Underlätta äldres boende i det befintliga fastighetsbeståndet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlätta äldres boende i det befintliga fastighetsbeståndet"

Transkript

1 Underlätta äldres boende i det befintliga fastighetsbeståndet Pilotstudie i Familjebostäders Blackeberg - del av EU-projektet e IRFPP Bilaga Fördjupad inventering av Familjebostäders bostadsfastigheter utifrån de äldres perspektiv Cecilia Jensfelt AB September 2007

2 Innehåll sid 1. Inventeringens utgångspunkter 3 2. En ny inventeringsmetod Olika rörelseförmåga bland pensionärerna Rullatornormen i Blackeberg Tänkbara lägen för tillgängliga lägenheter i Blb Sju kategorier av lägenheter i Blackeberg Ytterligare kunskap om lägenheterna Resultatet av inventeringen visas i tabell Var finns det lägenheter för äldre i Blackeberg? 9 3. Generella erfarenheter av inventeringsmetoden Skilj mellan framkomlig och tillgänglig Tillgänglighetsbegreppets utveckling över tid Besiktiga husen med egna ögon Inventera bara det som är nödvändigt Kontrollera alltid på plats Studerade exempel i tre fastigheter i Blackeberg ritningar på befintliga förhållanden och ändringsförslag Förslag till fysiska förbättringar och praktiska lösningar Exempel från andra bostadsområden Hur gå vidare? 23 AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 2 (24)

3 1. Inventeringens utgångspunkter Familjebostäder har, med hjälp av konsulten Cecilia Jensfelt AB, genomfört en fördjupad inventering av sina fastigheter i Blackeberg med tanke på äldres kvarboende. Inventeringen har två utgångspunkter. 1. Alla pensionärer kommer inte att sitta i rullstol och ska ha möjlighet till ett bra kvarboende, ofta med hjälp av rullator. 2. Många lägenheter har inte byggts för att vara tillgängliga med rullstol och kommer aldrig att bli det med rimliga insatser. Familjebostäders målsättning med den fördjupade inventeringen i Blackeberg är att finna metoder för att ta reda på om det finns lägenheter som kan anvisas till äldre i sitt nuvarande skick och vilka åtgärder som kan göras för att förbättra kvarboendet för äldre. 2. En ny inventeringsmetod Cecilia Jensfelt AB utvecklade en inventeringsmetod med vars hjälp man kan visa var det finns lägenheter av intresse för äldres kvarboende. Metoden innehåller fyra moment. 1. Pensionärerna delas in i tre grupper efter deras rörelseförmåga 2. En rullatornorm för framkomliga lägenheter definieras i varje område 3. Tänkbara lägen för att tillskapa tillgängliga lägenheter noteras 4. Lägenheterna delas in i olika kategorier efter deras egenskaper med hänsyn till tillgänglighet och framkomlighet. 2.1 Olika rörelseförmåga bland pensionärerna Pensionärerna delas in i tre olika grupper beroende på rörelseförmåga. Grupp I Grupp II Grupp III Personer som går utan hjälpmedel, eller med käpp eller rullator och ändå klarar långa trappor på egen hand. Det är personer som i princip kan röra sig överallt. Personer som går med stöd av rullator och anses klara de hinder som definieras i en sk. rullatornorm, som tar hänsyn till hur husen och området ser ut. Bostäder som uppfyller rullatornormen kallas framkomliga. Personer som förflyttar sig med rullstol. Bostäder som uppfyller normen för tillgänglighet i det statliga regelverket kallas tillgängliga. Personer i grupp I, II och III AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 3 (24)

4 2.2 Rullatornormen i Blackeberg För att lokalisera lägenheter som anses framkomliga för personer som går med rullator behövs en definierbar nivå mellan ingen tillgänglighet alls för personer i rullstol och full tillgänglighet för personer i rullstol. Denna mellannivå, rullatornivå, har i den fördjupadeinventeringen fått benämningen rullatornorm. Gränsen för var rullatornormen för framkomlighet bör ligga i olika bostadsområden kan variera beroende på när husen är byggda och hur det ser ut i verkligheten. Rullatornormen i Blackeberg förutsätter att en person som går med rullator klarar sex trappsteg och mindre nivåskillnader. I det kuperade Blackeberg med sin 50-talsbebyggelse bestämdes att de lägenheter som nås med maximalt sex trappsteg i ett sammanhang utan vilplan med ledstång på båda sidor och möjlighet att parkera rullatorn nedanför trappan är framkomliga. Personen i fråga måste även kunna lämna rullatorn utanför badrummet och kunna hålla i sig i handtag, ledstänger o dyl. Detta kan verka tufft för många äldre med rörelsehinder. I Blackeberg visade det sig vara en realistisk nivå om äldre personer över huvud taget skulle kunna anvisas en lämplig bostad här. På Familjebostäder är man väl medveten om begränsningen i rullatornormen som innebär att en person som anvisas ett boende enligt den normen snart kan bli sämre och kräva full tillgänglighet. Detta gäller dock inte alla äldre. Rullatornormen behövs i många områden för att möjliggöra ett bättre kvarboende för flertalet äldre hyresgäster. Exempel på olämplig, godtagbar och trång rullatorparkering 2.3 Tänkbara lägen för tillgängliga lägenheter i Blackeberg Att tillskapa marklägenheter med tillgänglighet för personer i rullstol är eftersträvansvärt i befintlig bebyggelse med tanke på alla äldre som förväntas vilja bo kvar, om inte i samma lägenhet så åtminstone i samma bostadsområde. Det måste dock påpekas att den mest realistiska lösningen att tillskapa bostäder tillgängliga för personer i rullstol är att bygga nytt. Familjebostäder önskade i den fördjupade inventeringen ta reda på om det finns förutsättningar att erbjuda lägenheter tillgängliga för personer i rullstol i de befintliga husen i Blackeberg. Där handlade det om att lokalisera olika typer av marklägenheter och tänkbara lägen för marklägenheter. AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 4 (24)

5 Marklägenhet med egen ingång Marklägenheterna är i dagsläget oftast möjliga att nå med rullator. Genom ombyggnad kan det ibland vara lämpligt att göra dem tillgängliga för personer i rullstol. Ibland kan det också vara lämpligt att bygga om lokaler i markplan till lägenheter som blir tillgängliga för personer i rullstol. Huruvida det är realistiskt att göra ombyggnader måste studeras i varje enskilt fall. 2.4 Sju kategorier av lägenheter i Blackeberg För att kunna föra in lägenheternas egenskaper i FASAD behövs en kategoriindelning. Lägenheterna delas in i olika kategorier efter deras egenskaper med hänsyn till tillgänglighet med rullstol och framkomlighet med rullator. När de olika kategorierna förs in i en tabell i FASAD får man en bra överblick över vilka adresser som rymmer något av intresse för äldres boende. I tabellen nedan är fokus lagt på egenskaperna hos de enskilda lägenheterna. I första hand på hur man når lägenhetsdörren. Kategorierna i Familjebostäders Blackeberg är följande: Kategori 1 Entré i trevåningshus där de nedersta lägenheterna nås med sju trappsteg eller mer. Lägenheterna i dessa trapphus är inte framkomliga. I de fall där det finns lägenheter i bättre kategorier än kategori 1 på adressen är det dessa som förts in i tabellen. Kategori 2 Entré med maximalt sex trappsteg i ett sammanhang till de nedersta lägenheterna. Dessa nedersta lägenheter är framkomliga för personer med rullator eftersom de uppfyller rullatornormen i Blackeberg. Kategori 3 Bostäder i markplan som nås utan nivåskillnad från entrén. Dessa lägenheter är framkomliga för personer med rullator och kan i vissa fall även vara värda en studie för att utröna om de kan göras tillgängliga för personer i rullstol. AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 5 (24)

6 Kategori 4 Bostäder i markplan som nås utan nivåskillnad med direkt ingång utifrån. Dessa lägenheter är framkomliga för personer med rullator och kan i vissa fall även vara värda en studie för att utröna om de kan göras tillgängliga för personer i rullstol. Kategori 5 Bostäder i markplan som nås med mer än sex trappsteg via entré. Det är marklägenheter i souterrängplan som man går ner till i trevåningshus. Dessa lägenheter är idag inte framkomliga men kan vara värda en studie för att utröna om de eventuellt kan byggas om med egen ingång utifrån och bli tillgängliga för personer i rullstol. Kategori 6 Lokaler i markplan som kan vara värda en studie för att utröna om de eventuellt kan byggas om till bostäder som då bör göras tillgängliga för personer i rullstol. Kategori 7 Hus med hiss. Ingen lägenhet i hus med hiss visar sig vara tillgänglig i Familjebostäders Blackeberg. De i markplan och de som nås med hiss är framkomliga. Flera lägenheter i hisshusen hamnar något överraskande i kategori Ytterligare kunskap om lägenheterna I verkligheten hittar man alltid gränsfall och förhållanden som inte stämmer med uppgjorda mallar och protokoll. Metoden i den fördjupade inventeringen medger att man kan ta reda på mera fakta om lägenheternas egenskaper som kan föras in i en tabell. Alla entréer som hänförs till kategori 1 har sju trappsteg eller mer till de nedersta lägenheterna. I tabellen anges efter 1:an hur många trappsteg det är inom parentes. Första siffran anger antalet steg inne och andra ute. Familjebostäder ville med detta veta hur omöjliga de i själva verket är ur framkomlighetssynpunkt. Gränsfallet 1b I tabellen noteras var det finns plats att parkera rullatorn i entrén innan man går upp för de sex trappstegen till lägenheten i de trapphus där det finns lägenheter i kategori 2. Om det finns plats att parkera rullatorn finns den uppgiften med i tabellen med beteckningen a. Om det inte finns AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 6 (24)

7 plats i trapphuset, dvs. inget a där det finns lägenheter i kategori 2, är det en signal om att en särskild rullatorparkering bör ordnas utanför entrén. Under arbetets gång bedömdes även gränsfallet där det finns plats att parkera rullatorn, men det är sju trappsteg istället för sex som bestämts i rullatornormen, vara intressant att notera i tabellen. Detta är ett gränsfall som fått beteckningen 1b. Automatiska dörröppnare och trappliftar har på vissa adresser installerats med bostadsanpassningsbidrag. Detta har noterats i tabellen med egna beteckningar. Följande beteckningar i tabellen beskriver alltså vissa egenskaper i trapphusen. a = Plats finns för rullator i entrén b = Gränsfall till kategori 2, dvs. sju steg till nedersta lägenheterna och plats för rullator i entrén c = Automatisk dörröppnare finns d = Trapplift finns Utrymmesstandarden i badrum i några stambytta lägenheter har studerats närmare. Egenskaperna i några studerade lägenheter har förts in i tabellen för att visa exempel på hur även detta kan redovisas i en inventering. Badrummen har endast studerats på ritningar och måste givetvis kontrolleras på plats beträffande exempelvis trösklar och exakta mått. Resultatet i de studerade lägenheterna har förts in i tabellen med följande beteckningar: A = Tillgängligt badrum för personer med god rörlighet i rullstol B = Möjlighet att ta in rullator i badrum C = Badrum olämpligt för rullator (A) = Tillgängligt badrum för personer med god rörlighet i rullstol efter breddning av dörr och/eller ersättning av badkar med dusch (B) = Möjlighet att ta in rullator i badrum om badkar ersättes med dusch I sista kolumnen i tabellen har noterats var man enligt uppgift har utfört bostadsanpassningar. Dessa uppgifter visade sig inte alltid stämma. Ibland är anpassningarna borttagna. I tabellen kan noteras att bostadsanpassningar i flera fall gjorts i samband med lägenheter i kategori 1. Detta är anmärkningsvärt och något att ta hänsyn till när Familjebostäders strategier diskuteras. Att bostadsanpassa lägenheter i entréer som inte är framkomliga kan tyckas vara felaktiga investeringar. Att ta bort anpassningar som gör lägenheter framkomliga är också dumt. Ett exempel på bostadsanpassning är en ny sitt-trapplift som går ända upp till tredje våningen på Sigrid Undsets gata 11. Där har nyligen tillskapats sex framkomliga lägenheter i en entré som tillhörde kategori 1. Om man installerar trapplift försvinner ledstången på ena sidan av trappan som därmed blir obekvämare för gående i trappan. AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 7 (24)

8 Trappsittlift som går upp till tredje våningen 2.5 Resultatet av inventeringen visas i tabell All kunskap från inventeringen har förts in i en tabell som hämtats ur Familjebostäders FA- SAD. Här visas endast ett exempel från kvarteret Smålänningen. Man kan se var det finns lägenheter och lokaler av olika kategorier i Familjebostäders Blackeberg och hur många lägenheter av intresse för äldres kvarboende som finns på varje adress. Antalet lägenheter som kan tillskapas i lokaler i kategori 6 är obekant och markeras med x. Sista spalten visar var man enligt uppgift har bostadsanpassat lägenheter. Fghnr Kvartersnamn Adress Kategori Antal lgh Kategori Antal lgh Antal lgh m bostadsanp SMÅLÄNNINGEN 3 Drachmannsgatan C (B) 6 x 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Drachmannsgatan 17 2 a 2 C (B) 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Drachmannsgatan 19 2 a 2 C (B) 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Holbergsgatan 20 1 b 2 6 x 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Holbergsgatan 22 1 b 2 6 x 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Holbergsgatan 24 1 b 2 6 x 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Holbergsgatan 32 1 (9) 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Holbergsgatan 34 1 (9) 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Holbergsgatan 36 1 (9) SMÅLÄNNINGEN 3 Holbergsgatan 38 1 (9+10) 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Sigrid Undsets gata C (B) 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Sigrid Undsets gata C (B) 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Sigrid Undsets gata 14 1 (8+1) SMÅLÄNNINGEN 3 Sigrid Undsets gata 16 1 c (8+1) SMÅLÄNNINGEN 3 Sigrid Undsets gata 18 1 (8+1) SMÅLÄNNINGEN 3 Sigrid Undsets gata 2 1 (9) 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Sigrid Undsets gata 20 1 (8+1) 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Sigrid Undsets gata 22 1 (8+1) 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Sigrid Undsets gata a SMÅLÄNNINGEN 3 Sigrid Undsets gata C (B) SMÅLÄNNINGEN 3 Sigrid Undsets gata AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 8 (24)

9 2.6 Var finns det lägenheter för äldre i Blackeberg? Famljebostäders Blackeberg har inte många framkomliga och ännu färre tillgängliga lägenheter. Tabellen visar antalet framkomliga och eventuellt tillgängliga lägenheter i varje kvarter samt möjligheten att eventuellt tillskapa marklägenheter. Kvarter Antal lgh Lgh nåbara med rullator Lgh ev nåbara med rullstol Möjligt tillskapa marklägenheter Smålänningen (6) 10 x (26 i hisshus) Skärkarlen x Hallänningen x Bohuslänningen Västgöten x Upplänningen (12) 1 x Östgöten x Hälsingen Svensken x Svensken Närkingen (11) 0 x Närkingen Dalmasen Lappmannen (2) 0 x Skärkarlen Norrmannen (168 i hisshus) Summa (31) 38 x Siffrorna inom parentes anger antalet lägenheter som utgör gränsfall b för nåbarhet med rullator, dvs sju trappsteg och plats för rullatorparkering. X anger var det finns lokaler som eventuellt kan byggas om till marklägenheter. Antalet totalt kan uppskattas till ungefär 20 stycken beroende på hur stora lägenheter man gör. 3. Generella erfarenheter av inventeringsmetoden 3.1 Skilj mellan framkomlig och tillgänglig För att skapa klarhet är det viktigt att vara tydlig och hålla isär begreppen framkomlig och tillgänglig. Det finns all anledning att påpeka detta eftersom man ofta hör talas om mer eller mindre tillgänglig. Detta skapar oklarhet. Framkomlig är ett nytt begrepp som utvecklats i denna fördjupade inventering. Det används då det anses råda framkomlighet med rullator. Gränsen för vad som anses framkomligt med rullator varierar från område till område beroende på hur det ser ut. Man ska inte lägga ribban högre än nödvändigt. Tillgänglig är ett vedertaget begrepp som används då det råder full tillgänglighet med rullstol. AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 9 (24)

10 3.2 Tillgänglighetsbegreppets utveckling över tid Synen på tillgänglighet har förändrats en hel del på 60 år och kraven har skärpts successivt i det statliga regelverket genom åren från 40-talet och framåt En utredning om tre- eller fyravånings smalhus i Stockholm uttalade till exempel följande: Att den moderna, fysiskt välutrustade generationen icke skulle kunna orka med att gå mer än två trappor upp, torde emellertid vara något överdrivet, och att barnvagnar måste inte dagligen släpas ända upp i bostaden. Att utan hissmöjlighet transportera upp dem till lägenheten är emellertid i synnerhet vid runda trappor förenat med åtskilligt besvär. Plats för barnvagnar bör anordnas i direkt anslutning till själva entrén, och byggnadsnämnderna böra svara för att detta iakttages. Barnvagnsproblemet löses dock ej fullständigt genom tillkomsten av ett dylikt förvaringsutrymme. Genom att ha möjlighet placera barnvagnen på balkongen får husmodern fria händer för andra göromål. Denna moderna fysiskt välutrustade generation är idag i 90-årsåldern och bor ibland kvar i sina ljusa luftiga smalhus Kravet kom att tillgängligheten i offentliga byggnader skulle vara skälig vid nybyggnad Tillgänglighetskravet blev ovillkorligt i byggnadsstadgan. Offentliga lokaler skulle vara tillgängliga och bostäder skulle vara tillgängliga inomhus. Hisskravet gällde inte en- och tvåvåningshus Kravet att det skulle finnas förberedd plats för hiss även i tvåvåningshus infördes i PBL Från detta år gäller att minst en entré till en byggnad skall vara tillgänglig för personer i rullstol angöringsplats för fordon skall kunna ordnas inom 25 meters gångavstånd från entrén minst en gångväg mellan entré och angöringsplats skall kunna användas av person i rullstol entréer och kommunikationsutrymmen i en byggnad skall kunna användas av personer i rullstol erforderligt svängrum är en cirkel med diametern 1,50 meter för utomhusrullstol och 1,30 meter för inomhusrullstol ramper får luta högst 1:12 och ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan minst 2 meter långa vilplan hiss skall rymma minst en person i rullstol och en medhjälpare i entrédörrar och hissdörrar bör det fria passagemåttet vara minst 0,80 meter rummen i en bostad i ett plan skall vara tillgängliga för personer i rullstol minst ett hygienrum skall möjliggöra toalettbesök och duschplats samt ge plats för medhjälpare dörrarna till rum, kök, hygienrum och balkong eller uteplats skall medge passage med rullstol i utrymme i närheten av bostadens entré skall finnas förvaring av utomhusrullstolar tvättstugor och andra gemensamma lokaler skall vara tillgängliga för personer i rullstol dimensionerande mått finns i svensk standard SS AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 10 (24)

11 2003 Föreskrifter kom som gäller tillgänglighet retroaktivt i befintliga offentliga lokaler och på allmänna platser. Mot denna bakgrund är det uppenbart att begreppet tillgänglig (byggnad, bostad, lokal osv) endast bör användas då det råder tillgänglighet med rullstol. 3.3 Besiktiga husen med egna ögon För att kunna ta reda på hur det förhåller sig med framkomlighet och tillgänglighet i lägenheterna måste man med utgångspunkt från inventeringsmetoden börja med att besiktiga området och byggnaderna med egna ögon. Denna besiktning syftar bland annat till att hitta en lämplig lokal rullatornorm som i grova drag tar hänsyn till framkomligheten i portar, entréer, trapphus och lägenheter. I Blackeberg handlade det om antalet trappsteg till de nedersta lägenheterna, bortsett från markbostäderna. Besiktningen ska också ge en uppfattning om vilka kategorier av bostäder som finns och vilka som kan tillskapas. I Blackeberg kom man fram till sju kategorier av bostäder. Besiktningen bör göras av personer, gärna två i par, med erfarenhet av att se problem och möjligheter i den byggda miljön utifrån perspektivet äldres boende. Personerna måste kunna värdera, diskutera och bedöma olika fysiska förhållanden som dyker upp utifrån ett framkomlighetsperspektiv och även grovt bedöma lämpligheten att t ex tillskapa nya marklägenheter i olika lägen. En skriver, en mäter och räknar. Båda iakttar. Det är lämpligt att börja med att inventera alla entréer. Förteckningen över kvarter och adresser som hämtades ur Familjebostäders FA- SAD var ett bra basmaterial vid inventeringen i Blackeberg. 3.4 Inventera bara det som är nödvändigt Inventeringsmetoden utgår från att man endast ska inventera med tanke på syftet. Syftet i det här fallet är att Familjebostäder vill veta vilka lägenheter som är lämpliga att erbjuda äldre hyresgäster. Man ska inte ta reda på något i onödan och börjar därför med det mest väsentliga, nämligen om man kommer in i huset och når några bostäder över huvud taget om man är beroende av rullator. Därför innebär inventeringsmetoden att man börjar med en besiktning på plats av varje entré. Det är inte lönt att närmare studera och mäta i portar, trapphus, lägenheter osv. där redan hindren i entrén är så stora att bostäderna som nås via den varken är eller kan bli framkomliga och ännu mindre tillgängliga. Dessa entréer hänförs till en egen kategori 1 och lägenheterna där studeras inte närmare. De kan anvisas till personer i grupp I. I Blackeberg studerades vilka lägenheter som är framkomliga med rullator genom att räkna antalet trappsteg fram till lägenhetsdörr. Där kontrollerades om det finns vilplan, räcken på båda sidor och plats för rullatorparkering nedanför trappstegen. Dessa lägenheter placerades i kategori 2 framkomliga med rullator. De kan anvisas till personer i grupp II. När det gällde marklägenheter noterades vilka lägenheter som nås utan nivåskillnad från angöring med bil, vilka som har egen ingång utifrån och vilka som eventuellt kan få egen ingång utifrån. Dessa marklägenheter kan vara lämpliga att studera vidare för att avgöra om de är eller eventuellt kan göras tillgängliga. Tillgängligheten måste alltid kontrolleras på plats i dörrmått, svängradier, utrymme i bad, kök mm innan lägenheterna kan anvisas till personer i grupp III. AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 11 (24)

12 I Blackeberg noterades också lokaler i markplan. Det är intressant att inventera lokaler i markplan. Dessa kan studeras vidare för att se om de eventuellt kan byggas om till tillgängliga lägenheter som i så fall kan anvisas till personer i grupp III. Kunskapen om framkomlighet i hus och lägenheter som tas fram i en fördjupad inventering kan i nästa steg samordnas med husvärdarnas inventering så att lägenheterna kan återfinnas i FA- SAD när de ska anvisas till personer med olika grad av rörelseförmåga 3.5 Kontrollera alltid på plats Före förmedling och före beslut om ombyggnad måste varje lägenhet kontrolleras på plats. Varken ritningar eller inventeringsprotokoll ger en fullständig bild av verkligheten. I husvärdarnas inventering noteras t ex om det finns ramp till entrén. Ramper har därför inte noterats i den fördjupade inventeringen. Däremot hittar man i Blackeberg exempel där en ramp inte fungerar för rullator. Detta exempel visar på hur viktigt det är att kontrollera varje enskilt fall. Rampen passar inte för rullator 4. Studerade exempel i tre fastigheter i Blackeberg ritningar på befintliga förhållanden och ändringsförslag De nedan studerade exemplen är just bara exempel. För att gå vidare och fatta beslut om t ex ombyggnader måste varje lokal och lägenhet studeras närmare på plats och projekteras. Exempel kv. Östgöten En lokal i kvarteret Östgöten som nu är hunddagis kan byggas om till högst fem lägenheter som är tillgängliga för personer i rullstol. Antalet lägenheter kan bli fem eller färre beroende på storleken. Lokalen vetter mot en stor grönyta och lägenheterna skulle få egna förgårdar i sydost mot denna yta. Ritningen visar befintlig plan av souterrängvåningens hunddagis och förslag till ombyggnad som ger fem lägenheter för rullstolsbundna. AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 12 (24)

13 AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 13 (24)

14 Exempel kv. Norrmannen De tre hisshusen med bottenvåning i markplan och nio våningar i kvarteret Norrmannen har samma utformning. Hissarna stannar endast vid vartannat plan och samtliga ettor och tvåor ovanför bottenvåningen nås endast via trappor med nio trappsteg. Dessa lägenheter tillhör därmed kategori 1 i tabellen, dvs. de är inte framkomliga för personer med rullator enligt normen i Blackeberg. De 54 treor som nås direkt från hissen är framkomliga i kategori 2 eftersom hissen är för smal för en rullstol. De sex lägenheterna på bottenvåningarna ligger i markplan och tillhör kategori 3, dvs. nås utan hiss. De kan därför eventuellt göras tillgängliga för personer i rullstol. Rullatorn kommer nätt och jämnt in genom hissdörren i kvarteret Norrmannen Ritningarna visar dels en typplan av treorna som nås med hiss i de tre punkthusen dels förslag till erforderliga ändringar för att få tillgänglighet för personer med god rörlighet i rullstol i treorna. Utöver de treor som nås med hiss finns sammanlagt tre treor med samma planlösning som nås utan hiss på bottenvåningarna. Cirklarna med den enligt tillgänglighetsnormen erforderliga diametern på 1,3 meter i ändringsförslaget visar att det går att svänga runt med rullstol. För att det ska vara någon idé att genomföra dessa ändringar ovanför bottenvåningen måste hissfronten vidgas. Det är ett stort ingrepp. AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 14 (24)

15 AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 15 (24)

16 AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 16 (24)

17 Exempel kv. Smålänningen I Familjebostäders fjärde hisshus i kvarteret Smålänningen nås alla lägenheter utom de översta fyra på våning sex med hissen. Även här är hissdörren för smal för en rullstol. Alla lägenheter som nås med hiss är därmed framkomliga och tillhör kategori 2. Ritningarna visar dels en typplan med fyra treor dels förslag till erforderliga ändringar för att få tillgänglighet för personer med god rörlighet i rullstol visat i en av treorna. Cirklarna med den enligt tillgänglighetsnormen erforderliga diametern på 1,3 meter i ändringsförslaget visar att det går att svänga runt med rullstol. Planlösningarna i de fyra treorna på varje plan är inte helt identiska. Två lägenheter på bottenvåningen nås utan hiss. För att det ska vara någon idé att genomföra ändringar i treorna ovanför bottenvåningen måste hissfronten vidgas. Det är ett stort ingrepp. För att få framkomlighet med rullator till entrén från gatan erfordras en ny ramp som kompletterar befintlig trappa utomhus. AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 17 (24)

18 AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 18 (24)

19 AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 19 (24)

20 5. Förslag till fysiska förbättringar och praktiska lösningar Pilotstudien i Blackeberg omfattar även en enkät till alla hyresgäster 65+, diskussioner i fokusgrupper samt intervjuer med aktörer i nätverket kring de äldre. Pilotstudien visar att alla förbättringar för äldres kvarboende inte handlar om stora åtgärder som installation av hissar, breddning av dörrar och hisskorgar och ombyggnad av badrum. Även om det är mycket viktigt i sammanhanget. Enkätsvaren, fokusgrupperna och nätverksintervjuerna har visat på många problem och åtgärder både inne och ute. Somliga kan relativt lätt utföras var för sig. Här redovisas en lista över olika brister och hinder som upplevs som problem i äldres kvarboende och diverse förslag på åtgärder. Fysiska förbättringar Trapphusen Brister och hinder Hissar saknas i trevåningshusen Tunga svåröppnade portar Svåröppnade hissdörrar Flera trappsteg upp till portarna Ingen plats för rullatorer Obekväma ledstänger För korta ledstänger Svårt bära upp varor för trapporna Svårt att se trappstegen Ingenstans att vila i trappan Lysena släcks för fort i trapphus och källare Svag belysning i trapphus och källare Risk för inbrott Lämpliga åtgärder Installera trappliftar vid behov Automatiska dörröppnare alternativthandtag och räcken vid porten Automatiska dörröppnare Ramper alternativt handtag och räcken Rullatorparkering i direkt anslutning till entrén Greppvänliga ledstänger Förlängningshandtag Ramper för shoppingvagn Färgmarkering av första och sista trappsteget Fällpallar på vilplanen Rörelsevakter alternativt längre tidsintervall Starkare belysning Portkod, dörrkedja, titthål, säkerhetsdörr Lägenheter Brister och hinder Trånga mått i hall, kök, sovrum Specialsäng får inte plats i sovrum Många dörrar som slår i varandra Smala dörrar till badrum Höga trösklar till badrum Höga trösklar till balkongen Svårt komma ut på balkong Trångt i badrum Svårt duscha och gå på toa Svårt hinna svara i telefon Lämpliga åtgärder Riv innerväggar för bättre svängrum Riv innervägg alternativt häng av dörr Häng av dörrar som inte är nödvändiga Bredda dörrar Ramp till badrum Trall på balkong utjämnar nivåskillnad Handtag innanför och utanför balkongdörr Dusch istället för badkar Handtag vid dusch och toa, sittanordning i dusch, halkfri golvbeläggning Telefonjack på flera ställen alt. trådlös telefon AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 20 (24)

21 Svårt att vädra Svårt öppna fönster Svårt ta upp post från golvet Svårt nå eluttag vid golvet Svårt komma åt elskåp För hög/låg diskbänk Svårt vrida vattenkranar Riskabelt för dementa med gasspis Svag belysning i lägenheten Mattor som glider Lösa sladdar på golvet Lång och svår väg till tvättstugan Vädringsspärr på fönster Lättöppnade fönster Uppsamlingskorg vid brevinkast Höjda eluttag Lättåtkomligt elskåp Ändrad höjd på diskbänk Engreppsblandare Byte till elspis med spisvakt Starkare lampor Halkskydd under mattor Fäst alla sladdar Tvättmaskin i badrummet Utomhus Brister och hinder Svårt slänga och sortera sopor i miljöstugor Många trappor på gångvägar Långt att gå till buss och centrum Gropar i gångvägar Svårt för färdtjänst att hitta Bilar kör fort vid centrum Övergångställe vid centrum saknas Dåligt skottat och sandat vintertid Lämpliga åtgärder Möjlighet att slänga och sortera strax utanför entrén. Alt. hustomte som samlar ihop äldres sopor och slänger Ramper och räcken vid sidan av trappor Bänkar på vägen och vid hållplatser Asfalterade gångvägar Bättre skyltning av adresser Hastighetsbegränsning Övergångställe med ljussignal Effektiv samordning av snöröjning Praktiska lösningar Allt handlar inte om fysiska problem och åtgärder. Det finns många sociala och praktiska problem i samband med äldres kvarboende. Enkätsvaren, fokusgrupperna och nätverksintervjuerna har även förmedlat kunskap om dessa och gett förslag till lösningar. Det är kanske inte i första hand bostadsföretagets ansvar att ensamma lösa dessa problem. Men de kan ändå beröra bostadsföretagets personal. Sociala och praktiska problem Ensamheten är stor hos många äldre Trögt ta beslut att flytta medan orken finns Somliga har inte varit ute på flera år Många har dålig syn Svårt betala räkningar, boka tider, deklarera mm Tungt bära hem varor från affären Riskabelt att klättra på stegar, skruva i lampor Svårt putsa fönster, städa, tvätta Många råkar ut för fallolyckor Förslag till lösningar Mer tid behövs för de äldre bland all personal Erbjud olika typer av attraktiva trygga boenden Erbjud promenadhjälp Erbjud läshjälp Erbjud diversehjälp Erbjud bärhjälp Erbjud en s.k. fixarmalte Erbjud hushållsnära tjänster Erbjud förebyggande riskrond i lägenheten AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 21 (24)

Underlätta äldres boende i det befintliga fastighetsbeståndet

Underlätta äldres boende i det befintliga fastighetsbeståndet Underlätta äldres boende i det befintliga fastighetsbeståndet Pilotstudie i Familjebostäders Blackeberg - del av EU-projektet e IRFPP Sammanfattning och slutsatser av pilotstudien Annika Johansson Familjebostäder

Läs mer

Screeningverktyget HOUSING ENABLER

Screeningverktyget HOUSING ENABLER Screeningverktyget HOUSING ENABLER Kartläggningsformulär Datum. Användarens namn Bostadens adress...... Identifikationskod BOSTADSSTANDARD (enligt Boverket, 2008) Följande nödvändiga bostadsfunktioner

Läs mer

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052

TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA 2013-03-11. Uppdragsnummer: NAKO-0052 Tengbomgruppen ab Box 1230, Katarinavägen 15 SE 111 82 Stockholm tel 08-412 52 00 fax 08-412 53 03 www.tengbom.se FÖRSKOLAN VIKDALENS BARN SICKLAÖN 380:6, NACKA TILLGÄNGLIGHETSUTREDNING 2013-03-11 Uppdragsnummer:

Läs mer

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall

Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall Tillgänglighet i bygglovsärenden, några typfall osv Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Tillgänglighet i bygglovsärenden, typfall 2 Nybyggnad flerbostadshus, på tomt Vilka handlingar

Läs mer

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård

Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård 1 (5) Avdelningen för nsjukvård Geriatrikenheten Checklista fysisk tillgänglighet Checklista avseende fysisk tillgänglighet: Specialiserad palliativ slutenvård Företagsnamn Organisationsnummer Verksamhetens

Läs mer

Vad ska lovhandläggaren tänka på? Vanliga fel Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet

Vad ska lovhandläggaren tänka på? Vanliga fel Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Vad ska lovhandläggaren tänka på? Vanliga fel 1 Eva Björklund Arkitekt SAR/MSA Sakkunnig i tillgänglighet Hissen skulle skapa tillgänglighet med rullstol och rollator, men hur komma in? Att tänka på, vanliga

Läs mer

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad

Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad HELSINGBORGS STAD Sammanträdesdatum 21 mars 2012 Vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer för trygghetsboende i Helsingborgs stad Bakgrund I november 2007 fattade vård- och omsorgsnämnden beslut om trygghetsboende

Läs mer

Lägenhet N4-1001 N5-1001. Storlek Placering. 4 rok, 106 kvm Hus N4, N5, våning 1

Lägenhet N4-1001 N5-1001. Storlek Placering. 4 rok, 106 kvm Hus N4, N5, våning 1 4-1001 5-1001 4 rok, 106 kvm Hus 4, 5, våning 1 Lägenhet i markplan med fönster i tre väderstreck som ger utblickar mot gården och Drottninggatan Stor uteplats på 22 kvm i förlängning av vardagsrum Balkong

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE LULEÅ

TRYGGHETSBOENDE LULEÅ LULEÅ KOMMUN 1(6) TRYGGHETSBOENDE LULEÅ BAKGRUND Kommunfullmäktige i Luleå behandlade i maj 2010 utredningsrapporten Planering för bostäder för äldre i Luleå och beslutade att en genomförandeplan skulle

Läs mer

BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun

BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun BASANPASSNINGSPROGRAM Höganäs kommun Antaget av kommunfullmäktige den 16 september 2010, 86 Basanpassning av bostäder i nyproduktion - gällande i Höganäs kommun 1 Materialet är en sammanställning av tekniska

Läs mer

Tillgänglighetsplan för AB Hultsfreds Bostäder. Oktober 2015

Tillgänglighetsplan för AB Hultsfreds Bostäder. Oktober 2015 Tillgänglighetsplan för AB Hultsfreds Bostäder Oktober 2015 Kontaktlista För mer information om denna rapport kontakta gärna någon av oss som har varit delaktiga i projektet. Trond Hannerstig 08-35 43

Läs mer

Trygga badrum. Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar

Trygga badrum. Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar Trygga badrum Gör badrum mer tillgängliga med små förändringar Bygg badrum som fungerar för äldre Vi lever allt längre och andelen äldre ökar varje år. De flesta vill bo kvar i sin bostad så länge som

Läs mer

Fastighetsbeteckning. Antal personer i hushållet

Fastighetsbeteckning. Antal personer i hushållet ANSÖKAN OM BOSTADSANPASSNINGSBIDRAG ARJEPLOGS KOMMUN Datum Fastighetsbeteckning UPPGIFTER OM SÖKANDEN M.M Sökandes namn Sökandes adress Postnummer och postort Den funktionshindrande namn Sänds till Miljö-,

Läs mer

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09

Basanpassning Bättre för alla. Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 Basanpassning Bättre för alla Antagen av kommunfullmäktige 2008-04-09 1 2 2008-01-08 Basanpassning Bättre för alla Enligt FN:s standardregler skall personer med funktionsnedsättning tillförsäkras delaktighet

Läs mer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer

BRA FÖR ALLA. En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer BRA FÖR ALLA En skrift om tillgängliga och användbart utformade byggnadsdetaljer Innehåll Förutsättningar... 1 Handikapparkering... 1 Gångväg till entré... 2 Entré... 3 Dörr... 3 Vindfång... 3 Tröskel...

Läs mer

Lägenhet Ö1 -0901. 3 rok, 95 kvm Hus Ö1, våning 1. Storlek Placering

Lägenhet Ö1 -0901. 3 rok, 95 kvm Hus Ö1, våning 1. Storlek Placering -0901 3 rok, 95 kvm Hus Ö1, våning 1 Lägenhet i markplan med fönster i tre väderstreck som ger utblickar mot gården och intilliggande park Stor uteplats på 23 kvm Öppet samband mellan kök och vardagsrum

Läs mer

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10

EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 EVA BJÖRKLUND ARKITEKTKONTOR AB Stockholm 2007-04-10 Vad är ett enkelt avhjälpt hinder? Avvägningar Om ett hinder ska anses vara enkelt avhjälpt beror på om Nyttan av åtgärden Förutsättningarna på platsen

Läs mer

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare.

HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. HUR SÖKER JAG BISTÅND? Ett informationshäfte om ansökan, bedömning, avgifter, och handläggare. Biståndshandläggare De personer som har hand om Din ansökan kallas för biståndshandläggare. Biståndshandläggaren

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

Checklista för olycksförebyggande hembesök

Checklista för olycksförebyggande hembesök Checklista för olycksförebyggande hembesök Namn: Personnr: Adress: Telefon: Typ av boende: Datum: Inomhus 1. Allmänt boende Larm tillgängligt dagtid Larm tillgängligt nattetid Bra belysning i hela innemiljön

Läs mer

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser

CHECKLISTA. För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser CHECKLISTA För dig som vill arrangera tillgängliga konferenser 2 Handisam Titel: Checklista för dig som vill arrangera tillgängliga konferenser Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2009

Läs mer

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang

Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Sida 1(8) Datum 2013-11-26 Enheten för kultur Marie Persson, 054-701 10 49 marie.persson@regionvarmland.se Arrangera tillgängligt En guide för tillgängliga arrangemang Kulturenheten Region Värmland Region

Läs mer

Håll dig på benen Tips och råd för att förebygga fall

Håll dig på benen Tips och råd för att förebygga fall Håll dig på benen Tips och råd för att förebygga fall De flesta fallskador som drabbar äldre personer sker i det egna hemmet och i närmiljön. Kanske har du själv eller någon du känner ramlat den senaste

Läs mer

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10

Hyresgästsamråd. Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001. Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Fastighetsutveckling Distrikt Söderort Hyresgästsamråd Storholmen 3 och 5 Storholmsbackarna 2-44 Projekt-ID: 6001 Datum 2015-02-02 Tid 18.00-20.00 Plats Storholmsbackarna 10 Närvarande Anita Sundh Hyresgäst

Läs mer

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER

Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Så mäter du din lägenhet HANDLEDNING OCH BESKRIVNING AV REGLER Olika regler för olika byggår Om det uppstår tvist om en lägenhets yta ska lägenheten mätas efter särskilda regler. Det finns olika regler

Läs mer

Innehållsförteckning. Alla tjänar på tillgänglighet

Innehållsförteckning. Alla tjänar på tillgänglighet Innehållsförteckning Alla tjänar på tillgänglighet 3 Fem steg för bättre tillgänglighet 4 105 miljarder att ta del av 5 En entré för alla 6 Ta sig fram och hitta 8 Plocka varor och använda utrustning 10

Läs mer

8. Regelbok. Lokaler och utrustning. Primärvårdsprogram 2015

8. Regelbok. Lokaler och utrustning. Primärvårdsprogram 2015 1 (6) 8. Regelbok Lokaler och utrustning Primärvårdsprogram 2015 2 (6) Lokalkrav Obligatoriska krav 1 Parkeringsplats och angöringsplats; Det ska finnas parkeringsplats för personer med rörelsehinder högst

Läs mer

Minnet bästa läget centralt på Väster

Minnet bästa läget centralt på Väster Minnet bästa läget centralt på Väster Stadsdelen Väster från ovan. Från Minnet tar du dig snabbt in till city. Lummigt och lugnt på Regementsgatan. Nytt boende i gammal stadsdel I utkanten av Väster, med

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad

Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Snart får du ett nytt badrum! Information från Svenska Bostäder om badrumsombyggnad Alla hus åldras och behöver renoveras Vid en badrumsombyggnad får badrum och el-installationer en ny modern standard

Läs mer

Ett hem där du känner dig trygg och säker

Ett hem där du känner dig trygg och säker Ett hem där du känner dig trygg och säker En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser

Läs mer

TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet. Goda exempel. Entréer

TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet. Goda exempel. Entréer TRAFIKKONTORET Tillgänglighetsprojektet Goda exempel Entréer Före ICA på Bergsunds Strand 42 hade tidigare ett steg vid entrén. 2004 gjordes entrén tillgänglig genom en mindre höjdjustering av trottoaren.

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

tillgänglighetsstandard

tillgänglighetsstandard Scandics tillgänglighetsstandard Här kan du ta del av vår tillgänglighetsstandard på 110 punkter. Den har tagits fram genom att vi noga följt gästens väg ända från parkeringen och vidare genom hela hotellet.

Läs mer

I det har fallet definierar jag kompensationsåtgärder som en förändring av byggnaden eller ett krav på verksamheten som gör att den äldre miljön kan

I det har fallet definierar jag kompensationsåtgärder som en förändring av byggnaden eller ett krav på verksamheten som gör att den äldre miljön kan I det har fallet definierar jag kompensationsåtgärder som en förändring av byggnaden eller ett krav på verksamheten som gör att den äldre miljön kan bevaras, samtidigt som verksamheten kan fortsätta. I

Läs mer

Råd och tips på hur du kan förebygga fallolyckor

Råd och tips på hur du kan förebygga fallolyckor Råd och tips på hur du kan förebygga fallolyckor Fall och fallskador kan förebyggas Risken att ramla och drabbas av skador ökar med stigande ålder. Det finns en hel del du kan göra själv eller tillsammans

Läs mer

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB

Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Genomförandeplan Boende för äldre i Luleå Leif Wikman Det goda boendet på äldre dar PRO 2013-03-14 Wikman-konsult AB Äldre Äldreomsorg Planera morgondagens bostäder för gårdagens ungdomar. Med både hjärta

Läs mer

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16

Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Några enkla regler för oss som bor i Brf Nötskrikan 16 Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap. Vår målsättning är att alla skall ha det så trivsamt som möjligt och att boendet ska kosta

Läs mer

Det ska vara enkelt att bo i hus.

Det ska vara enkelt att bo i hus. Det ska vara enkelt att bo i hus. Ett liv i hus ska inte behöva vara ett val mellan stad och natur. Det är därför är beläget precis på gränsen mellan Älvsjöskogen och kommunikation till staden. För precis

Läs mer

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden

Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Balkonger, flerbostadshus Nya balkonger på flerbostadshus i innerstaden Stadsbyggnadskontorets tolkning av krav på lämplighet, varsamhet mm Allmänt Stadsbyggnadskontorets strävan är att tillstyrka balkonger

Läs mer

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga

Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga Frågor och svar kring ny- och ombyggnationen i kvarter Hedvig i Spånga 1. Varför rustar ni upp husen? Husen är byggda på 60-talet och är i stort behov av stambyte och upprustning. Elinstallationerna uppfyller

Läs mer

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08

KV RISET 10. Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan KV RISET 10 2014-05-08 Illustration Barnängsgatan / Tengdahlsgatan Kontur arkitektkontor ab Triewaldsgränd 1 111 29 Stockholm telefon +46 8 411 54 10 kontor@kontur.se www.kontur.se INNEHÅLL Försättsblad Innehåll Byggnaden, förändring,

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till!

Det är genom aktiva och konkreta insatser som vi i Studiefrämjandet visar att vi tar mångfalds- och inkluderingsarbetet på allvar. Lycka till! CHECK it out! Alla ska vara välkomna att delta i Studiefrämjandets verksamhet. För att det ska bli verklighet måste vi också göra det möjligt för alla att delta. Det innebär att vi ska ha god tillgänglighet

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06

ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 HMXW ANTAGANDEHANDLING 2008-02-06 Gestaltningsprogram etapp II regler etapp II Följande generella regler gäller för gestaltning av bebyggelsen i Gävle Strand etapp II. Dessa regler ska följas, men är skrivna

Läs mer

Utrymme för vård och omsorgsarbete

Utrymme för vård och omsorgsarbete Utrymme för vård och omsorgsarbete Arbetsutrymme Arbetsutrymme Utrymme som behövs för hjälpmedel. Utrymme som behövs för hjälpmedel. DET ÄR VIKTIGT att det finns tillräckligt med plats för vårdarbete.

Läs mer

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar 1 (6) Planeringsverktyg vid om- och nybyggnation för ökad tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar Inledning För att få med tillgänglighet avseende personer med funktionsnedsättningar

Läs mer

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg

Bilaga #1 Rumsbeskrivning till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö. Anne Gyberg / Michael Gyberg till Underlag för offertförfrågan tillbyggnad av villa Västervångsgatan 19, Malmö Anne Gyberg / Michael Gyberg Inledning Sida 2 av 8 Denna bilaga går igenom rum för rum och beskriver vad det är vi önskar

Läs mer

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN

INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN VIKTIGT! INFORMATION OM STAMBYTE I HSB BRF VOLTEN INFORMATIONEN KOMPLETTERAS PÅ FÖLJANDE MÖTEN. VÄLJ SJÄLV VILKET MÖTE DU VILL GÅ PÅ: Tillfälle 1: Informationsmöte Söndag 4:e maj kl. 17.00-19.00. Plats:

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (9) M. 5.6 RIKTLINJER FÖR BASANPASSNING AV BOSTÄDER Allmänt Riktlinjer för basanpassning av bostäder i Lomma kommun har fastställts av kommunfullmäktige. Basanpassning innebär att

Läs mer

Kompetenscenter för hälsa. "Dä bar å åk!" Så undviker Du att falla och skadas. - Olycksfallsprevention bland äldre -

Kompetenscenter för hälsa. Dä bar å åk! Så undviker Du att falla och skadas. - Olycksfallsprevention bland äldre - Kompetenscenter för hälsa "Dä bar å åk!" Så undviker Du att falla och skadas - Olycksfallsprevention bland äldre - V i har under de senaste decennierna blivit både friskare och äldre. Det är väl härligt

Läs mer

Nya lägenheter i Forshaga

Nya lägenheter i Forshaga Nya lägenheter i Forshaga Forshagabostäder presenterar förslag på nybyggnation av 26 lägenheter. Tomterna för de nya husen ligger på Geijersgatan och Storgatan i Forshaga. I denna broschyr kan du läsa

Läs mer

Projektredovisning Tjörns kommun

Projektredovisning Tjörns kommun 1 Projektredovisning Tjörns kommun Projektets bakgrund och syfte. Bakgrunden till projektet är att andelen äldre invånare ökar stadigt samtidigt som det saknas bostäder och boendemiljöer med god tillgänglighet

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Energi. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Energi Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt.

Läs mer

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala

RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala 1 RAPPORT INVENTERING Ture Ålander Läkarpraktik Uppsala Vid inventeringen medverkan av: Barbro Mattsson HSO Östhammar Ture Ålander, husläkarmottagningen Datum: 20090507 Tidsåtgång inventering och dokumentation:

Läs mer

Långgatan 33. Län Skåne Gatuadress Långgatan 33 Kommun Svedala Storlek 4.0 rum / 105 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Långgatan 33. Län Skåne Gatuadress Långgatan 33 Kommun Svedala Storlek 4.0 rum / 105 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Svedala Storlek 4.0 rum / 105 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Lägenheten är en ljus modern bostadsrättslägenhet på bästa

Läs mer

Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012

Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012 Om bostadsanpassning Viveka Lindström, Personskadeförbundet RTP 6 november 2012 Om projektet/verksamheten Film Webbsidan www.bostadscenter.se bostadsanpassningsbidrag, behovsguide Frågor Bostadscenter.se

Läs mer

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö

INOMHUSMILJÖENKÄT. Min inomhusmiljö Min inomhusmiljö 13640001 Syftet med denna enkätundersökning är att fånga upp de boendes upplevelse av inomhusmiljön och ge en sammanfattande värdering av innemiljön i fastigheten. Närmare uppgifter om

Läs mer

efem arkitektkontor ab

efem arkitektkontor ab HERRGÅRDSBACKEN FLODA Sävespången Det sägs att man förr var tvungen att ta av mössan vid Floda Portar. På ett likande sätt skall de nya byggnaderna trappa ner och huka sig hövligt, för att inte störa viktiga

Läs mer

3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och driftutrymmen

3 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga och driftutrymmen 3 7 Tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga Detta avsnitt innehåller föreskrifter och allmänna råd till 3 kap. 15 PBL och 12 BVF. 3:11 Allmänt 3:111 Definitioner

Läs mer

Västra Gatuadress Helgdagsgatan 18 Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast

Västra Gatuadress Helgdagsgatan 18 Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 7 rum (6 sovrum) / 156 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Det bästa är läget! Längst upp på gatan, återvändsgata, trädgården och närheten

Läs mer

Dalgången. Nockebyhov

Dalgången. Nockebyhov Dalgången Nockebyhov Trivsamt i Nockebyhov Nockebyhov är en trivsam stadsdel i Bromma. Området ligger attraktivt beläget mellan Mälarens strand och Judarskogen vilket ger närhet till såväl naturreservat

Läs mer

Släggan 10 Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby

Släggan 10 Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby Peder Holmsgatan 3 och 5, Ronneby Med ett centralt läge i Ronneby, men ändå på en lugn gata ligger detta omsorgsboende som i dagsläget hyrs ut till kommunen genom blockavtal. Huset är nyligen helrenoverat

Läs mer

BOSTADSRÄTT - BREVIK - ACCEPTPRIS: 2 250 000:-

BOSTADSRÄTT - BREVIK - ACCEPTPRIS: 2 250 000:- BOSTADSRÄTT - BREVIK - ACCEPTPRIS: 2 250 000:- Bekvämt boende! Lägenhet med ljust och generöst vardagsrum med utgång till inglasad balkong med sjöglimt. Ljust kök med rejäl plats för matbord. Ett sovrum

Läs mer

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ

FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Bostadsenkät lgh nr FRÅGOR OM DIN BOENDEMILJÖ Enkäten är ett led i att ta fram underlag för att göra en miljövärdering av det hus/det bostadsområde du bor i. Utvärderingen görs enligt EcoEffect-metoden

Läs mer

Ramper. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen

Ramper. Projektet Helsingfors för alla, Handikappades samhällsplaneringstjänst (VYP) och Jyrki Heinonen Ramper Finlands byggbestämmelsesamling del F1 I F1 föreskrivs bl.a. följande om ramper: En ramp får luta högst 8 % (1:12,5) och dess fortlöpande längd får vara högst sex meter. Därefter förutsätts att

Läs mer

STÅ OCH GÅ SÄKERT ENKLA TIPS FÖR ATT UNDVIKA ATT FALLA HEMMA

STÅ OCH GÅ SÄKERT ENKLA TIPS FÖR ATT UNDVIKA ATT FALLA HEMMA STÅ OCH GÅ SÄKERT ENKLA TIPS FÖR ATT UNDVIKA ATT FALLA HEMMA MINSKA FALLRISKEN Fallolyckor i hemmet är vanliga och de flesta har någon gång ramlat. När man blir äldre blir man också skörare och får lättare

Läs mer

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel.

Drift, städning och felanmälan sköts av externa företag. Telefonnr till felanmälan mm finns på namntavlan i porten det är dit man ringer vid fel. TRIVSELREGLER Brf Flaggan 9 Beckbrännarbacken 7 Det här bör du veta om föreningens Trivselregler Ansvar för ordningen Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen och verkställa

Läs mer

Stå och gå säkert. Enkla tips för att undvika att falla hemma H A G F O R S K O M M U N

Stå och gå säkert. Enkla tips för att undvika att falla hemma H A G F O R S K O M M U N Stå och gå säkert Enkla tips för att undvika att falla hemma H A G F O R S K O M M U N Minska fallrisken Fallolyckor i hemmet är vanliga och de flesta har någon gång ramlat. När man blir äldre blir man

Läs mer

GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bygglovsskedet

GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bygglovsskedet 1(12) Jönköping 2012-11-28 Arkitekthuset Jönköping AB Högabergsgatan 8 Makaronen 2 AB 554 46 JÖNKÖPING Box 2149 550 02 Jönköping GRANSKNINGSUTLÅTANDE Bygglovsskedet Avseende Kv Kvarnholmen Hus 12 (urspr.

Läs mer

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se

Snickarglädje! Hyreslägenheter. nära stad, bad och natur. www.gbjbygg.se Snickarglädje! Hyreslägenheter www.gbjbygg.se nära stad, bad och natur Modernt och fräscht boende nära natursköna Evedal Kv. Stjärnfallet är beläget på Östra Lugnet, Evedal, mitt i naturen endast ett stenkast

Läs mer

Välkommen till Smeden. Tryggt och bekvämt mitt i Ljusne

Välkommen till Smeden. Tryggt och bekvämt mitt i Ljusne Välkommen till Smeden Tryggt och bekvämt mitt i Ljusne Faxeholmen satsar i Ljusne En stor del av Faxeholmens fastigheter och hyresgäster finns i Ljusne. Nu kan vi äntligen erbjuda ett tillgänglighetsanpassat

Läs mer

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong

Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25. Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2 12, Korstagatan 15 25 Flerfamiljshus i två plan med egen uteplats eller rymlig balkong Willéngatan 2-12 Korstagatan 15-25 2 Härligt boende i Kumlas nya kvarter Känslan av att allt är nytt,

Läs mer

Nybohovsbacken 73. Nybohovsbacken 73. www.hemverket.se - Sida 1 av 13

Nybohovsbacken 73. Nybohovsbacken 73. www.hemverket.se - Sida 1 av 13 Län Stockholm Gatuadress Kommun Stockholm Storlek 3 rum (2 sovrum) / 71 m² Område Nybohov Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Optimalt läge med nära till allt! Gångavstånd till flera badsjöar.

Läs mer

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus

Kv Willan 7, Ängelholm Trafikbuller vid planerat bostadshus 1 (6) Kv Willan 7, Ängelholm vid planerat bostadshus Uppdragsgivare Ängelholms kommun Ref: Ralph Blomqvist Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat bostadshus på kv Willan 7 i Ängelholm..

Läs mer

Frans G Bengtssons väg 4 5

Frans G Bengtssons väg 4 5 Frans Bengtssons väg 4 5 39 moderna bostäder för både yngre och äldre mitt på grönskande Österäng. Alla med inglasad balkong, de på första våningen har även uteplats. VINNÖ A RA S L Ö VS S JÖ N rönskande

Läs mer

UUS. Urban Utveckling & Samhällsplanering AB. Tillgänglighetsplan för LekebergsBostäder September 2014

UUS. Urban Utveckling & Samhällsplanering AB. Tillgänglighetsplan för LekebergsBostäder September 2014 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Tillgänglighetsplan för LekebergsBostäder September 2014 TillgänglighetsplanförLekebergBostädersfastigheter Kontaktlista Förmerinformationomtillgänglighetsplanenkontakta

Läs mer

Äldres boende. Bostadsanpassningsbidrag även för generell tillgänglighet

Äldres boende. Bostadsanpassningsbidrag även för generell tillgänglighet Bostadsanpassningsbidrag även för generell tillgänglighet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Författare: Föreningen Kommunalt Bostadsstöd (FKBo) Ansvarig projektledare: Ingela Sedin-Nilsson, HI Ansvarig

Läs mer

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller.

Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. ORDNINGSREGLER Som medlem i föreningen delar du vårt gemensamma ansvar för ordning och reda, både i och utanför din lägenhet. Här är de regler som gäller. DET HÄR BÖR DU VETA Styrelsens uppgift är att

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rinnbovägen 31 Län Skåne Gatuadress Kommun Kävlinge Storlek 3 rum (2 sovrum) / 77,5 m² Område Rinnbo Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Området känns lugnt och tryggt. Det finns både grönområden med vackra promenadstråk

Läs mer

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE

Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Ordnings- och trivselregler för Brf. RIBE Varför har vi regler? Ofta handlar regler om ting som är rena självklarheterna. Men det självklara är inte alltid självklart för alla. Därför behöver vi ibland

Läs mer

Välkommen till Sigfridsvägen 21

Välkommen till Sigfridsvägen 21 Välkommen till Sigfridsvägen 21 Ett modernt boende med klassisk Ta chansen att bo i det vackra Q-märkta huset från 1935 på Sigfridsområdet. De klassiska detaljerna är väl bevarade, samtidigt som lägenheterna

Läs mer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer

Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla. Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Kvarteret Jordgubben, Konvaljgatan, Kumla Rad- och flerfamiljshus med fina utemiljöer Sugen på nytt, fräscht boende? Flytta in i en jordgubbe! Du vet den där fräscha smaken av nyplockade svenska jordgubbar.

Läs mer

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst.

Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT. Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Lghnr:... Några frågor om Ditt INOMHUSKLIMAT Frågorna besvaras genom att Du sätter ett kryss i rutan för det svarsalternativ som passar Dig bäst. Skicka in det ifyllda formuläret så fort som möjligt. Gärna

Läs mer

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter

TRYGGHETSBOENDE PÅ LINDGÅRDEN. Erland Skagerö Kontaktperson. Presentation av lägenheter Nu är det dags att fundera på om du vill bo i vårt nya trygghetsboende på Lindgården. Ta del av vårt erbjudande i detta prospekt och återkom om du har några frågor. TRYGGHETSBOENDE Erland Skagerö Kontaktperson

Läs mer

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar.

Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. BRF Fjällnäset Frågor och svar med anledning av informationsmötet den 12 december 2014, angående renovering av badrum och byte av rörstammar. Öppet hus kommer hållas i lokalen på Högklintavägen 20 onsdag

Läs mer

Län Södermanland Gatuadress Pilos väg 3 Kommun Nyköping Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57 m² Område Nyköping Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Södermanland Gatuadress Pilos väg 3 Kommun Nyköping Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57 m² Område Nyköping Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Södermanland Gatuadress Kommun Nyköping Storlek 2 rum (1 sovrum) / 57 m² Område Nyköping Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Praktisk planlösning och gott om förvaringsmöjligheter i fasta garderober.

Läs mer

Trivselregler i brf Måsängen

Trivselregler i brf Måsängen Trivselregler i brf Måsängen Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en gemenskap av människor i samma situation. Tillsammans äger och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans kan vi skapa ett

Läs mer

Varmt välkommen till kvarteret Freja! Tryggt och modernt boende. centralt i Ludvika. www.ludvikahem.se

Varmt välkommen till kvarteret Freja! Tryggt och modernt boende. centralt i Ludvika. www.ludvikahem.se Varmt välkommen till kvarteret reja! Tryggt och modernt boende centralt i udvika P r e l i m i n ä r i n f l y t t n i n g s o m m a r e n 2013 www.ludvikahem.se ENIORBOENDET ÄR vanenmärkt ör mig är det

Läs mer

Lindö Ängar 47 lägenheter med inflyttning oktober 2015.

Lindö Ängar 47 lägenheter med inflyttning oktober 2015. lägenheter med inflyttning oktober 01. OM PROJEKTET ligger i området Lindö i Norrköping, precis bredvid Hemköp. Totalt i området byggs tre punkthus där BRABOs hyresrätter kommer att ligga i ett av dem.

Läs mer

Län Skåne Gatuadress Stralsundsvägen 76 Kommun Lund Storlek 4 rum (2 sovrum) / 93 m² Område Östra Torn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Skåne Gatuadress Stralsundsvägen 76 Kommun Lund Storlek 4 rum (2 sovrum) / 93 m² Område Östra Torn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 4 rum (2 sovrum) / 93 m² Område Östra Torn Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Ett av de bästa lägena i föreningen med fri utsikt åt båda hållen och ingen

Läs mer

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta

Byggprojektet VICTORIA. Kungsgatan 11 15 Örebro City. Bofakta Byggprojektet VICTORIA Kungsgatan 11 15 Örebro City Bofakta Objektfakta Upplåtelseform Byggherre Entreprenör Arkitekt Inflyttning Hyror Intresseanmälan och frågor Lägenheter Butikslokaler Garage Hyresrätt

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram

Möten för alla. På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta. Dalarnas regionala serviceprogram Möten för alla På tillgängliga möten och konferenser kan alla delta Dalarnas regionala serviceprogram En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning Det kan till exempel handla om

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun

Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun Så jobbar vi med tillgänglighet i Arvika kommun God tillgänglighet God tillgänglighet handlar om många olika aspekter i vår miljö. Att det inte finns några fysiska hinder som gör det svårt för personer

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bokbindaregatan 2

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Bokbindaregatan 2 Län Skåne Gatuadress Kommun Lund Storlek 2.5 rum (1 sovrum) / 73 m² Område Väster Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Lugnt område med ändå nära till allt. Vacker utsikt från alla rummen och ett

Läs mer

Själv-test för tillgänglighet i boendeanläggning: Nivå 1

Själv-test för tillgänglighet i boendeanläggning: Nivå 1 Supported by the Commission of the European Communities Själv-test för tillgänglighet i boendeanläggning: Nivå 1, Europe for All - KUNDINFORMATION A Typ av anläggning: (Endast ett svarsalternativ)) Hotel

Läs mer

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2

Fredriksberg. Information till boende. Systematiskt Brandskyddsarbete Bilaga 2 Information till boende Tre av fyra brandskador inträffar i bostäder. Närmare 100 personer dör i bostadsbränder varje år, många på grund av att säkerhetsutrustning saknas. I regel är det slarv som förorsakar

Läs mer