Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars Huddinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012. Huddinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning"

Transkript

1 Revisionsrapport 17/2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2012 Huddinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning

2 Innehåll 1. Inledning Sammanfattning Kommunens ekonomiska läge God ekonomisk hushållning och avstämning av balanskravet Avstämning av statens balanskrav God ekonomisk hushållning Resultaträkningen Nämndernas resultat Exploateringsverksamhet Skattenettot Finansnettot Balansräkningen Tillämpning av ny rekommendation Mark, byggnader, tekniska anläggningar och pågående projekt Maskiner och inventarier Värdepapper, andelar, aktier Långfristiga fordringar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Eget kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Ställda panter och ansvarsförbindelser Sammanställd redovisning Förvaltade fonder Granskning av vinterväghållning Beskrivning av processen Granskning

3 1. Sammanfattning och rekommendationer På uppdrag av Huddinge kommuns förtroendevalda revisorer har Ernst & Young granskat kommunens årsbokslut och årsredovisning för Syftet med granskningen har främst varit att erhålla tillräckliga underlag/revisionsbevis för revisorernas uttalanden i revisionsberättelsen om räkenskaperna ger en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens resultat och ställning samt att redovisningen av verksamhetens resultat och måluppfyllelse redovisas i enlighet med lagens krav. Revisionen har utförts i enlighet med kommunallag, den kommunala redovisningslagen, kommunens regler och anvisningar, samt god revisionssed. I rapporten sammanfattas de mest väsentliga iakttagelserna från granskningen av årsbokslutet och årsredovisningen enligt följande. Årsredovisningen bedöms sammantaget ge en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens resultat för 2011 och ställning per Bokslutsdokumentationen bedöms i allt väsentligt vara god. I årsredovisningen görs en omfattande uppföljning av kommunens mål och måluppfyllelse. Kommunen gör bedömningen att god ekonomisk hushållning har uppnåtts. Vi delar den uppfattningen. I sina bedömningar av måluppfyllelsen gör nämnderna en samlad bedömning dels av etappmålen men även av andra faktorer som inte direkt går att utläsa av etappmålen. Hur den slutliga bedömningen görs, vilka faktorer som vägs in och hur dessa viktas i förhållande till varandra varierar mellan nämnderna. Trots de kriterier för bedömning av måluppfyllelse som tagits finns en otydlighet i bedömningarna. För 2011 redovisar Huddinge kommun ett positivt resultat om 245 mnkr vilket är 2 mnkr bättre än föregående år. I årets resultat ingår exploateringsvinster med 111 mnkr. Rensat för exploateringsvinsterna uppgår resultatet till 134 Mkr (196 mnkr). Årsredovisningen kan till vissa delar utvecklas för att bättre överensstämma med de lagar och rekommendationer som är tillämpliga. Bland annat ska förvaltningsberättelsen omfatta hela kommunkoncernen. Notapparaten för den sammanställda redovisningen bör utvecklas. Vi lämnar följande rekommendationer i samband med revisionen av bokslutet: Kommunstyrelsen bör fortsätta utveckla kriterierna för bedömningen av måluppfyllelsen för att öka möjligheten till jämförelse mellan nämnderna. De riktlinjer avseende aktiveringar och avskrivningar som finns internt inom kommunen bör följas. För att erhålla ökad säkerhet i beräkningen av pensionsåtagandena bör kommunen överväga att höja aktualiseringsgraden. Årsredovisningens notapparat bör utökas gällande kommunkoncernen främst beträffande materiella anläggningstillgångar Årsredovisningens förvaltningsberättelse bör i större utsträckning omfatta hela kommunkoncernen. 2

4 2. Inledning På uppdrag av Huddinge kommuns förtroendevalda revisorer har Ernst & Young granskat kommunens årsbokslut och årsredovisning för Syftet med granskningen har främst varit att erhålla tillräckliga underlag/revisionsbevis för revisorernas uttalanden i revisionsberättelsen om räkenskaperna ger en rättvisande bild av kommunens och kommunkoncernens resultat och ställning samt att redovisningen av verksamhetens resultat och måluppfyllelse redovisas i enlighet med lagens krav. Revisionen har utförts i enlighet med kommunallag, den kommunala redovisningslagen, kommunens regler och anvisningar, samt god revisionssed. Detta innebär bland annat att väsentlighet och risk är vägledande för revisionen. Revisionen täcker således inte in alla eventuella brister i den interna kontrollen och räkenskaperna. Samtliga belopp är angivna i miljoner kronor (mnkr) om inget annat anges. Belopp inom parentes avser jämförelse året Kommunens ekonomiska läge För 2011 redovisar Huddinge kommun ett positivt resultat om 245 mnkr vilket är ca 2 mnkr bättre än föregående år. I årets resultat ingår exploaterings- och realisationsvinster med 111 mnkr. Rensat för realisationsvinsterna uppgår resultatet till 134 mnkr (196 mnkr). Årets budgeterade resultat uppgick till 111 mnkr. Förändringen mellan åren förklaras främst av det statliga konjunkturstödet 2010 (120 mnkr) som påverkade föregående års resultat positivt samt ökade kostnader, med 32 mnkr, för förändrad ränta i pensionsskuldsberäkningen. Årets exploateringsvinster uppgår till 111 mnkr och består dels av försäljning av mark för bostäder eller arbetsplatser, dels försäljning av industrimark. Verksamhetens nettokostnader ökade med 4,9 procent jämfört med föregående år. Personalkostnaderna har ökat med 2,9 procent jämfört med Kostnaderna för köpt verksamhet har ökat 11 procent medan lokalkostnaderna har minskat med 0,8 procent. Ökningen av skatteintäkter och utjämning för året uppgår till 161 mnkr, en ökning med 3,8 procent. En god tillväxt av skatteunderlaget är främsta förklaringen till ökningen. Finansnettot visar ett positivt utfall på 51 mnkr till följd av god likviditet och bra avkastning på placeringar. Nämndernas sammantagna budgetavvikelse uppgår till -0,2 mnkr (12 mnkr). Respektive nämnd kommenteras utförligare under rubriken resultaträkning. 3

5 4. God ekonomisk hushållning och avstämning av balanskravet 4.1. Avstämning av lagens krav på en ekonomi i balans Vid avstämning av balanskravet ska reavinster exkluderas från resultatet. Huddinge kommuns resultat efter att realisationsvinster exkluderats uppgår till 244,5 mnkr och uppfyller därmed det lagenliga balanskravet. Under åren har totalt 250 Mkr öronmärkts för att möta framtida pensionskostnader. Dessa öronmärkta medel har räknats bort i balanskravsutredningen eftersom de i en framtida utredning kommer att kunna tillgodoräknas vid inlösen av pensionsåtagandet. Det ackumulerade balanserade resultatet uppgår till mnkr God ekonomisk hushållning Huddinge kommuns finansiella mål för att uppnå god ekonomisk hushållning är att årets resultat, exklusive exploateringsvinster, ska vara positivt. Skrivningen är skarpare än den som finns vid avstämning av det lagenliga balanskravet. Kommunens resultat exklusive exploateringsvinster uppgår till 134 mnkr. Etappmålet för året var ett resultat på 41 mnkr. Huddinge kommun gör därmed bedömningen att målet kopplat till god ekonomisk hushållning uppnåtts. Årets resultat exklusive exploateringsvinster motsvarar 3,1 procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Kommunens mål för god ekonomisk hushållning består av de två övergripande målen (nöjda invånare och hållbar samhällsutveckling), de tre strategiska målen (sund ekonomi, attraktiv arbetsgivare och effektiva processer) samt de nämndmål som fastställts i kommunplanen. Sammantaget motsvarar detta lagstiftarens krav om att det ska finnas ett samband mellan mål, resursåtgång, prestationer och effekter. I årsredovisningen görs en övergripande genomgång av måluppfyllelsen. Varje nämnd presenterar en detaljerad genomgång av måluppfyllelsen per mål och etappmål i sin verksamhetsberättelse. Den samlade bedömningen av måluppfyllelsen i kommunens årsredovisning anger att Huddinge har en god måluppfyllelse. Medborgarundersökningen visar att kommunens invånare är nöjda med Huddinge som en plats att leva och bo på. Flertalet av nämndernas brukarundersökningar visar att invånarna är nöjda med de tjänster som tillhandahålls. Nämndernas bedömningar varierar från godtagbar till god. För målet hållbar samhällsutveckling redovisar nämnderna sammantaget en godtagbar måluppfyllelse. Insatser kring generella och riktade uppdrag har överlag utförts väl. Den samlade bedömningen för kommunen som helhet bedöms vara god. Måluppfyllelsen inom målet attraktiv arbetsgivare är enligt årsredovisningen god. Bedömningen baseras på nämndernas måluppfyllelse som varierar från godtagbar till mycket god. Medarbetarenkäten visar höga värden även om kommunen backat något sedan förra året. Måluppfyllelsen för målet sund ekonomi bedöms för kommunen som helhet vara mycket god eftersom det ekonomiska målet för kommunen som helhet är uppfyllt. Nämndernas utfall i förhållande till budget varierar liksom bedömningarna av måluppfyllelsen. Förskolenämnden bedömer sin måluppfyllelse som svagt godtagbar medan övriga nämnder bedömer måluppfyllelsen som god eller mycket god. 4

6 Avseende målet effektiva processer bedömer samtliga nämnder utom två att måluppfyllelsen är god. Förskolenämnden har inte lämnat någon bedömning och kommunstyrelsen har bedömt måluppfyllelsen som godtagbar. I sina bedömningar av måluppfyllelsen gör nämnderna en samlad bedömning dels av etappmålen men även av andra faktorer som inte direkt går att utläsa av etappmålen. Hur den slutliga bedömningen görs, vilka faktorer som vägs in och hur dessa viktas i förhållande till varandra varierar mellan nämnderna. Baserat på de resonemang som förs i verksamhetsberättelserna finns otydligheter i bedömningarna, trots de kriterier för bedömning som tagits fram. Några nämnder gör bedömningen att måluppfyllelsen är god om utfallet för ett etappmål är högre för nämnden än medelvärdet för kommunen även om etappmålet inte uppnåtts. Andra nämnder gör i dessa fall bedömningen att måluppfyllelsen vid dessa tillfällen är godtagbar. Kommunstyrelsen bör fortsätta utveckla kriterierna för bedömningen av måluppfyllelsen för att öka möjligheten till jämförelse mellan nämnderna. Rekommendation: Kommunstyrelsen bör fortsätta utveckla kriterierna för bedömningen av måluppfyllelsen för att öka möjligheten till jämförelse mellan nämnderna. 5. Resultaträkningen Nedan görs en översiktlig genomgång av de olika posterna i kommunens resultaträkning med utgångspunkt från nedanstående tabell. Endast väsentliga avvikelser kommenteras. Driftredovisning 2011 Utfall Budget Prognos Bokslut Avvik utfallbudget helår Kommunstyrelse -299,7-301, ,7 1,7 Förskolenämnd -636,7-629,4-643,3-598,6-7,3 Grundskolenämnd , , , ,40 3,8 Gymnasienämnd -469,4-475,6-472,6-454,7 6,2 Socialnämnd -773,1-771,1-771,1-733,8-2,0 Äldreomsorgsnämnd -527,0-529,6-529,6-488,7 2,6 Kultur- och fritidsnämnd -159,7-160,2-160,2-153,8 0,5 Samhällsbyggnadsnämnd -204,7-199,1-215,5-212,6-5,6 Miljönämnd -6,7-6,2-7,1-5,7-0,5 Revision -2,4-2,8-2,8-2,5 0,4 Summa nämnder , , , ,5-0,2 Reserverade medel 0,0-5, ,6 Finansförvaltning 48,5 40,2 32,4 59,0 8,3 Exploateringsverksamhet 110, ,6 40,8 Avskrivningar -64,6-81,2-66,2-58,5 16,6 Nämndernas finansiella kostnader 0, ,1 0,2 S:a verksamhetens nettokostnader , , , ,3 71,3 5

7 5.1. Nämndernas resultat Kommunstyrelsen Nettokostnadsutfallet för 2011 blev 299,7 mnkr vilket är 12 mnkr högre än Stora poster som förklarar de högre kostnaderna är en överföring av stiftelsekapital om 3,5 mkr samt driftbidrag på 1 mnkr till stiftelsen Flemingsbergs Science, kostnader för webbplatsen 1 mnkr och uteblivna intäkter för Flemingsbergs marknadsgrupp. Förvaltningen redovisar ett överskott på 1,7 mkr vilket är 7,5 mkr lägre än föregående år. Överskottet är hänförligt till lägre personalkostnader. Förskolenämnden Nämnden redovisar ett underskott för året på 7,3 mnkr (6,5 mnkr förskoleverksamheten och 0,8 nämnd och ledning). Detta är bättre än prognosen i T2 som visade på en avvikelse med 14 mnkr. Antalet helårsinskrivna barn har varit 62 fler än vad nämnden fått medel för. Under nämnd och ledning finns ett underskott på 0,8 mnkr vilket beror på ökade kostnader för ledningen inom elevstöd och förskolan. Förskoleverksamheten visar ett underskott på 6,5 mnkr där förskoleområdena står för 6 mnkr och elevstödet för 0,3. Totalt har 11 förskoleområden underskott. Orsaken är bland annat av ökade kostnader för personal med hög frånvaro, ökad andel förskollärare i förskolorna och därmed högre lönekostnader, extra kostnader för personal då föräldrar angett att barnen ska vara i verksamheten men inte varit det samt minskad efterfrågan inom pedagogisk omsorg. De åtgärder som planeras är bland andra ett ökat stöd från förvaltningen med förbättrade rutiner och snabbare hantering för personer med hög frånvaro, snabb och effektiv hantering av personalärenden ute på förskoleområdena, en översyn och anpassning av organisationen efter barnens vistelsetid samt stöd i ekonomiska frågor. Grundskolenämnden Nämnden redovisar ett mindre överskott på 3,8 mnkr. Överskottet förklaras främst av att fler elever från andra kommuner än planerat valt att gå i skola i Huddinge vilket ger ett överskott på 5 mnkr. Kommunen har också haft ett lägre elevantal i särskola än budgeterat, vilket ger ett överskott om 2,5 mnkr. Grundskolorna redovisar totalt sett ett underskott om 4,2 mnkr. Av kommunens skolor redovisar 12 skolor ett samlat överskott på 4 mnkr och sju skolor redovisar ett underskott om totalt 8 mnkr. Antalet elever ligger i nivå med budget. Nämnden överskrider investeringsbudgeten med 2,1 mkr, vilket till största del beror på ökade kostnader för datorer (köper datorer istället för att leasa). Stora ny- och ombyggnadsprojekt har färdigställts under För dessa bedöms hyreskostnaderna hamna inom ramen för den ursprungliga kalkylen. Gymnasienämnden Nämnden redovisar ett överskott för året som uppgår till 6,2 mnkr. Ökningen mellan åren beror främst på ökad försäljning av ungdomsgymnasieplatser. Kostnaderna för köp av undervisning fortsätter att öka och står för största delen av kostnadsökningen Av kommunens fyra gymnasieskolor redovisar tre skolor underskott och endast en skola överskott. Underskotten beror främst på den osäkerhet i budgetarbetet som gymnasiereformen, GY-11 medfört. Det har varit svårt att förutse elevernas val av utbildningar. Socialnämnd Socialnämnden redovisar för perioden ett negativt resultat på -2,0 mkr. Underskottet förklaras främst av att kostnaderna för försörjningsstöd ökat mer än beräknat. Trots att ytterligare intäkter motsvarande 8 mnkr tillförts resultatet från kontot för flyktingbidrag till kostnader för personer med språkhinder har nämnden inte nått en budget i balans. Generellt är intäkterna högre än tidigare år vilket främst beror på ökade bidragsintäkter och intäkter från arbetsför- 6

8 medling. Övriga kostnader är betydligt högre beroende på externa kostnader inom kundval för funktionshinderområdet och köp av externa konsulter inom individ- och familjeomsorgen. Äldreomsorgsnämnden Nämnden redovisar ett positivt resultat för perioden uppgående till 2,6 mkr. Intäkterna är högre än tidigare år vilket beror på att omsorgsavgifterna har ökat med den årliga lagstadgade uppräkningen av avgifterna enligt prisbasbeloppet. Personalkostnaderna har ökat sedan förra året med den årliga löneuppräkningen samt att inhyrning av personal skett till vissa chefstjänster. Inom hemtjänsten har inte antalet anställda minskat i samma utsträckning som kunderna valt andra utförare vilket påverkat kostnaderna negativt. Lokalkostnaderna har ökat jämfört med tidigare år. Övriga kostnader har ökat markant mellan åren vilket beror på införandet av kundval. Samhällsbyggnadsnämnden Nämnden redovisar ett resultat för perioden som uppgår till 5,6 mnkr varav -12,3 mnkr avser vinterservice. Den långa och snörika vintern 2010/11 innebar många totalutryckningar samt bortforsling av snö, vilket medförde att budgeten var förbrukad redan i mars. De avgiftsfinansierade verksamheterna har haft högre intäkter än vad som prognostiserats. Investeringarna i samhällsbyggnadsprojekt uppgick under 2011 till ca 53 mkr vilket är 31 mkr lägre än budgeterat. Avvikelsen förklaras främst av omfördelning av kostnader i tid (Östra Glömsta, Lövsta stall, Ängsnäsområdet, Gladö industriområde, Vårberget västra och östra samt Länna 45:1) samt senareläggning av projekten Flemingsbergsdalen etapp 1, Segersminne 1:30 och Smista respektive Kärsta förskola/skola. Vidare är genomförandet av omvandlingsområdena Högmora och Sjöängen försenade till följd av överklagade detaljplaner. De största investeringarna under året är utbyggnaden av Hälsovägen samt om- och utbyggnad av gator i Talldalen. Kultur och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden redovisar ett överskott på 528 tkr för Detta beror främst på högre intäkter för Huddingehallen än beräknat samt att avsatta medel för kapitaltjänst inte tagits i anspråk då planerade investeringar försenats. Överskotten har använts till fortsatt satsning på biblioteksverksamheten, uppdatering av IT-utrustning samt ersättningsinventarier på anläggningarna. Miljönämnden Nämnden redovisar ett underskott för året som uppgår till 0,5 mnkr. Arbetet med Balingsholms gård är avslutat och gården är i full drift. Gården är ombyggd till en modern ladugård med lösdrift och mjölkrobot. Enligt beslut skulle delar av byggnationen bekostas av det balanserade överskottet på 800 tkr. Intäkterna för verksamheten miljötillsyn har varit högre än budgeterat för året. Personalkostnaderna har varit lägre än budget beroende på en vakant tjänst, föräldraledighet och deltidsarbete Exploateringsverksamhet Exploateringsresultatet för året blev 111 mnkr, 41 mnkr högre än budgeterat. Den stora avvikelsen förklaras av att markförsäljningen vid Kvarnbergsplan, 39,1 mnkr, genomfördes 2011 istället för Övriga större exploateringsresultat under året avser Länna industriområde 27,1 mnkr, Länna 45:1 21,1 och Ballingsnäs västra 19,8 mnkr. Vi har granskat de största intäktsgenererande exploateringarna genom avstämning mot projektkort. Vid vår granskning noterades att ett projekt med en ingående balans om 4,1 Mkr har bokförts som en exploateringsintäkt för 2011 trots att inga fler kostnader påförts projektet 7

9 under året. Vår bedömning är således att detta projekt egentligen skulle resultatföras föregående år. I övrigt har inte vår granskning föranlett några noteringar Skattenettot Skattenettot för 2011 uppgår till mnkr (4 225 mnkr) vilket är 76 mnkr bättre än budget och en ökning jämfört med tidigare år. Den positiva budgetavvikelsen förklaras av bättre skatteunderlag i riket. Skattenettot har haft en positiv utveckling de senaste fem åren och har ökat mellan åren Skatteintäkter 3 629, , , , ,3 Generella statsbidrag/utjämning 755,8 773,2 642,7 480,4 422,3 Skattenetto 4 385, , , , ,6 Skatteintäkter och generella statsbidrag/utjämning har stämts av mot underlag utan anmärkning. Redovisning sker i enlighet med riktlinjer från rådet för kommunal redovisning Finansnettot Finansiella intäkter 316,5 89,4 Finansiella kostnader -266,0-15,0 Finansnetto 50,5 74,4 Kommunens finansnetto är något lägre i år jämfört med föregående år. Finansiella intäkter och kostnader, brutto, har ökat jämfört med föregående år vilket beror på att internbanken har etablerats. All extern kapitalförvaltning för kommunkoncernen samordnas från och med 2011 i kommunkoncernen vilket förutom balansräkningen även påverkar finansiella intäkter och kostnader. 6. Balansräkningen 6.1. Tillämpning av ny rekommendation Rådet för kommunal redovisning har under året lämnat en ny rekommendation för redovisning av finansiella tillgångar och skulder. Rekommendationen gäller från och med 2012 men tidigare tillämpning uppmuntras. Huddinge kommun har valt att tillämpa rekommendationen redan från och med Detta innebär att kommunens pensionsportfölj från med i år klassificeras som omsättningstillgång från att tidigare redovisats som finansiell tillgång. Finansiella skulder redovisas också på annat sätt. Finansiella skulder redovisas som kortfristiga om de förfaller till betalning inom tolvmånader eller förväntas bli betalda inom det normala förloppet av kommunens verksamhetscykel. Alla övriga finansiella skulder ska klassificeras som långfristiga. Det är löptiden på skulden som styr redovisningen och inte det underliggande syftet. Jämförelsesiffror har räknats om och upplysning om ändrad princip har lämnats under rubriken redovisningsprinciper. 8

10 6.2. Mark, byggnader, tekniska anläggningar och pågående projekt Mark, byggnader och tekniska anläggningar 936,7 857,3 Pågående projekt 183,2 143,3 Summa 1 119, ,6 Årets anskaffningar av byggnader och mark uppgår till 114 mnkr. Den största delen av anskaffningarna härrör sig till aktivering av projekten Backen översikt, Gladö industiområde samt Länna 45:1. Dessutom har mindre värdeförändringar av mark gjorts samt aktivering av kostnader för gatubelysning och andra anläggningar. Kommunen har som rutin att löpande aktivera pågående projekt vid färdigställandet. En genomgång av anläggningsregistret visar dock att majoriteten av anskaffningarna aktiveras vid årsbokslut samt delårsbokslut vilket indikerar att rutinen inte följs till fullo. Vi har vid vår granskning diskuterat förfarandet med ansvariga inom kommunen och de bekräftar att vissa brister finns kopplat till överföringen från pågående projekt till anläggningsregistret vid färdigställandet. Pågående projekt avseende byggnader och mark uppgår till 182 mnkr. De största projekten avser Flemingsbergs centrum och Talldalsvägen. Vi har granskat de större projekten mot projektkort och i vissa fall diskuterat de pågående projekten med projektansvariga. Vid vår granskning noterades att ett projekt som vid bokslutet redovisats som pågående i själva verket färdigställdes under slutet av Resultateffekten i form av utebliven avskrivning uppgår inte till något väsenligt belopp men detta är ett ytterligare tecken på brister vad gäller efterlevnaden av rutiner kopplat till aktivering av anläggningstillgångar. Vi har stickprovsvis granskat anskaffningar under året mot underlag med avseende på balansgillhet och rörelsetillhörighet. Årets avskrivningar har stickprovsvis granskats utifrån fastställda principer. Vår granskning har inte resulterat i några avvikelser. Rekommendation: De riktlinjer avseende aktiveringar och avskrivningar som finns internt inom kommunen bör följas Maskiner och inventarier Maskiner och inventarier 133,3 114,7 Summa 133,3 114,7 Årets anskaffningar uppgår till 47,8 mnkr och är framför allt IT-relaterade avseende exempelvis datautrustning till grundskolan samt fibernät. Anskaffningar är stickprovsvis granskade mot underlag med avseende på balansgillhet och rörelsegillhet. Vår granskning har inte föranlett några noteringar. Årets avskrivningar är stickprovsvis granskade utifrån fastställda principer utan några anmärkningar. Kommunen har som princip att aktivera anläggningstillgångar löpande under året. Dock har vid genomläsning av anläggningsregistret noteras att majoriteten av tillgångarna anskaffas och börjar skrivas av i samband med årsbokslutet. Detta indikerar, liksom för 9

11 byggnader och mark, att anläggningarna som enligt uppgift från kommunen anskaffas löpande under året, börjar skrivas av för sent och att resultateffekten av detta blir uteblivna kostnader för avskrivningar Värdepapper, andelar, aktier Aktier, aktiefonder och obligationer 1 142, ,3 Bostadsrätter 11,9 12,0 Summa 1 154, ,3 Avser aktier och andelar i dotterföretag och intresseföretag. Ingen förändring jämfört med föregående år. Inga nedskrivningsbehov bedöms föreligga Långfristiga fordringar Långfristiga fordringar 7 681, ,4 Summa 7 681, ,4 Kontot har ökat väsentligt jämfört med förra året vilket beror på den nya internbanken där Huddinge kommun övertagit utlåningen till Huge Fastigheter AB och Söderenergi AB. Utlåningen till Huge Fastigheter AB uppgår till mnkr och för Söderenergi till mnkr inklusive refinansiering av leasing Kortfristiga fordringar Mervärdesskatt 63,0 64,8 Förutbetalda kostnader 165,0 155,2 Upplupna intäkter 71,3 76,5 Upplupna skatteintäkter 127,9 43,6 Kundfordringar 33,5 31,8 Kortfristig utlåning till koncernföretag 29,0 964,0 Övriga fordringar 1,2 15,4 490, ,3 Kommentarer till de större fordringsposterna lämnas nedan: Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader avser framförallt förutbetalda hyror till Huge Fastigheter AB med 125 Mkr (125 mnkr). En periodiseringskontroll har genomförts utan anmärkning. Upplupna intäkter avser bland annat ersättning från Försäkringskassan och kommunal fastighetsavgift. Förändringen mellan åren förklaras bland annat av en fordran på Omställningsfonden, 3,2 mnkr, som enligt årets anvisningar från SKL ska bokas som en förutbetald kostnad jämfört med övrig fordran tidigare år. Dessutom har kommunen bokat upp en förutbetald kostnad avseende pensioner, 5,9 mnkr, som inkom och avser Posten fanns inte föregående år. 10

12 Upplupna skatteintäkter Posten avser prognostiserad slutavräkning för 2011 samt slutavräkning för 2010 enligt SKL decemberprognos. Redovisningen överensstämmer med gällande rekommendationer. Kundfordringar Samtliga huvudbokskonton kopplade till balansposten kundfordringar har stämts av mot reskontra utan anmärkning. Kortfristig utlåning till koncernföretag Den kortfristiga utlåningen till koncernföretag har minskat markant sedan förra året vilket förklaras av tillämpningen av den nya redovisningsprincipen avseende finansiella tillgångar. Kommunen avser att oavsett löptider på fordringar till Huge fastigheter AB och energikoncernen bokföra dessa som anläggningstillgångar så länge bolaget avser låna på samma nivå eller mer. Som kortfristig skuld redovisas de amorteringar som görs under Kassa och bank Plusgiro 0,0 20,6 Nordea 0,0 1,0 0,0 21,6 Balanspostens förändring mellan åren förklaras av variationer i utlåning till Huge. Kraftiga variationer mellan månader/år hör till det normala. I år påverkas även kontot av internbanken Eget kapital Förändringen i eget kapital motsvaras av årets resultat om 245 Mkr Avsättningar Avsättning pension 272,5 229,5 Avsättning för visstidspensioner 8,3 11,1 Avsättning, särskild löneskatt 68,1 58,4 348,9 299,0 Pensionsförpliktelser intjänade från och med 1998 redovisas som en avsättning i balansräkningen, medan pensionsförpliktelser intjänade före 1998 redovisas som en ansvarsförbindelse. Redovisningen sker enligt rekommendation från Rådet för kommunal redovisning. Skulden per 31 december 2011 har stämts av mot underlag från SPP. Särskild löneskatt om 24,26 procent ingår i avsättningen. Den totala pensionsskulden, inklusive ansvarsförbindelsen, uppgår till mnkr att jämföra med mnkr för Det är en ökning på 8 procent vilken helt och hållet beror på den förändrade diskonteringsräntan. Aktualiseringsgraden uppgår till 57 procent jämfört med 77 procent Detta betyder att ca 43 procent av den intjänade pensionsrätterna inte är aktualiserad. En fullständig historik 11

13 över individens tidigare pensionsgrundande anställning finns därmed inte, vilket medför att det inte finns underlag för att göra en helt korrekt pensionsskuldsberäkning. Rekommendation: Kommunen bör överväga att höja aktualiseringsgraden. Detta för att erhålla ökad säkerhet i beräkningen av pensionsåtagandena Långfristiga skulder Långfristiga skulder 3 337,8 6, ,8 6,0 Av de långfristiga skulderna uppgår till 3 301,5 mnkr upplåning i internbanken och avser främst vidare utlåning till Huge Fastigheter AB. Lånen har tagits upp i Kommuninvest. Avstämning har skett mot revers utan anmärkning Kortfristiga skulder Kortfristiga lån i banker och kreditinstitut 1 545,4 780,0 Certifikat 1 042,5 498,0 Leverantörsskulder 329,5 355,3 Personalens skatter och avgifter 83,2 83,6 Pensionsskuld avgiftsbestämd ålderspension 105,3 100,8 Semesterskuld och övertidsskuld 160,6 158,5 Förutbetalda skatteintäkter - 111,3 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 185,7 115,8 Flykting medel 58,3 72,9 Exploatering/förråd 0,8 3,6 Övriga kortfristiga skulder 3,8 3,3 Kommentarer till de större skuldposterna lämnas nedan: Kortfristiga lån i banker och kreditinstitut samt certifikat Posterna har ökat jämfört med föregående år , ,1 Leverantörsskulder Vi har utfört åldersanalys av leverantörsskulderna som i bokslutet uppgår till 329,5 mnkr i syfte att säkerställa att kommunen inte har gamla oreglerade skulder som uppgår till väsentliga belopp. Granskningen har inte föranlett några anmärkningar. Personalskulder Arbetsgivaravgifter och källskatt har stämts av mot deklarationer utan anmärkning. Pensionsskulden har stämts av mot underlag från KPA utan anmärkning. Semesterlöneskuld och övertidsskuld har stämts av mot underlag från lönesystemet utan anmärkning. 12

14 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förändringen förklaras främst av förutbetalda skatteintäkter som 2010 motsvarade en förutbetald intäkt om 111 mnkr. Vidare finns upplupna räntekostnader om 75 mnkr som föregående år uppgick till 0,3 mnkr Ställda panter och ansvarsförbindelser Huge Fastigheter AB 514, ,4 Delägda bolag 1 200, ,0 Bostadsrättsföreningar 288,8 291,8 Övriga 1,9 1,9 Förlustansvar för egna hem 3,5 4, , ,4 Redovisade borgensåtaganden har stämts av mot underlag utan anmärkning. Den stora avvikelsen mellan åren beror på kommunens borgensåtagande för Huge Fastigheter AB minskat i och med att kommunen själva ansvarar för finansieringen av bolaget. Huddinge kommun har sedan tidigare även ingått en solidarisk borgen så som för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB Kassaflödesanalys Vi har granskat att kassaflödesanalysens innehåll överensstämmer med motsvarande övriga delar i årsredovisningen. Kommunens kassaflödesanalys är upprättad i enlighet med rekommendation från rådet för kommunal redovisning. Informationen är förenlig med övriga delar i årsredovisningen. 7. Sammanställd redovisning Huddinge kommuns sammanställda redovisning omfattar Huge fastigheter AB (100 %), SRV återvinning AB (31,5 %) samt Södertörns Energi AB (50 %) och Söderenergi AB (29 %). Södertörnsenergi AB inkluderar dotterbolagen Södertörns Fjärrvärme AB (100 %) samt Söderenergi AB (58 %). Kommunen tillämpar partiell konsolidering. Koncernen redovisar ett resultat om 247 mnkr för 2011, en minskning med 49 mnkr jämfört med Förändringen beror på sämre resultat i energibolagen till följd av ökat underhåll och kapitalkostnader. Koncernens balansomslutning har ökat med 20 procent under de senaste fem åren och uppgår i år till mnkr. Under samma period har de långfristiga skulderna minskat med mnkr vilket motsvarar 28 procent. Elimineringar som påverkar resultatet avser interna mellanhavanden samt korrigeringar för övervärden i materiella anläggningstillgångar tillhöriga bolagen. Den sammanställda redovisningen samt genomförda elimineringar har granskats utan väsentliga anmärkningar. Den sammanställda redovisningen omfattar resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys. Noter redovisas till ett antal poster. Vi rekommenderar att notapparaten utökas gällande kommunkoncernen främst beträffande materiella anläggningstillgångar. Den samman- 13

15 ställda redovisningen bör innehålla samma notapparat som kommunen. Även förvaltningsberättelsen bör i större utsträckning omfatta hela kommunkoncernen. Exempelvis bör resonemangen kring god ekonomisk hushållning omfatta hela koncernen. Rekommendation: Årsredovisningens notapparat bör utökas gällande kommunkoncernen främst beträffande materiella anläggningstillgångar Årsredovisningens förvaltningsberättelse bör i större utsträckning omfatta hela kommunkoncernen. 8. Förvaltade fonder Kommunstyrelsen är förvaltare till sex fonder, Förmån för elever vid kommunala grundskolor, Stiftelsen Klara Hults fond, Gunnar Anderssons Minnesfond, Stiftelsen EM Rataplangs fond, Stiftelsen Lars Larssons fond och Nils Ryds Minnesfond. Inga utdelningar har gjorts under året. Förändringen under året består av gottgjord ränta. 9. Leverantörsskulder Årets granskning av leverantörsskulder samt kostnader i resultaträkningen inkluderar en dataanalys av leverantörsfakturor. En dataanalys är gjord på kommunens inkomna leverantörsfakturor under perioden och omfattar cirka transaktioner. Analysen innefattar granskning av höga fakturabelopp, stora kreditfakturor, omsättning per leverantör, förfallna fakturor, fakturor med avvikande momssatser, dubbla fakturor, ledtid mellan förfallodatum och betaldatum samt antal fakturor per leverantör. Dataanalysen görs för att få fram avvikande transaktioner och granskning sker genom att stickprovsvis följa upp dessa avvikelser. Vi har i vår granskning efter den stickprovsvisa uppföljning som gjorts inte identifierat några väsentliga avvikelser. Dataanalysen visar att Huddinge kommun under 2011 anlitat olika leverantörer. Fakturabeloppet är i genomsnitt 21 tkr per faktura leverantörer (41 %) har endast fakturerat kommunen vid ett enda tillfälle under året och totalt omsätter dessa leverantörer 39 mnkr av totalt mnkr. Det finns en tydlig trend av att kvartalsfakturering sker i mars, juni, september och december där summan av fakturor som hanteras är väsentligt högre. Detta illustreras i diagrammet nedan. Granskningen visar att kommunen får i genomsnitt fakturor per månad där juli och augusti är månader med färre fakturor och september är mycket högre än genomsnittet. 14

16 Summa fakturabelopp per månad Fakturabelopp i tkr per månad under 2011 Summa fakturabelopp per månad Huddinge kommun anger ankomstregistreringsdatumet till fakturadatum och betalar fakturorna på förfallodagen. 10. Granskning av vinterväghållning Granskning av vinterväghållning har skett utifrån huvudboksutdrag från kommunens ekonomisystem för de konton och projektkoder där vinterväghållning konteras. Granskningen visar att fakturor från sexton olika leverantörer har konterats mot dessa konton och projektkoder Beskrivning av processen Huddinge kommun har avtal med 6 olika underentreprenörer för vinterväghållning inklusive halkbekämpning. Ersättning utgår med fastbelopp beroende på omfattningen av varje enskild insats. Beställningarna som görs anger en viss kvalitet på tjänsten. När snöröjning eller halkbekämpning måste utföras upprättar kommunen ett beställningsunderlag som anger omfattningen av insatsen som skickas till berörda entreprenörer. För de flesta entreprenörer tillämpas en beställning som kallas total snöröjning som innefattar snöröjning av körbanor, gångbanor och trappor för alla prioriteter. Körbanor och gångbanor har fått olika prioriteter i avtalet men när total snöröjning beställs ska allt snöröjas inklusive halkbekämpas oavsett prioritet. Inga insatser utförs utan beställning. Kommunen har en person med ansvar för vinterväghållning tillgänglig dygnet runt. När snöröjning eller halkbekämpning är utförd meddelas kommunen som sedan gör stickprovsvisa kontroller av utförd tjänst (besiktning). Om det förefaller finnas brister i snöröjningen kontaktas entreprenören som får åka ut på nytt och genomföra snöröjningen igen. Vid dessa tillfällen utgår ingen extra ersättning. Entreprenörerna har i uppgift att föra dagbok över nedlagd tid för utförd snöröjning som kommunen vid önskemål kan begära in. Fakturering sker oftast månatligen. När fakturan ankommer kommunen görs en avstämning av beställningsunderlaget mot faktura för att kontrollera att fakturering har skett enligt beställning. Kommunen har byggmöten med entrepre- 15

17 nörerna där båda parter rapporterar problem, nytillkomna ytor och övriga händelser som berör verksamheten Granskning Vintern 2010/2011 var mycket snörik vilket innebar att all snöröjning inte kunde utföras inom ramen för ordinarie avtal om vinterväghållning som fanns i kommunen. Detta medförde att kommunen tvingades anlita entreprenörer utan ordinarie avtal för att kunna upprätthålla en tillfredsställande nivå på vinterväghållningen. Vi har granskat tio fakturor från åtta leverantörer, för två av leverantörerna har kommunen inget avtal. Fakturor har stämts av mot avtal samt mot indexuppräkningar. Granskningen visar att avtalen inte täcker in sådana fall där enorma mängder snö faller inom kort tid. Entreprenörerna har ibland varit tvungna att använda maskiner som inte finns inskrivna i avtalen och i dessa fall har en avstämning mellan faktura och avtal inte varit möjlig. Vidare finns vissa områden som inte innefattas av avtalen då dessa har kommit till efter avtalsskrivande, exempel på detta är infartsparkeringar som snöröjts och som ligger utanför de ordinarie avtalen. Förutom ovan nämnda fall har granskning av faktura mot avtal skett utan väsentliga anmärkningar. Stockholm den 26 mars 2012 Rebecka Hansson Auktoriserad revisor Rebecca Ersryd 16

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Haninge kommun. Granskning av delårsbokslut 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Haninge kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...2 3. Kommunens resultat och balansräkning...2

Läs mer

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009

Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009. Lidingö Stad. Granskning av delårsrapport 2009 Revisionsrapport 3 / 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober 2009 Lidingö Stad Granskning av delårsrapport 2009 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 2 3 Granskning av delårsrapport...

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna februari 2015 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet och Länstrafiken i Sörmland AB Granskning av årsbokslut 2014 Innehåll 1. Inledning...3 2. Förbundets

Läs mer

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna september 2014 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet Granskning av delårsrapport 2014 Innehåll 1. Sammanfattning...2 2. Inledning...3 3. Förbundets

Läs mer

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen

Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Stenungsunds kommun, kommunrevisionen Granskning av bokslut 2014-12-31 Building a hette Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Måluppföljning 3 1.2. Bedömning

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson

Revisionsrapport. Götene kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Hans Axelsson Anna Teodorsson Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 011 Götene kommun Hans Axelsson Anna Teodorsson mars 01 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning Inledning.1 Bakgrund. Revisionsfråga och metod 3 Granskningsresultat

Läs mer

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 "%M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Lerums Kommun. Granskning av bokslut 2010-12-31 2011-03-17 %M =U ERNST ÅYOUNG. Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna Revisionsrapport 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna LERUMS KOMMUN Sektor hfrasupporr 2011-03-17 "%M /Vendetyp Lerums Kommun Granskning av bokslut 2010-12-31 =U ERNST ÅYOUNG Qualityln Everything We

Läs mer

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun

Rapport. Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10. Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Rapport Bokslutsgranskning 2005 för Finspångs kommun 2006-04-10 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Finspångs kommun Susanne Svensson Lars Rydvall Maria Andersson Innehåll 1 SAMMANFATTNING...1

Läs mer

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31.

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens bokslut per 2013-12-31. Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium 2013-04-14 Revisionsrapport Granskning av bokslut per 2013-12-31 Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2007-08-31

Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskning av delårsrapport 2007-08-31 Granskningsrapport 1/2007 Oktober 2007 Ernst & Young AB Per Pehrson Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING...3 2 INLEDNING...4 2.1 Syfte... 4 2.2 Metod... 4 2.3 Avgränsningar...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31

Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Revisionsrapport* Granskning av kommunens delårsrapport per 2007-08-31 Oxelösunds kommun 2007-09-26 Matti Leskelä Pär Lindberg *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2

Läs mer

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna

ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011. Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna ARBOGA KOMMUN Granskning av delårsrapport per 31 aug 2011 Revisionsrapport 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Uppdrag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008

Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009. Haninge kommun. Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport 8 / 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2009 Haninge kommun Granskning av årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 3 Syftet med granskningen...3

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning 2014-12-31 Revisorerna i Nordanstigs kommun Nordanstigs kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning inom ovanstående område.

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Öckerö kommun. Granskning av bokslut 2014-12-31 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Öckerö kommun Granskning av bokslut 2014-12-31 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING... 2 2. BALANSKRAVET... 2 3. GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING VERKSAMHETSMÄSSIGA-

Läs mer

Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper 1 (5) Redovisningsprinciper Redovisningen i kommuner och landsting regleras av kommunallagen och lagen om kommunal redovisning (KRL). Därutöver lämnar Rådet för kommunal redovisning (RKR) anvisningar och

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Anders Thulin, Auktoriserad revisor, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Granskning av delårsrapport 2013 Båstads kommun Christina Widerstrand, Certifierad kommunal

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna. Strängnäs kommun. Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Strängnäs kommun Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2012 Innehållsförteckning 1 SAMMANFATTNING... 3 2 INLEDNING... 5 2.1 Bakgrund... 5

Läs mer

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31

Åstorps kommun. Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 Åstorps kommun Revisionsrapport 2/2013 Granskning av delårsrapport per 2013-07-31 2013-09-16 Anders Löfgren Sven Ekelund, ordf Tord Sturesson, 1:e v ordf Bengt Joehns, 2:e v ordf Kristoffer Glinka Nils

Läs mer

Delårsrapport 2007-08-31

Delårsrapport 2007-08-31 Revisionsrapport* Delårsrapport 2007-08-31 Vänersborgs kommun 2007-10-18 Marianne Wolmebrandt Certifierad kommunal revisor Henrik Bergh *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...3

Läs mer

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013

Vetlanda kommun. Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013. Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Vetlanda kommun Granskning av delårsbokslut per 30 juni 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna 5 september 2013 Jonas Leander Helena Patrikson Ulrika Strånge Johanna Thalén Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 2013-09-20. Ref Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari-juli 2013 Nerikes Brandkår 2013-09-20 Ref Anders Pålhed (1) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna Direktionen Revisionsrapport: Revisionen har genom KPMG genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning. Revisionen önskar att direktionen lämnar synpunkter på de slutsatser som finns

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Alvesta kommun Kristina Lindhe Caroline Liljebjörn 10 september 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till KPMG att granska bokslut och årsredovisning per 2013-12-31, se bifogad rapport.

Läs mer

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013

Sundbybergs stad. Granskning av delårsbokslutet 2013. Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Sundbybergs stad Granskning av delårsbokslutet 2013 Revisjonsrapport 2013 Genomford på uppdrag av revisorerna September 2013 Building a better Øuildinq a better Innehåll Sammanfattning... 2 Inledning...

Läs mer

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31

Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Bilaga till Revisionsrapport Granskningsnoteringar balansräkning 2008-12-31 Östersunds kommun 8 april 2009 Hans Stark Anneth Nyqvist Erik Palmgren Innehållsförteckning Tillgångar...3 1.1 Materiella anläggningstillgångar...3

Läs mer

pwc Granskningsrapport

pwc Granskningsrapport pwc Granskningsrapport Innehållsförteckning i Sammanfattande bedömning Inledning.i Bakgrund. Syfte, revisionsfrågor och avgränsning i 3.3 Revisionskriterier.4 Metod Granskningsresultat 3.i Allmänna iakttagelser

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor mars 2015 Granskning av årsredovisning 2014 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2013

Granskning av delårsrapport 2013 Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av delårsrapport 2013 Katrineholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan

Årsredovisning. Stiftelsen Sophiaskolan Årsredovisning för Stiftelsen Sophiaskolan 838800-5517 Räkenskapsåret 2009 07 01 2010 06 30 Org.nr 838800-5517 1 (9) Styrelsen för Stiftelsen Sophiaskolan får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret

Läs mer

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015-

Ekonomi. -KS-dagar 28/1 2015- Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Orsa kommun 2008-05-06 Hans Stark Certifierad kommunal revisor Johan Skeri *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 1(13) Skellefteå Golfklubb Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2

Läs mer

Preliminärt bokslut 2013

Preliminärt bokslut 2013 Preliminärt bokslut 2013 Kommunstyrelsen 2014-02-04 Innehållsförteckning En tillbakablick på 2013... 3 Preliminärt bokslut 2013... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 1(12) Skellefteå Golfklubb Org nr 894700-4423 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2008

Granskning av årsredovisning 2008 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2008 Avesta kommun April 2009 Robert Heed Åke Andersson Rolf Hammar Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4

Läs mer

Delårsrapport för januari-mars 2015

Delårsrapport för januari-mars 2015 Delårsrapport för januari-mars 2015 Swedish National Road Consulting AB Delårsrapport 2015-03-31 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-03-31 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2014

Granskning av årsredovisning 2014 www.pwc.se Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisonskonsult Granskning av årsredovisning 2014 Kalix kommun Mars 2015 Innehållsförteckning 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga och metod...

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2007

Granskning av årsredovisning 2007 Revisionsrapport* Granskning av årsredovisning 2007 Krokoms kommun 2008-04-07 Hans Stark Kjell Pettersson Maj-Britt Åkerström Certifierade kommunala revisorer *connectedthinking Innehållsförteckning 1

Läs mer

Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Timrå kommun Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium TOAK Ico W önö 2014-04-14 2014-04-07 onr. Revisionsrapport "Granskning av bokslut per 2013-12-31" Revisionen har via KPMG genomfört

Läs mer

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312

2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar

Läs mer

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007

RESULTATRÄKNING Bokslut Bokslut Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 RESULTATRÄKNING Budget Avvikelse Tkr 2006 2007 2007 2007 Verksamhetens intäkter, not 1 0 117 024 105 405 11 619 Jämförelsestörande post, exploateringsintäkter i not 1 0 7 013 3 000 4 013 Verksamhetens

Läs mer

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER

Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Nothänvisningar NOT 1 VERKSAMHETENS INTÄKTER Driftbudget tkr Bokslut Budget Budget Förändring semesterlöneskuld -238 1 800 1 800 Avsatt till pensioner -15 639-9 469-11 344 Avsättning för särskild löneskatt

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31.

ÅRSREDOVISNING. Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. ÖGC GOLF OCH MASKIN AB Årsredovisning Sida 1 ÅRSREDOVISNING 2014 Styrelsen för ÖGC Golf och Maskin AB får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01 2014-12-31. Årsredovisningen omfattar

Läs mer

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm

Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Årsredovisning för HSB:s brf Kåpan nr 272 i Stockholm Räkenskapsåret 2011-01-01-2011-12-31 Resultaträkning Not 2011-12-31 2010-12-31 Nettoomsättning 1 8 077 988 7 573 717 Fastighetskostnader Drift 2-4

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2014 Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Februari/mars 2015 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet

Läs mer

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK

Årsredovisning. Brunnsvikens Kanotklubb BKK Årsredovisning Styrelsen får härmed avge årsredovisning för avseende räkenskapsåret 2013 (Org nr 802004-7802) Resultaträkning, kr 2013 2012 Rörelsens intäkter Nettoomsättning 2 069 593 1 706 453 Summa

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G Å R S R E D O V I S N I N G för AB Maleviks Villasamhälle Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 Innehåll Sida - förvaltningsberättelse

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934

Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) Sällsynta diagnoser Verksamhetsåret 2014 Organisationsnummer 802408-4934 Riksförbundet Bokslut (Årsmöte 25 april 2015,Bilaga nr 4) Sida 1(6) 5 år i sammandrag (tkr) 2014 2013 2012 2011 2010 Verksamhetens intäkter Anslag och bidrag 4 679 4 209 4 295 3 949 3 784 Gåvor 90-konto

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2009 2008

RESULTATRÄKNING 2009 2008 6(15) RESULTATRÄKNING 2009 2008 Nettoomsättning Not 1 2 176 558 2 147 487 Fastighetskostnader Reparationer och underhåll -123 230-173 395 Drift Not 2-767 052-710 885 Administrationskostnader Not 2-116

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sida 1 av 6 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Solbacken 14 lämnar följande årsredovisning för verksamheten under räkenskapsåret. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamhet Föreningens verksamhet består av 9

Läs mer

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun

Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun Rapport avseende granskning av delårsrapport 2014-08-31 Uddevalla Kommun September 2014 September 2014 Harald Jagner, Pernilla Lihnell Innehåll Sammanfattning och kommentarer 1 1. Inledning 4 2. Iakttagelser

Läs mer

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion

Årsredovisning. Resultat och Balansräkning. Byggproduktion Årsredovisning Resultat och Balansräkning Bokföring eller Redovisning Bokföring Notera affärshändelser på olika konton. Sker löpande under bokföringsåret Redovisning Sammanställning, och värdering av företagets

Läs mer

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31

Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 Sveriges kristna råd Noteringar avseende bokslutsgranskning per 2014-12-31 1. Allmänt Granskning av årsbokslut samt förvaltningsrevision har utförts avseende verksamhetsåret 2014. Vårt allmänna intryck

Läs mer

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor.

Revisionsrapport. Delårsrapport 2009. Vallentuna kommun 2009-11-05. Carin Hultgren. Certifierad kommunal yrkesrevisor. Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Vallentuna kommun 2009-11-05 Carin Hultgren Certifierad kommunal yrkesrevisor Frida Enocksson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2

Läs mer

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos

2011-08-30. Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2011-08-30 Delårsbokslut 2011 Januari-juni med helårsprognos 2 Förvaltningsberättelse Delårsrapporten Enligt kommunala redovisningslagen(krl) ska delårsrapporten omfatta minst sex och högst åtta månader.

Läs mer

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor

Delårsrapportering 2010. Gällivare kommun. Revisionsrapport. November 2010. PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Delårsrapportering 2010 Gällivare kommun Revisionsrapport November 2010 PerÅke Brunström Certifierad kommunal revisor Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Innehåll Revisionsrapport... 1 November 2010...

Läs mer

Preliminärt bokslut 2014

Preliminärt bokslut 2014 Preliminärt bokslut Kommunstyrelsen 2015-02-03 Innehållsförteckning En tillbakablick på... 3 Preliminärt bokslut... 3 Redovisningsprinciper... 3 Tillämpade redovisningsprinciper... 3 Resultaträkning...

Läs mer

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956

Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 Sida 1 av 9 DELÅRSRAPPORT För perioden 26-9-1 27-2-28 Eolus Vind AB (publ) 556389-3956 KONCERNEN Verksamheten Koncernen består av moderbolaget Eolus Vind AB (publ) och de helägda dotterbolagen Kattegatt

Läs mer

Granskning av bokslut 2012 RappOIi

Granskning av bokslut 2012 RappOIi Värmlands läns Vårdförbund Granskning av bokslut 01 RappOIi Audjt KPMGAB Antal sidor: 6 II Rapport 0 1 V årdförbundet.docx 013 KPMG AB, a Swedish limited liahility company and a member firm oflhe KPMG

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 1(11) Skellefteå Golf AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning 4 - noter 6

Läs mer

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31

RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 RESULTATRÄKNING 2011-01-01 2010-01-01 Not 2011-12-31 2010-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Nettoomsättning 10 006 434 11 812 227 Övriga rörelseintäkter 1 3 000 152 967 741 13 006 586 12 779 968 Rörelsens

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Kommunrevisorerna i Nora kommun har granskat kommunens årsredovisning för år 2014. NORA KOMMUN 2015-03-26 Revisorerna Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktige Revisionsrapport över årsredovisning 2014 Kommunrevisorerna i har granskat kommunens årsredovisning för år 2014.

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31

Revisionsrapport Granskning av bokslut och årsredovisning per 2014-12-31 Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport KPMG har på uppdrag av kommunens revisorer genomfört en granskning av bokslut och. Syftet med

Läs mer

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546

Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005. Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924. Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Ekonomisk Översikt i kkr 2008 2007 2006 2005 Nettoomsättning 58 0 84 443 126 924 Årets resultat -16 471-9 104-37 386-17 546 Balansomslutning 5 726 36 145 68 186 90 673 Eget kapital 675 12 995 22 029 35

Läs mer

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2

Extraordinära intäkter - - - Extraordinära kostnader - - - Årets resultat 17,1 35,4 12,2 RESULTATRÄKNING Verksamhetens intäkter 1 207,0 216,5 201,5 Verksamhetens kostnader 2-1 067,1-1 000,9-971,2 Avskrivningar 3-35,9-35,5-36,3 Verksamhetens nettokostnader -896,0-819,9-806,0 Skatteintäkter

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om underlag för årsredovisning för staten; SFS 2011:231 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001

Resultaträkning/kommunen. Finansieringsanalys/kommunen. Belopp i tkr NOT 2003 2002 2001 Resultaträkning/kommunen Belopp i tkr NOT Verksamhetens intäkter NOT 1 142 626 135.383 134.026 Verksamhetens kostnader NOT 1-635 228-619.231-570.550 Avskrivningar -26 518-25.691-24.651 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30

DELÅRSRAPPORT 2014. Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 DELÅRSRAPPORT 2014 Aktiebolaget SCA Finans (publ) 556108-5688 2014-06-30 Verksamhet Aktiebolaget SCA Finans (publ) med organisationsnummer 556108-5688 och säte i Stockholm är ett helägt dotterbolag till

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Årsredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Träklotsen 2 avger härmed följande årsredovisning. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning 3

Läs mer

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013

Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014. Örnsköldsviks kommun. Granskning av årsredovisning 2013 Revisionsrapport 2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars/april 2014 Örnsköldsviks kommun Granskning av årsredovisning 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 2 2 Inledning... 3 3 Syftet med

Läs mer

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857.

Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. REVISIONSBERÄTTELSE Till föreningsstämman i Bostadsrättsföreningen Kantarellen 11. Organisationsnummer 769607-5857. Vi har granskat årsredovisningen och räkenskaperna samt styrelsens förvaltning i Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum

Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Delårsrapport jan-okt 2009 Upphandlingscentrum Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer

Läs mer

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB

GodEl Sverige AB Org nr 556672-9926 ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB ÅRSREDOVISNING 2004 / 2005 GODEL SVERIGE AB Styrelsen och Verkställande Direktören för GodEl Sverige AB får härmed avge årsredovisning för sitt första räkenskapsår, 2004-11-12-2005-12-31 Innehåll Sida

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR)

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Urban Sparre 2013-11-21 KS 2013/0865 Kommunfullmäktige Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv (RUR) Förslag till beslut

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2010 Nynäshamns kommun Mars 2011 Anders Hägg Ramona Numelin Richard Vahul Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2

Läs mer

Landstinget i Värmland. Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport. KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7

Landstinget i Värmland. Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport. KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7 ABCD Landstinget i Värmland Bokslutsgranskning 2014 Revisionsrapport KPMG AB 24 mars 2015 Antal sidor: 7 KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ABCD Landstinget

Läs mer