KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KALLELSE. Tisdag den 23 april 2013 kl: 18.30 I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas."

Transkript

1 KALLELSE Till ordinarie årsstämma i Settra Samfällighetsförening Tisdag den 23 april 2013 kl: I Bredängs Pingstkyrka (Bredängs Allé 54) Dagordningen och förvaltningsberättelsen bifogas. Även propositioner från styrelsen samt motioner från medlemmarna Årsredovisning och revisorernas berättelse skickas ut i separat skrivelse Underhålls- & förnyelseplan,utgifts- & inkomststat (budget) och debiteringslängd finns på hemsidan* och hos kvartersrepresentanterna senast 2 veckor innan stämman. Efter mötet serveras fika, passa på att umgås med Era grannar samt gamla och nya styrelsen. Styrelsen önskar samtliga medlemmar Välkomna * Inloggning krävs. Lösenord = Settra12357

2 Dagordning För ordinarie föreningsstämma den 9 april 2013, klockan i Bredängs Pingstkyrka. Lokalen disponeras till klockan Medlemmarna prickas av vid entrén för upprättande av röstlängd. 1. Val av ordförande för stämman 2. Val av sekreterare för stämman 3. Val av två justeringsmän 4. Styrelsens och revisorernas berättelser 5. Ansvarsfrihet för styrelsen 6. Framställningar från styrelsen eller motioner från medlemmarna. a) Proposition: ändring i förrättningsprotokollet b) Proposition: parkeringarna c) Proposition avläsning av mätarna d) Motion: lekplatserna/gemensamhetsytorna e) Motion: ändring av stadgarna gällande ombud f) Motion: källsortering g) Motion: felanmälan h) Motion: styrelseuppdraget i) Motion: yttremiljö j) Motion: hemsida 7. Ersättning till styrelsen och revisorerna 8. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd 9. Val av styrelse, styrelseordförande och suppleanter a) Val av kvartersledamot i Bredsätra. Endast boende i Bredsätra röstar b) Val av kvartersledamot i Långsätra. Endast boende i Långsätra röstar c) Val av kvartersledamot i Finnsätra. Endast boende i Finnsätra röstar d) Val av kvartersledamot i Brosätra. Endast boende i Brosätra röstar e) Val av resterande styrelse och suppleanter f) Val av styrelseordförande 10. Val av revisorer och suppleanter

3 11. Fråga om val av valberedning 12. Övriga frågor 13. Meddelande av plats där stämmoprotokollet hålls tillgängligt FÖRVALTNINGSSBERÄTTELSE FÖR 2012 Styrelsen för Settra Samfällighetsförening berättelse rörande verksamheten för den 1 januari till den 31 december Styrelse, revisorer och valberedning Styrelsens sammansättning från den 1 Januari 2012 till den 17 april 2012 Ordförande Örjan Söderberg S213 Sekreterare Caroline Lindahl A68 Kassör Serife Köse A24 Ledamöter Jan Bäckström S191 Stefan Heilscher A158 Staffan Hedlund S115 Ali Hosseini A102 Edvard Ekberg S141 Asgerdet Tzegai S91 (fr.om april 2011 t.o.m 1 aug 2011) Daniel Akyol S69 (fr.om april 2011 t.o.m 21 maj 2011) Martin Reidevall A64 (Adjungerad ledamot för Daniel Akyol fr.om juni 2011) Jan-Olof Lönnblom S119 (Adjungerad ledamot för Asgerdet Tzegai fr.om aug 2011) Styrelsens sammansättning från den 17 april till och med den 31 december 2012 Ordförande Jan-Olof Lönnblom S119 Sekreterare Maria Hedman S65 Kassör Serife Köse A24 Ledamöter Jan Bäckström S191 (fr.om april 2012 t.o.m 1 sep 2012) Staffan Hedlund S115 Ali Hosseini A102 Martin Reidevall A64 Edvard Ekberg S141 Petros Tesfu A48 Cecilia Forsberg A120 (fr.om april 2012 t.o.m april 2012) Faiza Essa S89 (fr.om april 2012 t.o.m juni 2012) Elhankovan Vethanayagiam S133 (fr.om april 2012 t.o.m april 2012) Anders Holmlund A10 (fr.om 15 aug nu)

4 Revisorer valda fram till årsstämma 2012 var: Som yrkesrevisor: Lena Gustafsson, Allegretto Revision AB, och som internrevisor: Kjell Kroon S215. Som suppleanter: Lars Erik Engberg, yrkesrevisor och Lisbeth Werner A160, internrevisor. Revisorer från den 17 april har varit Som yrkesrevisor: Lena Gustafsson, Allegretto Revision AB, och som internrevisor: Kjell Kroon S215. Som suppleanter: Lars Erik Engberg, yrkesrevisor och Lisbeth Werner A160, internrevisor. Valberedning Medlemmar i valberedningen fram till årsmötet 2012 var: Johanna Skur S61 (sammankallande), Vassi Savvidis A46 och Mikael Ekenberg S147. Till valberedning inför ordinarie årsstämma 2013 valdes: Örjan Söderberg S213 (sammankallande), Caroline Lindahl A68 och Stefan Heilscher A158 Styrelsen har under 2012 haft 12 st protokollförda sammanträden. Rapporter från ansvarsområden: Ekonomi Vid 2012 årsstämma för Ek Föreningen Bredsätra beslutades att övergå till den nybildade föreningen Settra Samfällighetsförening. Officiellt gick vi över 14 april, 2012 från Ek Föreningen till Samfällighetsförening. En samfällighetsförening behöver inte upprätta en årsredovisning enl årsredovisningslagen utan upprättar istället ett årsbokslut enl Bokföringsnämndens allmänna råd, vilket gör att redovisningen i år skiljer sig en hel del från tidigare år i Ekonomiska föreningen Bredsätra. Efter övergång till samfällighetsförening har vi beviljats förmånligare lån med mycket lägre räntenivå och nya lånevillkor. Vi har även beviljats en checkkredit på kr som vi kan utnyttja vid akut behov. Vi har öppnat ett nytt bankgirokonto för betalning av föreninges avgifter och ett e- kapitalkonto för överlikviditet som ger bättre ränta än checkkontot. Det finns även ett separat konto för garagefonden. Ekonomiska föreningen Bredsätras konton har stängts för att minimera bankkostnaderna har varit ett ganska tufft ekonomiskt år för Settra Samfällighetsförening, främst beroende på den kalla och snörika vintern både i början och slutet av året. Detta har gjort att både snöröjningskostnaderna och vars och ens förbrukning av värme har blivit höga. Vid avräkningen avs förbrukningen av värme och vatten till kvartal 3 kommer därför extra utdebitering att ske med totalt (se vidare not 4 i årsbokslutet). Eftersom vi även fått sänkta kostnaderna på vissa håll, bl a för el, trädgårdsskötsel utöver avtal och räntor så blir underskotten i GA kr och i GA kr. Dessa belopp återfinns som ingående underskott/kostnad i inkomst och utgiftsstaten för 2013 OBS! Räntan på lån i en samfällighetsförening får dras av i respektive fastighetsägares inkomstdeklaration. Årets ränta på kr ger ett avdrag på 517 kr/medlem i inkomstdeklarationen för 2012 (görs under Avdrag-Kapital, ruta 53), se även not 21.

5 Pannhuset Vårt pannhus börjar se slitet ut. En ordentlig uppfräschning behövs. Förra årsmötet beslöt stämman att anslå kr för en utredning. Även underhållsplanen har uppdaterats med förväntade kostnader de närmaste 5 åren. El och belysning Under året har glödlampor till garage och gångvägar bytts ut efter behov. Extra belysningen som finns tillgänglig på Finnsätra och Brosätra, har fungerat bra. Kabel-TV och fiberinstallation I början på året blev fiberinstallationen klar och alla har nu kabel-tv (Sappa) och internet access (Riksnet) med 100 mb/s över fiber. Systemet har fungerat utan några större driftsavbrott. ATinstallation har snabbt avhjälpt de problem som uppstått. Hemsidan Hemsidan har under en längre tid varit väldigt passiv med få uppdateringar. Under har hemsidan fått ett lyft, den har fått en bättre layout med mer bilder och ett bättre upplägg. Hemsidan uppdateras betydligt oftare i samband med aktuella händelser och akuta problem. Ett "forum" finns även tillgängligt vilket har gjort att fler medlemmar deltagit i frågor och diskussioner kring föreningens aktuella frågor/problem. Styrelsen har även lyckats få in sponsorer som lagt upp annonser på hemsida vilket bidragit till tillskott i föreningens kassa. Trädgård Under verksamhetsåret har det rutinmässiga underhållet av vårt områdes trädgårdar och gräsmattor skötts av PJ's i Sollentuna AB enligt ett löpande avtal. Det har genomförts två städdagar, en på våren och en på hösten där hela området har rensats på skräp som slängts under vintern respektive sommaren. Under 2012 påbörjades enligt plan ett större arbete med att förnya planteringarna omkring våra parkeringar vilket var ett stort behov på grund av att mycket av de ursprungliga växterna hade dött ut och ersatts med olika typer av självsådd sly och ogräs. Efter rensning av buskar och sly har det kring Sätragårdsvägens parkeringar gjorts nyplanteringar av träd (Amelanchier x grandiflora 'Robin Hill' - Häggmispel) som både kommer att blomma fint men också ha ätbara goda bär på träden. Under 2013 kommer förnyelsearbetet att fortsätta genom att så gräs på de kala ytorna samt att med jämna mellanrumman anlägga planteringar med lökar. I Brosätra kommer området vid utfarten där buskarna togs bort att fyllas upp med småsten i samma stil som finns vid parkeringen på Finnsätra. Parkering och skyltning Parkeringsgruppen tog fram ett bra förslag på ny skyltning för infarter och parkeringar. Den nya skyltningen är på plats sedan sommaren Vi har skickat brev till de som inte bor på området men har parkerat bilar här. Det har hjälpt i 90 % av fallen och i ett par fall har vi fått kommunen att frakta bort dem. Parkeringsbekymren verkar ha minskat men vi har fortfarande bekymmer med att både boende och utomstående ställer avställda fordon på våra parkeringar. Styrelsen planerar lägga en proposition till årsstämman om att förbjuda avställda fordon på föreningens parkeringar.

6 Garage Under 2012 har samtliga garageportarna på Finsätra och Brosätra repareras, samt att man sett till att all belysning har fungerat, detta har finansierats av garagefonden som betalas av medlemmarna på Alsätravägen. Rapport från lekplatsgruppen Lekplatsgruppen har under det gångna året arbetat med att få fram ett underlag till förslag på förbättring till lekplatserna som kommer att presenteras på stämman. Under sommaren våren 2012 gjordes en ny besiktning av lekplatserna och utifrån detta och det äldre besiktningsprotokollet gjordes en liten upprustning av lekplatserna så dessa inte var direkt farliga. Lekplatsgruppen hade under försommaren ett informationsmöte med medlemmarna om hur de tänkte sig en upprustning. De skickade även ut en enkät till medlemmarna. Det är denna enkät som till stor del ligger till grund för de två olika offerter som ligger som förslag på årsmötet. Råttbekämpning Under 2012 har Anticimex fortsatt att hjälpa oss med råttbekämpningen, tyvärr har förekomster av Råttor ökad i vissa delar av vårt område och under 2013 behöver vi därför utvärdera detta för att besluta hur man skall gå vidare med råttbekämpningen under kommande år. Ökningen av råttor i delar av området har skett trots att vi har fortsatt att använda oss av utplacerade betesstationer med råttgift samt att vi fortsatt att informerat medlemmarna om förhållningsregler i våra cirkulär. Fjärrvärme, vattenförsörjning och avlopp. Fjärrvärme och vatten har fungerat utan större missöden under året. Under året kom allt fler tecken på att våra mätare för fjärrvärmen måste bytas eftersom ett stort antal har slutat att fungera. För att säkerställa att vi kan fakturera våra medlemmar enligt den modell som vi har beslutat med förbrukningsavgifter begärde styrelsen in offerter från 4 olika leverantörer. Vi valde den billigaste som kostade mindre än hälften av närmaste konkurrent. Att bara byta ut de trasiga mätarna till samma typ som vi redan har hade blivit väsentligt dyrare. Tyvärr har en fastighet under året fått brott på avloppsröret under husets grund. Då uppdagades även att vårt regelverk för ansvarsfördelningen mellan fastighetsägare och samfällighet är oklart formulerad. Styrelsens åsikt om detta samt hur det gick för den enskilde fastighetsägaren presenteras i en särskild proposition från styrelsen. Kallvatten Kallvattentillförseln har under året fungerat helt utan anmärkning. Dagvattenbrunnar Ingen generell spolning utfördes under året. En problembrunn i Finnsätra har spolats och tagits bort rot från. Snöröjning Året avslutades med att det kom mycket snö i december. Det krävdes snöröjning ett flertal gånger under denna månad.

7 Det nya året (2013) började också med mycket snö som krävde snöröjning ett flertal gånger. Inför nästa vinter kommer vi att se över vårt avtal för snöröjning, vi kommer att ta in offerter från ett flertal snöröjare. Sopor och Källsortering Flera tillbud med frusna lås i samtliga sopbehållare har inträffat under vintern 2011/2012. Ytterligare åtgärder på luckorna har utförts med nya skydd för låsen. Vattenintrånget i behållarna har åtgärdats endast en behållare läcker in vatten Där ska vattenintrånget vara reparerat under våren 2013, ny asfaltering ska ske när makadamen kring tunnorna har satt sig. Tyvärr är vi inte i mål och nöjda ännu. Styrelsen har lagt ner mycket tid med att åtgärda akuta fel på anläggningen samt att försöka hålla det snyggt kring kärlen. Hämtning av tidningar och glas fungerade relativt bra under Soppåsar ställdes fortfarande bredvid sopbehållarna som är tillfällig ur funktion. Det blir fest för råttor och fåglar. Att rensa upp de utspridda soporna kostade mycket tid och pengar för föreningen. Medlemmarna uppmanades än en gång att använda andra sopbehållarna i området eller förvara soporna hemma. Sophämtning från 2012 beräknas efter volym och vikt. Eftersom vi debiteras per kilo sopor kan vi spara mycket åt oss själva om vi minimerar hushållssoporna, och slänger förpackningar kartong och övrigt skrymmande på den nya återvinningsstationen i Sätra industriområde. Information Information till medlemmarna har gått ut i form av tio cirkulär under Cirkulär och viktig information finns också tillgänglig på föreningens hemsida Ombildning till samfällighet "Gamla föreningen" EKFB Har under 2012 endast ägnat sig åt avvecklingsadministration. Inga möten har hållits och ekonomin har i överförts till Samfälligheten. Planen från förra stämman kvarstår. Att i samband med samfällighetens stämma 2013 också genomföra sista avvecklingsbeslutet för att stadgeenligt kunna avveckla den på ett smidigt sätt. Det praktiska arbetet har innehållit: Uppletande och ansökan om dödning av pantbrev. Ansökan om dödning av tomträtter.(inte riktigt klart ännu) Extrastämma 2012 Extrastämma hölls för fastställande av utgifts och inkomststat för 2012, samt fastställande av debiteringslängd för Det gjordes även fyllnadsval av två ordinarie styrelseledamöter, Maria Hedman S65 (1år) och Anders Holmlund A10 (2år). Nyinflyttade under 2012 Välkomstinformation till nyinflyttade har delats ut till nyinflyttade fastighetsägare, informationen finns även för nedladdning på föreningens hemsida. Nyinflyttade under 2012 är: Ahmet och Aslim Özpolat A92, Serkan och Pinar Atasoy S165 Carola och Ange Mertner S47, Tony Augar S109, Ammar Mohammed och Zahrra Abdullah S135, Saman Sher och Amai Slewa A26, Thanshika och Kulasingam Menagarajam S227. Vi hälsar alla nya grannar välkomna till vårt område! Styrelsen tackar för det gångna året!

8 Propositioner från styrelsen. Proposition 6a, Ansvarsfördelning mellan enskild fastighetsägare och samfälligheten. Bakgrund: Våra avloppsrör är 45 år gamla. I åtminstone ett fall har avloppsröret brustit ca 1.5 m under köket. Att byta dessa rör är komplicerat. Byggplattan som huset står på måste bilas upp. (I bilaga 2 framgår hur det detta fall löstes. Här presenteras också hur man med så kallad relining kan förlänga livslängden på avloppsrören) Hur ska då kostnaderna fördelas mellan husägare och samfällighet? Tyvärr är nuvarande förrättning tvetydig. Reglerna är dessutom inte enhetliga för olika typer av rör. Styrelsens lösning är att där det går, sätta husliv som gräns mellan fastighet och samfällighet. I övriga fall (fjärrvärme) blir samlingsledningen gräns. Fördelar: - Det blir totalt sett billigare för oss alla eftersom den enskilda fastighetsägaren kan använda ROT avdrag. Det är inte möjligt för samfälligheten. - Minskad risk för konflikter mellan fastighetsägare, samfällighet och försäkringsbolag. (inne i fastigheten är det endast mätarna för fjärrvärme och vattenförbrukning som tillhör samfälligheten) - Förenklat styrelsearbete. Enklare rekrytering till styrelse. 1. Kallvatten Text idag. Ledningarna ingår i gemensamhetsanläggningen från förbindelsepunkt mot allmänna VAledningar fram till och med mätare inom byggnad på varje deltagande fastighet. Proposition kallvatten: Ledningarna ingår i gemensamhetsanläggningen från förbindelsepunkt mot allmänna VAledningar fram till husliv samt vattenmätare inom fastighet. 2. Fjärrvärme Text idag. Fjärrvärmeanläggning med tillhörande anordningar såsom ventiler från förbindelsepunkt vid undercentral till och med ventiler inom varje deltagande fastighet. Proposition fjärrvärme. Fjärrvärmeanläggning med tillhörande anordningar såsom ventiler m.m från förbindelsepunkt vid undercentral (panncentralen) till respektive fastighets stickledning från samlingsledning under bjälklag, samt fjärrvärmemätare inne i fastighet. 3. Dagvattenledningar. (delas av 2 fastigheter) Text idag. Ledningar med tillbehör ingår i gemensamhetsanläggningen från och med samlingsledning fram till förbindelsepunkter till allmänna VA-ledningar.

9 Proposition. Dagvattenledningar. Ledningar med tillbehör ingår i gemensamhetsanläggningen från och med husliv fram till förbindelsepunkter till allmänna VA-ledningar. 4. Spillvattenledningar. (avloppsrör) Text idag Ledningar med tillbehör ingår i gemensamhetsanläggningen från och med samlingsledning under bottenbjälklag fram till förbindelsepunkter till allmänna VA- ledningar. Proposition spillvattenledningar. Ledningar med tillbehör ingår i gemensamhetsanläggningen från och med husliv fram till förbindelsepunkter till allmänna VA-ledningar. Proposition 6b, Parkeringen parkeringsplatserna Beskrivning: Under året har styrelsen jobbat mer aktivt med att försöka få bort långtidsparkerade fordon som ställs på våra parkeringar för att på så sätt frigöra platser till oss som bor i området. Detta har varit ganska lyckosamt men vi har fortfarande problem med avställda och ej trafikförsäkrade bilar som står kvar i området. Dels så tillåter nuvarande regler att vi som medlemmar kan ha avställda fordon på parkeringen men styrelsen har också väldigt lite mandat att flytta fordon om ägarna inte gör det självmant efter påpekande från föreningen. Den formella vägen är att jobba med kommunen som efter ett antal månader kan forsla bort fordonet. Under vintern har detta varit ett extra stort problem för snöröjarna eftersom det funnits fordon som stått på parkeringarna hela tiden och då har man inte kunnat röja snön på ett effektivt sätt. För att få hjälp att effektivt efterleva de regler vi har kan man också skriva avtal med Q-park som efter påringning från utsedda kontaktpersoner kommer och sätter parkeringsböter endast på de bilar som vi meddelar är felparkerade. För denna tjänst tar de endast betalt genom att ta hela parkeringsboten. Detta är möjligt tack vare att Q-park har andra uppdrag i Skärholmen vilket gör att de regelbundet har personal i området. Förslag För att frigöra parkeringsyta till våra medlemmar så föreslår styrelsen att vi kompletterar nuvarande regler med att införa ett generellt parkeringsförbud på våra allmänna parkeringar för avställda och/eller ej trafikförsäkrade fordon, släpvagnar, husvagnar etc. oavsett vem som fordonet, släpvagnen husvagnen tillhör. Förbudet gäller endast på allmänna parkeringar och fordon, släpvagnar, husvagnar etc. som är avställda och/eller ej trafikförsäkrade får självklart fortsatt stå i våra garage och carports. För att parkeringsreglerna skall efterföljas föreslås också att styrelsen på föreningens vägnar skriver avtal med parkeringsbolag som efter påringning från styrelsen kommer och sätter p-bot på de fordon, släpvagnar, husvagnar etc. som stadigvarande bryter mot parkeringsreglerna. Styrelsen får också i samråd med det kontrakterade parkeringsbolaget uppdrag att komplettera nuvarande skyltning så att den är korrekt utförd

10 Proposition 6c, avläsning av mätarna Beskrivning: Vi har under alla år samlat in lappar efter årskiftet från alla medlemmar med avläsning av värme och vattenmätarna. Detta har varit en tung process eftersom inte alla är hemma kring årsskiftet, inte klarar av att läsa av, läser av fel etc. Det finns många olika förklaringar och felkällor. De nya mätarna har en möjlighet till fjärravläsning inbyggd och att använda sig av den möjligheten skulle väsentligt förbättra kvaliteten på avläsning för debitering av värme och vatten. Förslag: Att föreningen i fortsättningen gör en avläsning per år med hjälp av mätarnas inbyggda möjlighet till fjärravläsning för att höja kvaliteten på den årliga avläsningen och därmed säkerställa en rättvis fördelning av kostnaderna för värme och vatten. Motioner från medlemmarna Motion 6d, Lekplatser och Gemensamhetsytor I början på år 2011 bildades en lekplatsgrupp för att se över föreningens relativt stora bestånd föråldrade lekplatser. En ny besiktning gjordes försommaren 2012 av samtliga lekplatser inom föreningen. Det gjordes en akut tillfixning utifrån den besiktningen. Lekplatsgruppen hade ett informationsmöte innan sommaren 2012 för att ta emot synpunkter från medlemmarna om vad de hade för önskemål. Vid detta möte framkom det önskemål om att skicka ut en enkät för att alla medlemmar (även de som inte närvarande på mötet) skulle få möjlighet att göra sin röst hörd när det gäller lekplasterna. Enkäten skickades ut till samtliga medlemmar under hösten 2012 och visade att av de hushåll som svarade var 37 % beredda att betala upp till 79 kr extra i månaden samt 63 % var beredda att betala upp till 49 kr extra i månaden för en upprustning. Förslagen på summan på investeringen på kr (79 kr/månad per hushåll) respektive kr (49 kr/månad per hushåll) bygger på enkätsvaren. Med denna enkät som grund har lekplatsgruppen kontaktat 4 aktörer inom lekplatsbranschen, varav 3 lämnat in förslag till upprustning av lekplatserna. Dessa förslag presenterades på ytterligare ett informationsmöte i februari Utifrån förslag från de närvarande medlemmarna kan nu lekplatsgruppen presentera två olika förslag till upprustning av lekplatserna. Majoriteten av de närvarande medlemmana på mötet var överens om att det var Lappset som hade trevligast förslag och gav oss mest lek för pengarna och detta håller lekplatsgruppen med om. Lappset är ett finskt företag som är stora i Europa men har inte slagit igenom lika mycket i Sverige än som Hags har, men de håller likvärdig kvalité på sina produkter. Lappsets trämaterial till lekutrustningen kommer från de finska skogarna och tillverkas i Enköping. Lappset har också egna byggare som i så fall kommer utföra arbetet hos oss vilket gör att de är experter på sina produkter samt att det också innebär att vi slipper ha kontakt med en separat byggentreprenad, vilket är en stor fördel. Villaägarnas riksförbund beräknar på en ungefärlig livslängd på lekutrustning på 10 år. Vår är betydligt äldre än så, mellan år gamla. Förutom det uppenbara att vårt område blir finare och fräschare och mer attraktivt för våra barn att leka i och för oss vuxna att vara i, så finns det många fördelar med att rusta upp våra gamla lekplatser. Lekplatsgruppen har varit i kontakt med både Tomas Mäklarbyrå och Skandiamäklarna som båda menar att man generellt kan tala om en värdeökning på husen som säljs i ett område som nyligen upprustat lekplatserna. Säljer man sin bostad under de kommande 10 åren, (det är den avbetalning som lekplatsgruppen räknat på) kommer man inte att förlora på investeringen. Det mest troliga är att man som hushåll tjänar på det och får ut mer pengar än det man själv investerat.

11 En annan fördel med att rusta upp i vårt område är att det minskar inbrottsrisken när fler barn och vuxna rör sig i området och använder sig av våra lekplaster och gemensamhetsytor mer än det görs idag. I båda förslagen har vi lagt till ett stort antal nya fina bänkar och picknickbord så att vuxen som barn har större möjlighet att sitta ute och njuta i vårt fina område. De förslag som nu framtagits finns att titta på hos Hanna Reidevall A64 och Frida Brolin A110 samt på hemsidan. Lekplatsgruppens föreslår stämman att i första hand besluta om en investering på kr och i andra hand en investering på kr. Styrelsens rekommendation: Styrelsen anser att lekplatsgruppens förstahandsförslag är det bästa för området och rekommenderar därför att stämman röstar för en investering i upprustning av lekplatserna på det högre beloppet: kr, vilket motsvarar en höjning av medlemsavgiften med 79:-/månad och fastighet. Motion 6e Källsortering (Jan Bäckström S191) Jag är mer eller mindre rabiat när det gäller källsortering. 99 % av allt mitt avfall källsorterar jag. Det blir inte många hekto i veckan som jag måste slänga i soporna. Det som jag har svårast med att källsortera är köksavfallet. Min kompost är mer eller mindre alltid full och jag kan inte härbergera all jord som det blir. Jag har vid flera tillfällen varit i kontakt med Stockholm stad för att fråga hur jag som enskild fastighetsägare inom en samhällighet skall bära mig åt för att bli av med mitt köksavfall. Jag har inte fått någon respons alls. Jag önskar att frågan om kollektiv köksavfallshämtning utreds av styrelsen. På flera ställen i söderort har villaägarna möjlighet att lämna sitt köksavfall för kompostering. Om alla vi 187 fastigheter källsorterar låt mig säga 1,5 kilo i veckan blir det åtskilliga kilon som vi slipper att betala sophämtningsavgift för. Det skulle gagna oss i minskade sophämtningsavgifter. Förslag: Att styrelsen utreder frågan om vi på något sätt kan införa en kollektiv köksavfallshämtning för vårt område Styrelsens rekommendation: Avslag, vi har gjort en snabbutredning. Stockholms stad har tankar på att göra detta inom tre år. Blir inga besparingar eftersom det ändå måste hämtas. Att göra en lokal lösning för området blir ohanterligt. Motion 6f felanmälan (Jan Bäckström S191) Jag skulle vilja ha ett enklare förfarande vid felanmälan. Som det är nu måste man skriva på flera olika rader. Det är namn, e-post och ärende. Går det att förenkla med enbart en knapptryckning. Tex. Full sopbehållare 5 alternativ, Full tidningsbehållare 5 alternativ. Trasig glödlampa carport s-sidan, garagelampor Alsätravägen och gatubelysning Sätragårdsv alt Alsätravägen. Det kanske är jättesvårt att fixa detta på hemsidan. Jag är jättedum på detta men ju enklare ju mer trivsam miljö där det mesta fungerar. Förslag: Att styrelsen utvecklar ett enklare sätt att via webb/mobil göra felanmälningar i området. Styrelsens rekommendation: Avslag, vi är inte så många medlemmar och det är inte så många felanmälningar för att detta ska kännas nyttigt. Samt att det kommer bli ett komplext system för att kunna täcka alla oförutsedda fel.

12 Motion 6g: Röstning via ombud (Martin Reidevall S64) Idag är det så att vi överlåter till lagen om förvaltning av samfälligheter att specificera hur vi skall hantera fullmakter på stämmorna. I den lagen så hanteras fullmakter väldigt restriktivt genom att inte tillåta någon att ha mer än en röst på en stämma (dvs du kan inte företräda ditt eget hushåll och en granne samtidigt). Lagen tillåter att man i en samfällighetens stadgar har andra föreskrifter för fullmakter och jag tycker att lagen är lite väl restriktiv hos oss där vi har en röst per hushåll trots att alla har samma rösteantal. Mitt förslag är därför att vi ändrar i stadgarna så att vi införa att man har rätt att både rösta för sitt eget hushåll men samtidigt kan man ha max en fullmakt per person utöver detta. Detta gör att man kan representera både sig själv och tex sin granne om det finns behov av det. Förslag: att styrelsen tar fram förslag på ändring av stadgarna till nästa extra eller ordinarie stämma så att man har rätt att företräda sig själv samt att man samtidigt kan företräda max 1 hushåll genom fullmakt Styrelsen rekommendation: Att stämman bifaller motionen för att förenkla för medlemmarna.

13 Motion 6h, Styrelsens förvaltning (Oldebäck/Hornby S207)

14 Styrelsens rekommendation: avslag, styrelsen måste ha mandat att göra akuta åtgärder när vi märker att 40 % av alla värmemätare + ett antal vattenmätare har lagt av. Då måste styrelsen vidta åtgärder för att säkerställa att vi kan fakturera våra medlemmar enligt den modell som vi har beslutat med förbrukningsavgifter. Styrelsen begärde in offerter från 4 olika leverantörer. Vi valde den billigaste som kostade mindre än hälften av närmaste konkurrent. Att bara byta ut de trasiga mätarna till samma typ som vi redan har hade blivit väsentligt dyrare. Dessutom har den valda leverantören den längsta garantin, 5 år, på både arbete och material. Vi har även pratat med 5 olika referenser för att säkerställa att det är en seriös leverantör. Totalkostnaden för nya mätare är kr inklusive installation. Hela summan kommer att faktureras i år så medlemmarna kommer att få möjlighet att påverka hur det skall finansieras när vi beslutar om budgeten vid årsstämman. Mätarna har en inbyggd möjlighet att fjärravläsas trots att de är väsentligt billigare än nuvarande mätare. Styrelsen förslår att vi utnyttjar den möjligheten men om medlemmarna önskar så kan vi fortsätta med att samla in lappar vid varje årsskifte. Styrelsen ser motionen som ett misstroende av sättet vi sköter föreningen på och om stämman väljer att bifalla motionen och därmed anser att vi bryter mot lagen så ställer vi givetvis våra platser till förfogande.

15 Motion 6i, yttre miljö (Oldebäck/Hornby S207)

16 Styrelsens rekommendation motion 2 avslag i den budget som fastlades på förra stämman fanns dessa utgifter med eftersom det var ett stort behov att åtgärda de planteringar som vi har. Många träd hade dött under årens lopp och flera medlemmar har pekat på behovet av att planera något nytt Åtgärderna har också informerats i cirkulär innan de utfördes och förslagen har diskuterats med de medlemmarna som har hört av sig med kommentarer om förbättringarna. Styrelsen ser även denna motion som ett misstroende av sättet vi sköter föreningen på och om tämman väljer att bifalla motionen ochdärmed anser att vi bryter mot lagen så ställer vi givetvis våra platser till förfogande. Motion 6j, Hemsida (Oldebäck/Hornby S207) Styrelsens rekommendation motion 3 avslag Hemsidan skall vara ett kontinuerligt levande dokument men många av de saker som motionen tar upp finns redan på sidan. En del saker som t.ex styrelseprotokoll skall absolut inte finnas på hemsidan eftersom de ibland innehåller känsliga uppgifter. Hemsidan drivs idag gratis av frivilliga krafter och att ta fram en ny hemsida som motionen föreslår kostar pengar. Styrelsen anser att det är bättre att driva ett kontinuerligt förbättringsarbete med den befintliga hemsidan och välkomnar förbättringsförslag. Styrelsen tycker inte att det är en stämmofråga att avgöra exakt vad som skall ingå på hemsidan utan en styrelsefråga.

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum

Kallelse. till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening. Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Kallelse till ordinarie årsstämma 2014 i Sörskogens samfällighetsförening Tisdagen den 11 mars klockan 19.30 Plats: Folkets Hus i Huddinge centrum Den heta frågan: brandsäkerhet Årsstämman är beslutande

Läs mer

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården

Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Kakelstigens samfällighetsförening. Datum: 26/3 2015 Tid: 18:30 Plats: Brunnagården 1 Mötets öppnande 2 Val av mötesordförande 3 Val av mötessekreterare 4 Val

Läs mer

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal

SAMFÄLLIGHETEN. Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal SAMFÄLLIGHETEN 2013 Kallelse till ÅRSSTÄMMA Onsdagen den 20 mars kl 19.00 i Kvarnbäcksskolans matsal Medlemmar i Tallkobbens Samfällighetsförening kallas till ordinarie föreningsstämma i Kvarnbäcksskolans

Läs mer

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se

INTRODUKTION. Ditt eget boende ditt eget val. www.bildabostad.se Ditt eget boende ditt eget val INTRODUKTION Att ombilda en hyresfastighet till bostadsrätter innebär stora förändringar på flera sätt. Med rätt vägledning och hjälp behöver det dock inte vara krångligt,

Läs mer

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson

Bergsundsbladet. Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson Bergsundsbladet Nr 1 2002 Utgivare: Styrelsen för Brf Bergsund 40. Redaktör: Nils Larsson I en tid då vädret verkar ha lite svårt att bestämma sig kommer årets första nummer av Bergsundsbladet. Bladet

Läs mer

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning -

informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - informerar Styrelsearbetet - en verklighetsanknuten förenklad handledning - Riksförbundet Enskilda Vägar Riddargatan 35 37 114 57 Stockholm Utgåva februari 2010 2 Styrelsearbetet en verklighetsanknuten

Läs mer

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55

Kallelse. till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening. Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Kallelse till 2013 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Onsdagen den 17 april kl. 19.00 Aulan i Åsö gymnasium Blekingegatan 55 Tag med hela denna kallelse! Personnamn och fastighetsbeteckning

Läs mer

Kallelse till 2015 års stämma

Kallelse till 2015 års stämma Kallelse till 2015 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Första VA-spadtaget togs den 2 mars 2014 av från vänster Per Lindkvist, SIAAB, Peter Olevik Dunder, kommunalråd, Johanna Blomberg, VA-chef,

Läs mer

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR

Mönstringsvägens Samfällighetsförening STÄMMOHANDLINGAR STÄMMOHANDLINGAR Till Mönstringsvägens Samfällighetsförenings ordinarie stämma 2010-03-14, klockan 15.00 i samfällighetslokalen Innehåll: Förslag till dagordning sid. 2 Årsredogörelse sid. 3, 4 & 5 Resultaträkning/Budget

Läs mer

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Birgitta Svensson, polisen i Handen, och en volontär kommer och pratar om grannsamverkan, kl 19:30 VHS VALHUNDENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING Kallelse till Årstämma 2013 Onsdagen den 13 mars Kl 1930 i Svartbäcksskolans

Läs mer

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8

www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 www.balderslev.se Plusgiro 72 10 19 8 Datum: Måndagen den 8 april 2013 Tid: Klockan 19.00 (kom i god tid för avprickning i röstlängd) Plats: Församlingssalen, Bårslövs kyrka OBS! Medtag översända handlingar

Läs mer

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN

HSB BRF LILLÄNGSBACKEN HSB BRF LILLÄNGSBACKEN Årsredovisning 2013 Att bo i en Bostadsrättsförening - vad innebär det? I HSB bor du till självkostnadspris. Det är ingen annan som tjänar pengar på ditt boende. Årsavgiften (= månadsavgiften,

Läs mer

Kallelse till 2012 års stämma

Kallelse till 2012 års stämma Kallelse till 2012 års stämma i Årsta Havsbads samfällighetsförening Torsdagen den 19 april kl. 19.00 Fredrika Bremer-gymnasiet Dalarövägen 64 Handen Tag med hela denna kallelse till stämman! Personnamn

Läs mer

Att bo i kvarteret Sädeskornet

Att bo i kvarteret Sädeskornet Att bo i kvarteret Sädeskornet Trivselregler, Fakta och Upplysningar mm. från Styrelsen för Sädeskornets samfällighetsförening. Vårt fina bostadsområde Styrelsen 2015 Ordförande: Lars Lennartsson nr 229

Läs mer

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13

Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 Protokoll fört vid Körnstorps samfällighetsförenings årsstämma 2009-06-13 1. Stämmans öppnande Ordförande hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fråga om kallelse skett i stadgeenlig ordning

Läs mer

Du och din bostadsrättsförening

Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Du och din bostadsrättsförening Att sitta i styrelsen för en bostadsrättsförening kan vara arbetsamt och kräver stor kunskap. De frågor som behandlas sträcker sig över vida

Läs mer

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA

KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA KALLELSE TILL FÖRENINGSSTÄMMA Datum: Tid: Plats: 27:e april 214 Klockan 1. Folkets hus, Trosa Kallelsen gäller samtliga fastighetsägare i Tofsö Samfällighetsförening. Ombud som företräder fastighetsägare

Läs mer

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014

BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 BRF STORSTUGAN ÅRSREDOVISNING 2014 HSB Brf Storstugan i Täby Brf Storstugan är en av Täbys största bostadsrättsföreningar. Fastigheterna inrymmer elva trapphus med vardera 16 våningsplan och totalt 704

Läs mer

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka.

Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och macka. Björnö tomtägareförening VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTE: Tisdag 2007 03 13 i Brunns skolas matsal Mötet börjar omedelbart efter Lantmäteriets möte. Ingen anmälan behövs. Registrering 18:00-18:30 med kaffe och

Läs mer

Koloniträdgårdsföreningen vårt gemensamma ansvar Handledning till studiematerialet Bilagor till rollspel: dagordning, motioner och rollfördelning. 2012-02-07/hw 1(10) Utbildningen kan läggas upp på olika

Läs mer

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar

Klubbledare. En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Klubbledare En praktisk kurs för Hundungdomar som vill lära sig hur klubben fungerar Till kursledaren I arbetet med att skapa en klubbledarutbildning (styrelsefunktionärskurs) kom vi till slutsatsen att

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912.

Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912 ÅRSREDOVISNING. Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 Org nr 769607-2912. 1 ÅRSREDOVISNING Bostadsrättsförening Ängsknarren 2001 År 2007 2 ÅRSREDOVISNING ÅR 2007 Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Ängsknarren 2001 får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet år 2007.

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm

Ordning och reda i ekonomin. handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm Nov 2012 Innehållsförteckning Inledning 4 Årscykel för LHs verksamhet och

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt...

Ordförande har ordet. Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... www.segelflygaren.org December - 2004 Nummer 3 Innehåll: Ordförande har ordet... 1 Ekonomi... 2 Finans... 3 Statistik och avtal... 5 Teknik... 7 Trädgård... 12 Övrigt... 12 Ordförande har ordet Ordförandeordet

Läs mer

Norrskenet En Riksbyggen förening

Norrskenet En Riksbyggen förening Välkommen till Norrskenet En Riksbyggen förening Som nyinflyttad har du säkert många frågor om vår förening och förhoppningsvis kan det här välkomstbrevet svara på åtminstone några av de frågorna. Välkomstbrevet

Läs mer

Ordning och reda i ekonomin

Ordning och reda i ekonomin Ordning och reda i ekonomin handledning för styrelser, kassörer och revisorer i den lokala hyresgästföreningen i region stockholm 1 juni 2010 Innehållsförteckning Hyresgästföreningens organisation 4 Lokala

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11

PROTOKOLL STYRELSMÖTEN. Brf Postsäcken 11 PROTOKOLL STYRELSMÖTEN Brf Postsäcken 11 Protokoll vid styrelsemöte 1 Mars 2006 Plats: Hemma hos P-A Sandegren Närvarande: Anders Schüllerqvist, Per-Arne Sandegren, Sophia Sahlback, Gunnar Karlsson, Oscar

Läs mer

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4

Trivselregler A Ö. BRF Diligensen 4 BRF Diligensen 4 A-Ö Trivselregler A Ö om vad som gäller i BRF Diligensen 4 När man har valt ett boende i ett flerfamiljshus, så innebär det att man har grannar nära inpå sig, ofta både ovanför, under

Läs mer

BRF STAREN 1. Mycket händer i vår och i sommar MÅNADSINFORMATION MAJ 2015

BRF STAREN 1. Mycket händer i vår och i sommar MÅNADSINFORMATION MAJ 2015 BRF STAREN 1 MÅNADSINFORMATION MAJ 2015 Mycket händer i vår och i sommar Årsstämman är än en gång avklarad och i och med det så är våren på något sätt etablerad även om det ibland kan ske bakslag med snö

Läs mer