NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/2013 1"

Transkript

1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/ Stadsstyrelsen Tid Måndag kl Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 299 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare Utlåtande angående ansökan om miljötillstånd i Socklot; Eriksson Marktäktsärende; Nystedts Gräv Ab, Nykarleby Utlåtande över detaljplaneförslag för handelsområde i Kauhava 494 Alahärmä delområdescentrum Generalplan för vindkraftsområde; Sandbacka Generalplan för vindkraftsområde; Storbötet Muddring i Hästbådafjärden; Utlåtande Gemensam nämnd för avfallshanteringsärenden (Österbottens 502 avfallsnämnd); Val av medlem och ersättare Utlåtande över Österbottens räddningsväsendes servicenivåbeslutsutkast för åren Utlåtande gällande lagen om ordnandet av social- och hälsovården Upptagande av lån Förfrågan; Jeppo Ungdomsorkesters musiklekskola Bemötande av besvär: Beviljande av ansvarsfrihet för år 2010; Leif Häggblom 509 Protokollet framlagt till påseende Tid och plats Fredagen den i Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ordförande JAN-ERIK HÖGDAHL Jan-Erik Högdahl

2 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/ Stadsstyrelsen 313 Anmälningsärenden 512 Tilläggsärenden: 314 Normens skola; verksamhetsmiljö Undantag; Hending 514 Protokollet framlagt till påseende Tid och plats Fredagen den i Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Ordförande JAN-ERIK HÖGDAHL Jan-Erik Högdahl

3 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 16/ Stadsstyrelsen Tid Måndag kl Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Högdahl Jan-Erik, ordförande Beslutande Granlund Vald-Erik Holmberg Marika Kass Mathias Lawast Sören Linqvist Rita Näs Greta Palm Maria, viceordförande Rögård Nils-Erik Sjöberg Stefan, ersättare för R Ingman Frånvarande Övriga deltagande Ingman Ronny Kronqvist Bo, stadsfullmäktiges ordförande Frostdahl Roger, stadsfullmäktiges II viceordförande Willman Gösta, stadsdirektör och föredragande Knuts Tomas, stadssekreterare, prot.förare Lillbacka Gunilla, kamrer, sakkunnig, 310, kl Paragrafer Underskrifter Ordförande Protokollförare Jan-Erik Högdahl Tomas Knuts Protokolljustering Tid och plats Underskrifter Sören Lawast Rita Linqvist Framlagt till allmänhetens Påseende Tid och plats Fredagen den i Ämbetshuset Topeliusesplanaden 7, Nykarleby Bestyrker Gunilla Widman, vik. byråsekreterare

4 Stadsstyrelsen CK:1/2013/ SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET Sst 299 Ordförande öppnar sammanträdet samt konstaterar huruvida stadsstyrelsen är lagligt sammankallad och beslutför. Sammanträdet konstaterades vara i laga ordning sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande ledamöter även beslutfört. CK:2/2013/ VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE Sst 300 I tur att justera protokollet är ledamöterna Sören Lawast och Rita Linqvist. (Följande i tur är Greta Näs och Maria Palm.) SD: Stadsstyrelsen torde utse de i tur varande ledamöterna att justera protokollet från sammanträdet. Till protokolljusterare utsågs ledamöterna Sören Lawast och Rita Linqvist. Protokollet justeras på stadskansliet torsdag kl

5 Stadsstyrelsen BK:838/2013/ UTLÅTANDE ANGÅENDE ANSÖKAN OM MILJÖTILLSTÅND I SOCKLOT; ERIKSSON Bilaga 1/301 T. Eriksson har hos MBN anhållit om miljötillstånd för ny farmverksamhet i närheten av Gråsövägen i Soklot. Miljötillståndsansökan gäller ett område på fastigheten Fox RNr 15:71 i Soklot by och utlåtande har inbegärts av stadsstyrelsen. Ärendet har kungjorts och staden/mbn skall fatta beslut i ärendet. Ansökan gäller för hållande av 256 rävavelshonor med valpar, eller totalt 1792 rävar. Under tiden för hörandet har SHV/hälsoinspektionen avgett utlåtande i ärendet. Skriftliga anmärk-ningar har inkommit av intressenter och markägare. På byggplatsen skulle enligt anhållan uppföras 4 st nya skugghus och deras totala längd utgör drygt 560 lm. Mera detaljerade uppgifter om den planerade anläggningen och dess gödselhantering framgår ur handlingarna. BK:s utlåtande: Det ansökta farmprojektet finns i närheten av bosättningen vid Gråsören. Området finns mellan gårdsgruppen Åminne och bosättningen Soklot-bycentrum. Permanent bosättning i flera gårdsgrupper och de bildar tillsammans en gles bebyggelsestruktur. Byggnationen finns nästan i samtliga väderstreck. För byområdet och den fastighet som ansökan gäller finns en godkänd delgeneralplan med rättsverkan (GP nr 18, SFM /HFD ), generalplan för havsnära byar i Nykarleby. Både den fasta bebyggelsen och närliggande pälsfarmer omfattas av delgeneralplanen. Söder om det område som ansökan gäller finns däremot en delgeneralplan utan rättsverkan (Gp nr 6, SFM ). Den planerade anläggningens (pälsdjursfarmen) byggande sker med stöd av en separat tillståndsprocess och då bör planerade markanvändningen i närområdet granskas/ beaktas. I samband med projekteringen bör man bedöma konsekvenserna för både miljön och näromgivningen. Den planerade pälsfarmen avses placeras på ett delområde av fastigheten Fox RNr 15:71. Skugghusen föreslås placeras ca 15 m från fastighetens norra gräns och ca 28 m från dess östra gräns. Anläggningen gränsar till befintliga farmområden i väster och söder. I delgeneralplanen har närliggande markområden reserverats för jord och jord- och skogsbruk (MT, M) samt fristående småhusboende (AO). Småhusboendet har

6 Stadsstyrelsen Sst 301 dock utvisats med ett index (-1), område för fristående småhus inom skyddszon för djurstall eller pälsfarm. De befintliga pälsfarmerna och området som ansökan gäller har utvisats med ME-beteckning (pälsdjursfarmområde). I närheten av området finns även stadens farmområde på fastigheten RNr 16:4. Byggnadskontoret (BK) anser såsom tidigare att miljöpåverkan främst bör bedömas av miljö- och byggnadsnämnden. Anläggningens influensområde kommer dock tillsammans med de övriga farmanläggningarna att sträcka sig till den närliggande bosättningen/småhusbebyggelsen. Kortaste avståndet från den planerade farmanläggningen till en enskild bostad är knappt 300 m. Avståndet till skolan är ca 1,7 km och ca 1 km till de befintliga fritidstomterna i nordväst. Avståndet mellan stadens farmområde och fastigheten RNr 15:71 är ca 700 m. Det befintliga omfattande farmområdet vid Grossören har en inverkan på bosättningen och den planerade markanvändningen. I nuläget fungerar befintliga skogsområden som buffertar mellan farmorådet och bosättningen. Ifall farmområdet ytterligare byggs ut så kommer områdets buffert-egenskaper att försvagas. Detta sker i den takt som skogsavverkningarna utförs och samtidigt kommer miljöpåverkan att öka. BK har i samband med granskningen av annat ärende kommit fram till att för farmområden som saknar bindande detaljplan så borde buffertzoner beaktas i tillståndsvillkoren. I områdenas kantzoner borde finnas ett trädbestånd som lämnas kvar eller alternativt planteras. Kantzonens bredd borde stå i relation till anläggningens storlek och geografiska läge. BK har vid granskningen av ärendet inte funnit några hinder ur markanvändningssynpunkt för en nyetablering på det ansökta området. Området har utvisats som farmområde i delgeneralplanen (GP nr 18), generalplan för havsnära byar. SD: Stadsstyrelsen omfattar BK:s utlåtande och förordar T.Erikssons ansökan om miljötillstånd. Beslutet meddelas MBN.

7 Stadsstyrelsen BK:522/2013/ MARKTÄKTSÄRENDE; NYSTEDTS GRÄV AB, NYKARLEBY Miljö- och byggnadsnämnden Bilaga 1/302 ÄRENDE Tillståndsansökan för utvidgning av en befintlig marktäkt. På området kommer att tas bergmaterial och sten. Verksamheten är tillståndspliktig enligt MarktäktsL 4. SÖKANDE Nystedts Gräv Ab, Jussilavägen 534, Munsala Kontaktperson Mathias Nystedt, Jussilavägen 534, Munsala. Tel TÄKTOMRÅDE Läge Verksamheten är förlagd till lägenhet Rödberget 3:64 i Kyrkoby by, Nykarleby stad. Sökanden är ägare till marken. På området förekommer inga fornlämningar, skyddsområden och andra naturtyper eller naturvärden som omnämns i Marktäktslagens 3. Täktområdet befinner sig inte på eller i omedelbar närhet till viktigt grundvattenområde. Området är enligt Delgeneralplanen för Centrum, godkänd av fullmäktige , utmärkt som M- Jord- och skogsbruksområde. Delgeneralplanen saknar rättslig verkan. Tidigare tillstånd. Stadsstyrelsen i Nykarleby har , 98 beviljat marktäktstillstånd för brytning av m 3 berg på området. En ansökan om miljötillstånd har inlämnats till miljö- och byggnadsnämnden i Nykarleby parallellt med denna marktäktsansökan. Areal och mängder Fastigheten Rödberget R:Nr 3:64 är 6,026 ha. Last- och lagerplanen är 1,14 ha, det tidigare tagningsområdet 1,74 ha och det nu ansökta tagningsområdet är 1,3 ha. Sammanlagt har hela täktområdet en areal på 4,18 ha. Tillstånd söks för tagan-

8 Stadsstyrelsen de av totalt f-m 3 (fast kubikmeter) under perioden Utvidgningen sker i riktning österut från det befintliga stenbrottet. Täktdjup Den befintliga markytan på tagningsområdet ligger på nivå +26,00 (N60). Marksubstans kommer att tas till nivån Således kommer det efter avslutad täktverksamhet att bildas ett 20 m djupt schakt. Grundvattenytans nivå är enligt marktäktsplanen +20,0, efter avslutad verksamhet blir vattendjupet i schaktet 14 m. Beskrivning Marktäkten ligger vid Rödberget ca 2 km söder om Nykarleby centrum. Marken runtom det befintliga stenbrottet består av impediment och växande tallskog. Området befinner sig 300 meter öster om Munsalavägen och gränsar till Vägaffärsverkets Stenbrott i norr. Stenbrottet har egen väganslutning till Munsalavägen. Närmaste bosättning finns längs bonskogsvägen 600 meter söder om täktområdet. Västerut finns bosättning i Bonäs på 1,7 km avstånd, österut finns bosättning i Jutas på 1,6 km avstånd. Till ansökan har bifogats en plan för hantering av utvinningsavfall, enligt planen kommer det inte att uppstå utvinningsavfall i samband med bergsbrottet. Under brytningen kommer det befintliga schaktet att hållas tomt på vatten och krossning av stenmaterial sker på botten av täkten. Vatten pumpas bort mekaniskt och leds till befintliga diken i täktområdets omgivning. Tömningen av täkten görs varsamt för att undvika erosionsproblem. Slutläge Efter avslutad täktverksamhet kommer bergsbrottets alla kanter att släntas i lutning 1:3 ner till 2 m djup under vattenytan. Mellan fastighetsrårna och slänten lämnas ett 30 m brett orört markområde. På den del av täkten som brutits från tidigare kommer slänten att börja 12 m från rån på norra kanten. Efter avslutad verksamhet kommer täkten att fyllas med naturligt yt- och grundvatten och en 3 ha stor vattenbassäng kommer att bildas. I Bassängens sydöstra hörn kommer vattennivån att regleras genom naturlig avrinning till befintliga diken. BEHANDLING AV ÄRENDET Kungörelse

9 Stadsstyrelsen Tillståndsansökan har kungjorts under tiden på Nykarleby stads anslagstavla. Rågrannar och övriga som antas kunna påverkas av verksamheten har kungjorts med enskilt brev. Under samma tid har även miljötillståndsansökan för samma verksamhet kungjorts. Anmärkningar Inga skriftliga anmärkningar har inkommit under kungörelsetiden. Utlåtanden Inga utlåtanden har begärts med anledning av marktäktsansökan. Inspektion Täktområdet inspekterades av miljövårdssekreterare M. Backman och projektsekreterare J. Wikström. Vid inspektionstillfället representerades sökanden av Göran Nystedt. FÖRSLAG TILL MARKTÄKTSTILLSTÅND Arbetsgruppen för marktäktsärenden (M. Backman, T. Isaksson) föreslår att Nystedt Gräv Ab beviljas marktäktstillstånd på fastighet Rödberget 3:64 i Kyrkoby by, Nykarleby stad i enlighet med till ansökan bifogad täktplan, förutsatt att nedannämnda villkor uppfylls och efterföljs. Tillståndsvillkor: 1. Tillstånd beviljas för 10 år och för tagande av totalt fast-m 3 stenmaterial. 2. Bergsbrottet avgränsas med godkänt, minst 160 cm högt skyddsstaket under verksamhetens gång. När täktverksamheten avslutas skall samtliga kanter släntas till lutning 1:3 ner till schaktets botten om det hålls torrt eller 2 meter under vattenytan ifall det vattenfylls. 3. Mellan fastighetsrårna och släntens början lämnas ett 30 m brett orört område. Längs den norra kanten där berg har brutits från tidigare kan slänten börja 12 m från rån, så som utmärkts på ritning ARK Kanter ovan vattenytan utjämnas och planteras med skog. Täktområdet i övrigt utjämnas även med jord, anpassas till omgivningen och planteras med skog. 4. Eftervårds- och släntningsarbetet av marktäkten ska utföras vartefter tagningen framskrider.

10 Stadsstyrelsen Täktområdet utmärks i terrängen innan tagningen inleds. Om inte tagnings- och täktområdet utmärks före täktverksamheten inletts, förbehåller sig byggnadskontoret i Nykarleby stad rätten att påla ut området mot betalning. 6. Eventuellt avledande av vatten från tagningsområdet skall utföras så att skada eller men på annans område eller egendom inte uppstår. Avledande av vatten får inte utföras så att erosionsskador på diken uppstår. Sprängning, krossning och transporter skall utföras så att skador på intilliggande fastigheters jordmån, grundvatten eller trädbestånd inte uppstår. Tillståndsinnehavaren skall vid behov också bekämpa uppkomst och spridning av damm från verksamheten och transporter till och från stenbrottet. 7. Sprängning och skutknackning får utförs vardagar mellan klockslagen Borrning får utföras vardagar mellan kl Krossning och siktning får utföras vardagar mellan kl Lastning och transport får utföras vardagar och lördagar kl Verksamhetsidkaren skall föra bok över när sprängning, skutknackning och krossning sker och vid behov uppvisa den för övervakande myndigheter. Under perioden bör sprängning inte utföras utan överenskommelse med pälsdjursuppfödare i omgivningen. 8. Renlighet och försiktighet bör iakttas vid verksamheten och hanteringen av oljeprodukter så att förorening av grundvattnet inte uppstår. Arbetsmaskinernas skick bör vara god och deras förvaringsplatser bör skyddas på ett ändamålsenligt sätt med täta underlag. Lagring av oljeprodukter och service av arbetsmaskiner bör ske på täta underlag. Organiska massor bör ej heller placeras så, att de kommer i kontakt med grundvatten. 9. Vid en eventuell olycka, där olja eller något annat för vattenkvaliteten skadligt ämne kommit i markgrunden måste saneringsåtgärder omedelbart vidtas samt räddningsverket informeras. 10.Tillståndshavaren skall årligen före utgången av januari månad meddela stadsstyrelsen mängd och art av substans som tagits. 11.Tillståndshavaren skall före utgången av tillståndstiden hos miljö- och byggnadsnämnden begära slutsyn. 12.Eventuell ansökan om förlängning av detta tillstånd skall skriftligen anhängiggöras hos stadsstyrelsen före tillståndstidens utgång. 13.Som säkerhet för eftervårdsarbetena krävs bankgaranti på Staden förbehåller sig rätten att granska och justera säkerheten vartannat år. 14. När detta marktäktstillstånd vinner laga kraft ersätter det tidigare tillstånd beviljat av stadsstyrelsen , 98.

11 Stadsstyrelsen Mbn 187 Sst 301 MVS: Miljö- och byggnadsnämnden föreslår för stadsstyrelsen att arbetsgruppens förslag omfattas. Godkändes enligt miljövårdssekreterarens förslag. SD: Stadsstyrelsen föreslås bevilja marktäktstillstånd i enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag. Beslutet meddelas den och delges sökanden, ELY-centralen, BK och MBN.

12 Stadsstyrelsen CK:1119/2013/ UTLÅTANDE ÖVER DETALJPLANEFÖRSLAG FÖR HANDELSOMRÅDE I KAUHAVA ALAHÄRMÄ DELOMRÅDESCENTRUM Bilaga 1/303 Kauhava stad har begärt utlåtande av Nykarleby stad över ett detaljplaneförslag. Detaljplanen gäller för projektering av nya handelsenheter i Alahärmä delområdescentrum. Omfattningen av planens verkningar är sådana att staden i egenskap av grannkommun utgör intressent. Planförslaget har varit framlagt till påseende under tiden Begäran om utlåtande sänts till Nykarleby i förslagsskedet efter framläggandet. Övriga intressenter har varit delaktiga redan i initialskedet. Byggnadskontoret (BK) har tagit del av de planehandlingar som sänts till staden. Planens konsekvenser har främst granskats utgående från det material som tillsänts staden. Planen har utarbetats med hjälp av konsult, Aluetekniikka Oy och DI M. Vähämäki har fungerat som planerare. Förslaget omfattar ett befintligt detaljplanområde norr om Halpa-Hallis butik och detaljplanen stöder sig på kommunens strategiska plan (tulevaisuusmalli) samt gjorda kommersiella utredningar. I den gällande detaljplanen har största delen av området reserverats för verksamhetsbyggnader (KTY) samt de befintliga affärstomterna KM-1 och KM-2. Med beteckningen KM utvisas kvartersområden för affärsbyggnader där en storhandelsenhet får placeras. I det nu uppgjorda detaljplaneförslaget har man eftersträvat en mera kommersiell inriktning för hela detaljplaneområdet. Delområden för småskaligt boende (AR, AO) ingår även i förslaget, i kvarteren 112 och 320. Området norrom Halpa-Hallis affärsbyggnad har utvisats med KMT-1 beteckning, och som ett eget kvarter trots att detta egentligen är en utvidgning av befintligt kvarter 319. Kvarteret reserveras för affärs- och industribyggnader där man får placera en storhandelsenhet. På området får även placeras försäljningsutrymmen för handel med specialvaror eller utrymmeskrävande handel. Områdets östra del har utvisats med beteckningen KLT-1, kvartersområde för affärs- och servicebyggnader samt industribyggnader för icke miljöstörande verksamhet. Invid riksvägen i områdets västra del har man i kvarter 321 utvisat en ny storhandelsenhet med beteckningen KM-4. I affärskvarteret får placeras en en enhet för dagligvaruhandel vars totala våningsyta inte får överskrida m 2 (k-

13 Stadsstyrelsen Sst 303 m2). Den totala byggrätten i affärskvarter 321 har uppgetts vara ca m 2. Även detta kvarter hör egentligen ihop med grannkvarteret 322. BK har granskat planförslaget, inkl. beskrivningen och program för deltagande och bedömning. I beskrivningen ingår en trafikteknisk studie och en ytlig bedömning av de verkningar planen bedöms få (konsekvenser). BK har vid granskningen av planförslaget främst analyserat konsekvenserna ur Nykarleby perspektiv. Kvarteret för den nya stora handelsenheten ligger invid riksväg 19, i anslutning till Alahärmä kommundelscentrum och de befintliga handelsenheterna. Exploateringsgraden som är en problemställning av lokal natur följer den tidigare nivån. Beträffande företagets inverkan på handeln i Nykarleby är det helt klart att viss påverkan uppstår åtminstone på kommundelområdes nivå. I främsta hand får enheten inverkan på Jeppo-delområde. Detta har inte noterats i konsekvensbedömningen. Avståndet till Jeppo från den planerade stora detaljhandelsenheten är drygt 20 km. Detta torde leda till att åtminstone frekvensen på dagliga uppköp inte borde öka till den grad att verksamhetsförutsättningarna för butiken i Jeppo undermineras. Ett visst bortfall av kundbesök, med beaktande av volymer och omsättning bör dock tas med i kommande analyser. Den nya planerade storhandelsenheten i Alahärmä kan för delområden söderöver bli en konkurrent till enheterna i Nykarleby centrum. Handelsenheten som nu är aktuell i Nykarleby centrum kan dock utgöra en buffert som motverkar regional förskjutning av influensområden för handeln. Byggnadskontoret har trots en del brister i bedömningen inte konstaterat några sådana menliga konsekvenser i planförslaget att förslaget borde förkastas. BK föreslår att stadsstyrelsen inte motsätter sig det daterade detaljplaneförslaget över det centrala delområdet i Alahärmä gällande kvarteren SD: Stadsstyrelsen har inget att anmärka på i detaljplaneförslaget för handelsområdet. Beslutet meddelas Kauhava stad.

14 Stadsstyrelsen BK:1037/2013/ GENERALPLAN FÖR VINDKRAFTSOMRÅDE; SANDBACKA Tekniska nämnden Ten 127 Staden (SFM ) har med anledning av privata initiativ beslutat att generalplaner för två separata vindkraftsparker skall uppgöras, det ena projektområdet är beläget i Monå och det andra i Pensala. Det aktuella delgeneralplaneområdet i Monå finns vid Gunilack, mellan Monå, Harjux och Seiplax (i Vörå). Markområdet ingår huvudsakligen som ett vindkraftsområde i landskapsplanens etapplan 2, förnyelsebara energikällor i Österbotten. Vindkraftsprojektet berör även områden i Vörå kommun. Enligt stadens planläggningsbeslut skall sökanden stå för samtliga kostnader som uppstår med anledning av vindkraftsprojektet, såsom planläggnings-, utredningsoch genomförandekostnader. För projektet anlitas FCG som planläggningskonsult. Vörå kommun anlitar samma konsult och Vörå har skött om upphandlingen. Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY, södra Österbotten) har separat meddelat om inledande av en miljökonsekvensbedömningsprocess för detta vindkraftsprojekt (MKB-program). I MKB-anhållan har man utgått från att det på hela projektområdet kan uppföras högst 21 vindkraftverk. Projektansvarig är Svevind och områdets areal inom Nykarleby är ca 530 ha. I projektet undersöks i alt. 1 om max 17 kraftverk (3 MW) kan uppföras på Nykarlebys område. Planprojektet har kort beskrivits i stadens planläggningsöversikt för år Delgeneralplanen skall stöda sig på det av Österbottens förbund presenterade etapplaneförslaget och tillhörande utredningar samt utredningarna i den påbörjade MKBprocessen. I plane- och MKB-projektet skall även reserveringar för elöverföringen till det befintliga elnätet granskas. Projektet genomförs med stöd av MKB-programmet och det av FCG uppgjorda preliminära programmet för deltagande och bedömning (PDB). Ett första samråd för myndigheter skall hållas. PDB-handlingarna rättas och kompletteras efter myndigheternas eller intressenternas påpekanden. Tidtabellen är preliminär och uppdateras vartefter projektet framskrider. GEO: Föreslås att tekniska nämnden besluter att intressenter och myndigheter meddelas angående projektet samt att detta genomförs enligt det av FCG uppgjorda programmet för deltagande och bedömning. Beslutet delges stadsstyrelsen och BK för verkställighet.

15 Stadsstyrelsen Protokollsanteckning: Anneli Häggblom anmälde jäv och avlägsnade sig under behandlingen av ärendet. Godkändes enligt stadsgeodetens förslag. Sst 304 SD: Antecknas för kännedom.

16 Stadsstyrelsen BK:1038/2013/ GENERALPLAN FÖR VINDKRAFTSOMRÅDE; STORBÖTET Tekniska nämnden Staden (SFM ) har med anledning av privata initiativ beslutat att generalplaner för två separata vindkraftsparker skall uppgöras, det ena projektområdet är beläget i Pensala och det andra i Monå. Det aktuella delgeneralplaneområdet i Pensala finns i anslutning till Storbötet, söder om bosättningen. Markområdet ingår huvudsakligen som ett vindkraftsområde i landskapsplanens etapplan 2, förnyelsebara energikällor i Österbotten. Vindkraftsprojektet berör även områden i Vörå kommun. Enligt stadens planläggningsbeslut skall sökanden stå för samtliga kostnader som uppstår med anledning av vindkraftsprojektet, såsom planläggnings-, utredningsoch genomförandekostnader. För projektet anlitas FCG som planläggningskonsult. Vörå kommun anlitar samma konsult och Vörå har skött om upphandlingen. Närings-, trafik- och miljöcentralen (ELY, södra Österbotten) har separat meddelat om inledande av en miljökonsekvensbedömningsprocess för detta vindkraftsprojekt (MKB-program). I MKB-anhållan har man utgått från att det på hela projektområdet kan uppföras högst 32 vindkraftverk. Projektansvarig är PROKON Wind Energy Finland och områdets areal inom Nykarleby är ca 1460 ha. I projektet undersöks i alt. 1 om max. 25 kraftverk (3 MW) kan uppföras på Nykarlebys område. Planprojektet har kort beskrivits i stadens planläggningsöversikt för år Delgeneralplanen skall stöda sig på det av Österbottens förbund presenterade etapplaneförslaget och tillhörande utredningar samt utredningarna i den påbörjade MKBprocessen. I plane- och MKB-projektet skall även reserveringar för elöverföringen till det befintliga elnätet granskas (alt. A, B och C). Projektet genomförs med stöd av MKB-programmet och det av FCG uppgjorda preliminära programmet för deltagande och bedömning (PDB). Ett första samråd för myndigheter skall hållas. PDB-handlingarna rättas och kompletteras efter myndigheternas eller intressenternas påpekanden. Tidtabellen är preliminär och uppdateras vartefter projektet framskrider.

17 Stadsstyrelsen Ten 128 GEO: Föreslås att tekniska nämnden besluter att intressenter och myndigheter meddelas angående delgeneralplaneprojektet samt att detta genomförs enligt det av FCG uppgjorda programmet för deltagande och bedömning. Beslutet delges stadsstyrelsen och BK för verkställighet. Protokollsanteckning: Anneli Häggblom anmälde jäv och avlägsnade sig under behandlingen av ärendet. Godkändes enligt stadsgeodetens förslag. Sst 305 SD: Antecknas för kännedom.

18 Stadsstyrelsen CK:1042/2012/ MUDDRING I HÄSTBÅDAFJÄRDEN; UTLÅTANDE Stadsstyrelsen Bilaga 1/244 L. Wärn och T. Nygård har hos Regionförvaltningsverket (AVI, Västra och Inre Finland) anhållit om tillstånd för muddring av stranden i Hästbådafjärden. Enligt anhållan avses stranden muddras på bägge sidorna om en farled. Ansökan gäller tillstånd enligt vattenlagen för åtgärder i Soklot bys vattenområde nr Mera detaljerade uppgifter om ärendet framgår ur handlingarna. BK:s utlåtande: Den aktuella anhållan berör det ovan nämnda vattenområdet samt sökandenas invid varande markområden. När anhållan anhängiggjordes så utgjorde markområdena arealbestämda områden av fastigheten Grossön RNr 4:77 i Soklot by. Under tiden för ärendets handläggning har lantmäteriverket genom styckningsförrättning bildat sökandenas fastigheter, RNr 4:121 och RNr 4:122. Hela närområdet vid Hästbådafjärden berörs av en stranddelgeneralplan med rättsverkan, generalplan för havsnära byar i Nykarleby (godkänd av SFM och fastställd av HFD ). Enligt gjorda reserveringar i delgeneralplanen har det berörda området utvisats även för annan markanvändning än de ovannämnda fritidsbyggnadsplatserna (RA). Intill och framför byggnadsplatserna finns ett omfattande jord- och skogsbruksområde med särskilda miljövärden (MY). I planen har intagits en särskild bestämmelse att för åtgärder som inverkar på landskapet eller natur- och miljövärden så skall ansökas om tillstånd för miljöåtgärder (MBL 128 ). Byggnadskontoret (BK) har med anledning av anhållan och begäran om utlåtande förrättat terrängsyn på området Vi terrängsynen konstaterades att rätt betydande ingrepp har utförts i landskapet. Ingreppen har utförts på ett flertal ställen på det vidsträckta området. Vid granskningen av ärendet är det svårt att bedöma omfattningen och den totala inverkan av åtgärderna, eftersom situationsplanen är bristfällig och vilken följaktligen borde kompletteras. På området har utförts avverknings-, grävnings- och schaktningsarbeten, varav endast en del tillhör till det påbörjade byggandet på den ena byggplatsen. Därtill

19 Stadsstyrelsen Sst 244 Sst 306 har inletts byggande av en betydande stensättning mot stranden. För dessa åtgärder skulle åtminstone ha krävts tillstånd för miljöåtgärder enligt MBL 128. MY-området och dess funktion kan dock i efterskott till behövliga delar återställas och formas för den i planen avsedda funktionen, bl.a. med måttlig utfyllnad och områdesvis återplantering av naturliga trädslag. Ärendet handläggs då även av miljö- och byggnadsnämnden (MBN). Eftersom den bifogade situationsplanen (BI/YI, dat ) är bristfällig så anser BK att det är synnerligen svårt att bedöma huruvida massorna kommer att rymmas på byggplatserna. Ifall tillstånd för muddringen beviljas så bör fyllnadsmassorna placeras på ett naturligt sätt i landskapet och eventuellt överblivna massor borttransporteras från området. Trots utförda ingrepp och brister i ärendets utförande så anser BK att själva muddringsåtgärden kan utföras. Med nödiga tillstånd från både AVI och MBN så bör dock placeringen av massorna, återställande av landskapsingreppen och eventuellt kvarhållande av den onaturliga stensättningen mot stranden avgöras. För att landskapsingreppen skall slutgiltigt kunna bedömas så bör mätningar utföras på området och objekten/förändringarna tillsammans med byggplatserna och MY-området utmärkas tydligt på situationsplanen. SD: Stadsstyrelsen föreslår på basen av byggnadskontorets utlåtande förorda ansökan. Beslutet meddelas regionförvaltningsverket. Regionförvaltningsverket har den beviljat Tobias Nygård, Lenita Wärn- Broman och Tom Broman tillstånd att muddra totalt m 3 massor vid strand i Hästbådafjärden i det samfällda vattenområdet i Nykarleby stad och att deponera muddringsmassorna på land. Projektet ska genomföras i enlighet med ansökan och huvudritningarna 1 (nuläget) och 3 (slutläget) som bifogats ansökan. Beslutet har delgetts MBN. SD: Antecknas för kännedom.

20 Stadsstyrelsen CK:1404/2012/ GEMENSAM NÄMND FÖR AVFALLSHANTERINGSÄRENDEN (ÖSTERBOTTENS AVFALLSNÄMND); VAL AV MEDLEM OCH ERSÄTTARE Stadsstyrelsen Stadsfullmäktige Stadsstyrelsen Sst 370 Sfm 28 Sst 44 Sst 307 Bilaga 1/307 Enligt avtalet om den gemensamma avfallshanteringen inom Ekorosks verksamhetsområde bör kommunen utse en medlem och en personlig ersättare till den gemensamma nämnden. SD: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att en medlem och en personlig ersättare väljs till den gemensamma avfallshanteringsnämnden för mandatperioden Stadsfullmäktige valde följande medlem och personlig ersättare till gemensamma nämnden för avfallshantering för mandatperioden : ordinarie Mikael Eklund personlig ersättare Fredrik Backlund. SD: Beslutet meddelas de valda, avfallshanteringsnämnden samt införs i förteckningen över förtroendevalda. För att uppfylla jämställdhetslagens krav bör sju av medlemmarna i nämnden vara män och sex kvinnor eller omvänt. I nuläget har medlemskommunerna utsett endast tre kvinnor till ordinarie medlemmar och tre kvinnor till ersättare (bilaga). SD: Stadsstyrelsen föreslår för stadsfullmäktige att en kvinna väljs som Nykarleby stads ersättare i nämnden.

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 21/2016 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 05.12.2016 kl. 16.30 Plats Stadshuset Ärenden som skall behandlas Sida 317 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 517 318 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Sammanträdesdatum: 22.08.2012 Nr: 7 Paragrafer: 115-123 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 22 augusti 2012 kl. 19.00-20.05 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll. Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Sammanträdesdatum: 11.04.2012 Nr: 4 Paragrafer: 70-77 Plats och tid Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdag den 11 april 2012 kl.17.00-17.40 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens ordförande

Läs mer

49 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Affär med NKL-Partners, Fastighets Ab Ämbetshuset och HAB 94

49 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Affär med NKL-Partners, Fastighets Ab Ämbetshuset och HAB 94 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2015 91 Stadsfullmäktige Tid Torsdag 17.09.2015 kl. 19.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 49 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den Biblioteksnämnden Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 10.09 2014 Biblioteksnämnden 10.09.2014. - Sammanträdestid Torsdagen den 18 September kl. 18.00-19.30 Biblioteket Sammanträdesplats Ärendets

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KRONOBY KOMMUN. Nr 11/2014. Organ. Sammanträdesdatum Sida 11/221 KOMMUNSTYRELSEN. Kommungården SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2.6.2014 Nr 11/2014 11/221 Sammanträdestid Måndag 2.6.2014 kl. 15-15.30 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik, Sixten

Läs mer

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA

SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA SUNDS KOMMUN PROTOKOLLSIDA Nr Sida Kommunstyrelsen 13/2011 1 Sammanträdestid Tisdagen den 13.9.2011, kl.19.00-19.10 Sammanträdeslokal Brandstationen i Finby Närvarande Christer Mattsson, ordförande Ulla-Britt

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2016 63

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2016 63 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2016 63 Stadsstyrelsen Tid Måndag 08.02.2016 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 32 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 65 33 Val av två protokolljusterare

Läs mer

54 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan 103

54 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslistan 103 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2015 101 Stadsfullmäktige Tid Torsdag 05.11.2015 kl. 19.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 54 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57. 42 Val av protokolljusterare 57. 43 Godkännande av föredragningslista 57

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57. 42 Val av protokolljusterare 57. 43 Godkännande av föredragningslista 57 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2015 55 Köks- och städsektionen Tid Onsdag 7.10.2015kl. 14.00 Plats Ämbetshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, styrelserummat SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 16:15-17.35 Sammanträdesplats Beslutande Ulf Stenman, ordf. Åsa Björkman Bertil Grankulla Ulf Holgers Pia Kotanen, fr.o.m. 206 Carola Lassila Karita

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansliet SN 114 SN 115 SN 116 F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A Kallelse och beslutförhet Val av protokolljusterare,

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs

Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 21.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/ NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2016 103 Stadsstyrelsen Tid Måndag 07.03.2016 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 60 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 105 61 Val av två protokolljusterare

Läs mer

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge

PROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsen 4 / 2009 30.3.2009 1. I vice ordförande Kalevi Kallonen. II vice ordförande Jan Drugge PROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Blad 4 / 2009 30.3.2009 1 Sammanträdestid: Måndagen den 30 mars 2009 kl. 16.00 17.40 Sammanträdesplats: Kommunkansliet i Dalsbruk Beslutande: Mårten Nurmio ordförande

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45.

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 03.10.2014 71. Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45. 03.10.2014 71 Sammanträdestid: Fredagen 03.10.2014, kl. 10.30-11.45 Sammanträdesplats: Polaris i Edsevö Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

ÄmbetsEdu, Ämbetshuset. 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34. 26 Val av protokolljusterare 35. 27 Godkännande av föredragningslistan 36

ÄmbetsEdu, Ämbetshuset. 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34. 26 Val av protokolljusterare 35. 27 Godkännande av föredragningslistan 36 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2015 1 Köks- och städsektionen Tid 10.06.2015 kl. 13.00 Plats ÄmbetsEdu, Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 34 26 Val av

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE

ECKERÖ KOMMUN KOMMUNSTYRELSE SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Onsdagen den kl. 16:40 18.45 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A KS 205 KS 206 KS 207 KS 208 KS 209 KS 210 Kallelse och beslutförhet

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 21.01.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20. Kommungården i Bennäs 21.01.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 21.01.2015, kl. 13.00-14.20 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja ordförande.

Läs mer

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013

Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 10 2013 PROTOKOLL 12.12.2013 Styrelsen 12.12.2013 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2013 Tid: 12.12.2013 kl. 11.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.

AGENDA. FÖRBUNDSSTYRELSEN PROTOKOLL 2012-11-15 62 67 Kl 10.00-10.30. Förbundskansliet 8/2012. Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. AGENDA Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund. Tid: Torsdag 15 november 2012, kl 10.00-10.30 Plats: Förbundskansliet, Ålandsvägen 26 Kaffe serveras från kl 9.45. 62 Sammanträdets laglighet och

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.05.2014 5/14 Sammanträdestid Tisdagen den 27.05.2014, klockan 18.30-19.20 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården x Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Torsdagen den , kl LEMLANDS OCH LUMPARLANDS KOMMUNER Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nummer 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den, kl. 18.00 Sammanträdesplats Beslutande Föredragande Kommungården

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 28.1.2015 1 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 28.1.2015 kl 18:30 19:10 kommungården i Jomala

Läs mer

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016:

Kumlinge kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2016: 49-55 1 Sammanträdestid: Tisdagen 8 November kl 18:30 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande: Ordinarie: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson, viceordf. Jens

Läs mer

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs

Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs 05.05.2014 132 Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande Måndagen den 5 maj 2014, kl. 16.30 17.55. Kommungården, Bennäs Ersättare Sandberg, Henrik Lindfors, Ralf Back, Eivor Berger, Helena Björklund,

Läs mer

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid

HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 25.06.2015 Socialnämnden 02.07.2015 79-92 Sammanträdestid Torsdagen den 2 juli 2015 kl. 19.00 Kommungården Sammanträdesplats Ärendets -nummer

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Måndagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 118 SN 119 SN 120 SN 121 SN 122 SN 123 SN 124 SN 125 SN 126 SN 127 SN 128

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 17.4.2012 3/12 Sammanträdestid Tisdagen den 17.4. 2012, klockan 18.30-19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Leif Andersson,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 02.03.2011 Nr: 2 Paragrafer: 9-13 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 2 mars 2011 kl. 19.00-19.20 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul.

Besvärsmyndighet Ändring i besluten i 24, 27 och 30 kan sökas genom kommunalbesvär hos Helsingfors förvaltningsdomstul. Förbud att söka ändring BESVÄRSANVISNING (Kommunalbesvär) Eftersom besluten i 23, 25-26 och 28-29 endast gäller beredning eller verkställighet, kan kom munalbesvär inte anfö ras över besluten (KomL 91).

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 10.06.2015 1. Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 10.06.2015 1 Sammanträdestid: Onsdagen 10.06.2015, kl. 13.00 15:00 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs, tv-studion Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund,

Läs mer

Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby. 104 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare 153

Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby. 104 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare 153 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2016 1 Miljö- och byggnadsnämnden Tid Onsdag 21.09.2016 kl. 16.30 Plats Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 104 Sammanträdets laglighet

Läs mer

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE

Organ Nr Datum Sida KOMMUNFULLMÄKTIGE KOMMUNFULLMÄKTIGE 34-39 10.09.2014 1 Sammanträdestid: 18.30 19.10 Sammanträdesplats: Mötesrummet, kommunkansliet, Beslutande: Ordinarie ledamöter: Mats Perämaa, ordförande Mia Hanström,I viceordf. Ingrid

Läs mer

50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 71

50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 71 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2016 69 Köks- och städsektionen Tid Måndag 19.12.2016 kl. 14.00 Plats Stadshuset, Jöusan Ärenden som skall behandlas Sida 50 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 71 51 Val

Läs mer

Ärenden som skall behandlas. 66 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare 121

Ärenden som skall behandlas. 66 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare 121 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2016 1 Stadsfullmäktige Tid Torsdag 08.12.2016 kl. 13.00 Plats Stadshuset, Topeliusesplanaden 7 Ärenden som skall behandlas Sida 66 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 121

Läs mer

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa

Kommungården i Nääs. x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x Salmén Rosa Nr 22/2014 Sammanträdestid Måndagen den kl. 18.00-18.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Nääs x Karlsson Runar, ordf. x Fagerholm-Sjöblom Silvana, viceordf. x Hampf Berit x Lindblom Jörgen x

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9)

SKOLNÄMNDEN möte 1/2015 1(9) 1(9) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Tisdag 24 februari 2015 kl 10:30 11:55 Sammanträdesplats: Kommunkansliet Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf.

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 3/2012. Sammanträdesdatum 26.4.2012. Organ Tekniska nämnden Nr 3/2012 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-21.25 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8)

SKOLNÄMNDEN möte 7/2015 1(8) 1(8) PROTOKOLLSIDA Sammanträdestid: Torsdag den 06.08.2015 kl 18:30 Sammanträdesplats: Bygården, Åva Beslutande Ordinarie: Personliga ersättare: Marja Tuomola, ordf. Jonny Karlström, vice ordf. Tiina Thörnroos

Läs mer

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden

SALTVIKS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Nr 1/2013. Sammanträdesdatum 10.1.2013. Organ Tekniska nämnden Nr 1/2013 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Lundberg Bror, ordf. x Sjöblom Tommy, vice ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom

Läs mer

Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby. 129 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare 180

Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby. 129 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av två protokolljusterare 180 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 7/2014 1 Miljö- och byggnadsnämnden Tid Onsdag 09.07.2014 kl. 16.30 Plats Byggnadskontoret, Nygårdsvägen 5, Nykarleby Ärenden som skall behandlas Sida 129 Sammanträdets laglighet

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 14.12.2016 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 14.12.2016 kl 18:30 19.15 kommungården i Jomala

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet

Sammanträdesdatum KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11. Kommunkansliet, sammanträdesrummet FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNSTYRELSEN 28.9.2011 12/11 Sammanträdestid 28.9.2011 kl. 17.00 Beslutande Kommunkansliet, sammanträdesrummet x Höglund, Roger, ordförande x Lycke, Per,

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 20:00-20.25 Sammanträdesplats Kommunkansliet F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 68 Kallelse och beslutförhet SN 69 Val av protokolljusterare, tid

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 19.08.2015 Nr: 7 Paragrafer: 92-102 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 19 augusti 2015 kl. 19.00-21.25 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 5 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 5 SOCIALNÄMNDEN 2016-07-06 1 Sammanträdestid Onsdag 2016-07-06 kl. 19.00 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Karlström Jan-Erik, ordförande Sundblom

Läs mer

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan P r o g r a m f ö r d e l t a g a n d e o c h b e d ö m n i n g, G ä d d a o m r å d e t i S m e d s b y S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 11.12.2015 SMEDSBY,

Läs mer

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1 Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994032017Y1 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 4 3.

Läs mer

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12

Sammanträdesdatum KOMMUNFULLMÄKTIGE /12 FINSTRÖMS KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr KOMMUNFULLMÄKTIGE 24.1.2012 1/12 Sammanträdestid Tisdag 24.1.2012, kl. 19.00 Beslutande Övriga närvarande, sammanträdesrummet x Höglund, Roger x Lindblom,

Läs mer

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby

Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN /09. Kommungården i Godby MÖTESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 27.10.2009 8/09 Sammanträdestid Tisdagen den 27 oktober 2009, klockan 19.30- Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby Lars Rögård, ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Nr 6.9.2012 2/12 Sammanträdestid Torsdagen den 6 september 2012 kl. 9.30 11.15 Sammanträdesplats Lantbrukskansliet i Godby Ordinarie: Suppleanter: Föredragande:

Läs mer

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Bildningsnämndens svenska sektion nr 1/ INNEHÅLLSFÖRTECKNING nr 1/2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDNSVES 1 Mötets konstituering BILDNSVES 2 Tjänsteinnehavarbeslut för kännedom BILDNSVES 3 Godkännande av förslag till verksamhetsberättelsen för svenska skola 2012 BILDNSVES

Läs mer

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica

Kommunkansliet i Nääs. - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström Agneta x Söderlund Jessica Nr 5/2015 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs - Lundberg Bror x Sjöblom Tommy, ordf. x Danielsson Gerd x Hampf René x Jansson Tom x Rydström

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 2/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 4 februari 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 25.1.2012 1/12 Sammanträdestid Onsdagen den 25.1. 2012, klockan 19.30-21.45 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 13.08.2014 Nr: 8 Paragrafer: 89-100 Plats och tid Kommunkansliets mötesrum i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 19.00-20.45 Beslutande Brage Wilhelms, kommunstyrelsens

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunstyrelsen 8.6.2015 8 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 8.6.2015 kl. 16:00 17:05. Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Solax Charlotta, vice

Läs mer

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan

x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x Holmström Janice x Jansson Benitha x Nyholm Dan Nr 3/2014 Sammanträdestid Torsdagen den kl. 19.00 20.10 Sammanträdesplats Beslutande Sunnanberg vårdhem x Salmén Jan, ordf. x Lindström Henry, vice ordf. x Carlson Nina-Marie x Flöjt-Josefsson Helena x

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 6.5.2013 4/13 Sammanträdestid Måndagen den 6.5.2013, klockan 18.30-20.05 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården Leif Andersson, ordförande x Per Lindblom,

Läs mer

Ämbetshuset, ÄmbetsEdu. 20 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 30

Ämbetshuset, ÄmbetsEdu. 20 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 30 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 3/2016 28 Köks- och städsektionen Tid Onsdag 31.08.2016kl. 14.00 Plats Ämbetshuset, ÄmbetsEdu Ärenden som skall behandlas Sida 20 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 30 21

Läs mer

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN

ECKERÖ KOMMUN SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESKALLELSE Sammanträdestid Tisdagen den kl. 19:00 Sammanträdesplats Kommunkansli F Ö R E D R A G N I N G S L I S T A SN 130 SN 131 SN 132 SN 133 SN 134 SN 135 SN 136 SN 137 SN 138 SN 139 SN 140

Läs mer

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2013 1

NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2013 1 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 6/2013 1 Stadsstyrelsen Tid Måndag 25.03.2013 kl. 16.30 Plats Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 117 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 166 118 Val av två protokolljusterare

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by

Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia RNr 4:265 i Iskmo by Bilaga 1 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 6.2.2013 Stranddetaljplan för del av Hästhagen RNr 10:5 i Petsmo by samt del av Östanpå RNr 4:258 och del av Lillölandia

Läs mer

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs

Tisdagen den 16.12.2014 kl. 18.30-19.00. Kommunkansliet i Nääs Nr 11/2014 Sammanträdestid Tisdagen den kl. 18.30-19.00 Sammanträdesplats Beslutande Kommunkansliet i Nääs x Linde Guy, ordf. - Söderholm Mikael, vice ordf. x Danielsson Peter x Fagerström Tove - Lindroos

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Komungården i Larsmo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Komungården i Larsmo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00-11.40 Sammanträdesplats Komungården i Larsmo Beslutande Kapténs Gun, KD, ordf. Grankulla Sven, kfm.ordf. Stenman Ulf, kst.ordf. Henriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, sessionssaleni Larsmo

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommungården, sessionssaleni Larsmo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Sammanträdestid Måndagen den kl. 10.00-11.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården, sessionssaleni Larsmo Övriga närvarande Kapténs Gun, KD, ordf. Grankulla Sven, kfm.ordf.

Läs mer

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1

Bilaga 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen , justerat BÖLE, HEMSKOG 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 8.8.2013, justerat 28.2.2014 BÖLE, HEMSKOG 1 Sida 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt 63 i markanvändnings-

Läs mer

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116

86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista Rättelseyrkan; Holmgård Maria 116 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2014 112 Svenska skolsektionen Tid 16.06.2014 kl. 08.30 Plats Bildningskansliet Ärenden som skall behandlas Sida 86 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa

LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1. Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa LOVISA STAD PROTOKOLL 3/2014 1 Bildningsnämnd svenskpråkiga sektion TID 16.04.2014 kl. 18:02-18:44 PLATS Bildningscentralen, Karlskronabulevarden 8, 07900 Lovisa NÄRVARANDE Andersson Otto Anton ordförande

Läs mer

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011

Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 Bildningsnämndens ekonomiska utfall 1-9/2011 nr 11/2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BILDN 100 BILDN 101 Mötets konstituering Laglighetsövervakning av tjänsteinnehavarbeslut BILDN 102 s ekonomiska utfall 1-9/2011 BILDN 103 Övriga ärenden BILDN 104 Utlåtande

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 april 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 9/2010 Sammanträdestid: Torsdagen den 12 augusti 2010 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll

Lumparlands kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum: 28.09.2011 Nr: 7 Paragrafer: 43-47 Plats och tid Beslutande Skolans matsal i Klemetsby, Lumparland Onsdagen den 28 september 2011 kl. 19.00-19.15 Raija-Liisa Eklöw, kommunfullmäktiges

Läs mer

Stadsstyrelsens mötesrum, Ämbetshuset. 24 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista 49

Stadsstyrelsens mötesrum, Ämbetshuset. 24 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare Fastställande av föredragningslista 49 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 2/2015 46 Bildningsnämnden Tid 25.03.2015 kl. 18.30 Plats Stadsstyrelsens mötesrum, Ämbetshuset Ärenden som skall behandlas Sida 24 Konstaterande av beslutförhet och val av protokolljusterare

Läs mer

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15

Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 BYGGNADSNÄMNDEN 03.07.2012 1 Sammanträdes plats och tid: Kommungården i Näs tisdagen den 3 juli kl 18.30 19.15 Närvarande (N) Guy Linde ordförande N Mikael Söderholm viceordförande N Owe Areschoug ledamot

Läs mer

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER SAMMANTRÄDESPROTOKOLL RÄDDNINGSOMRÅDE ÅLANDS LANDSKOMMUNER Organ Sammanträdesdatum Nr Räddningsområde Ålands landskommuner 10.12.2015 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande 10.12.2015 kl 18:30 19.20 kommungården i Jomala

Läs mer

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande

Sammanträdesdatum 6 SOCIALNÄMNDEN Onsdag kl Kommungården i Föglö Närvarande Sammanträdesdatum Nr 6 SOCIALNÄMNDEN 2015-08-19 1 Sammanträdestid Onsdag 2015-08-19 kl. 19.00 19.55 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö Närvarande Ulenius Katarina, ordförande Karlsson Margaretha

Läs mer

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 57

41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet Val av protokolljusterare Godkännande av föredragningslista 57 NYKARLEBY STAD PROTOKOLL 5/2016 1 Köks- och städsektionen Tid Onsdag 30.11.2016kl. 14.00 Plats Stadshuset, Jöusan Ärenden som skall behandlas Sida 41 Sammanträdets laglighet och beslutförhet 57 42 Val

Läs mer

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25

06.05.2008 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 1 Uppgifter om Tid Tisdagen den 6 maj 2008 kl. 19:15 19:25 sammanträdet Plats Kommunalgården Närvarande ledamöter (samt anteckning om vem som fungerade som ordförande) Sjövall Edgar - ordförande Andersson

Läs mer

Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 19.00 19.35 Kommungården

Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 19.00 19.35 Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 5 mars 2015 Byggnadstekniska nämnden 11.03.2015 17-31 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets -nummer Onsdagen den 11 mars 2015 kl. 19.00

Läs mer

BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42

BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42 S i d a 1 Bilaga 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 2.9.2013 Uppdaterat 16.11.2015 BÖLE Sveden, ändring av detaljplan för kvarter 42 S i d a 1 Avsikten med ett program

Läs mer

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige

JOMALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige JOMALA KOMMUN Organ Sammanträdesdatum Nr Kommunfullmäktige 20.9.2016 7 Sammanträdestid Sammanträdesplats Beslutande Frånvarande 20.9.2016 kl. 19:00 21:30 Kommunkansliet Nordberg Mika, ordförande, Karlström

Läs mer

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11

FINSTRÖMS KOMMUN SAMMANTRÄDEPROTOKOLL. Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 SAMMANTRÄDEPROTOKOLL Organ Sammanträdesdatum Nr TEKNISKA NÄMNDEN 20.12.2011 8/11 Sammanträdestid Tisdagen den 20.12. 2011, klockan 19.30 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Godby x Lars Rögård,

Läs mer

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare

Wikberg Gunilla medlem. Övriga närvarande Kuusimurto Merja chefen för småbarnsfostran, föredragande chefen för stödtjänster, protikollförare Protokoll 4/2015 40 Svenska utbildningssektionen 29.09.2015 Tid 29.09.2015 kl 16:00-17:00 Plats Fullmäktigesalen i Monkola, Karstuvägen 4, Lojo Deltagare Närvarande Weintraub Roger ordförande Heir Björn

Läs mer

Styrelsen P R O T O K O L L

Styrelsen P R O T O K O L L Styrelsen 06 2017 P R O T O K O L L 23.8.2017 Styrelsen 23.8.2017 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 06/2017 Tid: 23.8.2017 kl. 16.45 Plats: Inveon, LUNDAGATAN ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 5/2012 Sammanträdestid: Torsdagen den 3 maj 2012 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården

Torsdagen den 22 oktober 2015 kl Kommungården HAMMARLANDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Kallelse utfärdad den 12 oktober 2015 Socialnämnden 12.10.2015 113-127 Sammanträdestid Sammanträdesplats Ärendets - nummer Torsdagen den 22 oktober 2015 kl. 19.00

Läs mer

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011

Beslut. Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010. Givet efter anslag 8.2.2011 Beslut Västra och Inre Finland Nr 9/2011/2 Dnr LSSAVI/34/04.09/2010 Givet efter anslag 8.2.2011 ÄRENDE Förlängning av de i Västra Finlands miljötillståndsverks beslut nr 19/2004/2 föreskrivna tiderna för

Läs mer

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014

Lindgren, Hans-Erik Högnabba, Stefan Strandvall, Göran Djupsjöbacka, Michael Kjellman, Pamela. Kronoby, den 30 december 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 23/2014 23/435 Sammanträdestid Måndagen den 22 december 2014, kl. 17.00 17.45 Sammanträdesplats Kommungården Beslutande: Ersättare: Byggmästar, Liane Skullbacka, Bengt-Johan Dalvik,

Läs mer

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare:

Organ Nr Datum Sida 1 BYGGNADSTEKNISKA. Ersättare: 1 BYGGNADSTEKNISKA 26-32 14.05.2014 NÄMNDEN Sammanträdestid: Sammanträdesplats: Beslutande: Ordinarie: Onsdag den 14.05.2014 kl.19.45-21:00 Kommunkansliet Ersättare: Stefan Sundman, ordförande Berit Johansson,

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/

LOVISA STAD PROTOKOLL 6/ LOVISA STAD PROTOKOLL 6/2011 66 Revisionsnämnden TID 28.09.2011 kl. 17:00-20:15 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Lohenoja Pertti ordförande Laukas Gunnel viceordförande Backlund

Läs mer

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 1 KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2016 2 Innehållsförteckning: INLEDNING 3 PLANLÄGGNINGSNIVÅER.... 3 LANDSKAPSPLANEN.... 3 GENERALPLANERNA... 4 STRANDGENERALPLANEN... 4 DETALJPLANERNA 4 KORSNÄS KOMMUNS

Läs mer

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE

SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE SUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESKALLELSE Organ Kallelsenummer BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 4/2011 Sammanträdestid: Torsdagen den 5 maj 2011 kl. 19.00 Sammanträdesplats: Protokollet framläggs till påseende: Kommungården

Läs mer

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö

Sammanträdesdatum 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1. Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40. Kommungården i Föglö Sammanträdesdatum Nr 4 SOCIALNÄMNDEN 17 Juni 2015 1 Sammanträdestid Onsdag 17 juni 2015 kl. 19.00 22.40 Sammanträdesplats Beslutande Kommungården i Föglö. Närvarande Katarina Ulenius, ordförande Margaretha

Läs mer

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 04.09.2014 57. Sammanträdestid: Onsdagen 04.09.2014, kl. 09.30-11.00. Kommungården i Bennäs

PEDERSÖRE KOMMUN. Planläggningssektionen PROTOKOLL 04.09.2014 57. Sammanträdestid: Onsdagen 04.09.2014, kl. 09.30-11.00. Kommungården i Bennäs 04.09.2014 57 Sammanträdestid: Onsdagen 04.09.2014, kl. 09.30-11.00 Sammanträdesplats: Kommungården i Bennäs Beslutande Borgmästars, Yvonne Forsblom, Greger Käldman, Leif Lindfors, Ralf Wiklund, Senja

Läs mer

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012

Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 10 2012 P R O T O K O L L 13.11.2012 Styrelsen 13.11.2012 s.2 FÖREDRAGNINGSLISTA 10/2012 Tid: 13.11.2012 kl. 15.00 Plats: Inveon, Edelfeltsstigen 1 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS 1 LAGLIGHET OCH

Läs mer