AHLQVIST & ALMQVIST. w w w. a h l q v i s t - a l m q v i s t. s e. referenser / infrastruktur CITYBANAN 2009

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "AHLQVIST & ALMQVIST. w w w. a h l q v i s t - a l m q v i s t. s e. referenser / infrastruktur CITYBANAN 2009"

Transkript

1 w w w. a h l q v i s t - a l m q v i s t. s e CITYBANAN 2009 / Member of Perspective EEIG Europea etwork of architectural practices

2 25 år med årstaberg Ahlqvist&Almqvist arkitekter AB som startades 1985 har tidigare arbetat uder ame Ahlqvist&Culjat samt Ahlqvist&Co. Företaget ägs och leds av Begt Ahlqvist och Britt Almqvist. Uder dessa 25 år har företaget medverkat i ett 30-tal projekt, frå utformig av Citytermiale och uderliggade partier av Stockholms cetral till u aktuella projekt som busstermial i Jakobsberg och y hållplats Uiversitetet på Roslagsbaa, via bl a Södra Läkes trafikplats Skärmarbrik, statioera Kugsäge och Årstaberg samt ett flertal järvägsoch vägbroar och adra trafikaläggigar. Vi har därtill medverkat i ett flertal förstudier, utredigar och plahadligar samt miljökosekvesbeskrivigar för både vägar, järvägar och termialaläggigar. Dea verksamhet har ikluderat projekt äve i Norge, Hollad och Spaie. esbogata Seda 20 år har vi haft e ledade roll i arbetet med att öka järvägskapacitete i Stockholm. Detta arbete har ikluderat det s.k. 3:e spåret samt alla de utredigar som lett fram till dages projekt Citybaa. I detta projekt har vi varir huvudasvariga för järvägsutredige med tillhörade MKB, medverkat i järvägsplae samt därefter utformat systemhadligar för statioera. F.. arbetar vi i bygghadligsskedet med detaljerade riktlijer för utformig och gestaltig av statioera, asvarar för sammaställigsritigar samt bygger 3D-modell och VR-modell till grud för iformatio och fastighetsbildig mm. Alla våra år med alla dessa projekt har förutom fackkuskap givit oss e uik erfarehet av de processer och rutier som tillämpas av Vägverket, Baverket, SL samt alla de kosulter och övriga parter vars samverka är e förutsättig för goda och ekoomiska lösigar. citybaa 3:e spåret kugsäge

3 / 1. Citybaa Stockholm 2. 3:e spåret & tidigare utredigar, Stockholm 3. Citytermiale & WTC 4. Kugsäge statio, Upplads Bro 5. Årstaberg statio, Stockholm 6. Botiabaa 7. Roslagsbaa:Uiversitetet 8. Liköpig resecetrum 9. Sudsvall resecetrum 10. Södertälje Syd 11. Helsigborg termial 12. Sköye statio, Oslo 13. Castello, Spaie 14. Geldermalse, Nederlädera 15. Jakobsbergs busstermial, Järfälla 16. Esbogata / Turebergs trafikplats, Stockholm 17. Södra Läke / Trafikplats Skärmarbrik, Stockholm 18. Kymligeläke E18, Stockholm, Solletua, Sudbyberg 19. Bro vid Globe, Stockholm 20. Norrortslede, Täby 21. Gestaltigsprogram Fortifikatiosverket 22. Stockholms cetral 23. Bro över Garsvike, Sigtua 24. Broar över Söderström, Norrström samt Riddarholmskaale, Stockholm 25. Stadsvisio Sudsvall 26. Statio Stockholm Nord 27. Hälsoväge i Flemigsberg 28. Cetraltuel i Stockholm 29. Kallhäll-Kugsäge 30. Igelstabro 31. Tegelbacke, Stockholm 32. Arladapedel, Stockholm 33. Klarastradslede, Stockholm 34. Visby, Gotlad Box , S Stockholm Peter Mydes Backe 12 Tel Fax

4 1 c i t y b a a Stockholm beställare: Baverket, regio öst asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist medarbetare: Stefa Jäder, Jörge Trollmo, Mariae Edlig, Lazar Lazic, Samuel Raitio, Lia Egertz, LarsGöra Thambert, Mattias Olsso, Sve Söderlid, Theresa Högma och Gregor Wierusz utformigsperiod: Pågåede Mella Stockholms cetral och Stockholms södra fis idag 2 järvägsspår. Dea flaskhals omöjliggör e öskad utbyggad av tågtrafike med i första had fler pedeltåg och regioaltåg. De hårt utyttjade kapacitet skapar också problem i form av förseigar. Med Citybaas 6 km låga tuel skapas två ya spår för pedel- och regioaltåg. Övrig trafik, fjärrtåg och godståg, ka dispoera de befitliga ytspåre. På Baverkets uppdrag har vi i ärmare 20 år haft e cetral roll i detta projekt som ikluderat förstudier och järvägsutredigar av e serie alterativa lösigar samt systemhadligar för projekt Citybaa. Vårt arbete har i första had avsett plaerig och utformig av de två ya statioera City och Odepla iklusive deras kopplig till befitliga tuelbaestatioer, uppgågar mm. Detta utformigs- och gestaltigsarbete fortsätter u i bygghadligsfase. Arbetet ikluderar därutöver samordigsritigar, 3D-modeller och illustratioer av hela projektet.

5 c i t y b a a

6 c i t y b a a Statio City >> Statio Odepla >>

7 2 t r e d j e s p å r e t & t i d i g a r e u t r e d i g a r Stockholm beställare: Baverket referes: Riggert Adersso asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist utredigs- och utformiigsperiod: På uppdrag av urspruglige SJ, därefter Baverket ledde respektive medverkade vi i e serie utredigar och förprojekterigar av 3:e spåret, ett ytt spår vid sida av de två befitliga geom det kulturhistoriskt käsliga stadspartiet mella Gamla Sta och Riddarholme. Vårt arbete ikluderade bl a studier av spåres geometriska apassig till befitliga byggader, gator och vägare samt förslag till detaljutformig av bl. a. ya broar, stödmurar, räcke, bullerskärmar, armaturer, platerigar mm. Efter e mycket omfattade debatt lades projektet ed och ersättes av projekt Citybaa. Cetralbro, järvägsspåre och Riddarholme frå öster efter utbyggadt >> Perspektiv av Mukbrokaje frå sydväst >> Perspektiv av Riddarholmskaale mot orr >>

8 3 c i t y t e r m i a l e & w t c Stockholm beställare: Huvfudstade, Ludbergs, SIAB etrepreör: Ludbergs/SIAB asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist medarbetare: Begt Ahlqvist, Boris Culjat, Ralph Erskie, Stefa Salamo och Aders Tegbom Program: m 2 kotor, m 2 hadel och m 2 busstermial Kotor, kommersiella lokaler samt e stor busstermial byggd ova delar av spår och plattformar vid Stockholms cetral. Projektet ikluderar äve ombyggad av delar av dea statio samt ett garage uder Östra Järvägsgata. Det geomfördes efter e markavisigstävlig uder åre i samverka mella fyra arkitektkotor på uppdrag av ett byggherrekosortium med tre delägare. Stockholm World Trade Ceter, byggades övre del, består av fyra kvarterstora sammaläkade byggader med varsi överglasad atriumgård. De största av dessa gårdar öppar sig er mot Citytermiale med sia totalt 18 ivädiga busshållplatser fördelade på två pla. Citytermiale har si etré frå Klarabergsgatsviadukte. World Trade ceter frå dea gata samt Kugsgatsviadukte Byggade har e stomme av stål med prefabricerade bjälklagselemet av betog. Fasadera är klädda med röd grait. Ivädiga fasad- och beklädadselemet i gips, glasade hissar, glastakskostruktioer mm är specialdesigade för byggade. WTC/Citytermiale var det första stora CAD-ritade projektet i Sverige.

9 4 k u g s ä g e s s t a t i o Upplads Bro beställare: SL/Baverket/SJ/Upplads-Bro kommu etrepreör: Skaska Aläggig AB asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist medarbetare: Bo Mallader och Jörge Trollmo De ya statioe i Kugsäge är plaerad och gestaltad som e itegrerad del av Kugsäges Cetrum och samhälle med e idetitet och arkitektur förakrad i platse och dess förutsättigar. Statioe betjäar pedeltåge och asluter äve till e midre busstermial samt e ifartsparkerig. Statiosaläggige utgör e del av de omfattade spårutbyggade på sträcka Kallhäll - Kugsäge, i si tur e del av de ya Mälarbaa. Vi har medverkat i plaerige på sträcka Stäket - Kugsäge samt utformat och projekterat statiosbyggad, gågbro, gågtuel och plattformar, stödmurar och bullerskydd iom Kugsäge samt viadukter och ramper för busstermial med aslutade markplaerig. Statioe ivigdes 2001.

10 5 å r s t a b e r g s t a t i o Stockholm beställare: Baverket och SL kotakt: Aders Eriksso asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist medarbetare: Sve Söderlid, David Hill, Jörge Trollmo E y statio för pedeltåge mella Stockholms södra och Älvsjö. Statioe är byggd mella befitliga spår på broara över Årstabergsväge och Årstaläke. Statiosetré och biljetthalle ås frå e y gågpassage uder spåre i bekväm aslutig till e midre busstermial samt tvärbaas hållplats Årstaberg. Statioe utförs med klikerklädda betogväggar och partier med glas och zikplåt. Taket över plattforme utförs av stål och trä. I projektet igår vidare utformig av ya spårviadukter samt stödmurar. Statioe ivigdes i jauari I sambad med utbyggade av Citybaa måste statioe kompletteras med e y spårbro för att spåre skall komma i i rätt läge till Älvsjö.

11 6 b o t i a b a a Sverige - utformig av järvägsbroar förslagsställare: Sve Söderlid och Begt Ahlqvist kotakt: Svate Berg, ledamot av tävligsjury, medarbetare: Samuel Raitio, 3D-modell och fotomotage kostruktörer: Begt-Olof Carlsso, WSP Program: Utformig av järvägsbroar utformigsperiod: 2000 tävlig: 2:a pris i allmä tävlig Utformigsförslaget blev med 2:a pris i de öppa iteratioella arkitekttävlige om Botiabaas broar, det eda belöade sveska förslaget. Bro asågs bli e typbro för Botiabaa och avädas i olika typer av miljöer. Tre platser valdes ut som exempel: över E4 i Örsköldsvik, över det öppa ladskapet i Nyåkersvike och i skogsmiljö över Öre älv. Bro är av type trågbro för att skapa ett ibyggt bullerskydd i kostruktioe och för att få lite sylig kostruktioshöjd uder spåre som ger större fritt utrymme mella broudersida och mark. << Bro över Öre älv Bro över E4 Örsköldsvik, perspektiv frå väster >>

12 7 r o s l a g s b a a : u i v e r s i t e t e t Stockholm beställare: AB Storstockholms Lokaltrafik kotakt: Jey Elvé uppdragsasvarig arkitekt: Sve Söderlid I sambad med upprustig av Roslagsbaa skall de två uvarade hållplatsera Uiversitetet och Frescati ersättas med e y hållplats som kommer att ha amet Uiversitetet. Läget för de ya hållplatse kommer att vara vid Lilla Frescativäge i aslutig till Uiversitetets T-baa. Förutom kortare gågavståd för flertalet reseärer kommer det ya läget att skapa bättre möjligheter till omstigig. Hållplatse utformas med två st 130 m låga stamplattformar och ås via gågtrappor och hissar frå Lilla Frescativäges befitliga bro över spåre. Utmed plattformara utförs stödmurar mot omgivade mark. För att aosera hållplatse utförs två glasade hisstor vid bro med ivädig belysig. Itill hissara löper breda trappor som sväger svagt, ed till plattformara. För att akyta till omgivade, både äldre och yare bebyggelse i tegel, utförs stödmurar, trappor och tekikutrymme med e beklädad av glaserat tegel. Viktiga mål för gestaltige har varit tillgäglighet, trygghetsaspekter, orieterbarhet, och desig. Tvärsektio >>

13 8 i f r a s t r u k t u r l i k ö p i g -Resecetrum beställare Liköpigs stad KONTAKT: Jörge Haslum, asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist medverkade arkitekt: Sve Söderlid Förslag till ytt resecetrum i Liköpig med plats för ya spår och utökad busstrafik och service. Förslaget bygger på att busstrafike och e termialhall placeras ovaför järväge och plattformara, med korta och effektiva omstigigsvägar mella olika trafikslag. Liköpigs stad har seare valt att satsa på e y statio i ytt läge. Utsitt fasad >> ABC 231 FASAD MOT JÄRNVÄGSGATAN SEKTION GENOM BUSSTERMINAL MOT NORDVÄST T VÄRSEKTION GENOM RESECENTRUM MOT NORDVÄST Elevatioer och sektioer >> FASAD MOT SYDÖST

14 9 s u d s v a l l r e s e c e t r u m -Stadsvisio i Sudsvall beställare: Sudsvall Kommu KONTAKT: Aders Bohli asvariga arkitekter: Begt Ahlqvist, Britt Almqvist och Sve Söderlid medarbetare: Nico va Geldere, Samuel Raitio, Suiva Vikig och Lia Egertz Iom rame för uppdraget Stadsvisio Sudsvall utformade A&A e helt y koceptlösig för järväges sträckig geom Sudsvall iklusive ett ytt resecetrum. Förslaget bygger på att spåre säks frå de befitliga bagårde (som bevaras) till e y statio med resecetrum vid Esplaade i ett halv edsäkt läge och därefter vidare i tuel uder de gator därspåre idag korsar i pla. Förslaget huvuddrag har legat till grud för de järvägsutredig och vidare bearbetig som därefter har följt. Perspektiv resecetrum >> << Fågelperspektiv resecetrum

15 10 s ö d e r t ä l j e s y d -Statio Södertälje Syd samarbetsparter: NCC beställare SJ och Södertälje kommu referes: Håka Johasso, Jerhuse asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist utformigsperiod: 1991 Markavisigstävlig avseede y statio med omgivade ybebyggelse och. Förslaget förordades av beställare som dock ite kom till ågot för dem tillfredsställade utfall i de ekoomiska förhadligara med vår samarbetsparter. Vårt statiosförslags huvuddispositio låg dock till grud för de lösig som sedermera realiserades av aa etrepreör och arkitekt. Övrig vid tide plaerad bebyggelse har ite realiserats.

16 11 h e l s i g b o r g t e r m i a l -Statio och förjetermial i Helsigborg beställare Diös, Kullebergs, ByggPaul asvarig arkitekter: Begt Ahlqvist, Boris Culjat. Ahlqvist&Culjat arkitekter i samarbete med Cotekto arkitekter Helsigborg. hadläggade arkitekt: Britt Almqvist utformigsperiod:1988 Förslag till y statio, färjetermial, iklusive hotell mm samt omgivade trafikytor. Projektet utvecklades tillsammas med vår beställare iom rame för e markavisigstävlig och förordades för si plaerig och utformig. Dock valdes slutlige ett aat kosortium med ett aat förslag som sedermera realiserades.

17 12 s k ö y e s t a t i o -Ombyggad av järvägsstatio mm på Sköye, Oslo beställare: NSB/Citadel Holdig AS/Åke Larsso byggare asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist i samarbete med Birger Heyerdahl Arkitektskap, Oslo utformigsperiod: 1998 Idéförslag till utformig av statio Sköye väster om Oslo iklusive aslutade trafikytor mm. Projektet gräsade till e plaerad stor yexploaterig som av ekoomiska skäl aldrig geomfördes i plaerad form. Statioe är seare ombyggd med aa utformig.

18 13 c a s t e l l o Järvägsstatio mm i Castello, Spaie beställare RENFE asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist samt arkitekt Atoio Velez-Catrai, Madrid Förslag till utformig av y statio med omgivade trafikytor i Castello vid spaska östkuste orr om Valecia som belöades med 2:a pris i allmä arkitektävlig. utformigsperiod: 1996

19 14 g e l d e r m a l s e -Ombyggad av järvägsstatio mm i Geldermalse, Hollad beställare: -Geldermalses kommu referes: Pieter va der Hulle asvarig arkitekt: Ralph Erskie, Begt Ahlqvist samt Britt Almqvist iom kosortiet AGeMT (Ahlqvist, Gracie, el Midai, Tovatt) utformigsperiod: 1998 Geldermalse är e större järvägskut på lije mella Utrecht och Maastricht. Statioe har två låga och breda plattformar. På uppdrag av kommue utförde vi e förstudie som ikluderade y statiosetré och etréplats med agörig, busshållplatser, parkerig, cykelparkerig samt aslutade bebyggelse. Ädrade politiska förutsättigar gjorde att projektet ite utvecklades vidare.

20 15 j a k o b s b e r g s b u s s t e r m i a l Järfälla beställare: AB Storstockholms Lokaltrafik kotakt: Peder Ohlis uppdragsasvarig arkitekt: Sve Söderlid övriga kosulter: Tyrés AB Jakobsbergs busstermial har uder e lägre tid varit i behov av upprustig. I sambad med att besked kommit om lokaliserig av ya järvägsspår itill termiale plaerar SL att omvadla aläggige till e dockigstermial. A&A har tagit fram ett första förslag som preseterats för kommue. Förslaget bygger på att e y uppgåg med rulltrappor och hissar skapas till e klimatskyddad termialhall med med resadeservice i e attraktiv miljö. Termialbyggade ges e represetativ sida mot Järfälla väge och skapar också e etré till järväg och Cetrum. Vy frå Järfällaväge >> Iteriör termialhall mot orr >>

21 16 e s b o g a t a / t u r e b e r g s t r a f i k p l a t s Stockholm beställare: Exploaterigskotoret Stockholm kotakt: Aders Nyberg, WSP, asvarig arkitekt: Sve Söderlid Kostruktio: Catrie Söderström, Carlbro Ladskap: Aders Falk, Carlbro utformigsperiod / plaerad byggstart: 2004/2008 I sambad med stadsutvecklig i Kista med ya bostäder förlägs Esbogata med e bro över Turebergslede och vidare geom e bergtuel söderut för att avlasta Hastaväge. Uppdraget omfattar gestaltig av e ca 250 m låg vägbro och ågot kortare gc-bro samt utformig av tuelmyigar till bergtuel. Vägbro utformas med e mjukt välvd tvärsektio. Ur dea sektio skärs lägsgåede valv med e elliptisk profil. Skärige mella dessa sektioer ger bro e kraftfull och dyamisk rytm. GC-bro rör sig med e friare lijeförig och ges e elliptisk tvärsektio som visuellt rör sig som e lättare raka i förhållade till vägbro. För att markera skillade mella broara utförs gc-bro ifärgad med titadioxid som ger betoge e ljusare kulör. Vägbro uder uppbyggad >> De ya vägbro och gåg-cykelbro frå orr >>

22 e s b o g a t a / t u r e b e r g s t r a f i k p l a t s Stockholm

23 17 s ö d r a l ä k e / t r a f i k p l a t s s k ä r m a r b r i k Stockholm beställare: Vägverket KONTAKT: Mats Broma, Vägverket, broarkitekt: Sve Söderlid, Begt Ahlqvist och Britt Almqvist kostruktio: Christer Johasso, Grotmij AB ladskap: Aders Falk, Grotmij AB utformigsperiod: utformigsperiod / BYGGNADSperiod: / Projektet omfattar i- och utfarter till Södra läke, e säkig av Nyäsväge samt e överdäckig itill Globe med e trafiklösig utvecklad av oss i samverka med Stockholm kosult. Trafikplatse har e cirkulatiosplats i ivå med de korsade Eskedeväge/Sofieludsväge samt koppligar mella Nyäsväge, Södra läke och alla aslutade lokalgator. Mella rampera expoeras stora vertikala stödmurar av betog delvis med horisotella profiler i e rostbru kulör och e koboltblå klikerprofil. Överdäckige vid Globe utförs i vitfärgat betog med gulglaserat kliker i samma kulör som byggadera vid Globe. Överdäckige kostrueras med ett jordlager djupt og för trädplaterig. Trafikplatse färdigställs 2005.

24 18 k y m l i g e l ä k e e 18 Stockholm, Solletua, Sudbyberg beställare: Vägverket KONTAKT: Mats Broma, Vägverket, brogestaltig: Sve Söderlid och Begt Ahlqvist, Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB kostruktio: Georg Faehlma, Grotmij AB ladskap: Britt Matsso och Aders Falck, Grotmij AB mkb: Sve Söderlid utformigsperiod / BYGGNADSperiod: 1996 Vägutredige omfattar e utbyggad av Kymligeläke frå Igelbäcke i väster till E4 i öster. Väge ges e stadard som möjliggör att E18 leds på Kymligeläke. Nya plaskilda trafikplatser skapas vid Ärvige och E4. Vägutredige föreslår också e y förbidelse frå E4 trafikplats till Solletua på e 300 m låg y bro över järväge ed till Solletuaväge. I E4 trafikplats skapas direkta av- och påfarter på mark och på tre ya broar som är mella 170 och 200 m låga. Broara utformas som lådbalksbroar med ett osymmetriskt tvärsitt som ger e dyamisk karaktär. I Ärvige trafikplats skapas e y cirkulatiosplats uder e y 170 m låg vägbro som utformas med ett stort atal slaka stålpelare för att samspela med trädplaterige i utblicke mot ladskapet. Bro vid Kista trafikplats >>

25 19 b r o v i d g l o b e Stockholm beställare: Vägverket KONTAKT: Mats Broma, Vägverket, broarkitekt: Sve Söderlid, Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB kostruktio: Christer Johasso, Grotmij AB ladskapsarkitekt: Aders Falk & Britt Mattso, Grotmij AB mkb: Sve Söderlid, Ahlqvist & Almqvist Arkitekter AB utformigsperiod / BYGGNADSperiod: / I sambad med byggatioe av Södra Läke säktes Nyäsväge på e sträcka frå Gamla Eskede till Söderstadio. Vid Globe behövde de gågtuel som gick uder Nyäsväge ersättas. Lösige blev e bred bro som utgör e förlägig av Globetorget och har kapacitet att rymma de stora folkmägder som strömmar ut frå areora i området. Bro som är 65 m låg och hela 40 m bred är utformad som ett tråg som uder markbeläggige har ett meterdjupt jordlager för att möjliggöra trädplaterig. Bros katbalk och skyddsräcke är utformad för att ge ett solitt uttryck och för att maskera de kostruktioshöjd som plaeterigskrave ställer. Bro är färgad ljusgrå för att asluta till Globeområdets färgskala.

26 20 o r r o r t s l e d e Täby, Norrortslede, Löttigetuel - Utformig av tuelmyigar beställare: NCC referes: Ola Daleke uppdragsasvarig arkitekt: Sve Söderlid övriga kosulter: Grotmij AB Som stöd i utformige av Löttiigetuel som igår i Norrortslede medverkade Ahlqvist & Almqvist med utformig av tuelmyigar, och vissa delar av tueliteriöre. Utformige baserades på gestaltigsprogrammet som framtagits av Grotmij.

27 21 g e s t a l t i g s p r o g r a m fortifikatiosverket - Gestaltigsprogram för: Malme, Liköpig Berga, Haige del av Bodes gariso Roeby flygflottilj Kugsäges gariso samt del av Karlsborgs gariso beställare: Fortifikatiosverket geom Aasaga Jase asvariga arkitekter: Begt Ahlqvist, Nico va Geldere och Sve Söderlid period: Fortifikatiosverket bygger, äger, uderhåller och förvaltar huvuddele av Försvarets byggader, aläggigar och markområde. I detta arbete utgör de gestaltigsprogram som verket låter utarbeta värdefulla istrumet. Gestaltigsprogram är plahadligar som till ledig för ibladade parter; Försvaret verket kommu lässtyrelse, redovisar riktlijer och ramverk för ybebyggelse, bevarade, uderhåll och kompletterig av befitlig bebyggelse och vegetatio mm. I flertalet av totalt 6 gestaltigsprogram vi utarbetat åt Fortifikatiosverket igår äve förslag till riktlijer för iter trafikförig samt utformig och belysig av vägar och parkerigs- och ragerigsytor. Karlsborg - Karta utveckligsstrategi Campusområdet >> Bode - Översiktskarta befitlig belysig:: ihägade dele av K0106-området >> Bode - Karta utveckligsstrategi >>

28 22 s t o c k h o l m s c e t r a l -Trapphus och skärmtak på Stockholms cetral beställare: SJ fastigheter respektive SIAB referes: Stefa Hammar resp Tor Gustavsso asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist hadläggare: Adreas Löroth utformigsperiod: 1996 resp 1997 Två midre projekt föraledda av att Arladabaa övertagit plattform 1 på Stockholms cetral och att därmed Uppsalatåge flyttat till plattform 2 och 3. På uppdrag av SJ fastigheter projekterade vi två trapphus med hiss frå ädara av plattform 2 respektive 3 upp till Kugsbro. De extremt smala plattformara i kombiatio med gällade säkerhetsormer för avståd till kotaktledig mm krävde e mycket speciell utformig. Trapphuse har u ersatts av ya ibyggda i seare uppförd kotorsbyggad. På uppdrag av SIAB som företrädare för kosortiet Arladabaa projekterade vi också ett skärmtak för taxistatioe utmed Östra Järvägsgata i aslutig till Arladapedels etré. Trapphus >> Skärmtak >>

29 23 b r o ö v e r g a r s v i k e Sigtua beställare: Vägverket asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist ladskapsarkitekt: Thomas Saxgård, Ladskapslaget utformigsperiod: 1993 På uppdrag av Vägverket studerade vi bros utformig och relatio till si omgivig i syfte att upprätta ett slutligt program för bros läge, form och detaljerig. Studie omfattade edast de typ av stålbro som redovisades på Vägverkets prelimiära förslagshadlig. Vår studie rekommederade e miskig av bros spävidd och därmed kostruktioshöjd geom itroduktio av ytterligare ett brostöd samt e modifierig av bros och aslutade vägars lijeförig. Östra ladfästet - Exempel på alterativ bro >> Perspektivskiss exempel alterativ bro frå sydväst >> Exempel på alterativ y bro frå pukt 1 >>

30 24 b r o a r ö v e r s ö d e r s t r ö m, o r r - s t r ö m s a m t r i d d a r h o l m s k a a l e Stockholm beställare: Baverket referes: Riggert Adersso asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist och Sve Söderlid kostruktio: Reijo Carlsso utformigsperiod: Som del i arbetet med plaerige av e ytspårslösig för förstärkig av spårkapacitete geom Stockholm (det s.k. 3:e spåret) utformade vi ya järvägsbroar över Söderström och Norrström. Förslaget byggde på att befitliga 2-spårsbroar broar revs och ersattes av ya stålbroar med 3 spår samt plats för gåg- och cykeltrafik. Söderströmsbro utformades med tre lägsgåede lådbalkar av stål med tvärgåede förstyvigar som gav bro ett kraftfullt och artikulerat uttryck. Norrströmsbro utformades med öppa, bågformade balkar som i form uttryck aslöt till de ärbeläga Vasabro. Äve vägbro till Riddarholme utformades som e stålbro Perspektiv 3D-modell, Norrström >> Perspektiv, 3D-modell, Söderström >>

31 25 s ta d s v i s i o s u d s v a l l beställare: Sudsvall Kommu KONTAKT: Aders Bohli asvariga arkitekter: Begt Ahlqvist, Britt Almqvist och Sve Söderlid utformigsperiod: 2006 Idéförslag till utvecklig av cetrala Sudsvall iom rame för parallella uppdrag. E4 skär idag av ierstades kotakt med vattet och hamområdet. Äve om de plaerade högbro byggs över iloppet kommer huvuddele av trafike vara kvar och de problem de alstrar bestå. Geom att på e cetral sträcka förlägga de uvarade väge i e etappvis byggd tuel ka probleme lösas. Med detta skapas också förutsättigar för att omvadla det uvarade ham- och magasisområdet till attraktiv bostadsbebyggelse mm. Vår visio irymde äve förslag till bebyggelse och parkaläggigar mm utmed Selågerså, y bostadsbebyggelse i hame samt e framtida y sträckig av E14 orr om dea. << Perspektiv översiktspla y sträckig för e14 lägs bergfote e14 aslutig till e4 orr via bergtuel e4 överdäckas e4 förläggs i tuel i ire hame e14 aslutig till e4 syd via bergsgata e4+e14 samförläggs i läget för uvarade godstermial Sudsvall 2036 >>

32 26 s t a t i o s t o c k h o l m o r d beställare: SJ och Baverket referes: Håka Johasso, Jerhuse asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist utformigsperiod: 1991 Förstudie till y statio och busstermial i Häggvik, Solletua avsedd att vara e ordlig pedag till Stockholm Syd i Flemigsberg. Projekte byggde på e idé att avlasta Stockholms cetral geom att låta orrgåede tåg starta i Stockholms Syd och sydgåede i Stockholm Nord. Bägge statioera skulle äve betjäa de plaerade Arladapedel. Idé övergavs seare till följd av problem med spårkapacitete geom Stockholms ierstad samt valet av ett aat kocept för byggadet av Arladapedel. Sektio >> Perspektiv >>

33 27 h ä l s o v ä g e i f l e m i g s b e r g -Ny utformig av Hälsoväge i Flemmigsberg beställare: Huddige kommu referes: Åke Adersso asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist hadläggade arkitekt: Sve Söderlid utformigsperiod: 1997 Hälsoväge är ifarte till Västra Flemmigsberg och etréväge till Karoliska uiversitetssjukhuset i Huddige, ett fleratl adra istitutioer, Flemmigsbergs cetrum samt Gratorp med ca boede. De har idag karaktäre av e motortrafikled med oklart utformade korsigar och dåliga siktförhållade. I vår idéstudie omvadlade vi Hälsoväge till e trädplaterad etrégata med breda gåg- och cykelbaor. Vår studie har stått modell för seare plaarbete avseede väge och dess agräsade bebyggelse Perspektiv översiktspla >> Perspektiv >>

34 28 c e t r a l t u e l i s t o c k h o l m -Idéstudie beställare: Baverket referes: Riggert Adersso asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist utformigsperiod: 1998 Riddarholmskommitte, som hade till uppgift att utreda 3:e spåret och dess alterativ, fastslog i slutbetäkade 1996 att Cetralbro med sim omfattade trafik hade e förödade iverka på stadsbild och miljö. Regerige gav därför Baverket och Vägverket i uppdrag att utreda e tuelförläggig av trafike på sträcka. Vår utredig, utförd i samarbete med KM aläggigstekik, visade att e tuel skulle ge stora vister för stadsmiljö me det krävdes mycket omfattade åtgärder på e låg sträcka för att få e led som kude fullfölja sia uppgifter som geomfart och ifart såväl som del av de lokala trafikätet. Perspektiv >>

35 29 k a l l h ä l l - k u g s ä g e -Dubbelspår Kallhäll Kugsäge, MKB beställare: Baverket referes: Riggert Adersso asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist utformigsperiod: 1993 Förstudie och miljökosekvesbeskrivig för spårsträcka Kallhäll Kugsäge med ya järvägsbroar, y spårsträckig över Stäkethalvö samt ytt statiosläge i Kugsäge utförd i samarbete med kostruktörer, spårtekiker, akustikkosulter och ladskapsarkitekter. Vår medverka avsåg främst utformige av statio Kugsäge. Projektet är realiserat. Perspektiv >>

36 30 i g e l s t a b r o -Estetisk förstärkig av Igelstabro beställare: Baverket referes: Miquel Girau asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist, Britt Almqvist ladskapsarkitekt: Sve-Olov Nyberg belysigsarkitekt: Aders Liljefors Igelstabro som bider samma Grödigebaa med statio Södertälje Syd röte kritik för si brutala form. Baverket ordade därför i efterhad e ibjude arkitekttävlig om estetisk förstärkig. Vårt viade förslag som edast delvis realiserats omfattade ladskapsplaerig, markplaerig i aslutig till bropelare samt belysig av bro. utformigsperiod:

37 31 t e g e l b a c k e Stockholm Cetral -kapacitetsförstärkig uppdragsgivare: Baverket, Stockholm uppdragsasvarig: Samuel Raitio kostruktio: Christer Johasso, Carl Bro byggstart: 2007 Geom att vidga spårharpa omedelbart söder om Stockholms cetral har kapacitete i detta tråga avsitt ökats frå 24 till 28 tåg per timme och riktig. Vår uppgift var att utforma de ya brodele iklusive y gåg- och cykelbaa med aslutig till Stadshuskaje samt stödmurar med mera orr om biluderfarte mella Stadshusbro och Tegelbacke. Klart våre 2007.

38 32 a r l a d a p e d e l Stockholm Cetral -Termial för Arladapedel på Stockholms cetral, programutredig uppdragsgivare: SJ och Baverket referes: Are Högberg BV, Ja G Forslud SJ asvarig arkitekt: Begt Ahlqvist Programstudie med tre alterativa lösigar av e termial för sabbtåg till Arlada irymd iom de orra dele av Stockholm cetral. Studie utgjorde del av programmet för de seare geomförda PPP-upphadlige av Arladapedel. hadläggade arkitekt: LarsGöra Thambert utformigsperiod: 1990

39 33 k l a r a s t r a d s l e d e Stockholm -Breddig av Klarastradslede uppdragsgivare: Stockholms stads gatu- och fastighetskotor referes: Pavel Huzevska, asvarig redaktör: Begt Ahlqvist illustratioer: Samuel Raitio utformigsperiod: 2004 Gatu- och fastighetskotoret gav, i samarbete med Vägverket, år 2002 fyra kosultföretag i uppdrag att utreda alterativa sätt att öka Klarastradsledes kapacitet. Vår uppgift var att, med utgågspukt frå det omfattade utredigsmaterialet sammaställa ett överskådligt beslutsuderlag där de fyra lösigara preseterades på ett likvärdigt och jämförbart sätt. Vi löste uppgifte med hjälp av överskådliga plaer och sektioer samt fotomotage och preseterade materialet i e broschyr där varje förslag gavs två uppslag.

40 3 4 i f r a s t r u k t u r v i s b y Gotlad beställare: Stadsarkitektkotoret Visby KONTAKT: Eva Werkeli utformig: Sve Söderlid och Britt Almqvist Program: Stadsplaevisio för området utaför Rigmure frå östra cetrum till Söderport bearbetig föp: 2009 RÅDHUSET Mella gat a Nyg ata grä d ra Söd väg us Ku g Mag Sch éele gata grä d Kask es Berg gräd EKORREN TJÄRKOKET Öste rväg ÄLGEN Sko lport sgat a Lejo grä d atg räd ST RÄ NG EN Elef Sch éele gata gata Mur BORGEN SKYTTEN Kajsartoret Bredgata SKÖLDEN ra Söd BÄVERN Mur gata Adel sgat a Ske ppa rgat a TRASTEN TRASTE AST N Sko lport sgat a TJÄRKOKET Mich aels HJÄLMEN Regrä d N GE BÅ Slottsba cke BACKEN Östr a Tullg Murgröa FLINTAN Ste- STENKLIVET d grä Björ räd Kä grä d Tubidaregata Ade lsga ta DOVHJORTEN OVHJORTEN Tjärkoket S:t KASKEN klivet ARKIVET Nyg ata Kyrkog ata Södra Ade lsga ta backe grä d Berggrä d Sche eleg ata Slottsb acke Kommeda tsbacke Slot tsgr äd Mich aels STOPET Kibergs plats d grä Björ GNISTAN back e PALISSADEN TET Trum peta re- S:t BERGET SKEPPAREN SLOT- Öste rväg TUNNAN Apgrä d lude Kom me dat s- SKEPPET TÄRNAN Skolporte Bloc kgrä d Slotts- Slotts- Nor ra Murg ata gräd Ha sgat a S:t Kilgräd Stra dg ata Kors gata Kors gata se rras tste Slot Blockgrä d TRÄDGÅRDEN (Magasisgrä d) backe BJÖRNEN Kvartoret Klock gräd S:T MICHAEL BÖLJAN Jäga rgata Ihre gata BOCKEN ta sga Ha parke e gsback Blekha KANNAN Pers ata keg kloc Vård RINGAREN S:t hags Blek gräd HAMMAREN TUNNBINDAREN gräd S:T PER STRANDEN Pipa rhåls trap pa Kloc kgju tare grä d STAPELN S:t Trap p- Resi des grä d Skep psbr ogrä d Österport GJUTAREN Kagjutare- d pgrä Trap HOTELLET Tullh usgr äd VÅGEN VÄPNAREN S:T HANS Skeppsbro SKATAN REPSLAGAREN Reps lagar egrä d Kryddgräd gata cke dklo Vår VÅRDKLOCKAN STÄDET RESIDENSET Häs tgat a REPET Hästgata Söd ra pla SKEPPSBRON Trap pgat a S:t Hasg ata Wallers plats S:t Has grä d STAREN Tor grä d ÖSTERTULL 5 KRÄMAREN ABBOTEN GRÅBRODERN Kro sta llgrä d KILEN KÖPMANNEN KAPELLET PENNAN BANKEN Volt ers SLÄGGAN Tu bida regata Cra mér gata Mella gata SVARTBRODERN Råds tugu grä d Häs tgata grä d KRONAN Kro sta llgrä d RIPAN VINKELN TRIANGELN ta arga Jäg Ham burg ergr äd ÖSTERMUR TORNET gata de eba Seg Volt ers SKOLAN Brem ergr äd VALUTAN HYPOTEKET plats skola Brä erig räd Doers- ta ga Ham Hampla S:t Has Tullgräd NovBÖRSEN goro dgrä d TRAFIKEN SNÄCKAN gata ems Polh Tor grä d backe Brä erig räd MEISTER LÄROVERKET torget Östra Hampla Schw eitze rgrä d ANNEXET Brem ergrä d Klit- KRUSET Smittes BUR- LABORATORN Stet tier grä d gata Stra dga ta Cervi s grä d MUSÉET BÅTEN NÄKTERGALEN Kloste rbru sgata pla pla HORNET Tage Kas erg ata gata ers Do BLEKDAMMEN KANONEN TULLEN Murga ta Södra Kloster- RådhusDubb es Ire hame Östergravar Klit grä d Norra S:TA KATARINA Dazig ergrä d KASERNEN Rysk a grä d S:ta Packhuspla Almedale Kyrkoga ta o ersg ata äge dv Stra Nygat utformigsperiod: gata Solberga Kajsarporte Södra KATTEN Östr a Byru Artilleriback e mm et SKANSEN Visborgs slott väg Palissadporte Ku g Mag us tsslot Södertorg ATTERDAG grä d HÄSTEN Visbor gsgata SÖDERTULL Skasporte LODJURET Söderport Spe gelg ata Haseg ata Jöra Wall iga ta Haq vi Östra BOKEN IGELKOTTEN Park stige Söde rväg Ku g Mag us väg MÅRDEN HAREN Klosterlude Vald ema rsga ta Valdemarskorset Klos terga ta Artill eriga ta Solberga er Ped EKEN APELN Strel owg ata Solh emsg ata MULLVADEN s väg dig Har klosterrui GETEN a rigat Meje JÄRNVÄGEN MULLVADEN Byru msg ata Hardigs väg KASTANJEN Mag asi sgat a Ader sroga ta Peder agata Solberg Artil lerig ata GIRAFFEN JÄRNVÄGEN HÄGGEN MULLVADEN Statiosparke BLÅELDEN BLÅKLOCKAN Jär vägs gata ÖSTRA KYRKOGÅRDEN N Ba gård sgat a Söderrodelle DALIAN Kape llgata Leije rgata gata ersro Ad Thot tgata Ahlqvist & Almqvist har på uppdrag av stadsarkitektkotoret i Visby gjort e utredig om området utaför rigmure i Visby. Området har idag e otydlig struktur och käetckas av stora parkerigsytor och det relativt slita Östercetrum. De uvarade strukture har si histroriska bakgrud i Sve Markelius pla frå 1934 som iebar att ma sparade breda gröa kilar av kulturladskapet i mot mure. I dag är stora delar av dea öppehet asfalterad och skapar e bred barriärskapade zo mella ytterstad och ierstad. Utaför Östercetrum och Gutavalle löper Solbergagata som har större trafikmägder ä Visbylede och ytterligare bidrar till att försämra kotakte mella ytterstad och ierstad. I utredig ges förslag på hur ytterstade skall möta ierstade på ett tydligt, vackert och fuktioellt sätt. Gravara utmed rigmure föreslås bli ett sammahägade parkstråk som bildar förgrud till mure. Utaför Gravara ges ytterstade e tydlig stadsfrot och ya läge för bostäder och kotor avisas. Geom att Solbergagata omvadlas frå geomfartsled till e urba huvudgata och de radiella stråke stärks, förbättras koatkte mella ytterstad och ierstad. Östercetrum förslås upprustas och utvidgas för att möta kokurrese frå de växade exterhadel. Geom att Östercetrum görs mer kokurreskraftig förbättras också förutsättigara för hadel iaför mure som ligger i direkt aslutig till Österport. Ett ytt sammahägade kommersiellt stråk föreslås frå Östercetrum via Adelsgata till Södercetrum vid uvarade Söderrodelle som i si tur föreslås att ersättas med e betydligt midre rodell som ger plats för y bebyggelse. Förslaget har 2009 bearbetats för de fördjupade översiktsplae för Visby. Tors gata MURGRÖNAN FUCHSIAN ra Öst ata seg Ha Artilleriparke Balde rsgat a ta éga Li VARGEN Söde rväg Frejg ata SÖDRA KYRKOGÅRDEN gata Stekuml aväg Stekumlav äg BLÅKLINTEN Balde rsgata TJUREN VESSLAN rsroade REKYLEN Gazeli usgata

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster

Slutrapport 2011-11-01 Uppdragsnummer: B303577 FÖRSTUDIE. Älmhult, bangårdsombyggnad. Yta för bild eller mönster FÖRSTUDIE Älmhult, bagårdsombyggad Slutrapport 0--0 Uppdragsummer: B0 Yta för bild eller möster Titel Förstudie Älmhult, bagårdsombyggad Utgivigsdatum 0--0 Utgivare Trafikverket Kotaktperso Maria Wedi

Läs mer

Kön spelar roll Även i arbetslivet

Kön spelar roll Även i arbetslivet Kö spelar roll Äve i arbetslivet Förord........................................ 4 5 Gederforce............ Fler kvior i fredsoperatioer 6 7 Fler kvior i ärigslivet.......... Glöm kollektivet 8 9 Geder

Läs mer

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009

FastTV.net AB (publ) Investeringsmemorandum avseende nyemission September 2009 FastTV.et AB (publ) Ivesterigsmemoradum avseede yemissio September 2009 1 FastTV090901_20 sidor.idd 1 09-09-01 16.35.11 2 Geerell iformatio Detta ivesterigsmemoradum har upprättats med aledig av de föreståede

Läs mer

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn

största Nu är det dags att avslöja vilka bank- undersökning Sveriges Årets Bankjuryn För artode året i rad utser Privata Affärer Årets Bak. Här ser du vilka baker som är bäst för just di privatekoomi. största bak- udersökig Nu är det dags att avslöja vilka baker som belöas av Privata Affärer.

Läs mer

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4

LYCKLIGT LOTTADE. På Sundby koloni kan inte ens flygplanen störa lugnet SIDAN 5 MER. Kameror vid Spånga station dröjer SIDAN 4 EN DEL AV DIREKTPRESS NYHETER Kameror vid Spåga statio dröjer SIDAN 4 NYHETER Fyda y cykel på jätteloppis NUMMER 25. 20 JUNI 26 JUNI 2015. SPORT ÅRGÅNG 1.? Det laget håller vi på i Spåga SIDAN 5 SIDAN

Läs mer

-nytt stödboende i Skellefteå

-nytt stödboende i Skellefteå yhetera NUMMER 1 2015 Deborahuset -ytt stödboede i Skellefteå Föräldrar - var ite så aiva SPIKykter på skolbesök i Vetlada Sverre Larssos fem år till stöd för LP Kompetese frå Lillvik fis kvar Bräd-udret

Läs mer

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm

Noteringsdokument med anledning av upptagande till handel av Net Entertainment NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Noterigsdokumet med aledig av upptagade till hadel av Net Etertaimet NE AB (publ) på NASDAQ OMX Stockholm Iehåll 1 Sammafattig 6 Riskfaktorer 10 Bakgrud och motiv 11 VD har ordet 12 Markadsöversikt 20

Läs mer

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari

2015/2016. Passion för lärande. Öppet hus 5 december 6 februari 2015/2016 Passio för lärade Öppet hus 5 december 6 februari Vår visio Passio för lärade Vi vill vara e plats där elever och lärare vågar. E plats där glädje, kreativitet och utvecklig är våra ledstjäror.

Läs mer

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs

Markberedning och Dikning en handledning från BillerudKorsnäs Markberedig och Dikig e hadledig frå BillerudKorsäs 1 26 aug 2013 Riktlijer för asvarsfullt skogsbruk 1. Vi följer lagstiftig och miljöcertifierigskrav. Att miljöapassa skogsbruket är vårt övergripade

Läs mer

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr

Höllviken för femtio år sedan. Pris 20 kr 412010 Pris 20 kr Höllvike för femtio år seda Käer du ige dig? Jo, trots att det är e bild frå 1960 ka vi väl käa ige oss. Femtio år är e låg tid, särskilt i Höllvike som seda dess har utvecklats frå e

Läs mer

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3

förebygg.nu Alkohol och sex UNG KREATIVITET onsdag 16 november Kombinationen alkohol och sexualitet är ett ämne som diskuteras alltför lite Sidan 3 osdag 16 ovember förebygg.u UNG KREATIVITET Vi måste hitta ett sätt att få uga att täka till ett extra varv Sidora 4-5 Alkohol och sex Kombiatioe alkohol och sexualitet är ett Effekter av förebyggade arbete

Läs mer

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge

STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY. TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrande åläge STOCKHOLM UPPLANDS VÄSBY TEGELBRUKET Stadsmässigt kvarter med blomstrade åläge Strax itill Tegelbruket fl yter Väsbyå fram, katad av ett trevligt promeadstråk. Rofyllda och väldispoerade sovrum. JM reserverar

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet, grundskolan. Stångenässkolan Redovisig av det systematiska kvalitetsarbetet, grudskola Stågeässkola 1 Presetatio av skola Stågeässkola är e F-6 skola i Brastad, Lysekils kommu. Skola har uder läsåret 2011-2012 haft i geomsitt 235,

Läs mer

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING

PHLingan. God Jul # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING PHLiga # 3 2003 IDROTTSHÖGSKOLANS KÅRTIDNING God Jul Allt om Herrmiddage IH Allstar Hockey Champioships 2004 MIKE har Borrelia Direkt frå Rigette-VM Tessa har svare Premiär för T-sida Citate vi ite vill

Läs mer

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad!

NUMMER 2 2015. Daniel fick en chans till... Jag är älskad! yhetera NUMMER 2 2015 Daiel fick e chas till... Jag är älskad! Det dolda missbruket Simoe och tjejträffe i Falkeberg Soppluch med LP-ykter Deborahuset är redo för uppdraget De bjuder bäkvärmare på kaffe

Läs mer

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN

Personalpolitik. Kommunens uppdrag. Åtta förvaltningar. Personalpolitik. Hmm. hur gör jag? EN KORT PRESENTATION AV ARBETSGIVAREN SALA KOMMUN Persoalpolitik När vi är måga som ska jobba tillsammas behöver vi alla täka till om hur vi blir överes. Hmm hur gör jag? Om telefosystemet, e-post och aat smått och gott Kommues uppdrag Bedriver Sala kommu

Läs mer

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi

Flyttning av museet räddar Cornelissällskapets ekonomi UTGIVEN AV CORNELIS VREESWIJKSÄLLSKAPET ÅRGÅNG 11 DECEMBER 2010 Flyttig av museet räddar Corelissällskapets ekoomi Lokalhyra och drift av museet i Gamla Sta kostar Corelis Vreeswijksällskapet ca 300 000

Läs mer

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland

Nordanstigarn KYSSEN. Gnarps Trä & Byggvaror. 2011 - Nr 153. Allmogemålningar i Hälsingland Nordastigar 2011 - Nr 153 24 OKT Stocka Publishig Stradväge 33, 820 74 Stocka Tel/Fax: 0650 74 13 45, 070 554 1945 E post: stop@bahhof.se Hemsida: stockapublishig.com OBS! Mausstopp Nordastigar r 154 ONSDAG

Läs mer

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning

Ett enklare. sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohandledning Ett eklare sätt att arbeta. XOR Compact 4.0 Demohadledig 1 Mer ä 12.000 ordiska företag aväder det reda. Opartiska tester utser det till markades bästa program. Facktidige Mikrodator gör det för tredje

Läs mer

Hur bildas svarta hål?

Hur bildas svarta hål? Örebro Uiversitet Akademi för aturveteskap och tekik Fysik C, 15 högskolepoäg Hur bildas svarta hål? Neutrostjäror, kaokodesatio och dess kosekveser och Miihål på jorde? Roja Höglud Aldri Hadledare: Fredrik

Läs mer

Det sista de berättar

Det sista de berättar Det sista de berättar om icest och adra sexuella övergrepp ROKS RAPPORT 1/2013 INNEHÅLL 1. INLEDNING 3 2. INCEST OCH ANDRA SEXUELLA ÖVERGREPP VAD ÄR DET? 4 2.1 Roks begrepp 4 2.2 Adra begrepp 4 2.3 Juridiska

Läs mer

Framtidens boende. nyheter 2:2012 för dig som bor hos familjebostäder. frida boisen Glamour gör oss mer kreativa

Framtidens boende. nyheter 2:2012 för dig som bor hos familjebostäder. frida boisen Glamour gör oss mer kreativa Värd yheter 2:2012 för dig om bor ho familjebotäder frida boie Glamour gör o mer kreativa ett öje att tvätta Ega tillval ökade trivel i Ket och Marie ya lägehet Framtide boede Tre röter om framtide Göteborg

Läs mer

E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län

E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län GESTALTNINGSPROGRAM TILL ARBETSPLANER FÖR E6 trafikplats Flädie & Väg 16 delen Flädie Lund Lund och Lomma Kommuner, Skåne län 2010-09-01 Objekt: 88 51112 Förord Följande gestaltningsprogram är upprättat

Läs mer

Hamburgsund. Välkommen hit - Välkommen hem! Norra Bohuslän DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT!

Hamburgsund. Välkommen hit - Välkommen hem! Norra Bohuslän DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT! 2015-2016 Hamburgsud Norra Bohuslä Välkomme hit - Välkomme hem! DIN KOMPLETTA GUIDE BO ÄTA SE GÖRA UPPLEV HAMBURGSUND ÅRET RUNT! SALTSTÄNKTA MÖTEN Ska Ni köpa eller sälja e bit av Bohuslä är vi ett bra

Läs mer

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola!

Digital pedagogik en naturlig del av framtidens skola! Rabatt om i är 2 eller fler! Digital pedagogik e aturlig del av framtides skola! Aktuell forskig och kokreta arbetssätt med fokus på ökat lärade Hur ser läradet ut i digitala miljöer och vilka är effektera?

Läs mer

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan

Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan Idéstudie, januari 2007 Vega ny pendeltågsstation på Nynäsbanan BRÖT PM 27/2006 Dnr. BRÖ 06-2007/SA30 Medverkande Banverket Östra banregionen Lars Moberg, Utredningsledare Håkan Berell, Samhällsekonom

Läs mer

zoo} zoo} Unik försäkring för din Mazda Ring 0771-44 40 06 så hjälper vi dig. folksam.se/mazda

zoo} zoo} Unik försäkring för din Mazda Ring 0771-44 40 06 så hjälper vi dig. folksam.se/mazda A2777 14-12 Foto: Adrea Lid AVSÄNDARE Mazda Motor Sverige Faktorväge 9 SE-434 37 Kugbacka B mazda motor verige r 1 2015 zoo} zoo} Uik föräkrig för di Mazda M{g{zie När du föräkrar di Mazda ho o får du

Läs mer

LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO. Allmän arkitekttävling. Vallastaden 2012-03-19

LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO. Allmän arkitekttävling. Vallastaden 2012-03-19 LINKÖPING BO & SAMHÄLLSEXPO Allmä arkitekttävli Vallatade 2012-03-19 Vilda, välia Vallatade! Det är åot med atmofäre här ute. Ja tror det är bladie. Att det är å måa olika la mäikor om lever här. Folk

Läs mer

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län

Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län Program till detaljplan Fyrspårsutbyggnad genom Hjärup Staffanstorps kommun, Skåne län GODKÄND AV KOMMUNSTYRELSEN 2013-01-28 Genomförda ändringar efter samråd Efter samrådet har följande ändringar genomförts

Läs mer

KUNGSBRO STRAND. En mångfacetterad del av Stockholm City

KUNGSBRO STRAND. En mångfacetterad del av Stockholm City KUNGSBRO RAND E mågfacetterad del av Stockholm City Kugsgat, Vasagat, Cetralstatioe... här befier du dig verklige mitt i Stockholms hjärta. EN MIX AV GENUIN KÄNSLA OCH INTERNATIONELL CITYPULS Kugsbro Strd

Läs mer