KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas."

Transkript

1 KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner från styrelsen samt motioner från medlemmarna Årsredovisning och revisorernas berättelse skickas ut i separat skrivelse Underhålls- & förnyelseplan,utgifts- & inkomststat (budget) och debiteringslängd finns på hemsidan* och hos kvartersrepresentanterna senast 2 veckor innan stämman. Efter mötet serveras fika, passa på att umgås med Era grannar samt gamla och nya styrelsen. Styrelsen önskar samtliga medlemmar Välkomna * Inloggning krävs. Lösenord = Settra12357

2 Dagordning För ordinarie föreningsstämma den 9 april 2013, klockan i Bredängs Pingstkyrka. Lokalen disponeras till klockan Medlemmarna prickas av vid entrén för upprättande av röstlängd. 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän 4. Styrelsens och revisorernas berättelser 5. Ansvarsfrihet för styrelsen 6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. a) Proposition: ändring i förrättningsprotokollet b) Proposition: parkeringarna c) Proposition avläsning av mätarna d) Motion: lekplatserna/gemensamhetsytorna e) Motion: ändring av stadgarna gällande ombud f) Motion: källsortering g) Motion: felanmälan h) Motion: styrelseuppdraget i) Motion: yttremiljö j) Motion: hemsida 7. Ersättning till styrelsen och revisorerna 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter a) Val av kvartersledamot i Bredsätra. Endast boende i Bredsätra röstar b) Val av kvartersledamot i Långsätra. Endast boende i Långsätra röstar c) Val av kvartersledamot i Finnsätra. Endast boende i Finnsätra röstar d) Val av kvartersledamot i Brosätra. Endast boende i Brosätra röstar e) Val av resterande styrelse och suppleanter f) Val av styrelseordförande 10. Val av revisorer och suppleanter

3 11. Fråga om val av valberedning 12. Övriga frågor 13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE FÖR 2012 Styrelsen för Settra Samfällighetsförening berättelse rörande verksamheten för den 1 januari till den 31 december Styrelse, revisorer och valberedning Styrelsens sammansättning från den 1 Januari 2012 till den 17 april 2012 Ordförande Örjan Söderberg S213 Sekreterare Caroline Lindahl A68 Kassör Serife Köse A24 Ledamöter Jan Bäckström S191 Stefan Heilscher A158 Staffan Hedlund S115 Ali Hosseini A102 Edvard Ekberg S141 Asgerdet Tzegai S91 (fr.om april 2011 t.o.m 1 aug 2011) Daniel Akyol S69 (fr.om april 2011 t.o.m 21 maj 2011) Martin Reidevall A64 (Adjungerad ledamot för Daniel Akyol fr.om juni 2011) Jan-Olof Lönnblom S119 (Adjungerad ledamot för Asgerdet Tzegai fr.om aug 2011) Styrelsens sammansättning från den 17 april till och med den 31 december 2012 Ordförande Jan-Olof Lönnblom S119 Sekreterare Maria Hedman S65 Kassör Serife Köse A24 Ledamöter Jan Bäckström S191 (fr.om april 2012 t.o.m 1 sep 2012) Staffan Hedlund S115 Ali Hosseini A102 Martin Reidevall A64 Edvard Ekberg S141 Petros Tesfu A48 Cecilia Forsberg A120 (fr.om april 2012 t.o.m april 2012) Faiza Essa S89 (fr.om april 2012 t.o.m juni 2012) Elhankovan Vethanayagiam S133 (fr.om april 2012 t.o.m april 2012) Anders Holmlund A10 (fr.om 15 aug nu)

4 Revisorer valda fram till årsstämma 2012 var: Som yrkesrevisor: Lena Gustafsson, Allegretto Revision AB, och som internrevisor: Kjell Kroon S215. Som suppleanter: Lars Erik Engberg, yrkesrevisor och Lisbeth Werner A160, internrevisor. Revisorer från den 17 april har varit Som yrkesrevisor: Lena Gustafsson, Allegretto Revision AB, och som internrevisor: Kjell Kroon S215. Som suppleanter: Lars Erik Engberg, yrkesrevisor och Lisbeth Werner A160, internrevisor. Valberedning Medlemmar i valberedningen fram till årsmötet 2012 var: Johanna Skur S61 (sammankallande), Vassi Savvidis A46 och Mikael Ekenberg S147. Till valberedning inför ordinarie årsstämma 2013 valdes: Örjan Söderberg S213 (sammankallande), Caroline Lindahl A68 och Stefan Heilscher A158 Styrelsen har under 2012 haft 12 st protokollförda sammanträden. Rapporter från ansvarsområden: Ekonomi Vid 2012 årsstämma för Ek Föreningen Bredsätra beslutades att övergå till den nybildade föreningen Settra Samfällighetsförening. Officiellt gick vi över 14 april, 2012 från Ek Föreningen till Samfällighetsförening. En samfällighetsförening behöver inte upprätta en årsredovisning enl årsredovisningslagen utan upprättar istället ett årsbokslut enl Bokföringsnämndens allmänna råd, vilket gör att redovisningen i år skiljer sig en hel del från tidigare år i Ekonomiska föreningen Bredsätra. Efter övergång till samfällighetsförening har vi beviljats förmånligare lån med mycket lägre räntenivå och nya lånevillkor. Vi har även beviljats en checkkredit på kr som vi kan utnyttja vid akut behov. Vi har öppnat ett nytt bankgirokonto för betalning av föreninges avgifter och ett e- kapitalkonto för överlikviditet som ger bättre ränta än checkkontot. Det finns även ett separat konto för garagefonden. Ekonomiska föreningen Bredsätras konton har stängts för att minimera bankkostnaderna har varit ett ganska tufft ekonomiskt år för Settra Samfällighetsförening, främst beroende på den kalla och snörika vintern både i början och slutet av året. Detta har gjort att både snöröjningskostnaderna och vars och ens förbrukning av värme har blivit höga. Vid avräkningen avs förbrukningen av värme och vatten till kvartal 3 kommer därför extra utdebitering att ske med totalt (se vidare not 4 i årsbokslutet). Eftersom vi även fått sänkta kostnaderna på vissa håll, bl a för el, trädgårdsskötsel utöver avtal och räntor så blir underskotten i GA kr och i GA kr. Dessa belopp återfinns som ingående underskott/kostnad i inkomst och utgiftsstaten för 2013 OBS! Räntan på lån i en samfällighetsförening får dras av i respektive fastighetsägares inkomstdeklaration. Årets ränta på kr ger ett avdrag på 517 kr/medlem i inkomstdeklarationen för 2012 (görs under Avdrag-Kapital, ruta 53), se även not 21.

5 Pannhuset Vårt pannhus börjar se slitet ut. En ordentlig uppfräschning behövs. Förra årsmötet beslöt stämman att anslå kr för en utredning. Även underhållsplanen har uppdaterats med förväntade kostnader de närmaste 5 åren. El och belysning Under året har glödlampor till garage och gångvägar bytts ut efter behov. Extra belysningen som finns tillgänglig på Finnsätra och Brosätra, har fungerat bra. Kabel-TV och fiberinstallation I början på året blev fiberinstallationen klar och alla har nu kabel-tv (Sappa) och internet access (Riksnet) med 100 mb/s över fiber. Systemet har fungerat utan några större driftsavbrott. ATinstallation har snabbt avhjälpt de problem som uppstått. Hemsidan Hemsidan har under en längre tid varit väldigt passiv med få uppdateringar. Under har hemsidan fått ett lyft, den har fått en bättre layout med mer bilder och ett bättre upplägg. Hemsidan uppdateras betydligt oftare i samband med aktuella händelser och akuta problem. Ett "forum" finns även tillgängligt vilket har gjort att fler medlemmar deltagit i frågor och diskussioner kring föreningens aktuella frågor/problem. Styrelsen har även lyckats få in sponsorer som lagt upp annonser på hemsida vilket bidragit till tillskott i föreningens kassa. Trädgård Under verksamhetsåret har det rutinmässiga underhållet av vårt områdes trädgårdar och gräsmattor skötts av PJ's i Sollentuna AB enligt ett löpande avtal. Det har genomförts två städdagar, en på våren och en på hösten där hela området har rensats på skräp som slängts under vintern respektive sommaren. Under 2012 påbörjades enligt plan ett större arbete med att förnya planteringarna omkring våra parkeringar vilket var ett stort behov på grund av att mycket av de ursprungliga växterna hade dött ut och ersatts med olika typer av självsådd sly och ogräs. Efter rensning av buskar och sly har det kring Sätragårdsvägens parkeringar gjorts nyplanteringar av träd (Amelanchier x grandiflora 'Robin Hill' - Häggmispel) som både kommer att blomma fint men också ha ätbara goda bär på träden. Under 2013 kommer förnyelsearbetet att fortsätta genom att så gräs på de kala ytorna samt att med jämna mellanrumman anlägga planteringar med lökar. I Brosätra kommer området vid utfarten där buskarna togs bort att fyllas upp med småsten i samma stil som finns vid parkeringen på Finnsätra. Parkering och skyltning Parkeringsgruppen tog fram ett bra förslag på ny skyltning för infarter och parkeringar. Den nya skyltningen är på plats sedan sommaren Vi har skickat brev till de som inte bor på området men har parkerat bilar här. Det har hjälpt i 90 % av fallen och i ett par fall har vi fått kommunen att frakta bort dem. Parkeringsbekymren verkar ha minskat men vi har fortfarande bekymmer med att både boende och utomstående ställer avställda fordon på våra parkeringar. Styrelsen planerar lägga en proposition till årsstämman om att förbjuda avställda fordon på föreningens parkeringar.

6 Garage Under 2012 har samtliga garageportarna på Finsätra och Brosätra repareras, samt att man sett till att all belysning har fungerat, detta har finansierats av garagefonden som betalas av medlemmarna på Alsätravägen. Rapport från lekplatsgruppen Lekplatsgruppen har under det gångna året arbetat med att få fram ett underlag till förslag på förbättring till lekplatserna som kommer att presenteras på stämman. Under sommaren våren 2012 gjordes en ny besiktning av lekplatserna och utifrån detta och det äldre besiktningsprotokollet gjordes en liten upprustning av lekplatserna så dessa inte var direkt farliga. Lekplatsgruppen hade under försommaren ett informationsmöte med medlemmarna om hur de tänkte sig en upprustning. De skickade även ut en enkät till medlemmarna. Det är denna enkät som till stor del ligger till grund för de två olika offerter som ligger som förslag på årsmötet. Råttbekämpning Under 2012 har Anticimex fortsatt att hjälpa oss med råttbekämpningen, tyvärr har förekomster av Råttor ökad i vissa delar av vårt område och under 2013 behöver vi därför utvärdera detta för att besluta hur man skall gå vidare med råttbekämpningen under kommande år. Ökningen av råttor i delar av området har skett trots att vi har fortsatt att använda oss av utplacerade betesstationer med råttgift samt att vi fortsatt att informerat medlemmarna om förhållningsregler i våra cirkulär. Fjärrvärme, vattenförsörjning och avlopp. Fjärrvärme och vatten har fungerat utan större missöden under året. Under året kom allt fler tecken på att våra mätare för fjärrvärmen måste bytas eftersom ett stort antal har slutat att fungera. För att säkerställa att vi kan fakturera våra medlemmar enligt den modell som vi har beslutat med förbrukningsavgifter begärde styrelsen in offerter från 4 olika leverantörer. Vi valde den billigaste som kostade mindre än hälften av närmaste konkurrent. Att bara byta ut de trasiga mätarna till samma typ som vi redan har hade blivit väsentligt dyrare. Tyvärr har en fastighet under året fått brott på avloppsröret under husets grund. Då uppdagades även att vårt regelverk för ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och samfällighet är oklart formulerad. Styrelsens åsikt om detta samt hur det gick för den enskilde fastighetsägaren presenteras i en särskild proposition från styrelsen. Kallvatten Kallvattentillförseln har under året fungerat helt utan anmärkning. Dagvattenbrunnar Ingen generell spolning utfördes under året. En problembrunn i Finnsätra har spolats och tagits bort rot från. Snöröjning Året avslutades med att det kom mycket snö i december. Det krävdes snöröjning ett flertal gånger under denna månad.

7 Det nya året (2013) började också med mycket snö som krävde snöröjning ett flertal gånger. Inför nästa vinter kommer vi att se över vårt avtal för snöröjning, vi kommer att ta in offerter från ett flertal snöröjare. Sopor och Källsortering Flera tillbud med frusna lås i samtliga sopbehållare har inträffat under vintern 2011/2012. Ytterligare åtgärder på luckorna har utförts med nya skydd för låsen. Vattenintrånget i behållarna har åtgärdats endast en behållare läcker in vatten Där ska vattenintrånget vara reparerat under våren 2013, ny asfaltering ska ske när makadamen kring tunnorna har satt sig. Tyvärr är vi inte i mål och nöjda ännu. Styrelsen har lagt ner mycket tid med att åtgärda akuta fel på anläggningen samt att försöka hålla det snyggt kring kärlen. Hämtning av tidningar och glas fungerade relativt bra under Soppåsar ställdes fortfarande bredvid sopbehållarna som är tillfällig ur funktion. Det blir fest för råttor och fåglar. Att rensa upp de utspridda soporna kostade mycket tid och pengar för föreningen. Medlemmarna uppmanades än en gång att använda andra sopbehållarna i området eller förvara soporna hemma. Sophämtning från 2012 beräknas efter volym och vikt. Eftersom vi debiteras per kilo sopor kan vi spara mycket åt oss själva om vi minimerar hushållssoporna, och slänger förpackningar kartong och övrigt skrymmande på den nya återvinningsstationen i Sätra industriområde. Information Information till medlemmarna har gått ut i form av tio cirkulär under Cirkulär och viktig information finns också tillgänglig på föreningens hemsida Ombildning till samfällighet "Gamla föreningen" EKFB Har under 2012 endast ägnat sig åt avvecklingsadministration. Inga möten har hållits och ekonomin har i överförts till Samfälligheten. Planen från förra stämman kvarstår. Att i samband med samfällighetens stämma 2013 också genomföra sista avvecklingsbeslutet för att stadgeenligt kunna avveckla den på ett smidigt sätt. Det praktiska arbetet har innehållit: Uppletande och ansökan om dödning av pantbrev. Ansökan om dödning av tomträtter.(inte riktigt klart ännu) Extrastämma 2012 Extrastämma hölls för fastställande av utgifts och inkomststat för 2012, samt fastställande av debiteringslängd för Det gjordes även fyllnadsval av två ordinarie styrelseledamöter, Maria Hedman S65 (1år) och Anders Holmlund A10 (2år). Nyinflyttade under 2012 Välkomstinformation till nyinflyttade har delats ut till nyinflyttade fastighetsägare, informationen finns även för nedladdning på föreningens hemsida. Nyinflyttade under 2012 är: Ahmet och Aslim Özpolat A92, Serkan och Pinar Atasoy S165 Carola och Ange Mertner S47, Tony Augar S109, Ammar Mohammed och Zahrra Abdullah S135, Saman Sher och Amai Slewa A26, Thanshika och Kulasingam Menagarajam S227. Vi hälsar alla nya grannar välkomna till vårt område! Styrelsen tackar för det gångna året!

8 Propositioner från styrelsen. Proposition 6a, Ansvarsfördelning mellan enskild fastighetsägare och samfälligheten. Bakgrund: Våra avloppsrör är 45 år gamla. I åtminstone ett fall har avloppsröret brustit ca 1.5 m under köket. Att byta dessa rör är komplicerat. Byggplattan som huset står på måste bilas upp. (I bilaga 2 framgår hur det detta fall löstes. Här presenteras också hur man med så kallad relining kan förlänga livslängden på avloppsrören) Hur ska då kostnaderna fördelas mellan husägare och samfällighet? Tyvärr är nuvarande förrättning tvetydig. Reglerna är dessutom inte enhetliga för olika typer av rör. Styrelsens lösning är att där det går, sätta husliv som gräns mellan fastighet och samfällighet. I övriga fall (fjärrvärme) blir samlingsledningen gräns. Fördelar: - Det blir totalt sett billigare för oss alla eftersom den enskilda fastighetsägaren kan använda ROT avdrag. Det är inte möjligt för samfälligheten. - Minskad risk för konflikter mellan fastighetsägare, samfällighet och försäkringsbolag. (inne i fastigheten är det endast mätarna för fjärrvärme och vattenförbrukning som tillhör samfälligheten) - Förenklat styrelsearbete. Enklare rekrytering till styrelse. 1. Kallvatten Text idag. Ledningarna ingår i gemensamhetsanläggningen från förbindelsepunkt mot allmänna VAledningar fram till och med mätare inom byggnad på varje deltagande fastighet. Proposition kallvatten: Ledningarna ingår i gemensamhetsanläggningen från förbindelsepunkt mot allmänna VAledningar fram till husliv samt vattenmätare inom fastighet. 2. Fjärrvärme Text idag. Fjärrvärmeanläggning med tillhörande anordningar såsom ventiler från förbindelsepunkt vid undercentral till och med ventiler inom varje deltagande fastighet. Proposition fjärrvärme. Fjärrvärmeanläggning med tillhörande anordningar såsom ventiler m.m från förbindelsepunkt vid undercentral (panncentralen) till respektive fastighets stickledning från samlingsledning under bjälklag, samt fjärrvärmemätare inne i fastighet. 3. Dagvattenledningar. (delas av 2 fastigheter) Text idag. Ledningar med tillbehör ingår i gemensamhetsanläggningen från och med samlingsledning fram till förbindelsepunkter till allmänna VA-ledningar.

9 Proposition. Dagvattenledningar. Ledningar med tillbehör ingår i gemensamhetsanläggningen från och med husliv fram till förbindelsepunkter till allmänna VA-ledningar. 4. Spillvattenledningar. (avloppsrör) Text idag Ledningar med tillbehör ingår i gemensamhetsanläggningen från och med samlingsledning under bottenbjälklag fram till förbindelsepunkter till allmänna VA- ledningar. Proposition spillvattenledningar. Ledningar med tillbehör ingår i gemensamhetsanläggningen från och med husliv fram till förbindelsepunkter till allmänna VA-ledningar. Proposition 6b, Parkeringen parkeringsplatserna Beskrivning: Under året har styrelsen jobbat mer aktivt med att försöka få bort långtidsparkerade fordon som ställs på våra parkeringar för att på så sätt frigöra platser till oss som bor i området. Detta har varit ganska lyckosamt men vi har fortfarande problem med avställda och ej trafikförsäkrade bilar som står kvar i området. Dels så tillåter nuvarande regler att vi som medlemmar kan ha avställda fordon på parkeringen men styrelsen har också väldigt lite mandat att flytta fordon om ägarna inte gör det självmant efter påpekande från föreningen. Den formella vägen är att jobba med kommunen som efter ett antal månader kan forsla bort fordonet. Under vintern har detta varit ett extra stort problem för snöröjarna eftersom det funnits fordon som stått på parkeringarna hela tiden och då har man inte kunnat röja snön på ett effektivt sätt. För att få hjälp att effektivt efterleva de regler vi har kan man också skriva avtal med Q-park som efter påringning från utsedda kontaktpersoner kommer och sätter parkeringsböter endast på de bilar som vi meddelar är felparkerade. För denna tjänst tar de endast betalt genom att ta hela parkeringsboten. Detta är möjligt tack vare att Q-park har andra uppdrag i Skärholmen vilket gör att de regelbundet har personal i området. Förslag För att frigöra parkeringsyta till våra medlemmar så föreslår styrelsen att vi kompletterar nuvarande regler med att införa ett generellt parkeringsförbud på våra allmänna parkeringar för avställda och/eller ej trafikförsäkrade fordon, släpvagnar, husvagnar etc. oavsett vem som fordonet, släpvagnen husvagnen tillhör. Förbudet gäller endast på allmänna parkeringar och fordon, släpvagnar, husvagnar etc. som är avställda och/eller ej trafikförsäkrade får självklart fortsatt stå i våra garage och carports. För att parkeringsreglerna skall efterföljas föreslås också att styrelsen på föreningens vägnar skriver avtal med parkeringsbolag som efter påringning från styrelsen kommer och sätter p-bot på de fordon, släpvagnar, husvagnar etc. som stadigvarande bryter mot parkeringsreglerna. Styrelsen får också i samråd med det kontrakterade parkeringsbolaget uppdrag att komplettera nuvarande skyltning så att den är korrekt utförd

10 Proposition 6c, avläsning av mätarna Beskrivning: Vi har under alla år samlat in lappar efter årskiftet från alla medlemmar med avläsning av värme och vattenmätarna. Detta har varit en tung process eftersom inte alla är hemma kring årsskiftet, inte klarar av att läsa av, läser av fel etc. Det finns många olika förklaringar och felkällor. De nya mätarna har en möjlighet till fjärravläsning inbyggd och att använda sig av den möjligheten skulle väsentligt förbättra kvaliteten på avläsning för debitering av värme och vatten. Förslag: Att föreningen i fortsättningen gör en avläsning per år med hjälp av mätarnas inbyggda möjlighet till fjärravläsning för att höja kvaliteten på den årliga avläsningen och därmed säkerställa en rättvis fördelning av kostnaderna för värme och vatten. Motioner från medlemmarna Motion 6d, Lekplatser och Gemensamhetsytor I början på år 2011 bildades en lekplatsgrupp för att se över föreningens relativt stora bestånd föråldrade lekplatser. En ny besiktning gjordes försommaren 2012 av samtliga lekplatser inom föreningen. Det gjordes en akut tillfixning utifrån den besiktningen. Lekplatsgruppen hade ett informationsmöte innan sommaren 2012 för att ta emot synpunkter från medlemmarna om vad de hade för önskemål. Vid detta möte framkom det önskemål om att skicka ut en enkät för att alla medlemmar (även de som inte närvarande på mötet) skulle få möjlighet att göra sin röst hörd när det gäller lekplasterna. Enkäten skickades ut till samtliga medlemmar under hösten 2012 och visade att av de hushåll som svarade var 37 % beredda att betala upp till 79 kr extra i månaden samt 63 % var beredda att betala upp till 49 kr extra i månaden för en upprustning. Förslagen på summan på investeringen på kr (79 kr/månad per hushåll) respektive kr (49 kr/månad per hushåll) bygger på enkätsvaren. Med denna enkät som grund har lekplatsgruppen kontaktat 4 aktörer inom lekplatsbranschen, varav 3 lämnat in förslag till upprustning av lekplatserna. Dessa förslag presenterades på ytterligare ett informationsmöte i februari Utifrån förslag från de närvarande medlemmarna kan nu lekplatsgruppen presentera två olika förslag till upprustning av lekplatserna. Majoriteten av de närvarande medlemmana på mötet var överens om att det var Lappset som hade trevligast förslag och gav oss mest lek för pengarna och detta håller lekplatsgruppen med om. Lappset är ett finskt företag som är stora i Europa men har inte slagit igenom lika mycket i Sverige än som Hags har, men de håller likvärdig kvalité på sina produkter. Lappsets trämaterial till lekutrustningen kommer från de finska skogarna och tillverkas i Enköping. Lappset har också egna byggare som i så fall kommer utföra arbetet hos oss vilket gör att de är experter på sina produkter samt att det också innebär att vi slipper ha kontakt med en separat byggentreprenad, vilket är en stor fördel. Villaägarnas riksförbund beräknar på en ungefärlig livslängd på lekutrustning på 10 år. Vår är betydligt äldre än så, mellan år gamla. Förutom det uppenbara att vårt område blir finare och fräschare och mer attraktivt för våra barn att leka i och för oss vuxna att vara i, så finns det många fördelar med att rusta upp våra gamla lekplatser. Lekplatsgruppen har varit i kontakt med både Tomas Mäklarbyrå och Skandiamäklarna som båda menar att man generellt kan tala om en värdeökning på husen som säljs i ett område som nyligen upprustat lekplatserna. Säljer man sin bostad under de kommande 10 åren, (det är den avbetalning som lekplatsgruppen räknat på) kommer man inte att förlora på investeringen. Det mest troliga är att man som hushåll tjänar på det och får ut mer pengar än det man själv investerat.

11 En annan fördel med att rusta upp i vårt område är att det minskar inbrottsrisken när fler barn och vuxna rör sig i området och använder sig av våra lekplaster och gemensamhetsytor mer än det görs idag. I båda förslagen har vi lagt till ett stort antal nya fina bänkar och picknickbord så att vuxen som barn har större möjlighet att sitta ute och njuta i vårt fina område. De förslag som nu framtagits finns att titta på hos Hanna Reidevall A64 och Frida Brolin A110 samt på hemsidan. Lekplatsgruppens föreslår stämman att i första hand besluta om en investering på kr och i andra hand en investering på kr. Styrelsens rekommendation: Styrelsen anser att lekplatsgruppens förstahandsförslag är det bästa för området och rekommenderar därför att stämman röstar för en investering i upprustning av lekplatserna på det högre beloppet: kr, vilket motsvarar en höjning av medlemsavgiften med 79:-/månad och fastighet. Motion 6e Källsortering (Jan Bäckström S191) Jag är mer eller mindre rabiat när det gäller källsortering. 99 % av allt mitt avfall källsorterar jag. Det blir inte många hekto i veckan som jag måste slänga i soporna. Det som jag har svårast med att källsortera är köksavfallet. Min kompost är mer eller mindre alltid full och jag kan inte härbergera all jord som det blir. Jag har vid flera tillfällen varit i kontakt med Stockholm stad för att fråga hur jag som enskild fastighetsägare inom en samhällighet skall bära mig åt för att bli av med mitt köksavfall. Jag har inte fått någon respons alls. Jag önskar att frågan om kollektiv köksavfallshämtning utreds av styrelsen. På flera ställen i söderort har villaägarna möjlighet att lämna sitt köksavfall för kompostering. Om alla vi 187 fastigheter källsorterar låt mig säga 1,5 kilo i veckan blir det åtskilliga kilon som vi slipper att betala sophämtningsavgift för. Det skulle gagna oss i minskade sophämtningsavgifter. Förslag: Att styrelsen utreder frågan om vi på något sätt kan införa en kollektiv köksavfallshämtning för vårt område Styrelsens rekommendation: Avslag, vi har gjort en snabbutredning. Stockholms stad har tankar på att göra detta inom tre år. Blir inga besparingar eftersom det ändå måste hämtas. Att göra en lokal lösning för området blir ohanterligt. Motion 6f felanmälan (Jan Bäckström S191) Jag skulle vilja ha ett enklare förfarande vid felanmälan. Som det är nu måste man skriva på flera olika rader. Det är namn, e-post och ärende. Går det att förenkla med enbart en knapptryckning. Tex. Full sopbehållare 5 alternativ, Full tidningsbehållare 5 alternativ. Trasig glödlampa carport s-sidan, garagelampor Alsätravägen och gatubelysning Sätragårdsv alt Alsätravägen. Det kanske är jättesvårt att fixa detta på hemsidan. Jag är jättedum på detta men ju enklare ju mer trivsam miljö där det mesta fungerar. Förslag: Att styrelsen utvecklar ett enklare sätt att via webb/mobil göra felanmälningar i området. Styrelsens rekommendation: Avslag, vi är inte så många medlemmar och det är inte så många felanmälningar för att detta ska kännas nyttigt. Samt att det kommer bli ett komplext system för att kunna täcka alla oförutsedda fel.

12 Motion 6g: Röstning via ombud (Martin Reidevall S64) Idag är det så att vi överlåter till lagen om förvaltning av samfälligheter att specificera hur vi skall hantera fullmakter på stämmorna. I den lagen så hanteras fullmakter väldigt restriktivt genom att inte tillåta någon att ha mer än en röst på en stämma (dvs du kan inte företräda ditt eget hushåll och en granne samtidigt). Lagen tillåter att man i en samfällighetens stadgar har andra föreskrifter för fullmakter och jag tycker att lagen är lite väl restriktiv hos oss där vi har en röst per hushåll trots att alla har samma rösteantal. Mitt förslag är därför att vi ändrar i stadgarna så att vi införa att man har rätt att både rösta för sitt eget hushåll men samtidigt kan man ha max en fullmakt per person utöver detta. Detta gör att man kan representera både sig själv och tex sin granne om det finns behov av det. Förslag: att styrelsen tar fram förslag på ändring av stadgarna till nästa extra eller ordinarie stämma så att man har rätt att företräda sig själv samt att man samtidigt kan företräda max 1 hushåll genom fullmakt Styrelsen rekommendation: Att stämman bifaller motionen för att förenkla för medlemmarna.

13 Motion 6h, Styrelsens förvaltning (Oldebäck/Hornby S207)

14 Styrelsens rekommendation: avslag, styrelsen måste ha mandat att göra akuta åtgärder när vi märker att 40 % av alla värmemätare + ett antal vattenmätare har lagt av. Då måste styrelsen vidta åtgärder för att säkerställa att vi kan fakturera våra medlemmar enligt den modell som vi har beslutat med förbrukningsavgifter. Styrelsen begärde in offerter från 4 olika leverantörer. Vi valde den billigaste som kostade mindre än hälften av närmaste konkurrent. Att bara byta ut de trasiga mätarna till samma typ som vi redan har hade blivit väsentligt dyrare. Dessutom har den valda leverantören den längsta garantin, 5 år, på både arbete och material. Vi har även pratat med 5 olika referenser för att säkerställa att det är en seriös leverantör. Totalkostnaden för nya mätare är kr inklusive installation. Hela summan kommer att faktureras i år så medlemmarna kommer att få möjlighet att påverka hur det skall finansieras när vi beslutar om budgeten vid årsstämman. Mätarna har en inbyggd möjlighet att fjärravläsas trots att de är väsentligt billigare än nuvarande mätare. Styrelsen förslår att vi utnyttjar den möjligheten men om medlemmarna önskar så kan vi fortsätta med att samla in lappar vid varje årsskifte. Styrelsen ser motionen som ett misstroende av sättet vi sköter föreningen på och om stämman väljer att bifalla motionen och därmed anser att vi bryter mot lagen så ställer vi givetvis våra platser till förfogande.

15 Motion 6i, yttre miljö (Oldebäck/Hornby S207)

16 Styrelsens rekommendation motion 2 avslag i den budget som fastlades på förra stämman fanns dessa utgifter med eftersom det var ett stort behov att åtgärda de planteringar som vi har. Många träd hade dött under årens lopp och flera medlemmar har pekat på behovet av att planera något nytt Åtgärderna har också informerats i cirkulär innan de utfördes och förslagen har diskuterats med de medlemmarna som har hört av sig med kommentarer om förbättringarna. Styrelsen ser även denna motion som ett misstroende av sättet vi sköter föreningen på och om tämman väljer att bifalla motionen ochdärmed anser att vi bryter mot lagen så ställer vi givetvis våra platser till förfogande. Motion 6j, Hemsida (Oldebäck/Hornby S207) Styrelsens rekommendation motion 3 avslag Hemsidan skall vara ett kontinuerligt levande dokument men många av de saker som motionen tar upp finns redan på sidan. En del saker som t.ex styrelseprotokoll skall absolut inte finnas på hemsidan eftersom de ibland innehåller känsliga uppgifter. Hemsidan drivs idag gratis av frivilliga krafter och att ta fram en ny hemsida som motionen föreslår kostar pengar. Styrelsen anser att det är bättre att driva ett kontinuerligt förbättringsarbete med den befintliga hemsidan och välkomnar förbättringsförslag. Styrelsen tycker inte att det är en stämmofråga att avgöra exakt vad som skall ingå på hemsidan utan en styrelsefråga.

17 Bilaga 1 Avloppsrör från hus Dagvatten Husliv Bilaga 1 forts. Samlingsrör. Ca 4 m från husliv.

18 Fjärrvärme. Samlingsledningar Husliv Kallvatten Spillvatten (avlopp)

19 Bilaga 2. Fallet beskrivet ovan löstes genom att dra en avloppsledning ovanför byggplattan mellan köksavloppet och avloppsledningen från övre plan. Det går inte att göra samma sak om avloppet går sönder mellan avloppet från övre våningen och huslivet. För att förlänga livslängden för denna del av avloppsröret i marken kommer denna att relinas. Kostnad ca kr. Relining eller rörinfodring är ett samlingsnamn på ett flertal metoder för att invändigt renovera rörledningar. Relining innebär att rören rensas och infodras istället för att bytas ut. Invändig beläggning används för renovering av avlopps- och vattenrör, och utförs genom att belägga de befintliga rören invändigt med material, t ex epoxi som har hög en vidhäftningsförmåga eller polyester. (se t.ex. för närmare information)

20 Styrelsens kommentarer till dagordningen 1 Förslag: Torbjörn Agnevik 2 Förslag: Carola Mertner 3 4 Utdelad med kallelsen: Ordf. drar punktvis Ann-Mari bidrar vid redovisningsfrågor 5 6 a) Se propositioner b) Se propositioner c) Se propositioner d) Se propositioner e) Se motioner f) Se motioner g) Se motioner h) Se motioner i) Se motioner j) Se motioner k) Se motioner 7 Styrelsen föreslår 2 prisbasbelopp (2x44000) att fördela inom styrelsen för Inkomst och utgiftstat, Debiteringslängd = alla medlemmar + kåsan för Bredsätra GA2 Ann-Mari hoppas jag på här 9 a) Valberedningen föreslår: S5 Anne-Marie Johansson (2år) b) Valberedningen föreslår: S47 Carola Mertner (2år) c) Valberedningen föreslår: A24 Serife Köse (2år) d) Valberedningen föreslår: A102 Ali Hosseini (1år) e) Valberedningen föreslår: Se nedan f) Valberedningen föreslår: S119 Jan-Olof Lönnblom 10 Valberedningen föreslår: Internrevisor: Krister Svensson S199 Internrevisor suppleant: Kjell Kroon S215 Yrkesrevisor: Lena Gustavsson, Allegretto revision Yrkesrevisor suppleant: Hans Gustavsson 11 Förslag: Martin Reidevall A64 (sammankallande) Jan Bäckström S191 Maria Hedman S

KALLELSE. Välkomna. Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening

KALLELSE. Välkomna. Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 28 april 2015 kl: 19.00 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Inkomst-

Läs mer

KALLELSE. Välkomna. Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening

KALLELSE. Välkomna. Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 26 april 2016 kl: 19.00 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Inkomst-

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN

KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 ÖSTRA KVARTERSLOKALEN KALLELSE TILL ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA 23 MARS 2010 KL:19.00 I ÖSTRA KVARTERSLOKALEN DAGORDNING VID ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Mötet äger rum kl 19:00 den 23 Mars 2010 i östra kvarterslokalen. 1 Mötets

Läs mer

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100

Kallelse till föreningsstämma. Dagordning årsstämman. Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Lillåns Samfällighetsförening Org.nr 717906-6100 Kallelse till föreningsstämma Ni kallas härmed till föreningsstämman söndagen den 13/4 Kl. 15:00 Plats: Älvsåkersskolans Bamba Föreningen bjuder på fika.

Läs mer

med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl på Nöbbelövsgården

med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl på Nöbbelövsgården 2012-03-10 med Ståndskallets Samfällighetsförening Onsdag den 28 mars 2012 kl 19.00 på Nöbbelövsgården Dagordning: 1. Stämman öppnas. 2. Val av ordförande för stämman. 3. Val av två justeringsmän, tillika

Läs mer

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA

PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA PROTOKOLL GESSIE VILLASTADS SAMFALLIGHETS FORENING ÅRSSTÄMMA ONSDAGEN DEN 25 APRIL 2012 Protokoll vid Gessie Villastads Samfällighetsförenings årsstämma Org nr 717905-4346 Plats: Samfällighetsförenings

Läs mer

Årsstämma 28 november 2013

Årsstämma 28 november 2013 Handlingar för årsstämma 28:e november 2013 sida 1 av 14 Årsstämma 28 november 2013 Observera att varje fastighet har 1 röst. Om ni är 2 som äger huset gemensamt och bara en närvarar på årsstämman, måste

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2010-09-23 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman. 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA

FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA FJÄLLE S SAMFÄLLIGHETSFÖRE I G I JÄRFÄLLA Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma den 23 mars 2010. 1 Mötets öppnande. Ordförande Magnus Bergsten hälsar alla välkomna och öppnar mötet. 2 Fråga om

Läs mer

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden

Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Dagordning för Årsstämma i Samfällighetsföreningen Farsta-Ekliden Tid och plats: torsdagen den 24 oktober 2013 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska föreningen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

ÅRSREDOVISNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE DAGORDNING Vid ordinarie föreningsstämma i Sammfällighetsföreningen Farsta Ekliden torsdagen den 23 oktober 2014 kl. 19.00 i lokal Rättaren, Farsta Gård. Detta är samtidigt föreningsstämma i Ekonomiska

Läs mer

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et

Portva v k a t k en e s S am f l ä ligh g et Portvaktens Samfällighet Årsstämma 2013 Presentation av Styrelsen Mikael Gisslegård, ordförande Leif Sandlert, kassör Ann Weidensjö, sekreterare Emelie Nordenhök, ledamot Göran Baurén, ledamot Maï Vodinh,

Läs mer

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51

Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Kärrbladet Styrelsemöte: 140119 Närvarande: Annette 35, Tommy 54, Rudolf 66, Andreas 96, John 137 och Curt 51 Välkomna till årsmötet som kommer att hållas i folkets hus den 23 februari 2014 kl. 17.00 Diskussioner

Läs mer

Styrelsens E-postadress är styrelsen@figarosff.se Föreningens hemsida finns på http://figarosff.se

Styrelsens E-postadress är styrelsen@figarosff.se Föreningens hemsida finns på http://figarosff.se Sida 1 av 6 Närvarande: 28 st medlemmar enligt närvarolista 1 Mötets öppnande och val av ordförande och protokollförare Ove Sandberg valdes till ordförande och Anders Boman valdes till sekreterare. 2 Val

Läs mer

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna

Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna ÄPPELBLOMMANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Protokoll föreningsstämma den 17 mars 2011 Plats: Mathiasgården, Vallentuna Stämmans öppnande Peter Bergman öppnade stämman och hälsade alla medlemmar välkomna. 1. Val

Läs mer

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6)

PROTOKOLL. Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Århus samfällighetsförening Sida 1(6) Deltagare: Enligt rösträkning Kopiemottagare: HT 1,2, 3 och samtliga andelsägare Dagordning Sida 1. Stämman öppnas 2. Fastställande av dagordning 3. Fråga om stämman

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011.

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSSTÄMMA MED DEGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING DEN 16 NOVEMBER 2011. Närvarande: Enl. bifogad förteckning 1 Årsstämman Styrelsens ordförande hälsade de närvarande välkomna öppnas och förklarade

Läs mer

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter.

SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND. Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN SPEXAREN LUND www.spexaren.info Årsmötesprotokoll 2009-04-21 Närvarande: 58 medlemmar från 50 fastigheter, detta utgör cirka 27 % av samtliga fastigheter. 1 Stämmans öppnande Ordförande

Läs mer

Mollösunds samfällighetsförening

Mollösunds samfällighetsförening 1 Mollösunds samfällighetsförening Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Tid: Lördagen den 14 juli 2012 kl. 15 16.15. Plats: Änggården, Mollösund. Antal närvarande: 14 delägarfastigheter var företrädda

Läs mer

Årsstämma i Stenyxans Samfällighet. Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00

Årsstämma i Stenyxans Samfällighet. Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00 Årsstämma i Stenyxans Samfällighet Måndag den 23 mars 2015 Klockan 19.00 Dagordning 1 val av ordförande för stämman 2 val av sekreterare för stämman 3 val av två justeringsmän 4 styrelsens och revisorernas

Läs mer

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma.

KALLELSE. Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. SAMFÄLLIGHETSFÖRENING KALLELSE Medlemmarna i Norra Husbergs Samfällighetsförening kallas till ordinarie årsstämma. Tid: Måndag 29 mars 2010 kl. 19.00 Plats: Bergvretenskolans matsal Förslag till dagordning:

Läs mer

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609

Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Årsredovisning för Seraljens samfällighetsförening 716416-2609 Räkenskapsåret 2011-01-01---2011-12-31 Förvaltningsberättelse verksamhetsåret 2011 Styrelsen för Seraljens samfällighetsförening lämnar härmed

Läs mer

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21

Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Tid Torsdag 19/42012, kl 19.00 Plats Bamba, Lerlyckeskolan Årsmöte nr 21 Årsmötets öppnande Årsmötet förklarades öppnat. Röstlängd/närvaroförteckning 46 hushåll var representerade. Stämmans behöriga utlysande

Läs mer

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015.

Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Kallelse till årsstämma Styrelsen för Storön-Vänerns Samfällighetsförening kallar härmed medlemmarna till ordinarie årsstämma för år 2015. Tid: Lördagen den 18 juli kl.15.00. Plats: Nämndehuset, Storön

Läs mer

Kallelse till Föreningsstämma

Kallelse till Föreningsstämma Kallelse till Föreningsstämma Hyllinge Nordöstra Samfällighetsförening Tid: 11:e mars 2015 kl. 19.00 Plats: Hyllinge Skola, matsalen, Hyllinge Bilagor Verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning 2014 Revisionsberättelse

Läs mer

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET

KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 FÖRENINGSHUSET KALLELSE TILL GESSIE VILLASTAD SAMFÄLLIGHETS FÖRENINGS ÅRSMÖTE TORSDAGEN DEN 16 APRIL 2015 KL. 19:00 I FÖRENINGSHUSET Fullmakt och dagordning för årsmöte bifogat för bilagor till dagordning hänvisas till

Läs mer

Hasselnötens Samfällighetsförening

Hasselnötens Samfällighetsförening Hasselnötens Samfällighetsförening Föreningsstämma 090505 Närvarande: Linda Nyström (94:56) Thomas Persson (94:73) Monica Lännbjer (94:48) Leif Tell (94:48) Håkan Persson (94:62) Margit Piotrowski (94:85)

Läs mer

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening

Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening 2014-05- 17 Kallelse till årsstämma med Iglatjärns Samfällighetsförening Tid och plats: Tisdag den 3 juni 2014 kl 1900 i församlingshemmet Olofstorp Dagordning, styrelsens förslag och verksamhetsberättelse

Läs mer

Välkommen till Månstenen

Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen 2011-09-20 Välkommen till Månstenen Samfällighetsföreningen Månstenen hälsar välkommen till vårt område och hoppas att du kommer att trivas i vår förening. Den här informationen

Läs mer

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa

Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Brunskog i april 2009. Gullesbyns Södra vägsamfällighetsförening Lillängens vägsamfällighetsförening Flytmossens vägsamfällighetsförening.......... Överenskommelse om bildandet av Gullesbyns vägkassa Överenskommelse

Läs mer

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING HELSINGBORG Organisationsnummer 716406-6610 STADGAR FÖR BRUNNSBERGA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING (antagna på ordinarie stämma den 30 mars 2008) Följer SFL 1 FIRMA Föreningens

Läs mer

Stadgar. Sammanträdesdatum

Stadgar. Sammanträdesdatum Stadgar Sammanträdesdatum 2012-11-15 Stadgar för samfällighetsförening, bildad enligt lagen (1973: 1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla i den mån inte

Läs mer

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA

HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMA BERGSJÖPLATÅNS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Samfällighetslokalen 2015-03-25 kl.1900 OBSERVERA!!! Om ni är två ägare till Er fastighet och endast en ägare kan komma till årsstämman, måste

Läs mer

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 12 maj 2013 kl 16:00 Brf Lönnparkens lokal Grusåsgränd 47-139 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.

KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA DAGORDNING. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora. Anläggningssamfälligheten NÖSNÄS STORA Stenungsund Nosnas.stora@live.se www.nosnasstora.se KALLELSE TILL ORDINARIE SAMFÄLLIGHETSSTÄMMA Tid: Måndagen den 2 april 2012, kl 19.00 Plats: Nösnässkolan Den medlem

Läs mer

NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005

NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005 NORRA BRATTHAMMARS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FRÅN STYRELSEN 2005 Inledning Detta när en omarbetad utgåva som kompletterar den ursprungliga pärm som bifogades fastigheten vid nyförsäljningen, Syftet

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

LindhagaBladet Dec 2015

LindhagaBladet Dec 2015 LindhagaBladet Dec 2015 Ordförande Kaj Lautiainen Axgatan 131 270962 V ordförande Kamran Khwaja Axgatan 81 276739 Kassör Sven Göran Palm Rågkornsgatan 56 871443 Sekreterare Julia Strömberg Rågkornsgatan

Läs mer

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening. VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2013 2 Medlemmar i Humlan Vatten och Avlopp Samfällighetsförening kallas härmed till ordinarie årsstämma. Tid 2014-05-24 kl 09.30

Läs mer

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011

Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 FJÄLLENS SAMFÄLLIGHET Fjällens Samfällighetsförening Informationsblad Juni 2011 Detta informationsblad innehåller: Information om extra stämman 2011 Garage tak Garage portar Städning i området under hela

Läs mer

Att bo på Brittsommargränd

Att bo på Brittsommargränd 1(5) Att bo på Brittsommargränd Allmänt Brittsommars Samfällighetsförening är en anläggningssamfällighet bestående av 24 enskilt ägda hus (12 parhus) med tillhörande tomter. Tillsammans disponerar dessa

Läs mer

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött.

Utgåva A4 Förslag till ändring av STADGARNA daterade Överstruket utgår och tillägg är skrivet med rött. STADGAR Sammanträdesdatum 2016-03-15 Sammanträdesledare Ewon Wall Ärende 1 Firma 2 Samfälligheter 3 Grunderna för förvaltningen 4 Medlem 5 säte, sammansättning Stadgar för samfällighetsförening, bildad

Läs mer

Ytterligare material inför årsmötet

Ytterligare material inför årsmötet Ytterligare material inför årsmötet 1. Revisionsberättelse 2. Skrivelse från styrelsen om finansiering av underhåll 3. Motioner och styrelsens svar på motionerna Vänliga hälsningar Styrelsen Org nr 702000-4532

Läs mer

Protokoll ordinarie föreningsstämma

Protokoll ordinarie föreningsstämma Protokoll ordinarie föreningsstämma Dag Plats Önneredshallen, Påvelund Tid kl 19:00 20:00 Närvarande 22 fastigheter enligt bilaga 1 1 Stämmans öppnande Roland Norlén (RN) hälsade alla välkomna och höll

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

Vallda Parks Samfällighetsförening

Vallda Parks Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma Vallda Parks Samfällighetsförening Tidpunkt: Onsdagen 28 maj 2008, kl 19-21 Plats: Vallda Bygdegård, Vallda Deltagare: 43 personer, varav 28 röstberättigande a)

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Murgrönan Samfällighetsförening Sida 1-3 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA Välkomna till årsstämma i Murgrönan Samfällighetsförening Tid: Torsdagen den 8 oktober 2015 kl 19.00. Plats: Samfällighetslokalen Blåklockevägen

Läs mer

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Orgnr: 716417-1980 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2014 för Envikens samfällighetsförening. Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik Tid: Lördagen den 29 mars 2014, kl 14.00. Närvarande: 88 deltagare.

Läs mer

Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin

Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin Presentationer på Stämman 2015 Dennis Westin Underhållsplan för Akalladalen Ritnings arkiv Individuell värmemätning. Hur går det Individuell värmemätning. Installationen Fortums debitering Samfällighets

Läs mer

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1

ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 ÅRSMÖTE 2012 - Bilaga 1 Ordinarie årsmöte 2012 TID: 2012-09-25 (tisdag) kl 19.30 21.00 PLATS: Vallda Församlingshem Dagordning: 1. Öppnande 2. Val av ordförande för årsmötet 3. Val av sekreterare för årsmötet

Läs mer

Plats: Hyresgästföreningens lokal, Fredrikas Gård 1. 1 Mötets öppnande Sven Bjerèn öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

Plats: Hyresgästföreningens lokal, Fredrikas Gård 1. 1 Mötets öppnande Sven Bjerèn öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 1(9) Föreningsstämma Tid: 2015-03-24 Plats: Hyresgästföreningens lokal, Fredrikas Gård 1 Protokoll 1 Mötets öppnande Sven Bjerèn öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 2 Ordförande Sven Bjerèn valdes

Läs mer

3 Val av ordförande för stämman Beslut att välja Hans-Erik Lindeblad till ordförande för stämman.

3 Val av ordförande för stämman Beslut att välja Hans-Erik Lindeblad till ordförande för stämman. Protokoll fört vid föreningsstämman med Ankarsmeden/Låssmedens Samfällighetsförening söndagen den 24 mars 2013 klockan 18.00 i Högalids Folkhögskolans matsal. 1 Mötets öppnande och upprop Ordförande Hans-Erik

Läs mer

Närvarande Se närvaroförteckning (bilaga 1) Dagordningen föredrogs och godkändes. (bilaga 2) Till ordförande för årsstämman valdes Sterne Johannesson

Närvarande Se närvaroförteckning (bilaga 1) Dagordningen föredrogs och godkändes. (bilaga 2) Till ordförande för årsstämman valdes Sterne Johannesson Rödeby vägars samfällighet Protokoll fört vid årsstämma 2013 Tid 2013-03-18 18.30 Plats Rödeby kommunalhus Närvarande Se närvaroförteckning (bilaga 1) Årsstämmans öppnande Ordförande för Rödeby vägars

Läs mer

Välkommen till Liegatan

Välkommen till Liegatan Välkommen till Liegatan - - - - - Hej och välkommen till ditt nya boende på Liegatan! Vi vill i denna mapp ge dig en kort presentation av samfälligheten samt lite information som kan vara bra att känna

Läs mer

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011.

KLACKNÄSETS VÄGFÖRENING. Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. KVF Medlemmarna i Klacknäsets vägförening kallas härmed till ordinarie årsstämma för verksamhetsåret 2011. Årsstämman äger rum i matsalen i Brunns skola, Ingarö Onsdagen den 28 mars 2012 klockan 19.00

Läs mer

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson.

2011-06-15. 2. Val av ordförande för stämman Till ordförande för stämman valdes Anette Eliesersson. Hulta Samfällighetsförening Protokoll för ordinarie föreningsstämma 2011-06-15 1. Mötets öppnande Ordföranden hälsade alla välkomna och öppnade mötet. Dagordningen justerades med punkt 12a val av ordförande

Läs mer

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening

Välkommen till. Samfälligheten Silvermossans Villaförening Välkommen till Samfälligheten Silvermossans Regler Rättigheter & Skyldigheter för medlemmar. 2016.04.08. Silvermossan Silvermossan är en samfällighetsförening som består av 63 hushåll. Området byggdes

Läs mer

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman.

ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013. Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. ÅRSMÖTESPROTOKOLL FÖR GULSIPPANS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING 27 NOVEMBER 2013 Årsstämman hölls enligt utsänd kallelse. 24 fastigheter deltog på stämman. 1. Årsstämmans öppnandes av ordförande Bertil Persson.

Läs mer

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013

PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Klevbergets samfällighetsförening 1 och 2 Sidan 1 av 7 PROTOKOLL ORDINARIE STÄMMA 2013 Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma för Klevbergets samfällighetsföreningar nr 1 och 2, torsdagen den 25

Läs mer

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( )

Stadgar. 1 Föreningens firma är: Firma Sundbyholms samfällighetsförening ( ) Stadgar för Sundbyholms samfällighetsförening (716424-4977) enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter (SFL). Lagens bestämmelser om förvaltningen ska gälla. Kommun: Eskilstuna Län: Södermanland

Läs mer

Trädgårdslundens Samfällighet

Trädgårdslundens Samfällighet Årsstämma 2016 Trädgårdslundens Samfällighet 2016-04-07 1 Dagordning 1 Mötets öppnande 2 Val av ordförande för stämman 3 Val av sekreterare för stämman 4 Val av två justeringsmän 5 Godkännande av dagordning

Läs mer

Samfälligheten Grimsta B

Samfälligheten Grimsta B Samfälligheten Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2005 2006-02-21 kl.19:00-21:30 1. Stämmans öppnande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade stämman öppnad. 2. Val av mötesfunktionärer

Läs mer

Protokoll (06-07) fört vid styrelsemöte för Sida 1 (3) Ljunghedens samfällighetsförening Måndagen den 20 november 2006

Protokoll (06-07) fört vid styrelsemöte för Sida 1 (3) Ljunghedens samfällighetsförening Måndagen den 20 november 2006 Protokoll (06-07) fört vid styrelsemöte för Sida 1 (3) Närvarande: Ulf Hertin ordf., Owe Eriksson v ordf., Bo Andersson kassör, Jan Holmgren UC-ansvarig, Susanne Härfstrand suppl., Kenneth Mölleborn suppl.,

Läs mer

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET

STADGAR. för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Bilaga 5 till dagordningen vid Förslag till stadgar SvVF Årsstämma 2015 förelagt årsstämman 2014 och 2015 1(5) STADGAR Sammanträdesdatum 2015 04 15 STADGAR för SVINNINGE SAMFÄLLIGHET Sammanträdesledare

Läs mer

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening

Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Stadgar för Fårdala samfällighetsförening Dessa stadgar är senast ändrade 2014-04-08. 1 Samfällighetsföreningen Samfällighetsföreningen är bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter.

Läs mer

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428)

Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) 1 Samfällighetsföreningen Dragonvreten (Organisationsnummer 717900-2428) Verksamhetsberättelse 1 januari - 31 december 2011 Medlemmar Enligt stadgarna är ägare av fastigheterna Mörby 1:145-1:178 och 1:218-1:284

Läs mer

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening

uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening uppdaterad augusti 2010 Välkommen till Sjöfruns Samfällighetsförening Allmän information Sjöfruns samfällighet består av radhus och fristående hus på Sjöfruvägen Tomtebo, Umeå. Här finns 76 hushåll. Gemensamma

Läs mer

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening

Kvarteret Myggans Samfällighetsförening Kallelse Kvarteret Myggans Samfällighet håller ordinarie föreningsstämma Söndagen den 26 februari 2012 kl. 18.00 i Blå lokalen. Välkomna 1. Öppnande. 2. Mötets behöriga utlysande. 3. Förslag till dagordning.

Läs mer

Välkommen till Runslingan

Välkommen till Runslingan Välkommen till Informationshäfte till nyinflyttade Välkommen och hoppas att du ska trivas här på. Området byggdes år 1974 och består av 196 hushåll. Detta är en information för att veta hur vi gör för

Läs mer

Vårdkasens vägförening

Vårdkasens vägförening Orgnr: 717904-4727 Årsmöte Sida 1 (4) Datum 2008-03-18, kl 19.00-20.20 Plats Stockbygården 1. Öppnande av stämman: Styrelsens ordförande Ulf Gladh hälsade välkommen och öppnade stämman 2. Val av ordförande

Läs mer

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet

Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet Välkommen till Kvarnbergets Samfällighet På vår hemsida hittar du mer information. www.kvarnberget.nu 1 Området Kvarnberget I Kvarnbergets samfällighet ingår 122 fastigheter och består av fristående hus,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening.

Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. 1 Protokoll fört vid årsmöte med Traneberg-Sunnegata Ekonomisk förening. Plats: Tolsjö bygdegård Datum: 2012-05-16 Tid: 19,00 1. Ordföranden Thomas Pilhagen hälsade alla välkomna till föreningens första

Läs mer

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN

MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN MURGRÖNAN SAMFÄLLIGHETSFÖRENING INFORMATION FÖR KVARTEREN BLÅKLOCKAN, LUKTÄRTEN OCH LILJEKONVALJEN Information om Murgrönan Samfällighetsförening i Västerås Organisationsnummer 716412-3205 De 107 fastigheterna

Läs mer

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STENHAMRA SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till ordinarie årsstämma den 2012-09-27 Klockan 19:00 Plats: Stenhamraskolans matsal, Stenhamra 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman.

Läs mer

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2012 för Envikens samfällighetsförening.

Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2012 för Envikens samfällighetsförening. Orgnr: 716417-1980 Protokoll vid ordinarie föreningsstämma 2012 för Envikens samfällighetsförening. Plats: Länna Bygdegård, Hysingsvik Tid: Lördagen den 24 mars 2012, kl 13.00. Närvarande: 102 deltagare.

Läs mer

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening

Ordinarie föreningsstämma år 2013. Frösakull Ängar ekonomisk förening Ordinarie föreningsstämma år 2013 Frösakull Ängar ekonomisk förening Dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Godkännande av dagordning. 3. Val av stämmoordförande. 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.

Läs mer

Myrängens Samfällighetsförening. Årsstämma Stämmoprotokoll (7)

Myrängens Samfällighetsförening. Årsstämma Stämmoprotokoll (7) Årsstämma 2015 2015.03.26 2015 2015.03.26 1(7) 1 Fråga om mötets behöriga utlysande... 3 2 Val av ordförande och sekreterare för stämman... 3 3 Val av två justerare och tillika rösträknare... 3 4 Styrelsens

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden

Stadgar för Xxxxxxxx Bryggförening i Mälarbaden Stadgar gällande för alla bryggföreningar belägna på Mälarbadens Samfällighetsförenings fastighet Torshälla-Väsby 1:149 i Eskilstuna kommun. Fastslagna på årsmötet för Mälarbadens Samfällighetsförening

Läs mer

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening

Protokoll fört vid Årsstämma med Fågelsudds Samfällighetsförening Protokoll fört vid Årsstämma 2015 2016 med Fågelsudds Samfällighetsförening Datum: 2016-07-24 Mötesplats: Slakmöre Bygdegård 1 Mötets öppnande Samfällighetens ordförande Anders Elowson hälsar alla närvarande

Läs mer

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617).

TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR. Föreningen förvaltar gemensamhetsanläggning tillkommen genom anläggningsbeslut (D99617). TOFSÖ SAMFÄLLIGHETSFÖRENING STADGAR Stadgar för Tofsö Samfällighetsförening org nr 717904-3836 enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen skall gälla

Läs mer

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman

Mötet ansågs utlyst enligt stadgarna. 3 Val av ordförande samt sekreterare för stämman Fört vid Vintergäckens Samfällighetsförenings ordinarie föreningsstämma den 25/4-2006 i Porthälla gymnasiums hörsal. Närvarande fastighetsägare: 37 st (17%) Frånvarande fastighetsägare: 175 st (83%) Fullmakter

Läs mer

Styrelsemöte, protokoll

Styrelsemöte, protokoll Sidan 1 av 5 Samfällighetsföreningen Rydebäck II Huvudskär Styrelsemöte, protokoll Närvarande: Frånvarande: Plats: Stefan, Anna, Rolf, Marcus Filip, Sune Rya Golfkrog Datum: Tisdag 24/8 2010 Tid: 18.30-20.30

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2010 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna.

1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. Protokoll från ordinarie årsmöte 2006-02-27 1 Mötet förklarades öppnat av föreningens ordförande och mötesdeltagarna hälsades välkomna. 2 Mikael Almvret väljs av mötet till mötets ordförande. 3 Ann Ruck

Läs mer

Ribbybergs Samfällighetsförening

Ribbybergs Samfällighetsförening Ribbybergs Samfällighetsförening Protokoll från Föreningsstämma 2016-03-10 Inklusive bilagor Bilaga 1. Förslag till dagordning Bilaga 2a & b. Röstlängd/närvarolista & fullmakter Bilaga 3. Verksamhetsberättelse

Läs mer

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening

Stadgar för Portvaktens Samfällighetsförening 2015-06-14 Sida 1 (5) Organisationsnummer 717909-3575 Stadgarna är fastställda vid sammanträde 2007-01-22, samt med ändringar vid årsstämma 2009-09-02, 2011-09-29 och 2014-09-22. Ärende Stadgar för samfällighetsförening

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN

SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Sida 1 av 6 SAMFÄLLIGHETEN TORNFALKEN Styrelsens förslag till nya stadgar. BAKGRUND Vid årsmötet 2013 diskuterades en översyn av föreningens stadgar så de överensstämmer med nu gällande regler, ska vara

Läs mer

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat. Protokoll fört vid ordinarie föreningsstämma Brf Dalen 10, Grangården Söndagen den 1 juni 2014 kl 16:00 i föreningens egen lokal Täppgränd 11 Enskededalen 1 Stämmans öppnande Styrelseordföranden Afsaneh

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma

Kallelse till ordinarie föreningsstämma Brf Slottsterrassen Kallelse till ordinarie föreningsstämma Styrelsen för Brf Slottsterrassen kallar härmed till föreningsstämma och hoppas att alla medlemmar har möjlighet att delta. Tid: torsdag 10 maj

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Ulrika

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Ulrika Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Ulrika Torsdagen den 5 maj 2011 kl 19.00 (insläpp från 18.40) St Pauli församlingshem Kungsgatan 17 Dagordning 1. Stämman öppnas 2. Godkännande av dagordningen

Läs mer

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen

Tisdagen den 9 april 2013 kl i gemensamhetslokalen Boplatsens Samfällighetsförening Lund Samtliga delägare kallas till ordinarie föreningsstämma för Boplatsens Samfällighetsförening Tisdagen den 9 april 2013 kl 19.00 i gemensamhetslokalen Dagordning 1.

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Brf Skönstaholm Tid: Tisdag 2 juni 2015, kl 18.30 Plats: Skönstaholmsskolans matsal Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordningen

Läs mer

Anläggningssamiållighet

Anläggningssamiållighet Anläggningssamiållighet Grimsta B Protokoll från ordinarie stämma 2003 2004-02-16 kl. 18.30-21.00 i Breddenskolans matsal 1. Stämmans öppnande Ordförande Björn Hedlund hälsade samtliga välkomna och förklarade

Läs mer

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4

Kallelse. till ordinarie föreningsstämma för. Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 BRF Blåklinten 4 Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Bostadsrättsföreningen Blåklinten nr 4 Tid: tisdag den 6 maj 2014, klockan 18.00 Plats: Församlingsvåningen Gustav Vasa, Västmannagatan 63,

Läs mer

Extrastämma. Välkommen till : Kyrkmossens Samfällighetsförening

Extrastämma. Välkommen till : Kyrkmossens Samfällighetsförening Välkommen till : Extrastämma Kyrkmossens Samfällighetsförening VÄNLIGEN TA MED PENNA, DÅ DET KAN BLI SLUTEN OMRÖSTNING. ÄR NI TVÅ ELLER FLER DELÄGARE AV FASTIGHETEN OCH ALLA INTE KAN NÄRVARA, GLÖM EJ TA

Läs mer

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr:

Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: Bilaga 3 till protokoll 2002-10-30 Stadgar för Påfvelunds samfällighetsförening org.nr: 857202-6170 1 Firma Föreningens firma är Påfvelunds samfällighetsförening 2 Förvaltningsobjekt, grunderna för förvaltningen

Läs mer

Mötet beslutade att röstlängden justeras om omröstning krävs.

Mötet beslutade att röstlängden justeras om omröstning krävs. Protokoll från ordinarie föreningsstämma i Varaslättens vatten och avlopp samfällighetsförening Tisdag 18juni 2013 kl 19.001 Skarstad bygdegård 1. Mötets öppnande Kenneth Blomstervall öppnade mötet 2.

Läs mer

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer )

Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer ) Stadgar för Kungshamns samfällighetsförening (organisationsnummer 717913-8271) enligt lagen om förvaltning av samfälligheter SFL (1973:1150) Förrättning den 14 december 2011 Antagna den 7 juni 2014 Sida

Läs mer

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning

Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för TULKA VÄGSAMFÄLLIGHETSFÖRENING NORRTÄLJE TULKA GA:1 Inledning Stadgar för samfällighetsförening bildad enligt lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter. Lagens bestämmelser om förvaltningen

Läs mer