TERACOM Årsredovisning 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TERACOM Årsredovisning 2008"

Transkript

1 TERACOM Årsredovisning 2008

2 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Den består av Teracom AB, Boxer TV-Access AB och Comet Networks. Teracom AB äger och driver koncernens infrastruktur som utgörs av ett svenskt utsänd - ningsnät för radio och tv, ett stamnät som sammanbinder de cirka 600 sändarstationerna samt ett särskilt nät för övervakning av driften. Radio- och tv-näten täcker cirka 99,8 procent av Sveriges Koncernens intäkts- och resultatutveckling Intäkter per segment MSEK MSEK Betal-tv, 57 procent Segmentet Betal-tv avser betal-tv-verksamheten som ingår i Boxer TV-Access Intäkter Resultat efter skatt Tv och Radio, 28 procent Segmentet Tv och Radio innefattar utsändningarna av tv och radio i marknätet och ingår i moderbolaget Teracom. Telekom, 15 procent Segmentet Telekom innefattar tjänster inom bredband, inplaceringar och service samt digital kundkommunikation. Ingen verksamhet redovisades under året i segment Övrigt. Vid beräkning har hänsyn inte tagits till koncern elimineringar. Nyckeltal Intäkter Rörelseresultat Resultat efter skatt Resultat per aktie, före och efter utspädning Avkastning på eget kapital Soliditet Antalet tillsvidareanställda vid årets utgång

3 hushåll. Teracom erbjuder också nättjänster för datakommunikation samt inplaceringar och service i koncernens master och byggnader. Genom Comet Networks, som bildades 1 januari 2009, erbjuder Teracom öppna bredbandsnät i form av både DSL-nät och fastighetsnät (LAN). Boxer sätter samman, marknadsför och säljer programpaket för främst marksänd digital-tv. Boxer tecknar avtal med programbolag vars kanaler ingår i programpaketen. Koncernen 2009 Teracom AB erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet samt nedladdning av ljud och bild. Teracom ser till att människor och företag har tillgång till en mångfald av medietjänster, oberoende av tid och plats. Affärsidé Teracom har som Sveriges första medie operatör en unik kompetens och erfarenhet. Vi levererar framtidens medie- och kommunikationslösningar i Sverige och Europa. Boxer TV-Access AB bedriver betal-tvverksamhet i det svenska och europeiska digitala mark-tv-nätet. Företaget har som uppgift att paketera, marknadsföra, sälja och admini strera programkanaler som fått tillstånd att sända betal-tv i marknätet. Affärsidé Boxers affärsidé är att erbjuda attraktiva programpaket till ett konkurrenskraftigt pris. Comet Networks verkar på en starkt konkurrensutsatt bredbandsmarknad. Comet Networks öppna nätkoncept är ett enkelt och kostnads effektivt sätt för företag att nå ut med bredbandstjänster till nya kunder. Affärsidé Comet Networks levererar slutkundsaccesser via bland annat DSL och LAN. Comet vänder sig till tjänsteleverantörer som på ett kostnadseffek tivt sätt vill nå konsumenter med bredband, iptv och telefonitjänster. I Sverige har Boxer betal-tv-abonnenter omsatte Teracom MSEK. Teracom har sänt radio i 87 år.

4 Play Kaknästornet: I det 155 meter höga Kaknästornet arbetar omkring 80 av Teracoms medarbetare. Kaknästornet är knutpunkten för Teracoms radio- och tv-trafik i Sverige. Det är härifrån alla förbindelser och sändare styrs och kontrolleras. Större delen av satellitkommunikationen går via satellitstationen Skyport Kaknäs. Utöver det kopplas tillfälliga överföringar från exempelvis nyhetsplatser utanför studio genom Kaknäs, innan de går till en radio- eller tv-studio hos programföretaget. Nu står vi redo att genomföra offensiva satsningar både i Sverige och internationellt. Det är idag en självklarhet att koncernens kunskap och erfarenhet ska användas till att erbjuda digital-tv-lösningar även i andra länder. Crister Fritzson, koncernchef och vd Teracom

5 Viktiga händelser 2008 Innehåll Boxer TV-Access AB utsågs den 27 mars till betal-tv-operatör i Danmarks digitala marknät av danska kulturdepartementets Radio- och TV-nämnd, vilket ger ensamrätt att erbjuda betal-tv-tjänster i det danska marknätet under tolv år. Svenska Radio- och TV-verket gav den 27 mars tillstånd till åtta nya nationella kanaler samt nio nya lokala kanaler att sända i det digitala marknätet. Samtliga kanaler som redan sände i marknätet fick sina tillstånd förlängda. Åsa Sundberg valdes som ny ordförande i Teracoms styrelse vid årsstämman den 24 april. I april 2008 förvärvade Teracom AB 100 procent av Svenska Basboxbolaget AB. Senare genomfördes en inkråmsöverlåtelse avseende Svenska Basboxbolagets hela verksamhet till Teracom AB. Den 21 november förvärvade Teracom AB 30 procent av aktierna i Boxer TV-Access AB av riskkapitalbolaget 3i. Köpeskillingen uppgick till 900 MSEK och genom köpet blev Teracom ensam ägare av bolaget. Teracom AB tecknade under året ett tiotal bredbandsavtal, bland annat med Sölvesborgshem, Sölvesborgs Energi och Vatten, LudvikaHem, Botkyrka Stadsnät och Uddevalla Energi. Utbyggnaden av det femte sändarnätet (mux 5) fortsatte under året, vilket gav fler tv-tittare tillgång till ett större betal - tv-utbud. I slutet av 2008 nåddes 88 procent av hushållen i Sverige av det femte sändar nätet, som beräknas vara utbyggt i november Den 1 december lanserade Boxer TV- Access AB en ny tjänst tv via bredband i ett antal utvalda bredbandsnät. Satsningen är en del av Boxers strategi att erbjuda tjänster via olika tekniska plattformar. 2 Koncernchefens kommentar 5 Styrelseordförande-ord 7 Omvärld och marknad 14 Finansiella mål 15 Strategisk inriktning 17 Teracom-koncernens erbjudande 18 Betal-tv 24 Utsändning av radio och tv 30 Datakom 32 Inplaceringar & service 34 Internet och tv via bredband 39 Teracoms samhällsansvar 43 Koncernledning 44 Styrelse och revisorer Årsredovisning 46 Förvaltningsberättelse 56 Ekonomisk koncernöversikt Viktiga händelser efter utgången av 2008 Koncernen 57 Resultaträkning 58 Balansräkning 60 Kassaflödesanalys 65 Förändring av eget kapital Den 1 januari 2009 påbörjade det helägda dotterbolaget Teracom Bredband AB sin verksamhet, som kommer att bedrivas under varumärket Comet Networks. Vd för bolaget blir Robert Nilsson. Den bredbandsverksamhet som idag bedrivs inom Teracom kommer under första kvartalet att överföras till det nya bolaget. Moderbolaget 61 Resultaträkning 62 Balansräkning 64 Kassaflödesanalys 65 Förändring av eget kapital 66 Tilläggsupplysningar och noter 90 Revisionsberättelse 91 Bolagsstyrningsrapport Förklaringar och definitioner

6 2 Koncernchefens kommentar Koncern med stärkt erbjudande 2008 har varit ett händelserikt år för Teracom-koncernen. För fem år sedan fanns vår marknad uteslutande i Sverige. Nu har vi tagit de första stegen utanför landets gränser. Vi har lagt grunden för en affärsdriven och kundfokuserad koncern med tre bolag Teracom, Boxer och Comet Networks som alla har sin unika roll att fylla på mediemarknaden. Nu står vi redo att genomföra offensiva satsningar både i Sverige och internationellt. Det är idag en självklarhet att koncernens kunskap och erfarenhet ska användas till att erbjuda digital-tv-lösningar även i andra länder. Offensiva satsningar kräver god ekonomi. Koncernens resultat för 2007 var det bästa hittills. Sedan dess har intäkterna från de analoga sändningarna upphört och det var väntat att 2008 års resultat skulle landa på en lägre nivå. Men tack vare ett intensivt arbete med att se över kostnaderna förblev lönsamheten god. Hög aktivitetsnivå under året Boxer, som är koncernens omsättnings- och resultatmässigt största bolag, fortsätter sin mycket framgångsrika utveckling. Sedan digital-tv-övergången genomfördes har tillväxttakten på betal-tv-marknaden i Sverige avstannat. Den karaktäriseras idag av hård konkurrens och hög

7 Koncernchefens kommentar 3 mognadsgrad. Det gör det extra roligt att konstatera att Boxers intäkter ökade under året. Och ännu mer glädjande är att Boxers vunna affär i Danmark och att vi blivit utsedda att kunna förhandla om licensen på Irland vittnar om goda tillväxtmöjligheter på nya geografiska marknader framöver. Utvecklingen går snabbt på Teracom-koncernens marknader. Mönstret för tv-tittandet förändras och allt fler ser på tv var och när de vill. Genom att tillämpa nya tekniker kan tv-tittandet anpassas till den enskilda individen. Under året godkände Boxer en inspelningsbar digital-tvmottagare för standarden MPEG4, som gör det möjligt för tv-tittaren att enkelt välja när han eller hon vill se ett visst program. För att lägga till ytterligare valmöjligheter inledde Boxer i slutet av 2008 en ny satsning inom tv via bredband. Under 2008 genomförde Teracom AB en organisationsöversyn som har skapat en mer snabbfotad och kostnadseffektiv verksamhet. Det innebär att Teracom nu agerar snabbare på marknadens behov och krav. Under året fortsatte koncernens expansion på bredbandmarknaden och flera nya bredbandsavtal slöts med stadsnät och fastighetsägare. Teracom köpte även Svenska Basboxbolaget som innebär att koncernen nu har en väl fungerande och utbyggbar produktionsplattform för tv via bredband och ingångna avtal med etablerade tjänsteleverantörer. Enad koncern med fokuserade bolag För att stärka vår position på marknaden har en gemensam strategisk plan för koncernens bolag arbetats fram under året. Med den gemensamma planen som grund kommer Teracom, Boxer och Comet Networks att fortsätta utveckla sina respektive verksamheter och erbjudanden. Med den nya strukturen i koncernen kommer aktiviteter som utvecklar och stärker kunderbjudanden att gå snabbare att genomföra då koncernens samlade kompetenser och resurser tas tillvara på ett effektivt sätt. Internationaliseringen av verksamheten kommer att innebära ett nära samarbete mellan Teracom och Boxer. Just därför är det klokt att koncernen tar över hela ägandet i Boxer. Genom förvärvet stärker vi båda verksamheterna och gör det möjligt för koncernen att bli en betydelsefull aktör på den europeiska digital-tv-marknaden.

8 4 Koncernchefens kommentar Teracom AB har under de senaste åren haft stor bredd i sitt erbjudande. Nu kan vi fokusera på att vidareutveckla tjänsterna inom broadcasting, inplaceringar och servicetjänster och vi har därför, trots ett genombrottsavtal med Expert, valt att avveckla erbjudandet inom digital kundkommunikation. Därutöver har hela bredbandsaffären lagts över i det nybildade bolaget Comet Networks, som med hög kostnadseffektivitet kan röra sig snabbt framåt och koncentrera sig på erbjudandet och bli en stark spelare på den extremt konkurrensutsatta bredbandsmarknaden. Med Comet Networks kan Teracom-koncernen arbeta effektivare för att öka nyttjandegraden i bredbandsnäten och därmed växa med lönsamhet. Redo att forma framtidens medielandskap Radio och tv har en unik ställning i dagens samhälle. Såväl underhållning som nyheter och annan viktig information måste nå ut till hushållen varje dag, dygnet runt. Det är en viktig uppgift att få det att fungera. I år har vi för första gången tagit fram en hållbarhetsredovisning där vi beskriver hur vi ser på koncernens sociala, ekonomiska och miljömässiga ansvar. Jag började som vd på Teracom Mitt mål då var att skapa ett mer marknadsanpassat bolag. Idag har vi kommit långt på den vägen. Vi har en organisation som är anpassad utifrån våra kunder och vi har ett tydligt och unikt erbjudande inom koncernen. Nu är vi redo för nästa fas där Teracom-koncernen är en viktig aktör när det nya medielandskapet formas i Europa. Crister Fritzson Vd och koncernchef Teracom

9 Styrelseordförande-ord 5 En ny svensk exportprodukt Mitt första år som ordförande i Teracom har onekligen varit spännande. Bolaget befinner sig i en oerhört expansiv fas som bäddar för en framgångsrik framtida utveckling utanför Sveriges gränser. Teracom har en gedigen historia att luta sig mot. I över 80 år har Teracom drivit olika kommunikationsnät för radio, tv och bredband i Sverige. Redan på 1920-talet kom radion, följt av tv och på senare år bredband. Med den kompetensen i bagaget förbereder sig nu bolaget för nya utmaningar. Under 2007 slutfördes övergången till digital-tv i Sverige. Teracom och Boxer genomförde sina respektive delar så framgångsrikt att omvärlden ger betyget best in class. Framgångarna har gett Teracom och Boxer en tätposition inom området. Den unika kompetens som bolagen tillsammans har byggt upp gör att vi nu ser början på en ny svensk exportprodukt. Koncernen har idag en slagkraftig kombination med Teracoms långsiktiga och tekniskt avancerade nätverksamhet och Boxers förmåga att sätta samman attraktiva programpaket till hushåll. Under de närmaste åren kommer Teracom och Boxer att arbeta intensivt för att fortsätta expandera utanför landets gränser. Huvudfokus ligger främst på Östeuropa där vi ser stora tillväxtmöjligheter. Flera länder befinner sig i en fas där koncernens erfarenheter kring digital-tv efterfrågas. De resterande 30 procenten i Boxer förvärvades under slutet av 2008 från riskkapitalbolaget 3i. En anledning till köpet var att det nära samarbetet mellan bolagen ledde till att det blev naturligt att ha samma ägarbild i bägge bolagen.

10 6 Styrelseordförande-ord Nya tv-tjänster i marknätet Under 2008 såldes över hdtv-apparater i Sverige. Det visar på att slutkonsumenterna blir allt mer intresserade av en förbättrad ljud- och bildupplevelse när de tittar på tv. Hd-tekniken möjliggör en sådan upplevelse och även om det i dagsläget är relativt få hushåll som tittar på hdtv är trenden tydlig. Det frekvensutrymme som tilldelades oss i slutet av 2007, innebär att vi kommer att kunna erbjuda hdtv i marknätet i framtiden. Frekvenstilldelning är emellertid en fråga som kommer att fortsätta vara central för Teracom då den har stor betydelse för marknätets framtida konkurrenskraft gentemot andra plattformar. För att även radion ska utvecklas med nya tjänster och ett större kanalutbud är det av stor vikt att marknadens aktörer ges rätt förutsättningar. I slutet av året lämnades betänkandet Kommersiell radio nya sändningsmöjligheter till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth. Tillsammans med ett antal utredningar som presenterats under året innehåller de glädjande besked som gör att tidpunkten för en digitalisering av den svenska radion närmar sig. Den pågående processen gör att vi vågar tro på ett riksdagsbeslut i frågan inom kort kanske redan under 2009 så att den framgångsrika digitaliseringen av tv kan upprepas för radiomediet. Konkurrens inom tv-området Utvecklingen inom koncernens områden rusar och konsumenterna rör sig i en riktning där de vill och kan välja vad, var och när de vill se på ett visst program. Inom Teracom gör vi en stor satsning för att matcha den utvecklingen. Det gör vi bland annat genom att renodla och fokusera på våra kärnverksamheter inom radio, tv och bredband. Renodlingen syftar till att skapa ett tydligare och mer attraktivt erbjudande gentemot våra kunder. Konkurrensen mellan distributionsformerna för både radio och tv har också den förändrats och tilltagit mycket snabbt under senare år. Tydliga exempel är tv via bredbandsnät och radio via internet. Med växande marknadsdynamik och låga inträdesbarriärer tillsammans med omfördelning av marknadsandelar finns inte längre motiv för särreglering av just marknätet jämfört med andra distributionsplattformar. En omprövning av de nu gällande regleringsbesluten för marknäten pågår. Vi förväntar oss att översynen leder till en harmonisering med övriga marknader inom EU. En sådan harmonisering skulle gynna Sverige, konsumenterna och programbolagen och skulle bidra till att behålla den tätposition som Sverige idag har inom it-området. Det har utan tvekan varit ett intressant år. Min ambition är att bolagen ska fortsätta att ligga i framkant när det gäller utvecklingen kring digital-tv. Genom att utveckla positionen på nya marknader är målsättningen att framöver kunna vara med om att skapa en svensk exportsuccé. Åsa Sundberg Styrelsens ordförande

11 Omvärld och marknad 7 Mediekonsumtion i många kanaler Teracom-koncernen rustar sig för framtiden. Under 2008 skrevs ett nytt kapitel i koncernens historia. Teracom ska inte längre bara verka i Sverige utan ge sig ut i världen för att hitta nya tillväxtmöjligheter på mediemarknaden. Verkar inom hela mediedistributionsmarknaden Teracom strävar efter att vara en koncern som snabbt agerar på förändrade beteenden och behov hos konsumenter och företag. Framtidens mediekonsumtion kännetecknas av att användarna skiftar mellan flera olika medier och tekniker. Det innebär att koncernens bolag behöver finnas med på och ta hänsyn till flera olika marknader. Det handlar om allt från radio till tv via bredband, mobilt internet och mobil tv. 7 % 5 % 1 % 40 % Konkurrens på svenska tv-marknaden Den totala tv-marknaden i Sverige bedöms omsätta cirka 15 miljarder SEK uppdelat på licensavgifter om cirka 4 miljarder SEK, reklam på cirka 5 miljarder SEK och betal-tv på ungefär 6 miljarder SEK. Mottagningen av tv i Sverige är enligt Mediavisions undersökningar uppdelad mellan kabel 58 procent, marknätet 28 procent, parabol 23 procent och tv via bredband 8 procent. Bland fritidsboende har marknätet en dominant position med cirka 85 procent av de boende. Kabel och bredband är ofta mer effektiva distributionsformer i tätbefolkade områden medan satellit och markbunden distribution lättare når större områden utanför tätbebyggelse. Satellitdistribution når i princip samma stora område som marknätet och är därför att betrakta som den primära konkurrerande distributionsformen. Tv via bredband vinner mark och är idag en etablerad konkurrerande plattform, även för luftburen distribution. I Sverige hade Boxer vid årets slut cirka hushåll som kunder. Konkurrensen på den 10 % 7 % 14 % 16 % Betal-tv-marknaden är uppdelad mellan aktörerna Com Hem 40 % Boxer 16 % Canal Digital (inkl kabel) 14 % SPA 10 % Telia 7 % Viasat 7 % Tele2 5 % Bredbandsbolaget 1 % Källa: Mediavision

12 8 Omvärld och marknad svenska betal-tv-marknaden är mycket hård mellan Boxer och de stora aktörer som sänder digitaltv via satellit, bredband och kabel. Boxers tillväxtmöjligheter i Sverige består i huvudsak av en ökad merförsäljning av större programpaket och tilläggskort. I övrigt är möjligheterna att växa på den svenska marknaden begränsade och Boxer ser sig därför om efter nya betal-tv-marknader utomlands. Under de närmaste åren öppnar ett stort antal europeiska länder upp för nya spelare. Europeisk tv-övergång skapar expansionsmöjligheter Enligt vad EU-kommissionen sagt sig vilja, bör alla medlemsländer senast 2012 ha släckt ned de analoga marknäten och övergått till att sända digital-tv. Det talar för en successivt ökad europeisk marknad för betal-tv i digitala marknät. Teracom-koncernens utlandsexpansion bygger på lärdomarna från utvecklingen av den svenska digital-tv-verksamheten som inom EU brukar kallas den svenska modellen. Det innefattar den sammantagna erfarenheten från att bygga och driva sändarnät samt betal-tv-verksamheten. Det är allmänt erkänt att efter den framgångsrika övergången till digital-tv i Sverige, som slutfördes under 2007, ligger Teracom-koncernen mycket långt fram vad gäller kunnande om digital-tv. Den europeiska marknaden för digital-tv kan delas in i två kategorier. Den ena omfattar länder med driftsatta digitala nät, främst i Västeuropa. Här finns bland annat möjligheter för Teracom och andra marknadsaktörer att ta hand om driften av befintliga digitala nät. Den andra delen är Mellan- och Östeuropa, där utbyggnaden av digital-tv bara har påbörjats. Här har Teracom-koncernen stora möjligheter att bistå vid övergången till digital-tv, antingen genom att Boxer tilldelas rollen som betal-tv-operatör och/eller att Teracom och Boxer går in som såväl betal-tv- som nätoperatör. Expansionen kan ske både via helägda bolag och i samarbeten med andra aktörer i Europa. Om några år har de flesta svenska hushåll en tv-mottagare med inbyggd hårddisk.

13 Omvärld och marknad 9 Nokia Corporation 2000 Allt flexiblare tv-tittande Människors behov av tillgång till information, nyheter och underhållning oavsett tid och plats ställer höga krav på avancerad teknisk distribution. Teracom ligger sedan länge långt framme i den tekniska utvecklingen. Inom tv efterfrågar kunderna allt större flexi bi li tet, till exempel utrustas allt fler tv-mottagare med inbyggd hårddisk. Fördelen med sådana mottagare är att det är mycket enkelt att spela in program från den elektroniska programguiden och att med Boxer TV-Navigator söka program och spela in serier. Dessutom är det tekniskt möjligt att utnyttja ledig kapacitet på tider när programbolag inte sänder och då skicka ut material som sedan lagras lokalt på mottagarens hårddisk. Det betyder att tittarna själva kan välja vilka program de vill se och när. Tittarna förväntas också efterfråga allt fler nischade kanaler. De kommer att få tillgång till ett långt större utbud av kanaler via bredbands-tv med avsevärt fler tillvalsmöjligheter. Teracomkoncernen vill finnas med även i den utvecklingen och sedan köpet av Svenska Basboxbolaget i april 2008 har Teracom en plattform för tv via bredband. Traditionell tv står stark Tv:n har en central roll i de svenska hushållen. Att titta på tv är ett sätt att umgås med familj och vänner. Tv:n är en form av samlingsplats vilken kan betraktas som vår tids lägereldar. Användningen av webb-tv, som till skillnad från tv via bredband är tv via nätet till datorn, ser ut att fortsätta öka. Särskilt aktiva webb-tv-tittare i Sverige är ungdomar i åldrarna år. Trots det ökande intresset kan de inte tänka sig att bara titta på tv via nätet. En förklaring kan vara att webb-tv anses lämpa sig bäst för ensamt tv-tittande medan vanlig tv föredras när fler tittar på tv tillsammans. Webb-tv är än så länge i första hand ett komplement till den vanliga tv:n, framförallt för icke linjär tv-konsumtion visar undersökningen Morgondagens Mediekonsumenter från Teracom. De flesta tittare är inte speciellt aktiva när det gäller möjligheten att påverka programmen. Webbsidor kopplade till tv-program är däremot betydligt populärare. En stor del av alla unga har någon gång varit inne på ett tv-programs webbsida. Men det är inte för att delta i programmet som tv-programmens webbsidor besöks. Webbsidorna används främst för att få mer information, visar samma undersökning. Det traditionella sättet att distribuera tv verkar alltså stå sig väl i konkurrensen.

14 10 Omvärld och marknad Teknik som möjliggör hdtv Den relativt nya tekniken för högupplöst tv, hdtv, blir allt viktigare för tv-tittare som lockas av bildupplevelsen, bättre skärpa och det förbättrade digitala ljudet. Under 2008 såldes cirka hdtv-ready-apparater i Sverige. Sändning av hdtv förutsätter bildkodning baserad på den nya MPEG4-tekniken, som gör att samma antal kanaler kräver mindre utrymme och förbättrar bildkvaliteten på befintliga kanaler. I oktober 2008 godkände Boxer den första MPEG4-mottagaren med hårddisk, som även fungerar för den nuvarande standarden, MPEG2-formatet. Sedan sommaren 2006 sänds en hdtv-kanal med MPEG4 från sändarna i Mälardalen; den okodade kanalen SVT HD. Tio nya rikstäckande standard tv-kanaler har fått sändningstillstånd med MPEG4-teknik i den nya multiplexen, den sjätte muxen. Boxer kommer gradvis gå över till att enbart stödja MPEG4-mottagare. MPEG4 är den komprimeringsteknik som ska användas i Danmark och ambitionen är att använda samma teknik på alla marknader. Ny digital-tv-standard på väg Framtidens digital-tv-standard i det marksända tv-nätet kallas DVB-T2. Standarden godkändes i juni 2008 av den internationella paraplyorganisationen DVB som består av 280 sändarbolag, tillverkare och operatörer i 35 länder. Teracom är en mycket aktiv part i DVB och har varit djupt involverat i framtagandet av den nya standarden. DVB-T2 är en uppföljning på dagens standard DVB-T. Med den nya standarden kan kapaciteten i näten ökas kraftigt i framtiden, vilket är mycket viktigt med tanke på det begränsade frekvensutrymme som finns till hands. DVB-T2 har inte skapats för att avskaffa det äldre DVB-T utan tanken är att båda systemen ska existera parallellt under många år. Radiolyssnandet ökar Radiomarknaden bedöms omsätta drygt 3,2 miljarder SEK uppdelat på licensavgifter om cirka 2,5 miljarder SEK och reklam om 700 MSEK. Marknaden för utsändning av analog radio är i stort uppdelad mellan Teracom och SBS där Teracom har över 90 procent av marknaden. Radiolyssnandet bland unga människor fortsätter att vara konstant när alla sätt att lyssna på radio räknas in. Särskilt intressant är att radion spelar stor roll för yngre konsumenter utanför storstadsregionerna. I Sverige har radion under de senaste åren genomgått något av en renässans. Radion har lockat till sig fler lyssnare genom nya distributionssätt som podradio och webbradio. Till skillnad från många andra europeiska länder som sänder digital radio, är radion fortfarande analog i Sverige. Fördelen med digitalradio är att den enklare skulle kunna integreras i nya kommunikationsmönster. Vid sidan av ljudet kan en digitalradio exempelvis förse lyssnarna med bilder och texter. Under 2008 har ett antal utredningar presenterats om radiomarknaden i Sverige. Samtliga

15 Omvärld och marknad 11 Tv:n har en central roll i hus hållen och är en form av samlingsplats vilken kan betraktas som vår tids lägereldar, där man umgås med familj och vänner. undersökningar visar att det enklaste och billigaste sättet att göra det möjligt för fler kanaler att sända nationell radio är att införa digitalradio. Radioutredningen Kommersiell radio nya sändningsmöjligheter som presenterades i november 2008 föreslår att det är dags att bygga ut den digitala radion i Sverige. Utredningen pekar bland annat på att den digitala kommersiella radion ska ges möjlighet att sända nationellt, regionalt eller lokalt. Teracom hoppas därför att regeringen under 2009 beslutar om en framtida utveckling för digitalradio i hela landet. Ett sådant beslut skulle på sikt kunna ge plats för så många som rikstäckande radiokanaler. Radio- och TV-verkets utredning Framtidens Radio förordar ett användande den nya generationens digitalradio som går under namnet DAB+. Det är en vidareutveckling av DAB (Digital Audio Broadcast) som är den teknik som används av SR:s digitalradiosändningar i Sverige idag. Även programbolagen har ställt sig bakom detta teknikval. Bredbandsmarknaden präglas av hård konkurrens Sverige ligger långt fram när det gäller både spridning och kunnande om bredband. Efter Japan och Sydkorea är Sverige världens tredje mest bredbandsuppkopplade land när det gäller fiberanslutningar. Fiberuppkopplingar står för 19 procent av det totala antalet bredbandsuppkopplingar i Sverige. Det visar bredbandsstatistik från OECD. Totalt sett har cirka 75 procent av de

16

17 Omvärld och marknad 13 svenska hushållen någon form av bredbandsanslutning, enligt PTS. Utvecklingen väntas fortsätta och redan 2009 kommer Sverige totalt sett, tillsammans med mobila uppkopplingar, att ha fler bredbandsuppkopplingar än invånare. Det stora kunnandet hos svenska folket har bidragit till den mycket hårda konkurrens och prispress som råder på bredbandsmarknaden i Sverige. Konsumenterna erbjuds allt större bandbredd till samma eller lägre pris. För bredbandsaktörerna gäller det att växa för att få stordriftsfördelar. Idag är bredband inte bara en internetanslutning utan ett brett utbud av ip-tjänster. Tillväxten för telefoni och tv via bredband förväntas bli mycket hög under de kommande åren. Trenden går mot fler paketerade lösningar som möter enskilda människors specifika behov. Ett sådant exempel är video-ondemand. Öppna bredbandsnät skapar goda förutsättningar för erbjudanden som i ännu högre utsträckning möter kundernas individuella önskemål och behov. Tillväxten på bredbandsmarknaden finns framför allt inom fastighets- eller LAN-nät, som är nät med betydligt högre kapacitet än den äldre DSL-tekniken. Vidare finns ett flertal kommun-, stads- och fastighetsnät som har ett begränsat utbud av tjänster. För att stärka konkurrenskraften för dessa nät söker allt fler stadsnät och energibolag en stark samarbetspartner som bland annat kan bidra till att tjänsteutbudet breddas. En tydlig trend är att mobilt bredband växer starkt. Vissa använder mobilt bredband enbart som komplement medan andra ersätter det fasta bredbandet.

18 14 Finansiella mål Stabil finansiell utveckling under 2008 Under 2008 förblev Teracom-koncernens lönsamhet på god nivå och den finansiella ställningen var fortsatt stark. En stark finansiell ställning är en förutsättning för att koncernen framgångsrikt ska kunna fortsätta verka på en konkurrensutsatt marknad. Ökad konkurrens, prisreglering från PTS, samt att intäkterna för analog-tv har upphört har emellertid medfört att lönsamheten i koncernen har försämrats samt att omsättningen har minskat jämfört med föregående år. Teracom-koncernens finansiella mål Soliditet, % Soliditet Utfall Nyckeltalet soliditet anger hur stor del av verksamheten som Soliditeten uppgick till finansieras med eget kapital. Ägaren har fastställt att Teracom-koncernens långsiktiga soliditet ska vara lägst 40 procent. Målet är satt för att koncernen ska kunna uppfylla sin 44 procent (48). Orsaken till minskningen var främst utdelningen om 480 MSEK. 35 roll som nätoperatör med en omfattande infrastruktur samt Ägarens mål möjlighet att utveckla befintliga och nya affärsmöjligheter. Soliditeten beräknas som eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansomslutningen). Avkastning eget kapital, % 30 Avkastning på eget kapital Utfall 2008 Avkastningen på eget kapital anger förmågan att få det egna Avkastningen på eget kapital kapitalet att växa. För att säkerställa Teracoms finansiella uppgick till 24 procent 20 ställning har ägaren fastställt att avkastningen på eget kapital ska vara lägst 10 procent. Avkastning på eget kapital be- (26). Orsaken till minskningen var ett sämre rörel- 10 räknas som årets resultat dividerat med justerat eget kapital. seresultat år 2008 samt en utdelning om 480 MSEK som minskat eget kapital. Ägarens mål Utdelning Utfall 2008 Moderbolaget Teracom AB ska sträva efter att lämna en ut- Styrelsen har föreslagit en delning till ägaren på procent av årets resultat, efter utdelning av 150 MSEK minoritetsintresse. (400), motsvarande 45 procent (85) av koncernens resultat för räkenskapsåret.

19 Strategisk inriktning 15 Tillväxt i Sverige och övriga Europa Teracom-koncernen har som mål att utveckla erbjudandet på såväl befintliga som nya marknader. Tillväxten kommer att ske i olika steg. I ett första skede kommer koncernen att satsa på att utveckla erbjudandet med fler medietjänster i Sverige. Parallellt med nationella satsningar i Sverige kommer koncernen verka för att nå ut som betal-tv och/eller nätoperatör på andra marknader i Europa. I ett andra skede ska koncernen satsa på att expandera på den europeiska marknaden med övriga medietjänster som koncernen erbjuder. Under 2008 inledde Teracom-koncernen sin europeiska expansion. Startskottet var Boxers licens som betal-tv-operatör i det danska digitala marknätet. Den följdes av en rätt att förhandla om en betal-tv-licens i Irland. Den 1 januari 2009 inleddes verksamheten i Comet Networks för att stärka positionen på bredbandsmarknaden i Sverige. Strategiska fokusområden Internationell tillväxt inom digital-tv i marknät Under 2009 fortsätter Teracom-koncernen satsningarna inom digital-tv i marknät utanför Sverige, både som betal-tv-leverantör och/eller nätoperatör. Kombinationen av Boxers långa erfarenhet som betal-tv-operatör och Teracoms tekniska kunnande är ett attraktivt erbjudande när europeiska länder, främst i Central- och Östeuropa, går över till digitala tv-sändningar i marknäten. Utveckling av bredbandserbjudandet i Sverige Syftet med att föra över koncernens bredbandsverksamhet till en egen verksamhet, Comet Networks, är att stärka de öppna bredbandsnätens attraktionskraft. Under 2009 ligger fokus på att utveckla kombinationserbjudandet tv, bredband och telefoni. Utveckling av betal-tv-erbjudandet i Sverige På den svenska betal-tv-marknaden satsar Teracomkoncernen på fortsatt utveckling av erbjudandet, bland annat med nya tjänster som video-on-demand och på sikt mobila tjänster. Tillväxt inom serviceverksamheten Under 2009 fortsätter Teracom att ta tillvara möjligheterna till expansion av inplaceringar och service på telekomutrustning i koncernens master och byggnader. Fokus ligger på den svenska marknaden men servicetjänster kan bli aktuella även på befintliga och nya marknader utanför Sverige. Satsning på mobil-tv Teracom-koncernen kommer att utvärdera alternativ för att erbjuda mobil-tv som en kompletterande produkt i länder med befintlig eller planerad betal-tv och/eller nätverksamhet.

20

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007

ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 ÅRSREDOVISNING TERACOM 2007 Innehåll Teracom i korthet 1 Vd-ord 2 Mål och strategiskt fokus 4 Teracom i samhälle och omvärld 6 Styrelseordförande-ord 12 Förvaltningsberättelse 14 Ekonomisk koncernöversikt

Läs mer

Bilag 7 Årsredovisning for Boxer TV-Access AB, 2006. Disposition: pkt. 4.2.3 Forretningsplan: pkt. 4.6 Konkurrenceforhold: pkt. 2.

Bilag 7 Årsredovisning for Boxer TV-Access AB, 2006. Disposition: pkt. 4.2.3 Forretningsplan: pkt. 4.6 Konkurrenceforhold: pkt. 2. Bilag 7 Årsredovisning for Boxer TV-Access AB, 2006 Disposition: pkt. 4.2.3 Forretningsplan: pkt. 4.6 Konkurrenceforhold: pkt. 2.1 Boxer Årsredovisning 2006 Ett fantastiskt 2006 med Boxer 4 Vårt 2006 i

Läs mer

Från TV till RÖRLIG BILD

Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD Från TV till RÖRLIG BILD ISSN 1401-8438 ISBN 978-91-85229-28-4 Grafisk form Elin Bergh Diagram och illustrationer Done Production AB Omslagsfoto Jeff Nishinaka, Matton Images Tryck

Läs mer

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008 TERACOM Hållbarhetsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Våra

Läs mer

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén

Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Stockholm 2013-01-22 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar på betänkande SOU 2012:59 av public service-kommittén Teracom Group (fortsättningsvis Teracom) har getts möjlighet att inkomma med synpunkter

Läs mer

TV-marknaden i Sverige

TV-marknaden i Sverige TV-marknaden i Sverige En rapport skriven av Ernst & Young på uppdrag av Konkurrensverket Förord I vissa delar av Konkurrensverkets rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4) har externa rapporter

Läs mer

Innehåll. INTÄKTER och BRUTTOMARGINAL RESULTAT EFTER SKATT

Innehåll. INTÄKTER och BRUTTOMARGINAL RESULTAT EFTER SKATT et Insight erbjuder världens mest effektiva och skalbara optiska ransportlösning för medienät, marksänd digital-tv, mobil-tv-nät och IPTV/ abel-tv-nät. Net Insights produkter garanterar fullständig tjänstekvalitet

Läs mer

Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under tillståndsperioden 2014-2020 Ref: Ku 2013 / 1232 /MFI

Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under tillståndsperioden 2014-2020 Ref: Ku 2013 / 1232 /MFI Stockholm 2013-09-02 Kulturdepartementet Enheten för medier, film och idrott 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet se Teracoms synpunkter på MRTV:s rapport om Sändningsutrymme för marknätet under

Läs mer

Serverado dubblar omsättningen på nytt Men viktiga vägval väntar när nya KO:er tar över

Serverado dubblar omsättningen på nytt Men viktiga vägval väntar när nya KO:er tar över Ledare: Efterlyses: Bredare statistikredovisning Foto: Gustav Gerdes TV-året i siffror - här är branschens vinnare Conax nya giv: Kompletta lösningar i stället för tjänster SFI: Små biografägare måste

Läs mer

Svenskt produktionsbolag utvecklar glasögonfri 3D

Svenskt produktionsbolag utvecklar glasögonfri 3D Svenskt produktionsbolag utvecklar glasögonfri 3D 3 Smarta TVapparater är Intels mål MTV är mer än musikvideos 7 12 Foto:WizzCom Så tänker operatörerna inför julen 16 NR 6 NOVEMBER 2010 EXAKT MEDIA Vem

Läs mer

NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001

NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001 NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 1 NET INSIGHT RSREDOVISNING 2001 NEIN 0016 Årsredovisning 02-02-18 14.28 Sida 2 NET INSIGHT R 2001 NET INSIGHT ÅR 2001 3 VD HAR ORDET 4 VERKSAMHET OCH VISION

Läs mer

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet

Året i korthet. Nyckeltal. Året i korthet Årsredovisning 2005 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Detta är TeliaSonera 4 Strategi för lönsam tillväxt 5 Marknaden för telekommunikationstjänster 6 Tillväxtinitiativ 7 Kostnadseffektivisering

Läs mer

MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-0-2 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders

MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-0-2 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders MYNDIGHETEN FÖR RADIO OCH TV ISSN 1404-2819 ISBN 978-91-980489-0-2 Redaktör Tove de Vries, Grafisk form Lisbeth Byman Design Tryckeri Elanders Sverige AB, Mölnlycke juni 2012 Distribution Myndigheten för

Läs mer

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s.

Redo för vår resa. s.10. s.29. s.34. s.41. Nöjda kunder är vår främsta prioritet. Snabbare bredband genom attraktiv uppgradering s. Årsredovisning 2014 Redo för vår resa Com Hems mål är att förändra hela vår verksamhet till att bli centrerad kring vad våra kunder efterfrågar och behöver. Vi förenklar människors liv genom att förse

Läs mer

Expressen TV satsar stort på rörlig bild med nya samarbeten och minutkoll på webb-tv-publikens flöde

Expressen TV satsar stort på rörlig bild med nya samarbeten och minutkoll på webb-tv-publikens flöde Elsa Falk om Expressens TV-satsning Distributionstrenderna på marknaden enligt PTS statistik Foto: Evelina Carborn Tomas Franzén om nya vd-jobbet på Bonnier Nyheter i korthet vad har hänt sedan sist? december

Läs mer

Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv

Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv Stockholm 2013-05-10 Myndigheten för radio och tv Registrator@mrtv.se Teracoms synpunkter på Stelacons rapport Utredning av sändningsutrymme för marksänd tv Sammanfattning Teracom bedömer att Stelacons

Läs mer

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014

STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 STADSNÄTS- UNDERSÖKNINGEN GER BÅDE KONSUMENTER OCH OPERATÖRER VALFRIHET DECEMBER 2014 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 3 INLEDNING 5 Intresse- och branschorganisation 5 Metodik 6 HISTORISK TILLBAKABLICK 6 Stadsnät

Läs mer

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige

Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Ledare: Länge leve tablå-tv:n! SVT:s öde väcker känslor SKI: Så nöjda är digital-tv-kunderna Åsa Sundberg tar över efter Fritzson Oktober 2012 1 Hervé Payan om hur HBO ska stärka sin roll i Sverige Exakt

Läs mer

Nu skapar vi nya värden människor emellan. Årsredovisning 1999

Nu skapar vi nya värden människor emellan. Årsredovisning 1999 Nu skapar vi nya värden människor emellan Årsredovisning 1999 1999 i korthet 1999 var ett både framgångsrikt och dramatiskt år i Telias historia. Det operativa resultatet uppgick till 6 727 MSEK, en ökning

Läs mer

MARKNADSRAPPORT 2012

MARKNADSRAPPORT 2012 SVENSKA STADSNÄTSFÖRENINGENS MARKNADSRAPPORT 2012 Svenska Stadsnätsföreningen The Swedish Urban Network Association Webb: www.ssnf.org Drottninggatan 71 c 111 36 Stockholm, Sweden Ansvarig utgivare: Mikael

Läs mer

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5

en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 en granskningsrapport från riksrevisionen Digitalradio varför och för vem? rir 2015:5 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag

Läs mer

Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv

Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv Digitaliseringen av TV-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv STYRELSEN FÖR PSYKOLOGISKT FÖRSVAR Digitaliseringen av tv-mediet utifrån ett medieberedskapsperspektiv Svante Barck-Holst Anna Marklund

Läs mer

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1

Årsredovisning 2013 ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH. Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG. Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 ELECT R A G R U P P E N A B ÅRS RED OVIS NING ALL TIME HIGH Sammanflätade affärer SKAPAR FRAMGÅNG 2 0 1 3 Aktien Årsredovisning 2013 1 Årsredovisning 2013 Vi är stolta över de resultat

Läs mer

Affärsidé. Mål. Strategi

Affärsidé. Mål. Strategi Årsredovisning 2001 Affärsidé Mål Strategi Utfors ska leverera marknadens mest kostnadseffektiva och högkvalitativa bredbandsbaserade kommunikationstjänster, baserade på den senaste generationens IP-nätverk.

Läs mer

DIGITAL TV. Den 12 mars upphör det analoga marksändningarna i Stockholm. Checklista inför övergången Sidan 13 FEBRUARI 2007

DIGITAL TV. Den 12 mars upphör det analoga marksändningarna i Stockholm. Checklista inför övergången Sidan 13 FEBRUARI 2007 ANNONS HELA DENNA TEMATIDNING ÄR EN ANNONS FRÅN MEDIAPLANET ANNONS DIGITAL TV Den 12 mars upphör det analoga marksändningarna i Stockholm FEBRUARI 2007 DEN NYA TEKNIKEN ats Lewan på Ny Teknik erättar om

Läs mer

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30%

snävare fokus. på väg... Ökat produktfokus EBITDA steg 15% mobilt Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Ökat produktfokus mer mobilt EBITDA steg 15% Vi äger mer egen infrastruktur Färre länder ökat fokus Aktien steg med 30% Högre avkastningskrav Nya produkter nya möjligheter renodling och snävare fokus.

Läs mer

Fästen från Karlsborg på export till 30 länder Från skidlandslaget till Electrolux Home Reportage från utvecklingscenter Kronberg

Fästen från Karlsborg på export till 30 länder Från skidlandslaget till Electrolux Home Reportage från utvecklingscenter Kronberg 20126 Fästen från Karlsborg på export till 30 länder Från skidlandslaget till Electrolux Home Reportage från utvecklingscenter Kronberg AHLSTRAND & WÅLLGREN GRÄNSLÖS UNDERHÅLLNING MED PHILIPS SMART-TV.

Läs mer

01 2012... Årsredovisning

01 2012... Årsredovisning 01 2012... Årsredovisning 02 innehåll... 03 Verksamhetsåret... 06 Vd har ordet... 09 Kundcase... 10 Vision, affärsidé, mål och strategi... 13 Marknad och kunder... 16 Kundcase... 17 Verksamhet... 22 Kundcase......

Läs mer

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet

Företagspresentation Aktivitet Tidpunkt Förvaltningsberättelse Finansiella rapporter Kodrapporter Styrelseordförande har ordet ÅRSREDOVISNING 2005 INNEHÅLLSFÖRTECKNING EKONOMISKT KALENDARIUM 2006 Aktivitet Tidpunkt Årsstämma 27 april 2006 Delårsrapport januari mars 20 april 2006 Delårsrapport januari juni 20 juli 2006 Delårsrapport

Läs mer

Mediebranschen 2011. hot, risker och sårbarheter

Mediebranschen 2011. hot, risker och sårbarheter Mediebranschen 2011 hot, risker och sårbarheter Bilden på rapportens omslag visar en schematisk indelning av mediesektorn i producerande och distribuerande medieföretag samt mottagande hushåll. Mediebranschen

Läs mer