Verksamhetsplanering höstterminen-2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplanering höstterminen-2014"

Transkript

1 Verksamhetsplanering höstterminen-2014 Inledning I juni hade vi en utvärderingsdag där vi utvärderade terminen som varit. Nu har vi uppdaterat verksamhetsplaneringen för ht och gjort ändringar utifrån den uppföljning och analys vi gjort av vt En utvärdering är en form av kvalitetsredovisning som skall bidra till att förstärka det kvalitativa arbetet och därigenom förbättra verksamhetens arbete och måluppfyllelse. Frågor vi ställer oss är: Har vi gjort det vi planerat? Hur gick det? Hur ser det ut nu? Vad har vi lärt oss? Hur går vi vidare? Vi utvärderar genom att analysera våra metoder och vad resultaten visar. Dom ändringar vi nu gjort i verksamhetsplaneringen för Vårterminen 2014 bygger på resultatet av utvärderingen. Vi har denna termin som mål att: För barnen: skapa goda sociala samspel tillsammans. För er föräldrar: inspireras till ett bra engagemang i förskolan. För oss som pedagoger: skapa goda förutsättningar för att inleda utbyten med andra liknande förskolor samt möjlighet till ett arbetssätt som gör det möjligt för oss att ge barnen de utmaningar och upplevelser som de ska ha. Under höstterminens första månad kommer vi att fokusera på inskolning av 5 barn samt omstart för barnen vad det gäller rutiner men även intresseinventering. Vi kommer dock att dela in oss i våra mindre grupper för att få en gruppkänsla och följa dagens planerade innehåll. Det finplanerade innehållet kommer att starta i september. Barngrupp 17 st barn 1-5 år Personal Lina Örn Förskollärare/förskolechef 100 % Sofia Johansson Barnskötare 80 % Susanne Lassi Barnskötare 75 % Nova Melkersson 75 %

2 Personalplanering Lina, Fia, Susanne och Nova har alla tillsammans huvudansvaret för de pedagogiska grupperna och kommer denna termin att ha 1.5 timme planeringstid i veckan som är schemalagt. Denna tid skall gå till förberedelser inför de pedagogiska tillfällena (all den praktiska förberedelsen, samt eventuella inköp till dessa tillfällen) Lina kommer att ha administrativ kontorstid på måndagar kl Vem gör vad i våra dagliga rutiner: Vi har helt nya rutiner denna termin. Rutinerna är inte beroende av hur schemat ser ut för dagen utan vi har gjort ett nytt rutinschema där vi har varsin rutin varje dag. Vi turas om att diska, duka, ha olika vilor samt byta blöjor. Rutinschemat sitter uppsatt i köket så att vi enkelt kan kolla det dagligen. Vem skall ansvara för vad Nytt för denna termin är att vi har två grupper istället för tre. Lina och Nova ansvarar för STORTROLLEN Fia och Susanne ansvarar för SMÅTROLLEN Personalen skall vara Lyssnande och medforskande, vi ska erbjuda barnen utmanande lärandemiljöer och skapa en verksamhet utifrån barnens intressen. Vi skall ha processen i fokus. Vi ska leda verksamheten som de medvetna och reflekterande pedagoger vi är med ett vägledande förhållningssätt. Personalens vision med arbetet på Rödmyran: Vi anser att vår relationskompetens är en stor del till att vi kan erbjuda den goda omsorg vi har. En omsorg som erbjuder både lyhördhet, hänsyn och respekt. Relationen vi skapar till föräldrarna och deras barn gör att vi kan erbjuda ett nära samarbete med stor förståelse för alla parter. Ni som föräldrar skall veta vad vi vill med den verksamheten som bedrivs på Rödmyran. Vår vision är att kunna synliggöra på ett tydligt och bra sätt för er föräldrar. Detta för att ni på ett bättre, enklare och lättare sätt skall kunna svara på bland annat föräldraenkäten, samt få en större förståelse för hur vi arbetar med till exempel läroplanen. Vi vill också skapa en större förståelse för arbetet vi lägger ner på förskolan och barngruppen. Samt en större förståelse för den viktiga roll ni som föräldrar har på ett föräldrakooperativ. Under våra personalmöten kommer vi aktivt att ha pedagogiska diskussioner, planera en tydlig dokumentation till er föräldrar som tydligt visar på vad vi gjort tillsammans med barnen. Samt hålla er föräldrar uppdaterade på vad som händer och sker på förskolan under dagarna. Planeringen och utförandet av den här verksamheten som vi planerar kommer också bland annat leda till att barnen får: ett mer varierat innehåll fler tillfällen att prova på olika utmaningar tydligare struktur på vardagen Denna termin kommer vi att lägga stor vikt vid att få ihop en fungerande barngrupp där barnen visar prov på ett bra socialt samspel med varandra. Personalmöten Personalmötena kommer att ligga på fredagar mellan kl Under dessa timmar har vi på Rödmyran föräldratjänst. Detta innebär att två familjer kommer hit till förskolan och är med barnen under dessa timmar. Personalen finns alltid på plats under dessa tillfällen. Personalmötena bygger alltid på kontinuerlig uppföljning. Detta innebär att vi fortlöpande samlar in saklig information om verksamhetens förutsättningar, genomförande och resultat. Detta ligger sedan till grund för och ger underlaget för analys och bedömning av måluppfyllelsen i utvärderingen. Utvärderingen, kvalitetsredovisningen som görs i slutet av varje termin. Personalmötenas innehåll kommer att se ut enligt följande: Dagordning Förra protokollet Utvärdering av veckan som gått (rutiner och pedagogiska grupptillfällena) Planering av kommande vecka Pedagogiska diskussioner (barn och föräldrar samt verksamheten i stort) Pedagogiska visioner (har vi läst något, sett något som verkar intressant och skulle kunna passa Rödmyrans förskola) Information från styrelsemöten Post- och mail-information

3 Årshjulsuppgifter Veckobrev innehåll och bilder Planering av utflykt/samling Vad behöver köpas in beställas Under dessa tillfällen skall verksamheten uppföljas, utvärderas och utvecklas. Verksamheten Pedagogiska tillfällen Den pedagogiska verksamheten genomsyrar hela barnets dag på Rödmyran. Här går lek och lärande dagligen hand i hand och hela verksamheten bygger på förskolans läroplan lpfö98 Denna termin kommer vi att arbeta med såkallade pedagogiska tillfällen Vår vision med detta är att tydligt och aktivt jobba med att leka, lära och skapa. Dessa tre ord skall i praktiken gå hand i hand och detta skall vara utgångspunkten för vår verksamhet. Vi vill främja barns lek och skapande och se detta som ett viktigt sätt för barnen att utvecklas. Måndag: Miniröris utomhus eller inomhus. De som vill får vara med. Tisdag, onsdag: Grupper. Detta betyder att barnen är indelade i sina trollgrupper med respektive ansvarig pedagog. Stortrollen har sin hemvist nere (och i boden så länge källaren är på tork) och småtrollen i stora rummet. Torsdag: Målarverkstad. Detta innebär att en pedagog har målarverkstad med några barn som i lugn och ro får måla. De andra barnen leker ute. Fredag: Sång/leksamling Denna dag kommer vi att ha en gemensam sång- och leksamling i det stora rummet. Innehåll för samlingen denna dag är sång, rim, ramsor, grupplek eller liknande. Personalen kommer att turas om att leda denna samling. Alla barn skall få erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och uppleva sig vara en tillgång i gruppen Samlingen är det pedagogiska verktyget för att bland annat skapa delaktighet, demokrati, lärande och gruppkänsla under ett och samma tillfälle. Utevistelse Vi kommer att stäva efter att vara ute minst en gång om dagen. Utevistelsen är viktig för barnen då de behöver en större yta att vistas på för att få utlopp för sina grovmotoriska behov. Utevistelsen skall också förhoppningsvis hålla sjukdomarna borta så gott det går. Både rörelse och frisk luft främjar hälsan och grundlägger goda vanor. Vetenskapliga studier har visat på utevistelsens smittförebyggande funktion. Smittdoserna sprids ut i den fria luften och riskerna för spridning människor emellan blir avsevärt mindre. Att få frisk luft gör också att man orkar mer under dagen. Höstens utevistelse styrs av väder och barngruppens behov. "Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter både i planerad miljö och i naturmiljö." Lunch Varje dag mellan kl äter vi mat. Vi ser måltiden som en viktig del i den pedagogiska verksamheten. Vid matbordet ges många tillfällen till goda samtal och vi lägger stor vikt vid att matsituationerna ska vara en lugn stund på dagen. Barnen får ta del av en varierad kost som alltid serveras med grönsaker, vilket gör att barnen har möjlighet att äta det de tycker om och även provsmaka något annat. Maten kommer från Happy food och all mat är ekologisk och närodlad. Varje dag får

4 förskolan ett brev som visar på vad maten innehåller och hur mycket mat som är beräknat till varje barn och vuxen. Barnen sitter varje dag på samma plats med samma kamrater. Pedagogerna roterar och sitter en vecka vid varje bord. Barnen går bordsvis och hämtar sin mat. Vi står på ett led framför en vagn och tar en tallrik och får maten upplagd av en pedagog. Barnen går sedan och sätter sig på sin stol vid sitt bord. Vill hen ha mer mat tar hen med sig sin tallrik till matvagnen och fyller på. Varje dag är det en pedagog som är matvagnsansvarig. Blåa bordet: Röda bordet: Orange bordet: Matsedel sitter på Informationstavlan på WC-dörren i hallen. Förskolan har enligt läroplanen uppdraget att lägga en grund för barnets livslånga lärande. Mätta barn som får bra mat regelbundet lär sig lättare. Den som är hungrig har svårt att koncentrera sig. Bra matvanor främjar god hälsa. Vila Vilan är en dalig återkommande rutin i verksamheten. Både barn och personal påverkas dagligen av stress och miljön runtomkring oss både inne och ute därför spelar vilan en viktig roll i den dagliga verksamheten. Under vilan skall barnen ges ett tillfälle då de i lugn och ro kan få vila sin kropp och sin hjärna. Att bara slappna av och återhämta sig efter det som skett under fm. På förskolan är det full fart från en kommer tills en går hem med rutiner och aktiviteter. Vissa barn behöver mer vila en andra och därför har vi valt att planera vilan utifrån gruppens behov. Vi har två olika vilor; vagnvila för de yngsta och sagovila för de äldsta. Vilan är direkt efter lunch och pågår i ungefär en halvtimme. Förskolan skall erbjuda barnen en i förhållande till deras ålder och vistelsetid väl avvägd dagsrytm och miljö. Såväl omvårdnad och omsorg som vila och andra aktiviteter ska vägas samman på ett balanserat sätt Grupper Barnen kommer att vara indelade i följande grupper under de pedagogiska tillfällena: STORTROLLEN SMÅTROLLEN Stortrollen Stortrollen arbetar i sin grupp med att utforska sin omvärld. Genom att utforska kommer dom att lära, söka och hitta lösningar. I den här gruppen får de äldsta barnen träffas och umgås inför bland annat skolan. Gruppkänslan är viktig för att barnen skall känna att de duger som de är. I denna grupp arbetar vi medvetet lite mer kring att utveckla sin identitet och känna sig trygg i den, utveckla nyfikenheten och sin lust i att leka och lära, utveckla sin självständighet och tillit till sin egen förmåga. Småtrollen Arbetar i sin grupp med att uppleva olika saker. Att en som liten får uppleva vad som händer och sker när en gör på ett visst sätt. Personalen planerar alltid verksamheten för barnen under planeringsdagarna. Den utformas utifrån barnens intressen ålder och utvecklingsnivå. Barnen deltar utifrån sina egna förutsättningar och förmågor. På Rödmyrans förskola är barnen alltid delaktiga i utformningen av vad som skall planeras. Barnens idéer tas i biakt och dom får i den mån det går också vara med och utforma den miljö som skapas, genom interjuver och samtal är barnen också delaktiga i utvärdering i vad vi gjort. Vi iakttar alltid barnen hur och vad dom gör och visar intresse för. Genom detta och genom våra veckoutvärderingar får vi gensvar och motivation för det som vi planerar inför kommande aktivitet. Vi tar även tillvara på utvecklingssamtalen som visar på våra reflektioner och analyser av vad barnen själva gör eller som de själva uttrycker med hjälp av sina vårdnadshavare.

5 Födelsedagar Vi firar varje barn på hens födelsedag med sång och present på samlingen. I slutet av varje månad har vi en gemensam födelsedagsefterrätt efter lunchen, då vi firar alla som fyllt år under månaden. Dokumentation Dokumentation kommer att ske dagligen på Rödmyran. Varje pedagog har ett block och en penna i fickan samt en kamera. Varje fredag kommer verksamheten att utvärderas och ni föräldrar kommer i slutet av varje vecka få ta del av alla aktuella bilder som vi tagit under veckan samt innehållet i verksamhet. Vi fortsätter dokumentera i väggkalendern som sitter i hallen. Utflykter Alla utflykter som vi gör på förskolan skall ha ett tydligt syfte och ett meningsfullt innehåll. Utflykten skall återkopplas till det vi gör på förskolan i verksamheten. Utflykter är inget vi prioriterar utan detta sker om vi ser att det dyker upp något som speciellt passar till det vi arbetar med. Biblioteket: En pedagog tar bussen ner till stadsbiblioteket för att låna böcker. Pedagogen åker tillsammans med två barn. Föräldrasamverkan Hur tar vi tillvara på föräldrars delaktighet och inflytande? Genom utvecklingssamtalen och dess underlag, spontana samtal genom lämning och hämtning, samt övriga möten mellan föräldrar och oss i personalgruppen. Som förälder får en också svara på en del enkäter som utformas av personalen. Inskolning På Rödmyran har vi heldagsinskolning. Detta innebär att ni som förälder är med barnet hela dagen. Allt för att barnet skall känna sig trygg och för att ni som föräldrar skall få tid att lära känna oss, lokalerna och även få en tydlig insyn i hur vi arbetar och bemöter barnen. Efter en månad kommer du som förälder att ha inskolningssamtal där ni diskuterar hur det gått, hur ni upplevt förskolan samt övriga frågor och funderingar. Utvecklingssamtal Utvecklingssamtal erbjuds en gång per termin. Då samtalar pedagog och föräldrar om hur barnet har det på förskolan och hur barnet har utvecklats. Föräldramöte Föräldramöte med information och diskussion. Sommaravslutning och lucia firande Detta är också tillfällen där du som förälder bjuds in till förskolan. Vi har även heldagsutflykt en gång per termin då du som förälder gärna får följa med. Föräldratjänst: Som förälder kommer du att ha föräldratjänst tillsammans med en annan familj. Detta innebär att du kommer vistas på förskolan tillsammans med barnen och den andra familjen. Här finns det tillfälle att se hur miljön och barnens behov ser ut mer ingående. Vi på Rödmyran ÄR ett föräldrakooperativ och det innebär att vi måste ha en nära relation till alla föräldrar. Föräldrarna är vår huvudman och arbetsgivare. Alla föräldrar på förskolan har ett eget ansvar att engagera sig och bli insatta i personalens önskemål och behov för att kunna bedriva en sådan bra verksamhet som möjligt för barnen. Som förälder på Rödmyran är du alltid välkommen se bara till att meddela personalen så att det inte krockar med något speciellt vi planerat.

6 En dag på Rödmyran Barnen skall kunna växla mellan olika aktiviteter under dagen. Verksamheten ska ge utrymme för barnens egna planer, fantasi och kreativitet i lek och lärande såväl inomhus som utomhus. Utomhusvistelsen bör ge möjlighet till lek och andra aktiviteter i både planerad miljö och i naturmiljö Förskolan öppnar Vi går ut och tar emot barn ute på gården Pedagogisk verksamhet (samling med frukt innan aktivitet, i grupperna eller gemensamt) Pedagogisk lunch Vilor Pedagogisk verksamhet/fri lek Mellanmål Pedagogisk verksamhet i form av fri lek Fruktstund och stängning av förskolan Vi kommer att i den mån det går att följa denna planering och dessa tider. Vi kommer dock lägga stor vikt vid att undvika stress och oro. Det finns flera tillfällen under barnets dag som man inte tidsmässigt kan styra över. Vi måste följa barnens behov och de dagliga rutinerna tar tid och barngruppen har olika behov från dag till dag (vissa dagar är lugnare än andra) Ett exempel på ett sådant tillfälle är på och avklädning. De små barnen behöver ha hjälp med det mesta medan de stora behöver hålla ordning och hitta sina kläder. De äldsta barnen behöver också träna och klara detta helt själva inför skolstart.

7 I förskolans läroplan finns mål för barnens språkliga och kommunikativa utveckling, matematisk utveckling samt naturvetenskap och teknik. Dessa mål har vi här försökt att förtydliga. Leka, skapa och lära Lek och skapande har alltid haft en stor betydelse för barn och är en utgångspunkt i förskolans verksamhet. Att främja barns lek och skapande och se detta som ett viktigt sätt för barnen att utvecklas, samspela med andra och som en del av lärandet liksom ett sätt att bearbeta intryck och hitta egna uttryck för sina upplevelser är ett av förskolans viktigaste uppdrag. Vad är Skapande för oss på Rödmyran: Färg, material, rita, klippa, limma, tejpa, pyssla, måla, känna, lukta, forma, dega, lera, trä, papper mm. Barnen ska på ett lustfyllt sätt få bekanta sig med olika material och uppleva glädjen när dom får utforska detta. Skapande är också att kunna skapa något utifrån det som finns till exempel bygga torn, skapa musik med hjälp av instrument etc. Vi skall arbeta med inlärning genom lek och detta betyder för oss att allt vi gör skall vara roligt. Det skall vara på barnens nivå och utifrån deras intressen och behov. Lärandet skall alltid ske under lekfulla former med hänsyn till varje barn. De är grundade på kunskap och erfarenhet om barns utveckling och olika sätt att lära. Vad är lek för oss på Rödmyran: När vi pratat om lek ser vi det på två sätt; den så kallade fria leken och inlärning genom lek.. Hur vi ser på den fria leken är följande: Leka, lära och skapa ger tillfällen för barnen att bearbeta intryck och hitta egna uttryck för sina upplevelser. Leken är fundamental för barns utveckling och har stort inflytande på deras lärande. Alla som arbetar i förskolan har ansvar för att skapa en lekmiljö som stimulerar barn att leka tillsammans och var för sig. Trygghet och utvecklande erfarenheter är grundbulten för lek. Leken är också det tillfälle då barnen aktivt tränar socialt samspel (den sociala utvecklingen). En lär sig att kommunicera och uttrycka empati. Barnen lär sig genom att imitera vad vuxna och andra barn gör. En får under leken tid och tillfälle att bearbeta det en lärt sig och det en upplever och känner. En får också i leken lära sig att lösa konflikter, turtagning, samarbetsförmåga, VISA HÄNSYN, DELA MED SIG, KOMMUNICERA, FATTA BESLUT etc. Här får en också prova på olika roller, känslor och erfarenheter. Här får en tillfälle att skapa fritt utifrån sina egna tankar idéer och önskemål. I leken tränas också grovmotoriken, språket, fantasin och förmågan till symboliskt tänkande. Leken är lärandet i det vardagliga livet, leken är frivillig och ska vara rolig. Vi som vuxna styr inte den fria leken men vi kommer alltid att vara närvarande. Hur vi ser på inlärning genom lek är följande: Förskolan bygger på inlärning genom lek. Detta betyder att allt vi gör under de pedagogiska tillfällena kommer att ske genom lek. Att leka är att ha roligt tillsammans och samtidigt lära sig något genom det man leker. Inlärningen genom leken är alltid planerad av oss pedagoger och har därför alltid ett tydligt inlärningssyfte för barnen. Leken är fundamental för barns utveckling och har stort inflytande på deras lärande. Alla som arbetar i förskolan har ansvar för att stimulera barn till lek. Trygghet och utvecklande erfarenheter är grundbulten för lek. För att kunna lära sig som liten behöver en också lära sig att leka Ett medvetet bruk av leken för att främja varje barns utveckling och lärande skall prägla verksamheten i förskolan. I lekens och det lustfyllda lärandet olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. Matematik Vad är matematik för oss på Rödmyran: Begrepp i vardagen, sortering, tid, problemlösningar, mönster, helhet/delar, symboler/former, lika/olika, siffror etc. Utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängd, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring

8 Tid och förändring? Hör det ihop eller inte, urskilja? Ex: Mer/mindre Sortera, före/efter, tid, ålder, mått, symboler, siffror mm Utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar Ex: Hur mycket får plats (volym) Laborera, bygga, orsak, verkan. Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang Ex: abstrakt tänkande Språk/ kommunikation och kultur Vad är Språk/kommunikation för oss på Rödmyran? Rim, ramsor, sång, sagor, böcker, sagopåsar, att få talutrymme, lekskrivning, arbeta med roliga språkövningar, bokstäver mm Utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp, samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra Nyanserat talspråk: utvecklar ett varierat talspråk, har tillräckligt många begrepp så att jag kan säga det jag vill och att andra kan förstå det jag säger ex använda sig av fullständiga meningar Ex: böcker och samtal kring dess, sagopåsar, flanosagor mm Utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner, utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa Diskutera och analysera tillsammans med barnen om detta och arbeta för att det inte alltid är sannigen att man kan tänka på annat sätt. Kritiskt granska bilden etc. Ex; tidningar, böcker, spel Utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för ega uppfattningar och försöka förstå andras perspektiv Ex: samspela min, din, ja, nej och vill inte Vad är kultur för oss på Rödmyran? Etnisk bakgrund, språk, jorden och dess olika länder, traditioner, värdegrunder etc. Känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer. Under ordet kultur tar vi med att Rödmyran har en tydlig värdegrund, och ett tydligt genustänk. Vi pratar om hur man ser ut (vi har även dockor med olika utseenden) Vi uppmärksammar nationaldagar genom att titta på jorden och vart landet ligger, vi har böcker med olika flaggor och beskrivningar av olika länders levnadssätt, Vi uppmärksammar också våra svenska traditioner som påsk och jul och lucia.

9 Naturvetenskap och teknik Vad är Natur för oss på Rödmyran? Att skapa en utemiljö så att barnen får chans till skrymslen och växtlighet, utflykter, odlingar, respekt för naturen, djur och växtliv. Utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra Ex: natur, årstider, sopor (skräp) mat vi äter Utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur, samt enkla kemiska processer Ex: Vatten blir till is/is blir till vatten årstidsväxlingar Utveckla sin förmåga att urskilja, utforska och dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap Ex: Under utflykterna på måndagar kommer barnen att få olika uppgifter och uppdrag i naturen som innehåller bla utforskning av olika saker i naturen, urskilja naturens likheter/olikheter, samt dokumentation genom återkoppling (foto, rita, spara) Vad är teknik för oss på Rödmyran? Forskande uteleksaker så som mätkärl, rännor, slangar, vattenlek, experiment söka förståelse för hur det kan bli så? Det är då barnen utvecklar sin förmåga att bilda en egen uppfattning, sin förmåga att skapa, bygga och konstruera. De får prova på, undersöka och visa. Barns självklara intresse att skapa mening och förståelse gör att de lär sig att hantera de prylar de stöter på i sin vardag, mobiler, datorer, sätta ihop en bilbana, hantera bestick, knäppa knappar osv. Förskolan ska bidra till att barn utvecklar en tilltro till sin förmåga att både förstå och använda teknik. Och inte minst ett intresse för och tilltro till sin egen kreativa förmåga att skapa teknik. Alla saker vi använder för att göra saker är teknik. Utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar Ex: knyta skosnören, dra upp dragkedja, öppna handtag, lampknappar, toaletter mm olika tekniker att skapa och konstruera. Utvecklar sin förmåga att bygga skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap Ex: leka m lego, klossar, brio-meck, samt fysikaliska fenomen som balansgång, testa hur bollar studsar, hur de måste bygga en lutning för att få saker i rullning, tyngdpunkt vid ex klättring, jämvikt vid tornbygge, vad flyter, flyter inte. Allt som har med tyngdlagen att göra. Små barns fysikaliska undersökande kan vara t.ex. plaska med vatten för att känna densitet.

10 Gymnastik och motorik Vad är Gymnastik/motorik för oss på Rödmyran? Grovmotorik är att röra på sig och använda sin kropp. Mini-röris (olika gympapass) Bamse-gymnastik, hinderbana. Aktiv i vardagen så som springa, hoppa, cykla, dansa mm Finmotorik är att använda sina händer och fingrar. Alla skapande tillfällen, valstundstiden samt pärla, pussla m.m. Utveckla sin motorik koordinations förmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten och värna om sin hälsa och sitt välbefinnande Värdegrund och uppdrag Vi har tillsammans på Rödmyran skapat en värdegrund. Den utgår från att alla skall känna trygghet och glädje. Omsorg och hänsyn till andra människor, liksom rättvisa och jämställdhet samt egna och andras rättigheter ska lyftas fram och synliggöras i verksamheten. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga som förebilder. Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barnen Ex: Vårt förhållningssätt att barnen behandlas för den person de är i olika situationer. Miljön skall erbjuda alla samma möjligheter. Vi skall ha ett öppet sinne och inte lägga in egna värderingar i hur saker och ting skall vara. Alla barn skall få ta samma plats i gruppen och miljön skall tilltala alla. Arbetslaget ska verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten. Ex: alla barn är lika mycket värde. Miljön ska tilltala barnen som personer utan att lägga någon fokus på kön. Pedagogerna ska tilltala barnen med lika mycket respekt oavsett kön.

11 Avslutning Vi hoppas genom denna planering att ni nu som föräldrar fått en större inblick i hur vi tänker, hur vi planerar och vad barnen skall få lära sig på förskolan. Vi vill skapa en tydlig bild för er hur vår pedagogiska idé ser ut och hur vi tänkt kring denna. Vi som arbetar i förskolan har en hel del måluppfyllelser att arbeta efter och genom detta anser vi att vi tydligt följer de riktlinjer som läroplanen påvisar. Vi hoppas att vi genom denna planering tydligt visat på hur vi arbetar med pedagogiska miljöer, lek och lärande, dokumentation och föräldrasamverkan. Läroplanen är ett styrdokument som vi aktivt arbetar med, läroplanen är vår vägledning i arbetet med barnen och förskolans utformning. Läroplanen är ett hjälpmedel för oss pedagoger så att vi på ett enklare sätt kan visa på för er föräldrar hur vi arbetar med verksamheten och era barn. För att detta skall kunna genomföras på ett bra sätt behöver vi lägga störst vikt på trygghet, omsorg och glädje. Detta är grunderna för att en skall trivas på förskolan med oss och sina kamrater. Rödmyran kan ge ditt barn den bästa starten i livet genom trygghet, omsorg och närvaro. Vi vill jobba för en utvecklande, och trivsam atmosfär där vi dagligen kan stimulera era barn till lek och lärande. Vi vill erbjuda er en erfaren, glad, positiv och engagerad personal Vår främsta uppgift är att barnen skall lämna Rödmyrans förskola som trygga, lärande, självständiga individer som minns sin förskola med stor glädje. Viktiga datum för Höstterminen 2014 Augusti: Inskolning September: Inskolning, fotografering, föräldramöte Oktober: Rörelsevecka November: Utvecklingssamtal December: Luciafirande, jullov Mer aktuell info kring dessa tillfällen och dagar får ni ta del av i veckobreven.

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan

Förskola i utveckling. bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Förskola i utveckling bakgrund till ändringar i förskolans läroplan Utbildningsdepartementet 2010 En omsorgsfull implementering av förtydliganden och kompletteringar i förskolans läroplan är viktig. Med

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

GPP kring vardagliga situationer

GPP kring vardagliga situationer Humlan Humlan är en avdelning med totalt 15 barn i åldrarna 1-4 år, 6 flickor och 9 pojkar. 8 barn födda 2011 3 barn födda 2010 4 barn födda 2009 Arbetslaget består av 3 pedagoger: 2,55 tjänst Vi på Aleskogens

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Information från förskolan Båten Augusti 2014

Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information från förskolan Båten Augusti 2014 Information och viktiga datum Kajutan 070-169 85 18 Ankaret 070-169 83 98 Åran 070-169 83 99 Bojen 070-169 85 15 Bryggan 070-169 84 00 Seglet 070-169 85 14

Läs mer

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag

Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10. Förskolans pedagogiska uppdrag Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Förskolans pedagogiska uppdrag Skolinspektionens rapport 2011:10 Diarienummer 40-2010:314 Stockholm 2011 Foto: Ryno Quantz Kvalitetsgranskning Rapport 2011:10 Innehåll

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret och Arbetsplan 2010 Samlat dokument Ansvarig chef: Lena Adelly Greek Vision Växtkraft- naturligtvis! Arbetsplan för 2010 1 (31) Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Händelser och aktiviteter 5 Resurser och

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden

Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Mål- och inspirationsdokument för Falkenbergs förskolor Alla ska lyckas! idag och för framtiden Vi växer för alla barn Falkenbergs förskoleverksamhet är idag full av nya processer, utveckling och engagemang.

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 2. Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ramlösa. Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna i Ramlösa Brunnshotell,

Läs mer

Mall för pedagogisk dokumentation

Mall för pedagogisk dokumentation Mall för pedagogisk dokumentation Grupp: Alla barnen Tema/arbetsområde: Rymdnissarna Syfte och mål: Att göra barnen mer medvetna om deras egen påverkan i naturen. Att med hjälp av verktyg så som läsplattor

Läs mer

Lärande och utveckling genom leken.

Lärande och utveckling genom leken. Lärande och utveckling genom leken. En studie om pedagogers syn på lekens betydelse för förskolebarns lärande och utveckling. Ann-Charlotte Augustsson och Cecilia Jacobsson Handledare: Maj Arvidsson Examinator:

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer