Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m. 1.1.2014"

Transkript

1 Serviceområdet för socialarbete Serviceområdet för invandrararbete Vasa social- och hälsovårdsnämnds Tillämpningsinstruktioner för utkomststödslagen fr.o.m godkänd justerad social- och hälsovårdsnämnden i Vasa social- och hälsovårdsnämnden i Vasa

2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING Rätt till utkomststöd Förfarande i samband med ansökande om utkomststöd Vistelsekommun och förfarande, att ansöka om utkomststöd Behandling av ärendet och behandlingstid Tillgång till uppgifter och komplettering av ansökan UTKOMSTSTÖDETS STRUKTUR OCH STORLEK Utkomststödets struktur Fastställande av utkomststöd Tiden för fastställande Beviljande av utkomststöd retroaktivt Beslut och betalning BEAKTANDE AV INKOMSTER OCH TILLGÅNGAR Inkomster som beaktas Förvärvsinkomster Inkomster för ett minderårigt barn Utkomstskydd för arbetslösa (periodisering, kostnadsersättning, höjningsandel) Bidrag, spelvinster, skadestånd och verkliga bidrag som föräldrarna ger Beaktande av lån som inkomst Skatteåterbäringar/kvarskatt Tillgångar som ska beaktas Periodisering av inkomster samt inkomster som beaktas i efterskott Inkomster, som inte beaktas GRUNDLÄGGANDE UTKOMSTSTÖD (utgifter) Grunddelen Familj/gemensamt hushåll En minderårig som bor självständigt Sänkt grunddel Boendeutgifter Boendeutgifter som avses i 6 i lagen om bostadsbidrag Elektricitet Hemförsäkring Boendeenheter

3 4.3. Hälso- och sjukvårdsutgifter som inte är ringa Läkemedelsutgifter Klientavgifter samt anstaltsvård inom social- och hälsovården Tandvården Glasögon/kontaktlinser Övrig vård och övriga kostnader som hör ihop med hälsan KOMPLETTERANDE UTKOMSTSTÖD (utgifter) Utgifter som berör barn och familjen Utgifter för barndagvård Underhållsavgifter Utgifter för umgänge mellan barn och förälder Barnens förnödenheter Barnens hobbyutgifter Kostnader i samband med boende Garantiavgifter och flyttkostnader Hushållslösöre och -maskiner Övriga boendekostnader Arbetsreseutgifter och andra utgifter förorsakade av arbete Klädesinköp p.g.a. särskilda behov (t.ex. romsk klädsel) Andra av särskilda skäl eller omständigheter beroende utgifter Intressebevakarens arvode Skulder Begravningskostnader STUDERANDE Primära studieförmåner Lyftande av studiestöd Beaktande av studielån i kalkylerna Situationer där den primära förmånen inte betalas Anteckning om kreditstörning Fördröjda studier Utkomst under sommartid Verkliga bidrag som föräldrarna ger Studieutgifter Läroböcker, studiematerial och dylikt

4 Utgifter och räntor för studielånet samt avkortning av studielånet FÖRETAGARE VÄRNPLIKTIGA OCH CIVILTJÄNSTGÖRARE FÅNGAR UTLÄNNINGAR OCH INVANDRARE Hemkommun, uppehållstillstånd och bosättningsbaserat socialskydd Utlänningar och invandrare/utkomsten tryggad på annat sätt EU/EES-medborgare Medborgare från ett s.k. tredje land utanför EU/EES-området Turist Vistelse i Finland utan det krävda uppehållstillståndet Utlänningar och invandrare/ingen tryggad försörjning förutsätts Nordiska medborgare En familjemedlem eller annan anhörig till en finsk medborgare Återflyttare Offer för människohandel Personer som fått internationellt skydd Asylsökande Initialkartläggning och integrationsplan Utgifter som uppstår för pass, uppehållstillstånd och ansökan om medborgarskap Andra kostnader som uppstår vid stödande av integration FÖREBYGGANDE UTKOMSTSTÖD SERVICEPLAN UTKOMSTSTÖDETS FÖRHÅLLANDE TILL BARNSKYDDET Syftet med barnskyddet samt förebyggande barnskydd Tryggande av försörjning och boende Eftervård Barn placerat i enskilt hem ÅTERKRAV AV UTKOMSTSTÖD Återkrav från emotsedd förmån Övriga återkrav DEFINIERING AV BEGREPP

5 1. INLEDNING Tillämpningsinstruktionerna för utkomststödslagen har uppgjorts för att underlätta det individuella övervägandet hos den beviljande myndigheten samt att öka på jämställdheten bland kommuninvånarna. Tillämpningsinstruktioner kan inte schematiskt användas som grund för beslut, utan den sökandes individuella situation bör beaktas och beslutet bör alltid motiveras med de ifrågavarande punkterna i lagen. Tillämpningsinstruktioner grundar sig på den ikraftvarande lagstiftningen, Högsta förvaltningsdomstolens beslut, Social- och hälsovårdsministeriets publikation Handbok för tillämpning av lagen om utkomststöd (2013:5) samt den förändrade praxisen inom behandlingen av utkomststöd. Ifall det i tillämpningsinstruktionerna finns oklarheter eller konflikter gäller i första hand lagen om utkomststöd, andra ikraftvarande lagar samt Handboken för tillämpning av lagen om utkomststöd (2013:5). I behandlingen av utkomststödsärenden bör åtminstone följande stadganden jämte förändringar beaktas: Lagen om utkomststöd 1412/1997 Förvaltningslagen 434/2003 Lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000 Socialvårdslagen 710/1982 Lagen om arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte 189/2001 Lagen om underhåll för barn 704/1975 Äktenskapslagen 411/1987 Lagen om främjande av integration 1386/2010 Lagen om social kreditgivning 1133/2002 (ifall social kreditgivning tas i bruk i Vasa) Utlänningslagen 301/ Rätt till utkomststöd Enligt 1 momentet i 19 i Finlands grundlag bör rätten till nödvändig utkomst och omsorg tryggas. Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd inom socialvården som beviljas i sista hand och syftet med det är att trygga en persons och familjs utkomst och främja möjligheterna att klara sig på egen hand. Med hjälp av utkomststödet tryggas minst den oundgängliga utkomst som en person och familj behöver för ett människovärdigt liv. Behovet till utkomststöd utvärderas enligt individuell eller familjespecifik livssituation samt utifrån den ekonomiska och sociala situationen. Var och en är skyldig att enligt bästa förmåga dra försorg om sig själv och sitt eget uppehälle samt om sin makes, sina minderåriga barns och adoptivbarns uppehälle. I regel ansvarar föräldrarna för uppehållet av ett minderårigt barn. Före stödet beviljas bör alltid personens eller familjens möjligheter att få sin utkomst tryggad genom andra inkomstkällor utredas. De personer som ansöker om stöd bör hänvisas till att använda sig av de primära socialskyddsförmånerna som hör åt dem. Rätt till utkomststöd har var och en som är i behov av stöd och inte kan få sin utkomst genom förvärvsarbete, verksamhet som företagare, med hjälp av andra förmåner som tryggar utkomsten, genom andra inkomster eller tillgångar, genom omvårdnad från en sådan persons sida som är försörjningspliktig gentemot honom eller på något annat sätt. Utkomststödet är en familjespecificerad förmån. I lagen om utkomststöd avses med familj i gemensamt hushåll boende föräldrar, en förälders minderåriga barn och adoptivbarn, äkta makar, samt en man och en 4

6 kvinna som bor i äktenskapsliknande förhållanden. Då utkomststöd beviljas anses alla familjemedlemmar vara mottagare av det Förfarande i samband med ansökande om utkomststöd Vistelsekommun och förfarande, att ansöka om utkomststöd Utkomststöd ansöks skriftligt, genom en bokad mottagningstid eller på ett annat av utkomststödsmyndigheten godkänt sätt i den stadigvarande vistelsekommunen. En muntlig ansökan görs normalt genom ett personligt besök, men det kan även framföras per telefon, enligt myndighetens samtycke. Den sökande bör ändå komma på personligt besök, ifall detta är nödvändigt för att utreda ärendet (Förvaltningslagen 12 ). I Vasa är huvudregeln att en ny klients utkomststödsärende behandlas under en på förhand bokad tid vid socialhandledarens mottagning. I Vasa finns tillsvidare ingen elektronisk ärendehantering i fråga om utkomststödsärenden. Utkomststöd beviljas utifrån ansökan. En ansökan kan å familjens vägnar göras av en myndig familjemedlem. Även en annan instans kan å klientens vägnar göra en ansökan (t.ex. en anhörig, socialarbetaren vid sjukhuset, intressebevakaren). I detta fall skall en fullmakt uppvisas undertecknad av klienten. Utkomststödet beviljas av kommunen, i vars område personen eller familjen stadigvarande vistas. Den stadigvarande vistelsekommunen är normalt den kommun, i vilken personen eller familjen har en stadigvarande bostad. Vistelsekommunen bör separat fastställas i förhållande till varje stödmottagare. Familjemedlemmarna kan ha olika vistelsekommuner. Om personen eller familjen annars än tillfälligt vistas i flera kommuner än en, beviljas utkomststöd av organet i den kommun inom vilken personen eller familjen vistats då utgifterna uppkom. Då det för den sökande förorsakas kostnader som lett till behovet av utkomststöd från t.ex. två kommuner, bör den sökande även ansöka om stöd från bägge kommuner. Utgifterna, t.ex. boendekostnaderna bör enligt lagen om utkomststöd vara nödvändiga och skäliga. Det bör finnas tillräckliga grunder för vistelse i två kommuner, exempelvis studier (Lagen om utkomststöd 14 2 mom). En kortvarig eller temporär vistelse i en kommun överför normalt inte ansvaret för ordnande av utkomststöd, utan denna innehas fortfarande av den egentliga vistelsekommunen. Om behovet till utkomststöd bildas medan den sökande under en bestämd tid är på en anstalt, rehabilitering eller i en serviceboendeenhet övergår ansvaret för ordnande av utkomststöd inte till den kommun där den servicegivande enheten är belägen. Ifall den sökande bor i en serviceboendeenhet bör denne ansöka om utkomststöd från den kommun, i vilken boendeserviceenheten finns belägen. En sänkning av klientavgiften går alltid före i förhållande till utkomststödet. Personer som meddelar en Poste Restante adress eller som saknar en stadigvarande adress bör skriftligt redogöra för sitt egentliga boende. 5

7 Om behovet av stöd är brådskande, beviljas utkomststöd av organet i den kommun där familjen eller personen vistas då ansökan görs (Lagen om utkomststöd 14 3 mom). I detta fall ska personen eller familjen beviljas nödvändigt stöd, exempelvis en färdbiljett för en färd till den egentliga hemkommunen. Utgifter som uppstått utomlands beaktas inte vid beviljande av utkomststöd. Kommunens ansvar omfattar de kostnader, som har uppstått eller förorsakats av stadigvarande vistelse i kommunen (förutom vid stödbehov i brådskande situationer). Ifall den sökande vistas utomlands, beaktas som utgifter enbart kostnaderna för den bostad som finns i Vasa. Som inkomster beaktas samtliga inkomster som finns till den sökandes förfogande Behandling av ärendet och behandlingstid I brådskande situationer fattas utkomststödsbeslutet under samma eller senast under följande vardag från att ansökan har tagits emot, utifrån de uppgifter som då finns till förfogande. Socialhandledaren eller socialarbetaren bedömer ifall situationen är brådskande. I detta fall bör personen beviljas nödvändigt stöd för t.ex. köp av mat, medicin eller färdbiljett eller ordnande av brådskande boende eller inkvartering. Beslut kan vid behov fattas enbart för den brådskande delen av utkomststödsansökan. Övriga utkomststödsärenden bör behandlas senast under den sjunde vardagen från att ansökan har tagits emot. Ansökan som gäller följande månad bör behandlas och verkställas senast under den nämnda månadens första vardag, ifall det har dröjt längre än sju dagar från att ansökan har tagits emot Tillgång till uppgifter och komplettering av ansökan Eftersom utkomststödet kommer i sista hand, bör behandlaren av utkomststöd få alla uppgifter som är av betydelse vid behandling av utkomststöd samt utredningar över inkomster, tillgångar och andra omständigheter. En bristfällig ansökan fördröjer behandlingen av ärendet. Till en bristfällig ansökan bes klienten om kompletteringar senast den sjunde dagen från att ansökan har mottagits. I samband med begäran om komplettering meddelas klienten även ett datum, före vilket de saknade uppgifterna bör levereras. Komplettering får inte begäras, ifall det är onödigt för att lösa ärendet. Det bör även bedömas huruvida skaffandet att kompletteringen är orimlig då klientens helhetssituation beaktas. Beslutet om utkomststöd bör fattas utan dröjsmål, dock senast under den sjunde vardagen från att de nödvändiga kompletteringarna har tagits emot. Beslutet bör fattas utifrån de uppgifter som finns tillhanda, ifall den sökande inom den utsatta tiden inte har kompletterat sin ansökan eller framfört en godtagbar orsak till att kompletteringen fördröjs. I detta fall bör beslutet fattas senast under den sjunde vardagen från att den utsatta tiden har gått ut. Den del av ansökan som är möjlig att behandla utan kompletteringar bör behandlas inom sju vardagar från att ansökan har lämnats in. Ifall den sökande har givit felaktiga uppgifter, kan ett utbetalat utkomststöd återkrävas (Lagen om utkomststöd 20 ). Enligt 17 i lagen om utkomststöd bör den som ansöker om utkomststöd ge samtliga för utkomststödet nödvändiga uppgifter i sin kännedom till socialväsendet. Utkomststödstagaren bör omedelbart meddela om förändringar som sker i dessa uppgifter. I överlåtande av uppgifter tillämpas det som stiftats i i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården. 6

8 Enligt 20 i lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården har bl.a. statliga och kommunala myndigheter, folkpensionsanstalten och pensionsanstalterna skyldighet att avgiftsfritt på en socialvårdsmyndighets begäran utan hinder av sekretessbestämmelserna överlåta uppgifter som är nödvändiga för att utreda klientens behov till socialvård samt för att ordna och verkställa den. 2. UTKOMSTSTÖDETS STRUKTUR OCH STORLEK 2.1. Utkomststödets struktur Utkomststödet fördelas i grundläggande, kompletterande samt förebyggande utkomststöd. Grundläggande utkomststöd består av grunddelen samt övriga grundutgifter som t.ex. är boendekostnader enligt 6 i lagen om bostadsbidrag, hemförsäkring, hushållselektricitet och de hälsovårdsutgifter som är aningen högre. I det kompletterande utkomststödet beaktas utgifter som p.g.a. en persons eller familjs särskilda behov eller förhållanden anses nödvändiga enligt prövning från fall till fall. Sökanden av utkomststöd bör motivera de särskilda utgifterna i sin ansökan och beslutsfattaren bör i sina beslutsmotiveringar ta ställning till dessa. Syftet med förebyggande utkomststöd är att främja en persons och familjs sociala trygghet och förmåga att klara sig på egen hand samt att förebygga marginalisering och långvarigt beroende av utkomststöd. Det förebyggande utkomststödet beviljas i regel utifrån den anställdes initiativ. Enligt social- och hälsovårdsverkets verksamhetsstadga ( ) har yrkesgrupperna inom serviceområdet för socialarbete följande beslutanderätt: Förmånsbehandlare: fattar beslut om grundläggande utkomststöd och återkrav enligt 23 i lagen om utkomststöd. Socialhandledare: fattar beslut om grundläggande och kompletterande utkomststöd, återkrav enligt lagen om utkomststöd samt sänkande av grunddelen. Socialarbetaren, ledande socialarbetaren och serviceområdeschefen: fattar beslut om grundläggande, kompletterande och förebyggande utkomststöd, återkrav enligt lagen om utkomststöd samt sänkande av grunddelen Fastställande av utkomststöd Tiden för fastställande Utkomststödet fastställs i regel för en månad i taget. Utkomststöd kan vid behov beviljas och betalas ut för en kortare eller längre tid än en månad. (Lagen om utkomststöd 15 ). För de klienter vars ekonomiska situation antas hållas oförändrad är det möjligt att fatta ett beslut om grundläggande utkomststöd som baserar sig på kalkyler även för längre tider, dock högst för tre månader. För de utgifter som ingår i grundläggande utkomststödet (t.ex. el och receptmediciner) kan ett mer långvarigt beslut fattas, dock högst för sex månader. Beslut om kompletterande och förebyggande utkomststöd kan maximalt göras för ett år, t.ex. för barnens hobbyn, umgänge med barn och särskilda boendekostnader. Då inkomster, tillgångar och utgifter som ligger som grund för utkomststödet kalkyleras, beaktas dessa i regel för den tidsperiod, som utkomststödet fastställs för. Förfallodagen för den ursprungliga fakturan för godtagbara utgifter avgör i regel i vilken tidsperiod utgiften ingår och den beaktas i kalkylerna för ifrågavarande tidsperiod (exempelvis elräkning, hyra och avgifter inom den offentliga social- och 7

9 hälsovården). Det kan ibland vara behövligt att granska hur klientens situation har sett ut tidigare. Därtill finns det situationer, där inkomsterna kan fördelas i rater för att beaktas under flera tidsperioder, för vilka utkomststödet fastställs. (Se punkt 3.1.3) 2.3. Beviljande av utkomststöd retroaktivt Enligt 15 4 moment i lagen om utkomststöd kan utkomststöd av särskilda skäl beviljas retroaktivt. Särskilda skäl kan t.ex. vara hot om vräkning, att bli bostadslös eller en separationssituation inom familjen. Då retroaktivt utkomststöd beviljas kan de utgifter som beaktas vara exempelvis hyres- och elräkningsskulder eller hyresskuldernas räntor samt indrivnings- och rättgångskostnader. Ifall det för hyresskulder retroaktivt beviljas utkomststöd för en tid då klienten skulle ha haft rätt att få utkomststöd för hyrorna, men av någon anledning inte ansökte om denna förmån, anses dessa vara utgifter inom det grundläggande utkomststödet. I övriga fall är det fråga om kompletterande eller förebyggande utkomststöd. Den anställde kan fatta beslut om betalning av hyresskulder för högst ansökningsmånaden samt de tre föregående månadernas hyror. Ifall hyresskulden är för en längre tid, bör hela hyresskulden föras till social- och hälsovårdsnämndens individsektion för behandling. Betalning av skulder anses i regel inte vara utgifter som omfattas av utkomststödet. Skulder och avbetalningar kan dock ibland vara sådana utgifter, som man p.g.a. särskilda skäl enligt 15 4 momentet i lagen kan bevilja som retroaktivt utkomststöd. Förutsättningen är att utgifterna är utgifter som beror på en persons eller familjs särskilda behov eller förhållanden, exempelvis att en hushållsapparat har köpts i stället för en som gått sönder i enlighet med 7 c 1 mom. 3 punkten i lagen om utkomststöd. (SHM:s instruktion 2013:5) Beslut och betalning Om utkomststöd fattas alltid separata beslut i fråga om grundläggande, kompletterande och förebyggande utkomststöd. Beslutet tillkännages skriftligt åt klienten. Utkomststödet betalas i regel som pengar till klientens bankkonto. Betalande av stödet till en annan person än den sökande förutsätter en särskild orsak. Orsaken kan exempelvis vara återkommande sökande av utkomststöd, trots att den sökandes inkomster borde räcka till för utkomsten. Utkomststödet kan av särskilda skäl betalas till sökandens familjemedlem eller till den som sörjer för understödstagaren för att användas för understödstagarens uppehälle eller annars användas för betalning av utgifter för hans uppehälle. (Lagen om utkomststöd 16 ). 3. BEAKTANDE AV INKOMSTER OCH TILLGÅNGAR 3.1. Inkomster som beaktas Som inkomster beaktas de inkomster som finns till förfogande, oberoende av inkomstkälla. De inkomster som lämnas utanför utkomststödet räknas upp i 11 i lagen om utkomststöd. Att hållas i stadigvarande förvärvsarbete är den primära åtgärden i förhållande till utkomststöd. Då den sökande t.ex. är på alterneringsledighet, deltids- eller oavlönade tjänsteledigheter och denna verksamhet förorsakar behov till utkomststöd bildas i regel ingen rättighet till utkomststöd för den sökande. Den sökande rekommenderas till att återgå till sitt stadigvarande arbetsförhållande. 8

10 Förvärvsinkomster Som förvärvsinkomster anses bl.a. lön som betalas utifrån arbetsförhållande, inkomster som skaffats som företagare samt stöd för närståendevård. Till de delar som inkomsterna motsvarar utgifterna för arbetsresor och övriga av arbetet förorsakade utgifter, beaktas dessa inte som inkomster (lagen om utkomststöd 11 2 mom. 3 punkten). De utgifter för arbetsresor samt övriga av arbetet förorsakade utgifterna som beaktas dras av från de löneinkomster som beaktas i kalkylen för grundläggande utkomststöd. Naturaförmåner: Naturaförmånerna betalas normalt som lönetillägg åt den anställde. Ifall den naturaförmån som utbetalas kan ändras till pengar, kan denna beaktas då utkomststödet fastställs. Ifall naturaförmånen används för att trygga eller förbättra inkomstmöjligheterna, skall den inte beaktas. Bilförmån: Då penninglönen inte räcker till för utkomsten, bör personen avstå bilförmånen och i stället ta förmånen som penninglön. Ifall den sökande är tvungen att använda en bil under order av arbetsgivaren och behöver bilen under körning i arbetet, kan bilförmånen inte anses vara en inkomst. Måltidsförmån: Måltidsförmån kan fastställas som en inkomst för personen i fråga vid kalkyleringen av utkomststödet. Dagpenning och kilometerersättning: Med dessa ersätts de ökade kostnaderna, som bör beaktas som en reducerande faktor då utkomststödet fastställs. Ifall de tillgångar som ämnats för ersättande av kostnader, och som betalats för ändamålet beaktas som inkomster, bör det fästas vikt på huruvida dessa betalas återkommande, och ifall personen i tillägg till kostnadsersättningarna får andra förvärvsinkomster såsom löner, provisionsbetalningar eller liknande, eller ifall ersättningarna bildar den huvudsakliga inkomstkällan för personen i fråga. Utländsk dagpenning kan beaktas som inkomst till de delar som de överskrider de nödvändiga utgifter som täcks genom dagpenning. Kilometerersättningarna anses i regel motsvara de kostnader som uppstår för att utföra resor relaterade till arbetet med egen bil samt vara sådana inkomster som inte kan beaktas Inkomster för ett minderårigt barn Av de regelbundna inkomsterna för en under 18 åring som bor i gemensamt hushåll med sina föräldrar beaktas enbart den del som för den minderåriges del täcker de utgifter som beaktas i utkomststödet, närmast grunddelen och den minderåriges andel av boendeutgifterna. En person under 18 år är inte skyldig att försörja sina föräldrar eller syskon. Sommar- och veckoslutslöner för minderåriga barn till föräldrar som får utkomststöd är i regel sådana temporära eller ringa regelbundna förvärvsinkomster, att de bör lämnas obeaktade. (SHM:s instruktion 2013:5, sida 135) Utkomstskydd för arbetslösa (periodisering, kostnadsersättning, höjningsandel) Den inkomstrelaterade dagpenningen, grunddagpenningen och arbetsmarknadsstödet eller integrationsstödet beaktas som inkomst under 20 avgifts dagar månatligen. Dagpenningen eller stödet omvandlas till månadsinkomst genom att använda koefficienten 21,5 efter att personen har fått två hela utbetalningar av arbetslöshetsdagpenning under samma månad. 9

11 Då utkomststödet kalkyleras beaktas inte den höjda delen av utkomstskyddet för arbetslösa, kostnadsersättningarna eller den höjda kostnadsersättningen. Motsvarande beaktas inte de utgifter, som dessa kostnadsersättningar är ämnade att täcka (rese- och måltidskostnader) Bidrag, spelvinster, skadestånd och verkliga bidrag som föräldrarna ger De stöd som fåtts av privatpersoner beaktas i regel som inkomst för den sökande av utkomststöd. Ringa stöd beaktas dock inte (lagen om utkomststöd 11 ). En ringa/slumpmässig penninggåva, spelvinst osv på ca 100 kan lämnas obeaktad som inkomst. Ifall de ringa stöden fortsätter i över två månaders tid, anses de vara regelbunden inkomst, de beaktas då som inkomster i utkomststödskalkylerna. Skadestånd som fås för personskador beaktas som primära inkomster i förhållande till utkomststödet. Ifall en person får bidrag av sina föräldrar (t.ex. en myndig person som bor hos sina föräldrar), kan personen anses få den utkomst som behövs, eller en del av det, på ett av de andra sätten som avses i 2 1 moment i lagen om utkomststöd. Ifall personen bor i en lägenhet ägd av föräldrarna och inte bevisligen har betalat hyra åt sina föräldrar, kan det anses att personen i fråga faktiskt har fått ekonomiskt stöd av sina föräldrar. Hyra kan inte godkännas som boendeutgift till de delar den betalas av någon annan än ifrågavarande person Beaktande av lån som inkomst Bank- eller kreditskortskredit som lyfts från banken eller någon annan offentlig kredit kan inte beaktas som inkomst då utkomststöd beviljas, eftersom de nämnda formerna av kredit skall återbetalas. (SHM:s instruktion, sida 137). Stöd och lån som fås av släktingar, bekanta eller andra privata instanser beaktas som tillgängliga tillgångar Skatteåterbäringar/kvarskatt Skatteåterbäringen beaktas i regel som inkomst. Ifall klienten/familjen är en långvarig eller återkommande klient inom utkomststödet, eller ifall klienten är konstant lågavlönad, lämnas skatteåterbäringen obeaktad: hushåll på en person 100 hushåll på två personer 130 hushåll på tre personer 160 en större familj än i ovanstående exempel högst 190 Kvarskatten omfattas inte av utkomststödet. Kvarskatter betalas inte med utkomststöd och betalad kvarskatt beaktas inte som utgift Tillgångar som ska beaktas Som tillgångar beaktas de disponibla tillgångar som finns till personens och familjemedlemmarnas förfogande i enlighet med 12 i lagen om utkomststöd. Som tillgångar beaktas dock inte en stadigvarande bostad, behövligt bostadslösöre, nödvändiga arbets- och studieredskap, tillgångar som tillhör ett barn under 18 år, till den del dessa tillgångar är större än de utgifter som skall beaktas för barnets del eller de andra tillgångar som anses vara nödvändiga för att trygga en kontinuerlig utkomst. De tillgångar som finns till förfogande, såsom inbesparingar, värdepapper och andra lätt realiserbara tillgångar beaktas i regel som inkomster. 10

12 I fråga om tillgångar bör följande utredas: ägarunderlag, värde, beskattningsuppgifter och realiseringsmöjligheter. Det är väsentligt att en granskning av beskattningsuppgifterna sker då tillgångarna samt förändringarna i den sökandes tillgångar utreds i samband med utkomststöd. I specifikationsdelen av skatteförslaget och skattebeslutet finns en detaljerad utredning om den beskattade personens tillgångar. Specifikationsdelen bör separat begäras som bilaga till ansökan. I specifikationsdelen framgår även sådana tillgångar som inte kan ses i det egentliga beskattningsbeslutet. Exempelvis sådan egendom som till sitt värde är så ringa, att det inte beskattas, men som ändå är en sådan tillgång (en del även lätt realiserbart), att den påverkar utkomststödet. Ifall ett lån har lyfts för att köpa egendomen, kan tillgången beaktas i nettomängd. Det kan bestämmas att utkomststödet återkrävs för sådana tillgångar, som inte är nödvändiga för att trygga utkomsten Periodisering av inkomster samt inkomster som beaktas i efterskott Enligt 15 i lagen om utkomststöd beaktas inkomster och tillgångar för den tidsperiod som utkomststödet fastställs för. Inkomsterna kan delas i rater för att beaktas under flera månader, ifall det är skäligt. En dylik situation är t.ex. då en person eller en familj får en viss större inkomst, exempelvis avgångsvederlag, slutersättning då arbetsförhållandet upphör, arv, ett större arvode för arbetsutförande, intäkter från försäljning av egendom, vinster från spel eller andra till dessa jämförbara inkomster. Även exempelvis löneinkomster kan fungera som objekt för periodisering. En allmän regel för en hur lång tid inkomsten kan periodiseras kan inte framföras. Ärendet bör lösas utifrån individuella omständigheter. Klientens tidigare situation kan behöva granskas bakåt i tiden, ifall klienten ansöker om utkomststöd för första gången eller ifall det har gått en längre tid sedan föregående klientskap. Ifall personen får lön eller annan inkomst i slutet av månaden, kan lönen antingen i sin helhet eller åtminstone till största delen beaktas som inkomst för följande månad i utkomststödskalkylen. I regel beaktas en inkomst som betalats den 27 dagen eller senare i en månad som inkomst under följande månad. Klientens situation bör bedömas från fall till fall. Förvärvsinkomsterna kan även beaktas i efterskott, ifall förvärvsinkomsterna inte har funnits för kännedom då beslutet om utkomststödet har fattats. Detta förutsätter att utkomststödet ansöks inom de två första kalendermånaderna efter ifrågavarande beslut och att det inte kan anses oskäligt att beakta förvärvsinkomsten. Därtill förutsätts att det åt sökanden av stöd vid beviljande av stöd uttryckligen har meddelats att efter att stödet har beviljats, kan utbetalade förvärvsinkomster beaktas retroaktivt. Enligt rättsfallen kan även andra än förvärvsinkomster enligt ovanstående motiveringar periodiseras till en eller flera påföljande månader Inkomster, som inte beaktas (SHM:s instruktion 2013:5, sidorna ) Enligt 11 i lagen om utkomststöd beaktas inte FPAs moderskapsunderstöd, handikappförmåner eller prioriterade inkomster som berör utkomstskyddet för arbetslösa och rehabiliteringsförmånerna (kostnadsersättningar, rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningsförmåner). För förvärvsinkomsterna tillämpas instruktioner, enligt vilka minst 20 % av förvärvsinkomsterna, dock högst 150 /månad lämnas obeaktade. I Vasa förblir alltid maximala mängden (150 ) obeaktat, dock inte mer än den verkliga förvärvsinkomsten. Maximala mängden prioriterad inkomst är hushållsspecifik. Hemvårdsstöd 11

Anvisningar om utkomststöd

Anvisningar om utkomststöd Anvisningar om utkomststöd Grundtrygghetscentralen i Lovisa stad 2014 Innehåll 1 Syftet med anvisningarna om utkomststödsförfarande... 4 2 Allmänna grunder för utkomststöd... 4 2.1 Bestämmelser... 4 2.2

Läs mer

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården.

RP 358/2014 rd. sätt än nu rikta in kommunernas personalresurser på klientarbetet inom socialvården. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om utkomststöd och av lagen om statsandel för kommunal basservice PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I denna proposition

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING

ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING ANVISNINGAR FÖR IFYLLANDE AV EN ANSÖKAN OM SKULDSANERING 1 Innan en gäldenär lämnar in en ansökan om skuldsanering skall han eller hon reda ut möjligheterna att ingå förlikning med sina borgenärer. Om

Läs mer

PUBLIKATION 2007:3. Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn

PUBLIKATION 2007:3. Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn PUBLIKATION 2007:3 Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn PUBLIKATION 2007:3 Anvisning för bedömning av storleken på underhållsbidrag till barn JUSTITIEMINISTERIET HELSINGFORS

Läs mer

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL

KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL KARLEBY SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDS SERVICECENTRAL vad ÄR UTKOMSTSTÖD? ett ekonomiskt stöd som beviljas av kommunen ett stöd som beviljas i sista hand utgår från bestämmelserna i lagen om utkomststöd avsedd

Läs mer

Försörjningsstöd 2011

Försörjningsstöd 2011 Försörjningsstöd 2011 NORMER OCH RIKTLINJER Handläggning av ekonomiskt bistånd Torsås kommun Sidan 1 av 30 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2011-06-28 1. INNEHÅLLSFÖRTECKNING...2 2. SOCIALTJÄNSTLAGEN...4 2.2. 2

Läs mer

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen

Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen Lärande och arbetsförvaltningen Lärande- och arbetsnämndens riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd enligt Socialtjänstlagen 2014 Antagna av LAN 2014- Lärande- och arbetsförvaltningen 2 (34)

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Socialförvaltningen Författare: Caroline Schnell Yvonne Wahlbeck Granskad av: Kenneth Lindholm Fastställd av: Socialnämnden Utgivningsdag 2012-11-01 Utgåva nr 1 Giltig tom 2014-11-01 Riktlinjer för ekonomiskt

Läs mer

Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst

Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst Anvisning om anordnande och fullgörande av civiltjänst ANVISNING TEM/117/03.01.05/2014 1.2.2014 Gäller från 1.2.2014 och tills vidare Innehåll 1 Inledande

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2015-02-22 Revidering: Textdelen som rör bilagan om boendestöd har tagits bort enlig socialnämndens beslut, istället ska Försäkringskassans föreskrifter om högsta godtagbara

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV FÖRSÖRJNINGSSTÖD OCH ÖVRIGT EKONOMISKT BISTÅND INDIVID- OCH FAMILJEOMSORGEN 2009-12-08 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LAGTEXT Socialtjänstlag (2001:453)... 5 2 kap. Kommunens ansvar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND

RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1 Februari 2006 RIKTLINJER FÖR HANDLÄGGNING AV EKONOMISKT BISTÅND 1. ALLMÄNT OM EKONOMISKT BISTÅND sid 1.1 Socialtjänstlagen 4 1.2 Individuell behovsprövning..6 1.3 Samordning med annat bistånd..6 1.4

Läs mer

HANDBOK FÖR TILLÄMPNING AV LAGEN OM UTKOMSTSTÖD

HANDBOK FÖR TILLÄMPNING AV LAGEN OM UTKOMSTSTÖD Social- och hälsovårdsministeriets publikationer 2013:5 Utkomststöd HANDBOK FÖR TILLÄMPNING AV LAGEN OM UTKOMSTSTÖD social- och hälsovårdsministeriet Helsingfors 2013 Utkomststöd Handbok för tillämpning

Läs mer

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning

Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning Ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ärendehandläggning Dokumenttyp Dokumentnamn Gäller från datum Riktlinjer Ekonomiskt bistånd - Riktlinjer för ärendehandläggning 2012-09-20 148 Dnr SN 40 / 2011 Beslutat

Läs mer

Riktlinjer för försörjningsstöd

Riktlinjer för försörjningsstöd Åstorps kommuns Riktlinjer för försörjningsstöd Beslutat av Socialnämnden 2014-03-17, 42 Dnr 2014/62 1 Innehållsförteckning Inledning 5 Barnperspektiv 5 Våld i nära relationer 5 Förutsättningar för rätten

Läs mer

RIKTLINJER ARBETE OCH FÖRSÖRJNING

RIKTLINJER ARBETE OCH FÖRSÖRJNING Sidan 1 (av 25) RIKTLINJER FÖR ARBETE OCH FÖRSÖRJNING Antagna av Utskottet för arbete och försörjning, 2014-04-07, 11 Sidan 2 (av 25) 1 INLEDNING 4 1.1 Målsättning 4 1.2 Allmänt 4 1.3 Barnperspektivet

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd.

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Lagtext, vägledande norms innehåll och riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Socialnämnden i Ronneby 2012 1 Innehållsförteckning sida Lagtext 3 5 1. Allmänna riktlinjer 6

Läs mer

m 2 Sökandens ägarandel Bostadsrättsavgift och belastande

m 2 Sökandens ägarandel Bostadsrättsavgift och belastande Sida 1/10 PERSON- OCH KONTAKTUPPGIFTER Sökandens namn och hemadress Inkommit Personbeteckning Telefon dagtid/ e-postadress Makens/makans namn och hemadress (såvida inte samma som ovan) maken/makan är medsökande

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Fastställd av socialnämnden Reviderad 2010-08-25 Reviderad 2013-12-04 Inledning Detta dokument innehåller riktlinjer för ekonomiskt bistånd enligt 4 kap.1

Läs mer

Skuldsanering för privatpersoner

Skuldsanering för privatpersoner Skuldsanering för privatpersoner Skuldsatt blir fri Pamela Wikholm Examensarbete för rättstradenomexamen Utbildningsprogrammet för företagsekonomi Åbo 2011 EXAMENSARBETE Författare: Pamela Wikholm Utbildningsprogram

Läs mer

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM

UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET Broschyrer 7swe (2014) Social- och hälsovårdsministeriets broschyrer 7swe (2014) UTKOMSTSKYDDET LIVET IGENOM SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSMINISTERIET

Läs mer

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler

Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Strategi Program Plan Policy» Riktlinjer Regler Borås Stads Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Ekonomiskt bistånd 1 1 INLEDNING... 3 2 RIKTLINJERNAS OMFATTNING... 3 3 RÄTTEN TILL BISTÅND... 3 3.1 Allmänna

Läs mer

Dnr SN13/48 RIKTLINJER. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Dnr SN13/48 RIKTLINJER. Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Dnr SN13/48 RIKTLINJER för ekonomiskt bistånd Dnr SN13/48 2/42 Innehållsförteckning 1 Inledning... 5 2 Syfte... 5 3 Lagstiftning mm... 6 3.1 Vistelsebegreppet... 6 3.2 Barnperspektiv... 6 3.3 Hot och våld

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Köpings kommun Antagen av: Social- och arbetsmarknadsnämnden 19 december 2012, 134 Reviderad 19 juni 2013, 54 samt 25 september 2013 71 RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT BISTÅND

Läs mer

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd

Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Arbetsmarknads- och familjenämnden 1 (61) Arbetsmarknads- och familjeförvaltningen Rutin Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Innehållsförteckning 1 Inledning 6 Utgångspunkter

Läs mer

Riktlinjer Ekonomiskt bistånd

Riktlinjer Ekonomiskt bistånd 1 (43) Riktlinjer Ekonomiskt bistånd Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2013-11-26, 87 OXL200 v 1.0 2006-11-13 2 (43) Inledning 5 Lagstiftning mm 5 Syfte 5 Barnperspektiv 6 Hot och våld i nära relation

Läs mer

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun

Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Dnr 2015/110.754 Id 21882 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd Vimmerby kommun Enheten för arbete och försörjning Antagna av socialnämnden 2015-03-19 33 2(34) Innehåll 1 ALLMÄNT... 6 2 FÖRSÖRJNINGSSTÖD...

Läs mer

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen

Revidering av skuldsaneringen. Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig Kirsi Pulkkinen 8.3.2011 Publikationens titel Författare Justitieministeriets publikation Revidering av skuldsaneringen Skuldsaneringsarbetsgruppen Ordförande: lagstiftningsrådet Tuula Linna Sekreterare: specialsakkunnig

Läs mer

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27

RIKTLINJER. försörjningsstöd. för. Gäller från 2015-01-01. Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 RIKTLINJER för försörjningsstöd Gäller från 2015-01-01 Beslutad av socialnämnden 2014-11-27 INNEHÅLL sida INNNEHÅLLSFÖRTECKNING 2-4 1 INLEDNING 5 1.1 UTGÅNGSPUNKTER FÖR ARBETET 5 1.2 BARNPERSPEKTIV 5 1.3

Läs mer

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd 1 (35) Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Senast reviderad 2010-04-27 Campusgatan 26, plan 4 Tfn 08-523 010 00 www.sodertalje.se Bankgiro 5052-6854 151 89 Södertälje sodertalje.kommun@sodertalje.se

Läs mer