Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs Urval Herman Svenngård före I sammandrag av G. Sandén 1995.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1776-1777 Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995."

Transkript

1 Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs Urval Herman Svenngård före I sammandrag av G. Sandén Protokoll fört vid sockenstämma den 28 jan 1776 i Näs. Efter gudstjänsten höll pastor ett kort tal framför altaret och tog ämbetsed av klockare Hymnelius. 1) Pastor frågade allmogen till vem de skickade sina barn att lära läsa. Han hade vid husförhören i höst med missnöje noterat att Hymnelius hade få barn i skolan. De svarade att under de mörka höstdagarna antingen haft barnen hemma och undervisat dem eller sänt dem till den välkända hustru Maria Werner. Pastor erkände hustru Werners skicklighet, flit och ömhet om allmogens barn, vilket fanns omnämnt i sockenstämmoprotokoll. Men med de nya författningarna var det klockaren i församlingen som hade ansvar för undervisningen. Då han just i dag lovat flit och trohet i detta ämne, var det till honom allmogen skulle skicka sina barn. Pastor föreslog att för att ge lindring till de barn, som bodde längst bort, skulle de komma måndag morgon och stanna över natten till tisdag. De skulle gå hem tisdag afton och återkomma med frisk matsäck på torsdag och stanna till fredag. Pastor trodde att både barn, föräldrar och skolmästare skulle bli belåtna. Ledamöterna antog enhälligt förslaget. 2) Kongl Landshövdingeämbetet i Uppsala förklarade i en kungörelse av den 7 dec 1775 att fattigstugebyggnaden ovillkorligen skall vara färdig till sommaren. Då man nu hade det dryga arbetet och kostnaden med kyrkan och bogårdsmuren och ingen av deras fattiga saknade tak över huvudet beslutades att pastor i ödmjukhet skulle begära uppskov med bygget. 3) Pastor menade att det vore säkrast att börja sandkörningen till kyrkan med 8 lass per mantal. Några ville dröja till våren men då arbetet skulle starta redan i maj var det bäst att ta vara på vinterföret. Efter vårbruket var hästarna så utmärglade att de knappast skulle rå med de tunga lassen på vårvägarna. Undertecknat G. Nordstedt. Riktigheten betygar Conrad von Vegesack efter greve Pontus De la Gardies tillstånd, Pet. Holmström Person, Anders Lillienberg och Sv. Almqvist Protokoll vid stämman den 18 febr 1776 i Näs. 1) Förklarade pastor sin stora fägnad över att alla fullgjort sina åtagande med sandkörningen. 2) Upplästes ett förslag från muraråldermannen Roos om arbetskostnad av kyrkans murarbete daler skall betalas vid aprils utgång och resten när arbetet är avslutat i sommar. Ingen hade egentligen något att anmärka. Men Roos själv hade i brev berättat att greven velat innefatta kyrkans putsning och färgning i denna kalkyl, vilket han inte ville gå med på, därför uppsköts underskrivandet. 3) Pastor skulle nu i veckan i Stockholm höra sig för hos greven om det utlovade teglet och hur framkörningen skulle ske. Inspektor Almqvist kunde dock genast berätta att greven lovat 6000 tegel, som skulle framköras av gårdens folk. Inspektor Ryding på Granhammar skulle utröna om inte det av greve von Fersen skänkta spirorna och bjälkarna kunde av underliggande folk i Näs framköras. De övriga 5500 tegel, som rekvirerats föreslog pastor att han skulle tala med Wachschlager om. 1 D:\Sockstämmoprot\1700-TAL\s doc Skapat den :21:00 Senast utskrivet :52:00

2 4) Inspektor Ryding på Granhammar överräckte en ritning han fått av Wachschlager, när han dagen innan träffat honom i Stockholm. Det gällde ritning och förslag till tornbyggnad. Den extra kostnaden skulle inte bli så stor och pastor har hela tiden stött detta förslag. Då förslaget blivit nedröstat tidigare vågade man inte ta upp det igen, särskilt som Ryding inte hade någon fullmakt från sin höga principal att ta upp sken till ny röstning. 5) Vid stämman infann sig snickare från Skadevi Martin Lindqvist, som åtagit sig träarbetena i kyrkan för 1000 daler. Han ville nu ha särskild betalning för arbetet med altaret och koret. Det skulle kosta 300 daler extra, men han prutade till slut till 200 daler så slutsumman blev 1200 daler. Pastor lovade upprätta kontrakt och säkerhet på ömse sidor. 6) Pastor förhörde sig nu hur den nya anordningen i skolan slagit ut och fick veta att bara tre barn anmälts. Orsakerna var lång skolväg, mindre råd att hålla barnen i den allmänna skolan och mindre förtroende för Hymnelius. Han ansågs hantera barnen hårt. Pastor svarade att de första två invändningarna försvunnit med den nya inrättningen och att det var för tidigt att ha någon åsikt om Hymnelius. Skulle någon anmärkning vara mot klockare, skulle det anmälas hos pastor. Om man inte vann rättelse, skulle pastor på högre ort framföra klagomål, ty man var inte tvungen att behålla en person som först haft förtroende, men sedan brustit och befunnits vara oskicklig. 7) Den fallfärdiga boden vid Ryds prästgård, som varit utdömd redan när Hernodius tillträdde, var nu helt obrukbar, vilket konstaterades vid syn. Boden skänktes till pastor som ödmjukt tackade för den. Undertecknat G.Nordstedt. Vidimerat av Vegesack, Holmström, Almqvist, Lillieberg och Jöransson Protokoll den 10 mars 1776 hållit vid sockenstämma i Näs. Pastor hade inte som tänkt varit kunnat göra någon jämkning mellan skedda och kommande körslor. Beslut togs att ett vite på 9 daler för försummelse av körslor och 4 daler för drängdagsverke. Skulle försummelsen upprepas fördubblades vitet. Underskrivet G. Nordstedt Sockenstämma i Näs 14 april ) Kontrakten med muraråldermannen Roos och snickare Lindqvist angående kyrkoreparationen underskrevs. Ett tillägg gjordes med 300 daler, då den nya läktaren skulle skymma den gamla dörren, så att en ny måste tagas upp. Dessutom skulle kyrkan målas utanpå. Även snickare Lindqvist begärde högre ersättning för ett par nya dörrar, vilket skulle regleras senare. Han behövde 2 par dragare till sin och sina gesällers avhämtning från Skadevi. 2) Eftersom körslorna var av olika längd och tyngd samt dragarnas antal varierade, frågade pastor, hur man skulle förhålla sig. Det bestämdes att man vid kommande körslor noga skulle ta detta i betraktande. 3) Mäster Lindqvist ville torka det grövre timret och behövde 8 man i 2 dagar. De skulle infinna sig precis klockan 5 varje morgon och beslöts att under hela reparationen börja gångledet med Skälby rote. 4) Klockaren i Tibble, mäster Svenberg åtog sig allt smidet till kyrkan. Undertecknat G. Nordstedt. 2 D:\Sockstämmoprot\1700-TAL\s doc Skapat den :21:00 Senast utskrivet :52:00

3 Justerat Jean Wilhelm Elgenstierna, Pet. Holmström Persson, Carl Bengtsson Tuna (bomärke), Carl Ersson Kyrkbyn (bomärke). De båda sista kyrkvärdar Sockenstämma den 12 maj 1776 i Näs. 1) Kyrkokladden upplästes och kyrkans behållning var 7532 daler. Pastor frågade hur man skulle förfara med de bortstulna panterna. Man svarade att när lånen återbetalades till kyrkan, avräknades pantens värde efter vikt. Låntagaren skulle inför domstol med ed bekräfta sanningen. 2) 2 par hästar med vagnar ifrån Öråker och Asker skulle hämta mäster Lindqvist, hans folk och verktyg från Skadevi. 3) En pålitlig karl anställdes för att se till att arbetet hade sin jämna gång. Mäster Sjödal vid Aspvik åtog sig sysslan för 3 daler per dag. 4) Pastor föreslog att gudstjänsterna skulle hållas i sockenstugan och kyrkans lösa egendom föras till Ryds kyrka. 5) Upplästes en instruktion av greve De la Gardie genom inspektor Almqvist om reparationssättet av kyrkan. Församlingen instämde till alla delar utom den nya dörrens upptagande, som greven var helt emot. Undertecknat G Nordstedt Sockenstämma den 27 maj 1776 i Näs. 1) Kyrkoräkningarna och protokollen upplästes och underskrevs. Alla var eniga utom inspektor Sundin på Lennartsnäs, som menade att enligt protokollet den 14 april skulle det gamla vapenhuset helt raseras. Strax därefter hade ledamöterna bestämt att det skulle lagas för att undvika en ny materialbods byggande. Så blev det. 2) Pastor fann sig föranlåten att trots flera påminnelser av enskilda, komminister och kyrkvärdar klockare Hymnelius gjort sig skyldig till efterlåtenhet, tredsko och ostadighet både i barnundervisningen och andra sysslor. Hymnelius hade den 17 maj per brev meddelat kyrkoherden sådant som handlade om kyrkans behov. Han hade inte själv lämnat brevet utan låtit folk lämna det. Pastor menade, att klockaren skulle personligen inställt sig hos honom och inte sända brev om kyrkans angelägenheter. Det var bestämt, att Hymnelius varje lördag skulle lämna rapport till kyrkoherden, men han hade ofta försummat detta. Pastor förmanade honom till bättring. 3) Mäster Sjödal på Aspvik, som åtagit sig uppsynen över bygget avsade sig. Pastor ansåg, det var nödvändigt att några hustrur anställdes för att göra murbruket, i stället för som nu nytt folk kom nästan varje dag. Förslaget antogs och änkorna Lisa Jakobsdotter och Kanon antogs till en lön av drygt 1 daler per dag. 4) Både murare och snickare klagade över att det fattades sängkläder, trots att pastor försökt skaffa dem. Nu gjordes ännu en påminnelse varvid Carl Bengtsson i Tuna lovade 1 bolster, Holmström en kudde, Anders Ersson i Skälby 1 filt, Mats Matsson i Tuna 1 kudde, Anders Jansson i Tuna 1 lakan samt mäster Sjödal 1 bolster. 5) Mäster Svenberg hade överlåtit arbetet med smidet på mäster Kylberg vid Stäket. Han visade nu prov på gångjärn till bänkarna för 4 daler paret. Med tanke på mängden och att man minskade storleken prutades till 3 daler. 6) De bägge gamla kyrkvärdarna anhöll om avsked. Carl Bengtsson övertalades att stanna ett år till medan i Carl Ericssons ställe antogs Anders Ersson i Skälby. Han önskades lycka till. Undertecknat G.Nordstedt. 3 D:\Sockstämmoprot\1700-TAL\s doc Skapat den :21:00 Senast utskrivet :52:00

4 Justerades av Conrad von Vegesack, G. v Hellern, Anders Ersson i Skälby (AES) Pet. Holmström Persson och Anders Lilljeberg Protokoll skrivet vid sockenstämma den 9 juni 1776 i Näs. 1) Man hade nu hamnat i stor villrådighet på grund av graven i koret. Där fanns dyrbara kistor, men allt låg nu i vägen för den nya planlösningen. Pastor hade förhört sig med slottsfogde Gripenstråle i Stockholm och överståthållare Rudbeck i Uppsala. De rådde att bygga ett lägre valv över graven och i tidningarna underrätta eventuella ägare. Om ingen hördes av inom 1/2 år kunde kyrkan göra sig vinst genom att sälja platsen. Samtliga var nöjda. 2) Man behövde nu en stenhuggare. Pastor lovade att, när han i morgon kommer till Stockholm, hitta en och dessutom ordna med de bräder och spik som snickaren behöver. De skall skickas antingen med Holmströms båt eller med någon jakt från Sigtuna. 3) Till smidet skulle mäster Kilberg få låna smedja av Holmström och också få ta av hans kol. 4) Pastor framförde en hälsning och ödmjuk förfrågan från änkepastorskan fru Hernodia angående de 200 daler, som Näs församling skulle ge till sterbhuset för visthusboden vid prästgården. Församlingen lovade betala inom fjorton dagar eller vid nästa sockenstämma, då de skulle avgöra med de berustade säterierna om även de skulle vara med och betala. Undertecknad G. Nordström. Justerat Conrad v Vegesack, G v Hellern, Pet. Holmström Person, Anders Ersson i Skälby (AES) Protokoll den 23 juni vid sockenstämman i Näs. Herrarna och sockenmännen stannade efter gudstjänsten i koret för att besluta om ett fönster över nya dörren på västra gaveln. Det skulle ge mer ljus till läktaren Protokoll skrivet vid sockenstämma den 10 nov 1776 i Näs. I närvaro av greve Pontus De la Gardie upplästes protokollet från den 12 sept, som först nu blivit inlämnat av kronolänsman Blomberg. Greven hade följande påminnelser: 1) Greven begärde att själv få gå igenom alla kontrakt och räkningar över kyrkoreparationen innan några ytterligare pengar utbetalades. 2) Med största missnöje hade han tagit del av den bänkindelning som skett. Sedan urminnes tider hade han haft den främsta bänken för Stäkets gård. Han hade nu utan att bli tillfrågad, tvingats att dela bänk med baron Rudbeck på Aspvik. Baronen skulle behålla både första och andra bänken, så greven var så gott som helt utan bänk. Han är mycket besviken över församlingens åtgärd helst som han varit den som mest bidragit till att kyrkan överhuvud reparerades. Pastor berättade, att han inte hört talas om någon ändring i bänkdelningen, förrän vid stämman den 12 sept, då Wachschlager och kronolänsman Blomberg helt allena bestämde. Flera av församlingens ledamöter höll med pastor och menade att ett visst bänkrum för greven och hans förnäma familj naturligtvis skulle finnas. Kronolänsman yttrade att det vore äventyrligt att ändra bänkindelningen, som ju var underskriven och godkänd. Greven ansåg delningsmännen obehöriga, i synnerhet som inspektor Ryding för Tibble, Ekhammar, Kyrkbyn, Asker och Öråker 4 D:\Sockstämmoprot\1700-TAL\s doc Skapat den :21:00 Senast utskrivet :52:00

5 velat haft öppen talan när de fått granska delningen. Efter resonemang beslöts att låta saken gå till laga forum. Greven fordrade underrättelse av pastor om vilka som indrivit de stulna pengarna och varför kyrkans kapital inte lånats ut trots god säkerhet. Pastor kunde bara hänvisa till protokoll av den 5 dec 1773, då sockenstämman haft ett förslag av nådårspredikanten Elfstadius att sätta in fattigmedlen i banken, vilket besvarats med nej. Pastor hade hört att adjutanten v Hellern och inspektor Lilljeberg anhållit om lån av de stulna pengarna. Säkerhet hade givits av major Drufwa och riksrådet Funck. Varför det blivit avslag visste inte pastor. Greven begärde att Elfstadius skulle kallas inför vintertinget för att redogöra för förhållandena. Alla samtyckte utom Wachschlager. 4) Efter denna och andra oredor frågade greven om man skulle ha något kyrkoråd och vad dess göromål egentligen skulle bestå. Alla även pastor ville ha kyrkorådet kvar. Man skulle utnämna andra herrar till ledamöter i kyrkorådet och de skulle tillsammans med pastor formulera en instruktion, som skulle gälla till församlingens och pastors säkerhet. Pastor klagade över förtretligheter han haft under reparationsarbetet, därför att inte klara regler fanns att hålla sig till. Detta samtycktes enhälligt. Undertecknat G Nordstedt. Justerades för greve Ponti De la Gardie genom C. Gustaf Graffman, Jonas Rydling, Pet. Holmström Person, Carl Bengtsson i Tuna, kyrkvärd, (K), för löjtnantsbostället Jan Jansson i Skälby, Anders Ersson i Skälby, kyrkvärd, (AES) Protokoll den 15 dec 1776 i Näs sockenstämma. Sammanträdde notarie C.G.Graffman med fullmakt från greve De la Gardie, inspektor Rydling för baron Lantingshausen på Granhammar, Holmström i Tibble för ägaren till Öråker och Asker, assessor Hedengran, och största delen av sockenmännen. Frånvarande var Aspvik och länsmansbostället i Sylta. Pastor beklagade, att han måste kalla till sockenstämma så ofta, men hoppades att de ekonomiska ärenden som inte var lösta skulle snart vara avgjorda i kristlig anda och enighet. 1) Upplästes brev från konsistoriet till ärkestiftets präster att uppmana församlingarna till större och jämnare sammanskott till lasarettet inte allenast i framtiden utan även betala in för de sista 10 åren. Dessa pengar hade kvarhållits och använts till kyrkan och andra behov. Pastor frågade om några pengar insamlats efter 1766 eller sedan rikslasarettet i Stockholm fördelats i läns- och rikslasarett. Flera minns att sådana medel samlat till men att de tillfallit socknens fattigkassa. Nu meddelade församlingen att de ville fullgöra sin plikt och efterkomma Hans Maj:ts nådigast befallning i framtiden. De fann det svårt att betala för de förflutna åren. Pastor föreslog betänketid och skulle efterhöra med de andra kyrkoherdarna i kontraktet, så att det blev lika. Genom sin inspektor Sundin, som kom något sent yttrade sig i en bilaga Wachschlager. 2) Upplästes protokollet från den 10 nov, vilket i sitt hela innehåll godkändes. Det innehöll greve De la Gardies missnöje med bänkindelningen i kyrkan. Pastor hoppades att man skulle kunna lösa problemet i godo och enighet. Greven hade skriftligen inlämnat sin mening. Han hade nu ändrat sig och tänkte inte föra saken till domstol. Han ville att församlingens ledamöter skulle yttra sig och rösta, men han tänkte inte ge efter på sin urgamla rätt att disponera främsta bänken ensam. Efter röstningen befanns att greven hade rätt till första bänken både på mans som kvinnosidan. För röstade 16 och mot 9 1/2, utom Aspvik och länsmansbostället Sylta, vilkas röster voro förlorade i detta ämne. 5 D:\Sockstämmoprot\1700-TAL\s doc Skapat den :21:00 Senast utskrivet :52:00

6 3) Greven inlämnade nu skriftligen de anmärkningar han haft mot murare Roos och stämman beslöt att begära muntlig eller skriftlig förklaring av honom innan någon vidare utbetalning skulle göras för kyrkbygget. Lindqvist var närvarande och nekade till den eftergift på 164 daler på den extra räkningen på 300 daler. Han erkände dock att han åtagit att göra vissa ändringar och att han skulle förfärdiga alla felande fotpallar nere i kyrkan. Ändringen av klockarbänken ville han inte vidkännas utan extra betalning. Han prutade 30 daler och lovade skriftligen utföra det felande arbetet nästa sommar mot att han fick betalning för det övriga strax. Wachschlager yttrade sina tankar i skrift. 4) Greven påstår i förra protokollet att dåvarande nådårspredikanten, nuvarande skolmästaren i Ladugårdslands församling i Stockholm skulle kallas till nästa ting, angående de bortstulna pengarna från kyrkan. Han borde förklara varför pengarna, som blivit indrivna, sedan inte lånades ut trots säker borgen. Det var bara Wachschlager som satte sig emot, vilket kan ses i en bilaga. Då det nu led mot solens nedgång ville pastor inte längre uppehålla ledamöterna. Undertecknat G.Nordstedt. Justerat på De la Gardies vägnar Graffman, på Lantingshausens vägnar Rydling, Carl Bengtsson i Tuna, kyrkvärd (K), Jan Jansson i Frölunda (JJ). Brev från Wachschlager till protokollet den 15 dec Att från varje mantal göra sammanskott till lasarettet samtycker jag inte. Inte får heller något tas ur fattigkassan till detta utan de pengarna skall vara till fattiga i socknen. Däremot kan vederbörande vid socknens samkväm och sådana tillfällen, där sammanskott förekommer, ihågkomma lasarettet. Undertecknat Wachschlager. Brev från Pontus De la Gardie till protokollet den 15 dec Han skriver att han tänkt gå till domstol om bänkindelningen i Näs kyrka, där han alltid haft den främsta bänken ensam, men nu skulle få lov att dela den med familjen Rudbeck. Dock tycker han man skall försöka göra upp i godo. Han anför att Stäket varit kungsgård och färjan är kronans och att detta pastorat därför är regalt (kungligt). Han menar att enligt tradition det första bänkrummet alltid varit avsett för Stäket. Samma rättigheter gäller för köpare som säljare och Stäket är nu kronogård vilket kronofullmäktige inte kan vara okunnig om. Han begär att församlingens närvarande innevånare röstar om saken och räknar upp flera Kungliga brev och resolutioner, som styrker hans sak. Undertecknat Pontus De la Gardie. Brev från Pontus De la Gardie till protokollet den 15 dec Sedan jag fått kontrakten och räkningarna från murare Roos och snickare Lindqvist har jag noga gått igenom dem och vill erinra följande: I Roos kontrakt står att han skall upphugga tre nya fönster, göra ny uppgång till predikstolen, ändra altaret, lägga om kyrkogolvet och laga sprickor i valvet. Han har åtagit sig att göra en ny dörr på västra gaveln, mura igen den gamla, riva vapenhuset, och putsa kyrkan utanpå. Ritningar. resor, förtimring och lön för honom själv och hans folk alltsammans för 1800 daler. Folk till hjälp 6 D:\Sockstämmoprot\1700-TAL\s doc Skapat den :21:00 Senast utskrivet :52:00

7 och resor bekostas av kyrkan. Han begär sedan den 27 juli för arbete utom kontraktet 361 daler till. Greven anser att en del arbetsmoment kommer att betalas två gånger. Att göra ett avlångt fönster runt och vitlimma sakristian bör inte kosta 138 daler, då en person borde kunna göra det på 2 dagar. Skulle inte murare Roos i godo ändra sina räkningar anser jag att domare borde titta på kontraktet och alltsammans utsättas för granskning. Det var bara kronobefallningsman Askrot som underskrivit protokollet för den 12 sept och då detta var inte så omständligt, kan jag inte skriva under på det. Då där står att en ny vinkällare blivit byggd under altaret är det en uppenbar osanning. Efter vad jag hört har den gamla blivit försämrad. Man kan tydligt se att en och annan vill favorisera Roos. Snickare Lindqvist har enligt kontraktet åtagit sig allt snickeriarbete i kyrkan. Han skulle göra ett ovalt altarbord och använda sig av allt gammalt virke som kunde finnas. Han har nu gjort ett fyrkantigt bord, som visserligen är bra, men inte är efter kontraktet. Kostnaden borde vara mindre vid ett fyrkantigt bord än vid ett ovalt. Skall nu ett ovalt bord göras blir kostnaden för nytt virke och ingen nytta har man av det fyrkantiga, alltså bör man nog behålla det fyrkantiga. Jag önskar nu att de av mig genomgångna anmärkningarna tages i beaktande av församlingen och ingen mer utbetalning sker förrän detta är granskat. Undertecknat P. De la Gardie. Brev från Wachschlager till protokollet den 15 dec Vid besiktningen av kyrkans reparation den 12 sept kan jag inte tillstyrka någon ändring. Den som är missnöjd får söka ändring hos vederbörande. Jag och flera i församlingen torde i laglig ordning höras. Undertecknat G. Wachschlager Protokoll den 29 juni 1777 vid Näs sockenstämma. 1) Kyrkoräkningarna upplästes och godkändes. 2) Pastor anmälde, att murare Roos genom brev av den 26 maj påminde om betalningen för utfört arbete. Han prutade 50 daler. Men som greve De la Gardie protesterat mot räkningen och baron von Lantingshausen, vilken för första gången ville hedra sammankomsten med sin förnäma närvaro, ville ha mer information i ärendet, kunde inget beslutas. 3) Pastor berättade, att när klockaren på midsommaraftonen skulle pryda den stora ljuskronan med blommor föll hela kronan ned och två armar bröts sönder. Frågades om klockaren skulle ställas till ansvar. Detta avslogs gunstigt, då järntenen som höll kronan var helt genomrostad. Undertecknat G Nordstedt. Justerades Pet. Holmström Person, Anders Jöranson, Anders Ersson (AES). Vid samma tillfälle skedde ombyte av sexmän enligt följande: Stäkets och Lennartsnäs rote torparen Anders Jansson Frölunda rote bonden Olof Ersson i Berga Skälby rote fiskaren Bläckman Tibble rote Carl Ersson i Kyrkbyn. 7 D:\Sockstämmoprot\1700-TAL\s doc Skapat den :21:00 Senast utskrivet :52:00

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1778-1782 Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995.

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1778-1782 Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1778-1782 Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. 1778-05-11 Protokoll från stämma den 11 maj 1778. Efter 14 dagars pålysning från predikstolen

Läs mer

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995.

Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. Utdrag ur sockenstämmoprotokoll från Näs 1762-1775. Urval Herman Svenngård före 1970. I sammandrag av G. Sandén 1995. 1762-05-31 1762 31 maj sockenstämma i Näs Sockenstuga underskrivet Anders Jöransson,

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2013-11-18 1 (6) Plats och tid Ledamöter Tjänstgörande ers Ersättare Övriga Åkersberga Kyrkliga Centrum 18 november kl.19.30-20.20 Leif Törnquist, Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne

Läs mer

Från RAÄ. Lau kyrkas södra stiglucka. Foto: Einar Erici 1915.

Från RAÄ. Lau kyrkas södra stiglucka. Foto: Einar Erici 1915. Från RAÄ. Lau kyrkas södra stiglucka. Foto: Einar Erici 1915. Denna stiglucka leder från stora landsvägen in till Lau kyrka. Stigluckan är inte medeltida, men står ungefär på samma plats som den medeltida

Läs mer

Vittnesbörd om Jesus

Vittnesbörd om Jesus Vittnesbörd om Jesus Göteborg, 2009 David Svärd Vittnesbörd i Gamla testamentet I det israelitiska samhället följde man det var Guds vilja att man skulle göra det i varje fall de lagar som finns nedtecknade

Läs mer

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare

Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare Erik Perssons historia (1830-1920) Mjölnare 1830-05-10 Född i Frykerud, Lene, Mörkerud 1846 16 år Flyttar till Boda 1848 18 år Flyttar till Köla 1858-12-21 28 år Flyttar till Stavnäs 1859 29 år Flyttar

Läs mer

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5

Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Gjord av Kapitel 1 - Hej! Sid: 4-5 Kapitel 2 - Brevet 6-7 Kapitel 3 - Nycklarna 8-9 Kapitel 4 - En annan värld 10-11 Albin Kapitel 5 - En annorlunda vän 12-13 Kapitel 6 - Mitt uppdrag 14-15 Kapitel 7 -

Läs mer

Plats och tid Berga församlingsgård, 2012-06-11, kl. 18.00 19.40

Plats och tid Berga församlingsgård, 2012-06-11, kl. 18.00 19.40 2012-06-11 Plats och tid Berga församlingsgård, 2012-06-11, kl. 18.00 19.40 Beslutande Susanna Normann, ordförande Per Ingvarsson Majbritt Kindberg, ersättare för Elisabet Wijkström Cenneth Jarlbråten

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 9 september 2013 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från sammanträdet den 9 september 2013 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2013-12-09 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Anitha Bondestam Ola Johansson Per Olding Vanja Aronson Sekreterare Katarina Alfredsson Övriga

Läs mer

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.

Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10. fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175

Läs mer

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1

Elevuppgifter till Spöket i trädgården. Frågor. Kap. 1 Elevuppgifter till Spöket i trädgården Frågor Kap. 1 1. Varför vaknade Maja mitt i natten? 2. Berätta om när du vaknade mitt i natten. Varför vaknade du? Vad tänkte du? Vad gjorde du? Kap 2 1. Varför valde

Läs mer

Nu gör jag något nytt

Nu gör jag något nytt Nu gör jag något nytt Linda Alexandersson fredag 15 maj Det började med att två tjejer i min församling i Arvika, åkte ner hit till Göteborgsområdet för att träffa en präst. De hade bekymmer på ett område

Läs mer

Sida 1 (6) MÖLNDALS TINGSRÄTT. DOM 2003-06-23 meddelad i Göteborg. Mål nr T637-01 PARTER. Kärande Kerstin NN, GÖTEBORG. Ombud: advokaten NN GÖTEBORG

Sida 1 (6) MÖLNDALS TINGSRÄTT. DOM 2003-06-23 meddelad i Göteborg. Mål nr T637-01 PARTER. Kärande Kerstin NN, GÖTEBORG. Ombud: advokaten NN GÖTEBORG Sida 1 (6) MÖLNDALS TINGSRÄTT DOM 2003-06-23 meddelad i Göteborg Mål nr T637-01 PARTER Kärande Kerstin NN, GÖTEBORG Ombud: advokaten NN GÖTEBORG Svarande Bertil Magnusson, Storskiftesvägen 3 433 41 PARTILLE

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2016-09-12 1 (5) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 12 september 2016 klockan 19.00 20.00 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Jan Winberg, Birgitta

Läs mer

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet.

5. Administrationen vill, innan den motbevisar styrekonomens argument, klargöra bakgrunden till ärendet. 01-0439 AKTSKRIVELSE Ärende: Begäran om upphävande av styrekonomens nekande av godkännande nr 01/04 1. I ett meddelande av den 11 juni 2001 informerade styrekonomen chefen för personalavdelningen om sitt

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2012-04-23 1 (12) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 23 april kl 19.30-21.15 Ledamöter Tjänstgörande ers Mia Hinndal Bellander, Lars Starkerud, Marianne Knutsson, Ulf Ellnebrant,

Läs mer

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog

REGLEMENTE. för Gällivare allmänningsskog REGLEMENTE för Gällivare allmänningsskog ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 2 1 ÄGANDERÄTT... 2 2 DELÄGARFASTIGHET OCH DESS FÖRETRÄDARE... 2 3 FÖRVALTNING... 2 4 VÅRD AV ALLMÄNNINGSSKOGEN... 2 5 AVYTTRING AV MARK...

Läs mer

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning

TÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning ÖI ROLLSPEL E 006 1 (6) Arbetsmarknadstolkning Ordlista arbetslöshetskassa kassakort montera reparera preliminärt gatubelysning övertid projekt gatukontoret fackman installation armatur arbetsmoment högspänning

Läs mer

Sattes nu andra till Gästgivare nämligen i Tåby socken, alla i Tåby by, Ljunga bönder alla och Blinnestad och Olof i Ljunga vara förman.

Sattes nu andra till Gästgivare nämligen i Tåby socken, alla i Tåby by, Ljunga bönder alla och Blinnestad och Olof i Ljunga vara förman. 1609-10-09 Sattes nu andra till Gästgivare nämligen i Tåby socken, alla i Tåby by, Ljunga bönder alla och Blinnestad och Olof i Ljunga vara förman. 1625-02-07 Per i Fristad beklagade sig inte vara nöjd

Läs mer

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning

1. Psalm. T.ex. psalm 131, 180, 243, 244, 360 eller 399. Inledande välsignelse och växelhälsning D. I sorgehuset Andakten leds av en präst, en församlingsanställd eller en församlingsmedlem. På ett bord som är täckt med en vit duk kan man placera en bibel, ett kors eller ett krucifix och ett tänt

Läs mer

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn

Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Jesus älskar alla barn! En berättelse om Guds stora kärlek till alla barn Maria bodde i en liten stad som hette Nasaret. Den låg i Israel. En ängel kom till Maria och sa: Maria, du ska få ett barn. Barnet

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Åsa Nordström Regionjurist 044-3093061 Asa.K.Nordstrom@skane.se YTTRANDE Datum 2015-08-25 Dnr 1501744 1 (5) Förvaltningsrätten i Malmö Domare 104 Box 4522 203 20 Malmö Laglighetsprövning

Läs mer

Nyheter från P4 Sörmland, , kl. 7.30, 8.30, och 11.30, inslag om Björkviks församling; fråga om opartiskhet och saklighet

Nyheter från P4 Sörmland, , kl. 7.30, 8.30, och 11.30, inslag om Björkviks församling; fråga om opartiskhet och saklighet 1/5 BESLUT 2014-03-17 Dnr: 13/02868 SAKEN Nyheter från P4 Sörmland, 2013-12-06, kl. 7.30, 8.30, 10.30 och 11.30, inslag om Björkviks församling; fråga om opartiskhet och saklighet BESLUT Inslagen fälls.

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätten Inledning Den film du strax ska se har tagits fram av Domstolsverket (DV) för att informera om hur en rättegång i svensk domstol går till.

Läs mer

Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg

Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg Anders Brogren Sankt Lars kyrkogata 4 Falkenberg Till Svenska kyrkans överklagandenämnd Svenska kyrkans ansvarsnämnd för biskopar Anmälan ang. vägran att utlämna handling I sin s.k. blogg skriver komminister

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman.

Ordföranden meddelade att styrelsen anmodat advokat Magnus Pauli, Advokatfirman Vinge, att tjänstgöra som sekreterare vid stämman. PROTOKOLL fört vid årsstämma med aktieägarna i CATENA AB (publ), 556294-1715, i Göteborg den 21 april 2008, kl 16:30 17:30 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Henry Klotz. 2

Läs mer

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening

STADGAR för. SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening STADGAR för SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening 1 FIRMA, ÄNDAMÅL, SÄTE Namn Föreningens namn är SAMVERKAN VISIT SÖDRA DALARNA ekonomisk förening Ändamål Föreningens ändamål är att främja och

Läs mer

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: )

1 FIRMA Föreningens firma är Vårdkasens Samfällighetsförening. (organisationsnummer: ) Orgnr: 717904-4727 Sida 1 (6) Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av Samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår

Läs mer

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne.

Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. Protokoll hållet vid ordinarie Kommunal Stämma uti Lerums Skola Den 2 Mars 1866. Närvarande: Underteknad ordförande uti Kommunal Stämman och en större samling af Sockens innevånarne. 1. Då debiterings=

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i jordabalken; SFS 2008:153 Utkom från trycket den 22 april 2008 utfärdad den 10 april 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om jordabalken 2 dels

Läs mer

KYRKORÅDET 2010-2013 2010-05-18 Sida 1 (5)

KYRKORÅDET 2010-2013 2010-05-18 Sida 1 (5) KYRKORÅDET 2010-2013 2010-05-18 Sida 1 (5) Plats och tid Garvargården kl 18.30 ande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Kristina Söder, ordförande Anna Eriksson Thomas Linder Beatrice Söder Sven-Evert

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2014-04-28 1 (8) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2014 klockan 19.30 21.05 Ledamöter Gerhard Nuss, Josephine Emtevik, Birgitta Karlsson, Lars Starkerud, Leif Lanner,

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 23 april 2008 Ö 2942-07 KLAGANDE IH Ombud: MHM MOTPART Skatteverket 171 94 Solna SAKEN Utmätning ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Hovrätten för

Läs mer

Rubrik: Handelsbalk (1736:0123 2)

Rubrik: Handelsbalk (1736:0123 2) Rubrik: Handelsbalk (136:0123 2) Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna. Bilagor till författningarna saknas. Kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. - SFS nr: 136:0123.2

Läs mer

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd

Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen. 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Smugglingslagen m.m./rättegångsbalken m.m. 1 Sjätte avdelningen Om rättegången i Högsta domstolen 54 kap. Om rätten att överklaga en hovrätts domar och beslut och om prövningstillstånd Anm. Rubriken har

Läs mer

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm.

3 Styrelse Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholm. 1 STADGAR för PATIENTFÖRSÄKRINGSFÖRENINGEN fastställda av regeringen den 19 december 1996 med ändringar fastställda av regeringen den 30 maj 2002, 8 september 2011, den 25 april 2013. 1 Namn och ändamål

Läs mer

Varför slog du mig, Peter?

Varför slog du mig, Peter? Studiehäfte Varför slog du mig, Peter? En film om ett brottmål i tingsrätt 1 Filmen handlar om Peter och Maria. Åklagaren och ett vittne påstår att Peter slagit Maria och dragit henne i håret då hon fallit

Läs mer

Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m.

Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Beslut Datum 2013-05-07 Diarienummer 1363-4455/2011 Makarna NN Bjurholms kommun 916 81 Bjurholm Tillsyn enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Slutsatser 1. Boverket riktar ingen kritik

Läs mer

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar.

böckerna om monsteragenten nelly rapp: Besök gärna www.martinwidmark.se där författaren läser och berättar. böckerna om monsteragenten nelly rapp: Monster-akademin 2003 Frankensteinaren 2003 Varulvarna 2004 Trollkarlarna från Wittenberg 2005 Spökaffären 2006 De vita fruarna på Lovlunda slott 2007 Häxdoktorn

Läs mer

Förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för

Förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för Förslag till principer för valberedningens tillsättning jämte instruktioner för valberedningen samt ersättning till valberedningens ledamöter Det föreslås att årsstämman i Smart Eye Aktiebolag (publ) den

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-02-02 1 (6) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 2 februari 2015 klockan 19.00 20.20 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla.

Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Sida 1 STADGAR Sammanträdesdatum: 2016-07-16 Sammanträdesledare: Anders Brunberg Stadgar för samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige.

Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Hur det är att vara arbetslös i fina Sverige. Är det inte meningen att samhället ska hjälpa de som har det mindre bra? Är det inte meningen att man ska få stöd till ett bättre mående och leverne? Är det

Läs mer

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I

STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I LAG, TRO & LIV Universal Kyrkan av Jesus Kristus UKJK STADGAR FÖR UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I (.) Antagna den 2 1. Namn och identitet UNIVERSAL KYRKAN AV JESUS KRISTUS I.., förkortat. är en gemenskap

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (11) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 september 2014 Ö 3417-13 KLAGANDE CS MOTPART RL SAKEN Förordnande av bodelningsförrättare ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Nedre

Läs mer

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster

World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org nr 556475-4793, torsdagen den 24 april 2014 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70/Kungsbron 1, Stockholm Närvarande: Aktieägare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-07 1(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-03-07 1(5) 2012-03-07 1(5) Plats och tid Vidingsjö kyrkby, Sockenstugan, 2012-03-07, kl.18.15 21.10 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Susanna Normann, ordförande Elisabet Wijkström Cenneth Jarlbråten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Kyrkofullmäktige 2010-06-17 Sida 1 Plats och tid Pastoratsgården Örslösa kl. 19.00 21.15 ande Kerstin Hennersten, ordförande Sture Eliasson Göran Kjörk Christina Fredriksson Inger Nyqvist Urban Sand Lennart

Läs mer

FÖRSAMLINGSRÅDET

FÖRSAMLINGSRÅDET FÖRSAMLINGSRÅDET 130903 3.9.2013 Plats och klockslag Församlingshemmet, brasrummet sal 4, kl. 18.30-20.40 Närvarande mar HÖGLUND, Lars-Henrik ordförande KULLBERG, Inger vice ordförande GUSTAFSSON, Siv

Läs mer

Protokoll från ordinarie föreningsstämma för Uthamrahöjdens Samfällighetsförening

Protokoll från ordinarie föreningsstämma för Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Protokoll från ordinarie föreningsstämma för Uthamrahöjdens Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdagen den 22 april 2003 kl. 19.00-20.45 i Lovisedalsskolans matsal. Närvaro: Se särskild närvaroförteckning

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för?

J tillfrågas om varför hon nu, så här långt efteråt, velat anmäla sig själv för hon ljugit om våldtäkten som Lars Tovsten dömdes för? Lars Tovsten Från: Josefine Svensson Skickat: den 8 december 2012 17:10 Till: Lars.tovsten@gmail.com Ämne: Re: Förhöret... Här kommer kopian. Den 30 okt 2012 15:46 skrev

Läs mer

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare

När du som konsument köper en bil från en bilhandlare När du som konsument köper en bil från en bilhandlare Denna information innehåller de viktigaste regler som gäller för dig som konsument när du köper en bil från en bilhandlare. Den lag som reglerar köpet

Läs mer

Bok 1 Sockenstämmoprotokoller för Näs STOCKHOLMS NÄS K I: 2

Bok 1 Sockenstämmoprotokoller för Näs STOCKHOLMS NÄS K I: 2 Bok 1 Sockenstämmoprotokoller för Näs 1785-1810 STOCKHOLMS NÄS K I: 2 Omfattar 56 i landsarkivet konserverade blad, före konserveringen rödfolierade 1-53, 55-56, 58. (Fol. 54 och 57 ha lagts till K I:

Läs mer

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten

Björnberg-Enckell, Maria Elving-Andersén, Christina Hagmark, Viveca Laakkonen-Lähteenmäki, Nina. Träskman, Anhild. Wallendahl, Mårten JOHANNES FÖRSAMLING FÖRSAMLINGSRÅDET PROTOKOLL Nr 7/2014 Tid: onsdag 30.7.2014 kl. 17.30. Servering från kl. 17. Plats: Högbergssalen, Högbergsgatan 10 E 2 våningen Närvarande Andersén Henrik Anner, Rea

Läs mer

Protokoll 2009-09-23 AB091255. Björn Rossipal. Ledning srätt för teletorn och bod på Stav s n ä s 1:671

Protokoll 2009-09-23 AB091255. Björn Rossipal. Ledning srätt för teletorn och bod på Stav s n ä s 1:671 L A N T M Ä T E R I E T Sida 1 (6) Protokoll Ärendenum mer AB091255 Förrättningslantm ätare Björn Rossipal Ärende Ledning srätt för teletorn och bod på Stav s n ä s 1:671 Kommun: Värmdö Län: Stockholms

Läs mer

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!!

Omklädningsrum. Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Omklädningsrum Onsdag den 14 april 2010 Nu anser vi att det är färdigt!!!!! Som ni alla vet som har hus och liknande finns det alltid en list eller skruv som fattas så även här. Är det någon som inte ser

Läs mer

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist.

1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist. Protokoll fört vid årsstämma i Intrum Justitia AB (publ), org. nr 556607-7581, den 25 april 2012 kl. 15.00 i Stockholm 1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnades av styrelsens ordförande Lars Lundquist. 2

Läs mer

Franska revolutionen. en sammanfattning

Franska revolutionen. en sammanfattning Franska revolutionen en sammanfattning Orsakerna till revolutionen 1. Frankrike var orättvist styrt. Kungen (Ludvig XVI) hade all makt. Han kunde kalla in ståndsriksdagen, men hade inte gjort det på 175

Läs mer

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140616 1. Plats och tid: Församlingshemmet i Värnamo kl. 18.30 19.

Värnamo Pastorat Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140616 1. Plats och tid: Församlingshemmet i Värnamo kl. 18.30 19. Församlingsrådet i Värnamo församling 2014 2015 140616 1. Plats och tid: Församlingshemmet i Värnamo kl. 18.30 19.55 Elsie Håkansson Helen Håkansson Sara Green Katarina Blomberg Victoria Liljeqvist Thomas

Läs mer

Lag (1980:894) om jaktvårdsområden

Lag (1980:894) om jaktvårdsområden Lag (1980:894) om jaktvårdsområden [Innehåll] [Ändringar] [Fakta] [Övergångsbestämmelser] Allmänna bestämmelser 1 I syfte att främja jaktvården och jakträttsinnehavarnas gemensamma intressen genom en samordning

Läs mer

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna.

1 Ansvarsnämnden beslöt att godkänna protokollet från den 15 september 2014 och att lägga detta till handlingarna. VISITA Ansvarsnämnden PROTOKOLL 2014-12-15 Sammanträde i Stockholm Närvarande: Ordförande Tom Beyer Ledamöter Sten Fylkner Jan Kristiansson Michaël Koch Per Olding Sekreterare Katarina Alfredsson 1 Ansvarsnämnden

Läs mer

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård

FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN. Granhammars herrgård FORTIFIKATIONSVERKETS BYGGNADSMINNEN Granhammars herrgård Granhammars herrgård avbildad i en litografi av Alexander Nay ur Uplands herregårdar från 1881. Herrgård från 1700-talet med rötter i medeltiden

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om särskild förvaltning av vissa elektriska anläggningar; SFS 2004:875 Utkom från trycket den 16 november 2004 utfärdad den 4 november 2004. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening

STADGAR 2002-05-15. Anders A. Stadgar för Ekås Samfällighetsförening STADGAR Sammanträdesdatum 2002-05-15 Sammanträdesledare Anders A Ärende Stadgar för Ekås Samfällighetsförening enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

DOM 2013-06-11 Meddelad i Uppsala

DOM 2013-06-11 Meddelad i Uppsala Meddelad i Uppsala Mål nr Enhet 2 1 KLAGANDE Calle Åkerstedt, 470209-8056 Tunnlandsvägen 2 743 30 Storvreta MOTPART Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala Ombud: Mats Holmberg Landstingets ledningskontor

Läs mer

4 Hålla reda på föreningens dokument. 4 Föra protokoll vid styrelsemötena. 4 Föra förteckning över bordlagda ärenden.

4 Hålla reda på föreningens dokument. 4 Föra protokoll vid styrelsemötena. 4 Föra förteckning över bordlagda ärenden. Du och din bostadsrättsförening Välkommen som SEKRETERARE Ordning på dokumenten Av din bostadsrättsförening har du blivit utsedd till sekreterare. Det är en viktig uppgift i föreningen! Från Fastighetsägarna

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKORÅDET 2015-04-28 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum måndagen den 28 april 2015 klockan 19.00 20.25 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Utses justera Gerhard Nuss, Josephine

Läs mer

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening

STADGAR Kesudalens samfällighetsförening STADGAR Kesudalens samfällighetsförening Ärende Stadgar för Kesudalens samfällighetsförening enligt lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i

Läs mer

Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2015 öppnad.

Styrelsens ordförande, Christer Villard, hälsade de närvarande välkomna och förklarade ordinarie bolagsstämma 2015 öppnad. 1(5) Protokoll fört vid ordinarie bolagsstämma med fullmäktige i Länsförsäkringar Stockholm, org. nr 502002-6265, i Hållbara Havs lokaler, Örlogsvägen 11, Kastellholmen, Stockholm, den 16 april 2015 1

Läs mer

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012

Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Kays måndagstips Nr 24 Den 26 nov. 2012 Välkomna till det 24:e inspirationsbrevet. Repetera: All förändring börjar med mina tankar. Det är på tankens nivå jag kan göra val. Målet med den här kursen är

Läs mer

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.

2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman. 1 (4) PROTOKOLL fört vid Årsstämma med aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB den 21 april 2008, kl 17.00 Närvarande: Enligt bilaga 1. 1 Ordförande Oscar Junzell öppnade stämman och utsågs att leda dagens

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

Ska Jesus verkligen komma tillbaka?

Ska Jesus verkligen komma tillbaka? Ska Jesus verkligen komma tillbaka? Jesus sa det, Matt 24:29-31 Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte längre ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen, och himlens makter

Läs mer

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26

Tunadalskyrkan, Köping Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 1 Tunadalskyrkan, Köping 161204 Lärjungskap del 7, Alla har något att bidra med 1 Kor 14:26 Jag fick ett telefonsamtal häromdagen från någon som höll på med en uppgift i religion och som skulle jämföra

Läs mer

Nils-Erik Thorell Gerd Wahlström Britta Nilsson. Margareta Edholm

Nils-Erik Thorell Gerd Wahlström Britta Nilsson. Margareta Edholm Kyrkorådet 0 Plats och tid: Sockenstugan, Sillerud kl. 18.30 Beslutande: Nils-Erik Thorell Gerd Wahlström Britta Nilsson Birgitta Rolöf Margareta Edholm Kerstin Klumpp Kyrkoherde Tjänstg. ers. Tjänstg.

Läs mer

Protokoll fört vid årsmötet för Norra Havsängens Tomtägarförening och Norra Havsängens Samfällighet. Tomtägarföreningen

Protokoll fört vid årsmötet för Norra Havsängens Tomtägarförening och Norra Havsängens Samfällighet. Tomtägarföreningen Protokoll fört vid årsmötet 2008 för Norra Havsängens Tomtägarförening och Norra Havsängens Samfällighet Tid: 2008-06-15 kl. 10.00-11.45 Plats: Norra Havsängens hamn Tomtägarföreningen 1 Ordförande förklarar

Läs mer

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10

BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 BROMARVS FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 3/10 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 02.09.2010 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Pia-Maria Blomqvist-Schrey x Uolevi Salminen

Läs mer

Välkommen som sekreterare

Välkommen som sekreterare SID 1 (9) Välkommen som sekreterare Ordning på dokumenten Av din bostadsrättsförening har du blivit utsedd till sekreterare. Det är en viktig uppgift i föreningen! Från Fastighetsägarna vill här ge dig

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

som ersätter Sören Jönsson

som ersätter Sören Jönsson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Kyrkans gård-lockörn, Kl 19.00 21.30 Beslutande Greger Ulleryd Kjell Hjalmarsson Conny Jonsson Lars-Olof Bårström Gunnar Hjort Sören Pettersson

Läs mer

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18

Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 ÖLME FIBER ekonomisk förening STADGAR Antagna den 2012-10-04 Uppdaterad 2012-10-10 Reviderad 2012-10-23 Reviderade 2013-06-18 1 Föreningsnamn Föreningens företagsnamn är ÖLME FIBER ekonomisk förening.

Läs mer

Föreningen "TILLSAMMANS KAN VI" C/o Hermodsdalsskolan Eriksfältsgatan 99 1997-05-06 215 50 MALMÖ

Föreningen TILLSAMMANS KAN VI C/o Hermodsdalsskolan Eriksfältsgatan 99 1997-05-06 215 50 MALMÖ Föreningen "TILLSAMMANS KAN VI" PROTOKOLL C/o Hermodsdalsskolan Eriksfältsgatan 99 1997-05-06 215 50 MALMÖ Protokoll från styrelsemötet "Tillsammans Kan Vi" som hölls 1997-05-06. Närvarande: Se bilaga

Läs mer

BILDA FÖRENING en handledning

BILDA FÖRENING en handledning BILDA FÖRENING en handledning Att bilda en förening 1. Ta fram förslag till: namn på föreningen personer som kan sitta i styrelsen stadgar (förslag till stadgar finns på sidan 3) revisorer kanske också

Läs mer

Information till opponenter, betygsnämndsledamöter och ordförande vid disputation vid Örebro universitet

Information till opponenter, betygsnämndsledamöter och ordförande vid disputation vid Örebro universitet Information till opponenter, betygsnämndsledamöter och ordförande vid disputation vid Örebro universitet Innan disputationen Avhandlingen skickas normalt till opponent, betygsnämnd och disputationsordförande

Läs mer

Den kristna kyrkans inriktningar

Den kristna kyrkans inriktningar Den kristna kyrkans inriktningar Läran växte fram Budskapet att alla människor var lika mycket värda tilltalade många människor, fattiga och rika, kvinnor och män. De första gudstjänsterna innehöll sång,

Läs mer

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma

Stadgar för Stora Barnviks samfällighetsförening Antagna vid ordinarie föreningsstämma Ärende Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte annat framgår av dessa stadgar.

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag KYRKOFULLMÄKTIGE 2013-11-07 1 (7) Plats och tid Åkersberga Kyrkliga Centrum torsdag den 7 november kl. 19.30 20.20 Ledamöter enligt bilaga 313 Tjänstgörande ers enligt bilaga 313 Ersättare enligt bilaga

Läs mer

Klagomål är gåvor. så hanterar vi klagomål och synpunkter

Klagomål är gåvor. så hanterar vi klagomål och synpunkter Foto: Bildbyrå Foto:IBL Getty Images Klagomål är gåvor så hanterar vi klagomål och synpunkter Vi välkomnar klagomål och ser att de gör oss bättre Klagomål är gåvor Verksamheterna i Enköpings kommun finns

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2006:9 2006-04-13 Dnr C 29/05 KÄRANDE TDCF Förlag AB, Box 623, 301 16 HALMSTAD Ombud: advokaterna Per Ericsson och Elin Ask, Advokatbyrån Gulliksson AB, Box 739, 220 07 LUND SVARANDE

Läs mer