NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1"

Transkript

1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/ Stadsstyrelsen Tid Måndag kl Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 299 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare Utlåtande angående ansökan om miljötillstånd i Socklot; Eriksson Marktäktsärende; Nystedts Gräv Ab, Nykarleby Utlåtande över detaljplaneförslag för handelsområde i Kauhava 494 Alahärmä delområdescentrum Generalplan för vindkraftsområde; Sandbacka Generalplan för vindkraftsområde; Storbötet Muddring i Hästbådafjärden; Utlåtande Gemensam nämnd för avfallshanteringsärenden (Österbottens 502 avfallsnämnd); Val av medlem och ersättare Utlåtande över Österbottens räddningsväsendes servicenivåbeslutsutkast för åren Utlåtande gällande lagen om ordnandet av social- och hälsovården Upptagande av lån Förfrågan; Jeppo Ungdomsorkesters musiklekskola Bemötande av besvär: Beviljande av ansvarsfrihet för år 2010; Leif Häggblom 509 Protokollet framlagt till påseende Tid och plats Fredagen den i Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ordförande JAN-ERIK HÖGDAHL Jan-Erik Högdahl

2 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/ Stadsstyrelsen 313 Anmälningsärenden 512 Tilläggsärenden: 314 Normens skola; verksamhetsmiljö Undantag; Hending 514 Protokollet framlagt till påseende Tid och plats Fredagen den i Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ordförande JAN-ERIK HÖGDAHL Jan-Erik Högdahl

3 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/ Stadsstyrelsen Tid Måndag kl Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Högdahl Jan-Erik, ordförande Beslutande Granlund Vald-Erik Holmberg Marika Kass Mathias Lawast Sören Linqvist Rita Näs Greta Palm Maria, viceordförande Rögård Nils-Erik Sjöberg Stefan, ersättare för R Ingman Frånvarande Övriga deltagande Ingman Ronny Kronqvist Bo, stadsfullmäktiges ordförande Frostdahl Roger, stadsfullmäktiges II viceordförande Willman Gösta, stadsdirektör och föredragande Knuts Tomas, stadssekreterare, prot.förare Lillbacka Gunilla, kamrer, sakkunnig, 310, kl Paragrafer Underskrifter Ordförande Protokollförare Jan-Erik Högdahl Tomas Knuts Protokolljustering Tid och plats Underskrifter Sören Lawast Rita Linqvist Framlagt till allmänhetens Påseende Tid och plats Fredagen den i Ämbetshuset Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Bestyrker Gunilla Widman, vik. byråsekreterare

4 Stadsstyrelsen CK:1/2013/ SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Sst 299 Ordförande öppnar sammanträdet samt konstaterar huruvida stadsstyrelsen är lagligt sammankallad och beslutför. Sammanträdet konstaterades vara i laga ordning sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter även beslutfört. CK:2/2013/ VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE Sst 300 I tur att justera protokollet är ledamöterna Sören Lawast och Rita Linqvist. (Följande i tur är Greta Näs och Maria Palm.) SD: Stadsstyrelsen torde utse de i tur varande ledamöterna att justera protokollet från sammanträdet. Till protokolljusterare utsågs ledamöterna Sören Lawast och Rita Linqvist. Protokollet justeras på stadskansliet torsdag kl

5 Stadsstyrelsen BK:838/2013/ UTLÅTANDE ANGÅENDE ANSÖKAN OM MILJÖTILLSTÅND I SOCKLOT; ERIKSSON Bilaga 1/301 T. Eriksson har hos MBN anhållit om miljötillstånd för ny farmverksamhet i närheten av Gråsövägen i Soklot. Miljötillståndsansökan gäller ett område på fastigheten Fox RNr 15:71 i Soklot by och utlåtande har inbegärts av stadsstyrelsen. Ärendet har kungjorts och staden/mbn skall fatta beslut i ärendet. Ansökan gäller för hållande av 256 rävavelshonor med valpar, eller totalt 1792 rävar. Under tiden för hörandet har SHV/hälsoinspektionen avgett utlåtande i ärendet. Skriftliga anmärk-ningar har inkommit av intressenter och markägare. På byggplatsen skulle enligt anhållan uppföras 4 st nya skugghus och deras totala längd utgör drygt 560 lm. Mera detaljerade uppgifter om den planerade anläggningen och dess gödselhantering framgår ur handlingarna. BK:s utlåtande: Det ansökta farmprojektet finns i närheten av bosättningen vid Gråsören. Området finns mellan gårdsgruppen Åminne och bosättningen Soklot-bycentrum. Permanent bosättning i flera gårdsgrupper och de bildar tillsammans en gles bebyggelsestruktur. Byggnationen finns nästan i samtliga väderstreck. För byområdet och den fastighet som ansökan gäller finns en godkänd delgeneralplan med rättsverkan (GP nr 18, SFM /HFD ), generalplan för havsnära byar i Nykarleby. Både den fasta bebyggelsen och närliggande pälsfarmer omfattas av delgeneralplanen. Söder om det område som ansökan gäller finns däremot en delgeneralplan utan rättsverkan (Gp nr 6, SFM ). Den planerade anläggningens (pälsdjursfarmen) byggande sker med stöd av en separat tillståndsprocess och då bör planerade markanvändningen i närområdet granskas/ beaktas. I samband med projekteringen bör man bedöma konsekvenserna för både miljön och näromgivningen. Den planerade pälsfarmen avses placeras på ett delområde av fastigheten Fox RNr 15:71. Skugghusen föreslås placeras ca 15 m från fastighetens norra gräns och ca 28 m från dess östra gräns. Anläggningen gränsar till befintliga farmområden i väster och söder. I delgeneralplanen har närliggande markområden reserverats för jord och jord- och skogsbruk (MT, M) samt fristående småhusboende (AO). Småhusboendet har

6 Stadsstyrelsen Sst 301 dock utvisats med ett index (-1), område för fristående småhus inom skyddszon för djurstall eller pälsfarm. De befintliga pälsfarmerna och området som ansökan gäller har utvisats med ME-beteckning (pälsdjursfarmområde). I närheten av området finns även stadens farmområde på fastigheten RNr 16:4. Byggnadskontoret (BK) anser såsom tidigare att miljöpåverkan främst bör bedömas av miljö- och byggnadsnämnden. Anläggningens influensområde kommer dock tillsammans med de övriga farmanläggningarna att sträcka sig till den närliggande bosättningen/småhusbebyggelsen. Kortaste avståndet från den planerade farmanläggningen till en enskild bostad är knappt 300 m. Avståndet till skolan är ca 1,7 km och ca 1 km till de befintliga fritidstomterna i nordväst. Avståndet mellan stadens farmområde och fastigheten RNr 15:71 är ca 700 m. Det befintliga omfattande farmområdet vid Grossören har en inverkan på bosättningen och den planerade markanvändningen. I nuläget fungerar befintliga skogsområden som buffertar mellan farmorådet och bosättningen. Ifall farmområdet ytterligare byggs ut så kommer områdets buffert-egenskaper att försvagas. Detta sker i den takt som skogsavverkningarna utförs och samtidigt kommer miljöpåverkan att öka. BK har i samband med granskningen av annat ärende kommit fram till att för farmområden som saknar bindande detaljplan så borde buffertzoner beaktas i tillståndsvillkoren. I områdenas kantzoner borde finnas ett trädbestånd som lämnas kvar eller alternativt planteras. Kantzonens bredd borde stå i relation till anläggningens storlek och geografiska läge. BK har vid granskningen av ärendet inte funnit några hinder ur markanvändningssynpunkt för en nyetablering på det ansökta området. Området har utvisats som farmområde i delgeneralplanen (GP nr 18), generalplan för havsnära byar. SD: Stadsstyrelsen omfattar BK:s utlåtande och förordar T.Erikssons ansökan om miljötillstånd. Beslutet meddelas MBN.

7 Stadsstyrelsen BK:522/2013/ MARKTÄKTSÄRENDE; NYSTEDTS GRÄV AB, NYKARLEBY Miljö- och byggnadsnämnden Bilaga 1/302 ÄRENDE Tillståndsansökan för utvidgning av en befintlig marktäkt. På området kommer att tas bergmaterial och sten. Verksamheten är tillståndspliktig enligt MarktäktsL 4. SÖKANDE Nystedts Gräv Ab, Jussilavägen 534, Munsala Kontaktperson Mathias Nystedt, Jussilavägen 534, Munsala. Tel TÄKTOMRÅDE Läge Verksamheten är förlagd till lägenhet Rödberget 3:64 i Kyrkoby by, Nykarleby stad. Sökanden är ägare till marken. På området förekommer inga fornlämningar, skyddsområden och andra naturtyper eller naturvärden som omnämns i Marktäktslagens 3. Täktområdet befinner sig inte på eller i omedelbar närhet till viktigt grundvattenområde. Området är enligt Delgeneralplanen för Centrum, godkänd av fullmäktige , utmärkt som M- Jord- och skogsbruksområde. Delgeneralplanen saknar rättslig verkan. Tidigare tillstånd. Stadsstyrelsen i Nykarleby har , 98 beviljat marktäktstillstånd för brytning av m 3 berg på området. En ansökan om miljötillstånd har inlämnats till miljö- och byggnadsnämnden i Nykarleby parallellt med denna marktäktsansökan. Areal och mängder Fastigheten Rödberget R:Nr 3:64 är 6,026 ha. Last- och lagerplanen är 1,14 ha, det tidigare tagningsområdet 1,74 ha och det nu ansökta tagningsområdet är 1,3 ha. Sammanlagt har hela täktområdet en areal på 4,18 ha. Tillstånd söks för tagan-

8 Stadsstyrelsen de av totalt f-m 3 (fast kubikmeter) under perioden Utvidgningen sker i riktning österut från det befintliga stenbrottet. Täktdjup Den befintliga markytan på tagningsområdet ligger på nivå +26,00 (N60). Marksubstans kommer att tas till nivån Således kommer det efter avslutad täktverksamhet att bildas ett 20 m djupt schakt. Grundvattenytans nivå är enligt marktäktsplanen +20,0, efter avslutad verksamhet blir vattendjupet i schaktet 14 m. Beskrivning Marktäkten ligger vid Rödberget ca 2 km söder om Nykarleby centrum. Marken runtom det befintliga stenbrottet består av impediment och växande tallskog. Området befinner sig 300 meter öster om Munsalavägen och gränsar till Vägaffärsverkets Stenbrott i norr. Stenbrottet har egen väganslutning till Munsalavägen. Närmaste bosättning finns längs bonskogsvägen 600 meter söder om täktområdet. Västerut finns bosättning i Bonäs på 1,7 km avstånd, österut finns bosättning i Jutas på 1,6 km avstånd. Till ansökan har bifogats en plan för hantering av utvinningsavfall, enligt planen kommer det inte att uppstå utvinningsavfall i samband med bergsbrottet. Under brytningen kommer det befintliga schaktet att hållas tomt på vatten och krossning av stenmaterial sker på botten av täkten. Vatten pumpas bort mekaniskt och leds till befintliga diken i täktområdets omgivning. Tömningen av täkten görs varsamt för att undvika erosionsproblem. Slutläge Efter avslutad täktverksamhet kommer bergsbrottets alla kanter att släntas i lutning 1:3 ner till 2 m djup under vattenytan. Mellan fastighetsrårna och slänten lämnas ett 30 m brett orört markområde. På den del av täkten som brutits från tidigare kommer slänten att börja 12 m från rån på norra kanten. Efter avslutad verksamhet kommer täkten att fyllas med naturligt yt- och grundvatten och en 3 ha stor vattenbassäng kommer att bildas. I Bassängens sydöstra hörn kommer vattennivån att regleras genom naturlig avrinning till befintliga diken. BEHANDLING AV ÄRENDET Kungörelse

9 Stadsstyrelsen Tillståndsansökan har kungjorts under tiden på Nykarleby stads anslagstavla. Rågrannar och övriga som antas kunna påverkas av verksamheten har kungjorts med enskilt brev. Under samma tid har även miljötillståndsansökan för samma verksamhet kungjorts. Anmärkningar Inga skriftliga anmärkningar har inkommit under kungörelsetiden. Utlåtanden Inga utlåtanden har begärts med anledning av marktäktsansökan. Inspektion Täktområdet inspekterades av miljövårdssekreterare M. Backman och projektsekreterare J. Wikström. Vid inspektionstillfället representerades sökanden av Göran Nystedt. FÖRSLAG TILL MARKTÄKTSTILLSTÅND Arbetsgruppen för marktäktsärenden (M. Backman, T. Isaksson) föreslår att Nystedt Gräv Ab beviljas marktäktstillstånd på fastighet Rödberget 3:64 i Kyrkoby by, Nykarleby stad i enlighet med till ansökan bifogad täktplan, förutsatt att nedannämnda villkor uppfylls och efterföljs. Tillståndsvillkor: 1. Tillstånd beviljas för 10 år och för tagande av totalt fast-m 3 stenmaterial. 2. Bergsbrottet avgränsas med godkänt, minst 160 cm högt skyddsstaket under verksamhetens gång. När täktverksamheten avslutas skall samtliga kanter släntas till lutning 1:3 ner till schaktets botten om det hålls torrt eller 2 meter under vattenytan ifall det vattenfylls. 3. Mellan fastighetsrårna och släntens början lämnas ett 30 m brett orört område. Längs den norra kanten där berg har brutits från tidigare kan slänten börja 12 m från rån, så som utmärkts på ritning ARK Kanter ovan vattenytan utjämnas och planteras med skog. Täktområdet i övrigt utjämnas även med jord, anpassas till omgivningen och planteras med skog. 4. Eftervårds- och släntningsarbetet av marktäkten ska utföras vartefter tagningen framskrider.

10 Stadsstyrelsen Täktområdet utmärks i terrängen innan tagningen inleds. Om inte tagnings- och täktområdet utmärks före täktverksamheten inletts, förbehåller sig byggnadskontoret i Nykarleby stad rätten att påla ut området mot betalning. 6. Eventuellt avledande av vatten från tagningsområdet skall utföras så att skada eller men på annans område eller egendom inte uppstår. Avledande av vatten får inte utföras så att erosionsskador på diken uppstår. Sprängning, krossning och transporter skall utföras så att skador på intilliggande fastigheters jordmån, grundvatten eller trädbestånd inte uppstår. Tillståndsinnehavaren skall vid behov också bekämpa uppkomst och spridning av damm från verksamheten och transporter till och från stenbrottet. 7. Sprängning och skutknackning får utförs vardagar mellan klockslagen Borrning får utföras vardagar mellan kl Krossning och siktning får utföras vardagar mellan kl Lastning och transport får utföras vardagar och lördagar kl Verksamhetsidkaren skall föra bok över när sprängning, skutknackning och krossning sker och vid behov uppvisa den för övervakande myndigheter. Under perioden bör sprängning inte utföras utan överenskommelse med pälsdjursuppfödare i omgivningen. 8. Renlighet och försiktighet bör iakttas vid verksamheten och hanteringen av oljeprodukter så att förorening av grundvattnet inte uppstår. Arbetsmaskinernas skick bör vara god och deras förvaringsplatser bör skyddas på ett ändamålsenligt sätt med täta underlag. Lagring av oljeprodukter och service av arbetsmaskiner bör ske på täta underlag. Organiska massor bör ej heller placeras så, att de kommer i kontakt med grundvatten. 9. Vid en eventuell olycka, där olja eller något annat för vattenkvaliteten skadligt ämne kommit i markgrunden måste saneringsåtgärder omedelbart vidtas samt räddningsverket informeras. 10.Tillståndshavaren skall årligen före utgången av januari månad meddela stadsstyrelsen mängd och art av substans som tagits. 11.Tillståndshavaren skall före utgången av tillståndstiden hos miljö- och byggnadsnämnden begära slutsyn. 12.Eventuell ansökan om förlängning av detta tillstånd skall skriftligen anhängiggöras hos stadsstyrelsen före tillståndstidens utgång. 13.Som säkerhet för eftervårdsarbetena krävs bankgaranti på Staden förbehåller sig rätten att granska och justera säkerheten vartannat år. 14. När detta marktäktstillstånd vinner laga kraft ersätter det tidigare tillstånd beviljat av stadsstyrelsen , 98.

11 Stadsstyrelsen Mbn 187 Sst 301 MVS: Miljö- och byggnadsnämnden föreslår för stadsstyrelsen att arbetsgruppens förslag omfattas. Godkändes enligt miljövårdssekreterarens förslag. SD: Stadsstyrelsen föreslås bevilja marktäktstillstånd i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag. Beslutet meddelas den och delges sökanden, ELY-centralen, BK och MBN.

12 Stadsstyrelsen CK:1119/2013/ UTLÅTANDE ÖVER DETALJPLANEFÖRSLAG FÖR HANDELSOMRÅDE I KAUHAVA ALAHÄRMÄ DELOMRÅDESCENTRUM Bilaga 1/303 Kauhava stad har begärt utlåtande av Nykarleby stad över ett detaljplaneförslag. Detaljplanen gäller för projektering av nya handelsenheter i Alahärmä delområdescentrum. Omfattningen av planens verkningar är sådana att staden i egenskap av grannkommun utgör intressent. Planförslaget har varit framlagt till påseende under tiden Begäran om utlåtande sänts till Nykarleby i förslagsskedet efter framläggandet. Övriga intressenter har varit delaktiga redan i initialskedet. Byggnadskontoret (BK) har tagit del av de planehandlingar som sänts till staden. Planens konsekvenser har främst granskats utgående från det material som tillsänts staden. Planen har utarbetats med hjälp av konsult, Aluetekniikka Oy och DI M. Vähämäki har fungerat som planerare. Förslaget omfattar ett befintligt detaljplanområde norr om Halpa-Hallis butik och detaljplanen stöder sig på kommunens strategiska plan (tulevaisuusmalli) samt gjorda kommersiella utredningar. I den gällande detaljplanen har största delen av området reserverats för verksamhetsbyggnader (KTY) samt de befintliga affärstomterna KM-1 och KM-2. Med beteckningen KM utvisas kvartersområden för affärsbyggnader där en storhandelsenhet får placeras. I det nu uppgjorda detaljplaneförslaget har man eftersträvat en mera kommersiell inriktning för hela detaljplaneområdet. Delområden för småskaligt boende (AR, AO) ingår även i förslaget, i kvarteren 112 och 320. Området norrom Halpa-Hallis affärsbyggnad har utvisats med KMT-1 beteckning, och som ett eget kvarter trots att detta egentligen är en utvidgning av befintligt kvarter 319. Kvarteret reserveras för affärs- och industribyggnader där man får placera en storhandelsenhet. På området får även placeras försäljningsutrymmen för handel med specialvaror eller utrymmeskrävande handel. Områdets östra del har utvisats med beteckningen KLT-1, kvartersområde för affärs- och servicebyggnader samt industribyggnader för icke miljöstörande verksamhet. Invid riksvägen i områdets västra del har man i kvarter 321 utvisat en ny storhandelsenhet med beteckningen KM-4. I affärskvarteret får placeras en en enhet för dagligvaruhandel vars totala våningsyta inte får överskrida m 2 (k-

13 Stadsstyrelsen Sst 303 m2). Den totala byggrätten i affärskvarter 321 har uppgetts vara ca m 2. Även detta kvarter hör egentligen ihop med grannkvarteret 322. BK har granskat planförslaget, inkl. beskrivningen och program för deltagande och bedömning. I beskrivningen ingår en trafikteknisk studie och en ytlig bedömning av de verkningar planen bedöms få (konsekvenser). BK har vid granskningen av planförslaget främst analyserat konsekvenserna ur Nykarleby perspektiv. Kvarteret för den nya stora handelsenheten ligger invid riksväg 19, i anslutning till Alahärmä kommundelscentrum och de befintliga handelsenheterna. Exploateringsgraden som är en problemställning av lokal natur följer den tidigare nivån. Beträffande företagets inverkan på handeln i Nykarleby är det helt klart att viss påverkan uppstår åtminstone på kommundelområdes nivå. I främsta hand får enheten inverkan på Jeppo-delområde. Detta har inte noterats i konsekvensbedömningen. Avståndet till Jeppo från den planerade stora detaljhandelsenheten är drygt 20 km. Detta torde leda till att åtminstone frekvensen på dagliga uppköp inte borde öka till den grad att verksamhetsförutsättningarna för butiken i Jeppo undermineras. Ett visst bortfall av kundbesök, med beaktande av volymer och omsättning bör dock tas med i kommande analyser. Den nya planerade storhandelsenheten i Alahärmä kan för delområden söderöver bli en konkurrent till enheterna i Nykarleby centrum. Handelsenheten som nu är aktuell i Nykarleby centrum kan dock utgöra en buffert som motverkar regional förskjutning av influensområden för handeln. Byggnadskontoret har trots en del brister i bedömningen inte konstaterat några sådana menliga konsekvenser i planförslaget att förslaget borde förkastas. BK föreslår att stadsstyrelsen inte motsätter sig det daterade detaljplaneförslaget över det centrala delområdet i Alahärmä gällande kvarteren SD: Stadsstyrelsen har inget att anmärka på i detaljplaneförslaget för handelsområdet. Beslutet meddelas Kauhava stad.

14 Stadsstyrelsen BK:1037/2013/ GENERALPLAN FÖR VINDKRAFTSOMRÅDE; SANDBACKA Tekniska nämnden Ten 127 Staden (SFM ) har med anledning av privata initiativ beslutat att generalplaner för två separata vindkraftsparker skall uppgöras, det ena projektområdet är beläget i Monå och det andra i Pensala. Det aktuella delgeneralplaneområdet i Monå finns vid Gunilack, mellan Monå, Harjux och Seiplax (i Vörå). Markområdet ingår huvudsakligen som ett vindkraftsområde i landskapsplanens etapplan 2, förnyelsebara energikällor i Österbotten. Vindkraftsprojektet berör även områden i Vörå kommun. Enligt stadens planläggningsbeslut skall sökanden stå för samtliga kostnader som uppstår med anledning av vindkraftsprojektet, såsom planläggnings-, utredningsoch genomförandekostnader. För projektet anlitas FCG som planläggningskonsult. Vörå kommun anlitar samma konsult och Vörå har skött om upphandlingen. Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY, södra Österbotten) har separat meddelat om inledande av en miljökonsekvensbedömningsprocess för detta vindkraftsprojekt (MKB-program). I MKB-anhållan har man utgått från att det på hela projektområdet kan uppföras högst 21 vindkraftverk. Projektansvarig är Svevind och områdets areal inom Nykarleby är ca 530 ha. I projektet undersöks i alt. 1 om max 17 kraftverk (3 MW) kan uppföras på Nykarlebys område. Planprojektet har kort beskrivits i stadens planläggningsöversikt för år Delgeneralplanen skall stöda sig på det av Österbottens förbund presenterade etapplaneförslaget och tillhörande utredningar samt utredningarna i den påbörjade MKBprocessen. I plane- och MKB-projektet skall även reserveringar för elöverföringen till det befintliga elnätet granskas. Projektet genomförs med stöd av MKB-programmet och det av FCG uppgjorda preliminära programmet för deltagande och bedömning (PDB). Ett första samråd för myndigheter skall hållas. PDB-handlingarna rättas och kompletteras efter myndigheternas eller intressenternas påpekanden. Tidtabellen är preliminär och uppdateras vartefter projektet framskrider. GEO: Föreslås att tekniska nämnden besluter att intressenter och myndigheter meddelas angående projektet samt att detta genomförs enligt det av FCG uppgjorda programmet för deltagande och bedömning. Beslutet delges stadsstyrelsen och BK för verkställighet.

15 Stadsstyrelsen Protokollsanteckning: Anneli Häggblom anmälde jäv och avlägsnade sig under behandlingen av ärendet. Godkändes enligt stadsgeodetens förslag. Sst 304 SD: Antecknas för kännedom.

16 Stadsstyrelsen BK:1038/2013/ GENERALPLAN FÖR VINDKRAFTSOMRÅDE; STORBÖTET Tekniska nämnden Staden (SFM ) har med anledning av privata initiativ beslutat att generalplaner för två separata vindkraftsparker skall uppgöras, det ena projektområdet är beläget i Pensala och det andra i Monå. Det aktuella delgeneralplaneområdet i Pensala finns i anslutning till Storbötet, söder om bosättningen. Markområdet ingår huvudsakligen som ett vindkraftsområde i landskapsplanens etapplan 2, förnyelsebara energikällor i Österbotten. Vindkraftsprojektet berör även områden i Vörå kommun. Enligt stadens planläggningsbeslut skall sökanden stå för samtliga kostnader som uppstår med anledning av vindkraftsprojektet, såsom planläggnings-, utredningsoch genomförandekostnader. För projektet anlitas FCG som planläggningskonsult. Vörå kommun anlitar samma konsult och Vörå har skött om upphandlingen. Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY, södra Österbotten) har separat meddelat om inledande av en miljökonsekvensbedömningsprocess för detta vindkraftsprojekt (MKB-program). I MKB-anhållan har man utgått från att det på hela projektområdet kan uppföras högst 32 vindkraftverk. Projektansvarig är PROKON Wind Energy Finland och områdets areal inom Nykarleby är ca 1460 ha. I projektet undersöks i alt. 1 om max. 25 kraftverk (3 MW) kan uppföras på Nykarlebys område. Planprojektet har kort beskrivits i stadens planläggningsöversikt för år Delgeneralplanen skall stöda sig på det av Österbottens förbund presenterade etapplaneförslaget och tillhörande utredningar samt utredningarna i den påbörjade MKBprocessen. I plane- och MKB-projektet skall även reserveringar för elöverföringen till det befintliga elnätet granskas (alt. A, B och C). Projektet genomförs med stöd av MKB-programmet och det av FCG uppgjorda preliminära programmet för deltagande och bedömning (PDB). Ett första samråd för myndigheter skall hållas. PDB-handlingarna rättas och kompletteras efter myndigheternas eller intressenternas påpekanden. Tidtabellen är preliminär och uppdateras vartefter projektet framskrider.

17 Stadsstyrelsen Ten 128 GEO: Föreslås att tekniska nämnden besluter att intressenter och myndigheter meddelas angående delgeneralplaneprojektet samt att detta genomförs enligt det av FCG uppgjorda programmet för deltagande och bedömning. Beslutet delges stadsstyrelsen och BK för verkställighet. Protokollsanteckning: Anneli Häggblom anmälde jäv och avlägsnade sig under behandlingen av ärendet. Godkändes enligt stadsgeodetens förslag. Sst 305 SD: Antecknas för kännedom.

18 Stadsstyrelsen CK:1042/2012/ MUDDRING I HÄSTBÅDAFJÄRDEN; UTLÅTANDE Stadsstyrelsen Bilaga 1/244 L. Wärn och T. Nygård har hos Regionförvaltningsverket (AVI, Västra och Inre Finland) anhållit om tillstånd för muddring av stranden i Hästbådafjärden. Enligt anhållan avses stranden muddras på bägge sidorna om en farled. Ansökan gäller tillstånd enligt vattenlagen för åtgärder i Soklot bys vattenområde nr Mera detaljerade uppgifter om ärendet framgår ur handlingarna. BK:s utlåtande: Den aktuella anhållan berör det ovan nämnda vattenområdet samt sökandenas invid varande markområden. När anhållan anhängiggjordes så utgjorde markområdena arealbestämda områden av fastigheten Grossön RNr 4:77 i Soklot by. Under tiden för ärendets handläggning har lantmäteriverket genom styckningsförrättning bildat sökandenas fastigheter, RNr 4:121 och RNr 4:122. Hela närområdet vid Hästbådafjärden berörs av en stranddelgeneralplan med rättsverkan, generalplan för havsnära byar i Nykarleby (godkänd av SFM och fastställd av HFD ). Enligt gjorda reserveringar i delgeneralplanen har det berörda området utvisats även för annan markanvändning än de ovannämnda fritidsbyggnadsplatserna (RA). Intill och framför byggnadsplatserna finns ett omfattande jord- och skogsbruksområde med särskilda miljövärden (MY). I planen har intagits en särskild bestämmelse att för åtgärder som inverkar på landskapet eller natur- och miljövärden så skall ansökas om tillstånd för miljöåtgärder (MBL 128 ). Byggnadskontoret (BK) har med anledning av anhållan och begäran om utlåtande förrättat terrängsyn på området Vi terrängsynen konstaterades att rätt betydande ingrepp har utförts i landskapet. Ingreppen har utförts på ett flertal ställen på det vidsträckta området. Vid granskningen av ärendet är det svårt att bedöma omfattningen och den totala inverkan av åtgärderna, eftersom situationsplanen är bristfällig och vilken följaktligen borde kompletteras. På området har utförts avverknings-, grävnings- och schaktningsarbeten, varav endast en del tillhör till det påbörjade byggandet på den ena byggplatsen. Därtill

19 Stadsstyrelsen Sst 244 Sst 306 har inletts byggande av en betydande stensättning mot stranden. För dessa åtgärder skulle åtminstone ha krävts tillstånd för miljöåtgärder enligt MBL 128. MY-området och dess funktion kan dock i efterskott till behövliga delar återställas och formas för den i planen avsedda funktionen, bl.a. med måttlig utfyllnad och områdesvis återplantering av naturliga trädslag. Ärendet handläggs då även av miljö- och byggnadsnämnden (MBN). Eftersom den bifogade situationsplanen (BI/YI, dat ) är bristfällig så anser BK att det är synnerligen svårt att bedöma huruvida massorna kommer att rymmas på byggplatserna. Ifall tillstånd för muddringen beviljas så bör fyllnadsmassorna placeras på ett naturligt sätt i landskapet och eventuellt överblivna massor borttransporteras från området. Trots utförda ingrepp och brister i ärendets utförande så anser BK att själva muddringsåtgärden kan utföras. Med nödiga tillstånd från både AVI och MBN så bör dock placeringen av massorna, återställande av landskapsingreppen och eventuellt kvarhållande av den onaturliga stensättningen mot stranden avgöras. För att landskapsingreppen skall slutgiltigt kunna bedömas så bör mätningar utföras på området och objekten/förändringarna tillsammans med byggplatserna och MY-området utmärkas tydligt på situationsplanen. SD: Stadsstyrelsen föreslår på basen av byggnadskontorets utlåtande förorda ansökan. Beslutet meddelas regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket har den beviljat Tobias Nygård, Lenita Wärn- Broman och Tom Broman tillstånd att muddra totalt m 3 massor vid strand i Hästbådafjärden i det samfällda vattenområdet i Nykarleby stad och att deponera muddringsmassorna på land. Projektet ska genomföras i enlighet med ansökan och huvudritningarna 1 (nuläget) och 3 (slutläget) som bifogats ansökan. Beslutet har delgetts MBN. SD: Antecknas för kännedom.

20 Stadsstyrelsen CK:1404/2012/ GEMENSAM NÄMND FÖR AVFALLSHANTERINGSÄRENDEN (ÖSTERBOTTENS AVFALLSNÄMND); VAL AV MEDLEM OCH ERSÄTTARE Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Sst 370 Sfm 28 Sst 44 Sst 307 Bilaga 1/307 Enligt avtalet om den gemensamma avfallshanteringen inom Ekorosks verksamhetsområde bör kommunen utse en medlem och en personlig ersättare till den gemensamma nämnden. SD: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att en medlem och en personlig ersättare väljs till den gemensamma avfallshanteringsnämnden för mandatperioden Stadsfullmäktige valde följande medlem och personlig ersättare till gemensamma nämnden för avfallshantering för mandatperioden : ordinarie Mikael Eklund personlig ersättare Fredrik Backlund. SD: Beslutet meddelas de valda, avfallshanteringsnämnden samt införs i förteckningen över förtroendevalda. För att uppfylla jämställdhetslagens krav bör sju av medlemmarna i nämnden vara män och sex kvinnor eller omvänt. I nuläget har medlemskommunerna utsett endast tre kvinnor till ordinarie medlemmar och tre kvinnor till ersättare (bilaga). SD: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att en kvinna väljs som Nykarleby stads ersättare i nämnden.

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 25.03.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 117 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 166 118 Val av två protokolljusterare

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013

Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 09 2013 P R O T O K O L L 12.11.2013 Styrelsen 12.11.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 09/2013 Tid: 12.11.2013 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 2/2011. Sammanträdesdatum 7.2.2011. Organ Social- och omsorgsnämnden Nr 2/2011 Sammanträdestid Måndagen den kl. 19.00-19:55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlsson Nina-Marie x Grönlund Ragnvald x Holmström

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 9/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010. Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 12/2010 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdag den 2 december 2010 kl.18.30 19.20 på kommunkansliet i Sund Kommunkansliet i Sund GöteWiné,

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 4.3.2015 3/15 Sammanträdestid Onsdag 4.3.2015 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet X Höglund, Roger, ordförande, X Lindblom,

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Sammanträdesdatum 24.9.2014

Sammanträdesdatum 24.9.2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24.9.2014 Nr 8/2014 8/100 Sammanträdestid Onsdagen den 24.9.2014, kl. 19.00-20.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Enroth, Carl-Johan Takkula, Monica Byskata,

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011 Beslut Västra och Inre Finland Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010 Givet efter anslag 8.2.2011 ÄRENDE Förlängning av de i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 19/2004/2 föreskrivna tiderna för

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Sammanträdesdatum: 06.02.2013 Nr: 1 Paragrafer: 1-9 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 6 februari 2013 kl. 19.00-20.10 Annsofi Joelsson, kommunfullmäktiges

Läs mer

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30

Måndagen den 25.11.2013 kl. 18.30 Nr 11/2013 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Linde Guy, ordf. x Söderholm Mikael, vice ordf. - Areschoug Owe - Danielsson Peter x Fagerström Tove x Mörn

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 106 SN 107 SN 108 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet SN 109 Budget 2015 SN 110 SN

Läs mer

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter

75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter 106/2013 75 Rapport om enkäten beträffande helsingforsförsamlingarnas förtroendevaldas påverkningsmöjligheter Beslutsförslag Gemensamma kyrkofullmäktige antecknar rapporten om helsingforsförsamlingarnas

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-21:40 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 99 SN 100 SN 101 SN 102 SN 103 SN 104 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val

Läs mer

givet efter anslag 9.8.2012

givet efter anslag 9.8.2012 STADEN JAKOBSTAD MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN BESLUT givet efter anslag 9.8.2012 ÄRENDE Beslut gällande ansökan om marktäkt enligt 4 marktäktslagen (555/1981)samt ansökan om att inleda verksamheten innan

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 6/2009. Sammanträdesdatum 21.4.2009. Organ Kommunstyrelsen Nr 6/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Fagerholm Thommy, ordf. x Lindgrén Jan, viceordf. x Ahlqvist Annika x Fagerholm-Sjöblom Silvana

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.11.2014 Nr: 11 Paragrafer: 137-146 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 november 2014 kl. 19.00-21.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.05.2010 4/10 Sammanträdestid Tisdagen den 18 maj 2010, klockan 19.30-21.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00

KALLELSE 22.9.2015. Tisdagen den 22.9.2015 kl.19.00 SKOLNÄMNDEN KALLELSE Nr 4 Tid Tisdagen den kl.19.00 Plats Geta skola Ärenden: Innehåll 21 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 3 22 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 3 23 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 02.12.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 375 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 639 376 Val av två protokolljusterare

Läs mer

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror

- Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald x Lindström Henry x Lundberg Bror Nr 1/2009 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19.00-20:00 Sammanträdesplats Beslutande kommunkansli - Blomroos Gunilla, ordf. x Salmén Jan, vice ordf. - Carlson Nina-Marie - Eliasson Eivor x Grönlund Ragnvald

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING OMRÅDET ÖSTER OM RÄVFARMSVÄGEN PLANOMRÅDE FÖR DETALJPLANEARBETET Initiativet har gjorts av Karleby stad. Arbetet

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll

INNEHÅLLSFÖRTECKNING. TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll i INNEHÅLLSFÖRTECKNING TEKN, 2015-03-04 18:00, Protokoll -1 Närvarande... 1 7 Sammanträdets laglighet och beslutförhet... 2 8 Val av protokolljusterare... 3 9 Fastställande av dispositionsplan för år 2015...

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

Geta kommun, beslutsprotokoll

Geta kommun, beslutsprotokoll Byggnadsnämnden, sammanträde nr 1/2015, 27.01.2015 PROTOKOLL Tid och plats Tisdagen den 27 januari 2015 kl. 19:00- Kommunkansliet i Geta (vid Furulund), Vestergeta, Geta Närv. Beslutande Yngve Österlund,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10. Frånvarande: Martin Staf Sammanträdesdatum: 15.06.2011 Nr: 6 Paragrafer: 70-86 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 15 juni 2011 kl. 19.00-20.10 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 18.03.2014 2/14 Sammanträdestid Tisdagen den 18.03.2014, klockan 18.30-20.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1

Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 PROTOKOLLSIDA Organ Sammanträdesdatum Blad Landsbygdsnämnden 2 / 2009 12.3.2009 1 Sammanträdestid Torsdagen den 12 mars 2009 kl. 18.00-19.00 Sammanträdesplats Villa Lande, Kimito Beslutande X Stenman Mona

Läs mer

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012

Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 07 2012 P R O T O K O L L 28.8.2012 Styrelsen 28.8.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 7/2012 Tid: 28.8.2012 kl. 16.00 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012

KALLELSESIDA Utfärdat 19.11.2012 KALLELSESIDA Utfärdat 6/63 Sammanträdestid Måndagen den 19 november 2012, kl. 10.00 Sammanträdesplats Kronoby Folkhögskola Ärendets nummer Ärende 51. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 52. PROTOKOLLJUSTERING 53.

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 19.12.2012 19/12 Sammanträdestid Onsdag 19.12.2012 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande -

Läs mer

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014

Organ Nr Datum Sida NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 NÄRINGSLIVSNÄMNDEN 27-35 01.10.2014 1 Sammanträdestid: 18.30-20.40 Sammanträdesplats: Sammanträdesrummet, Kumlinge kommunkansli ande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Désirée Johansson, ordf. Agneta

Läs mer

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området.

Detaljplanebeskrivning: Bilaga 53 B. Staden Jakobstad äger all mark på området. UPPGÖRANDE AV DETALJPLAN FÖR STADSDEL 7 KITTHOLMEN, INNEHÅL- LANDE CAMPINGOMRÅDE, SMÅBÅTSHAMN, OMRÅDE FÖR BAD- STRAND OCH -REKREATION SAMT VATTEN- OCH GATUOMRÅDEN Detaljplanekarta: Bilaga 53 A Detaljplanebeskrivning:

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 13.03.2014 18. Sammanträdestid: Torsdagen 13.03.2014, kl. 10.00-11.40. Vanha Paukku, Lapua

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 13.03.2014 18. Sammanträdestid: Torsdagen 13.03.2014, kl. 10.00-11.40. Vanha Paukku, Lapua 13.03.2014 18 Sammanträdestid: Torsdagen 13.03.2014, kl. 10.00-11.40 Sammanträdesplats: Vanha Paukku, Lapua Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde

3.12.2007 OM 3/58/2007. Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde JUSTITIEMINISTERIET 3.12.2007 OM 3/58/2007 Till miljöministeriet och ämbetsverk inom dess förvaltningsområde REKOMMENDATION OM TILLÄMPNINGEN AV SPRÅKLAGEN I ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN OCH VATTENLAGEN

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 3.9.2009 4/09 Sammanträdestid Torsdag 3.9.2009, kl. 19.00 Beslutande, sammanträdesrummet x Mattsson, Lars-Åke, ordförande - Danielsson,

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 8/2010. Sammanträdesdatum 26.8.2010. Organ Tekniska nämnden Nr 8/2010 Sammanträdestid Torsdagen den kl 19.00-21.55 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Karlsson Henning, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd - Fagerström Yvonne x Jansson

Läs mer

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.

Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014. Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet. Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03. Landskapsfullmäktige 10 10.06.2014 Nylands förbunds bokslut 2013; godkännande av bokslutet Landskapsfullmäktige 10 69/00.00.03.00/2014 Landskapsstyrelsen 10.3.2014 17 Enligt 68 i kommunallagen skall bokslutet

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN 110-116 24.09.2013 1 Sammanträdestid: 19.45-20.20 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Kumlinge Beslutande: Ordinarie: Mia Hanström,ordförande Tommy Pettersson, viceordf. Åke Sundman Satu

Läs mer

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad.

Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 1(7) VASA SJUKVÅRDSDISTRIKT 1.1.2012 GRUNDAVTAL 1 KAPITLET SAMKOMMUNEN 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Vasa sjukvårdsdistrikt samkommun och dess hemort är Vasa stad. 2 Uppgifter Samkommunen har

Läs mer

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015

Lemland-Lumparlands församling Kyrkoråd 6/2015 PROTOKOLL 2.9.2015 1 / 11 Sammanträdestid: Onsdagen den 2.9 2015 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Församlingshemmet Birgittagården, Lemland Ärendets nr 1. 64 Sammanträdets öppnande 2. 65 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13)

SKOLNÄMNDEN 30.04.2015 möte 3/2015 1(13) 1(13) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 5 maj 2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina

Läs mer

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman

PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING. Lantmätare Ab Öhman PARGAS ÄNDRING AV DELGENERALPLANEN FÖR KORPO SÖDRA SKÄRGÅRD BJÖRKÖ-ÅNSÖREN PLANBESKRIVNING Lantmätare Ab Öhman BEHANDLINGSSKEDEN Meddelande om inledande av planläggning kungjorts i Pargas Kungörelser 29.1.2015

Läs mer

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare

PROTOKOLLSIDA. Organ nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015. Göte Winè Susann Peltonen ordförande sekreterare SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA nr Sida Gemensam socialnämnd 3/2015 Sammanträdestid Sammanträdeslokal Närvarande Torsdagen den 4 juni 2015 kl.18.30-20.16 Kommunkansliet i Vårdö Göte Winé, ordförande Sarah Ahlbäck

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 3/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 april 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1

K.f De Gamlas Hem. Förbundsfullmäktige sammanträde 07.06 2010. Kl. 16.00. K.f för De Gamlas Hem SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sida 1 Sida 1 K.f De Gamlas Hem sammanträde Kl. 16.00 Sida 2 DATUM PLATS De Gamlas Hem 1. Sammanträdets öppnande...4 2. Sammanträdets laglighet och beslutförhet...5 3. Val av ordförande och viceordförande för

Läs mer

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010

PROTOKOLL. Samkommunstämman 3.11.2010 PROTOKOLL Samkommunstämman 3.11.21 Samkommunstämman 3.11.21 s. 2 Föredragningslista Tid: 3.11.21 kl 17. Plats: Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Haiko Ärenden som skall behandlas 1 ÖPPNANDE AV SAMKOMMUNSTÄMMAN

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 8/2014 Sammanträdestid: Torsdagen den 4 september 2014 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende:

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00-22:00 Sammanträdesplats Kommunkansli SN 113 SN 114 SN 115 SN 116 SN 117 SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse

Läs mer

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012

Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011, förändring 7 3 mom den 25.9.2012 jsm dnr 1541/481/2012 5.11.2012 ARBETSORDNING FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA Ikraft från den 1.1.2012 tillsvidare Behandlad vid Finlands viltcentrals styrelsemöte den 18.11.2011 Jsm faststäldt den, den 30.12.2011 jsm dnr 768/424/2011,

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 73 Kallelse och beslutförhet SN 74 Val av protokolljusterare, tid och plats

Läs mer

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43

BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD PLANLÄGGNINGSTJÄNSTER BESKRIVNING AV DETALJPLANEÄNDRING TOMT 14 I KVARTER 1, EN DEL AV KEMIRAVÄGEN OCH EN DEL AV OUTOKUMPUVÄGEN I STADSDEL 43 PLANOMRÅDE 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013

Organ Nr Datum Sida BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 BILDNINGSNÄMNDEN 13-22 02.04.2013 1 Sammanträdestid: 19.45- Sammanträdesplats: Skolans högstadium Beslutande: Ordinarie: Ersättare i kallelseordning: Markku Lahtinen, ordförande Annika Fredriksen, vice

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09

TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 TENALA FÖRSAMLING PROTOKOLL Nr 4/09 Sammanträdesdatum Blad FÖRSAMLINGSRÅDET 8.9.2009 1 Plats och klockslag Församlingshemmet kl. 18.00 Beslutande Övriga x Charlotta Andström, protokollförare - Christer

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 23 september 2015 1142/2015 Lag om revision inom den offentliga förvaltningen och ekonomin Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015 I enlighet

Läs mer

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 01.06.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00. Ärenden:

Innehåll KALLELSE SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN 01.06.2015 SUNDS KOMMUN. Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00. Ärenden: Tid SUNDS KOMMUN SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN KALLELSE 01.06.2015 Måndagen den 01.06.2015 kl.16.00 Nr 4 Plats Ärenden: Sunds skola Innehåll 33 Mötets laglighet och beslutförhet 3 34 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll

Utdrag ur Sammanträdesprotokoll 1 (1) Kommunstyrelsen Utdrag ur Sammanträdesprotokoll Sammanträde med Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Onsdag den 12 oktober 2011 Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal A 287, kl 13:30-14:34 Sekreterare

Läs mer

Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00 19.45 Kommungården

Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00 19.45 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 5 juni 2014 Byggnadstekniska nämnden 11.06.2014 83 100 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 11 juni 2014 kl. 19.00

Läs mer

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt.

RP 237/2014 rd. ska ändras. möjligt. RP 237/2014 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 4 i lagen om statens televisions- och radiofond och 351 i informationssamhällsbalken PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA

Läs mer

Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00. Kommungården i Föglö. Närvarande. Mari-Anne Jansson, ordförande Stig Fellman, viceordförande

Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00. Kommungården i Föglö. Närvarande. Mari-Anne Jansson, ordförande Stig Fellman, viceordförande Sammanträdesdatum Nr Byggnads- och tekniska nämnden 11.05.2015 4 Sammanträdestid Måndag den 11.05.2015 kl. 18.00 19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Mari-Anne Jansson, ordförande

Läs mer

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009

KIMITOÖNS KOMMUN PROTOKOLL 5/2009 PROTOKOLL 5/2009 Organ Sammanträdesdatum Blad Omsorgsnämnden 5 / 2009 7.5.2009 1 Sammanträdestid: Torsdagen den 7 maj 2009 kl. 17.00 19.34 Sammanträdesplats: Hälsostationen i Dalsbruk, matsalen Beslutande:

Läs mer

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011.

KALLELSE 24.11.2011. Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i Godby den 18 november 2011. FINSTRÖMS KOMMUN SKOLNÄMNDEN KALLELSE 24.11.2011 Nr 7 Tid Torsdagen den 24.11.2011 kl.16.00 Plats Kommungården i Finström Ärenden: 72 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 73 PROTOKOLLJUSTERARE 74 FÖREDRAGNINGSLISTAN

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016

Esbo stad Protokoll 68. Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1. 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Fullmäktige 29.04.2013 Sida 1 / 1 3921/02.08.00/2012 Revisionsnämnden 9 21.3.2013 68 Upphandling av revision av offentlig förvaltning och ekonomi räkenskapsåren 2013 2016 Beredning och upplysningar: Virpi

Läs mer

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369).

landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag (2006:369). 9 kap. Revision Val av revisorer 1 Under de år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall nyvalda fullmäktige välja revisorer för granskning av verksamheten under de fyra följande åren. Lag

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 26.10.2011 16/11 Sammanträdestid 26.10.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 21.12.2011 Nr: 9 Paragrafer: 62-72 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 21 december 2011 kl. 19.00-22.05 Raija-Liisa Eklöw,

Läs mer

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN

BRÄNDÖ KOMMUN NÄRINGS- OCH UTVECKLINGSNÄMNDEN 1 BRÄNDÖ KOMMUN KALLELSESIDA Sammanträdestid:, kl.18.00. Sammanträdesplats: kommunkansliet, Åva. 17. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET. 18. PROTOKOLLJUSTERARE. 19. GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA 14-22 Sida 1 /10 Sammanträdestid Tosdag 21.03.2013 kl. 19:45-21:05 Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Kommunkansliet Ersättare: x Stefan Sundman, ordförande 1. Dan Schåman x Berit

Läs mer