Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplanering höstterminen-2014"

Transkript

1 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht och gjort ändringar utifrån den uppföljning och analys vi gjort av vt En utvärdering är en form av kvalitetsredovisning som skall bidra till att förstärka det kvalitativa arbetet och därigenom förbättra verksamhetens arbete och måluppfyllelse. Frågor vi ställer oss är: Har vi gjort det vi planerat? Hur gick det? Hur ser det ut nu? Vad har vi lärt oss? Hur går vi vidare? Vi utvärderar genom att analysera våra metoder och vad resultaten visar. Dom ändringar vi nu gjort i verksamhetsplaneringen för Vårterminen 2014 bygger på resultatet av utvärderingen. Vi har denna termin som mål att: För barnen: skapa goda sociala samspel tillsammans. För er föräldrar: inspireras till ett bra engagemang i förskolan. För oss som pedagoger: skapa goda förutsättningar för att inleda utbyten med andra liknande förskolor samt möjlighet till ett arbetssätt som gör det möjligt för oss att ge barnen de utmaningar och upplevelser som de ska ha. Under höstterminens första månad kommer vi att fokusera på inskolning av 5 barn samt omstart för barnen vad det gäller rutiner men även intresseinventering. Vi kommer dock att dela in oss i våra mindre grupper för att få en gruppkänsla och följa dagens planerade innehåll. Det finplanerade innehållet kommer att starta i september. Barngrupp 17 st barn 1-5 år Personal Lina Örn Förskollärare/förskolechef 100 % Sofia Johansson Barnskötare 80 % Susanne Lassi Barnskötare 75 % Nova Melkersson 75 %

2 Personalplanering Lina, Fia, Susanne och Nova har alla tillsammans huvudansvaret för de pedagogiska grupperna och kommer denna termin att ha 1.5 timme planeringstid i veckan som är schemalagt. Denna tid skall gå till förberedelser inför de pedagogiska tillfällena (all den praktiska förberedelsen, samt eventuella inköp till dessa tillfällen) Lina kommer att ha administrativ kontorstid på måndagar kl Vem gör vad i våra dagliga rutiner: Vi har helt nya rutiner denna termin. Rutinerna är inte beroende av hur schemat ser ut för dagen utan vi har gjort ett nytt rutinschema där vi har varsin rutin varje dag. Vi turas om att diska, duka, ha olika vilor samt byta blöjor. Rutinschemat sitter uppsatt i köket så att vi enkelt kan kolla det dagligen. Vem skall ansvara för vad Nytt för denna termin är att vi har två grupper istället för tre. Lina och Nova ansvarar för STORTROLLEN Fia och Susanne ansvarar för SMÅTROLLEN Personalen skall vara Lyssnande och medforskande, vi ska erbjuda barnen utmanande lärandemiljöer och skapa en verksamhet utifrån barnens intressen. Vi skall ha processen i fokus. Vi ska leda verksamheten som de medvetna och reflekterande pedagoger vi är med ett vägledande förhållningssätt. Personalens vision med arbetet på Rödmyran: Vi anser att vår relationskompetens är en stor del till att vi kan erbjuda den goda omsorg vi har. En omsorg som erbjuder både lyhördhet, hänsyn och respekt. Relationen vi skapar till föräldrarna och deras barn gör att vi kan erbjuda ett nära samarbete med stor förståelse för alla parter. Ni som föräldrar skall veta vad vi vill med den verksamheten som bedrivs på Rödmyran. Vår vision är att kunna synliggöra på ett tydligt och bra sätt för er föräldrar. Detta för att ni på ett bättre, enklare och lättare sätt skall kunna svara på bland annat föräldraenkäten, samt få en större förståelse för hur vi arbetar med till exempel läroplanen. Vi vill också skapa en större förståelse för arbetet vi lägger ner på förskolan och barngruppen. Samt en större förståelse för den viktiga roll ni som föräldrar har på ett föräldrakooperativ. Under våra personalmöten kommer vi aktivt att ha pedagogiska diskussioner, planera en tydlig dokumentation till er föräldrar som tydligt visar på vad vi gjort tillsammans med barnen. Samt hålla er föräldrar uppdaterade på vad som händer och sker på förskolan under dagarna. Planeringen och utförandet av den här verksamheten som vi planerar kommer också bland annat leda till att barnen får: ett mer varierat innehåll fler tillfällen att prova på olika utmaningar tydligare struktur på vardagen Denna termin kommer vi att lägga stor vikt vid att få ihop en fungerande barngrupp där barnen visar prov på ett bra socialt samspel med varandra. Personalmöten Personalmötena kommer att ligga på fredagar mellan kl Under dessa timmar har vi på Rödmyran föräldratjänst. Detta innebär att två familjer kommer hit till förskolan och är med barnen under dessa timmar. Personalen finns alltid på plats under dessa tillfällen. Personalmötena bygger alltid på kontinuerlig uppföljning. Detta innebär att vi fortlöpande samlar in saklig information om verksamhetens förutsättningar, genomförande och resultat. Detta ligger sedan till grund för och ger underlaget för analys och bedömning av måluppfyllelsen i utvärderingen. Utvärderingen, kvalitetsredovisningen som görs i slutet av varje termin. Personalmötenas innehåll kommer att se ut enligt följande: Dagordning Förra protokollet Utvärdering av veckan som gått (rutiner och pedagogiska grupptillfällena) Planering av kommande vecka Pedagogiska diskussioner (barn och föräldrar samt verksamheten i stort) Pedagogiska visioner (har vi läst något, sett något som verkar intressant och skulle kunna passa Rödmyrans förskola) Information från styrelsemöten Post- och mail-information

3 Årshjulsuppgifter Veckobrev innehåll och bilder Planering av utflykt/samling Vad behöver köpas in beställas Under dessa tillfällen skall verksamheten uppföljas, utvärderas och utvecklas. Verksamheten Pedagogiska tillfällen Den pedagogiska verksamheten genomsyrar hela barnets dag på Rödmyran. Här går lek och lärande dagligen hand i hand och hela verksamheten bygger på förskolans läroplan lpfö98 Denna termin kommer vi att arbeta med såkallade pedagogiska tillfällen Vår vision med detta är att tydligt och aktivt jobba med att leka, lära och skapa. Dessa tre ord skall i praktiken gå hand i hand och detta skall vara utgångspunkten för vår verksamhet. Vi vill främja barns lek och skapande och se detta som ett viktigt sätt för barnen att utvecklas. Måndag: Miniröris utomhus eller inomhus. De som vill får vara med. Tisdag, onsdag: Grupper. Detta betyder att barnen är indelade i sina trollgrupper med respektive ansvarig pedagog. Stortrollen har sin hemvist nere (och i boden så länge källaren är på tork) och småtrollen i stora rummet. Torsdag: Målarverkstad. Detta innebär att en pedagog har målarverkstad med några barn som i lugn och ro får måla. De andra barnen leker ute. Fredag: Sång/leksamling Denna dag kommer vi att ha en gemensam sång- och leksamling i det stora rummet. Innehåll för samlingen denna dag är sång, rim, ramsor, grupplek eller liknande. Personalen kommer att turas om att leda denna samling. Alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och uppleva sig vara en tillgång i gruppen Samlingen är det pedagogiska verktyget för att bland annat skapa delaktighet, demokrati, lärande och gruppkänsla under ett och samma tillfälle. Utevistelse Vi kommer att stäva efter att vara ute minst en gång om dagen. Utevistelsen är viktig för barnen då de behöver en större yta att vistas på för att få utlopp för sina grovmotoriska behov. Utevistelsen skall också förhoppningsvis hålla sjukdomarna borta så gott det går. Både rörelse och frisk luft främjar hälsan och grundlägger goda vanor. Vetenskapliga studier har visat på utevistelsens smittförebyggande funktion. Smittdoserna sprids ut i den fria luften och riskerna för spridning människor emellan blir avsevärt mindre. Att få frisk luft gör också att man orkar mer under dagen. Höstens utevistelse styrs av väder och barngruppens behov. "Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö." Lunch Varje dag mellan kl äter vi mat. Vi ser måltiden som en viktig del i den pedagogiska verksamheten. Vid matbordet ges många tillfällen till goda samtal och vi lägger stor vikt vid att matsituationerna ska vara en lugn stund på dagen. Barnen får ta del av en varierad kost som alltid serveras med grönsaker, vilket gör att barnen har möjlighet att äta det de tycker om och även provsmaka något annat. Maten kommer från Happy food och all mat är ekologisk och närodlad. Varje dag får

4 förskolan ett brev som visar på vad maten innehåller och hur mycket mat som är beräknat till varje barn och vuxen. Barnen sitter varje dag på samma plats med samma kamrater. Pedagogerna roterar och sitter en vecka vid varje bord. Barnen går bordsvis och hämtar sin mat. Vi står på ett led framför en vagn och tar en tallrik och får maten upplagd av en pedagog. Barnen går sedan och sätter sig på sin stol vid sitt bord. Vill hen ha mer mat tar hen med sig sin tallrik till matvagnen och fyller på. Varje dag är det en pedagog som är matvagnsansvarig. Blåa bordet: Röda bordet: Orange bordet: Matsedel sitter på Informationstavlan på WC-dörren i hallen. Förskolan har enligt läroplanen uppdraget att lägga en grund för barnets livslånga lärande. Mätta barn som får bra mat regelbundet lär sig lättare. Den som är hungrig har svårt att koncentrera sig. Bra matvanor främjar god hälsa. Vila Vilan är en dalig återkommande rutin i verksamheten. Både barn och personal påverkas dagligen av stress och miljön runtomkring oss både inne och ute därför spelar vilan en viktig roll i den dagliga verksamheten. Under vilan skall barnen ges ett tillfälle då de i lugn och ro kan få vila sin kropp och sin hjärna. Att bara slappna av och återhämta sig efter det som skett under fm. På förskolan är det full fart från en kommer tills en går hem med rutiner och aktiviteter. Vissa barn behöver mer vila en andra och därför har vi valt att planera vilan utifrån gruppens behov. Vi har två olika vilor; vagnvila för de yngsta och sagovila för de äldsta. Vilan är direkt efter lunch och pågår i ungefär en halvtimme. Förskolan skall erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt Grupper Barnen kommer att vara indelade i följande grupper under de pedagogiska tillfällena: STORTROLLEN SMÅTROLLEN Stortrollen Stortrollen arbetar i sin grupp med att utforska sin omvärld. Genom att utforska kommer dom att lära, söka och hitta lösningar. I den här gruppen får de äldsta barnen träffas och umgås inför bland annat skolan. Gruppkänslan är viktig för att barnen skall känna att de duger som de är. I denna grupp arbetar vi medvetet lite mer kring att utveckla sin identitet och känna sig trygg i den, utveckla nyfikenheten och sin lust i att leka och lära, utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga. Småtrollen Arbetar i sin grupp med att uppleva olika saker. Att en som liten får uppleva vad som händer och sker när en gör på ett visst sätt. Personalen planerar alltid verksamheten för barnen under planeringsdagarna. Den utformas utifrån barnens intressen ålder och utvecklingsnivå. Barnen deltar utifrån sina egna förutsättningar och förmågor. På Rödmyrans förskola är barnen alltid delaktiga i utformningen av vad som skall planeras. Barnens idéer tas i biakt och dom får i den mån det går också vara med och utforma den miljö som skapas, genom interjuver och samtal är barnen också delaktiga i utvärdering i vad vi gjort. Vi iakttar alltid barnen hur och vad dom gör och visar intresse för. Genom detta och genom våra veckoutvärderingar får vi gensvar och motivation för det som vi planerar inför kommande aktivitet. Vi tar även tillvara på utvecklingssamtalen som visar på våra reflektioner och analyser av vad barnen själva gör eller som de själva uttrycker med hjälp av sina vårdnadshavare.

5 Födelsedagar Vi firar varje barn på hens födelsedag med sång och present på samlingen. I slutet av varje månad har vi en gemensam födelsedagsefterrätt efter lunchen, då vi firar alla som fyllt år under månaden. Dokumentation Dokumentation kommer att ske dagligen på Rödmyran. Varje pedagog har ett block och en penna i fickan samt en kamera. Varje fredag kommer verksamheten att utvärderas och ni föräldrar kommer i slutet av varje vecka få ta del av alla aktuella bilder som vi tagit under veckan samt innehållet i verksamhet. Vi fortsätter dokumentera i väggkalendern som sitter i hallen. Utflykter Alla utflykter som vi gör på förskolan skall ha ett tydligt syfte och ett meningsfullt innehåll. Utflykten skall återkopplas till det vi gör på förskolan i verksamheten. Utflykter är inget vi prioriterar utan detta sker om vi ser att det dyker upp något som speciellt passar till det vi arbetar med. Biblioteket: En pedagog tar bussen ner till stadsbiblioteket för att låna böcker. Pedagogen åker tillsammans med två barn. Föräldrasamverkan Hur tar vi tillvara på föräldrars delaktighet och inflytande? Genom utvecklingssamtalen och dess underlag, spontana samtal genom lämning och hämtning, samt övriga möten mellan föräldrar och oss i personalgruppen. Som förälder får en också svara på en del enkäter som utformas av personalen. Inskolning På Rödmyran har vi heldagsinskolning. Detta innebär att ni som förälder är med barnet hela dagen. Allt för att barnet skall känna sig trygg och för att ni som föräldrar skall få tid att lära känna oss, lokalerna och även få en tydlig insyn i hur vi arbetar och bemöter barnen. Efter en månad kommer du som förälder att ha inskolningssamtal där ni diskuterar hur det gått, hur ni upplevt förskolan samt övriga frågor och funderingar. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal erbjuds en gång per termin. Då samtalar pedagog och föräldrar om hur barnet har det på förskolan och hur barnet har utvecklats. Föräldramöte Föräldramöte med information och diskussion. Sommaravslutning och lucia firande Detta är också tillfällen där du som förälder bjuds in till förskolan. Vi har även heldagsutflykt en gång per termin då du som förälder gärna får följa med. Föräldratjänst: Som förälder kommer du att ha föräldratjänst tillsammans med en annan familj. Detta innebär att du kommer vistas på förskolan tillsammans med barnen och den andra familjen. Här finns det tillfälle att se hur miljön och barnens behov ser ut mer ingående. Vi på Rödmyran ÄR ett föräldrakooperativ och det innebär att vi måste ha en nära relation till alla föräldrar. Föräldrarna är vår huvudman och arbetsgivare. Alla föräldrar på förskolan har ett eget ansvar att engagera sig och bli insatta i personalens önskemål och behov för att kunna bedriva en sådan bra verksamhet som möjligt för barnen. Som förälder på Rödmyran är du alltid välkommen se bara till att meddela personalen så att det inte krockar med något speciellt vi planerat.

6 En dag på Rödmyran Barnen skall kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter i både planerad miljö och i naturmiljö Förskolan öppnar Vi går ut och tar emot barn ute på gården Pedagogisk verksamhet (samling med frukt innan aktivitet, i grupperna eller gemensamt) Pedagogisk lunch Vilor Pedagogisk verksamhet/fri lek Mellanmål Pedagogisk verksamhet i form av fri lek Fruktstund och stängning av förskolan Vi kommer att i den mån det går att följa denna planering och dessa tider. Vi kommer dock lägga stor vikt vid att undvika stress och oro. Det finns flera tillfällen under barnets dag som man inte tidsmässigt kan styra över. Vi måste följa barnens behov och de dagliga rutinerna tar tid och barngruppen har olika behov från dag till dag (vissa dagar är lugnare än andra) Ett exempel på ett sådant tillfälle är på och avklädning. De små barnen behöver ha hjälp med det mesta medan de stora behöver hålla ordning och hitta sina kläder. De äldsta barnen behöver också träna och klara detta helt själva inför skolstart.

7 I förskolans läroplan finns mål för barnens språkliga och kommunikativa utveckling, matematisk utveckling samt naturvetenskap och teknik. Dessa mål har vi här försökt att förtydliga. Leka, skapa och lära Lek och skapande har alltid haft en stor betydelse för barn och är en utgångspunkt i förskolans verksamhet. Att främja barns lek och skapande och se detta som ett viktigt sätt för barnen att utvecklas, samspela med andra och som en del av lärandet liksom ett sätt att bearbeta intryck och hitta egna uttryck för sina upplevelser är ett av förskolans viktigaste uppdrag. Vad är Skapande för oss på Rödmyran: Färg, material, rita, klippa, limma, tejpa, pyssla, måla, känna, lukta, forma, dega, lera, trä, papper mm. Barnen ska på ett lustfyllt sätt få bekanta sig med olika material och uppleva glädjen när dom får utforska detta. Skapande är också att kunna skapa något utifrån det som finns till exempel bygga torn, skapa musik med hjälp av instrument etc. Vi skall arbeta med inlärning genom lek och detta betyder för oss att allt vi gör skall vara roligt. Det skall vara på barnens nivå och utifrån deras intressen och behov. Lärandet skall alltid ske under lekfulla former med hänsyn till varje barn. De är grundade på kunskap och erfarenhet om barns utveckling och olika sätt att lära. Vad är lek för oss på Rödmyran: När vi pratat om lek ser vi det på två sätt; den så kallade fria leken och inlärning genom lek.. Hur vi ser på den fria leken är följande: Leka, lära och skapa ger tillfällen för barnen att bearbeta intryck och hitta egna uttryck för sina upplevelser. Leken är fundamental för barns utveckling och har stort inflytande på deras lärande. Alla som arbetar i förskolan har ansvar för att skapa en lekmiljö som stimulerar barn att leka tillsammans och var för sig. Trygghet och utvecklande erfarenheter är grundbulten för lek. Leken är också det tillfälle då barnen aktivt tränar socialt samspel (den sociala utvecklingen). En lär sig att kommunicera och uttrycka empati. Barnen lär sig genom att imitera vad vuxna och andra barn gör. En får under leken tid och tillfälle att bearbeta det en lärt sig och det en upplever och känner. En får också i leken lära sig att lösa konflikter, turtagning, samarbetsförmåga, VISA HÄNSYN, DELA MED SIG, KOMMUNICERA, FATTA BESLUT etc. Här får en också prova på olika roller, känslor och erfarenheter. Här får en tillfälle att skapa fritt utifrån sina egna tankar idéer och önskemål. I leken tränas också grovmotoriken, språket, fantasin och förmågan till symboliskt tänkande. Leken är lärandet i det vardagliga livet, leken är frivillig och ska vara rolig. Vi som vuxna styr inte den fria leken men vi kommer alltid att vara närvarande. Hur vi ser på inlärning genom lek är följande: Förskolan bygger på inlärning genom lek. Detta betyder att allt vi gör under de pedagogiska tillfällena kommer att ske genom lek. Att leka är att ha roligt tillsammans och samtidigt lära sig något genom det man leker. Inlärningen genom leken är alltid planerad av oss pedagoger och har därför alltid ett tydligt inlärningssyfte för barnen. Leken är fundamental för barns utveckling och har stort inflytande på deras lärande. Alla som arbetar i förskolan har ansvar för att stimulera barn till lek. Trygghet och utvecklande erfarenheter är grundbulten för lek. För att kunna lära sig som liten behöver en också lära sig att leka Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandet olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Matematik Vad är matematik för oss på Rödmyran: Begrepp i vardagen, sortering, tid, problemlösningar, mönster, helhet/delar, symboler/former, lika/olika, siffror etc. Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring

8 Tid och förändring? Hör det ihop eller inte, urskilja? Ex: Mer/mindre Sortera, före/efter, tid, ålder, mått, symboler, siffror mm Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar Ex: Hur mycket får plats (volym) Laborera, bygga, orsak, verkan. Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang Ex: abstrakt tänkande Språk/ kommunikation och kultur Vad är Språk/kommunikation för oss på Rödmyran? Rim, ramsor, sång, sagor, böcker, sagopåsar, att få talutrymme, lekskrivning, arbeta med roliga språkövningar, bokstäver mm Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp, samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra Nyanserat talspråk: utvecklar ett varierat talspråk, har tillräckligt många begrepp så att jag kan säga det jag vill och att andra kan förstå det jag säger ex använda sig av fullständiga meningar Ex: böcker och samtal kring dess, sagopåsar, flanosagor mm Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa Diskutera och analysera tillsammans med barnen om detta och arbeta för att det inte alltid är sannigen att man kan tänka på annat sätt. Kritiskt granska bilden etc. Ex; tidningar, böcker, spel Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för ega uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv Ex: samspela min, din, ja, nej och vill inte Vad är kultur för oss på Rödmyran? Etnisk bakgrund, språk, jorden och dess olika länder, traditioner, värdegrunder etc. Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. Under ordet kultur tar vi med att Rödmyran har en tydlig värdegrund, och ett tydligt genustänk. Vi pratar om hur man ser ut (vi har även dockor med olika utseenden) Vi uppmärksammar nationaldagar genom att titta på jorden och vart landet ligger, vi har böcker med olika flaggor och beskrivningar av olika länders levnadssätt, Vi uppmärksammar också våra svenska traditioner som påsk och jul och lucia.

9 Naturvetenskap och teknik Vad är Natur för oss på Rödmyran? Att skapa en utemiljö så att barnen får chans till skrymslen och växtlighet, utflykter, odlingar, respekt för naturen, djur och växtliv. Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra Ex: natur, årstider, sopor (skräp) mat vi äter Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur, samt enkla kemiska processer Ex: Vatten blir till is/is blir till vatten årstidsväxlingar Utveckla sin förmåga att urskilja, utforska och dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap Ex: Under utflykterna på måndagar kommer barnen att få olika uppgifter och uppdrag i naturen som innehåller bla utforskning av olika saker i naturen, urskilja naturens likheter/olikheter, samt dokumentation genom återkoppling (foto, rita, spara) Vad är teknik för oss på Rödmyran? Forskande uteleksaker så som mätkärl, rännor, slangar, vattenlek, experiment söka förståelse för hur det kan bli så? Det är då barnen utvecklar sin förmåga att bilda en egen uppfattning, sin förmåga att skapa, bygga och konstruera. De får prova på, undersöka och visa. Barns självklara intresse att skapa mening och förståelse gör att de lär sig att hantera de prylar de stöter på i sin vardag, mobiler, datorer, sätta ihop en bilbana, hantera bestick, knäppa knappar osv. Förskolan ska bidra till att barn utvecklar en tilltro till sin förmåga att både förstå och använda teknik. Och inte minst ett intresse för och tilltro till sin egen kreativa förmåga att skapa teknik. Alla saker vi använder för att göra saker är teknik. Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar Ex: knyta skosnören, dra upp dragkedja, öppna handtag, lampknappar, toaletter mm olika tekniker att skapa och konstruera. Utvecklar sin förmåga att bygga skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap Ex: leka m lego, klossar, brio-meck, samt fysikaliska fenomen som balansgång, testa hur bollar studsar, hur de måste bygga en lutning för att få saker i rullning, tyngdpunkt vid ex klättring, jämvikt vid tornbygge, vad flyter, flyter inte. Allt som har med tyngdlagen att göra. Små barns fysikaliska undersökande kan vara t.ex. plaska med vatten för att känna densitet.

10 Gymnastik och motorik Vad är Gymnastik/motorik för oss på Rödmyran? Grovmotorik är att röra på sig och använda sin kropp. Mini-röris (olika gympapass) Bamse-gymnastik, hinderbana. Aktiv i vardagen så som springa, hoppa, cykla, dansa mm Finmotorik är att använda sina händer och fingrar. Alla skapande tillfällen, valstundstiden samt pärla, pussla m.m. Utveckla sin motorik koordinations förmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten och värna om sin hälsa och sitt välbefinnande Värdegrund och uppdrag Vi har tillsammans på Rödmyran skapat en värdegrund. Den utgår från att alla skall känna trygghet och glädje. Omsorg och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barnen Ex: Vårt förhållningssätt att barnen behandlas för den person de är i olika situationer. Miljön skall erbjuda alla samma möjligheter. Vi skall ha ett öppet sinne och inte lägga in egna värderingar i hur saker och ting skall vara. Alla barn skall få ta samma plats i gruppen och miljön skall tilltala alla. Arbetslaget ska verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. Ex: alla barn är lika mycket värde. Miljön ska tilltala barnen som personer utan att lägga någon fokus på kön. Pedagogerna ska tilltala barnen med lika mycket respekt oavsett kön.

11 Avslutning Vi hoppas genom denna planering att ni nu som föräldrar fått en större inblick i hur vi tänker, hur vi planerar och vad barnen skall få lära sig på förskolan. Vi vill skapa en tydlig bild för er hur vår pedagogiska idé ser ut och hur vi tänkt kring denna. Vi som arbetar i förskolan har en hel del måluppfyllelser att arbeta efter och genom detta anser vi att vi tydligt följer de riktlinjer som läroplanen påvisar. Vi hoppas att vi genom denna planering tydligt visat på hur vi arbetar med pedagogiska miljöer, lek och lärande, dokumentation och föräldrasamverkan. Läroplanen är ett styrdokument som vi aktivt arbetar med, läroplanen är vår vägledning i arbetet med barnen och förskolans utformning. Läroplanen är ett hjälpmedel för oss pedagoger så att vi på ett enklare sätt kan visa på för er föräldrar hur vi arbetar med verksamheten och era barn. För att detta skall kunna genomföras på ett bra sätt behöver vi lägga störst vikt på trygghet, omsorg och glädje. Detta är grunderna för att en skall trivas på förskolan med oss och sina kamrater. Rödmyran kan ge ditt barn den bästa starten i livet genom trygghet, omsorg och närvaro. Vi vill jobba för en utvecklande, och trivsam atmosfär där vi dagligen kan stimulera era barn till lek och lärande. Vi vill erbjuda er en erfaren, glad, positiv och engagerad personal Vår främsta uppgift är att barnen skall lämna Rödmyrans förskola som trygga, lärande, självständiga individer som minns sin förskola med stor glädje. Viktiga datum för Höstterminen 2014 Augusti: Inskolning September: Inskolning, fotografering, föräldramöte Oktober: Rörelsevecka November: Utvecklingssamtal December: Luciafirande, jullov Mer aktuell info kring dessa tillfällen och dagar får ni ta del av i veckobreven.

Lokal arbetsplan för Bensby förskola

Lokal arbetsplan för Bensby förskola Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Lokal arbetsplan för Bensby förskola 2013 2014 Bensby förskola erbjuder ca 70 platser till barn i åldrarna 1-6 år. Verksamheten bedrivs i en huvudbyggnad

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Blåsippan 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA

NOLBYKULLENS FÖRSKOLA ARBETSPLAN NOLBYKULLENS FÖRSKOLA Inledning Vi är alla olika individer och genom att jobba med hälsa rörelse, språk och genus som de tre största byggstenarna kan vi ge barnen en bra grund att stå på. I

Läs mer

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola

Sida 1(8) Lokal arbetsplan. Skåpafors förskola 1(8) Lokal arbetsplan Skåpafors förskola 2011/2012 2 Innehållsförteckning Inledning 3 2.1 Normer och värden 3 Mål 3 3 2.2 Utveckling och lärande 3 Mål 3 4 2.3 Barns inflytande 4 Mål 4 5 2.4 Förskola och

Läs mer

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015

Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Östangården 2014-2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande

Arbetsplan 2013-2014. Med fokus på barns lärande Arbetsplan 2013-2014 Med fokus på barns lärande Postadress Besöks adress Telefon Fax E-mail Skolvägen 20, 952 70 Risögrund Skolvägen 20 0923-65838 0923-65838 rison1@edu.kalix.se Förord Förskolan ska lägga

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Innehåll: Profil och Vision Koppling till styrdokument Koppling till värdegrunden Äventyrpedagogiken integrerad i verksamheten Verksamhetsplanen är gjord av: Marlene Curan Lena

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014

Blåbärets pedagogiska planering. ht- 2013/v t - 2014 Blåbärets pedagogiska planering ht- 2013/v t - 2014 Normer och värden Mål från Läroplanen:. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar.. Förskolan ska

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013

Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo förskola 2012/2013 Barnantal Gubbo Förskola Systematiskt kvalitetsarbete Gubbo Förskola Födda -08 Födda -09 Födda -10 Födda -11 Födda -12 7 st 5 st 5 st 2 st 3 st Personal

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden

Handlingsplan. 2013/2014 Glöden 2012-06-27 Sid 1 (8) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Glöden S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013

VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 1 (6) Datum VERKSAMHETSPLAN Jollen / Kanoten 2012-2013 MÅLOMRÅDE o LPFÖ Barn i åldern 1-5 år introduceras i begreppet lärstilar. Statliga mål: Alla pedagoger arbetar utifrån lokal pedagogisk planering.

Läs mer

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil.

Vi arbetar också medvetet med de andra målen i förskolans läroplan som t.ex. barns inflytande, genus och hälsa och livsstil. Arbetsplan 2010/2011 Under läsåret arbetar vi med ett tema som i år är sagan Bockarna Bruse. Den följer med som en röd tråd genom de flesta av våra mål. Vår arbetsplan innefattar mål inom våra prioriterade

Läs mer

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15

Verksamhetsplan. Rapphönan 14/15 Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Verksamhetsplan för förskolan Rapphönan 14/15 1 Innehållsförteckning Kommunens vision 3 Verksamhetsidé 4 Vision 5 Förskolans uppdrag 6 Våra

Läs mer

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015

Tallbacka Förskoleenhet. Förskolan Augustendal. Verksamhetsplan. Läsår 2014/2015 Tallbacka Förskoleenhet Förskolan Augustendal Verksamhetsplan Läsår 2014/2015 SOLNA STAD kontakt@solna.se Organisationssnummer Förvaltning Tel. 08-734 20 00 212000-0183 171 86 Solna Fax. 08-734 20 59 www.solna.se

Läs mer

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Borgens förskola. avdelning Örnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Borgens förskola avdelning Örnen 2015-2016 September 2015 Verksamhetsplan för Borgens förskola, avdelning Örnen - 2015/2016 Enhet Örnen Förskoleverksamhet för 1-5 år Förutsättningar

Läs mer

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan

Handlingsplan. 2013/2014 Gnistan 2012-06-27 Sid 1 (9) Handlingsplan för Ängsulls förskola 2013/2014 Gnistan S Ä T R A F Ö R S K O L E O M R Å DE Tfn 026-178000 (vx), 026-172349 Bitr.förskolechef Eva Levin Eva.g.levin@gavle.se www.gavle.se

Läs mer

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola

Resultatredovisning. Läsåret 2013/2014. Bergakottens förskola Resultatredovisning Läsåret 2013/2014 Bergakottens förskola Utvärdering av målen i Västerås utbildningsplan I Västerås hålls den pedagogiska utvecklingen levande och lägger grunden för barns lärande samt

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

Tanneförskolan. Tanneförskolans verksamhet utformas utifrån Mörbylånga kommuns skolvision: TILLSAMMANS SKAPAR VI VÅR FRAMTID

Tanneförskolan. Tanneförskolans verksamhet utformas utifrån Mörbylånga kommuns skolvision: TILLSAMMANS SKAPAR VI VÅR FRAMTID Tanneförskolan Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet,

Läs mer

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh

Rapport från tillsynsbesök. Beskrivning av verksamheten: Sammanfattning: RAPPORT 2012-06-11. BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh RAPPORT 2012-06-11 BARN- OCH GRUNDSKOLAN Charlotte Bergh Rapport från tillsynsbesök Faktauppgifter Mätdatum:2011-10-15 Heltidstjänster I barngrupp: 4,75 Tjänster med högskoleutb: 3,0 (60%) Antal barn:

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

PRESENTATION. Kråkguldets förskola ligger i centrala Krokom. Här finns en avdelning med plats för 34 barn.

PRESENTATION. Kråkguldets förskola ligger i centrala Krokom. Här finns en avdelning med plats för 34 barn. Kråkguldets förskola ht 2013, vt 2014 PRESENTATION Kråkguldets förskola ligger i centrala Krokom. Här finns en avdelning med plats för 34 barn. Det är vi som jobbar här: Anna Backlund 95 % (tjledig ht-13)

Läs mer

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014

Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Tyresö kommun Förskolan Båten Lokal Arbetsplan 2013/2014 Förskolan Båten Simvägen 37 135 40 Tyresö 070-169 83 98 Arbetsplan 2013/2014 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande.

Läs mer

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig

UTVÄRDERING VT-10. PLANERING HT-10 Gullvivans förskola. Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig UTVÄRDERING VT-10 PLANERING HT-10 Gullvivans förskola Helèn Lööke, Monica Sjöstrand Anna Örtlund Frimodig Trygghet för barn och föräldrar Lpfö-98 Arbetslaget skall ansvara för att varje barn tillsammans

Läs mer

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola

UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012. Avdelning: Brogårds förskola UTVÄRDERING SNÖSTORPS FÖRSKOLOR FÖR 2011-2012 Avdelning: Brogårds förskola Det systematiska kvalitetsarbetet MÅL för vår verksamhet 2011/2012 Brogårds förskolas verksamhetsidé, som tar stöd i den reviderade

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING

KVALITETSREDOVISNING KVALITETSREDOVISNING Montessoriförskolan Paletten / Dotorp Läsår 2010/2011 Sig-Britt Karlsson Rektor Normer och värden Mål: Att varje barn utvecklar: Öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar. Förmåga

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang

Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Verksamhetsplan för förskolan Tångens förskola Verksamhetsplan för förskolorna i Systematiskt kvalitetsarbete Lärande och utveckling genom trygghet, glädje, lust och engagemang Strömstads pedagogiska helhetsidé

Läs mer

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA

för 2012-13 KÄLLGATANS OLA för 2012-13 13 KÄLLGATANS FÖRSKOL OLA Värdegrund och genus Vi har kommit olika långt i vårt arbete med kompissolen. Vi diskuterar genusperspektivet kontinuerligt och inser svårigheten då vi alla är präglade

Läs mer

Äventyrspedagogik i förskolan

Äventyrspedagogik i förskolan Äventyrspedagogik i förskolan Här nedan beskrivs hur man genom att arbeta med äventyrspedagogik i förskolan kan utgå från läroplanen för förskolan (Lpfö 98, reviderad 2010). Sammanställningen är gjord

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Sörgården BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Sörgården Malin Henrixon Camilla Arvidsson Lena Svensson Carolin Buisson Normer och värden Lpfö 98 Förskolan

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014

Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 Verksamhetsplan för Fjärdhundra, Lärlingens och Romberga förskolor läsåret 2013/2014 1. Beskrivning och presentation av enheten Presentation av enheten Fjärdhundra förskola är belägen i ett litet samhälle

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet

Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet Lokal arbetsplan Universums förskola 2013/2014 Vår Vision: Oändligt lärande Värdegrund: Trygghet, glädje & nyfikenhet 2013-06-03/Lena Mattisson 1 Innehåll Universums förskola... 3 Förskolans uppdrag...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Grönbackens förskola vt-14

Verksamhetsberättelse Grönbackens förskola vt-14 Verksamhetsberättelse Grönbackens förskola vt-14 Under året har vi haft barnens språkliga utveckling i fokus. Det har tagit sig olika uttryck utifrån barnens intressen och ålder. De äldre barnen har jobbat

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2013-2014 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Välkommen till avd Bävern

Välkommen till avd Bävern Välkommen till avd Bävern Bävern är en äldrebarnsavdelning med barn i åldrarna 3-5 år. Vi strävar efter att ge varje barn möjligheter till ett lustfyllt lärande. Förskolan ska sträva efter att varje barn

Läs mer

Edens lokala arbetsplan

Edens lokala arbetsplan Edens lokala arbetsplan Förskolan 2015-09-03 Innehållsförteckning för kristen inriktning och kulturprofil 2 Edens gemensamma värdegrund 3 Normer och värden 4 Utveckling och lärande 5 Barnens ansvar och

Läs mer

PLäroplan för förskolan Lpfö 98

PLäroplan för förskolan Lpfö 98 PLäroplan för förskolan Lpfö 98 Ö 98 Lpfö 98 Beställningsadress: Fritzes kundservice 106 47 Stockholm Tel: 08-690 91 90 Fax: 08-690 91 91 E-post: order.fritzes@nj.se www.fritzes.se Best.nr 06:937 ISBN

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola

Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Skeppsklockan -en hälsofrämjande förskola Våra profileringsmål Vi vill främja att alla mår bra till kropp och själ. Verksamheten skall syfta till att barnens förmåga till empati och omtanke om andra utvecklas.

Läs mer

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmets uppdrag Fritidshemmets uppdrag Vårt arbetssätt Fritidshemmen Ädelstenen Kungsörnen Diamanten Linköping läsåret 2013/14 Vi stimulerar elevers utveckling och lärande genom att: 1. Utveckla elevernas identitet och

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11

HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 HANDLINGSPLAN 2011/2012 Förskolan Tallkotten utifrån Kvalitetsredovisning läsåret 2010/11 Augusti 15-16 planeringsdagar Inskolning introduktion av grundverksamhet APT onsd. 24/8 kl. 1615-1815 (enheten)

Läs mer

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul.

September 2015. Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016. Förutsättningar. Verksamhetsidé vision. Enhetens årshjul. September 2015 Verksamhetsplan för Lillhedens förskola - 2015/2016 Förutsättningar 25 inskrivna barn 2 avdelningar, Nyckelpigan 1-3 år och Fjärilen 3-5 år 2 förskollärare och 3 barnskötare Förskolan ligger

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN

ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN ARBETSPLAN FÖR KULLALYCKAN Reviderad i juni 2013 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 3 Värdegrund 4 Likabehandling 4 Inskolning 5 Föräldrasamverkan 5 Rutinsituationer 5 Leken 5 Matematik 6 Språk

Läs mer

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda

En förskola där kunskap och människor växer. Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda. 2010 augusti. Utbildningskontoret. Förskolor Tallboda Utbildningskontoret Förskolor Tallboda Paviljongen Lokal arbetsplan för förskolorna i Tallboda 2010 augusti En förskola där kunskap och människor växer. Innehåll 2. Tidsplan för kvalitetsredovisningens

Läs mer

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner

Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Grovplanering avdelning Rosa VT-13 Tema saga Nalle Phu och hans vänner Avdelningen Rosa avdelning har barn i åldern 1-3 år och ca:18-20 barn. Arbetslaget består av Eivor som är avdelningsansvarig, Melek,

Läs mer

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011

TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 TEAMPLAN FÖR HT-2010 VT 2011 Avdelning Vildvittran -Timmerslätts förskola- Teamplanen beskriver den pedagogiska verksamheten utifrån de mål och målområden som anges i den lokala arbetsplanen. Den lokala

Läs mer

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar.

Inomhus vill vi öka den fysiska aktiviteten genom att använda oss av miniröris och sångoch danslekar. Grön Flagg Vi arbetar med tre mål inom temat Livsstil och Hälsa. Arbetet kommer att fortgå under terminerna ht 2013/vt 2015 Grön Flagg handlingsplan 2013-2015 - Tranbäret Utvecklingsområde 1 - Öka de fysiska

Läs mer

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde

Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde 2012-10-10 Mål för fritidshemmen i Flyinge och Harlösas rektorsområde Fritidshemmets uppdrag Det är viktigt att personalen utformar verksamheten så att fritidshemmet kompletterar skolan både tids- och

Läs mer

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET

GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET GROVPLANERING DIAMANTEN, HALLONET Vt 2014 I grovplaneringen definieras hur verksamheten i stora drag ska läggas upp, sett till hur varje månad planeras samt vilket/vilka tema(n) som ska arbetas med under

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA

VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA VERKSAMHETSPLAN FÖR POMPERIPOSSA REVIDERAD SEPTEMBER 2010 PERSONAL: Malin Lundberg Förskollärare 100% Karin Persson Barnskötare 100% Kerstin Wihlborg Barnskötare 100% BARNGRUPPENS SAMMANSÄTTNING: Totalt

Läs mer

Dokumentera med ipad i förskolan

Dokumentera med ipad i förskolan Dokumentera med ipad i förskolan "Via pedagogisk dokumentation har vi möjlighet att se barnet på nytt - om och om igen - och vi gör oss synliga för oss själva." Monica Niemi Dokumentera med text och bild

Läs mer

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013

RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 RUDS SKOLOMRÅDE UTVÄRDERING AV DEN LOKALA UTVECKLINGSPLANEN FÖR FÖRSKOLAN LÄSÅRET 2012-2013 Rudsdalens förskola avdelningen Tallen Läsåret 2012 2013 Arbetslaget har under läsåret bestått av tre pedagoger,

Läs mer

Datum för utvecklingssamtalet

Datum för utvecklingssamtalet Dokumentation för Datum för utvecklingssamtalet Normer och värden Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11

LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 LOKAL ARBETSPLAN 2010/11 Arbetsplan för Hagens förskola 2010/11 Våra styrdokument är skollagen, läroplan för förskolan, diskrimineringslagen, förskola skolas vision: I vår kommun arbetar vi för att alla

Läs mer

PEDAGOGISK PLANERING

PEDAGOGISK PLANERING PEDAGOGISK PLANERING Avdelning: Skogs- och Sockermyran Termin: HT 2011 och VT 2012 Datum: Augusti 2011 Berörd personal: Anna, Ellinor, Si-Mona, Susanne, Madde, Annelie och Jimmy Barns inflytande Mål utifrån

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Förskolan Junibacken. Tallkotten BARN OCH UTBLIDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Förskolan Junibacken Tallkotten Normer och värden Lpfö 98 Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen

Läs mer

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning

Arbetsplan. Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7. Barn och utbildning Arbetsplan Lillbergetsförskola 2014/2015 Avd 7 Barn och utbildning 2.1 NORMER OCH VÄRDEN Mål för likabehandlingsarbetet Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet

Läs mer

Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola REVIDERAT UNDERLAG 2009-05-05 /GF Skogsgläntans förskola Rektor Britt-Marie Eliasson 2011-08-30 REVIDERAD 110830 Förordningar om kvalitetsredovisning SFS (Svensk författningssamling) 2005:609 Utbildnings-

Läs mer

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14

Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Datum 1 (9) Kvalitetsanalys för Lyckolundens föräldrakooperativ läsåret 2013/14 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen.

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Inledning och organisation Systematiskt kvalitetsarbete i fristående enhet Enhet: Fiolbackens förskola Förskolans/skolans namn samt ev. logga: Fiolbackens förskola ekonomisk

Läs mer

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola

Lokal arbetsplan 2013/2014. Kilbergets förskola Lokal arbetsplan 2013/2014 Kilbergets förskola Vår förskola består av fyra avdelningar, två avdelningar för barn mellan 1-3 år och två avdelningar för barn mellan 3-5 år. På Kilbergets förskola arbetar

Läs mer

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen

Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen Kvalitetsredovisning 13-14 Delfinen 1.1 Organisation Avdelning: Delfinen Antal barn: 16 Antal pojkar: 7 Antal flickor: 9 Antal flerspråkiga barn: 1 Dessa språk är representerade: Svenska och Polska 3.

Läs mer

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15

Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Datum 1 (11) Kvalitetsanalys för Nyckelpigan läsåret 2014/15 Varje förskola har enligt skollagen ansvar för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Denna kvalitetsanalys

Läs mer

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan

ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan ARBETSPLAN Förskolan Blåsippan INNEHÅLLSFÖRTECKNING ARBETSORGANISATION... 4 Beskrivning av förskolans arbetslag... 4 Dagsrutiner... 4 Planering... 4 Barn i behov av särskilt stöd... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN]

[FOKUSOMRÅDE NORMER & VÄRDEN] Övergripande perspektiv: Historiskt perspektiv Miljöperspektiv Internationellt perspektiv Läroplansmål Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Bengster Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det!

Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende; (göra) Självkänsla; (vara) Ett träd växer ej högre mot himlen än vad rötterna orkar bära det! Självförtroende: Vi vill att barnen ska våga uttrycka sig, stå för sina åsikter. Ett gott

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun

Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun Förskoleverksamheten Systematiskt kvalitetsarbete Verksamhetsåret 2014/15 Familjedaghemmen i Filipstads kommun 1 Innehållsförteckning: Normer och värden sidan 3 Utveckling och lärande sidan 4 Barns inflytande

Läs mer

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014

Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Förskola Handläggare Vårt diarienummer Datum Sidan 1(7) Nyberg Anki 2013-08-30 Brukets förskolas arbetsplan 2013-2014 Kunskapsnämndens mål 2013 under MEDBORGAR Resultaten för lärande och kunskap förbättras

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass

Verksamhetsbeskrivning 11/12. Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass Verksamhetsbeskrivning 11/12 Solbackens Föräldrakooperativ Förskoleklass 1 Innehåll Föräldrakooperativet i organisation och struktur 3 Språk 3 Motorik/Rörelse 4 Socialt samspel 4 Matematik 4 Skapande 4

Läs mer

Arbetsplan för 2011. Föräldraföreningen Kungabarn Dalavägen 3

Arbetsplan för 2011. Föräldraföreningen Kungabarn Dalavägen 3 DNR: 2010-000480 Föräldraföreningen Kungabarn Dalavägen 3 310 20 Knäred Arbetsplan för 2011 Ärendet Enligt Skollagen är varje enhet skyldig att årligen upprätta en arbetsplan för genomförandet av de fastställda

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Björnen. Avdelning Stora Björn Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Björnen Avdelning Stora Björn 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan

Läs mer

Matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan

Matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan Matematik, naturvetenskap och teknik i förskolan Avd Mästerkatten Matematik På Mästerkatten arbetar vi mycket med matematik, naturvetenskap och teknik. Matematik kommer in i alla våra vardagssituationer.

Läs mer

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov.

Med utgångspunkt i målen för verksamheten utgår dagbarnvårdaren i sitt arbete från såväl det enskilda barnet som barngruppens behov. Förutsättningar Familjedaghemmet Familjedaghemmet är en del av förskoleverksamheten/skolbarnsomsorgen med egna förutsättningar, en egen organisation och en egen pedagogisk inriktning. Verksamheten utmärks

Läs mer

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014

Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen. Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Hallsbergs kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Arbetsplaner Förskolan Tallbacken 2013 2014 Inledning Detta är Förskolan Tallbackens arbetsplaner för 2013 2014. Här beskriver vi hur vi arbetar mot

Läs mer

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING]

[FOKUSOMRÅDE LÄRANDE & UTVECKLING] Lärande & utveckling En kvalitetsanalys inom det systematiska kvalitetsarbetet Läsåret 2014/2015 Förskolan Mårbacka Barn- och utbildningsförvaltningen www.karlskoga.se Läroplansmål (i sammanfattning) Förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Verksamhetsplan för Ringarens förskola

Verksamhetsplan för Ringarens förskola Verksamhetsplan för Ringarens förskola Läsåret 2014-2015 1 Innehå ll Inledning Vård och bildnings vision... 4 Vision och verksamhetsidé för affärsområdet förskola... 4 Övergripande mål 2017 för förskoleverksamheten...

Läs mer

TEAMPLAN PANDAN 09-08-21

TEAMPLAN PANDAN 09-08-21 TEAMPLAN PANDAN 09-08-21 Personal: Lotta 100 %, Annika 100 %, Helena100% Jessica: tisdagar/torsdagar Förskolorna i Björndammens område arbetar mot tre prioriterade mål och tillhörande verksamhetsmål: -

Läs mer

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande

1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande 1. Bakgrundsfaktorer och förutsättningar för lärande Föräldrakooperativet Stensödens ekonomiska förenings förskola ligger otroligt vackert vid skog och berg 5km från Idbynskolan, 1,5 mil norr om Örnsköldsvik.

Läs mer