Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs Urval Herman Svenngård före I sammandrag av G. Sandén 1995.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1776-1777 Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995."

Transkript

1 Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs Urval Herman Svenngård före I sammandrag av G. Sandén Protokoll fört vid sockenstämma den 28 jan 1776 i Näs. Efter gudstjänsten höll pastor ett kort tal framför altaret och tog ämbetsed av klockare Hymnelius. 1) Pastor frågade allmogen till vem de skickade sina barn att lära läsa. Han hade vid husförhören i höst med missnöje noterat att Hymnelius hade få barn i skolan. De svarade att under de mörka höstdagarna antingen haft barnen hemma och undervisat dem eller sänt dem till den välkända hustru Maria Werner. Pastor erkände hustru Werners skicklighet, flit och ömhet om allmogens barn, vilket fanns omnämnt i sockenstämmoprotokoll. Men med de nya författningarna var det klockaren i församlingen som hade ansvar för undervisningen. Då han just i dag lovat flit och trohet i detta ämne, var det till honom allmogen skulle skicka sina barn. Pastor föreslog att för att ge lindring till de barn, som bodde längst bort, skulle de komma måndag morgon och stanna över natten till tisdag. De skulle gå hem tisdag afton och återkomma med frisk matsäck på torsdag och stanna till fredag. Pastor trodde att både barn, föräldrar och skolmästare skulle bli belåtna. Ledamöterna antog enhälligt förslaget. 2) Kongl Landshövdingeämbetet i Uppsala förklarade i en kungörelse av den 7 dec 1775 att fattigstugebyggnaden ovillkorligen skall vara färdig till sommaren. Då man nu hade det dryga arbetet och kostnaden med kyrkan och bogårdsmuren och ingen av deras fattiga saknade tak över huvudet beslutades att pastor i ödmjukhet skulle begära uppskov med bygget. 3) Pastor menade att det vore säkrast att börja sandkörningen till kyrkan med 8 lass per mantal. Några ville dröja till våren men då arbetet skulle starta redan i maj var det bäst att ta vara på vinterföret. Efter vårbruket var hästarna så utmärglade att de knappast skulle rå med de tunga lassen på vårvägarna. Undertecknat G. Nordstedt. Riktigheten betygar Conrad von Vegesack efter greve Pontus De la Gardies tillstånd, Pet. Holmström Person, Anders Lillienberg och Sv. Almqvist Protokoll vid stämman den 18 febr 1776 i Näs. 1) Förklarade pastor sin stora fägnad över att alla fullgjort sina åtagande med sandkörningen. 2) Upplästes ett förslag från muraråldermannen Roos om arbetskostnad av kyrkans murarbete daler skall betalas vid aprils utgång och resten när arbetet är avslutat i sommar. Ingen hade egentligen något att anmärka. Men Roos själv hade i brev berättat att greven velat innefatta kyrkans putsning och färgning i denna kalkyl, vilket han inte ville gå med på, därför uppsköts underskrivandet. 3) Pastor skulle nu i veckan i Stockholm höra sig för hos greven om det utlovade teglet och hur framkörningen skulle ske. Inspektor Almqvist kunde dock genast berätta att greven lovat 6000 tegel, som skulle framköras av gårdens folk. Inspektor Ryding på Granhammar skulle utröna om inte det av greve von Fersen skänkta spirorna och bjälkarna kunde av underliggande folk i Näs framköras. De övriga 5500 tegel, som rekvirerats föreslog pastor att han skulle tala med Wachschlager om. 1 D:\Sockstämmoprot\1700-TAL\s doc Skapat den :21:00 Senast utskrivet :52:00

2 4) Inspektor Ryding på Granhammar överräckte en ritning han fått av Wachschlager, när han dagen innan träffat honom i Stockholm. Det gällde ritning och förslag till tornbyggnad. Den extra kostnaden skulle inte bli så stor och pastor har hela tiden stött detta förslag. Då förslaget blivit nedröstat tidigare vågade man inte ta upp det igen, särskilt som Ryding inte hade någon fullmakt från sin höga principal att ta upp sken till ny röstning. 5) Vid stämman infann sig snickare från Skadevi Martin Lindqvist, som åtagit sig träarbetena i kyrkan för 1000 daler. Han ville nu ha särskild betalning för arbetet med altaret och koret. Det skulle kosta 300 daler extra, men han prutade till slut till 200 daler så slutsumman blev 1200 daler. Pastor lovade upprätta kontrakt och säkerhet på ömse sidor. 6) Pastor förhörde sig nu hur den nya anordningen i skolan slagit ut och fick veta att bara tre barn anmälts. Orsakerna var lång skolväg, mindre råd att hålla barnen i den allmänna skolan och mindre förtroende för Hymnelius. Han ansågs hantera barnen hårt. Pastor svarade att de första två invändningarna försvunnit med den nya inrättningen och att det var för tidigt att ha någon åsikt om Hymnelius. Skulle någon anmärkning vara mot klockare, skulle det anmälas hos pastor. Om man inte vann rättelse, skulle pastor på högre ort framföra klagomål, ty man var inte tvungen att behålla en person som först haft förtroende, men sedan brustit och befunnits vara oskicklig. 7) Den fallfärdiga boden vid Ryds prästgård, som varit utdömd redan när Hernodius tillträdde, var nu helt obrukbar, vilket konstaterades vid syn. Boden skänktes till pastor som ödmjukt tackade för den. Undertecknat G.Nordstedt. Vidimerat av Vegesack, Holmström, Almqvist, Lillieberg och Jöransson Protokoll den 10 mars 1776 hållit vid sockenstämma i Näs. Pastor hade inte som tänkt varit kunnat göra någon jämkning mellan skedda och kommande körslor. Beslut togs att ett vite på 9 daler för försummelse av körslor och 4 daler för drängdagsverke. Skulle försummelsen upprepas fördubblades vitet. Underskrivet G. Nordstedt Sockenstämma i Näs 14 april ) Kontrakten med muraråldermannen Roos och snickare Lindqvist angående kyrkoreparationen underskrevs. Ett tillägg gjordes med 300 daler, då den nya läktaren skulle skymma den gamla dörren, så att en ny måste tagas upp. Dessutom skulle kyrkan målas utanpå. Även snickare Lindqvist begärde högre ersättning för ett par nya dörrar, vilket skulle regleras senare. Han behövde 2 par dragare till sin och sina gesällers avhämtning från Skadevi. 2) Eftersom körslorna var av olika längd och tyngd samt dragarnas antal varierade, frågade pastor, hur man skulle förhålla sig. Det bestämdes att man vid kommande körslor noga skulle ta detta i betraktande. 3) Mäster Lindqvist ville torka det grövre timret och behövde 8 man i 2 dagar. De skulle infinna sig precis klockan 5 varje morgon och beslöts att under hela reparationen börja gångledet med Skälby rote. 4) Klockaren i Tibble, mäster Svenberg åtog sig allt smidet till kyrkan. Undertecknat G. Nordstedt. 2 D:\Sockstämmoprot\1700-TAL\s doc Skapat den :21:00 Senast utskrivet :52:00

3 Justerat Jean Wilhelm Elgenstierna, Pet. Holmström Persson, Carl Bengtsson Tuna (bomärke), Carl Ersson Kyrkbyn (bomärke). De båda sista kyrkvärdar Sockenstämma den 12 maj 1776 i Näs. 1) Kyrkokladden upplästes och kyrkans behållning var 7532 daler. Pastor frågade hur man skulle förfara med de bortstulna panterna. Man svarade att när lånen återbetalades till kyrkan, avräknades pantens värde efter vikt. Låntagaren skulle inför domstol med ed bekräfta sanningen. 2) 2 par hästar med vagnar ifrån Öråker och Asker skulle hämta mäster Lindqvist, hans folk och verktyg från Skadevi. 3) En pålitlig karl anställdes för att se till att arbetet hade sin jämna gång. Mäster Sjödal vid Aspvik åtog sig sysslan för 3 daler per dag. 4) Pastor föreslog att gudstjänsterna skulle hållas i sockenstugan och kyrkans lösa egendom föras till Ryds kyrka. 5) Upplästes en instruktion av greve De la Gardie genom inspektor Almqvist om reparationssättet av kyrkan. Församlingen instämde till alla delar utom den nya dörrens upptagande, som greven var helt emot. Undertecknat G Nordstedt Sockenstämma den 27 maj 1776 i Näs. 1) Kyrkoräkningarna och protokollen upplästes och underskrevs. Alla var eniga utom inspektor Sundin på Lennartsnäs, som menade att enligt protokollet den 14 april skulle det gamla vapenhuset helt raseras. Strax därefter hade ledamöterna bestämt att det skulle lagas för att undvika en ny materialbods byggande. Så blev det. 2) Pastor fann sig föranlåten att trots flera påminnelser av enskilda, komminister och kyrkvärdar klockare Hymnelius gjort sig skyldig till efterlåtenhet, tredsko och ostadighet både i barnundervisningen och andra sysslor. Hymnelius hade den 17 maj per brev meddelat kyrkoherden sådant som handlade om kyrkans behov. Han hade inte själv lämnat brevet utan låtit folk lämna det. Pastor menade, att klockaren skulle personligen inställt sig hos honom och inte sända brev om kyrkans angelägenheter. Det var bestämt, att Hymnelius varje lördag skulle lämna rapport till kyrkoherden, men han hade ofta försummat detta. Pastor förmanade honom till bättring. 3) Mäster Sjödal på Aspvik, som åtagit sig uppsynen över bygget avsade sig. Pastor ansåg, det var nödvändigt att några hustrur anställdes för att göra murbruket, i stället för som nu nytt folk kom nästan varje dag. Förslaget antogs och änkorna Lisa Jakobsdotter och Kanon antogs till en lön av drygt 1 daler per dag. 4) Både murare och snickare klagade över att det fattades sängkläder, trots att pastor försökt skaffa dem. Nu gjordes ännu en påminnelse varvid Carl Bengtsson i Tuna lovade 1 bolster, Holmström en kudde, Anders Ersson i Skälby 1 filt, Mats Matsson i Tuna 1 kudde, Anders Jansson i Tuna 1 lakan samt mäster Sjödal 1 bolster. 5) Mäster Svenberg hade överlåtit arbetet med smidet på mäster Kylberg vid Stäket. Han visade nu prov på gångjärn till bänkarna för 4 daler paret. Med tanke på mängden och att man minskade storleken prutades till 3 daler. 6) De bägge gamla kyrkvärdarna anhöll om avsked. Carl Bengtsson övertalades att stanna ett år till medan i Carl Ericssons ställe antogs Anders Ersson i Skälby. Han önskades lycka till. Undertecknat G.Nordstedt. 3 D:\Sockstämmoprot\1700-TAL\s doc Skapat den :21:00 Senast utskrivet :52:00

4 Justerades av Conrad von Vegesack, G. v Hellern, Anders Ersson i Skälby (AES) Pet. Holmström Persson och Anders Lilljeberg Protokoll skrivet vid sockenstämma den 9 juni 1776 i Näs. 1) Man hade nu hamnat i stor villrådighet på grund av graven i koret. Där fanns dyrbara kistor, men allt låg nu i vägen för den nya planlösningen. Pastor hade förhört sig med slottsfogde Gripenstråle i Stockholm och överståthållare Rudbeck i Uppsala. De rådde att bygga ett lägre valv över graven och i tidningarna underrätta eventuella ägare. Om ingen hördes av inom 1/2 år kunde kyrkan göra sig vinst genom att sälja platsen. Samtliga var nöjda. 2) Man behövde nu en stenhuggare. Pastor lovade att, när han i morgon kommer till Stockholm, hitta en och dessutom ordna med de bräder och spik som snickaren behöver. De skall skickas antingen med Holmströms båt eller med någon jakt från Sigtuna. 3) Till smidet skulle mäster Kilberg få låna smedja av Holmström och också få ta av hans kol. 4) Pastor framförde en hälsning och ödmjuk förfrågan från änkepastorskan fru Hernodia angående de 200 daler, som Näs församling skulle ge till sterbhuset för visthusboden vid prästgården. Församlingen lovade betala inom fjorton dagar eller vid nästa sockenstämma, då de skulle avgöra med de berustade säterierna om även de skulle vara med och betala. Undertecknad G. Nordström. Justerat Conrad v Vegesack, G v Hellern, Pet. Holmström Person, Anders Ersson i Skälby (AES) Protokoll den 23 juni vid sockenstämman i Näs. Herrarna och sockenmännen stannade efter gudstjänsten i koret för att besluta om ett fönster över nya dörren på västra gaveln. Det skulle ge mer ljus till läktaren Protokoll skrivet vid sockenstämma den 10 nov 1776 i Näs. I närvaro av greve Pontus De la Gardie upplästes protokollet från den 12 sept, som först nu blivit inlämnat av kronolänsman Blomberg. Greven hade följande påminnelser: 1) Greven begärde att själv få gå igenom alla kontrakt och räkningar över kyrkoreparationen innan några ytterligare pengar utbetalades. 2) Med största missnöje hade han tagit del av den bänkindelning som skett. Sedan urminnes tider hade han haft den främsta bänken för Stäkets gård. Han hade nu utan att bli tillfrågad, tvingats att dela bänk med baron Rudbeck på Aspvik. Baronen skulle behålla både första och andra bänken, så greven var så gott som helt utan bänk. Han är mycket besviken över församlingens åtgärd helst som han varit den som mest bidragit till att kyrkan överhuvud reparerades. Pastor berättade, att han inte hört talas om någon ändring i bänkdelningen, förrän vid stämman den 12 sept, då Wachschlager och kronolänsman Blomberg helt allena bestämde. Flera av församlingens ledamöter höll med pastor och menade att ett visst bänkrum för greven och hans förnäma familj naturligtvis skulle finnas. Kronolänsman yttrade att det vore äventyrligt att ändra bänkindelningen, som ju var underskriven och godkänd. Greven ansåg delningsmännen obehöriga, i synnerhet som inspektor Ryding för Tibble, Ekhammar, Kyrkbyn, Asker och Öråker 4 D:\Sockstämmoprot\1700-TAL\s doc Skapat den :21:00 Senast utskrivet :52:00

5 velat haft öppen talan när de fått granska delningen. Efter resonemang beslöts att låta saken gå till laga forum. Greven fordrade underrättelse av pastor om vilka som indrivit de stulna pengarna och varför kyrkans kapital inte lånats ut trots god säkerhet. Pastor kunde bara hänvisa till protokoll av den 5 dec 1773, då sockenstämman haft ett förslag av nådårspredikanten Elfstadius att sätta in fattigmedlen i banken, vilket besvarats med nej. Pastor hade hört att adjutanten v Hellern och inspektor Lilljeberg anhållit om lån av de stulna pengarna. Säkerhet hade givits av major Drufwa och riksrådet Funck. Varför det blivit avslag visste inte pastor. Greven begärde att Elfstadius skulle kallas inför vintertinget för att redogöra för förhållandena. Alla samtyckte utom Wachschlager. 4) Efter denna och andra oredor frågade greven om man skulle ha något kyrkoråd och vad dess göromål egentligen skulle bestå. Alla även pastor ville ha kyrkorådet kvar. Man skulle utnämna andra herrar till ledamöter i kyrkorådet och de skulle tillsammans med pastor formulera en instruktion, som skulle gälla till församlingens och pastors säkerhet. Pastor klagade över förtretligheter han haft under reparationsarbetet, därför att inte klara regler fanns att hålla sig till. Detta samtycktes enhälligt. Undertecknat G Nordstedt. Justerades för greve Ponti De la Gardie genom C. Gustaf Graffman, Jonas Rydling, Pet. Holmström Person, Carl Bengtsson i Tuna, kyrkvärd, (K), för löjtnantsbostället Jan Jansson i Skälby, Anders Ersson i Skälby, kyrkvärd, (AES) Protokoll den 15 dec 1776 i Näs sockenstämma. Sammanträdde notarie C.G.Graffman med fullmakt från greve De la Gardie, inspektor Rydling för baron Lantingshausen på Granhammar, Holmström i Tibble för ägaren till Öråker och Asker, assessor Hedengran, och största delen av sockenmännen. Frånvarande var Aspvik och länsmansbostället i Sylta. Pastor beklagade, att han måste kalla till sockenstämma så ofta, men hoppades att de ekonomiska ärenden som inte var lösta skulle snart vara avgjorda i kristlig anda och enighet. 1) Upplästes brev från konsistoriet till ärkestiftets präster att uppmana församlingarna till större och jämnare sammanskott till lasarettet inte allenast i framtiden utan även betala in för de sista 10 åren. Dessa pengar hade kvarhållits och använts till kyrkan och andra behov. Pastor frågade om några pengar insamlats efter 1766 eller sedan rikslasarettet i Stockholm fördelats i läns- och rikslasarett. Flera minns att sådana medel samlat till men att de tillfallit socknens fattigkassa. Nu meddelade församlingen att de ville fullgöra sin plikt och efterkomma Hans Maj:ts nådigast befallning i framtiden. De fann det svårt att betala för de förflutna åren. Pastor föreslog betänketid och skulle efterhöra med de andra kyrkoherdarna i kontraktet, så att det blev lika. Genom sin inspektor Sundin, som kom något sent yttrade sig i en bilaga Wachschlager. 2) Upplästes protokollet från den 10 nov, vilket i sitt hela innehåll godkändes. Det innehöll greve De la Gardies missnöje med bänkindelningen i kyrkan. Pastor hoppades att man skulle kunna lösa problemet i godo och enighet. Greven hade skriftligen inlämnat sin mening. Han hade nu ändrat sig och tänkte inte föra saken till domstol. Han ville att församlingens ledamöter skulle yttra sig och rösta, men han tänkte inte ge efter på sin urgamla rätt att disponera främsta bänken ensam. Efter röstningen befanns att greven hade rätt till första bänken både på mans som kvinnosidan. För röstade 16 och mot 9 1/2, utom Aspvik och länsmansbostället Sylta, vilkas röster voro förlorade i detta ämne. 5 D:\Sockstämmoprot\1700-TAL\s doc Skapat den :21:00 Senast utskrivet :52:00

6 3) Greven inlämnade nu skriftligen de anmärkningar han haft mot murare Roos och stämman beslöt att begära muntlig eller skriftlig förklaring av honom innan någon vidare utbetalning skulle göras för kyrkbygget. Lindqvist var närvarande och nekade till den eftergift på 164 daler på den extra räkningen på 300 daler. Han erkände dock att han åtagit att göra vissa ändringar och att han skulle förfärdiga alla felande fotpallar nere i kyrkan. Ändringen av klockarbänken ville han inte vidkännas utan extra betalning. Han prutade 30 daler och lovade skriftligen utföra det felande arbetet nästa sommar mot att han fick betalning för det övriga strax. Wachschlager yttrade sina tankar i skrift. 4) Greven påstår i förra protokollet att dåvarande nådårspredikanten, nuvarande skolmästaren i Ladugårdslands församling i Stockholm skulle kallas till nästa ting, angående de bortstulna pengarna från kyrkan. Han borde förklara varför pengarna, som blivit indrivna, sedan inte lånades ut trots säker borgen. Det var bara Wachschlager som satte sig emot, vilket kan ses i en bilaga. Då det nu led mot solens nedgång ville pastor inte längre uppehålla ledamöterna. Undertecknat G.Nordstedt. Justerat på De la Gardies vägnar Graffman, på Lantingshausens vägnar Rydling, Carl Bengtsson i Tuna, kyrkvärd (K), Jan Jansson i Frölunda (JJ). Brev från Wachschlager till protokollet den 15 dec Att från varje mantal göra sammanskott till lasarettet samtycker jag inte. Inte får heller något tas ur fattigkassan till detta utan de pengarna skall vara till fattiga i socknen. Däremot kan vederbörande vid socknens samkväm och sådana tillfällen, där sammanskott förekommer, ihågkomma lasarettet. Undertecknat Wachschlager. Brev från Pontus De la Gardie till protokollet den 15 dec Han skriver att han tänkt gå till domstol om bänkindelningen i Näs kyrka, där han alltid haft den främsta bänken ensam, men nu skulle få lov att dela den med familjen Rudbeck. Dock tycker han man skall försöka göra upp i godo. Han anför att Stäket varit kungsgård och färjan är kronans och att detta pastorat därför är regalt (kungligt). Han menar att enligt tradition det första bänkrummet alltid varit avsett för Stäket. Samma rättigheter gäller för köpare som säljare och Stäket är nu kronogård vilket kronofullmäktige inte kan vara okunnig om. Han begär att församlingens närvarande innevånare röstar om saken och räknar upp flera Kungliga brev och resolutioner, som styrker hans sak. Undertecknat Pontus De la Gardie. Brev från Pontus De la Gardie till protokollet den 15 dec Sedan jag fått kontrakten och räkningarna från murare Roos och snickare Lindqvist har jag noga gått igenom dem och vill erinra följande: I Roos kontrakt står att han skall upphugga tre nya fönster, göra ny uppgång till predikstolen, ändra altaret, lägga om kyrkogolvet och laga sprickor i valvet. Han har åtagit sig att göra en ny dörr på västra gaveln, mura igen den gamla, riva vapenhuset, och putsa kyrkan utanpå. Ritningar. resor, förtimring och lön för honom själv och hans folk alltsammans för 1800 daler. Folk till hjälp 6 D:\Sockstämmoprot\1700-TAL\s doc Skapat den :21:00 Senast utskrivet :52:00

7 och resor bekostas av kyrkan. Han begär sedan den 27 juli för arbete utom kontraktet 361 daler till. Greven anser att en del arbetsmoment kommer att betalas två gånger. Att göra ett avlångt fönster runt och vitlimma sakristian bör inte kosta 138 daler, då en person borde kunna göra det på 2 dagar. Skulle inte murare Roos i godo ändra sina räkningar anser jag att domare borde titta på kontraktet och alltsammans utsättas för granskning. Det var bara kronobefallningsman Askrot som underskrivit protokollet för den 12 sept och då detta var inte så omständligt, kan jag inte skriva under på det. Då där står att en ny vinkällare blivit byggd under altaret är det en uppenbar osanning. Efter vad jag hört har den gamla blivit försämrad. Man kan tydligt se att en och annan vill favorisera Roos. Snickare Lindqvist har enligt kontraktet åtagit sig allt snickeriarbete i kyrkan. Han skulle göra ett ovalt altarbord och använda sig av allt gammalt virke som kunde finnas. Han har nu gjort ett fyrkantigt bord, som visserligen är bra, men inte är efter kontraktet. Kostnaden borde vara mindre vid ett fyrkantigt bord än vid ett ovalt. Skall nu ett ovalt bord göras blir kostnaden för nytt virke och ingen nytta har man av det fyrkantiga, alltså bör man nog behålla det fyrkantiga. Jag önskar nu att de av mig genomgångna anmärkningarna tages i beaktande av församlingen och ingen mer utbetalning sker förrän detta är granskat. Undertecknat P. De la Gardie. Brev från Wachschlager till protokollet den 15 dec Vid besiktningen av kyrkans reparation den 12 sept kan jag inte tillstyrka någon ändring. Den som är missnöjd får söka ändring hos vederbörande. Jag och flera i församlingen torde i laglig ordning höras. Undertecknat G. Wachschlager Protokoll den 29 juni 1777 vid Näs sockenstämma. 1) Kyrkoräkningarna upplästes och godkändes. 2) Pastor anmälde, att murare Roos genom brev av den 26 maj påminde om betalningen för utfört arbete. Han prutade 50 daler. Men som greve De la Gardie protesterat mot räkningen och baron von Lantingshausen, vilken för första gången ville hedra sammankomsten med sin förnäma närvaro, ville ha mer information i ärendet, kunde inget beslutas. 3) Pastor berättade, att när klockaren på midsommaraftonen skulle pryda den stora ljuskronan med blommor föll hela kronan ned och två armar bröts sönder. Frågades om klockaren skulle ställas till ansvar. Detta avslogs gunstigt, då järntenen som höll kronan var helt genomrostad. Undertecknat G Nordstedt. Justerades Pet. Holmström Person, Anders Jöranson, Anders Ersson (AES). Vid samma tillfälle skedde ombyte av sexmän enligt följande: Stäkets och Lennartsnäs rote torparen Anders Jansson Frölunda rote bonden Olof Ersson i Berga Skälby rote fiskaren Bläckman Tibble rote Carl Ersson i Kyrkbyn. 7 D:\Sockstämmoprot\1700-TAL\s doc Skapat den :21:00 Senast utskrivet :52:00

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995.

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. 1762-05-31 1762 31 maj sockenstämma i Näs Sockenstuga underskrivet Anders Jöransson,

Läs mer

* STAWFORDS DAGBÖCKER *

* STAWFORDS DAGBÖCKER * * STAWFORDS DAGBÖCKER * Dagböckerna omfattar tiden från den 17 augusti 1795 till den 12 februari 1831. De är fördelade på följande sätt: Bok: Period: Arkiv- Ursprungligt antal sidor nummer: i svensk översättning:

Läs mer

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006

HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Ola Lönnqvist HENRIK tunnbindaren reviderad version från 2005 avsedd för år 2006 Familjen, staden och Sverige under senare delen av 1600-talet Pjäsen avser skildra livet för och hos en borgarfamilj i Söderköping,

Läs mer

1 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\in-Majt 1811.doc Skapat den 05-01-10 10:19 Senast utskrivet 05-01-10 16:20

1 D:\Kungörelser\Aktuella 2005\Slutliga\in-Majt 1811.doc Skapat den 05-01-10 10:19 Senast utskrivet 05-01-10 16:20 Svensk Författningssamling 1811 Kungl. Maj:ts kungörelser i sammandrag Låssa kyrkas arkiv Innehållsförteckning för 1811 ******************************************************** Plakat om fyra solenna tacksägelse-

Läs mer

Anders Danielsson svarar på barns frågor

Anders Danielsson svarar på barns frågor 1 2014-03-12 Anders Danielsson svarar på barns frågor I slutet av februari 2014 träffade Migrationsverkets generaldirektör Anders Danielsson BRIS generalsekreterare Kattis Ahlström för att prata om hur

Läs mer

Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia

Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia Efter 16 år som utpost till Tabor och Filadelfia av Olle Eriksson En uppsats om Pingströrelsen i Nynäshamn under 20 och 30-talet. Första upplagan juni 1993 Hur en stillastående utpost blev en växande församling

Läs mer

DOM 2012-04-04 Stockholm

DOM 2012-04-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Avdelning 07 Rotel 0702 2012-04-04 Stockholm Mål nr T 9210-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Attunda tingsrätts dom i mål, se bilaga A KLAGANDE Kennet Carlsson, 561008-5572 Björkvägen 3, 520 11 Vegby

Läs mer

AB. M. FiERDEN KUML A

AB. M. FiERDEN KUML A en förnämlig julgåva Stora egna fonder ge trygghet åt insättarna ar en sparkassebok med SKANDIN AVISKA BANKEN 1)- FÖR JULINKÖPEN R ekommenderas Telefon 70206 v1nna Bergs v1ffå"rshusel STEN EVA.GEN 43 Specerier,

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två.

För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två. För att läsa den här boken gör först följande inställningar (verktygsraden): Visa>Zooma>Anpassa sida och därefter Visa>Sidvisning>Två Förödelse Dagmar Måntelius * Best Production * 1 2 Förödelse en berättelse

Läs mer

Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen.

Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen. Stawfords Copy Book Stawfords brev 1820 1822. Anm.: De på engelska skrivna äro översatta, övriga överensstämma i det närmaste med originalen. Brev och skrivelser, som behandla den eventuella försäljningen

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23

LBS historia. Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 LBS historia Nedskriven av hedersmedlem Bengt Myrgren. Sida 1 av 23 (första delen) 1941 bildades Ligna Båtsällskap och till 50-årsjubileet 1991 kommer i en serie artiklar i Medlemsnytt något av LBS historia

Läs mer

Julens glädjebudskap för alla

Julens glädjebudskap för alla xf 29 KUMLA JULBLAD årg. Utgivare: Nils Helander 1 958 Julens glädjebudskap för alla Julbetraktelse för Kumla Julblad av pastor Lennart Olsson J ulens stora helg omsluter oss alla på ett särskilt sätt

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 115/05 Mål nr A 237/04 Mål nr A 75/05

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 115/05 Mål nr A 237/04 Mål nr A 75/05 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 115/05 Mål nr A 237/04 Mål nr A 75/05 Sammanfattning En präst i Svenska kyrkan har blivit uppsagd av skäl hänförliga till hans personliga förhållanden. Sedan tvist uppkommit om uppsägningens

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER Utrednings- och Statistikkontoret AB Sweco Eurofutures AB Gunnar Lindqvist -1 gunnar.lindqvist@sweco.se . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät...

Läs mer

NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939

NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939 NÅGOT UR SILLRE BYALAGS PROTO- KOLL- OCH RÄKENSKAPSBÖCKER 1876-2010 jämte UR LILL-GULLIKS UPPTECKNINGAR 1923-1939 Gullik Gulliksson (Lill-Gullik) på sin 80-årsdag hemma i Sillre 1974. Ivan Johnson 2010

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 94/11 Mål nr A 227/10 Sammanfattning En arbetstagare har avskedats från sin anställning hos ett bolag. Fråga om bolaget hade laga grund för avskedandet eller om det i vart fall förelåg

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 62/14 Mål nr A 69/13

ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 62/14 Mål nr A 69/13 ARBETSDOMSTOLEN Dom nr 62/14 Mål nr A 69/13 En kyrkoherde har avskedats. Fråga huvudsakligen om församlingen haft rätt att skilja kyrkoherden från anställningen, varvid bl.a. gjorts gällande att kyrkoherden

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den?

RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? RÄTTEGÅNGEN - hur blir den? 1 Brottsoffermyndigheten Box 470 901 09 Umeå Brottsoffermyndigheten, Anna Wiberg och Monica Burman Grafisk design: Kombi Marketing AB, www.kombimarketing.se

Läs mer

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt

En by som alla andra. Spel Del 1 Historiebruk och nationalism. Sammanfattning. Översikt Spel Del 1 Historiebruk och nationalism En by som alla andra Sammanfattning En by som alla andra är ett spel som i första hand handlar om historiebruk och nationalism. Det använder en vanlig svensk by

Läs mer

Om vi är en egen förening i Lund och inte anställda av Stockholm så borde vi inte behöva skriva på kontrakt och skicka till Stockholm.

Om vi är en egen förening i Lund och inte anställda av Stockholm så borde vi inte behöva skriva på kontrakt och skicka till Stockholm. Lund 2012-10-28 Hej alla medlemmar i Mattecentrum-Lund! Här är alla e-brev jag skickat sedan detta ärende började med en fråga som jag menar att Mattecentrum.SE reagerade hysteriskt på. (Jag skulle även

Läs mer

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk

Utsatt för brott. andra upplagan. Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott andra upplagan Anne-Lie Vainik illustrationer:tom Falk Utsatt för brott? (andra upplagan) är tänkt att på ett lättförståeligt sätt ge en sammanfattad bild av den straffrättsliga processen

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA

COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA COREW.SE ATT LYCKAS MED EN HEMSIDA Projektarbete Medieprogrammet Niklas Kurvinen, MP07, 2 Maj 2010 Innehållsförteckning Introduktion...3 Inledning...3 Syfte...3 Metod...3 Förarbete... 4-5 Planering...4

Läs mer

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning

Årsbok 2008 Fastighetsmäklarnämndens tillsynsärenden. Inledning Inledning Inledning Den som arbetar som fastighetsmäklare måste vara registrerad hos Fastighetsmäklarnämnden. Detta gäller dock inte för den som är advokat. Nämnden för ett register över de mäklare som

Läs mer

EXAMENSARBETE. Skuldsanering. Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av. skuldsaneringen.

EXAMENSARBETE. Skuldsanering. Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av. skuldsaneringen. EXAMENSARBETE Skuldsanering Omständigheter vid skuldtillfället och dess påverkan för beviljande av skuldsaneringen Helena Lindvall Filosofie kandidatexamen Rättsvetenskap Luleå tekniska universitet Institutionen

Läs mer