DOM Meddelad i Uppsala

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DOM 2010-12-16 Meddelad i Uppsala"

Transkript

1 DOM Meddelad i Uppsala Mål nr Enhet 1 1 KLAGANDE 1. Cecilia Axmark, Flogstavägen 5 A, 1 tr Uppsala 2. Ulla Björkman, Granitvägen 24 B, III Uppsala 3. Marianne Hamilton, Ringgatan 2 B, 5 tr Uppsala 4. Lena Holmqvist, Gropgränd Uppsala 5. Lennart Häggström, Rättarvägen Uppsala 6. Marcus Norlin, Kantorsgatan 14, lgh Uppsala 7. Kenneth Ovsiannikov, Täljstensvägen 4 B, I Uppsala MOTPART Uppsala kommun Uppsala ÖVERKLAGAT BESLUT Uppsala kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2010, 172 SAKEN Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991:900), KL DOMSLUT Förvaltningsrätten upphäver Uppsala kommunfullmäktiges beslut den 27 september 2010, 172. Dok.Id Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid Box 1853 Kungsgatan måndag fredag Uppsala E-post: 08:30-12:00 13:00-16:30

2 2 BAKGRUND Kommunfullmäktige i Uppsala kommun (kommunen) beslutade den 27 september 2010, 172, att godkänna det av fastighetsnämnden föreslagna samarbetsavtalet om genomförande av projektet Uppsala Arena, att uppdra till fastighetsnämnden att för projektets genomförande utgöra kommunens förhandlingspart gentemot Arenabolaget, att uppdra till kommunstyrelsen att på förslag av fastighetsnämnden fatta de beslut som krävs inför avtalade avstämningstillfällen, att i enlighet med samarbetsavtalet uppdra till kommunstyrelsen att under projekteringstiden koordinera samverkan mellan kommunens arenabolag och Arenabolaget i syfte att gemensamt planera och optimera evenemangsutbudet i Uppsala samt att uppdra till kommunstyrelsen att i IVE från och med 2013 beakta de ekonomiska konsekvenserna. YRKANDEN Cecilia Axmarks talan Cecilia Axmark överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Hon överklagar beslutet om avtal med Arenabolaget innefattande bidrag till Arenabolaget med 150 miljoner kronor. Marcus Norlins talan Marcus Norlin överklagar beslutet och yrkar att förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut. Till stöd för sin talan anför han bl.a. följande. Kommunfullmäktiges beslut strider mot 10 kap. 8 4 KL, då det strider mot lag eller annan författning. Kommunens stöd till Uppsala Arena 2010 AB (Arenabolaget) utgör ett otillåtet bidrag till enskild som är förbjudet enligt 2 kap. 2 och 8 KL samt artikel Fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF). Några synnerliga skäl till stöd för bidragets

3 3 utgivande har inte visats eller ens påståtts av kommunen. Inte heller finns beslut om medgivande från EU-kommissionen att utge stödet. Av ärendet framgår bland annat att kommunen har stöttat projektet genom att medverka till att utrednings- och förprojekteringspengar för projektet avsatts och genom att delta i förstudier och utredningar under 2007 och Vidare framgår att den totala kostnaden för projektet uppförandet av arenan och dess initiala drift är beräknad till 650 miljoner kronor. Av samarbetsavtalet som beslutats om framgår bland annat att kommunen för ospecificerad yta i kommande anläggning erlägger hyra om 15 miljoner kronor per år i 25 år till Arenabolaget och att kommunen lämnar ett räntefritt lån om 150 miljoner kronor till Arenabolaget, som inte behöver betalas tillbaka om Arenabolaget inte kan detta. Vid Arenabolagets obestånd är kommunens fordran prioriterad sist bland samtliga borgenärer. Därtill kommer att Arenabolaget till kommunen ska erlägga en tomträttsavgäld om kronor per år. Det totala värdet (inklusive förmånen av räntefritt lån) kan beräknas till 645 miljoner kronor, varav 375 miljoner kronor avser hyra (plus mervärdesskatt), 150 miljoner kronor avser ovillkorat lån (bidrag) och 120 miljoner kr avser utebliven ränta. Advokatfirman Lindahl KB har i promemoria av den 20 april 2010 för kommunen och Arenabolaget redogjort avseende upphandlingsskyldighet och stöd till enskild i samband med genomförandet av Uppsala Arena. Under punkten anför advokatbyrån bland annat att den anser att det finns en risk för att såväl kommunens samarbete med Arenabolaget som bidragen i form av tillskott till visst bolag och hyra kan utgöra otillåtna stöd till enskild i strid mot 2 kap. 8 KL. Detsamma gäller upplåtelsen om tomträtten om denna inte upplåts på marknadsmässiga villkor. Ernst & Young AB har i promemoria av den 28 april 2010 utrett om vissa kommunala överväganden till följd av det kommunala tillskottet.

4 4 Ernst & Young AB skriver i sammanfattningen att det villkorade kommunala tillskottet för uppförandet av arenan och den utlovade hyran för nyttjandet av arean kan anses utgöra stöd till enskild näringsidkare. Kommunens beslut om att ingå samarbetsavtalet med Arenabolaget innebär dels ett otillåtet bidrag till enskild som strider mot 2 kap. 1 KL och dels ett otillåtet näringslivsstöd som strider mot 2 kap. 8 KL. Kommunen ger genom avtalet 150 miljoner kronor till Arenabolaget utan krav på återbetalning. Även om Arenabolaget skulle försättas i konkurs har inte kommunen någon prioriterad rätt att få betalt ur konkursboet, utan kommunens fordran behandlas på samma sätt som leverantörsskulder m.m. De 150 miljoner kronor som ges är också räntebefriade. Värdet av räntebefrielsen vid antagandet om 3 procents ränta på ränta, motsvarar 120 miljoner kronor inom avtalsperioden. Kommunen ger således 270 miljoner kronor till Arenabolaget. Detta är ett otillåtet bidrag till enskild och är ett otillåtet stöd till enskild näringsidkare. Kommunen ska enligt avtalet ingå i hyresavtal innebärande att kommunen under 25 års tid betalar 15 miljoner kronor till Arenabolaget för rätten att få hyra 20 procent av det totala möjliga nyttjandet av arenan. En indexuppräkning ska ske av hyran. Den föreslagna hyran har framkommit efter förhandlingar mellan kommunen och Arenabolaget. Det finns ingen utredning som utvisar att hyran är marknadsmässig. Detta talar för att den kommunala hyran är ett otillåtet bidrag till Arenabolaget innebärande en överbetalning för tid i arenan. Detta gäller särskilt eftersom det inte finns några som helst garantier för att kommunen kommer att få hyra tid som kan användas av dess invånare under attraktiva tider. Det finns ingenting i avtalet som medför att kommunen och dess invånare kommer att få använda arenan för spel och idrott. Tvärtom talar övervägande skäl för att kommersiella aktörer kommer använda arenan och att kommunen och dess

5 5 invånare kommer få använda den tid som blir över. Annars går inte de ekonomiska kalkylerna ihop. Allmänhetens tillgång till arenan räcker inte för att bidraget med uteblivet lån eller återbetalningsskyldighet ska kunna motiveras. Inte heller motiverar det en hyra om 15 miljoner kronor per år under 25 år, utan närmare avtal om vilka ytor som förhyrs. I princip kan kommunen få hålla tillgodo med tider under kvällar, nätter och morgonar, när inget kommersiellt intresse finns. Bolaget ska till kommunen erlägga en tomträttsavgäld om kronor per år under avtalstiden. Detta innebär ett otillåtet gynnande av enskild och ett otillåtet näringslivsbidrag. Avgälden är bestämd utifrån vad kommunen tillämpar för avgäld för andra idrottsarenor och vad som kan vara marknadsmässigt för upplåtelse av tomt för idrotts- och evenemangsändamål, men någon utredning till stöd för dessa påståenden har inte förebringats. Det framgår inte vilka dessa "andra idrottsarenor" inom kommunen är och det framgår inte hur marknadsbedömningen gjorts. Bidraget till Arenabolaget torde även stå i strid med EU: s statsstödsregler. Utredningen i ärendet visar att kommunen genom att ingå i samarbetsavtalet ger ett statligt stöd som omfattas av artikel FEUF. Stödet kan dock enligt artikel och tillåtas under vissa omständigheter. En stödåtgärd som kan omfattas av undantagen får dock inte genomföras förrän Europeiska kommissionen i beslut eller via annan åtgärd, godkänt ett givande av stödet. Såvitt framgår, finns inget beslut från EU-kommissionen om medgivande till statsstöd. Detta innebär att kommunfullmäktiges beslut strider mot lag, dvs. mot EU-fördragets bestämmelser om statsstöd. Till överklagandet har bifogats en promemoria författad av Advokatfirman Lindahl KB samt en promemoria författad av Ernst & Young AB.

6 6 Marianne Hamiltons talan Marianne Hamilton överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Kommunen har inte rätt att använda skattepengar på detta sätt. Beslutet kan vara lagstridigt och även leda till att kommunen överskrider sin kompetens. Beslutet står även i strid med EU:s statsstödsregler. Det är inte helt klart hur kommunens åtagande ska tolkas, men en rimlig tolkning är att kommunen redan nu förbinder sig att senast ett visst datum betala ut 150 miljoner kronor till Fastighetsbolaget. Dessutom har kommunen förbundit sig att ingå hyresavtal med Evenemangsbolaget om 15 miljoner kronor i 25 år samt att förskottera hyran år 1-4. Kommunen ska dessutom förskottera ytterligare 15 miljoner kronor som ska avräknas från kapitaltillskottet om 150 miljoner kronor. Genom samarbetsavtalet mellan kommunen och Arenabolaget utfäster sig kommunen att bidra till Arenans förverkligande genom ett finansiellt bidrag, utöver hyresgarantier vad gäller anläggningen. Det utlovas alltså 150 miljoner kronor, ett slags räntefritt lån med mycket goda villkor men med låg prioritetsordning för kommunen vid avveckling av verksamheten. Beloppet motsvarar ungefär två tredjedelar av det s.k. riskkapitalet. Det kan noteras att det framgår av handlingarna att kommunen inte ingår som ägare i Arenabolaget och inte heller får kommunen något inflytande. Kommuner får inte ge stöd till enskilda företag om det inte finns synnerliga skäl till det enligt 2 kap. 8 KL. Sådana synnerliga skäl som enligt paragrafen kan motivera undantag existerar inte, eftersom det inte är fråga om att t.ex. rädda viktiga arbetstillfällen i kommunen. Främjande av idrott och kultur, turism m.m. utgör i sig verksamhet som kommunen själv kan syssla med. Kommunen har rätt att lämna ekonomiskt bidrag till idrottsanläggningar som annan uppför och driver, t.ex. idrottsföreningar. Arenaprojektet är dock inte en vanlig idrottshall som är knuten till några idrottsföreningar eller en anläggning som ägs av kommunen själv. Det här

7 7 projektet rör inte sedvanligt kommunalt stöd till idrott utan stöd till en kommersiell evenemangsarena där privata bolag ska anordna bl.a. landskamper, Melodifestivalen, konferenser och kongresser. Uppsala Arena framstår som ett kommersiellt projekt som kommunen i och för sig kan driva i egen regi. Däremot bör det inte vara tillåtet att med skattepengar förbättra de ekonomiska kalkylerna för enskilda företag, vare sig för Arenabolaget, Evenemangsbolaget eller Fastighetsbolaget. Det finns många andra företag i Uppsala kommun som driver värdefull verksamhet som ger arbetstillfällen i kommunen och som gärna skulle ta emot ekonomiskt stöd. Fråga om stöd till företag måste alltid ses i ett rättviseperspektiv, dvs. situationen för det företag som gynnas av kommunens beslut ska jämföras med den för andra företag i Uppsala kommun. Kommuner måste tillämpa likställighetsprincipen enligt 2 kap. 2 KL. Det är inte heller en fråga för kommuner att bedriva arbetsmarknadspolitik, utan det är en fråga för staten. Kommunen kommer, med visst undantag för namnsponsring, inte att ha något inflytande över den verksamhet som kommer att bedrivas, utöver den tid man hyr själv. Kommunen betalar en stor summa pengar, men blir inte ägare eller får en plats i styrelsen eller får något liknande inflytande. Därmed finns heller inga garantier för att verksamheten som kommunen till största delen finansierar kommer att utvecklas på ett sätt som man har tänkt. Kommunen har valt att ingå avtal med ett specifikt företag som kommer vara mottagare av kapitaltillskottet om 150 miljoner kronor samt erhålla hyra om 15 miljoner kronor i 25 år framöver. Detta sker utan att kommunen får något som helst inflytande i form av ägande eller styrelseposter. Det mottagande företaget kommer bli ägare till den fastighet som i praktiken uppförs för skattebetalarnas pengar. Detta utgör ett individuellt inriktat stöd till enskild näringsidkare.

8 8 Det är möjligt att Arenan inte kan komma till stånd utan kommunens medverkan. Det är dock möjligt att uppföra Arenan på ett för skattebetalarna mer förmånligt sätt. Arenan skulle kunna uppföras genom ett samriskföretag där inflytandet och nyttjandet står i proportion till finansieringens storlek. Av samarbetsavtalet framgår vidare att kommunen åtar sig att stödja Projektet Fas 2 och 3. Det innefattar bland annat att kommunen efter bästa förmåga ska verka för att Arenan förverkligas i enlighet med Projekteringsplanen och att kommunen förbinder sig att eftersträva samordning av de nämnder och andra kommunala funktioner som är delaktiga i Projektet. Projektets Fas 2 omfattar bl.a. genomförande av arbete med planeringsfrågor och framtagande av detaljplan. Detaljplanebeslut enligt plan- och bygglagen (1987:10) utgör myndighetsutövning mot enskild. Sådana beslut fattas av kommunfullmäktige, som i vissa fall kan delegera beslutsfattandet till kommunal nämnd. Beredningsarbetet inför planbeslutet sker hos nämnden och innefattar utredning och kommunikation med berörda sakägare, länsstyrelsen och andra myndigheter genom samråd och utställningsförfarande. Att kommunen på förhand, som samarbetsavtalet kan uppfattas, utfäster sig att kommande detaljplanehantering ska ha prioritet framför andra ärenden och rentav gå i viss riktning, oavsett utfallet av beredningen, förringar tilltron till objektiviteten i förfarandet och sätter lagen ur spel. Skulle planbeslutet komma att fattas av kommunal nämnd ifrågasätts dessutom om kommunfullmäktige i strid med 11 kap. 7 regeringsformen har lagt sig i hur en nämnd ska besluta vid myndighetsutövning i ett enskilt ärende. I artikel 107 FEUF anges att stöd som ges av en medlemsstat eller med hjälp av statliga medel, av vilket slag det än är, som snedvrider eller hotar att snedvrida konkurrensen genom att gynna vissa företag eller viss produktion, [är] oförenligt med den inre marknaden i den utsträckning

9 9 det påverkar handeln mellan medlemsstaterna. Kommunfullmäktiges beslut utgör olagligt statsstöd i strid med denna artikel och detta utgör en självständig grund för förvaltningsdomstolen att ålägga kommunen att inte gå vidare med projektet utan att ha fått EU-kommissionens godkännande. Förbudet mot olagligt statsstöd gäller även kommuner. Beslutet innebär ett gynnande av Fastighetsbolaget, som är det bolag som ska ta emot pengarna, jämfört med andra bolag i kommunen. Det är inte helt lätt att läsa ut vilket bolag som är stödmottagare, men det verkar vara Fastighetsbolaget som ska få de 150 miljonerna. Stöd till enskilda företag av denna stora omfattning påverkar konkurrensen på den gemensamma marknaden. Inom EU gäller att väldigt små belopp inte anses påverka konkurrensen eller handeln mellan medlemsstaterna, men beloppsgränserna är då så lågt satt som Euro under tre år. EU:s regler gäller bara om handeln mellan medlemsstaterna påverkas. Det gör den i detta fall eftersom det är en väldigt stor arena som syftar till att ta hit både nationella och internationella arrangemang. Det framgår av underlaget att målet med projektet är att Uppsala arena ska sträva efter lönsamhet, fler besökare och fler evenemang av internationell klass. Även närheten till den internationella storflygplatsen Arlanda framhålls samt att det i Uppsala finns två universitet och det kan förväntas anordnande av Världskonferenser och konferenser. EU-domstolen har satt tröskeln lågt för att finna att samhandeln påverkas. Projektet Uppsala Arena är så omfattande i kostnad och utförande att kommunens beslut påverkar både konkurrensen på den gemensamma marknaden och handeln mellan medlemsstaterna. Uppsala kommun ska betala ut 150 miljoner kronor till Fastighetsbolaget, vilket avsevärt kommer att förbättra detta företags ekonomiska läge, utan att kommunen till någon del kommer att få inflytande, äganderätt, säkerheter eller annat i företaget eller själva arenan. Ingen privat investerare skulle vara beredd att investera 150 miljoner kronor utan att få något för detta. Kommunen agerar alltså i strid med det som kallas the Market Economy Investor Principle. Inte heller skulle en normal investerare på en marknad

10 10 välja att förbinda sig att i 25 år betala 15 miljoner kronor, en summa som dessutom ska indexuppräknas. Kommunen menar i sitt beslut att hyran är marknadsmässig, men redovisar inga siffror. Kommunen bör visa för vilka summor den hyr plats i egna och andras idrottsanläggningar för att det ska kunna avgöras om 15 miljoner för 20 procent av lokalutnyttjandet är ett marknadsmässigt pris. Dessutom bör kommunen kunna redovisa för hur långa tidsperioder andra hyreskontrakt för idrottsanläggningar ingås. Av mediarapporteringen kring arenan framgår att kommunen ursprungligen skulle bidra med 10 miljoner kronor per år, men att detta ökades till 15 miljoner kronor när en större privat investerare drog sig ur projektet. Det framstår som att summan grundar sig på det privata företagets behov istället för att vara marknadsmässigt bestämd. Även om kommunen skulle vara av åsikten att det inte behöver eftersträvas någon omedelbar avkastning, kan noteras att kommunen satsar 150 miljoner kronor i ett projekt utan att få något som helst inflytande, delägarskap eller styrelseposter. Återbäring på insatt kapital är t.ex. ränta. Eftersom lånet löper utan ränta, och det avgörs av Arenabolaget när och om återbetalning ska ske, finns det inte någon långsiktig återbäring på insatt kapital. Kommunen verkar blanda ihop avkastningskravet med tankar om de positiva dynamiska effekterna för kommunen. Att låna ut pengar utan ränta eller att skänka bort pengar, utgör ett statsstöd. Kommunens beslut är att se som statligt stöd till ett företag i strid med EU:s regler. Innan EU-kommissionen har fattat beslut att godkänna stödet får det inte genomföras.

11 11 Ulla Björkmans och Lena Holmqvists talan Ulla Björkman och Lena Holmqvist överklagar beslutet och yrkar att förvaltningsrätten upphäver kommunens beslut. Till stöd för sin talan anför de bl.a. följande. Beslutet är i vissa hänseenden befogenhetsöverskridande och lagstridigt. Genom samarbetsavtalet mellan kommunen och Arenabolaget utfäster sig kommunen att bidra till Arenans förverkligande genom ett finansiellt bidrag, utöver hyresgarantier, vad gäller anläggningen. Det utlovas ett kapitaltillskott om 150 miljoner kronor, ett slags räntefritt lån på för Arenabolaget mycket goda villkor men med låg prioritetsordning för kommunen vid eventuell avveckling av verksamheten. Beloppet kan sägas motsvara två tredjedelar av det s.k. riskkapitalet i sammanhanget. Det kan noteras, som framgår av föredragningen inför fullmäktigebeslutet, att kommunen inte ingår som ägare i Arenabolaget och inte heller har kommunen något inflytande. Genom det ansenliga ekonomiska stödet till Arenabolaget i form av kapitaltillskottet om 150 miljoner kronor har kommunen överträtt det principiella förbudet i 2 kap. 8 KL om stöd till enskild näringsidkare. Sådana synnerliga skäl, som enligt paragrafen kan motivera undantag, kan svårligen hävdas i sammanhanget, då det inte är fråga om något jämförbart med att t.ex. rädda viktiga arbetstillfällen i kommunen (jfr RÅ 1993 ref. 98). Skulle åtgärden ses som ren utlåningsverksamhet, alltså bankverksamhet i konkurrens med bankväsendet, vore detta knappast heller kommunalrättsligt kompetensenligt av flera skäl, framförallt på grund av den grundläggande kompetensregeln i 2 kap. 1 KL. Utlåningsuppgiften i samhället ankommer inte på kommunen utan på annan (jfr dock RÅ 1994 ref. 65). Kommunal förmögenhetsförvaltning i form av investering i Arenan skulle kanske vara tänkbart, men 8 kap. 2 KL ställer kravet på god avkastning

12 12 och betryggande säkerhet och upplägget genom Arenaavtalet tillgodoser knappast sådana krav. Främjande av idrott, kultur och turism utgör i sig kompetensenlig verksamhet för kommunen och kan också ge kommunen rätt att lämna ekonomiska bidrag till idrottsanläggningar, som annan uppför och driver, t.ex. en idrottsförening. Det ifrågasätts dock om inte det kommersiella inslaget i Arenaprojektet är alltför dominerande för att situationen skulle vara parallell med sedvanligt kommunalt stöd till idrotten (jfr RÅ 1969 ref. 26 eller RÅ 1973 A 258 angående motorbana respektive travbana). Kommunen kommer i princip inte att ha något inflytande över den verksamhet som kommer att bedrivas, utöver den som bedrivs inom den kommunalt förhyrda tiden. Därmed finns heller inga garantier för att verksamheten inom den anläggning vars uppförande till stor del finansieras av kommunen framgent kommer att utgöras av huvudsakligen kommunalt kompetensenlig verksamhet. Kapitaltillskottet framstår även mot den bakgrunden som stöd till enskild näringsidkare snarare än som idrottsstöd. Fråga om stöd till näringsidkare måste också alltid ses i ett rättviseperspektiv. Därför framstår de synnerligen generösa villkoren för Arenabolaget svåra att leva upp till för kommunen, om fler liknande fall skulle uppkomma i framtiden. Kommunen vill, möjligen på goda sakliga grunder, inte ta ett ägaransvar i projektet. Detta kan tala för att projektet är alltför riskfyllt för en kommunalrättslig godtagbar investering. Om man skulle godta kommunens tal om infrastruktursatsning aktualiserar det alltså frågan om otillåtet näringslivsstöd snarare än tillåtet stöd till idrott och kultur. Att det möjligen kommer att bedrivas kommunalrättsligt godtagbar verksamhet på arenan, och att kommunen genom förhyrning av träningstider kan tillgodose detta, kan inte fullt ut göra den stora kapitalinsatsen godtagbar som idrottsstöd.

13 13 Av samarbetsavtalet mellan Arenabolaget och kommunen framgår vidare under punkt 5.1, att kommunen åtar sig att stödja Projektet Fas 2 och 3. Det innefattar bland annat, att kommunen efter bästa förmåga ska verka för att Arenan förverkligas i enlighet med Projekteringsplanen och att kommunen förbinder sig, att eftersträva samordning av de nämnder och andra kommunala funktioner som är delaktiga i Projektet Fas 2 och 3. Under avtalets 4.1 framgår, att Projektet Fas 2 avses omfatta bl.a. genomförande av arbete med planeringsfrågor, bl.a. framtagande av detaljplan. Detaljplanebeslut enligt plan- och bygglagen utgör myndighetsutövning mot enskild. Sådana beslut fattas enligt 5 kap. 29 plan- och bygglagen (1987:10) i normalfallet av kommunfullmäktige. Beredningsarbetet inför planbeslutet sker hos byggnadsnämnden och innefattar utredning och kommunikation med berörda sakägare, länsstyrelsen och andra myndigheter genom samråd och utställningsförfarande. Att kommunen på förhand, som samarbetsavtalet kan uppfattas, utfäster sig att kommande detaljplanehantering av Arenan ska underlättas och ha prioritet, förringar tilltron till objektiviteten i förfarandet, vilket är särskilt allvarligt i ett ärende som avser myndighetsutövning mot enskild. Utfästelsen står i dålig samklang med grundläggande regler i 1 kap. 9 regeringsformen. Lennart Häggströms och Kenneth Ovsiannikovs talan Lennart Häggström och Kenneth Ovsiannikov överklagar beslutet och anför bl.a. följande. Kommunens åtaganden är i korthet följande. 1. Utbetala ett villkorat kapitaltillskott om 150 miljoner kronor till Arenabolaget. 2. Ingå hyresavtal med Arenabolaget om en årlig hyra om 15 miljoner kronor i 25 år. 3. Förskottera 15 miljoner kronor av kapitaltillskottet intill byggstart.

14 14 4. Med tomrätt upplåta ca kvm för en årlig avgäld om kronor per år. De har granskat avtalet och vill att förvaltningsrätten undersöker om avtalet är förenligt med kommunallagen vad gäller otillåtet stöd till enskilt företag. Som bakgrund för begäran åberopas en reservation av oppositionen i kommunfullmäktige samt även två artiklar i Upsala Nya Tidning. De har gjort en kalkyl på marknadsmässigheten av tomträttsavgälden utifrån av kommunen kända data. År 2007 gjordes en markaffär mellan kommunen och ägaren av Gränby Centrum där kommunen sålde kvm till ett pris av kronor per kvm. Markpriset vid Gränby är således sådant att Arenans mark om kvm har ett marknadspris om 33 miljoner kronor. Med en normal tomträttsavgäld på 3 procent skulle arrendet uppgå till en miljon kronor årligen, vilket kan jämföras med samarbetsavtalets arrende om kronor. Tomträttsavgälden är därför inte marknadsmässig, varför det är fråga om ett stöd till Arenabolaget i strid med kommunallagen. Även hyran om 15 miljoner kronor per år är ett direkt finansiellt stöd till Arenabolaget. Hyran avser 20 procent av nyttjandetiden. Enligt Arenabolagets egna kalkyler beräknas resterande 80 procent av tiden ge hyresintäkter om 26 miljoner kronor. Marknadsmässigt borde kommunen enbart betala en fjärdedel av 26 miljoner kronor, dvs. 8,5 miljoner kronor. Kommunens talan Uppsala kommun bestrider bifall till överklagandena och anför bl.a. följande. Som grund har klagandena anfört att beslutet strider mot lag eller annan författning då beslutet innebär ett otillåtet bidrag till enskild, ett otillåtet näringsstöd och att beslutet står i strid med EU:s statsstödsregler.

15 15 Förenlighet med 2 kap 1 och 8 kommunallagen Bakgrund Den planerade multiarenan i Gränby ( Arenan ) kommer att användas för idrottsaktiviteter, idrottsevenemang, konserter, mässor, konvent och andra evenemang. Arenan kommer att ha funktion som allmän samlings- och mötesplats och vara öppen för näringslivet, allmänheten och alla kommunmedlemmar. Kommunens behov av en arena av denna storlek och utformning är ostridigt. Nuvarande arenor är gamla. Det har skett en kraftig befolkningstillväxt i kommunen och därmed också en ökad efterfrågan på arenor. De specifika behoven framgår av underlaget till fullmäktiges beslut, där det bl.a. konstateras att de publika idrotterna är eftersatta när det gäller arenor och att det i kommunen saknas kapacitet för andra större evenemang såsom större konserter, konvent och idrottsevenemang. Bristerna drabbar den lokala mötesindustrin vars omsättning inte ökar i samma omfattning som mötesindustrin i övriga delar av landet. Kommunens turistekonomiska omsättning är relativt låg trots kommunens utmärkta läge och goda kommunikationer. Arenan utgör en del av den kommunala infrastrukturen på samma sätt som vägar, byggbar mark m.m. Kommunen ansvarar för sådan infrastruktur. Arenan utgör en nödvändig förutsättning för fritids-, idrotts- och evenemangsverksamhet och är en förutsättning för bl.a. näringslivet i kommunen. Arenan kommer att kunna nyttjas av kommunmedlemmarna, kommunens näringsliv och organisationer och blir därmed en viktig faktor för den fortsatta utvecklingen av kommunen.

16 16 Utredningarna som föregått kommunfullmäktiges beslut visar tydligt att Arenan kommer att medföra en ökning av den turistekonomiska omsättningen i kommunen med ca 30 procent eller miljoner kronor, ny sysselsättning för personer, etablering av nya företag, inflöde av extern köpkraft, elitidrottens förutsättningar förbättras, värdetillväxt för kommunal mark och fastigheter i närheten av Arenan, ökad attraktionskraft för kommunen och utnyttjande av och ökat underlag för befintlig infrastruktur. Kommunens kompetens Enligt bestämmelsen om kommunernas allmänna kompetens i 2 kap 1 KL får kommunerna själva ha hand om sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område och deras medlemmar. Till området för kommunernas allmänna kompetens hör fritidsverksamheten. Kommunernas befogenheter att få ge ekonomiskt stöd till idrottsrörelsen och dess anläggningar är erkända i rättspraxis sedan lång tid tillbaka; se t.ex. RÅ 1909 ref. 2, RÅ 1953 I 273 (bidrag till idrottsföreningar), RÅ 1924 ref. 4 (avseende förvärv av idrottsanläggning), RÅ 1938 S 247 (bastu- och badanläggningar), RÅ 1942 S 425 och RÅ 1935 S 147 (golfbana). Av senare rättspraxis framgår att kommuner är oförhindrade att uppföra idrottshallar (RÅ 1970 C 85), göra borgensåtaganden i samband med upprustning av bowlinghall (RÅ 1970 C 86), teckna borgen eller lämna annat ekonomiskt stöd till föreningar för anläggande av konstfrusen isbana respektive själva uppföra eller engagera sig i driften av sådana

17 17 anläggningar (RÅ 1962 I 219, RÅ 1970 C 70, RÅ 1973 A 165, RÅ 1974 A 973). Vidare anses det kompetensenligt att lämna ett räntefritt lån till ett bolag som ägde en golfbana (RÅ 1966 I 133), penningbidrag till en golfklubb för anläggning av en golfbana (RÅ 1972 C 85, RÅ 1975 Ab 258) samt genomföra fastighetsköp för att ge en motorklubb förutsättningar att anlägga en motorbana (RÅ 1977 Ab 538). I detta sammanhang ska även nämnas att Länsrätten i Kalmar län genom dom den 10 december 2008 i mål nr godtog Kalmar kommuns borgensåtagande och bidragsgivning avseende Kalmar FF:s arena i Kalmar. Domen har vunnit laga kraft efter det att överrätterna inte meddelade prövningstillstånd. På samma sätt har Länsrätten i Stockholms län genom dom den 23 mars 2006 i mål nr funnit att uppförandet av en multifunktionsarena får anses utgöra en angelägenhet av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område och till kommunens medlemmar. Det ska här understrykas att den kommunala kompetensen inom fritidsområdet ger rätt att stödja ett projekt även om detta innebär att stöd lämnas till enskilda näringsutövare under förutsättning att det är av allmänt intresse att stödet lämnas. Arenan kommer att användas vid idrottsliga och kulturella evenemang samt främja turistväsendet i kommunen. Den omständigheten att det i samband med arrangemang kommer att idkas viss kringverksamhet i form av café- och restaurangförsäljning utgör enligt praxis inte något hinder för kommunala insatser. Inte heller den omständigheten att verksamheten bedrivs i bolagsform av näringslivet hindrar kommunalt engagemang. Den övergripande avsikten med kommunens engagemang i Arenan är således att marknadsföra kommunen och att allmänt främja näringslivet. En arena av det planerade slaget kan förväntas medföra påtagliga fördelar

18 18 för kommunen och därmed även för kommunmedlemmarna. Arenan kan, i likhet med andra multiarenor, inte komma till stånd utan kommunens medverkan. Kommunens stöd till anläggandet och driften av Arenan står därmed inte i missförhållande till den av kommunen förväntade nyttan och faller därmed inom den kommunala kompetensen. Enligt 2 kap. 8 första stycket KL får kommuner genomföra åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen. Enligt andra stycket i samma lagrum får individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare lämnas endast om det finns synnerliga skäl för det. I förarbetena till KL anfördes att i glesbygdsområden kunde bortfall av enskild service, t.ex. avsaknad av en livsmedelsbutik eller en bensinstation, medföra rätt för kommunen att ekonomiskt stödja en innehavare om stödet var nödvändigt för att uppnå en viss minimistandard av kommersiell service åt hushållen. En kommun ansågs även kunna understödja hotellverksamhet, när enskilda personer och företag inte var beredda att göra nödvändiga insatser för att trygga tillgången till hotell i kommunen. När det gäller avgränsningen av tillåtna insatser anfördes även i förarbetena att rättstillämpningen måste kunna anpassas till samhällsutvecklingen (prop. 1990/91:117 s. 152f). Vad som låg i begreppet synnerliga skäl ansågs således kunna komma att förändras beroende på utvecklingen i samhället vilket också framgår av praxis där man bl.a. tillåtit borgen för ett privat företags lån i syfte att främja sysselsättningen (RÅ 1993 ref 98) och kommunalt stöd i en hotell- och restaurangrörelse (RÅ 1995 ref 98). Av utredningsarbetet som föregick kommunfullmäktiges beslut framgår att Arenan inte kan komma till stånd utan kommunala åtgärder. Som ovan beskrivits utgör Arenan en viktig samhällsfunktion och en nödvändig infrastruktur för kommunens medlemmar och näringsliv. Mot denna bakgrund och med hänsyn till att rättstillämpningen måste kunna anpassas

19 19 till samhällsutvecklingen medför bestämmelsen i 2 kap 8 KL en rätt för kommunen att engagera sig i Arenan. Därutöver hänvisas till kommunens kompetens enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter (befogenhetslagen). Genom införandet av den tidigare lagen (1968:131) om vissa kommunala befogenheter inom turistväsende utvidgades kommunernas kompetens på turismområdet. Lagens bestämmelser är nu överförda till befogenhetslagen. Enligt 4 kap. 1 befogenhetslagen får kommuner vidta åtgärder för uppförande och drift av turistanläggningar i den utsträckning det behövs för att främja turistväsendet inom kommunen. De typer av anläggningar som nämns i förarbetena till 1968 års lag är bl.a. campingplatser, semesterbyar, hotell, skidbackar och småbåtshamnar. Bland rättspraxis kan nämnas att man tillåtit bidrag till projektering av ett privat turisthotell (RÅ 1969 C 42), aktieteckning i ett liftbolag (RÅ 1971 C 284), bidrag till en arrendator av ett kommunägt hotell för att möjliggöra helårsdrift (RÅ 1974 A 686) och stöd till ett konferens- och fullservicehotell när hotellresurserna inom kommunen inte var tillräckliga (RÅ 1988 not 581). Rättstillämpningen har dock inte stått still utan följt samhällsutvecklingen. Det finns ett länsrättsavgörande som i allt väsentligt är identiskt med nu aktuellt mål. Länsrätten i Jämtlands län prövade lagligheten av Åre kommuns stöd till en ny multihall genom dom den 23 maj 2002 i mål nr Enligt det överklagade beslutet skulle kommunen svara för en delfinansiering med ca 51 miljoner kronor till en multihall som skulle uppföras av ett privat företag. Länsrätten konstaterade att anläggningen var avsedd att främja och utveckla turismväsendet i kommunen och att det fanns behov av en samlings- och möteslokal. För att kunna uppföra en sådan anläggning var det en förutsättning att samfinansiering ägde rum. Beslutet ansågs stå i

20 20 överensstämmelse med lagen (1968:131) om vissa kommunala befogenheter inom turistväsendet och stod inte heller i strid med 2 kap 8 KL. Arenan kommer att bli den enskilt viktigaste faktorn vid den kommande utvecklingen av turistnäringen i kommunen. Härtill kommer positiva konsekvenser på flera andra områden exempelvis sysselsättning, företagsetableringar, hotellnätter m.m. Beslutet står därför i överensstämmelse med vad som medges enligt befogenhetslagen. Tomträttsavgälden Kommunens avsikt vid bestämmandet av tomträttsavgälden var att den skulle vara marknadsmässig och i enlighet med 13 kap. 11 jordabalken. Hänsyn togs således till ändamålet med upplåtelsen och de närmare föreskrifter som ska tillämpas i fråga om fastighetens användning och bebyggelse. Enligt samarbetsavtalet är ändamålet med tomträttsupplåtelsen att uppföra och bedriva verksamhet i en multihall. Som kommunen visat kan denna typ av arenor inte uppföras utan stöd från det allmänna. Det saknas en marknad för denna typ av mark, eftersom det inte är möjligt att få någon avkastning vid markens användning enligt ändamålet i tomträttsavtalet. Mot denna bakgrund är en avgäld om kronor per år att bedöma som skälig. Kommunen tillämpade samma principer och gjorde samma bedömningar av marknadsvärdet vid upplåtelser av tomträtter för liknande anläggningar. En avgäld i samma storleksordning gäller t.ex. för den s.k. UTK-hallen (tennis), och ska även gälla för den kommande innebandy- och friidrottsarenan som har en byggnadsyta som motsvarar Arenan.

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE AA Ombud: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Årjängs kommun Box 906 672 29

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm Enhet 16 DOM 2013-10-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 27272-12 1 KLAGANDE Lennart CHRISTOFFER Sjögren Sofielundsvägen 3 A Lgh 1001 191 47 Sollentuna MOTPART Sollentuna kommun Ombud: Advokat Magnus Josefsson

Läs mer

DOM 2012-01-31 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-01-31 Meddelad i Stockholm KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Avdelning 04 2012-01-31 Meddelad i Stockholm Mål nr 1745-11 1 KLAGANDE Uppsala kommun 753 75 Uppsala MOTPART Göran Ågerup, 440901-6997 Sandavägen 4 756 53 Uppsala ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Mål nr , enhet 11. Urban Ryadal m.fl./. Stockholms kommun

Mål nr , enhet 11. Urban Ryadal m.fl./. Stockholms kommun Yttrande Sida 1 (5) 2013-09-04 Förvaltningsrätten i Stockholm Mål nr 11021-13, enhet 11 Urban Ryadal m.fl./. Stockholms kommun Stockholms kommun har förelagts att yttra sig över Urban Ryadals m.fl. överklagande

Läs mer

Förvaltningsrätten i Jönköping Enhet Jönköping Rotel 1:6 Box 2201 550 02 JÖNKÖPING. Stockholm den 9 mars 2010

Förvaltningsrätten i Jönköping Enhet Jönköping Rotel 1:6 Box 2201 550 02 JÖNKÖPING. Stockholm den 9 mars 2010 Förvaltningsrätten i Jönköping Enhet Jönköping Rotel 1:6 Box 2201 550 02 JÖNKÖPING Stockholm den 9 mars 2010 Mål nr 2217-10E Lars-Anders Eriksson./. Vetlanda kommun angående laglighetsprövning av kommunfullmäktiges

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Prel. version Ärendenummer: FO 2009-01 Datum: 2009-01-25 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende försäljning av sjönära

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statligt stöd för att regionalt främja små och medelstora företag; SFS 2015:210 Utkom från trycket den 14 april 2015 utfärdad den 26 mars 2015. Regeringen föreskriver

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se PROMEMORIA Ärendenummer: FO 2008-05 Datum: 2008-04-12 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende spekulativ verksamhet samt

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se PRELIMINÄR BEDÖMNING Ärendenummer: FO 2008-15 Datum: 2008-09-16 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende miljonstöd och

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen

DOM. Meddelad i Stockholm. MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box Stockholm. SAKEN Tillstånd och föreläggande enligt djurskyddslagen Avdelning 05 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (7) Mål nr 5932-15 KLAGANDE A Ombud: B MOTPART Länsstyrelsen i Stockholms län Box 22067 104 22 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Stockholms

Läs mer

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017

Front Advokater. IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar. Umeå 16 februari 2017 Front Advokater IOP Spelregler för upphandling av välfärdstjänster och juridiska ramar Umeå 16 februari 2017 Finns det ett systemfel i det svenska upphandlingsregelverket? Hur ser regelverket ut idag?

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 10 december 2010 KLAGANDE Karlskrona kommun 371 83 Karlskrona MOTPARTER 1. AA 2. BB Ombud för 1 och 2: Chefjurist Pär Cronhult Jur. kand. Micha Velasco

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Välfärden kök & kaffe AB Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Malmö högskola 205 06 Malmö ÖVERKLAGAT

Läs mer

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm

DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm DOM 2012-09-28 Meddelad i Stockholm Mål nr 14272-11 Enhet 16 1 KLAGANDE Patrik Pettersson Lännaplan 1 C Lgh 1101 621 45 Visby MOTPART Region Gotland 621 81 Visby ÖVERKLAGAT BESLUT Regionfullmäktiges i

Läs mer

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö

DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö DOM 2013-05-24 Meddelad i Malmö Mål nr 6160-12 1 KLAGANDE Maria Winberg Nordström, 681201-2448 Sofierovägen 35 254 33 Helsingborg MOTPART Helsingborgs stad 251 89 Helsingborg ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunfullmäktiges

Läs mer

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling

Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Malmö stad Fritidsförvaltningen Handläggande avd: Administrativa avdelningen Ärende nr: 6 Datum: 2012-04-10 Ärende: Yttrande till Konkurrensverket: Nationalarena i bowling Sammanfattning: Konkurrensverket

Läs mer

DOM 2013-06-11 Meddelad i Uppsala

DOM 2013-06-11 Meddelad i Uppsala Meddelad i Uppsala Mål nr Enhet 2 1 KLAGANDE Calle Åkerstedt, 470209-8056 Tunnlandsvägen 2 743 30 Storvreta MOTPART Landstinget i Uppsala län Box 602 751 25 Uppsala Ombud: Mats Holmberg Landstingets ledningskontor

Läs mer

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning

Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015. Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning Styrelseutbildning för koncernen Stockholms Stadshus AB 2015 Catharina Gyllencreutz, stadsjurist Stockholms stads juridiska avdelning The Capital of Scandinavia Väsentliga regelverk EU-rätten Regeringsformen

Läs mer

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD

SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:13 2008: Datum 2009-06-04 Dnr B 8/08 SÖKANDE Konsumentombudsmannen (KO), Box 48, 651 02 KARLSTAD MOTPART Bank2 Bankaktiebolag, Box 7824, 103 97 STOCKHOLM Ombud: advokaten P-E.

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-002 Datum: 2012-04-18 Utredare: Fanny Wieru Utredning avseende olaglig överlåtelse av fastighet i Gotlands

Läs mer

Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253

Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253 Tjänsteutlåtande Kommunstyrelsens kontor Datum 2015-08-19 Dnr KS 2015/0253 15 NWT åp Til B Yttrande till Förvaltningsrätten i Stockholm, i mål nr 13833-15, angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060306 DOM 2016-04-26 Stockholm Mål nr P 10682-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-11-13 i mål P 2259-15, se bilaga KLAGANDE H-LJ MOTPART 1. Stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)

En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) KKV1007, v1.3, 2012-09-10 YTTRANDE 2015-10-22 Dnr 336/2015 1 (5) Finansdepartementet Kommunenheten 103 33 STOCKHOLM En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) Fi 2015/1581 Konkurrensverket begränsar sitt

Läs mer

KOMMUNALRÄTT. Terminskurs 6 Vt Kommunalrätt - Lars Bejstam 1 ÖVERSIKT KOMMUNER OCH LANDSTING

KOMMUNALRÄTT. Terminskurs 6 Vt Kommunalrätt - Lars Bejstam 1 ÖVERSIKT KOMMUNER OCH LANDSTING KOMMUNALRÄTT Juristprogrammet Termin 6 Vårterminen 2015 Lars Bejstam ÖVERSIKT Vad är en kommun? Vad får en kommun göra? kommunal kompetens. Vem beslutar i kommunen? Hur överklagas kommunala beslut? Vt

Läs mer

DOM Meddelad i Göteborg

DOM Meddelad i Göteborg Avdelning 3 DOM 2015-09-23 Meddelad i Göteborg Mål nr 3025-15 1 KLAGANDE Martin Wannholt, 670302-5012 Ombud: Advokaten Lars Salkola Advokat Salkola AB Norra Hamngatan 18 411 06 Göteborg MOTPART Göteborgs

Läs mer

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet.

KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår överklagandet. Kommunen har idag fått kammarrättens beslut kring de samarbetsavtal som upprättats mellan Vara kommun och konsortiet som erhållit uppdraget att bygga, äga och driva Vara Horse Arena. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser

Post 1 av 1 träffar. Departement: Näringsdepartementet. Utfärdad: Ikraft: /Träder i kraft I: / Inledande bestämmelser Regeringskansliets rättsdatabaser Post 1 av 1 träffar SFS-nummer 2016:837 Förordning (2016:837) om stöd för renovering och energieffektivisering i vissa bostadsområden Departement: Näringsdepartementet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (5) meddelat i Stockholm den 24 maj 2011 KLAGANDE AA Ombud: Chefjurist Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Botkyrka kommun 147 85 Tumba Ombud: Kommunjurist

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se FO 2008-08 Datum: 2008-07-19 Utredare: Micha Velasco Olaglig försäljning av Mejeriet i Årjäng samt olämplig kommunal verksamhet

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 28 augusti 2012 KLAGANDE Föreningen Gnarpsviljan c/o AA MOTPART Skatteverket 171 94 Solna ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 3 juli 2009 KLAGANDE Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (tidigare Läkemedelsförmånsnämnden) Box 55 171 11 Solna MOTPART Meda AB, 556427-2812 Ombud:

Läs mer

Svar på motion (V) om r egionalt allmännyttigt byggföretag

Svar på motion (V) om r egionalt allmännyttigt byggföretag Tjänsteskrivelse 2016-08 - 24 Handläggare Daniel Nilsson Utredningsenheten Kommunstyrelsen Svar på motion (V) om r egionalt allmännyttigt byggföretag Förslag till beslut Motionen avslås. Beslutsnivå Kommunfullmäktige

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 24 februari 2017 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Anders Wallin Box 2131 750 02 Uppsala MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box

Läs mer

EU:s statsstödsregler

EU:s statsstödsregler EU:s statsstödsregler Seminarium vid Linnéuniversitetet den 17 april 2012 bengt.wennerstein@enterprise.ministry.se detta tänkte jag beröra idag s organisation EU: regler om statsstöd Regelförenkling s

Läs mer

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt

Lagrum: 4 kap. 13 1 studiestödslagen (1999:1395); artiklarna 18 och 21 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt HFD 2014 ref 52 Fråga om nedsättning av årsbelopp enligt 4 kap. 13 1 studiestödslagen då låntagaren bedriver studier i ett annat EU-land och där uppbär stöd motsvarande svenskt studiestöd. Lagrum: 4 kap.

Läs mer

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad

DOM Meddelad i Karlstad. MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Karlstad FÖRVALTNINGSRATTEN 2013-07-17 Meddelad i Karlstad Mål nr Sida 1 (6) SÖKANDE Konkurrensverket 103 85 Stockholm MOTPART Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 651 81 Karlstad KONKURRENSVERKET

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 april 2016 KLAGANDE AA Ombud: advokat Magnus Hagevi Advokatfirma DLA Nordic KB Box 7315 103 90 Stockholm MOTPART Stockholms läns landsting

Läs mer

DOM Meddelad i Linköping

DOM Meddelad i Linköping DOM 2014-06-09 Meddelad i Linköping Mål nr 611-14 1 KLAGANDE Ulf Dighed, 460518-2015 Björkgatan 16 582 45 Linköping MOTPART Linköpings kommun 581 81 Linköping ÖVERKLAGAT BESLUT Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 20 juni 2013 KLAGANDE Västtrafik AB, 556558-5873 Ombud: Advokat Henrik Seeliger Advokatfirman Lindahl KB Box 11911 404 39 Göteborg MOTPART

Läs mer

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse

Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Famnas faktablad om EU 4. Finansiering av tjänster av allmänt intresse Bakgrund Som nämnts i de tidigare faktabladen så saknas en tydlig definition av begreppet allmänna tjänster på gemenskapsnivån. Däremot

Läs mer

DOM. Meddelad i Malmö. SAKEN Överprövning enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV

DOM. Meddelad i Malmö. SAKEN Överprövning enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV Christian Härdgård Meddelad i Malmö Mål nr Sida 1 (9) SÖKANDE Club Vitalab AB, 556658-8736 Nybrogatan 71 114 40 Stockholm Ombud: Pär Cronhult Box 5625 114 86 Stockholm MOTPART Region Skåne 291 89 Kristianstad

Läs mer

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning STAFFANSTO RPS T JÄNSTESKRIVELSE 5 1 ( 1) ÄRE NDENR: 2015-SN-17 DATUM: 2015-04-07 Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060101 DOM 2012-10-30 Stockholm Mål nr P 7793-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-08-14 i mål P 349-12, se bilaga KLAGANDE

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2011-007 Härnösand Datum: 2011-11-26 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende olaglig försäljning av mark

Läs mer

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala

Villkor för upprustning av rekordårens bostäder. Sophia Mattsson-Linnala Villkor för upprustning av rekordårens bostäder Sophia Mattsson-Linnala Statsstöd enligt Fastighetsägarna Underavskrivningar fastigheter: 592 mkr Stöd som reducerar lånekostnaden: 2 148 mkr Kostnad för

Läs mer

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se

Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se PROMEMORIA Ärendenummer: FO 2007-016 Datum: 2007-11-21 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende ett kommunalt bolags ombyggnad

Läs mer

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun

Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och Spa i Melleruds kommun Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2010-002 Mellerud Datum: 2011-03-07 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll hotell och

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 november 2014 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms dom den 10 juni 2013

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: 2008-19 Datum: 2008-11-18 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende planerad försäljning av Astrid Lindgrens

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2012-12 Datum: 121114 Utredare: Viktor Robertson, Micha Velasco Utredning avseende kommunal olaglig verksamhet

Läs mer

Tillämpningen av EG-rättens statsstödsregler vid kommuners och landstings försäljning och köp av mark och byggnader

Tillämpningen av EG-rättens statsstödsregler vid kommuners och landstings försäljning och köp av mark och byggnader Cirkulärnr: 2007:8 Diarienr: 2007/0164 Handläggare: Olof Moberg Avdelning: Avdelningen för juridik Datum: 2007-01-24 Mottagare: Ekonomi/Finans Fastighetschefer Stadsbyggnad/Planering/Bygglov Markförsörjning

Läs mer

9 kap. 17 och 10 kap. 8 kommunallagen (1991:900) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 8 november 2016 följande dom (mål nr ).

9 kap. 17 och 10 kap. 8 kommunallagen (1991:900) Högsta förvaltningsdomstolen meddelade den 8 november 2016 följande dom (mål nr ). HFD 2016 ref. 72 Den omständigheten att revisionsberättelsen saknat ett ställningstagande i frågan om ansvarsfrihet bör beviljas eller inte har inte medfört att kommunfullmäktiges beslut i ansvarsfrihetsfrågan

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 17 december 2015 KLAGANDE Skåne läns landsting Ombud: Regionjurist Bengt Guldager Region Skåne, Koncernkontoret 291 89 Kristianstad MOTPART

Läs mer

DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm

DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm Avdelning 02 DOM 2016-02-19 Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) Mål nr 7265-14 KLAGANDE MBVB Kommunikation AB, 556918-4483 Ombud: Advokat David Hertzman Advokatfirman Gärde & Partners AB Danderydsgatan 14

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS BESLUT 1 (6) meddelat i Stockholm den 10 maj 2012 KLAGANDE Trafikverket 781 89 Borlänge MOTPART World Wide Air AB Ombud: AA DKCO Advokatbyrå Ab Pb 236 AX-22 101 Mariehamn

Läs mer

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand

DOM 2011-04-06 Meddelad i Härnösand Föredraganden Y Gilbert Meddelad i Härnösand Mål nr Sida 1 (6) KLAGANDEN 1. Erik Fursäter, 601005-0216 Hållands byalag Slagsån 594 830 05 Järpen 2. Barbro Rolandsson, 591211-8246 Skogsvägen 5 A 181 41

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 juni 2009 KLAGANDE AA MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Stockholms

Läs mer

KONFIDENTIELLT. Saken: Juridiska spörsmål avseende försäljningen av fastigheten Hantverket 1

KONFIDENTIELLT. Saken: Juridiska spörsmål avseende försäljningen av fastigheten Hantverket 1 KONFIDENTIELLT Malmö den 25 januari 2015 PM Till: Peter Lindvall Per e-post till peter.lindvall@outlook.com Från: Advokat Per-Ola Bergqvist, jur.kand. Daniel Sjöholm Saken: Juridiska spörsmål avseende

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 2 juli 2014 KLAGANDE AA MOTPART Försäkringskassan 103 51 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 19 augusti 2013

Läs mer

Riktlinjer för tomträtt, februari Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun

Riktlinjer för tomträtt, februari Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun Riktlinjer för tomträtt, februari 2016 Riktlinjer för tomträtt i Österåkers kommun 1 Riktlinjer för tomträtt Inledning När mark eller fastighet ska avyttras kan tomträtt under vissa särskilda betingelser

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM (5) meddelad i Stockholm den 10 september 2010 KLAGANDE AA Ombud: BB och CC MOTPART Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen Box 210 641 22 Katrineholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten

Läs mer

Promemoria Kulturdepartementet. Förslag till nya bestämmelser om återbetalning i presstödsförordningen (1990:524)

Promemoria Kulturdepartementet. Förslag till nya bestämmelser om återbetalning i presstödsförordningen (1990:524) Promemoria 2010-10-13 Kulturdepartementet Förslag till nya bestämmelser om återbetalning i presstödsförordningen (1990:524) Förslag: Om ett driftsstöd till ett tidningsföretag har betalats ut felaktigt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm Enhet 14 BESLUT 2014-01-31 Meddelat i Stockholm Mål nr 1615-14 1 SÖKANDE Rolf INGEMAR Norrman, 561215-7312 Norrbyn 1621 823 91 Kilafors MOTPART Sveaskog Förvaltnings AB (publ), 556016-9020 c/o Chefsjurist

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2014-02-26 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 3616-13 1 KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Malmö, migrationsdomstolen, dom den 25 april 2013 i mål

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 20 april 2016 KLAGANDE Skåne läns landsting 291 89 Kristianstad MOTPARTER Se bilaga (här borttagen) ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 16 december 2013 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART Zound Industries International AB, 556757-4610 Torsgatan 2 111 23 Stockholm

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 30 juni 2017 KLAGANDE Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län Ombud: Advokat Roger Hagman Box 45030 104 30 Stockholm

Läs mer

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun

DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Oskar Viström förvaltningsrättsnotarie DOM 2014-10-20 Meddelad i Falun Mål nr 2734-14 1 SÖKANDE Peab Sverige AB, 556099-9202 Margretetorpsvägen 260 92 Förslöv MOTPARTER 1. Gavlefastigheter Gävle kommun

Läs mer

DOM meddelad i Nacka strand

DOM meddelad i Nacka strand 1 NACKA TINGSRÄTT Mark- och miljödomstolen DOM 2017-02-09 meddelad i Nacka strand Mål nr P 5942-16 KLAGANDE Karel Fast Skurusundsvägen 90 131 46 Nacka MOTPART 1. Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden i Nacka

Läs mer

DOM 2014-06-04 Stockholm

DOM 2014-06-04 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060108 DOM 2014-06-04 Stockholm Mål nr P 11053-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, slutliga beslut 2013-11-12 i mål nr P 871-13, se bilaga A KLAGANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (8) meddelad i Stockholm den 31 mars 2017 KLAGANDE OCH MOTPART Skatteverket 171 94 Solna MOTPART OCH KLAGANDE SSK Arena Aktiebolag, 556669-9681 Box 26 151 21 Södertälje

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 22 april 2016 KLAGANDE Byggteknik i Tystberga AB, 556854-8449 Ombud: Advokat David Björne Kilpatrick Townsend & Stockton Advokat KB Box

Läs mer

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Handläggare: Maria Ek Telefon: Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd

ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING. Handläggare: Maria Ek Telefon: Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING EKONOMIAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (6) 2009-05-04 Handläggare: Maria Ek Telefon: 08-508 14 021 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Överklagande med

Läs mer

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen

Meddelandeblad. Nya bestämmelser om rapporteringsskyldighet och särskild avgift (sanktionsavgift) i socialtjänstlagen Meddelandeblad Mottagare: kommunstyrelsen, socialnämnd eller motsvarande, förvaltningschefer med ansvar för individ- och familjeomsorg, handikappomsorg och/eller äldreomsorg, kommunens revisorer, länsstyrelser,

Läs mer

DOM 2013-12-17 Stockholm

DOM 2013-12-17 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060109 DOM 2013-12-17 Stockholm Mål nr P 8828-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Vänersborgs tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-09-10 i mål nr P 1437-13, se

Läs mer

Advokat Per-Ola Bergqvist och Pontus Gunnarsson samt jur. kand. Daniel Sjöholm

Advokat Per-Ola Bergqvist och Pontus Gunnarsson samt jur. kand. Daniel Sjöholm Malmö den 2 mars 2015 PM Till: Anders Lindholm Region Gotland Per e-post till anders.lindholm@gotland.se Från: Advokat Per-Ola Bergqvist och Pontus Gunnarsson samt jur. kand. Daniel Sjöholm Saken: Statsstödsutredning

Läs mer

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg

DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg DOM 2014-07-03 Meddelad i Göteborg Mål nr 6078-14 Avdelning 2 Enhet 23 1 SÖKANDE Berendsen Textil Service AB, 556022-4171 Ombud: Advokat Nicklas Hansson MAQS Law Firm Advokatbyrå i Malmö KB Box 226 201

Läs mer

Val av driftform för ridanläggning i Källtorp, Nacka kommun

Val av driftform för ridanläggning i Källtorp, Nacka kommun Åsa Engwall Nacka kommun Stockholm 2010-04-09 Val av driftform för ridanläggning i Källtorp, Nacka kommun Med anledning av Er förfrågan får jag lämna följande övergripande utredning angående möjliga driftformer.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 7 november 2012 SÖKANDE 1. AA 2. BB 3. CC KLANDRAT AVGÖRANDE Regeringens (Miljödepartementet) beslut den 15 december 2011, M2011/1820/Ma/P,

Läs mer

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla

Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla KKV1025, v1.4, 2013-02-05 BESLUT 2014-03-06 Dnr 509/2013 1 (5) Uddevalla Omnibus AB S Järnvägsgatan 2 451 50 Uddevalla Påstått konkurrensproblem Beställningstrafik i Uddevalla Konkurrensverkets beslut

Läs mer

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen

Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S) - Ändra borgensavgiften till de kommunala bolagen 0 Öste rå I Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-05-06 AU 5:15 Dnr. KS 2015/0071 Arbetsutskottets beslut Ärendet bereds vidare. Svar på motion nr 2/2015 från Roger Svalhede (S)-

Läs mer

BESLUT Meddelat i Stockholm

BESLUT Meddelat i Stockholm KAMMARRÄTTEN BESLUT 2015-08-27 Meddelat i Stockholm Mål nr UM 9246-14 1 KLAGANDE 1. 2. Ombud för 1 och 2: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten i Luleå; migrationsdomstolens

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 16 juni 2011 KLAGANDE Vård- och omsorgsnämnden i Lidköpings kommun 531 88 Lidköping MOTPART AA God man: BB Ombud: Advokat Mathias Blomberg

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 4 november 2015 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA Ombud: BB Ernst & Young AB Box 7850 103 99 Stockholm ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 12 oktober 2011 KLAGANDE Socialnämnden i Luleå kommun Box 212 971 07 Luleå MOTPART AA Vårdnadshavare: BB Vårdnadshavare: CC ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE

Läs mer

Statligt stöd. Bakgrund och uppdrag. Sammanfattning

Statligt stöd. Bakgrund och uppdrag. Sammanfattning [ NY] 1(5) Statligt stöd Bakgrund och uppdrag Sverigeförhandlingen har i uppdrag att titta på förutsättningar för att bygga nya stambanor som möjliggör höghastighetstågtrafik (härefter höghastighetsbanorna).

Läs mer

Företagarombudsmannen

Företagarombudsmannen Företagarombudsmannen Den Nya Välfärden, Box 5625, 114 86 Stockholm, www.dnv.se Ärendenummer: FO 2011-006 Mellerud Datum: 2011-08-29 Utredare: Micha Velasco Utredning avseende felaktig försäljning av Kroppefjäll

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 8 november 2016 KLAGANDE AA MOTPART Gävle kommun 801 84 Gävle ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Sundsvalls dom den 10 mars 2016 i mål

Läs mer

DOM Stockholm

DOM Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060203 DOM 2016-09-08 Stockholm Mål nr P 2214-16 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2016-02-23 i mål nr P 6476-15, se

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11

MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012:9 2012-08-22 Dnr A 7/11 KLAGANDE Däckia Aktiebolag, Box 2980, 187 29 Täby Ombud: advokaterna E. E., Advokatfirman Delphi, Box 1432, 111 84 Stockholm, och E. E., Strandvägen

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 29 oktober 2015 KLAGANDE AA Ombud: Advokat Kristoffer Sparring Advokatfirman Fylgia Box 55555 102 04 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT

MIGRATIONSÖVERDOMSTOLENS DOMSLUT KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM Migrationsöverdomstolen Avdelning 8 DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (5) KLAGANDE Migrationsverket MOTPART Ombud: ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Länsrättens i Skåne län, migrationsdomstolen,

Läs mer

DOM. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE AB Sveriges Säkerställda Obligationer, Box Stockholm

DOM. Meddelad i Stockholm. KLAGANDE AB Sveriges Säkerställda Obligationer, Box Stockholm DOM Meddelad i Stockholm Sida 1 (9) Mål nr 7186 7190-15 KLAGANDE AB Sveriges Säkerställda Obligationer, 556645-9755 Box 27308 102 54 Stockholm MOTPART Skatteverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrätten

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016: Mål nr B 3/16 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2016:13 2016-08-15 Mål nr B 3/16 KÄRANDE Konsumentombudsmannen Box 48, 651 02 Karlstad SVARANDE Malmö Dansakademi AB, 556850-1372 Sofielundsvägen 57, 214 34 Malmö Ombud: Jur. kand.

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 1 juli 2016 KLAGANDE Västerviks kommun 593 80 Västervik MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Jönköpings dom den 12 januari 2015

Läs mer

REGERINGSRÄTTENS DOM

REGERINGSRÄTTENS DOM REGERINGSRÄTTENS DOM 1 (5) meddelad i Stockholm den 24 november 2010 KLAGANDE IVL Svenska Miljöinstitutet AB, 556116-2446 Ombud: AA SET Revisionsbyrå AB Box 1317 111 83 Stockholm MOTPART Skatteverket 171

Läs mer

HFD 2015 ref 49. Lagrum: 5 kap. 1 andra stycket lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; 10 kap. 8 första stycket 4 kommunallagen (1991:900)

HFD 2015 ref 49. Lagrum: 5 kap. 1 andra stycket lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank; 10 kap. 8 första stycket 4 kommunallagen (1991:900) HFD 2015 ref 49 Ett landstingsbeslut som innebar att patientavgifter kunde betalas med kontanter enbart på två av landstingets vårdinrättningar ansågs strida mot lag. Lagrum: 5 kap. 1 andra stycket lagen

Läs mer