Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs Urval Herman Svenngård före I sammandrag av G. Sandén 1995.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1776-1777 Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995."

Transkript

1 Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs Urval Herman Svenngård före I sammandrag av G. Sandén Protokoll fört vid sockenstämma den 28 jan 1776 i Näs. Efter gudstjänsten höll pastor ett kort tal framför altaret och tog ämbetsed av klockare Hymnelius. 1) Pastor frågade allmogen till vem de skickade sina barn att lära läsa. Han hade vid husförhören i höst med missnöje noterat att Hymnelius hade få barn i skolan. De svarade att under de mörka höstdagarna antingen haft barnen hemma och undervisat dem eller sänt dem till den välkända hustru Maria Werner. Pastor erkände hustru Werners skicklighet, flit och ömhet om allmogens barn, vilket fanns omnämnt i sockenstämmoprotokoll. Men med de nya författningarna var det klockaren i församlingen som hade ansvar för undervisningen. Då han just i dag lovat flit och trohet i detta ämne, var det till honom allmogen skulle skicka sina barn. Pastor föreslog att för att ge lindring till de barn, som bodde längst bort, skulle de komma måndag morgon och stanna över natten till tisdag. De skulle gå hem tisdag afton och återkomma med frisk matsäck på torsdag och stanna till fredag. Pastor trodde att både barn, föräldrar och skolmästare skulle bli belåtna. Ledamöterna antog enhälligt förslaget. 2) Kongl Landshövdingeämbetet i Uppsala förklarade i en kungörelse av den 7 dec 1775 att fattigstugebyggnaden ovillkorligen skall vara färdig till sommaren. Då man nu hade det dryga arbetet och kostnaden med kyrkan och bogårdsmuren och ingen av deras fattiga saknade tak över huvudet beslutades att pastor i ödmjukhet skulle begära uppskov med bygget. 3) Pastor menade att det vore säkrast att börja sandkörningen till kyrkan med 8 lass per mantal. Några ville dröja till våren men då arbetet skulle starta redan i maj var det bäst att ta vara på vinterföret. Efter vårbruket var hästarna så utmärglade att de knappast skulle rå med de tunga lassen på vårvägarna. Undertecknat G. Nordstedt. Riktigheten betygar Conrad von Vegesack efter greve Pontus De la Gardies tillstånd, Pet. Holmström Person, Anders Lillienberg och Sv. Almqvist Protokoll vid stämman den 18 febr 1776 i Näs. 1) Förklarade pastor sin stora fägnad över att alla fullgjort sina åtagande med sandkörningen. 2) Upplästes ett förslag från muraråldermannen Roos om arbetskostnad av kyrkans murarbete daler skall betalas vid aprils utgång och resten när arbetet är avslutat i sommar. Ingen hade egentligen något att anmärka. Men Roos själv hade i brev berättat att greven velat innefatta kyrkans putsning och färgning i denna kalkyl, vilket han inte ville gå med på, därför uppsköts underskrivandet. 3) Pastor skulle nu i veckan i Stockholm höra sig för hos greven om det utlovade teglet och hur framkörningen skulle ske. Inspektor Almqvist kunde dock genast berätta att greven lovat 6000 tegel, som skulle framköras av gårdens folk. Inspektor Ryding på Granhammar skulle utröna om inte det av greve von Fersen skänkta spirorna och bjälkarna kunde av underliggande folk i Näs framköras. De övriga 5500 tegel, som rekvirerats föreslog pastor att han skulle tala med Wachschlager om. 1 D:\Sockstämmoprot\1700-TAL\s doc Skapat den :21:00 Senast utskrivet :52:00

2 4) Inspektor Ryding på Granhammar överräckte en ritning han fått av Wachschlager, när han dagen innan träffat honom i Stockholm. Det gällde ritning och förslag till tornbyggnad. Den extra kostnaden skulle inte bli så stor och pastor har hela tiden stött detta förslag. Då förslaget blivit nedröstat tidigare vågade man inte ta upp det igen, särskilt som Ryding inte hade någon fullmakt från sin höga principal att ta upp sken till ny röstning. 5) Vid stämman infann sig snickare från Skadevi Martin Lindqvist, som åtagit sig träarbetena i kyrkan för 1000 daler. Han ville nu ha särskild betalning för arbetet med altaret och koret. Det skulle kosta 300 daler extra, men han prutade till slut till 200 daler så slutsumman blev 1200 daler. Pastor lovade upprätta kontrakt och säkerhet på ömse sidor. 6) Pastor förhörde sig nu hur den nya anordningen i skolan slagit ut och fick veta att bara tre barn anmälts. Orsakerna var lång skolväg, mindre råd att hålla barnen i den allmänna skolan och mindre förtroende för Hymnelius. Han ansågs hantera barnen hårt. Pastor svarade att de första två invändningarna försvunnit med den nya inrättningen och att det var för tidigt att ha någon åsikt om Hymnelius. Skulle någon anmärkning vara mot klockare, skulle det anmälas hos pastor. Om man inte vann rättelse, skulle pastor på högre ort framföra klagomål, ty man var inte tvungen att behålla en person som först haft förtroende, men sedan brustit och befunnits vara oskicklig. 7) Den fallfärdiga boden vid Ryds prästgård, som varit utdömd redan när Hernodius tillträdde, var nu helt obrukbar, vilket konstaterades vid syn. Boden skänktes till pastor som ödmjukt tackade för den. Undertecknat G.Nordstedt. Vidimerat av Vegesack, Holmström, Almqvist, Lillieberg och Jöransson Protokoll den 10 mars 1776 hållit vid sockenstämma i Näs. Pastor hade inte som tänkt varit kunnat göra någon jämkning mellan skedda och kommande körslor. Beslut togs att ett vite på 9 daler för försummelse av körslor och 4 daler för drängdagsverke. Skulle försummelsen upprepas fördubblades vitet. Underskrivet G. Nordstedt Sockenstämma i Näs 14 april ) Kontrakten med muraråldermannen Roos och snickare Lindqvist angående kyrkoreparationen underskrevs. Ett tillägg gjordes med 300 daler, då den nya läktaren skulle skymma den gamla dörren, så att en ny måste tagas upp. Dessutom skulle kyrkan målas utanpå. Även snickare Lindqvist begärde högre ersättning för ett par nya dörrar, vilket skulle regleras senare. Han behövde 2 par dragare till sin och sina gesällers avhämtning från Skadevi. 2) Eftersom körslorna var av olika längd och tyngd samt dragarnas antal varierade, frågade pastor, hur man skulle förhålla sig. Det bestämdes att man vid kommande körslor noga skulle ta detta i betraktande. 3) Mäster Lindqvist ville torka det grövre timret och behövde 8 man i 2 dagar. De skulle infinna sig precis klockan 5 varje morgon och beslöts att under hela reparationen börja gångledet med Skälby rote. 4) Klockaren i Tibble, mäster Svenberg åtog sig allt smidet till kyrkan. Undertecknat G. Nordstedt. 2 D:\Sockstämmoprot\1700-TAL\s doc Skapat den :21:00 Senast utskrivet :52:00

3 Justerat Jean Wilhelm Elgenstierna, Pet. Holmström Persson, Carl Bengtsson Tuna (bomärke), Carl Ersson Kyrkbyn (bomärke). De båda sista kyrkvärdar Sockenstämma den 12 maj 1776 i Näs. 1) Kyrkokladden upplästes och kyrkans behållning var 7532 daler. Pastor frågade hur man skulle förfara med de bortstulna panterna. Man svarade att när lånen återbetalades till kyrkan, avräknades pantens värde efter vikt. Låntagaren skulle inför domstol med ed bekräfta sanningen. 2) 2 par hästar med vagnar ifrån Öråker och Asker skulle hämta mäster Lindqvist, hans folk och verktyg från Skadevi. 3) En pålitlig karl anställdes för att se till att arbetet hade sin jämna gång. Mäster Sjödal vid Aspvik åtog sig sysslan för 3 daler per dag. 4) Pastor föreslog att gudstjänsterna skulle hållas i sockenstugan och kyrkans lösa egendom föras till Ryds kyrka. 5) Upplästes en instruktion av greve De la Gardie genom inspektor Almqvist om reparationssättet av kyrkan. Församlingen instämde till alla delar utom den nya dörrens upptagande, som greven var helt emot. Undertecknat G Nordstedt Sockenstämma den 27 maj 1776 i Näs. 1) Kyrkoräkningarna och protokollen upplästes och underskrevs. Alla var eniga utom inspektor Sundin på Lennartsnäs, som menade att enligt protokollet den 14 april skulle det gamla vapenhuset helt raseras. Strax därefter hade ledamöterna bestämt att det skulle lagas för att undvika en ny materialbods byggande. Så blev det. 2) Pastor fann sig föranlåten att trots flera påminnelser av enskilda, komminister och kyrkvärdar klockare Hymnelius gjort sig skyldig till efterlåtenhet, tredsko och ostadighet både i barnundervisningen och andra sysslor. Hymnelius hade den 17 maj per brev meddelat kyrkoherden sådant som handlade om kyrkans behov. Han hade inte själv lämnat brevet utan låtit folk lämna det. Pastor menade, att klockaren skulle personligen inställt sig hos honom och inte sända brev om kyrkans angelägenheter. Det var bestämt, att Hymnelius varje lördag skulle lämna rapport till kyrkoherden, men han hade ofta försummat detta. Pastor förmanade honom till bättring. 3) Mäster Sjödal på Aspvik, som åtagit sig uppsynen över bygget avsade sig. Pastor ansåg, det var nödvändigt att några hustrur anställdes för att göra murbruket, i stället för som nu nytt folk kom nästan varje dag. Förslaget antogs och änkorna Lisa Jakobsdotter och Kanon antogs till en lön av drygt 1 daler per dag. 4) Både murare och snickare klagade över att det fattades sängkläder, trots att pastor försökt skaffa dem. Nu gjordes ännu en påminnelse varvid Carl Bengtsson i Tuna lovade 1 bolster, Holmström en kudde, Anders Ersson i Skälby 1 filt, Mats Matsson i Tuna 1 kudde, Anders Jansson i Tuna 1 lakan samt mäster Sjödal 1 bolster. 5) Mäster Svenberg hade överlåtit arbetet med smidet på mäster Kylberg vid Stäket. Han visade nu prov på gångjärn till bänkarna för 4 daler paret. Med tanke på mängden och att man minskade storleken prutades till 3 daler. 6) De bägge gamla kyrkvärdarna anhöll om avsked. Carl Bengtsson övertalades att stanna ett år till medan i Carl Ericssons ställe antogs Anders Ersson i Skälby. Han önskades lycka till. Undertecknat G.Nordstedt. 3 D:\Sockstämmoprot\1700-TAL\s doc Skapat den :21:00 Senast utskrivet :52:00

4 Justerades av Conrad von Vegesack, G. v Hellern, Anders Ersson i Skälby (AES) Pet. Holmström Persson och Anders Lilljeberg Protokoll skrivet vid sockenstämma den 9 juni 1776 i Näs. 1) Man hade nu hamnat i stor villrådighet på grund av graven i koret. Där fanns dyrbara kistor, men allt låg nu i vägen för den nya planlösningen. Pastor hade förhört sig med slottsfogde Gripenstråle i Stockholm och överståthållare Rudbeck i Uppsala. De rådde att bygga ett lägre valv över graven och i tidningarna underrätta eventuella ägare. Om ingen hördes av inom 1/2 år kunde kyrkan göra sig vinst genom att sälja platsen. Samtliga var nöjda. 2) Man behövde nu en stenhuggare. Pastor lovade att, när han i morgon kommer till Stockholm, hitta en och dessutom ordna med de bräder och spik som snickaren behöver. De skall skickas antingen med Holmströms båt eller med någon jakt från Sigtuna. 3) Till smidet skulle mäster Kilberg få låna smedja av Holmström och också få ta av hans kol. 4) Pastor framförde en hälsning och ödmjuk förfrågan från änkepastorskan fru Hernodia angående de 200 daler, som Näs församling skulle ge till sterbhuset för visthusboden vid prästgården. Församlingen lovade betala inom fjorton dagar eller vid nästa sockenstämma, då de skulle avgöra med de berustade säterierna om även de skulle vara med och betala. Undertecknad G. Nordström. Justerat Conrad v Vegesack, G v Hellern, Pet. Holmström Person, Anders Ersson i Skälby (AES) Protokoll den 23 juni vid sockenstämman i Näs. Herrarna och sockenmännen stannade efter gudstjänsten i koret för att besluta om ett fönster över nya dörren på västra gaveln. Det skulle ge mer ljus till läktaren Protokoll skrivet vid sockenstämma den 10 nov 1776 i Näs. I närvaro av greve Pontus De la Gardie upplästes protokollet från den 12 sept, som först nu blivit inlämnat av kronolänsman Blomberg. Greven hade följande påminnelser: 1) Greven begärde att själv få gå igenom alla kontrakt och räkningar över kyrkoreparationen innan några ytterligare pengar utbetalades. 2) Med största missnöje hade han tagit del av den bänkindelning som skett. Sedan urminnes tider hade han haft den främsta bänken för Stäkets gård. Han hade nu utan att bli tillfrågad, tvingats att dela bänk med baron Rudbeck på Aspvik. Baronen skulle behålla både första och andra bänken, så greven var så gott som helt utan bänk. Han är mycket besviken över församlingens åtgärd helst som han varit den som mest bidragit till att kyrkan överhuvud reparerades. Pastor berättade, att han inte hört talas om någon ändring i bänkdelningen, förrän vid stämman den 12 sept, då Wachschlager och kronolänsman Blomberg helt allena bestämde. Flera av församlingens ledamöter höll med pastor och menade att ett visst bänkrum för greven och hans förnäma familj naturligtvis skulle finnas. Kronolänsman yttrade att det vore äventyrligt att ändra bänkindelningen, som ju var underskriven och godkänd. Greven ansåg delningsmännen obehöriga, i synnerhet som inspektor Ryding för Tibble, Ekhammar, Kyrkbyn, Asker och Öråker 4 D:\Sockstämmoprot\1700-TAL\s doc Skapat den :21:00 Senast utskrivet :52:00

5 velat haft öppen talan när de fått granska delningen. Efter resonemang beslöts att låta saken gå till laga forum. Greven fordrade underrättelse av pastor om vilka som indrivit de stulna pengarna och varför kyrkans kapital inte lånats ut trots god säkerhet. Pastor kunde bara hänvisa till protokoll av den 5 dec 1773, då sockenstämman haft ett förslag av nådårspredikanten Elfstadius att sätta in fattigmedlen i banken, vilket besvarats med nej. Pastor hade hört att adjutanten v Hellern och inspektor Lilljeberg anhållit om lån av de stulna pengarna. Säkerhet hade givits av major Drufwa och riksrådet Funck. Varför det blivit avslag visste inte pastor. Greven begärde att Elfstadius skulle kallas inför vintertinget för att redogöra för förhållandena. Alla samtyckte utom Wachschlager. 4) Efter denna och andra oredor frågade greven om man skulle ha något kyrkoråd och vad dess göromål egentligen skulle bestå. Alla även pastor ville ha kyrkorådet kvar. Man skulle utnämna andra herrar till ledamöter i kyrkorådet och de skulle tillsammans med pastor formulera en instruktion, som skulle gälla till församlingens och pastors säkerhet. Pastor klagade över förtretligheter han haft under reparationsarbetet, därför att inte klara regler fanns att hålla sig till. Detta samtycktes enhälligt. Undertecknat G Nordstedt. Justerades för greve Ponti De la Gardie genom C. Gustaf Graffman, Jonas Rydling, Pet. Holmström Person, Carl Bengtsson i Tuna, kyrkvärd, (K), för löjtnantsbostället Jan Jansson i Skälby, Anders Ersson i Skälby, kyrkvärd, (AES) Protokoll den 15 dec 1776 i Näs sockenstämma. Sammanträdde notarie C.G.Graffman med fullmakt från greve De la Gardie, inspektor Rydling för baron Lantingshausen på Granhammar, Holmström i Tibble för ägaren till Öråker och Asker, assessor Hedengran, och största delen av sockenmännen. Frånvarande var Aspvik och länsmansbostället i Sylta. Pastor beklagade, att han måste kalla till sockenstämma så ofta, men hoppades att de ekonomiska ärenden som inte var lösta skulle snart vara avgjorda i kristlig anda och enighet. 1) Upplästes brev från konsistoriet till ärkestiftets präster att uppmana församlingarna till större och jämnare sammanskott till lasarettet inte allenast i framtiden utan även betala in för de sista 10 åren. Dessa pengar hade kvarhållits och använts till kyrkan och andra behov. Pastor frågade om några pengar insamlats efter 1766 eller sedan rikslasarettet i Stockholm fördelats i läns- och rikslasarett. Flera minns att sådana medel samlat till men att de tillfallit socknens fattigkassa. Nu meddelade församlingen att de ville fullgöra sin plikt och efterkomma Hans Maj:ts nådigast befallning i framtiden. De fann det svårt att betala för de förflutna åren. Pastor föreslog betänketid och skulle efterhöra med de andra kyrkoherdarna i kontraktet, så att det blev lika. Genom sin inspektor Sundin, som kom något sent yttrade sig i en bilaga Wachschlager. 2) Upplästes protokollet från den 10 nov, vilket i sitt hela innehåll godkändes. Det innehöll greve De la Gardies missnöje med bänkindelningen i kyrkan. Pastor hoppades att man skulle kunna lösa problemet i godo och enighet. Greven hade skriftligen inlämnat sin mening. Han hade nu ändrat sig och tänkte inte föra saken till domstol. Han ville att församlingens ledamöter skulle yttra sig och rösta, men han tänkte inte ge efter på sin urgamla rätt att disponera främsta bänken ensam. Efter röstningen befanns att greven hade rätt till första bänken både på mans som kvinnosidan. För röstade 16 och mot 9 1/2, utom Aspvik och länsmansbostället Sylta, vilkas röster voro förlorade i detta ämne. 5 D:\Sockstämmoprot\1700-TAL\s doc Skapat den :21:00 Senast utskrivet :52:00

6 3) Greven inlämnade nu skriftligen de anmärkningar han haft mot murare Roos och stämman beslöt att begära muntlig eller skriftlig förklaring av honom innan någon vidare utbetalning skulle göras för kyrkbygget. Lindqvist var närvarande och nekade till den eftergift på 164 daler på den extra räkningen på 300 daler. Han erkände dock att han åtagit att göra vissa ändringar och att han skulle förfärdiga alla felande fotpallar nere i kyrkan. Ändringen av klockarbänken ville han inte vidkännas utan extra betalning. Han prutade 30 daler och lovade skriftligen utföra det felande arbetet nästa sommar mot att han fick betalning för det övriga strax. Wachschlager yttrade sina tankar i skrift. 4) Greven påstår i förra protokollet att dåvarande nådårspredikanten, nuvarande skolmästaren i Ladugårdslands församling i Stockholm skulle kallas till nästa ting, angående de bortstulna pengarna från kyrkan. Han borde förklara varför pengarna, som blivit indrivna, sedan inte lånades ut trots säker borgen. Det var bara Wachschlager som satte sig emot, vilket kan ses i en bilaga. Då det nu led mot solens nedgång ville pastor inte längre uppehålla ledamöterna. Undertecknat G.Nordstedt. Justerat på De la Gardies vägnar Graffman, på Lantingshausens vägnar Rydling, Carl Bengtsson i Tuna, kyrkvärd (K), Jan Jansson i Frölunda (JJ). Brev från Wachschlager till protokollet den 15 dec Att från varje mantal göra sammanskott till lasarettet samtycker jag inte. Inte får heller något tas ur fattigkassan till detta utan de pengarna skall vara till fattiga i socknen. Däremot kan vederbörande vid socknens samkväm och sådana tillfällen, där sammanskott förekommer, ihågkomma lasarettet. Undertecknat Wachschlager. Brev från Pontus De la Gardie till protokollet den 15 dec Han skriver att han tänkt gå till domstol om bänkindelningen i Näs kyrka, där han alltid haft den främsta bänken ensam, men nu skulle få lov att dela den med familjen Rudbeck. Dock tycker han man skall försöka göra upp i godo. Han anför att Stäket varit kungsgård och färjan är kronans och att detta pastorat därför är regalt (kungligt). Han menar att enligt tradition det första bänkrummet alltid varit avsett för Stäket. Samma rättigheter gäller för köpare som säljare och Stäket är nu kronogård vilket kronofullmäktige inte kan vara okunnig om. Han begär att församlingens närvarande innevånare röstar om saken och räknar upp flera Kungliga brev och resolutioner, som styrker hans sak. Undertecknat Pontus De la Gardie. Brev från Pontus De la Gardie till protokollet den 15 dec Sedan jag fått kontrakten och räkningarna från murare Roos och snickare Lindqvist har jag noga gått igenom dem och vill erinra följande: I Roos kontrakt står att han skall upphugga tre nya fönster, göra ny uppgång till predikstolen, ändra altaret, lägga om kyrkogolvet och laga sprickor i valvet. Han har åtagit sig att göra en ny dörr på västra gaveln, mura igen den gamla, riva vapenhuset, och putsa kyrkan utanpå. Ritningar. resor, förtimring och lön för honom själv och hans folk alltsammans för 1800 daler. Folk till hjälp 6 D:\Sockstämmoprot\1700-TAL\s doc Skapat den :21:00 Senast utskrivet :52:00

7 och resor bekostas av kyrkan. Han begär sedan den 27 juli för arbete utom kontraktet 361 daler till. Greven anser att en del arbetsmoment kommer att betalas två gånger. Att göra ett avlångt fönster runt och vitlimma sakristian bör inte kosta 138 daler, då en person borde kunna göra det på 2 dagar. Skulle inte murare Roos i godo ändra sina räkningar anser jag att domare borde titta på kontraktet och alltsammans utsättas för granskning. Det var bara kronobefallningsman Askrot som underskrivit protokollet för den 12 sept och då detta var inte så omständligt, kan jag inte skriva under på det. Då där står att en ny vinkällare blivit byggd under altaret är det en uppenbar osanning. Efter vad jag hört har den gamla blivit försämrad. Man kan tydligt se att en och annan vill favorisera Roos. Snickare Lindqvist har enligt kontraktet åtagit sig allt snickeriarbete i kyrkan. Han skulle göra ett ovalt altarbord och använda sig av allt gammalt virke som kunde finnas. Han har nu gjort ett fyrkantigt bord, som visserligen är bra, men inte är efter kontraktet. Kostnaden borde vara mindre vid ett fyrkantigt bord än vid ett ovalt. Skall nu ett ovalt bord göras blir kostnaden för nytt virke och ingen nytta har man av det fyrkantiga, alltså bör man nog behålla det fyrkantiga. Jag önskar nu att de av mig genomgångna anmärkningarna tages i beaktande av församlingen och ingen mer utbetalning sker förrän detta är granskat. Undertecknat P. De la Gardie. Brev från Wachschlager till protokollet den 15 dec Vid besiktningen av kyrkans reparation den 12 sept kan jag inte tillstyrka någon ändring. Den som är missnöjd får söka ändring hos vederbörande. Jag och flera i församlingen torde i laglig ordning höras. Undertecknat G. Wachschlager Protokoll den 29 juni 1777 vid Näs sockenstämma. 1) Kyrkoräkningarna upplästes och godkändes. 2) Pastor anmälde, att murare Roos genom brev av den 26 maj påminde om betalningen för utfört arbete. Han prutade 50 daler. Men som greve De la Gardie protesterat mot räkningen och baron von Lantingshausen, vilken för första gången ville hedra sammankomsten med sin förnäma närvaro, ville ha mer information i ärendet, kunde inget beslutas. 3) Pastor berättade, att när klockaren på midsommaraftonen skulle pryda den stora ljuskronan med blommor föll hela kronan ned och två armar bröts sönder. Frågades om klockaren skulle ställas till ansvar. Detta avslogs gunstigt, då järntenen som höll kronan var helt genomrostad. Undertecknat G Nordstedt. Justerades Pet. Holmström Person, Anders Jöranson, Anders Ersson (AES). Vid samma tillfälle skedde ombyte av sexmän enligt följande: Stäkets och Lennartsnäs rote torparen Anders Jansson Frölunda rote bonden Olof Ersson i Berga Skälby rote fiskaren Bläckman Tibble rote Carl Ersson i Kyrkbyn. 7 D:\Sockstämmoprot\1700-TAL\s doc Skapat den :21:00 Senast utskrivet :52:00

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1778-1782 Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995.

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1778-1782 Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1778-1782 Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. 1778-05-11 Protokoll från stämma den 11 maj 1778. Efter 14 dagars pålysning från predikstolen

Läs mer

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995.

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. 1762-05-31 1762 31 maj sockenstämma i Näs Sockenstuga underskrivet Anders Jöransson,

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2013-11-18 1 (6) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Åkersberga Kyrkliga Centrum 18 november kl.19.30-20.20 Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2012-04-23 1 (12) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 23 april kl 19.30-21.15 Ledamöter Tjänstgörande ers Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne Knutsson, Ulf Ellnebrant,

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2014-04-28 1 (8) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2014 klockan 19.30 21.05 Ledamöter Gerhard Nuss, Josephine Emtevik, Birgitta Karlsson, Lars Starkerud, Leif Lanner,

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-02-02 1 (6) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 2 februari 2015 klockan 19.00 20.20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Rubrik: Handelsbalk (1736:0123 2)

Rubrik: Handelsbalk (1736:0123 2) Rubrik: Handelsbalk (136:0123 2) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS nr: 136:0123.2

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-04-28 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2015 klockan 19.00 20.25 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 9 september 2013 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 9 september 2013 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2013-12-09 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Ola Johansson Per Olding Vanja Aronson Sekreterare Katarina Alfredsson Övriga

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845

Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 Stadgar för Göteborgs Läkaresällskap Stiftat år 1845 antagna den 11 dec 1974 ändrade den 7 nov 1994 samt den 4 juni 2003 Sällskapets syfte och sammansättning 1 Göteborgs Läkaresällskap har som syfte att

Läs mer

Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Beslut Datum 2013-05-07 Diarienummer 1363-4455/2011 Makarna NN Bjurholms kommun 916 81 Bjurholm Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Slutsatser 1. Boverket riktar ingen kritik

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 april 2008 Ö 2942-07 KLAGANDE IH Ombud: MHM MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog REGLEMENTE för Gällivare allmänningsskog ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1 ÄGANDERÄTT... 2 2 DELÄGARFASTIGHET OCH DESS FÖRETRÄDARE... 2 3 FÖRVALTNING... 2 4 VÅRD AV ALLMÄNNINGSSKOGEN... 2 5 AVYTTRING AV MARK...

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307

PROTOKOLL FRÅN EXTRA STÄMMA 2014 11 13 I FOLKETS HUS, ÅKERSBERGA SÖRA VÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING, ORG 716416 9307 PROTOKOLLFRÅNEXTRASTÄMMA2014 11 13 IFOLKETSHUS,ÅKERSBERGA SÖRAVÄSTRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 2014 11 13 SÖRAVÄSTRASAMFÄLLIGHETSFÖRENING,ORG716416 9307 EXTRASTÄMMA2014 11 13 SIDA1AV6 1. Stämmans öppnande

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsument verket KO PROTOKOLL Dnr Datum 2012/273 2012-12-17 Protokoll fört efter förhandlingar mellan Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer Konsumentverket och Elektriska hushållsapparatleverantörer

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Stadgar för Uppsala BridgeAllians

Stadgar för Uppsala BridgeAllians Stadgar för Uppsala BridgeAllians Antagna vid årsmöte 2012-01-28 Gällande från 2012-01-28 Alliansen bildad 1994-04- 1 Målsättning Uppsala BridgeAllians (nedan kallad Alliansen) skall främja bridgen i Uppsala

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Dombok för Bro Härads vinterting år 1774

Dombok för Bro Härads vinterting år 1774 Dombok för Bro Härads vinterting år 1774 Den 17 januari 1774 hölls laga vinterting med menige man och allmoge från Bro Härad i Tibble gästgivargård, av undertecknad häradshövding. Närvarande länsman Carl

Läs mer

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27

HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Sammanträdesdatum KYRKORÅD 2011-09-27 HÄGERSTENS FÖRSAMLING SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Uppenbarelsekyrkan, Bäckvägen 34, kl. 19.00 Beslutande Richter Lars, ordförande Aspgren Göran Bergquist Tita Brorsson Bertil Johansson Agneta

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Klarinettvägens Samfällighetsförening

Klarinettvägens Samfällighetsförening Protokoll årsstämma 2006, Klarinettvägens samfällighetsförening Stämman hölls i Klarinettvägens gemensamhetslokal, måndagen den 20 mars 2006 kl 1900. 1. Stämmans öppnande. Ordförande Johan Kårebäck öppnade

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2012-02-06 1 (13) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 6 februari 19.30-20.30 Ledamöter Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne Knutsson, Ulf Ellnebrant,

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1

VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 VASA SVENSKA FÖRSAMLING Protokoll 7/2012 1 Sammanträdet inleddes med psalmsång Psb 365:1-2, textläsning ur 1 Tim. 6:6-12 och bönen Fader Vår. Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 109 Konstaterades

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2014-12-15 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Sten Fylkner Jan Kristiansson Michaël Koch Per Olding Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s)

Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina Simu (s) 1(8) Plats och tid: Beslutande: Övriga deltagande: Övertorneå församlingsgård Kl 09.00 11.00 Kent Alanentalo, ordf. Knut Omark (ns) Stig Lampinen (m) Helena Haapaniemi (.kr) Anneli Hedlund (.kr) Josefina

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN

STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN STÖDE KYRKA, STÖDE SOCKEN, SUNDSVALLS KOMMUN KONVERTERING AV VÄRMESYSTEM Länsmuseet Västernorrland Kulturmiljöavdelningens rapport nr 2007:10 Bodil Mascher 2 Innehåll INLEDNING 3 Objekt / dnr. Länsstyrelsens

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 september 2014 Ö 3417-13 KLAGANDE CS MOTPART RL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Nedre

Läs mer

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna

DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna 1 Avdelning 3 DOM 2012-10-26 Meddelad i Solna Mål nr T 3674-12 PARTER KÄRANDE Centrala Studiestödsnämnden, 202100-1819 Kravenheten 851 82 Sundsvall Ombud: Jur.kand. Ingemar Wangehall CSN Umeå Box 144 901

Läs mer

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning

Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet i forskning BESLUT 1(6) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-5630 87 27 mikael.herjevik@uka.se Uppsala universitet Rektor Uppföljning av Uppsala universitets hantering av en anmälan om oredlighet

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22

Bostadsrättsföreningen Bögatan 43 Organisationsnummer 769615-1880. Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 Stadgar för Brf. Bögatan 43 Antagna 2006-08-22 1 Föreningsnamn Föreningens firma (föreningsnamn) är Bostadsrättsföreningen Bögatan 43. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

Installationer och/eller servicearbeten av pelletsrelaterad utrustning. Övrig relevant utrustning för användning av pellets

Installationer och/eller servicearbeten av pelletsrelaterad utrustning. Övrig relevant utrustning för användning av pellets PelletsFörbundet Stadgar för PelletsFörbundet i Sverige Ek. För. 1 Firma Föreningens firma är PelletsFörbundet i Sverige Ek. För. (uttalas och utrycks i tal och skrift som PelletsFörbundet ) 2 Ändamål

Läs mer

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002

Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 Stadgar för bostadsrättsföreningen Nora Kungsholmen Antagna den 9 oktober 2002 1 Föreningens namn (firma) är Nora Kungsholmen. 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen

Läs mer

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala.

Föreningens firma är Anläggningssamfälligheten Timjanen i Uppsala. Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar. Firma

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

Bikt och bot Anvisningar

Bikt och bot Anvisningar Bikt och bot Anvisningar Som kyrka, församling och kristna har vi fått Guds uppdrag att leva i, och leva ut Guds vilja till frälsning för hela världen. Vår Skapare, Befriare och Livgivare återupprättar.

Läs mer

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F

1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1.1. Numeriskt ordnade listor Numerically ordered lists 1.1.1. Enheter med F3= 10 efter fallande F Units with 10 by descending F 1 DET ÄR 2652 282 71 HAR EN 350 140 141 KAN INTE 228 59 2 FÖR ATT 2276 369

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14

Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Gillbergs skissbok Anteckningar Börje Sandén 1998-03-14 Skissboken - osignerad - sändes till Upplands-Bro Kulturnämnd på 70-talet från någon person i Värmland därför att ett flertal bilder kunde relateras

Läs mer

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School

Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Uppsala universitet Rektor Juridiska avdelningen Marie Stern Wärn Antagning till utbytesstudier vid University of Minnesota Law School Anmälan NN har i en anmälan till Justitieombudsmannen (JO) riktat

Läs mer

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!!

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Omklädningsrum Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Som ni alla vet som har hus och liknande finns det alltid en list eller skruv som fattas så även här. Är det någon som inte ser

Läs mer

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för.

Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. STADGAR Stadgar för Ollebacken vind Ek. för. 1 Namn Föreningens firma är Ollebacken vind Ek. för. Org. 769618-1010. 2 Ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930

Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08. Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 1 Fastigheten Nor 1:10, 1:26 Sammanställt av Sture Götesson 2012-10-08 Kortet föreställer Georg och Frida Karlsson den 29 september 1930 Kortet är taget ca 1950 tal 2 Fastighetens historik Karl Gustav

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2011-11-30 1 (15) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum onsdagen den 30 november 19.30 21.30 Ledamöter Tjänstgörande ers Leif Törnquist, Lars Starkerud, Marianne Knutsson, Ulf Ellnebrant,

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2012-05-28 1 (12) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 maj klockan 19.30-20.40 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud,

Läs mer

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic

Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic Förslag på ändringar av stadgar för Global Picnic 1 Firma Föreningens firma är Global Picnic. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen ska främja medlemmarnas intresse genom att bedriva aktiviteter som är förknippade

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012

FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 FÖRSAMLINGSRÅDET 120605 5.6.2012 Plats och klockslag Församlingshemmet, sal 4, kl. 18.00 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv HELLSTRÖM, Gunnel

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-12-12 1 (10) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdagen den 12 december kl 19.30-21.40 Ledamöter enligt bilaga 1/14 Tjänstgörande ers enligt bilaga 1/14 Ersättare enligt

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd

Sidan 1 av 6. Kyrkoråd Sidan 1 av 6 Kyrkoråd Datum 2014-01-28 Plats Vadstena församlingshem kl 17.00-19.05 Beslutande Ingemar Falk ordförande Inga Björklund ledamot Eva Malmberg Gudrun Bramstorp Hovnert Christer Casell tom 16

Läs mer

Föreningen för fastighetsägare CABALLO BLANCO EL GATO

Föreningen för fastighetsägare CABALLO BLANCO EL GATO Föreningen för fastighetsägare CABALLO BLANCO EL GATO Comunidad de Propietarios 1 Protokoll från årsmötet för föreningen, vilket hölls lördagen den 28 februari 2015 på föreningslokalen vid San Juan kyrkan,

Läs mer

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj)

In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) In under mitt tak (3 e Trett, 1 årg, Högmässa och gtj) 41Även om det är en främling, som inte tillhör ditt folk Israel utan kommer från fjärran land för att han hört om ditt namn 42ja, också där skall

Läs mer

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE. Förvaltningsrätten bifaller Strålsäkerhetsmyndighetens ansökan och FÖRVALTNINGSRÄTTEN D O M I S T O C K H O L M 2015-04-23 Allmänna avdelningen Meddelad i Enhet 12 Stockholm Mål nr 15899-14 Sida 1 (3) SÖKANDE Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm M O T P A R T Praktikertjänst

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

Dag Blomqvist. Datum 2011-10-09. Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla. Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11.

Dag Blomqvist. Datum 2011-10-09. Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla. Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11. Dag Blomqvist Till Åklagarkammaren i Uddevalla Box 674 45124 Uddevalla Datum 2011-10-09 Be2åran om överprövnin2 av ärende 1400-K56935-11... Den 2011-04-12 lämnade undertecknad in en anmälan till polisen

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand

De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand De gamle i Bro tog ättestupa vid Häller Av Sven Rydstrand Medan nutidens socialvårdare som bäst bryr sina hjärnor med problemet åldringsvården, kan man i Bro socken allfort lyssna till en gammal sägen,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40

Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 PROTOKOLL PARAGRAF NR SIDA Kyrkofullmäktige 23-31 1(7) PLATS DATUM OCH TID FÖR MÖTET Sofiagården, Kapellgatan 8 2014-10-28 kl. 19.00-20.40 BESLUTANDE Rolf Eknefelt (Sfk), ordförande Eva Stråth (Kr), 1:e

Läs mer

STADGAR för föreningen TELLUS

STADGAR för föreningen TELLUS STADGAR för föreningen TELLUS 1 Föreningens namn Föreningens namn är i Uddevalla 2 Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att genom berättarprogram skapa möjligheter för alla att delge sina berättelser

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.)

STADGAR. för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) STADGAR för Gotlands Gille ( Reviderade 1955 samt med mindre ändringar 1963, 1976, 1993 och 1996.) I KAP. Gillets ändamål och omfattning 1. Gotlands gille skall hava till ändamål att, jämte befrämjandet

Läs mer

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster

Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster 2015-07-03 Informationsblad 1-2015 till medlemmar och hyresgäster Foto: Håkan Hedqvist Hej! Lite sent på året kommer det första Informationsbladet för 2015. Sommaren i år är även den sen men nu äntligen

Läs mer

Stadgar Stegerholmens badförening

Stadgar Stegerholmens badförening Stadgar Stegerholmens badförening INLEDANDE BESTÄMMELSER Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Stegerholmens Badförening ek. för. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska

Läs mer

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet.

9 Om en medlem vill överlåta sin stuga och nyttjanderätt till koloniträdgårdslott till en annan person, måste styrelsen samtycka till överlåtandet. Säter Koloniträdgårdsförening Alnö 2013-09-03 Stadgar för Säter Koloniträdgårdförening Antagna vid årsmöte, kl. 10.00, 2014-05-03, 31 Antagna vid extra årsmöte, kl. 13.30, 2014-05-03, 9 1 Föreningens namn

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild

Björnberg-Enckell, Maria. Elving-Andersén, Christina. Lundsten, Lars medlem, från 9 ( 7) Träskman, Anhild JOHANNES FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 11/2014 FÖRSAMLINGSRÅDET Tid: 11.11.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande: Westerlund, Johan kyrkoherde,

Läs mer

ASPO Sverige. Ändamål och syfte

ASPO Sverige. Ändamål och syfte ASPO Sverige Ändamål och syfte Peak Oil, d.v.s. oljeutvinningsstoppen, och konsekvenserna utav de fossila resursernas ändlighet är betydelsefulla för samhället på grund av det stora beroendet av fossil

Läs mer

Stadgar Frösunda Fritidsförening

Stadgar Frösunda Fritidsförening Stadgar Frösunda Fritidsförening Frösunda Fritidsförenings verksamhetsidé Syfte: Att främja gemenskap och en aktiv fritid för kunder och anställda inom Frösunda LSS AB. Mål: Regelbundna medlemsaktiviteter

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 KÄRANDE TDCF Förlag AB, Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaterna Per Ericsson och Elin Ask, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 LUND SVARANDE

Läs mer

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00

Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 Årsmötesprotokoll 2014-04-09 Protokoll från årsmöte Tom/Limmanäs VA Samfällighetsförening (under bildande) Datum: 2014-04-09 i Fjärås Församlingshem kl 18:30-20:00 1. Mötets öppnande. Föreningens ordförande

Läs mer

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder

Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder Stadgar för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder 1 Stiftelsens benämning är Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder och (SGS Studentbostäder ). Stiftelsen är ett allmännyttigt bostadsföretag. Benämning verksamhetsområde

Läs mer

Styrelsemöte föreningen Ungdomens Hus onsdagen den 8 December 2010

Styrelsemöte föreningen Ungdomens Hus onsdagen den 8 December 2010 Styrelsemöte föreningen Ungdomens Hus onsdagen den 8 December 2010 Bilagor: 1. Dagordning 2. Närvarolista 3. Rapport från miljökontoret 4. Prioritetslista för Magmas lokalupprustnings budgetpost 5. Avtal

Läs mer

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse

Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Ljungskogens Strandbads Bouleförening till Prins Bertils åminnelse Årsmöte nr 2, 2011-06-18 vid Boulebanan 1 Ordföranden Lars Danielsson hälsade de 15 närvarande medlemmarna välkomna till Bouleföreningens

Läs mer

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid

Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid Hur du bildar en förening! Kultur & Fritid En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse(interimsstyrelse) som kan bestå av tre personer

Läs mer

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING

FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING FÖRSLAG NYA STADGAR FÖR STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING, IDEELL FÖRENING Organisationsnummer 802014-9830 Förändring av stadgar från 2013 beslutades vid extra respektive ordinarie årsstämma 2015-xx-xx

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814)

årsstämma den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) Bilprovningen Protokoll den 29 2013, i Aktiebolaget Svensk Bilprovning (556089-5814) fört vid årsstämma april Närvarande aktieägare: Antal Antal aktier röster Malm Fries såsom befullmäktigat ombud för

Läs mer

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet

Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv till ombudet 2014-12-23 KS-2014/1679.109 1 (5) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i SRV återvinning AB innefattande direktiv

Läs mer

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik

LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE. funktion, konstruktion och estetik LÄTTLÄST UTSTÄLLNINGSTEXT ARKITEKTUR I SVERIGE funktion, konstruktion och estetik Bord 1 Skydd mot vind, fukt och kyla Vi som bor långt norrut på jordklotet har alltid behövt skydda oss mot kyla. För länge

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer