SNABBRENT EXTRA KÖK - Version 4 Sida 1 av 16 SÄKERHETSDATABLAD SNABBRENT EXTRA KÖK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SNABBRENT EXTRA KÖK - Version 4 Sida 1 av 16 SÄKERHETSDATABLAD SNABBRENT EXTRA KÖK"

Transkript

1 SNABBRENT EXTRA KÖK - Version 4 Sida 1 av 16 SÄKERHETSDATABLAD SNABBRENT EXTRA KÖK SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget Utgivningsdatum Omarbetad Produktbeteckning Produktnamn Artikelnr. Utökat SDB med infogat ES SNABBRENT EXTRA KÖK TP5275 Ja 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Användningsområde Relevanta identifierade användningar Industriell användning Yrkesmässig användning Konsumentanvändning Köksrengöringsmedel. Manuell användning. (AISE-P303) SU22 Yrkesmässig användning: Offentlig sektor (förvaltning, utbildning, kultur, tjänster, hantverkare) PC35 Tvätt- och Rengöringsprodukter (inkl. lösningsmedelbaserade produkter) PROC10 Påförande med rulle eller borste PROC11 Icke-industriell sprayning ERC8A Bred dispersiv inomhus användning av processhjälpmedel i öppna system Nej Ja Nej 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad Företagsnamn Besöksadress Postadress Postnr. Postort Land Telefon Fax Tingstad Papper AB Marieholmsgatan 1-3 Box Göteborg Sverige

2 SNABBRENT EXTRA KÖK - Version 4 Sida 2 av 16 E-post Webbadress Telefonnummer för nödsituationer Nödtelefon Telefon: Tel: (Mån-Fre, 9-17) Beskrivning: Giftinformationscentralen (GIC, måndag-fredag kl 9-17) Telefon: Tel: 112 Beskrivning: SOS Alarm (Dygnet runt) AVSNITT 2: Farliga egenskaper 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen Klassificering enligt (EC) No 1272/ 2008 [CLP / GHS] Klassificering enligt CLP, kommentar Skin Irrit. 2; H315; Beräkningsmetod. Eye Irrit. 2; H319; Beräkningsmetod. Hela texten för alla faroangivelser är redovisad i punkt Märkningsuppgifter Faropiktogram (CLP) Signalord Faroangivelser Skyddsangivelser Varning H315 Irriterar huden. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. P102 Förvaras oåtkomligt för barn. P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp Andra faror PBT / vpvb Produkten innehåller inga PBT- eller vpvb-ämnen. AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar 3.2. Blandningar Typ av sammansättning Typ av preparat Blandning SL Vattenlösligt koncentrat Identifiering Klassificering Innehåll Noteringar 2-Aminoetanol CAS-nr.: EG-nr.: Acute Tox. 4; H332 Acute Tox. 4; H % 1,2 ph-justerare Indexnr.: REACH reg nr.: Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Etanol CAS-nr.: Flam. Liq. 2; H % 1,2

3 SNABBRENT EXTRA KÖK - Version 4 Sida 3 av 16 EG-nr.: Indexnr.: REACH reg nr.: Propan-2-ol CAS-nr.: EG-nr.: Indexnr.: REACH reg nr.: Aminer, C12-14 (jämna nummer) -alkyldimetyl, N-oxider CAS-nr.: EG-nr.: REACH reg nr.: Dipropylenglykolmonometyleter CAS-nr.: EG-nr.: REACH reg nr.: Eye Irrit. 2; H319 Flam. Liq. 2; H225 Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H336 Skin Irrit. 2; H315; Eye Dam. 1; H318; Aquatic Acute 1; H400; Aquatic Chronic 2; H411; Lösningsmedel 0,1-1 % 1,2,6 Lösningsmedel 0,1 1 % 1 Vätmedel 0,1 1 % 2,6 Lösningsmedel 1 klassificerat som hälso- eller miljöfarligt 2 med hygieniskt gränsvärde 6 t listat för att ge ytterligare information Beskrivning av blandningen Innehåll i enlighet med (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel: Nonjoniska tensider <5 %, AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen Allmänt Inandning Hudkontakt Ögonkontakt Förtäring Produkten är registrerad hos Giftinformationscentralen telefon: (I mindre akuta fall, måndag - fredag kl 09:00-17:00). SOS Alarm: Larmtelefon: 112 (Begär giftinformation, Information dygnet runt). Frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Tvätta huden med tvål och vatten. Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Skölj mun med vatten. Drick ett par glas vatten eller mjölk. Framkalla INTE kräkning. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Kontakta läkare om större mängd förtärts. 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda Akuta symptom och effekter Fördröjda symptom och effekter VID INANDNING: Ångor och sprutdimma kan irritera luftvägarna och medföra halsirritation och hosta. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Stänk i ögonen ger stark sveda. Orsakar allvarlig ögonirritation. VID INANDNING: Ångor och sprutdimma kan irritera luftvägarna och medföra halsirritation och hosta. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Stänk i ögonen ger stark sveda. Orsakar allvarlig ögonirritation. VID HUDKONTAKT: Långvarig kontakt kan ge rodnad, irritation och sprickbildning.

4 SNABBRENT EXTRA KÖK - Version 4 Sida 4 av Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs Andra upplysningar Uppgifter till läkare: Behandla symptomatiskt. AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder 5.1 Släckmedel Lämpliga släckmedel Olämpliga brandsläckningsmedel Vid brandsläckning använd alkoholresistent skum, kolsyra, pulver eller vattendimma. Undvik stark vattenstråle direkt mot branden. Risk för spridning av elden. 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra Brand- och explosionsrisker Farliga förbränningsprodukter Produkten är inte brandfarlig. Explosionsgränserna och flampunkten anges i punkt 9. Vid brand eller höga temperaturer bildas: Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2). Nitrösa gaser (NOx) Råd till brandbekämpningspersonal Andra upplysningar Produkten är inte klassificerad som brandfarlig. AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer Personliga skyddsåtgärder Angående personlig skyddsutrustning, se punkt Miljöskyddsåtgärder Miljöskyddsåtgärder Valla in spill med sand, jord eller lämpligt absorberande medel. Spill samlas upp och avlägsnas som angett i punkt Metoder och material för inneslutning och sanering Sanera Små mängder spolas bort med vatten. Samla upp större mängder spill och lämna det till återanvändning. 6.4 Hänvisning till andra avsnitt Andra anvisningar Se avsnitt 1 för kontaktinformation vid nödsituation. Se avsnitt 8 för personlig skyddsutrustning. Se avsnitt 13 för information om avfallshantering. AVSNITT 7: Hantering och lagring 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering Hantering Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

5 SNABBRENT EXTRA KÖK - Version 4 Sida 5 av Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet Lagring Skall förvaras i sluten originalförpackning och vid temperaturer mellan 5 C och 30 C. Skyddas mot frost och direkt solljus. Förvaras oåtkomligt för barn. 7.3 Specifik slutanvändning Specifika användningsområden Identifierade användningar för denna produkt anges i avsnitt 1.2. AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd 8.1 Kontrollparametrar Identifiering Gränsvärden År 2-Aminoetanol CAS-nr.: Nivågränsvärde (NGV) : 1 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 2,5 mg/m³ Värde: 3 ppm Värde: 7,5 mg/m³ : H Källa: AFS 2018:1 Etanol CAS-nr.: Nivågränsvärde (NGV) : År: ppm Nivågränsvärde (NGV) : 1000 mg/m³ Värde: 1000 ppm Värde: 1900 mg/m³ : V Nivågränsvärde (NGV) : 1000 mg/m3 Värde: 1000 ppm Värde: 1900 mg/m3 Propan-2-ol CAS-nr.: Nivågränsvärde (NGV) : 150 ppm : V Nivågränsvärde (NGV) : 350 mg/m3 : V Värde: 250 ppm : V År: 1989

6 SNABBRENT EXTRA KÖK - Version 4 Sida 6 av 16 Värde: 600 mg/m3 : V Bokstavsbeskrivning: V = Vägledande korttidsgränsvärde Nivågränsvärde (NGV) : 150 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 350 mg/m³ Värde: 250 ppm Värde: 600 mg/m³ : V Källa: AFS 2018:1 - Hygieniska gränsvärden. Dipropylenglykolmonometyleter CAS-nr.: Nivågränsvärde (NGV) : 50 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 300 mg/m³ Värde: 75 ppm Värde: 450 mg/m³ : H; V Källa: AFS 2018:1 - Hygieniska gränsvärden. DNEL / PNEC DNEL 2-Aminoetanol Exponeringsväg: Lång sikt (upprepad) - Dermal - Systemisk effekt Värde: 1 mg/kg Exponeringsväg: Lång sikt (upprepad) - Inandning - Systemisk effekt Värde: 3,3 mg/m3 PNEC Exponeringsväg: Jord Värde: 0,035 mg/kg Exponeringsväg: Sötvatten Värde: 0,085 mg/l Exponeringsväg: Saltvatten Värde: 0,0085 mg/l Exponeringsväg: Sediment i sötvatten Värde: 0,425 mg/kg

7 SNABBRENT EXTRA KÖK - Version 4 Sida 7 av 16 Exponeringsväg: Sediment i saltvatten Värde: 0,0425 mg/kg Exponeringsväg: Reningsanläggning Värde: 100 mg/l DNEL Etanol Exponeringsväg: Kortsiktig (akut) - Inandning - Lokal effekt Värde: 1900 mg/m3 Exponeringsväg: Lång sikt (upprepad) - Inandning - Systemisk effekt Värde: 950 mg/m3 Exponeringsväg: Lång sikt (upprepad) - Dermal - Systemisk effekt Värde: 343 mg/kg kroppsvikt/dygn PNEC Exponeringsväg: Saltvatten Värde: 0.79 mg/l Exponeringsväg: Sötvatten Värde: 0,96 mg/l Exponeringsväg: Reningsanläggning Värde: 580 mg/l Exponeringsväg: Jord Värde: 0,63 mg/kg Exponeringsväg: Sediment i saltvatten Värde: 2,9 mg/kg Exponeringsväg: Sediment i sötvatten Värde: 3.6 mg/kg DNEL Propan-2-ol Exponeringsväg: Lång sikt (upprepad) - Dermal - Systemisk effekt Värde: 888 mg/kg kroppsvikt/dygn Exponeringsväg: Lång sikt (upprepad) - Inandning - Systemisk effekt Värde: 500 mg/m3 PNEC Exponeringsväg: Reningsanläggning Värde: 2251 mg/l Exponeringsväg: Jord Värde: 28 mg/kg Exponeringsväg: Saltvatten Värde: 140,9 mg/l Exponeringsväg: Sötvatten Värde: 140,9 mg/l

8 SNABBRENT EXTRA KÖK - Version 4 Sida 8 av 16 DNEL Dipropylenglykolmonometyleter Exponeringsväg: Långsiktig inandning (systemisk) Värde: 308 mg/kg Exponeringsväg: Långsiktig dermal (systemisk) Värde: 283 mg/kg bw/day PNEC Exponeringsväg: Reningsanläggning Värde: 4168 mg/l 8.2 Begränsning av exponeringen Ögon- / ansiktsskydd Exponeringsväg: Jord Värde: 2,74 mg/kg Kommentar: body weight/ day Exponeringsväg: Sediment i sötvatten Värde: 70,2 mg/kg Kommentar: body weight/ day Exponeringsväg: Sediment i saltvatten Värde: 7,02 mg/kg Kommentar: body weight/ day Exponeringsväg: Sötvatten Värde: 19 mg/l Exponeringsväg: Saltvatten Värde: 1,9 mg/l Ögonskydd, kommentar Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen. Handskydd Hud- / handskydd, kortvarig kontakt Hud- / handskydd, långvarig kontakt Lämpliga material Olämpliga material Genombrottstid Behövs normalt inte. Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepad hudkontakt. Nitrilgummi. Polyvinylalkohol (PVA). Värde: > 360 min Kommentarer: Nitril - 0,28 mm Hudskydd Hudskydd kommentar Behövs normal inte. Andningsskydd Andningsskydd nödvändigt vid Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation.

9 SNABBRENT EXTRA KÖK - Version 4 Sida 9 av 16 Ytterligare andningsskyddsåtgärder Andningsskydd, kommentar Sörj för god ventilation. Vid otillräcklig ventilation eller vid risk för inandning av damm: Använd lämpligt andningsskydd med partikelfilter (typ P2). AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper Fysisk form Färg Lukt Luktgräns ph Fryspunkt Kokpunkt/kokpunktsintervall Flampunkt Avdunstningshastighet Brandfarlighet (fast form, gas) Explosionsgräns Ångtryck Ångdensitet Relativ densitet Löslighet Fördelningskoefficient: n-oktanol/ vatten Självantändningstemperatur Sönderfallstemperatur Viskositet Oxiderande egenskaper Vätska. Gul. Karakteristisk. Kommentarer: Ej fastställt. Anledning till att data saknas: Kan ej fastställas. Status: vid leverans Värde: ~ 11,3 Temperatur: 20 C Värde: ~ 0 C Värde: ~ 100 C Värde: > 70 C Kommentarer: Data saknas. Anledning till att data saknas: Ingen data tillgänglig. Inte relevant. Kommentarer: Data saknas. Anledning till att data saknas: Ingen data tillgänglig. Värde: < 3 kpa Temperatur: 20 C Kommentarer: Data saknas. Anledning till att data saknas: Ingen data tillgänglig. Värde: ~ 1,0 Temperatur: 20 C Medium: Vatten Kommentarer: Lösligt i vatten. Värde: < 3 Kommentarer: Log Pow (Uppskattat värde med utgångsläge från ingående råvaror) Kommentarer: Data saknas. Anledning till att data saknas: Ingen data tillgänglig. Kommentarer: Data saknas. Anledning till att data saknas: Ingen data tillgänglig. Kommentarer: Tunnflytande vätska. Uppfyller inte kriterierna för oxiderande.

10 SNABBRENT EXTRA KÖK - Version 4 Sida 10 av Annan information Andra fysiska och kemiska egenskaper Kommentarer Blandbarhet: Fullständigt blandbar med vatten. AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet 10.1 Reaktivitet Reaktivitet Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning Kemisk stabilitet Stabilitet Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning Risken för farliga reaktioner Risken för farliga reaktioner Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning Förhållanden som ska undvikas Förhållanden som skall undvikas Undvik kontakt med syror och oxidationsmedel. Får inte blandas med andra rengöringsmedel eller kemiska produkter Oförenliga material Material som skall undvikas Ingen information Farliga sönderdelningsprodukter Farliga sönderdelningsprodukter Vid brand bildas giftiga gaser (CO, CO2, NOx). Andra upplysningar Andra upplysningar Får inte blandas med andra rengöringsmedel eller kemiska produkter. AVSNITT 11: Toxikologisk information 11.1 Information om de toxikologiska effekterna Övriga upplysningar om hälsofara Uppskattning av blandningens akuttoxicitet Utvärdering av akut toxicitet, klassificering Utvärdering av frätande / irriterande på hud, klassificering Utvärdering av ögonskada eller ögonirritation, klassificering Dos: LD50 Exponeringsväg: Oral Värde: > 2000 mg/kg Kommentarer: Råtta (Beräknat värde) Ej klassificerad baserat på den information som finns. Skin Irrit 2. H315 Irriterar huden. Eye Irrit 2. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

11 SNABBRENT EXTRA KÖK - Version 4 Sida 11 av 16 Utvärdering av luftvägssensibilisering, klassificering Utvärdering av hudsensibilisering, klassificering Utvärdering av mutagenitet i könsceller, klassificering Utvärdering av reproduktionstoxicitet, klassificering Utvärdering av specifik organtoxicitet - enstaka exponering, klassificering Utvärdering av specifik organtoxicitet - upprepad exponering, klassificering Utvärdering av fara vid aspiration, klassificering Ej klassificerad baserat på den information som finns. Ej klassificerad baserat på den information som finns. Ej klassificerad baserat på den information som finns. Ej klassificerad baserat på den information som finns. Ej klassificerad baserat på den information som finns. Ej klassificerad baserat på den information som finns. Ej klassificerad baserat på den information som finns. Symtom på exponering I fall av förtäring I fall av hudkontakt I fall av inandning I fall av ögonkontakt Förtäring kan dock orsaka illamående, magsmärtor och kräkningar. Produkten verkar irriterande på slemhinnor och kan ge magbesvär vid förtäring. Långvarig kontakt kan ge rodnad, irritation och sprickbildning. Ångor och sprutdimma kan irritera luftvägarna och medföra halsirritation och hosta. Stänk i ögonen ger stark sveda. Orsakar allvarlig ögonirritation. AVSNITT 12: Ekologisk information 12.1 Toxicitet Toxicitet i vattenmiljö, fisk Toxicitet i vattenmiljö, fisk Toxicitet i vattenmiljö, fisk 2-Aminoetanol Värde: 170 mg/l Testtid: 96 h Art: Carassius auratus Metod: LC50 Etanol Värde: > 100 mg/l Testtid: 96 h Art: Fisk Metod: LC50 Propan-2-ol Värde: > 1000 mg/l Testtid: 96 h Art: Pimephales promelas; Metod: LC50 Aminer, C12-14 (jämna nummer)-alkyldimetyl, N-oxider

12 SNABBRENT EXTRA KÖK - Version 4 Sida 12 av 16 Toxicitet i vattenmiljö, fisk Toxicitet i vattenmiljö, fisk Toxicitet i vattenmiljö, alger Toxicitet i vattenmiljö, alger Toxicitet i vattenmiljö, alger Toxicitet i vattenmiljö, alger Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur Värde: 1-10 mg/l Testtid: 96 h Art: Fish Metod: LC50 Dipropylenglykolmonometyleter Värde: > 1000 mg/l Koncentration av verksam dos: LC50 Exponeringstid: 96 h Art: Pimephales promelas 2-Aminoetanol Värde: 22 mg/l Testtid: 72 h Art: Scenedesmus subspicatus Metod: EC50 Etanol Värde: > 100 mg/l Testtid: 96 h Art: Alg Metod: EC50 Propan-2-ol Värde: > 100 mg/l Testtid: 72 h Art: Scenedesmus subspicatus; Metod: EC50 Aminer, C12-14 (jämna nummer)-alkyldimetyl, N-oxider Värde: 0,1-1 mg/l Testtid: 72 h Art: Algae Metod: EC50 2-Aminoetanol Värde: 65 mg/l Testtid: 48 h Art: Daphnia magna Metod: EC50 Etanol Värde: > 100 mg/l Testtid: 48 h Art: Daphnia Metod: EC50 Propan-2-ol Värde: > 1000 mg/l Testtid: 24 h Art: Daphnia magna Metod: EC50 Aminer, C12-14 (jämna nummer)-alkyldimetyl, N-oxider

13 SNABBRENT EXTRA KÖK - Version 4 Sida 13 av 16 Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur Toxicitet i vattenmiljö, kräftdjur Värde: 1-10 mg/l Testtid: 48 h Art: Daphnia Metod: EC50 Dipropylenglykolmonometyleter Värde: > 1000 mg/l Koncentration av verksam dos: EC50 Exponeringstid: 48 h Art: Dahnia magna 12.2 Persistens och nedbrytbarhet Beskrivning/utvärdering av persistens och nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet Biologisk nedbrytbarhet Tensiderna i produkten är biologiskt nedbrytbara enligt kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. 2-Aminoetanol Värde: > 90 % Metod: OECD 301 A Propan-2-ol Värde: 58 % Testperiod: 5 d Aminer, C12-14 (jämna nummer)-alkyldimetyl, N-oxider Värde: 90 % Metod: OECD TG 301B Testperiod: 28 d Dipropylenglykolmonometyleter Värde: 75 % Testperiod: 28 d 12.3 Bioackumuleringsförmåga Kommentarer till bioackumulering Bioackumulering: Förväntas inte vara bioackumulerande Rörlighet i jord Rörlighet Produkten är vattenlöslig och kan spridas i vattenmiljön Resultat av PBT- och vpvb-bedömningen Resultat av PBT- och vpvb-bedömning Produkten innehåller inga PBT eller vpvb ämnen Andra skadliga effekter Ytterligare ekologisk information Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig. Detta utesluter dock inte att tillfälliga större utsläpp eller ofta upprepade mindre utsläpp kan ha störande eller skadlig inverkan på miljön AVSNITT 13: Avfallshantering

14 SNABBRENT EXTRA KÖK - Version 4 Sida 14 av Avfallsbehandlingsmetoder EWC-kod EWC Förpackning Andra upplysningar EWC-kod: Rengöringsmedel som innehåller farliga ämnen Klassificerad som farligt avfall: Ja EWC-kod: Plastförpackningar Klassificerad som farligt avfall: Nej Förpackningen bör samlas upp för återanvändning. Förpackningen skall vara tom (droppfri). Avlägsna till ett godkänt avfallsdeponeringsställe, enligt lokala avfallsföreskrifter. AVSNITT 14: Transportinformation Farligt gods Nej UN-nummer Kommentarer Inte relevant Officiell transportbenämning Kommentarer Inte relevant Faroklass för transport Kommentarer Inte relevant Förpackningsgrupp Kommentarer Inte relevant Miljöfaror ADR/RID/ADN Inte relevant Särskilda skyddsåtgärder Särskilda säkerhetsföreskrifter för användare Inte relevant Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden Bulktransport, värde (ja/nej) Nej AVSNITT 15: Gällande föreskrifter 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö Biocider Nanomaterial Lagar och förordningar Nej Nej EG 648/ Tvätt och Rengöringsmedel. EG 1907/ REACH

15 SNABBRENT EXTRA KÖK - Version 4 Sida 15 av 16 EG 1272/ Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. SFS 2011:927 - Avfallsförordningen. AFS 2018:1 - Hygieniska gränsvärden. Deklarationsnr. KEMI (Reg.nr): Kemikaliesäkerhetsbedömning En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts Exponeringsscenarier för blandningen Exponeringsscenario, kommentar Nej Ja SUMI/ SUMI:s är bifogade i detta säkerhetsdatablad. Mer information om SUMI:s se punkt 16. AVSNITT 16: Annan information Leverantörens anmärkningar Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3) Upplysningar som har lagts till, raderats eller reviderats Omarbetningsdatum Version Utarbetat av Kommentarer Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad baseras på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet av säkerhetsdatabladet och de har getts under förutsättningen att produkten används under de angivna förhållanden och i överensstämmelse med det användningssätt som specificeras på förpackningen eller i relevant teknisk litteratur. All annan användning av produkten, ev. tillsammans med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar. H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga. H302 Skadligt vid förtäring. H312 Skadligt vid hudkontakt. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315 Irriterar huden. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H319 Orsakar allvarlig ögonirritation. H332 Skadligt vid inandning. H336 Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter. Ändring i följande rubriker: 1, 1.1, 1.2, 2.1, 3.2, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.2, 6.3, 7.1, 8.1, 8. 2, 9.1, 9.2, 11.1, 12.1, 12.2, 12.3, 12.5, 12.6, 13.1, 14.1, 14.5, 14.7, 15.1, 15.2, 16, Tingstad Papper AB, Kvalité och Miljö, Telefon: , E-post: SUMI - Safe Use of Mixtures är ett verktyg som erbjuder företag som levererar till den industriella och professionella rengöringsindustrin ett standardiserat sätt att kommunicera driftsförhållanden och riskhanteringsåtgärder. En SUMI hänvisar till en typisk användning av produkten istället för dess kemiska sammansättning. Formatet och språket i en SUMI är enkelt och tydligt. Målgruppen är personer som använder aktuella produkter och kanske inte har kemiska kunskaper och inte känner till hur REACH-jargong används i exponeringsscenarier (ES). Mer information om SUMI:s finns här:

16 SNABBRENT EXTRA KÖK - Version 4 Sida 16 av 16 regulatory-context/reach/safe-use-information-for-end-users.aspx. Innehållsförteckning eller index för bilagda ES Exponeringsscenario 1, AISE_SUMI_PW_10_1_SE.pdf 2, AISE_SUMI_PW_11_4_SE.pdf AISE_SUMI_PW_10_1_SE.pdf AISE_SUMI_PW_11_4_SE.pdf

SNABBRENT SANITET - Version 2 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD SNABBRENT SANITET

SNABBRENT SANITET - Version 2 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD SNABBRENT SANITET SNABBRENT SANITET - Version 2 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD SNABBRENT SANITET Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

Ice Gel - Version 4 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD. Ice Gel

Ice Gel - Version 4 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD. Ice Gel Ice Gel - Version 4 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Ice Gel Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Arnika - Version 4 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD. Arnika

Arnika - Version 4 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD. Arnika Arnika - Version 4 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Arnika Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

SNABBRENT EXTRA KÖK - Version 2 Sida 1 av 13 SÄKERHETSDATABLAD SNABBRENT EXTRA KÖK

SNABBRENT EXTRA KÖK - Version 2 Sida 1 av 13 SÄKERHETSDATABLAD SNABBRENT EXTRA KÖK SNABBRENT EXTRA KÖK - Version 2 Sida 1 av 13 SÄKERHETSDATABLAD SNABBRENT EXTRA KÖK Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

AVS 14 - Version 4 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD AVS 14

AVS 14 - Version 4 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD AVS 14 AVS 14 - Version 4 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD AVS 14 Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Eclipse Biofarmab Zinksalva

Eclipse Biofarmab Zinksalva Eclipse Biofarmab Zinksalva - Version 2 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Eclipse Biofarmab Zinksalva Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring

Läs mer

SNABBRENT ALLKOMBI - Version 6 Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD SNABBRENT ALLKOMBI

SNABBRENT ALLKOMBI - Version 6 Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD SNABBRENT ALLKOMBI SNABBRENT ALLKOMBI - Version 6 Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD SNABBRENT ALLKOMBI SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. IT-680 Defoamer

SÄKERHETSDATABLAD. IT-680 Defoamer IT-680 Defoamer Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD IT-680 Defoamer Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets

Läs mer

Wipy - Version 3 Sida 1 av 6. SÄKERHETSDATABLAD Kort version (Nedanför finns länk till fullständigt säkerhetsdatablad) Wipy

Wipy - Version 3 Sida 1 av 6. SÄKERHETSDATABLAD Kort version (Nedanför finns länk till fullständigt säkerhetsdatablad) Wipy Wipy - Version 3 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Kort version (Nedanför finns länk till fullständigt säkerhetsdatablad) Wipy Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av

Läs mer

Bioflog - Version 3 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD. Bioflog

Bioflog - Version 3 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD. Bioflog Bioflog - Version 3 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Bioflog Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD TVÅL EXTRA

SÄKERHETSDATABLAD TVÅL EXTRA TVÅL EXTRA Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD TVÅL EXTRA Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SNABBRENT SANITET

SÄKERHETSDATABLAD SNABBRENT SANITET SNABBRENT SANITET Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD SNABBRENT SANITET Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Eclipse Biofarmab Zinksalva

SÄKERHETSDATABLAD. Eclipse Biofarmab Zinksalva Eclipse Biofarmab Zinksalva Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Eclipse Biofarmab Zinksalva Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SKUMDÄMPARE 948

SÄKERHETSDATABLAD SKUMDÄMPARE 948 SKUMDÄMPARE 948 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD SKUMDÄMPARE 948 Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets

Läs mer

GRÖNSÅPA - Version 3 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD GRÖNSÅPA

GRÖNSÅPA - Version 3 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD GRÖNSÅPA GRÖNSÅPA - Version 3 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD GRÖNSÅPA Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

AVFETTNING KÖK - Version 1 Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD AVFETTNING KÖK

AVFETTNING KÖK - Version 1 Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD AVFETTNING KÖK AVFETTNING KÖK - Version 1 Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD AVFETTNING KÖK Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

S-Bond 2K A - Version 6 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD. S-Bond 2K A

S-Bond 2K A - Version 6 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD. S-Bond 2K A S-Bond 2K A - Version 6 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD S-Bond 2K A Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets

Läs mer

SNABBRENT KÖKSRENT/ DESINFEKTION

SNABBRENT KÖKSRENT/ DESINFEKTION SNABBRENT KÖKSRENT/ DESINFEKTION - Version 2 Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD SNABBRENT KÖKSRENT/ DESINFEKTION Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT

SÄKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT FIRESTOP 100 VIT Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD FIRESTOP 100 VIT AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 13.11.2006 1.1. Produktbeteckning Produktnamn FIRESTOP 100 VIT

Läs mer

Jodlösning 2% Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD

Jodlösning 2% Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Jodlösning 2% Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Jodlösning 2% Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Grundfix - Version 5 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD. Grundfix

Grundfix - Version 5 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD. Grundfix Grundfix - Version 5 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Grundfix Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Toluidinblå 0,5% ph4

SÄKERHETSDATABLAD Toluidinblå 0,5% ph4 Toluidinblå 0,5% ph4 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Toluidinblå 0,5% ph4 SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SNABBRENT KÖKSRENT/ DESINFEKTION

SÄKERHETSDATABLAD SNABBRENT KÖKSRENT/ DESINFEKTION SNABBRENT KÖKSRENT/ DESINFEKTION Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD SNABBRENT KÖKSRENT/ DESINFEKTION Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Kort version (Nedanför finns länk till fullständigt säkerhetsdatablad) F 600

SÄKERHETSDATABLAD Kort version (Nedanför finns länk till fullständigt säkerhetsdatablad) F 600 F 600 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Kort version (Nedanför finns länk till fullständigt säkerhetsdatablad) F 600 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 18.05.2016

Läs mer

MultiMarine Båtschampo

MultiMarine Båtschampo MultiMarine Båtschampo Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD MultiMarine Båtschampo Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige

SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Bromtymolblått Hellige Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Bromtymolblått Hellige Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

SNABBRENT FÖNSTER - Version 3 Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD SNABBRENT FÖNSTER

SNABBRENT FÖNSTER - Version 3 Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD SNABBRENT FÖNSTER SNABBRENT FÖNSTER - Version 3 Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD SNABBRENT FÖNSTER SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Fisklim

SÄKERHETSDATABLAD Fisklim Fisklim Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Fisklim SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Hunter

SÄKERHETSDATABLAD Hunter Hunter Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Hunter SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

Power Wash Orange - Version 1 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD. Power Wash Orange

Power Wash Orange - Version 1 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD. Power Wash Orange Power Wash Orange - Version 1 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Power Wash Orange Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. IT-911 Refresh

SÄKERHETSDATABLAD. IT-911 Refresh IT-911 Refresh Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD IT-911 Refresh Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FLEXI SHINE

SÄKERHETSDATABLAD FLEXI SHINE FLEXI SHINE Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD FLEXI SHINE Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD I-VAX

SÄKERHETSDATABLAD I-VAX I-VAX Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD I-VAX SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Glasrent

SÄKERHETSDATABLAD. Glasrent Glasrent Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Glasrent Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

Läs mer

Superbra Hästsalva Grön

Superbra Hästsalva Grön Superbra Hästsalva Grön - Version 4 Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Superbra Hästsalva Grön Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 1.1.

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 1.1. Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om

Läs mer

Marisol Marizyme SC-B

Marisol Marizyme SC-B Sida 1 (6) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(6) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

TRUTEST PRO WHITE DRESSING 430

TRUTEST PRO WHITE DRESSING 430 Sida 1 (6) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Artikel-nr. 306005NP 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl

SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Konduktivitet 14,7 ms/m NaCl Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Grundfix

SÄKERHETSDATABLAD Grundfix Grundfix Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Grundfix SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

MultiMarine Toilet Fresh

MultiMarine Toilet Fresh MultiMarine Toilet Fresh - Version 1 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD MultiMarine Toilet Fresh Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av

Läs mer

EKOL AB Säkerhetsdatablad Sid 1(5)

EKOL AB Säkerhetsdatablad Sid 1(5) EKOL AB Säkerhetsdatablad Sid 1(5) 1. Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användning

Läs mer

Insekts-bort - Version 1 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD. Insekts-bort

Insekts-bort - Version 1 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD. Insekts-bort Insekts-bort - Version 1 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Insekts-bort Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och

Läs mer

Stengrund - Version 8 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD. Stengrund

Stengrund - Version 8 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD. Stengrund Stengrund - Version 8 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Stengrund Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Terolod AP 604/12

SÄKERHETSDATABLAD Terolod AP 604/12 Terolod AP 604/12 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Terolod AP 604/12 Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 1.1.

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 1.1. Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD VAX PREMIUM

SÄKERHETSDATABLAD VAX PREMIUM VAX PREMIUM Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD VAX PREMIUM Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

Snowclean SnowChem 301 ECO

Snowclean SnowChem 301 ECO Sida 1 (7) AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Säkerhetsdatablad CelluLyser Lysis Buffer Version 1.1 Utfärdandedatum: 2017-09-11 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktbeteckning: CelluLyser Lysis

Läs mer

IT-735 Torkmedel Neutral

IT-735 Torkmedel Neutral IT-735 Torkmedel Neutral - Version 1 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD IT-735 Torkmedel Neutral Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GS 13

SÄKERHETSDATABLAD GS 13 GS 13 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD GS 13 Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr

Läs mer

STEN & TRÄSÅPA EXTRA

STEN & TRÄSÅPA EXTRA STEN & TRÄSÅPA EXTRA - Version 7 Sida 1 av 9 SÄKERHETSDATABLAD STEN & TRÄSÅPA EXTRA SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Rengoringsmedel for Badrum Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE043 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 3% (0,5N)

SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 3% (0,5N) Ättiksyra 3% (0,5N) Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Ättiksyra 3% (0,5N) Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Antibakteriell Rengoring

SÄKERHETSDATABLAD. Wizz Antibakteriell Rengoring Revisionsdatum: SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE040 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten

SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Batterivatten 1. Namn på ämnet/beredningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 2017-03-17 Revisionsdatum 2017-03-17 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Batterivatten 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. IT-411 Allrent Fresh

SÄKERHETSDATABLAD. IT-411 Allrent Fresh IT-411 Allrent Fresh Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD IT-411 Allrent Fresh Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

GS 13 - Version 7 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD GS 13

GS 13 - Version 7 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD GS 13 GS 13 - Version 7 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD GS 13 Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD FLEXI STRONG

SÄKERHETSDATABLAD FLEXI STRONG FLEXI STRONG Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD FLEXI STRONG Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD MIDUN TRÄLASYR V

SÄKERHETSDATABLAD MIDUN TRÄLASYR V Omarbetad 10/02/2012 Revision 1 SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

Vaxschampo Ver 1 utf Ver 3 omarbetad Säkerhetsdatablad

Vaxschampo Ver 1 utf Ver 3 omarbetad Säkerhetsdatablad Ver 1 utf 20120229 Ver 3 omarbetad 20141202 Säkerhetsdatablad 1. NAMNET PÅ ÄMNET/PREPARATET OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeskrivning Vaxschampo 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

LETT COMBI - Version 1 Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD LETT COMBI

LETT COMBI - Version 1 Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD LETT COMBI LETT COMBI - Version 1 Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD LETT COMBI Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Rubbs Tvål

SÄKERHETSDATABLAD Rubbs Tvål Rubbs Tvål Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Rubbs Tvål Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 1.1.

SÄKERHETSDATABLAD. AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget. AVSNITT 2: Farliga egenskaper. 1.1. Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om

Läs mer

IT-488 Borsttvättschampo Vinter ECO

IT-488 Borsttvättschampo Vinter ECO IT-488 Borsttvättschampo Vinter ECO - Version 1 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD IT-488 Borsttvättschampo Vinter ECO Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Kulörtvätt allergi

SÄKERHETSDATABLAD Kulörtvätt allergi Kulörtvätt allergi Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Kulörtvätt allergi SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

Techwipes Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 Bearbetningsdatum: , Version: 1.

Techwipes Säkerhetsdatablad i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010 Bearbetningsdatum: , Version: 1. AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1. Produktbeteckning Produktnamn : Artikelnummer: W7001 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SÄKERHETSDATABLAD. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad SÄKERHETSDATABLAD Gorilla Clear Repair 1 Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn: Gorilla Clear Repair 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller

Läs mer

HYGINETT MAGNUM OPARFYMERAD

HYGINETT MAGNUM OPARFYMERAD HYGINETT MAGNUM OPARFYMERAD - Version 4 Sida 1 av 13 SÄKERHETSDATABLAD HYGINETT MAGNUM OPARFYMERAD Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD KBM Window Clean Free

SÄKERHETSDATABLAD KBM Window Clean Free KBM Window Clean Free Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD KBM Window Clean Free SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD COMPACT KULÖR OPARFYMERAD

SÄKERHETSDATABLAD COMPACT KULÖR OPARFYMERAD COMPACT KULÖR OPARFYMERAD Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD COMPACT KULÖR OPARFYMERAD Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Ren Logik Mjukmedel oparfymerad

SÄKERHETSDATABLAD. Ren Logik Mjukmedel oparfymerad Ren Logik Mjukmedel oparfymerad Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Ren Logik Mjukmedel oparfymerad Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring

Läs mer

GROVRENT PREMIUM LÅGSKUMMANDE

GROVRENT PREMIUM LÅGSKUMMANDE GROVRENT PREMIUM LÅGSKUMMANDE - Version 2 Sida 1 av 13 SÄKERHETSDATABLAD GROVRENT PREMIUM LÅGSKUMMANDE Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20

SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 Binol Band 20 Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Binol Band 20 AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 01.11.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Binol Band 20 1.2 Relevanta

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Skumbildare

SÄKERHETSDATABLAD Skumbildare Skumbildare Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Skumbildare SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av

Läs mer

IT-750 Foam Polish - Version 1 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD. IT-750 Foam Polish

IT-750 Foam Polish - Version 1 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD. IT-750 Foam Polish IT-750 Foam Polish - Version 1 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD IT-750 Foam Polish Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. 4 in 1 Desinfektionsmedel

SÄKERHETSDATABLAD. 4 in 1 Desinfektionsmedel SÄKERHETSDATABLAD AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1. Produktbeteckning Produktnamn Produktnummer BLE046 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ADERMO DUSCHCREME ALOE VERA

SÄKERHETSDATABLAD ADERMO DUSCHCREME ALOE VERA ADERMO DUSCHCREME ALOE VERA Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD ADERMO DUSCHCREME ALOE VERA AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 25.05.2002 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO

SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO STARTA Sågkdjeolja Bio Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD STARTA SÅGKEDJEOLJA BIO AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget Utgivningsdatum 08. 09.2012 1.1. Produktbeteckning Produktnamn

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET

SÄKERHETSDATABLAD. Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1(8) SÄKERHETSDATABLAD Avsnitt 1: NAMNET på ÄMNET/BLANDNINGEN och BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds

Läs mer

MEGAFLOOR - Version 2 Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD MEGAFLOOR

MEGAFLOOR - Version 2 Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD MEGAFLOOR MEGAFLOOR - Version 2 Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD MEGAFLOOR Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets

Läs mer

SUPREME - Version 1 Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD SUPREME

SUPREME - Version 1 Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD SUPREME SUPREME - Version 1 Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD SUPREME Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD GRÖNSÅPA

SÄKERHETSDATABLAD GRÖNSÅPA GRÖNSÅPA Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD GRÖNSÅPA Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD SNABBRENT ALLKOMBI

SÄKERHETSDATABLAD SNABBRENT ALLKOMBI SNABBRENT ALLKOMBI Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD SNABBRENT ALLKOMBI Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel

SÄKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel Rubinol Spackel Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD Rubinol Spackel SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 PRF Laptop 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER

SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 PRF Laptop 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 2. FARLIGA EGENSKAPER SÄKERHETSDATABLAD Sida 1 / 5 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning 1.1.1 Handelsnamn 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Snowclean Vinyl Utfärdat::

Snowclean Vinyl Utfärdat:: Sida 1 (5) AVSNITT 1. NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn Snowclean Vinyl 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar

Läs mer

Spolglans Extra - Version 1 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD. Spolglans Extra

Spolglans Extra - Version 1 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD. Spolglans Extra Spolglans Extra - Version 1 Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Spolglans Extra Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

Säkerhetsdatablad. Radital arnikagel. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Säkerhetsdatablad. Radital arnikagel. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget 1.1 Produktbeteckning Handelsnamn: Artikelnummer Artikelnummer 1872000 Hästvårdsprodukt Beskrivning 1.2 Relevanta identifierade användningar

Läs mer

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget RAJD MAGNUM - Version 3 Sida 1 av 14 SÄKERHETSDATABLAD RAJD MAGNUM SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning

Läs mer

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Frosty Avfettning Special

Center Pac Sweden AB SÄKERHETSDATABLAD Frosty Avfettning Special AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/förertaget 1.1 Produktbeteckning Produktnamn Kemiskt namn Synonymer CAS-nr EG-nr 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD ALLRENT PREMIUM LÅGSKUMMANDE

SÄKERHETSDATABLAD ALLRENT PREMIUM LÅGSKUMMANDE ALLRENT PREMIUM LÅGSKUMMANDE Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD ALLRENT PREMIUM LÅGSKUMMANDE Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD IKACLEAN TORKMEDEL FÖR FORDON

SÄKERHETSDATABLAD IKACLEAN TORKMEDEL FÖR FORDON IKACLEAN TORKMEDEL FÖR FORDON Sida 1 av 5 SÄKERHETSDATABLAD IKACLEAN TORKMEDEL FÖR FORDON SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering,

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD Linumgrund

SÄKERHETSDATABLAD Linumgrund Linumgrund Sida 1 av 6 SÄKERHETSDATABLAD Linumgrund SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

SÄKERHETSDATABLAD. Teijocleaner T-41 U

SÄKERHETSDATABLAD. Teijocleaner T-41 U Sida 1 av 7 SÄKERHETSDATABLAD Teijocleaner T-41 U Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning

Läs mer

LETT - Version 3 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD LETT

LETT - Version 3 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD LETT LETT - Version 3 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD LETT SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier

Läs mer

LETT OPARFYMERAD - Version 4 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD LETT OPARFYMERAD

LETT OPARFYMERAD - Version 4 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD LETT OPARFYMERAD LETT OPARFYMERAD - Version 4 Sida 1 av 12 SÄKERHETSDATABLAD LETT OPARFYMERAD SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande

Läs mer

Kaliumklorid KCl 0,01-4M

Kaliumklorid KCl 0,01-4M Kaliumklorid KCl 0,01-4M - Version 2 Sida 1 av 8 SÄKERHETSDATABLAD Kaliumklorid KCl 0,01-4M Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av

Läs mer

SANITETSRENT EXTRA ALKA- LISK

SANITETSRENT EXTRA ALKA- LISK SANITETSRENT EXTRA ALKALISK - Version 2 Sida 1 av 10 SÄKERHETSDATABLAD SANITETSRENT EXTRA ALKA- LISK Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring

Läs mer