kommungården Vörå Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "kommungården Vörå 31.03.2011 Tom Holtti sekreterare Per Östman ordförande Rainer Bystedt protokolljusterare Elvi Östman protokolljusterare"

Transkript

1 -2, KST :00 Tid kl Plats kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman Leena, ledamot Bystedt Rainer, ledamot Grägg Ralf, ledamot Redlig Ann-Kristin, ledamot Östman Elvi, ledamot Staffas Bror, ersättare Wallin Ralf, ersättare Backman Lisa, ersättare Svens Stig, ersättare Eklund Annika, ersättare Helsing Helena, ersättare Kamis Michael, ersättare Pärus Kenneth, ersättare Pitkäkangas Anita, ersättare Övriga närvarande Backlund Harry, fullmäktiges ordf. Heir Kjell, fullm. I viceordf. Helsing Åke, fullm. II viceordf. Björkström Ann-Britt, fullm. III viceordf. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku, förvaltningsdirektör Holms Monika, ekonomisekr. Emaus Helena, bildningschef Sillanpää Lasse, teknisk chef Kuoppala Esko, omsorgschef Österberg Mikael, k & f chef Föredragande Öling Christina, kommundirektör Paragrafer Protokollet undertecknat Vörå Per Östman ordförande Tom Holtti sekreterare Elvi Östman protokolljusterare Till påseende Kommungården i Vörå, kl Rainer Bystedt protokolljusterare Carina Nyqvist kanslisekreterare Utdragets riktighet intygar

2 102, KST :00 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Kommunstyrelsens ordförande konstaterar sammanträdets laglighet och beslutförhet. KST 102 Konstaterades.

3 103, KST :00 PROTOKOLLJUSTERARE, val Kommunstyrelsen utser två protokolljusterare och bestämmer tidpunkten för justeringen. Justeringen föreslås ske direkt efter sammanträdet. KST 103 Till att justera protokollet valdes Elvi Östman och Rainer Bystedt, justeringen sker direkt efter sammanträdet.

4 104, KST :00 FÖREDRAGNINGSLISTAN, godkännande Kommunstyrelsen gör nödvändiga ändringar eller tillägg till föredragningslistan, varefter den godkänns. KST 104 Föredragningslistan godkändes med tilläggsärendet 107.

5 105, KST :00 KST: 103/2011 VÖRÅ KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr:KST 103/2011 EKONOMI, Behandling av Oravais kommuns bokslut och verksamhetsberättelse för 2010 Förvaltningsdirektörens beredning: Bokslutet för år 2010 har uppgjorts enligt gällande bestämmelser. Till bokslutet hör resultaträkning, balansräkning, koncernresultat- och balansräkning och noter till dem, samt tablå över budgetutfallet och en verksamhetsberättelse. Ett separat bokslut för vattentjänstverket ingår i verksamhetsberättelsen. I budgeten och tilläggbudgeten för år 2010 budgeterades med ett årsbidrag på euro och ett överskott på euro. Bokslutet uppvisar ett årsbidrag på ,36 euro och räkenskapsperiodens överskott är ,93 euro. Mellanboksluten per och visade ett resultat mellan euro men man var medvetna om att utfallet av kommunalskatten kommer att sjunka. Bokslutet blev sålunda sämre än vad bokslutsprognoserna visade under sommaren och hösten men ändå bättre än det som var budgeterat. Det är framför allt kostnaderna för hälso- och sjukvården som blev mindre än beräknat och andra sektorer höll sig ganska bra i sina budgeter. Verksamhetsbidraget blev euro bättre än budgeterat. Resultaträkningens intäkter uppgår i bokslutet till euro vilket innebär att budgeten förverkligats till 102,4 %. Jämfört med år 2008 har intäkterna ökat med euro. Verksamhetens kostnader uppgår till totalt euro vilket är 100,4 % av budgeterat. Jämfört med år 2009 har kostnaderna ökat med euro. Största orsaken är inledande av hemkommunersättningar som det nya statsandelssystemet medförde sig. Verksamhetsbidraget som visar vad verksamheten kostar kommunen är euro jämfört med euro år Dessa kostnader skall finansieras med statsandelar och skatteintäkter. Av verksamhetskostnaderna utgör personalkostnaderna euro och köp av tjänster euro de största utgiftsposterna. Skatteinkomsterna i bokslutet för 2010 uppgår till euro vilket ärbar 93,5 % av budgeterat. Jämfört med år 2009 minskade skatteinkomsterna med nästan euro. Statsandelarna utgör euro för år 2010 vilket är 103,8 % av budgeterat. Statsandelarna har ökat jämfört med år 2009 med euro. Årsbidraget uppgår till ca euro. Jämfört med år 2009 har årsbidraget försämrats med bara euro trots det stora bortfallet på skatteintäkter.

6 105, KST :00 KST: 103/2011 VÖRÅ KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr:KST 103/2011 Enligt bestämmelserna i budgeten för år 2010 stadgas att kommunstyrelsen ansvarar inför fullmäktige för att årsbidraget uppnår budgeterad nivå. Denna målsättning har uppnåtts. Avskrivningarna utgör euro och är euro högre än budgeterat. Avskrivningarna budgeterades enligt föregående års budgetnivå vilken visade sig vara för låg. Räkenskapsperiodens resultat om ,93 euro bokförs under eget kapital som räkenskapsperiodens överskott. Bruttoinvesteringarna var ca euro under året. Till husbyggnader användes euro och varav användes till Solängens servicebostäders byggnation och resten till skolorna. Publik egendom byggdes med euro och vatten- och avloppsverk med euro. Kommunen fick tomtförsäljningsintäkter på euro och till marköp användes euro. Gamla lån har amorterats med euro och inga nya lån har upptagits. Likviditeten har varit god under året. Vid årsskiftet var euro av kommuncertifikatprogrammet i bruk. Kassamedlen uppgick till euro. Utvärderingen av verksamhetsmålsättningarna har gjorts av respektive nämnder eller sektoransvariga i verksamhetsberättelsen. Koncernbokslutet är för tillfället delvis halvfärdigt och balansboken kompletteras efter att alla uppgifter finns till handa. Kommunstyrelsen: 1. undertecknar bokslutet för år 2010 och lämnar bokslutet till revisorerna för granskning; och 2. lämnar bokslutet vidare för behandling i fullmäktige, efter revisionsnämndens beredning. KST 105 Kommunstyrelsen behandlade bokslutet 2010 och godkände det med följande anmärkningar: - Barn- och ungdomsenheten: i mellanrubrik s 30 saknas ord Skapa en bra. Bokslutet godkändes och undertecknades.

7 106, KST :00 KST: 105/2011 VÖRÅ KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr:KST 105/2011 EKONOMI, behandling av Vörå-Maxmo kommuns verksamhetsberättelse och bokslut för 2010 Förvaltningsdirektörens beredning: Bokslutet med verksamhetsberättelse, resultaträkning, balansräkning, koncernbalansräkning jämte bilageuppgifter för år 2010 har uppgjorts i enlighet med kommunallagen och bokföringslagen. Enligt bokföringslagen skall bokslutet uppgöras inom tre månader efter bokföringsperiodens utgång. Verksamhetsberättelsen innehåller beskrivning av kommunens verksamhet i textform jämte tillhörande relationstal. Räkenskapsperiodens resultat uppvisar ett överskott på ,17 euro. Enligt KomL skall styrelsen i verksamhetsberättelsen eller i samband med att den överlämnas till fullmäktige avge förslag till åtgärder som gäller räkenskapsperiodens resultat samt balanseringen av ekonomin. Följande jämförande siffror kan ges för boksluten åren 2010, 2009, 2008, och 2007: Milj Skatteinkomster 12,12 11,96 11,5 10,8 Statsandelar 10,99 11,35 10,6 9,7 Årsbidrag 0,85 1,47 1,05 1,41 Amorteringar 0,1 0,14 0,3 0,3 Upplåning Skuldbörda 0,409 0,508 0,65 1,38 Årsbidrag euro/inv Skuldbörda euro/inv Koncernskuldbörda euro/invånare kompl.senare Det ekonomiska resultatet (årsbidraget) för år 2010 visar en försämring vid jämförelse med fjolåret. I samgångsstöd erhöll kommunen euro. Skatteinkomsterna har ökat med 1,3 % och statsandelarna har minskat med 2,5 % jämfört med Kostnaderna mellan 2009 och 2010 har ökat med 5,33 %, i medeltal beräknas kommunernas kostnadsökning i landet ligga på 3,8 % mellan 2009 och Budgeten förverkligades för år 2010 enligt följande: Kostnader Kostnader Intäkter Intäkter Budget+ändringar Bokslut Budget+ändringar Bokslut Driftshushållning Investeringar TOTALT De totala avskrivningarna för år 2010 uppgick till euro.

8 106, KST :00 KST: 105/2011 VÖRÅ KOMMUN Kommunstyrelsen Dnr:KST 105/2011 Kommunstyrelsen besluter föreslå att fullmäktige besluter att av räkenskapsperiodens resultat om ,13 euro göra följande bokslutsdisposition: att avskrivningsdifferensen minskas med ,84, vilket motsvarar 2010 års avskrivning för Tallmo renoveringen; att utvecklingslånefonden minskas med ,20 ; att räkenskapsperiodens överskott om ,17 kvarstår på kontot Räkenskapsperiodens över-/underskott i balansen. Utgående från upprättade förslag till bokslut jämte verksamhetsberättelse för år 2010 besluter kommunstyrelsen: att för sin del godkänna och underteckna bokslutet, att överlämna bokslutet för revision, att framlägga bokslutet för fullmäktige för behandling efter slutförd revision. KST 106 Kommunstyrelsen behandlade bokslutet 2010 och godkände det med följande anmärkningar: - Grunduppgifter om kommunen: järnvägsstationen i Tervajoki är i Storkyro. - Bokslutet kompletteras senare med koncernbokslutet. Bokslutet godkändes och undertecknades. Mikael Österberg anlände kl Markku Niskala, Monika Holms, Esko Kuoppala, Helena Emaus och Lasse Sillanpää lämnade sammanträdet kl

9 107, KST :00 KST: 108/2011 PERSONALÄRENDEN, harmonisering av löner SAMK , 12 SAMK , 4 Strävan från arbetsgivarens sida är att harmonisera grundlönerna och individuella tilläggen från och med , dvs. direkt efter samgången. Det har tagit en tid för att genomföra de samarbetsförhandlingar som krävs för dem som föreslås få sänkt lön, samt att se över hela floran av yrkeskategorier och jämställa deras lön som utför samma arbete. Totalt får kommunen lägga till # euro/månad för att harmoniseringen ska förverkligas. Det betyder även att den lokala justeringspott om 0,8 procent som skulle fördelas tidigareläggs och används till sin helhet för harmoniseringen. Användningen av lokala justeringspotten för detta ändamål förutsätter ett lokalt avtal. Förslaget till hur harmoniseringen genomförs eftersänds denna kallelse per e-post eller presenteras på sammanträdet. Samarbetskommissionen tar del av förslaget till harmonisering av lönerna i Vörå kommun och framför sina anmärkningar. FÖRSLAG: Samarbetskommissionen godkänner förslaget om harmonisering av löner. SAMK 4 Kommundirektören presenterade förslaget till löneharmonisering för Vörå kommun och följande åsikter framfördes: T. Södergård anser det inte som rätt att använda justeringspotten till löneharmonisering vid en samgång. KD:s svar att kontrollerat med Kommunarbetsgivarna och de anser att det är ett godkänt ändamål. Gunnar hur kan vi använda en pott om 0,8 % när vi ännu inte vet fördelningsgrunderna? KD:s svar om harmoniseringen sker fr.o.m blir effekten större än 0,8 %. Ärendet bordlades till nästa möte. FÖRSLAG: Kommundirektören vidhåller sitt tidigare förslag om att samarbetskommissionen godkänner förslaget om harmonisering av löner. SAMK 12 JYTY och TEHY godkände arbetsgivarens förslag. Om justeringspotten blir större än 0,8 % på årsnivå, beaktas även det i arbetsgivarens justeringar. JHL meddelar arbetsgivaren sitt beslut före kommunstyrelsens sammanträde kl Kommunstyrelsen godkänner förslaget om harmonisering av löner. KST 107 Kommunstyrelsen beslöt att arbetsgivarens representanter sammankallar samarbetskommissionen en gång till och om alla fackförbund godkänner förslaget till lo-

10 107, KST :00 KST: 108/2011 kala avtal sker justeringen från annars sker justeringen från i enlighet med den lokala justeringspotten.

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael

Kommungården. Holtti Tom, kommunsekr. Niskala Markku Emaus Helena Sillanpää Lasse Kuoppala Esko Hägglund Mats Österberg Mikael -2, KST 2011-11-28 17:00 Tid 28.11.2011 kl. 17.05 21.30 Plats Kommungården Närvarande Östman Per, ordförande Backman Gustav, I viceordförande Granlund Gun, II viceordförande Blusi Anna-Lena, ledamot Nikkari-Östman

Läs mer

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80

ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT. Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 ORAVAIS KOMMUN - ORAVAISTEN KUNTA BOKSLUT 2010 Godkänd i fullmäktige 16.6.2011 80 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kommundirektörens översikt 5 Bestämmelser om bokslut 6 Kommunens organisation 7 Uppgifter om kommunens

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012

VÖRÅ KOMMUN. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 Godkänd av fullmäktige 19.6.2013 Innehåll KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 Bokslutet 2012... 4 Ekonomi... 4 Vörå kommuns organisation... 5 Förvaltningsorganisation...

Läs mer

Räkenskapsperiodens resultat

Räkenskapsperiodens resultat Stadsstyrelsen 109 30.03.2015 GODKÄNNANDE AV BOKSLUTET FÖR ÅR 2014 STST 30.03.2015 109 Beredning och tilläggsuppgifter: finansdirektör Raija Vaniala, tfn 520 2260, raija.vaniala@porvoo.fi Enligt 68 i kommunallagen

Läs mer

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012

VÖRÅ. Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 KOMMUN. Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 VÖRÅ KOMMUN Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2011 Godkänd av fullmäktige 14.06.2012 GODKÄND AV KST 26.3.2012 Innehållsförteckning 1. KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 4 1.2 EKONOMI... 5 1.3 FRAMTIDSUTSIKTER...

Läs mer

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs 15.06.2015 55 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Måndagen den 15 juni 2015, kl. 19.30-20.50. Kommungården, Bennäs Beslutande Back, Eivor Backlund, Christian Berger, Helena Björklund, Mats Björkskog, Nils-Erik

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015

BOKSLUT 2014 Ful mäktige 17.06.2015 BOKSLUT 2014 Fullmäktige 17.06.2015 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 3 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 5 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 6 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 10 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER

ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER BOKFÖRINGSNÄMNDENS KOMMUNSEKTION Arbets- och näringsministeriet ALLMÄN ANVISNING OM UPPRÄTTANDE AV BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR KOMMUNER OCH SAMKOMMUNER Helsingfors 2013 ISBN 978-952-293-159-7

Läs mer

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1

BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 BOKSLUT 2012 FULLMÄKTIGE 17.6.2013 1 2 1 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 2 ALLMÄNNA UPPGIFTER... 7 3 KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGAR I DEN... 8 4 DEN ALLMÄNNA EKONOMISKA UTVECKLINGEN... 13 5 VÄSENTLIGA

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar.

Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. Stadgar för Andelslaget KNT-Net Andelslagets stiftande medlemmar har vid stiftande möte 2.5.2007 godkänt följande stadgar. 1 FIRMA OCH HEMORT Andelslagets firma är på svenska Andelslaget KNT-Net och Osuuskunta

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015

Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kyrkslätts kommun Budget 2013 Ekonomiplan 2014-2015 Kommunfullmäktige 15.12.2012 Kommunstyrelsens förslag BUDGET 2013 EKONOMIPLAN 2014 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kommunallagen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det till kommunallagen fogas bestämmelser om ordnande

Läs mer

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT

ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT 1 ORDFÖRANDENS ÖVERSIKT Ett tyngdpunktsområde 2011 var utvärderingen av social- och hälsovårdstjänster. Personalbristen i många personalgrupper inom social- och hälsovårdstjänsterna fortgick och det fanns

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo.

Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. Vattenandelslagets stadgar 1 Firma och hemort Andelslagets firma är Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta och dess hemort är Sibbo. 2 Verksamhetsområde Andelslagets ändamål är att i Spjutsund by av

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. 1 EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014. Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

Grankulla stads revisionsnämnd. Utvärderingsberättelse för år 2012

Grankulla stads revisionsnämnd. Utvärderingsberättelse för år 2012 Grankulla stads revisionsnämnd Utvärderingsberättelse för år 2012 STF 10.6.2013 Innehåll 1 Ordförandens översikt 2 2 Revisionsnämndens uppgifter och sammansättning 2 3 Extern revision 3 4 Grankulla stads

Läs mer

1 Verksamhetsberättelse...1. 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin...1

1 Verksamhetsberättelse...1. 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin...1 BALANSBOK 2014 INNEHÅLL sida 1 Verksamhetsberättelse...1 1.1 Väsentliga händelser i verksamheten och ekonomin...1 1.1.1 Kommundirektörens översikt...1 1.1.2 Sibbo kommuns förvaltning...2 1.1.3 Den allmänna

Läs mer

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016

Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Kyrkslätts kommun Budget 2014 Ekonomiplan 2015 2016 Av kommunfullmäktige 19.12.2013 godkänd BUDGET 2014 EKONOMIPLAN 2015-2016 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Allmänna motiveringar 1 Driftsekonomidelen 25 Allmän förvaltning

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK

HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK HAMMARLANDS KOMMUN BALANSBOK 2014 HAMMARLANDS KOMMUN VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 1 1. KOMMUNFÖRVALTNINGEN OCH FÖRÄNDRINGARNA I DEN... 3 1.1. KOMMUNFULLMÄKTIGE... 3 1. 2. KOMMUNSTYRELSEN...

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 26 april 2010. Stadgan träder i kraft 1.5.2010. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax

Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax Finströms kommun Skolvägen 2 22410 GODBY www.finstrom.ax 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE... 5 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT... 5 KOMMUNENS ORGANISATION... 6 RÄKENSKAPSPERIODENS

Läs mer