Läkemedelsbiblioteks hanteraren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Läkemedelsbiblioteks hanteraren"

Transkript

1 Läkemedelsbiblioteks hanteraren Bruksanvisning Förvara denna bruksanvisning på en lämplig plats för framtida referens när så behövs. Läs instruktionerna noggrant innan produkten används, och följ instruktionerna när den används.

2 TERUFUSION Läkemedelsbiblioteks hanteraren Licensvillkor Dessa licensvillkor är ett avtal mellan TERUMO Corporation (TERUMO) och dig. Läs dem. De gäller för TERUFUSION Läkemedelsbiblioteks hanteraren (programvara) som du installerar, och inkluderar mediet som den levererades på, om det existerar. Villkoren gäller också för alla uppdateringar, tillägg och stödtjänster för denna programvara, om inte andra villkor medföljer dessa enheter. I så fall gäller dessa villkor. GENOM ATT ANVÄNDA PROGRAMVARAN ACCEPTERAR DU DESSA VILLKOR. ANVÄND INTE PROGRAMVARAN OM DU INTE ACCEPTERAR DEM. Om du följer dessa licensvillkor har du rätt att installera och använda en enda kopia av programvaran på ditt interna system (System). 1. Licensens omfattning: Programvaran licensieras, den säljs inte. Detta avtal ger dig bara rätt att använda programvaran. TERUMO förbehåller sig alla övriga rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, upphovsrätten till denna programvara. Om inte tillämplig lagstiftning ger dig ytterligare rättigheter trots denna begränsning får du endast använda programvaran enligt det som uttryckligen tillåts i detta avtal. Detta innebär att du måste följa alla tekniska begränsningar i programvaran som endast tillåter att du använder den på vissa sätt. Du får inte: - förbigå några tekniska begränsningar i programvaran; - dekompilera eller dekonstruera programvaran, förutom och endast i den utsträckning som tillämplig lagstiftning uttryckligen tillåter trots denna begränsning; - skapa flera kopior av programvaran än vad som specificeras i detta avtal eller som tillåts av tillämplig lagstiftning trots denna begränsning; - publicera programvaran så att andra kan kopiera den; - hyra ut, leasa eller låna ut programvaran; - överföra programvaran till tredje part; - överföra programvaran till ett annat land än det där systemet är placerat; eller - använda programvaran för kommersiell hosting av programvara. Du kan endast använda denna programvara med TERUMOS infusionspumpar och sprutpumpar. Du accepterar att TERUMO förbehåller sig alla rättigheter, inklusive men inte begränsat till upphovsrätten till alla utmatningar från programvaran, inklusive men inte begränsat till skärmbilder eller utskrivna bilder. Du får använda och kopiera dessa utmatningar och distribuera dem inom anläggningen där systemet finns, men du måsta skaffa uttryckligt godkännande från TERUMO innan du sprider sådana utmatningar utanför anläggningen. TERUMO kan upphäva licensen till denna programvara om du bryter mot de begränsningar som beskrivs i detta avtal, och när detta avtal sägs upp måste du avinstallera programvaran från systemet. Oavsett uppsägningen av detta avtal fortsätter följande villkor att gälla efter uppsägningen. 2. Stödtjänster Eftersom denna programvara är "i befintligt skick" kanske vi inte tillhandahåller stödtjänster för programvaran. Programvaran kan uppdateras utan föregående meddelande till dig. 3. Hela avtalet Detta avtal, och villkoren för tillägg, uppdateringar och stödtjänster som du använder, utgör hela avtalet för programvaran och stödtjänster. 4. Gällande lag och rättskipning Detta avtal ska regleras och tolkas i enlighet med japansk lagstiftning. Alla tvister eller kontroverser som kan uppstå mellan TERUMO och dig, utanför eller inom ramen för detta avtal, skall avgöras slutgiltigt av skiljedom i Tokyo, i enlighet med de kommersiella skiljedomsreglerna för Japan Commercial Arbitration Association. 5. Garantifriskrivning Programvaran licensieras "i befintligt skick". Du ansvarar för riskerna med att använda programvaran. TERUMO ger inga uttryckliga garantier eller löften. I den utsträckning som det tillåts under din lokala lagstiftning utesluter TERUMO införstådda garantier om säljbarhet, lämplighet för särskilda ändamål och icke-överträdelse. 6. Begränsningar av och uteslutande av gottgörelse och ersättning Du kan endast erhålla från TERUMO och dess leverantörer direkt ersättning upp till det belopp du betalade för att använda programvaran. Du kan inte erhålla ersättning för några andra skador, inklusive följdskador, utebliven vinst, speciella, indirekta eller oavsiktliga skador. Denna begränsning gäller för - allt med anknytning till programvaran, tjänster; och - anspråk gällande kontraktsbrott, brott mot garantier eller löften, strikt ansvar, försumlighet, eller andra åtalbara handlingar, i den utsträckning som det tillåts under tillämplig lagstiftning. Det gäller även om TERUMO var medveten om eller borde ha varit medveten om risken för skador. Ovanstående begränsningar kanske inte gäller dig eftersom ditt land kanske inte tillåter uteslutanden eller begränsning av oavsiktliga skador, följdskador eller andra skador.

3 Innehåll För att använda produkten på ett säkert sätt, läs bruksanvisningen noggrant och lär dig innehållet. Se också till att införa säkerhetsutbildningssystem på ditt sjukhus. Kontakta vårt företags representanter för att få information när produkten introduceras. Innehåll Innehåll 3 Innehåll...3 Syfte, översikt och egenskaper hos produkten 4 Syfte och översikt...4 Egenskaper...4 Systemkonfiguration...5 Process för att skapa läkemedelsbibliotek...6 Beskrivning av delarna 7 Skärmen...7 Knappar och ikoner...8 Försiktighetsåtgärder 9 Användning...10 Förberedelser 11 Den övergripande processen Systemkrav...12 Kompatibel utrustning...12 Val av läkemedel för pump...13 Inställningar för delad mapp...13 TERUFUSION Datakommunikator Inställningar...13 Serverinställningar...14 Användarinställningar...31 Avinstallation...32 Driftsprocedur 34 Starta upp programvaran...34 Logga in...35 Logga ut...38 Registrera användare...39 Auktorisering av användare...42 System...44 Master...53 Läkemedelsbibl...76 Felsökning 85 Felsökning...85 Bilaga 88 A1: Profiler...88 A2: Take over tabell...89 A3: Avancerad dostabell...90 A4: Standardegenskaper...91 A5: Enhet...92 Symboler 94 FÖR INFORMATION OM PRODUKTER FRÅN TERUMO 95 3

4 Syfte, översikt och egenskaper hos produkten Syfte och översikt TERUFUSION Läkemedelsbiblioteks hanteraren (denna programvara) ska installeras på en PC för användning på följande sätt. (1) Redigering av läkemedelsbibliotek Egenskaper Skapa läkemedelsbibliotek Möjliggör skapande av läkemedelsbibliotek för TERUFUSION Infusion Pump Type LM och TERUFUSION Syringe Pump Type SS. (Endast för typer med funktionen läkemedelsbibliotek tillgänglig.) Läkemedelsbibliotek kan användas med en process av skapande, revision och godkännande. Övre och nedre gränsvärden för dosering, profilbegränsningar, doseringsmetoder och liknande kan ställas in för ett läkemedelsbibliotek läkemedelsbibliotek, masterläkemedel, 30 profiler och 20 kliniska rådgivningar kan användas. Webbaserat applikationssystem Användare kan enkelt logga in i programvaran från en webbläsare för att skapa läkemedelsbibliotek. Auktorisering ges till inloggade användare För att förhindra ändringar av läkemedelsbibliotek och systemadministration kan användare ges rättigheter, och användningen kan begränsas. 4

5 Syfte, översikt och egenskaper hos produkten Systemkonfiguration När programvaran installeras på servern skapas läkemedelsbibliotek och läkemedelsbiblioteksfilerna skickas till datalagringen. Diagram över systemkonfigurationen TERUFUSION Datakommunikator TERUFUSION Läkemedelsbiblioteks hanteraren [Server] Sjukhus LAN Datalagring Rack [Användare] Pump 5

6 Syfte, översikt och egenskaper hos produkten Process för att skapa läkemedelsbibliotek Läkemedelsbibliotek genereras av behöriga användare med en process av skapande, revision och godkännande. Godkända läkemedelsbibliotek används med pumpen. * Se avsnitten "Registrera användare" och "Auktorisering av användare". Godkänd Se Auktorisering 5 Redigera/skapa bibliotek Auktorisering 6 Granska bibliotek Auktorisering 7 Godkänna bibliotek 6

7 Beskrivning av delarna Skärmen Huvudskärm Flik för funktioner Använd dessa flikar för att välja olika funktioner i programvaran. Läkemedelsbibl. Läkemedelsbibliotek kan skapas på denna skärm. Läkemedelsbibliotekens status kan ses här. System Här kan du kontrollera felmeddelanden, ställa in perioder för historikanalys och backup, etc. Använd. Här kan du ställa in och redigera Användar-ID, användarnamn och behörighet och initialisera lösenord. Master Här kan du ställa in pumpinformation, profilinformation, information om klinisk rådgivning och läkemedelsinformation för att skapa ett läkemedelsbibliotek. 2. Information om inloggad användare Visar Anv.- ID och namn för de som är inloggade i programvaran. 3. Hjälp Visar programvarans bruksanvisning. 4. Logga ut Här kan du logga ut från programvaran. 7

8 Beskrivning av delarna Knappar och ikoner Redigeringsknapp Namn Ikon Beskrivning Klicka på denna knapp för att redigera den valda posten. Raderaknapp Sökknapp Klicka på denna knapp för att radera den valda posten. Klicka på denna knapp för att utföra en sökning. Namn Ikon Beskrivning Verktygstips-knapp Klicka på denna knapp för att visa det valda verktygstipset. Exempel Länk finns (samma) Ingen länk (olika) Namn Ikon Beskrivning Inställningsvärdena är samma för läkemedelsbibliotekets och masterläkemedlets egenskapsenheter. Inställningarna är inte samma för läkemedelsbibliotekets och masterläkemedlets egenskapsenheter. 8

9 Försiktighetsåtgärder För säker och korrekt användning av systemet, se till att följa alla försiktighetsåtgärder. Om försiktighetsåtgärderna inte följs och systemet används felaktigt kan det orsaka skador. Följande visar de symboler som används i handboken och vad de betyder: Försiktighetsåtgärder Om denna etikett visas före en försiktighetsåtgärd betyder det att det finns risk för personskador eller materiella skador om den inte följs. 9

10 Försiktighetsåtgärder Användning Försiktighetsåtgärder <Försiktighetsåtgärder vid användning> Kontrollera datorn och alla tillbehör innan programvaran används. Använd inte programvaran om någonting inte fungerar som det ska. [Funktioner i programvaran kanske inte fungerar, eller prestandan kan minska.] Se till att ta backup på data regelbundet för att förhindra dataförlust vid problem med datorn eller tillbehör. Hantera data försiktigt för att förhindra olaglig användning av användarinformation. När filer som skapats av programvaran raderas, radera dem individuellt. [Filer skapade av användaren raderas inte vid avinstallation.] När annan programvara används, tänk då på hur denna programvara påverkas. [Programvarans funktioner kanske inte fungerar med bästa prestanda.] Läkemedelsbibliotek måste skapas av en läkemedelsspecialist. [Programvaran kan inte avgöra om läkemedelsbibliotekets inställningsvärden är korrekta.] Kontrollera inställningarna igen efter att ett läkemedelsbibliotek redigerats. [Programvaran kan inte avgöra om läkemedelsbibliotekets inställningsvärden är korrekta.] När ett läkemedelsbibliotek redigeras, beakta läkemedelstyper och doseringsmetoder och ställ in inflödeshastigheten. [En infusionslinje kan ockluderas av en blodpropp genom felaktig inflödeshastighet.] Samtidig inloggning kan inte utföras med samma Användar-ID. [En användare som loggar in för andra gången med samma Användar-ID blir inloggad som den giltiga användaren och det är möjligt att data som för närvarande redigeras av användaren som loggade in först inte sparas.] <Viktiga grundläggande försiktighetsåtgärder> Installera och använd inte programvaran på flera datorer i samma nätverk. [Hantering av de pumpar som används och underhåll och hantering (inklusive versionshantering) av läkemedelsbibliotek kanske inte utförs korrekt.] Kontrollera relaterade medicinska produkter och enheter innan programvaran används. Endast användare som läst instruktionerna noggrant får använda programvaran. Modifiera inte programvaran. [Det kan orsaka funktionsfel eller minskad prestanda.] <Interaktion (använda programvaran med medicinsk utrustning)> [Försiktighetsåtgärder vid gemensam användning] När programvaran installeras måste ett visningsspråk för pump väljas som matchar pumpens språkinställning. [Om olika språkinställningar förekommer kan läkemedelsbibliotek som skapas med programvaran inte skrivas till pumparna.] Ändra inte språkinställningen för pump när programvaran börjat användas. [Det gör det omöjligt att spara läkemedelsbibliotek som skapats med programvaran i pumparna.] Läkemedelsbibliotek som skapats med programvaran måste skickas med TERUFUSION Datakommunikator. [Kompatibilitet mellan filformat kan inte garanteras.] När TERUFUSION Datakommunikator används för att ändra mål för spara eller kommunikationskonfiguration, se till att samma inställningar ändras för programvaran. [Fildelning och liknande kan inte längre utföras.] 10

11 Förberedelser Den övergripande processen Se följande processflöde när systemet används. Se respektive programvaras bruksanvisning för mer information. Historikanalys är inte tillgänglig med TERUFUSION Läkemedelsbiblioteks hanteraren. 1. Förberedelser Bekräfta systemkrav (spec., PC-förhållanden, kommunikationsomgivning) Val av läkemedel för pump Inställningar för delade mappar (historik, läkemedelsbibliotek) Servern / Användarinställningar TERUFUSION Datakommunikator inställningar Kommunikations konfiguration Inställningar för pump / rack Skriver till kommunikationsmiljö Installation Registrera användare Systeminställningar Inställningar för masterläkemedel 2. Genomförande Historik Analys Skapa Lm-lista Ladda ner Historik 3. Drift Uppdat Lm-lista Manövrera Pump 11

12 Förberedelser Systemkrav Innan programvaran installeras, kontrollera datorns specifikationer, installationsplatsen och nätverksmiljön. Datorn måste uppfylla följande systemkrav. Server Systemkrav Användare [Operativsystem] Microsoft Windows Vista SP2 Business 32-bitar (x86) / 64-bitar (x64) Microsoft Windows Vista SP2 Enterprise 32-bitar (x86) / 64-bitar (x64) Microsoft Windows Vista SP2 Ultimate 32-bitar (x86) / 64-bitar (x64) Microsoft Windows 7 Professional 32-bitar (x86) / 64-bitar (x64) Microsoft Windows 7 Enterprise 32-bitar (x86) / 64-bitar (x64) Microsoft Windows 7 Ultimate 32-bitar (x86) / 64-bitar (x64) Microsoft Windows Server 2003 R2 SP2 32-bitar (x86) / 64-bitar (x64) Microsoft Windows Server 2008 SP2 32-bitar (x86) / 64-bitar (x64) Microsoft Windows Server 2008 R2 [Minne] 2 GB eller mer rekommenderas [CPU-hastighet] Intel 2 GHz eller mer rekommenderas [Hårddisk] 80 GB eller mer ledigt utrymme rekommenderas [Enhet] DVD-rom drivenhet [Webbserver] Internet Information Services 6.0/7.0/7.5 [Minne] 512 MB eller mer rekommenderas [CPU-hastighet] Intel 1 GHz eller mer rekommenderas [Skärmupplösning] 1024 x 768 pixlar eller mer [Webbläsare] Internet Explorer 8 / 9 Kompatibel utrustning Produktnamn Modell Katalognummer TERUFUSION Infusion Pump Type LM TE-LM800 TE-LM800XXX TERUFUSION Syringe Pump Type SS TE-SS800 TE-SS800XXX (XXX = EN1, EN2, DE1, FR1, IT1, IT3, NL1, RU1, ES1, SV1, NO1, DA4, PL1, HU1, SK1) Extern kommunikationsfunktion Trådlöst LAN 12

13 Förberedelser Val av läkemedel för pump Vi rekommenderar att målläkemedel väljs innan ett läkemedelsbibliotek skapas. Inställningar för delad mapp TERUFUSION Datakommunikator delar läkemedelsbiblioteksfiler med programvaran. En mapp måste väljas som kan användas av varje typ av programvara. TERUFUSION Datakommunikator Inställningar Pumpkommunikationskonfiguration måste ställas in innan programvaran används. Använd TERUFUSION Datakommunikator för att ställa in pumpkommunikationskonfiguration. Se bruksanvisningen för TERUFUSION Datakommunikator för information om inställningsmetoderna. 13

14 Förberedelser Serverinställningar För att kunna installera programvaran måste serverns roll läggas till i förväg. De roller som läggs till med Microsoft Windows Server 2008 R2 visas nedan. Skärmarna som förklaras i bruksanvisningen visas under Microsoft Windows Server 2008 R2 systemkrav. Programserver Webbserver (Internet Information Services) Filtjänster Lägga till serverns roll 1) Klicka på [Start] - [Administratörsverktyg] - [Serverhanteraren] Skärmen "Serverhanteraren" visas sedan. Välj [Lägg till roller] från den högra skärmen. Skärmen "Välj serverroller" visas sedan. Om skärmen [Innan du börjar] visas, klicka på [Nästa]-knappen. 2) På skärmen "Välj serverroller", lägg till en kryssmarkering för följande tre roller. Programserver Filtjänster Webbserver (Internet Information Services) Klicka på knappen [Nästa]. Skärmen "Programserver" visas sedan. 14

15 Förberedelser 3) Installera Programserver. Klicka på [Nästa]-knappen. Skärmen "Välj rolltjänster" visas sedan. 4) Välj följande Programserver-roll..NET Framework Klicka på [Nästa]-knappen. Skärmen "Web Server (IIS)" visas sedan. 5) Installera Web Server (IIS). Klicka på knappen [Nästa]. Skärmen "Välj rolltjänster" visas sedan. 15

16 Förberedelser 6) Välj följande Web Server (IIS)-roll. Programutveckling Klicka på [Nästa]-knappen. Skärmen "Filtjänster" visas sedan. 7) Installera Filtjänster. Klicka på knappen [Nästa]. Skärmen "Välj rolltjänster" visas sedan. 8) Välj följande Filtjänst-roll. Filtjänster Klicka på knappen [Nästa]. Skärmen "Bekräfta installationsinställningarna" visas sedan. 16

17 Förberedelser 9) Klicka på [Installera]-knappen. Skärmen [Installationsförlopp] visas, och valda roller installeras sedan. När installationen avslutas visas skärmen "Installationsresultat". 10) Klicka på [Stäng]-knappen för att stänga "Installationsresultat"-skärmen. 17

18 Förberedelser Installation Försiktighetsåtgärder Låt en systemadministratör eller någon som är bekant med programvaran utföra installationen. Installation av programvaran ska utföras av en användare som är auktoriserad som datoradministratör. Om en mapp utanför den lokala disken väljs måste specificeringen göras med "Universal Naming Convention (UNC)". Kontakta TERUMOS utbildade servicetekniker för mer information. 1) Sätt i DVD:n i datorns DVD-enhet. Om samma version av programvaran redan är installerad, kommer den att skrivas över. Om en äldre version av programvaran är installerad, kommer den att uppgraderas. Se skärmanvisningarna för mer information. 2) Installationsprogrammet startar automatiskt. Om det inte startar automatiskt, starta genom att dubbelklicka på "setup.exe" på DVD:n. En lista över driftmiljöer visas. Följande driftmiljöer installeras. Windows Installer 4.5 Redistributable Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 Microsoft Chart Controls for Microsoft.NET Framework 3.5 Den driftmiljö som ska installeras skiljer sig åt beroende på den installerade datormiljön. 3) Klicka på [Installera]-knappen. "Microsoft Chart Controls for Microsoft.NET Framework 3.5" installeras. Om Microsoft Windows Installer 4.5 inte är installerat ännu, se till att installera det innan programvaran installeras. Se till att starta om datorn när installationen är klar. 18

19 Förberedelser 4) Klicka på [Nästa]-knappen. Skärmen "Licensvillkor för programvara från Microsoft" visas sedan. 5) Kryssa i knappen för kryssrutan [Jag har läst och accepterat licensvillkoren]. [Nästa]-knappen kan sedan väljas. Klicka på [Nästa]-knappen. Installationen av driftmiljön startar. 6) Klicka på [Slutför]-knappen. Skärmen "Installation" för programvaran visas sedan. 19

20 Förberedelser 7) Klicka på [Nästa]-knappen. Skärmen "Operativsystem och specifikationer" visas sedan. 8) Klicka på [Nästa]-knappen. Skärmen "Licensavtal" visas sedan. 9) Om du accepterar innehållet i licensavtalet sedan du läst det, klicka på Jag accepterar villkoren i licensavtalet. [Nästa]-knappen kan sedan väljas. Klicka på [Nästa]-knappen. Skärmen "Licensnyckel inmatn." visas sedan. 20

21 Förberedelser 10) Ange licensnyckeln. Klicka på [Nästa]-knappen. Skärmen "Gå in i installationsmappen (1/2)." visas sedan. 11) Välj en mapp för installationen. Följande är standardinställningen för målmappen. C:\Program Files\Terumo_CQI\CQI_tool Klicka på [Nästa]-knappen. Skärmen "Gå in i installationsmappen (2/2)." visas sedan. 12) Välj en mapp för lagring av användarens tillgångar. Standardmappen för användarens tillgångar skiljer sig åt beroende på operativsystemet för Windows Server 2003, Windows Vista och senare. Windows Server 2003: C:\Documents and Settings\All Users\ Application Data\Terumo_CQI\CQI_tool Windows Vista och senare: C:\Program Data\Terumo_CQI\CQI_tool Klicka på knappen [Nästa]. Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme på den angivna hårddisken visas skärmen "Bekräftelse av ledigt utrymme". 13) Klicka på [OK]-knappen. Skärmen "Läkemedelsbibl. inställn." visas sedan. 21

22 Förberedelser 14) Välj en mapp för lagring av läkemedelsbibliotek. Standardmappen för lagring av läkemedelsbibliotek skiljer sig åt beroende på operativsystemet för Windows Server 2003, Windows Vista och senare. Windows Server 2003: C:\Documents and Settings\All Users\ Application Data\Terumo_CQI\libraryset Windows Vista och senare: C:\Program Data\Terumo_CQI\libraryset Klicka på knappen [Nästa]. Skärmen "Backupinställningar" visas sedan. 15) Välj en mapp för backup-lagring. Standardmappen för backup-lagring skiljer sig åt beroende på operativsystemet för Windows Server 2003, Windows Vista och senare. Windows Server 2003: C:\Documents and Settings\All Users\ Application Data\Terumo_CQI\backup Windows Vista och senare: C:\Program Data\Terumo_CQI\backup Klicka på knappen [Nästa]. Skärmen "Backupinställningar" visas sedan. 16) Ställ in backup-tiden. Klicka på knappen [Nästa]. Skärmen "Språkinställning" visas sedan. 22

23 Förberedelser 17) Välj programvarans visningsspråk och visningsspråk för pump. Försiktighetsåtgärder Ställ in "Pumpens visningsspråk" till samma visningsspråk för pumpen som ska användas. Klicka på knappen [Nästa]. Skärmen "Databasserverns inloggning" visas sedan. 18) Ange ett SQL Server -lösenord. Klicka på knappen [Nästa]. Skärmen "Börja kopiera filer" visas sedan. Ändra lösenord när det behövs, i enlighet med datoranvändarens miljö. 19) Klicka på [Nästa]-knappen. Installationen av programvara påbörjas. När installationen avslutas visas skärmen "InstallShield Wizard är färdig". 23

24 Förberedelser 20) Klicka på [Slutför]-knappen för att stänga "InstallShield Wizard är färdig"-skärmen. 24

25 Förberedelser Lista med program som ska installeras TERUFUSION Läkemedelsbiblioteks hanteraren (denna programvara) Microsoft.NET Framework 3.5 Service Pack 1 Windows Installer 4.5 Redistributable Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM Express Microsoft Chart Controls for Microsoft.NET Framework

26 Förberedelser Ändra SQL Server-inställningar Efter att programvaran är installerad, ändra på SQL Server TCP/IP-portar. 1) Klicka på [Start] - [Microsoft SQL Server 2008 R2] - [Configuration Tools] - [SQL Server Configuration Manager]. Skärmen "Sql Server Configuration Manager" visas sedan. 2) Klicka på [SQL Server Network Configuration] - [Protocols for CQITOOLSQL] och högerklicka på [TCP/IP] som visas som protokollnamn. Välj sedan [Egenskaper] från menyn som visas. Skärmen "Egenskaper för TCP/IP" visas sedan. 26

27 Förberedelser 3) Klicka på fliken [IP Addresses]. Radera värdet som visas i textrutan [IPAll] - [TCP Dynamic Ports]. Ange "1433" i textrutan [IPAll] - [TCP Port]. Klicka på [OK]-knappen för att stänga "Egenskaper för TCP/ IP"-skärmen. Om skärmen "Varning" visas, kryssa i innehållet och klicka på [OK]-knappen. 4) Klicka på [SQL Server Services] och högerklicka på "SQL Server (CQITOOLSQL)". Välj sedan [Restart] från menyn som visas. [SQL Server (CQITOOLSQL)] kommer att starta om. 27

28 Förberedelser Starta "Tjänster" En förklaring av hur man startar "Tjänster" för programvaran. 1) Klicka på [Start] - [Administrationsverktyg] - [Tjänster]. Skärmen "Tjänster" visas sedan. 2) Högerklicka på [TERUFUSION software task service] och välj sedan [Start] från den meny som visas. Services för programvaran startas. 28

29 Förberedelser Inställning av Web Server (Internet Information Services) En förklaring av hur man utför inställningar för Web Server. 1) Klicka på [Start] - [Administrationsverktyg] - [Internet Information Services (IIS)-hanteraren]. Skärmen "Internet Information Services (IIS)-hanteraren" visas sedan. 2) Högerklicka på [Default Web Site] och välj sedan [Lägg till program] från den meny som visas. Skärmen "Lägg till program" visas sedan. 29

30 Förberedelser 3) Ange informationen nedan för "Alias" och "Fysisk sökväg". Alias : TERUFUSION_SP Fysisk sökväg : programvarans installationsmapp Klicka på [OK]-knappen. 4) [TERUFUSION_SP] läggs sedan till [Default Web Site]. 5) Klicka på värdnamnet längst upp på Anslutningar och klicka på [Starta om] på skärmens högra sida. 30

31 Förberedelser Användarinställningar Se avsnittet "Starta programvaran". Programvaran är tillgänglig för användarna via en webbläsare, och inga installationsinställningar behöver göras. 31

32 Förberedelser Avinstallation Försiktighetsåtgärder Varken historikfiler eller läkemedelsbibliotekfiler raderas vid avinstallation. Om nödvändigt, radera varje fil individuellt. Data raderas när programvaran avinstalleras. Vi rekommenderar att backup tas på all nödvändig data innan programvaran avinstalleras. 1) Klicka på [Start] - [Kontrollpanelen]. 2) Klicka på [Program] - [Avinstallera ett program]. 32

33 Förberedelser 3) Välj och högerklicka på [TERUFUSION Drug Library Manager]. Välj [Avinstallera] i menyn som visas. Skärmen "Fråga" visas sedan. 4) Klicka på [Ja]-knappen. Avinstallationen påbörjas. Om du väljer att ta backup på varje datafil, klicka på knappen [Nej] för att avbryta avinstallationsprocessen. 5) Avinstallationen utförs. Skärmen "InstallShield Wizard är färdig" visas när avinstallationsprocessen avslutas. 6) Klicka på [Slutför]-knappen för att stänga "InstallShield Wizard är färdig"-skärmen. 33

34 Starta upp programvaran 1) Använd Internet Explorer (IE) för att starta programvaran. Ange "http://serverns IP-adress (värdnamn)/terufusion_ SP/Pages/Login.aspx" i IE:s adressfält, och tryck sedan på [Enter]-tangenten. Skärmen "Logga in" visas sedan. Ange IP-adressen för servern som programvaran är installerad på, eller värdnamnet, som serverns IP-adress. Använd programvaran genom att använda knapparna på dess skärmar. Om webbläsarens knappar används kan det leda till serverfel. Exempel på webbläsarens knappar: Stäng Nästa Bakåt Uppdatera 34

35 Logga in Logga in för första gången 1) Ange Användar-ID och lösenord vid inloggning för första gången. Lösenordets tecken visas som [ ]. "Anv.- ID" : administrator "Lösenord" : 9999 Klicka på [Logga in]-knappen. Inloggningen auktoriseras med Anv.- ID och Lösenord inmatat. 2) Skärmen "System" visas sedan. 35

36 Logga in 1) Ange Anv.- ID och Lösenord. Lösenordets tecken visas som " ". Klicka på knappen [Logga in]. Du loggas in med Anv.- ID inställning auktorisering. Om du glömt ditt lösenord, be systemadministratören för programvaran att återställa lösenordet till standardinställningen. Skärmen som visas efter inloggningen skiljer sig åt beroende på vilken nivå den inloggade användaren auktoriserats för. Lösenordet är samma som användar-id innan lösenordet ändrats. 36

37 Ändra lösenord 1) Ange Anv.- ID och Lösenord. Klicka på kryssrutan [Ändra lösenord]. Klicka på [Logga in]-knappen. Skärmen "Ändra lösenord" visas sedan. 2) Ange ditt nya lösenord i textrutorna "Nytt lösenord" och "Nytt lösenord igen". Klicka på knappen [OK]. Lösenordet ändras. För att avbryta ändringen av lösenordet, klicka på [Avbryt]-knappen. 37

38 Logga ut Logga ut 1) Klicka på [Logga ut]-knappen. När du loggar ut tas du tillbaka till skärmen "Logga in". Du kan inte logga ut medan du redigerar. 38

39 Registrera användare På skärmen "Använd." kan du registrera ett användar-login för programvaran. Här kan du ställa in Anv.- ID, namn och behörighet. Du kan också redigera och radera information om registrerade användare, och initialisera lösenordet. Visa skärmen Användarlista 1) Klicka på fliken [Använd.]. 2) Skärmen "Anv.lista" visas sedan. Godkännande 2 krävs för att visa skärmen "Anv.lista". Användarinställningar och registrering 1) Klicka på [Bekräfta uppdatering]-knappen. En rad skapas för inmatning längst ner i användarlistan. 2) Ange ett "ID". 3) Ange ett "Namn". 4) Klicka på kryssrutorna [Godkännande] 2-7 för att begränsa funktionerna som är tillgängliga för registrerade användare. Godkännande 1 kan inte väljas. 5) Klicka på [OK]-knappen. Skärmen "Bekräfta uppdatering" visas sedan. Klicka på knappen [Avbryt] för att avbryta registreringen av användare. 39

40 6) Klicka på [OK]-knappen. Användarinformationen uppdateras. Klicka på knappen [Avbryt] för att avbryta registreringen av användare. Lösenordet är samma som användar-id innan lösenordet ändrats. Lösenordet kan ändras på skärmen "Logga in". Redigera användarinformation 1) Klicka på knappen [Red.] på raden för användaren som ska redigeras. "ID", "Namn" och "Godkännande" för den valda användaren kan ändras här. Klicka på kryssrutan [Initialisera] för att initialisera lösenordet. När ett lösenord initialiseras ändras det till Anv.- ID. Information om användar-login kan inte raderas. Det går inte att trycka på knappen [Red.] eller [Radera] medan användarinformation redigeras. 2) Klicka på [OK]-knappen. Skärmen "Bekräfta uppdatering" visas sedan. Klicka på knappen [Avbryt] för att avbryta redigeringen. 3) Klicka på knappen [OK] för att spara den redigerade informationen. Klicka på knappen [Avbryt] för att avbryta redigeringen. 40

41 Radera användarinformation 1) Klicka på knappen [Radera] på raden för den användare som ska raderas. Skärmen "Bekräfta borttagning" visas sedan. Information om användar-login kan inte raderas. 2) Klicka på knappen [OK] för att utföra raderingen. Klicka på knappen [Avbryt] för att avbryta raderingen. Om användarinformation har raderats av en annan användare kan den inte längre redigeras. 41

42 Auktorisering av användare Med programvaran kan du ställa in auktorisering av användare på skärmen "Använd.". Flikarna som visas efter inloggning kan ändras genom att ändra auktoriseringen. Se tabellen nedan för information om varje typ av auktorisering. En eller flera auktoriseringar måste innehas av varje användare. Auktoriseringar för läkemedelsbibliotek är uppdelade i läsa, redigera/skapa, revidera och godkänna med Auktorisering 4, 5, 6 och 7. Systemadministration (Godkännande 2) kan ändra viktiga inställningar för programvaran. Vi rekommenderar att personal som endast utför uppgifter med läkemedelsbibliotek inte ges Godkännande 2. Grafvisning (Godkännande 1) kan inte ställas in med programvaran. Godkännande Flik (Visas:, Visas inte: ) Läkemedelsbibl. Grafer System Användare Master 1. Grafvisning (kan inte väljas) 2. Systemadministration 3. Redigera masterdata 4. Läsa bibliotek (läsa) 5. Redigera/skapa bibliotek (redigera/skapa) 6. Revidera bibliotek (revidera) 7. Godkänna bibliotek (godkännande) Godkännande 2 (Systemadministration) 42

43 Godkännande 3 (Redigera masterdata) Godkännande 4 (Läsa bibliotek) Godkännande 5 (Redigera/skapa bibliotek) Godkännande 6 (Revidera bibliotek) Godkännande 7 (Godkänna bibliotek) 43

44 System På skärmen "System" kan du ställa in eller kontrollera följande funktioner. För att uppdatera inställningsinformation, klicka på [Uppdat]-knappen. Om du går till en annan skärm utan att klicka på [Uppdat]-knappen försvinner uppdaterade data. Kontrollera Auktorisering 2 krävs för att visa skärmen "System". Datumet och tiden som indikeras på "Serverinformation" och "Senaste felstatus" beror på operativsystemets format. Lista över poster på systemskärmen Visningsnamn Innehåll Serverinformation Senaste historikanalysens Programvaran kan inte välja denna funktion. resultat Senaste backupresultat Datum/tid och resultat för senaste backup Senaste felstatus Fel i historikanalys Programvaran kan inte välja denna funktion. Fel i databackup Datum/tid för det senaste felet som inträffade under backup Andra fel Datum/tid och innehåll för fel som inträffat utanför backup Bibliotekssats Destination att spara Ett mål för att spara läkemedelsbibliotek Pumphistorik Destination att läsa Programvaran kan inte välja denna funktion. Analysisintervall Backupinställningar Destination att spara Ett mål för att spara information om backup och prestandaintervall Loggfilsinställningar Välj en loggfil för utmatning Masterdataverktyg Masterdata export Exportera en fil med masterinformation (profiler, pumpar, kliniska rådgivningar, masterläkemedel) Masterdata import Importera en fil med masterinformation (profiler, pumpar, kliniska rådgivningar, masterläkemedel) Visa systemskärmen 1) Klicka på fliken [System]. 2) Skärmen "System" visas sedan. 44

45 Serverinformation Med "Serverinformation" kan du kontrollera resultat från backup som utförts med servern. 1) "Senaste backupresultat" visas som "Serverinformation". Senaste backupresultat : sluttid/datum för backup, resultat och resultatmeddelande visas. Följande resultat och resultatmeddelanden visas. Resultat : OK: backup lyckades, NG (negativt/ej ok): backup misslyckades Resultatmeddelande : orsaker till resultatet och liknande visas. 45

46 Senaste felstatus "Senaste felstatus" visar fel som inträffar i programvaran, uppdelat på databackup och övrigt. När backup eller andra processer avslutas normalt uppdateras inte senaste felstatus. 1) Fel i databackup och Andra fel visas i Senaste felstatus. Fel i databackup : tid/datum för backupfel och resultatmeddelande (felorsak etc.) visas. Andra fel : tid/datum för övriga fel och resultatmeddelande (felorsak etc.) visas. 46

47 Bibliotekssats Med "Bibliotekssats" kan du visa målmapp för att spara läkemedelsbibliotek som skapats med programvaran. 1) Målmappen som ställts in under installationen visas vid "Destination att spara". 2) Målmappen kan redigeras genom att klicka på textrutan [Destination att spara]. Om en mapp utanför den lokala disken väljs måste specificeringen göras med "Universal Naming Convention (UNC)". Kontakta TERUMOS utbildade servicetekniker för mer information. 47

48 Backupinställningar "Backupinställningar" visar ett mål för att spara backupfil, alternativ för auto/manuell, period för auto-backup, och en knapp för omedelbar backup. Mål för att spara backupfil 1) Målmappen som ställts in under installationen visas vid "Backupinställningar". 2) Målmappen för backup kan redigeras genom att klicka på textrutan [Destination att spara]. Snabb backup 1) Klicka på [Backup]-knappen för att omedelbart utföra backup. Ställ in period för backup 1) Om backup ska utföras regelbundet, välj knappen [Automatisk]. Det är möjligt att ställa in dagligt intervall för backup. Om knappen [Automatisk] väljs måste du ställa in en period. Daglig : dagliga intervaller + Starttid Om knappen [Manuell] väljs utförs backup endast när man trycker på knappen [Backup]. Om en mapp utanför den lokala disken väljs måste specificeringen göras med "Universal Naming Convention (UNC)". Kontakta TERUMOS utbildade servicetekniker för mer information. 48

49 Loggfilsinställningar "Loggfilsinställningar" visar utmatningshistorik för driftlogg och felsökningslogg. 1) Markera kryssrutan [Driftlogg] för att skicka ut en driftlogg för programvaran. 2) Markera kryssrutan [Felsökn.log] för att skicka ut en felsökningslogg för programvaran. Mål för att spara fil: User Assets Folder\log 49

50 Masterdataverktyg "Masterdataverktyg" visar import/export av masterinformation (profiler, pumpar, kliniska rådgivningar och huvudläkemedel) Export 1) "Masterdataverktyg" visar "Masterexport". 2) Klicka på [Starta export]-knappen. Skärmen "exportbekräftelse" visas sedan. 3) Klicka på [OK]-knappen. Skärmen "Spara fil till plats" visas sedan. Skärmen "Spara fil till plats" skiljer sig åt beroende på vilken version av IE som används. 4) Klicka på [Spara]-knappen. Masterinformation sparas i den specificerade mappen i CSV-filformat. 50

51 Import 1) "Masterdataverktyg" visar "Masterimport". 2) Klicka på [Starta import]-knappen. Skärmen "Välj importfil" visas sedan. Kontakta TERUMOS utbildade servicetekniker för information om specifikation av importfiler. 3) Välj den sparade filen. Klicka på [OK]-knappen. Importeringen startar. Klicka på knappen [Avbryt] för att avbryta importeringen. När importeringen har startat kan den inte avbrytas innan den är slutförd. 4) Skärmen "Import klar" visas när importeringen är slutförd. Klicka på [OK]-knappen. När importeringen utförs raderas tidigare masterinformation och egenskaper. Importeringen kan inte utföras medan andra användare är inloggade. Importeringen kan inte utföras medan ett läkemedelsbibliotek redigeras. 51

52 Uppdatera systeminställningarna 1) Klicka på [Uppdat]-knappen. Skärmen "Bekräfta uppdatering" visas sedan. 2) Om du ska uppdatera systeminställningarna, klicka på [OK]-knappen. Skärmen "Uppdatering klar" visas sedan. Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till statusen innan du klickade på [Uppdat]-knappen. 3) Klicka på [OK]-knappen. Skärmen "Uppdatering klar" stängs. 52

53 Master Masterinformation för att skapa ett läkemedelsbibliotek kan ställas in på "Master"-skärmen. Godkännande 3 krävs för att visa skärmen [Master]. Se till att kontrollera standardegenskaperna när masterläkemedel skapas. Standardegenskaper inkluderar alla standardvärden som används när masterläkemedel skapas. Visningsnamn Profiler Pump Klinisk rådgivning Masterläkemedel Egenskapsstandard Innehåll Används för att ställa in profilinformation. Används för att ställa in pumpinformation (färgtabell, Take over tabell, avancerad dostabell). Används för att ställa in kliniska rådgivningar. Används för att ställa in läkemedelsinställningar. Används för att ställa in standardvärden för masterläkemedel. Process för att ställa in masterinformation 1) Profiler 2) Pump 3) Klinisk rådgivning 4) Standardegenskaper 5) Masterläkemedel Efter att ha ställt in masterinformation, använd fliken [Läkemedelsbibl.] för att skapa ett läkemedelsbibliotek. 53

54 Profiler "Profiler" används för att klassificera läkemedelsbibliotek, och upp till 30 kan registreras. 1) Klicka på fliken [Master]. 2) Klicka på [Profiler]-knappen. Skärmen "Profiler" visas sedan. 3) "Nr.", "Namn", "Smeknamn", "Kommunikationskonfiguration", "CallBack" och "Kom och se mig [min]" kan ställas in för profiler. För information om varje inställningsvärde, se "Bilaga 1: Profiler". Samma "Namn" och "Smeknamn" kan inte registreras mer än en gång. För att välja ett "Kommunikationskonfiguration"-nr., kontrollera den kommunikationsmiljö som ställts in i förväg med TERUFUSION Datakommunikator. Om "CallBack" ställs in på "PÅ" aktiveras motringningsfunktionen. Call back funktionen används med kombinerat dosläge. Kontakta TERUMOS utbildade servicetekniker för mer information. Med "Kom och se mig [min]" kan du ställa in intervall för Kom och se mig-funktionen. Kom och besök mig-funktionen aktiveras när en tid ställs in. Kontakta TERUMOS utbildade servicetekniker för mer information. Skapa en ny profil 1) För att skapa en ny profil, klicka på [Ny]-knappen. En ny rad läggs till nederst i listan för textinmatning. Om 30 profiler redan har registrerats kan du inte längre lägga till flera genom att trycka på [Ny]-knappen. 2) Klicka på [OK]-knappen när du är klar med redigeringen. Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till den status du var i innan du klickade på [Ny]-knappen. 54

55 Redigera en profil 1) För att redigera en profil, klicka på [Red.]-knappen på raden med den profil du vill redigera. Detta aktiverar redigeringen. 2) Klicka på [OK]-knappen när du är klar med redigeringen. Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till den status du var i innan du klickade på [Red.]-knappen. Radera en profil 1) För att radera en profil, klicka på [Radera]-knappen på raden med den profil du vill radera. Skärmen "Bekräfta borttagning" visas. 2) Klicka på knappen [OK] för att radera profilen. Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till den status du var i innan du klickade på [Radera]-knappen. 55

56 Uppdatera en profil 1) Klicka på [Uppdat]-knappen för att uppdatera en profil. Skärmen "Bekräfta uppdatering" visas. Genom att klicka på knappen [Ångra] återställs informationen som fanns innan den redigerades. Du måste klicka på [Uppdat]-knappen för att bekräfta information för Lägg till lista, Redigera och Radera. 2) Klicka på [OK]-knappen. Profilerna uppdateras. Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till den status du var i innan du klickade på [Uppdat]-knappen. 56

57 Pump Med "Pump" kan du ställa in Färgtabell, Take over tabell, Avancerad dostabell för den pump som visas. 1) Klicka på fliken [Master]. 2) Klicka på [Pump]-knappen. Skärmen [Pumpinställning] visas sedan. Färgtabell: Nr. 1 till nr. 16 kan ställas in här. Take over tabell: Möjliggör registrering av 3 typer av Take over mode. Avancerad dostabell: Med doseringsmetoderna intermittent, multi-step och fördröjd start tillsammans som ett enda set kan upp till 3 set registreras. Redigera en färgtabell 1) Klicka på knappen [Red.] för att redigera en färgtabell. Det går sedan att klicka på [Färg]-knappen. 2) Klicka på [Färg]-knappen för att visa en färgpalett (32 färger / 3 mönster). Klicka på den färg du vill redigera för att ändra [Färg]-knappen till den färgen. 3) Klicka på [OK]-knappen för att avsluta redigeringen av färgtabellen. Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till den status du var i innan du klickade på [Red.]-knappen. Redigera Take over tabellen 1) För att redigera Take over tabellen, klicka på [Red.]-knappen. Du kan då redigera. Se "Bilaga 2: Take over tabell" för information om varje inställningsvärde. För information om Take over tabellen, kontakta TERUMOS utbildade servicetekniker. 2) Klicka på [OK]-knappen för att avsluta redigeringen. Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till den status du var i innan du klickade på [Red.]-knappen. 57

58 Redigera avancerad dostabell 1) För att redigera Avancerad dostabell, klicka på [Red.]-knappen för den rad du vill redigera. Detta aktiverar redigeringen. 2) Ange varje objekt i Intermittent, Multi-step och Fördröj start. För information om varje inställningsvärde, se "Bilaga 3: Avancerad dostabell". Mata in intermittent läge Inmatningsenhet Postens innehåll Exempel (i diagrammet nedan) Slutlig flödeshast. Ställer in inflödeshastigheten som ska användas efter att PÅ-tiden har gått ut. 5,00 Inflödeshastighet för perioden exklusive PÅ-tid. Period Ställ in tiden för att slutföra 1 cykel. 01:00 1 cykel består av "PÅ-tidsperiod" och "infusionsperiod med slutlig inflödeshastighet". PÅ-tid Ställer in perioden för infusion för inflödeshastigheten när intermittent läge startar. 00:30 Cykel/Steg Ställ in antalet upprepade cykler. 2 Hastigh. Intermittent läge 10 5 *Intermittent-läge Inflödeshastighet inställd från början. (Exempel: 10,00) Slutlig inflödeshastighet (5,00) *När cykeln har avslutats, startar infusionen vid den inf. hast som har ställs in från början. PÅ-tid (00:30) Cykel/Steg (2) Tid under vilken pump start-brytaren tryckts in Period (01:00) Period (01:00) Tid 58

59 Multi-stepläge inmatning Inmatningsenhet Postens innehåll Slutlig flödeshast. Ställer in inflödeshastigheten som används efter att perioden har avslutas. Varje steghastighet bestäms av inflödeshastigheten som är inställd när Multistepläget startar, och Slutlig flödeshast. Period Inställning av perioden som startas när pumpens startbrytare trycks in, som sträcker sig från infusionens start tills slutlig inflödeshastighet startar. PÅ-tid Används inte med Multi-stepläge. Cykel/Steg Ställer in antal steg. Genom att dividera en period med antal steg fastställs tiden för varje steg. Exempel (i diagrammet nedan) 40,00 03:00 3 Hastigh. Multi-step läge Slutlig inflödeshastighet (40,00) *Multi-step-läge Flow Rate setting från början (Exempel: 10,00) *Inflödeshast. (20,00) *Inflödeshast. (30,00) *Infusion startar vid Slutlig flödeshast. efter att Period avslutas. Cykel/Steg (3) Tid under vilken pump start-brytaren tryckts in Period (03:00) Tid 59

60 Fördröjd start inmatning Inmatningsenhet Postens innehåll Exempel (i diagrammet nedan) Slutlig flödeshast. Ställer in inflödeshastigheten som används efter att Period har avslutas. 30,00 Period Inställning av perioden som startas när pumpens startbrytare trycks in, som 03:00 sträcker sig från infusionens start tills slutlig inflödeshastighet startar. PÅ-tid Används inte med Fördröjd start Cykel/Steg Används inte med Fördröjd start Hastigh. Fördröj start läge 30 Slutlig inflödeshastighet (30,00) *Infusion startar vid Slutlig flödeshast. efter att Period avslutas *Läge Fördröj start Inf. hast inställning från början (Exempel: 20,00) Tid under vilken pump start-brytaren tryckts in Period (03:00) Tid 3) Klicka på [OK]-knappen när du är klar med redigeringen. Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till den status du var i innan du klickade på [Red.]-knappen. Radera avancerad dostabell 1) För att radera avancerad dostabell, klicka på [Radera]-knappen på raden du vill radera. Skärmen "Bekräfta borttagning" visas. 60

61 2) Klicka på [OK]-knappen. Den valda Avancerad dostabell raderas. Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till den status du var i innan du klickade på [Radera]-knappen. Uppdatera pumpinställningarna 1) För att uppdatera Pump, klicka på [Uppdat]-knappen. Genom att klicka på knappen [Ångra] återställs pumpinformationen som fanns innan den redigerades. Skärmen "Bekräfta uppdatering" visas sedan. Du måste klicka på [Uppdat]-knappen för att bekräfta information för Lägg till lista, Redigera och Radera. 2) Klicka på [OK]-knappen. Pumpinställningarna uppdateras. Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till den status du var i innan du klickade på [Uppdat]-knappen. 61

62 Klinisk rådgivning Med "Klinisk rådgivning" kan du registrera varningsmeddelanden för läkemedelsbibliotek och liknande. Upp till 20 kan registreras, med 2 nivåer (2 rader per nivå) textinmatning tillåten för varje klinisk rådgivning. Upp till 30 alfanumeriska tecken kan matas in per rad. Färgen kan ställas in för varje meddelande. Redigera kliniska rådgivningar 1) Klicka på fliken [Master]. 2) Klicka på [Klinisk rådgivning]-knappen. Skärmen "Klinisk rådgivning" visas sedan. 3) Klicka på [Red.]-knappen som visas på den rad med klinisk rådgivning som du vill redigera. Detta aktiverar redigeringen. 4) Ange kliniska rådgivningar. 5) Klicka på [Färg]-knappen. En färgtabell inställd med pumpen visas. 6) Klicka på den färg du vill ändra för att ställa in [Färg]-knappen på denna färg. 7) Klicka på [OK]-knappen. Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till den status du var i innan du klickade på [Red.]-knappen. Radera kliniska rådgivningar 1) Klicka på [Radera]-knappen som visas på den rad med klinisk rådgivning som du vill radera. Skärmen "Bekräfta borttagning" visas. 62

63 2) Klicka på [OK]-knappen. Den valda kliniska rådgivningen raderas. Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till den status du var i innan du klickade på [Radera]-knappen. 63

64 Uppdaterar Klinisk rådgivning 1) Klicka på [Uppdat]-knappen för att uppdatera en klinisk rådgivning. Skärmen "Bekräfta uppdatering" visas. Genom att klicka på knappen [Ångra] återställs informationen som fanns innan den redigerades. Du måste klicka på [Uppdat]-knappen för att bekräfta information för Lägg till lista, Redigera och Radera. 2) Klicka på [OK]-knappen. Klinisk rådgivning uppdateras. Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till den status du var i innan du klickade på [Uppdat]-knappen. 64

65 Standardegenskap Följande kategorier visas för standardegenskaper: Dosinställningar, Doslägesinställningar (Avancerat dosläge, Kombinerat dosläge), Koncentrationsinställningar, Handsfree bolusinställningar, Allm. inställningar. 1) Klicka på fliken [Master]. 2) Klicka på [Egenskapsstandard]-knappen. Skärmen "Standardegenskaper" visas sedan. Redigera standardegenskap 1) Klicka på [Red.]-knappen för att redigera inställningsinformation för önskad enhet. Inställningsinformation kan väljas från Endast display eller Redigerbar. När "Endast visa" är vald går det inte att redigera innehållet i "Läkemedelsbibl."-skärmen. Allmänna inställningar kan ställas in till "Endast visa" eller "Redigerbar" för varje enhet. För inställningsvärde, se "Bilaga 4: Standardegenskaper", och "Bilaga 5 : Enhet". 2) Klicka på [OK]-knappen när du är klar med redigeringen. Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till den status du var i innan du klickade på [Red.]-knappen. 65

66 Uppdaterar Egenskapsstandard 1) Klicka på [Uppdat]-knappen för att uppdatera standardegenskaper. Genom att klicka på knappen [Ångra], återställs informationen för varje enhet till den innan enheten redigerades. Skärmen "Bekräfta uppdatering" visas. Du måste klicka på [Uppdat]-knappen för att bekräfta information för Lägg till lista, Redigera och Radera. 2) Klicka på [OK]-knappen. Standardegenskaper uppdateras. Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till den status du var i innan du klickade på [Uppdat]-knappen. 66

67 Masterläkemedel Med "Masterläkemedel" kan du registrera läkemedel, redigera varje läkemedelsegenskap masterläkemedel kan registreras. 1) Klicka på fliken [Master]. 2) Klicka på [Masterläkemedel]-knappen. Skärmen "Masterläkemedel" visas sedan. 67

68 Läkemedelsregistrering 1) Klicka på knappen [Ny]. Avsnittet visa egenskaper kan nu redigeras. Om mer än ett läkemedel registreras, läggs det till på den sista raden. Följande innehåll kan redigeras i "Egenskaper". Läkemedelsnamn Profilinställningar Dosinställningar Doslägesinställningar (Avancerad dostabell, Kombinerat dosläge) Koncentrationsinställningar Handsfree bolusinställningar Allm. inställningar Registreringsinnehåll för standardegenskaper visas med värdet för varje inställd enhet. 2) Klicka på [OK]-knappen för att registrera ett läkemedel. Skärmen "Bekräfta registrering" visas. Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till den status du var i innan du klickade på [Ny]-knappen. 3) Klicka på [OK]-knappen. Läkemedlet är nu registrerat. Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till den status du var i innan du klickade på [OK]-knappen. 68

69 Lm-namn 1) Ange ett läkemedelsnamn i textrutan [Lm-namn]. Ett läkemedelsnamn kan endast registreras en gång. Profilinställningar 1) Klicka i kryssrutorna vid de profiler som ska användas. Klicka på [Välj alla]-knappen för att välja alla profiler. Klicka på [Radera alla]-knappen för att radera alla valda profiler. 69

70 Dosinställningar 1) Klicka på kombinationsrutan [Enhet] för att visa enhetslistan. Klicka på de enheter som ska användas från enhetslistan. Enheter valda för Hastighet, Hårt gränsområde och Mjukt gränsområde visas. 2) Ange varje enhet. Dosinställningar Inmatning Inmatningsenhet Postens innehåll Exempel (i diagrammet nedan) Enhet Välj en enhet. ml/h Hastigh. Ange en inf hast. 120,00 Inf. hast visas första gången när du väljer önskat läkemedel. Hårt gränsområde Ange ett godtagbart intervall för inställningen av inflödeshastigheten (undre gränsvärde, övre gränsvärde). Inflödeshastigheten kan inte ställas in till att överskrida Hårt gränsområde. Mjukt gränsområde Ange inflödeshastighetens inställningsområde för varning (undre gränsvärde, övre gränsvärde). Ett larm hörs när man överskrider Mjukt gränsområde Dosinställningar Hård gräns (10,00-500,00) Mjuk gräns (60,00 240,00) Hastigh. (120,00) Hastigh. Enhet (ml/h) 70

71 Doslägesinställningar 1) Klicka i de Dosläge-rutor som ska användas med Avancerad dostabell och Kombinerat dosläge. 2) Klicka på kombinationsrutan [Tabell nr.] och välj den tabell som ska användas med Avancerad dostabell och Kombinerat dosläge. Klicka på knappen [Verktygstips] på rutan [Tabell nr.], så visas data. Kontakta utbildade servicetekniker från TERUMO för information. 71

72 Koncentrationsinställningar 1) Klicka på kombinationsrutan [Enhet] för att visa listan koncentrationsenheter. Klicka på en koncentrationsenhet som ska användas från listan med koncentrationsenheter. Koncentrationsenheter valda som utspädningsenheter och Mjuk övre gräns visas. 2) Ange ett utspädningsvärde. 3) Ange ett värde för Mjuk övre gräns. Handsfree bolusinställningar 1) Ange ett värde för Mjuk övre gräns. 2) Ange ett värde för Dosvolym. 3) Ange ett värde för Dostid. 72

73 Allm. inställningar 1) Välj Ocklusion från listan. 2) Ange Patientens vikt. 3) Välj Klinisk rådgivning nr. från listan. 4) Ange Läkemed.kod. 5) Välj IP engångsart. märke nr. från listan. 6) Välj SP engångsart. märke nr. från listan. 7) Välj färg från tabellen. 8) Välj Tryckförändring från listan. IP: "Infusionspump" SP: "Sprutpump" 73

74 Redigerar ett läkemedel 1) Klicka på ett registrerat läkemedel. Egenskaper visas. Klicka på [Red.]-knappen. Läkemedelsnamnet och varje artikel kan redigeras. 2) Klicka på [OK]-knappen när du är klar med redigeringen. Skärmen "Bekräfta redigering" visas sedan. Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till den status du var i innan du klickade på [Red.]-knappen. 3) Klicka på [OK]-knappen. Läkemedlet uppdateras. Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till den status du var i innan du klickade på [OK]-knappen. 74

75 Sökning efter ett läkemedel 1) Ange ett läkemedelsnamn i textrutan [Lm-namn] och klicka på [Sök]-knappen Önskat läkemedel visas. Klicka på [Sök]-knappen för att utföra en prefix-sökning. Klicka på [Sök]-knappen med "Lm-namn"-fältet tomt för att visa alla läkemedel. 75

76 Läkemedelsbibl. Med hjälp av "Läkemedelsbibl."-fönstret kan du skapa läkemedelsbibliotek. Visa skärmen Biblioteksinst.lista 1) Klicka på fliken [Läkemedelsbibl.]. 2) Skärmen "Biblioteksinst.lista" visas sedan. Skärmen "Biblioteksinst.lista" visas endast för användare med Auktorisering 4 till 7. Användare med Auktorisering 4 kan ladda läkemedelsbibliotek och visa en lista över läkemedelsbibliotek. Men de kan inte skapa ett läkemedelsbibliotek. 3) I skärmen "Biblioteksinst.lista" kan läkemedelsbibliotek skapas, revideras, godkännas, avvisas eller anges som referens. Läkemedelsbibliotekets status är indelad i: "Redigerar", "Inte reviderad", "Inte godkänd", "Godkänd", och "Avvisa (redigering)". 76

77 Läkemedelsbibl. Registrering 1) Klicka på knappen [Lägg t.li.] i skärmen "Biblioteksinst.lista". Ett nytt läkemedelsbibliotek visas i listan. Auktorisering 5 krävs för att skapa ett läkemedelsbibliotek. Om det redan finns ett läkemedelsbibliotek, läggs det nya till på den sista raden. Det nyss skapade läkemedelsbibliotek har ett "- α" efter det nya versionsnumret. 2) Klicka på [OK]-knappen så skapas ett nytt läkemedelsbibliotek. Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till den status du var i innan du klickade på [Lägg t.li.]-knappen. 3) Klicka på det nya läkemedelsbiblioteket på listan. Kommentarer visas därefter. 4) Klicka på knappen [Lägg t. komm.] för att lägga till en kommentar. Kommentarer kan läggas till i kolumnen "Biblioteksinst.historik". En av följande statusetiketter registreras automatiskt till kommentaren: "Nyss skapad.", "Inskickad.", "Reviderad.", "Godkänd", "Avvisad.", "Nyss skapad (referens).". 5) Klicka på [OK]-knappen. Kommentarerna har registrerats. Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till den status du var i innan du klickade på [Lägg t. komm.]-knappen. 77

78 Redigera Läkemedelsbibl. 1) Klicka på läkemedelsbiblioteket. Om läkemedelsbiblioteket väljs kan [Ladda]-knappen klickas på. Klicka på knappen [Ladda]. Skärmen "Bekräfta laddning" visas sedan. Klicka på [OK]-knappen. Huvudläkemedelsinformationen (biblioteksinformationen) laddas till det nyss skapade läkemedelsbiblioteket. Skärmen "Redigera läkemedelsbibliotek" visas. Auktorisering 5 krävs för att redigera läkemedelsbibliotek. 2) På skärmen "Redigera läkemedelsbibliotek" visas information om huvudläkemedlet (biblioteksinformation) för varje profil. Genom att klicka på en läkemedelsbiblioteksrad visas egenskaperna som ställts in för Masterläkemedel. 3) Klicka på knappen [Red.] för att redigera läkemedelsbibliotekets egenskaper. Det är bara de enheter som har ställts in som "Redigerbar" i "Standardinställningar" som kan redigeras. Enheter inställda som "Endast visa" kan inte redigeras. 4) Ange läkemedelsbiblioteksinformation. Klicka på [OK]-knappen. Skärmen "Bekräfta uppdatering" visas sedan. Klicka på knappen [Avbryt] för att komma tillbaka till skärmen "Redigera läkemedelsbibliotek". Läkemedelsbibl. Status Statusnamn Beskrivning Redigerar Statusperioden från det att knappen [Lägg t.li.] klickas, till att knappen [Sänd] klickas. Eller när knappen [Hänvisa] klickas för ett godkänt läkemedelsbibliotek. Inte reviderad Statusperioden från det att knappen [Sänd] klickas, till att knappen [Revidera] klickas. Inte godkänd Statusperioden från det att knappen [Revidera] trycks in tills knappen [Godkänn] trycks in. Godkänd När knappen [Godkänd] har tryckts in. Avvisa (redigering) När knappen [Avvisa] trycktes in för ett läkemedelsbibliotek som är i status [Inte reviderad] eller [Inte godkänd]. 78

79 5) Informationen sparas genom att klicka på [OK]-knappen. Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till den status du var i innan du klickade på [OK]-knappen. Om länken raderas när läkemedelsbiblioteket redigeras, är det inte möjligt med återhämtning av länken, inte ens om du återgår till föregående värden. 6) Klicka på [OK]-knappen. Skärmen "Redigera läkemedelsbibliotek" visas sedan. 7) Klicka på [Sänd]-knappen. Genom att klicka på knappen [Sänd] ändras status från "Redigerar" till "Inte reviderad". Klicka på knappen [Bakåt] för att komma tillbaka till skärmen "Biblioteksinst.lista". 8) Klicka på [OK]-knappen för att ändra dess status till "Inte reviderad". Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till den status du var i innan du klickade på [Sänd]-knappen. 79

80 Läkemedelsbibl. Granskning 1) Klicka på ett läkemedelsbibliotek benämnt "Inte reviderad" i statuskolumnen i "Biblioteksinst.lista". Auktorisering 6 krävs för att revidera läkemedelsbibliotek. 2) Klicka på [Ladda]-knappen. Skärmen "Granska läkemedelsbibliotek" visas. 3) Om du har reviderat läkemedelsbiblioteket, klicka på knappen [Rev.]. När du klickar på knappen [Avvisa] ändras bibliotekssatsens status från "Inte reviderad" till "Avvisa (redigering)", och du kommer tillbaka till skärmen "Biblioteksinst.lista". 4) Klicka på [OK]-knappen. Status för läkemedelsbiblioteket ändras från "Inte granskad" till "Inte godkänd". Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till den status du var i innan du klickade på [Rev.]-knappen. 80

81 Läkemedelsbibl. Godkännande 1) Klicka på ett läkemedelsbibliotek benämnt "Inte godkänd" i statuskolumnen i "Biblioteksinst.lista". Auktorisering 7 krävs för att godkänna läkemedelsbibliotek. 2) Klicka på [Ladda]-knappen. Skärmen "Godkänn läkemedelsbibliotek" visas. 3) Om du vill godkänna läkemedelsbiblioteket ska du klicka på knappen [Godkänn]. När du klickar på knappen [Avvisa] ändras läkemedelsbibliotekets status från "Inte godkänd" till "Avvisa (redigering)", och du kommer tillbaka till skärmen "Biblioteksinst.lista". 4) Klicka på [OK]-knappen. Statusen för läkemedelsbiblioteket ändras från "Inte godkänd" till "Godkänd". En godkänd läkemedelsbiblioteksfil skapas. Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till den status du var i innan du klickade på [Godkänn]-knappen. När ett läkemedelsbibliotek är godkänt, raderas "- α" från versionsnumret. 81

82 Skapa Läkemedelsbibl. Hänvisning 1) Klicka på ett läkemedelsbibliotek benämnt "Godkänd" i statuskolumnen i "Biblioteksinst.lista". 2) Klicka på [Ladda]-knappen. Skärmen "Hänvisa läkemedelsbibliotek" visas. 3) Klicka på [Hänvisa]-knappen. Skärmen "Bekräfta hänvisning" visas sedan. När du klickar på knappen [Hänvisa] blir masterläkemedelsinformationen och innehållet för godkända läkemedelsbibliotek tillgängliga för referens. Om masterläkemedlet har raderats är referensen inte tillgänglig. 4) Klicka på [OK]-knappen. Ett nytt läkemedelsbibliotek skapas där läkemedelesbibliotekets innehåll är godkänt. Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till den status du var i innan du klickade på [Hänvisa]-knappen. "-α" kommer att stå efter det nya versionsnumret för det nyss skapade läkemedelsbiblioteket, för att indikera referens. 82

83 Läkemedelsbibl. Filgenerering 1) Klicka på det läkemedelsbibliotek som ska genereras. 2) Klicka på [Generera fil]-knappen. Skärmen "Bekräfta filgenerering" visas. 3) Klicka på [OK]-knappen. En fil skapas för läkemedelsbiblioteket. Genom att klicka på [Avbryt]-knappen kommer du tillbaka till den status du var i innan du klickade på [Generera fil]-knappen. När ett läkemedelsbibliotek med ett versionsnummer med "-α" skrivs till pumpen visar pumpen läkemedelsbibliotekets versionsnummer som FF.FF. 83

84 Läkemedelsbibl. Lista 1) Klicka på ett läkemedelsbibliotek, och klicka därefter på knappen [Ladda]. Skärmen "Biblioteksinställning" visas. Den skärm som visas ändras i enlighet med läkemedelsbibliotekets status när du klickar på [Ladda]. 2) Klicka på [Förh.visa lista]-knappen. "Läkemedlets bibl.lista" visas. Skärmen "Läkemedlets bibl.lista" visas i ett nytt fönster. 84

FileMaker Server 13. Startbok

FileMaker Server 13. Startbok FileMaker Server 13 Startbok 2007-2013 FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Användarhandbok. Protector Suite 2009

Användarhandbok. Protector Suite 2009 Användarhandbok Protector Suite 2009 Informationen som ges här anses vara korrekt och pålitlig. Upek tar emellertid inget ansvar för följderna av användandet av denna information, och inte heller för patentintrång

Läs mer

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING

HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING Master Page: Cov M5D2_D5+DSC_glb_InstaGuide.fm Page 1 Friday, October 29, 2004 4:18 PM SVENSKA HANDLEDNING FÖR INSTALLATION AV MJUKVARAN OCH DATORS-ANSLUTNING LYT1356-009A 2004 Victor Company of Japan,

Läs mer

NetSupport Notify Handbok

NetSupport Notify Handbok NetSupport Notify Handbok COPYRIGHT (C) för handbok 2015 NetSupport Ltd. Alla rättigheter förbehållna. Informationen i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande. NetSupport Ltd. förbehåller

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Handbok. Pagero för Danske Bank

Handbok. Pagero för Danske Bank Handbok Pagero för Danske Bank INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA PROGRAMMET 3 Vad är Pagero för Danske Bank? 3 Hjälpsidor 3 Systemkrav 3 INSTALLATION OCH START 3 Installation 3 Efter installationen

Läs mer

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara

Installationshandbok. McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara Installationshandbok McAfee epolicy Orchestrator 5.0.0 programvara COPYRIGHT Copyright 2013 McAfee, Inc. Kopiera inte utan tillstånd. VARUMÄRKEN McAfee, McAfee logotypen, McAfee Active Protection, McAfee

Läs mer

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint

Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Fröbergs Fingerprint Fröbergs RFID Fröbergs RFID / Fingerprint Manual mjukvara 2014-01- 01 Version 12 1 Förord... 4 2 Sammanfattning... 4 2.1 Använda manualen... 4 2.2 Systemkrav... 4 2.3 Förklaring av

Läs mer

TREND MICRO INCORPORATED

TREND MICRO INCORPORATED Startguide Trend Micro Incorporated förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument och i de produkter som beskrivs i dokumentet utan föregående meddelande. Innan programvaran installeras och

Läs mer

Unifaun Orderkoppling

Unifaun Orderkoppling Unifaun Orderkoppling Unifaun OnlineConnect Installation och användning 2013-01-31 2 Innehåll 1 Översikt... 3 1.1 Orderfilen... 3 1.2 Systemkrav... 3 1.3 Så här fungerar det... 4 2 Installation i Windows-baserade

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken

Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9. Administratörshandboken Norman Virus Control för arbetsstationer Version 5.9 Administratörshandboken ii NVC för arbetsstationer administratörshandbok Begränsad garanti Norman garanterar att den medföljande cd:n och dokumentationen

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL

VIDA ADMIN HJÄLP INNEHÅLL INNEHÅLL 1 INLEDNING... 4 2 ÖVERSIKT FÖR NYA VIDA ADMIN-ANVÄNDARE... 5 2.1 Företag... 5 2.2 Användare... 5 2.3 VIDA All-in-one... 5 2.4 VIDA on Web... 6 2.5 Prenumeration... 6 2.5.1 Abonnera på VIDA All-in-one...

Läs mer

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS 2011. Du hittar svar på alla dina frågor i KASPERSKY LAB ANTI-VIRUS

Läs mer

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok

LotusLive inotes. LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok LotusLive inotes LotusLive inotes Administrationshandbok Anmärkning Innan du använder den här informationen och den tillhörande produkten ska du

Läs mer

För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning

För säker och korrekt användning, läs avsnittet Säkerhetsinformation innan du använder maskinen. Bruksanvisning För säker och korrekt användning, läs avsnittet "Säkerhetsinformation" innan du använder maskinen. Bruksanvisning INNEHÅLL Introduktion... 5 Hur handboken ska läsas...6 Symboler...6 Friskrivningsklausul...

Läs mer

Webforum Teamwork & Professional Manual

Webforum Teamwork & Professional Manual Webforum Teamwork & Professional Manual Senast uppdaterad: 2015-03-11 Innehåll Inledning... 5 Inloggning... 5 Glömt ditt personliga lösenord?... 6 Webbarbetsplatsens layout... 7 Sidhuvud... 8 Min profil...

Läs mer

PC-program för programmering av

PC-program för programmering av Installatörs- och användarhandbok AXBASE 3K PC-program för programmering av AXCARD kortläsare Copyright Axema Passagekontroll 2003 Informationen i detta dokument, inklusive webbadresser och dylikt kan

Läs mer

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter

Bruksanvisning. Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01. Visa mätresultat. Visa olika slags rapporter Bruksanvisning Visa mätresultat Visa olika slags rapporter Gör individuella mätarinställningar Spara flera användare Programvara för analys av blodsockerresultat Version 3.01 För användning med alla Bayers

Läs mer

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok

Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN. Installationshandbok Nokia C110/C111 nätverkskort för trådlöst LAN Installationshandbok KONFORMITETSDEKLARATION Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkterna DTN-10 och DTN-11 uppfyller

Läs mer

Manuell Nero BackItUp

Manuell Nero BackItUp Manuell Nero BackItUp Information om upphovsrätt och varumärken Det här dokumentet, i likhet med programvaran som beskrivs här, tillhandahålls som en licens och får endast användas eller återskapas i enlighet

Läs mer

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning

Printer/Scanner Unit Type 7500. Handbok för skanner. Bruksanvisning Printer/Scanner Unit Type 7500 Bruksanvisning Handbok för skanner 1 2 3 4 5 6 7 Sända skannade filer med e-post Sända skannade filer till mappar Lagra filer med hjälp av skannerfunktionen Leverera skannade

Läs mer

Network Scanner Tool R3.1. Användarguide Version 3.0.04

Network Scanner Tool R3.1. Användarguide Version 3.0.04 Network Scanner Tool R3.1 Användarguide Version 3.0.04 Copyright 2000-2004 av Sharp Corporation. Alla rättigheter förbehålls. Reproduktion, adaptering eller översättning utan tidigare erhållen skriftlig

Läs mer

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1

Trådlöst LAN-handbok. Svenska. w-1 Trådlöst LAN-handbok Den här handboken beskriver hur du använder kameran för att skicka och ta emot bilder trådlöst. Anvisningar om hur du använder kameran, samt säkerhetsföreskrifter, hittar du i Användarhandbok

Läs mer

Felsökningshandbok QuarkXPress 8

Felsökningshandbok QuarkXPress 8 Felsökningshandbok QuarkXPress 8 JURIDISKA MEDDELANDEN 2008 Quark Inc. med avseende på innehållet i och arrangemanget av detta material. Med ensamrätt. 1986 2008 Quark Inc. och dess licensgivare avseende

Läs mer

CardioPerfect Workstation Användarhandbok

CardioPerfect Workstation Användarhandbok Welch Allyn 4341 State Street Road Skaneateles Falls, NY 13153-0220 USA www.welchallyn.com 0297 DIR 80012386 Ver. D Upphovsrätt Copyright 2011, Welch Allyn. Med ensamrätt. Som stöd för den avsedda användningen

Läs mer

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.

HansaWorld. FirstOffice. Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5. HansaWorld FirstOffice Ett integrerat affärssystem för Macintosh, Linux och Windows. 2003 HansaWorld All rights reserved 5.3 2007-10-09 Förord FirstOffice är ett kraftfullt affärssystem för Windows och

Läs mer

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem

Installationsanvisning. Hogia Ekonomisystem Installationsanvisning Hogia Ekonomisystem 1 Stenungsund april 2009 Välkommen som Hogia-kund. Vi hoppas att ekonomisystemet ska vara till er belåtenhet. Leveransen sker via nedladdning från Internet eller

Läs mer

Hal Skärmläsare version 9.0

Hal Skärmläsare version 9.0 Hal Skärmläsare version 9.0 för Microsoft Windows operativsystem Upphovsrätt 1998-2008 Dolphin Oceanic Ltd. Technology House Blackpole Estate West Worcester WR3 8TJ United Kingdom www.yourdolphin.com www.dolphinse.com/swedish

Läs mer