Uppdrag att utreda vissa frågor rörande lägenhetsregistret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag att utreda vissa frågor rörande lägenhetsregistret"

Transkript

1 1(10) Finansdepartementet Stockholm Uppdrag att utreda vissa frågor rörande lägenhetsregistret 1 Uppdrag enligt regeringsbeslut Statistiska centralbyrån (SCB) har enligt regeringsbeslut (Fi2007/2362) fått i uppdrag att i samråd med Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Landsting utreda möjligheterna att till lägenhetsregistret inhämta och ajourhålla uppgifter om hissförekomst på annat sätt än genom fastighetsägaren och, i förekommande fall, till vilken kostnad. 1.1 Utredningens genomförande och redovisning SCB har i enlighet med regeringsbeslutet genomfört detta uppdrag i samråd med Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Landsting. Boverket har också medverkat i utredningen. SCB redovisar uppdraget i bifogad rapport. Beslut i detta ärende har fattats av tf. generaldirektör Mats Wadman i närvaro av chefsjurist Eva Nilsson, stabschef Stina Andersson och avdelningschef Inger Eklund samt som föredragande avdelningsdirektör Kerstin Karlsson. STATISTISKA CENTRALBYRÅN Mats Wadman Kerstin Karlsson Kopia till: Lantmäteriet, Skatteverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Boverket, Posten

2 2(10) Uppdrag att utreda vissa frågor rörande lägenhetsregistret Sammanfattning Statistiska centralbyrån (SCB) har enligt regeringsbeslut (Fi2007/2362) genomfört detta uppdrag i samråd med Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Landsting. Boverket har också medverkat i utredningen. Utredningen som redovisas i denna rapport visar att det finns relativt goda möjligheter att samla in uppgifter till lägenhetsregistret om förekomst av hiss utan att behöva använda fastighetsägare som direkta uppgiftslämnare. Utredningen har undersökt vilka möjliga källor som kan finnas och kommit fram till att det med hjälp av Posten Meddelande AB bör finnas goda möjligheter att inhämta uppgifter om hissförekomst på entrénivå. Posten Meddelande AB avser att uppdatera sitt utdelningsregister med entrévisa hissuppgifter och är positiv till att dessa uppgifter förs in i lägenhetsregistret. Postens prisindikation för detta är kronor. Postens adresser uppdateras dagligen mot adressdelen i fastighetsregistret. Det arbete som startat med kommunala avstämningar mellan Lantmäteriets och Postens adressuppgifter och ambitionen hos Posten Meddelande AB att dess adresser ska överensstämma med Lantmäteriets adresser i fastighetsregistret talar också för detta. För att minimera kostnaderna bör lägenhetsregistret vara så komplett som möjligt innan uppgifter om hissförekomst förs in i lägenhetsregistret. Enligt nuvarande tidsplan kommer Lantmäteriets insamling av uppgifter till lägenhetsregistret att avslutas i mars 2010, med viss reservation för om insamlingen är möjlig att slutföra med godtagbart resultat i de kommuner som ligger långt efter med adressättningsarbetet. Efter det att lägenhetsregistret är upprättat kommer en ytterligare kvalitetshöjning att ske när folkbokföring görs på lägenhet. Folkbokföringen på lägenhet planeras vara klar i februari Ajourföring av uppgifter om hiss kan ske genom den information som fastighetsägare lämnar till kommunen i samband med om- och nybyggnad. För att kunna föra in hissuppgifter i lägenhetsregistret måste en ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister göras som innebär att lägenhetsregistret får innehålla uppgift om hiss.

3 3(10) Bakgrund Regeringen har uppdragit åt Statistiska centralbyrån att i samråd med Lantmäteriet utreda möjligheterna att till lägenhetsregistret inhämta och ajourhålla uppgifter om hissförekomst på annat sätt än genom fastighetsägaren och, i förekommande fall, till vilken kostnad. Statistiska centralbyrån ska samråda med Sveriges Kommuner och Landsting. Regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av statliga regelverk ska minska med 25 procent till 2010 ska beaktas. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december Uppgifter om hiss Enligt regeringen finns ett visst behov av information om förekomst av hiss i trappuppgång, men behovet är inte så omfattande att det väger upp svårigheterna med insamling av uppgiften från fastighetsägarna och de kostnader som är förenade med detta. År 1996 genomfördes en provverksamhet i Gävle kommun och Högalids församling i Stockholms kommun i syfte att närmare pröva möjligheterna att bygga upp ett lägenhetsregister och införa folkbokföring på lägenhet. I provverksamheten visade det sig att uppgifter om hiss sällan eller aldrig fanns i fastighetsägarnas eller fastighetsförvaltarnas administrativa register över lägenheterna. Detta komplicerar ett eventuellt uppgiftslämnande avseende uppgift om hiss. Det visade sig vidare att kostnaderna för att rätta och komplettera de uppgifter som fastighetsägarna lämnade om hiss var betydande. Möjliga källor för uppgift om hissförekomst Eftersom uppgifterna enligt regeringsuppdraget ska samlas in från andra källor än fastighetsägarna har utredningen kartlagt vilka övriga källor som kan finnas. Ett antal olika verksamheter som bedömts kunna ha uppgifter om hiss har kontaktats. Det är bland annat besiktningsföretag för hissar, Posten Meddelande AB, Bring Citymail, kommuner, SOS Alarm och Socialstyrelsen. Hos Boverket finns information om byggreglerna, när de har ändrats och information om stöd som finns och har funnits för hissinstallationer. Informationen om byggreglerna skulle tillsammans med uppgift om antal våningar i huset och när huset är byggt kunna användas för rimlighets-

4 4(10) kontroller. Regeringens uppdrag till Boverket beträffande byggnaders tekniska utformning m.m. (BETSI), kan ge en viss information om antalet hissar i flerbostadshus. Bring Citymail, SOS Alarm och Socialstyrelsen Hissregister förekommer inom SOS Alarm. Där finns flera verksamma företag. Vilket företag som har hand om en viss fastighet beror på vilket företag fastighetsägaren har avtal med. Osäkerhet råder om den information om hiss som finns får lämnas ut eftersom uppgifterna tillhör fastighetsägaren. I kontakter med Bring Citymail har inte framkommit att de har information om hiss. Bring Citymail är dessutom inte rikstäckande. Socialstyrelsen har ingen information om hissar. Kommuner Kontakter har tagits med ett antal kommuner för att höra om de har hissregister som skulle kunna användas för att föra in uppgifter om förekomst av hiss i lägenhetsregistret. Hissregister finns till vissa delar hos de tillfrågade kommunerna, men ingen av de kontaktade kommunerna har haft uppdaterade hissregister av god kvalitet. Hissbesiktningsföretag När det gäller att använda hissbesiktningsföretagen som källa för uppgift om hiss så finns ett antal faktorer som försvårar detta. Bland annat förekommer brister i täckningen. Hissbesiktningsföretagen bedömer att cirka 10 procent av hissbeståndet inte besiktigas. Det finns sex olika besiktningsföretag med register som delvis överlappar varandra, vilket försvårar matchningar mot uppgifterna i fastighetsregistrets adressdel. Fram till april 1995 fanns ett centralt register för alla hissar hos Statens Anläggningsprovning som hade monopol på alla hissbesiktningar. Efter april 1995 konkurrensutsattes systemet och för närvarande finns sex konkurrerande besiktningsföretag. Hissbesiktningsföretagen är ackrediterade/certifierade av Swedac. Kontakter har tagits med hissbesiktningsföretagen om vilka uppgifter de har i sina register och hur de bedömer möjligheten att lämna dessa uppgifter till lägenhetsregistret. Besiktningsföretagen anger att de måste ha fastighetsägarens tillstånd att lämna informationen i registren eftersom det är fastighetsägaren som äger informationen. För att få lämna uppgifter ur registren får det inte vara oförenligt med registrets syfte. Det är vidare viktigt

5 5(10) att fastställa om samhällsnyttan av att använda informationen i hissregistren till lägenhetsregistret är större än olägenheten ur integritetssynpunkt. Registren hos besiktningsföretagen innehåller information om vem som är fastighetsägare, anläggningsadress, uppställningsadress, postnummer och postort samt vissa tekniska data. Heltäckande uppgifter om hissens längd och bredd liksom dörrmått finns ej. Uppgift om fastighetsbeteckning kan finnas i vissa fall, medan uppgifter om län och kommun saknas. Personhissar, varupersonhissar med flera slag av hissar besiktigas en gång per år. Kommunen är tillsynsmyndighet och får information när det är fel på någon hiss. Det kan skilja mellan vilket företag som besiktigar hissen första gången och vilket företag som gör återbesiktningen. Ett besiktningsföretag kan göra en första besiktning åt byggföretaget, protokollet av besiktningen ges sedan till byggherren, som för de återkommande besiktningarna kan anlita ett annat besiktningsföretag. Det kan också förekomma att olika besiktningsföretag besiktigar olika hissar på samma adress. De hissar som inte är besiktigade är registrerade som inaktiva. Inaktiva hissar hos ett besiktningsföretag kan finnas som aktiva hissar hos ett annat besiktningsföretag, men det kan även förekomma att hissar inte besiktigas alls av något företag. När ägaren av en hiss säger upp avtalet med ett besiktningsföretag så finns inte information om att ägaren tecknar avtal med ett annat besiktningsföretag. Ett besiktningsföretag anger att det sparar informationen i registret i tio år. En bedömning från hissbesiktningsföretagen är att cirka 10 procent av hissbeståndet inte besiktigas även om det är fastighetsägarens skyldighet. Även Boverkets besiktningsstatistik visar att det finns personhissar som aldrig genomgår återkommande besiktning. Det finns alltså ett visst mörkertal. Att hissar inte besiktigats betyder inte att de inte underhålls av serviceföretag. Besiktningsföretagen ska skicka in uppgifter till Boverket om antalet återkommande besiktningar. Denna rapportering innehåller endast antalsuppgifter och ingen information om vilka entréer som har hiss. Registren används som arbetsregister och antalet besiktningar ska rapporteras till Boverket. Visst uppgiftslämnande sker alltså. Posten Meddelande AB Posten Meddelande AB har tillgång till ett register som innehåller en rekommenderad utdelningsordning för posten, vilket innebär att i hus med hiss delas posten ut uppifrån och ner och i hus utan hiss är ordningen den motsatta. Genom att använda informationen om utdelningsordning, det vill

6 6(10) säga på vilket våningsplan utdelningen till adressaterna börjar, skulle man kunna göra en uppskattning av var det förekommer hiss. Posten Meddelande AB räknar grovt med att man skulle kunna fånga in ungefär 80 procent av hissarna genom denna metod. Viktiga identitetsuppgifter i Postens utdelningsregister är kommun och belägenhetsadress. I registret finns även de riksnycklar som Lantmäteriet skapat och som underlättar matchningar mot Lantmäteriets register. Posten Meddelande AB har användning av registret för information och planering av postutdelning. Posten Meddelande AB avser att uppdatera sitt utdelningsregister med entrévisa hissuppgifter och är positiv till att dessa uppgifter förs in i lägenhetsregistret. Postens prisindikation avseende kostnaderna för systemutveckling och personalresurser för kartläggning av hissförekomsten är kronor. Registret planeras uppdateras löpande. För att kunna föra in hissuppgifter i lägenhetsregistret måste en ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister göras som innebär att lägenhetsregistret får innehålla uppgift om hiss. Postens adressuppgifter uppdateras dagligen via Lantmäteriets fastighetsregister, vilket bör innebära goda matchningsmöjligheter mot adresserna i fastighetsregistret. En strävan är att Postens och Lantmäteriets adressuppgifter ska överensstämma. Posten Meddelande AB och Sveriges Kommuner och Landsting har vidare inlett ett samarbete som syftar till att Posten Meddelande AB och kommunerna genom att jämföra olika adressregister, ska kunna hitta en del av de adresser som nu saknas i fastighetsregistrets adressdel. Det kommunala avstämningsarbetet mellan Postens adresser och Lantmäteriets adresser är ett mycket viktigt arbete inte bara för upprättandet av lägenhetsregistret utan även för ett eventuellt införande av uppgift om hiss i lägenhetsregistret. Posten Meddelande AB har skickat en provfil till Lantmäteriet för att pröva om Lantmäteriet kan ta emot information från Postens register. Detta håller nu på att testas och Lantmäteriets bedömning är att det fungerar bra. Ajourföring av uppgifter om hissförekomst Enligt regeringsuppdraget ska även ajourföringen göras genom andra källor än genom fastighetsägaren. Fastighetsägaren har skyldighet att till kommunen ange förekomst av hiss i samband med bygganmälan för nybyggnad och vid avsevärda förändringar. Via bygganmälan får alltså kommunen information om förekomst av hiss. Denna information bör kunna

7 7(10) föras in i lägenhetsregistret i samband med att kommunerna för in övriga uppgifter för nybyggnad och ombyggnad i lägenhetsregistret. Överensstämmande adressuppgifter är viktigt Om beslut fattas om att föra in uppgift om hiss i lägenhetsregistret så fordras förutom att få tillgång till uppgift om hiss även att den adressuppgift som finns för hissen matchar mot Lantmäteriets adressuppgift i fastighetsregistret. Det har under arbetet med att upprätta lägenhetsregistret för de första tolv kommunerna visat sig att det finns brister i adressättningen som inte märkts tidigare. För flerbostadshus är den vanligaste bristen att inte alla entréer med bostäder har fått varsin unik adress. För ett tiotal kommuner visar vidare Lantmäteriets kontroller att det för närvarande återstår ett väsentligt arbete med att fastställa adresser. I några kommuner är risken stor för att adresser inte finns fastställda i sådan tid att lägenhetsregistret kan upprättas med godtagbart resultat. I de fall adresser saknas måste kommunerna fastställa sådana, vilket kan ta tid. Efter det att lägenhetsregistret är upprättat, kommer dock många adressbrister att vara åtgärdade. En ytterligare kvalitetshöjning kommer att bli följden av folkbokföringen på lägenhet, när ytterligare kvarvarande brister kommer att uppdagas. Utifrån ovanstående erfarenheter och för att minimera kostnaderna bör ett eventuellt införande av uppgift om hiss i lägenhetsregistret göras först när lägenhetsregistret är upprättat för alla kommuner i hela landet och Skatteverket har genomfört en riksomfattande folkbokföring på lägenhet. Detta bör minimera kostnaderna. Förekomst av hiss tillgång till hiss utan att behöva gå i trappor Uppgift om hiss i entrén säger inte något om i vilken utsträckning enskilda lägenheter i en uppgång kan nås från hissen utan halvtrappor eller om hissen till exempel rymmer en rullstol. För att veta om en hiss kan användas för en rullstol fordras till exempel uppgift om längd och bredd på hissen och dörrmått. Det förekommer även hus där man måste gå i en trappa när man kommer ut ur hissen (hissens stannplan överensstämmer inte med våningsplanet för lägenheterna) eller lägenheten är belägen på en tidigare vind dit hissen inte dragits. Trappor kan också förekomma utanför entrén. Det kan även förekomma att rullstolsbundna inte utan hjälp kan använda en hiss därför att hissknappen är placerad så att den inte kan nås av rullstolsbundna. Att det inte finns någon hiss vid en entré behöver å andra sidan inte betyda att man inte har tillgång till hiss. Hiss kan finnas vid en annan entré, som man kan använda. Så kan till exempel vara fallet i loftgångshus.

8 8(10) För att verkligen veta att en boende har möjlighet att använda hiss från markplanet till lägenheten måste ett flertal liknande faktorer som enligt ovan beaktas liksom att hissuppgiften måste registreras på lägenhetsnivå. Att ta reda på och registrera detta skulle innebära ett grannlaga och omfattande insamlingsarbete, som kan ge ett mycket tveksamt kvalitetsmässigt resultat. Även om uppgiften om hissförekomst har brister på grund av att man inte kan bedöma en enskild lägenhets tillgänglighet, så är uppgiften om hissförekomst värdefull. Ändring i lagen om lägenhetsregister Nedan ges ett förslag till ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister som innebär att lägenhetsregistret får innehålla uppgift om hiss. Förslag till lag om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister Härigenom föreskrivs att 6, 9, 13 och 14 lagen (2006:378) om lägenhetsregister ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 6 Lägenhetsregistret får innehålla 1. för bostadslägenhet uppgifter om a) lägenhetsnummer, b) antal rum, c) kökstyp, d) bostadsarea, och e) lägenhetskategori, 2. för entré uppgifter om 2. för entré uppgifter om a) belägenhetsadress, och a) belägenhetsadress, b) postnummer och postort, b) postnummer och postort, och c) hiss, 3. för byggnad uppgifter om a) byggnadsnummer, b) byggnadstyp, c) byggnadskategori, d) nybyggnadsår, e) ombyggnads- eller tillbyggnadsår, f) värdeår, och g) typ av taxeringsenhet, 4. för fastighet uppgifter om a) fastighetsbeteckning, b) län, och c) fastighetsägarens juridiska form.

9 9(10) 9 Behörighet att föra in, ändra och ta bort uppgifter i lägenhetsregistret har 1. kommunen när det gäller 1. kommunen när det gäller uppgifter enligt 6 1 och uppgifter enligt 6 1, 2 c och 3 b-e, och 3 b-e, och 2. den statliga lantmäterimyndigheten. 13 Kommunen skall för varje Kommunen skall för varje bostadsbostadslägenhet i kommunen löpande lägenhet i kommunen löpande registrera ändringar och komplette- registrera ändringar och kompletteringar av de uppgifter som avses i ringar av de uppgifter som avses i 6 1 och 3 b-e. 6 1, 2 c och 3 b-e. 14 Fastighetsägaren ska lämna sådana uppgifter till kommunen som föranleder ändringar eller kompletteringar av lägenhetsregistret och som avses i d samt 3 b-e när det gäller bostadslägenhet i ett småhus, och b-e samt 3 b-e när det b-e, 2 c samt 3 b-e när det gäller övriga bostadslägenheter. gäller övriga bostadslägenheter. Om lägenhetsnummer ska fastställas för bostadslägenheten, ska fastighetsägaren också lämna förslag till sådant nummer i enlighet med föreskrifter som avses i 12. Utredningens slutsats Utredningens slutsats är att möjligheterna att med hjälp av Posten Meddelande AB inhämta uppgifter om hissförekomst på entrénivå bör vara goda. Även möjligheterna att matcha uppgifterna mot lägenhetsregistret bör vara goda eftersom Postens adresser dagligen uppdateras mot adressdelen i fastighetsregistret. Det arbete som startat med kommunala avstämningar mellan Lantmäteriets och Postens adressuppgifter och ambitionen hos Posten Meddelande AB att dess adresser ska överensstämma med Lantmäteriets adresser i fastighetsregistret talar också för detta. För att minimera kostnaderna bör lägenhetsregistret vara så komplett som möjligt innan uppgifter om hissförekomst förs in i lägenhetsregistret. Postens prisindikation avseende kostnaderna för systemutveckling och personalresurser för kartläggning av uppgift om hissförekomst är kronor. Utrymme för uppgiften om hissförekomst har reserverats i lägenhetsregistret på entrénivå. Lantmäteriet bedömer att kostnaderna för att föra in denna uppgift är starkt beroende av hur väl adresserna överensstämmer med

10 10(10) Lantmäteriets adresser i fastighetsregistret. Enligt vad som redovisats ovan finns det goda skäl att anta att denna överensstämmelse är god. För ajourföringen av uppgifter om hiss föreslås att den görs i anslutning till kommunernas kommande ordinarie löpande uppdatering av lägenhetsregistret och då utifrån uppgifter om hissförekomst som fastighetsägaren är skyldig att anmäla till kommunen i samband med bygganmälan. Detta förfaringssätt medför inte heller något extra arbete för fastighetsägarna. För att kunna föra in hissuppgifter i lägenhetsregistret måste en ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister göras som innebär att lägenhetsregistret får innehålla uppgift om hiss.

Flerbostadshus. Instruktioner för lägenhetsnumrering. Innehåll Huvudprincip 2 En huvudentré, två trapphus 3 Loftgångshus 4 7

Flerbostadshus. Instruktioner för lägenhetsnumrering. Innehåll Huvudprincip 2 En huvudentré, två trapphus 3 Loftgångshus 4 7 Flerbostadshus Instruktioner för lägenhetsnumrering Om det i en byggnad finns fler än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress ska fastighetsägaren ge varje lägenhet ett lägenhetsnummer enligt lägenhetsregistrets

Läs mer

Instruktioner för lägenhetsnumrering

Instruktioner för lägenhetsnumrering Flerbostadshus Instruktioner för lägenhetsnumrering Om det i en byggnad finns fler än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress ska fastighetsägaren ge varje lägenhet ett lägenhetsnummer enligt lägenhetsregistrets

Läs mer

Finansdepartementet 103 33 Stockholm 2009-09-07 Dnr 502-2009/2366. Förslag till ändring i förordningen (2007:108) om lägenhetsregister

Finansdepartementet 103 33 Stockholm 2009-09-07 Dnr 502-2009/2366. Förslag till ändring i förordningen (2007:108) om lägenhetsregister L A N T M Ä T E R I E T 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm 2009-09-07 Dnr 502-2009/2366 Förslag till ändring i förordningen (2007:108) om lägenhetsregister I samband med Lantmäteriets arbete med

Läs mer

Flerbostadshus. Uppgifter som ska lämnas in Så lämnar du uppgifterna Instruktioner för lägenhetsnumrering Fakta om lägenhetsregistret

Flerbostadshus. Uppgifter som ska lämnas in Så lämnar du uppgifterna Instruktioner för lägenhetsnumrering Fakta om lägenhetsregistret Flerbostadshus Uppgifter som ska lämnas in Så lämnar du uppgifterna Instruktioner för lägenhetsnumrering Fakta om lägenhetsregistret Varför ska Sverige ha ett lägenhetsregister? Riksdagen har beslutat

Läs mer

Framtidens hushålls- och bostadsstatistik

Framtidens hushålls- och bostadsstatistik Framtidens hushålls- och bostadsstatistik 2009-11-12 Konferens om den officiella statistiken Ulrika Ingelsson, insamlingsledare, Lantmäteriet Kerstin Karlsson, Statistiska centralbyrån Annika Klintefelt,

Läs mer

Lägenhetsregistret. Marianne Leckström, SKL. Presentation utifrån bilder av Per Gullberg, Lantmäteriet

Lägenhetsregistret. Marianne Leckström, SKL. Presentation utifrån bilder av Per Gullberg, Lantmäteriet Lägenhetsregistret Marianne Leckström, SKL Presentation utifrån bilder av Per Gullberg, Lantmäteriet Volymer Reglering av lägenhetsregistret Lag (2006:378) om lägenhetsregister Förordning (2007:108) om

Läs mer

Census 2011 samt ny hushålls- och bostadsstatistik

Census 2011 samt ny hushålls- och bostadsstatistik Census 2011 samt ny hushålls- och bostadsstatistik www.scb.se/hob 2011-05-05 Tomas Blomqvist FoB - Census Då: Samordnad folkräkning och bostadsräkning 1960 (1965) 1990 Statistikuppgifter blandat register

Läs mer

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN

UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN UPPGIFTER FÖR CIRKULÄR-DATABASEN Ändra ej på fältnamnen! Cirkulärnr: 10:58 Diarienr: 10/4588 Handläggare: Marianne Leckström Hans Ekholm Avdelning: Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen

Läs mer

Handbok Lägenhet Version (39)

Handbok Lägenhet Version (39) 1 (39) Handbok Lägenhet 2 (39) Innehållsförteckning Revideringsförteckning...4 1 Inledning...5 2 Författningar och regelverk...6 2.1 Lägenhetsregister... 6 2.2 Lag om lägenhetsregister (SFS 2006:378)...

Läs mer

Regeringens proposition 2015/16:141

Regeringens proposition 2015/16:141 Regeringens proposition 2015/16:141 Effektivare uppdatering av lägenhetsregistret Prop. 2015/16:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 mars 2016 Stefan Löfven Magdalena

Läs mer

Regeringens proposition 2004/05:171

Regeringens proposition 2004/05:171 Regeringens proposition 2004/05:171 En ny lag om lägenhetsregister Prop. 2004/05:171 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 maj 2005 Göran Persson Sven-Erik Österberg

Läs mer

Handbok. Ajourhållning Lägenhet. Version 10.2 1 (97) HANDBOK LÄGENHET 2015-02-10

Handbok. Ajourhållning Lägenhet. Version 10.2 1 (97) HANDBOK LÄGENHET 2015-02-10 1 (97) Handbok Ajourhållning Lägenhet 2 (97) Innehållsförteckning Revideringsförteckning... 5 1 Inledning... 6 2 Författningar och regelverk... 7 2.1 Lägenhetsregister... 7 2.2 Lag om lägenhetsregister

Läs mer

Bostadsbestånd. Statistiska centralbyrån SCBDOK (16) BO0104. Innehåll

Bostadsbestånd. Statistiska centralbyrån SCBDOK (16) BO0104. Innehåll Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (16) Bostadsbestånd 2014 BO0104 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Motion till riksdagen 2004/05:fp1241 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) med anledning av prop. 2004/05:171 En ny lag om lägenhetsregister

Motion till riksdagen 2004/05:fp1241 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) med anledning av prop. 2004/05:171 En ny lag om lägenhetsregister Sida 1 av 5 Motion till riksdagen 2004/05:fp1241 av Karin Pilsäter m.fl. (fp) med anledning av prop. 2004/05:171 En ny lag om lägenhetsregister Obs! preliminär version motionen är ej slutgranskad Förslag

Läs mer

Version 1.0

Version 1.0 Sida 1(5) Belägenhetsadress Allmänt Fastighetsregistrets Adressdel utgör basen för samhällets adressförsörjning. Bl.a. aviseras adresserna fortlöpande till Skatteverket för att användas som grund för folkbokföringen

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

Adresser i samhället. kommunernas roll. Information från projektet 3-steg i samverkan mellan kommunerna och Lantmäteriet

Adresser i samhället. kommunernas roll. Information från projektet 3-steg i samverkan mellan kommunerna och Lantmäteriet Adresser i samhället kommunernas roll Information från projektet 3-steg i samverkan mellan kommunerna och Lantmäteriet Adressen en allt viktigare nyckel i samhällets olika IT-system Aktuella och korrekta

Läs mer

Bostadsbyggnadsplaner , komplicerad rapportering och statistik

Bostadsbyggnadsplaner , komplicerad rapportering och statistik Bostadsbyggnadsplaner 2016-2030, komplicerad rapportering och statistik Konstantin Kalinichenko Rein Billström Enheten för byggande, bostäder och fastigheter Bostadsbyggnadsplaner: översikt Bostadsbyggnadsplaner

Läs mer

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort

2. Nuvarande adress om annan än den där bidrag söks Postnummer och postort Sänds till Fylls i av Stadsbyggnadskontoret STADSBYGGNADSKONTORET Ansökan om Fastighetsbeteckning bostadsanpassningsbidrag Bostadsanpassningsavdelningen Box 8314 104 20 Stockholm Tfn vxl 08-508 27 300

Läs mer

Lagrådsremiss. En ny lag om lägenhetsregister. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet.

Lagrådsremiss. En ny lag om lägenhetsregister. Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll. Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Lagrådsremiss En ny lag om lägenhetsregister Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 21 april 2005 Sven-Erik Österberg Lilian Wiklund (Finansdepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga

Läs mer

En ny lag om lägenhetsregister

En ny lag om lägenhetsregister Bostadsutskottets yttrande En ny lag om lägenhetsregister Till finansutskottet Finansutskottet har den 14 september 2005 berett bostadsutskottet tillfälle att senast den 29 september 2005 yttra sig över

Läs mer

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag?

Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidrag - hur ansöker jag? Bostadsanpassningsbidraget är ett ekonomiskt bidrag som du som har en bestående funktionsnedsättning kan söka för att anpassa din bostad. Du ansöker genom att

Läs mer

En ny lag om lägenhetsregister (prop. 2004/05:171)

En ny lag om lägenhetsregister (prop. 2004/05:171) Finansutskottets betänkande 2005/06:FiU8 En ny lag om lägenhetsregister (prop. 2004/05:171) Sammanfattning I betänkandet behandlas proposition 2004/05:171 En ny lag om lägenhetsregister, som överlämnades

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (1992:986) om statlig bostadsbyggnadssubvention; SFS 2006:1586 Utkom från trycket den 9 januari 2007 utfärdad den 21 december 2006. Regeringen

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 552614 Byggnaden - Identifikation Län Västerbotten Kommun Umeå Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Innertavle 14:4 Husnummer 2 Adress Sillviken 212 Prefix

Läs mer

Hushållens boende 2013

Hushållens boende 2013 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (11) Hushållens boende 2013 HE0111 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2001

Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2001 Ombyggnad och rivning av flerbostadshus 2001 BO0102 A. Allmänna uppgifter A.1 Ämnesområde Boende, byggande och bebyggelse A.2 Statistikområde Bostadsbyggande och ombyggnad A.3 Statistikprodukten ingår

Läs mer

Beslut om lägenhetsnummer

Beslut om lägenhetsnummer 2013-09-19 STOCKHOLMS BOX 8189 10420 STOCKHOLM Beslut om lägenhetsnummer Kommunen har tagit emot ert förslag till lägenhetsnummer. Kommunens beslut om lägenhetsnummer framgår av bifogad bilaga. Ett beslut

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: BILLINGE 3:53 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-10 Byggnadens adress: RÖSTÅNGAVÄGEN 9 24195 BILLINGE Utetemperatur: 16 C

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SAXHYTTAN 102:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-11-23 Byggnadens adress: GRANSTIGEN 2 77014 NYHAMMAR Utetemperatur: 2 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Lägenhetsnummer Informationsguide Apartment number Information guidance

Lägenhetsnummer Informationsguide Apartment number Information guidance Lägenhetsnummer Informationsguide Apartment number Information guidance Om SIS, Swedish Standards Institute SIS är en ideell medlemsförening, 200 medarbetare, med uppdrag att arbeta fram standarder. De

Läs mer

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER

LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Sammanfattning av rapport av SPF Seniorerna och Hissförbundet, november 2015 LÖNSAMT MED TILLGÄNGLIGA BOSTÄDER Inledning Allt fler äldre bor i flerbostadshus med bristande tillgänglighet och riskerar att

Läs mer

Ansökan om uppsättning av markis

Ansökan om uppsättning av markis Ansökan om uppsättning av markis Lägenhetsnummer: Namn: Adress: Majrovägen Trappa: Vi vill montera en markis på vår balkong: Montageritning bifogas: Leverantörsval: Val av markissystem: Tygtyp: Färgkod:

Läs mer

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj.

Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. 46 Information 1. Redovisningen och informationen noteras. Bygglovchef Martin Fahlman informerar om verksamheten och redovisar statistik för maj. Byggnadsnämnden föreslås notera redovisningen och informationen.

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen, SOU 2013:80

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen, SOU 2013:80 Datum Beteckning 2014-03-11 Ert datum Dnr 2014/52 Er beteckning Avdelningen för 2014-01-10 N2013/5588/ENT Datainsamling från företag och organisationer Cecilia Hertzman 019-176127, 076-722 6127 1(6) Regeringskansliet

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Förnamn Efternamn BFS 2012:xx Boverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter och allmänna råd (2007:4) om energideklaration för byggnader; Utkom från trycket

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag

Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Beslut Dnr 2008-07-02 632-2008 Eslövs Bostads AB Box 225 241 23 Eslöv Tillsyn enligt personuppgiftslagen (1998:204) användning av s.k. elektroniska nycklar hos ett bostadsbolag Datainspektionens beslut

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Gjutaregatan 14, 281 51 Hässleholm Hässleholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 660977

ENERGIDEKLARATION. Gjutaregatan 14, 281 51 Hässleholm Hässleholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 660977 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Gjutaregatan 14, 281 51 Hässleholm Hässleholms kommun Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 660977 Energiprestanda: 168 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG

ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG ANSÖKAN OM BOSTADsANPASSNINGS- BIDRAG Handlingar som ska lämnas in till kommunen - Ett (1) exemplar av ansökan - Intyg från arbetsterapeut, läkare eller annan sakkunnig om att åtgärderna är nödvändiga

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: ÄLVSBORG 101:9 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-02 Byggnadens adress: BLODBOKSGATAN 21 42674 VÄSTRA FRÖLUNDA Utetemperatur: 11

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Björsäter 12:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-06-04 Byggnadens adress: Björsäter Fallgärdet 1 54295 Mariestad Utetemperatur: 15

Läs mer

Promemorian Samordningsnummer och utländska fastighetsägare - en översyn

Promemorian Samordningsnummer och utländska fastighetsägare - en översyn REMISSYTTRANDE Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2015-01-26 Dnr 102-2014/5215 Promemorian Samordningsnummer och utländska fastighetsägare - en översyn Fi2014/ 4002 Sammanfattning Lantmäteriet

Läs mer

Minnesanteckningar från användarrådet för välfärdsstatistik, 2013-11-20

Minnesanteckningar från användarrådet för välfärdsstatistik, 2013-11-20 STATISTISKA CENTRALBYRÅN 1(5) Minnesanteckningar från användarrådet för välfärdsstatistik, 2013-11-20 Närvarande: Anna Hedborg, ordförande Daniel Waldenström, Uppsala universitet Tom Nilstierna, Socialdepartementet

Läs mer

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 1(2) Ansökan om bostadsanpassningsbidrag KOMMUNENS UPPGIFTER Diarienummer Kommunens stämpel Fastighetsbeteckning 1. Personuppgifter (den person ansökan avser) Förnamn: Efternamn: Personnummer: Adress:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: GRÄNNE 1:8 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-10-19 Byggnadens adress: PLANEN 16 51890 SANDARED Utetemperatur: 10 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LOCKETORPS-LARSTORP 2:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-12 Byggnadens adress: LOCKETORP FURUTORP 54015 VÄRING Utetemperatur:

Läs mer

Lycka till med era nya fastighetsboxar

Lycka till med era nya fastighetsboxar Lycka till med era nya fastighetsboxar Varje box är individuell och märkt med ett nummer och ett namn. Det är samma namn på boxen som står på namntavlan i trappen, det vill säga lägenhetsinnehavarens.

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TJÄRHOVET 5 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-04 Byggnadens adress: TJÄRHOVSGATAN 9 90420 UMEÅ Utetemperatur: 10 C Expert: Christer

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KÅHÖG 11:22 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-12-16 Byggnadens adress: ÄNGSVÄGEN 2 43376 JONSERED Utetemperatur: 2 C Expert: Liselotte

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SMÖGENÖN 73:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-05-23 Byggnadens adress: HAMNEN 3 45043 SMÖGEN Utetemperatur: 22 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen. Mikael Pauli (Finansdepartementet)

Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen. Mikael Pauli (Finansdepartementet) Lagrådsremiss Påminnelse vid utebliven betalning av årlig avgift enligt fastighetsmäklarlagen Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 24 maj 2017 Per Bolund Mikael Pauli (Finansdepartementet)

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FRÖSVE-TOVATORP 1:33 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-02-23 Byggnadens adress: ÅKLEBY LJUNGAGÄRDET 54191 SKÖVDE Utetemperatur: 4

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 26976

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 26976 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 548661 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Båstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Svenstorp 3:152 Husnummer 1 Adress Kabyssgränd 7A Prefix byggnadsid

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MALEVIK 1:180 Besiktningsuppgifter Datum: 2017-05-10 Byggnadens adress: EKEBACKSVÄGEN 11 42935 KULLAVIK Utetemperatur: 10 C Expert:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Altonavägen 10, Laholm Laholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energidekarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Altonavägen 10, Laholm Laholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1909 Energidekarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Altonavägen 10, 312 31 Laholm Laholms kommun Nybyggnadsår: 1909 Energidekarations-ID: 582274 Energiprestanda: 81 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

Postnummersystemet i Sverige

Postnummersystemet i Sverige Postnummersystemet i Sverige Gäller fr.o.m mars 2013 1 Postnummerrådet 2013 Postnummerrådet Innehåll 1. Inledning 3 2. Postnummerområden 3 3. Postnumrens användningsområde, 4 olika system 5 4. Administrativa

Läs mer

Riktlinjer i handboken Stockholm en stad för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss

Riktlinjer i handboken Stockholm en stad för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen. Svar på remiss Lennart Klaesson Trafikplanering 08-508 260 12 lennart.klaesson@tk.stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2010-02-08 Riktlinjer i handboken Stockholm en stad för alla. Skrivelse till kommunstyrelsen.

Läs mer

gfedc Pellets Tillägg komfortkyla 5 (19) kwh/år Energiprestanda varav el Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) 185 45 90 162 198

gfedc Pellets Tillägg komfortkyla 5 (19) kwh/år Energiprestanda varav el Referensvärde 1 (enligt nybyggnadskrav) 185 45 90 162 198 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 55531 Byggnaden - Identifikation Län Kommun Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ärnevi 2:23 Husnummer 1 Adress Ärnevilundsvägen 43 Prefix byggnadsid 1 Byggnadsid

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769614-8068. Postnummer 40032. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus)

Energideklaration. Organisationsnummer 769614-8068. Postnummer 40032. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 395509 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Eriksberg Adress c/o Riksbyggen, BOX 31060 Organisationsnummer 769614-8068 Postnummer 40032 Postort Utländsk

Läs mer

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar

Konsekvensutredning H 15. Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna råd (2011:12) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar Konsekvensutredning H 15 Ändring av Boverkets föreskrifter och allmänna

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Bruncronas Väg 20, Värmdö Värmdö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1987 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Bruncronas Väg 20, Värmdö Värmdö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1987 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bruncronas Väg 20, 139 34 Värmdö Värmdö kommun Nybyggnadsår: 1987 Energideklarations-ID: 747809 Energiprestanda: 92 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Hushållens boende 2014

Hushållens boende 2014 Statistiska centralbyrån SCBDOK 3.2 1 (12) Hushållens boende 2014 HE0111 Innehåll 0 Allmänna uppgifter... 2 0.1 Ämnesområde... 2 0.2 Statistikområde... 2 0.3 SOS-klassificering... 2 0.4 Statistikansvarig...

Läs mer

Energideklaration. Postnummer 11229. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Energideklaration. Postnummer 11229. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 500633 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Pilen Adress Wargentinsgatan 2 Personnummer/Organisationsnummer 702001-6692 Postnummer 11229 Postort

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FOTÖ 1:293 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-06-03 Byggnadens adress: SÖÖ 30 47545 FOTÖ Utetemperatur: 24 C Expert: Liselotte Larsson

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Stjärnvägen 21, 135 55 Tyresö Tyresö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2002 Energidekarations-ID: 595786

ENERGIDEKLARATION. Stjärnvägen 21, 135 55 Tyresö Tyresö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2002 Energidekarations-ID: 595786 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Stjärnvägen 21, 135 55 Tyresö Tyresö kommun Nybyggnadsår: 2002 Energidekarations-ID: 595786 Energiprestanda: 72 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Trängkårsvägen 81, 703 57 Örebro Örebro kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1944 Energideklarations-ID: 659396

ENERGIDEKLARATION. Trängkårsvägen 81, 703 57 Örebro Örebro kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1944 Energideklarations-ID: 659396 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Trängkårsvägen 81, 703 57 kommun Nybyggnadsår: 1944 Energideklarations-ID: 659396 Energiprestanda: 108 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ramsjö Ängsväg 1, 744 96 Järlåsa Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1989 Energideklarations-ID: 676617

ENERGIDEKLARATION. Ramsjö Ängsväg 1, 744 96 Järlåsa Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1989 Energideklarations-ID: 676617 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ramsjö Ängsväg 1, 744 96 Järlåsa Uppsala kommun Nybyggnadsår: 1989 Energideklarations-ID: 676617 Energiprestanda: 124 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Fyrvaktarvägen 4, 385 40 Bergkvara Torsås kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID: 668006

ENERGIDEKLARATION. Fyrvaktarvägen 4, 385 40 Bergkvara Torsås kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID: 668006 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Fyrvaktarvägen 4, 385 40 Bergkvara Torsås kommun Nybyggnadsår: 1980 Energideklarations-ID: 668006 Energiprestanda: 108 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Tallholmsvägen 3, 185 94 Vaxholm Vaxholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: 656089

ENERGIDEKLARATION. Tallholmsvägen 3, 185 94 Vaxholm Vaxholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: 656089 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Tallholmsvägen 3, 185 94 Vaxholm Vaxholms stad Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: 656089 Energiprestanda: 115 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Badhusgatan 5, 261 30 Landskrona Landskrona stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 662371

ENERGIDEKLARATION. Badhusgatan 5, 261 30 Landskrona Landskrona stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 662371 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Badhusgatan 5, 261 30 stad Nybyggnadsår: 2013 Energideklarations-ID: 662371 Energiprestanda: 70 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass C,

Läs mer

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla!

Förvalta och bygga tillgängligt boende. Bra för äldre bra för alla! Förvalta och bygga tillgängligt boende Bra för äldre bra för alla! Handen på hjärtat Vet du hur framkomligheten och tillgängligheten fungerar i dina fastigheter? Alla mår bra av att komma ut i friska luften.

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Klövervallsvägen 28, 217 63 Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: 655313

ENERGIDEKLARATION. Klövervallsvägen 28, 217 63 Malmö Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: 655313 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Klövervallsvägen 28, 217 63 Malmö Malmö stad Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: 655313 Energiprestanda: 96 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ringvägen 17, 742 93 Östhammar Östhammars kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energidekarations-ID: 586149

ENERGIDEKLARATION. Ringvägen 17, 742 93 Östhammar Östhammars kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1965 Energidekarations-ID: 586149 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ringvägen 17, 742 93 Östhammar Östhammars kommun Nybyggnadsår: 1965 Energidekarations-ID: 586149 Energiprestanda: 58 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning

Energideklaration. gfedcb Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning. Egen beteckning Energideklaration Version: Dekl.id: 2.0 538037 Byggnaden - Identifikation Län Västra Götaland Kommun Göteborg Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bö 36:20 Husnummer 1 Adress Jakobsdalsgatan 44

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOTTEN 1:245 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-11-04 Byggnadens adress: TOTTHYLLAN 31 83013 ÅRE Utetemperatur: -3 C Expert: Johan

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Arngrims Gränd 7, 754 40 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 688338

ENERGIDEKLARATION. Arngrims Gränd 7, 754 40 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 688338 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Arngrims Gränd 7, 754 40 kommun Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 688338 Energiprestanda: 153 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ölandsresan 7, 757 55 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1985 Energideklarations-ID: 684320

ENERGIDEKLARATION. Ölandsresan 7, 757 55 Uppsala Uppsala kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1985 Energideklarations-ID: 684320 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ölandsresan 7, 757 55 kommun Nybyggnadsår: 1985 Energideklarations-ID: 684320 Energiprestanda: 114 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

Föreningen kommer vidare att skriva avtal med sin systemleverantör. Leverantören kommer också att ta emot föreningens säkerhetskopior.

Föreningen kommer vidare att skriva avtal med sin systemleverantör. Leverantören kommer också att ta emot föreningens säkerhetskopior. 3 (8) Föreningen kommer att informera alla lägenhetsinnehavare. Vid ägarbyte informeras de nya lägenhetsinnehavarna fortlöpande. Information kommer också att finnas på föreningens hemsida www.brftullen.se.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KARSEGÅRDEN 6:7 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-27 Byggnadens adress: KARSEGÅRDSVÄGEN 38 43931 ONSALA Utetemperatur: 3 C Expert:

Läs mer

Regeringens proposition 2008/09:161

Regeringens proposition 2008/09:161 Regeringens proposition 2008/09:161 Ändring i lagen (2006:985) om energideklaration för byggnader tredimensionella fastigheter i byggnadskomplex med gemensamma uppvärmningssystem Prop. 2008/09:161 Regeringen

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Sannegården 82:20 Adress: Maj På Malös Gata 19, Göteborg. Radhus, uppvärmd yta (A temp): 152 m 2, byggår 2007. Värmesystem: Fjärrvärme (2007), vattenburet

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Backa 211:25 Adress: Skogaberg 15 422 49 Hisings Backa Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 149 m 2, byggår 2004. Värmesystem: Fjärrvärme, vattenburen

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LOGEN 5 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-01-25 Byggnadens adress: TALGOXEGATAN 10 70348 ÖREBRO Utetemperatur: 3 C Expert: Marcus

Läs mer

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013

Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 Sammanfattning av lägesrapport 1 mars 2013 14 myndigheter i samverkan för ett förenklat och minskat uppgiftslämnande N2013/311/ENT Sammanfattning Att förenkla vardagen för företagare skapar förutsättningar

Läs mer

Lantmäteriets promemoria Förslag om ändringar i redovisningsstrukturen för byggnader och adresser i fastighetsregistret

Lantmäteriets promemoria Förslag om ändringar i redovisningsstrukturen för byggnader och adresser i fastighetsregistret PM 2009:121 RIII (Dnr 001-968/2009) Lantmäteriets promemoria Förslag om ändringar i redovisningsstrukturen för byggnader och adresser i fastighetsregistret Remiss från Justitiedepartementet Borgarrådsberedningen

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hinderbanan 6, 415 28 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energidekarations-ID: 589877

ENERGIDEKLARATION. Hinderbanan 6, 415 28 Göteborg Göteborgs stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energidekarations-ID: 589877 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hinderbanan 6, 415 28 s stad Nybyggnadsår: 211 Energidekarations-ID: 589877 Energiprestanda: 6 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens ägare.

Läs mer

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 74191

Energideklaration. gfedcb Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning. Orsak till avvikelse Adressuppgifter är fel/saknas nmlkj Postnummer 74191 Energideklaration Version: Dekl.id: 2.1 575640 Byggnaden - Identifikation Län Uppsala Kommun Knivsta Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Ekhamn 1:2 Husnummer 1 Adress Södra Ekhamn 79 Prefix byggnadsid

Läs mer

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se

FunkiS. Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se FunkiS Funktionskontrollanterna i Sverige WWW.funkis.se Certifierade funktionskontrollanter Kommunala handläggare 1 250 medlemmar av 1 400 Vägledning OVK FARO FARO-S AV OVK Remissinstans 1 Kurser 2015

Läs mer

Energideklaration 702000-0829. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 702000-0829. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 203501 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Asken nr 12 Adress Runebergsgatan 4. C/O Östblom Personnummer/Organisationsnummer 702000-0829 Postnummer

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Clarkiavägen 6, 218 34 Bunkeflostrand Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1943 Energideklarations-ID: 609076

ENERGIDEKLARATION. Clarkiavägen 6, 218 34 Bunkeflostrand Malmö stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1943 Energideklarations-ID: 609076 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Clarkiavägen 6, 218 34 Bunkeflostrand Malmö stad Nybyggnadsår: 1943 Energideklarations-ID: 609076 Energiprestanda: 108 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Sandbäcksvägen 48, 269 72 Förslöv Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID: 684266

ENERGIDEKLARATION. Sandbäcksvägen 48, 269 72 Förslöv Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID: 684266 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Sandbäcksvägen 48, 269 72 Förslöv Båstads kommun Nybyggnadsår: 1969 Energideklarations-ID: 684266 Energiprestanda: 88 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hackåsgränd 2, Vällingby Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1953 Energideklarations-ID:

ENERGIDEKLARATION. Hackåsgränd 2, Vällingby Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1953 Energideklarations-ID: sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hackåsgränd 2, 162 64 Vällingby Stockholms stad Nybyggnadsår: 1953 Energideklarations-ID: 687920 Energiprestanda: 59 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hovshallavägen 128, 269 91 Båstad Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID: 592894

ENERGIDEKLARATION. Hovshallavägen 128, 269 91 Båstad Båstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID: 592894 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hovshallavägen 128, 269 91 Båstad Båstads kommun Nybyggnadsår: 2007 Energideklarations-ID: 592894 Energiprestanda: 81 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Hjulhusvägen 32, 291 47 Kristianstad Kristianstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 631603

ENERGIDEKLARATION. Hjulhusvägen 32, 291 47 Kristianstad Kristianstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 631603 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Hjulhusvägen 32, 291 47 s kommun Nybyggnadsår: 1970 Energideklarations-ID: 631603 Energiprestanda: 89 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]: Energiklass

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Skulptörvägen 25, 724 71 Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1986 Energideklarations-ID: 624435

ENERGIDEKLARATION. Skulptörvägen 25, 724 71 Västerås Västerås stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1986 Energideklarations-ID: 624435 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Skulptörvägen 25, 724 71 Västerås Västerås stad Nybyggnadsår: 198 Energideklarations-ID: 24435 Energiprestanda: 7 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: MENSÄTTRA 1:76 Besiktningsuppgifter Datum: 2011-05-19 Byggnadens adress: ABBORRVÄGEN 5 13236 SALTSJÖ-BOO Utetemperatur: 14

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05. Vägen till mer effektiva energideklarationer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05. Vägen till mer effektiva energideklarationer 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-03-05 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Peter Kindlund samt justitierådet Kerstin Calissendorff. Vägen till mer effektiva energideklarationer

Läs mer

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden

Rolf-Arne Söderlund. Miljö- och byggnadsnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunkontoret, Sunne, kl 13.00-16.00 Paragrafer Beslutande Ingrid Håkansson (c) Anders Folkesson (c) Arne Olsson (m), ordförande Jan G Berglund (m) Lennart Einarsson (fp) Conny Carlsson

Läs mer