Samordning för socialt företagande

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samordning för socialt företagande"

Transkript

1 Samordning för socialt företagande

2 2 Innehållsförteckning Sammanfattning Introduktion Rapportens upplägg Syfte Bakgrund Arbetsintegrerande sociala företag Beskrivning av arbetsintegrerande sociala företag Coompanion Stockholm Samordningsförbund Arbetsförmedlingen, Kommunerna, Försäkringskassan och Stockholms Läns landsting Problemanalys Arbetslöshet, etableringsersättning, ekonomiskt bistånd och sjukskrivningar Arbetsintegrerande sociala företag som rehabiliterande aktör Stöd för arbetsintegrerande sociala företag Omvärldsanalys Riktlinjer och styrdokument Konsortier Socialt ansvarstagande Samarbete mellan arbetsintegrerande sociala företag Hur startar arbetsintegrerande sociala företag Tidigare projekterfarenheter Resursmodellen Explosion Grenverket Sfinx SPRING Dubbelt så bra K Kommunalt stöd Botkyrka kommun Huddinge kommun Värmdö kommun Salem Nacka Haninge Tyresö Nynäshamn Södertälje Transnationella erfarenheter Metod Metoder och arbetssätt Omfattning Intersektionellt perspektiv (statistik)

3 3 4. Data Arbetsintegrerande sociala företag, antal anställda och sysselsatta Samordningsförbunden, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, näringslivet, landstinget och kommunernas perspektiv Befintliga sociala företag i kommunerna samt tänkbara affärsområden Styrdokument, handlingsplaner och mål Svårigheter och möjligheter som kommunala politiker, tjänstemän och näringsliv upplever Prioriterade målgrupper och områden hos kommunerna, politiker, tjänstemän och samordningsförbunden Nuvarande stöd som respondenterna uppgivit Arbetsintegrerande sociala företagens perspektiv Målgrupper de arbetsintegrerande sociala företagen arbetar med Behov och problem arbetsintegrerande sociala företag upplever Transnationella erfarenheter i projektet Analys Arbetsintegrerande sociala företag som möjlighet Behov och utvecklingsmöjligheter för arbetsintegrerande sociala företag inom respektive kommun, samordningsförbunden och dess medlemmar Öka kunskapsnivån genom anpassade informationsinsatser Aktivt nyttjande av styrdokument och handlingsplaner Upphandling Idéburet offentligt partnerskap Finansieringsmöjligheter Rådgivning och affärsutveckling Samverkan Deltagare hos arbetsintegrerande sociala företag och vägar vidare Exempel på förslag till genomförandeprojekt Sammanfattat förslag av ett kommande genomförandeprojekt Föreslagna insatser i ett kommande genomförandeprojekt Förslag på mål i ett kommande genomförandeprojekt Förslag på målgrupp i ett kommande genomförandeprojekt Förslag på projektägare och medfinansiering i ett kommande genomförandeprojekt Intressentanalys Samverkansanalys Källor Bilaga 1. Statistik Bilaga 2. En deltagares resa vid arbetsträning Bilaga 3. Faktorer för framgångsrik samverkan Bilaga 4. Samarbetsavtal i form av idéburet offentligt partnerskap, IOP, mellan parterna Textilmakarna i Södertörn ekonomisk förening och Farsta stadsdelsförvaltning, Avdelning Socialtjänsten

4 4 Sammanfattning Rapporten Samordning för social företagande är resultatet av en ESF-finansierad förstudie mellan fem Samordningsförbund i Stockholms län och Coompanion Stockholm från februari till november år I rapporten beskrivs hur det arbetsintegrerande sociala företagandet kan stödjas i de nio berörda kommunerna. En gemensam behovs- och problemanalys vilken undersökt de lokala förutsättningarna för kommunerna, samordningsförbunden, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Arbetsförmedlingen för att utveckla det sociala företagandet genomfördes. Som ett resultat har ett förslag till genomförandeprojekt tagits fram som kan möjliggöra för fler människor att nå egen försörjning. Arbetsintegrerande sociala företag är företag som driver näringsverksamhet. De har som övergripande mål att arbetsintegrera och skapa arbetstillfällen genom arbetsträning och rehabilitering. De har stort fokus på delaktighet och empowerment, återinvesterar vinsterna och är fristående från offentlig sektor. I de medverkande 9 kommunerna finns idag ca 21 sociala företag som är verksamma inom branscherna: bygg, café, catering, lokalvård, snickeri, second hand, gröna näringar, bemanning, montering med flera. Dessa sociala företag anställer sammanlagt 300 personer och sysselsätter 1000 personer. Det främsta problemet som uppfattades från både tjänstemän och politikers sida var kunskapsbrist, både gällande sociala företag i sig men även kring hur de kan arbeta med upphandlingar med sociala kriterier och liknande modeller för att stödja utvecklingen av det sociala företagandet. De sociala företagen upplever även de en kunskapsbrist hos tjänstemännen och politikerna, inte minst när de eftersöker finansieringslösningar och affärsutvecklingsmodeller. Något som tyder på goda förutsättningar för ett genomförandeprojekt är det faktum att 99 % av representanterna för samordningsförbunden, kommunerna, landstinget, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, de arbetsintegrerande sociala företagen och näringslivet som deltagit anser att det sociala företagandet behöver utvecklas. Förstudien har uppmärksammat att det finns lokala skillnader hos förstudiens partners som behöver jämnas ut innan ett gemensamt projekt kan tas an. Förstudien föreslår därför att ett fortsatt strategiskt arbete sker inom partnerskapet med ambitionen att göra en gemensam ansökan till ESF vid ansökningsomgången 1:a kvartalet år Genomförandeprojektet bör bygga vidare på tidigare erfarenheter inom socialfonden och lokalt genomförda projekt. Förstudien föreslår ett genomförandeprojekt med mål att minska utanförskap och arbetslöshet genom arbetsrehabilitering och arbetsträning på sociala företag. Detta ska resultera i att fler individer ökar sin upplevda hälsa, kommer i egen försörjning och går vidare till studier eller praktik. Parallellt ska projektet öka kunskapen om det arbetsintegrerande sociala företagandet och samverkan mellan myndigheter, näringsliv och de sociala företagen. Projektet ska också bidra till att skapa förutsättningar för en ökning av antalet sociala företag. Vidare ska projektet skapa nätverk mellan de sociala företagen, kompetensutveckla handledare, verksamhetsledare samt deltagare i de sociala företagen. 4

5 5 1. Introduktion För att skapa ett inkluderande samhälle och en välmående befolkning finns det behov av hållbar stadsdelsutveckling och en arbetsmarknad där alla får plats. En sysselsättning är ofta navet i en individs liv och avgörande för dess välmående och utveckling. Dessvärre är arbetslösheten i stora delar av Stockholms län historiskt sett hög, detta trots att regionen kan sägas vara en motor för landets ekonomiska utveckling. Ända sedan industrialismen har antalet arbeten utan krav på utbildning eller erfarenhet minskat i Sverige. I samband med produktivitetsökningar på grund av digitalisering, outsourcing med mera har antalet okvalificerade arbetstillfällen minskat kraftigt. En stor del av Stockholms arbetskraft är förvisso högutbildad och kan konkurrera om de kvalificerade jobben men det finns samtidigt grupper av människor som står utanför den delen av både samhället och arbetsmarknaden. Individer som många gånger kan ha varit sjukskrivna eller arbetslösa en längre tid, som inte fått eller har de möjligheter vilka andra gynnats med. Hit räknas bland annat personer som är unga, utrikesfödda, har låg utbildnings nivå, har bristande arbetslivserfarenhet, är språksvaga, har lämnat Kriminalvården, är eller har varit långtidssjukskrivna samt personer som är psykiskt och/eller fysiskt funktionsnedsatta. För dessa personer finns behov av ett utökat stöd. Individerna har ofta behov av arbetsplatser som kan erbjuda tydligt avgränsade arbetsuppgifter, tillgång till handledarstöd, fasta rutiner och uppföljning för att möjliggöra en återgång till arbetsmarknaden eller för anställning på ett anpassat arbete. För dessa personer är arbetsmarknaden idag väldigt smal. För att vidga och finna nya vägar till arbetsmarknaden, bidra till en hållbar stadsutveckling och möjliggöra ett samordnat stöd till rehabilitering för dessa individer har flera offentliga parter gått samman och bildat samordningsförbund. Samordningsförbundens uppdrag är att finansiellt samverka kring förebyggande och rehabiliterande insatser mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget och kommuner. Finansiella samordningsförbund i Sverige har med tiden börjat intressera sig allt mer för att stödja utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag. Arbetsintegrerande sociala företag arbetar med att skapa delaktighet, arbetsintegrera och rehabilitera personer som står långt från arbetsmarknaden. Med delaktighet och ansvarstagande i företaget ökar också individens delaktighet i samhället. De arbetsintegrerande sociala företagen drivs med huvudändamålet att skapa arbete för dessa målgrupper, med företagandet som verktyg. De arbetsintegrerande sociala företagen har just som syfte att vidga arbetsmarknaden, skapa en hållbar stadsdel och på det sättet skapa jobb, utveckling samt sysselsättning för personer som idag står utanför arbetslivet. Arbetsintegrerande sociala företag har visat sig vara en bra plattform då de skapar arbetsplatser som fungerar utifrån varje individs förmåga. Behoven av fler arbetsintegrerande sociala företag är stora men kan med den nuvarande tillväxttakten inte svara emot det behov som finns. För att på allvar kunna bidra till att minska arbetslösheten, främja den lokala och regionala ekonomiska tillväxten så måste de bli fler, starkare, växande, mer expansiva och utveckla en större samverkan utifrån sina egna förutsättningar. Nu finns en vilja hos flera kommuner, samordningsförbund och myndigheter att på ett helt nytt sätt skala upp och utveckla 5

6 6 detta stöd på ett sätt som skulle kunna göra stor skillnad vad gäller skapande av ny sysselsättning och anställningar i de arbetsintegrerande sociala företagen. Förstudien är resultatet av en samverkan mellan Samordningsförbund i Stockholms län 1. Studien har skapat förutsättningarna till att driva ett gemensamt genomförandeprojekt för personer inom målgruppen. Genom utvecklad samverkan och samordning mellan samordningsförbunden, kommunerna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landstinget, det privata näringslivet, civilsamhället och de befintliga sociala företagen försöker vi i denna rapport att ta ett helhetsgrepp för personer inom målgruppen. Rapporten beskriver de behov som de sociala företagen, liksom individerna som verkar inom dem samt de ovan nämnda myndigheterna, har och påvisar möjligheterna för framtida utveckling. 1.1 Rapportens upplägg Begreppen och de parter som behandlas i förstudien presenteras i bakgrunden som sedan övergår till en fördjupad problemanalys. I problemanalysen beskrivs individernas, de arbetsintegrerande sociala företagens och de inbegripna myndigheternas behov och förutsättningar. Vidare presenteras en omvärldsanalys vilken inbegriper tidigare forskning och projekt som bedrivits på ämnet vartefter metoden för själva studien presenteras tillsammans med avgränsning. Därefter diskuteras en avgränsning, omvärldsanalys, intressent- och samverkanskartläggning för ett eventuellt framtida projekt. Avslutningsvis presenteras hur en eventuell medfinansiering skulle kunna se ut samt hur ett projekt skulle kunna utvärderas och implementeras. Genomgående i rapporten hänvisas till aktuell forskning på området. Aktuell statistik kring kön och kommuner finns också presenterad under målgruppsanalys 1.2 Syfte Förstudien har haft som syfte att utreda och ta fram en plan för att utveckla det sociala företagandet i nio kommuner tillhörande fem samordningsförbund i Stockholm. Förstudien har undersökt och tagit fram en gemensam behovs- och problemanalys för att undersöka de lokala förutsättningarna för utvecklandet av socialt företagande. Förstudiens mål är att: Identifiera behov och utvecklingsmöjligheter för det sociala företagandet inom respektive kommun, Samordningsförbunden och dess medlemmar. Definiera gemensamma mål inför ett kommande genomförandeprojekt. Definiera möjliga samverkansparter. Utse projektägare inför kommande genomförandeprojekt Identifiera prioriterade målgrupper och särskilt utsatta områden. 1 Samordningsförbunden Nacka, Värmdö, Huddinge-Botkyrka-Salem, Östra Södertörn och Södertälje. 6

7 7 2. Bakgrund I bakgrunden presenteras begreppet arbetsintegrerande sociala företag och samordningsförbund samt problemformuleringen, syftet och en omvärldsanalys som påvisar tidigare studiers resultat. 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag Arbetsintegrerande sociala företag är företag som möjliggör för personer vilka står långt från arbetsmarknaden att få ett arbete. Huvudändamålet är att stötta människor på vägen mot arbete och egen försörjning, helt eller delvis. Detta genom att möjliggöra delaktighet, egenmakt och välbefinnande för deltagarna. Arbetsintegrerande sociala företag har en dubbel affärsidé vilket innebär att de både säljer arbetsrehabilitering till offentlig sektor och varor och tjänster på den öppna marknaden. Deltagarna i arbetsintegrerande sociala företag står långt från arbetsmarknaden, till exempel på grund av funktionsnedsättning, sjukdom, språksvaghet, missbruk, kriminalitet eller inlärningssvårigheter. Arbetsintegrerande sociala företag tar genom upphandling emot deltagare från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Kriminalvården eller kommunen. De personer som kommer till ett arbetsintegrerande sociala företag genom insatser från det offentliga kan sedan göra karriär inom företaget och få en anställning 2 där eller hitta arbete på en annan arbetsplats (Berghamre et al, 2012) Beskrivning av arbetsintegrerande sociala företag Det finns i dagsläget inget regelverk eller förordning som beskriver eller fastställer vad ett arbetsintegrerande socialt företag är. Dock beslutade regeringen i sin Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag, 2010, att ge en beskrivning av arbetsintegrerande sociala företag. Arbetsintegrerande företag är företag som driver näringsverksamhet (producerar och säljer varor och/eller tjänster): med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat väl dokumenterat sätt som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade verksamhet som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet (Regeringen, 2010) Den nuvarande definitionen av arbetsintegrerande sociala företag ger utrymme för tolkning av vilka företag som verkligen är arbetsintegrerande sociala företag. Tillväxtverket har därför valt att upprätta en lista över de arbetsintegrerande sociala företag som anses ingå i denna definition för att bättre kunna bevaka utvecklingen av 2 Ofta sker de initiala anställningarna i arbetsintegrerande sociala företag via olika arbetsmarknadspolitiska åtgärder som till exempel anställning med lönebidrag. 7

8 8 dessa (Tillväxtverket, 2011). I dagsläget finns det cirka 310 registrerade arbetsintegrerande sociala företag på Tillväxtverkets lista. Många arbetsintegrerande sociala företag är sociala arbetskooperativ där de anställda även har möjlighet att bli medlemmar och därmed delägare i företaget. Men ett arbetsintegrerande socialt företag kan vara organiserat som ekonomisk förening, aktiebolag, stiftelse eller ideell förening. Den formella associationsformen spelar ingen roll för definitionen (Levander, 2011) Coompanion Stockholm Coompanion Stockholm 3 startade år 1987 och är en ideell förening med ca 140 st kooperativa-, medarbetarägda- och sociala företag som medlemmar. Coompanion Stockholm arbetar med regional utveckling, att stödja den sociala ekonomin och att tillhandahålla kostnadsfri rådgivning till de som vill starta kooperativa och liknande företag. Coompanion Stockholm har som uppdrag av Tillväxtverket och Stockholms stad att stärka det kooperativa företagandet och den sociala ekonomin i länet. Som en del av detta arbetar stödjer Coompanion Stockholm arbetsintegrerande sociala företag genom rådgivning samt via uppdrag från t.ex. Arbetsförmedling, Samordningförbund, kommuner samt genom bl.a. ESF- och Arvsfondsprojekt Samordningsförbund Samordningsförbund är en fristående organisation som ägs av fyra myndigheter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, landsting och kommun/er. Samordningsförbundens uppdrag utgår från SFS 2003:1210; lag om finansiell samordning som beskriver hur kommuner, landsting, Arbetsförmedling och Försäkringskassa kan samverka kring personer med samordnade rehabiliteringsbehov. Den finansiella samordningen mellan olika huvudmän inom rehabiliteringsområdet ska underlätta en effektiv resursanvändning och har två övergripande uppdrag: 1) Metodutveckling och strukturpåverkan inom myndigheterna i syfte att öka samverkanseffekterna mellan de fyra myndigheterna, men också inom myndigheterna minska effekten av stuprörsorganisation. 2) Finansiera och stödja operativ samverkan mellan parterna i syfte att individer med samordnade rehabiliteringsbehov ska kunna förbättra sin hälsa och sin förmåga till förvärvsarbete och/eller studier. Samordningsförbunden leds av en partsammansatt styrelse av tjänstemän och politiker vilken förvaltar en budget med medel från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, region eller landsting/region och kommun. Samtliga parter ska i styrelsen vara representerade. Samordningsförbunden organiseras på frivillig basis. Idag finns det 84 samordningsförbund. 230 kommuner samverkar med landsting eller region, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan genom denna samverkansform (Sveriges kommuner och landsting, ) Samordningsförbundet Östra Södertörn Samordningsförbundet Östra Södertörn bildades den 1 april 2010 med kommunerna Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Samordningsförbundet Haninge utgjorde grunden för det nya förbundet. 3 Läs mer på 8

9 9 Sedan 2009 har Samordningsförbundet varit projektägare för tre Socialfondsprojekt, Grenverket Södertörn, Grenverket Tyresö och Nynäshamn samt Resursmodellen Södertörn. Samordningsförbundet Östra Södertörn inledde den 1 juni 2011 en satsning på arbetsintegrerande sociala företagande som bidragit till en mycket positiv utveckling. Satsningen startades tillsammans med Haninge kommun som sedan tidigare hade en policy för arbetsintegrerande sociala företagande. Som ett första steg i satsningen anställdes en verksamhetsutvecklare för arbetsintegrerande sociala företag. Rollen som verksamhetsutvecklare har gått ut på att försöka fånga upp de idéer till sociala företag som haft utvecklingspotential, sammanföra aktörer och ta till vara eldsjälar. Som nästa steg i satsningen bjöd förbundet befintliga och potentiella sociala företag att ingå som partners i ESF-projektet Resursmodellen Södertörn. Detta var starten till utvecklingen som sticker ut i Sverige och skälet till att det finns många starka sociala företag i Haninge, Nynäshamn och Tyresö. Den strategiska satsningen med delfinansiering från Europeiska Socialfonden har gjort att det sociala företagandet i området tredubblats under tre år. På de nio sociala företag som hittills etablerats finns drygt 240 verksamma inom arbetsträning, praktik, sysselsättning eller daglig verksamhet. Av dessa har 65 personer anställning Samordningsförbundet Nacka (Välfärd i Nacka) Välfärd i Nacka 4 grundades 2009 och arbetar med målgrupperna Psykisk ohälsa och sjukfrånvaro Ungdomar utan utbildning Personer med funktionsnedsättning Långtidsarbetslösa Utrikes födda Kvinnor Välfärd i Nacka har begränsad erfarenhet av att arbeta med sociala företag. Det finns ett intresse från förbundets intressenter att verka för att det skapas fler platser för arbetsträning, exempelvis inom sociala företag Samordningsförbundet Värmdö (Värmsam) Samordningsförbundet i Värmdö 5 bildades i april Målgrupperna just nu är unga vuxna som varken arbetar eller studerar i kombination med något av följande: funktionsnedsättning, ofullständiga gymnasiebetyg, aktivitetsersättning, behov av stöd och vägledning samt träning i sociala färdigheter. Vuxna med funktionsnedsättning som behöver samordnat stöd för att komma i arbete eller studier samt personer i behov av förrehabilitering. I Värmdö kommun finns i nuläget inga arbetsintegrerande sociala företag, däremot ett antal kommunala sociala verksamheter som kan, med rätt stöd, knoppa av från kommunen och starta upp fristående arbetsintegrerande sociala företag. För att möjliggöra det scenariot krävs olika former av insatser på olika organisatoriska nivåer. 4 Läs mer på 5 Läs mer på 9

10 Samordningsförbundet Södertälje (Sfris) Samordningsförbundet i Södertälje 6 bildades den 30 november Det ägs och finansieras av Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting och Södertälje kommun. I verksamhetsplanerna för 2013 och -14 har förbundets styrelse slagit fast att förbundet ska främja och stödja utvecklingen av arbetsintegrerande sociala företag. Förbundets processtödjare har sedan mars 2013 haft uppdraget att arbeta med denna fråga på del av sin arbetstid. I detta har bl.a. ingått att inventera befintliga arbetsintegrerande sociala företag för att hämta in erfarenheter samt att delta i nätverk, både regionalt och nationellt. Förbundet har även, i samarbete med utomstående konsulter (bl.a. Coompanion) anordnat utbildningar till beslutsfattare. Konsultationer/utbildningar till befintliga arbetsintegrerande sociala företag och idébärare, som är intresserade av att starta arbetsintegrerande sociala företag i olika former, har erbjudits. Frukostmöten med information om arbetsintegrerande sociala företag har arrangerats och samlat många intresserade deltagare. I juni 2013 anordnade förbundet i samverkan med Coompanion en workshop på temat arbetsintegrerande sociala företag. Ett nätverk med befintliga arbetsintegrerande sociala företag har startats i syfte att dela erfarenheter och knyta kontakter Samordningsförbundet Huddinge, Botkyrka, Salem Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge och Salem 7 startade sin verksamhet den 1 januari Sedan tidigare har det funnits samordningsförbund i Botkyrka (sedan år 2006) respektive Huddinge (sedan år 2007). Medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Stockholms läns landsting samt kommunerna Botkyrka, Huddinge och Salem. Förbundet finansierar både insatser i projektform och som mer långsiktig integrerad samverkan. Under 2013 deltog ca individer i kortare samverkansinsatser och 500 personer fick ett fördjupat individuellt stöd. En viktig del i arbetet är att stärka samverkan mellan olika aktörer, vilket ger resultat för individen och bidrar till samhällets sociala hållbarhet. Prioriterade målgrupper är unga vuxna, föräldrar med försörjningsansvar för minderåriga barn samt personer med psykisk ohälsa. Samordningsförbundet finansierar idag flera insatser som rustar och förbereder individen för inträde på arbetsmarknaden, knappt hälften av de män och kvinnor som deltar i dessa insatser påbörjar ett arbete eller studier vid avslut. Ytterligare ca 20 % är redo att ta ett arbete, men lyckas inte få in en fot på arbetsmarknaden. För dessa individer behövs nya vägar till arbetsmarknaden, där sociala företag kan vara en möjlighet att bli självförsörjande. För närvarande finansierar dock inte samordningsförbundet några insatser som har till syfte att utveckla arbetsintegrerande sociala företag. Dock har förbundet en kontinuerlig dialog med kommunerna i frågan. 6 Läs mer på 7 Läs mer på 10

11 Arbetsförmedlingen, Kommunerna, Försäkringskassan och Stockholms Läns landsting Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommunerna och andra myndigheter samverkar och samarbetar på flera sätt för att underlätta för människor att ta tillvara och utveckla sin arbetsförmåga. Detta sker till exempel genom: samordningsförbunden, fördjupat samarbete mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, hemsidan 8, Socialfondsprojekt med mera. I denna sektion beskrivs dessa parters uppdrag i relation till arbetsintegrerande sociala företag Arbetsförmedlingen Arbetsförmedlingens uppdrag handlar i grunden om att bidra till en väl fungerande arbetsmarknad både för arbetssökande och för arbetsgivare. En viktig uppgift är att rusta de individer som står lite längre från arbetsmarknaden. På så sätt kan det bidra till att förhindra utslagning och öka sysselsättningen på lång sikt. En framgångsfaktor och möjliggörande insats från Arbetsförmedlingen var insatsen RESA (rehabilitering, sysselsättning och arbete) för personer med nedsatt arbetsförmåga på grund av psykisk funktionsnedsättning. Mellan år 2012 och 2013 upphandlade Arbetsförmedlingen på uppdrag av regeringen 750 sysselsättningsplatser hos arbetsintegrerande sociala företag inom RESA. Den 9 september 2014 beslutade generaldirektören för Arbetsförmedlingen att anta Arbetsförmedlingens plan för arbetsintegrerande sociala företag vilken innebär att: Fler personer i de s.k. utsatta grupperna bör kunna omfattas av vad arbetsintegrerande sociala företag kan erbjuda i samarbete med Arbetsförmedlingen. Det gäller både i rollen som arbetsgivare och som anordnare av arbetsmarknadspolitiska program. Arbetsförmedlingen lade även fram ett förslag till 8-punktsprogram innehållande både utbildning och informationsinsatser, upphandlingar och förlängda ersättningsperioder. (Di.nr: Af-2014/439613) Försäkringskassan När det gäller sjukskrivna har Försäkringskassan uppdraget att samordna resurser för att hjälpa den som är sjukskriven att komma tillbaka till arbetslivet. I ett arbetsintegrerande socialt företag kan personer med olika bakgrund få rehabilitering och sysselsättning: personer som har beviljats sjukpenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning med eller utan anställning, personer med funktionsnedsättningar, kort sagt alla som av Försäkringskassan bedöms kunna stå till arbetsmarknadens förfogande. Placeringen av deltagare i sociala företag som en del av rehabilitering/sysselsättning sker dock alltid i samarbete med Arbetsförmedlingen (Försäkringskassan har inte själva möjligheten att upphandla rehabiliteringstjänster). Försäkringskassans roll vad 8 Försäkringskassan, Tillväxtverket och Arbetsförmedlingen i samarbete med Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting och Sociala Arbetskooperativens Intresseorganisation (SKOOPI) tagit fram hemsidan för att myndigheter lättare ska kunna få tillgång till den informationen som behövs för att bättre kunna samarbeta med arbetsintegrerande sociala företag. 11

12 12 gäller enskilda individers försörjning under en rehabilitering/arbetsträning är dock mycket viktig. Försäkringskassan har inga policys kring sociala företag Kommunerna I Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) står det att kommunen har det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver". Kommunens ansvar regleras i Socialtjänstlagen 9 och enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Grundsynen i SoL, stämmer väl överens med det som präglar de arbetsintegrerande sociala företagen. Sociala företag uppmärksammas alltmer som en resurs för jobb, välfärd och demokrati. Det är inte bara den enskilda människan som har mycket att vinna på att skapa sig ett arbete. Ur kommunernas synvinkel är det en stor vinst om människor erbjuds en plattform för arbete istället för att individen under en kortare, eller längre tid behöver ekonomiskt bistånd. Samtidigt stimulerar kommunerna näringslivstillväxt där möjliggörandet för arbetsintegrerande sociala företag kan innebära minskade kostnader och ökade skatteintäkter. Därför är kommuner ofta med och stödjer arbetsintegrerande sociala företag på olika sätt, bland annat genom upphandling, samarbetsavtal, idéburet offentligt partnerskap, arbetsledning, upplåtande av lokaler och tecknande av avtal i LSS och SoL etc Landstinget Stockholms läns landsting (SLL) ska verka för en god hälsa i hela befolkningen. Det övergripande målet är en god och jämlik hälsa för alla i länet. SLL lyfter fram flera hälsorelaterade åtgärder där landstinget ska verka; goda livsvillkor där ojämlikhet i hälsa ska minska, goda arbetsförhållanden vilket syftar till att den arbetsrelaterade hälsan ska förbättras, hälsosamma levnadsvanor där förutsättningarna för goda levnadsvanor ska förbättras. Vidare ska ohälsa på grund av livsstil minskas liksom den psykiska ohälsan. Deltagarna hos arbetsintegrerande sociala företag lider ofta av fysisk eller psykisk ohälsa och en avgörande del i deras rehabilitering utgörs av hälsofrämjande åtgärder. 9 Av 1 kap. 1 SoL framgår att socialtjänsten bland annat ska inriktas på att frigöra och utveckla enskilda och gruppers egna resurser och främja människors aktiva deltagande i samhället. Verksamheten ska bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet. Kommunernas insatser ska grundas på att frigöra människors egna resurser och att främja deras aktiva deltagande i samhällslivet och kommunerna har, med vissa få undantag, "det yttersta ansvaret för att de som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver". 12

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Innehållsförteckning Sammanfattning... 4 1. Introduktion... 5 1.1 Rapportens upplägg... 6 1.2 Syfte... 6 2. Bakgrund... 7 2.1 Arbetsintegrerande sociala företag...

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag

Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag POLICY 1 (5) Försäkringskassans inriktning för arbete med arbetsintegrerande sociala företag Den här policyn vänder sig till chefer och medarbetare som kommer i kontakt med arbetsintegrerande sociala företag

Läs mer

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen.

Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Äntligen! Ett stöd för alla som hamnat i den här situationen. Entusiastiska kollegor berättar om sina erfarenheter med arbetsintegrerande sociala företag - ASF. Att få ett jobb ska inte behöva vara omöjligt.

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Regeringen beslutar om en handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Kon c e p t Regeringsbeslut 2010-04-22 N2010/1894/ENT Näringsdepartementet Adressat Entrepr e n ör s k a p Mari Mild Telefon 08-405 28 34 Handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag Regeringens

Läs mer

Socialt företag en väg till egen försörjning

Socialt företag en väg till egen försörjning VÄSTERÅS STAD AMA arbetsm arknad Socialt företag en väg till egen försörjning Reidun Andersson & Sm ajo Murguz Socialt företagande En väg till arbetsmarknaden Tillväxtverkets definition av ett arbetsintegrerade

Läs mer

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag

Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag ANSÖKAN Datum: 2014-11-25 Övergångslösning för sociala företag och individstöd för personer i sociala företag Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad Projektledare: Smajo Murguz

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland

Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag. Johanna Fredriksson Social innovation i Halland Förstudie Arbetsintegrerade Sociala Företag Johanna Fredriksson Social innovation i Halland 2016-11-18 Bakgrund Tillväxtverket utlyste förstudiemedel Fler jobb genom arbetsintegrerade sociala företag till

Läs mer

Svar på motion Satsa på sociala företag!

Svar på motion Satsa på sociala företag! YTTRANDE Tyresö kommun 2012-01-16 Socialförvaltningen 1 (5) Åsa Linge Utredare Dnr 2011/SN 0179 001 Socialnämnden Svar på motion Satsa på sociala företag! Förslag till beslut - Kommunstyrelse/kommunfullmäktige

Läs mer

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras.

Föreliggande policy avses vara styrande för Falkenbergs kommun under perioden och skall därefter revideras. Datum 2014-07-28 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-12-16 243 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Inledning Denna policy utgår från att vårt samhälle är ekonomiskt organiserad i

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag

Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag Enskild motion Motion till riksdagen 2015/16:1019 av Annelie Karlsson och Thomas Strand (båda S) Socialt företagande och arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer

Läs mer

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting

Folkhälsocentrum Norrbottens läns landsting Ett samhällsekonomiskt perspektiv på socialt företagande - en hållbar föreläsning i landstingshuset, Luleå eller online www.nll.se/folkhalsa den 6 okt 2014, kl 1530-1645 Folkhälsocentrum Norrbottens läns

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/

Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/ 2017-08-29 Karolina Nygren Utvecklingsledare 08 124 57 236 Karolina.Nygren@ekero.se Redovisning av uppdrag avseende samordningsförbund Dnr SN16/135-701 Bakgrund I december 2016 beslutade Socialnämnden

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj

Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Dialog med Kommunförbundet Skåne 14 maj Samverkan mellan kommun och Arbetsförmedlingen i Skåne Paul Andersson Arbetsförmedlingens grunduppdraginstruktionen för Arbetsförmedlingen Förordning (2007:1030)

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Socialt företagande arbetsintegrerande sociala företag

Motion till riksdagen: 2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Socialt företagande arbetsintegrerande sociala företag Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:2173 av Annelie Karlsson m.fl. (S) Socialt företagande arbetsintegrerande sociala företag Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR

PROJEKTANSÖKAN PROJEKTPLAN FÖR PROJEKTANSÖKAN Datum: 2011-10-26 PROJEKTPLAN FÖR Socialt företag en väg till egen försörjning Projektägare: Verksamhetsområde AMA Arbetsmarknad, Västerås Stad kommer att rekryteras Projekttid: 3 år varav

Läs mer

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet

Coompanion. främja kooperativt företagande. affärsutveckling. regionalt, nationellt och internationellt nätverk. Vi har 25 kontor i landet Coompanion främja kooperativt företagande affärsutveckling regionalt, nationellt och internationellt nätverk Vi har 25 kontor i landet stöd från Tillväxtverket, kommuner, Landsting och medlemmar Vad vi

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011

Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Arbetsförmedlingens Återrapportering2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: AF-2011/036396 Datum: 2011-08-10 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget Uppdrag att upphandla

Läs mer

Implementering av verksamhet 3.4.4

Implementering av verksamhet 3.4.4 KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Datum 2013-05-27 Rev 2013-06-04 Diarienummer UAN-2013-0313 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Implementering av verksamhet 3.4.4 Förslag

Läs mer

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009

alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla PRESSMAPP Almedalsveckan 2009 alla kan bidra alla kan påverka alla kan arbeta = Socialt f öretagande tillväxt och vinster för alla 100% PRESSMAPP Arrangör: - Sociala arbetskooperativens intresseorganisation - och företagsrådgivaren

Läs mer

Att främja arbetsintegrerande sociala företag. exemplet Östersunds kommun

Att främja arbetsintegrerande sociala företag. exemplet Östersunds kommun Att främja arbetsintegrerande sociala företag exemplet Östersunds kommun Kommunens Tillväxtarbete Konkreta verktyg för att skapa ett socialt hållbart Östersund Främjande och förebyggande satsningar på

Läs mer

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund

Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund 2015-10-07 Ansökan till Samordningsförbundet RAR om medel till uppstart av TUNA Nyköping/ Oxelösund Bakgrund Regeringen har de senaste åren gjort omfattande satsningar för att belysa och åstadkomma förbättringar

Läs mer

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag

Ansökningsomgång. Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag sista ansökningsdag 31 oktober 2012 Ansökningsomgång Medel till utveckling av sociala innovationer eller affärsutveckling i arbetsintegrerande sociala företag Bakgrund Tillväxtverket arbetar på många olika

Läs mer

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun

Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun 101 av 106 Lokalt samarbetsavtal mellan Arbetsförmedlingen i Nacka/Värmdö och Nacka kommun Bakgrund Inom Nacka kommun har Arbets- och företagsnämnden via arbets- och företagsenheten ansvar för kundval

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2012 12 februari 2009-2011 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2011/036396 Datum: 2012-02-12 Återrapportering enligt regeringsbeslut 2011-04-28 om förlängning av uppdraget

Läs mer

Mottganingsteamets uppdrag

Mottganingsteamets uppdrag Överenskommelse mellan kommunerna i Sydnärke, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Örebro läns landsting om inrättandet av mottagningsteam en modell för flerpartssamverkan Inledning Denna överenskommelse

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Skaraborg

Samordningsförbundet Norra Skaraborg 2014 Samordningsförbundet Verksamhetsplan Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 2 Mål- och ramdokument Mål, syfte, principer och centrala begrepp för samordningsförbundet Övergripande mål Det

Läs mer

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund

Uppdragsavtal. - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås. Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund BILAGA 2 Uppdragsavtal - de samverkande parternas uppdrag i Pilotmodell Samordningsteam Västerås Naturunderstödd och kognitiv metodik med existentiell grund 2013-09-13 I Pilotmodell Samordningsteam Västerås

Läs mer

Region Skåne. Utveckling av arbetsintegrerande sociala företag. Bilaga till beslutsförslag , dnr

Region Skåne. Utveckling av arbetsintegrerande sociala företag. Bilaga till beslutsförslag , dnr Ulf Kyrling Ulf.kyrling@skane.se Datum 2016-06-27 Version Dnr 1 (7) Bilaga till beslutsförslag 2016-06-27, dnr 1602102 Utveckling av arbetsintegrerande sociala företag Skåne är på väg att positionera sig

Läs mer

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet

Workshop om det nya Socialfondsprogrammet. Svenska ESF-rådet Workshop om det nya Socialfondsprogrammet Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat från 2007-2013 Stärkt fokus på resultat och

Läs mer

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge!

Socialdemokraterna Haninge. Haninge 2009-04-17. Social ekonomi. Det är något för Haninge! Socialdemokraterna Haninge Haninge 2009-04-17 Social ekonomi Det är något för Haninge! 2 (6) Innehållsförteckning Social ekonomi Vad är det?... 3 Den sociala ekonomin viktigt verktyg... 3 Principiell överenskommelse

Läs mer

Riktlinje för stöd till sociala företag

Riktlinje för stöd till sociala företag Riktlinje för stöd till sociala företag Ett normerande dokument som kommunfullmäktige fattade beslut om 2016-12-12 Riktlinje för stöd till sociala företag Kommunfullmäktige 2016-12-12 1 (9) KSN-2016-1923

Läs mer

VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans.

VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans. VILKA ÄR VI? Vi är ger rådgivning och stöd till människor som vill starta företag tillsammans. ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG EN VIKTIGT DEL AV COOMPANION Företagsformer Aktiebolag (SVB) Ekonomisk

Läs mer

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2

REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 REMISSVAR BETÄNKANDET FRÅN SOCIALBIDRAG TILL ARBETE SOU 2007:2 FRÅN SKOOPI SOCIALA ARBETSKOOPERATIVENS INTRESSEORGANISATION Presentation av SKOOPI I SKOOPI organiseras de sociala arbetskooperativen i Sverige.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017

VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Dnr: SF16/36 VERKSAMHETSPLAN, MÅL OCH BUDGET 2017 Samordningsförbundet för rehabilitering i Södertälje DEN 18 NOVEMBER 2016 Innehållsförteckning 1.0 VERKSAMHETSPLAN 2017... 2 2.0 VISION... 2 3.0 ÖVERGRIPANDE

Läs mer

Projektbeskrivning. Utveckla Arbetsintegrerat Socialt Företag i Täby

Projektbeskrivning. Utveckla Arbetsintegrerat Socialt Företag i Täby Projektbeskrivning Utveckla Arbetsintegrerat Socialt Företag i Täby Projektperiod Juni 2016-December 2019 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund till projektet... 3 Kommande arbete med arbetsintegrerande sociala

Läs mer

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2017 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017

VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 VERKSAMHETSPLAN 2015 med budget 2015-2017 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2014:11 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn

Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-05-17 1 (4) HSN 1512-1461 Handläggare: Lena Byttner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 13 Årsredovisning 2015 för samordningsförbundet Östra

Läs mer

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Socialt företagande. Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Socialt företagande Tillsammans kan vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom satsningen på socialt företagande i KAK, Köping - Arboga - Kungsör.

Läs mer

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen.

Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Remissvar gällande Sänkta Trösklar Högt i Tak, SOU 2012:31 Följande remissvar lämnas av SKOOPI Sociala arbetskooperativens Intresseorganisation tillsammans med Vägenut! kooperativen. Allmänna synpunkter

Läs mer

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE

PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT O CH UT VECK L AT IDÉBUR E T FÖRE TAGANDE Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge

Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge Verksamhetsplan och budget 2017 Samordningsförbund Ånge SAMORDNINGSFÖRBUNDET ÅNGE Beslutat av förbundsstyrelsen 2016-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte... 3 Uppgifter... 3 Organisation...

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning

Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Enskild motion Motion till riksdagen: 2014/15:1697 av Désirée Pethrus (KD) Arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som

Läs mer

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag.

Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Gör arbetsintegrerade företag en skillnad? En studie av den långsiktiga effekten av att vara anställd i ett arbetsintegrerande socialt företag. Förord En av de vanligaste frågorna när någon lär känna företeelsen

Läs mer

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Bakgrund och avsikt Social resursförvaltning beviljade under 2014 drygt sju miljoner kronor i ekonomiskt stöd till sociala företag. Dessa företag

Läs mer

Lag 2003:1210 om finansiell samordning

Lag 2003:1210 om finansiell samordning Lag 2003:1210 om finansiell samordning 7 Ett samordningsförbund har till uppgift att: 1. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen 2. stödja samverkan mellan samverkansparterna 3.

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015

VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 VERKSAMHETSPLAN 2014 med budget 2014-2015 för Samordningsförbundet Södra Vätterbygden (dnr 2013:12 / 1) Vår gemensamma vision: LIVSKVALITET OCH EGENFÖRSÖRJNING FÖR ALLA! 1 1. Inledning Samordningsförbund

Läs mer

Beslutat av styrelsen 2014-12-01, reviderat 2015-12-04 ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE

Beslutat av styrelsen 2014-12-01, reviderat 2015-12-04 ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE ELVAPUNKTS- PROGRAM FÖR ATT STÖDJA OCH UTVECKLA ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG I SVERIGE Program för att stödja och utveckla arbetsintegrerande sociala företag - ASF! Ett år har gått sedan SKOOPIs

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg

Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Verksamhetsplan 2015 Samordningsförbund Gävleborg Bollnäs kommun Gävle kommun Hofors kommun Hudiksvalls kommun Ljusdals kommun Nordanstigs kommun Ockelbo kommun Ovanåkers kommun Sandvikens kommun Söderhamns

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Arbetsförmedlingen och arbetsintegrerande sociala företag

Arbetsförmedlingen och arbetsintegrerande sociala företag PM Sida: 1 av 5 Datum: 2014-09-23 Diarienummer: Af-2014/439613 Arbetsförmedlingen och arbetsintegrerande sociala företag Avdelningen Rehabilitering till arbete och Internationella staben har fått ett gemensamt

Läs mer

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen

Socialt Bokslut 2010. GF Chansen GF Chansen Socialt Bokslut 00 Sociala redovisning är en metod för att definiera GF Chansens mål samt i förhållande till målens indikatorer mäta och redovisa verksamhetens sociala/samhälleliga resultat.

Läs mer

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem. Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa

Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem. Samverkan mellan kommun, landsting, arbetsförmedling och försäkringskassa Samordningsförbundet Botkyrka, Huddinge, Salem 1 Ett nytt förbund i Botkyrka, Huddinge, Salem Syftet är att skapa en mer kraftfull och effektiv verksamhet. Genom ett gemensamt förbund kan fler behov tillgodoses

Läs mer

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland

Ansökan om projektmedel, Mikrofonden Halland 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-08-25 RS140295 Johan Lindberg, utvecklingsledare Näringslivsavdelningen 072-216 26 75 johan.hansson-lindberg@regionhalland.se Regionstyrelsen

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Ulf Lundström Datum 2013-08-22 Diarienummer UAN-2013-0368.5 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Ansökan från Uppsala Social Ekonomi om projektbidrag

Läs mer

Motion om sociala arbetskooperativ

Motion om sociala arbetskooperativ 2008-09-29 209 474 Kommunstyrelsen 2010-02-08 40 85 Arbets- och personalutskottet 2010-01-25 19 34 Dnr 08.605-008 Motion om sociala arbetskooperativ Bilaga: KF beslut 2008-05-26 120 Ärendebeskrivning septkf33

Läs mer

fungera.se FEB2012 PROGRAM Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas.

fungera.se FEB2012 PROGRAM Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. fungera.se FEB2012 PROGRAM FÖR ÖKAT och utvecklat idéburet företagande Program med förslag på politiska insatser som bidrar till att idéburet företagande växer och utvecklas. PROGRAM För ökat och utvecklat

Läs mer

Civila samhällets roll. Arbetsmarknadsförvaltningen

Civila samhällets roll. Arbetsmarknadsförvaltningen Civila samhällets roll Innehåll Definition av civila samhället Principer för relationen kommun - civila samhället och roller som civila samhällets organisationer har Modeller för samspelet som var och

Läs mer

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan

Ansökan om medel. Namn på verksamhet/ projekt/insats Bakgrund/Problembeskrivning. Beskrivning. Mål. Ansvar och relationer. > Implementerings plan Rutin för ansökan om medel från Samordningsförbundet i Halland (se även bilagan till denna blankett) Den 1 januari 2004 infördes en permanent möjlighet till finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet

Läs mer

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering

Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Riktlinjer och strategi för arbetslivsinriktad rehabilitering Grundläggande uppdrag Att bedriva arbetslivsinriktad rehabilitering i form av vägledande, utredande, rehabiliterande eller arbetsförberedande

Läs mer

Våga se framåt, där har du framtiden!

Våga se framåt, där har du framtiden! Våga se framåt, där har du framtiden! Det finansiella Samordningsförbundet Västerås Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget Västmanland samt Västerås stad har den 1 maj 2010 gemensamt bildat

Läs mer

Program för att stödja och utveckla sociala företag!

Program för att stödja och utveckla sociala företag! Program för att stödja och utveckla sociala företag! Detta är SKOOPIs viktigaste krav till myndigheter och politiker på främst riksnivå, men även i kommunerna. De arbetsintegrerande sociala företagen måste

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III

Redovisning för projektår II Ansökan för projektår III av III Stegen In i Arbetslivet Steg 1Rapportering projektår 1 och ansökan för projektår 2 Trevlig inledning Stegen...problemen...möjligheterna...visionen Jag har väldigt svårt för grupper Redovisning för projektår

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Halmstad, 13 oktober 2011 Sara Andersson, Arbetsförmedlingen Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Hallands län i slutet av september månad 2011

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Arbetsförmedlingens Återrapportering 2013 Slutrapport 10 augusti 2013 Sida: 2 av 14 Sida: 3 av 14 Dnr: Af-2013/259513 Datum: 2013-08-10 Uppdrag att upphandla tjänster för personer med nedsatt arbetsförmåga

Läs mer

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus

Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Skellefteå 2016-01-21 Sammordningsförbundet Skellefteå-Norsjö Ansökan om medel för förstudie Fokus arbetsliv Psykisk hälsa i fokus Bakgrund I Sverige står psykiatriska diagnoser för ca 40 % av alla pågående

Läs mer

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009

2006-11-16. Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 Samordningsförbundet Göteborg Centrum Verksamhetsplan med budget 2007-2009 1 2 Verksamhetsplan - budget Samordningsförbundet Göteborg Centrum 2007 2009 Övergripande mål Förbundets ändamål är att inom

Läs mer

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015

Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 Utlysningstext socialt entreprenörskap 2015 - projektmedel för utvecklingsinsatser inom social ekonomi Utlysning av projektmedel 2015 Dnr RUN 614-0186-13 1. Inbjudan socialt entreprenörskap i Västra Götaland

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG

ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG ARBETSINTEGRERANDE SOCIALA FÖRETAG Handlingsplan 2017 Insats för utveckling av Arbetsintegrerande socialt företagande Samordningsförbund Gävleborg Innehållsförteckning 1. BAKGRUND 3 1.2 Dubbla affärsidéer

Läs mer

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet.

Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Det är smart att driva företag kooperativt. Det förenar det bästa av två världar resultatorientering och mänsklighet. Socialt Företagande Info om Coompanion Definition sociala företag Inuti och utanför

Läs mer

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap. Friskvårdsklubben Social resursnämnd Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap Friskvårdsklubben Social resursnämnd Innehåll Bakgrund och förutsättningar för avtalet... 3 Värdegrund... 3 Friskvårdsklubbens värdegrund:... 4 Insatser...

Läs mer

H ä r k a n s k e D E T d ö l j e r s i g 5 0 0 0 0 n y a j o b b!

H ä r k a n s k e D E T d ö l j e r s i g 5 0 0 0 0 n y a j o b b! H ä r k a n s k e D E T d ö l j e r s i g 5 0 0 0 0 n y a j o b b! genom ett ökat idéburet företagande n ä r i n g s p o l i t i k f ö r idéburet företagande Företagande skapar värde för enskilda individer

Läs mer

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län

Plan för insats. Samverkansteamet 2014 SOFINT. Reviderad Samordningsförbundet i norra Örebro Län Plan för insats 2014 Reviderad 140423 SOFINT Samordningsförbundet i norra Örebro Län VERKSAMHETSPLAN Innehållsförteckning 1 Insatsbenämning... 1 2 Verksamhetens ägare... 1 3 Bakgrund... 1 4 Syfte och mål...

Läs mer

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige

Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår landstingsstyrelsen att föreslå Landstingsfullmäktige Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-06-01 1 (3) HSN 1501-0188 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-09-01, p 4 Årsredovisning 2014 för samordningsförbunden Huddinge,

Läs mer

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning

Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Återrapportering Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan Förstärkt stöd till unga med aktivitetsersättning Plan att redovisas senast 28 februari 2012 enligt regleringsbreven för 2012 aktivitetsersättning

Läs mer

Förstudie sociala företag

Förstudie sociala företag Dnr 2009 3050051 Förstudie sociala företag Vi vill! Vi kan 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Resultat... 4 Jämställdhetsintegrering... 8 Tillgänglighet för personer med funktionshinder...

Läs mer

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010

Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Berit Björnered Resursperson för uppföljning Västra Götaland 2011-01-17 1 (7) Resultat från uppföljning i Västra Götaland 2010 Uppföljningssystemet DIS Deltagare i samverkan. DIS är ett uppföljningssystem

Läs mer

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen

Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV. 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Samordningsförbundet Välfärd i Nacka PROJEKTDIREKTIV 2012-01-13 Kirsi Poikolainen Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 5 3 Projektets mål... 5 4 Perspektiv... 5 5 Risker...

Läs mer

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte

Projektplan Porten. Bakgrund. Målgrupp. Syfte Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2013-04-16 1(5) Projektplan Porten Bakgrund Bland de unga finns idag en stor grupp som är arbetslösa. Bland dem finns en eftersatt grupp ungdomar som har en

Läs mer

Årsredovisning 2012 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn

Årsredovisning 2012 för Samordningsförbunden Botkyrka, Huddinge, Välfärd Nacka, Södertälje, VärmSam och Östra Södertörn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-06-19 1 (3) HSN 1303-0385 Handläggare: Barbro Hansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-09-03, p 3 Årsredovisning 2012 för Samordningsförbunden Botkyrka,

Läs mer

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet

Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet Bilaga 2. Redovisning av befintlig verksamhet En redovisning av den verksamhet som bedrivits innan överenskommelsen tecknas. Inledning Inom Arbetsförmedlingen och kommunen finns en rad verksamheter och

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-03-01 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Östra Mellansverige Namn på utlysning: Ökat

Läs mer

Samordning för socialt företagande

Samordning för socialt företagande Samordning för socialt företagande 2 Halvtidsrapportering enligt ESFs frågeställningar Vilka aktiviteter har genomförts under den aktuella perioden? Februari 2014-02 Enkät #1 besvaras Digitalt 2014-02-07

Läs mer

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön.

Förstudien i Heby kommun sträcker sig från 1 oktober tom 31 dec 2014, finansiering 70% av Annci Åkerbloms lön. Redovisning förstudie Komhall Heby kommun Bakgrund till förstudien: I förstudiens kartläggning i att identifiera åtgärder/ insatser för att minska utanförskap från arbetsmarknad har komhall flera gånger

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping

Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping Förenklad samhällsekonomisk analys av projekt i Samordningsförbundet Jönköping 1. Sammanfattning Denna rapport innehåller en form av samhällsekonomisk analys av kostnader för och intäkter från de två projekt

Läs mer

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar

En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30. Jonas Huldt. Utvärdering av sociala investeringar Utvärdering av sociala investeringar En samhällsekonomisk beräkning av projekt Klara Livet med utgångspunkt från typfall 2014-06-30 Jonas Huldt Payoff Utvärdering och Analys AB Kunskapens väg 6, 831 40

Läs mer