Allmänna köp- och resevillkor

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Allmänna köp- och resevillkor 2014-03-14"

Transkript

1 Allmänna köp- och resevillkor (6) Storstockholms Lokaltrafik (SL) ingår i Stockholms läns landsting och har det övergripande uppdraget att utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län. SL ansvarar även för att upphandla kollektivtrafiken vilket innebär att SL, efter konkurrensutsättning, ger ett företag på marknaden i uppdrag att utföra trafik via buss eller spår liksom trafikrelaterade tjänster inom ett visst geografiskt begränsat område. Dessa Allmänna köp- och resevillkor gäller för personer som köper SL-biljetter, reser med SL-trafiken eller då man utan att resa vistas innanför av SL markerad spärrlinje. Vid var tid gällande Allmänna köp- och resevillkor finns publicerade på sl.se. Med SL-trafiken avses i detta dokument det linjenät (inklusive stationer och fordon mm) från vilket SL eller av SL anlitat företag möjliggör resa med kollektiv persontrafik inom Stockholms län med angränsande områden. Biljetter och priser Person som reser med SL eller vistas innanför av SL markerad spärrlinje ( Resenär ) är skyldig att inneha giltig biljett. SL fastställer från tid till annan biljettsortiment och priser på sl.se och i foldern Biljettinformation samt förbehåller sig rätten att ändra dessa. Vid var tid gällande Biljettinformation finns publicerad på sl.se/biljettinformation. Resenären skall köpa biljett innan resan påbörjas. Endast i de fall det finns försäljning ombord på färdmedlet medges undantag. Konduktörer är skyldiga att växla som mest 100 kronor. Biljettkontroll och visering Vid kontroll eller vid visering av trafikpersonal är Resenär skyldig att visa upp eller lämna över biljett och eventuellt stödjande dokument (t.ex. ID-handling, Försäkringskassans eller Pensionsmyndighetens intyg eller studentlegitimation) till trafikpersonal. SL genomför kontinuerligt biljettkontroller i SL-trafiken. Resenär som inte kan visa en giltig biljett vid kontroll kan, enligt lagen om tilläggsavgift i kollektiv persontrafik, påföras en tilläggsavgift på 1200 kronor. Betalas inte tilläggsavgiften inom 10 dagar tillkommer en påminnelseavgift. Betalas inte påminnelsen lämnas ärendet över till ett inkassoföretag efter 12 dagar. Missbruk av biljett kan, förutom tilläggsavgift, leda till indragning eller omhändertagande av biljett. Resor över länsgränsen och resor med andra trafikföretag Delar av SL-trafiken passerar gränsen mellan Stockholms län och Uppsala respektive Södermanlands län. För att resa till och från de angränsande länen gäller i vissa fall särskilda regler och biljetter, se sl.se eller Biljettinformation. Barn, ungdomar och pensionärer Barn och ungdomar (från och med 6 till och med 19 år) samt pensionärer (den som fyllt 65 år eller kan uppvisa Försäkringskassans eller Pensionsmyndighetens Intyg för förmånstagare eller motsvarande) reser till reducerat pris. För närmare information om helgrabatter för barn se sl.se eller Biljettinformation. Barn under 6 år får av säkerhetsskäl inte åka ensamma. Med hänsyn till barnets säkerhet får Resenär med barn i barnvagn åka utan kostnad på buss utom när man åker med en buss där det inte är föraren som kontrollerar eller tar betalt för biljetten.

2 2(6) E-handel (www.sl.se) Betalning vid e-handelsköp sker antingen med kort eller med direktbetalning via internetbank. Vid köp av egendesignat kort (se nedan) är direktbetalning dock inte möjlig. Den som e-handlar måste enligt lag ha fyllt 18 år. Leveranstid vid e-handel är normalt fyra dagar men kan bli längre om köp genomförs långt före startdatum på kort/biljett alternativt då köp genomförs i samband med storhelger. Ångerrätt, enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59), är inte tillämplig på SL:s e-handelsköp. Se däremot nedan om SL:s regler om återköp. För närmare information om e-handel se sl.se. Särskilda villkor för e-handel av egendesignade SL Access-kort På sl.se finns möjlighet att beställa egendesignade SL Access-kort. Korten har samma funktion som de ordinarie Accesskorten, men du kan själv välja hur kortet ser ut. Efter genomförd beställning reserveras beloppet på kontot till dess att bilden är godkänd av SL, då beloppet dras. Leverans sker normalt inom fem dagar efter att vi tagit emot beställningen. När bilden är godkänd skickas en bekräftelse via e-post. Bildregler Beställaren kan välja en bild ur galleriet på sl.se eller använda en egen bild. Vid beställning av en egen bild skall beställaren intyga att beställaren har rätt att använda bilden, i förekommande fall efter att ha fått erforderligt medgivande av rättighetsinnehavaren. Beställaren lämnar genom godkännandet även medgivande till att SL, eller tredje man på uppdrag av SL, trycker, distribuerar och lagrar bilden. Om bilden helt eller delvis återger ett upphovsrättsligt skyddat verk eller annat motiv som bedöms vara olämpligt förbehåller SL sig rätten att vid tveksamheter kring rättigheterna till verket, eller dess lämplighet i övrigt, efter granskning neka sådant kortmotiv. Detsamma gäller då bilden återger ett varumärke, olagligt element eller i övrigt strider mot de riktlinjer som SL uppställt för bilder på Accesskortet (se sl.se). En egen bild behöver ha minst en upplösning på 2048 x 1536 pixlar, vara i något av formaten JPEG (.jpg), PNG, GIF, Bitmap (.bmp) eller TIFF och ha en storlek om max 10 MB. Vid missbruk av tjänsten kan SL komma att blockera beställaren från vidare användning av tjänsten egendesignat kort. Förlustgaranti Den som registrerat sitt kort på Mitt SL kan under nedan angivna förutsättningar erhålla ett nytt kort vid förlust. Ersättningskortet avser då samma biljett som det förlorade kortet innehöll när det spärrades av SL. Förlustgarantin är kopplad till den person som registrerat kortet på Mitt SL för egen eller annans räkning. Person som skapar ett Mitt SL konto och utnyttjar förlustgarantin måste vara minst 16 år. Förlustanmälan görs på Mitt SL eller via SL Kundtjänst. Begränsningar i förlustgarantin: SL ersätter dig inte för giltighetstiden på biljetten från det att du förlustanmält ditt kort tills du har fått ditt ersättningskort. SL ersätter inte de eventuella kostnader du har för annan biljett under tiden från det att du gjort förlustanmälan och fram till att du fått ditt ersättningskort. SL ersätter inte heller kostnader eller skada som eventuellt uppkommer till följd av förlusten. Förlustgarantin gäller inte om SL dragit in eller spärrat ditt SL Access-kort.

3 3(6) Resenären får normalt ett nytt kort inom fyra arbetsdagar från det att förlustanmälan lämnats in till SL. Under tiden fram till dess att resenären får det nya kortet åker Resenären med SL-trafiken på egen bekostnad. Återköp Resenär som inte längre har användning för sin biljett har under vissa förutsättningar möjlighet att få biljetten återköpt av SL. Återköp till periodbiljettens fulla värde är alltid möjligt före biljettens giltighetsperiod startat, d.v.s. innan biljetten tagits i bruk. Vid återköp av påladdat belopp för reskassan tas en administrativ avgift ut. När biljetten väl tagits i bruk kan återköp bara göras avseende biljetter med längre giltighetstid än 30 dagar. Återköpsvärdet minskas dock med en viss summa per passerad dag. Oanvända förköpsremsor kan i vissa fall återköpas men i normalfallet finns ett sista giltighets- och återköpsdatum angett på biljettens baksida. Lösa förköpskuponger återköps ej. För närmare information se sl.se. Vid återbetalning måste legitimation uppvisas. Resegaranti SL:s ansvar för förseningar, inställda resor och följder därav begränsar sig till följande resegaranti. SL ersätter i efterhand utlägg för taxiresa, bilresa alternativt resor med annat trafikbolag med upp till 800 kronor per resa när Resenärer riskerar att komma mer än 20 minuter för sent på grund av störningar i trafiken eller på grund av att informationen är bristfällig eller uteblir. SL ersätter inte dricks. Då ersättning begärs från SL måste det fullständiga ersättningskravet avseende en uppkommen situation ske vid ett och samma tillfälle. Begäran om ersättning skall göras på särskild blankett och inkludera den dokumentation, d.v.s. originalkvitton m.m., som hänvisas till på blanketten. Vid taxiresor ska alltid taxameterkvitto bifogas. Begäran skall ha inkommit till SL inom tre månader från aktuellt resedatum. En överklagan om beslut av resegarantiärende skall ha inkommit till SL inom tre månader från datumet för avslaget. Resegarantin gäller dock inte vid förseningar orsakade av: planerade arbeten i trafiken som SL informerat om. arbetskonflikt t ex strejk eller lockout. strömavbrott i stora delar av Stockholm. extrema väderförhållanden såsom snöoväder, stormar, översvämning. större polisavspärrningar. För resor över länsgränsen (Gnesta, Bålsta och Uppsala) gäller endast SL:s resegaranti för den trafik som faktiskt utförs av SL. Vid förseningar i lokala resor i annat län kan inte SL:s resegaranti nyttjas. I Waxholmsbolagets tidtabell finns det angivet till vilka båtturer det finns anslutningar med SL-trafiken. För det fall SL:s anslutningar är försenade kan resegaranti utgå. Försäljning till skolor och företagsförsäljning För försäljning till skolor och företag gäller även villkoren på sl.se/foretag. Resenärer med funktionsnedsättning I tidtabellerna finns angivet om respektive fordon är särskilt anpassat för resenärer med funktionsnedsättning. Detta anges även med dekaler på fordonens utsida. Skulle

4 4(6) det som utlovats i tidtabellerna inte vara uppfyllt eller om hissar/rulltrappor inte fungerar är detta för resenären en grund för att nyttja tillgänglighetsgarantin/resegarantin. Tillgänglighetsgaranti vid planerad störning Vid planerad ombyggnad som SL informerat om eller vid andra tillfällen där resenären har information om att rulltrappa/hiss är trasig innan resan påbörjas gäller följande för tillgänglighetsgarantin: Resenären får åka från den station där rulltrappa/hiss är ur funktion till närmsta station, i valfri färdriktning, som är tillgänglig för resenär med funktionsnedsättning. Samma villkor gäller vid resa till station där hiss/rulltrappa inte fungerar. Tillgänglighetsgaranti vid akut störning Vid de tillfällen då en resenär med funktionsnedsättning inte känner till att rulltrappa/hiss fungerar innan resan påbörjas och resenären riskerar att bli mer än 20 minuter försenad till sin slutdestination pga att hiss/rulltrappa är ur funktion gäller samma villkor som för resegarantin i övrigt, resenären kan åka till sin slutdestination. När det anges att en anläggning eller ett fordon är anpassat för rullstolsburna avses elektriska rullstolar av klass B eller mindre. Från ett stort antal stationer erbjuds ledsagare alternativt assistans av personal som har tillgång till portabel ramp. Ledsagare/assistans måste i förväg beställas genom SL Kundtjänst. Alla som själva känner behov av ledsagning har rätt till ledsagning i SLtrafiken. Läs mer på sl.se/planera_resa, välj Tillgänglighet. Ordning och säkerhet Resenären är skyldig att följa bestämmelserna i ordningslagen (buss och tunnelbana), järnvägslagen (pendeltåg och lokalbanor), annan från tid till annan tillämplig lagstiftning samt dessa Allmänna köp- och resevillkor. Resenär är vidare skyldig att följa trafikpersonals tillsägelser. Den som inte rättar sig efter dessa regler eller tillsägelser riskerad att bli avvisad. Trafikpersonal har rätt att avvisa resenär som inte innehar giltig biljett. Bagage får tas med så länge det utan besvär kan bäras av en person och inte är alltför skrymmande, kan medföra fara för säkerheten eller skäligen kan orsaka andra Resenärer obehag. Sällskapsdjur får medfölja utan extra kostnad i den bakre delen av bussen och i vagnar som inte är markerade med förbudsskylt (undantag om det avser ledarhund). Djur skall vara kopplade eller sitta i väska eller bur. En resenär får ta med högst två djur som inte sitter i väska eller bur. Cyklar får normalt inte tas med i SL-trafiken. Små barncyklar utan kedja får dock alltid tas med i SL-trafiken. Hopfälld cykel får också medtagas. Vissa undantag görs även för Saltsjöbanan och pendeltåg, där cykel får tas med på vissa sträckor och tider. För mer information och förutsättningar se respektive tidtabell, sl.se eller kontakta SL Kundtjänst. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att åka inlines, skateboard eller liknande i SLtrafiken. Rullstol och rullator får fritt tas med. Resenär i rullstol eller med rullator får åka utan kostnad på buss. Detta gäller dock inte när man åker med en buss där någon annan än föraren kontrollerar eller tar betalt för biljetten.

5 5(6) Förtäring av mat som riskerar att vålla obehag p.g.a. stark lukt, förstöra fordonsinredning eller kladda ner samt drycker som innehåller alkohol är inte tillåtet i SL-trafiken. Rökning är inte tillåtet i SL-trafiken. Det är inte tillåtet att förorena eller skräpa ner i SL-trafiken. Av säkerhetsskäl är det inte tillåtet att framföra musik i SL-trafiken. Affischering är inte tillåten. Filmning eller fotografering är tillåtet för privat bruk men i kommersiellt syfte krävs skriftligt tillstånd. Försäljning förutsätter att SL givit skriftligt tillstånd. Egendom av farlig beskaffenhet såsom laddade vapen, eldfarlig eller explosiv egendom får inte tas med i SL-trafiken. Ansvar för medförda saker Resenären skall själv ha uppsikt över de saker som medförs. Resenären ansvarar för skador på eller stöld av dessa saker liksom för skador som sakerna åsamkar fordonet, personal, andra resande eller resandes egendom. För det fall SL blir ersättningsskyldigt mot annan Resenär eller s.k. tredje man för skada, som orsakats av medförd sak, skall den Resenär som medfört saken i fråga hålla SL skadelöst för den kostnad som därmed uppkommer. Personuppgifter SL är personuppgiftsansvarigt för behandling av personuppgifter som samlas in om Resenärer. Sådan insamling sker bland annat i samband med att Resenär köper biljetter och kort via e-handel, begär återköp av kort eller biljetter, utnyttjar förlustgarantin respektive resegaranti, vänder sig till SL Kundtjänst, registrerar sig i Mitt SL (ett användarkonto på sl.se) eller då en Resenär vid annan kontakt frivilligt lämnar personuppgifter till SL eller SL Kundtjänst. SL behandlar de insamlade personuppgifterna huvudsakligen för att kunna fullfölja och administrera avtal med Resenären exempelvis genom köp av biljetter och kort samt tillhandahållande av tjänster inom ramen för Mitt SL, behandling av begäran om återköp av kort och biljetter samt begäran om utnyttjande av förlustgaranti avseende SL Accesskort respektive SL:s resegaranti, hantering av förfrågningar som ställts till SL kundtjänst samt för att i övrigt kunna administrera förhållandet med Resenär och för att uppfylla åtaganden gentemot Resenären. De personuppgifter som samlas in är huvudsakligen Resenärens (och i förekommande fall Resenärens barns) namn, postadress, e-postadress, telefonnummer och bankuppgifter samt andra uppgifter som Resenären självmant lämnar. SL behandlar Resenärens personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i personuppgiftslagen och tillämpliga beslut från Datainspektionen. SL lämnar inte ut några personuppgifter till utomstående, förutom i det fall det krävs i lag, förordning eller enligt myndighets föreskrift eller annars för att kunna fullgöra åtaganden gentemot Resenären. Resenär har rätt att en gång per kalenderår, kostnadsfritt efter skriftlig ansökan ställd till SL, få besked om vilka personuppgifter om Resenären som SL behandlar och hur SL behandlar dessa. En sådan ansökan skall ställas till:

6 6(6) AB SL Personuppgiftsombudet Stockholm Resenären har även rätt att begära rättelse i fråga om personuppgifter som SL behandlar om Resenär. Resenären har rätt att motsätta sig behandling av personuppgifter för direkt marknadsföringsändamål. Resenär samtycker till att SL behandlar personuppgifter om Resenären i enlighet med vad som framgår i dessa Allmänna köp- och resevillkor. Ansvar person- och sakskada Ansvar för person- och sakskada som uppkommer i SL-trafiken regleras i järnvägstrafiklagen och trafikskadelagen. Utöver detta ansvar och ansvar i enlighet med SL:s resegaranti är SL:s skadeståndsansvar begränsat till skador som orsakats av grov vårdslöshet. Inträffar person- och/eller sakskada skall Resenären kontakta SL Kundtjänst för närmare anvisningar. Hittegods Hittegods skall överlämnas till trafikpersonal utan krav på ersättning. Vid utlämnade av hittegods uttas en avgift för hanterings- och lagerkostnad. Kontakta SL SL Kundtjänst: Telefon: E-post: via webbformulär på sl.se (Hittas under fliken Kontakta oss, Skriv till oss) Adress: SL Kundtjänst Box Stockholm Fax: Internet: sl.se Mobil: mobil.sl.se Hittegods: Klara Östra Kyrkogata 6 (för öppettider kontakta SL Kundtjänst)

Taxehandbok för SL-trafiken

Taxehandbok för SL-trafiken Ändrad senast 2015-05-29 Taxehandbok för SL-trafiken Den här digitala versionen av den tryckta taxehandboken för 2014 är alltid aktuell och uppdaterad med det senaste relevanta taxemeddelandet. (Taxemeddelanden

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11

Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage. Senast reviderad 2014-02-11 Allmänna villkor för transport av passagerare och bagage Senast reviderad 2014-02-11 Senast reviderad 2014-02-11 Sida 2/27 INNEHÅLL 1. Definitioner... 3 2. Tillämplighet... 5 3. Biljetter... 6 4. Återlösen

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Villkor för. Spelkort och Spelkonto

Villkor för. Spelkort och Spelkonto Villkor för Spelkort och Spelkonto 1. Allmänt 1.1 Tillämpliga regler Dessa villkor reglerar vad som gäller för nyttjande av Spelkort och Spelkonto hos AB Svenska Spel ( Svenska Spel ). Att vara Spelkortskund

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

Villkor och övrig information

Villkor och övrig information Villkor och övrig information Som du kanske vet tillhör ditt Sparbanken Öresund-kontor numera Sparbanken Skåne och till hösten, preliminärt i mitten av oktober, är det dags att ersätta dina produkter och

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT FÖRETAG 2014-05-20 1. Allmänt Tjänsten i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn 010-499 90 20 (Kundcenter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01

ALLMÄNNA VILLKOR BANKKORT 2010-11-01 1. ALLMÄNT Tjänsterna i detta avtal tillhandahålls av Sparbanken Öresund AB (publ) (banken), org.nr. 516406-0088, Box 466, 201 24 Malmö, tfn. 010-4999010 (Telefonbanken), webbplats: www.sparbankenoresund.se,

Läs mer

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com

för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Allmänna villkor för www.zalando.se, www.zalando-lounge.com och www.emeza.com Denna sida (och de sidor som refereras till här) innehåller de allmänna affärsvillkor ( Allmänna villkor ) enligt vilka vi

Läs mer

2. Medlemskap i Elixir Fitness

2. Medlemskap i Elixir Fitness 2. Medlemskap i Elixir Fitness 2.1 Medlemskap i Elixir Fitness kan sökas av person som är myndig eller vid annat förhållande får sin ansökan om medlemskap skriftligen godkänd på Medlemsavtalet av målsman,

Läs mer

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 01AUG 2010 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner

Läs mer

CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01]

CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01] CLEVERS allmänna försäljningsvillkor - Konsument Giltiga från och med [2015-06-01] 1 Parterna Dessa allmänna försäljningsvillkor ( Försäljningsvillkoren ) gäller för alla individuella avtal om köp av varor

Läs mer

KUNDAVTAL 2. KUNDAVTAL 1. SAMMANFATTNING

KUNDAVTAL 2. KUNDAVTAL 1. SAMMANFATTNING VILLKOR FÖR BOKNING OCH NYTTJANDE AV SKIPTRIPS VIDEOMÖTESRUM Den som bokar ett av Skiptrips videomötesrum är ansvarig för att villkoren som gäller för användandet av rummen åtföljs. Detta gäller oavsett

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16

Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 Villkor Betal- & Kreditkort 2011-03-16 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Ålems Sparbank (org. nr 532800-6282), Bankvägen 2, 384 02 Ålem, 0499-487 50,

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Allmänna villkor för medlemskap i SATS

Allmänna villkor för medlemskap i SATS Allmänna villkor för medlemskap i SATS Dessa allmänna villkor gäller för medlemskap i SATS från och med den 15 september 2014. 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för avtal om medlemskap i SATS

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FOREX BANK AB:S BETALTJÄNSTER Dessa villkor träder i kraft 1 FEB 2012 1. DEFINITIONER Allmänna villkor: Bankens allmänna villkor för samtliga betaltjänster och enstaka betalningstransaktioner som även utförs av Bankens ombud. Kundens

Läs mer

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22)

Allmänna villkor Betal- & Kreditkort MasterCard (Utgivningsdatum 2010-12-22) 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Tidaholms Sparbank (org. nr. 567200-4883),Box 23, 522 21 Tidaholm, 0502-18500,tidaholms-sparbank.se, info@tidaholms-sparbank.se

Läs mer

Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard

Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard Ansökan Betal- & Kreditkort MasterCard Prova första året utan årsavgift! 195 KRONOR/ÅR Fyll i här, texta tydligt med bläck Ditt personnummer Önskad köp- och kreditgräns (lägst 10.000 kr, högst 100.000

Läs mer

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09

Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 Villkor Betal- & Kreditkort VM-kort 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort 2011-01-01 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken i Karlshamn (org. nr. 536200-9481), Box 44 374 21 Karlshamn, tel

Läs mer

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras

Kortinnehavare till Banken att en transaktion ska genomföras Villkor Betal- & Kreditkort GULDKORT 2014-07-09 1. Avtal Avtal om Betal- & Kreditkort MasterCard, nedan kallat kortet, är ett avtal med Sparbanken Västra Mälardalen (org. nr. 578500-7120), Box 904, 731

Läs mer

Prislista Gäl er från 5 april 2013 1

Prislista Gäl er från 5 april 2013 1 Prislista Gäller från 5 april 2013 1 Äntligen nytt biljettsystem 2013 Du som brukar betala kontant eller köpa mobilbiljett kan göra det även i fortsättningen. Åker du med något av våra busskort så måste

Läs mer

ÅLDERSKONTROLL Du måste ha fyllt 18 år för att köpa en resa hos Opodo. Genom att använda Opodos hemsida garanterar köparen att denne fyllt 18 år.

ÅLDERSKONTROLL Du måste ha fyllt 18 år för att köpa en resa hos Opodo. Genom att använda Opodos hemsida garanterar köparen att denne fyllt 18 år. OPODOS RESEVILLKOR Vi förbehåller oss rätten att återkomma inom 24 timmar vid eventuella tekniska fel eller prisfel. Vid bokning under helg samt helgdagar har vi rätt att återkomma nästkommande vardag.

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer