Underlätta äldres boende i det befintliga fastighetsbeståndet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Underlätta äldres boende i det befintliga fastighetsbeståndet"

Transkript

1 Underlätta äldres boende i det befintliga fastighetsbeståndet Pilotstudie i Familjebostäders Blackeberg - del av EU-projektet e IRFPP Bilaga Fördjupad inventering av Familjebostäders bostadsfastigheter utifrån de äldres perspektiv Cecilia Jensfelt AB September 2007

2 Innehåll sid 1. Inventeringens utgångspunkter 3 2. En ny inventeringsmetod Olika rörelseförmåga bland pensionärerna Rullatornormen i Blackeberg Tänkbara lägen för tillgängliga lägenheter i Blb Sju kategorier av lägenheter i Blackeberg Ytterligare kunskap om lägenheterna Resultatet av inventeringen visas i tabell Var finns det lägenheter för äldre i Blackeberg? 9 3. Generella erfarenheter av inventeringsmetoden Skilj mellan framkomlig och tillgänglig Tillgänglighetsbegreppets utveckling över tid Besiktiga husen med egna ögon Inventera bara det som är nödvändigt Kontrollera alltid på plats Studerade exempel i tre fastigheter i Blackeberg ritningar på befintliga förhållanden och ändringsförslag Förslag till fysiska förbättringar och praktiska lösningar Exempel från andra bostadsområden Hur gå vidare? 23 AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 2 (24)

3 1. Inventeringens utgångspunkter Familjebostäder har, med hjälp av konsulten Cecilia Jensfelt AB, genomfört en fördjupad inventering av sina fastigheter i Blackeberg med tanke på äldres kvarboende. Inventeringen har två utgångspunkter. 1. Alla pensionärer kommer inte att sitta i rullstol och ska ha möjlighet till ett bra kvarboende, ofta med hjälp av rullator. 2. Många lägenheter har inte byggts för att vara tillgängliga med rullstol och kommer aldrig att bli det med rimliga insatser. Familjebostäders målsättning med den fördjupade inventeringen i Blackeberg är att finna metoder för att ta reda på om det finns lägenheter som kan anvisas till äldre i sitt nuvarande skick och vilka åtgärder som kan göras för att förbättra kvarboendet för äldre. 2. En ny inventeringsmetod Cecilia Jensfelt AB utvecklade en inventeringsmetod med vars hjälp man kan visa var det finns lägenheter av intresse för äldres kvarboende. Metoden innehåller fyra moment. 1. Pensionärerna delas in i tre grupper efter deras rörelseförmåga 2. En rullatornorm för framkomliga lägenheter definieras i varje område 3. Tänkbara lägen för att tillskapa tillgängliga lägenheter noteras 4. Lägenheterna delas in i olika kategorier efter deras egenskaper med hänsyn till tillgänglighet och framkomlighet. 2.1 Olika rörelseförmåga bland pensionärerna Pensionärerna delas in i tre olika grupper beroende på rörelseförmåga. Grupp I Grupp II Grupp III Personer som går utan hjälpmedel, eller med käpp eller rullator och ändå klarar långa trappor på egen hand. Det är personer som i princip kan röra sig överallt. Personer som går med stöd av rullator och anses klara de hinder som definieras i en sk. rullatornorm, som tar hänsyn till hur husen och området ser ut. Bostäder som uppfyller rullatornormen kallas framkomliga. Personer som förflyttar sig med rullstol. Bostäder som uppfyller normen för tillgänglighet i det statliga regelverket kallas tillgängliga. Personer i grupp I, II och III AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 3 (24)

4 2.2 Rullatornormen i Blackeberg För att lokalisera lägenheter som anses framkomliga för personer som går med rullator behövs en definierbar nivå mellan ingen tillgänglighet alls för personer i rullstol och full tillgänglighet för personer i rullstol. Denna mellannivå, rullatornivå, har i den fördjupadeinventeringen fått benämningen rullatornorm. Gränsen för var rullatornormen för framkomlighet bör ligga i olika bostadsområden kan variera beroende på när husen är byggda och hur det ser ut i verkligheten. Rullatornormen i Blackeberg förutsätter att en person som går med rullator klarar sex trappsteg och mindre nivåskillnader. I det kuperade Blackeberg med sin 50-talsbebyggelse bestämdes att de lägenheter som nås med maximalt sex trappsteg i ett sammanhang utan vilplan med ledstång på båda sidor och möjlighet att parkera rullatorn nedanför trappan är framkomliga. Personen i fråga måste även kunna lämna rullatorn utanför badrummet och kunna hålla i sig i handtag, ledstänger o dyl. Detta kan verka tufft för många äldre med rörelsehinder. I Blackeberg visade det sig vara en realistisk nivå om äldre personer över huvud taget skulle kunna anvisas en lämplig bostad här. På Familjebostäder är man väl medveten om begränsningen i rullatornormen som innebär att en person som anvisas ett boende enligt den normen snart kan bli sämre och kräva full tillgänglighet. Detta gäller dock inte alla äldre. Rullatornormen behövs i många områden för att möjliggöra ett bättre kvarboende för flertalet äldre hyresgäster. Exempel på olämplig, godtagbar och trång rullatorparkering 2.3 Tänkbara lägen för tillgängliga lägenheter i Blackeberg Att tillskapa marklägenheter med tillgänglighet för personer i rullstol är eftersträvansvärt i befintlig bebyggelse med tanke på alla äldre som förväntas vilja bo kvar, om inte i samma lägenhet så åtminstone i samma bostadsområde. Det måste dock påpekas att den mest realistiska lösningen att tillskapa bostäder tillgängliga för personer i rullstol är att bygga nytt. Familjebostäder önskade i den fördjupade inventeringen ta reda på om det finns förutsättningar att erbjuda lägenheter tillgängliga för personer i rullstol i de befintliga husen i Blackeberg. Där handlade det om att lokalisera olika typer av marklägenheter och tänkbara lägen för marklägenheter. AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 4 (24)

5 Marklägenhet med egen ingång Marklägenheterna är i dagsläget oftast möjliga att nå med rullator. Genom ombyggnad kan det ibland vara lämpligt att göra dem tillgängliga för personer i rullstol. Ibland kan det också vara lämpligt att bygga om lokaler i markplan till lägenheter som blir tillgängliga för personer i rullstol. Huruvida det är realistiskt att göra ombyggnader måste studeras i varje enskilt fall. 2.4 Sju kategorier av lägenheter i Blackeberg För att kunna föra in lägenheternas egenskaper i FASAD behövs en kategoriindelning. Lägenheterna delas in i olika kategorier efter deras egenskaper med hänsyn till tillgänglighet med rullstol och framkomlighet med rullator. När de olika kategorierna förs in i en tabell i FASAD får man en bra överblick över vilka adresser som rymmer något av intresse för äldres boende. I tabellen nedan är fokus lagt på egenskaperna hos de enskilda lägenheterna. I första hand på hur man når lägenhetsdörren. Kategorierna i Familjebostäders Blackeberg är följande: Kategori 1 Entré i trevåningshus där de nedersta lägenheterna nås med sju trappsteg eller mer. Lägenheterna i dessa trapphus är inte framkomliga. I de fall där det finns lägenheter i bättre kategorier än kategori 1 på adressen är det dessa som förts in i tabellen. Kategori 2 Entré med maximalt sex trappsteg i ett sammanhang till de nedersta lägenheterna. Dessa nedersta lägenheter är framkomliga för personer med rullator eftersom de uppfyller rullatornormen i Blackeberg. Kategori 3 Bostäder i markplan som nås utan nivåskillnad från entrén. Dessa lägenheter är framkomliga för personer med rullator och kan i vissa fall även vara värda en studie för att utröna om de kan göras tillgängliga för personer i rullstol. AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 5 (24)

6 Kategori 4 Bostäder i markplan som nås utan nivåskillnad med direkt ingång utifrån. Dessa lägenheter är framkomliga för personer med rullator och kan i vissa fall även vara värda en studie för att utröna om de kan göras tillgängliga för personer i rullstol. Kategori 5 Bostäder i markplan som nås med mer än sex trappsteg via entré. Det är marklägenheter i souterrängplan som man går ner till i trevåningshus. Dessa lägenheter är idag inte framkomliga men kan vara värda en studie för att utröna om de eventuellt kan byggas om med egen ingång utifrån och bli tillgängliga för personer i rullstol. Kategori 6 Lokaler i markplan som kan vara värda en studie för att utröna om de eventuellt kan byggas om till bostäder som då bör göras tillgängliga för personer i rullstol. Kategori 7 Hus med hiss. Ingen lägenhet i hus med hiss visar sig vara tillgänglig i Familjebostäders Blackeberg. De i markplan och de som nås med hiss är framkomliga. Flera lägenheter i hisshusen hamnar något överraskande i kategori Ytterligare kunskap om lägenheterna I verkligheten hittar man alltid gränsfall och förhållanden som inte stämmer med uppgjorda mallar och protokoll. Metoden i den fördjupade inventeringen medger att man kan ta reda på mera fakta om lägenheternas egenskaper som kan föras in i en tabell. Alla entréer som hänförs till kategori 1 har sju trappsteg eller mer till de nedersta lägenheterna. I tabellen anges efter 1:an hur många trappsteg det är inom parentes. Första siffran anger antalet steg inne och andra ute. Familjebostäder ville med detta veta hur omöjliga de i själva verket är ur framkomlighetssynpunkt. Gränsfallet 1b I tabellen noteras var det finns plats att parkera rullatorn i entrén innan man går upp för de sex trappstegen till lägenheten i de trapphus där det finns lägenheter i kategori 2. Om det finns plats att parkera rullatorn finns den uppgiften med i tabellen med beteckningen a. Om det inte finns AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 6 (24)

7 plats i trapphuset, dvs. inget a där det finns lägenheter i kategori 2, är det en signal om att en särskild rullatorparkering bör ordnas utanför entrén. Under arbetets gång bedömdes även gränsfallet där det finns plats att parkera rullatorn, men det är sju trappsteg istället för sex som bestämts i rullatornormen, vara intressant att notera i tabellen. Detta är ett gränsfall som fått beteckningen 1b. Automatiska dörröppnare och trappliftar har på vissa adresser installerats med bostadsanpassningsbidrag. Detta har noterats i tabellen med egna beteckningar. Följande beteckningar i tabellen beskriver alltså vissa egenskaper i trapphusen. a = Plats finns för rullator i entrén b = Gränsfall till kategori 2, dvs. sju steg till nedersta lägenheterna och plats för rullator i entrén c = Automatisk dörröppnare finns d = Trapplift finns Utrymmesstandarden i badrum i några stambytta lägenheter har studerats närmare. Egenskaperna i några studerade lägenheter har förts in i tabellen för att visa exempel på hur även detta kan redovisas i en inventering. Badrummen har endast studerats på ritningar och måste givetvis kontrolleras på plats beträffande exempelvis trösklar och exakta mått. Resultatet i de studerade lägenheterna har förts in i tabellen med följande beteckningar: A = Tillgängligt badrum för personer med god rörlighet i rullstol B = Möjlighet att ta in rullator i badrum C = Badrum olämpligt för rullator (A) = Tillgängligt badrum för personer med god rörlighet i rullstol efter breddning av dörr och/eller ersättning av badkar med dusch (B) = Möjlighet att ta in rullator i badrum om badkar ersättes med dusch I sista kolumnen i tabellen har noterats var man enligt uppgift har utfört bostadsanpassningar. Dessa uppgifter visade sig inte alltid stämma. Ibland är anpassningarna borttagna. I tabellen kan noteras att bostadsanpassningar i flera fall gjorts i samband med lägenheter i kategori 1. Detta är anmärkningsvärt och något att ta hänsyn till när Familjebostäders strategier diskuteras. Att bostadsanpassa lägenheter i entréer som inte är framkomliga kan tyckas vara felaktiga investeringar. Att ta bort anpassningar som gör lägenheter framkomliga är också dumt. Ett exempel på bostadsanpassning är en ny sitt-trapplift som går ända upp till tredje våningen på Sigrid Undsets gata 11. Där har nyligen tillskapats sex framkomliga lägenheter i en entré som tillhörde kategori 1. Om man installerar trapplift försvinner ledstången på ena sidan av trappan som därmed blir obekvämare för gående i trappan. AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 7 (24)

8 Trappsittlift som går upp till tredje våningen 2.5 Resultatet av inventeringen visas i tabell All kunskap från inventeringen har förts in i en tabell som hämtats ur Familjebostäders FA- SAD. Här visas endast ett exempel från kvarteret Smålänningen. Man kan se var det finns lägenheter och lokaler av olika kategorier i Familjebostäders Blackeberg och hur många lägenheter av intresse för äldres kvarboende som finns på varje adress. Antalet lägenheter som kan tillskapas i lokaler i kategori 6 är obekant och markeras med x. Sista spalten visar var man enligt uppgift har bostadsanpassat lägenheter. Fghnr Kvartersnamn Adress Kategori Antal lgh Kategori Antal lgh Antal lgh m bostadsanp SMÅLÄNNINGEN 3 Drachmannsgatan C (B) 6 x 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Drachmannsgatan 17 2 a 2 C (B) 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Drachmannsgatan 19 2 a 2 C (B) 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Holbergsgatan 20 1 b 2 6 x 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Holbergsgatan 22 1 b 2 6 x 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Holbergsgatan 24 1 b 2 6 x 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Holbergsgatan 32 1 (9) 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Holbergsgatan 34 1 (9) 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Holbergsgatan 36 1 (9) SMÅLÄNNINGEN 3 Holbergsgatan 38 1 (9+10) 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Sigrid Undsets gata C (B) 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Sigrid Undsets gata C (B) 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Sigrid Undsets gata 14 1 (8+1) SMÅLÄNNINGEN 3 Sigrid Undsets gata 16 1 c (8+1) SMÅLÄNNINGEN 3 Sigrid Undsets gata 18 1 (8+1) SMÅLÄNNINGEN 3 Sigrid Undsets gata 2 1 (9) 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Sigrid Undsets gata 20 1 (8+1) 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Sigrid Undsets gata 22 1 (8+1) 2030 SMÅLÄNNINGEN 3 Sigrid Undsets gata a SMÅLÄNNINGEN 3 Sigrid Undsets gata C (B) SMÅLÄNNINGEN 3 Sigrid Undsets gata AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 8 (24)

9 2.6 Var finns det lägenheter för äldre i Blackeberg? Famljebostäders Blackeberg har inte många framkomliga och ännu färre tillgängliga lägenheter. Tabellen visar antalet framkomliga och eventuellt tillgängliga lägenheter i varje kvarter samt möjligheten att eventuellt tillskapa marklägenheter. Kvarter Antal lgh Lgh nåbara med rullator Lgh ev nåbara med rullstol Möjligt tillskapa marklägenheter Smålänningen (6) 10 x (26 i hisshus) Skärkarlen x Hallänningen x Bohuslänningen Västgöten x Upplänningen (12) 1 x Östgöten x Hälsingen Svensken x Svensken Närkingen (11) 0 x Närkingen Dalmasen Lappmannen (2) 0 x Skärkarlen Norrmannen (168 i hisshus) Summa (31) 38 x Siffrorna inom parentes anger antalet lägenheter som utgör gränsfall b för nåbarhet med rullator, dvs sju trappsteg och plats för rullatorparkering. X anger var det finns lokaler som eventuellt kan byggas om till marklägenheter. Antalet totalt kan uppskattas till ungefär 20 stycken beroende på hur stora lägenheter man gör. 3. Generella erfarenheter av inventeringsmetoden 3.1 Skilj mellan framkomlig och tillgänglig För att skapa klarhet är det viktigt att vara tydlig och hålla isär begreppen framkomlig och tillgänglig. Det finns all anledning att påpeka detta eftersom man ofta hör talas om mer eller mindre tillgänglig. Detta skapar oklarhet. Framkomlig är ett nytt begrepp som utvecklats i denna fördjupade inventering. Det används då det anses råda framkomlighet med rullator. Gränsen för vad som anses framkomligt med rullator varierar från område till område beroende på hur det ser ut. Man ska inte lägga ribban högre än nödvändigt. Tillgänglig är ett vedertaget begrepp som används då det råder full tillgänglighet med rullstol. AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 9 (24)

10 3.2 Tillgänglighetsbegreppets utveckling över tid Synen på tillgänglighet har förändrats en hel del på 60 år och kraven har skärpts successivt i det statliga regelverket genom åren från 40-talet och framåt En utredning om tre- eller fyravånings smalhus i Stockholm uttalade till exempel följande: Att den moderna, fysiskt välutrustade generationen icke skulle kunna orka med att gå mer än två trappor upp, torde emellertid vara något överdrivet, och att barnvagnar måste inte dagligen släpas ända upp i bostaden. Att utan hissmöjlighet transportera upp dem till lägenheten är emellertid i synnerhet vid runda trappor förenat med åtskilligt besvär. Plats för barnvagnar bör anordnas i direkt anslutning till själva entrén, och byggnadsnämnderna böra svara för att detta iakttages. Barnvagnsproblemet löses dock ej fullständigt genom tillkomsten av ett dylikt förvaringsutrymme. Genom att ha möjlighet placera barnvagnen på balkongen får husmodern fria händer för andra göromål. Denna moderna fysiskt välutrustade generation är idag i 90-årsåldern och bor ibland kvar i sina ljusa luftiga smalhus Kravet kom att tillgängligheten i offentliga byggnader skulle vara skälig vid nybyggnad Tillgänglighetskravet blev ovillkorligt i byggnadsstadgan. Offentliga lokaler skulle vara tillgängliga och bostäder skulle vara tillgängliga inomhus. Hisskravet gällde inte en- och tvåvåningshus Kravet att det skulle finnas förberedd plats för hiss även i tvåvåningshus infördes i PBL Från detta år gäller att minst en entré till en byggnad skall vara tillgänglig för personer i rullstol angöringsplats för fordon skall kunna ordnas inom 25 meters gångavstånd från entrén minst en gångväg mellan entré och angöringsplats skall kunna användas av person i rullstol entréer och kommunikationsutrymmen i en byggnad skall kunna användas av personer i rullstol erforderligt svängrum är en cirkel med diametern 1,50 meter för utomhusrullstol och 1,30 meter för inomhusrullstol ramper får luta högst 1:12 och ha en höjdskillnad på högst 0,5 meter mellan minst 2 meter långa vilplan hiss skall rymma minst en person i rullstol och en medhjälpare i entrédörrar och hissdörrar bör det fria passagemåttet vara minst 0,80 meter rummen i en bostad i ett plan skall vara tillgängliga för personer i rullstol minst ett hygienrum skall möjliggöra toalettbesök och duschplats samt ge plats för medhjälpare dörrarna till rum, kök, hygienrum och balkong eller uteplats skall medge passage med rullstol i utrymme i närheten av bostadens entré skall finnas förvaring av utomhusrullstolar tvättstugor och andra gemensamma lokaler skall vara tillgängliga för personer i rullstol dimensionerande mått finns i svensk standard SS AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 10 (24)

11 2003 Föreskrifter kom som gäller tillgänglighet retroaktivt i befintliga offentliga lokaler och på allmänna platser. Mot denna bakgrund är det uppenbart att begreppet tillgänglig (byggnad, bostad, lokal osv) endast bör användas då det råder tillgänglighet med rullstol. 3.3 Besiktiga husen med egna ögon För att kunna ta reda på hur det förhåller sig med framkomlighet och tillgänglighet i lägenheterna måste man med utgångspunkt från inventeringsmetoden börja med att besiktiga området och byggnaderna med egna ögon. Denna besiktning syftar bland annat till att hitta en lämplig lokal rullatornorm som i grova drag tar hänsyn till framkomligheten i portar, entréer, trapphus och lägenheter. I Blackeberg handlade det om antalet trappsteg till de nedersta lägenheterna, bortsett från markbostäderna. Besiktningen ska också ge en uppfattning om vilka kategorier av bostäder som finns och vilka som kan tillskapas. I Blackeberg kom man fram till sju kategorier av bostäder. Besiktningen bör göras av personer, gärna två i par, med erfarenhet av att se problem och möjligheter i den byggda miljön utifrån perspektivet äldres boende. Personerna måste kunna värdera, diskutera och bedöma olika fysiska förhållanden som dyker upp utifrån ett framkomlighetsperspektiv och även grovt bedöma lämpligheten att t ex tillskapa nya marklägenheter i olika lägen. En skriver, en mäter och räknar. Båda iakttar. Det är lämpligt att börja med att inventera alla entréer. Förteckningen över kvarter och adresser som hämtades ur Familjebostäders FA- SAD var ett bra basmaterial vid inventeringen i Blackeberg. 3.4 Inventera bara det som är nödvändigt Inventeringsmetoden utgår från att man endast ska inventera med tanke på syftet. Syftet i det här fallet är att Familjebostäder vill veta vilka lägenheter som är lämpliga att erbjuda äldre hyresgäster. Man ska inte ta reda på något i onödan och börjar därför med det mest väsentliga, nämligen om man kommer in i huset och når några bostäder över huvud taget om man är beroende av rullator. Därför innebär inventeringsmetoden att man börjar med en besiktning på plats av varje entré. Det är inte lönt att närmare studera och mäta i portar, trapphus, lägenheter osv. där redan hindren i entrén är så stora att bostäderna som nås via den varken är eller kan bli framkomliga och ännu mindre tillgängliga. Dessa entréer hänförs till en egen kategori 1 och lägenheterna där studeras inte närmare. De kan anvisas till personer i grupp I. I Blackeberg studerades vilka lägenheter som är framkomliga med rullator genom att räkna antalet trappsteg fram till lägenhetsdörr. Där kontrollerades om det finns vilplan, räcken på båda sidor och plats för rullatorparkering nedanför trappstegen. Dessa lägenheter placerades i kategori 2 framkomliga med rullator. De kan anvisas till personer i grupp II. När det gällde marklägenheter noterades vilka lägenheter som nås utan nivåskillnad från angöring med bil, vilka som har egen ingång utifrån och vilka som eventuellt kan få egen ingång utifrån. Dessa marklägenheter kan vara lämpliga att studera vidare för att avgöra om de är eller eventuellt kan göras tillgängliga. Tillgängligheten måste alltid kontrolleras på plats i dörrmått, svängradier, utrymme i bad, kök mm innan lägenheterna kan anvisas till personer i grupp III. AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 11 (24)

12 I Blackeberg noterades också lokaler i markplan. Det är intressant att inventera lokaler i markplan. Dessa kan studeras vidare för att se om de eventuellt kan byggas om till tillgängliga lägenheter som i så fall kan anvisas till personer i grupp III. Kunskapen om framkomlighet i hus och lägenheter som tas fram i en fördjupad inventering kan i nästa steg samordnas med husvärdarnas inventering så att lägenheterna kan återfinnas i FA- SAD när de ska anvisas till personer med olika grad av rörelseförmåga 3.5 Kontrollera alltid på plats Före förmedling och före beslut om ombyggnad måste varje lägenhet kontrolleras på plats. Varken ritningar eller inventeringsprotokoll ger en fullständig bild av verkligheten. I husvärdarnas inventering noteras t ex om det finns ramp till entrén. Ramper har därför inte noterats i den fördjupade inventeringen. Däremot hittar man i Blackeberg exempel där en ramp inte fungerar för rullator. Detta exempel visar på hur viktigt det är att kontrollera varje enskilt fall. Rampen passar inte för rullator 4. Studerade exempel i tre fastigheter i Blackeberg ritningar på befintliga förhållanden och ändringsförslag De nedan studerade exemplen är just bara exempel. För att gå vidare och fatta beslut om t ex ombyggnader måste varje lokal och lägenhet studeras närmare på plats och projekteras. Exempel kv. Östgöten En lokal i kvarteret Östgöten som nu är hunddagis kan byggas om till högst fem lägenheter som är tillgängliga för personer i rullstol. Antalet lägenheter kan bli fem eller färre beroende på storleken. Lokalen vetter mot en stor grönyta och lägenheterna skulle få egna förgårdar i sydost mot denna yta. Ritningen visar befintlig plan av souterrängvåningens hunddagis och förslag till ombyggnad som ger fem lägenheter för rullstolsbundna. AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 12 (24)

13 AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 13 (24)

14 Exempel kv. Norrmannen De tre hisshusen med bottenvåning i markplan och nio våningar i kvarteret Norrmannen har samma utformning. Hissarna stannar endast vid vartannat plan och samtliga ettor och tvåor ovanför bottenvåningen nås endast via trappor med nio trappsteg. Dessa lägenheter tillhör därmed kategori 1 i tabellen, dvs. de är inte framkomliga för personer med rullator enligt normen i Blackeberg. De 54 treor som nås direkt från hissen är framkomliga i kategori 2 eftersom hissen är för smal för en rullstol. De sex lägenheterna på bottenvåningarna ligger i markplan och tillhör kategori 3, dvs. nås utan hiss. De kan därför eventuellt göras tillgängliga för personer i rullstol. Rullatorn kommer nätt och jämnt in genom hissdörren i kvarteret Norrmannen Ritningarna visar dels en typplan av treorna som nås med hiss i de tre punkthusen dels förslag till erforderliga ändringar för att få tillgänglighet för personer med god rörlighet i rullstol i treorna. Utöver de treor som nås med hiss finns sammanlagt tre treor med samma planlösning som nås utan hiss på bottenvåningarna. Cirklarna med den enligt tillgänglighetsnormen erforderliga diametern på 1,3 meter i ändringsförslaget visar att det går att svänga runt med rullstol. För att det ska vara någon idé att genomföra dessa ändringar ovanför bottenvåningen måste hissfronten vidgas. Det är ett stort ingrepp. AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 14 (24)

15 AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 15 (24)

16 AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 16 (24)

17 Exempel kv. Smålänningen I Familjebostäders fjärde hisshus i kvarteret Smålänningen nås alla lägenheter utom de översta fyra på våning sex med hissen. Även här är hissdörren för smal för en rullstol. Alla lägenheter som nås med hiss är därmed framkomliga och tillhör kategori 2. Ritningarna visar dels en typplan med fyra treor dels förslag till erforderliga ändringar för att få tillgänglighet för personer med god rörlighet i rullstol visat i en av treorna. Cirklarna med den enligt tillgänglighetsnormen erforderliga diametern på 1,3 meter i ändringsförslaget visar att det går att svänga runt med rullstol. Planlösningarna i de fyra treorna på varje plan är inte helt identiska. Två lägenheter på bottenvåningen nås utan hiss. För att det ska vara någon idé att genomföra ändringar i treorna ovanför bottenvåningen måste hissfronten vidgas. Det är ett stort ingrepp. För att få framkomlighet med rullator till entrén från gatan erfordras en ny ramp som kompletterar befintlig trappa utomhus. AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 17 (24)

18 AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 18 (24)

19 AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 19 (24)

20 5. Förslag till fysiska förbättringar och praktiska lösningar Pilotstudien i Blackeberg omfattar även en enkät till alla hyresgäster 65+, diskussioner i fokusgrupper samt intervjuer med aktörer i nätverket kring de äldre. Pilotstudien visar att alla förbättringar för äldres kvarboende inte handlar om stora åtgärder som installation av hissar, breddning av dörrar och hisskorgar och ombyggnad av badrum. Även om det är mycket viktigt i sammanhanget. Enkätsvaren, fokusgrupperna och nätverksintervjuerna har visat på många problem och åtgärder både inne och ute. Somliga kan relativt lätt utföras var för sig. Här redovisas en lista över olika brister och hinder som upplevs som problem i äldres kvarboende och diverse förslag på åtgärder. Fysiska förbättringar Trapphusen Brister och hinder Hissar saknas i trevåningshusen Tunga svåröppnade portar Svåröppnade hissdörrar Flera trappsteg upp till portarna Ingen plats för rullatorer Obekväma ledstänger För korta ledstänger Svårt bära upp varor för trapporna Svårt att se trappstegen Ingenstans att vila i trappan Lysena släcks för fort i trapphus och källare Svag belysning i trapphus och källare Risk för inbrott Lämpliga åtgärder Installera trappliftar vid behov Automatiska dörröppnare alternativthandtag och räcken vid porten Automatiska dörröppnare Ramper alternativt handtag och räcken Rullatorparkering i direkt anslutning till entrén Greppvänliga ledstänger Förlängningshandtag Ramper för shoppingvagn Färgmarkering av första och sista trappsteget Fällpallar på vilplanen Rörelsevakter alternativt längre tidsintervall Starkare belysning Portkod, dörrkedja, titthål, säkerhetsdörr Lägenheter Brister och hinder Trånga mått i hall, kök, sovrum Specialsäng får inte plats i sovrum Många dörrar som slår i varandra Smala dörrar till badrum Höga trösklar till badrum Höga trösklar till balkongen Svårt komma ut på balkong Trångt i badrum Svårt duscha och gå på toa Svårt hinna svara i telefon Lämpliga åtgärder Riv innerväggar för bättre svängrum Riv innervägg alternativt häng av dörr Häng av dörrar som inte är nödvändiga Bredda dörrar Ramp till badrum Trall på balkong utjämnar nivåskillnad Handtag innanför och utanför balkongdörr Dusch istället för badkar Handtag vid dusch och toa, sittanordning i dusch, halkfri golvbeläggning Telefonjack på flera ställen alt. trådlös telefon AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 20 (24)

21 Svårt att vädra Svårt öppna fönster Svårt ta upp post från golvet Svårt nå eluttag vid golvet Svårt komma åt elskåp För hög/låg diskbänk Svårt vrida vattenkranar Riskabelt för dementa med gasspis Svag belysning i lägenheten Mattor som glider Lösa sladdar på golvet Lång och svår väg till tvättstugan Vädringsspärr på fönster Lättöppnade fönster Uppsamlingskorg vid brevinkast Höjda eluttag Lättåtkomligt elskåp Ändrad höjd på diskbänk Engreppsblandare Byte till elspis med spisvakt Starkare lampor Halkskydd under mattor Fäst alla sladdar Tvättmaskin i badrummet Utomhus Brister och hinder Svårt slänga och sortera sopor i miljöstugor Många trappor på gångvägar Långt att gå till buss och centrum Gropar i gångvägar Svårt för färdtjänst att hitta Bilar kör fort vid centrum Övergångställe vid centrum saknas Dåligt skottat och sandat vintertid Lämpliga åtgärder Möjlighet att slänga och sortera strax utanför entrén. Alt. hustomte som samlar ihop äldres sopor och slänger Ramper och räcken vid sidan av trappor Bänkar på vägen och vid hållplatser Asfalterade gångvägar Bättre skyltning av adresser Hastighetsbegränsning Övergångställe med ljussignal Effektiv samordning av snöröjning Praktiska lösningar Allt handlar inte om fysiska problem och åtgärder. Det finns många sociala och praktiska problem i samband med äldres kvarboende. Enkätsvaren, fokusgrupperna och nätverksintervjuerna har även förmedlat kunskap om dessa och gett förslag till lösningar. Det är kanske inte i första hand bostadsföretagets ansvar att ensamma lösa dessa problem. Men de kan ändå beröra bostadsföretagets personal. Sociala och praktiska problem Ensamheten är stor hos många äldre Trögt ta beslut att flytta medan orken finns Somliga har inte varit ute på flera år Många har dålig syn Svårt betala räkningar, boka tider, deklarera mm Tungt bära hem varor från affären Riskabelt att klättra på stegar, skruva i lampor Svårt putsa fönster, städa, tvätta Många råkar ut för fallolyckor Förslag till lösningar Mer tid behövs för de äldre bland all personal Erbjud olika typer av attraktiva trygga boenden Erbjud promenadhjälp Erbjud läshjälp Erbjud diversehjälp Erbjud bärhjälp Erbjud en s.k. fixarmalte Erbjud hushållsnära tjänster Erbjud förebyggande riskrond i lägenheten AB FAMILJEBOSTÄDER, Box 49103, Stockholm, Tel , 21 (24)

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

Tillgänglighetsinventering

Tillgänglighetsinventering Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Katarina Idegård, Joanna Fehler och Lisbeth Lindahl 1 2 Tillgänglighetsinventering av bostäder vilka verktyg finns? Katarina Idegård, Joanna

Läs mer

Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar

Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv. Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar Att ta bort trösklarna till ett självständigt liv Slutrapport från studien om nyttan och värdet av bostadsanpassningar FoU i Väst och författarna Första upplagan juni 2006 Layout: Infogruppen GR Tryckeri:

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie Bättre funktionalitet i små badrum - slutrapport från en förstudie April 2014 Förord Under våren 2013 inleddes ett samarbete mellan Micasa Fastigheter i Stockholm AB, AB Stockholmshem, SABO och Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Förslag till Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Tillgänglighetsplan med checklista Inledning En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. En försöksverksamhet i Luleå

Bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare. En försöksverksamhet i Luleå Bostadsanpassningsbidrag till fastighetsägare En försöksverksamhet i Luleå Före Efter Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Leif Wikman, Wikman Konsult AB Ansvarig handläggare: Ingela Sedin-Nilsson,

Läs mer

Enklare utan hinder Boverket 2005

Enklare utan hinder Boverket 2005 Enklare utan hinder Enklare utan hinder Boverket 2005 Titel: Enklare utan hinder Utgivare: Boverket Upplaga: 1:2 Antal: 2 000 Tryck: AB Danagårds Grafiska ISBN: 91-7147-857-4 Sökord: enkelt avhjälpta

Läs mer

Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken

Wikman-konsult AB. Bostäder för äldre. Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Wikman-konsult AB Bostäder för äldre Utredning av tillgänglighet till flerbostadshus i Sandviken Februari 2015 Wikman-konsult AB, 2015 Författare: Leif Wikman Förord I Sverige blir vi allt fler äldre.

Läs mer

Tillgänglighet i Norden. Innehållsförteckning. Þórarinn Magnússon -1- Förord... 2. Tillgänglighet Inledning... 3

Tillgänglighet i Norden. Innehållsförteckning. Þórarinn Magnússon -1- Förord... 2. Tillgänglighet Inledning... 3 ÞÓRARINN MAGNÚSSON Innehållsförteckning Förord... 2 Tillgänglighet Inledning... 3 Situationen i de nordiska länderna... 5 - Sverige... 5 - Finland... 20 - Norge... 24 - Danmark... 30 Slutsatser... 38 Situationen

Läs mer

Vägen ut. - En delstudie om automatiska dörröppnare i ett pilotprojekt. Emil Holmsten 2012-01-11

Vägen ut. - En delstudie om automatiska dörröppnare i ett pilotprojekt. Emil Holmsten 2012-01-11 Vägen ut - En delstudie om automatiska dörröppnare i ett pilotprojekt Emil Holmsten 2012-01-11 V ä g e n u t 2 SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE... 6 DEFINITIONER... 7 ÄLDRE MÄNNISKOR... 7 TILLGÄNGLIGHET...

Läs mer

Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv. En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler

Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv. En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler Tillgänglighet ur ett funktionshindersperspektiv En undersökning bland socialkontor och vårdcentraler Artikelnr 2010-5-6 Publicerad www.socialstyrelsen.se, maj 2010 2 Förord Socialstyrelsen har ett samlat

Läs mer

Bygg barnsäkert. i byggnader, på tomter och i utemiljön

Bygg barnsäkert. i byggnader, på tomter och i utemiljön Bygg barnsäkert i byggnader, på tomter och i utemiljön Bygg barnsäkert i byggnader, på tomter och i utemiljön Boverket 2011 Titel: Bygg barnsäkert - i byggnader, på tomter och i utemiljön Tryck: Elanders

Läs mer

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Ökad tillgänglighet i centrala Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Projektorganisation Projektledare Per Lidström kommun Miljö- och byggkontoret

Läs mer

Fastighetsbolag väljer rätt för äldre

Fastighetsbolag väljer rätt för äldre Fastighetsbolag väljer rätt för äldre Husbyggnadsvaror HBV Förening (HBV) i samarbete med Hjälpmedelsinstitutet (HI) En rapport om hur HBV fastställt kriterier för upphandlade produkters användbarhet vid

Läs mer

Bo bra i Falköpings kommun!

Bo bra i Falköpings kommun! 1 Bo bra i Falköpings kommun! Ett inriktningsdokument för den framtida bostadsförsörjningen 2010-02-11 2 Vision Livslångt boende bo bra hela livet i Falköpings kommun! Alla invånare ska ha tillgång till

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:26 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011

Läs mer

[TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ]

[TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ] 2012 Projektledning inom Besöksnäringen Isolde Österlin La Mont 881006 [TILLGÄNGLIGHET FÖR INNERSTADEN GÖTEBORG ] Det har sedan länge funnits krav på tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt

Läs mer

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun

Projektredovisning Framtidens boende för äldre. Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Projektredovisning Framtidens boende för äldre Therese Nilsson Socialförvaltningen Burlövs kommun Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Bakgrund... 3 Den demografiska utvecklingen och dess konsekvenser...

Läs mer

Stambyte och Upprustning

Stambyte och Upprustning Stambyte och Upprustning Fördjupad information från Hyresgästföreningen, region Stockholm om vad som gäller för dig som hyresgäst i samband med stambyte, renovering av badrum eller annan upprustning 1

Läs mer

Sätt rätt hyra Handledning i systematisk hyressättning

Sätt rätt hyra Handledning i systematisk hyressättning Sätt rätt hyra Handledning i systematisk hyressättning sätt rätt hyra 1 2 sätt rätt hyra Sätt rätt hyra Handledning i systematisk hyressättning sätt rätt hyra 3 Innehåll inledning 5 en bakgrund 6 processen

Läs mer

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats juni 2008 1 Tillgänglighetsprogram för Malmö. Krav och riktlinjer

Läs mer

Otillgängliga kvinnojourer - sant eller falskt?

Otillgängliga kvinnojourer - sant eller falskt? Otillgängliga kvinnojourer - sant eller falskt? Ett stort tack till kvinnojourerna. Utan er medverkan och generositet hade inte inventeringen varit möjlig att genomföra. Utgiven: september 2008, omarbetad/förkortad

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 17 juni 2014. BFS 2014:3 Utkom från trycket den 17 juni 2014

Läs mer

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Rapport: Utvärdering av hembesök och uppsökande verksamhet med brand och säkerhetsvärdar eller brandinformatörer Januari 2012, Markör Marknad och Kommunikation

Läs mer

Kartläggning av problem och risker vid förlängt. kvarboende för äldre

Kartläggning av problem och risker vid förlängt. kvarboende för äldre för äldre En studie med syfte att kartlägga problemområden för äldre i ordinärt boende samt belysa om tekniska hjälpmedel kan minska problemen i vardagen. Studien är baserad på intervjuer med personer

Läs mer

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås

Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås RAPPORT/EXAMENSARBETE 15P Institutionen för Samhällsteknik Kvarboende vid renovering av flerbostadshus Hur får man nöjda hyresgäster? En studie av kv. Bergakungen i Västerås Examensarbete vid Mälardalens

Läs mer

BBR avsnitt 3. Fördjupning ekonomiska konsekvenser

BBR avsnitt 3. Fördjupning ekonomiska konsekvenser BBR avsnitt 3 Fördjupning ekonomiska konsekvenser Bilaga 1 till Konsekvensutredning revidering av avsnitt 3 och 8 i Boverkets Byggregler (BFS 1993:57 med ändringar t.o.m. BFS 2008:6) Diarienummer: 1120-3668/2005

Läs mer

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK

FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK FÖRSKOLA FORM PEDAGOGIK Erfarenheter från energieffektiva byggnader Helena Westholm Petter Rydsjö 2015-01-15 2 Förord Idén till denna studie fick jag på ett projekteringsmöte för något år sedan. På bordet

Läs mer