TERACOM Årsredovisning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TERACOM Årsredovisning 2008"

Transkript

1 TERACOM Årsredovisning 2008

2 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Den består av Teracom AB, Boxer TV-Access AB och Comet Networks. Teracom AB äger och driver koncernens infrastruktur som utgörs av ett svenskt utsänd - ningsnät för radio och tv, ett stamnät som sammanbinder de cirka 600 sändarstationerna samt ett särskilt nät för övervakning av driften. Radio- och tv-näten täcker cirka 99,8 procent av Sveriges Koncernens intäkts- och resultatutveckling Intäkter per segment MSEK MSEK Betal-tv, 57 procent Segmentet Betal-tv avser betal-tv-verksamheten som ingår i Boxer TV-Access Intäkter Resultat efter skatt Tv och Radio, 28 procent Segmentet Tv och Radio innefattar utsändningarna av tv och radio i marknätet och ingår i moderbolaget Teracom. Telekom, 15 procent Segmentet Telekom innefattar tjänster inom bredband, inplaceringar och service samt digital kundkommunikation. Ingen verksamhet redovisades under året i segment Övrigt. Vid beräkning har hänsyn inte tagits till koncern elimineringar. Nyckeltal Intäkter Rörelseresultat Resultat efter skatt Resultat per aktie, före och efter utspädning Avkastning på eget kapital Soliditet Antalet tillsvidareanställda vid årets utgång

3 hushåll. Teracom erbjuder också nättjänster för datakommunikation samt inplaceringar och service i koncernens master och byggnader. Genom Comet Networks, som bildades 1 januari 2009, erbjuder Teracom öppna bredbandsnät i form av både DSL-nät och fastighetsnät (LAN). Boxer sätter samman, marknadsför och säljer programpaket för främst marksänd digital-tv. Boxer tecknar avtal med programbolag vars kanaler ingår i programpaketen. Koncernen 2009 Teracom AB erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet samt nedladdning av ljud och bild. Teracom ser till att människor och företag har tillgång till en mångfald av medietjänster, oberoende av tid och plats. Affärsidé Teracom har som Sveriges första medie operatör en unik kompetens och erfarenhet. Vi levererar framtidens medie- och kommunikationslösningar i Sverige och Europa. Boxer TV-Access AB bedriver betal-tvverksamhet i det svenska och europeiska digitala mark-tv-nätet. Företaget har som uppgift att paketera, marknadsföra, sälja och admini strera programkanaler som fått tillstånd att sända betal-tv i marknätet. Affärsidé Boxers affärsidé är att erbjuda attraktiva programpaket till ett konkurrenskraftigt pris. Comet Networks verkar på en starkt konkurrensutsatt bredbandsmarknad. Comet Networks öppna nätkoncept är ett enkelt och kostnads effektivt sätt för företag att nå ut med bredbandstjänster till nya kunder. Affärsidé Comet Networks levererar slutkundsaccesser via bland annat DSL och LAN. Comet vänder sig till tjänsteleverantörer som på ett kostnadseffek tivt sätt vill nå konsumenter med bredband, iptv och telefonitjänster. I Sverige har Boxer betal-tv-abonnenter omsatte Teracom MSEK. Teracom har sänt radio i 87 år.

4 Play Kaknästornet: I det 155 meter höga Kaknästornet arbetar omkring 80 av Teracoms medarbetare. Kaknästornet är knutpunkten för Teracoms radio- och tv-trafik i Sverige. Det är härifrån alla förbindelser och sändare styrs och kontrolleras. Större delen av satellitkommunikationen går via satellitstationen Skyport Kaknäs. Utöver det kopplas tillfälliga överföringar från exempelvis nyhetsplatser utanför studio genom Kaknäs, innan de går till en radio- eller tv-studio hos programföretaget. Nu står vi redo att genomföra offensiva satsningar både i Sverige och internationellt. Det är idag en självklarhet att koncernens kunskap och erfarenhet ska användas till att erbjuda digital-tv-lösningar även i andra länder. Crister Fritzson, koncernchef och vd Teracom

5 Viktiga händelser 2008 Innehåll Boxer TV-Access AB utsågs den 27 mars till betal-tv-operatör i Danmarks digitala marknät av danska kulturdepartementets Radio- och TV-nämnd, vilket ger ensamrätt att erbjuda betal-tv-tjänster i det danska marknätet under tolv år. Svenska Radio- och TV-verket gav den 27 mars tillstånd till åtta nya nationella kanaler samt nio nya lokala kanaler att sända i det digitala marknätet. Samtliga kanaler som redan sände i marknätet fick sina tillstånd förlängda. Åsa Sundberg valdes som ny ordförande i Teracoms styrelse vid årsstämman den 24 april. I april 2008 förvärvade Teracom AB 100 procent av Svenska Basboxbolaget AB. Senare genomfördes en inkråmsöverlåtelse avseende Svenska Basboxbolagets hela verksamhet till Teracom AB. Den 21 november förvärvade Teracom AB 30 procent av aktierna i Boxer TV-Access AB av riskkapitalbolaget 3i. Köpeskillingen uppgick till 900 MSEK och genom köpet blev Teracom ensam ägare av bolaget. Teracom AB tecknade under året ett tiotal bredbandsavtal, bland annat med Sölvesborgshem, Sölvesborgs Energi och Vatten, LudvikaHem, Botkyrka Stadsnät och Uddevalla Energi. Utbyggnaden av det femte sändarnätet (mux 5) fortsatte under året, vilket gav fler tv-tittare tillgång till ett större betal - tv-utbud. I slutet av 2008 nåddes 88 procent av hushållen i Sverige av det femte sändar nätet, som beräknas vara utbyggt i november Den 1 december lanserade Boxer TV- Access AB en ny tjänst tv via bredband i ett antal utvalda bredbandsnät. Satsningen är en del av Boxers strategi att erbjuda tjänster via olika tekniska plattformar. 2 Koncernchefens kommentar 5 Styrelseordförande-ord 7 Omvärld och marknad 14 Finansiella mål 15 Strategisk inriktning 17 Teracom-koncernens erbjudande 18 Betal-tv 24 Utsändning av radio och tv 30 Datakom 32 Inplaceringar & service 34 Internet och tv via bredband 39 Teracoms samhällsansvar 43 Koncernledning 44 Styrelse och revisorer Årsredovisning 46 Förvaltningsberättelse 56 Ekonomisk koncernöversikt Viktiga händelser efter utgången av 2008 Koncernen 57 Resultaträkning 58 Balansräkning 60 Kassaflödesanalys 65 Förändring av eget kapital Den 1 januari 2009 påbörjade det helägda dotterbolaget Teracom Bredband AB sin verksamhet, som kommer att bedrivas under varumärket Comet Networks. Vd för bolaget blir Robert Nilsson. Den bredbandsverksamhet som idag bedrivs inom Teracom kommer under första kvartalet att överföras till det nya bolaget. Moderbolaget 61 Resultaträkning 62 Balansräkning 64 Kassaflödesanalys 65 Förändring av eget kapital 66 Tilläggsupplysningar och noter 90 Revisionsberättelse 91 Bolagsstyrningsrapport Förklaringar och definitioner

6 2 Koncernchefens kommentar Koncern med stärkt erbjudande 2008 har varit ett händelserikt år för Teracom-koncernen. För fem år sedan fanns vår marknad uteslutande i Sverige. Nu har vi tagit de första stegen utanför landets gränser. Vi har lagt grunden för en affärsdriven och kundfokuserad koncern med tre bolag Teracom, Boxer och Comet Networks som alla har sin unika roll att fylla på mediemarknaden. Nu står vi redo att genomföra offensiva satsningar både i Sverige och internationellt. Det är idag en självklarhet att koncernens kunskap och erfarenhet ska användas till att erbjuda digital-tv-lösningar även i andra länder. Offensiva satsningar kräver god ekonomi. Koncernens resultat för 2007 var det bästa hittills. Sedan dess har intäkterna från de analoga sändningarna upphört och det var väntat att 2008 års resultat skulle landa på en lägre nivå. Men tack vare ett intensivt arbete med att se över kostnaderna förblev lönsamheten god. Hög aktivitetsnivå under året Boxer, som är koncernens omsättnings- och resultatmässigt största bolag, fortsätter sin mycket framgångsrika utveckling. Sedan digital-tv-övergången genomfördes har tillväxttakten på betal-tv-marknaden i Sverige avstannat. Den karaktäriseras idag av hård konkurrens och hög

7 Koncernchefens kommentar 3 mognadsgrad. Det gör det extra roligt att konstatera att Boxers intäkter ökade under året. Och ännu mer glädjande är att Boxers vunna affär i Danmark och att vi blivit utsedda att kunna förhandla om licensen på Irland vittnar om goda tillväxtmöjligheter på nya geografiska marknader framöver. Utvecklingen går snabbt på Teracom-koncernens marknader. Mönstret för tv-tittandet förändras och allt fler ser på tv var och när de vill. Genom att tillämpa nya tekniker kan tv-tittandet anpassas till den enskilda individen. Under året godkände Boxer en inspelningsbar digital-tvmottagare för standarden MPEG4, som gör det möjligt för tv-tittaren att enkelt välja när han eller hon vill se ett visst program. För att lägga till ytterligare valmöjligheter inledde Boxer i slutet av 2008 en ny satsning inom tv via bredband. Under 2008 genomförde Teracom AB en organisationsöversyn som har skapat en mer snabbfotad och kostnadseffektiv verksamhet. Det innebär att Teracom nu agerar snabbare på marknadens behov och krav. Under året fortsatte koncernens expansion på bredbandmarknaden och flera nya bredbandsavtal slöts med stadsnät och fastighetsägare. Teracom köpte även Svenska Basboxbolaget som innebär att koncernen nu har en väl fungerande och utbyggbar produktionsplattform för tv via bredband och ingångna avtal med etablerade tjänsteleverantörer. Enad koncern med fokuserade bolag För att stärka vår position på marknaden har en gemensam strategisk plan för koncernens bolag arbetats fram under året. Med den gemensamma planen som grund kommer Teracom, Boxer och Comet Networks att fortsätta utveckla sina respektive verksamheter och erbjudanden. Med den nya strukturen i koncernen kommer aktiviteter som utvecklar och stärker kunderbjudanden att gå snabbare att genomföra då koncernens samlade kompetenser och resurser tas tillvara på ett effektivt sätt. Internationaliseringen av verksamheten kommer att innebära ett nära samarbete mellan Teracom och Boxer. Just därför är det klokt att koncernen tar över hela ägandet i Boxer. Genom förvärvet stärker vi båda verksamheterna och gör det möjligt för koncernen att bli en betydelsefull aktör på den europeiska digital-tv-marknaden.

8 4 Koncernchefens kommentar Teracom AB har under de senaste åren haft stor bredd i sitt erbjudande. Nu kan vi fokusera på att vidareutveckla tjänsterna inom broadcasting, inplaceringar och servicetjänster och vi har därför, trots ett genombrottsavtal med Expert, valt att avveckla erbjudandet inom digital kundkommunikation. Därutöver har hela bredbandsaffären lagts över i det nybildade bolaget Comet Networks, som med hög kostnadseffektivitet kan röra sig snabbt framåt och koncentrera sig på erbjudandet och bli en stark spelare på den extremt konkurrensutsatta bredbandsmarknaden. Med Comet Networks kan Teracom-koncernen arbeta effektivare för att öka nyttjandegraden i bredbandsnäten och därmed växa med lönsamhet. Redo att forma framtidens medielandskap Radio och tv har en unik ställning i dagens samhälle. Såväl underhållning som nyheter och annan viktig information måste nå ut till hushållen varje dag, dygnet runt. Det är en viktig uppgift att få det att fungera. I år har vi för första gången tagit fram en hållbarhetsredovisning där vi beskriver hur vi ser på koncernens sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvar. Jag började som vd på Teracom Mitt mål då var att skapa ett mer marknadsanpassat bolag. Idag har vi kommit långt på den vägen. Vi har en organisation som är anpassad utifrån våra kunder och vi har ett tydligt och unikt erbjudande inom koncernen. Nu är vi redo för nästa fas där Teracom-koncernen är en viktig aktör när det nya medielandskapet formas i Europa. Crister Fritzson Vd och koncernchef Teracom

9 Styrelseordförande-ord 5 En ny svensk exportprodukt Mitt första år som ordförande i Teracom har onekligen varit spännande. Bolaget befinner sig i en oerhört expansiv fas som bäddar för en framgångsrik framtida utveckling utanför Sveriges gränser. Teracom har en gedigen historia att luta sig mot. I över 80 år har Teracom drivit olika kommunikationsnät för radio, tv och bredband i Sverige. Redan på 1920-talet kom radion, följt av tv och på senare år bredband. Med den kompetensen i bagaget förbereder sig nu bolaget för nya utmaningar. Under 2007 slutfördes övergången till digital-tv i Sverige. Teracom och Boxer genomförde sina respektive delar så framgångsrikt att omvärlden ger betyget best in class. Framgångarna har gett Teracom och Boxer en tätposition inom området. Den unika kompetens som bolagen tillsammans har byggt upp gör att vi nu ser början på en ny svensk exportprodukt. Koncernen har idag en slagkraftig kombination med Teracoms långsiktiga och tekniskt avancerade nätverksamhet och Boxers förmåga att sätta samman attraktiva programpaket till hushåll. Under de närmaste åren kommer Teracom och Boxer att arbeta intensivt för att fortsätta expandera utanför landets gränser. Huvudfokus ligger främst på Östeuropa där vi ser stora tillväxtmöjligheter. Flera länder befinner sig i en fas där koncernens erfarenheter kring digital-tv efterfrågas. De resterande 30 procenten i Boxer förvärvades under slutet av 2008 från riskkapitalbolaget 3i. En anledning till köpet var att det nära samarbetet mellan bolagen ledde till att det blev naturligt att ha samma ägarbild i bägge bolagen.

10 6 Styrelseordförande-ord Nya tv-tjänster i marknätet Under 2008 såldes över hdtv-apparater i Sverige. Det visar på att slutkonsumenterna blir allt mer intresserade av en förbättrad ljud- och bildupplevelse när de tittar på tv. Hd-tekniken möjliggör en sådan upplevelse och även om det i dagsläget är relativt få hushåll som tittar på hdtv är trenden tydlig. Det frekvensutrymme som tilldelades oss i slutet av 2007, innebär att vi kommer att kunna erbjuda hdtv i marknätet i framtiden. Frekvenstilldelning är emellertid en fråga som kommer att fortsätta vara central för Teracom då den har stor betydelse för marknätets framtida konkurrenskraft gentemot andra plattformar. För att även radion ska utvecklas med nya tjänster och ett större kanalutbud är det av stor vikt att marknadens aktörer ges rätt förutsättningar. I slutet av året lämnades betänkandet Kommersiell radio nya sändningsmöjligheter till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Tillsammans med ett antal utredningar som presenterats under året innehåller de glädjande besked som gör att tidpunkten för en digitalisering av den svenska radion närmar sig. Den pågående processen gör att vi vågar tro på ett riksdagsbeslut i frågan inom kort kanske redan under 2009 så att den framgångsrika digitaliseringen av tv kan upprepas för radiomediet. Konkurrens inom tv-området Utvecklingen inom koncernens områden rusar och konsumenterna rör sig i en riktning där de vill och kan välja vad, var och när de vill se på ett visst program. Inom Teracom gör vi en stor satsning för att matcha den utvecklingen. Det gör vi bland annat genom att renodla och fokusera på våra kärnverksamheter inom radio, tv och bredband. Renodlingen syftar till att skapa ett tydligare och mer attraktivt erbjudande gentemot våra kunder. Konkurrensen mellan distributionsformerna för både radio och tv har också den förändrats och tilltagit mycket snabbt under senare år. Tydliga exempel är tv via bredbandsnät och radio via internet. Med växande marknadsdynamik och låga inträdesbarriärer tillsammans med omfördelning av marknadsandelar finns inte längre motiv för särreglering av just marknätet jämfört med andra distributionsplattformar. En omprövning av de nu gällande regleringsbesluten för marknäten pågår. Vi förväntar oss att översynen leder till en harmonisering med övriga marknader inom EU. En sådan harmonisering skulle gynna Sverige, konsumenterna och programbolagen och skulle bidra till att behålla den tätposition som Sverige idag har inom it-området. Det har utan tvekan varit ett intressant år. Min ambition är att bolagen ska fortsätta att ligga i framkant när det gäller utvecklingen kring digital-tv. Genom att utveckla positionen på nya marknader är målsättningen att framöver kunna vara med om att skapa en svensk exportsuccé. Åsa Sundberg Styrelsens ordförande

11 Omvärld och marknad 7 Mediekonsumtion i många kanaler Teracom-koncernen rustar sig för framtiden. Under 2008 skrevs ett nytt kapitel i koncernens historia. Teracom ska inte längre bara verka i Sverige utan ge sig ut i världen för att hitta nya tillväxtmöjligheter på mediemarknaden. Verkar inom hela mediedistributionsmarknaden Teracom strävar efter att vara en koncern som snabbt agerar på förändrade beteenden och behov hos konsumenter och företag. Framtidens mediekonsumtion kännetecknas av att användarna skiftar mellan flera olika medier och tekniker. Det innebär att koncernens bolag behöver finnas med på och ta hänsyn till flera olika marknader. Det handlar om allt från radio till tv via bredband, mobilt internet och mobil tv. 7 % 5 % 1 % 40 % Konkurrens på svenska tv-marknaden Den totala tv-marknaden i Sverige bedöms omsätta cirka 15 miljarder SEK uppdelat på licensavgifter om cirka 4 miljarder SEK, reklam på cirka 5 miljarder SEK och betal-tv på ungefär 6 miljarder SEK. Mottagningen av tv i Sverige är enligt Mediavisions undersökningar uppdelad mellan kabel 58 procent, marknätet 28 procent, parabol 23 procent och tv via bredband 8 procent. Bland fritidsboende har marknätet en dominant position med cirka 85 procent av de boende. Kabel och bredband är ofta mer effektiva distributionsformer i tätbefolkade områden medan satellit och markbunden distribution lättare når större områden utanför tätbebyggelse. Satellitdistribution når i princip samma stora område som marknätet och är därför att betrakta som den primära konkurrerande distributionsformen. Tv via bredband vinner mark och är idag en etablerad konkurrerande plattform, även för luftburen distribution. I Sverige hade Boxer vid årets slut cirka hushåll som kunder. Konkurrensen på den 10 % 7 % 14 % 16 % Betal-tv-marknaden är uppdelad mellan aktörerna Com Hem 40 % Boxer 16 % Canal Digital (inkl kabel) 14 % SPA 10 % Telia 7 % Viasat 7 % Tele2 5 % Bredbandsbolaget 1 % Källa: Mediavision

12 8 Omvärld och marknad svenska betal-tv-marknaden är mycket hård mellan Boxer och de stora aktörer som sänder digitaltv via satellit, bredband och kabel. Boxers tillväxtmöjligheter i Sverige består i huvudsak av en ökad merförsäljning av större programpaket och tilläggskort. I övrigt är möjligheterna att växa på den svenska marknaden begränsade och Boxer ser sig därför om efter nya betal-tv-marknader utomlands. Under de närmaste åren öppnar ett stort antal europeiska länder upp för nya spelare. Europeisk tv-övergång skapar expansionsmöjligheter Enligt vad EU-kommissionen sagt sig vilja, bör alla medlemsländer senast 2012 ha släckt ned de analoga marknäten och övergått till att sända digital-tv. Det talar för en successivt ökad europeisk marknad för betal-tv i digitala marknät. Teracom-koncernens utlandsexpansion bygger på lärdomarna från utvecklingen av den svenska digital-tv-verksamheten som inom EU brukar kallas den svenska modellen. Det innefattar den sammantagna erfarenheten från att bygga och driva sändarnät samt betal-tv-verksamheten. Det är allmänt erkänt att efter den framgångsrika övergången till digital-tv i Sverige, som slutfördes under 2007, ligger Teracom-koncernen mycket långt fram vad gäller kunnande om digital-tv. Den europeiska marknaden för digital-tv kan delas in i två kategorier. Den ena omfattar länder med driftsatta digitala nät, främst i Västeuropa. Här finns bland annat möjligheter för Teracom och andra marknadsaktörer att ta hand om driften av befintliga digitala nät. Den andra delen är Mellan- och Östeuropa, där utbyggnaden av digital-tv bara har påbörjats. Här har Teracom-koncernen stora möjligheter att bistå vid övergången till digital-tv, antingen genom att Boxer tilldelas rollen som betal-tv-operatör och/eller att Teracom och Boxer går in som såväl betal-tv- som nätoperatör. Expansionen kan ske både via helägda bolag och i samarbeten med andra aktörer i Europa. Om några år har de flesta svenska hushåll en tv-mottagare med inbyggd hårddisk.

13 Omvärld och marknad 9 Nokia Corporation 2000 Allt flexiblare tv-tittande Människors behov av tillgång till information, nyheter och underhållning oavsett tid och plats ställer höga krav på avancerad teknisk distribution. Teracom ligger sedan länge långt framme i den tekniska utvecklingen. Inom tv efterfrågar kunderna allt större flexi bi li tet, till exempel utrustas allt fler tv-mottagare med inbyggd hårddisk. Fördelen med sådana mottagare är att det är mycket enkelt att spela in program från den elektroniska programguiden och att med Boxer TV-Navigator söka program och spela in serier. Dessutom är det tekniskt möjligt att utnyttja ledig kapacitet på tider när programbolag inte sänder och då skicka ut material som sedan lagras lokalt på mottagarens hårddisk. Det betyder att tittarna själva kan välja vilka program de vill se och när. Tittarna förväntas också efterfråga allt fler nischade kanaler. De kommer att få tillgång till ett långt större utbud av kanaler via bredbands-tv med avsevärt fler tillvalsmöjligheter. Teracomkoncernen vill finnas med även i den utvecklingen och sedan köpet av Svenska Basboxbolaget i april 2008 har Teracom en plattform för tv via bredband. Traditionell tv står stark Tv:n har en central roll i de svenska hushållen. Att titta på tv är ett sätt att umgås med familj och vänner. Tv:n är en form av samlingsplats vilken kan betraktas som vår tids lägereldar. Användningen av webb-tv, som till skillnad från tv via bredband är tv via nätet till datorn, ser ut att fortsätta öka. Särskilt aktiva webb-tv-tittare i Sverige är ungdomar i åldrarna år. Trots det ökande intresset kan de inte tänka sig att bara titta på tv via nätet. En förklaring kan vara att webb-tv anses lämpa sig bäst för ensamt tv-tittande medan vanlig tv föredras när fler tittar på tv tillsammans. Webb-tv är än så länge i första hand ett komplement till den vanliga tv:n, framförallt för icke linjär tv-konsumtion visar undersökningen Morgondagens Mediekonsumenter från Teracom. De flesta tittare är inte speciellt aktiva när det gäller möjligheten att påverka programmen. Webbsidor kopplade till tv-program är däremot betydligt populärare. En stor del av alla unga har någon gång varit inne på ett tv-programs webbsida. Men det är inte för att delta i programmet som tv-programmens webbsidor besöks. Webbsidorna används främst för att få mer information, visar samma undersökning. Det traditionella sättet att distribuera tv verkar alltså stå sig väl i konkurrensen.

14 10 Omvärld och marknad Teknik som möjliggör hdtv Den relativt nya tekniken för högupplöst tv, hdtv, blir allt viktigare för tv-tittare som lockas av bildupplevelsen, bättre skärpa och det förbättrade digitala ljudet. Under 2008 såldes cirka hdtv-ready-apparater i Sverige. Sändning av hdtv förutsätter bildkodning baserad på den nya MPEG4-tekniken, som gör att samma antal kanaler kräver mindre utrymme och förbättrar bildkvaliteten på befintliga kanaler. I oktober 2008 godkände Boxer den första MPEG4-mottagaren med hårddisk, som även fungerar för den nuvarande standarden, MPEG2-formatet. Sedan sommaren 2006 sänds en hdtv-kanal med MPEG4 från sändarna i Mälardalen; den okodade kanalen SVT HD. Tio nya rikstäckande standard tv-kanaler har fått sändningstillstånd med MPEG4-teknik i den nya multiplexen, den sjätte muxen. Boxer kommer gradvis gå över till att enbart stödja MPEG4-mottagare. MPEG4 är den komprimeringsteknik som ska användas i Danmark och ambitionen är att använda samma teknik på alla marknader. Ny digital-tv-standard på väg Framtidens digital-tv-standard i det marksända tv-nätet kallas DVB-T2. Standarden godkändes i juni 2008 av den internationella paraplyorganisationen DVB som består av 280 sändarbolag, tillverkare och operatörer i 35 länder. Teracom är en mycket aktiv part i DVB och har varit djupt involverat i framtagandet av den nya standarden. DVB-T2 är en uppföljning på dagens standard DVB-T. Med den nya standarden kan kapaciteten i näten ökas kraftigt i framtiden, vilket är mycket viktigt med tanke på det begränsade frekvensutrymme som finns till hands. DVB-T2 har inte skapats för att avskaffa det äldre DVB-T utan tanken är att båda systemen ska existera parallellt under många år. Radiolyssnandet ökar Radiomarknaden bedöms omsätta drygt 3,2 miljarder SEK uppdelat på licensavgifter om cirka 2,5 miljarder SEK och reklam om 700 MSEK. Marknaden för utsändning av analog radio är i stort uppdelad mellan Teracom och SBS där Teracom har över 90 procent av marknaden. Radiolyssnandet bland unga människor fortsätter att vara konstant när alla sätt att lyssna på radio räknas in. Särskilt intressant är att radion spelar stor roll för yngre konsumenter utanför storstadsregionerna. I Sverige har radion under de senaste åren genomgått något av en renässans. Radion har lockat till sig fler lyssnare genom nya distributionssätt som podradio och webbradio. Till skillnad från många andra europeiska länder som sänder digital radio, är radion fortfarande analog i Sverige. Fördelen med digitalradio är att den enklare skulle kunna integreras i nya kommunikationsmönster. Vid sidan av ljudet kan en digitalradio exempelvis förse lyssnarna med bilder och texter. Under 2008 har ett antal utredningar presenterats om radiomarknaden i Sverige. Samtliga

15 Omvärld och marknad 11 Tv:n har en central roll i hus hållen och är en form av samlingsplats vilken kan betraktas som vår tids lägereldar, där man umgås med familj och vänner. undersökningar visar att det enklaste och billigaste sättet att göra det möjligt för fler kanaler att sända nationell radio är att införa digitalradio. Radioutredningen Kommersiell radio nya sändningsmöjligheter som presenterades i november 2008 föreslår att det är dags att bygga ut den digitala radion i Sverige. Utredningen pekar bland annat på att den digitala kommersiella radion ska ges möjlighet att sända nationellt, regionalt eller lokalt. Teracom hoppas därför att regeringen under 2009 beslutar om en framtida utveckling för digitalradio i hela landet. Ett sådant beslut skulle på sikt kunna ge plats för så många som rikstäckande radiokanaler. Radio- och TV-verkets utredning Framtidens Radio förordar ett användande den nya generationens digitalradio som går under namnet DAB+. Det är en vidareutveckling av DAB (Digital Audio Broadcast) som är den teknik som används av SR:s digitalradiosändningar i Sverige idag. Även programbolagen har ställt sig bakom detta teknikval. Bredbandsmarknaden präglas av hård konkurrens Sverige ligger långt fram när det gäller både spridning och kunnande om bredband. Efter Japan och Sydkorea är Sverige världens tredje mest bredbandsuppkopplade land när det gäller fiberanslutningar. Fiberuppkopplingar står för 19 procent av det totala antalet bredbandsuppkopplingar i Sverige. Det visar bredbandsstatistik från OECD. Totalt sett har cirka 75 procent av de

16

17 Omvärld och marknad 13 svenska hushållen någon form av bredbandsanslutning, enligt PTS. Utvecklingen väntas fortsätta och redan 2009 kommer Sverige totalt sett, tillsammans med mobila uppkopplingar, att ha fler bredbandsuppkopplingar än invånare. Det stora kunnandet hos svenska folket har bidragit till den mycket hårda konkurrens och prispress som råder på bredbandsmarknaden i Sverige. Konsumenterna erbjuds allt större bandbredd till samma eller lägre pris. För bredbandsaktörerna gäller det att växa för att få stordriftsfördelar. Idag är bredband inte bara en internetanslutning utan ett brett utbud av ip-tjänster. Tillväxten för telefoni och tv via bredband förväntas bli mycket hög under de kommande åren. Trenden går mot fler paketerade lösningar som möter enskilda människors specifika behov. Ett sådant exempel är video-ondemand. Öppna bredbandsnät skapar goda förutsättningar för erbjudanden som i ännu högre utsträckning möter kundernas individuella önskemål och behov. Tillväxten på bredbandsmarknaden finns framför allt inom fastighets- eller LAN-nät, som är nät med betydligt högre kapacitet än den äldre DSL-tekniken. Vidare finns ett flertal kommun-, stads- och fastighetsnät som har ett begränsat utbud av tjänster. För att stärka konkurrenskraften för dessa nät söker allt fler stadsnät och energibolag en stark samarbetspartner som bland annat kan bidra till att tjänsteutbudet breddas. En tydlig trend är att mobilt bredband växer starkt. Vissa använder mobilt bredband enbart som komplement medan andra ersätter det fasta bredbandet.

18 14 Finansiella mål Stabil finansiell utveckling under 2008 Under 2008 förblev Teracom-koncernens lönsamhet på god nivå och den finansiella ställningen var fortsatt stark. En stark finansiell ställning är en förutsättning för att koncernen framgångsrikt ska kunna fortsätta verka på en konkurrensutsatt marknad. Ökad konkurrens, prisreglering från PTS, samt att intäkterna för analog-tv har upphört har emellertid medfört att lönsamheten i koncernen har försämrats samt att omsättningen har minskat jämfört med föregående år. Teracom-koncernens finansiella mål Soliditet, % Soliditet Utfall Nyckeltalet soliditet anger hur stor del av verksamheten som Soliditeten uppgick till finansieras med eget kapital. Ägaren har fastställt att Teracom-koncernens långsiktiga soliditet ska vara lägst 40 procent. Målet är satt för att koncernen ska kunna uppfylla sin 44 procent (48). Orsaken till minskningen var främst utdelningen om 480 MSEK. 35 roll som nätoperatör med en omfattande infrastruktur samt Ägarens mål möjlighet att utveckla befintliga och nya affärsmöjligheter. Soliditeten beräknas som eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansomslutningen). Avkastning eget kapital, % 30 Avkastning på eget kapital Utfall 2008 Avkastningen på eget kapital anger förmågan att få det egna Avkastningen på eget kapital kapitalet att växa. För att säkerställa Teracoms finansiella uppgick till 24 procent 20 ställning har ägaren fastställt att avkastningen på eget kapital ska vara lägst 10 procent. Avkastning på eget kapital be- (26). Orsaken till minskningen var ett sämre rörel- 10 räknas som årets resultat dividerat med justerat eget kapital. seresultat år 2008 samt en utdelning om 480 MSEK som minskat eget kapital. Ägarens mål Utdelning Utfall 2008 Moderbolaget Teracom AB ska sträva efter att lämna en ut- Styrelsen har föreslagit en delning till ägaren på procent av årets resultat, efter utdelning av 150 MSEK minoritetsintresse. (400), motsvarande 45 procent (85) av koncernens resultat för räkenskapsåret.

19 Strategisk inriktning 15 Tillväxt i Sverige och övriga Europa Teracom-koncernen har som mål att utveckla erbjudandet på såväl befintliga som nya marknader. Tillväxten kommer att ske i olika steg. I ett första skede kommer koncernen att satsa på att utveckla erbjudandet med fler medietjänster i Sverige. Parallellt med nationella satsningar i Sverige kommer koncernen verka för att nå ut som betal-tv och/eller nätoperatör på andra marknader i Europa. I ett andra skede ska koncernen satsa på att expandera på den europeiska marknaden med övriga medietjänster som koncernen erbjuder. Under 2008 inledde Teracom-koncernen sin europeiska expansion. Startskottet var Boxers licens som betal-tv-operatör i det danska digitala marknätet. Den följdes av en rätt att förhandla om en betal-tv-licens i Irland. Den 1 januari 2009 inleddes verksamheten i Comet Networks för att stärka positionen på bredbandsmarknaden i Sverige. Strategiska fokusområden Internationell tillväxt inom digital-tv i marknät Under 2009 fortsätter Teracom-koncernen satsningarna inom digital-tv i marknät utanför Sverige, både som betal-tv-leverantör och/eller nätoperatör. Kombinationen av Boxers långa erfarenhet som betal-tv-operatör och Teracoms tekniska kunnande är ett attraktivt erbjudande när europeiska länder, främst i Central- och Östeuropa, går över till digitala tv-sändningar i marknäten. Utveckling av bredbandserbjudandet i Sverige Syftet med att föra över koncernens bredbandsverksamhet till en egen verksamhet, Comet Networks, är att stärka de öppna bredbandsnätens attraktionskraft. Under 2009 ligger fokus på att utveckla kombinationserbjudandet tv, bredband och telefoni. Utveckling av betal-tv-erbjudandet i Sverige På den svenska betal-tv-marknaden satsar Teracomkoncernen på fortsatt utveckling av erbjudandet, bland annat med nya tjänster som video-on-demand och på sikt mobila tjänster. Tillväxt inom serviceverksamheten Under 2009 fortsätter Teracom att ta tillvara möjligheterna till expansion av inplaceringar och service på telekomutrustning i koncernens master och byggnader. Fokus ligger på den svenska marknaden men servicetjänster kan bli aktuella även på befintliga och nya marknader utanför Sverige. Satsning på mobil-tv Teracom-koncernen kommer att utvärdera alternativ för att erbjuda mobil-tv som en kompletterande produkt i länder med befintlig eller planerad betal-tv och/eller nätverksamhet.

20

Halloj, det är din tur.

Halloj, det är din tur. Halloj, det är din tur. Under 2007 går västra och södra Sverige i tre etapper över till enbart digitala tv-sändningar i marknätet. I den här broschyren berättar vi mer om hur, när och varför digital-tv-övergången

Läs mer

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset

Canal Digital Kabel-TV. Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Canal Digital Kabel-TV Valfrihet och tv-upplevelser för hela huset Tv ska vara en trygghet och en självklarhet Vår affärsidé är att leverera det mest attraktiva utbudet till tv-tittarna och vi står för

Läs mer

Bokslutskommuniké 2006

Bokslutskommuniké 2006 Bokslutskommuniké 2006 Teracom-koncernen redovisar ett förbättrat resultat för 2006 och styrelsen kommer att föreslå årsstämman en återbetalning av aktieägartillskott med 350 MSEK. Positivt resultat för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2009 från Teracom-koncernen

ÅRSREDOVISNING 2009 från Teracom-koncernen ÅRSREDOVISNING 2009 från Teracom-koncernen Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder en mångfald av kommunikationslösningar för radio och tv. De huvudsakliga produktområdena är betal-tv,

Läs mer

LexCom Home Certifieringsutbildning

LexCom Home Certifieringsutbildning Digital TV Digital TV finns i flera standarder Idag finns det digitala sändningar i Marknätet DVB -T (Terrest) Satellitsänd DVB -S ( Satellit) Kabel TV CATV DVB -C (Cable) DVB står för Digital Video Broadcasting

Läs mer

Canal Digital. Informationsträff 28/1

Canal Digital. Informationsträff 28/1 Canal Digital Informationsträff 28/1 Canal Digital Gruppen förser mer än 3 miljoner hushåll i Norden med TV över flera plattformar Canal Digital Gruppen ägs av Telenor ASA (Telenor Broadcast Holding) Nordens

Läs mer

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången.

Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Dags att digitalisera! Information om digital-tv-övergången. Fler kanaler att välja på. 1. Varför digital-tv? Varför digital-tv? Beslut av Sveriges riksdag Riksdagen har bestämt att hela Sverige ska gå

Läs mer

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden.

Det finns tre olika sätt att få digital-tv: genom marknät, kabel eller satellit. TV-signalerna överförs i kablar som finns indragna till bostaden. Du kan använda din nuvarande TV när du tar emot digital-tv, men du måste ha en box till varje TV-apparat. Boxen omvandlar den digitala signalen så att TV-apparaten kan visa TV-programmen. Företagen som

Läs mer

Interaktiva digital-tv-tjänster 2010

Interaktiva digital-tv-tjänster 2010 Interaktiva digital-tv-tjänster 2010 Box 33, 121 25 Stockholm-Globen 08-606 90 80, rtvv@rtvv.se, www.rtvv.se Sida 1 Sammanfattning Radio- och TV-verket har sedan år 2003 i uppdrag av regeringen att följa

Läs mer

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009. Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009.

Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009. Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009. Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2009 Teracom-koncernen levererar ett positivt första kvartal 2009. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2009 JANUARI - MARS 2009 I SAMMANDRAG Intäkter 780 (788) MSEK Rörelseresultat

Läs mer

Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20

Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20 Stockholm 2013-08-23 Myndigheten för radio och tv Registrator@mrtv.se Teracoms synpunkter på MRTV:s strategi inför tillståndsgivning för marksänd tv 2014-20 Teracom AB är en nätoperatör i det svenska marknätet.

Läs mer

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77) Modern Times Group 2015-03-23 Box 17054 SE-104 62 Stockholm Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på Digitalradiosamordningens betänkande Från analog till digital marksänd radio (SOU 2014:77)

Läs mer

Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening

Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Bredbands-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Hej! Tv-tittande är något som engagerar människor. Alla har sina speciella favorit - program och specifika kanaler som de inte vill vara utan.

Läs mer

Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening

Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Kabel-tv till dig som bor i en gruppansluten förening Hej! Tv-tittande är något som engagerar människor. Alla har sina speciella favoritprogram och specifika kanaler som de inte vill vara utan. Därför

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Ett nytt sätt att se på TV

Ett nytt sätt att se på TV Ett nytt sätt att se på TV OC1 Reviderad oktober 2009 Att titta på TV är viktigt! Att titta på TV är viktigt! Konsumtionen av media idag motsvarar nästan vår totala livslängd i början av 1700-talet. TV

Läs mer

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategiskt fokus 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Styrelseordförande-ord 12 Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk koncernöversikt

Läs mer

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Paketval från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Gäller tom 30.1.2010 Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Kanalutbud kan ändras på grund av förhandlingar med programbolag. Tillvalspaket FÄ Std

Läs mer

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner?

Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Vilka alternativ finns för vårt gemensamma kabel-tv nät (ComHem) läggs ner? Sammanfattning av frågor och svar från två möten om TV-frågan den 19 och 21 februari 2013. Inbjudna var samtliga boende i Tegelhagens

Läs mer

! " # " $ % & ' " ) )

!  #  $ % & '  ) ) Hur kan ett mycket stort utbud av TV-kanaler distribueras till hushållen? Vilka förutsättningar måste uppfyllas för att möjliggöra valfrihet? Vad behöver göras? ! " # " $ % & ' $( " ) ) *+ , Vill ha möjlighet

Läs mer

Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning

Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning 2015-01-12 Remissvar på MRTV:s uppdrag om marknadspåverkan och systemet med förhandsprövning Del 1: Fyra frågor till er som är aktörer inom mediemarknaden MTG välkomnar MRTV:s analys av public service-företagens

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Dags att. digitalisera! 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se. Information om digital-tv-övergången.

Dags att. digitalisera! 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se. Information om digital-tv-övergången. Dags att 0771-10 11 00 www.digitaltvovergangen.se digitalisera! Information om digital-tv-övergången. 1. Varför digital-tv? Ny teknik Bättre kvalitet Hela Sverige går över till digitala tv-sändningar i

Läs mer

Teracom på 15 sekunder

Teracom på 15 sekunder Årsredovisning 2006 Teracom på 15 sekunder Teracom är Sveriges första medieoperatör. Vi kan erbjuda olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet samt nedladdning av ljud och bild. Vi ska se till att

Läs mer

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II)

Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Post- och Telestyrelsen Att: Anne Ronkainen Box 5398 102 49 Stockholm Insänt via e-post till adress: smp@pts.se Yttrande över rapporten Grossistmarknaden för fri-tv via marknät (samråd II) Com Hem AB (

Läs mer

Sverigeinför digital-tv!

Sverigeinför digital-tv! 1/7 Sverigeinför digital-tv! Är din tv redo för digital mottagning? 2/7 Vi ska få digital-tv i Sverige Kan din tv ta emot digital-tv? Analog sändning är det gamla sättet att sända tv-program. Digital sändning

Läs mer

Det här är Teracom Group

Det här är Teracom Group årsredovisning 2010 Det här är Teracom Group teracom group är en nordisk nätoperatörsoch betal tv koncern som erbjuder tillförlitliga medie och kommunikations lösningar. De huvud sakliga produktom rådena

Läs mer

Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät

Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät 2012-02-05 A-119313 Inger Legemark 08-553 633 39 inger.legemark@comhem.com Villaförening Dungen C/o Thomas Lindgren JAKOBSLUNDSVÄGEN 34 141 71 SEGELTORP Offert om uppgradering av föreningens kabel-tv nät

Läs mer

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar.

2. Sändningsutrymmet 470-694 MHz får från och med den 1 april2014 till och med den 31 mars 2020 upplåtas för tillståndspliktiga tvsändningar. ------ REGERINGEN Kulturdepartementet Regeringsbeslut 2014-02-27 Myndigheten för radio och tv Box33 121 25 Stockholm 7 Ku2013/1232/MFI, Ku2013/1994/MFI, Ku2013/2084/MFI, Ku2013/2201/MFI, Ku2013/2209/MFI;

Läs mer

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet Regeringsbeslut 87 2013-12-19 Ku2013/2333/MFI (delvis) Ku2013/2529/MFI Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING FRÅN FÖRSTA KONTAKT TILL ANSLUTNING VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr 1. Intresseanmälan Villaägaren anmäler intresse via formulär på bredbandnu.se 2. Område & prisbild Villaägaren

Läs mer

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät.

Åtta goda skäl. att välja Stadsnät. Åtta goda skäl att välja Stadsnät. Snabbt & prisvärt Mycket mer än bara bredband. Stadsnätet är ett fiberoptiskt kommunikationsnät i Västerås och Hallstahammar. Via en och samma anslutning kan du välja

Läs mer

Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv

Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv Stockholm 2013-05-10 Myndigheten för radio och tv Registrator@mrtv.se Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv Sammanfattning Teracom bedömer att Stelacons

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business

Telia Fiber Business. Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com. Operator Business Telia Fiber Business Ann Ekman 0705-111009 ann.ekman@teliasonera.com Operator Business Ni bygger hela vägen fram till huset Frostfritt och el uttag 2 2013-04-09 Telia Fiberanslutning 2010 Så hänger det

Läs mer

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29

Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 Vad är mobil-tv och hur ser den framtida konsumtionen av mobil-tv ut? Aspiro förvärvar mobil-tv bolaget Rubberduck 2006-09-29 1 Bakgrund Aspiro har idag förvärvat 100% av Rubberduck för ca 25,2 MSEK Aktieägarna/anställda

Läs mer

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité. Ger dig lite mer.

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité. Ger dig lite mer. Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité 1. Ger dig lite mer. Kort om Ownit - Affärsidé Ownit skall erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar avseende bredband,

Läs mer

Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095)

Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095) 2011-05-02 Teracoms synpunkter på Utkast - Strategi för Myndigheten för radio och TV:s tillståndsgivning för kommersiell radio (Dnr 11/00095) Teracom lämnar härmed synpunkter i de delar som rubriceras

Läs mer

Kabel-TV från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla

Kabel-TV från Canal Digital Valfrihet och TV-upplevelser för alla FIBER QAM Tillvalspaket Canal Digital Sverige AB Tel: 0770-33 22 11 Gäller tom 31.8.2010 Med reservation för tryckfel och prisförändringar. Kanalutbud kan ändras på grund av förhandlingar med programbolag.

Läs mer

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009.

Bokslutskommuniké 2009. Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 Teracom-koncernen har etablerat sig på två nya betal-tv-marknader, vilket krävt stora investeringar under 2009. Bokslutskommuniké 2009 JANUARI - DECEMBER 2009 I SAMMANDRAG Intäkter

Läs mer

Allt inom tv för hotell

Allt inom tv för hotell Allt inom tv för hotell Vi kan hotell-tv! Vi erbjuder helhetslösningar som inkluderar varje element i en fungerande hotelltv-lösning, från tv-apparater, mottagning, tv-kanaler och infokanal till installation,

Läs mer

Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under tillståndsperioden 2014-2020 Ref: Ku 2013 / 1232 /MFI

Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under tillståndsperioden 2014-2020 Ref: Ku 2013 / 1232 /MFI Stockholm 2013-09-02 Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet se Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under

Läs mer

Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1)

Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1) 1/3 Beslutsbilaga 1 Tillstånd för AETN UK att sända marksänd tv och sökbar texttv för programtjänsten History (tv2014:1) Allmänna förutsättningar Tillståndet innehas av AETN UK, vilket är ett aktiebolag

Läs mer

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009

Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben. Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 Förslag till lösningar för framtidens Kabel-TV och Bredband i Segelkobben Presentation för medlemmarna 11 mars 2009 1 Uppdrag Kabel-TV Samfällighetens uppdrag. Bredband Intresseföreningens uppdrag. Beslut

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! Söderort maj 2010 Söderort SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har ett av Sveriges kraftfullaste bredbandsnät i din lägenhet?

Läs mer

TERACOM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005

TERACOM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005 TERACOM DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005 DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 MARS 2005 T 2 Fortsatt uppåt för Teracomkoncernen FÖRSTA KVARTALET 2005 I SAMMANDRAG Intäkter 613 (460) MSEK Rörelseresultat 65 (26)

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

SB Bredband snabbast i huset!

SB Bredband snabbast i huset! hässelby, blackeberg, bromma, järva 31/5 2010 hässelby, järva, blackeberg, bromma SB Bredband snabbast i huset! AB Svenska Bostäder, Vällingbyplan 2 Box 95, 162 12 Vällingby Du vet väl att du redan har

Läs mer

www.bdtv.se Peter Bäcklund 2009

www.bdtv.se Peter Bäcklund 2009 BDTV Resultatet av ett projekt sedan 2 år Alla KTV föreningar har medverkat Avsikten att kunna erbjuda Digitaltv och Bredband i befintliga nät till bra pris. Brett utbud med stor valfrihet. Digital motorväg

Läs mer

Digital kabel-tv CCF

Digital kabel-tv CCF Digital kabel-tv CCF Välj själv: allt och lite till, eller bara det bästa. Hos oss får du alltid de bästa kanalerna. Nu har vi samlat dem i tre nya kanalpaket: T-1 Bas innehåller de mest populära kanalerna,

Läs mer

Härmed överlämnas remissyttrande från Modern Times Group MTG AB (MTG) gällande PTS utkast till beslut:

Härmed överlämnas remissyttrande från Modern Times Group MTG AB (MTG) gällande PTS utkast till beslut: Post- och telestyrelsen Enheten för samtrafik Box 5398 102 49 STOCKHOLM Härmed överlämnas remissyttrande från Modern Times Group MTG AB (MTG) gällande PTS utkast till beslut: (Dnr: 08-120446/23) Skyldigheter

Läs mer

Utredning om KabelTV och bredband

Utredning om KabelTV och bredband Utredning om KabelTV och bredband Bakgrund Vår nuvarande leverantör av kabeltv, ComHem AB, har sagt upp sitt avtal med oss till 2004-11-15. Man har gjort det mot två bakgrunder: 1. Vårt nät är gammalt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité

Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité Kjell Lindqvist kjell.lindqvist@ownit.se 0732-09 82 20 Vi ska med stort engagemang leverera prisvärda bredbandstjänster med högsta kvalité 1. Ger dig lite mer. Innehåll Ownit Erbjudandet Styrelsens kravspecifikation

Läs mer

Välkommen till Stadsholmens fibernät

Välkommen till Stadsholmens fibernät Visste du att... Fiber är idag den överlägset bästa och mest framtidssäkra tekniken för fasta bredbandsuppkopplingar. I fibern sänds data med optisk ljus, dvs med ljusets hastighet. Det gör att man kan

Läs mer

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI

Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Gemensam utbyggnad på landsbygden av FIBER FÖR BREDBAND, TV OCH TELEFONI Landsbygden ska leva och utvecklas Därför behövs moderna bredbandslösningar Bra kommunikationer är en förutsättning för en levande

Läs mer

Regeringsbeslut 2 2014-03-27 Ku2014/644/MFI (delvis) Kulturdepartementet Sveriges Television AB 105 10 Stockholm Komplettering av sändningstillstånd för Sveriges Television AB med rätt att sända tv i hd-tv-kvalitet

Läs mer

DU SOM TILLHÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSFÅGELN NU KAN DU FÅ DIGITAL-TV FRÅN BOXER!

DU SOM TILLHÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSFÅGELN NU KAN DU FÅ DIGITAL-TV FRÅN BOXER! BRF Kungsfågeln NW00141 DU SOM TILLHÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN KUNGSFÅGELN NU KAN DU FÅ DIGITAL-TV FRÅN BOXER! Från idag kan du välja att teckna ett TV-abonnemang från Boxer till ett mycket förmånligt och

Läs mer

Prisförslag 2014-09-08

Prisförslag 2014-09-08 Prisförslag 2014-09-08 62 lägenheter 6 kommersiella lokaler BRF Dannemora Presentation av Bredbandsbolaget Bredbandsbolaget erbjuder bredband med höga hastigheter för bredband, tv, telefoni och andra tjänster.

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 31 MARS 2009 Stark start på året! > Intäkterna ökade med 41 procent till 18,1 (12,9) MSEK. > Rörelseresultatet ökade med 129 procent till 4,8 (2,1) MSEK. > Resultat

Läs mer

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009

Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 Tilgin Redeye, IT-dagen 2009 2009-11-11 Ola Berglund CEO Tel. + 46 8 5723 8600 ola.berglund@tilgin.com 1 2 Tilgin Våra system hjälper operatörer att lansera nya bredbandstjänster och skapa det digitalt

Läs mer

Din förening är värd det bästa

Din förening är värd det bästa Tv, bredband och telefoni Passersystem Digital tvättstugebokning Din förening är värd det bästa Bra & kunnig kundservice Upplev mer igår, idag och imorgon Låt oss sträcka lite på ryggen. Det är vi som

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 JUNI 2009 Fortsatt god tillväxt Andra kvartalet Intäkterna ökade med 33 procent till 19,1 (14,3) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 63 procent till 5,5 (3,4) MSEK.

Läs mer

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Stockholm 2013-01-22 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Teracom Group (fortsättningsvis Teracom) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter

Läs mer

Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2007

Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2007 Bokslutskommuniké JANUARI DECEMBER 2007 FastTVs starka tillväxt fortsätter Antalet kunder 11 200 (varav tecknade men ej fakturerade kunder var 1 534). Antalet kunder per 2008-02-29 uppgick till cirka 12

Läs mer

Internet Telefoni TV

Internet Telefoni TV Internet Telefoni TV I öppna Stadsnätet är konkurrensen fri Vi erbjuder valfrihet Valfrihet ger dig låga priser Ett öppet nät med full konkurrens på lika villkor. Ett nät som inte ägs av en tjänsteleverantör

Läs mer

ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget

ALLTELE Allmänna Svenska Telefonaktiebolaget AllTele Bra, enkel och prisvärd tele- och datakommunikation Enkla och fungerande tjänster/produkter till lägre priser än konkurrenternas All inhouse TM, KT, TS, FS och försäljning En av de 5 största tele-

Läs mer

TV, BREDBAND OCH TELEFONI FÖR FASTIGHETSÄGARE

TV, BREDBAND OCH TELEFONI FÖR FASTIGHETSÄGARE TV, BREDBAND OCH TELEFONI FÖR FASTIGHETSÄGARE FÅRET EN FRAMGÅNGSSAGA Tele2 grundades år 1993 av Jan Stenbeck och har idag en lång erfarenhet av att leverera produkter och tjänster inom fast- och mobiltelefoni,

Läs mer

Är förändring nödvändigt?

Är förändring nödvändigt? Är förändring nödvändigt? Comhem levererar idag ett antal analoga tv kanaler till varje hushåll i föreningen. Alla som inte får en privat faktura av comhem idag har enbart det analoga utbudet. Det betalas

Läs mer

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät!

Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Välkommen till SplitVision Borås Stadsnät! Detta är SplitVision! STÖRRE UTBUD, FLER LEVERANTÖRER Din bostad är ansluten till SplitVision, Borås öppna stadsnät. Det innebär att du får tillgång till marknadens

Läs mer

Reservation, digitalradiokommitténs betänkande

Reservation, digitalradiokommitténs betänkande Johan Jakobsson (fp) 2004-01-20 Reservation, digitalradiokommitténs betänkande Inledning Majoriteten i digitalradiokommittén anser att radion i Sverige ska digitaliseras. Samma teknikfixering som ledde

Läs mer

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT

Anslut ett fibernät till ert område EKERÖ STADSNÄT Anslut ett fibernät till ert område 1 Fiber till ditt hushåll Nu har du möjligheten att ansluta dig till det senaste inom nöje och kommunikation. Genom en fiberanslutning via oss uppgraderar du ditt hem

Läs mer

Nu kommer fibernätet till: Laholm

Nu kommer fibernätet till: Laholm Nu kommer fibernätet till: Laholm En utbyggnad som förändrar Sverige Sveriges tredje största stadsnät 100% fokus på stadsnät och telekom Erfarenhet och kompetens Öppenhet, Helhetsgrepp, Närhet och Flexibilitet

Läs mer

Bergslagens digitala agenda!

Bergslagens digitala agenda! FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Att sända kommersiell radio

Att sända kommersiell radio Att sända kommersiell radio 1 Myndigheten för radio och tv ger tillstånd och registrerar svenska radio- och tv-sändningar. Vi utfärdar även utgivningsbevis för webbplatser. En annan uppgift är att följa

Läs mer

Prisförslag 2015-08-20

Prisförslag 2015-08-20 Prisförslag 2015-08-20 300 lägenheter Harplinge samfällighetsförening Hej! Tack för att vi får vara med och offerera till att vara er nya tjänsteleverantör i det befintliga nätet. I denna offert är ni

Läs mer

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27

Qmarket Fiber från Qmarket. Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Information utbyggnad fibernät Smedjebacken 2015-01-27 Agenda 1. Varför fibernät? 2. Erbjudande fiberanslutning 3. Ekonomi 4. Tjänster 5. Lösning i fastighet Kortfakta om Zitius 250 000 fiberanslutna

Läs mer

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK?

Hej! En bra början kan vara att läsa igenom följande dokument. Mvh Bertil Olsson Sekreterare i BIK. Vad är BIK? Hej! Det har kommit in en massa frågor till BIK (Bredband i Kungälv Ekonomiska förening) avseende bredbandsutbyggnaden med fiber i Kungälvs kommun. Jag har satt ihop en information om lite av varje. Jag

Läs mer

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr

VI FIRAR. 5000 kr. Nu bygger vi fibernät! BREDBAND TILL ALLA. Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... + Månadsavgift på 150 kr VI FIRAR BREDBAND TILL ALLA 5000 kr + Månadsavgift på 150 kr Nu bygger vi fibernät! Du kan vara med och påverka vilka områden vi bygger ut först... Ronneby Miljö & Teknik och Karlshamn Energi har tecknat

Läs mer

Bostadsrättsföreningen Tre Högar. Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar

Bostadsrättsföreningen Tre Högar. Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar Presentation av triple-play tjänster till Brf Tre Högar 1. 1 Ownit Broadband Vår affärsidé innebär att erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar avseende Bredband, TV, Telefoni och LAN-installation. Våra

Läs mer

Fiber till landsbygden

Fiber till landsbygden Fiber till landsbygden Fibernät för framtiden Optisk fiber är den bästa lösningen för riktigt snabbt bredband, Internet, telefoni och TV. För framtidens TV och tjänster över Internet behöver äldre teknik

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

INFORMATIONS MÖTE TV, BREDBAND & TELEFONI. Brf Sjöstaden 1

INFORMATIONS MÖTE TV, BREDBAND & TELEFONI. Brf Sjöstaden 1 INFORMATIONS MÖTE TV, BREDBAND & TELEFONI Agenda Bakgrund kriterier Val av offererbara leverantörer Urvalsprocess Förhandling Slutligt förslag på leverantör 2 2014-10-21 Bakgrund Våra behov: Bredband,

Läs mer

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59)

Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) REMISSVAR 1 (6) ERT ER BETECKNING 2012-10-22 Ku2012/1365/MFI Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar Nya villkor för public service (SOU 2012:59) Regeringen beviljar public service

Läs mer

Upplev mer igår, idag och imorgon

Upplev mer igår, idag och imorgon Upplev mer igår, idag och imorgon Utvecklingen accelererar. Allt går snabbare. Allt blir bättre. Tekniken, underhållningen, kvaliteten. Där vi en gång bara hade två statliga kanaler i en stor, klumpig

Läs mer

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning

Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning 1 PTS Att: 800-bandet@pts.se Diarienummer 09-9526 Yttrande över PTS skrift 800 MHz-bandet. Förslag till planering och tilldelning Boxer TV-Access AB har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerade

Läs mer

TERACOM ÅRSREDOVISNING 2004

TERACOM ÅRSREDOVISNING 2004 TERACOM ÅRSREDOVISNING 2004 2004 var ytterligare ett händelserikt år för Teracom. Övergången till digital-tv gick in i en ny fas, efterfrågan på Teracoms bredbandslösningar fortsatte att öka och ytterligare

Läs mer

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX

NEXTLINK AB (publ) Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK. Samarbete med Dangaard Telecom avseende Bluespoon AX NEXTLINK AB (publ) Bokslutskommuniké 2004 Omsättningen uppgick till 19,1 (23,7) MSEK Resultatet efter skatt blev 5,3 (-4,9) MSEK Resultat per aktie uppgick till 0,76 (-11,38) SEK Samarbete med Dangaard

Läs mer

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE OM NYTT TV-NÄT OCH FIBER!

VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE OM NYTT TV-NÄT OCH FIBER! VÄLKOMNA TILL INFORMATIONSMÖTE OM NYTT TV-NÄT OCH FIBER! HISTORIK Slutet av 80- talet skrotades centralantennen och det grävdes i området för kabel TV. Det gjordes en extra utdebitering på 1000kr per fastighet

Läs mer

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm

Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och jur.kand. Henrik Andersson, Mannheimer Swartling, Box 1711, 111 87 Stockholm KKV2023, v1.3, 2011-05-15 BESLUT 2013-12-19 Dnr 667/2013 1 (8) Anmälande företag Telenor Sverige AB, 556421-0309, Katarinavägen 15, 116 88 Stockholm Ombud: Advokat Johan Carle, jur.kand. Daniel Kim och

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Delårsrapport Januari-juni 2015

Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport Januari-juni 2015 Delårsrapport januari juni 2015 Dialect levererar it- och telekommunikation till små- och medelstora företag. Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster och ser

Läs mer

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september

Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren. Material inför extra årsmöte den 20 september Uppgradering av central antennanläggning för Samfälligheten Ollonborren Material inför extra årsmöte den 20 september Vårt analoga nät behöver uppgraderas Det analoga TV-nätet minskar i betydelse hos kabel-tv

Läs mer

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden!

BÄSTA BREDBANDET INSTALLERA I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! INSTALLERA BÄSTA BREDBANDET I DITT HUS! Bredband i världsklass! Uppgradera ditt hus och släpp in framtiden! Blixtsnabbt, stabilt bredband Bättre TV 3 Prisvärd telefoni Nu kan du ansluta Bredband via fiberoptik

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Bokslutskommuniké. 1 januari 31 december 2000 Thalamus Networks AB (publ)

Bokslutskommuniké. 1 januari 31 december 2000 Thalamus Networks AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2000 Thalamus Networks AB (publ) 1 Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2000 Perioden i sammandrag Nettoomsättningen ökade från 21 763 KSEK till 27 744 KSEK vilket

Läs mer

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband

Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Grattis! Du bor i Sveriges snabbaste lägenhet! Guide till bredband Din bredbandsguide Du vet väl om att du har tillgång till supersnabbt fibernät i din lägenhet? Via det kan du få TV-upplevelser i världsklass,

Läs mer