Uppdrag att utreda vissa frågor rörande lägenhetsregistret

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uppdrag att utreda vissa frågor rörande lägenhetsregistret"

Transkript

1 1(10) Finansdepartementet Stockholm Uppdrag att utreda vissa frågor rörande lägenhetsregistret 1 Uppdrag enligt regeringsbeslut Statistiska centralbyrån (SCB) har enligt regeringsbeslut (Fi2007/2362) fått i uppdrag att i samråd med Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Landsting utreda möjligheterna att till lägenhetsregistret inhämta och ajourhålla uppgifter om hissförekomst på annat sätt än genom fastighetsägaren och, i förekommande fall, till vilken kostnad. 1.1 Utredningens genomförande och redovisning SCB har i enlighet med regeringsbeslutet genomfört detta uppdrag i samråd med Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Landsting. Boverket har också medverkat i utredningen. SCB redovisar uppdraget i bifogad rapport. Beslut i detta ärende har fattats av tf. generaldirektör Mats Wadman i närvaro av chefsjurist Eva Nilsson, stabschef Stina Andersson och avdelningschef Inger Eklund samt som föredragande avdelningsdirektör Kerstin Karlsson. STATISTISKA CENTRALBYRÅN Mats Wadman Kerstin Karlsson Kopia till: Lantmäteriet, Skatteverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Boverket, Posten

2 2(10) Uppdrag att utreda vissa frågor rörande lägenhetsregistret Sammanfattning Statistiska centralbyrån (SCB) har enligt regeringsbeslut (Fi2007/2362) genomfört detta uppdrag i samråd med Lantmäteriet och Sveriges Kommuner och Landsting. Boverket har också medverkat i utredningen. Utredningen som redovisas i denna rapport visar att det finns relativt goda möjligheter att samla in uppgifter till lägenhetsregistret om förekomst av hiss utan att behöva använda fastighetsägare som direkta uppgiftslämnare. Utredningen har undersökt vilka möjliga källor som kan finnas och kommit fram till att det med hjälp av Posten Meddelande AB bör finnas goda möjligheter att inhämta uppgifter om hissförekomst på entrénivå. Posten Meddelande AB avser att uppdatera sitt utdelningsregister med entrévisa hissuppgifter och är positiv till att dessa uppgifter förs in i lägenhetsregistret. Postens prisindikation för detta är kronor. Postens adresser uppdateras dagligen mot adressdelen i fastighetsregistret. Det arbete som startat med kommunala avstämningar mellan Lantmäteriets och Postens adressuppgifter och ambitionen hos Posten Meddelande AB att dess adresser ska överensstämma med Lantmäteriets adresser i fastighetsregistret talar också för detta. För att minimera kostnaderna bör lägenhetsregistret vara så komplett som möjligt innan uppgifter om hissförekomst förs in i lägenhetsregistret. Enligt nuvarande tidsplan kommer Lantmäteriets insamling av uppgifter till lägenhetsregistret att avslutas i mars 2010, med viss reservation för om insamlingen är möjlig att slutföra med godtagbart resultat i de kommuner som ligger långt efter med adressättningsarbetet. Efter det att lägenhetsregistret är upprättat kommer en ytterligare kvalitetshöjning att ske när folkbokföring görs på lägenhet. Folkbokföringen på lägenhet planeras vara klar i februari Ajourföring av uppgifter om hiss kan ske genom den information som fastighetsägare lämnar till kommunen i samband med om- och nybyggnad. För att kunna föra in hissuppgifter i lägenhetsregistret måste en ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister göras som innebär att lägenhetsregistret får innehålla uppgift om hiss.

3 3(10) Bakgrund Regeringen har uppdragit åt Statistiska centralbyrån att i samråd med Lantmäteriet utreda möjligheterna att till lägenhetsregistret inhämta och ajourhålla uppgifter om hissförekomst på annat sätt än genom fastighetsägaren och, i förekommande fall, till vilken kostnad. Statistiska centralbyrån ska samråda med Sveriges Kommuner och Landsting. Regeringens mål att företagens administrativa kostnader till följd av statliga regelverk ska minska med 25 procent till 2010 ska beaktas. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december Uppgifter om hiss Enligt regeringen finns ett visst behov av information om förekomst av hiss i trappuppgång, men behovet är inte så omfattande att det väger upp svårigheterna med insamling av uppgiften från fastighetsägarna och de kostnader som är förenade med detta. År 1996 genomfördes en provverksamhet i Gävle kommun och Högalids församling i Stockholms kommun i syfte att närmare pröva möjligheterna att bygga upp ett lägenhetsregister och införa folkbokföring på lägenhet. I provverksamheten visade det sig att uppgifter om hiss sällan eller aldrig fanns i fastighetsägarnas eller fastighetsförvaltarnas administrativa register över lägenheterna. Detta komplicerar ett eventuellt uppgiftslämnande avseende uppgift om hiss. Det visade sig vidare att kostnaderna för att rätta och komplettera de uppgifter som fastighetsägarna lämnade om hiss var betydande. Möjliga källor för uppgift om hissförekomst Eftersom uppgifterna enligt regeringsuppdraget ska samlas in från andra källor än fastighetsägarna har utredningen kartlagt vilka övriga källor som kan finnas. Ett antal olika verksamheter som bedömts kunna ha uppgifter om hiss har kontaktats. Det är bland annat besiktningsföretag för hissar, Posten Meddelande AB, Bring Citymail, kommuner, SOS Alarm och Socialstyrelsen. Hos Boverket finns information om byggreglerna, när de har ändrats och information om stöd som finns och har funnits för hissinstallationer. Informationen om byggreglerna skulle tillsammans med uppgift om antal våningar i huset och när huset är byggt kunna användas för rimlighets-

4 4(10) kontroller. Regeringens uppdrag till Boverket beträffande byggnaders tekniska utformning m.m. (BETSI), kan ge en viss information om antalet hissar i flerbostadshus. Bring Citymail, SOS Alarm och Socialstyrelsen Hissregister förekommer inom SOS Alarm. Där finns flera verksamma företag. Vilket företag som har hand om en viss fastighet beror på vilket företag fastighetsägaren har avtal med. Osäkerhet råder om den information om hiss som finns får lämnas ut eftersom uppgifterna tillhör fastighetsägaren. I kontakter med Bring Citymail har inte framkommit att de har information om hiss. Bring Citymail är dessutom inte rikstäckande. Socialstyrelsen har ingen information om hissar. Kommuner Kontakter har tagits med ett antal kommuner för att höra om de har hissregister som skulle kunna användas för att föra in uppgifter om förekomst av hiss i lägenhetsregistret. Hissregister finns till vissa delar hos de tillfrågade kommunerna, men ingen av de kontaktade kommunerna har haft uppdaterade hissregister av god kvalitet. Hissbesiktningsföretag När det gäller att använda hissbesiktningsföretagen som källa för uppgift om hiss så finns ett antal faktorer som försvårar detta. Bland annat förekommer brister i täckningen. Hissbesiktningsföretagen bedömer att cirka 10 procent av hissbeståndet inte besiktigas. Det finns sex olika besiktningsföretag med register som delvis överlappar varandra, vilket försvårar matchningar mot uppgifterna i fastighetsregistrets adressdel. Fram till april 1995 fanns ett centralt register för alla hissar hos Statens Anläggningsprovning som hade monopol på alla hissbesiktningar. Efter april 1995 konkurrensutsattes systemet och för närvarande finns sex konkurrerande besiktningsföretag. Hissbesiktningsföretagen är ackrediterade/certifierade av Swedac. Kontakter har tagits med hissbesiktningsföretagen om vilka uppgifter de har i sina register och hur de bedömer möjligheten att lämna dessa uppgifter till lägenhetsregistret. Besiktningsföretagen anger att de måste ha fastighetsägarens tillstånd att lämna informationen i registren eftersom det är fastighetsägaren som äger informationen. För att få lämna uppgifter ur registren får det inte vara oförenligt med registrets syfte. Det är vidare viktigt

5 5(10) att fastställa om samhällsnyttan av att använda informationen i hissregistren till lägenhetsregistret är större än olägenheten ur integritetssynpunkt. Registren hos besiktningsföretagen innehåller information om vem som är fastighetsägare, anläggningsadress, uppställningsadress, postnummer och postort samt vissa tekniska data. Heltäckande uppgifter om hissens längd och bredd liksom dörrmått finns ej. Uppgift om fastighetsbeteckning kan finnas i vissa fall, medan uppgifter om län och kommun saknas. Personhissar, varupersonhissar med flera slag av hissar besiktigas en gång per år. Kommunen är tillsynsmyndighet och får information när det är fel på någon hiss. Det kan skilja mellan vilket företag som besiktigar hissen första gången och vilket företag som gör återbesiktningen. Ett besiktningsföretag kan göra en första besiktning åt byggföretaget, protokollet av besiktningen ges sedan till byggherren, som för de återkommande besiktningarna kan anlita ett annat besiktningsföretag. Det kan också förekomma att olika besiktningsföretag besiktigar olika hissar på samma adress. De hissar som inte är besiktigade är registrerade som inaktiva. Inaktiva hissar hos ett besiktningsföretag kan finnas som aktiva hissar hos ett annat besiktningsföretag, men det kan även förekomma att hissar inte besiktigas alls av något företag. När ägaren av en hiss säger upp avtalet med ett besiktningsföretag så finns inte information om att ägaren tecknar avtal med ett annat besiktningsföretag. Ett besiktningsföretag anger att det sparar informationen i registret i tio år. En bedömning från hissbesiktningsföretagen är att cirka 10 procent av hissbeståndet inte besiktigas även om det är fastighetsägarens skyldighet. Även Boverkets besiktningsstatistik visar att det finns personhissar som aldrig genomgår återkommande besiktning. Det finns alltså ett visst mörkertal. Att hissar inte besiktigats betyder inte att de inte underhålls av serviceföretag. Besiktningsföretagen ska skicka in uppgifter till Boverket om antalet återkommande besiktningar. Denna rapportering innehåller endast antalsuppgifter och ingen information om vilka entréer som har hiss. Registren används som arbetsregister och antalet besiktningar ska rapporteras till Boverket. Visst uppgiftslämnande sker alltså. Posten Meddelande AB Posten Meddelande AB har tillgång till ett register som innehåller en rekommenderad utdelningsordning för posten, vilket innebär att i hus med hiss delas posten ut uppifrån och ner och i hus utan hiss är ordningen den motsatta. Genom att använda informationen om utdelningsordning, det vill

6 6(10) säga på vilket våningsplan utdelningen till adressaterna börjar, skulle man kunna göra en uppskattning av var det förekommer hiss. Posten Meddelande AB räknar grovt med att man skulle kunna fånga in ungefär 80 procent av hissarna genom denna metod. Viktiga identitetsuppgifter i Postens utdelningsregister är kommun och belägenhetsadress. I registret finns även de riksnycklar som Lantmäteriet skapat och som underlättar matchningar mot Lantmäteriets register. Posten Meddelande AB har användning av registret för information och planering av postutdelning. Posten Meddelande AB avser att uppdatera sitt utdelningsregister med entrévisa hissuppgifter och är positiv till att dessa uppgifter förs in i lägenhetsregistret. Postens prisindikation avseende kostnaderna för systemutveckling och personalresurser för kartläggning av hissförekomsten är kronor. Registret planeras uppdateras löpande. För att kunna föra in hissuppgifter i lägenhetsregistret måste en ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister göras som innebär att lägenhetsregistret får innehålla uppgift om hiss. Postens adressuppgifter uppdateras dagligen via Lantmäteriets fastighetsregister, vilket bör innebära goda matchningsmöjligheter mot adresserna i fastighetsregistret. En strävan är att Postens och Lantmäteriets adressuppgifter ska överensstämma. Posten Meddelande AB och Sveriges Kommuner och Landsting har vidare inlett ett samarbete som syftar till att Posten Meddelande AB och kommunerna genom att jämföra olika adressregister, ska kunna hitta en del av de adresser som nu saknas i fastighetsregistrets adressdel. Det kommunala avstämningsarbetet mellan Postens adresser och Lantmäteriets adresser är ett mycket viktigt arbete inte bara för upprättandet av lägenhetsregistret utan även för ett eventuellt införande av uppgift om hiss i lägenhetsregistret. Posten Meddelande AB har skickat en provfil till Lantmäteriet för att pröva om Lantmäteriet kan ta emot information från Postens register. Detta håller nu på att testas och Lantmäteriets bedömning är att det fungerar bra. Ajourföring av uppgifter om hissförekomst Enligt regeringsuppdraget ska även ajourföringen göras genom andra källor än genom fastighetsägaren. Fastighetsägaren har skyldighet att till kommunen ange förekomst av hiss i samband med bygganmälan för nybyggnad och vid avsevärda förändringar. Via bygganmälan får alltså kommunen information om förekomst av hiss. Denna information bör kunna

7 7(10) föras in i lägenhetsregistret i samband med att kommunerna för in övriga uppgifter för nybyggnad och ombyggnad i lägenhetsregistret. Överensstämmande adressuppgifter är viktigt Om beslut fattas om att föra in uppgift om hiss i lägenhetsregistret så fordras förutom att få tillgång till uppgift om hiss även att den adressuppgift som finns för hissen matchar mot Lantmäteriets adressuppgift i fastighetsregistret. Det har under arbetet med att upprätta lägenhetsregistret för de första tolv kommunerna visat sig att det finns brister i adressättningen som inte märkts tidigare. För flerbostadshus är den vanligaste bristen att inte alla entréer med bostäder har fått varsin unik adress. För ett tiotal kommuner visar vidare Lantmäteriets kontroller att det för närvarande återstår ett väsentligt arbete med att fastställa adresser. I några kommuner är risken stor för att adresser inte finns fastställda i sådan tid att lägenhetsregistret kan upprättas med godtagbart resultat. I de fall adresser saknas måste kommunerna fastställa sådana, vilket kan ta tid. Efter det att lägenhetsregistret är upprättat, kommer dock många adressbrister att vara åtgärdade. En ytterligare kvalitetshöjning kommer att bli följden av folkbokföringen på lägenhet, när ytterligare kvarvarande brister kommer att uppdagas. Utifrån ovanstående erfarenheter och för att minimera kostnaderna bör ett eventuellt införande av uppgift om hiss i lägenhetsregistret göras först när lägenhetsregistret är upprättat för alla kommuner i hela landet och Skatteverket har genomfört en riksomfattande folkbokföring på lägenhet. Detta bör minimera kostnaderna. Förekomst av hiss tillgång till hiss utan att behöva gå i trappor Uppgift om hiss i entrén säger inte något om i vilken utsträckning enskilda lägenheter i en uppgång kan nås från hissen utan halvtrappor eller om hissen till exempel rymmer en rullstol. För att veta om en hiss kan användas för en rullstol fordras till exempel uppgift om längd och bredd på hissen och dörrmått. Det förekommer även hus där man måste gå i en trappa när man kommer ut ur hissen (hissens stannplan överensstämmer inte med våningsplanet för lägenheterna) eller lägenheten är belägen på en tidigare vind dit hissen inte dragits. Trappor kan också förekomma utanför entrén. Det kan även förekomma att rullstolsbundna inte utan hjälp kan använda en hiss därför att hissknappen är placerad så att den inte kan nås av rullstolsbundna. Att det inte finns någon hiss vid en entré behöver å andra sidan inte betyda att man inte har tillgång till hiss. Hiss kan finnas vid en annan entré, som man kan använda. Så kan till exempel vara fallet i loftgångshus.

8 8(10) För att verkligen veta att en boende har möjlighet att använda hiss från markplanet till lägenheten måste ett flertal liknande faktorer som enligt ovan beaktas liksom att hissuppgiften måste registreras på lägenhetsnivå. Att ta reda på och registrera detta skulle innebära ett grannlaga och omfattande insamlingsarbete, som kan ge ett mycket tveksamt kvalitetsmässigt resultat. Även om uppgiften om hissförekomst har brister på grund av att man inte kan bedöma en enskild lägenhets tillgänglighet, så är uppgiften om hissförekomst värdefull. Ändring i lagen om lägenhetsregister Nedan ges ett förslag till ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister som innebär att lägenhetsregistret får innehålla uppgift om hiss. Förslag till lag om ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister Härigenom föreskrivs att 6, 9, 13 och 14 lagen (2006:378) om lägenhetsregister ska ha följande lydelse. Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 6 Lägenhetsregistret får innehålla 1. för bostadslägenhet uppgifter om a) lägenhetsnummer, b) antal rum, c) kökstyp, d) bostadsarea, och e) lägenhetskategori, 2. för entré uppgifter om 2. för entré uppgifter om a) belägenhetsadress, och a) belägenhetsadress, b) postnummer och postort, b) postnummer och postort, och c) hiss, 3. för byggnad uppgifter om a) byggnadsnummer, b) byggnadstyp, c) byggnadskategori, d) nybyggnadsår, e) ombyggnads- eller tillbyggnadsår, f) värdeår, och g) typ av taxeringsenhet, 4. för fastighet uppgifter om a) fastighetsbeteckning, b) län, och c) fastighetsägarens juridiska form.

9 9(10) 9 Behörighet att föra in, ändra och ta bort uppgifter i lägenhetsregistret har 1. kommunen när det gäller 1. kommunen när det gäller uppgifter enligt 6 1 och uppgifter enligt 6 1, 2 c och 3 b-e, och 3 b-e, och 2. den statliga lantmäterimyndigheten. 13 Kommunen skall för varje Kommunen skall för varje bostadsbostadslägenhet i kommunen löpande lägenhet i kommunen löpande registrera ändringar och komplette- registrera ändringar och kompletteringar av de uppgifter som avses i ringar av de uppgifter som avses i 6 1 och 3 b-e. 6 1, 2 c och 3 b-e. 14 Fastighetsägaren ska lämna sådana uppgifter till kommunen som föranleder ändringar eller kompletteringar av lägenhetsregistret och som avses i d samt 3 b-e när det gäller bostadslägenhet i ett småhus, och b-e samt 3 b-e när det b-e, 2 c samt 3 b-e när det gäller övriga bostadslägenheter. gäller övriga bostadslägenheter. Om lägenhetsnummer ska fastställas för bostadslägenheten, ska fastighetsägaren också lämna förslag till sådant nummer i enlighet med föreskrifter som avses i 12. Utredningens slutsats Utredningens slutsats är att möjligheterna att med hjälp av Posten Meddelande AB inhämta uppgifter om hissförekomst på entrénivå bör vara goda. Även möjligheterna att matcha uppgifterna mot lägenhetsregistret bör vara goda eftersom Postens adresser dagligen uppdateras mot adressdelen i fastighetsregistret. Det arbete som startat med kommunala avstämningar mellan Lantmäteriets och Postens adressuppgifter och ambitionen hos Posten Meddelande AB att dess adresser ska överensstämma med Lantmäteriets adresser i fastighetsregistret talar också för detta. För att minimera kostnaderna bör lägenhetsregistret vara så komplett som möjligt innan uppgifter om hissförekomst förs in i lägenhetsregistret. Postens prisindikation avseende kostnaderna för systemutveckling och personalresurser för kartläggning av uppgift om hissförekomst är kronor. Utrymme för uppgiften om hissförekomst har reserverats i lägenhetsregistret på entrénivå. Lantmäteriet bedömer att kostnaderna för att föra in denna uppgift är starkt beroende av hur väl adresserna överensstämmer med

10 10(10) Lantmäteriets adresser i fastighetsregistret. Enligt vad som redovisats ovan finns det goda skäl att anta att denna överensstämmelse är god. För ajourföringen av uppgifter om hiss föreslås att den görs i anslutning till kommunernas kommande ordinarie löpande uppdatering av lägenhetsregistret och då utifrån uppgifter om hissförekomst som fastighetsägaren är skyldig att anmäla till kommunen i samband med bygganmälan. Detta förfaringssätt medför inte heller något extra arbete för fastighetsägarna. För att kunna föra in hissuppgifter i lägenhetsregistret måste en ändring i lagen (2006:378) om lägenhetsregister göras som innebär att lägenhetsregistret får innehålla uppgift om hiss.

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter

Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter 2014-09-19 REMISSPROMEMORIA FI Dnr 14-726 Förslag till nya regler om information om räntan på bostadskrediter Sammanfattning Finansinspektionen föreslår nya föreskrifter och allmänna råd som innebär att

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Boverket Regeringsuppdrag Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppdrag nr 11 Energikrav i nya byggnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Uppföljning

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Felaktiga utbetalningar

Felaktiga utbetalningar PM59100 PM59008 2.1 Felaktiga utbetalningar PM59008 Innehåll 1 Uppdrag... 3 2 Sammanfattning... 3 3 Disposition... 4 4 Bakgrund... 4 5 Definitioner och utgångspunkter... 6 6 Felaktiga utbetalningar...

Läs mer

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m.

Boverkets Översyn nulägesbeskrivning bostadsanpassningsbidrag m.m. regeringsuppdrag rapport 2014:27 Rapport 2014:38 Boverkets Översyn nulägesbeskrivning av lagen om bostadsanpassningsbidrag m.m. en del av romsk inkludering 2012 2032 Översyn av lagen om bostadsanpassningsbidrag

Läs mer

Varför syns vi inte i statisken?

Varför syns vi inte i statisken? Varför syns vi inte i statisken? personer med funktionsnedsättningar blir osynliga i många undersökningar Vår referens Stefan Johansson stefan.johansson@funkanu.se 08 555 770 78 Datum 2014-03- 16 Funka

Läs mer

Bilaga till dnr 131 420079-08/113. Månadsuppgift och skattedeklaration

Bilaga till dnr 131 420079-08/113. Månadsuppgift och skattedeklaration Bilaga till dnr 131 420079-08/113 Månadsuppgift och skattedeklaration 30 juni 2008 Sammanfattning Enligt gällande regler ska arbetsgivare lämna uppgift om arbetstagares bruttolön, förmåner och kostnadsersättningar

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Tröskeleffekter och förnybar energi

Tröskeleffekter och förnybar energi 2009-10-29 Dnr 2009/1306 Tröskeleffekter och förnybar energi Författningsförslag EI061 W-1.0 2008-08-21 EI061 W-1.0 2008-08-21 Innehåll 1. Sammanfattning... 3 2. Regeringens uppdrag... 5 3. Kostnader för

Läs mer

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag

förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag förbättra tillgängligheten i badrum i samband med renoveringar SABO sveriges allmännyttiga bostadsföretag 2 innehåll inledning 4 Bättre badrum i samband med renovering. SABOs bearbetning av förstudiens

Läs mer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer

Konsekvensutredning Ändring i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Konsekvensutredning i föreskrifter och allmänna råd om certifiering av vissa installatörer Boverket februari 2015 Titel: Konsekvensutredning i föreskrifterna om certifiering av vissa installatörer Utgivare:

Läs mer

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36

Regeringsuppdrag. Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 Regeringsuppdrag Rapport Statens lokalförsörjning ESV 2013:36 ESV:s rapporter innehåller regeringsuppdrag, uppdrag från myndigheter och andra instanser eller egeninitierade utredningar. Publikationen kan

Läs mer

Skattemålshanteringen

Skattemålshanteringen Skattemålshanteringen v id länsrätterna och i kammarrätterna DV-RAPPORT 2004:4 Redovisning av ett regeringsuppdrag Producerad av Informationssekretariatet, Domstolsverket, ISSN 0281-0484, Domstolsverkets

Läs mer

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga?

Personlig assistent och god man. Är rollerna förenliga? Personlig assistent och god man Är rollerna förenliga? Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får inte använda

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 Promemorians lagförslag... 7 Ärendet... 11 Kreditupplysningsverksamhet... 15 Innehåll Promemorians huvudsakliga innehåll... 5 1 Promemorians lagförslag... 7 Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)... 7 2 Ärendet... 11 3 Kreditupplysningsverksamhet... 15

Läs mer

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen?

Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Informationsutbyte mellan myndigheter eller dubbelarbete för företagen? Statliga myndigheter kräver årligen in 94 miljoner blanketter från företagen Rapport av Jens Hedström Mars 2006 Innehållsförteckning

Läs mer

Vem ska samordna rättsinformationssystemet?

Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Promemoria 2008-11-07 Finansdepartementet Regeringen Finansdepartementet Vem ska samordna rättsinformationssystemet? Regeringen beslutade den 9 oktober 2008 att uppdra åt f.d. generaldirektören Peder Törnvall

Läs mer

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie

Bättre funktionalitet i små badrum. - slutrapport från en förstudie Bättre funktionalitet i små badrum - slutrapport från en förstudie April 2014 Förord Under våren 2013 inleddes ett samarbete mellan Micasa Fastigheter i Stockholm AB, AB Stockholmshem, SABO och Hjälpmedelsinstitutet

Läs mer

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget

Kommittédirektiv. Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer 2004:145. Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004. Sammanfattning av uppdraget Bilaga I Kommittédirektiv Vräkning och hemlöshet bland barnfamiljer Dir. 2004:145 Beslut vid regeringssammanträde den 21 oktober 2004 Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare tillkallas med uppgift

Läs mer

Kvinnor frågar mer än män

Kvinnor frågar mer än män En rapport från Mäklarsamfundet som bygger på bostadskonsumenternas egna frågor Nr 1 2014 Fokus på bostadsrätter -tips och råd -och vad säger juridiken? Frågor om avtal och ansvar vanligast Kvinnor frågar

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Innehåll... 1 1 Bakgrund... 2 1.1 PTS tillsynsplan för LLUB 2009... 2 1.2 Huvudproblem... 2

Innehåll... 1 1 Bakgrund... 2 1.1 PTS tillsynsplan för LLUB 2009... 2 1.2 Huvudproblem... 2 Rapport Stockholm, augusti 2009 Daniel Persson Johan Eng Netlight Consulting AB www.netlight.se Söder Mälarstrand 27b 118 25 Stockholm Tel +46 8 616 99 40 Org nr 556575-6227 Bankgiro 5284-1368 Innehåll

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Regeringens proposition 2014/15:45

Regeringens proposition 2014/15:45 Regeringens proposition 2014/15:45 Utbildning för nyanlända elever mottagande och skolgång Prop. 2014/15:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 december 2014 Stefan

Läs mer

Hur länge ska man behöva vänta?

Hur länge ska man behöva vänta? Hur länge ska man behöva vänta? En uppföljning av rapporteringsskyldighet och särskild avgift i socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du får gärna citera Inspektionen

Läs mer

Efterhandskontroller inom tandvården

Efterhandskontroller inom tandvården 1 (22) Efterhandskontroller inom tandvården 2 (22) Sammanfattning I den här rapporten redogörs för omfattningen av felaktiga utbetalningar inom det statliga tandvårdsstödet och i vilken omfattning de kan

Läs mer