Årsredovisning Brf Isbrytaren 51

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2014. Brf Isbrytaren 51"

Transkript

1 Stämman 2015

2 Kallelse till föreningsstämma 2015 Tid: onsdag 6 maj 2015, klockan Plats: Meeting Room, Alströmergatan 20 Efter stämman serveras buffé, cirka Dagordning 1. Öppnande 2. Godkännande av dagordningen 3. Val av stämmoordförande 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5. Val av två justerare tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 9. Föredragning av revisorns berättelse 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer 14. Beslut om antalet ledamöter i styrelsen 15. Val av ordförande för föreningen 16. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 17. Val av revisorer och revisorssuppleant 18. Val av valberedning 19. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende a. Styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar i 9, 16 och Avslutande Efter mötet ges möjlighet till frågor och information Igledammsgatan Stockholm

3 1 BRF ISBRYTAREN 51 Styrelsen avger härmed följande årsredovisning för räkenskapsåret Innehåll: Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Tilläggsupplysningar 9 Om inte annat särskilt anges redovisas alla belopp i kronor (SEK). Sida

4 2 Förvaltningsberättelse Verksamheten Styrelsens sammansättning Thomas Nagornoff (ordförande), Ulla Andersson (vice ordförande), Lars Ståhlberg (sekreterare), Daniel Ram (ledamot), Åsa Jugård (ledamot), Styrbjörn Palmqvist (suppleant) och Isidora Bubak (suppleant). Revisorer Åke Berglund (ordinarie intern), Jan Wibble (suppleant intern), Ralf Toresson (ordinarie extern) och Carina Toresson (suppleant extern). Ordinarie stämma hölls Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för samtliga förtroendevalda. Förvaltning Ekonomisk förvaltare sedan är Conzignus Hem och Fastighet AB. Försäkring Föreningen har från och med tecknat försäkring hos Bostadsrätternas fastighetsförsäkring. Sammanträden Styrelsen har haft tolv protokollförda sammanträden. Föreningsinformation Föreningen registrerades Föreningen upplåter 61 lägenheter med bostadsrätt och två lokaler med hyresrätt. I fastigheten finns 20 ettor, 7 treor, 2 fyror och 32 femmor. Under året har fyra överlåtelser skett. Till varje lägenhet finns en parkeringsplats i varmgarage. Föreningen innehar därutöver 22 parkeringsplatser för extern uthyrning. Nuvarande stadgar registrerades hos Bolagsverket Föreningen är frivilligt momsregistrerad avseende lokal 1 och obligatoriskt momsregistrerad för uthyrning av parkeringsplatser till externa hyresgäster. Föreningens lokalhyresgäster är NCS Colour System i lokal 1, hyreskontraktet utgår och Humana Hemtjänst AB i lokal 2, hyreskontraktet utgår Föreningen har en hemsida som innehåller omfattande och löpande uppdaterad information, Föreningen har upprättat ett protokoll för systematiskt brandskyddsarbete. Verksamheten Vår lokalhyresgäst NCS Colour AB har till viss del ändrat inriktning på sin verksamhet, vilket bl.a. innebär att de har behov av ett annat slag av lokaler. T.ex. kommer de i framtiden inte ha behov av det stora lager de har idag. De har därför sagt upp hyresavtalet för villkorsändring och önskar ett hyresavtal endast omfattande kontorsdelen. Nuvarande hyresavtal löper till Diskussioner angående hyresavtal pågår med NCS Colour AB och bedöms vara avslutade under våren 2015.

5 3 Efter drygt 45 års drift är maskineriet i våra hissar slitet. Det har uppstått fel och föreningen har fått anmärkningar vid genomförda inspektioner. Styrelsen har därför gjort en upphandling avseende totalrenovering av hissarna till dagens standard. Styrelsen har även engagerat en expert på hissrenovering från Inspecta som kommer att delta under installationsprojektet. SCT hiss Stockholm AB för fått uppdraget. Avtalet med Kone har sagts upp per Från och med svarar SCT hiss Stockholm AB för underhållet av hissarna. Renoveringsarbetena påbörjas i maj 2015 i 28:an och beräknas ta fyra veckor per hiss. Styrelsen återkommer med exakt information. Sedan 1930-talet fanns servitut som reglerade uppfarten över föreningens mark med grannfastigheten Isbrytaren 50. Därtill fanns servitut som berörde ledningar och rör genom vår fastighet. Dessa servitut har nu efter diskussioner med Oscar Properties ersatts med en överenskommelse om gemensamhetsanläggning mellan fastigheterna. Den innebär bl.a. att Oscar Properties har tillgång till uppfarten över föreningens mark. Därutöver kommer Oscar Properties, i samband med att man lägger nytt tätskikt på sin gård, även stå för kostnaden för resterande behov av nytt tätskikt på vår gård. Föreningen har slutit ett nytt 3 årigt avtal ( ) med Comhem som möjliggör Tivo-TV BAS (20 TV-kanaler, 2 HD-kanaler och 7 Play-tjänster) i samtliga lägenheter. Under året har föreningen även förnyat 3 årsavtalet ( ) med Bredbandsbolaget. Det nya avtalet gäller till samma kostnad som tidigare men med förbättrad bredbandshastighet - 100/100 mot tidigare 100/10. Styrelsen har slutit avtal med Björn Persson Plåtslageri AB för snöskottningen på taket. I samband med arbetet med detta avtal kunde konstateras att det krävs att ett snörasskydd monteras på taket på de övre balkongerna för säkerhet och för att minska risken att överhängande snö faller ned på gatan. Föreningen har bytt ut fönster i lokal 2 samt reglerat värmesystemet i lokalerna. Vidare har en vattenläcka i lagret i lokal 1 åtgärdats. Utvärdering av renoveringen av värme- och ventilationssystemet under åren 2012, 2013 och 2014 visar att föreningen under dessa år totalt sparat drygt kr. Föreningens lån Ett lån hos Handelsbanken/Stadshypotek på kr kommer att omplaceras per , ränta ca 1,36 %, bindningstid 3 år. Tidigare ränta 3,88 %. Ett nytt lån på kr kommer att tas för finansiering av hissprojektet, upphandling pågår. I övrigt angående föreningens lån hänvisas till Balansräkningen, not 16. Exempel på åtgärder under senare år Renovering av värme- och ventilationssystem OVK 2012 Nytt golv i övre garaget 2011 PCB-sanering 2008 Renovering av 33 badrum Restaurering av gården 2007 Nytt tätskikt på gården 2007 Relining av avloppsstammar och dagvattenrör 2006 OVK 2006 Omputsning av fasaden mot gatan 2004 Renovering av balkonger 2004 Ny värmepump

6 4 Underhållsplan Kortare sikt Hissrenovering enligt de nya reglerna Översyn av entréerna till fastigheten, lås och dörrar Tätskikt gård, sista delen, i samband med Oscar Properties bygge blir klart Medellång sikt Stamspolning Relining av återstående avloppsrör Byte av fönster med underhållsfria fönsterkarmar Takrenovering Målning av garage, uppsnyggning av hisshallar Längre sikt Solfångare på taket för att producera el Byte av värmestamsventiler Byte av elstammar Fasadrenovering mot gården Byte av stammar för värme samt kall- och varmvatten Flerårsöversikt (SEK) Nettoomsättning Årsresultat Soliditet, % Yttre fond Taxeringsvärde Bostadsyta Årsavgift per kvm bostadsrättsyta Lån per kvm bostadsyta Soliditet % definieras som: Justerat eget kapital / totalt kapital

7 5 Förslag till disposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: Balanserat resultat Årets resultat Totalt Styrelsen föreslår att medlen disponeras enligt följande reservering fond för yttre underhåll att från yttre fond i anspråk ta Balanseras i ny räkning Föreningens ekonomiska ställning och resultat Föreningens ekonomiska ställning i övrigt framgår av följande resultat- och balansräkning samt tilläggsupplysningar.

8 6 Resultaträkning Not Rörelseintäkter, lagerändring m.m. 1 Nettoomsättning Övriga intäkter Summa rörelseintäkter, lagerändring m.m Rörelsekostnader Driftskostnader Övriga kostnader Löner och arvoden Avskrivningar och nedskrivningar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets vinst

9 7 Balansräkning Tillgångar Not Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad och mark Maskiner och inventarier Pågående projekt Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kund- och avgiftsfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

10 8 Balansräkning Eget kapital och skulder Not Eget kapital 15 Bundet eget kapital Insatskapital Reservfond Fond för yttre underhåll Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets vinst Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Totalt uttagna pantbrev Summa ställda säkerheter

11 9 Tilläggsupplysningar Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen för har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2009:1, Årsredovisning för mindre ekonomiska föreningar. Det är första året som BFNAR 2009:1 tillämpas vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåren. Redovisning av intäkter Intäkter bokförs i den period de avser oavsett när betalning eller avisering skett. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Byggnader och inventarier skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden. Avskrivningstiden grundar sig på bedömd ekonomisk livslängd av tillgången. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnad 0,5 % Fastighetsförbättringar 2-10 % Maskiner och inventarier 10 % Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. Föreningens finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. I de fall tillgången på balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet sker nedskrivning till det lägre värdet. Omsättningstillgångar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Föreningens fond för yttre underhåll Reservering till föreningens fond för yttre underhåll ingår i styrelsens förslag till vinstdisposition. Efter att beslut tagits på föreningsstämma sker överföring från balanserat resultat till fond för yttre underhåll och redovisas som bundet eget kapital enligt BFNAR 2003:4. Antalet anställda Föreningen har inte haft några anställda under året. Styrelsens arvoden är fastställda av föreningsstämman. Fastighetsavgift och fastighetsskatt Fastighetsskatten har förändrats på bostadsdelen och består nu av en avgift på SEK per bostad. Fastighetsskatten utgår med 1 % av gällande taxeringsvärde på lokaler.

12 Not 1, Rörelseintäkter, lagerändring m.m Hyresintäkter Intäktsreduktioner Årsavgifter Övriga intäkter Summa Not 2, Fastighetsskötsel Besiktning och service Snöskottning Städning och fastighetsskötsel Trädgårdsarbete Övrigt Summa Not 3, Reparationer Reparationer Summa Not 4, Planerade underhåll Hissrenovering Summa Not 5, Taxebundna kostnader Fastighetsel Sophämtning Uppvärmning Vatten Summa Not 6, Övriga driftskostnader Bredband Fastighetsförsäkringar Fastighetsskatt Kabel-TV Summa

13 Not 7, Övriga kostnader Förbrukningsinventarier Förbrukningsmaterial Kameral förvaltning Övriga förvaltningskostnader Summa Not 8, Löner och arvoden Revisionsarvode Sociala avgifter Styrelsearvode Övrigt Summa Not 9, Byggnad och mark Ingående ackumulerat anskaffningsvärde Nyanskaffning Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående ackumulerad avskrivning Årets avskrivning Utgående ackumulerad avskrivning Utgående restvärde enligt plan I utgående restvärde ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Summa

14 Not 10, Maskiner och inventarier Ingående ackumulerat anskaffningsvärden Utgående ackumulerat anskaffningsvärden Ingående ackumulerad avskrivning Avskrivningar Utgående ackumulerad avskrivning Utgående restvärde enligt plan Not 11, Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader avseende skulder till kreditinstitut Övriga räntekostnader Summa Not 12, Övriga fordringar Skattefordringar Skattekonto Summa Not 13, Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Bredband Förvaltning Kabel-TV Räntor Vatten Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa Not 14, Kassa och bank Klientmedelskonto Handelsbanken Summa Beviljad, ej utnyttjad kredit SEK 12

15 Not 15, Eget kapital IB Disp av föreg års resultat Disp av övriga poster Insatt kapital Fond, yttre underhåll Reservfond Balanserat resultat Årets resultat Eget kapital UB Not 16, Skulder till kreditinstitut Ränteändringsdag Räntesats Skuld Skuld Swedbank ,68 % Swedbank ,51 % Stadshypotek ,56 % Stadshypotek ,88 % Swedbank ,54 % Stadshypotek ,13 % Stadshypotek ,13 % Summa 2,61 % Varav amorteras inom 12 månader Not 17, Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter El Förutbetalda avgifter/hyror Löner Räntor Sociala avgifter Uppvärmning Utgiftsräntor Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa

16 14 Underskrifter Ort och datum Thomas Nagornoff Ulla Andersson Lars Ståhlberg Åsa Jugård Daniel Ram Vår revisionsberättelse har lämnats Ralf Toresson Extern revisor Åke Berglund Internrevisor

17 Valberedningens förslag till styrelse i Brf. Isbrytaren 51 för 2015/16 En person i styrelsen har avböjt omval, nämligen Åsa Jugård. Valberedningen föreslår stämman att Karolina Häggström-Moe väljs in som ny ledamot efter Åsa. Förslag till ny styrelse och övriga befattningshavare fram till nästa stämma 2016 blir därmed följande (Lgh inom parentes): Ordförande: Thomas Nagornoff (79) Omval Övriga ordinarie ledamöter: Ulla Andersson (29) omval Daniel Ram (53) omval Lars Ståhlberg (48) omval Karolina Häggström-Moe (47), nyval Suppleanter: Isidora Bubak (24) omval Styrbjörn Palmqvist (39) omval Revisorer: Valberedningen föreslår att föreningen behåller Ralf Toresson Revision AB, men att Carina Toresson går in som ordinarie revisor, då byrån genomgår en generationsväxling. Från Ralf Toresson Revision AB: Carina Toresson ordinarie, nyval Ralf Toresson suppleant, nyval Från föreningen: Åke Berglund (41) ordinarie, omval Jan Wibble (23) suppleant, omval Styrelsearvoden 2015 Valberedningen föreslår att arvodet till styrelsen även fortsatt uppgår till 0,9 inkomstbasbelopp, varav 0,5 inkomstbasbelopp till ordföranden (oförändrat ) samt 0,4 inkomstbasbelopp att fördela på andra befattningshavare på sätt som ordföranden bestämmer med beaktande av arbetsfördelningen inom styrelsen. Pensionsmyndigheten ansvarar för beräkning av inkomstbasbeloppet. Inkomstbasbeloppet var 2014 SEK :- och har för 2015 fastställts till SEK :- (+2,1%) varvid 0,9 basbelopp uppgår till SEK Föreningen svarar för lönebikostnader. Valberedningen föreslår vidare att föreningen även fortsatt bekostar en årlig middag för styrelsen inom ramen för föreslagen budget för intern representation. Stockholm den 16 april 2015 Bo Andersson Patricia Lindbäck Mikael Mosskin

18 Styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar Nuvarande Förslag 9 Överlåtelse- och pantsättningsavgift 9 Överlåtelse- och pantsättningsavgift samt avgift för andrahandsupplåtelse Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av gällande prisbasbelopp. Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pantsättningsavgift betalas av pantsättaren. Överlåtelseavgift och pantsättningsavgift får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5 % och pantsättningsavgiften till högst 1 % av gällande prisbasbelopp. Överlåtelseavgift betalas av förvärvaren och pant-sättningsavgift betalas av pantsättaren. Avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Avgiften får årligen uppgå till högst 10% av gällande prisbasbelopp. Om en lägenhet upplåts under del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Upplåtelse under del av kalendermånad räknas som hel månad. Avgiften betalas av bostadsrättshavare som upplåter sin lägenhet i andra hand. Styrelsen föreslår att Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

19 Styrelsens förslag till ändring av föreningens stadgar Nuvarande Förslag 16 Kallelse 16 Kallelse Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma ska kallelsen utfärdas, dock tidigast fyra veckor före stämman. Kallelsen ska utfärdas till samtliga medlemmar genom utdelning. Kallelsen ska dessutom anslås på lämplig plats inom föreningens fastighet eller publiceras i föreningens informationsblad och/eller på föreningens hemsida. Kallelse till föreningsstämma ska innehålla uppgift om vilka ärenden som ska behandlas på stämman. Beslut får inte fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen. Senast två veckor före ordinarie stämma och en vecka före extra stämma ska kallelsen utfärdas, dock tidigast fyra veckor före stämman. Kallelsen ska utfärdas till samtliga medlemmar genom utdelning. Kallelsen ska dessutom anslås på lämplig plats inom föreningens fastighet eller publiceras i föreningens informationsblad och/eller på föreningens webbplats. Nuvarande 54 Framtida underhåll Inom föreningen ska finnas en fond för yttre underhåll. Till fonden ska årligen avsättas ett belopp motsvarande minst 0,3 % av fastighetenstaxeringsvärde. Förslag 54 Framtida underhåll För ekonomisk planering och för fastställande av framtida årsavgifter skall föreningen ha en Underhållsplan. Kommentar: Fondavsättningen i Balansräkningen har ingen praktisk betydelse och är snarast en källa till missförstånd. Föreningen kostnader för framtida underhåll planeras på annat sätt än genom nuvarande avsättning till Fond för yttre underhåll. Styrelsen föreslår att Stämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag.

Årsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008.

Årsredovisning 2008. Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Årsredovisning 2008 Bostadsrättsföreningen ISBRYTAREN 51 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2008. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF KORNET 11 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Kornet 11 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Onsdagen den

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF SOLGLÄNTAN 1 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Solgläntan 1 kallar härmed till Tid: Tisdagen den 20 maj 2014 kl. 19:00

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Morellträdet 9 i Stockholm Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

BRF Fanan 769613-5461

BRF Fanan 769613-5461 Årsredovisning för BRF Fanan Räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31 Sida 1 av 12 Förvaltningsberättelse Styrelsen för BRF Fanan, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012.

Läs mer

Brf Tranan Årsredovisning 2013

Brf Tranan Årsredovisning 2013 Brf Tranan Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2011 BRF FÄLTÖVERSTEN Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fältöversten kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen

Läs mer

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011

Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus nr 32 Årsredovisning 2011 Brf Uppsalahus 32 Kallelse till föreningsstämma i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 Härmed kallas medlemmarna i Riksbyggens brf Uppsalahus 32 till ordinarie föreningsstämma

Läs mer

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING

BRF TREKANTEN 1. Org nr 769612-8953 ÅRSREDOVISNING BRF TREKANTEN 1 rg nr ÅRSREDVISNING för räkenskapsåret 2013 BrfTrekanten l l(il) Styrelsen för BrfTrekanten l far hänned avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens nionde verksamhetsår.

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 TULLPLATSEN 2. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen TULLPLATSEN

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007.

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9. Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 30 juni 2007. Årsredovisning Bostadsrättsföreningen POSTILJONEN 9 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 juli 2006 juni 2007. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II

Årsredovisning 2012. Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Årsredovisning 2012 Bostadsrättsföreningen Kragstalund II Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Redovisningsprinciper

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31

ÅRSREDOVISNING. för Brf TELLUS. Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 Brf TELLUS 2009-01-01 Brf TELLUS 2009-12-31 2006 ÅRSREDOVISNING för Brf TELLUS Verksamhetsåret 2009-01-01 2009-12-31 1 Brf TELLUS 2006 2009-01-01 2009-12-31 K A L L E L S E Medlemmarna i HSB:s Bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 KARLAVAGNEN 34. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen KARLAVAGNEN

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla

ÅRSREDOVISNING 2014. Brf Jakob i Järfälla ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Jakob i Järfälla Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Jakob i Järfälla Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Årsredovisning 2014. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Årsredovisning 2014 för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ '-...-,/ Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning F örvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret

ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsföreningen Klarbäret ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsföreningen Klarbäret Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Föreningens ändamål Föreningen har till

Läs mer

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge

Årsredovisning. Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Uttern i Haninge Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen

Årsredovisning 2014 BLEKINGE. Bostadsrättsföreningen Årsredovisning 2014 BALANSRÄKNING REVISION STYRELSE INTÄKTER KOSTNADER FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE UNDERHÅLLSPLAN BOKSLUT AVGIFT RESULTATRÄKNING FÖRENINGSSTÄMMA MEDLEMMAR Bostadsrättsföreningen BLEKINGE Årsredovisning

Läs mer

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN

Årsredovisning BRF RESOLUTIONEN Årsredovisning for BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Räkenskapsåret 2012 BRF RESOLUTIONEN 716416-3284 Styrelsen för BRF RESOLUTIONEN får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby

Årsredovisning 2014. Årsstämma. 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Årsredovisning 2014 Årsstämma 2015-06-04 Grindtorpskyrkan, Täby Ordlista Förvaltningsberättelse, den del av årsredovisningen, som i text förklarar verksamheten, kallas förvaltningsberättelse (verksamhetsberättelse,

Läs mer

rsr Brf Trädgårdsgatan 12

rsr Brf Trädgårdsgatan 12 rsr Brf Trädgårdsgatan 12 o Arsredovisning 1(9) Brf Trädgårdsgatan 12 Org.nr 769606-0461 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2012. Fastigheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31

Årsredovsn ng. Styrelsen för Brf Sätra Ang. får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01 - 2013-12-31 Årsredovsn ng Styrelsen för Brf Sätra Ang Org.nr: 716418-6442 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Brf Sätra Äng Org.nr 716418-6442 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Söderbyhus nr 2 Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2010. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg

ÅRSREDOVISNING 2014. HSB Bostadsrättsförening. Fria Bad. i Helsingborg ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Bostadsrättsförening Fria Bad i Helsingborg Bostadsrättsföreningen En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening (juridisk person = företag) som ägs av föreningens medlemmar/bostadsrättshavare.

Läs mer

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten

Årsredovisning. 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Årsredovisning 2011-01-01-2011-12-31 Brf Viggbyholm Kotten Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys

Läs mer