AHLQVIST & ALMQVIST. w w w. a h l q v i s t - a l m q v i s t. s e. referenser / infrastruktur CITYBANAN 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AHLQVIST & ALMQVIST. w w w. a h l q v i s t - a l m q v i s t. s e. referenser / infrastruktur CITYBANAN 2009"

Transkript

1 w w w. a h l q v i s t - a l m q v i s t. s e CITYBANAN 2009 / Member of Perspective EEIG Europea etwork of architectural practices

2 25 år med årstaberg Ahlqvist&Almqvist arkitekter AB som startades 1985 har tidigare arbetat uder ame Ahlqvist&Culjat samt Ahlqvist&Co. Företaget ägs och leds av Begt Ahlqvist och Britt Almqvist. Uder dessa 25 år har företaget medverkat i ett 30-tal projekt, frå utformig av Citytermiale och uderliggade partier av Stockholms cetral till u aktuella projekt som busstermial i Jakobsberg och y hållplats Uiversitetet på Roslagsbaa, via bl a Södra Läkes trafikplats Skärmarbrik, statioera Kugsäge och Årstaberg samt ett flertal järvägsoch vägbroar och adra trafikaläggigar. Vi har därtill medverkat i ett flertal förstudier, utredigar och plahadligar samt miljökosekvesbeskrivigar för både vägar, järvägar och termialaläggigar. Dea verksamhet har ikluderat projekt äve i Norge, Hollad och Spaie. esbogata Seda 20 år har vi haft e ledade roll i arbetet med att öka järvägskapacitete i Stockholm. Detta arbete har ikluderat det s.k. 3:e spåret samt alla de utredigar som lett fram till dages projekt Citybaa. I detta projekt har vi varir huvudasvariga för järvägsutredige med tillhörade MKB, medverkat i järvägsplae samt därefter utformat systemhadligar för statioera. F.. arbetar vi i bygghadligsskedet med detaljerade riktlijer för utformig och gestaltig av statioera, asvarar för sammaställigsritigar samt bygger 3D-modell och VR-modell till grud för iformatio och fastighetsbildig mm. Alla våra år med alla dessa projekt har förutom fackkuskap givit oss e uik erfarehet av de processer och rutier som tillämpas av Vägverket, Baverket, SL samt alla de kosulter och övriga parter vars samverka är e förutsättig för goda och ekoomiska lösigar. citybaa 3:e spåret kugsäge

3 / 1. Citybaa Stockholm 2. 3:e spåret & tidigare utredigar, Stockholm 3. Citytermiale & WTC 4. Kugsäge statio, Upplads Bro 5. Årstaberg statio, Stockholm 6. Botiabaa 7. Roslagsbaa:Uiversitetet 8. Liköpig resecetrum 9. Sudsvall resecetrum 10. Södertälje Syd 11. Helsigborg termial 12. Sköye statio, Oslo 13. Castello, Spaie 14. Geldermalse, Nederlädera 15. Jakobsbergs busstermial, Järfälla 16. Esbogata / Turebergs trafikplats, Stockholm 17. Södra Läke / Trafikplats Skärmarbrik, Stockholm 18. Kymligeläke E18, Stockholm, Solletua, Sudbyberg 19. Bro vid Globe, Stockholm 20. Norrortslede, Täby 21. Gestaltigsprogram Fortifikatiosverket 22. Stockholms cetral 23. Bro över Garsvike, Sigtua 24. Broar över Söderström, Norrström samt Riddarholmskaale, Stockholm 25. Stadsvisio Sudsvall 26. Statio Stockholm Nord 27. Hälsoväge i Flemigsberg 28. Cetraltuel i Stockholm 29. Kallhäll-Kugsäge 30. Igelstabro 31. Tegelbacke, Stockholm 32. Arladapedel, Stockholm 33. Klarastradslede, Stockholm 34. Visby, Gotlad Box , S Stockholm Peter Mydes Backe 12 Tel Fax

4 1 c i t y b a a Stockholm beställare: Baverket, regio öst asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist medarbetare: Stefa Jäder, Jörge Trollmo, Mariae Edlig, Lazar Lazic, Samuel Raitio, Lia Egertz, LarsGöra Thambert, Mattias Olsso, Sve Söderlid, Theresa Högma och Gregor Wierusz utformigsperiod: Pågåede Mella Stockholms cetral och Stockholms södra fis idag 2 järvägsspår. Dea flaskhals omöjliggör e öskad utbyggad av tågtrafike med i första had fler pedeltåg och regioaltåg. De hårt utyttjade kapacitet skapar också problem i form av förseigar. Med Citybaas 6 km låga tuel skapas två ya spår för pedel- och regioaltåg. Övrig trafik, fjärrtåg och godståg, ka dispoera de befitliga ytspåre. På Baverkets uppdrag har vi i ärmare 20 år haft e cetral roll i detta projekt som ikluderat förstudier och järvägsutredigar av e serie alterativa lösigar samt systemhadligar för projekt Citybaa. Vårt arbete har i första had avsett plaerig och utformig av de två ya statioera City och Odepla iklusive deras kopplig till befitliga tuelbaestatioer, uppgågar mm. Detta utformigs- och gestaltigsarbete fortsätter u i bygghadligsfase. Arbetet ikluderar därutöver samordigsritigar, 3D-modeller och illustratioer av hela projektet.

5 c i t y b a a

6 c i t y b a a Statio City >> Statio Odepla >>

7 2 t r e d j e s p å r e t & t i d i g a r e u t r e d i g a r Stockholm beställare: Baverket referes: Riggert Adersso asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist utredigs- och utformiigsperiod: På uppdrag av urspruglige SJ, därefter Baverket ledde respektive medverkade vi i e serie utredigar och förprojekterigar av 3:e spåret, ett ytt spår vid sida av de två befitliga geom det kulturhistoriskt käsliga stadspartiet mella Gamla Sta och Riddarholme. Vårt arbete ikluderade bl a studier av spåres geometriska apassig till befitliga byggader, gator och vägare samt förslag till detaljutformig av bl. a. ya broar, stödmurar, räcke, bullerskärmar, armaturer, platerigar mm. Efter e mycket omfattade debatt lades projektet ed och ersättes av projekt Citybaa. Cetralbro, järvägsspåre och Riddarholme frå öster efter utbyggadt >> Perspektiv av Mukbrokaje frå sydväst >> Perspektiv av Riddarholmskaale mot orr >>

8 3 c i t y t e r m i a l e & w t c Stockholm beställare: Huvfudstade, Ludbergs, SIAB etrepreör: Ludbergs/SIAB asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist medarbetare: Begt Ahlqvist, Boris Culjat, Ralph Erskie, Stefa Salamo och Aders Tegbom Program: m 2 kotor, m 2 hadel och m 2 busstermial Kotor, kommersiella lokaler samt e stor busstermial byggd ova delar av spår och plattformar vid Stockholms cetral. Projektet ikluderar äve ombyggad av delar av dea statio samt ett garage uder Östra Järvägsgata. Det geomfördes efter e markavisigstävlig uder åre i samverka mella fyra arkitektkotor på uppdrag av ett byggherrekosortium med tre delägare. Stockholm World Trade Ceter, byggades övre del, består av fyra kvarterstora sammaläkade byggader med varsi överglasad atriumgård. De största av dessa gårdar öppar sig er mot Citytermiale med sia totalt 18 ivädiga busshållplatser fördelade på två pla. Citytermiale har si etré frå Klarabergsgatsviadukte. World Trade ceter frå dea gata samt Kugsgatsviadukte Byggade har e stomme av stål med prefabricerade bjälklagselemet av betog. Fasadera är klädda med röd grait. Ivädiga fasad- och beklädadselemet i gips, glasade hissar, glastakskostruktioer mm är specialdesigade för byggade. WTC/Citytermiale var det första stora CAD-ritade projektet i Sverige.

9 4 k u g s ä g e s s t a t i o Upplads Bro beställare: SL/Baverket/SJ/Upplads-Bro kommu etrepreör: Skaska Aläggig AB asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist medarbetare: Bo Mallader och Jörge Trollmo De ya statioe i Kugsäge är plaerad och gestaltad som e itegrerad del av Kugsäges Cetrum och samhälle med e idetitet och arkitektur förakrad i platse och dess förutsättigar. Statioe betjäar pedeltåge och asluter äve till e midre busstermial samt e ifartsparkerig. Statiosaläggige utgör e del av de omfattade spårutbyggade på sträcka Kallhäll - Kugsäge, i si tur e del av de ya Mälarbaa. Vi har medverkat i plaerige på sträcka Stäket - Kugsäge samt utformat och projekterat statiosbyggad, gågbro, gågtuel och plattformar, stödmurar och bullerskydd iom Kugsäge samt viadukter och ramper för busstermial med aslutade markplaerig. Statioe ivigdes 2001.

10 5 å r s t a b e r g s t a t i o Stockholm beställare: Baverket och SL kotakt: Aders Eriksso asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist medarbetare: Sve Söderlid, David Hill, Jörge Trollmo E y statio för pedeltåge mella Stockholms södra och Älvsjö. Statioe är byggd mella befitliga spår på broara över Årstabergsväge och Årstaläke. Statiosetré och biljetthalle ås frå e y gågpassage uder spåre i bekväm aslutig till e midre busstermial samt tvärbaas hållplats Årstaberg. Statioe utförs med klikerklädda betogväggar och partier med glas och zikplåt. Taket över plattforme utförs av stål och trä. I projektet igår vidare utformig av ya spårviadukter samt stödmurar. Statioe ivigdes i jauari I sambad med utbyggade av Citybaa måste statioe kompletteras med e y spårbro för att spåre skall komma i i rätt läge till Älvsjö.

11 6 b o t i a b a a Sverige - utformig av järvägsbroar förslagsställare: Sve Söderlid och Begt Ahlqvist kotakt: Svate Berg, ledamot av tävligsjury, medarbetare: Samuel Raitio, 3D-modell och fotomotage kostruktörer: Begt-Olof Carlsso, WSP Program: Utformig av järvägsbroar utformigsperiod: 2000 tävlig: 2:a pris i allmä tävlig Utformigsförslaget blev med 2:a pris i de öppa iteratioella arkitekttävlige om Botiabaas broar, det eda belöade sveska förslaget. Bro asågs bli e typbro för Botiabaa och avädas i olika typer av miljöer. Tre platser valdes ut som exempel: över E4 i Örsköldsvik, över det öppa ladskapet i Nyåkersvike och i skogsmiljö över Öre älv. Bro är av type trågbro för att skapa ett ibyggt bullerskydd i kostruktioe och för att få lite sylig kostruktioshöjd uder spåre som ger större fritt utrymme mella broudersida och mark. << Bro över Öre älv Bro över E4 Örsköldsvik, perspektiv frå väster >>

12 7 r o s l a g s b a a : u i v e r s i t e t e t Stockholm beställare: AB Storstockholms Lokaltrafik kotakt: Jey Elvé uppdragsasvarig arkitekt: Sve Söderlid I sambad med upprustig av Roslagsbaa skall de två uvarade hållplatsera Uiversitetet och Frescati ersättas med e y hållplats som kommer att ha amet Uiversitetet. Läget för de ya hållplatse kommer att vara vid Lilla Frescativäge i aslutig till Uiversitetets T-baa. Förutom kortare gågavståd för flertalet reseärer kommer det ya läget att skapa bättre möjligheter till omstigig. Hållplatse utformas med två st 130 m låga stamplattformar och ås via gågtrappor och hissar frå Lilla Frescativäges befitliga bro över spåre. Utmed plattformara utförs stödmurar mot omgivade mark. För att aosera hållplatse utförs två glasade hisstor vid bro med ivädig belysig. Itill hissara löper breda trappor som sväger svagt, ed till plattformara. För att akyta till omgivade, både äldre och yare bebyggelse i tegel, utförs stödmurar, trappor och tekikutrymme med e beklädad av glaserat tegel. Viktiga mål för gestaltige har varit tillgäglighet, trygghetsaspekter, orieterbarhet, och desig. Tvärsektio >>

13 8 i f r a s t r u k t u r l i k ö p i g -Resecetrum beställare Liköpigs stad KONTAKT: Jörge Haslum, asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist medverkade arkitekt: Sve Söderlid Förslag till ytt resecetrum i Liköpig med plats för ya spår och utökad busstrafik och service. Förslaget bygger på att busstrafike och e termialhall placeras ovaför järväge och plattformara, med korta och effektiva omstigigsvägar mella olika trafikslag. Liköpigs stad har seare valt att satsa på e y statio i ytt läge. Utsitt fasad >> ABC 231 FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN SEKTION GENOM BUSSTERMINAL MOT NORDVÄST T VÄRSEKTION GENOM RESECENTRUM MOT NORDVÄST Elevatioer och sektioer >> FASAD MOT SYDÖST

14 9 s u d s v a l l r e s e c e t r u m -Stadsvisio i Sudsvall beställare: Sudsvall Kommu KONTAKT: Aders Bohli asvariga arkitekter: Begt Ahlqvist, Britt Almqvist och Sve Söderlid medarbetare: Nico va Geldere, Samuel Raitio, Suiva Vikig och Lia Egertz Iom rame för uppdraget Stadsvisio Sudsvall utformade A&A e helt y koceptlösig för järväges sträckig geom Sudsvall iklusive ett ytt resecetrum. Förslaget bygger på att spåre säks frå de befitliga bagårde (som bevaras) till e y statio med resecetrum vid Esplaade i ett halv edsäkt läge och därefter vidare i tuel uder de gator därspåre idag korsar i pla. Förslaget huvuddrag har legat till grud för de järvägsutredig och vidare bearbetig som därefter har följt. Perspektiv resecetrum >> << Fågelperspektiv resecetrum

15 10 s ö d e r t ä l j e s y d -Statio Södertälje Syd samarbetsparter: NCC beställare SJ och Södertälje kommu referes: Håka Johasso, Jerhuse asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist utformigsperiod: 1991 Markavisigstävlig avseede y statio med omgivade ybebyggelse och. Förslaget förordades av beställare som dock ite kom till ågot för dem tillfredsställade utfall i de ekoomiska förhadligara med vår samarbetsparter. Vårt statiosförslags huvuddispositio låg dock till grud för de lösig som sedermera realiserades av aa etrepreör och arkitekt. Övrig vid tide plaerad bebyggelse har ite realiserats.

16 11 h e l s i g b o r g t e r m i a l -Statio och förjetermial i Helsigborg beställare Diös, Kullebergs, ByggPaul asvarig arkitekter: Begt Ahlqvist, Boris Culjat. Ahlqvist&Culjat arkitekter i samarbete med Cotekto arkitekter Helsigborg. hadläggade arkitekt: Britt Almqvist utformigsperiod:1988 Förslag till y statio, färjetermial, iklusive hotell mm samt omgivade trafikytor. Projektet utvecklades tillsammas med vår beställare iom rame för e markavisigstävlig och förordades för si plaerig och utformig. Dock valdes slutlige ett aat kosortium med ett aat förslag som sedermera realiserades.

17 12 s k ö y e s t a t i o -Ombyggad av järvägsstatio mm på Sköye, Oslo beställare: NSB/Citadel Holdig AS/Åke Larsso byggare asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist i samarbete med Birger Heyerdahl Arkitektskap, Oslo utformigsperiod: 1998 Idéförslag till utformig av statio Sköye väster om Oslo iklusive aslutade trafikytor mm. Projektet gräsade till e plaerad stor yexploaterig som av ekoomiska skäl aldrig geomfördes i plaerad form. Statioe är seare ombyggd med aa utformig.

18 13 c a s t e l l o Järvägsstatio mm i Castello, Spaie beställare RENFE asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist samt arkitekt Atoio Velez-Catrai, Madrid Förslag till utformig av y statio med omgivade trafikytor i Castello vid spaska östkuste orr om Valecia som belöades med 2:a pris i allmä arkitektävlig. utformigsperiod: 1996

19 14 g e l d e r m a l s e -Ombyggad av järvägsstatio mm i Geldermalse, Hollad beställare: -Geldermalses kommu referes: Pieter va der Hulle asvarig arkitekt: Ralph Erskie, Begt Ahlqvist samt Britt Almqvist iom kosortiet AGeMT (Ahlqvist, Gracie, el Midai, Tovatt) utformigsperiod: 1998 Geldermalse är e större järvägskut på lije mella Utrecht och Maastricht. Statioe har två låga och breda plattformar. På uppdrag av kommue utförde vi e förstudie som ikluderade y statiosetré och etréplats med agörig, busshållplatser, parkerig, cykelparkerig samt aslutade bebyggelse. Ädrade politiska förutsättigar gjorde att projektet ite utvecklades vidare.

20 15 j a k o b s b e r g s b u s s t e r m i a l Järfälla beställare: AB Storstockholms Lokaltrafik kotakt: Peder Ohlis uppdragsasvarig arkitekt: Sve Söderlid övriga kosulter: Tyrés AB Jakobsbergs busstermial har uder e lägre tid varit i behov av upprustig. I sambad med att besked kommit om lokaliserig av ya järvägsspår itill termiale plaerar SL att omvadla aläggige till e dockigstermial. A&A har tagit fram ett första förslag som preseterats för kommue. Förslaget bygger på att e y uppgåg med rulltrappor och hissar skapas till e klimatskyddad termialhall med med resadeservice i e attraktiv miljö. Termialbyggade ges e represetativ sida mot Järfälla väge och skapar också e etré till järväg och Cetrum. Vy frå Järfällaväge >> Iteriör termialhall mot orr >>

21 16 e s b o g a t a / t u r e b e r g s t r a f i k p l a t s Stockholm beställare: Exploaterigskotoret Stockholm kotakt: Aders Nyberg, WSP, asvarig arkitekt: Sve Söderlid Kostruktio: Catrie Söderström, Carlbro Ladskap: Aders Falk, Carlbro utformigsperiod / plaerad byggstart: 2004/2008 I sambad med stadsutvecklig i Kista med ya bostäder förlägs Esbogata med e bro över Turebergslede och vidare geom e bergtuel söderut för att avlasta Hastaväge. Uppdraget omfattar gestaltig av e ca 250 m låg vägbro och ågot kortare gc-bro samt utformig av tuelmyigar till bergtuel. Vägbro utformas med e mjukt välvd tvärsektio. Ur dea sektio skärs lägsgåede valv med e elliptisk profil. Skärige mella dessa sektioer ger bro e kraftfull och dyamisk rytm. GC-bro rör sig med e friare lijeförig och ges e elliptisk tvärsektio som visuellt rör sig som e lättare raka i förhållade till vägbro. För att markera skillade mella broara utförs gc-bro ifärgad med titadioxid som ger betoge e ljusare kulör. Vägbro uder uppbyggad >> De ya vägbro och gåg-cykelbro frå orr >>

22 e s b o g a t a / t u r e b e r g s t r a f i k p l a t s Stockholm

23 17 s ö d r a l ä k e / t r a f i k p l a t s s k ä r m a r b r i k Stockholm beställare: Vägverket KONTAKT: Mats Broma, Vägverket, broarkitekt: Sve Söderlid, Begt Ahlqvist och Britt Almqvist kostruktio: Christer Johasso, Grotmij AB ladskap: Aders Falk, Grotmij AB utformigsperiod: utformigsperiod / BYGGNADSperiod: / Projektet omfattar i- och utfarter till Södra läke, e säkig av Nyäsväge samt e överdäckig itill Globe med e trafiklösig utvecklad av oss i samverka med Stockholm kosult. Trafikplatse har e cirkulatiosplats i ivå med de korsade Eskedeväge/Sofieludsväge samt koppligar mella Nyäsväge, Södra läke och alla aslutade lokalgator. Mella rampera expoeras stora vertikala stödmurar av betog delvis med horisotella profiler i e rostbru kulör och e koboltblå klikerprofil. Överdäckige vid Globe utförs i vitfärgat betog med gulglaserat kliker i samma kulör som byggadera vid Globe. Överdäckige kostrueras med ett jordlager djupt og för trädplaterig. Trafikplatse färdigställs 2005.

24 18 k y m l i g e l ä k e e 18 Stockholm, Solletua, Sudbyberg beställare: Vägverket KONTAKT: Mats Broma, Vägverket, brogestaltig: Sve Söderlid och Begt Ahlqvist, Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB kostruktio: Georg Faehlma, Grotmij AB ladskap: Britt Matsso och Aders Falck, Grotmij AB mkb: Sve Söderlid utformigsperiod / BYGGNADSperiod: 1996 Vägutredige omfattar e utbyggad av Kymligeläke frå Igelbäcke i väster till E4 i öster. Väge ges e stadard som möjliggör att E18 leds på Kymligeläke. Nya plaskilda trafikplatser skapas vid Ärvige och E4. Vägutredige föreslår också e y förbidelse frå E4 trafikplats till Solletua på e 300 m låg y bro över järväge ed till Solletuaväge. I E4 trafikplats skapas direkta av- och påfarter på mark och på tre ya broar som är mella 170 och 200 m låga. Broara utformas som lådbalksbroar med ett osymmetriskt tvärsitt som ger e dyamisk karaktär. I Ärvige trafikplats skapas e y cirkulatiosplats uder e y 170 m låg vägbro som utformas med ett stort atal slaka stålpelare för att samspela med trädplaterige i utblicke mot ladskapet. Bro vid Kista trafikplats >>

25 19 b r o v i d g l o b e Stockholm beställare: Vägverket KONTAKT: Mats Broma, Vägverket, broarkitekt: Sve Söderlid, Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB kostruktio: Christer Johasso, Grotmij AB ladskapsarkitekt: Aders Falk & Britt Mattso, Grotmij AB mkb: Sve Söderlid, Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB utformigsperiod / BYGGNADSperiod: / I sambad med byggatioe av Södra Läke säktes Nyäsväge på e sträcka frå Gamla Eskede till Söderstadio. Vid Globe behövde de gågtuel som gick uder Nyäsväge ersättas. Lösige blev e bred bro som utgör e förlägig av Globetorget och har kapacitet att rymma de stora folkmägder som strömmar ut frå areora i området. Bro som är 65 m låg och hela 40 m bred är utformad som ett tråg som uder markbeläggige har ett meterdjupt jordlager för att möjliggöra trädplaterig. Bros katbalk och skyddsräcke är utformad för att ge ett solitt uttryck och för att maskera de kostruktioshöjd som plaeterigskrave ställer. Bro är färgad ljusgrå för att asluta till Globeområdets färgskala.

26 20 o r r o r t s l e d e Täby, Norrortslede, Löttigetuel - Utformig av tuelmyigar beställare: NCC referes: Ola Daleke uppdragsasvarig arkitekt: Sve Söderlid övriga kosulter: Grotmij AB Som stöd i utformige av Löttiigetuel som igår i Norrortslede medverkade Ahlqvist & Almqvist med utformig av tuelmyigar, och vissa delar av tueliteriöre. Utformige baserades på gestaltigsprogrammet som framtagits av Grotmij.

27 21 g e s t a l t i g s p r o g r a m fortifikatiosverket - Gestaltigsprogram för: Malme, Liköpig Berga, Haige del av Bodes gariso Roeby flygflottilj Kugsäges gariso samt del av Karlsborgs gariso beställare: Fortifikatiosverket geom Aasaga Jase asvariga arkitekter: Begt Ahlqvist, Nico va Geldere och Sve Söderlid period: Fortifikatiosverket bygger, äger, uderhåller och förvaltar huvuddele av Försvarets byggader, aläggigar och markområde. I detta arbete utgör de gestaltigsprogram som verket låter utarbeta värdefulla istrumet. Gestaltigsprogram är plahadligar som till ledig för ibladade parter; Försvaret verket kommu lässtyrelse, redovisar riktlijer och ramverk för ybebyggelse, bevarade, uderhåll och kompletterig av befitlig bebyggelse och vegetatio mm. I flertalet av totalt 6 gestaltigsprogram vi utarbetat åt Fortifikatiosverket igår äve förslag till riktlijer för iter trafikförig samt utformig och belysig av vägar och parkerigs- och ragerigsytor. Karlsborg - Karta utveckligsstrategi Campusområdet >> Bode - Översiktskarta befitlig belysig:: ihägade dele av K0106-området >> Bode - Karta utveckligsstrategi >>

28 22 s t o c k h o l m s c e t r a l -Trapphus och skärmtak på Stockholms cetral beställare: SJ fastigheter respektive SIAB referes: Stefa Hammar resp Tor Gustavsso asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist hadläggare: Adreas Löroth utformigsperiod: 1996 resp 1997 Två midre projekt föraledda av att Arladabaa övertagit plattform 1 på Stockholms cetral och att därmed Uppsalatåge flyttat till plattform 2 och 3. På uppdrag av SJ fastigheter projekterade vi två trapphus med hiss frå ädara av plattform 2 respektive 3 upp till Kugsbro. De extremt smala plattformara i kombiatio med gällade säkerhetsormer för avståd till kotaktledig mm krävde e mycket speciell utformig. Trapphuse har u ersatts av ya ibyggda i seare uppförd kotorsbyggad. På uppdrag av SIAB som företrädare för kosortiet Arladabaa projekterade vi också ett skärmtak för taxistatioe utmed Östra Järvägsgata i aslutig till Arladapedels etré. Trapphus >> Skärmtak >>

29 23 b r o ö v e r g a r s v i k e Sigtua beställare: Vägverket asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist ladskapsarkitekt: Thomas Saxgård, Ladskapslaget utformigsperiod: 1993 På uppdrag av Vägverket studerade vi bros utformig och relatio till si omgivig i syfte att upprätta ett slutligt program för bros läge, form och detaljerig. Studie omfattade edast de typ av stålbro som redovisades på Vägverkets prelimiära förslagshadlig. Vår studie rekommederade e miskig av bros spävidd och därmed kostruktioshöjd geom itroduktio av ytterligare ett brostöd samt e modifierig av bros och aslutade vägars lijeförig. Östra ladfästet - Exempel på alterativ bro >> Perspektivskiss exempel alterativ bro frå sydväst >> Exempel på alterativ y bro frå pukt 1 >>

30 24 b r o a r ö v e r s ö d e r s t r ö m, o r r - s t r ö m s a m t r i d d a r h o l m s k a a l e Stockholm beställare: Baverket referes: Riggert Adersso asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist och Sve Söderlid kostruktio: Reijo Carlsso utformigsperiod: Som del i arbetet med plaerige av e ytspårslösig för förstärkig av spårkapacitete geom Stockholm (det s.k. 3:e spåret) utformade vi ya järvägsbroar över Söderström och Norrström. Förslaget byggde på att befitliga 2-spårsbroar broar revs och ersattes av ya stålbroar med 3 spår samt plats för gåg- och cykeltrafik. Söderströmsbro utformades med tre lägsgåede lådbalkar av stål med tvärgåede förstyvigar som gav bro ett kraftfullt och artikulerat uttryck. Norrströmsbro utformades med öppa, bågformade balkar som i form uttryck aslöt till de ärbeläga Vasabro. Äve vägbro till Riddarholme utformades som e stålbro Perspektiv 3D-modell, Norrström >> Perspektiv, 3D-modell, Söderström >>

31 25 s ta d s v i s i o s u d s v a l l beställare: Sudsvall Kommu KONTAKT: Aders Bohli asvariga arkitekter: Begt Ahlqvist, Britt Almqvist och Sve Söderlid utformigsperiod: 2006 Idéförslag till utvecklig av cetrala Sudsvall iom rame för parallella uppdrag. E4 skär idag av ierstades kotakt med vattet och hamområdet. Äve om de plaerade högbro byggs över iloppet kommer huvuddele av trafike vara kvar och de problem de alstrar bestå. Geom att på e cetral sträcka förlägga de uvarade väge i e etappvis byggd tuel ka probleme lösas. Med detta skapas också förutsättigar för att omvadla det uvarade ham- och magasisområdet till attraktiv bostadsbebyggelse mm. Vår visio irymde äve förslag till bebyggelse och parkaläggigar mm utmed Selågerså, y bostadsbebyggelse i hame samt e framtida y sträckig av E14 orr om dea. << Perspektiv översiktspla y sträckig för e14 lägs bergfote e14 aslutig till e4 orr via bergtuel e4 överdäckas e4 förläggs i tuel i ire hame e14 aslutig till e4 syd via bergsgata e4+e14 samförläggs i läget för uvarade godstermial Sudsvall 2036 >>

32 26 s t a t i o s t o c k h o l m o r d beställare: SJ och Baverket referes: Håka Johasso, Jerhuse asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist utformigsperiod: 1991 Förstudie till y statio och busstermial i Häggvik, Solletua avsedd att vara e ordlig pedag till Stockholm Syd i Flemigsberg. Projekte byggde på e idé att avlasta Stockholms cetral geom att låta orrgåede tåg starta i Stockholms Syd och sydgåede i Stockholm Nord. Bägge statioera skulle äve betjäa de plaerade Arladapedel. Idé övergavs seare till följd av problem med spårkapacitete geom Stockholms ierstad samt valet av ett aat kocept för byggadet av Arladapedel. Sektio >> Perspektiv >>

33 27 h ä l s o v ä g e i f l e m i g s b e r g -Ny utformig av Hälsoväge i Flemmigsberg beställare: Huddige kommu referes: Åke Adersso asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist hadläggade arkitekt: Sve Söderlid utformigsperiod: 1997 Hälsoväge är ifarte till Västra Flemmigsberg och etréväge till Karoliska uiversitetssjukhuset i Huddige, ett fleratl adra istitutioer, Flemmigsbergs cetrum samt Gratorp med ca boede. De har idag karaktäre av e motortrafikled med oklart utformade korsigar och dåliga siktförhållade. I vår idéstudie omvadlade vi Hälsoväge till e trädplaterad etrégata med breda gåg- och cykelbaor. Vår studie har stått modell för seare plaarbete avseede väge och dess agräsade bebyggelse Perspektiv översiktspla >> Perspektiv >>

34 28 c e t r a l t u e l i s t o c k h o l m -Idéstudie beställare: Baverket referes: Riggert Adersso asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist utformigsperiod: 1998 Riddarholmskommitte, som hade till uppgift att utreda 3:e spåret och dess alterativ, fastslog i slutbetäkade 1996 att Cetralbro med sim omfattade trafik hade e förödade iverka på stadsbild och miljö. Regerige gav därför Baverket och Vägverket i uppdrag att utreda e tuelförläggig av trafike på sträcka. Vår utredig, utförd i samarbete med KM aläggigstekik, visade att e tuel skulle ge stora vister för stadsmiljö me det krävdes mycket omfattade åtgärder på e låg sträcka för att få e led som kude fullfölja sia uppgifter som geomfart och ifart såväl som del av de lokala trafikätet. Perspektiv >>

35 29 k a l l h ä l l - k u g s ä g e -Dubbelspår Kallhäll Kugsäge, MKB beställare: Baverket referes: Riggert Adersso asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist utformigsperiod: 1993 Förstudie och miljökosekvesbeskrivig för spårsträcka Kallhäll Kugsäge med ya järvägsbroar, y spårsträckig över Stäkethalvö samt ytt statiosläge i Kugsäge utförd i samarbete med kostruktörer, spårtekiker, akustikkosulter och ladskapsarkitekter. Vår medverka avsåg främst utformige av statio Kugsäge. Projektet är realiserat. Perspektiv >>

36 30 i g e l s t a b r o -Estetisk förstärkig av Igelstabro beställare: Baverket referes: Miquel Girau asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist, Britt Almqvist ladskapsarkitekt: Sve-Olov Nyberg belysigsarkitekt: Aders Liljefors Igelstabro som bider samma Grödigebaa med statio Södertälje Syd röte kritik för si brutala form. Baverket ordade därför i efterhad e ibjude arkitekttävlig om estetisk förstärkig. Vårt viade förslag som edast delvis realiserats omfattade ladskapsplaerig, markplaerig i aslutig till bropelare samt belysig av bro. utformigsperiod:

37 31 t e g e l b a c k e Stockholm Cetral -kapacitetsförstärkig uppdragsgivare: Baverket, Stockholm uppdragsasvarig: Samuel Raitio kostruktio: Christer Johasso, Carl Bro byggstart: 2007 Geom att vidga spårharpa omedelbart söder om Stockholms cetral har kapacitete i detta tråga avsitt ökats frå 24 till 28 tåg per timme och riktig. Vår uppgift var att utforma de ya brodele iklusive y gåg- och cykelbaa med aslutig till Stadshuskaje samt stödmurar med mera orr om biluderfarte mella Stadshusbro och Tegelbacke. Klart våre 2007.

38 32 a r l a d a p e d e l Stockholm Cetral -Termial för Arladapedel på Stockholms cetral, programutredig uppdragsgivare: SJ och Baverket referes: Are Högberg BV, Ja G Forslud SJ asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist Programstudie med tre alterativa lösigar av e termial för sabbtåg till Arlada irymd iom de orra dele av Stockholm cetral. Studie utgjorde del av programmet för de seare geomförda PPP-upphadlige av Arladapedel. hadläggade arkitekt: LarsGöra Thambert utformigsperiod: 1990

39 33 k l a r a s t r a d s l e d e Stockholm -Breddig av Klarastradslede uppdragsgivare: Stockholms stads gatu- och fastighetskotor referes: Pavel Huzevska, asvarig redaktör: Begt Ahlqvist illustratioer: Samuel Raitio utformigsperiod: 2004 Gatu- och fastighetskotoret gav, i samarbete med Vägverket, år 2002 fyra kosultföretag i uppdrag att utreda alterativa sätt att öka Klarastradsledes kapacitet. Vår uppgift var att, med utgågspukt frå det omfattade utredigsmaterialet sammaställa ett överskådligt beslutsuderlag där de fyra lösigara preseterades på ett likvärdigt och jämförbart sätt. Vi löste uppgifte med hjälp av överskådliga plaer och sektioer samt fotomotage och preseterade materialet i e broschyr där varje förslag gavs två uppslag.

40 3 4 i f r a s t r u k t u r v i s b y Gotlad beställare: Stadsarkitektkotoret Visby KONTAKT: Eva Werkeli utformig: Sve Söderlid och Britt Almqvist Program: Stadsplaevisio för området utaför Rigmure frå östra cetrum till Söderport bearbetig föp: 2009 RÅDHUSET Mella gat a Nyg ata grä d ra Söd väg us Ku g Mag Sch éele gata grä d Kask es Berg gräd EKORREN TJÄRKOKET Öste rväg ÄLGEN Sko lport sgat a Lejo grä d atg räd ST RÄ NG EN Elef Sch éele gata gata Mur BORGEN SKYTTEN Kajsartoret Bredgata SKÖLDEN ra Söd BÄVERN Mur gata Adel sgat a Ske ppa rgat a TRASTEN TRASTE AST N Sko lport sgat a TJÄRKOKET Mich aels HJÄLMEN Regrä d N GE BÅ Slottsba cke BACKEN Östr a Tullg Murgröa FLINTAN Ste- STENKLIVET d grä Björ räd Kä grä d Tubidaregata Ade lsga ta DOVHJORTEN OVHJORTEN Tjärkoket S:t KASKEN klivet ARKIVET Nyg ata Kyrkog ata Södra Ade lsga ta backe grä d Berggrä d Sche eleg ata Slottsb acke Kommeda tsbacke Slot tsgr äd Mich aels STOPET Kibergs plats d grä Björ GNISTAN back e PALISSADEN TET Trum peta re- S:t BERGET SKEPPAREN SLOT- Öste rväg TUNNAN Apgrä d lude Kom me dat s- SKEPPET TÄRNAN Skolporte Bloc kgrä d Slotts- Slotts- Nor ra Murg ata gräd Ha sgat a S:t Kilgräd Stra dg ata Kors gata Kors gata se rras tste Slot Blockgrä d TRÄDGÅRDEN (Magasisgrä d) backe BJÖRNEN Kvartoret Klock gräd S:T MICHAEL BÖLJAN Jäga rgata Ihre gata BOCKEN ta sga Ha parke e gsback Blekha KANNAN Pers ata keg kloc Vård RINGAREN S:t hags Blek gräd HAMMAREN TUNNBINDAREN gräd S:T PER STRANDEN Pipa rhåls trap pa Kloc kgju tare grä d STAPELN S:t Trap p- Resi des grä d Skep psbr ogrä d Österport GJUTAREN Kagjutare- d pgrä Trap HOTELLET Tullh usgr äd VÅGEN VÄPNAREN S:T HANS Skeppsbro SKATAN REPSLAGAREN Reps lagar egrä d Kryddgräd gata cke dklo Vår VÅRDKLOCKAN STÄDET RESIDENSET Häs tgat a REPET Hästgata Söd ra pla SKEPPSBRON Trap pgat a S:t Hasg ata Wallers plats S:t Has grä d STAREN Tor grä d ÖSTERTULL 5 KRÄMAREN ABBOTEN GRÅBRODERN Kro sta llgrä d KILEN KÖPMANNEN KAPELLET PENNAN BANKEN Volt ers SLÄGGAN Tu bida regata Cra mér gata Mella gata SVARTBRODERN Råds tugu grä d Häs tgata grä d KRONAN Kro sta llgrä d RIPAN VINKELN TRIANGELN ta arga Jäg Ham burg ergr äd ÖSTERMUR TORNET gata de eba Seg Volt ers SKOLAN Brem ergr äd VALUTAN HYPOTEKET plats skola Brä erig räd Doers- ta ga Ham Hampla S:t Has Tullgräd NovBÖRSEN goro dgrä d TRAFIKEN SNÄCKAN gata ems Polh Tor grä d backe Brä erig räd MEISTER LÄROVERKET torget Östra Hampla Schw eitze rgrä d ANNEXET Brem ergrä d Klit- KRUSET Smittes BUR- LABORATORN Stet tier grä d gata Stra dga ta Cervi s grä d MUSÉET BÅTEN NÄKTERGALEN Kloste rbru sgata pla pla HORNET Tage Kas erg ata gata ers Do BLEKDAMMEN KANONEN TULLEN Murga ta Södra Kloster- RådhusDubb es Ire hame Östergravar Klit grä d Norra S:TA KATARINA Dazig ergrä d KASERNEN Rysk a grä d S:ta Packhuspla Almedale Kyrkoga ta o ersg ata äge dv Stra Nygat utformigsperiod: gata Solberga Kajsarporte Södra KATTEN Östr a Byru Artilleriback e mm et SKANSEN Visborgs slott väg Palissadporte Ku g Mag us tsslot Södertorg ATTERDAG grä d HÄSTEN Visbor gsgata SÖDERTULL Skasporte LODJURET Söderport Spe gelg ata Haseg ata Jöra Wall iga ta Haq vi Östra BOKEN IGELKOTTEN Park stige Söde rväg Ku g Mag us väg MÅRDEN HAREN Klosterlude Vald ema rsga ta Valdemarskorset Klos terga ta Artill eriga ta Solberga er Ped EKEN APELN Strel owg ata Solh emsg ata MULLVADEN s väg dig Har klosterrui GETEN a rigat Meje JÄRNVÄGEN MULLVADEN Byru msg ata Hardigs väg KASTANJEN Mag asi sgat a Ader sroga ta Peder agata Solberg Artil lerig ata GIRAFFEN JÄRNVÄGEN HÄGGEN MULLVADEN Statiosparke BLÅELDEN BLÅKLOCKAN Jär vägs gata ÖSTRA KYRKOGÅRDEN N Ba gård sgat a Söderrodelle DALIAN Kape llgata Leije rgata gata ersro Ad Thot tgata Ahlqvist & Almqvist har på uppdrag av stadsarkitektkotoret i Visby gjort e utredig om området utaför rigmure i Visby. Området har idag e otydlig struktur och käetckas av stora parkerigsytor och det relativt slita Östercetrum. De uvarade strukture har si histroriska bakgrud i Sve Markelius pla frå 1934 som iebar att ma sparade breda gröa kilar av kulturladskapet i mot mure. I dag är stora delar av dea öppehet asfalterad och skapar e bred barriärskapade zo mella ytterstad och ierstad. Utaför Östercetrum och Gutavalle löper Solbergagata som har större trafikmägder ä Visbylede och ytterligare bidrar till att försämra kotakte mella ytterstad och ierstad. I utredig ges förslag på hur ytterstade skall möta ierstade på ett tydligt, vackert och fuktioellt sätt. Gravara utmed rigmure föreslås bli ett sammahägade parkstråk som bildar förgrud till mure. Utaför Gravara ges ytterstade e tydlig stadsfrot och ya läge för bostäder och kotor avisas. Geom att Solbergagata omvadlas frå geomfartsled till e urba huvudgata och de radiella stråke stärks, förbättras koatkte mella ytterstad och ierstad. Östercetrum förslås upprustas och utvidgas för att möta kokurrese frå de växade exterhadel. Geom att Östercetrum görs mer kokurreskraftig förbättras också förutsättigara för hadel iaför mure som ligger i direkt aslutig till Österport. Ett ytt sammahägade kommersiellt stråk föreslås frå Östercetrum via Adelsgata till Södercetrum vid uvarade Söderrodelle som i si tur föreslås att ersättas med e betydligt midre rodell som ger plats för y bebyggelse. Förslaget har 2009 bearbetats för de fördjupade översiktsplae för Visby. Tors gata MURGRÖNAN FUCHSIAN ra Öst ata seg Ha Artilleriparke Balde rsgat a ta éga Li VARGEN Söde rväg Frejg ata SÖDRA KYRKOGÅRDEN gata Stekuml aväg Stekumlav äg BLÅKLINTEN Balde rsgata TJUREN VESSLAN rsroade REKYLEN Gazeli usgata

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum

Parkerings- och handelsutredning Kristianstad centrum Parkerigs- och hadelsutredig Kristiastad cetrum Del 1: Parkerigsstrategi, kompletterade iveterig 2011-11-21 Beställare Kristiastad kommu Aders Magusso Joha Gomér Lars Nyström Atkis Simo Radahl, Atkis Eli

Läs mer

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården

Hamnbanan Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobangården Järvägsutredig med miljökosekvesbeskrivig Hambaa Göteborg Dubbelspår Eriksbergsmotet - Pölsebobagårde Utställigshadlig 2011-03-04 Yta för bild eller möster Titel: Järvägsutredig Hambaa Göteborg dele Eriksbergsmotet

Läs mer

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad

Detaljplan Ekedal södra. Behovsbedömning 1/5. Sektor samhällsbyggnad 1/5 Sektor samhällsbyggad Datum Beteckig 2015-02-10 PLAN.2014.19 Plaehete Hadläggare Jey Olausso Detaljpla Ekedal södra Behovsbedömig Förslag Geomföradet av plaförslaget bedöms ite medföra ågo betydade

Läs mer

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28

Ångfärjan eller Oceanpiren? Stadsbyggnadsförvaltningen Inledande lokaliseringsstudie av kongress/hotel center i centrala Helsingborg 2008-04-28 Ågfärja eller Oceapire? Stadsbyggadsförvalti Iledade lokaliserigsstudie av kogress/hotel ceter i cetrala Helsigborg 2008-04-28 Bakgrud Utredigar som ligr till uderlag för Stadsbyggadsförvaltis iledade

Läs mer

Bilaga 1 Schematisk skiss

Bilaga 1 Schematisk skiss Bilaga 1 Schematisk skiss Kalkylbilaga till PM fördjupig JU140 2010-02-01 Baverket Norrbotiabaa Järvägsutredig 140 Dele läsgräse AC/BD - Piteå Bilaga 12 till PM Fördjupigg JU140 Iehållsförteckig Sida 1

Läs mer

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014

MARKNADSPLAN Kungälvs kommun 2010-2014 MARKNADSPLAN Kugälvs kommu 2010-2014 Fastställd av KF 2010-06-17 1 Iehåll Varför e markadspla? 3 Mål och syfte 4 Markadsförutsättigar 5 Processer, styrig och orgaisatio 6 Politisk styrig 7 Politisk styrig,

Läs mer

Parkeringsplatser i Älmhult centrum

Parkeringsplatser i Älmhult centrum Uppdragsr: 14939 1 (3) PM Parkerigs i Älmhult cetrum L:\13\Älmhult\14 939 IKEA mm\-wspuppdrag\3_dokumet\3_pm\pm Parkerig.doc Mall: Allmä - Ståede - 23.dot ver 1. 211-9-13 Uppdragsasvarig: Bo Lidelöf WSP

Läs mer

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen

Så här kommer byggherren och entreprenören överens om energianvändningen Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Så här kommer byggherre och etrepreöre överes om eergiavädige Sveby står för Stadardisera och verifiera eergiprestada i byggader och är ett

Läs mer

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm

Saltsjötunneln. Saltsjötunneln i korthet. Bil- och tunnelbanelänken för östra Östra Stockholm Saltsjötuel i korthet uelbaa till Nacka geom att Blå lije förlägs frå Kugsträdgårde. Norra läke och Södra läke kyts ihop med e tuel uder Saltsjö. Ett sammahållet projekt ger samordigsvister och stordriftsfördelar

Läs mer

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25

Markanvisningsavtal för och försäljning av fastigheten Gesällen 25 TJÄNSTSKRIVLS Hadläggare atum Äredebeteckig Johaa Kidqvist -05- KS /05 50 Kommufullmäktige Markavisigsavtal för och försäljig av fastighete Gesälle 5 Förslag till beslut Kommufullmäktige godkäer förslag

Läs mer

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet

tullinge FLEMINGSBERG TULLINGE Kommunens avsikter för Tullinge som helhet tullige VILLASTAD r be e tri Tulligesjö e äg v gs FLEMINGSBERG Ka TRÄDGÅRDSSTAD Nib ble väg e PARKHEM 10 BERG Tullige är e attraktiv plats i Stockholmsregioe att bo och bygga på. Tullige är också de del

Läs mer

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad.

2015-10-22. Ca 415.000m 3 = 600.000 ton. Masshantering Sven Brodin. Dessa mängder ska Stockholms Stad transportera varje månad. Masshaterig Ca 415.000m 3 = 600.000 to Dessa mägder ska Stockholms Stad trasportera varje måad. The Capital of Scadiavia Sida 2 Till varje km väg som ska byggas behövs ytor på ca 4000m 2 för: Etablerig

Läs mer

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt

Berga köpcentrum - Djurängen - Giraffen - Stortorget - Tegelviken och omvänt - Djuräge - Giraffe - - och omvät Så här kör lije Dessa hållplatser trafikeras: (i båda riktigara) N Björkeäs Norrlide Bergavik Trafikerig på Kvarholme Fr sk rik ed sg. Ös ata ta jög ga as Sjö str Vä tra

Läs mer

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede

Slutrapport Bättre vård i livets slutskede Team : Stadsvikes VC Syfte med deltagadet i Geombrott Att öka tillite och trygghete till de vård som bedrivs i det ega hemmet för de palliativa patiete. Teammedlemmar Eva Lidström eva.lidstrom@ll.se Viktoria

Läs mer

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör

Plan för hasselmus vid Paradis, Sparsör 2010-06-28 Pla för hasselmus vid radis, Sparsör Bakgrud och syfte E pla för hasselmus har tagits fram i sambad med detaljplaeläggig av fastighet radis 1:4 i Sparsör, Borås Stad. Detaljpla syftar till att

Läs mer

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder;

För att minimera de negativa hälsokonsekvenserna av tunnelluft finns i dagsläget tre metoder; MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hälsoeffekter av tuelluft Studier idikerar att oöskade korttidseffekter, blad aat ökat atal iflammatiosmarkörer, börjar uppstå vid e expoerig som motsvaras av tuelluft

Läs mer

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum

Alptanäs Mitt i Sveriges IT-centrum Alptaäs Mitt i Sveriges IT-cetrum Fatastiskt skyltläge vid Kymligeläke! Välkomme till ett eget hus med fit skyltläge och ärhet till ature. Här möts i av e glasad etré som ibjuder till möte och utställigar.

Läs mer

Kommunstyrelsens planutskott

Kommunstyrelsens planutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Reviderad 8 jui 2015 Kommustyrelses plautskott Tid Tisdage de 9 jui 2015 kl. 10:00 Plats KS-sale, stadshuset Eligt uppdrag Aette Mellström Föredragigslista Val av protokollsjusterare

Läs mer

YTTRE CENTRUM, SÖDRA

YTTRE CENTRUM, SÖDRA TECKENFÖRKLARING Barrskog ge vä Lövskog Gräsmarker Impedimet SETHS HAGE Parker Nygata ge ä av Grö Gårdspark Sofia gata Gröig Allé sv ä ge Trädgårdar dra Sto rga Bostadsträdgårdar Ha ta lla ryd Villaträdgårdar

Läs mer

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a%

HOW TO GROW. .how to grow. .how not to grow 15 % 74a% pl a e r i gs s t r a t e g i e r f ö r h å l l b ar utveckl i g i M ar i estad.how to grow.how ot to grow Det går ite bygga hållbara miljöer, me det går att plaera och bygga miljöer som stöder och uppmutrar

Läs mer

Falkö Din«C. Göteborg C.

Falkö Din«C. Göteborg C. SltosiÄ 3//V/ [/- 2 -V/J 5 baaaktioe. Förteckig över i huvudspår befitliga med varigsmärke försedda plakoraigar (jämför Kugl. förordige 469/33) vid 1940 års utgåg. Falkö Di«C. Göteborg C. Falköpig C. -

Läs mer

Planområdets förutsättningar

Planområdets förutsättningar Plaområts förutsättigar Bjärehalvö är atursköa le av Halladsåse som sticker ut i Kattegatt. Åse bildar gräs mella ladskape Hallad och åe. Halladsåse ligger till största le i åe och sträcker sig frå Örkelljuga

Läs mer

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede.

Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjonrike alternativ på markedet. Tilpasnings-mulighetene er nesten ubegrensede. VÄSTIA DUSJROM Produsert for bevegelses hemmede, og er det mest fleksible og variasjorike alterativ på markedet. Tilpasigs-mulighetee er este ubegresede. HML Hjelpemiddel-leveradøre AS Braderudv. 90, 2015

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Måadsrapport Jauari 2015 Måadsrapport Juli 2015 Måadsrapport Februari 2015 Måadsrapport Augusti 2015 Måadsrapport Mars 2015 Måadsrapport September 2015 Måadsrapport April 2015 Måadsrapport Oktober 2015

Läs mer

Järnvägens riksintressen

Järnvägens riksintressen Järväges riksitresse STRÅK Natioell, termial Götaladsbaa Mjölby-Göteborg - x - - - - - - - x - - - - Götaladsbaa är e plaerad höghastighetsbaa mella Stockholm och Göteborg via Jököpig Nya Haparadabaa Haparada

Läs mer

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005

Föreskrift. om publicering av nyckeltal för elnätsverksamheten. Utfärdad i Helsingfors den 2. december 2005 Dr 1345/01/2005 Föreskrift om publicerig av yckeltal för elätsverksamhete Utfärdad i Helsigfors de 2. december 2005 Eergimarkadsverket har med stöd av 3 kap. 12 3 mom. i elmarkadslage (386/1995) av de

Läs mer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer

Förslag FÖRSLAG. Riktlinjer Förslag Riktlijer Övergripade riktlijer för lokaliserig Följade övergripade riktlijer gäller vid prövig av vidkraftsetablerigar. Riktlijera gäller för stora verk, 14-15 meter där gräse edåt är verk med

Läs mer

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR

BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR BASORT ÅHUS FÖRUTSÄTTNINGAR ÅHUS IDAG Åhus präglas av sitt läge vid Helgeås myig i ett kustområde med milslåga sadsträder, tallskog i ett småkuperat dyladskap och magra ägsmarker i mot lad. E tuseårig

Läs mer

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1

Duo HOME Duo OFFICE. Programmerings manual SE 65.044.20-1 Duo HOME Duo OFFICE Programmerigs maual SE 65.044.20-1 INNEHÅLL Tekiska data Sida 2 Motage Sida 3-5 Programmerig Sida 6-11 Admiistrerig Sida 12-13 Hadhavade Sida 14-16 TEKNISKA DATA TEKNISK SPECIFIKATION

Läs mer

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18

KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 KONTORSLOKAL 486M 2 STOCKHOLM LILJEHOLMSVÄGEN 18 Stora Katrieberg har ett utmärkt cityära läge precis vid vattet itill Liljeholmshame i aslutig till Marieviks kotorsområde och Liljeholmes galleria. Här

Läs mer

Förena Förbättra Förändra

Förena Förbättra Förändra Lässamordig ANDT Förea Förbättra Förädra Lässamordara för ANDT-frågor arbetar med olika förebyggade åtgärder iom alkolhol- och drogområdet. I vår lässamordarroll igår att förverkliga de politiska mål som

Läs mer

Mediaplan & företagspresentation

Mediaplan & företagspresentation 203 Mediapla & företagspresetatio Aos- och utgivigspla Tidige Fastighetsytt Om oss! Väljer du Fastighetsytt som di kaal för markadsförig och profil erig är du med i ett större sammahag och år e målgrupp

Läs mer

HAVSÖRNSVÄGEN, FAGERSJÖ FÖRSTUDIE

HAVSÖRNSVÄGEN, FAGERSJÖ FÖRSTUDIE HVSÖRNSVÄGEN, FGERSJÖ FÖRSTUDIE FÖRSTUDIE HVSÖRNSVÄGEN, FGERSJÖ FUNKI RKITEKTUR & TRÄDGÅRD EMM PETTERSSON, STOCKHOLM 00 BEFINTLIG SITUTION........9..9.9 0..0.90....9.9.9.99.. 9....9...9..9...0.00.....99..99

Läs mer

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader

Plattformshissar från Cibes Lift för alla byggnader Plattformshissar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - RELIABILITY - EXPERIENCE Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla

Läs mer

Stadsbyggande och farligt gods

Stadsbyggande och farligt gods Stadsbyggade och farligt gods Dialog-pm 2004:2 Aktualiserig av Översiktspla 2000 Malmö Stadsbyggadskotor mars 2004 Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade och farligt gods Sammafattig Dialog-pm 2004:2 Stadsbyggade

Läs mer

Ny lagstiftning från 1 januari 2011

Ny lagstiftning från 1 januari 2011 Ny lagstiftig frå 1 jauari 2011 1. Ny lag lage om allmäyttiga kommuala bostadsaktiebolag 2. Förädrigar i hyreslage De ya lagstiftige - Bakgrud Klicka här för att ädra format på uderrubrik i bakgrude q

Läs mer

HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering SEPTEMBER 2014

HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärdering SEPTEMBER 2014 HASTIGHETSGRÄNSER I HELSINGBORG - Utvärderig SEPTEMBER 2014 OMFATTNING HASTIGHETSPRINCIPER SOM UTRETTS: 50/30 km/h huvud- resp. lokalgatuätet 40/30 km/h huvud- resp. lokalgatuätet 40 km/h i hela gatuätet

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. OBSERVERA att översikte grudar sig på e iveterig, som ite är klar! Atalet ärede och urval av ärede ka komma att

Läs mer

Kompletterande utredning kring Limhamnsspåret

Kompletterande utredning kring Limhamnsspåret Kompletterade utredig krig Limhamsspåret Pp 6012 + Tillägg till plaprogram för kvartere SKOLAN, GÄDDAN m fl. i Malmö Malmö stadsbyggadskotor, mars 2009 Iehåll Bakrud Syfte Latmäe Cerealias verksamhet och

Läs mer

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor

Mätbar vetskap om nuläget och tydliga målbilder om framtiden. Genomför en INDICATOR självvärdering och nulägesanalys inom tre veckor Mätbar vetskap om uläget och tydliga målbilder om framtide Geomför e INDICATOR självvärderig och ulägesaalys iom tre veckor Självvärderig e del av dokumetatioskravet i ya skollage Skollage ställer också

Läs mer

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER

Extrem prestanda Nu utan BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Extrem prestada Nu uta BPA UPPLEV DEN FANTASTISKA STYRKAN HOS VÅRA BPA-FRIA PRODUKTER Formar för kall och varm mat BPA-fritt kommersiellt produktsortimet för livsmedelsservice Rubbermaid Commercial har

Läs mer

Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning

Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning 5. A LT E R AT I V Beskrivning av Kista korridor Inre Korridorernas namn och indelning Delen Tomteboda Solna E18 Spårområde Hagalund Kallhäll Jakobsberg Frösunda Kista Barkarby Spånga E4 Solna Sundbyberg

Läs mer

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet!

välkommen till Bröderna Lejonhjärta nyhet! yhet! Brödera Lejohjärta Illustratio Igrid Vag Nyma / Saltkråka AB välkomme till Vi har öppet alla dagar frå 20 maj till 28 augusti samt helgöppet hela september. Uder höste har vi öppet vissa veckodagar

Läs mer

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26

Tentamen 19 mars, 8:00 12:00, Q22, Q26 Avdelige för elektriska eergisystem EG225 DRIFT OCH PLANERING AV ELPRODUKTION Vårtermie 25 Tetame 9 mars, 8: 2:, Q22, Q26 Istruktioer Skriv alla svar på det bifogade svarsbladet. Det är valfritt att också

Läs mer

Plats Problem Ev. åtgärd Ansvar Gången från parkeringe n till Årby M lokalen och biblioteket Staket vid vändzoon vid. Hål i asfaltens.

Plats Problem Ev. åtgärd Ansvar Gången från parkeringe n till Årby M lokalen och biblioteket Staket vid vändzoon vid. Hål i asfaltens. Kommustyrelse Datum 1 (5) Kommuledigskotoret 2016-09-13 Välfärd Eva Carlsso, 016-710 20 87 Ateckigar frå uppföljig av trygghetsvadrig i Årby de 6 sep 2016. Närvarade: Sara Duvelid och Joha Ör plaavd, Lida

Läs mer

Utlandskyrkans krisberedskap

Utlandskyrkans krisberedskap Utladskyrkas krisberedskap hadbok för beredskapsplaerig Kyrkokasliet Uppsala Sveska kyrkas kriscetrum 2 Kotaktiformatio veska kyrka i utladet S Kyrkokasliet 751 70 Uppsala Tel. 018-16 95 00 www.sveskakyrka.se

Läs mer

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi

god stiftelsepraxis www.saatiopalvelu.fi god stiftelsepraxis SÄÄTIÖIDEN JA RAHASTOJEN NEUVOTTELUKUNTA RY DELEGATIONEN FÖR STIFTELSER OCH FONDER RF www.saatiopalvelu.fi 1 Cotets God stiftelsepraxis 1 Iledig 3 2 God stiftelsepraxis 3 Stipedier

Läs mer

TRIBECA Finansutveckling

TRIBECA Finansutveckling TRIBECA Rådgivare iom fiasiella helhetslösigar TRIBECA a s k r e i v g S f a s k r i e v g S f g g r r e e a r a r e e i i f f TRIBECA s målsättig är att bidra med råd & produkter som hela tide gör att

Läs mer

Natur, kultur och idrott CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN. Vätterosen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR.

Natur, kultur och idrott CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN. Vätterosen BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. CHARLOTTENBORG VÄTTEROSEN Vätterose Natur, kultur och idrott BO BRA DÄR DU LEVER. LEV BRA DÄR DU BOR. Att bo bra är viktigt för oss och för våra hyresgäster. Vi förvaltar bostäder, skapar service och förutsättigar

Läs mer

Delen Sundbyberg Ulvsundaleden

Delen Sundbyberg Ulvsundaleden Delen Sundbyberg Ulvsundaleden Kallhäll Jakobsberg Allén Barkarby Kista Annedal Järnvägsgatan Spånga Ulriksdal Sundbyberg C Solna Sundbybergbe Tomteboda Bällstavägen Landsvägen Beskrivningen omfattar sträckan

Läs mer

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur

PORTFOLIO. Lisa Heller, Chalmers Arkitektur PORTFOLIO Lisa Heller, Chalmers Arkitektur Kadidatarbete - Highlie Hede, våre 2015 axoometri Highlie Hede är e förkroppsligad dröm om publika fuktioer itegrerade med varadra på ett öppet och dyamiskt sätt.

Läs mer

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3

Nyckeltal 2015-06-30 2014 2013 2012 2011. Hyresvärde, Mkr 1 022 996 919 903 686. Vakansgrad exklusive projekt, % 4,1 5,4 8,3 12,7 9,3 Humlegårde Fastigheter Halvårsöversikt 215 Om oss Periode i korthet Humlegårde är ett fastighetsbolag som igår i läsförsäkrigsgruppe. 19 läsförsäkrigsbolag och Läsförsäkrigar Sak äger kocere Humlegårde

Läs mer

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning

Vägen till energiklassad personal. Kurskatalog Fastighetsautomation. www.siemens.se/utbildning Väge till eergiklassad persoal Kurskatalog Fastighetsautomatio www.siemes.se/utbildig Vi ka ge er vad som krävs Fastighetsägare påverkas av EU s direktiv om byggaders eergiprestada. Ett område behadlar

Läs mer

Systemdesign fortsättningskurs

Systemdesign fortsättningskurs Systemdesig fortsättigskurs Orgaisatio Föreläsare Potus Boström Assistet? Tider mådagar och tisdagar kl. 8-10 Börjar 3.9 och slutar 16.10 Rum B3040 Orgaisatio Iga föreläsigar 24.9, 25.9, 1.10 och 2.10

Läs mer

Samtal med Karl-Erik Nilsson

Samtal med Karl-Erik Nilsson Samtal med Karl-Erik Nilsso,er Ert av Svesk Tidskrifts redaktörer, Rolf. Ertglud, itejuar här Karl-Erik Nilsso, ar kaslichej på TCO och TCO:s represetat ed i litagarfodsutredige. er e t or så å g. ). r

Läs mer

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx

Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018 Beslutad av kommunfullmäktige 201x-xx-xx Författigssamlig i Boedeutveckligsprogram för 215-218 Beslutad av kommufullmäktige 21x-xx-xx Metadata om dokumetet Boedeutveckligsprogram 215-218 Dokumettyp Kommualt styrdokumet Omfattar Kommue Kommuala

Läs mer

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport

Kvinnors arbetsmiljö. Rapport 2012:11. Tillsynsaktivitet 2012 inom regeringsuppdraget om kvinnors arbetsmiljö. Delrapport Kviors arbesmiljö Tillsysakivie 12 iom regerigsuppdrage om kviors arbesmiljö Delrappor Rappor 12:11 12-5-9 1 (9) Ehee för mäiska och omgivig Chrisia Josso, 8-73 94 18 arbesmiljoverke@av.se Delrappor Tillsysakivie

Läs mer

Välkommen hem till Strängnäs

Välkommen hem till Strängnäs Välkomme hem till Strägäs Välkomme till Brf. Boviera Strägäs Nu kommer Boviera till Strägäs. Vi bygger ett uikt gröt boede med mycket hjärta, gemeskap, glädje och trygghet. Boviera är för dig som är 55+

Läs mer

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

I SVs värld. Stenungsund Tjörn. Våren 2015. Lära något nytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast 12 I SVs värld du m o s sse av? e r t l i irke ig ett c u d e öre f Har l göra i vil er d jälp? t! v ö h Vä s Beh ågo V ill S ig t d av Hör Våre 2015 Lära ågot ytt? Se hela vårt utbud på www.sv.se/vast

Läs mer

Kollektivt bindande styre på global nivå

Kollektivt bindande styre på global nivå Iteratioell ivå Global, regioal eller mellastatlig? Allt fler viktiga politiska frågor går ite lägre att lösa på atioell ivå. Folk över hela världe berörs exempelvis av växthuseffekte. Vad fis det för

Läs mer

Folkets Parkskullen. Holmtebo. Gusum Vargbrogärdet. Ringarums Prästgård. Borg. Gryt Konvaljekullen. Öppet landskap med cykelavstånd till centrum.

Folkets Parkskullen. Holmtebo. Gusum Vargbrogärdet. Ringarums Prästgård. Borg. Gryt Konvaljekullen. Öppet landskap med cykelavstånd till centrum. Holmtebo Öppet ladskap med cykelavståd till cetrum. Rigarums Prästgård Naturära boede, cetralt i kyrkby. Folkets Parkskulle Bo ära service, atur och det glittrade havet. Kovaljekulle Attraktiva i skärgårdsära

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för konsument

Allmänna avtalsvillkor för konsument Godkäare 7.2 Kudakuta Godkät Kommuikatio Distributio Kudservice Kommuikatio, deltagade och samråd Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras av fjärrvärme Allmäa avtalsvillkor för kosumet för leveras

Läs mer

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden.

Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåne under tiden 1985-07-01 och framåt i tiden. Översikt av ouppklarade fall av dödligt våld i Skåe uder tide 1985-07-01 och framåt i tide. Översikte grudar sig på e iveterig, som hela tide är pågåede. Atalet och urval av ärede ka komma att förädras

Läs mer

Nära allt som räknas skyddat från det som stör

Nära allt som räknas skyddat från det som stör Nära allt som räkas skyddat frå det som stör LUNTMAKARGATAN 18 LUNT- MAKAR- GATAN 18 L utmakargata 18 ligger itill Tuelgata, bara 1 miut frå Sveaväges höga urbaa tempo, 3 miuter frå folklivet på Hötorget

Läs mer

Specialbygge för vattenrening

Specialbygge för vattenrening Nummer 8 okt 2010 Specialbygge för vattereig på gåg Mera TV-produktio De dövas redaktio i SVT spelar uder höste i ytterligare ett atal avsitt för barkaale i de studio ma irett i lokal A9. - Lokale och

Läs mer

Försöket med trängselskatt

Försöket med trängselskatt STATISTISKA CENTRALBYRÅN m 1(5). Nilo Trägelkatt Förlag frå Ehete för pritatitik Ehete för pritatitik förelår att å kallad trägelkatt ka täcka i KI frå och med idex aveede jauari 26. Trägelkatte ave då

Läs mer

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet?

Statistisk analys. Vilka slutsatser kan dras om populationen med resultatet i stickprovet som grund? Hur säkra uttalande kan göras om resultatet? Statistisk aalys Vilka slutsatser ka dras om populatioe med resultatet i stickprovet som grud? Hur säkra uttalade ka göras om resultatet? Mats Guarsso Tillämpad matematik III/Statistik - Sida 83 Exempel

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Asöka om projektstöd ume.et Projekt 2.1 Övergripade Asöker du för e räkig?: Nej Uppgifter om sökade Perso eller Orgaisatiosummer 5566193057 Nam UMEÅ ENERGI UMENET AB Utdeligsadress Box 224 Postummer 90105

Läs mer

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER

4. FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FUNKTIONER Eligt Naturvårdsverkets uppskattig utsätts ugefär 30 % av befolkige i Sveriges större städer för bullerivåer som överskrider riktvärdet utomhus vid bostäder, 55 db(a). I Stockholm är de adele betydligt

Läs mer

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35)

Bröderna fara väl vilse ibland (epistel nr 35) Brödera fara väl vilse ilad (epistel r 35) Text musik: Carl Michael Bellma Teor 1 8 6 Arr: Eva Toller 2008 Teor 2 6 8 Basso 1 8 6.. Basso 2 8 6 1.Brö- der - a fa - ra väl vil - se i-lad om gla - se me

Läs mer

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län

Västlänken Göteborgs Stad, Västra Götalands län Järvägspla ästläke Göteborgs Stad, ästra Götalads lä Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 itel: Samrådshadlig lägesrapport ovember 2013 Äredeummer: R2013/25920 Utgivigsdatum: ovember 2013 Utgivare:

Läs mer

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser)

KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömningen avser) KONSEKVENSANALYS 1 (5) INDIVID ALT ORGANISATION (markera vad bedömige avser) Orgaisatio Faktorer att bedöma Påverkar förädrige? Kosekves av förädrige Kosekvesbeskrivig Åtgärdsförslag Asv. sig Klart datum

Läs mer

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel.

Tidtabell. 208/209 Skellefteå - Skelleftehamn Sommar, från och med 16/6 till och med 17/8 2014. www.skelleftebuss.se Tel. Iformatio Dessa biljetter ka köpas på busse; - Ekelbiljett, ige fri övergåg till stadsbussara. - Rabattkort, rabatterade resor med ca 20 %, valfritt atal resor frå 6 resor och uppåt. - Periodkort, gäller

Läs mer

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor

Konsoliderad version av. Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkning av färdigförpackade varor Kosoliderad versio av Styrelses för ackrediterig och tekisk kotroll föreskrifter (STAFS 1993:18) om EEG-märkig av färdigförpackade varor Rubrike har dea lydelse geom (STAFS 2008:11) Ädrig iförd: t.o.m.

Läs mer

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering

Databaser - Design och programmering. Programutveckling. Programdesign, databasdesign. Kravspecifikation. ER-modellen. Begrepps-modellering Databaser desig och programmerig Desig processe ER-modellerig Programutvecklig Förstudie, behovsaalys Programdesig, databasdesig Implemetatio Programdesig, databasdesig Databasdesig Koceptuell desig Koceptuell

Läs mer

Röjning en handledning från Korsnäs Skog

Röjning en handledning från Korsnäs Skog Röjig e hadledig frå Korsäs Skog April 2010 1 Korsäs Miljöpolicy i vår verksamhet Asvarig: Begt Bruberg Giltig frå: 080507 Upplaga: r 11 Ersätter: 051121 Korsäs Skogs policyförklarig 1. Vi följer lagstiftig

Läs mer

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd

Genomsnittligt sökdjup i binära sökträd Iformatiostekologi Tom Smedsaas 10 augusti 016 Geomsittligt sökdjup i biära sökträd Detta papper visar att biära sökträd som byggs upp av slumpmässiga data är bra. Beteckigar och defiitioer Defiitio De

Läs mer

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter.

Remiss Remissvar lämnas i kolumnen Tillstyrkes term och Tillstyrkes def(inition) och eventuella synpunkter skrivs i kolumnen Synpunkter. 1(10) Svar lämat av (kommu, ladstig, orgaisatio etc.): Remiss Remissvar lämas i kolume Tillstyrkes term och Tillstyrkes (iitio) och evetuella sypukter skrivs i kolume Sypukter. Begreppe redovisas i Socialstyrelses

Läs mer

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3

Familje- juridik Här är dina rättigheter. Bostad& fastighet. Sambo eller gift? Sambo eller gift? Privata Affärers serie om. Del 3 Äkteskap& samboförhållade Huvudregel eligt sambolage är att bostad och bohag, som skaffats för Är i ekoomiskt jämställda, det vill säga har ugefär lika stora skulder eller tillgågar, har det kaske ite

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för Stationsområdet

Fördjupad översiktsplan för Stationsområdet Ade Fördjupad översiktspla för Stiosområdet Age av kommufullmäktige 2013-10-03 1 1 Fördjupad översiktspla för Stiosområdet, Västerås sd, ÖP 64 Upprätd av Sdsbygdskotoret, Västerås sd, 2013-10-03 Medverkade:

Läs mer

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat.

För rörformiga instrument, slangar och liknande krävs speciella insatser för genomspolning för att få ett fullgott resultat. Sida 1 av 6 Avisig för kvalitetssäkrig av spol- och diskdesifektorer 141203 Avisig primärvård Föremål och istrumet avsedda för flergågsbruk ska regöras och desifekteras efter avädig i e värmedesifektor.

Läs mer

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs

Plantering. en handledning från BillerudKorsnäs Platerig e hadledig frå BillerudKorsäs 26 aug 2013 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade miljömål. Vi tar häsy till verksamhetes miljöaspekter

Läs mer

DELTA-samverkan januari - april 2003

DELTA-samverkan januari - april 2003 Beställarförbudet DELTA på Hisige Tjästeutlåtade Dr 2003/17 På Hisige Sekretariatet, JJ 2003-05-27 DELTA-samverka jauari - april 2003 Jag stod och pratade med grae över staketet. Då berättade grae att

Läs mer

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader

Hisslösningar från Cibes Lift för alla byggnader Hisslösigar frå Cibes Lift för alla byggader Smarta, säkra och ekla att istallera DESIGN - PÅLITLIGHET - ERFARENHET Iehåll Om Cibes Lift 3 Kudperspektiv 4 Service och uderhåll 5 Miljöfokus 6 De lilla plattformshisse

Läs mer

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö

MTC. Förstklassig forskning och utbildning i internationell miljö Istitutioe för Mikrobiologi, Tumör- och Cellbiologi (MTC) MTC Förstklassig forskig och utbildig i iteratioell miljö Fakta om MTC Talare, moderatorer och orgaisatörer vid MTCs 15-årsjubileumssymposium på

Läs mer

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning

Sydkraft Nät AB, Tekniskt Meddelande för Jordningsverktyg : Dimensionering, kontroll och besiktning ydkraft Nät AB, Tekiskt Meddelade för Jordigsverktyg : Dimesioerig, kotroll och besiktig 2005-04-26 Författare NUT-050426-006 Krister Tykeso Affärsområde Dokumettyp Dokumetam Elkrafttekik Rapport 1(6)

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD. Nyréns Arkitektkontor PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD. Nyréns Arkitektkontor PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING GESTALTNINGSPROGRAM FÖR STATIONSOMRÅDET I VÄSTERÅS STAD PRINCIPER FÖR STADSDELENS INNEHÅLL OCH GESTALTNING SAMRÅDSHANDLING 2014-04-23 Nyrés Arkitektkotor Illustratioer: Nyrés Arkitektkotor, där ite aat

Läs mer

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts:

Webprogrammering och databaser. Begrepps-modellering. Exempel: universitetsstudier Kravspec. ER-modellen. Exempel: kravspec forts: Webprogrammerig och databaser Koceptuell datamodellerig med Etitets-Relatiosmodelle Begrepps-modellerig Mål: skapa e högivå-specifikatio iformatiosiehållet i database Koceptuell modell är oberoede DBMS

Läs mer

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge

Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Ny framsida ska komma Marco! Inbjudan till samråd 22 februari 2012 Järnvägsplan utbyggnad till dubbelspår på Roslagsbanan sträckan Tibble Visinge Bakgrund Roslagsbanan är en smalspårig järnväg för persontrafik

Läs mer

FÖRBIFART STOCKHOLM Bullernivåer jämfört med NULÄGET. MKB till detaljplan Förbifart Stockholm. 06 Övergripande miljökonsekvenser 108 (134) Häggvik

FÖRBIFART STOCKHOLM Bullernivåer jämfört med NULÄGET. MKB till detaljplan Förbifart Stockholm. 06 Övergripande miljökonsekvenser 108 (134) Häggvik E4 rro rts e MKB till detaljpla Förbifart Stockholm Hggvik e g ev j l rrt Lövs tav g e Kym lig errlag s Hju lsta g e Up ps ala e k el amra rdhea U l v su d av Haga rra Hu vu ds ta de sla rg de da u s Frö

Läs mer

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005

Förslags- och beslutsprotokoll, Måndag 31 oktober 2005 Förslags- och beslutsprotokoll, Mådag 31 oktober 2005 9.2 Full sysselsättig 9.2.1 Politiska riktlijer, iledige Tjästgörade ordförade: Ulla Lidqvist, Kogressekreterare: Begt Harju och Berit Stockhaus Sid

Läs mer

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge

Grönstrukturplan för Åstorps kommuns samhällen Åstorp, Nyvång, Hyllinge och Kvidinge Gröstrukturpla för Åstorps kommus samhälle Åstorp, Nyvåg, Hyllige och Kvidige Atage 2011-08-29 Kf 92 Gröstrukturpla 2011-1 2 - Gröstrukturpla 2011 Atage av kommufullmäktige 2011-08-29. Framtage uder våre-sommare

Läs mer

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna.

Bäckvägen EDSBERGS ENTRÉ. Sammanställning av enkätdialog, Skyttevägen. Malla Silfverstolpes väg. Baronvägen. Slottsvägen. www.sollentuna. a Kap la sba cke ber s t or Ru db e vä e yd svä e Eds Yx Da d er Slottsväe s vä Baroväe Oxest ieras v ä svä e ber eck e ä v tts ll ha evk Dr s vä a K Eds Malla Silfverstolpes vä Skytteväe Rud b e ä Sammaställi

Läs mer

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på?

SveTys. Affärskultur i Tyskland. Vad är det? Och vad ska jag tänka på? SveTys Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2 Affärskultur i Tysklad Vad är det? Och vad ska jag täka på? 2008 SveTys, Uta Schulz, Reibek 3 Iledig När ma gör affärer i Tysklad eller

Läs mer

Enkät inför KlimatVardag

Enkät inför KlimatVardag 1 Ekät iför KlimatVardag Frågora hadlar om dia förvätigar på och uppfattigar om projektet, samt om hur det ser ut i ditt/ert hushåll idag. Ekäte är uderlag för att hushållet ska kua sätta rimliga och geomförbara

Läs mer

Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun

Miljöutredning till planprogram för bostadsområde i centrala Kullavik - Sandlyckan, Kungsbacka kommun Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu 1-10-09 Miljöutredig till plaprogram för bostadsområde i cetrala Kullavik - Sadlycka, Kugsbacka kommu 1-10-09

Läs mer

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed

Örserumsviken. Förorenade områden Årsredovisning. Ansvar för sanering av förorenade områden. Årsredovisningslagen och god redovisningssed Föroreade område Årsredovisig Örserumsvike Birgit Fleig Auktoriserad revisor Sustaiability Director birgit.fleig@se.ey.com 19 september 2005 1 2 Årsredovisigslage och god redovisigssed Föroreade område

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm?

Framtidsutredningen 2007 Vad kostar det tillgängliga och trygga Stockholm? Framtidsutredige 2007 Vad kostar det tillgägliga och trygga Stockholm? I dea rapport kommer stades ekoomiska framtidsutsikter att diskuteras. Klarar stade äve fortsättigsvis av åtagadet att erbjuda e god

Läs mer