Bruksanvisning Käyttöohje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bruksanvisning Käyttöohje"

Transkript

1 Bruksanvisning Käyttöohje Kylskåp Jääkaappi ERES35800

2 We were thinking of you when we made this product

3 Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall ge dig mycket nöje i framtiden. Electrolux ambition är att erbjuda ett brett sortiment av produkter som kan göra livet enklare. Du hittar några exempel på omslaget till denna bruksanvisning. Avsätt några minuter till att läsa denna bruksanvisning så att du kan utnyttja fördelarna med din nya produkt. Vi lovar att den kommer att vara överlägset användarvänlig. Lycka till! 3

4 Följande symboler finns i din bruksanvisning. Viktigt information rörande din personliga säkerhet och information hur man undviker att skada produkten. Allmän information och tips Miljö information Skrotning av gamla skåp Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan. 4

5 SÄKERHETSINFORMATION På ditt nya kylskåp kan nya funktioner förekomma, läs därför noga igenom anvisningarna för att lära dig hur skåpet fungerar och skall skötas. Spara bruksanvisningen, den måste finnas med om skåpet säljs eller överlåts till annan person. Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (inklusive barn) med nedsättningar eller begränsningar vad avser fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller av personer i avsaknad av erforderliga kunskaper, såvida inte det sker under överinseende av en ansvarig vuxen person eller efter instruktioner från densamma. Användning Skåpet är avsett för förvaring av matvaror och framställning av kallt vatten med eller utan kolsyra för normalt hushållsbruk enligt denna bruksanvisning. Användning av kolsyreflaskan för något annat ändamål än det avsedda, liksom påfyllning utförd av obehöriga utomstående, medför automatiskt att alla garantier förklaras ogiltiga. För att säkerställa funktionen får endast Electrolux kolsyreflaska användas. Förvara aldrig explosiva gaser eller vätskor i kylutrymme. Dessa kan ge upphov till skador på person och egendom. Låt inte vassa föremål komma i kontakt med kylsystemet bakom och inuti skåpet. Läckande kylsystem kan förstöra skåp och matvaror. Skåpets kanter och utskjutande metalldelar på skåpets baksida kan vara vassa, var därför försiktig då skåpet flyttas. Använd handskar. Barn Håll uppsikt över små barn så att de inte kommer åt skåpets inredning eller reglage. Varning! Se till att ventilationsöppningarna inte blockeras i skåpets inhägnad eller i inbyggnadsutrymmet. Varning! Använd inga mekaniska eller andra verktyg för att påskynda avfrostningsprocessen utöver de som rekommenderas av tillverkaren. Varning! Var noga med att inte skada kylsystemet. Varning! Använd inga elektriska maskiner inne i förvaringsutrymmetsåvidadeinteärav en typ som rekommenderas av tillverkaren. Varning! Skåpet får endast anslutas till dricksvattenssystemet. 5

6 Innehåll Skrotning av gamla skåp... 4 SÄKERHETSINFORMATION... 5 Innehåll... 6 ANVÄNDNING... 7 Innan skåpet startas för första gången... 7 Kontrollpanel... 7 Funktionsmeny... 8 Välja/stänga av/starta... 8 Barnlåsfunktion... 9 Shoppingfunktion... 9 Ecofunktion... 9 Semesterfunktion "H"... 9 Snabbkylningsfunktion... 9 Temperaturinställning Dörrlarm Knappar och indikeringslampor (vattendispenser) Funktioner för vattendispensern Inredning RÅD och TIPS Såkandusparaenergi Skåpet och miljön Miljövänlig användning SKÖTSEL Tag bort ventilationsgallret Rengöring Skötsel och rengöring av vattendispensern Byte av vattenfilter Byte av kolsyreflaska Finjustering av kolsyrenivå Byte av lampa i toppanelen Byte av kolfilter Om skåpet inte ska användas Vid längre semester eller bortavaro 15 OM NÅGOT INTE FUNGERAR TEKNISK INFORMATION INSTALLATION Packa upp Tag bort transportstöd Rengör Anslutning av vattenslang När vattensystemet startas för första gången Montering av vattenfilter Montering av kolsyreflaska Justering av kolsyrenivå Anslutningssladd Installation av kolfilter Ställ skåpet på plats Omhängning av dörr Elanslutning

7 ANVÄNDNING Innan skåpet startas för första gången Installera och rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Installation". Kontrollera att avrinningsslangen är placerad över droppskålen på skåpets baksida. Skåpet måste stå upprätt i ca 4 timmar, innan stickkontakten sätts i vägguttaget och skåpet startas för första gången. Kompressorn kan annars skadas. Oljan måste få tid att rinna tillbaka till kompressorn. Kontrollpanel A B A - Strömbrytare för skåpet B - Temperaturväljare C - Temperatur- och funktionsdisplay Display - C C D E D - Funktionsväljare E - Kvitteringsknapp temperaturlarm eller dörrlarm (vissa modeller) utlösts positiv temperaturindikator temperaturindikator barnlåsfunktionen är aktiv shoppingfunktionen är aktiv 7

8 snabbkylningsfunktionen är aktiv Igångsättning Om displayen inte lyser när skåpet anslutits till vägguttaget, tryck på strömbrytaren (A) för att starta skåpet. För en korrekt matförvaring välj "Eco mode" som ger ca +5 C i kyldelen. För att välja en annan temperatur, se avsnittet "Inställning av temperatur". Viktigt Om dörren lämnas öppen mer än ca sju minuter släcks belysningen automatiskt. Den tänds åter efter att dörren stängts och öppnats på nytt. Avstängning Stäng av skåpet genom att trycka på strömbrytaren (A) i mer än 1 sekund. Därefter visas en nedräkning "3-2-1" i displayen. Funktionsmeny Genom att trycka på funktionsväljarknappen (D) nås funktionsmenyn. Vald funktion bekräftas med kvitteringsknappen (E). Om funktion ej kvitteras inom några sekunder lämnar displayen funktionsläget och återgår till normalt läge. Följande funktioner kan väljas: Eco-funktionen är aktiv väljs med temperaturväljareknappen (B). Vid tryck på knappen (B) blinkar aktuell skåpstemperatur i temperaturindikatorn och vid tryck en gång till kan önskad temperatur väljas. Vald temperatur bekräftas antingen genom ett tryck på kvitteringsknappen E (en ton hörs) eller att vänta några sekunder (ingen ton hörs). Temperaturindikatorn visar under några sekunder den nya önskade temperaturen varefter den återgår till att visa aktuell skåpstemperatur. Den nya önskade temperaturen nås inom 24 timmar. Temperaturminnet gör att temperaturen inte behöver ställas in på nytt efter att skåpet varit avstängt. Observera När skåpet startats stämmer inte inledningsvis temperaturvisningen med den inställda. Barnlåsfunktion Shoppingfunktion Eco-funktion Snabbkylningsfunktion Välja/stänga av/starta Skåpets temperatur kan regleras genom att aktuell önskad temperatur 8

9 Barnlåsfunktion Funktionen för barnlås aktiveras genom att trycka flera gånger på funktionsknappen (D) till dess att symbolen visas. Den valda funktionen bekräftas med knapp E inom några sekunder, varpå en ton hörs och symbolen lyser konstant. Så länge funktionen är aktiverad påverkas skåpets inställningar inte av knapptryckningar på kontrollpanelen. Funktionen kan alltid deaktiveras genom att trycka på knappen D till dess att låssymbolen blinkar och sedan bekräfta valet med knapp E. Shoppingfunktion Om större mängder varma matvaror ställs in (t.ex. efter inköp) är det lämpligt att aktivera shoppingfunktionen för en snabbare nedkylning av varorna. Detta förhindrar även att befintliga varor i kylutrymmet värms upp. Shoppingfunktionen aktiveras genom upprepade tryck på funktionsknappen D till dess att symbolen visas i displayen. Den valda funktionen bekräftas med knapp E inom några sekunder, varpå en ton hörs och symbolen lyser konstant. Funktionen kopplas ur automatiskt efter ca 6 timmar. Funktionen kan alltid kopplas ur genom att trycka på knappen D till dess att aktuell symbol blinkar och sedan bekräfta valet med knapp E. Ecofunktion Ecofunktionen aktiveras genom upprepade tryck på funktionsknappen D till dess att symbolen visas i displayen. Den valda funktionen bekräftas med knapp E inom några sekunder, varpå en ton hörs och symbolen lyser konstant. Med Ecofunktionen aktiverad ställs temperaturerna automatiskt in för optimal matförvaring (ca +5 C i kyldelen och ca -18 C i frysdelen). Funktionen kan alltid deaktiveras genom att ändra temperaturen. Semesterfunktion "H" Semesterfunktionen innebär att temperaturen i kylen ställs in till +15 C. Funktionen möjliggör att under längre frånvaro (t.ex. semester) låta skåpet stå tömt med dörren stängd utan att dålig lukt uppstår. Semesterfunktionen aktiveras genom att trycka knappen B. Vid tryck på knappen B blinkar aktuell temperatur i temperaturindikatorn. Tryck på knappen B igen tills bokstaven "H" visas i displayen. Bekräfta vald temperatur antingen genom ett tryck på kvitteringsknappen E (en ton hörs) eller att vänta några sekunder (ingen ton hörs). Kylens energisparande semesterfunktion är nu aktiv. Snabbkylningsfunktion Denna funktion används för snabbkylning av burkar och flaskor genom att forcerad kyld luft strömmar omkring. Placera drycken på snabbkylningshyllan och öppna luftreglaget till dess max läge. Aktivera snabbkylningsfunktionen genom att trycka funktionsknappen D upprepade gånger till dess att symbolen visas i displayen. 9

10 Funktionen kopplas ur automatiskt efter ca 6 timmar. Funktionen kan alltid kopplas ur genom att trycka på knappen D till dess att aktuell symbol blinkar och sedan bekräfta valet med knapp E. Temperaturinställning Kyldelens temperatur kan ställas in mellan +2 C och +8 C. I normalläge visas kylens temperatur i displayfönstret. Observera! Avvikelser mellan den verkliga och den önskade temperaturen är fullt normalt, speciellt när: - inställningen ändrats nyligen. -dörrenvaritöppenenlängretid. - varma varor har ställts in i skåpet. Dörrlarm Om dörren lämnas öppen längre än ca 4 minuter, utlöses dörrlarmet. Dörrlarm indikeras genom -larmsymbolen blinkar - larmtonen ljuder Larmsignalen kan alltid stängas av genom att trycka på knappen "E". Larmet upphör automatiskt när dörren åter är stängd. Vattenfilter (tillbehör) Med vattenfiltret monterat reduceras förekomst av klor, järn och partiklar. Kolfilter Kolfiltret minskar risken för ofrivillig spridning av lukt och smak mellan matvaror. Knappar och indikeringslampor (vattendispenser) H I M L N J K H. Gul indikeringslampa Lyser när barnlåset är aktiverat. I. Knapp för kolsyrat vatten. - Används för val av kolsyrat vatten. - För tillfällig i- och urkoppling av vattendispenserns barnlås. J. Knapp för vanligt vatten. - Används för val av vanligt vatten. - Tända/släcka bakgrundsbelysningen. - För tillfällig i- och urkoppling av vattendispenserns barnlås. - Släcker indikeringslampan för vattenfilterbyte. K. Gul indikeringslampa Lyser när vattenfiltret ska bytas. L. Vattenutmatare Aktiveras när ett glas eller dylikt trycks mot klaffen. M. Klaff Startar och stoppar tappning av vatten N. Belysning 10

11 Funktioner för vattendispensern Barnlåset: Barnlåset är aktiverat från fabriken. För att tappa vatten med barnlåset inkopplat: Håll knappen (I) intryckt i ca 3 sekunder tills den gula indikeringslampan (H) släcks. Efter användning aktiveras barnlåset automatiskt igen efter ca 3 sekunder För urkoppling av barnlås: Håll knapparna (I) och (J) intryckta samtidigt i ca 3 sekunder. Urkopplingen av att knappen (I) eller (J) tänds och att indikeringslampan (H) släcks. För inkoppling av barnlås: Håll knapparna (I) och (J) intryckta samtidigt i ca 3 sekunder. Inkopplingen indikeras av att den gula indikeringslampan (H) tänds. Kolsyrat eller vanligt vatten: Val av vatten görs genom att man innan tappning, antingen trycker in knappen för kolsyrat vatten (I) eller knappenförvanligtvatten(j).det aktuella valet indikeras av att respektive knapp lyses upp. Byte av vatten kan göras under pågående tappning. Tappning sker genom att man trycker ett glas eller kärl mot klaffen (M). Stoppa tappningen genom att föra glaset eller kärlet från klaffen (M). Eventuellt dropp och spill samlas upp i droppskålen nedtill på vattendispensern. I samband med att man slutat tappa kolsyrat vatten sker en kort efterspolning. Droppskålen kan snäppaslossochtömmasvidbehov. Belysning: Vattendispenserns belysning (N) tänds automatiskt när du tappar vatten. För ständig belysning: 1. Se till att vattendispensern är i upplåst läge. 2. Håll sedan knappen för vanligt vatten (J) intryckt i ca 3 sekunder tills belysningen tänds. Belysningen lyser sedan med ca 50 % av full styrka. För avstängning av belysningen: 1. Se till att vattendispensern är i upplåst läge. 2. Håll sedan knappen för vanligt vatten (J) intryckt i ca 3 sekunder tills belysningen släcks. Indikeringslampa för vattenfilter: Vattendispensern är utrustad med indikeringslampa (K) som visar när det är dags att byta vattenfilter. När indikeringslampan lyser med fast sken, har vattenfiltret utnyttjas till ca 80 % av förväntad livslängd. I detta läge rekommenderas inköp av ersättningsfilter. När indikeringslampan blinkar, har vattenfiltret utnyttjats till 100 % av sin livslängd. Ersätt det utan dröjsmål. Efter byte av vattenfilter, se avsnitt "Byte av vattenfilter", kan indikeringslampan släckas genom att hålla knappen för vanligt vatten (J) intryckt i ca 3 sekunder tills indikeringslampan släcks. Oavsett om produkten används utan vattenfilter eller ej kommer indikeringslampan (K) att börja lysa enligt ovanstående. Återställ larmet. 11

12 Inredning Hyllorna och dörrfacken i skåpet är löstagbara så att de kan tas ut och flyttas om. Vissa hyllor behöver lyftas upp i bakkanten innan de går att dra ut. Det nedersta facket i dörren och glashyllan över grönsakslådan får inte flyttas. De behövs för luftcirkulationen i skåpet. Hyllor med uppstående kantlist ska placeras med kantlisten bakåt. Grönsakslådan har en ventilationslist för att öka luftcirkulationen och minska risken för kondens. skåpet mindre energi. Öppna inte skåpet onödigt ofta eller länge. Kontrollera regelbundet att dörren är ordentligt stängd. Tina frysta varor i kylskåpet, då kommer kylan till nytta och kvaliten på maten blir bättre. Dammsug kompressorn och kylsystemet på baksidan av skåpet ungefär en gång om året. Låt heta varor svalna innan de läggs in i kylskåpet. Se till att dörrens tätningslist är hel och ren. Miljövänlig användning Förvara varorna i burkar och kärl som kan användas flera gånger. Använd så lite engångsmaterial som möjligt. Använd ett milt och miljövänligt handdiskmedel och vatten vid rengöring. Följ råden under rubriken "Så kan du spara energi". Skåpet och miljön Isoleringen och köldmediet i skåpet är helt oskadliga för ozonlagret. Alla delar i emballaget kan återvinnas. Skåpet är konstruerat så att det lätt kan demonteras för återvinning. RÅD och TIPS Såkandusparaenergi Följ noggrant informationen om hur skåpet ska placeras i avsnittet "Installation". Rätt uppställt förbrukar 12

13 SKÖTSEL Rengöring Rengör skåpet regelbundet. Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget. Rengör invändigt Tag ut lösa delar och handdiska dem. Torka av skåp, inredning och tätningslist. Använd en mjuk trasa och ett milt handdiskmedel utspätt med ljummet vatten. Stäng inte dörren förrän det är torrt i skåpet. Rengör utvändigt Var aktsam med vattenslangen genom gångleden när du tar bort och sätter tillbaks ventilationsgallret. Dörren måste vara öppen när ventilationsgallret tas bort. Lossa gallret i överkant genom att dra det utåt/nedåt sedan rakt ut. Använd vatten/neutralt tvättmedel för rengöring av dörrens rostfria yta med anti-finger-print beläggning. Använd absolut inte slipmedel. Drag fram skåpet från väggen. Dammsug baksidan av skåpet, kylsystemet och kompressorn. Lyft skåpet i framkanten när det ska flyttas, så att golvet inte repas. Skötsel och rengöring av vattendispensern Rengör vid behov dispensern med ljummen lösning av milt handdiskmedel och vatten. Använd under inga omständigheter slipande och/eller aggressiva rengöringsmedel. Bildas det kalkavlagringar på dispenserns yta och i droppskålen kan dessa avlägsnas med hjälp av en trasa som doppats i ättikssprit. Torka sedan rent med trasa fuktad i rent vatten. Om vattenfunktionen inte ska användas under en längre period är det lämpligt att stänga av vattenanslutning. Ett använt vattenfilter måste förvaras vid temperaturer över 0 C eftersom det annars kan spricka genom sönderfrysning. Ska man trots allt bevara vattenfiltret för senare återanvändning är det lämpligt att förvara det vid kylskåpstemperatur. När produkten sedan tas i drift igen skall systemet sköljas noggrant genom att minst tre liter vatten tappas ut. Om behov föreligger att sanera systemets vattenförande delar invändigt beställs erforderlig saneringssats via Electrolux Service på tel eller via vår hemsida på 13

14 Byte av vattenfilter Placera en bit hushållspapper eller en disktrasa i utrymmet under vattenfiltret. Demontera vattenfiltret genom att vrida det medurs. En liten mängd vatten kommer att rinna ut. Torka torrt och montera det nya vattenfiltret. Se avsnitt "När vattensystemet startas för första gången". Vattenanslutning behöver inte stängas av vid filterbyte. Ersättningsfilter beställes via Electrolux Servicepåtel eller via vår hemsida på Byte av kolsyreflaska: Demontera kolsyreflaskan och flytta över adaptern till den nya flaskan. Utbytesflaska införskaffas genom din lokala återförsäljare. Välj kolsyrat vatten och tappa en halv liter vatten omedelbart innan den nya kolsyreflaskan sätt på plats. Montera därefter kolsyreflaskan enligt bilder och tappa därefter av vatten till dess att tecken på gasbubblor i vattnet visar sig. Låt systemet stabiliseras under cirka 6 timmar MIR i wait 6hours Finjustering av kolsyrenivå Om kolsyrenivån upplevs som för låg kan den justeras med hjälp av justerskruven som finns i utrymmet där filter och gastub monterats. Vrid justerskruven med hjälp av en spårskruvmejsel cirka 1/8 varv (45 ) medurs (se bild) och tappa av kolsyrat vatten till dess att vattenstrålen börjar spotta och fräsa. Om detta inte inträffar efter cirka 1,5 liter ska justerskruven vridas ytterligare 1/8-1/4 varv (45-90 ) och vatten tappas på nytt. När justeringen är klar bör man vänta cirka 6 timmar för att vattnet ska bli kallt och gasen lösa sig. Om kolsyrenivån omvänt är för hög ska justerskruven vridas moturs i motsvarande mån. Tappa vatten och vänta enligt ovan. Om problem uppstår, se avsnitt justering av kolsyrenivå. Om skruven vrids för långt medurs, kan det påverka mängden kolsyrat vatten som kan tappas vid ett och samma tillfälle. Detta avhjälps dock genom att vrida tillbaka skruven något. 4 14

15 Byte av lampa i toppanelen Belysning tänds automatiskt när dörren öppnas. Vid lampbyte ska skåpet vara strömlöst. Dra ur stickkontakten. 1. Demontera lampan genom att använda en skruvmejsel i urtaget vid lampinsatsen. 2. Montera ny lampa genom att föra in den centrerat i hålet, och trycka upp den tills den sitter fast. Använd samma typ av lampa, effekt max 20 W. Byte av kolfilter För att erhålla bästa funktion så skall kolfiltret bytas ut med 1 års intervall vid normal användning. Nya kolfilter tillhandahålles genom din lokala återförsäljare. Filtret är placerat bakom gallret och är åtkomligt genom att öppna luckan. Gallret öppnas genom att vrida luckan utåt. Kolfiltret utdrages därefter ur det spår som kolfiltret löper i. Nya kolfiltret monteras därefter i samma spår. Filtren bör handhas varsamt så att spån ej lossnar ifrån ytan. Om skåpet inte ska användas Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från vägguttaget. Rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Rengöring". Stäng inte dörren: en unken och instängd lukt kan då uppkomma. Se även avsnittet "Skötsel och rengöring av vattendispensern". Vid längre semester eller bortavaro Om skåpet ska stå på bör någon regelbundet titta till det, så att varorna inte förstörs vid ett ev. strömavbrott. 15

16 OM NÅGOT INTE FUNGERAR Om skåpet eller vattendispensern inte fungerar på önskat sätt kan det bero på något som enkelt går att rätta till själv. Läs igenom och följ förslagen så behöver inte service beställas i onödan. I nedanstående tabell återfinns en lista över tillstånd som kan uppstå och hur de avhjälps. Problem Möjlig orsak / Åtgärdsförslag visas i temperaturfönstret. Detärförvarmtikylen. Det är för kallt i kylen. Det rinner vatten på golvet. Kompressorn går kontinuerligt. Skåpet går inte alls. Varken kyla eller belysning fungerar. Inga signallampor lyser. Det är fel på temperaturmätningen. Tillkalla service. (Kylsystemet fortsätter att hålla varorna kalla men temperaturinställningen fungerar inte.) Ställ in en kallare temperatur. Placera varorna på rätt plats i kylen. Se avsnittet "Temperaturen i kylskåpet". Fördela varorna så att den kalla luften kan cirkulera mellan dem. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren. Ställ in en varmare temperatur. Placera avrinningsslangen på skåpets baksida över droppskålen. Kontrollera vattenanslutning. Se kapitel "Innan skåpet startas för första gången" och "Anslutning av vattenslang". Ställ in en varmare temperatur. Kontrollera att dörren är riktigt stängd och att tätningslisten är hel och ren. Skåpet är inte påslaget. Det kommer inte fram ström till skåpet. (Prova genom att ansluta en annan apparat.) Säkringen är sönder. Stickkontakten sitter inte i ordentligt. 16

17 Skåpets ljudnivå är störande. För litet kolsyra i vattnet För mycket kolsyra i vatten Ingen kolsyra Mycket lågt vattenflöde. Lägre än 0,5 liter per minut. Kommer bara gas vid tappning (spottar och fräser) Vattendispenserns belysningen och den gula indikeringslampan blinkar Indikeringslampa för vattenfilter blinkar Indikeringslampa lyser med fast gult sken I kylsystemet bildas det normalt vissa ljud. Ett pulserande ljud hörs när köldmediet pumpas runt i kylsystemet. När kompressorn startar och stannar kan knäppande ljud höras från termostaten. Om ljudnivån upplevs som störande: Böj försiktigt rören på skåpets baksida så att de inte vidrör varandra. Sätt tillbaka distanskuddarna (mellan skåpet och rören) om de fallit bort. Följ noga instruktionerna i avsnittet "Ställ skåpet på plats". För lågt inkommande vattentryck. Kolsyrapåvägatttaslut.Bytkolsyreflaska. Se avsnitt, "Finjustering av kolsyrenivå". Späd med vanligt vatten. (Se avsnitt "Funktioner för vattendispensern") Se avsnitt, "Finjustering av kolsyrenivå". Kolsyreflaskan är tom. Byt kolsyreflaska. Tappa av en större mängd kolsyrat vatten. (Ca. 1 liter) För lågt inkommande vattentryck. Demontera och rensa silen i anslutningsventilen. Lossa slangens förskruvning och ta försiktigt bort silen. Skölj silen och återmontera denna på avsett sätt. Skruva fast slangen på nytt. Kolsyremaskinens kapacitet har tillfälligt överskridits. Vänta minst 10 min. Se avsnitt, "Finjustering av kolsyrenivå". Läckage i vattenanslutningen. Internt läckage kontakta service. Vattenfiltret förbrukat. Byt vattenfilter. 80 % vattenfilterkapacitet förbrukat. Köp nytt vattenfilter. 17

18 Tappning avbryts efter en stund Detkommerkolsyratvatteni det vanliga vattnet. Det läcker gas (pyser) i samband med att en ny kolsyreflaska monteras. Max tid på 2 minuter uppnådd. Förnya tappning. Vid användning av kolsyrat vatten kvarstår en liten mängd i slangen. Detta innebär att man kan uppleva en bismak av kolsyra i vanligt vatten. Tappa av cirka ett halvt glas och prova igen. Om produkten inte används under en längre period kan kolsyrat vatten förflyttas till färskvattentanken. För att motverka detta ska en halv liter vatten tappas ur systemet minst två ggr per vecka. Tappa kolsyrat vatten samtidigt som den nya kolsyreflaska monteras. För detta krävs assistans av ytterligare en person. TEKNISK INFORMATION Modell ERES35800W/X Nettovolym kyl l 325 Energiförbrukning kwh/år 175 Dimension mm Höjd 1800 Bredd 595 Djup 650 Kapacitet liter kolsyrat vatten per kolsyreflaska 18

19 Tillåtet vattentryck (för att säkerställa funktionen) Systemets totalflöde kan variera med lokala vattenförhållanden och/eller vattentryck. Lägsta tillåtna vattentryck: 2,5 bar (250kPa) Högsta tillåtna vattentryck: 10 5 bar (500kPa) (1MPa) Rådfråga din installatör om vattentrycket är under 2,5 bar Vid vattentryck över 10 5 bar måste en reduceringsventil monteras (kan anskaffas hos Din fackhandlare) Anslut ej produkten till vatten i utrymmen där omgivningstemperaturen kan sjunka under fryspunkten. Produkten får endast anslutas till dricksvattenledning. Produkten skall endast anslutas till kallvattenledning. INSTALLATION Packa upp Packa upp skåpet och kontrollera att det är felfritt och utan transportskador. Eventuella transportskador ska omedelbart anmälas. I Sverige görs anmälan till Electrolux Logistics Distributionskontor, se fraktsedeln, eller till återförsäljaren om skåpet levererats direkt från butik. I Finland görs anmälan till återförsäljaren. Lämna emballaget för återvinning. Kontakta kommunen eller återförsäljaren för information. genom att skjuta transportstödet framåt längs hyllkanten tills hyllans utbuktning tar emot. Lyft hyllan i bakkanten och drag hyllan och transportstödet framåt tills hyllan kan tippas och transportstöden kan tas ut. På vissa modeller ligger en ljuddämpande dyna under skåpet. Tag inte bort den. Låt inte barn leka med emballaget. Plastfilmen kan medföra kvävningsrisk. Tag bort transportstöd Tag bort tejpen och transportstöden som sitter på dörrsidorna på hyllorna Tag bort transportstödet på glashyllan 19

20 Rengör Tvätta skåpet invändigt med ljummet vatten och ett milt handdiskmedel. Använd en mjuk trasa. Innan skåpet startas för första gången Innan skåpet tas i drift och placeras på sin slutgiltiga plats, förvissa dig om att vattenanslutningen är korrekt utförd och att inget läckage förekommer vid till vattenkranen. Montera även de fyra bipackade distanserna enligt bild. Skåpet måste stå upprätt i ca 4 timmar, innan stickkontakten sätts i vägguttaget och skåpet startas för första gången. Kompressorn kan annars skadas. Oljan måste få tid att rinna tillbaka till kompressorn. Installera och rengör skåpet enligt anvisningarna i avsnittet "Installation". Kontrollera att avrinningsslangen är placerad över droppskålen på skåpets baksida. Anslutning av vattenslang Den förmonterade anslutningsslangen kopplas till en avstängningskran med utvändig gänga (3/4 tum). På marknaden finns olika typgodkända kranar och kransatser. Arbetet ska utföras på fackmannamässigt sätt. Vattenslangen får inte vara knäckt, klämd eller ligga i tvära böjar. Vi rekommenderar att produkten placeras på en avrinningsmatta avsedd för kyl-/frysskåp, för att enklare kunna upptäcka eventuellt läckage. Avrinningsmatta kan införskaffas från din återförsäljare. När vattensystemet startas för första gången När produkten är korrekt ansluten till fastighetens vattennät skall följande moment utföras: Öppna kranen på vattenanslutningen och starta produkten. Vattensystemets huvudventil öppnas och fyllning av systemet påbörjas. Vänta 5 minuter. Välj kolsyrat vatten och tappa av cirka 2 liter vatten. I början kan det komma en del luft. 20

21 Montering av vattenfilter - Avlägsna vattenfiltrets skyddslock, för upp det i anslutningen och vrid enligt bilden tills vattenfiltret gått i ingrepp och klacken på vattenfiltret står mitt för märket på plastkåpan. hakar befinner sig under mothållen på adaptern. Fäll därefter upp bygelns hävarm. Se bild. - Lås upp vattensdispensern. Se avsnitt "Funktioner för vattendispensern". Välj kolsyrat vatten och tappa av cirka 2 liter vatten. I början kan det komma en del luft. Montering av kolsyreflaska - Montera medföljande adapter på kolsyreflaskan, använd endast handkraft, ej verktyg. Justering av kolsyrenivå - Lås upp vattendispensern och tappa av vatten via valet "kolsyrat vatten" (knapp I) till dess att vattenstrålen börjar spotta och fräsa. Om detta inte inträffar efter att 1,5 liter tappats av ska ställskruven justeras 1/4 varv medurs (se bild) varefter ny avtappning görs. Upprepa förfarandet vid behov. -Systemetärnuklartföranvändning. För att erhålla bästa möjliga prestanda från produkten bör man vänta i 6 timmar, för att vattnet ska bli kallt och gasenlösasig,innanvattentappas. Om kolsyran behöver ändras, se avsnitt "Finjustering av kolsyrenivå". - Placera kolsyreflaskan med adaptern i ventilen och tillse att ventilbygelns 21

22 Anslutningssladd Tag inte ur stickkontakten genom att dra i sladden. skador på sladden kan orsaka elektrisk stöt, kortslutning och risk för brand. Om anslutningssladden till produkten skadas får den bytas endast av leverantören legitimerat serviceföretag eller en behörig person för att undvika fara. Installation av kolfilter Kolfiltret levereras förpackat i en plastpåse för att garantera livslängden. Kolfiltret ska placeras bakom gallret innan skåpet startas. Gallret öppnas genom att vrida luckan utåt. Kolfiltret monteras, enligt bilden i det spår som finns i bakkant. Kolfiltret ska handhas varsamt så att spån inte lossnar ifrån ytan. Kontrollera att anslutningssladd och/eller stickkontakt inte kommer i kläm bakom skåpet. en skadad sladd och/eller kontakt kan överhettas och orsaka brand. Kontrollera att skåpet eller något annat inte står på sladden. det kan orsaka kortslutning och risk för brand. Anslut inte stickkontakten om vägguttaget sitter löst. risk för elektrisk stöt eller brand För att skåpet ska fungera på bästa möjliga sätt ska: skåpet stå på en torr och sval plats som är fri från direkt solljus. skåpet inte placeras i närheten av någon värmekälla som t.ex. spis eller diskmaskin. skåpet stå plant uppställt. Det får inte luta mot omslutande väggar. Justera fötterna vid behov. Justernyckel till fötterna medföljer. Ställ skåpet på plats När två skåp paruppställs ska de två filtdistanser som medföljer klistras fast mellan skåpet så som bilden visar. OBS! Skåpet är tungt, skydda golvet vid behov. 22

23 luftcirkulationen runt skåpet ska vara god och luftkanalerna under och bakom skåpet ska vara fria och oblockerade. Ventilationsutrymmet över skåpet och ev. speceri/överskåp skavaraminst40mm. Ventilationsutrymmet kan antingen placeras a direkt över skåpet eller b bakom och ovanför överskåpet. Utrymmet bakom skåpet måste då vara minst 50 mm djupt. a) b) 50mm baksida samt att dräneringsslangen är ansluten till boxen. Stickproppen skall vara åtkomlig efter att produkten ställts på plats. Omhängning av dörr Omhängning av dörr är inte möjligt. Elanslutning Skåpet ska anslutas till ett jordat eluttag. Spänning: 230 V. Säkring: 10 A. Se även dataskylten på vänster sida i skåpet. skåpet ska stå på en plats med en omgivningstemperatur motsvarande den klimatklass* som skåpet är avsett för. * se dataskylt inuti skåpet. Klimatklass SN N ST T för omgivningstemperatur +10 C till +32 C +16 C till +32 C +16 C till +38 C +16 C till +43 C Om skåpet ska placeras i ett hörn med gångjärns- sidan mot väggen måste avståndet mellan vägg och skåp vara minst 230 mm för att dörren ska kunna öppnas så mycket att hyllorna kan tas ut. Kontrollera att avrinningsslangen är placerad över droppskålen på skåpets 23

24 Tervetuloa Electroluxin maailmaan Kiitos, että olet valinnut ensiluokkaisen Electrolux-tuotteen, jonka toivomme tuovan Sinulle paljon iloa tulevaisuudessa. Electroluxilta on saatavilla laaja valikoima elämääsi helpottavia korkealaatuisia tuotteita. Joitakin esimerkkejä löydät tämän käyttöohjeen kansilehdeltä. Pyydämme Sinua tutustumaan hetkisen uuden laitteesi käyttöohjeeseen, jonka avulla voit hyödyntää kaikkia sen ominaisuuksia. Noudattamalla käyttöohjeita uuden laitteesi käyttö on erittäin vaivatonta ja helppoa. Onnea ja menestystä! 24

25 Seuraavat symbolit löydät käyttöohjeestasi Tärkeää informaatiota henkilökohtaisesta turvallisuudesta sekä ohjeita miten vältät vahingoittamasta tuotetta. Yleisiä neuvoja ja ohjeita Ympäristö informaatiota Vanhan kaapin romuttaminen Irrota pistotulppa pistorasiasta ja katkaise liitosjohto kaapin puoleisesta päästä. Varmista, että kaikki lukot ja salvat on irrotettu estääksesi pikkulasten joutumisen kaapin sisälle. Varminta on irrottaa koko ovi. Varo, ettet vahingoita kaapin kylmäjärjestelmää. Kaapin eristeet ja kylmäjärjestelmä saattavat sisältää aineita, jotka vahingoittavat otsonikerrosta. Tämän vuoksi kaappi on vietävä asianmukaiseen kierrätyskeskukseen. HUOM! Uudessa kaapissa ei ole otsonikerrosta vahingoittavia aineita. Lisää tietoa löydät käyttöohjeesta. Symboli, joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaa estämään sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua muussa tapauksessa tämäntuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saat kuntasi jäteasioita hoitavalta viranomaiselta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu. Tämä laite ei ole tarkoitettu fyysisesti, motorisesti tai henkisesti rajoitteisten tai kokemattomien tai taitamattomien henkilöiden (eikä lasten) käyttöön, ellei heidän turvallisuudestaan vastuussa oleva henkilö valvo ja opasta heitä laitteen käytössä. 25

26 TURVALLISUUS Uudessa jääkaapissasi saattaa olla uusia toimintoja, joita edellisessä laitteessasi ei ollut. Tutustu näihin kaapin käyttö- ja huolto-ohjeisiin huolellisesti. Säilytä tämä ohjekirjanen. Sitä tarvitaan, mikäli haluat myöhemmin myydä kaapin tai antaa jollekulle. Käyttö Kaappi on tarkoitettu ruokatavaroiden säilytykseen ja kylmän hiilihapotetun tai hiilihapottoman veden valmistukseen kotitalouskäyttöön tämän käyttöohjeen mukaan. Hiilihappopatruunan käyttö muuhun tarkoitukseen, samoin kuin asiaa tuntemattoman henkilön suorittama täyttö, aiheuttaa automaattisesti kaikkien takuiden lakkaamisen. Käytä toiminnan varmistamiseksi ainoastaan Electrolux Cylinderiä. Kaapin takana ja sisällä olevat jäähdytysjärjestelmän osat eivät saa osua teräviin esineisiin. Mikäli jäähdytysjärjestelmään tulee reikä, kaappi vaurioituu ja sisällä olevat elintarvikkeet saattavat pilaantua. Kaappin reunat tai ulkonevat osat voivat olla teräviä. Kaappia siirrettäessä on toimittava varoen ja käytettävä aina hansikkaita. Lapset Huolehdi siitä, etteivät pikkulapset pääse käsiksi laitteen säätimiin tai kaapin sisäosiin. VAROITUS! Pidä kalusteen sisään asennetun laitteen syvennyksen tai kalustekaapin ilmanvaihtoaukot vapaina. VAROITUS! Älä yritä nopeuttaa sulatusta mekaanisilla tai muilla sellaisilla välineillä, joita valmistaja ei ole neuvonut käyttämään. VAROITUS! Varo vahingoittamasta jäähdytysputkistoa. VAROITUS! Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikkeiden säilytystiloissa, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä. VAROITUS! Laitteen saa kytkeä ainoastaan puhtaaseen vesijohtoverkkoon. 26

27 Sisällysluettelo Vanhan kaapin romuttaminen TURVALLISUUS KÄYTTÖ Ennen kaapin käyttöönottoa. 28 Toimintopaneeli NÄYTTÖIKKUNA Käyttöönotto Poiskytkeminen Toimintovalikko Valitse/Kytke pois/kytke toimintaan 30 Lapsilukko Ostoksilla-toiminto Eko-toiminto Pikajäähdytys -toiminto Jääkaapin käyttö Lämpötilan asetus Lomakytkentä "H" Ovi auki-hälytin Säätölaitteet ja merkkivalot (vedenannostelija) Kaapin sisätilat KÄYTÄNNÖN OHJEITA Energiansäästövihjeitä Ympäristönäkökohtia Ympäristön säästämiseksi HOITO JA PUHDISTUS Ilmanvaihtosäleikön irrotus Puhdistus Vedenannostelijan hoito ja puhdistus35 Huolto käytön aikana Jääkaapin sulatus Valaistus - lampun vaihto Hiilisuodattimen vaihto Kun kaappi on pois käytöstä JOS KAAPPI EI TOIMI TYYDYTTÄVÄSTI TEKNISET TIEDOT Sallittu vedenpaine (toiminnan varmistamiseksi) ASENNUS Pakkauksen purkaminen Kuljetustuet Puhdistus ennen käyttöä Vesiletkun liittäminen Hiilisuodattimen asennus Liitäntäjohto Asennus Sähköliitäntä Vesiletkun liittäminen

28 KÄYTTÖ Ennen kaapin käyttöönottoa Laita kaappi paikalleen ja puhdista se kappaleen "Asennus" mukaisesti. Varmista, että kaapin takana oleva sulavesiletku johtaa haihdutuskaukaloon. Ennen pistotulpan kytkemistä pistorasiaan ja kaapin käynnistämistä ensimmäistä kertaa on kaapin annettava seistä paikoillaan noin neljä tuntia. Täss ajassa jäähdytysjärjestelmän neste ehtii vakaantua. Muussa tapauksessa kaapin kompressori saattaa vaurioitua. Toimintopaneeli A A - Virtapainike ON/OFF B C D E B - Lämpötilanvalitsin C - Näyttöikkuna D - Toimintopainike E - Vahvistuspainike 28

29 NÄYTTÖIKKUNA Lämpötilahälytys ja "Oviauki" akustisen hälytyksen symboli (mallista riippuen) Positiivinen määre Lämpötilanäyttö Käyttöönotto Työnnä pistoke pistorasiaan, jos näytön taustavalo ei syty, paina painiketta (A), laite on toiminnassa. Ruoan oikean säilytyslämpötilan varmistamiseksi, valitse Eko-toiminto, joka asettaa jääkaappiin +5 C:een lämpötilan. Muuttaaksesi lämpötilaa, katso kappale "Lämpötilan säätö". Tärkeää Jos ovi on auki muutaman minuutin ajan, sisävalo sammuu automaattisesti, tämän jälkeen, valotoiminto aktivoituu sulkemalla ja avaamalla oven. Poiskytkeminen Laite kytketään pois toiminnasta painamalla painiketta (A). Näyttöikkunassa näkyy laskevasti Näkyy, kun Lapsilukko on valittuna Näkyy, kun Ostoksilla-toiminto on valittuna Näkyy, kun Juomien pikajäähdytystoiminto on valittuna Näkyy, kun Eko-toiminto on toiminnassa Toimintovalikko Painamalla painiketta D toimintovalikko on valittuna. Haluttu toiminto voidaan ottaa käyttöön painamalla painiketta E. Ellei painiketta paineta, näyttö palautuu normaalitilaan muutaman sekunnin kuluttua. Valittavissa on seuraavat toiminnot: Valitse/Kytke pois/kytke toimintaan jääkaappi Lapsilukko Ostoksilla-tila Eko-toiminto Pikajäähdytys 29

30 Valitse/Kytke pois/kytke toimintaan Lämpötila asetetaan painamalla painiketta (B). Kun painat painiketta B, nykyinen lämpötilan arvo vilkkuu näytössä. Voit muuttaa lämpötilan arvoa painamalla uudelleen painiketta B. Lämpötila-asetus vahvistetaan joko painamalla painiketta E (laitteesta kuuluu merkkiääni) tai odottamalla muutama sekunti (merkkiääntä ei kuulu). Sen jälkeen näytössä näkyy taas osaston sisälämpötila. Uusi, asetettu lämpötila vakiintuu 24 tunnin kuluessa. Asetettu lämpötila tallentuu laitteeseen. Huomio! Ensimmäisen käyttöönoton jälkeen lämpötilanäytön lämpötila ei välittömästi vastaa asetettua lämpötilaa. Lapsilukko Kytkeäksesi Lapsilukon toimintaan, paina painiketta D, kunnes kyseinen symboli näkyy näyttöikkunassa. Vahvista valinta painamalla painiketta E. Äänimerkki kuuluu ja kyseinen symboli näkyy. Lapsilukon ollessa toiminnassa, mitään toimintoa ei voi muuttaa. Toiminto kytketään pois toiminnasta painamalla painiketta D, kunnes kyseinen symboli vilkkuu ja sen jälkeen painamalla painiketta E. Ostoksilla-toiminto Ennen kuin laitat suuren ruokamäärän jääkaappiin,kun esimerkiksi tulet kotiin ostoksilta, kytke Ostoksilla-toiminto käyttöön. Näin jääkaappi kylmenee riittävästi, jäähdyttääkseen suuren määrän niin nopeasti kuin mahdollista. Kytkeäksesi Ostoksilla toiminnon käyttöön, paina painiketta D, kunnes kyseinen symboli näkyy näyttöikkunassa. Vahvista valinta painamalla painiketta E. Äänimerkki kuuluu ja kyseinen symboli näkyy. Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta n. 6 tunnin kuluttua. Voit lopettaa toiminnon painamalla painiketta D, kunnes kyseinen symboli vilkkuu ja sen jälkeen painamalla painiketta E. Eko-toiminto Kytkeäksesi Eko-toiminnon toimintaan, paina painiketta D, kunnes kyseinen symboli näkyy näyttöikkunassa. Vahvista valinta painamalla painiketta E. Äänimerkki kuuluu ja kyseinen symboli näkyy. Lämpötilat asetetaan tällä toiminnolla automaattisesti (+ 5 C - 18 C), parhaan säilytyslämpötilan mukaiseksi. Voit lopettaa Eko-toiminnon, muuttamalla lämpötilaa. 30

31 Pikajäähdytys -toiminto Pikajäähdytystoiminnolla voit jäähdyttää nopeasti juomatölkit ja -pullot kylmän kiertoilman avulla. Laita juomat pikajäähdytyshyllylle ja avaa ilmavipu maksimiasentoon. Pikajäähdytys- toiminto aktivoidaan painamalla painiketta D (tarvittaessa useita kertoja), kunnes toimintoa vastaava symboli- kuvake tulee näkyviin. Toiminto kytkeytyy automaattisesti pois toiminnasta n. 6 tunnin kuluttua. Voit lopettaa toiminnon painamalla painiketta D, kunnes kyseinen symboli vilkkuu ja sen jälkeen painamalla painiketta E. Jääkaapin käyttö Lämpötilan asetus Lämpötila voidaan säätää välillä +2 C ja +8 C. Normaalitoiminnassa näyttöikkunassa näkyy jääkaapin sisälämpötila. Huomio! Ero lämpötilanäytön ja lämpötilaasetuksen välillä on normaalia. Erityisesti silloin, kun: - uusi lämpötila-asetus on tehty - ovi on ollut pitkän aikaa auki - lämpimiä ruokatarvikkeita on asetettu kaappiin. Lomakytkentä "H" Toimintamuodossa Holiday (Lomakytkentä) jääkaapin lämpötila ohjautuu arvoon +15C. Tällöin on mahdollista, ilman hajun muodostumista, pitää tyhjää jääkaappia pitkiäkin poissaoloaikoja (esim. loma) suljettuna tarvitsematta jättääoveaauki. Lomatoiminto H kytketään toimintaan painikkeella B. Kun painat painiketta B, nykyinen lämpötilan arvo vilkkuu näytössä. Paina uudelleen painiketta B. Kun näytössä näkyy H-kirjain, vahvista lämpötila-arvon valinta joko painamalla painiketta E (laitteesta kuuluu merkkiääni) tai odottamalla muutama sekunti (merkkiääntä ei kuulu). Nyt jääkaappi on asetettu energiaa säästävään Lomatoimintoon ja näytössä näkyy H-kirjain. Voit poistaa toiminnon käytöstä milloin tahansa muuttamalla osaston valittua lämpötilaa. Huomio! Älkää jättäkö mitään tuotteita jääkaappiin lomatoiminnon ollessa kytkettynä. Ovi auki-hälytin Akustinen äänimerkki kuuluu, jos ovi on ollut auki noin 4 min. Tällöin: -symboli vilkkuu ; - äänimerkki kuuluu. Paina painiketta (E) kytkeäksesi äänimerkin pois. Kun ovi suljetaan: - äänimerkki kytkeytyy pois. 31

32 Säätölaitteet ja merkkivalot (vedenannostelija) H I M L N J K H. Keltainen merkkivalo Palaa lukituksen ollessa käytössä. - Sammuttaa vedensuodattimen vaihdon merkkivalon I. Hiilihapotetun veden painike - Käytetään hiilihapotetun veden valitsemiseen - Lukituksen kytkemiseen päälle/pois päältä J. Tavallisen veden painike - Käytetään tavallisen veden valitsemiseen - Taustavalon sytyttämiseen/ sammuttamiseen Vedenannostelijan toiminnot Lukitus: Lukitustoiminto aktivoidaan tehtaalla. Lukituksen poistaminen tilapäisesti: Paina painiketta (I) noin 3 sekunnin ajan, kunnes keltainen merkkivalo (H) sammuu. Käytön jälkeen lukitus kytkeytyy jälleen päälle automaattisesti noin 3 sekunnin kuluttua. Lukituksen poistaminen pysyvästi: Paina painikkeita (I) ja (J) samanaikaisesti noin 3 sekunnin ajan. Lukon avauduttua painikkeen (I) tai (J) merkkivalo syttyy. Lukituksen käyttöönotto: Paina painikkeita (I) ja (J) samanaikaisesti noin 3 sekunnin ajan. K. Keltainen merkkivalo Palaa, kun vedensuodatin täytyy vaihtaa. L. Vedenotto Aktivoidaan painamalla lasia tai vastaavaa astiaa läppää vasten. M. Läppä N. Valaistus Lukituksen aktivoiduttua keltainen merkkivalo (H) syttyy. Otettavan veden valitseminen: Vesi valitaan ennen oton aloittamista painamalla sisään joko hiilihapotetun (I) tai tavallisen veden (J) painike. Valitun painikkeen valo syttyy. Vesivalinnan voi vaihtaa oton aikana. Vettä otetaan painamalla lasia tai astiaa läppää (M) vasten. Lopeta vedenotto vetämällä lasi tai astia läpästä (M) poispäin. Jos vettä vuotaa astian yli tai läikkyy, se kerääntyy vedenannostelijan alla olevaan vuotoaltaaseen. Hiilihapotetun veden oton jälkeen tapahtuu lyhyt jälkihuuhtelu. Vuotoaltaan voi näpsäyttää irti ja tyhjentää tarvittaessa. 32

33 Valo: Vedenannostelijan valo (N) syttyy automaattisesti, kun vettä otetaan. Pysyvä valo: 1. Tarkista, että vedenannostelija on lukitusasennossa. 2. Paina sitten tavallisen veden painiketta (J) noin 3 sekunnin ajan, kunnes valo syttyy. Valo palaa sen jälkeen noin puolella teholla. Valon sammuttaminen: 1. Tarkista, että vedenannostelija on lukitusasennossa. 2. Paina sitten tavallisen veden painiketta (J) noin 3 sekunnin ajan, kunnes valo sammuu. Vedensuodattimen vaihdon merkkivalo: Vedenannostelijassa on merkkivalo (K), joka osoittaa, milloin vedensuodatin täytyy vaihtaa. Kun merkkilamppu palaa tasaisesti, vedensuodatinta on käytetty noin 80 % sen arvioidusta käyttöiästä. Tämä on oikea ajankohta vaihtosuodattimen hankintaan. Kun merkkilamppu vilkkuu, vedensuodatinta on käytetty 100 % sen käyttöiästä. Vaihda suodatin viipymättä. Suodatinpanoksen vaihtamisen jälkeen (katso kohta "Huolto käytön aikana") merkkivalo voidaan sammuttaa painamalla tavallisen veden painiketta (J) noin 3 sekunnin ajan. Kaapin sisätilat Hyllyt ja ovihyllyt ovat irrotettavissa ja niiden paikkaa voidaan helposti vaihtaa. Joitakin hyllyjä on nostettava takareunasta, jotta ne voidaan vetää ulos. Alempaa ovihyllyä ja vihanneslaatikon yläpuolella olevaa lasilevyä ei saa siirtää. Niitä tarvitaan, jotta ilma kaapin sisällä pääsee kiertämään kunnolla. Pystyreunaiset hyllyt tulee asettaa siten, että reuna tulee kaapin takaseinää vasten. Vihanneslaatikossa on ilmanvaihtoritilä ilmankierron lisäämiseksi ja mahdollisen kosteuden tiivistymisen vähentämiseksi. 33

34 KÄYTÄNNÖN OHJEITA Energiansäästövihjeitä Kaapin sijoituspaikka on valittava huolella. Katso kappale "Asennus". Oikein sijoitettuna laite kuluttaa vähemmän energiaa. Vältä kaapin oven tarpeetonta avaamista, älä myöskään pidä sitä auki pitkiä aikoja. Tarkista, että kaapin ovi on kunnolla kiinni. Sulata pakastetut ruokatarvikkeet jääkaapissa; näiden kylmyys vähentää jääkaapin virrankulutusta. Imuroi kaapin takana sijaitsevat kompressori ja jäähdytysjärjestelmä noin kerran vuodessa. Anna lämpimien elintarvikkeiden jäähtyä ennen kuin laitat ne jääkaappiin. Varmista, että oven tiiviste on ehjä ja pidä se aina puhtaana. Ympäristön säästämiseksi Vie pakkaus sekä käytetyt jääkaapit ja pakastimet kierrätyslaitokseen. Kysy lisätietoja paikkakuntasi viranomaisilta tai laitteen jälleenmyyjältä. Säilytä elintarvikkeet purkeissa, astioissa ja pakkauksissa, joita voidaan käyttää monta kertaa. Käytä kaapin puhdistukseen mietoa astianpesuainetta. Noudata "Energiansäästövihjeitä". Ympäristönäkökohtia Kaapin eriste ja laitteen kylmäaine eivät vahingoita otsonikerrosta. Pakkauksen kaikki osat ovat kierrätettäviä. Kaappi on suunniteltu siten, että se on helppo purkaa kierrätystä varten. HOITO JA PUHDISTUS Ilmanvaihtosäleikön irrotus Varo saranan läpi kulkevaa vesiletkua, kun käsittelet tuuletusritilää. Ilmanvaihtosäleikön irrotuksen yhteydessä tulee oven olla auki. Napsauta säleikön yläreuna auki vetämällä säleikköä samanaikaisesti ulos- ja alaspäin. Vedä säleikkö tämän jälkeen suoraan ulos, jolloin se irtoaa. Puhdistus Puhdista kaappi säännöllisesti. Kytke virta pois kaapista ja irrota pistotulppa pistorasiasta tai, vaihtoehtoisesti, poista sulake. Puhdista sisäpuoli Poista irtonaiset osat ja pese ne käsin. Pyyhi kaappi ulkoa ja sisältä sekä oven tiiviste. Käytä pehmeää liinaa ja haaleaan veteen lisättyä mietoa astianpesuainetta. Älä sulje ovea ennen kuin kaappi on sisältä kokonaan kuiva. Puhdista ulkopinta Käytä vettä ja käsitiskiainetta ruostumattoman teräksen ja anti-finger-print-päällystettyjen pintojen puhdistukseen. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. 34

35 Irrota ilmanvaihtosäleikkö (katso kappale "Ilmanvaihtosäleikön irrotus") ja imuroi kaapin alla oleva alue. Siirrä kaappi etäämmälle seinästä ja imuroi sen takana oleva alue, jäähdytysjärjestelmä sekä kompressori. Kaappia siirrettäessä on lattian naarmuttamisen välttämiseksi suositeltavaa nostaa kaappia etureunasta. Vedenannostelijan hoito ja puhdistus Älä käytä missään olosuhteissa naarmuttavia ja/tai syövyttäviä puhdistusaineita. Puhdista tarvittaessa vain pehmeällä rievulla ja lämpimällä vedellä annostelijan ja vesisäiliön ulkoa päin käden ulottuvilla olevat pinnat. Annostelijan vuotoallas voidaan puhdistaa haaleassa vedessä, johon on lisätty mietoa astioiden käsinpesuainetta. Jos järjestelmää ei käytetä pitkään aikaan, sulje tuotteen vesiliitäntä. Käytössä ollutta suodatinta ei tule säilyttää alle 0 C lämpötilassa, koska suodatin saattaa haljeta veden jäätyessä. Jos suodatin halutaan säilyttää myöhempää käyttöä varten, on sopiva säilytyslämpötila +5 C. Kun tuote otetaan käyttöön uudelleen, järjestelmä täytyy huuhdella huolellisesti valuttamalla ulos vettä ainakin kolme litraa. Jos järjestelmän sisäpuoliset vettä kuljettavat osat tarvitsevat uusimista, työhön tarvittava korjaussarja on tilattavissa lähimmästä valtuutetusta huoltoliikkeestä. Huolto käytön aikana Vedensuodattimen vaihto suoritetaan seuraavasti: Sijoita talouspaperin pala tai tiskirätti suodattimen alle. Irrota suodatin kiertämällä sitä myötäpäivään. Pieni määrä vettä valuu ulos. Kuivaa hyvin ja asenna uusi suodatin. Katso kohta "Kun vesijärjestelmä käynnistetään ensimmäisen kerran". Vesiliitäntää ei tarvitse sulkea suodattimen vaihdon ajaksi. Vaihtosuodatin tilataan valtuutetulta huoltoliikkeeltä. Katso kohta "Huolto ja varaosat". Hiilihappopatruunan vaihto suoritetaan seuraavasti: Irrota hiilihappopatruuna ja siirrä suutin uuteen patruunaan. Hiilihappopatruunan voi hankkia paikalliselta jälleenmyyjältä. Jääkaapin sulatus Jääkaapin sulatus toimii automaattisesti aina, kun kompressori pysähtyy. Huurteen muodostumista voidaan ehkäistä: laittamalla kaappiin ainoastaan jäähtyneitä elintarvikkeita välttämällä oven tarpeetonta avaamista ja sen pitämistä auki liian pitkiä aikoja. 35

36 Valaistus - lampun vaihto Kaapin valaistus syttyy automaattisesti, kun kaapin ovi avataan. Irrota pistoke pistorasiasta ennen lampun vaihtamista. Irrota lamppu työntämällä ruuvitaltta lampun kannan loveen. Sijoita uusi lamppu paikalleen asettamalla se keskelle ja painamalla, kunnes se naksahtaa paikalleen. Käytä samantyyppistä halogeenilamppua, teho enintään 20 W. Hiilisuodattimen vaihto Parhaan toiminnon takaamiseksi hiilisuodatin tulee normaalikäytössä vaihtaa kerran vuodessa. Niitä on saatavan asuinpaikkasi valtuutetun huoltoliikkeen kautta. Suodatin on asennettu ritilän taakse ja siihen päästään käsiksi avaamalla luukku. Ritilä avataan kiertämällä luukkua ulospäin. Hiilisuodatin vedetään ulos sen omaa asennusuraa pitkin. Uusi hiilisuodatin asennetaan samaan uraan. Hiilisuodattimia tulee käsitellä huolellisesti, jottei niiden pinnasta irtoaisi nukkaa. Kun kaappi on pois käytöstä Kytke virta pois kaapista ja irrota pistotulppa pistorasiasta tai, vaihtoehtoisesti, poista sulake. Puhdista kaappi kappaleen "Puhdistus" mukaisesti. Jätä ovi raolleen, sillä muuten kaappiin saattaa muodostua ummehtunut haju. Mikäli kaappi pidetään toiminnassa, pyydä jotakuta tarkistamaan tilanne, jotta elintarvikkeet eivät pääse pilaantumaan esim. sähkökatkoksen sattuessa. 1 36

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300

Bruksanvisning. Kylskåp ERC31300 Bruksanvisning Kylskåp ERC31300 We were thinking of you when we made this product Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från Electrolux, vilken vi hoppas skall

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497

Din manual AEG-ELECTROLUX A2649-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602497 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2649-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2649-6GS

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QR2519FX http://sv.yourpdfguides.com/dref/837164

Din manual HUSQVARNA QR2519FX http://sv.yourpdfguides.com/dref/837164 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QR2519FX. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QR2519FX instruktionsbok

Läs mer

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505

Din manual AEG-ELECTROLUX A2674-6GS http://sv.yourpdfguides.com/dref/602505 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A2674-6GS. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A2674-6GS

Läs mer

Bruks-- anvisning Käyttöohje

Bruks-- anvisning Käyttöohje Bruks-- anvisning Käyttöohje NO FIN FRY PAKATIN QT3549 8183914-04/6 äkerhetsinformation Ditt nya fryskåp kan ha andra funktioner jämfört med ditt gamla skåp. Läs noga igenom anvisningarna, så du snabbt

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QT4620RW http://sv.yourpdfguides.com/dref/837877

Din manual HUSQVARNA QT4620RW http://sv.yourpdfguides.com/dref/837877 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet...

Utdrag ur manual:... 18 Skrotning av gamla skåp......... 18 AEG 818 22 37-01/6 18 Innehållsförteckning...... 18 Beskrivning av frysskåpet... Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för AEG- ELECTROLUX A75248-GA. Du hittar svar på alla dina frågor i AEG-ELECTROLUX A75248-GA

Läs mer

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W

bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W bruksanvisning Kylskåp ERC37207W ERC37254W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com Säkerhetsinformation 2 Kontrollpanel 4 När maskinen används

Läs mer

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER

ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER För att sätta på produkten Påslagning av apparaten Sätt in stickkontakten i eluttaget. Belysningen, som är placerad under kontrollpanelen eller inuti apparaten

Läs mer

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning kyl-/frysskåp jää-/pakastinkaappi kjøle-fryseskap køle-frseskab ERF32400W, ERF32400X, ERF37400W, ERF37400X We were thinking o f y ou when we made

Läs mer

K 185P. Bruksanvisning

K 185P. Bruksanvisning K 185P Bruksanvisning Varning Om denna enhet innehåller kolvätekylmedium var god se riktlinjerna nedan. Då enheten innehåller ett lättantändligt kylmedium är det ytterst viktigt att säkerställa att kylledningarna

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

Spisfläkt Trinda ECe

Spisfläkt Trinda ECe Spisfläkt Trinda ECe SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

Spisfläkt Trinda T Ö

Spisfläkt Trinda T Ö Spisfläkt Trinda T Ö SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen

Läs mer

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning frysskåp pakastin fryseskap fryseskab EUFG29800W, EUFG29800X Välkommen till Electrolux värld Tack för att du har valt en förstklassig produkt från

Läs mer

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD

MANUAL FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD Grattis till din Kingston-kyl! Vinkyl FÖR FÖLJANDE MODELLER: KS7-US, KS24-ISL, KS24-ISR, KS38-UD, KS46-UD, KS166-UD samt KS188-UD Denna bruksanvisning innehåller viktig information, inklusive säkerhets-

Läs mer

1 / 8 SPISFLÄKT SUNDA 2 / 8 S INSTALLATION Spisfläkt Sunda är avsedd för montering under, infälld eller mellan skåp. Fläkten är utrustad med Easy-Clean motorpaket, halogenlampor och metalltrådsfilter.

Läs mer

Spisfläkt Exklusiv E

Spisfläkt Exklusiv E Spisfläkt Exklusiv E /126091/2014-11-14 (11492) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten.

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Din manual HUSQVARNA QR2519A http://sv.yourpdfguides.com/dref/837161

Din manual HUSQVARNA QR2519A http://sv.yourpdfguides.com/dref/837161 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för HUSQVARNA QR2519A. Du hittar svar på alla dina frågor i HUSQVARNA QR2519A instruktionsbok

Läs mer

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig.

Typskylten, som är placerad på sidan inne i skåpet, innehåller olika tekniska upplysningar samt typ-, serie- och produktnummer. fig. FK 200 KST 3584 Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22

DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 DANSK Brugervejledning Side 4 SUOMI Käyttöohje Sivu 10 NORSK Bruksanvisning Side 16 SVENSKA Bruksanvisning Sidan 22 3 VID FÖRSTA ANVÄNDNING Anslut apparaten till elnätet. På modeller med elektroniskt övervakningssystem

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X

Bruksanvisning. Kylskåp KS4021X Bruksanvisning Kylskåp KS4021X Innehåll Säkerhetsföreskrifter _ 2 Produktbeskrivning 4 Användning 4 När maskinen används första gången 5 Daglig användning 5 Råd och tips _ 5 Säkerhetsföreskrifter För din

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404

Servicemanual Kylskåp HKS2-R404 Servicemanual skåp HKS2-R404 2015-06-05 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 1. SÄKERHET... 3 2. ANVÄNDARANVISNING... 4 2.1 Installation och montering... 4 2.2 Rengöring efter montering... 4

Läs mer

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13)

Före användning Generella bestämmelser Gamla enheter. Innehåll. Bortskaffning (se side 13) FK 200 KST 3584 SE Före användning Innan du använder din nya enhet bör bruksanvisningen noggrant läsas igenom. Bruksanvisningen innehåller viktig information beträffande säkerhet, installation, drift och

Läs mer

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Sunda Alliance SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar och börjar använda produkten. Spara bruksanvisningen för

Läs mer

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning.

SNABBGUIDE. Vad gör du om... Möjliga orsaker: Lösningar: Det kan vara ett fel på apparatens strömförsörjning. SNABBGUIDE S Lysdiodlampa Jämfört med en vanlig glödlampa håller en lysdiodlampa mycket längre, den lyser upp bättre i apparaten och den är dessutom miljövänligare. Vänd dig till Kundservice om lampan

Läs mer

BRUKSANVISNING KYLSKÅP

BRUKSANVISNING KYLSKÅP BRUKSANISNING KYLSKÅP KS 7148 K 5149 UJKL 733 UJL 724 J3011-A1A J3009-A1A ASKO HUSHÅLL AB 534 82 ARA Bästa Kund! Gratulerar till din nya UPO kyl/ frysprodukt. Det är viktigt att du använder din kyl/ frysprodukt

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

REKOMMENDATIONER OCH TIPS

REKOMMENDATIONER OCH TIPS REKOMMENDATIONER OCH TIPS Denna bruksanvisning är förutsedd för flera versioner av apparaten. Det är möjligt att vissa enskilda utrustningsdetaljer, inte berör din apparat. INSTALLATION Tillverkaren åtar

Läs mer

KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING

KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING KYLBÄNKAR BCC-1-C, PJK-1000 MONTERINGS-, BRUKS- OCH SERVICEANVISNING Läs igenom denna anvisning innan Ni tar bänken i bruk. Följer Ni dessa råd, får Ni största möjliga nytta av kylbänken och undviker onödiga

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar

INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar CCTLS 542 INNAN DU ANVÄNDER PRODUKTEN SWEDISH Säkerhetsanvisningar Modellen kan innehålla R600a (kylmedlet isobutan, se namnplåten på kylskåpets insida), vilket är en naturgas som är miljövänlig men även

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 490 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 490 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 6 Användning... 8 Service och garanti... 9 /125895/2014-06-09 (9511) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs

Läs mer

Bruksanvisning. Kylskåp KS3795 KS3795X

Bruksanvisning. Kylskåp KS3795 KS3795X Bruksanvisning Kylskåp KS3795 KS3795X Innehåll Säkerhetsföreskrifter 2 Kontrollpanel _ 4 När maskinen används första gången 6 Daglig användning 6 Råd och tips _ 7 Säkerhetsföreskrifter Underhåll och rengöring

Läs mer

BRUKSANVISNING Nova Trend

BRUKSANVISNING Nova Trend BRUKSANVISNING Nova Trend INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3. Anslutning till elnätet

Läs mer

QT3400W QT3400FX QT3400K

QT3400W QT3400FX QT3400K QT3400W QT3400FX QT3400K Bruksanvisning Bruksanvisning Frysskåp Fryser 2 Innehåll Tack för att du valt en kvalitetsprodukt från Electrolux. För att säkerställa bästa prestanda hos produkten ber vi dig

Läs mer

Din manual ROSENLEW RJKL3710

Din manual ROSENLEW RJKL3710 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

Bruks-- anvisning. Käyttöohje KYLSKÅP JÄÄKAAPPI KJØLESKAP QR2089W QR2099W 818 39 13-00/6

Bruks-- anvisning. Käyttöohje KYLSKÅP JÄÄKAAPPI KJØLESKAP QR2089W QR2099W 818 39 13-00/6 Bruks-- anvisning Käyttöohje KYLSKÅP JÄÄKAAPPI KJØLESKAP QR2089W QR2099W 88 39 3-00/6 Säkerhetsinformation Ditt nya kylskåp kan ha andra funktioner jämfört med ditt gamla skåp. Läs noga igenom anvisningarna,

Läs mer

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO

Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Användarmanual CHOCOLINO CAFÉLINO Din återförsäljare U / SE...... Rev. 091006 1. Innehållsförteckning. 1. Innehållsförteckning sid. 2 2. Allmänt 3 3. Översikt av komponenterna front 4 3. Översikt av komponenterna

Läs mer

Bruksanvisning Kylskåp

Bruksanvisning Kylskåp Bruksanvisning Kylskåp FKUv1662 Hantering av förpackningen Håll förpackningsmaterialet oåtkomligt för barn polyetenark och påsar kan orsaka kvävning! Lämna förpackningen vid en officiell återvinningsstation.

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en liten vattenbehållare som sitter under vasken i köket. Behållaren

Läs mer

Din manual SAMSUNG RL39EBSW http://sv.yourpdfguides.com/dref/785281

Din manual SAMSUNG RL39EBSW http://sv.yourpdfguides.com/dref/785281 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SAMSUNG RL39EBSW. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING

63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING 63602029S.fm Page 86 Wednesday, October 24, 2007 5:42 PM BRUKSANVISNING INNAN PRODUKTEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV KYLDELEN OCH DESS FUNKTIONER ANVÄNDNING

Läs mer

Kontrollera att enheten inte är skadad vid mottagandet. Transportskador skall anmälas till återförsäljaren innan kylskåpet tas i bruk.

Kontrollera att enheten inte är skadad vid mottagandet. Transportskador skall anmälas till återförsäljaren innan kylskåpet tas i bruk. VK 185 Tack för att du valde ett nytt vinkylskåp från Cylinda. Observera att bruksanvisningen gäller för alla vinkylskåp i VK-serien. Illustrationer och utrustning motsvarar därför inte nödvändigtvis din

Läs mer

Din manual ZANUSSI ZV300

Din manual ZANUSSI ZV300 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ZANUSSI ZV300. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information, specifikationer,

Läs mer

CHILLER VATTENAUTOMAT

CHILLER VATTENAUTOMAT CHILLER VATTENAUTOMAT Typ I / Typ II Bruksanvisning Typ I Typ II Detta dokument är avsett för modellerna: CHILL 003 CHILL 004 www.bravilor.com 2013 Bravilor Bonamat Alla rättigheter förbehålles. Ingen

Läs mer

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning

ERS1602AOW. SV Kylskåp Bruksanvisning ERS1602AOW SV Kylskåp Bruksanvisning 2 www.electrolux.com INNEHÅLL 1. SÄKERHETSINFORMATION...2 2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER... 4 3. ANVÄNDNING...5 4. NÄR PRODUKTEN ANVÄNDS FÖRSTA GÅNGEN... 6 5. DAGLIG ANVÄNDNING...

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen.

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen. MODEL: R 85 EN Instruction manual Refrigerator FI Käyttöohjeet Jääkaappi SE Bruksanvisning Kylskåp NO Bruksanvisning Kjøleskap DK Brugsanvisning Køleskab Kära kund Innan du börjar använda ditt nya kylskåp,

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar VAQ E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar VAQ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: MONTE 65103 Tack för att du har valt ett BATHLIFE-badkar. Följ alla instruktioner noga för att garantera säkerheten. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

Spiskåpa 392 16. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7

Spiskåpa 392 16. SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 392 16 SV...3 Installation...3 Bruksanvisning...7 125623/2013-01-07 (1833) INSTALLATION Spiskåpa 392 16 är avsedd för montering infälld i skåp. Spiskåpan är försedd med motordrivet spjäll, halogenlampor

Läs mer

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING

30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING 30302006S.fm Page 77 Tuesday, March 27, 2007 10:22 AM BRUKSANVISNING INNAN APPARATEN ANVÄNDS MILJÖRÅD FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH ALLMÄNNA FÖRSLAG ANVÄNDNING AV FRYSEN OCH DESS FUNKTIONER AVFROSTNING OCH

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02

BRUKSANVISNING KSI 240 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 240 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

CFL 050 E BRUKSANVISNING

CFL 050 E BRUKSANVISNING CFL 050 E BRUKSANVISNING Läs denna bruksanvisning noggrant innan du börjar använda enheten. INNEHÅLLSFÖRTECKNING ALLMÄN SÄKERHET...3 BORTSKAFFNING AV ENHETEN...3 KRAVENLIGHET...3 Uppackning av enheten...4

Läs mer

Manual KYL/FRYS KF175V

Manual KYL/FRYS KF175V Manual KYL/FRYS KF175V Innehåll Säkerhetsinformation 35 Användning _ 37 När maskinen används första gången _ 37 Daglig användning _ 37 Råd och tips 38 Underhåll och rengöring 39 Om maskinen inte fungerar

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI E. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI E Quooker COMBI E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X

BRUKSANVISNING KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X BRUKSANVISNING SE KF 196 95-02 KF 196 95-02 X KF 194 95-02 KF 194 95-02 X 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl/frys Vi önskar dig lycka till med din nya kyl/ frys. Kyl/frysen är

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

bruksanvisning K 2185

bruksanvisning K 2185 bruksanvisning K 2185 Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH MÖJLIGHETER...5

Läs mer

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar COMBI+ Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ Quooker COMBI+ är en vattenbehållare med kokande (110 C) vatten. Quooker COMBI+

Läs mer

Popular Komplett & Exklusiv Komplett

Popular Komplett & Exklusiv Komplett Popular Komplett & Exklusiv Komplett 991.0358.148/126048/2014-11-13 (11654) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet säkerhetsföreskrifterna, innan du installerar

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti...

a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... a-collection SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 Injustering av luftflöden... 5 Användning... 7 Service och garanti... 8 991.0292.883/125542/2014-05-06 (9189) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Portabel Luftkonditionering A/C Milan

Portabel Luftkonditionering A/C Milan Portabel Luftkonditionering A/C Milan Vänligen läs denna manual noggrant och spara den för framtida bruk och referens Innehållsförteckning 1. Säkerhetsföreskrifter..1 2. Benämning på delar....2 3. Tillbehör.......2

Läs mer

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS

Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS Användarhandbok till gasspis OBS! ENDAST FÖR BRUK MED FLYTGAS INNEHÅLL * Spisens tekniska data * Spisens delar * Viktigt att läsa innan spisen tas i bruk. * Nyttig information om spisens bruk. * Tända

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

Installationsanvisningar

Installationsanvisningar Installationsanvisningar COMBI+ E Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker COMBI+ E Quooker COMBI+ E är en enhet för varmt och kokande vatten som består av en säkerhetsventil,

Läs mer

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478

Din manual SMEG FAB28 http://sv.yourpdfguides.com/dref/3817478 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för SMEG FAB28. Du hittar svar på alla dina frågor i SMEG FAB28 instruktionsbok (information,

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö

Nov N a o vt a r e T n r d e n Ö d Ö Nova Trend Ö Ö BRUKSANVISNING Nova Trend Ö 3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering av spiskåpa 3.

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas

Installationsanvisningar PRO3-VAQ B. Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Installationsanvisningar PRO3-VAQ B Läs dessa anvisningar innan installationen påbörjas Inledning Så fungerar Quooker Quooker-systemet består av en vakuumisolerad vattenbehållare, som ansluts till vattenledningen

Läs mer

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING

ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING ML 135 SG MP 135 SG BRUKSANVISNING 820 9505 42 - ed0212 Dometic S.à r.l. op der Hei 17 L - 9809 Hosingen, Luxembourg INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida Viktig information Allmänt 4 Säkerhet 4 Transport 4 Miljö

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen.

Kompletterande information som gäller driften och praktisk hantering av skåpet markeras med den här symbolen. EK 167 Kära kund Innan du börjar använda ditt nya kylskåp, läs igenom de här bruksanvisningarna noggrant. Här finns information som visar hur du använder, installerar och sköter skåpet på ett säkert sätt.

Läs mer

BRUKSANVISNING FÖR MASSAGEBADKAR MODELL: BT-65100RIL Tack för att du valt ett massagebadkar från Bathlife. Läs instruktionerna noga före installation och bruk. Innan installation, vänligen läs igenom avsnittet

Läs mer

SE Bruksanvisning TIMER

SE Bruksanvisning TIMER SE Bruksanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Läs igenom bruksanvisningen noggrant! Säkerhetsinstruktioner Kontrollera att nätspänningen överrensstämmer med nätspänningen på apparaten (se undersida

Läs mer

INNAN VINKYLEN ANVÄNDS MILJÖRÅD

INNAN VINKYLEN ANVÄNDS MILJÖRÅD INNAN VINKYLEN ANVÄNDS Den produkt du har förvärvat är en wine cellar (en vinkyl), och det är en professionell maskin som endast skall användas för förvaring av viner. För att du skall få mesta möjliga

Läs mer

BRUKSANVISNING CORRECT PH40

BRUKSANVISNING CORRECT PH40 BRUKSANVISNING CORRECT PH40 Correct ph-höjare 40 CORRECT ph-höjare 40 korrigerar ph-värde, alkalinitet och marmoraggressiv kolsyra genom doseringsteknik i direkt proportion till förbrukningen. Detta ger

Läs mer

A TASTE OF THE FUTURE

A TASTE OF THE FUTURE A TASTE OF THE FUTURE Användarmanual COFFEE QUEEN CQ TOWER 3 x 230V Norge Din återförsäljare/your retail dealer U / Rev 070926 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789 23456789012123456789

Läs mer

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM

BRUKSANVISNING. Designkapa. Nova Trend 90 EXTM Nova Trend 90 EXTM BRUKSANVISNING Designkapa Nova Trend 90 EXTM 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING I Generella upplysningar II Delar III Tekniska data IV Driftsvillkor V Montering 1. Montering av väggbeslag 2. Montering

Läs mer