Samordning för socialt företagande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordning för socialt företagande"

Transkript

1 Samordning för socialt företagande

2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Introduktion Rapportens upplägg Syfte Bakgrund Arbetsintegrerande sociala företag Beskrivning av arbetsintegrerande sociala företag Coompanion Stockholm Samordningsförbund Arbetsförmedlingen, Kommunerna, Försäkringskassan och Stockholms Läns landsting Problemanalys Arbetslöshet, etableringsersättning, ekonomiskt bistånd och sjukskrivningar Arbetsintegrerande sociala företag som rehabiliterande aktör Stöd för arbetsintegrerande sociala företag Omvärldsanalys Riktlinjer och styrdokument Konsortier Socialt ansvarstagande Samarbete mellan arbetsintegrerande sociala företag Hur startar arbetsintegrerande sociala företag Tidigare projekterfarenheter Resursmodellen Explosion Grenverket Sfinx SPRING Dubbelt så bra K Kommunalt stöd Botkyrka kommun Huddinge kommun Värmdö kommun Salem Nacka Haninge Tyresö Nynäshamn Södertälje Transnationella erfarenheter Metod Metoder och arbetssätt Omfattning Intersektionellt perspektiv (statistik)

3 3 4. Data Arbetsintegrerande sociala företag, antal anställda och sysselsatta Samordningsförbunden, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, näringslivet, landstinget och kommunernas perspektiv Befintliga sociala företag i kommunerna samt tänkbara affärsområden Styrdokument, handlingsplaner och mål Svårigheter och möjligheter som kommunala politiker, tjänstemän och näringsliv upplever Prioriterade målgrupper och områden hos kommunerna, politiker, tjänstemän och samordningsförbunden Nuvarande stöd som respondenterna uppgivit Arbetsintegrerande sociala företagens perspektiv Målgrupper de arbetsintegrerande sociala företagen arbetar med Behov och problem arbetsintegrerande sociala företag upplever Transnationella erfarenheter i projektet Analys Arbetsintegrerande sociala företag som möjlighet Behov och utvecklingsmöjligheter för arbetsintegrerande sociala företag inom respektive kommun, samordningsförbunden och dess medlemmar Öka kunskapsnivån genom anpassade informationsinsatser Aktivt nyttjande av styrdokument och handlingsplaner Upphandling Idéburet offentligt partnerskap Finansieringsmöjligheter Rådgivning och affärsutveckling Samverkan Deltagare hos arbetsintegrerande sociala företag och vägar vidare Exempel på förslag till genomförandeprojekt Sammanfattat förslag av ett kommande genomförandeprojekt Föreslagna insatser i ett kommande genomförandeprojekt Förslag på mål i ett kommande genomförandeprojekt Förslag på målgrupp i ett kommande genomförandeprojekt Förslag på projektägare och medfinansiering i ett kommande genomförandeprojekt Intressentanalys Samverkansanalys Källor Bilaga 1. Statistik Bilaga 2. En deltagares resa vid arbetsträning Bilaga 3. Faktorer för framgångsrik samverkan Bilaga 4. Samarbetsavtal i form av idéburet offentligt partnerskap, IOP, mellan parterna Textilmakarna i Södertörn ekonomisk förening och Farsta stadsdelsförvaltning, Avdelning Socialtjänsten

4 4 Sammanfattning Rapporten Samordning för social företagande är resultatet av en ESF-finansierad förstudie mellan fem Samordningsförbund i Stockholms län och Coompanion Stockholm från februari till november år I rapporten beskrivs hur det arbetsintegrerande sociala företagandet kan stödjas i de nio berörda kommunerna. En gemensam behovs- och problemanalys vilken undersökt de lokala förutsättningarna för kommunerna, samordningsförbunden, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Arbetsförmedlingen för att utveckla det sociala företagandet genomfördes. Som ett resultat har ett förslag till genomförandeprojekt tagits fram som kan möjliggöra för fler människor att nå egen försörjning. Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet. De har som övergripande mål att arbetsintegrera och skapa arbetstillfällen genom arbetsträning och rehabilitering. De har stort fokus på delaktighet och empowerment, återinvesterar vinsterna och är fristående från offentlig sektor. I de medverkande 9 kommunerna finns idag ca 21 sociala företag som är verksamma inom branscherna: bygg, café, catering, lokalvård, snickeri, second hand, gröna näringar, bemanning, montering med flera. Dessa sociala företag anställer sammanlagt 300 personer och sysselsätter 1000 personer. Det främsta problemet som uppfattades från både tjänstemän och politikers sida var kunskapsbrist, både gällande sociala företag i sig men även kring hur de kan arbeta med upphandlingar med sociala kriterier och liknande modeller för att stödja utvecklingen av det sociala företagandet. De sociala företagen upplever även de en kunskapsbrist hos tjänstemännen och politikerna, inte minst när de eftersöker finansieringslösningar och affärsutvecklingsmodeller. Något som tyder på goda förutsättningar för ett genomförandeprojekt är det faktum att 99 % av representanterna för samordningsförbunden, kommunerna, landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, de arbetsintegrerande sociala företagen och näringslivet som deltagit anser att det sociala företagandet behöver utvecklas. Förstudien har uppmärksammat att det finns lokala skillnader hos förstudiens partners som behöver jämnas ut innan ett gemensamt projekt kan tas an. Förstudien föreslår därför att ett fortsatt strategiskt arbete sker inom partnerskapet med ambitionen att göra en gemensam ansökan till ESF vid ansökningsomgången 1:a kvartalet år Genomförandeprojektet bör bygga vidare på tidigare erfarenheter inom socialfonden och lokalt genomförda projekt. Förstudien föreslår ett genomförandeprojekt med mål att minska utanförskap och arbetslöshet genom arbetsrehabilitering och arbetsträning på sociala företag. Detta ska resultera i att fler individer ökar sin upplevda hälsa, kommer i egen försörjning och går vidare till studier eller praktik. Parallellt ska projektet öka kunskapen om det arbetsintegrerande sociala företagandet och samverkan mellan myndigheter, näringsliv och de sociala företagen. Projektet ska också bidra till att skapa förutsättningar för en ökning av antalet sociala företag. Vidare ska projektet skapa nätverk mellan de sociala företagen, kompetensutveckla handledare, verksamhetsledare samt deltagare i de sociala företagen. 4

5 5 1. Introduktion För att skapa ett inkluderande samhälle och en välmående befolkning finns det behov av hållbar stadsdelsutveckling och en arbetsmarknad där alla får plats. En sysselsättning är ofta navet i en individs liv och avgörande för dess välmående och utveckling. Dessvärre är arbetslösheten i stora delar av Stockholms län historiskt sett hög, detta trots att regionen kan sägas vara en motor för landets ekonomiska utveckling. Ända sedan industrialismen har antalet arbeten utan krav på utbildning eller erfarenhet minskat i Sverige. I samband med produktivitetsökningar på grund av digitalisering, outsourcing med mera har antalet okvalificerade arbetstillfällen minskat kraftigt. En stor del av Stockholms arbetskraft är förvisso högutbildad och kan konkurrera om de kvalificerade jobben men det finns samtidigt grupper av människor som står utanför den delen av både samhället och arbetsmarknaden. Individer som många gånger kan ha varit sjukskrivna eller arbetslösa en längre tid, som inte fått eller har de möjligheter vilka andra gynnats med. Hit räknas bland annat personer som är unga, utrikesfödda, har låg utbildnings nivå, har bristande arbetslivserfarenhet, är språksvaga, har lämnat Kriminalvården, är eller har varit långtidssjukskrivna samt personer som är psykiskt och/eller fysiskt funktionsnedsatta. För dessa personer finns behov av ett utökat stöd. Individerna har ofta behov av arbetsplatser som kan erbjuda tydligt avgränsade arbetsuppgifter, tillgång till handledarstöd, fasta rutiner och uppföljning för att möjliggöra en återgång till arbetsmarknaden eller för anställning på ett anpassat arbete. För dessa personer är arbetsmarknaden idag väldigt smal. För att vidga och finna nya vägar till arbetsmarknaden, bidra till en hållbar stadsutveckling och möjliggöra ett samordnat stöd till rehabilitering för dessa individer har flera offentliga parter gått samman och bildat samordningsförbund. Samordningsförbundens uppdrag är att finansiellt samverka kring förebyggande och rehabiliterande insatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och kommuner. Finansiella samordningsförbund i Sverige har med tiden börjat intressera sig allt mer för att stödja utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag. Arbetsintegrerande sociala företag arbetar med att skapa delaktighet, arbetsintegrera och rehabilitera personer som står långt från arbetsmarknaden. Med delaktighet och ansvarstagande i företaget ökar också individens delaktighet i samhället. De arbetsintegrerande sociala företagen drivs med huvudändamålet att skapa arbete för dessa målgrupper, med företagandet som verktyg. De arbetsintegrerande sociala företagen har just som syfte att vidga arbetsmarknaden, skapa en hållbar stadsdel och på det sättet skapa jobb, utveckling samt sysselsättning för personer som idag står utanför arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag har visat sig vara en bra plattform då de skapar arbetsplatser som fungerar utifrån varje individs förmåga. Behoven av fler arbetsintegrerande sociala företag är stora men kan med den nuvarande tillväxttakten inte svara emot det behov som finns. För att på allvar kunna bidra till att minska arbetslösheten, främja den lokala och regionala ekonomiska tillväxten så måste de bli fler, starkare, växande, mer expansiva och utveckla en större samverkan utifrån sina egna förutsättningar. Nu finns en vilja hos flera kommuner, samordningsförbund och myndigheter att på ett helt nytt sätt skala upp och utveckla 5

6 6 detta stöd på ett sätt som skulle kunna göra stor skillnad vad gäller skapande av ny sysselsättning och anställningar i de arbetsintegrerande sociala företagen. Förstudien är resultatet av en samverkan mellan Samordningsförbund i Stockholms län 1. Studien har skapat förutsättningarna till att driva ett gemensamt genomförandeprojekt för personer inom målgruppen. Genom utvecklad samverkan och samordning mellan samordningsförbunden, kommunerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget, det privata näringslivet, civilsamhället och de befintliga sociala företagen försöker vi i denna rapport att ta ett helhetsgrepp för personer inom målgruppen. Rapporten beskriver de behov som de sociala företagen, liksom individerna som verkar inom dem samt de ovan nämnda myndigheterna, har och påvisar möjligheterna för framtida utveckling. 1.1 Rapportens upplägg Begreppen och de parter som behandlas i förstudien presenteras i bakgrunden som sedan övergår till en fördjupad problemanalys. I problemanalysen beskrivs individernas, de arbetsintegrerande sociala företagens och de inbegripna myndigheternas behov och förutsättningar. Vidare presenteras en omvärldsanalys vilken inbegriper tidigare forskning och projekt som bedrivits på ämnet vartefter metoden för själva studien presenteras tillsammans med avgränsning. Därefter diskuteras en avgränsning, omvärldsanalys, intressent- och samverkanskartläggning för ett eventuellt framtida projekt. Avslutningsvis presenteras hur en eventuell medfinansiering skulle kunna se ut samt hur ett projekt skulle kunna utvärderas och implementeras. Genomgående i rapporten hänvisas till aktuell forskning på området. Aktuell statistik kring kön och kommuner finns också presenterad under målgruppsanalys 1.2 Syfte Förstudien har haft som syfte att utreda och ta fram en plan för att utveckla det sociala företagandet i nio kommuner tillhörande fem samordningsförbund i Stockholm. Förstudien har undersökt och tagit fram en gemensam behovs- och problemanalys för att undersöka de lokala förutsättningarna för utvecklandet av socialt företagande. Förstudiens mål är att: Identifiera behov och utvecklingsmöjligheter för det sociala företagandet inom respektive kommun, Samordningsförbunden och dess medlemmar. Definiera gemensamma mål inför ett kommande genomförandeprojekt. Definiera möjliga samverkansparter. Utse projektägare inför kommande genomförandeprojekt Identifiera prioriterade målgrupper och särskilt utsatta områden. 1 Samordningsförbunden Nacka, Värmdö, Huddinge-Botkyrka-Salem, Östra Södertörn och Södertälje. 6

7 7 2. Bakgrund I bakgrunden presenteras begreppet arbetsintegrerande sociala företag och samordningsförbund samt problemformuleringen, syftet och en omvärldsanalys som påvisar tidigare studiers resultat. 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag Arbetsintegrerande sociala företag är företag som möjliggör för personer vilka står långt från arbetsmarknaden att få ett arbete. Huvudändamålet är att stötta människor på vägen mot arbete och egen försörjning, helt eller delvis. Detta genom att möjliggöra delaktighet, egenmakt och välbefinnande för deltagarna. Arbetsintegrerande sociala företag har en dubbel affärsidé vilket innebär att de både säljer arbetsrehabilitering till offentlig sektor och varor och tjänster på den öppna marknaden. Deltagarna i arbetsintegrerande sociala företag står långt från arbetsmarknaden, till exempel på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, språksvaghet, missbruk, kriminalitet eller inlärningssvårigheter. Arbetsintegrerande sociala företag tar genom upphandling emot deltagare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården eller kommunen. De personer som kommer till ett arbetsintegrerande sociala företag genom insatser från det offentliga kan sedan göra karriär inom företaget och få en anställning 2 där eller hitta arbete på en annan arbetsplats (Berghamre et al, 2012) Beskrivning av arbetsintegrerande sociala företag Det finns i dagsläget inget regelverk eller förordning som beskriver eller fastställer vad ett arbetsintegrerande socialt företag är. Dock beslutade regeringen i sin Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag, 2010, att ge en beskrivning av arbetsintegrerande sociala företag. Arbetsintegrerande företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster): med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamhet som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet (Regeringen, 2010) Den nuvarande definitionen av arbetsintegrerande sociala företag ger utrymme för tolkning av vilka företag som verkligen är arbetsintegrerande sociala företag. Tillväxtverket har därför valt att upprätta en lista över de arbetsintegrerande sociala företag som anses ingå i denna definition för att bättre kunna bevaka utvecklingen av 2 Ofta sker de initiala anställningarna i arbetsintegrerande sociala företag via olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som till exempel anställning med lönebidrag. 7

8 8 dessa (Tillväxtverket, 2011). I dagsläget finns det cirka 310 registrerade arbetsintegrerande sociala företag på Tillväxtverkets lista. Många arbetsintegrerande sociala företag är sociala arbetskooperativ där de anställda även har möjlighet att bli medlemmar och därmed delägare i företaget. Men ett arbetsintegrerande socialt företag kan vara organiserat som ekonomisk förening, aktiebolag, stiftelse eller ideell förening. Den formella associationsformen spelar ingen roll för definitionen (Levander, 2011) Coompanion Stockholm Coompanion Stockholm 3 startade år 1987 och är en ideell förening med ca 140 st kooperativa-, medarbetarägda- och sociala företag som medlemmar. Coompanion Stockholm arbetar med regional utveckling, att stödja den sociala ekonomin och att tillhandahålla kostnadsfri rådgivning till de som vill starta kooperativa och liknande företag. Coompanion Stockholm har som uppdrag av Tillväxtverket och Stockholms stad att stärka det kooperativa företagandet och den sociala ekonomin i länet. Som en del av detta arbetar stödjer Coompanion Stockholm arbetsintegrerande sociala företag genom rådgivning samt via uppdrag från t.ex. Arbetsförmedling, Samordningförbund, kommuner samt genom bl.a. ESF- och Arvsfondsprojekt Samordningsförbund Samordningsförbund är en fristående organisation som ägs av fyra myndigheter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landsting och kommun/er. Samordningsförbundens uppdrag utgår från SFS 2003:1210; lag om finansiell samordning som beskriver hur kommuner, landsting, Arbetsförmedling och Försäkringskassa kan samverka kring personer med samordnade rehabiliteringsbehov. Den finansiella samordningen mellan olika huvudmän inom rehabiliteringsområdet ska underlätta en effektiv resursanvändning och har två övergripande uppdrag: 1) Metodutveckling och strukturpåverkan inom myndigheterna i syfte att öka samverkanseffekterna mellan de fyra myndigheterna, men också inom myndigheterna minska effekten av stuprörsorganisation. 2) Finansiera och stödja operativ samverkan mellan parterna i syfte att individer med samordnade rehabiliteringsbehov ska kunna förbättra sin hälsa och sin förmåga till förvärvsarbete och/eller studier. Samordningsförbunden leds av en partsammansatt styrelse av tjänstemän och politiker vilken förvaltar en budget med medel från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region eller landsting/region och kommun. Samtliga parter ska i styrelsen vara representerade. Samordningsförbunden organiseras på frivillig basis. Idag finns det 84 samordningsförbund. 230 kommuner samverkar med landsting eller region, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genom denna samverkansform (Sveriges kommuner och landsting, ) Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn bildades den 1 april 2010 med kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Samordningsförbundet Haninge utgjorde grunden för det nya förbundet. 3 Läs mer på 8

9 9 Sedan 2009 har Samordningsförbundet varit projektägare för tre Socialfondsprojekt, Grenverket Södertörn, Grenverket Tyresö och Nynäshamn samt Resursmodellen Södertörn. Samordningsförbundet Östra Södertörn inledde den 1 juni 2011 en satsning på arbetsintegrerande sociala företagande som bidragit till en mycket positiv utveckling. Satsningen startades tillsammans med Haninge kommun som sedan tidigare hade en policy för arbetsintegrerande sociala företagande. Som ett första steg i satsningen anställdes en verksamhetsutvecklare för arbetsintegrerande sociala företag. Rollen som verksamhetsutvecklare har gått ut på att försöka fånga upp de idéer till sociala företag som haft utvecklingspotential, sammanföra aktörer och ta till vara eldsjälar. Som nästa steg i satsningen bjöd förbundet befintliga och potentiella sociala företag att ingå som partners i ESF-projektet Resursmodellen Södertörn. Detta var starten till utvecklingen som sticker ut i Sverige och skälet till att det finns många starka sociala företag i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Den strategiska satsningen med delfinansiering från Europeiska Socialfonden har gjort att det sociala företagandet i området tredubblats under tre år. På de nio sociala företag som hittills etablerats finns drygt 240 verksamma inom arbetsträning, praktik, sysselsättning eller daglig verksamhet. Av dessa har 65 personer anställning Samordningsförbundet Nacka (Välfärd i Nacka) Välfärd i Nacka 4 grundades 2009 och arbetar med målgrupperna Psykisk ohälsa och sjukfrånvaro Ungdomar utan utbildning Personer med funktionsnedsättning Långtidsarbetslösa Utrikes födda Kvinnor Välfärd i Nacka har begränsad erfarenhet av att arbeta med sociala företag. Det finns ett intresse från förbundets intressenter att verka för att det skapas fler platser för arbetsträning, exempelvis inom sociala företag Samordningsförbundet Värmdö (Värmsam) Samordningsförbundet i Värmdö 5 bildades i april Målgrupperna just nu är unga vuxna som varken arbetar eller studerar i kombination med något av följande: funktionsnedsättning, ofullständiga gymnasiebetyg, aktivitetsersättning, behov av stöd och vägledning samt träning i sociala färdigheter. Vuxna med funktionsnedsättning som behöver samordnat stöd för att komma i arbete eller studier samt personer i behov av förrehabilitering. I Värmdö kommun finns i nuläget inga arbetsintegrerande sociala företag, däremot ett antal kommunala sociala verksamheter som kan, med rätt stöd, knoppa av från kommunen och starta upp fristående arbetsintegrerande sociala företag. För att möjliggöra det scenariot krävs olika former av insatser på olika organisatoriska nivåer. 4 Läs mer på 5 Läs mer på 9

10 Samordningsförbundet Södertälje (Sfris) Samordningsförbundet i Södertälje 6 bildades den 30 november Det ägs och finansieras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Södertälje kommun. I verksamhetsplanerna för 2013 och -14 har förbundets styrelse slagit fast att förbundet ska främja och stödja utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag. Förbundets processtödjare har sedan mars 2013 haft uppdraget att arbeta med denna fråga på del av sin arbetstid. I detta har bl.a. ingått att inventera befintliga arbetsintegrerande sociala företag för att hämta in erfarenheter samt att delta i nätverk, både regionalt och nationellt. Förbundet har även, i samarbete med utomstående konsulter (bl.a. Coompanion) anordnat utbildningar till beslutsfattare. Konsultationer/utbildningar till befintliga arbetsintegrerande sociala företag och idébärare, som är intresserade av att starta arbetsintegrerande sociala företag i olika former, har erbjudits. Frukostmöten med information om arbetsintegrerande sociala företag har arrangerats och samlat många intresserade deltagare. I juni 2013 anordnade förbundet i samverkan med Coompanion en workshop på temat arbetsintegrerande sociala företag. Ett nätverk med befintliga arbetsintegrerande sociala företag har startats i syfte att dela erfarenheter och knyta kontakter Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem 7 startade sin verksamhet den 1 januari Sedan tidigare har det funnits samordningsförbund i Botkyrka (sedan år 2006) respektive Huddinge (sedan år 2007). Medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem. Förbundet finansierar både insatser i projektform och som mer långsiktig integrerad samverkan. Under 2013 deltog ca individer i kortare samverkansinsatser och 500 personer fick ett fördjupat individuellt stöd. En viktig del i arbetet är att stärka samverkan mellan olika aktörer, vilket ger resultat för individen och bidrar till samhällets sociala hållbarhet. Prioriterade målgrupper är unga vuxna, föräldrar med försörjningsansvar för minderåriga barn samt personer med psykisk ohälsa. Samordningsförbundet finansierar idag flera insatser som rustar och förbereder individen för inträde på arbetsmarknaden, knappt hälften av de män och kvinnor som deltar i dessa insatser påbörjar ett arbete eller studier vid avslut. Ytterligare ca 20 % är redo att ta ett arbete, men lyckas inte få in en fot på arbetsmarknaden. För dessa individer behövs nya vägar till arbetsmarknaden, där sociala företag kan vara en möjlighet att bli självförsörjande. För närvarande finansierar dock inte samordningsförbundet några insatser som har till syfte att utveckla arbetsintegrerande sociala företag. Dock har förbundet en kontinuerlig dialog med kommunerna i frågan. 6 Läs mer på 7 Läs mer på 10

11 Arbetsförmedlingen, Kommunerna, Försäkringskassan och Stockholms Läns landsting Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och andra myndigheter samverkar och samarbetar på flera sätt för att underlätta för människor att ta tillvara och utveckla sin arbetsförmåga. Detta sker till exempel genom: samordningsförbunden, fördjupat samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, hemsidan 8, Socialfondsprojekt med mera. I denna sektion beskrivs dessa parters uppdrag i relation till arbetsintegrerande sociala företag Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens uppdrag handlar i grunden om att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad både för arbetssökande och för arbetsgivare. En viktig uppgift är att rusta de individer som står lite längre från arbetsmarknaden. På så sätt kan det bidra till att förhindra utslagning och öka sysselsättningen på lång sikt. En framgångsfaktor och möjliggörande insats från Arbetsförmedlingen var insatsen RESA (rehabilitering, sysselsättning och arbete) för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning. Mellan år 2012 och 2013 upphandlade Arbetsförmedlingen på uppdrag av regeringen 750 sysselsättningsplatser hos arbetsintegrerande sociala företag inom RESA. Den 9 september 2014 beslutade generaldirektören för Arbetsförmedlingen att anta Arbetsförmedlingens plan för arbetsintegrerande sociala företag vilken innebär att: Fler personer i de s.k. utsatta grupperna bör kunna omfattas av vad arbetsintegrerande sociala företag kan erbjuda i samarbete med Arbetsförmedlingen. Det gäller både i rollen som arbetsgivare och som anordnare av arbetsmarknadspolitiska program. Arbetsförmedlingen lade även fram ett förslag till 8-punktsprogram innehållande både utbildning och informationsinsatser, upphandlingar och förlängda ersättningsperioder. (Di.nr: Af-2014/439613) Försäkringskassan När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan uppdraget att samordna resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att komma tillbaka till arbetslivet. I ett arbetsintegrerande socialt företag kan personer med olika bakgrund få rehabilitering och sysselsättning: personer som har beviljats sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning med eller utan anställning, personer med funktionsnedsättningar, kort sagt alla som av Försäkringskassan bedöms kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Placeringen av deltagare i sociala företag som en del av rehabilitering/sysselsättning sker dock alltid i samarbete med Arbetsförmedlingen (Försäkringskassan har inte själva möjligheten att upphandla rehabiliteringstjänster). Försäkringskassans roll vad 8 Försäkringskassan, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen i samarbete med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Sociala Arbetskooperativens Intresseorganisation (SKOOPI) tagit fram hemsidan för att myndigheter lättare ska kunna få tillgång till den informationen som behövs för att bättre kunna samarbeta med arbetsintegrerande sociala företag. 11

12 12 gäller enskilda individers försörjning under en rehabilitering/arbetsträning är dock mycket viktig. Försäkringskassan har inga policys kring sociala företag Kommunerna I Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) står det att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver". Kommunens ansvar regleras i Socialtjänstlagen 9 och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Grundsynen i SoL, stämmer väl överens med det som präglar de arbetsintegrerande sociala företagen. Sociala företag uppmärksammas alltmer som en resurs för jobb, välfärd och demokrati. Det är inte bara den enskilda människan som har mycket att vinna på att skapa sig ett arbete. Ur kommunernas synvinkel är det en stor vinst om människor erbjuds en plattform för arbete istället för att individen under en kortare, eller längre tid behöver ekonomiskt bistånd. Samtidigt stimulerar kommunerna näringslivstillväxt där möjliggörandet för arbetsintegrerande sociala företag kan innebära minskade kostnader och ökade skatteintäkter. Därför är kommuner ofta med och stödjer arbetsintegrerande sociala företag på olika sätt, bland annat genom upphandling, samarbetsavtal, idéburet offentligt partnerskap, arbetsledning, upplåtande av lokaler och tecknande av avtal i LSS och SoL etc Landstinget Stockholms läns landsting (SLL) ska verka för en god hälsa i hela befolkningen. Det övergripande målet är en god och jämlik hälsa för alla i länet. SLL lyfter fram flera hälsorelaterade åtgärder där landstinget ska verka; goda livsvillkor där ojämlikhet i hälsa ska minska, goda arbetsförhållanden vilket syftar till att den arbetsrelaterade hälsan ska förbättras, hälsosamma levnadsvanor där förutsättningarna för goda levnadsvanor ska förbättras. Vidare ska ohälsa på grund av livsstil minskas liksom den psykiska ohälsan. Deltagarna hos arbetsintegrerande sociala företag lider ofta av fysisk eller psykisk ohälsa och en avgörande del i deras rehabilitering utgörs av hälsofrämjande åtgärder. 9 Av 1 kap. 1 SoL framgår att socialtjänsten bland annat ska inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna resurser och främja människors aktiva deltagande i samhället. Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Kommunernas insatser ska grundas på att frigöra människors egna resurser och att främja deras aktiva deltagande i samhällslivet och kommunerna har, med vissa få undantag, "det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver". 12

Om Stödstrukturer. för socialt företagande

Om Stödstrukturer. för socialt företagande Om Stödstrukturer för socialt företagande Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt företagande Om

Läs mer

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa

Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Nio områden där politiker och tjänstemän kan göra skillnad för långtidsarbetslösa Företagande som verktyg mot arbetslöshet, med fokus på arbetsintegrerande sociala företag Rapport 0130 En rapport från

Läs mer

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag

Dnr 012-2007-4248. Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Programförslag för fler och växande sociala företag Programförslag för fler och växande sociala företag Dnr 012-2007-4248 Har du frågor om denna publikation, kontakta: Eva Johansson

Läs mer

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag

Kartläggning av. finaniseringsmöjligheter för sociala företag Kartläggning av finaniseringsmöjligheter för sociala företag Inom ramen för Östgötamodellen för start, stimulans och tillväxt av sociala företag/ arbetskooperativ finns ytterligare tre skrifter: Om socialt

Läs mer

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag?

Att stödja utan att styra. Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Hur kan kommunerna göra för att stödja arbetsintegrerande sociala företag? Att stödja utan att styra Bo Blideman Tillväxtverket Upplaga: 300 ex, därefter tryck vid behov Produktion:

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin

Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Arbete för alla? Om en av vår tids största utmaningar och möjligheterna att skapa arbetstillfällen genom den sociala ekonomin Kartläggning av den sociala ekonomin i Östergötland Sven-Inge Arnell September

Läs mer

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter

UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter UTVECKLING AV ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I HALLAND I. Utgångspunkter 1. Arbetsintegrerande socialt företagande Definition Definitionen som Tillväxtverket använder och som Regeringen har fastslagit

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Samverkan genom samordningsförbund kring unga med aktivitetsersättning Återrapportering enligt regleringsbreven för 2011 Sida: 2 av 30 Sida: 3

Läs mer

Samhälleliga mål med upphandling som medel

Samhälleliga mål med upphandling som medel Samhälleliga mål med upphandling som medel En rapport från temagruppen Entreprenörskap och företagande Förord Offentliga verksamheter, myndigheter och kommuner, upphandlar varje år varor och tjänster

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag

Bilaga 1: Kartläggning sociala företag 1 av 55 Bilaga 1: Kartläggning sociala företag Louise Holm Medborgarförvaltningen Värnamo kommun 2014 2 av 55 Abstrakt De sociala företagens huvudsyfte är att underlätta inträde på arbetsmarknaden för

Läs mer

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4

Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 1(23) Sammanfattning... 2 Förprojekteringens resultat... 4 Resultatet av problem- och behovsanalysen med ett tydligt fokus på förstudiens tema och målgrupp (del 1)... 4 Målgrupper... 4 Näringsliv och arbetsmarknad...

Läs mer

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin

Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin Om möjligheter för unga arbetslösa genom företag inom den sociala ekonomin En rapport som beskriver dagens möjligheter för unga arbetslösa att etablera sig i arbetslivet via arbetsintegrerande sociala

Läs mer

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då?

När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? När de arbetssökande inte matchar arbetsmarknaden - Vad gör kommunerna då? Krysmyntha Sjödin och Sven Trygged FoU-Nordväst Besöksadress Internet c/o Sollentuna kommun Oppegårdsstråket 12 www.fou-nordvast.com

Läs mer

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga

INSATS MED KVALITET. kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga INSATS MED KVALITET kvalitetssäkring av insatser som erbjuds unga 1 (20) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Ungas etablering... 4 3 Stöd till

Läs mer

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande.

Att lära av mirakel. Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi om arbetsintegrerande socialt företagande. Att lära av mirakel Att vända arbetslöshet till hållbart företagande. En antologi

Läs mer

SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen?

SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen? SROI-analys: Vilka effekter har uppstått av insatserna för kvinnorna i Bönorna i Handen? SROI-analys och rapport framtagen av: Karina Johansson, Ekonomiska föreningen Tanke och Handling Britt Lindmark,

Läs mer

Gröna jobb i sociala företag Förutsättningar i Tranås kommun

Gröna jobb i sociala företag Förutsättningar i Tranås kommun 2015 Gröna jobb i sociala företag Förutsättningar i Tranås kommun Förstudierapport 2014-07-15 Uppdaterad 2015-02-16 Författare: Clara Edenstrand Sammanfattning I denna rapport sammanfattas resultatet

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I

två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN ARBETSLIVET TEMAGRUPPEN UNGA I TEMAGRUPPEN UNGA I ARBETSLIVET Skrifter från Temagruppen Unga i arbetslivet 2013:1 två tomma händer ENTREPRENÖRSKAP INOM ARBETSMARKNADSPROJEKT MED STÖD FRÅN EUROPEISKA SOCIALFONDEN 1 EUROPEISKA UNIONEN

Läs mer

Mellan fastställda principer och individuella behov

Mellan fastställda principer och individuella behov FoU-Södertörns skriftserie nr 67/08 Mellan fastställda principer och individuella behov Erfarenheter av samverkan kring arbetslivsinriktad rehabilitering Författare: Åsa Bringlöv Mellan fastställda principer

Läs mer

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING

UNGA IN SLUTUTVÄRDERING Avsedd för Arbetsförmedlingen Dokumenttyp Slutrapport Datum Juni 2014 UNGA IN SLUTUTVÄRDERING INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sammanfattning 2 1. Inledning 3 1.1 Slututvärderingens syfte och genomförande 3 1.1.1

Läs mer

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning

Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Region Skånes strategiska arbete med integrations- och mångfaldsfrågor: Aktörskartläggning Jonas Hugosson, Erik Åstedt, Peter Kempinsky Kontigo AB, 2012-08-20 Innehåll Innehåll... 2 1 Inledning... 4 1.1

Läs mer

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande.

S O C I A L A F R E A G S. Oacceptabelt! Tillgänglighet för alla 21-22 NOVEMBER. Regeringen om socialt företagande. S O C I A L A F Ö R E T A G S K u l t u r h u s et l S to c k h o m Regeringen om socialt företagande AUKTION på mässan 3 porträtt: Le Mat KOS Tjuvgods.se Ewa Harringer Oacceptabelt! Tillgänglighet för

Läs mer

Ledarskap, företagandets pedagogik och validering

Ledarskap, företagandets pedagogik och validering Ledarskap, företagandets pedagogik och validering Tre studier av projekt kring företagande och entreprenörskap i den Europeiska socialfonden Rapport 0137 En rapport från Temagrupp Entreprenörskap och Företagande

Läs mer

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL

KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL KOOPERATIV SOM ALTERNATIV TILL SAMHALL 1 Kooperativ som alternativ till Samhall...3 Inledning...3 Framtidens samhälle... 4 Viktiga behov för individ och samhälle... 5 Kooperativ organisering...6 Kooperativa

Läs mer

Arvika/Eda Samordningsförbund

Arvika/Eda Samordningsförbund Arvika/Eda Samordningsförbund - en kvalitativ utvärdering av fyrpartssamverkan och dess projektverksamheter Therese Karlsson FoU-rapport 2012:1 Rättelse Korrigering 1. Sid 32, under stycket Arvika. Andra

Läs mer

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag

2. Tillväxtverkets arbete med social innovation och sociala företag Sociala Ekonomins Råd i Västra Götaland (SER) Sammanträde Plats: Norra Hamngatan 14, Göteborg 2013-04-26 kl 9:30-15:00 NÄRVARANDE Ledamöter: Ulrika Frick, VGR ordförande Per Pellby, VGR Lars Jusonius,

Läs mer