Konjunkturbarometern för den statliga sektorn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konjunkturbarometern för den statliga sektorn"

Transkript

1 Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Medlemmarnas makroekonomiska förutsättningar, ekonomi och kompetensförsörjning en prognos för år 2013 Rapportserie 2013:1 Arbetsgivarverket

2

3 Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Medlemmarnas makroekonomiska förutsättningar, ekonomi och kompetensförsörjning en prognos för år Dnr

4

5

6 Innehåll Förord Sammanfattning av resultat 5 6 Undersökningen 7 Undersökningens upplägg... 7 Medlemsförändringar... 8 Tolkning av rapportens figurer... 8 Makroekonomiska förutsättningar 9 Den internationella utvecklingen... 9 Den svenska utvecklingen Arbetsmarknad Lönebildning Inflation och räntor Statsförvaltningens ekonomiska förutsättningar 17 Ekonomi 19 Anslag och verksamhetens resultat Budgetomslutning Medlemmarnas ansvarsområde Kompetensförsörjning 22 Pensionsavgångar Påverkas kompetensförsörjningen av pensionsavgångarna Sysselsättning Personalomsättning Övertidsuttag Rekrytering och brist på lämpliga sökanden Uppsägningar och övertalighet Hur påverkas verksamheten av bristen på arbetskraft? Utvecklingen i olika verksamhetsinriktningar 29 Allmän offentlig förvaltning Försvar Samhällsskydd och rättsskipning Näringslivsfrågor inkl. miljöskydd, bostadsförsörjning och samhällsutveckling Kultur, fritidsverksamhet och religion Utbildning Socialt skydd inklusive hälso- och sjukvård Bilagor 36 Bilaga 1. Några enkätsvar Bilaga 2. Medlemmarna efter COFOG och antal anställda... 37

7 Figur- och tabellförteckning Figur 1. BNP-tillväxt i olika regioner... 9 Tabell 1. Försörjningsbalans, årlig procentuell förändring Figur 2. Arbetslöshet i procent av arbetskraften, säsongsrensad Figur 3. Brist på arbetskraft i näringslivet Figur 4. Utveckling och Riksbankens prognos för konsumentprisindex i april Figur 5. Reporäntebanan, procent Tabell 2. Resursmix och pris- och löneuppräkning för anslagsår Figur 6. Utveckling och prognos av löneomräkningstalet Figur 7. Leder verksamhetens resultat till anslagssparande, balans eller anslagsöverskridande (utfall för åren och prognos för år 2013) Figur 8. Medlemmarnas totala budgetomslutning i reala termer jämfört med föregående år. Större, oförändrad eller mindre (utfall för åren och prognos för 2013) Figur 9. Medlemmarnas ansvarsområde enligt instruktion jämfört med föregående år. Större, oförändrat eller mindre (utfall för åren och prognos för år 2013) Figur 10. Har medlemmarna haft omfattande pensionsavgångar, uppdelat på COFOG. 22 Figur 11. Hur har kompetensförsörjningen påverkats hos medlemmar med omfattande pensionsavgångar? Figur 12. Antal årsarbeten jämfört med föregående år. Fler, oförändrat eller färre (utfall för åren och prognos för år 2013) Figur 13. Personalomsättningen jämfört med föregående år. Större, oförändrad eller mindre (utfall för åren och prognos för år 2013) Figur 14. Övertidsuttag (den del som kompenseras i pengar) jämfört med föregående år. Större, oförändrat eller mindre (utfall för åren och prognos för år 2013) Figur 15. Arbetskraftsbrist, uppsägning och förväntad övertalighet Figur 16. Hur har brist på lämpliga sökanden påverkat medlemmarnas verksamhet? Andel medlemmar viktat efter antal anställda? Figur 17. Brist på lämpliga sökanden uppdelat på COFOG Figur 18. Uppsägningar det senaste halvåret uppdelat på COFOG Figur 19. Övertalighet det kommande året uppdelat på COFOG Tabell 3. Utvalda prognosfrågor med prognossvar Tabell 4. Arbetsgivarverkets medlemmar i undersökningen efter antal månadsanställda och COFOG-grupp... 37

8 Förord Konjunkturbarometern för den statliga sektorn är ett samarbete mellan Arbetsgivarverket och Konjunkturinstitutet. Syftet är att ge snabb och framåtblickande information om kompetensförsörjningen och den ekonomiska situationen hos Arbetsgivarverkets medlemmar. Informationen i barometern kan också fungera som ett faktamässigt underlag i arbetet med centrala och lokala förhandlingar. För att kunna sätta barometerundersökningens resultat i relation till hur omvärlden utvecklas ges också en beskrivning av den makroekonomiska utvecklingen och statsförvaltningens ekonomiska förutsättningar. Undersökningen genomförs två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten. På hösten bedömer medlemmarna utvecklingen för kommande år i förhållande till innevarande år avseende kompetensförsörjning och ekonomi. Samtidigt stämmer man av läget under innevarande år i förhållande till föregående år. Under våren revideras prognosen och föregående års utfall presenteras. Undersökningen genomfördes under november år 2012, för trettiotredje gången sedan starten hösten Tillfrågade i undersökningen är Arbetsgivarverkets medlemmar. I höstens undersökning svarade 64 procent av medlemmarna, vilket motsvarar 87 procent av de anställda hos Arbetsgivarverkets medlemmar. Ansvariga för rapporten är Anna Lundgren och Roger Vilhelmsson. Stockholm i januari

9 Sammanfattning av resultat Viktat med avseende på antal anställda kan undersökningen sammanfattas i följande punkter: Det var fler som överskred sina anslag 2012 jämfört med Enligt prognosen för 2013 kommer denna utveckling att öka samtidigt som andelen som tror att de kommer att anslagsspara minskar till bara 8 procent. Sannolikt hänger detta samman med att uppräkningen av ramanslagen är låg för En majoritet av medlemmarna tror på en oförändrad budgetomslutning år procent tror på ökning av budgetomslutningen medan sju procent tror på en minskning. Andelen med omfattande pensionsavgångar var i höstens undersökning 20 procent, vilket kan jämföras med 37 procent 12 månader tidigare. Andelen medlemmar som anser att omfattande pensionsavgångar påverkar kompetensförsörjningen positivt ligger kvar runt 20 procent medan andelen som anser att den påverkas negativt har minskat till 15 procent jämfört med 20 procent förra hösten. Mest negativ påverkan upplever COFOG-gruppen Samhällsskydd och rättsskipning. Andelen medlemmar som ökat personalen under 2012 är något större än andelen som minskat sin personal. Prognosen för antalet sysselsatta år 2013 visar att en majoritet av medlemmarna tror på ett oförändrat antal sysselsatta. Lika många medlemmar, 14 procent, tror på ökande som minskande antal sysselsatta. Personalomsättningen var och förväntas bli oförändrad hos en majoritet av medlemmarna under år Något fler tror på en ökande personalomsättning 2013 (23 procent) jämfört med som ökade personalomsättningen 2012 (17 procent). I princip ingen medlem tror på minskande personalomsättning vare sig 2012 eller Andelen medlemmar som haft brist på lämpliga sökanden ligger hösten 2012 på 55 procent vilket är den högsta nivån sedan Precis som vid tidigare undersökningar är det främst inom olika typer av IT-kompetens som bristen finns. Även inom forskning och utbildning råder brist. Så gott som samtliga medlemmar som upplevt brist anser att verksamheten påverkats negativt, men bara 7 procent anser att den negativa påverkan varit omfattande. Både andelen medlemmar som sagt upp personal det senaste halvåret och andelen som spår övertalighet det kommande året minskar. 6

10 Undersökningen Undersökningens upplägg Barometerundersökningen är en totalundersökning som genomförs bland Arbetsgivarverkets medlemmar. I höstens undersökning stod de svarande medlemmarna för 87 procent av de anställda medan motsvarande siffra i vårens undersökning låg på 92 procent. Arbetsgivarverkets medlemmar på det statliga avtalsområdet sysselsätter ca 5,3 procent av samtliga anställda i Sverige. 1 Svaren vägs samman utifrån antalet anställda vid respektive medlem. 2 Eftersom antalet anställda kan variera från drygt ner till ett fåtal anställda hos vissa medlemmar behöver svaren viktas för att ge en rättvis bild av utvecklingen. En medlem med många anställda får alltså större genomslag. I höstens barometerundersökning svarade medlemmarna på hur de tror att år 2013 kommer att se ut i jämförelse med år Detta svar är en prognos (se figurernas staplar för år 2013). Dessutom redovisade medlemmarna en uppskattning av utfallet för i år jämfört med förra året (se staplarna för 2012). De faktiska utfallen redovisas för åren För att kunna sätta barometerundersökningens resultat i relation till hur omvärlden utvecklas ger vi i nästa avsnitt en beskrivning av den makroekonomiska utvecklingen och statsförvaltningens ekonomiska förutsättningar. I de efterföljande avsnitten presenteras indikatorer över medlemmarnas ekonomi och kompetensförsörjning. Arbetsgivarverkets medlemmar bedriver verksamheter av vitt skilda slag. I undersökningen delas medlemmarna upp i COFOG-grupper. COFOG (Classification of Functions of Government), är en funktionell indelning som används i offentlig verksamhet och som är framtagen av Förenta Nationerna. 3 I bilaga 2 redovisas hur medlemmarna i undersökningen är uppdelade på de olika COFOG-grupperna. 1 Se SCB (2012), Kortperiodisk sysselsättningsstatistik, 3:e kvartalet 2012, Statistiska meddelanden AM 63 SM Formeln för viktning är j N n n j j i = 1 n j j i = 1 medlemmar i urvalet per stratum, där W W ij n j * i= 1 ij n W ** ij j j W ij och * ij i = 1 i = 1, där Nj är antalet medlemmar i populationen per stratum, respektive summan vikter per stratum för alla medlemmar som besvarat frågan och där för ett visst svarsalternativ. 3 Se n n j är antalet W är den totala viktsumman för medlemmar i urvalet per stratum n j W ** ij i = 1 är summa vikter per stratum 7

11 Medlemsförändringar Några av de nya medlemmarna kan av olika skäl inte ge några svar på någon av barometerns frågor och ingår därför inte i denna undersökning. Statens Servicecenter bildades i juni 2012 i för att sköta vissa administrativa tjänster åt anslutna myndigheter. I september lades Statens bostadskreditnämnd ner och verksamheten fördes över till Boverket. Fram till och med september 2012 har Infranord, de bolagiserade produktionsdelarna av gamla Banverket, varit frivillig medlem i Arbetsgivarverket. Eftersom Infranords medlemskap upphörde från 1 oktober 2012 finns de inte med i året undersökning. Tolkning av rapportens figurer Frågorna är av så kallad barometertyp, vilket innebär att medlemmarna svarar på frågor om en variabel (här t.ex. antal årsarbeten, övertid osv.) väntas öka, minska eller bli oförändrad. I figurernas staplar motsvarar andelen över nollstrecket den andel som svarat att variabeln väntas öka. Andelen under noll är den andel som svarat att variabeln väntas minska. Andelen som svarat att variabeln väntas bli oförändrad syns endast indirekt i figuren. Ju högre en stapel är, desto mindre är andelen medlemmar som angett att variabeln blir oförändrad eftersom de tre alternativa svaren tillsammans bör summera till 100 procent. Ju lägre en stapel är, desto större är andelen medlemmar som angett att variabeln väntas bli oförändrad. Skillnaden mellan den andel som räknar med en ökning och den som räknar med en minskning kallas nettotal. Linjen i figurerna visar nettotalets utveckling. Ett positivt nettotal tyder på en ökning och ett negativt nettotal tyder på en minskning för variabeln ifråga. Eftersom medlemmarna endast svarar på frågan åt vilket håll en eventuell förändring går och inte på hur stor den väntas bli, kan nettotalet i undantagsfall ge en missvisande bild. Erfarenheterna visar att nettotalet i allmänhet ger en bra uppskattning av trenderna i de olika variablerna. 8

12 Makroekonomiska förutsättningar Den internationella utvecklingen Global utveckling Under år 2012 har återhämtningen i världsekonomin kommit av sig och gradvis försämrats. De stora internationella prognosmakarna har gång på gång nedreviderat sina prognoser för tillväxten i världsekonomin. Enligt de senaste prognoserna från Internationella valutafonden (IMF) och OECD ökade BNP med 3,3 respektive 3,2 procent år Den negativa utvecklingen beror främst på statsskuldskrisen i Europa medan utvecklingen i USA och tillväxtländerna är mer positiv. Den globala tillväxten väntas dock bli bättre år Europa Utvecklingen i Europa är fortsatt svag och präglas av skuldkriserna i Grekland, Spanien och Italien. De krisdrabbade länderna befinner sig i recession med krympande BNP i år. Den svaga efterfrågan i södra Europa påverkar också de andra europeiska länderna. Länder som Tyskland och de nordiska länderna har en allt svagare tillväxt på grund av den dämpade efterfrågan och handeln i Europa. De flesta prognosmakare bedömer dock att den värsta krishanteringen i euroområdet är över. Enskilda länders åtstramningar, greklandsuppgörelsen, den europeiska centralbankens stöd, finanspakten och övriga åtgärder som vidtagits den senaste tiden har minskat osäkerheten på finansmarknaderna. De flesta bedömare tror inte att nödlån till Spanien eller Italien blir nödvändiga. I huvudscenariot väntas stater, banker, företag och hushåll fortsätta en sanering av sina balansräkningar. Europa hankar sig fram utan ytterligare kriser och konjunkturen väntas vända inom ett års tid. Figur 1. BNP-tillväxt i olika regioner Anmärkning: Årlig procentuell BNP-tillväxt Källa: IMF 4 Se IMF (2013), World Economic Outlook, januari 2013 och OECD (2012), OECD Economic Outlook, november

13 USA och Japan USA är sedan en tid inne i en långsam återhämtningsfas. Landet påverkas visserligen negativt av den svaga efterfrågan i Europa men de inhemska konjunktursignalerna är positiva. Bostads- och arbetsmarknaden ser allt bättre ut och konsumenterna blir allt mer optimistiska. Det största hindret för en fortsatt återhämtning i USA är landets stora skulder. USA har ett budgetunderskott på 8 procent av BNP och en statsskuld på 103 procent av BNP. Att de offentliga finanserna måste saneras råder det en enighet kring medan det har varit svårare att komma överens om vilka skatter och utgifter som bör ändras. I samband med 2011 års budgetförhandlingar kom kongressen överens om att de offentliga finanserna med automatik kraftigt skulle stramas åt vid årsskiftet Åtstramningen som kallats för budgetstupet innebar att de tillfälliga skattelättnader som infördes av Bushadministrationen skulle upphöra vid årsskiftet samtidigt som mycket kraftiga nedskärningar skulle träda i kraft. Stupet hotade att kasta USA in i en recession och något slags uppgörelse som undvek budgetstupet var nödvändig. I sista sekunden lyckades politikerna få till stånd en uppgörelse som delvis löste problemet med budgetstupet. I uppgörelsen förlängs skattelättnaderna samtidigt som inkomstskatten höjs för de 2 procent av befolkningen som tjänar mest. För dessa ökar inkomstskatten från 35 procent till 39,6 procent. Även reavinst- och kapitalvinstskatten höjs från 15 till 20 procent. Däremot misslyckades man med att ta beslut om vilka utgiftsnedskärningar som skulle göras. Nästan miljarder kronor ska sparas inom försvar och offentlig välfärd. Dessa beslut sköts i stället fram två månader. Ett annat problem som kvarstår är det lånetak som förhandlades fram i samband med budgetstupet. Eftersom USA:s budget nästan är tom på pengar så måste man i slutet av februari få möjligheter att låna mer. Fylls inte statskassan på så måste man stoppa utbetalningar av t.ex. pensioner och arbetslöshetsersättning, stänga federala myndigheter och ställa in räntebetalningarna på befintliga lån. Med andra ord återstår svåra beslut. Världens tredje största ekonomi, Japan, är på väg in i en recession. BNP krympte det tredje kvartalet 2012 och väntas fortsätta krympa. Framför allt är det den krympande exporten till Europa som slår hårt mot Japans ekonomi. Japans konflikt med Kina kring ögrupperna nära Taiwan har dessutom försämrat exporten till Kina. Enligt OECD:s prognos ökar dock exporten när krisen i euroländerna stabiliseras och konflikten med Kina blir löst. Det ryktas också att den japanska regeringen avser att sjösätta ett mycket stort stimulanspaket under år Kina och övriga tillväxtekonomier Kina hade under flera år en överhettad ekonomi med hög inflation och skenande fastighetspriser i storstäderna. Risken för en fastighetsbubbla var stor och regeringen tvingades till en mer restriktiv finans- och penningpolitik. Färre stimulanser och nedgång i den globala konjunkturen gjorde att ekonomin mattades av. BNP-tillväxten föll från nivåer på ca 11 procent till nivåer kring 8 procent. Den svagare utvecklingen har gjort att inflationen nu återigen är nere på normala nivåer. Det gör att det nu finns utrymme för Kina att återigen börja stimulera ekonomin. Centralbanken har sänkt styrräntan och regeringen har tidigarelagt stora bygg- och investeringsprojekt. Som ett resultat har ekonomin under hösten börjat växa snabbare. Enligt den kinesiska statistiken, som har ifrågasatts från olika håll, steg BNP det fjärde kvartalet 2012 med 7,9 procent jämfört med samma kvartal året innan. BNP-ökningen drevs främst av en kraftigt ökad export. Enligt IMF:s prognos kommer dock BNP-tillväxten i Kina att öka under år 2013 och Även övriga tillväxtekonomier har haft en sämre tillväxtutveckling under år Enligt IMF väntas dock en förbättrad global konjunktur i slutet av 2013 göra att till- 10

14 växtekonomierna i genomsnitt växer med ca 5,5 procent. I stort sett samma tillväxttakt finner man också i de afrikanska utvecklingsländerna. Den svenska utvecklingen Den senaste statistiken från Statistiska centralbyråns (SCB) visar att BNP ökade med 1,3 respektive 0,7 procent det andra respektive tredje kvartalet år 2012 jämfört med motsvarande kvartal år Enligt bedömare ökade dock tillväxttakten överraskande mycket det tredje kvartalet, men de flesta tror att BNP blir något svagare det fjärde kvartalet. Enligt Konjunkturinstitutets (KI) decemberprognos väntas ökningen av BNP bli 0,9 procent för helåret En förklaring till den svagare utvecklingen är att hushållen och företagen blivit allt försiktigare. KI:s barometerindikator är ett sammanfattande mått på hushållens och företagens syn på stämningsläget i ekonomin. 7 Enligt KI:s konjunkturbarometer för december blir hushållens syn på sin egen ekonomi allt sämre. Framför allt är det oron för en högre arbetslöshetsrisk, en sämre börsutveckling och en osäkerhet kring utvecklingen i omvärlden som påverkar hushållen. Även företagens syn på stämningsläget är svagt. Visserligen sjönk ingen av de enskilda branschernas konfidensindikator, men tillverkningsindustrin, byggsektorn, handeln och privat tjänstesektorns indikatorer ligger alla långt under sina historiska genomsnitt. Företagens orderingång, efterfrågan, export, produktion, sysselsättning m.m. är fortsatt svag. Enligt KI:s prognos för år 2013 fortsätter ekonomin att utvecklas svagt då BNP växer med 0,8 procent (se tabell 1). Framför allt är det en fortsatt svag utveckling av företagens investeringar och nettoexporten som gör att tillväxten utvecklas svagt. Vidare fortsätter de disponibla inkomsterna att försvagas eftersom lönesumman och sysselsättningen blir lägre under året. Dessutom är sparkvoten fortsatt hög eftersom hushållen ägnar sig åt ett högt försiktighetssparande så länge osäkerheten kring konjunktur- och arbetsmarknadsläge är stor. Tabell 1. Försörjningsbalans, årlig procentuell förändring BNP 3,7 0,9 0,8 2,2 Disponibel inkomst 4,8 3,7 2,8 3,4 Hushållens konsumtion 2,1 1,4 2,0 3,1 Sparkvoten* 10,1 10,4 10,4 9,8 Offentlig konsumtion 1,1 0,5 0,9 0,6 Investeringar** 6,4 3,3 0,7 3,6 Lager 0,5-0,9-0,2 0,0 Nettoexport 0,8 0,3-0,4-0,2 Anmärkning: *I procent av disponibel inkomst, **Fasta bruttoinvesteringar Källa: SCB och Konjunkturinstitutet I slutet av 2013 är den internationella konjunkturen fortsatt svag, men de akuta kriserna har undanröjts vilket gör att svenska hushåll och företag väntas bli mindre osäkra. Relativt stora besparingar, ett mindre behov av försiktighetssparande, uppdämda konsumtionsbehov och låg ränta gör att konsumtionen då väntas öka snabbt. I företagen finns det stora lediga resurser och tillsammans med låga räntor, en förbättrad inhemsk efterfrågan och en sänkt bolagsskatt 5 Se SCB (2012), BNP kvartal Kommentarer till beräkningar av det tredje kvartalet 2012, november Se Konjunkturinstitutet (2012), Konjunkturläget, december Se Konjunkturinstitutet (2012), Konjunkturbarometern, december 2012., men även Inköpschefsindex (PMI) för industri och tjänstesektor, som visar vad svenska inköpschefer tror om konjunkturläget. Swedbank/Silf (2013), Inköpschefsindex (PMI). 11

15 väntas investeringslusten komma tillbaka. Förbättringen i slutet av år 2013 väntas dock slå igenom på BNP fullt ut först under år 2014 då KI tror att tillväxten blir 2,2 procent. Arbetsmarknad Enligt Arbetsförmedlingens (AF) decemberstatistik fortsätter arbetsmarknadsläget att försämras. 8 Antalet nya lediga platser som anmäldes i december var , nästan färre än samma månad för ett år sedan. Varslen fotsätter att strömma in även om antalet inte var lika högt som i november. I december varslades individer medan det i november lades ca varsel. Det är dock en högre varselsiffra jämfört med december föregående år då individer varslades. Enligt AF:s uppföljning visar statstiken att ca 6 av 10 som varslas sägs upp och att 2 av 10 blir arbetslösa. 9 Enligt SCB var personer i åldern år sysselsatta i december 2012, vilket är en ökning med jämfört med december Säsongrensat uppgick antalet arbetslösa personer till vilket i december motsvarar en arbetslöshet på 7,8 procent. På längre sikt är det en uppgång eftersom arbetslösheten i december 2011 var 7,5 procent medan det är en nedgång på kort sikt då arbetslösheten i november 2012 låg på 8,1 procent. Enligt KI:s prognos vänder konjunkturen i slutet av 2013, men det tar lång tid innan det visar sig på arbetsmarknaden. Företagen har mycket lediga resurser och personal som inte utnyttjas fullt ut under lågkonjunkturen. Den säsongsrensade arbetslösheten väntas därför bli 8,3 procent år Till skillnad från år 2012 väntas sysselsättningen falla år 2013 vilket spär på arbetslösheten. Först i slutet av år 2014 väntas arbetslösheten vända nedåt. Den svaga utvecklingen i början av år 2014 gör dock att KI tror på en arbetslöshet på 8,4 procent för helåret. Figur 2. Arbetslöshet i procent av arbetskraften, säsongsrensad Anmärkning: Skuggning visar KI:s prognos Källa: SCB och Konjunkturinstitutet Andelen företag i näringslivet som upplever brist på arbetskraft har sjunkit sedan i slutet av år 2011 och ligger sedan dess under det historiska genomsnittet. Rekryteringsproblemen har med andra ord minskat den senaste tiden i takt med det allt sämre arbetsmarknadsläget. Enligt AF:s återkommande rapport om var jobben finns så blir de yrken som har brist allt färre. 11 Rapporten visar dock att bristen fortfarande är stor inom framför allt IT-området och bland tekniska 8 Se Arbetsförmedlingen (2013), Information om arbetsmarknadsläget december Se bl.a. Arbetsförmedlingens pressmeddelande, 10 januari Se SCB (2012), Arbetskraftsundersökningarna (AKU) för december 2012, december Arbetsförmedlingen (2013), Var finns jobben? Bedömning för 2013 och långsiktig utblick, januari

16 yrken. Vad som dock oroar är att rapporten också visar att bristen väntas öka på fem till tio års sikt på grund av stora pensionsavgångar och för att det utbildas för få inom vissa yrken. Enklare yrken utan krav på utbildning blir allt sällsyntare. Figur 3. Brist på arbetskraft i näringslivet Brist på arbetskraft Historiskt genomsnitt Anmärkning: Andel företag, säsongsrensade kvartalsvärden Källa: Konjunkturinstitutet Även i statsförvaltningen har bristen på sökanden minskat sedan i början av år Som vi kan se av senare avsnitt steg dock andelen med brist på lämpliga sökanden och ligger nu över det historiska genomsnittet. Att statliga arbetsgivare har svårare än normalt att finna arbetskraft, till skillnad från företagen i näringslivet, kan delvis bero på att bristen framför allt funnits bland högutbildade. Lönebildning Enligt den officiella konjunkturlönestatistiken från Medlingsinstitutet (MI) ökade lönerna i näringslivet med 2,5 procent år Den offentliga sektorn, och framför allt den statliga sektorn, hade enligt konjunkturlönestatistiken en lägre löneökningstakt än den privata sektorn. Enligt statistiken ökade lönerna med 1,9 procent i staten. Det finns fler förklaringar till denna skillnad. Framför allt är det under år 2011 ett utslag av strukturförändringar till följd av bl.a. stora nyanställningar inom Försvarsmakten efter det att den allmänna värnplikten avskaffats. Vad har då hänt med löneökningarna under år 2012? Statistiken för år 2012 är visserligen inte fullständig då endast statistik fram till oktober publicerats. Den genomsnittliga löneökningstakten från januari t.o.m. oktober är i näringslivet 3,1 procent. Hur kan löneökningen bli högre år 2012 jämfört med år 2011 när resursutnyttjandet på arbetsmarknaden blivit allt svagare? En förklaring är att det under avtalsrörelsen 2011 slöts högre centrala löneavtal än under avtalsrörelsen år Under år 2010 slöt den normerande industrin centralt avtalade löneökningar på 1,75 procent medan motsvarande norm blev 2,6 procent i avtalsrörelsen år En annan förklaring är av rent statistisk natur och beror på att industrin hade en förskjutning av tidpunkten för lönerevisionerna i industriavtalet. De flesta lönerevisionerna år 2011 genomfördes i juni medan de under år 2012 genomfördes i februari. Eftersom löneökningarna beräknas som årliga förändringar så påverkar även 2011 års revisioner löneökningstakten år Detta innebär att lönerna i industrin enligt konjunkturlönestatistiken ökade med 3,9 procent år För statistik över löner se Medlingsinstitutets hemsida 13

17 14

18 Nu står vi inför en ny avtalsrörelse. Vilka löneökningar kan vi förvänta oss år 2013? Mycket talar för lägre löneökningar under år Dels väntas löneökningarna inom industrin bli något lägre än i övriga näringslivet på grund av avtalslängdens konstruktion. Dels är kraven från facken inom industrin mycket lägre i årets avtalsrörelse än de var i den förra avtalsrörelsen. I den förra avtalsrörelsen låg kraven på 3,7 procent medan kraven inför årets avtalsrörelse som presenterades i november ligger på 2,8 procent. Dels har resursutnyttjandet på arbetsmarknaden försvagats mycket snabbt den senaste tiden. Enligt KI:s senaste prognos väntas lönerna i näringslivet öka med 2,7 procent år Trots att den nominella löneökningstakten väntas minska de kommande två åren så spås reallöneökningarna utvecklas positivt eftersom inflationen är så låg (se avsnitt nedan). Enligt KI:s prognos hamnar reallöneökningarna i ekonomin på cirka 2,4 procent år 2013 och 1,6 procent år Det är i nivå med genomsnittet för den goda reallöneutveckling som Sverige har haft sedan industriavtalet infördes Inflation och räntor Inflationstakten, det vill säga förändringen av priserna (KPI) under de senaste tolv månaderna, var -0,1 procent i december, vilket är samma takt som i november. 14 Inflationstakten rensad för effekten av räntesatsförändringar (KPIF) var i december 1 procent, vilket är en uppgång från november då den var 0,8 procent. Figur 4. Utveckling och Riksbankens prognos för konsumentprisindex i april 2012 Anmärkning: KPIF är KPI med fast bostadsränta dvs. inflationen som är rensad för effekten av räntesatsförändringar. Källa: SCB och Riksbanken Enligt Riksbankens (RB) senaste penningpolitiska uppföljning från december har den svaga utvecklingen i euroområdet dämpat efterfrågan i Sverige vilket bidragit till att inflationstrycket är lågt. När efterfrågan dämpas kan inte företagen höja priserna för att kompensera sig för ökade kostnader och de behöver inte heller lika stor personalstyrka som tidigare vilket leder till högre arbetslöshet och nedpressade löner. En annan faktor som bidar är den starka kronan som pressar ner importpriserna. 13 Se Konjunkturinstitutet (2012), Konjunkturläget, december Se SCB (2013), Konsumentprisindex för december 2012, Statistiska Meddelanden PR 14 SM

19 Den huvudsakliga anledningen till att KPI faller menar dock RB, är att hushållens räntekostnader sjunker då reporäntan nu sänkts. 15 Det syns inte minst i att skillnaden mellan KPI och KPIF ökat. Under år 2013 menar dock RB att inflationstrycket gradvis stiger. Konjunkturen förstärks enligt RB:s prognos vilket leder till högre efterfrågan och resursutnyttjande i Sverige. Enligt RB väntas KPI för helåret 2013 bli 0,3 procent för att sedan stiga till 2,3 respektive 2,6 procent år 2014 och år KPIF väntas bli 0,9 procent år 2013 för att under åren 2014 och 2015 stiga till 2,0 procent. Mätningarna kring inflationsförväntningarna stödjer ett sådant förlopp. Både i KI:s barometer och Prosperas mätning ligger inflationsförväntningarna i linje med RB:s prognos. 16 Sänkningen av reporäntan i december från 1,25 procent till 1,00 procent motiverades enligt RB av ett lägre inflationstryck och en svagare konjunktur. Enligt protokollet från RB:s direktionsmöte i december övervägde direktionen att t.o.m. sänka styrräntan med ytterligare 25 punkter. Det gör att sannolikheten för en sänkning även i februari är hög. Att döma av räntemarknaderna så har man till 30 procent sannolikhet prisat in, dvs. tror på, ytterligare en sänkning av reporäntan i februari. Kommer den inte då, så tror marknaden att den till 70 procent sannolikhet kommer i april. Av figur 5 framgår att RB även justerade ned räntebanan. 17 Enligt RB:s räntebana höjs reporäntan successivt i takt med att konjunkturen förstärks. Figur 5. Reporäntebanan, procent 15 Se Riksbanken (2012), Penningpolitisk uppföljning december Se Konjunkturinstitutet (2012), ), Konjunkturbarometer december 2012 och TNS Sifo Prospera (2012), Inflation Expectations, december Den senare undersökningen görs på uppdrag av Riksbanken. 17 Den så kallade banan för reporäntan är en prognos för reporäntans utveckling de närmaste åren. Banan visar hur RB vid varje beslutstillfälle tror att den kommer att agera i framtiden. 16

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Konjunkturbarometern för den statliga sektorn Sysselsättning och ekonomi hos de statliga myndigheterna en prognos för år 2009 Rapportserie 2008:6 Arbetsgivarverket Konjunkturbarometern för den statliga

Läs mer

Löneomräkning i det statliga ramanslagssystemet

Löneomräkning i det statliga ramanslagssystemet Löneomräkning i det statliga ramanslagssystemet Framtida utveckling och behov av förändringar Rapportserie 2011:2 Arbetsgivarverket Löneomräkningen i det statliga ramanslagssystemet Framtida utveckling

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2015

Penningpolitisk rapport. Februari 2015 Penningpolitisk rapport Februari 15 S V E R I G E S R I K S B A N K Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden Riksbanken

Läs mer

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2011. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 211 Ekonomiska utsikter våren 211 Ekonomiska utsikter Våren 211 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal...4 2:1 Internationella förutsättningar... 9 3:1 Försörjningsbalans...11

Läs mer

Penningpolitisk rapport. Februari 2009

Penningpolitisk rapport. Februari 2009 Penningpolitisk rapport Februari 9 S V E R I G E S R I K S B A N K KAPITEL Penningpolitisk rapport Riksbankens penningpolitiska rapport publiceras tre gånger om året. Rapporten beskriver de överväganden

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET NOVEMBER 2014 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Trög återhämtning i euroområdet... 5 Tillväxten

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Februari 211 Återhämtningen fortsätter brist på arbetskraft väntar Sammanfattning 1 Global ekonomi Den globala ekonomin står på stabilare grund, men skillnaderna mellan olika delar

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2012. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 212 Ekonomiska utsikter hösten 212 Ekonomiska utsikter Hösten 212 Diagram 2:1 BNP-utveckling... 8 2:2 Offentlig sektors skuld i procent av BNP... 9 2:3 1 års statsobligationer... 9 2:4

Läs mer

Konjunkturläget Mars 2009

Konjunkturläget Mars 2009 Konjunktur laget Mars 9 Konjunkturläget Mars 9 KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN 1 1, BOX 311, SE-13 STOCKHOLM TEL: 8-3 9, FAX: 8-3 9 8 E-POST: KI@KONJ.SE, HEMSIDA: WWW.KONJ.SE ISSN 3-33, ISBN 978-91-831--9

Läs mer

Konjunktur laget Mars 2015

Konjunktur laget Mars 2015 Konjunktur laget Mars Konjunkturläget Mars KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX, STOCKHOLM TEL: 8-9 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN -, ISBN 978-9-8-9-7 Konjunkturinstitutet är en statlig myndighet under

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Ura 2008:3 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 och 2009 Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

Konjunkturläget Januari 2008

Konjunkturläget Januari 2008 Konjunkturläget Januari 8 UTGIVEN AV KONJUNKTURINSTITUTET JANUARI 8 KONJUNKTURINSTITUTET (KI) gör analyser och prognoser över den svenska och den internationella ekonomin samt bedriver forskning i anslutning

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 Ura 2007:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2008 AMS Nicklas Andersson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

DET EKONOMISKA LÄGET

DET EKONOMISKA LÄGET DET EKONOMISKA LÄGET APRIL 15 Läs mer på http://www.svensktnaringsliv.se/fragor/konjunkturprognos/ Innehåll Sammanfattning...4 Internationell ekonomi...5 Återhämtningen i euroområdet får fäste... 5 Starkare

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Ura 2009:1 ISBN 978-91-977809 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2009 Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013

ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 ÅTERVÄNDARNA DET EKONOMISKA LÄGET JUNI 2013 2 Återvändarna Konjunkturvändningen skjuts framåt i Europa som inte hänger med i den försiktiga återhämtning som sker i USA och Japan. Svensk export och företagens

Läs mer

Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013

Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Ekonomirapporten. OM KOMMUNERNAS OCH LANDSTINGENS EKONOMI OKTOBER 2013 Redaktörer Jessica Bylund tfn 08-452 7718 Annika Wallenskog

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Penningpolitiskt protokoll

Penningpolitiskt protokoll Penningpolitiskt protokoll DECEMBER 1 Sammanfattning Vid det penningpolitiska mötet den 17 december beslutade Riksbankens direktion att sänka reporäntan med,5 procentenheter till 1, procent och att justera

Läs mer

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport

Avtalsrörelsen och lönebildningen. Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen 2011 Medlingsinstitutets årsrapport Avtalsrörelsen och lönebildningen År 2011 Medlingsinstitutets årsrapport Medlingsinstitutet Medlingsinstitutet är en myndighet under

Läs mer

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP

Sammanfattning. Diagram 1 Barometerindikatorn och BNP 7 Sammanfattning BNP-tillväxten i Sverige var tillfälligt stark under tredje kvartalet. Den europeiska skuldkrisen sätter tydliga avtryck i efterfrågetillväxten och konjunkturen vänder nu ner med stigande

Läs mer

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet:

Sveriges ekonomi. Statistiskt perspektiv. Ur innehållet: Sveriges ekonomi Statistiskt perspektiv Ur innehållet: Svag hushållskonsumtion gav högt sparande...sid 3 Den globala finanskrisen och den efter hand svagare utvecklingen även för den reala ekonomin får

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002 Ura 2001:9 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2002 Katarina Berggren Torbjörn Israelsson Said Maroufkhani Tord Strannefors Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Rapporten ingår

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016

Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Arbetsmarknadsutsikterna våren 2015 PROGNOS FÖR ARBETSMARKNADEN 2015 2016 Text Catarina Annetorp Hörnsten Karin Berglind Håkan Gustavsson Torbjörn Israelsson Andreas Mångs Tord Strannefors Hans Tydén Skribenter

Läs mer

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen

Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida problem, behov och möjligheter Dnr 0903-0149-15 Rapportserie 2009:1 Arbetsgivarverket Den stora generationsväxlingen i statsförvaltningen Framtida

Läs mer

Konjunktur laget Juni 2015

Konjunktur laget Juni 2015 Konjunktur laget Juni Konjunkturläget Juni KONJUNKTURINSTITUTET, KUNGSGATAN, BOX 36, 3 6 STOCKHOLM TEL: 8-53 59 INFO@KONJ.SE, WWW.KONJ.SE ISSN 3-363, ISBN 978-9-863-6- Konjunkturinstitutet är en statlig

Läs mer

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5

PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 PENNINGPOLITISKT PROTOKOLL Direktionen, Nr 5 DATUM: 2011-10-26 MÖTESTID: 09.00 SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter

Ekonomisk politik 2010. Ekonomiska utsikter Ekonomisk politik 2010 Ekonomiska utsikter våren 2010 Ekonomiska utsikter Våren 2010 Tabeller 1:1 Försörjningsbalans och nyckeltal... 5 2:1 Internationella förutsättningar... 8 2:2 Svenska varuexportmarknader...15

Läs mer

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007

Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 Ura 2006:4 ISSN 1401-0844 Arbetsmarknadsutsikterna för år 2007 AMS Torbjörn Israelsson Linda Pärlemo Tord Strannefors Mohammad Taslimi Hans Tydén Arbetsmarknad och arbetsmarknadspolitik Arbetsmarknadsutsikterna

Läs mer