungerar vårt flexkontor

Husbok för Bilprovningens huvudkontor. Så fungerar vårt flexkontor Husbok för Bilprovningens huvudkontor Så fungerar vårt flexkontor Med ansvarskänsla, närhet och kunden i fokus är Bilprovningen din trygghet för säkra fordon och bättre miljö. Välkommen till Bilprovningens

Läs mer

Mer för mindre. Brf. Ängsnyckeln i Åby Ängar, Vallentuna. Plånboksvänliga 1 4:or nära Vallentuna centrum.

Mer för mindre. Brf. Ängsnyckeln i Åby Ängar, Vallentuna. Plånboksvänliga 1 4:or nära Vallentuna centrum. Mer för mindre Brf. Ängsnyckeln i Åby Ängar, Vallentuna. Plånboksvänliga 1 4:or nära Vallentuna centrum. Planeten ska med När du köper en Riksbyggenbostad, oavsett om det är i Brf. Ängsnyckeln

Läs mer

Februari 2004. Utrymningsdimensionering

Februari 2004. Utrymningsdimensionering Boverket Rapport Februari 2004 Utrymningsdimensionering Utrymningsdimensionering Boverket februari 2004 2 Titel: Utrymningsdimensionering Utgivare: Boverket Upplaga: 1 Antal: 1000 Tryck: Lenanders Tryckeri

Läs mer

Säkerhetslösningar för alla branscher

Säkerhetslösningar för alla branscher Säkerhetslösningar för alla branscher Answers for infrastructure Innehåll Säkra bostäder 4 Brf Sveaborg i Akalla 5 Villa Rosenhill i Hittarp 7 Säkra handelsplatser 8 Supertryggt på Supermarket i Skurup

Läs mer

PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING

PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING PX-1231 / PTX-1231 / PX-8231 / PTX-8231 PHX-1231 / PHTX-1231 / PHX-8231 / PHTX-8231 HX-1231 / HTX-1231 / HX-8231 / HTX-8231 BRUKSANVISNING Trådlöst Sammankopplingsbara OPTISKA BRANDVARNARE & VÄRMEVARNARE

Läs mer