NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1"

Transkript

1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/ Stadsstyrelsen Tid Måndag kl Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 299 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare Utlåtande angående ansökan om miljötillstånd i Socklot; Eriksson Marktäktsärende; Nystedts Gräv Ab, Nykarleby Utlåtande över detaljplaneförslag för handelsområde i Kauhava 494 Alahärmä delområdescentrum Generalplan för vindkraftsområde; Sandbacka Generalplan för vindkraftsområde; Storbötet Muddring i Hästbådafjärden; Utlåtande Gemensam nämnd för avfallshanteringsärenden (Österbottens 502 avfallsnämnd); Val av medlem och ersättare Utlåtande över Österbottens räddningsväsendes servicenivåbeslutsutkast för åren Utlåtande gällande lagen om ordnandet av social- och hälsovården Upptagande av lån Förfrågan; Jeppo Ungdomsorkesters musiklekskola Bemötande av besvär: Beviljande av ansvarsfrihet för år 2010; Leif Häggblom 509 Protokollet framlagt till påseende Tid och plats Fredagen den i Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ordförande JAN-ERIK HÖGDAHL Jan-Erik Högdahl

2 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/ Stadsstyrelsen 313 Anmälningsärenden 512 Tilläggsärenden: 314 Normens skola; verksamhetsmiljö Undantag; Hending 514 Protokollet framlagt till påseende Tid och plats Fredagen den i Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ordförande JAN-ERIK HÖGDAHL Jan-Erik Högdahl

3 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/ Stadsstyrelsen Tid Måndag kl Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Högdahl Jan-Erik, ordförande Beslutande Granlund Vald-Erik Holmberg Marika Kass Mathias Lawast Sören Linqvist Rita Näs Greta Palm Maria, viceordförande Rögård Nils-Erik Sjöberg Stefan, ersättare för R Ingman Frånvarande Övriga deltagande Ingman Ronny Kronqvist Bo, stadsfullmäktiges ordförande Frostdahl Roger, stadsfullmäktiges II viceordförande Willman Gösta, stadsdirektör och föredragande Knuts Tomas, stadssekreterare, prot.förare Lillbacka Gunilla, kamrer, sakkunnig, 310, kl Paragrafer Underskrifter Ordförande Protokollförare Jan-Erik Högdahl Tomas Knuts Protokolljustering Tid och plats Underskrifter Sören Lawast Rita Linqvist Framlagt till allmänhetens Påseende Tid och plats Fredagen den i Ämbetshuset Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Bestyrker Gunilla Widman, vik. byråsekreterare

4 Stadsstyrelsen CK:1/2013/ SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Sst 299 Ordförande öppnar sammanträdet samt konstaterar huruvida stadsstyrelsen är lagligt sammankallad och beslutför. Sammanträdet konstaterades vara i laga ordning sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter även beslutfört. CK:2/2013/ VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE Sst 300 I tur att justera protokollet är ledamöterna Sören Lawast och Rita Linqvist. (Följande i tur är Greta Näs och Maria Palm.) SD: Stadsstyrelsen torde utse de i tur varande ledamöterna att justera protokollet från sammanträdet. Till protokolljusterare utsågs ledamöterna Sören Lawast och Rita Linqvist. Protokollet justeras på stadskansliet torsdag kl

5 Stadsstyrelsen BK:838/2013/ UTLÅTANDE ANGÅENDE ANSÖKAN OM MILJÖTILLSTÅND I SOCKLOT; ERIKSSON Bilaga 1/301 T. Eriksson har hos MBN anhållit om miljötillstånd för ny farmverksamhet i närheten av Gråsövägen i Soklot. Miljötillståndsansökan gäller ett område på fastigheten Fox RNr 15:71 i Soklot by och utlåtande har inbegärts av stadsstyrelsen. Ärendet har kungjorts och staden/mbn skall fatta beslut i ärendet. Ansökan gäller för hållande av 256 rävavelshonor med valpar, eller totalt 1792 rävar. Under tiden för hörandet har SHV/hälsoinspektionen avgett utlåtande i ärendet. Skriftliga anmärk-ningar har inkommit av intressenter och markägare. På byggplatsen skulle enligt anhållan uppföras 4 st nya skugghus och deras totala längd utgör drygt 560 lm. Mera detaljerade uppgifter om den planerade anläggningen och dess gödselhantering framgår ur handlingarna. BK:s utlåtande: Det ansökta farmprojektet finns i närheten av bosättningen vid Gråsören. Området finns mellan gårdsgruppen Åminne och bosättningen Soklot-bycentrum. Permanent bosättning i flera gårdsgrupper och de bildar tillsammans en gles bebyggelsestruktur. Byggnationen finns nästan i samtliga väderstreck. För byområdet och den fastighet som ansökan gäller finns en godkänd delgeneralplan med rättsverkan (GP nr 18, SFM /HFD ), generalplan för havsnära byar i Nykarleby. Både den fasta bebyggelsen och närliggande pälsfarmer omfattas av delgeneralplanen. Söder om det område som ansökan gäller finns däremot en delgeneralplan utan rättsverkan (Gp nr 6, SFM ). Den planerade anläggningens (pälsdjursfarmen) byggande sker med stöd av en separat tillståndsprocess och då bör planerade markanvändningen i närområdet granskas/ beaktas. I samband med projekteringen bör man bedöma konsekvenserna för både miljön och näromgivningen. Den planerade pälsfarmen avses placeras på ett delområde av fastigheten Fox RNr 15:71. Skugghusen föreslås placeras ca 15 m från fastighetens norra gräns och ca 28 m från dess östra gräns. Anläggningen gränsar till befintliga farmområden i väster och söder. I delgeneralplanen har närliggande markområden reserverats för jord och jord- och skogsbruk (MT, M) samt fristående småhusboende (AO). Småhusboendet har

6 Stadsstyrelsen Sst 301 dock utvisats med ett index (-1), område för fristående småhus inom skyddszon för djurstall eller pälsfarm. De befintliga pälsfarmerna och området som ansökan gäller har utvisats med ME-beteckning (pälsdjursfarmområde). I närheten av området finns även stadens farmområde på fastigheten RNr 16:4. Byggnadskontoret (BK) anser såsom tidigare att miljöpåverkan främst bör bedömas av miljö- och byggnadsnämnden. Anläggningens influensområde kommer dock tillsammans med de övriga farmanläggningarna att sträcka sig till den närliggande bosättningen/småhusbebyggelsen. Kortaste avståndet från den planerade farmanläggningen till en enskild bostad är knappt 300 m. Avståndet till skolan är ca 1,7 km och ca 1 km till de befintliga fritidstomterna i nordväst. Avståndet mellan stadens farmområde och fastigheten RNr 15:71 är ca 700 m. Det befintliga omfattande farmområdet vid Grossören har en inverkan på bosättningen och den planerade markanvändningen. I nuläget fungerar befintliga skogsområden som buffertar mellan farmorådet och bosättningen. Ifall farmområdet ytterligare byggs ut så kommer områdets buffert-egenskaper att försvagas. Detta sker i den takt som skogsavverkningarna utförs och samtidigt kommer miljöpåverkan att öka. BK har i samband med granskningen av annat ärende kommit fram till att för farmområden som saknar bindande detaljplan så borde buffertzoner beaktas i tillståndsvillkoren. I områdenas kantzoner borde finnas ett trädbestånd som lämnas kvar eller alternativt planteras. Kantzonens bredd borde stå i relation till anläggningens storlek och geografiska läge. BK har vid granskningen av ärendet inte funnit några hinder ur markanvändningssynpunkt för en nyetablering på det ansökta området. Området har utvisats som farmområde i delgeneralplanen (GP nr 18), generalplan för havsnära byar. SD: Stadsstyrelsen omfattar BK:s utlåtande och förordar T.Erikssons ansökan om miljötillstånd. Beslutet meddelas MBN.

7 Stadsstyrelsen BK:522/2013/ MARKTÄKTSÄRENDE; NYSTEDTS GRÄV AB, NYKARLEBY Miljö- och byggnadsnämnden Bilaga 1/302 ÄRENDE Tillståndsansökan för utvidgning av en befintlig marktäkt. På området kommer att tas bergmaterial och sten. Verksamheten är tillståndspliktig enligt MarktäktsL 4. SÖKANDE Nystedts Gräv Ab, Jussilavägen 534, Munsala Kontaktperson Mathias Nystedt, Jussilavägen 534, Munsala. Tel TÄKTOMRÅDE Läge Verksamheten är förlagd till lägenhet Rödberget 3:64 i Kyrkoby by, Nykarleby stad. Sökanden är ägare till marken. På området förekommer inga fornlämningar, skyddsområden och andra naturtyper eller naturvärden som omnämns i Marktäktslagens 3. Täktområdet befinner sig inte på eller i omedelbar närhet till viktigt grundvattenområde. Området är enligt Delgeneralplanen för Centrum, godkänd av fullmäktige , utmärkt som M- Jord- och skogsbruksområde. Delgeneralplanen saknar rättslig verkan. Tidigare tillstånd. Stadsstyrelsen i Nykarleby har , 98 beviljat marktäktstillstånd för brytning av m 3 berg på området. En ansökan om miljötillstånd har inlämnats till miljö- och byggnadsnämnden i Nykarleby parallellt med denna marktäktsansökan. Areal och mängder Fastigheten Rödberget R:Nr 3:64 är 6,026 ha. Last- och lagerplanen är 1,14 ha, det tidigare tagningsområdet 1,74 ha och det nu ansökta tagningsområdet är 1,3 ha. Sammanlagt har hela täktområdet en areal på 4,18 ha. Tillstånd söks för tagan-

8 Stadsstyrelsen de av totalt f-m 3 (fast kubikmeter) under perioden Utvidgningen sker i riktning österut från det befintliga stenbrottet. Täktdjup Den befintliga markytan på tagningsområdet ligger på nivå +26,00 (N60). Marksubstans kommer att tas till nivån Således kommer det efter avslutad täktverksamhet att bildas ett 20 m djupt schakt. Grundvattenytans nivå är enligt marktäktsplanen +20,0, efter avslutad verksamhet blir vattendjupet i schaktet 14 m. Beskrivning Marktäkten ligger vid Rödberget ca 2 km söder om Nykarleby centrum. Marken runtom det befintliga stenbrottet består av impediment och växande tallskog. Området befinner sig 300 meter öster om Munsalavägen och gränsar till Vägaffärsverkets Stenbrott i norr. Stenbrottet har egen väganslutning till Munsalavägen. Närmaste bosättning finns längs bonskogsvägen 600 meter söder om täktområdet. Västerut finns bosättning i Bonäs på 1,7 km avstånd, österut finns bosättning i Jutas på 1,6 km avstånd. Till ansökan har bifogats en plan för hantering av utvinningsavfall, enligt planen kommer det inte att uppstå utvinningsavfall i samband med bergsbrottet. Under brytningen kommer det befintliga schaktet att hållas tomt på vatten och krossning av stenmaterial sker på botten av täkten. Vatten pumpas bort mekaniskt och leds till befintliga diken i täktområdets omgivning. Tömningen av täkten görs varsamt för att undvika erosionsproblem. Slutläge Efter avslutad täktverksamhet kommer bergsbrottets alla kanter att släntas i lutning 1:3 ner till 2 m djup under vattenytan. Mellan fastighetsrårna och slänten lämnas ett 30 m brett orört markområde. På den del av täkten som brutits från tidigare kommer slänten att börja 12 m från rån på norra kanten. Efter avslutad verksamhet kommer täkten att fyllas med naturligt yt- och grundvatten och en 3 ha stor vattenbassäng kommer att bildas. I Bassängens sydöstra hörn kommer vattennivån att regleras genom naturlig avrinning till befintliga diken. BEHANDLING AV ÄRENDET Kungörelse

9 Stadsstyrelsen Tillståndsansökan har kungjorts under tiden på Nykarleby stads anslagstavla. Rågrannar och övriga som antas kunna påverkas av verksamheten har kungjorts med enskilt brev. Under samma tid har även miljötillståndsansökan för samma verksamhet kungjorts. Anmärkningar Inga skriftliga anmärkningar har inkommit under kungörelsetiden. Utlåtanden Inga utlåtanden har begärts med anledning av marktäktsansökan. Inspektion Täktområdet inspekterades av miljövårdssekreterare M. Backman och projektsekreterare J. Wikström. Vid inspektionstillfället representerades sökanden av Göran Nystedt. FÖRSLAG TILL MARKTÄKTSTILLSTÅND Arbetsgruppen för marktäktsärenden (M. Backman, T. Isaksson) föreslår att Nystedt Gräv Ab beviljas marktäktstillstånd på fastighet Rödberget 3:64 i Kyrkoby by, Nykarleby stad i enlighet med till ansökan bifogad täktplan, förutsatt att nedannämnda villkor uppfylls och efterföljs. Tillståndsvillkor: 1. Tillstånd beviljas för 10 år och för tagande av totalt fast-m 3 stenmaterial. 2. Bergsbrottet avgränsas med godkänt, minst 160 cm högt skyddsstaket under verksamhetens gång. När täktverksamheten avslutas skall samtliga kanter släntas till lutning 1:3 ner till schaktets botten om det hålls torrt eller 2 meter under vattenytan ifall det vattenfylls. 3. Mellan fastighetsrårna och släntens början lämnas ett 30 m brett orört område. Längs den norra kanten där berg har brutits från tidigare kan slänten börja 12 m från rån, så som utmärkts på ritning ARK Kanter ovan vattenytan utjämnas och planteras med skog. Täktområdet i övrigt utjämnas även med jord, anpassas till omgivningen och planteras med skog. 4. Eftervårds- och släntningsarbetet av marktäkten ska utföras vartefter tagningen framskrider.

10 Stadsstyrelsen Täktområdet utmärks i terrängen innan tagningen inleds. Om inte tagnings- och täktområdet utmärks före täktverksamheten inletts, förbehåller sig byggnadskontoret i Nykarleby stad rätten att påla ut området mot betalning. 6. Eventuellt avledande av vatten från tagningsområdet skall utföras så att skada eller men på annans område eller egendom inte uppstår. Avledande av vatten får inte utföras så att erosionsskador på diken uppstår. Sprängning, krossning och transporter skall utföras så att skador på intilliggande fastigheters jordmån, grundvatten eller trädbestånd inte uppstår. Tillståndsinnehavaren skall vid behov också bekämpa uppkomst och spridning av damm från verksamheten och transporter till och från stenbrottet. 7. Sprängning och skutknackning får utförs vardagar mellan klockslagen Borrning får utföras vardagar mellan kl Krossning och siktning får utföras vardagar mellan kl Lastning och transport får utföras vardagar och lördagar kl Verksamhetsidkaren skall föra bok över när sprängning, skutknackning och krossning sker och vid behov uppvisa den för övervakande myndigheter. Under perioden bör sprängning inte utföras utan överenskommelse med pälsdjursuppfödare i omgivningen. 8. Renlighet och försiktighet bör iakttas vid verksamheten och hanteringen av oljeprodukter så att förorening av grundvattnet inte uppstår. Arbetsmaskinernas skick bör vara god och deras förvaringsplatser bör skyddas på ett ändamålsenligt sätt med täta underlag. Lagring av oljeprodukter och service av arbetsmaskiner bör ske på täta underlag. Organiska massor bör ej heller placeras så, att de kommer i kontakt med grundvatten. 9. Vid en eventuell olycka, där olja eller något annat för vattenkvaliteten skadligt ämne kommit i markgrunden måste saneringsåtgärder omedelbart vidtas samt räddningsverket informeras. 10.Tillståndshavaren skall årligen före utgången av januari månad meddela stadsstyrelsen mängd och art av substans som tagits. 11.Tillståndshavaren skall före utgången av tillståndstiden hos miljö- och byggnadsnämnden begära slutsyn. 12.Eventuell ansökan om förlängning av detta tillstånd skall skriftligen anhängiggöras hos stadsstyrelsen före tillståndstidens utgång. 13.Som säkerhet för eftervårdsarbetena krävs bankgaranti på Staden förbehåller sig rätten att granska och justera säkerheten vartannat år. 14. När detta marktäktstillstånd vinner laga kraft ersätter det tidigare tillstånd beviljat av stadsstyrelsen , 98.

11 Stadsstyrelsen Mbn 187 Sst 301 MVS: Miljö- och byggnadsnämnden föreslår för stadsstyrelsen att arbetsgruppens förslag omfattas. Godkändes enligt miljövårdssekreterarens förslag. SD: Stadsstyrelsen föreslås bevilja marktäktstillstånd i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag. Beslutet meddelas den och delges sökanden, ELY-centralen, BK och MBN.

12 Stadsstyrelsen CK:1119/2013/ UTLÅTANDE ÖVER DETALJPLANEFÖRSLAG FÖR HANDELSOMRÅDE I KAUHAVA ALAHÄRMÄ DELOMRÅDESCENTRUM Bilaga 1/303 Kauhava stad har begärt utlåtande av Nykarleby stad över ett detaljplaneförslag. Detaljplanen gäller för projektering av nya handelsenheter i Alahärmä delområdescentrum. Omfattningen av planens verkningar är sådana att staden i egenskap av grannkommun utgör intressent. Planförslaget har varit framlagt till påseende under tiden Begäran om utlåtande sänts till Nykarleby i förslagsskedet efter framläggandet. Övriga intressenter har varit delaktiga redan i initialskedet. Byggnadskontoret (BK) har tagit del av de planehandlingar som sänts till staden. Planens konsekvenser har främst granskats utgående från det material som tillsänts staden. Planen har utarbetats med hjälp av konsult, Aluetekniikka Oy och DI M. Vähämäki har fungerat som planerare. Förslaget omfattar ett befintligt detaljplanområde norr om Halpa-Hallis butik och detaljplanen stöder sig på kommunens strategiska plan (tulevaisuusmalli) samt gjorda kommersiella utredningar. I den gällande detaljplanen har största delen av området reserverats för verksamhetsbyggnader (KTY) samt de befintliga affärstomterna KM-1 och KM-2. Med beteckningen KM utvisas kvartersområden för affärsbyggnader där en storhandelsenhet får placeras. I det nu uppgjorda detaljplaneförslaget har man eftersträvat en mera kommersiell inriktning för hela detaljplaneområdet. Delområden för småskaligt boende (AR, AO) ingår även i förslaget, i kvarteren 112 och 320. Området norrom Halpa-Hallis affärsbyggnad har utvisats med KMT-1 beteckning, och som ett eget kvarter trots att detta egentligen är en utvidgning av befintligt kvarter 319. Kvarteret reserveras för affärs- och industribyggnader där man får placera en storhandelsenhet. På området får även placeras försäljningsutrymmen för handel med specialvaror eller utrymmeskrävande handel. Områdets östra del har utvisats med beteckningen KLT-1, kvartersområde för affärs- och servicebyggnader samt industribyggnader för icke miljöstörande verksamhet. Invid riksvägen i områdets västra del har man i kvarter 321 utvisat en ny storhandelsenhet med beteckningen KM-4. I affärskvarteret får placeras en en enhet för dagligvaruhandel vars totala våningsyta inte får överskrida m 2 (k-

13 Stadsstyrelsen Sst 303 m2). Den totala byggrätten i affärskvarter 321 har uppgetts vara ca m 2. Även detta kvarter hör egentligen ihop med grannkvarteret 322. BK har granskat planförslaget, inkl. beskrivningen och program för deltagande och bedömning. I beskrivningen ingår en trafikteknisk studie och en ytlig bedömning av de verkningar planen bedöms få (konsekvenser). BK har vid granskningen av planförslaget främst analyserat konsekvenserna ur Nykarleby perspektiv. Kvarteret för den nya stora handelsenheten ligger invid riksväg 19, i anslutning till Alahärmä kommundelscentrum och de befintliga handelsenheterna. Exploateringsgraden som är en problemställning av lokal natur följer den tidigare nivån. Beträffande företagets inverkan på handeln i Nykarleby är det helt klart att viss påverkan uppstår åtminstone på kommundelområdes nivå. I främsta hand får enheten inverkan på Jeppo-delområde. Detta har inte noterats i konsekvensbedömningen. Avståndet till Jeppo från den planerade stora detaljhandelsenheten är drygt 20 km. Detta torde leda till att åtminstone frekvensen på dagliga uppköp inte borde öka till den grad att verksamhetsförutsättningarna för butiken i Jeppo undermineras. Ett visst bortfall av kundbesök, med beaktande av volymer och omsättning bör dock tas med i kommande analyser. Den nya planerade storhandelsenheten i Alahärmä kan för delområden söderöver bli en konkurrent till enheterna i Nykarleby centrum. Handelsenheten som nu är aktuell i Nykarleby centrum kan dock utgöra en buffert som motverkar regional förskjutning av influensområden för handeln. Byggnadskontoret har trots en del brister i bedömningen inte konstaterat några sådana menliga konsekvenser i planförslaget att förslaget borde förkastas. BK föreslår att stadsstyrelsen inte motsätter sig det daterade detaljplaneförslaget över det centrala delområdet i Alahärmä gällande kvarteren SD: Stadsstyrelsen har inget att anmärka på i detaljplaneförslaget för handelsområdet. Beslutet meddelas Kauhava stad.

14 Stadsstyrelsen BK:1037/2013/ GENERALPLAN FÖR VINDKRAFTSOMRÅDE; SANDBACKA Tekniska nämnden Ten 127 Staden (SFM ) har med anledning av privata initiativ beslutat att generalplaner för två separata vindkraftsparker skall uppgöras, det ena projektområdet är beläget i Monå och det andra i Pensala. Det aktuella delgeneralplaneområdet i Monå finns vid Gunilack, mellan Monå, Harjux och Seiplax (i Vörå). Markområdet ingår huvudsakligen som ett vindkraftsområde i landskapsplanens etapplan 2, förnyelsebara energikällor i Österbotten. Vindkraftsprojektet berör även områden i Vörå kommun. Enligt stadens planläggningsbeslut skall sökanden stå för samtliga kostnader som uppstår med anledning av vindkraftsprojektet, såsom planläggnings-, utredningsoch genomförandekostnader. För projektet anlitas FCG som planläggningskonsult. Vörå kommun anlitar samma konsult och Vörå har skött om upphandlingen. Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY, södra Österbotten) har separat meddelat om inledande av en miljökonsekvensbedömningsprocess för detta vindkraftsprojekt (MKB-program). I MKB-anhållan har man utgått från att det på hela projektområdet kan uppföras högst 21 vindkraftverk. Projektansvarig är Svevind och områdets areal inom Nykarleby är ca 530 ha. I projektet undersöks i alt. 1 om max 17 kraftverk (3 MW) kan uppföras på Nykarlebys område. Planprojektet har kort beskrivits i stadens planläggningsöversikt för år Delgeneralplanen skall stöda sig på det av Österbottens förbund presenterade etapplaneförslaget och tillhörande utredningar samt utredningarna i den påbörjade MKBprocessen. I plane- och MKB-projektet skall även reserveringar för elöverföringen till det befintliga elnätet granskas. Projektet genomförs med stöd av MKB-programmet och det av FCG uppgjorda preliminära programmet för deltagande och bedömning (PDB). Ett första samråd för myndigheter skall hållas. PDB-handlingarna rättas och kompletteras efter myndigheternas eller intressenternas påpekanden. Tidtabellen är preliminär och uppdateras vartefter projektet framskrider. GEO: Föreslås att tekniska nämnden besluter att intressenter och myndigheter meddelas angående projektet samt att detta genomförs enligt det av FCG uppgjorda programmet för deltagande och bedömning. Beslutet delges stadsstyrelsen och BK för verkställighet.

15 Stadsstyrelsen Protokollsanteckning: Anneli Häggblom anmälde jäv och avlägsnade sig under behandlingen av ärendet. Godkändes enligt stadsgeodetens förslag. Sst 304 SD: Antecknas för kännedom.

16 Stadsstyrelsen BK:1038/2013/ GENERALPLAN FÖR VINDKRAFTSOMRÅDE; STORBÖTET Tekniska nämnden Staden (SFM ) har med anledning av privata initiativ beslutat att generalplaner för två separata vindkraftsparker skall uppgöras, det ena projektområdet är beläget i Pensala och det andra i Monå. Det aktuella delgeneralplaneområdet i Pensala finns i anslutning till Storbötet, söder om bosättningen. Markområdet ingår huvudsakligen som ett vindkraftsområde i landskapsplanens etapplan 2, förnyelsebara energikällor i Österbotten. Vindkraftsprojektet berör även områden i Vörå kommun. Enligt stadens planläggningsbeslut skall sökanden stå för samtliga kostnader som uppstår med anledning av vindkraftsprojektet, såsom planläggnings-, utredningsoch genomförandekostnader. För projektet anlitas FCG som planläggningskonsult. Vörå kommun anlitar samma konsult och Vörå har skött om upphandlingen. Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY, södra Österbotten) har separat meddelat om inledande av en miljökonsekvensbedömningsprocess för detta vindkraftsprojekt (MKB-program). I MKB-anhållan har man utgått från att det på hela projektområdet kan uppföras högst 32 vindkraftverk. Projektansvarig är PROKON Wind Energy Finland och områdets areal inom Nykarleby är ca 1460 ha. I projektet undersöks i alt. 1 om max. 25 kraftverk (3 MW) kan uppföras på Nykarlebys område. Planprojektet har kort beskrivits i stadens planläggningsöversikt för år Delgeneralplanen skall stöda sig på det av Österbottens förbund presenterade etapplaneförslaget och tillhörande utredningar samt utredningarna i den påbörjade MKBprocessen. I plane- och MKB-projektet skall även reserveringar för elöverföringen till det befintliga elnätet granskas (alt. A, B och C). Projektet genomförs med stöd av MKB-programmet och det av FCG uppgjorda preliminära programmet för deltagande och bedömning (PDB). Ett första samråd för myndigheter skall hållas. PDB-handlingarna rättas och kompletteras efter myndigheternas eller intressenternas påpekanden. Tidtabellen är preliminär och uppdateras vartefter projektet framskrider.

17 Stadsstyrelsen Ten 128 GEO: Föreslås att tekniska nämnden besluter att intressenter och myndigheter meddelas angående delgeneralplaneprojektet samt att detta genomförs enligt det av FCG uppgjorda programmet för deltagande och bedömning. Beslutet delges stadsstyrelsen och BK för verkställighet. Protokollsanteckning: Anneli Häggblom anmälde jäv och avlägsnade sig under behandlingen av ärendet. Godkändes enligt stadsgeodetens förslag. Sst 305 SD: Antecknas för kännedom.

18 Stadsstyrelsen CK:1042/2012/ MUDDRING I HÄSTBÅDAFJÄRDEN; UTLÅTANDE Stadsstyrelsen Bilaga 1/244 L. Wärn och T. Nygård har hos Regionförvaltningsverket (AVI, Västra och Inre Finland) anhållit om tillstånd för muddring av stranden i Hästbådafjärden. Enligt anhållan avses stranden muddras på bägge sidorna om en farled. Ansökan gäller tillstånd enligt vattenlagen för åtgärder i Soklot bys vattenområde nr Mera detaljerade uppgifter om ärendet framgår ur handlingarna. BK:s utlåtande: Den aktuella anhållan berör det ovan nämnda vattenområdet samt sökandenas invid varande markområden. När anhållan anhängiggjordes så utgjorde markområdena arealbestämda områden av fastigheten Grossön RNr 4:77 i Soklot by. Under tiden för ärendets handläggning har lantmäteriverket genom styckningsförrättning bildat sökandenas fastigheter, RNr 4:121 och RNr 4:122. Hela närområdet vid Hästbådafjärden berörs av en stranddelgeneralplan med rättsverkan, generalplan för havsnära byar i Nykarleby (godkänd av SFM och fastställd av HFD ). Enligt gjorda reserveringar i delgeneralplanen har det berörda området utvisats även för annan markanvändning än de ovannämnda fritidsbyggnadsplatserna (RA). Intill och framför byggnadsplatserna finns ett omfattande jord- och skogsbruksområde med särskilda miljövärden (MY). I planen har intagits en särskild bestämmelse att för åtgärder som inverkar på landskapet eller natur- och miljövärden så skall ansökas om tillstånd för miljöåtgärder (MBL 128 ). Byggnadskontoret (BK) har med anledning av anhållan och begäran om utlåtande förrättat terrängsyn på området Vi terrängsynen konstaterades att rätt betydande ingrepp har utförts i landskapet. Ingreppen har utförts på ett flertal ställen på det vidsträckta området. Vid granskningen av ärendet är det svårt att bedöma omfattningen och den totala inverkan av åtgärderna, eftersom situationsplanen är bristfällig och vilken följaktligen borde kompletteras. På området har utförts avverknings-, grävnings- och schaktningsarbeten, varav endast en del tillhör till det påbörjade byggandet på den ena byggplatsen. Därtill

19 Stadsstyrelsen Sst 244 Sst 306 har inletts byggande av en betydande stensättning mot stranden. För dessa åtgärder skulle åtminstone ha krävts tillstånd för miljöåtgärder enligt MBL 128. MY-området och dess funktion kan dock i efterskott till behövliga delar återställas och formas för den i planen avsedda funktionen, bl.a. med måttlig utfyllnad och områdesvis återplantering av naturliga trädslag. Ärendet handläggs då även av miljö- och byggnadsnämnden (MBN). Eftersom den bifogade situationsplanen (BI/YI, dat ) är bristfällig så anser BK att det är synnerligen svårt att bedöma huruvida massorna kommer att rymmas på byggplatserna. Ifall tillstånd för muddringen beviljas så bör fyllnadsmassorna placeras på ett naturligt sätt i landskapet och eventuellt överblivna massor borttransporteras från området. Trots utförda ingrepp och brister i ärendets utförande så anser BK att själva muddringsåtgärden kan utföras. Med nödiga tillstånd från både AVI och MBN så bör dock placeringen av massorna, återställande av landskapsingreppen och eventuellt kvarhållande av den onaturliga stensättningen mot stranden avgöras. För att landskapsingreppen skall slutgiltigt kunna bedömas så bör mätningar utföras på området och objekten/förändringarna tillsammans med byggplatserna och MY-området utmärkas tydligt på situationsplanen. SD: Stadsstyrelsen föreslår på basen av byggnadskontorets utlåtande förorda ansökan. Beslutet meddelas regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket har den beviljat Tobias Nygård, Lenita Wärn- Broman och Tom Broman tillstånd att muddra totalt m 3 massor vid strand i Hästbådafjärden i det samfällda vattenområdet i Nykarleby stad och att deponera muddringsmassorna på land. Projektet ska genomföras i enlighet med ansökan och huvudritningarna 1 (nuläget) och 3 (slutläget) som bifogats ansökan. Beslutet har delgetts MBN. SD: Antecknas för kännedom.

20 Stadsstyrelsen CK:1404/2012/ GEMENSAM NÄMND FÖR AVFALLSHANTERINGSÄRENDEN (ÖSTERBOTTENS AVFALLSNÄMND); VAL AV MEDLEM OCH ERSÄTTARE Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Sst 370 Sfm 28 Sst 44 Sst 307 Bilaga 1/307 Enligt avtalet om den gemensamma avfallshanteringen inom Ekorosks verksamhetsområde bör kommunen utse en medlem och en personlig ersättare till den gemensamma nämnden. SD: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att en medlem och en personlig ersättare väljs till den gemensamma avfallshanteringsnämnden för mandatperioden Stadsfullmäktige valde följande medlem och personlig ersättare till gemensamma nämnden för avfallshantering för mandatperioden : ordinarie Mikael Eklund personlig ersättare Fredrik Backlund. SD: Beslutet meddelas de valda, avfallshanteringsnämnden samt införs i förteckningen över förtroendevalda. För att uppfylla jämställdhetslagens krav bör sju av medlemmarna i nämnden vara män och sex kvinnor eller omvänt. I nuläget har medlemskommunerna utsett endast tre kvinnor till ordinarie medlemmar och tre kvinnor till ersättare (bilaga). SD: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att en kvinna väljs som Nykarleby stads ersättare i nämnden.

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 10/2013 Sida 10/221. Organ KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 3.6.2013. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 10/2013 10/221 Sammanträdestid Måndagen den 3 juni 2013, kl. 18.00 21.15 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Storbacka, Bernt Byggmästar, Liane Dalvik, Sixten

Läs mer

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015

Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 02 2015 P R O T O K O L L 05.03.2015 Styrelsen 05.03.2015 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 02/2015 Tid: 5.3.2015 kl. 16.30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50

Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 29.09.2014 Sida 1 / 50 Sammanträde Tid 29.09.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan kl. 18.10- Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Bjon, Inger Kjellman, Pamela Stenlund, Dan 175-180 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 13/2014 13/246 Sammanträdestid Måndag, kl. 18-19.45 Sammanträdesplats Beslutande: Botnia Hotel & Restaurant Före mötet gjorde kommunstyrelsen en rundvandring vid Hästöskata Efter

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 KOMMUNFULLMÄKTIGE 9-19 06.03.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 15/2010 29.11.2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 15/2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 258 Mötes konstituering KST 259 Tilläggsanslag för kommunstyrelsen i budgeten för år 2010 KST 260 Tilläggsanslag för grundtrygghetsnämnden i budgeten för år 2010 KST

Läs mer

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunfullmäktige nr 8/2014 8.12.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 8/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FGE 64 Mötes konstituering FGE 65 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 FGE 66 FGE 67 FGE 68 FGE 69 FGE 70 FGE 71 FGE 72 FGE 73 FGE 74 FGE 75 Uppdatering

Läs mer

-2, STST 2015-06-08 16:00

-2, STST 2015-06-08 16:00 -2, STST 2015-06-08 16:00 Möteskallelse Måndagen den 8.6.2015 kl. 16:00 i stadsstyrelsens sammanträdesrum Ordinarie ledamöter Peter Boström, ordförande Ulla Hellén, I viceordförande Jarmo Ittonen, II viceordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 13/2014 24.11.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 13/2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 171 KST 172 Mötets konstituering Uppföljning av ekonomin KST 173 Strykande av investeringsanslag ur budgeten för år 2014 KST 174 KST 175 KST 176 KST 177 KST 178 KST

Läs mer

Sammanträdesdatum 9.10.2014

Sammanträdesdatum 9.10.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 5/2014 5/75 Sammanträdestid Torsdag 9 oktober 2014 kl. 19.00-20.35 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Albäck, Peter Backman, Inger Broända, Helena Byggmästar,

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 3/2013 11.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 3/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 40 KST 41 KST 42 KST 43 KST 44 KST 45 KST 46 KST 47 KST 48 KST 49 KST 50 KST 51 KST 52 KST 53 KST 54 KST 55 KST 56 KST 57 KST 58 KST 59 KST 60 Mötets konstituering Plan

Läs mer

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN

FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN PROTOKOLL 7/2013 1 Tid: 14.10.2013 kl. 19:30-20:25 Plats: s sessionssal FÖRTECKNING ÖVER BEHANDLADE ÄRENDEN Sida 78 Konstituering av sammanträdet 4 79 Den andra ekonomiska delårsrapporten 2013 per 31.8.2013

Läs mer

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1

Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kyrkslätts kommun Protokoll 11/2015 1 Kommunstyrelsen Tid 25.05.2015 kl. 17:00-21:16 Plats Kommunhuset Ervastvägen 2, sammanträdesrum Ervast 1 vån. Närvarande Vahasalo Raija ordförande Harinen Ari I vice

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista Kallelse och föredragningslista Sammanträdestid: Torsdag kl. 09:00 Sammanträdesplats: M/S Gabriella Närvarande/beslutande Hertzberg Veronica, ordförande, Föredragare 84-86 Kronqvist Bengt, viceordförande

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 24 april 2015 Kommunstyrelsen 05.05.2015 81-93 Sammanträdestid Tisdagen den 5 maj 2015 kl. 19.00-19.45 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138. Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2012 138 Stadsfullmäktige TID 13.06.2012 kl. 18:01-20:56 PLATS Lovisanejdens högstadium, Brandensteinsgatan 27 B NÄRVARANDE Lobbas Mats ordförande Hagfors Kari I viceordförande

Läs mer

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd

Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare. x Lindroos Erica (C) x Danielsson Gerd Nr 3/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordförande Ersättare x Ekström Christian, vice ordförande x

Läs mer

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Kommunstyrelsen nr 4/2013 25.3.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 4/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KST 61 KST 62 Mötets konstituering Bokslutet för år 2012 och verksamhetsberättelse KST 63 Personalbokslut 2012 KST 64 KST 65 KST 66 KST 67 KST 68 KST 69 KST 70 Godkännande

Läs mer

Sammanträdesdatum 25.9.2013

Sammanträdesdatum 25.9.2013 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 7/2013 7/102 Sammanträdestid Onsdagen den, kl.19.00 20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata, Tom Kolam, Marit Näse,

Läs mer

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94

Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Esbo stad Protokoll Fullmäktige 27.02.2012 Sida 1 / 94 Sammanträde Tid 27.02.2012 måndag kl. 17:30 23:33 paus kl. 20.00 20.30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Närvarande ledamöter Jyrki Kasvi, puheenjohtaja

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 1/2008 1 Stadsfullmäktige TID - AIKA 12.02.2008 kl. 17:00-20:40 PLATS - PAIKKA Stadshuset, Bryggan 1 KONSTATERA SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 6 2 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 7 3 INGÅ BORGEN FÖR

Läs mer

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll

Kårkulla samkommun. Nämnden för Österbotten. Protokoll Protokoll Sammanträdestid: Onsdag kl. 16:00 16:30 Sammanträdesplats: Omsorgsbyråer i Vasa, Närpes Videokonferens Närvarande/beslutande X Roger Eriksson, ordförande - Jesper Wikström X Carola Lithén, viceordförande

Läs mer

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25

Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 18.08.2014 Sida 1 / 25 Sammanträde Tid 18.08.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 22.3.2012

Sammanträdesdatum 22.3.2012 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 2/2012 2/22 Sammanträdestid Torsdagen den 22 mars 2012, kl. 19.00 19.15 Sammanträdesplats Kommungården Ersättare: Albäck, Peter Albäck-Tokou, Siv Backman, Inger Byggmästar, Liane

Läs mer

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366

4 BOKSLUTSKALKYLER...298 5 NOTER TILL BOKSLUTET...306 6 AFFÄRSVERKENS BOKSLUT...315 7 UNDERSKRIFTER OCH ANTECKNINGAR...366 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BESTÄMMELSER OM BOKSLUTET... 1 2 VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.1 BESTÄMMELSER OM VERKSAMHETSBERÄTTELSEN... 3 2.2 VIKTIGA HÄNDELSER I VERKSAMHETEN OCH EKONOMIN... 3 2.2.1 Stadsdirektörens

Läs mer

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43

Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Esbo stad Möteskallelse Fullmäktige 14.04.2014 Sida 1 / 43 Sammanträde Tid 14.04.2014 måndag kl. 17:30 Plats Fullmäktigegården, Esbogatan 5 Tilläggsuppgifter Meddelande om förhinder: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Läs mer

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande

Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Nr 6/2010 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.25-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Övriga närvarande Kommungården i Nääs - Häggblom Bert, ordförande Ersättare x Karlsson Runar, vice ordförande - Söderlund

Läs mer