Samordning för socialt företagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordning för socialt företagande"

Transkript

1 Samordning för socialt företagande

2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Introduktion Rapportens upplägg Syfte Bakgrund Arbetsintegrerande sociala företag Beskrivning av arbetsintegrerande sociala företag Coompanion Stockholm Samordningsförbund Arbetsförmedlingen, Kommunerna, Försäkringskassan och Stockholms Läns landsting Problemanalys Arbetslöshet, etableringsersättning, ekonomiskt bistånd och sjukskrivningar Arbetsintegrerande sociala företag som rehabiliterande aktör Stöd för arbetsintegrerande sociala företag Omvärldsanalys Riktlinjer och styrdokument Konsortier Socialt ansvarstagande Samarbete mellan arbetsintegrerande sociala företag Hur startar arbetsintegrerande sociala företag Tidigare projekterfarenheter Resursmodellen Explosion Grenverket Sfinx SPRING Dubbelt så bra K Kommunalt stöd Botkyrka kommun Huddinge kommun Värmdö kommun Salem Nacka Haninge Tyresö Nynäshamn Södertälje Transnationella erfarenheter Metod Metoder och arbetssätt Omfattning Intersektionellt perspektiv (statistik)

3 3 4. Data Arbetsintegrerande sociala företag, antal anställda och sysselsatta Samordningsförbunden, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, näringslivet, landstinget och kommunernas perspektiv Befintliga sociala företag i kommunerna samt tänkbara affärsområden Styrdokument, handlingsplaner och mål Svårigheter och möjligheter som kommunala politiker, tjänstemän och näringsliv upplever Prioriterade målgrupper och områden hos kommunerna, politiker, tjänstemän och samordningsförbunden Nuvarande stöd som respondenterna uppgivit Arbetsintegrerande sociala företagens perspektiv Målgrupper de arbetsintegrerande sociala företagen arbetar med Behov och problem arbetsintegrerande sociala företag upplever Transnationella erfarenheter i projektet Analys Arbetsintegrerande sociala företag som möjlighet Behov och utvecklingsmöjligheter för arbetsintegrerande sociala företag inom respektive kommun, samordningsförbunden och dess medlemmar Öka kunskapsnivån genom anpassade informationsinsatser Aktivt nyttjande av styrdokument och handlingsplaner Upphandling Idéburet offentligt partnerskap Finansieringsmöjligheter Rådgivning och affärsutveckling Samverkan Deltagare hos arbetsintegrerande sociala företag och vägar vidare Exempel på förslag till genomförandeprojekt Sammanfattat förslag av ett kommande genomförandeprojekt Föreslagna insatser i ett kommande genomförandeprojekt Förslag på mål i ett kommande genomförandeprojekt Förslag på målgrupp i ett kommande genomförandeprojekt Förslag på projektägare och medfinansiering i ett kommande genomförandeprojekt Intressentanalys Samverkansanalys Källor Bilaga 1. Statistik Bilaga 2. En deltagares resa vid arbetsträning Bilaga 3. Faktorer för framgångsrik samverkan Bilaga 4. Samarbetsavtal i form av idéburet offentligt partnerskap, IOP, mellan parterna Textilmakarna i Södertörn ekonomisk förening och Farsta stadsdelsförvaltning, Avdelning Socialtjänsten

4 4 Sammanfattning Rapporten Samordning för social företagande är resultatet av en ESF-finansierad förstudie mellan fem Samordningsförbund i Stockholms län och Coompanion Stockholm från februari till november år I rapporten beskrivs hur det arbetsintegrerande sociala företagandet kan stödjas i de nio berörda kommunerna. En gemensam behovs- och problemanalys vilken undersökt de lokala förutsättningarna för kommunerna, samordningsförbunden, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Arbetsförmedlingen för att utveckla det sociala företagandet genomfördes. Som ett resultat har ett förslag till genomförandeprojekt tagits fram som kan möjliggöra för fler människor att nå egen försörjning. Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet. De har som övergripande mål att arbetsintegrera och skapa arbetstillfällen genom arbetsträning och rehabilitering. De har stort fokus på delaktighet och empowerment, återinvesterar vinsterna och är fristående från offentlig sektor. I de medverkande 9 kommunerna finns idag ca 21 sociala företag som är verksamma inom branscherna: bygg, café, catering, lokalvård, snickeri, second hand, gröna näringar, bemanning, montering med flera. Dessa sociala företag anställer sammanlagt 300 personer och sysselsätter 1000 personer. Det främsta problemet som uppfattades från både tjänstemän och politikers sida var kunskapsbrist, både gällande sociala företag i sig men även kring hur de kan arbeta med upphandlingar med sociala kriterier och liknande modeller för att stödja utvecklingen av det sociala företagandet. De sociala företagen upplever även de en kunskapsbrist hos tjänstemännen och politikerna, inte minst när de eftersöker finansieringslösningar och affärsutvecklingsmodeller. Något som tyder på goda förutsättningar för ett genomförandeprojekt är det faktum att 99 % av representanterna för samordningsförbunden, kommunerna, landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, de arbetsintegrerande sociala företagen och näringslivet som deltagit anser att det sociala företagandet behöver utvecklas. Förstudien har uppmärksammat att det finns lokala skillnader hos förstudiens partners som behöver jämnas ut innan ett gemensamt projekt kan tas an. Förstudien föreslår därför att ett fortsatt strategiskt arbete sker inom partnerskapet med ambitionen att göra en gemensam ansökan till ESF vid ansökningsomgången 1:a kvartalet år Genomförandeprojektet bör bygga vidare på tidigare erfarenheter inom socialfonden och lokalt genomförda projekt. Förstudien föreslår ett genomförandeprojekt med mål att minska utanförskap och arbetslöshet genom arbetsrehabilitering och arbetsträning på sociala företag. Detta ska resultera i att fler individer ökar sin upplevda hälsa, kommer i egen försörjning och går vidare till studier eller praktik. Parallellt ska projektet öka kunskapen om det arbetsintegrerande sociala företagandet och samverkan mellan myndigheter, näringsliv och de sociala företagen. Projektet ska också bidra till att skapa förutsättningar för en ökning av antalet sociala företag. Vidare ska projektet skapa nätverk mellan de sociala företagen, kompetensutveckla handledare, verksamhetsledare samt deltagare i de sociala företagen. 4

5 5 1. Introduktion För att skapa ett inkluderande samhälle och en välmående befolkning finns det behov av hållbar stadsdelsutveckling och en arbetsmarknad där alla får plats. En sysselsättning är ofta navet i en individs liv och avgörande för dess välmående och utveckling. Dessvärre är arbetslösheten i stora delar av Stockholms län historiskt sett hög, detta trots att regionen kan sägas vara en motor för landets ekonomiska utveckling. Ända sedan industrialismen har antalet arbeten utan krav på utbildning eller erfarenhet minskat i Sverige. I samband med produktivitetsökningar på grund av digitalisering, outsourcing med mera har antalet okvalificerade arbetstillfällen minskat kraftigt. En stor del av Stockholms arbetskraft är förvisso högutbildad och kan konkurrera om de kvalificerade jobben men det finns samtidigt grupper av människor som står utanför den delen av både samhället och arbetsmarknaden. Individer som många gånger kan ha varit sjukskrivna eller arbetslösa en längre tid, som inte fått eller har de möjligheter vilka andra gynnats med. Hit räknas bland annat personer som är unga, utrikesfödda, har låg utbildnings nivå, har bristande arbetslivserfarenhet, är språksvaga, har lämnat Kriminalvården, är eller har varit långtidssjukskrivna samt personer som är psykiskt och/eller fysiskt funktionsnedsatta. För dessa personer finns behov av ett utökat stöd. Individerna har ofta behov av arbetsplatser som kan erbjuda tydligt avgränsade arbetsuppgifter, tillgång till handledarstöd, fasta rutiner och uppföljning för att möjliggöra en återgång till arbetsmarknaden eller för anställning på ett anpassat arbete. För dessa personer är arbetsmarknaden idag väldigt smal. För att vidga och finna nya vägar till arbetsmarknaden, bidra till en hållbar stadsutveckling och möjliggöra ett samordnat stöd till rehabilitering för dessa individer har flera offentliga parter gått samman och bildat samordningsförbund. Samordningsförbundens uppdrag är att finansiellt samverka kring förebyggande och rehabiliterande insatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och kommuner. Finansiella samordningsförbund i Sverige har med tiden börjat intressera sig allt mer för att stödja utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag. Arbetsintegrerande sociala företag arbetar med att skapa delaktighet, arbetsintegrera och rehabilitera personer som står långt från arbetsmarknaden. Med delaktighet och ansvarstagande i företaget ökar också individens delaktighet i samhället. De arbetsintegrerande sociala företagen drivs med huvudändamålet att skapa arbete för dessa målgrupper, med företagandet som verktyg. De arbetsintegrerande sociala företagen har just som syfte att vidga arbetsmarknaden, skapa en hållbar stadsdel och på det sättet skapa jobb, utveckling samt sysselsättning för personer som idag står utanför arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag har visat sig vara en bra plattform då de skapar arbetsplatser som fungerar utifrån varje individs förmåga. Behoven av fler arbetsintegrerande sociala företag är stora men kan med den nuvarande tillväxttakten inte svara emot det behov som finns. För att på allvar kunna bidra till att minska arbetslösheten, främja den lokala och regionala ekonomiska tillväxten så måste de bli fler, starkare, växande, mer expansiva och utveckla en större samverkan utifrån sina egna förutsättningar. Nu finns en vilja hos flera kommuner, samordningsförbund och myndigheter att på ett helt nytt sätt skala upp och utveckla 5

6 6 detta stöd på ett sätt som skulle kunna göra stor skillnad vad gäller skapande av ny sysselsättning och anställningar i de arbetsintegrerande sociala företagen. Förstudien är resultatet av en samverkan mellan Samordningsförbund i Stockholms län 1. Studien har skapat förutsättningarna till att driva ett gemensamt genomförandeprojekt för personer inom målgruppen. Genom utvecklad samverkan och samordning mellan samordningsförbunden, kommunerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget, det privata näringslivet, civilsamhället och de befintliga sociala företagen försöker vi i denna rapport att ta ett helhetsgrepp för personer inom målgruppen. Rapporten beskriver de behov som de sociala företagen, liksom individerna som verkar inom dem samt de ovan nämnda myndigheterna, har och påvisar möjligheterna för framtida utveckling. 1.1 Rapportens upplägg Begreppen och de parter som behandlas i förstudien presenteras i bakgrunden som sedan övergår till en fördjupad problemanalys. I problemanalysen beskrivs individernas, de arbetsintegrerande sociala företagens och de inbegripna myndigheternas behov och förutsättningar. Vidare presenteras en omvärldsanalys vilken inbegriper tidigare forskning och projekt som bedrivits på ämnet vartefter metoden för själva studien presenteras tillsammans med avgränsning. Därefter diskuteras en avgränsning, omvärldsanalys, intressent- och samverkanskartläggning för ett eventuellt framtida projekt. Avslutningsvis presenteras hur en eventuell medfinansiering skulle kunna se ut samt hur ett projekt skulle kunna utvärderas och implementeras. Genomgående i rapporten hänvisas till aktuell forskning på området. Aktuell statistik kring kön och kommuner finns också presenterad under målgruppsanalys 1.2 Syfte Förstudien har haft som syfte att utreda och ta fram en plan för att utveckla det sociala företagandet i nio kommuner tillhörande fem samordningsförbund i Stockholm. Förstudien har undersökt och tagit fram en gemensam behovs- och problemanalys för att undersöka de lokala förutsättningarna för utvecklandet av socialt företagande. Förstudiens mål är att: Identifiera behov och utvecklingsmöjligheter för det sociala företagandet inom respektive kommun, Samordningsförbunden och dess medlemmar. Definiera gemensamma mål inför ett kommande genomförandeprojekt. Definiera möjliga samverkansparter. Utse projektägare inför kommande genomförandeprojekt Identifiera prioriterade målgrupper och särskilt utsatta områden. 1 Samordningsförbunden Nacka, Värmdö, Huddinge-Botkyrka-Salem, Östra Södertörn och Södertälje. 6

7 7 2. Bakgrund I bakgrunden presenteras begreppet arbetsintegrerande sociala företag och samordningsförbund samt problemformuleringen, syftet och en omvärldsanalys som påvisar tidigare studiers resultat. 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag Arbetsintegrerande sociala företag är företag som möjliggör för personer vilka står långt från arbetsmarknaden att få ett arbete. Huvudändamålet är att stötta människor på vägen mot arbete och egen försörjning, helt eller delvis. Detta genom att möjliggöra delaktighet, egenmakt och välbefinnande för deltagarna. Arbetsintegrerande sociala företag har en dubbel affärsidé vilket innebär att de både säljer arbetsrehabilitering till offentlig sektor och varor och tjänster på den öppna marknaden. Deltagarna i arbetsintegrerande sociala företag står långt från arbetsmarknaden, till exempel på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, språksvaghet, missbruk, kriminalitet eller inlärningssvårigheter. Arbetsintegrerande sociala företag tar genom upphandling emot deltagare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården eller kommunen. De personer som kommer till ett arbetsintegrerande sociala företag genom insatser från det offentliga kan sedan göra karriär inom företaget och få en anställning 2 där eller hitta arbete på en annan arbetsplats (Berghamre et al, 2012) Beskrivning av arbetsintegrerande sociala företag Det finns i dagsläget inget regelverk eller förordning som beskriver eller fastställer vad ett arbetsintegrerande socialt företag är. Dock beslutade regeringen i sin Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag, 2010, att ge en beskrivning av arbetsintegrerande sociala företag. Arbetsintegrerande företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster): med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamhet som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet (Regeringen, 2010) Den nuvarande definitionen av arbetsintegrerande sociala företag ger utrymme för tolkning av vilka företag som verkligen är arbetsintegrerande sociala företag. Tillväxtverket har därför valt att upprätta en lista över de arbetsintegrerande sociala företag som anses ingå i denna definition för att bättre kunna bevaka utvecklingen av 2 Ofta sker de initiala anställningarna i arbetsintegrerande sociala företag via olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som till exempel anställning med lönebidrag. 7

8 8 dessa (Tillväxtverket, 2011). I dagsläget finns det cirka 310 registrerade arbetsintegrerande sociala företag på Tillväxtverkets lista. Många arbetsintegrerande sociala företag är sociala arbetskooperativ där de anställda även har möjlighet att bli medlemmar och därmed delägare i företaget. Men ett arbetsintegrerande socialt företag kan vara organiserat som ekonomisk förening, aktiebolag, stiftelse eller ideell förening. Den formella associationsformen spelar ingen roll för definitionen (Levander, 2011) Coompanion Stockholm Coompanion Stockholm 3 startade år 1987 och är en ideell förening med ca 140 st kooperativa-, medarbetarägda- och sociala företag som medlemmar. Coompanion Stockholm arbetar med regional utveckling, att stödja den sociala ekonomin och att tillhandahålla kostnadsfri rådgivning till de som vill starta kooperativa och liknande företag. Coompanion Stockholm har som uppdrag av Tillväxtverket och Stockholms stad att stärka det kooperativa företagandet och den sociala ekonomin i länet. Som en del av detta arbetar stödjer Coompanion Stockholm arbetsintegrerande sociala företag genom rådgivning samt via uppdrag från t.ex. Arbetsförmedling, Samordningförbund, kommuner samt genom bl.a. ESF- och Arvsfondsprojekt Samordningsförbund Samordningsförbund är en fristående organisation som ägs av fyra myndigheter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landsting och kommun/er. Samordningsförbundens uppdrag utgår från SFS 2003:1210; lag om finansiell samordning som beskriver hur kommuner, landsting, Arbetsförmedling och Försäkringskassa kan samverka kring personer med samordnade rehabiliteringsbehov. Den finansiella samordningen mellan olika huvudmän inom rehabiliteringsområdet ska underlätta en effektiv resursanvändning och har två övergripande uppdrag: 1) Metodutveckling och strukturpåverkan inom myndigheterna i syfte att öka samverkanseffekterna mellan de fyra myndigheterna, men också inom myndigheterna minska effekten av stuprörsorganisation. 2) Finansiera och stödja operativ samverkan mellan parterna i syfte att individer med samordnade rehabiliteringsbehov ska kunna förbättra sin hälsa och sin förmåga till förvärvsarbete och/eller studier. Samordningsförbunden leds av en partsammansatt styrelse av tjänstemän och politiker vilken förvaltar en budget med medel från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region eller landsting/region och kommun. Samtliga parter ska i styrelsen vara representerade. Samordningsförbunden organiseras på frivillig basis. Idag finns det 84 samordningsförbund. 230 kommuner samverkar med landsting eller region, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genom denna samverkansform (Sveriges kommuner och landsting, ) Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn bildades den 1 april 2010 med kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Samordningsförbundet Haninge utgjorde grunden för det nya förbundet. 3 Läs mer på 8

9 9 Sedan 2009 har Samordningsförbundet varit projektägare för tre Socialfondsprojekt, Grenverket Södertörn, Grenverket Tyresö och Nynäshamn samt Resursmodellen Södertörn. Samordningsförbundet Östra Södertörn inledde den 1 juni 2011 en satsning på arbetsintegrerande sociala företagande som bidragit till en mycket positiv utveckling. Satsningen startades tillsammans med Haninge kommun som sedan tidigare hade en policy för arbetsintegrerande sociala företagande. Som ett första steg i satsningen anställdes en verksamhetsutvecklare för arbetsintegrerande sociala företag. Rollen som verksamhetsutvecklare har gått ut på att försöka fånga upp de idéer till sociala företag som haft utvecklingspotential, sammanföra aktörer och ta till vara eldsjälar. Som nästa steg i satsningen bjöd förbundet befintliga och potentiella sociala företag att ingå som partners i ESF-projektet Resursmodellen Södertörn. Detta var starten till utvecklingen som sticker ut i Sverige och skälet till att det finns många starka sociala företag i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Den strategiska satsningen med delfinansiering från Europeiska Socialfonden har gjort att det sociala företagandet i området tredubblats under tre år. På de nio sociala företag som hittills etablerats finns drygt 240 verksamma inom arbetsträning, praktik, sysselsättning eller daglig verksamhet. Av dessa har 65 personer anställning Samordningsförbundet Nacka (Välfärd i Nacka) Välfärd i Nacka 4 grundades 2009 och arbetar med målgrupperna Psykisk ohälsa och sjukfrånvaro Ungdomar utan utbildning Personer med funktionsnedsättning Långtidsarbetslösa Utrikes födda Kvinnor Välfärd i Nacka har begränsad erfarenhet av att arbeta med sociala företag. Det finns ett intresse från förbundets intressenter att verka för att det skapas fler platser för arbetsträning, exempelvis inom sociala företag Samordningsförbundet Värmdö (Värmsam) Samordningsförbundet i Värmdö 5 bildades i april Målgrupperna just nu är unga vuxna som varken arbetar eller studerar i kombination med något av följande: funktionsnedsättning, ofullständiga gymnasiebetyg, aktivitetsersättning, behov av stöd och vägledning samt träning i sociala färdigheter. Vuxna med funktionsnedsättning som behöver samordnat stöd för att komma i arbete eller studier samt personer i behov av förrehabilitering. I Värmdö kommun finns i nuläget inga arbetsintegrerande sociala företag, däremot ett antal kommunala sociala verksamheter som kan, med rätt stöd, knoppa av från kommunen och starta upp fristående arbetsintegrerande sociala företag. För att möjliggöra det scenariot krävs olika former av insatser på olika organisatoriska nivåer. 4 Läs mer på 5 Läs mer på 9

10 Samordningsförbundet Södertälje (Sfris) Samordningsförbundet i Södertälje 6 bildades den 30 november Det ägs och finansieras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Södertälje kommun. I verksamhetsplanerna för 2013 och -14 har förbundets styrelse slagit fast att förbundet ska främja och stödja utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag. Förbundets processtödjare har sedan mars 2013 haft uppdraget att arbeta med denna fråga på del av sin arbetstid. I detta har bl.a. ingått att inventera befintliga arbetsintegrerande sociala företag för att hämta in erfarenheter samt att delta i nätverk, både regionalt och nationellt. Förbundet har även, i samarbete med utomstående konsulter (bl.a. Coompanion) anordnat utbildningar till beslutsfattare. Konsultationer/utbildningar till befintliga arbetsintegrerande sociala företag och idébärare, som är intresserade av att starta arbetsintegrerande sociala företag i olika former, har erbjudits. Frukostmöten med information om arbetsintegrerande sociala företag har arrangerats och samlat många intresserade deltagare. I juni 2013 anordnade förbundet i samverkan med Coompanion en workshop på temat arbetsintegrerande sociala företag. Ett nätverk med befintliga arbetsintegrerande sociala företag har startats i syfte att dela erfarenheter och knyta kontakter Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem 7 startade sin verksamhet den 1 januari Sedan tidigare har det funnits samordningsförbund i Botkyrka (sedan år 2006) respektive Huddinge (sedan år 2007). Medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem. Förbundet finansierar både insatser i projektform och som mer långsiktig integrerad samverkan. Under 2013 deltog ca individer i kortare samverkansinsatser och 500 personer fick ett fördjupat individuellt stöd. En viktig del i arbetet är att stärka samverkan mellan olika aktörer, vilket ger resultat för individen och bidrar till samhällets sociala hållbarhet. Prioriterade målgrupper är unga vuxna, föräldrar med försörjningsansvar för minderåriga barn samt personer med psykisk ohälsa. Samordningsförbundet finansierar idag flera insatser som rustar och förbereder individen för inträde på arbetsmarknaden, knappt hälften av de män och kvinnor som deltar i dessa insatser påbörjar ett arbete eller studier vid avslut. Ytterligare ca 20 % är redo att ta ett arbete, men lyckas inte få in en fot på arbetsmarknaden. För dessa individer behövs nya vägar till arbetsmarknaden, där sociala företag kan vara en möjlighet att bli självförsörjande. För närvarande finansierar dock inte samordningsförbundet några insatser som har till syfte att utveckla arbetsintegrerande sociala företag. Dock har förbundet en kontinuerlig dialog med kommunerna i frågan. 6 Läs mer på 7 Läs mer på 10

11 Arbetsförmedlingen, Kommunerna, Försäkringskassan och Stockholms Läns landsting Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och andra myndigheter samverkar och samarbetar på flera sätt för att underlätta för människor att ta tillvara och utveckla sin arbetsförmåga. Detta sker till exempel genom: samordningsförbunden, fördjupat samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, hemsidan 8, Socialfondsprojekt med mera. I denna sektion beskrivs dessa parters uppdrag i relation till arbetsintegrerande sociala företag Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens uppdrag handlar i grunden om att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad både för arbetssökande och för arbetsgivare. En viktig uppgift är att rusta de individer som står lite längre från arbetsmarknaden. På så sätt kan det bidra till att förhindra utslagning och öka sysselsättningen på lång sikt. En framgångsfaktor och möjliggörande insats från Arbetsförmedlingen var insatsen RESA (rehabilitering, sysselsättning och arbete) för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning. Mellan år 2012 och 2013 upphandlade Arbetsförmedlingen på uppdrag av regeringen 750 sysselsättningsplatser hos arbetsintegrerande sociala företag inom RESA. Den 9 september 2014 beslutade generaldirektören för Arbetsförmedlingen att anta Arbetsförmedlingens plan för arbetsintegrerande sociala företag vilken innebär att: Fler personer i de s.k. utsatta grupperna bör kunna omfattas av vad arbetsintegrerande sociala företag kan erbjuda i samarbete med Arbetsförmedlingen. Det gäller både i rollen som arbetsgivare och som anordnare av arbetsmarknadspolitiska program. Arbetsförmedlingen lade även fram ett förslag till 8-punktsprogram innehållande både utbildning och informationsinsatser, upphandlingar och förlängda ersättningsperioder. (Di.nr: Af-2014/439613) Försäkringskassan När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan uppdraget att samordna resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att komma tillbaka till arbetslivet. I ett arbetsintegrerande socialt företag kan personer med olika bakgrund få rehabilitering och sysselsättning: personer som har beviljats sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning med eller utan anställning, personer med funktionsnedsättningar, kort sagt alla som av Försäkringskassan bedöms kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Placeringen av deltagare i sociala företag som en del av rehabilitering/sysselsättning sker dock alltid i samarbete med Arbetsförmedlingen (Försäkringskassan har inte själva möjligheten att upphandla rehabiliteringstjänster). Försäkringskassans roll vad 8 Försäkringskassan, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen i samarbete med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Sociala Arbetskooperativens Intresseorganisation (SKOOPI) tagit fram hemsidan för att myndigheter lättare ska kunna få tillgång till den informationen som behövs för att bättre kunna samarbeta med arbetsintegrerande sociala företag. 11

12 12 gäller enskilda individers försörjning under en rehabilitering/arbetsträning är dock mycket viktig. Försäkringskassan har inga policys kring sociala företag Kommunerna I Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) står det att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver". Kommunens ansvar regleras i Socialtjänstlagen 9 och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Grundsynen i SoL, stämmer väl överens med det som präglar de arbetsintegrerande sociala företagen. Sociala företag uppmärksammas alltmer som en resurs för jobb, välfärd och demokrati. Det är inte bara den enskilda människan som har mycket att vinna på att skapa sig ett arbete. Ur kommunernas synvinkel är det en stor vinst om människor erbjuds en plattform för arbete istället för att individen under en kortare, eller längre tid behöver ekonomiskt bistånd. Samtidigt stimulerar kommunerna näringslivstillväxt där möjliggörandet för arbetsintegrerande sociala företag kan innebära minskade kostnader och ökade skatteintäkter. Därför är kommuner ofta med och stödjer arbetsintegrerande sociala företag på olika sätt, bland annat genom upphandling, samarbetsavtal, idéburet offentligt partnerskap, arbetsledning, upplåtande av lokaler och tecknande av avtal i LSS och SoL etc Landstinget Stockholms läns landsting (SLL) ska verka för en god hälsa i hela befolkningen. Det övergripande målet är en god och jämlik hälsa för alla i länet. SLL lyfter fram flera hälsorelaterade åtgärder där landstinget ska verka; goda livsvillkor där ojämlikhet i hälsa ska minska, goda arbetsförhållanden vilket syftar till att den arbetsrelaterade hälsan ska förbättras, hälsosamma levnadsvanor där förutsättningarna för goda levnadsvanor ska förbättras. Vidare ska ohälsa på grund av livsstil minskas liksom den psykiska ohälsan. Deltagarna hos arbetsintegrerande sociala företag lider ofta av fysisk eller psykisk ohälsa och en avgörande del i deras rehabilitering utgörs av hälsofrämjande åtgärder. 9 Av 1 kap. 1 SoL framgår att socialtjänsten bland annat ska inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna resurser och främja människors aktiva deltagande i samhället. Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Kommunernas insatser ska grundas på att frigöra människors egna resurser och att främja deras aktiva deltagande i samhällslivet och kommunerna har, med vissa få undantag, "det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver". 12

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Arbetsförmedlingen och arbetsintegrerande sociala företag

Arbetsförmedlingen och arbetsintegrerande sociala företag PM Sida: 1 av 5 Datum: 2014-09-23 Diarienummer: Af-2014/439613 Arbetsförmedlingen och arbetsintegrerande sociala företag Avdelningen Rehabilitering till arbete och Internationella staben har fått ett gemensamt

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Eva Johansson. www.tillvaxtverket.se. eva.johansson@tillvaxtverket.se. Tel: 08 681 96 61

Eva Johansson. www.tillvaxtverket.se. eva.johansson@tillvaxtverket.se. Tel: 08 681 96 61 Eva Johansson www.tillvaxtverket.se eva.johansson@tillvaxtverket.se Tel: 08 681 96 61 Arbetsintegrerande Sociala företag driver näringsverksamhet med ändamål att integrera människor i samhälle och arbetsliv

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Förstudie sociala företag

Förstudie sociala företag Dnr 2009 3050051 Förstudie sociala företag Vi vill! Vi kan 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Resultat... 4 Jämställdhetsintegrering... 8 Tillgänglighet för personer med funktionshinder...

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset

Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset Utvärdering av projektet Sociala entreprenörshuset -juni 2012 Utvärderare, Christina Ehneström och Torbjörn Skarin Skellefteå, 14 juni Uppföljning av vårens utvärdering Workshop om framtiden Fokusgrupper

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år.

Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. Bästa Ingrid, Tack för det brev, från Handikappförbunden, som genom dig förmedlats till mig. Vi hade senast brevkontakt i juli i år. I mitt senaste brev redogjorde jag för min grundläggande syn, att funktionsnedsatta

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund

Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund 1 (7) Underlag för delårsredovisning/årsredovisning samt slutrapport för insatser finansierade av Mjölby-Ödeshög-Boxholms samordningsförbund Detta underlag utgör utgångspunkt för delårsredovisning/årsredovisning

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla...

Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... Erbjud inte fyrkantiga lösningar till alla... ...för en del människor är runda Vi har tomtar på loftet, missbruk i bagaget, kriminella tankemönster, funktionshinder, stresskänslighet och 11 sociala företag

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

För ökat och utvecklat idéburet företagande

För ökat och utvecklat idéburet företagande PROGRAM För ökat och utvecklat idéburet företagande Detta utgör ett gemensamt program för idéburet företagande innehållande förslag på politiska förändringar som skulle kunna bidra till idéburet företagandes

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Ulf Lundström Datum 2013-08-22 Diarienummer UAN-2013-0368.5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Inspel från Social Entrepreneurship Network

Inspel från Social Entrepreneurship Network Inspel från Social Entrepreneurship Network Sven Bartilsson Coompanion Eva Carlsson, Tillväxtverket Anna-Lena Wettergren Wessman, ESF-rådet Vad kan/bör vi lära av Social entrepreneurship network Social

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen.

Kommunfullmäktige i Karlstad ger förvaltningarna uppdrag att arbeta med arbetsmarknadspolitiken genom den strategiska planen. Fördjupad analys inom försörjningsstöd/arbetsmarknadsinsatser ASN Dnr 2013-288 Dpl 10 Ansvarsområdet arbetsmarknadspolitik Sveriges regering och staten, genom bland annat arbetsförmedlingen (af), ansvarar

Läs mer

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete

Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Ett FAKTABLAD från NNS maj 2011 Finansiell samordning exempel på hur samverkan får fler i arbete Finsam-lagen har gett Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstingen och kommunerna unika möjligheter

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar

Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar Fortsatt kraftsamling kring unga som varken arbetar eller studerar 10 juni 2014 Välkomna Program Välkomna Peter Carpelan Avslutat ESF-projektet som implementerats Samverkan kring unga - Ungdomsteamet i

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018.

STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE. Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. STÄRKTA INSATSER FÖR FLER I ARBETE Den nya majoritetens jobbpolitik för Linköping 2015-2018. 2 Linköping är en stad med goda förutsättningar för utveckling och framsteg, där möjligheten att få arbete är

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 10 KARLSTADS KOMMUN Ärende 10 Dnr KS-2011-660 Dpl 01 sid 1 (1) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-06-11 Dan Tågmark, 054-540 10 04 dan.tagmark@karlstad.se Politiskt initiativ

Läs mer

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad

JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad Juli 2013 JobbMalmö En verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad JobbMalmö JobbMalmö är en verksamhet för arbetsmarknadspolitiska insatser inom Malmö stad. Genom olika arbetsmarknadsinsatser

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Socialt Bokslut 2011. GF Chansen

Socialt Bokslut 2011. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se

Sociala arbetskooperativ. inte starta eget - men starta vårat. Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Sociala arbetskooperativ inte starta eget - men starta vårat Riksförbundet för Social och Mental Hälsa, www.rsmh.se Att vara behövd Allas rätt till arbete måste betyda att alla har rätt till arbete - och

Läs mer

Småland och öarna. Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15

Småland och öarna. Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15 Småland och öarna Ragnar Andersson, Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi, Jönköping, 2013-11-15 Arbetsintegrerande sociala företag är: På en marknad med varor och tjänster Delaktighet

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande

PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande PRESSMAPP Samarbete för socialt företagande Arrangör: SKOOPI - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och Tillväxtverket i samarbete med företagsrådgivaren Coompanion och Allmänna Arvsfonden

Läs mer

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro

Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Plattform för entreprenörskap och social ekonomi ett europaperspektiv i Örebro Gordon Hahn Jobbar för en organisation som heter Serus och har varit med och tagit fram en plattform för hur man kan jobba

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Hur fungerar SE-nätverket?

Hur fungerar SE-nätverket? Grenverket Södertörn redovisar 2010-1 Hur fungerar SE-nätverket? Utvärdering av Grenverket Södertörns nätverk för Supported Employment-handledare våren 2010 Pernilla Unell Projektsamordnare 2 Utgivare:

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar

Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar 2014-06-08 Uppdragsplan unga mellan 16-24 a r som varken arbetar eller studerar Bakgrund Ungas hela livssituation påverkas av att vara utanför arbete och studier och ur ett samhälleligt perspektiv bromsar

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01 l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-10-01 18 (38) 244 Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun Dnr 2012/66 INLEDNING

Läs mer

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409 ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Tuomo Niemelä 2015-04-23 AMN-2015-0233 Arbetsmarknadsnämnden Avtal avseende innovationsvänligt upphandlade arbetsmarknadsinsatser, dnr UAN-2012-0409

Läs mer

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång

Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder för arbetsåtergång PROJEKTANSÖKAN Datum: Rev. 2011-08-11 dnr: 2011/11-SFV Projektbenämning Projektledare Projektägare Samordning för arbetsåtergång Kartläggning och Screeningprogram samt individuell anpassning av åtgärder

Läs mer

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet

Insteget. Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå. Deltagande parter bakom projektet 2011-03-01 Insteget Projektansökan till Samordningsförbundet i Umeå Deltagande parter bakom projektet Umeå kommun, VIVA Resurs och Socialtjänsten Arbetsförmedlingen INSTEGET Ett metodprojekt mellan Arbetsförmedlingen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om jobb- och utvecklingsgarantin; SFS 2007:414 Utkom från trycket den 13 juni 2007 utfärdad den 31 maj 2007. Regeringen föreskriver följande. 1 Denna förordning innehåller

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014

Öppna jämförelser i socialtjänsten. Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Öppna jämförelser i socialtjänsten Handlingsplan för ekonomiskt bistånd 2010 2014 Innehåll Bakgrund 3 Syfte och mål 3 Avgränsningar 3 Målgrupper 3 Nuläge 4 Tillgång till data 4 Indikatorer och mått 4 Insamling,

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT

RÅDGIVNING, UTBILDNING, UTVECKLINGSINSATSER OCH PROJEKT OM COOMPANION Vi finns på 25 orter i landet Har ca 130 medarbetare Omsätter drygt 100 milj kr Har ca 900 medlemmar Startar ca 600 ekonomiska föreningar per år Rådgiver ca 4 500 personer/år Informerar ca

Läs mer

Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö

Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö Utvärdering av sociala investeringar Sammanfattande rapport utvärderingar Anpassade yrkesutbildningar Inom projekten Grenverket Södertörn och Grenverket Nynäshamn och Tyresö Slutrapport Samordningsförbundet

Läs mer

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn

AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Mottagare Lokala Ledningsgruppen i Stenungsund PROJEKTETS NAMN: Stenungsunds Teamet Insatser

Läs mer

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014

Verksamhetsplan och budget för. Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Verksamhetsplan och budget för Samordningsförbundet Härnösand/Timrå 2012-2014 Detaljplan för verksamhetsåret 2012 och en översikt för perioden 2013-2014 Fastställd av Samordningsförbundets styrelse den

Läs mer

Arbetsintegrerande socialföretag och kommunen Får/ bör versus bör/får inte

Arbetsintegrerande socialföretag och kommunen Får/ bör versus bör/får inte Arbetsintegrerande socialföretag och kommunen Får/ bör versus bör/får inte Hedemora 30 januari, 2014 Temagrupp Entreprenörskap och Företagande Ragnar Andersson, analysansvarig Får/ bör möter får/bör- inte!

Läs mer

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost

SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST. Detaljbudget 2015. Samordningsförbundet Göteborg Nordost Samordningsförbundet Göteborg Nordost Detaljbudget 2015 SAMORDNINGSFÖRBUNDET GÖTEBORG NORDOST Följande dokument beskriver det stöd till samordnade insatser som förbundet budgeterar under 2015. Dokumentet

Läs mer

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare

Åtgärder för arbetslösa bidragstagare TJÄNSTEUTLÅTANDE 2008-05-09 Dnr 72/2008-71 Ann Kristin Hasselsten Socialnämnden 2008-05-21 Åtgärder för arbetslösa bidragstagare Sammanfattning Socialnämnden ska utveckla verksamheten för arbetslösa bidragstagare

Läs mer

Deltagare i samverkan

Deltagare i samverkan SAMORDNINGSFÖRBUNDET VÄNERSBORG/MELLERUD Deltagare i samverkan uppföljning med stöd av Excel 27 Förord I detta dokument sammanställs statistik kring deltagare i samverkan. Dokumentet är en bilaga till

Läs mer

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta

Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag FIFH. Arbetsmarknads-, gymnasie och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta Malmö stad Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 1 (2) Datum 2015-07-23 Vår referens Sigrid Saveljeff Chef Sigrid.Saveljeff@malmo.se Tjänsteskrivelse Tjänsteskrivelse AU 20150812 Projekt- och föreningsbidrag

Läs mer

Socialt Bokslut 2012. GF Chansen

Socialt Bokslut 2012. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 0 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203

Underlag utveckling av samverkansinsatser. Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Underlag utveckling av samverkansinsatser Uppdragsgivare Datum jan 2014 Samordningsförbundet BÅDESÅ Korrigering 20141203 Insatsansvarig Koordinator En väg in Vuxenutbildningen Madeleine Hartman Syfte och

Läs mer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer

Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Centrum för lokal utveckling och social ekonomi i Örebro län. Stöd och rådgivning för sociala innovationer Sammanfattning av Förstudie 1 www.orebroll.se Post Box 1613, 701 16 Örebro Besök Eklundavägen

Läs mer

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år

Man 29 år. Kvinna 37 år. Man 39 år Många gånger handlar det om okunskap. Om du väl kommer till en intervju och får visa att du är kapabel, och kan förklara att det idag finns hjälpmedel, tror jag att det många gånger kan överkomma oro och

Läs mer

Arbetsmarknad Fakta i korthet

Arbetsmarknad Fakta i korthet Jag har fullt stöd från min arbetsgivare. Arbetet är kreativt och utmanande. Min arbetssituation är helt skräddarsydd efter mina behov för att jag ska kunna prestera maximalt trots en lång rad handikapp.

Läs mer

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D)

Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet - Matchningsanställningar nya vägar till jobb (A:214 D) Tjänsteutlåtande Arbetsmarknad och vuxenutbildningsförvaltningen Utfärdat 2015-05-26 Anders Ednersson Diarienummer 0394/15 Telefon: 031-3683084 e-post: anders.ednersson@arbvux.goteborg.se Remiss från Arbetsmarknadsdepartementet

Läs mer

Stöd till start av näringsverksamhet

Stöd till start av näringsverksamhet Arbetsförmedlingens faktablad. Arbetssökande. 2014-09. Stöd till start av näringsverksamhet Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att starta en egen verksamhet kan i vissa fall få stöd och

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner

Bakgrund. Fatme Ibrahim vid Yalla Trappans uteservering. Foto: Urszula Striner Bakgrund Det arbetsintegrerande sociala företaget och kvinnokooperativet Yalla Trappan på Rosengård i Malmö har sedan starten 2010 framgångsrikt verkat för att skapa arbetstillfällen för utrikes födda

Läs mer

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum

Statistik januari-december 2013 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Statistik januari-december 203 Samordningsförbundet Göteborg Centrum I bilagan presenteras statistik för aktiviteter finansierade av Samordningsförbundet Göteborg Centrum. Aktiviteterna som vänder sig

Läs mer

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud 1 BIL 2 Avsiktsförklaring för finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet för Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud Förslag till beslut Beredningsgruppen beslutar ställa sig bakom denna promemoria

Läs mer

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013

Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Ungdomsarbetslöshet Samling för social hållbarhet 6/11 2013 Jens Sandahl, Analysavdelningen jens.sandahl@arbetsformedlingen.se Sammanfattning av budskap Ungdomar är ingen homogen grupp Ungdomsarbetslösheten

Läs mer

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17

Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen, Ds 2015:17 Sida: 1 av 7 Dnr. Af-2015/171334 Datum: 2015-06-26 Avsändarens referens: Ds 2015:17 Socialdepartementet Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Avskaffande av den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen,

Läs mer

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping

Supported employment. - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported employment - vägen till arbetsgivarna? Lena Strindlund Sius-konsulent AF Linköping Supported Employment Växte fram i Nordamerika under 70-80-talen Personer med inlärningssvårigheter Alternativ

Läs mer

Projektet Stödstruktur för socialt företagande

Projektet Stödstruktur för socialt företagande PROJEKTBESKRIVNING 10-11-15 Projektet Stödstruktur för socialt företagande 1. Uppdrag Samordningsförbundet Umeå beslutade att bevilja medel till en förstudie som bl.a. syftar till att utreda en projektidé

Läs mer

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser

Socialdemokraterna. Stockholm 2010-09-03. Lex Jörg. Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser Socialdemokraterna Stockholm 2010-09-03 Lex Jörg Slut på slöseriet med mänskliga och ekonomiska resurser 2 (6) Varje dag kommer nya exempel på personer som drabbas på ett helt orimligt sätt av det regelverk

Läs mer

Från Socialbidrag till arbete (SOU 2007:2). Slutbetänkande av utredningen Från Socialbidrag till arbete (S 2005:01)

Från Socialbidrag till arbete (SOU 2007:2). Slutbetänkande av utredningen Från Socialbidrag till arbete (S 2005:01) 2007-05-16 Dnr 013-2007-695 Ert dnr S2007/762/ST Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster 103 33 Stockholm Från Socialbidrag till arbete (SOU 2007:2). Slutbetänkande av utredningen Från Socialbidrag

Läs mer

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009

Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 Finsam Karlskoga/Degerfors Verksamhetsplan & budget 2007-2009 1 Verksamhetsplan & budget Finsam Karlskoga/ Degerfors för Perioden 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom Degerfors och

Läs mer

Kartläggning sociala företag VÄRNAMO

Kartläggning sociala företag VÄRNAMO Kartläggning sociala företag VÄRNAMO 1 Bakgrund till pågående kartläggning Värnamo kommun (2014) Ca 33 000 invånare. Befolkningen ökade med 27 personer i juli månad. Den öppna ungdomsarbetslösheten i Värnamo

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer