PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I UPPVIDINGE KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I UPPVIDINGE KOMMUN"

Transkript

1 PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I UPPVIDINGE KOMMUN Ann-Charlotte Thour Carina Ahlström Eva Johansson Eva Åkesson Kristina Frank-Martin Sabine Helmerding Ulla Langeström Annika Persson

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning. Sid 3. Slutsatser och förslag Sid 3 Nulägesbeskrivningar Sid 7 Områden att utveckla och förbättra Sid 12 - arbetsmiljön för personalen - samarbetet barnomsorg/skola-bibliotek - profilering av huvudbiblioteket - filialernas karaktär och tillgänglighet - social, uppsökande verksamhet - nya medier och ny teknik - marknadsföring - gymnasiebiblioteket Uppvidinge på plussidan Sid 21 2

3 I N L E D N I N G Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutade den i juni 2004 ( 70/04) att tillsätta en biblioteksutredning med anledning av att den då gällande biblioteksplanen antogs 2001 och upplevdes föråldrad samt att den inte längre var aktuell utifrån det besparingskrav som ställts på verksamheten. För att få ett fullgott beslutsunderlag till kommande beslut och ny biblioteksplan behövdes en grundläggande genomlysning av biblioteksverksamheten samt att någon kunnig person utanför den egna organisationen gjorde denna utredning. Utredningen presenterades och antogs på utskottets sammanträde den 28 september ( 93/04). Kultur- och fritidsutskottet gav avdelningschefen för ONU-avdelningen i uppdrag att tillsammans med berörd personal utarbeta förslag till organisation av biblioteksverksamheten utifrån utredningsrapporten. Förslaget till biblioteksplan har utarbetats tillsammans med bibliotekspersonalen under hösten Planen har strukturerats utifrån utredningens slutsatser och markeras med fetstil. S L U T S A T S E R O C H F Ö R S L A G Organisation: biblioteksverksamheten skall ligga kvar under kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. En samlad biblioteksorganisation (folkbibliotek och skolbibliotek) med gemensam styrning ger effektivt resursutnyttjande och tillgodoser både informations- och kulturuppgiften. Biblioteksplanen förutsätter oförändrat huvudmannaskap för verksamheten. Verksamhet: alla sex biblioteksenheterna Åseda, Lenhovda, Alstermo, Älghult, Nottebäck och gymnasieskolan - skall finnas kvar med Åseda som huvudbibliotek. Huvudbiblioteket bör flyttas från skolan och bli fristående för att skapa sin egen identitet. Biblioteksplanen förutsätter att samtliga bibliotek finns kvar. Åseda bibliotek är kommunens huvudbibliotek och föreslås ligga kvar på Åsedaskolan. Kultur- och fritidsutskottet föreslås begära utbyggnad av lokalen med 150m 2 under VPL-perioden För att få ett effektivt och attraktivt bibliotek i kommunen är ett samordnat folk- och skolbibliotek inkl. gymnasiebibliotek beläget i centrum av Åseda i Hälsans Hus en vision att sträva efter. Öppettiderna för allmänheten skall anpassas efter varje orts förutsättningar 3

4 och minskas från nuvarande 80 timmar per vecka till ca 50 timmar per vecka. Åseda som huvudbibliotek bör öka öppethållandet med minst en förmiddag i veckan och lördagar under vinterhalvåret. Vid öppethållande på kvällstid bör två personer vara i tjänst av arbetsmiljöskäl. Öppettiderna har justerats från 80 (102 timmar inkl. gymnasiebibliotek) till 49 timmar (71 timmar inkl. gymnasiebiblioteket). Biblioteken har öppettider fördelat på förmiddag, eftermiddag och kväll. Huvudbiblioteket skall vara öppet på lördagsförmiddagar under vinterhalvåret. De mest utsatta biblioteken blir dubbelbemannade av arbetsmiljöskäl. I schemat finns viss möjlighet att prioritera om när olägenhet uppstår. Antalet tim/vecka fördelat efter ortens invånartal. Det bemannade öppethållandet för skolorna, som idag är ca 80 timmar (exklusive gymnasieskolan) per vecka skall anpassas i förhandling med varje skola och bör sammanlagt inte överstiga 50 timmar per vecka. Skolbiblioteken skall också vara öppna på förtroendetid med den service man kommer överens med skolan om. Öppethållande för skolorna anpassas till att passa både skola och barnomsorg. Tiderna fördelas utifrån antalet barn inom respektive verksamhet. Tillgänglig tid fördelas för förtroendetid/allmän tillgänglighet för självservice samt kvalitetstid vars innehåll varje bibliotek förhandlar med respektive områdesledning om. Kvalitetstiden omfattar 55 tim/vecka. Gymnasiebiblioteket är öppet 22 tim/vecka för både allmänheten och de studerande under Lärcentraprojektet. Öppet för allmänheten: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Lördag Alstermo 10-12, Lenhovda Nottebäck Åseda 10-12, */ Älghult Gymnasiebiblioteket**/ , Totalt: 71 timmar 23 timmar 13 timmar 20 timmar 15 timmar */Lördagsöppet perioden 1 oktober 31 mars. **/Gymnasiebibliotekets öppettid under Lärcentraprojektet som delfinansieras av EU-bidrag. 4

5 Kvalitetstid för barnomsorg och skola: Alstermo: Älghult: Lenhovda: Nottebäck: Åseda: Gymnasiet: 5 tim/v. tis och tor 10 tim/v, mån, ons, tor 11 tim/v, mån, tis, ons 8 tim/v, mån, ons, tor 21 tim/v, mån, tis, ons, tor 16 tim/v mån, tis, ons, tor För att locka nya grupper till biblioteken skall nya medier och ny teknik introduceras och marknadsföras. Huvudbiblioteket köper på försök in kvalitetsfilm för uthyrning. Projektet skall vara självfinansierat. Om försöket slår väl ut kommer övriga bibliotek att erbjuda samma service. Utbudet skall inte konkurrera med Folkbiograferna i kommunen eller övriga filmuthyrare. Bibliotekens organisation: Åseda Alstermo Lenhovda Gymnasiet Lärcentrum Älghult Nottebäck Åseda är huvudbiblioteket där man prövar nya medier och metoder och ger administrativ service till övriga bibliotek. Älghult och Nottebäck är basbibliotek med service till skola och boende. Alstermo och Lenhovda utvecklar, vid sidan av service till skola och barnomsorg och boende, samverkan med de mini-lärcentrum som etableras i bibliotekslokalerna. Biblioteksplanen följer utredningsförslaget och återspeglas i den dimensionering och inriktning av verksamheten som föreslås. Ekonomi: vid en jämförelse av kostnader för biblioteksverksamhet i landets kommuner verkar Uppvidinge ligga något över medianen med en kostnad på ca 440 kronor per invånare Det är dock svårt att jämföra kommuner eftersom organisation och huvudmannaskap varierar stort. Det är t.ex. ovanligt att kostnaden för gymnasiebiblioteket är inräknad den brukar återfinnas under utbildning. Verksamheten bedrivs så kostnadseffektivt som möjligt och jämförelser med kommuner i samma storleksordning och i länsbibliotekets verksamhetsområde följs noga upp och rapporteras till ansvarig politisk instans. Förslag till länsbiblioteket (och SCB!) att ta fram biblioteksstatistik som omfattar både folk- och skolbibliotekskostnader i kommunerna. 5

6 Öka intäkter: avgifter på försenade vuxenböcker, fjärrlån, reservationer och kopiering, sälja tjänster, t.ex. utbildning i informationssökning till förvaltningar och företag, lokaluthyrning till föreningar och organisationer, försäljning av böcker, uthyrning av film på DVD och video. Projektbidrag för utveckling och konsolidering av nya verksamheter. Förslag till avgifter behandlas i samband med kultur- och fritidsutskottets förslag till budget och VPL. Minska kostnader: Migrationsverket borde stå för vissa kostnader för datorer och datasökningar. Migrationsverket har inte kunnat tillmötesgå bibliotekens önskemål varför planen inte behandlar detta förslag. Ansökan om gemensamma projekt. Samverkansavtal med annan/andra kommuner omkring upphandling och iordningställande av medier, katalogarbete, digitala tjänster, gemensam biblioteksledning och bibliotekarietjänster mm. Diskussion angående samordningsvinster förväntas föras i samband med kommunens beslut att samordna verksamheter med Lessebo kommun. Inledande samtal har förts under hösten Regionala mediaförsörjningsplaner finns antagna där Uppvidinge kommun ingår som en part. Uppvidinge bibliotek deltar i inköpssamarbete i Kronobergs län för upphandling av medier samt i Kulda-samarbetet för upphandling av databaser (Kulda =KonsortieUpphandling av LicensDAtabaser) Bibliotekens välutbildade personal bör kunna användas även för olika arbetsuppgifter inom Avdelningen för omvärld och näringsliv (ONU). Avdelningschefen planerar in utbildningar för avdelningen i informationssökning, omvärldsbevakning, nyhetsservice mm. I avdelningens omvärldsarbete skall bibliotekspersonalens kompetens integreras i verksamheten exempelvis i webbplatsens utformning, integrationsverksamheten, kultursatsningar mm Se över kostnaderna för datasystemet. Kostnader för bibliografisk service skall ses över under Asvarig: Bibliotekarie Ann-Charlotte Thour och avdelningschef Annika Persson. Minska personalkostnader genom att i första hand ta bort timtjänster och fyllnadstjänstgöring. Under 2005 och 2006 minskas timtjänster, sjukvikariat och fyllnadstid (motsv. 0,5-tjänst) endast vid långvariga sjukdomsfall kommer fyllnadstid mm att beordras. Följden blir lägre servicegrad 6

7 till övriga förvaltningar och allmänhet i form av stängda bibliotek vid sjukdomsfall minskas med ytterligare 0,5-tjänst. Biblioteksplan: I den nyligen framlagda budgetpropositionen aviseras att bibliotekslagen från och med 2005 kommer att innehålla en paragraf som säger att alla kommuner och landsting skall ha en plan för sin biblioteksverksamhet. Uppvidinge, som var tidiga med sin biblioteksplan, står nu inför en revidering av denna. Vid sidan av övergripande mål och tidsbestämda verksamhetsmål skall den innehålla strategiska planer för medieförsörjning, informationsförsörjning och kompetensutveckling. Medieförsörjningsplan för hela biblioteksverksamheten samt för respektive bibliotek kommer att arbetas fram under Ansvarig är bibliotekarie Ann-Charlotte Thour. Kompetensutvecklingsplan tas fram i samband med medarbetarsamtal. Ansvarig är avdelningschef Annika Persson och respektive arbetstagare. Det är av stor vikt att planen fastställs i kommunfullmäktige för att markera att det inte är en angelägenhet enbart för biblioteket utan för hela kommunen. Biblioteksplanen kan fastställas i kommunfullmäktige om kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott så beslutar. NULÄGESBESKRIVNING AV BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I UPPVIDINGE KOMMUN Biblioteksplanen återger här till Länsbibliotekets utredning genomförd av Kerstin Andersson. Beskrivning av läget under Organisation: Det politiska ansvaret för biblioteksverksamheten har kultur- och fritidsutskottet som är ett utskott under kommunstyrelsen och har fem ledamöter. Kultur- och fritidsverksamheten, där biblioteken ingår, hör till Avdelningen för omvärld och näringsliv, som är en av avdelningarna på kommunledningsförvaltningen. Avdelningschef Annika Persson är tillika bibliotekschef och handlägger övergripande frågor för biblioteken såsom budget, personalfrågor och planeringsarbete. Hon är också föredragande i utskottet. Annika Persson beräknar att hon använder ca tio timmar per vecka för biblioteksfrågor. 7

8 Biblioteksverksamheten I kommunen finns fem, väl utspridda, kombinerade folk- och skolbibliotek och ett gymnasiebibliotek. Den sammanlagda budgeten för 2004 är ca mkr varav mkr för personal, 667 tkr för böcker och andra medier och 800 tkr för lokalkostnader. IT-kostnaderna för katalog, databaser mm är 250 tkr. Fyra bibliotekarier (3.5 åa) och tre assistenter (3.0 åa) är anställda på biblioteken. Vaktmästartjänster köps vid behov. Den samlade utlåningen för folk- och skolbiblioteken var ca lån under 2003 och under året förvärvades medier. Drygt 60% av lånen består av barn- och ungdomsböcker. Man har 15 tidningsprenumerationer och 158 prenumerationer på tidskrifter. Ingen statistik över besöksantal finns. Bibliotekens sammanlagda öppettid för allmänheten är 80 timmar per vecka. Alla enheter har öppet 16 timmar per vecka på samma tider. Öppettimmar för skolan tillkommer. Samtliga bibliotek är datoriserade genom datasystemet BOOK-IT med gemensam katalog och utlåningssystem. Alla bibliotek har tillgång till Internet och vissa abonnemangsdatabaser. Bokbeståndet är rikt och varierat med tonvikt på barn- och ungdomsböcker. Servicenivån är hög och det är enkelt att fjärrlåna medier som inte finns i den egna kommunen. Ett väl utbyggt transportsystem sörjer för förmedlingen inom kommunen. Bibliotekslokalerna är i gott skick och tillgängliga för fysiskt handikappade, men saknar på vissa håll tillräckliga arbetsrum och personalutrymmen och möjligheter att utgöra träffpunkt för allmänheten. Åseda fungerar som huvudbibliotek och administrativt centrum för inköp, schemaläggning och bemanning, gallring mm. Bibliotekens hemsidor är informativa och väl uppdaterade. Särskilt bör informationen till studerande med den väl utarbetade studieportalen uppmärksammas. Kontakterna med Länsbibliotek Sydost är täta och bibliotekspersonalen deltar i bibliotekschefsträffar, kurser och konferenser som länsbiblioteket anordnar. Biblioteksenheterna Allmänt Biblioteksverksamheten i Sverige regleras i bibliotekslagen som säger att varje kommun skall ha folkbibliotek och lämpligt fördelade skolbibliotek och att allmänheten avgiftsfritt skall få låna litteratur för viss tid. Lagen pekar också ut grupper som skall ägnas speciell uppmärksamhet: barn och ungdomar skall erbjudas böcker, informationsteknik och andra medier för att främja språkutveckling och stimulera till läsning, funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter är också grupper vars behov särskilt skall tillgodoses. Bibliotekslagen reviderades under 2003 och det nya förslaget är ute på remiss under hösten

9 Inget bibliotek är en ö utan alla svenska bibliotek ingår i ett nationellt nätverk med läns- eller regionbibliotek till stöd och komplettering för verksamheten i kommunerna. Statens Kulturråd och Kungliga biblioteket är övergripande nationella instanser. Internationellt finns Unescos folkbiblioteksmanifest och Unescos skolbiblioteksmanifest till stöd för en utvecklad biblioteksverksamhet. Åseda bibliotek Åseda har ca invånare och hit är kommunhus med kommunens ledning lokaliserad. Biblioteket är centralt beläget i en låg-, mellan- och högstadieskola med omkring 530 elever. Biblioteket ger service till skolan och allmänheten och har öppet 16 timmar per vecka varav två kvällar till För skolans elever och personal är biblioteket öppet från Fredagar är biblioteket stängt. Skolan kan använda biblioteket på förtroendetid. I nära anslutning till biblioteket finns även kommunens konsumentvägledning. Biblioteket är bemannat med minst två personer, bibliotekarie och assistent, under öppettid. Förutom böcker, tidningar och tidskrifter finns kassettböcker och talböcker för funktionshindrade. Under 2003 gjordes omkring utlån. Internetdatorerna används flitigt för informationssökning och e-post, framför allt av asylsökande. På grund av köbildning krävs tidsbeställning och man får använda datorn högst en halvtimme åt gången. Skolans elever och personal utnyttjar sitt bibliotek, men formaliserat samarbete med t.ex. biblioteksråd för olika stadier saknas. Folkbibliotek och skolbibliotek integrerades när skolan byggdes i Åseda 1983 och arbetsrum och personalutrymmen för bibliotekets personal är inte tillräckliga idag. Bibliotekslokalen uppfyller inte dagens krav med utrymme för läsplatser för studerande på olika nivåer och plats för nya medier som film på video och DVD, musik på CD, CD-ROM-skivor mm. Utrymme för utställningar och arrangemang saknas helt. Lenhovda bibliotek Lenhovda har ca 1800 invånare och hit är socialförvaltning, Försäkringskassa och Arbetsförmedling lokaliserad. Biblioteket finns i låg- och mellanstadieskolan som har omkring 230 elever. Liksom övriga bibliotek är öppettiden 16 timmar per vecka, måndag och torsdag , tisdag och onsdag , fredagar stängt. För skolan är biblioteket öppet på förmiddagarna och på förtroendetid. En heltids bibliotekarietjänst finns till förfogande för skola och allmänhet. Denna 9

10 bibliotekarie har också funktionsansvaret för barnbiblioteksverksamheten i hela kommunen. Skolbiblioteket som läromedel och pedagogiskt instrument behöver utvecklas. Även i Lenhovda används datorerna flitigt och mest av de asylsökande. Bokbeståndet hålls aktuellt och är stort och varierat med ca utlån år Lokalerna är rymliga, men det finns behov av förbättrad belysning och viss uppfräschning. Nottebäcks bibliotek Biblioteket ligger i Nottebäckskolan som är belägen mellan Norrhult och Klavreström som tillsammans har ca 1300 invånare. Skolan är en låg- och mellanstadieskola och har runt 180 elever. Öppettiderna är de samma för alla biblioteken. Bokbeståndet är även här stort med tonvikt på barn och ungdomsböcker. Gallring och genomgång har nyligen genomförts. Biblioteket har en heltidstjänst och samarbetet med skolan är mycket väl utvecklat. Biblioteksassistenten sköter även transporterna inom kommunen en gång per vecka. Nottebäcksbiblioteket har hög utlåning i förhållande till folkmängden och siffran för år 2003 var ca lån. Alstermo bibliotek Alstermo är en tätort med ca 900 invånare. Våren 2003 byggdes låg- och mellanstadieskolan till med en stor idrottshall på grund av handbollsklubbens framgångar och blev Mötesplats Alstermo. Biblioteket flyttade in och integrerades med skolan som har omkring 100 elever. Biblioteksverksamheten verkar ännu inte ha funnit sin form fullt ut och trots den nya och väl anpassade lokalen, det välskötta bokbeståndet och de många öppettimmarna har biblioteket den lägsta utlåningen av de kombinerade biblioteken. Utlåningen år 2003 var ca lån. Mötesplats Alstermo ligger något i utkanten av samhället och biblioteket är inte så lätt att hitta inom huskroppen. En biblioteksassistent har heltidstjänst i Alstermo. Älghults bibliotek Samhället har ca 500 invånare och biblioteket har sina lokaler i Älghultskolan som omfattar låg-, mellan- och högstadium. En bibliotekarie är heltidsanställd och öppethållandet är som på övriga bibliotek 16 timmar per vecka för allmänheten och förmiddagar för skolans elever och personal. Denna bibliotekarie har också ansvar för den sociala, uppsökande biblioteksverksamheten i hela kommunen. 10

11 Bokbeståndet är i behov av gallring men är för övrigt väl anpassat till målgrupperna. Under år 2003 lånades ca böcker ut. Gymnasiebiblioteket Gymnasiebiblioteket det enda i kommunen som inte är kombinerat ligger förstås i gymnasieskolan som är belägen i Åsedas utkant i Västra industriområdet. Biblioteket inrättades under år 2002 och är fortfarande under uppbyggnad. Förutom böcker finns tidskrifter och tillgång till ett stort antal databaser via abonnemang eller Internet. Medier som inte finns på skolan kan lätt lånas från övriga enheter i kommunen eller som fjärrlån via länsbiblioteket. Under 2003 lånades ca böcker ut. På ett gymnasiebibliotek är inte utlåningen det primära utan möjligheten att med handledning söka information i såväl böcker som andra medier. 0,5 bibliotekarietjänst finns på skolan för handledning och informationssökning till elever och personal. Även KomVux använder gymnasieskolans bibliotek. Ett lärcentrum är under uppbyggnad och medel finns avsatta för att utveckla biblioteks- och informationstjänster till dess elever och lärare. Biblioteket är öppet 22 timmar per vecka och kan också användas på förtroendetid när personal inte finns tillgänglig. Personal Personalen är välutbildad. Av de sammanlagt 6,5 fasta tjänsterna inom biblioteksverksamheten är fyra utbildade bibliotekarier, en har gått Bibliotekshögskolans assistentutbildning (liksom även två vikarier). Övriga assistenter har lång erfarenhet av biblioteksarbete. Avdelningschefen är också bibliotekarie med lång erfarenhet. På huvudbiblioteket i Åseda arbetar minst två personer när biblioteket är öppet. Härifrån sköts också inköp, iordningställande av medier, fjärrlån, depositioner och övrig administration. På övriga enheter arbetar man ensam. Ensamarbete, framför allt på kvällstid, upplevs ofta som pressande för individen. För att känna gemenskap och stöd i arbetsgruppen är målsättningen att all personal skall träffas i arbetsmöten en gång i veckan. Detta har varit svårt att genomföra på grund av flera långvariga sjukdomsfall bland personalen. Gymnasiebibliotekarien tjänstgör på huvudbiblioteket ett pass i veckan och även övriga vikarierar ibland på Åsedabiblioteket. I en tid av snabba samhällsförändringar med ny teknik och livslångt lärande blir kompetensutveckling av all personal särskilt viktig. Att delta i konferenser och längre och kortare kurser, att göra studiebesök och hålla kontakt med grannkommuner och länsbibliotek är en förutsättning för att personalen skall känna arbetsglädje och för att verksamheten kunna utvecklas. Till en glesbygdskommun som Uppvidinge kan rekrytering av utbildad personal vara besvärlig. Det blir därför viktigt att kunna erbjuda goda arbetsförhållanden. Avslutning I min genomgång av biblioteksverksamheten i Uppvidinge kommun kan jag konstatera väl fungerande bibliotek med bra bokbestånd och lättillgängliga 11

12 lokaler. (se bilaga Uppvidinge på plussidan) Samarbetet med skolan behöver formaliseras för att få ut mer av den gemensamma resursen folk- och skolbibliotek. Öppettider och aktiviteter skall ses över utifrån varje orts förutsättningar, liksom personalens arbetsförhållanden. Det finns, enligt min mening, stor utvecklingspotential för biblioteken och förslag till områden att förbättra och utveckla bifogas nulägesbeskrivningen. Kerstin Andersson OMRÅDEN ATT UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA ENLIGT LÄNSBIBLIOTEKETS UTREDNING OCH SWOTANALYS. Arbetsmiljön för personalen Samarbetet skola bibliotek Samarbetet med migrationsverket Profilering av huvudbiblioteket Filialernas karaktär och tillgänglighet Social, uppsökande verksamhet Nya medier och ny teknik Marknadsföring Gymnasiebiblioteket Arbetsmiljön för personalen Den fysiska arbetsmiljön Bibliotekslokalerna är över lag välskötta. Ergonomiskt utformade utlåningsdiskar har installerats på flera ställen. Belysningen behöver ses över i Åseda och Lenhovda. På huvudbiblioteket i Åseda saknas tillräckliga arbetsutrymmen för personalen och personalrum saknas helt. Den psykosociala arbetsmiljön Kommunens karaktär med många små tätorter och sex bibliotek med sju personer anställda gör att personalen upplever sin arbetssituation som splittrad. Det innebär också en hög grad av ensamarbete som upplevs stressande, särskilt på kvällstid. De generösa öppettiderna gör det svårt att hinna med planering och administration och att utveckla t.ex. den uppsökande verksamheten bland äldre och små barn och kontakten med föreningslivet. 12

13 Det finns mycket stort behov av regelbundna arbetsmöten för hela personalgruppen. Integrerade/kombinerade bibliotek leder till kluvenhet för personalen. Det är inte alldeles enkelt att ha både folkbiblioteks- och skolbiblioteksuppdrag. Ny teknik, nya medier och nya användargrupper ställer stora krav på bibliotekspersonalen. Kontinuerlig kompetensutveckling är en nödvändighet i dagens föränderliga samhälle. Förslag till åtgärder Dialog med skolan i Åseda om möjligheter att utvidga arbets- och personalrum. Översyn av öppettiderna på biblioteken, såväl för allmänheten som för skolan. Ge möjlighet för två personer att vara i tjänst under öppethållande på kvällstid. 1. Kultur- och fritidsutskottet föreslås äska utbyggnad av huvudbiblioteket med 150 m 2 under VPL-perioden. 2. Höj och sänkbara lånediskar införskaffas till Åseda och Älghults bibliotek under VPL-perioden. Belysning byts ut i Lenhovda och Åseda. 3. De bibliotek som upplevs som mest pressande ur arbetsmiljösynpunkt dubbelbemannas under öppettiderna. 4. Tid finns avsatt för varje bibliotek för sagostunder, visningar och program för grupper från föreningsliv, äldreomsorgens personalgrupper, SFI-undervisningsgrupper, föräldragrupper m.fl. Planera in arbetsmöten för all personal varje vecka. Personalmöten som leds av avdelningschefen en gång per månad. Ingen bör arbeta enbart på en filial utan ha möjlighet att regelbundet eller tillfälligt tjänstgöra på huvudbiblioteket. Bemanningsplan för ersättning vid sjukdom och annan ledighet. För att minska sårbarheten bör fler än en känna till rutinerna på varje ställe. Varje fredag förmiddag finns avsatt tid för planering, kompetensutveckling och personalmöten. All personal tjänstgör på huvudbiblioteket dag per vecka. Fortsatt införande av gemensamma rutiner. Kravet på minskad sårbarhet kan ej tillmötesgås då samtliga bibliotek skall bibehållas och till vissa delar vara dubbelbemannade. Tydlig uppdelning av arbetsuppgifter mellan avdelningschef, kultursekreterare och ansvarig bibliotekarie vid huvudbiblioteket. Tydlig arbetsledning. Åtgärdas under första halvåret Utveckla det övergripande ansvarsområde som flera personer har utöver de dagliga rutinerna. 13

14 I bemanningsplanen finns avsatt tid för funktionsansvar för mediaplanering, service till funktionshindrade, planering av barnverksamhet, utveckling av funktioner på webbplatsen, marknadsföring, logistik och kulturverksamhet. Individuell kompetensutvecklingsplan för varje anställd person. Fortsätta det påbörjade rehabiliteringsarbetet för långtidssjukskrivna. Kontinuerlig kompetensutveckling i individuella utvecklingsplaner tas fram i samband med medarbetar- och planeringssamtal. Aktivt arbeta med rehabplaner tillsammans med kommunens friskvårdskonsulent och försäkringskassan. Samarbete med länsbibliotek Sydost för projektplanering och projektbidrag. Tillsammans med övriga kommuner påverka länsbibliotekets utbud av konsulttjänster. Ansöka om stats- och EU-bidrag till kommunövergripande projekt. Samarbetet skola - bibliotek De kombinerade/integrerade biblioteken inrättades på 1980-talet, när nya skolor byggdes, utom Alstermo som integrerades Det är en stor förmån att bibliotek med utbildad personal, bra lokaler och aktuella bokbestånd finns på varje skola. Samtidigt som det är positivt med kombinerade bibliotek, finns det också svårigheter att vara både skolbibliotek och folkbibliotek eftersom biblioteken har olika uppdrag och olika målgrupper. Folkbiblioteket riktar sig till hela befolkningen, medan skolbiblioteket har elever och pedagoger som målgrupp. Skolbiblioteket har sitt pedagogiska uppdrag med biblioteket som ett instrument i lärandeprocessen och det krävs nära samarbete mellan pedagoger och bibliotekarier för att forma skolbiblioteket så att det fungerar optimalt för skolans olika stadier. Kommunen saknar övergripande vision och plan för skolbiblioteken och de finns inte heller med i de lokala arbetsplanerna. Samarbetet skola - bibliotek varierar mellan de olika skolorna, men något strukturerat samarbete verkar inte förekomma. Har skolan abdikerat från sitt ansvar för skolbiblioteken för att annan huvudman sköter det praktiska arbetet? Förslag till åtgärder En övergripande strategi (skolbiblioteksplan) bör utarbetas med gemensam, likvärdig policy för alla skolor. Skolbiblioteket skall in i den lokala arbetsplanen. Bibliotekspersonalen bör ges möjlighet att delta i skolans planerings- och studiedagar. 14

15 Avtal eller skriftlig överenskommelse bör finnas med varje skola som fastslår bemannad tid och förtroendetid utifrån skolans stadier och elevantal och vilka uppgifter som vilar på bibliotekarier resp. pedagoger. Biblioteksråd eller biblioteksgrupp skall finnas på varje skola. Självbetjäningsmodul eller scanner för utlån och återlämningsfack skall finnas när biblioteket är obemannat. Utveckla kontakterna med barnomsorgen och förskolan. Särskild utvecklingsplan för gymnasiebiblioteket. Kompetensutveckling i samarbete med länsbibliotek Sydost i skolbiblioteksfrågor. 1. Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen arbeta fram pedagogiska mål för skolbiblioteksverksamheten. 2. Varje bibliotek erbjuder kvalitetstid till barnomsorg och skola där man i lokala uppgörelser på varje enhet tillsammans beslutar vad resursen skall användas till. 3. Tillsammans med respektive skola/barnomsorgsenhet bilda biblioteksråd för praktisk samordning av verksamheten. Se handlingsplanen för skolbiblioteksverksamhet. 4. Varje kombinerat bibliotek utrustas med ett enkelt, användarvänligt självbetjäningssystem för respektive skola och barnomsorgsenhet. Ökad tillgänglighet i form av förtroendetid. 5. Utvecklingsplan för gymnasiebiblioteket. Handlingsplan Hur Tidplan Vad Tidplan Information BUF:s ledningsgrupp Avdelningschefen Jan 2005 Biblioteksråd Förtroendetid Kvalitetstid Februari 2005 Dialog BUF:s Områdeskontor Avdelningschefen Bibl.personal Dialog med resp. områdesledning Jan/feb Biblioteksråd Förtroendetid Kvalitetstid Jan-feb Självservice Biblioteksråd dialog om kvalitetstiden Mars/april April/ maj Kvalitetestiden: källkritik, databaser, informationssökning, läsfrämjande verksamhet (bokprat, temalådor, bibliotekskunskap, sagostunder för förskolan mm.) Samarbetet med migrationsverket Kommunen tar emot asylsökande som placeras i tomma lägenheter i tätorterna i väntan på beslut om uppehållstillstånd. Dessa är flitiga besökare 15

16 på biblioteken och använder i första hand Internetdatorerna, men även bokdepositioner från Internationella biblioteket i Stockholm. Arbetet med dessa grupper är tids- och kostnadskrävande. Ingen ersättning utgår från migrationsverket. Förslag till åtgärder Kontaktperson från migrationsverket för att diskutera service och träffpunkter till de asylsökande. Frågan om ersättning skall tas upp. Planera projekt med biblioteken som mötesplats i samverkan med Länsbibliotek Sydost. EU-bidrag eller annat externt bidrag är en förutsättning. Föreslå Migrationsverkets avdelning i Uppvidinge olika samverkansprojekt. Utveckla samarbetet med kommunens integrationssamordnare för de som beviljats uppehållstillstånd. Gemensamt planeringsmöte med integrationssamordnaren för planering av biblioteksservice till invandrare. Profilering av huvudbiblioteket Biblioteket i Åseda fungerar idag som administrativt centrum för biblioteksverksamheten och har också det största bokbeståndet och mest personal. I Åseda finns avdelningschefen och kultursekreteraren som har de nära kontakterna med politikerna och kommunledningen. För att utveckla hela bibliotekssystemet krävs till att börja med ett väl utvecklat huvudbibliotek som vågar pröva nya arbetsformer och gå i spetsen för nya idéer. Förslag till åtgärder Vision: Ge huvudbiblioteket en egen identitet genom att flytta ut från skolan till fristående lokaler! Anknyt till avdelningens verksamhetsidé, som koordinerar kunskap för förnyelse och framåtanda för att främja en positiv utveckling i kommunen, genom att satsa på studerande på högre nivåer från högskola och distansstudenter, och vara generös med inköp och fjärrlån av kurslitteratur, dataarbetsplatser och god tillgång till databaser. 1. Bibehålla visionen - drömmen om nytt bibliotek gärna i anslutning till Hälsans Hus. 2. Genomföra utbyggnad om 150 m 2 under perioden. 3. Biblioteken skall ingå i ONU-avdelningens omvärldsarbete. Vision: Läs på universitet och högskola men bo kvar i kommunen med hjälp av bibliotek och Lärcentrum! 16

17 Se över och öka öppettiderna, gärna öppet för allmänheten under förmiddagstid. Tidningsläsning från morgonen. Avsätt medel för inköp av nya medier som film på DVD och video, musik på Cd-skivor, CD-ROM-skivor och e-böcker. Diskutera avgifter för allmänheten på försenade böcker, fjärrlån och reservationer. Erbjuda studerande god service i form av strukturerad mediaförsörjning i form av fjärrlån, databaser och handledning i informationssökning. Utöka servicen Boka en bibliotekarie och utveckla samverkan med Lärcentrum. Filmutlåning finansieras med avgifter. Försöksverksamhet med filmuthyrning på huvudbiblioteket. Satsa på biblioteket som träffpunkt och mötesplats, ommöblering? Utvidgning av lokaler? Föreslagen utbyggnad med 150 m 2. Skaffa fler samarbetspartners för programverksamhet, utställningar mm. Ökat utbyte med kommunens kulturföreningar och studieförbund. Filialernas karaktär och tillgänglighet De fyra filialerna i Lenhovda, Norrhult, Alstermo och Älghult är alla kombinerade folk- och skolbibliotek. Orternas invånarantal varierar från ca 1800 till ca 500 och skolornas elevantal varierar också stort. Antalet utlånade böcker och andra medier är som mest ca (Norrhult) och lägst ca (Alstermo). Alla har öppet 16 timmar per vecka för allmänheten och förmiddagstid för skolorna. Som tidigare nämnts är lokaler och bokbestånd tillfredsställande överallt. Samarbetet med skola och förskola har olika karaktär och kan förbättras på flera håll (se samarbetet med skolan) Förslag till åtgärder Gör omvärldsanalys för varje kommundel och dimensionera öppettiderna efter befolkningsunderlag, elevantal och utlåningssiffrorna. Överenskommelse med respektive skola om bemannad tid och förtroendetid och vilka tjänster folkbiblioteket kan erbjuda skolan. Satsa lite extra på den nya filialen i Mötesplats Alstermo. Samarbete med mini-lärcentrum, som lokaliseras till biblioteken i Alstermo och Lenhovda. Pröva nya medier t.ex. film och musik på några ställen. 1. Mediaförsörjningsplan upprättas för varje bibliotek. 2. Dimensionering av öppettider mm i förhållande till ortens storlek, elevantal, barn inom barnomsorgen. 3. Överenskommelse med varje skola och barnomsorgsenhet för planering av verksamheten. 4. Särskilda informationsinsatser och marknadsföringsinsatser för Alstermo bibliotek. 17

18 Social, uppsökande verksamhet Bokdepositioner finns på några av de särskilda boenden som finns i kommunen, men för övrigt är den uppsökande verksamheten svagt utvecklad. Förslag till åtgärder Skapa kontakter med pensionärsföreningar och ideella föreningar och organisationer som kan fungera som förmedlare av bibliotekets tjänster. Personal inom omsorgen och hemtjänsten skall erbjudas information om bibliotekets utbud av medier speciellt anpassade till äldre och funktionshindrade. Särskild uppmärksamhet bör ägnas yngre personer med funktionshinder. Erbjuda servicehus och sjukhem depositioner av böcker och talböcker. Handlingsplan för den sociala/uppsökande verksamheten: Hur Vad Tidsplan Kontakt handikapprådet Information fortlöpande Början feb Handikappföreningarna Möten / träffar/ program Mars 2005 Verksamhetschefer och Information/ träffar Maj 2005 personal inom omsorgen Äldreomsorgen Information / träffar Augusti 2005 Pensionärsföreningarna Information / träffar /program September 2005 Kommunanställda Upplysningen Feb 2005 Förtroendevalda Intranät Allmänheten Utskick info till 2005 hushållen/uppvidinge tidning Webbplatsen Studieförbunden Samverkan verksamhet och 2005 program Frivilligorganisationer Samverkan 2005 väntjänst m.fl. Svenska kyrkan Information/träffar/samverkan 2005 Frikyrkorna Läsombud Fortlöpande samverkan Särskild satsning på Daisy-talböcker för funktionshindrade. Förmedling av läshjälpmedel. Seniorsurf dagar. Nya medier och ny teknik De senaste årens snabba utveckling av elektroniska tjänster ställer stora krav på folkbiblioteken och dess personal i förändring av arbetsformer och ökad 18

19 kompetensutveckling. Ett ökat antal högskolestuderande och allt fler personer som söker sig till biblioteken för sitt lärande och för att hämta information kräver både väl utvecklad teknik och anpassade digitala tjänster, liksom en utveckling av bibliotekspersonalens pedagogiska kunskaper. Förslag till åtgärder Utnyttja SIM-portalen för snabb sökning av litteratur, fjärrlån och depositioner. Utveckla de digitala tjänsterna genom lämpliga databaser och sökmotorer som personalen får utbildning i. Ge möjlighet till extern inloggning hemifrån till bibliotekets tjänster. E-böcker och vissa abonnemangsdatabaser ger sådana möjligheter. Fortsätta uppbyggnaden av digitala talböcker och andra medier för funktionshindrade. Pröva nya medier som CD-ROM, DVD, musikfiler mm. Kontakter gärna flera kommuner i samverkan - med universitetet i Växjö, högskolan i Kalmar m.fl. Försök med självbetjäningsmoduler eller scanners för utlån på några ställen. Placera ut en medborgarterminal på huvudbiblioteket där kan allmänheten gå in och söka information från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, högskolorna mm. Fortsatt utveckling av bibliotekens service på kommunens webbplats. Erbjuda e-böcker vid efterfrågan. Utnyttja bibliotekens samordning för inköp av tjänster och abonnemang av databaser. Delta i länsbibliotekets samordningsmöten med högskole- och universitetsbiblioteken. Särskild satsning på Daisy-talböcker för funktionshindrade. Förmedling av läshjälpmedel. Marknadsföring Syns du inte så finns du inte är ett ofta använt budskap i reklambranschen. Även biblioteken måste tala om sin existens och vad som kan erbjudas. Hög tillgänglighet och god service är självklar marknadsföring. Förslag till åtgärder Riktad information till politiker, förvaltningar och kommuninvånare om bibliotekets fysiska och virtuella tjänster. Bjud in föreningar och andra grupper till studiebesök och bokprat, arbeta uppsökande. Kontakta lokalpress och lokalradio när något nytt händer (e-böcker, videouthyrning t.ex.) Utveckla hemsidorna ytterligare, gärna interaktivt. Se till att biblioteken alltid finns med i broschyrer, kartor, kataloger och övriga utskick från kommunen. Ordna visningar hur man hittar på Internet inom olika intresseområden t.ex. resor, husdjur, patientinformation. Delta i nationella arrangemang, gärna i 19

20 samverkan med lokala föreningar, som Kura skymning, Världsbokdagen och Senior Surf och gör reklam för dem. Marknadsföringsplan: Vi använder oss av följande kanaler för att föra ut information om biblioteksverksamheten - Uppvidinge tidning - Upplysningen - Webbplatsen - Intranät Kommuninvånare och politiker ska informeras om förändringsarbete och nyheter på biblioteken via Uppvidinge tidning/upplysningen: - nya öppettider - avgifter - tjänster - social verksamhet - skolbiblioteksarbete (Förtroendetid, kvalitetstid) - barnomsorgen (Förtroendetid, kvalitetstid) I mån av tid och när det finns efterfrågan deltar vi i nationella arrangemang, t.ex. Seniorsurf, Kura skymning, Världsbokdagen Under året 2005 ska vi genomföra en speciell marknadsföringssatsning på Alstermo bibliotek med ett utskick till alla invånare i Alstermo. Vi kontaktar lokalpressen när något nytt händer. Idéer: Folder om hemsidan som informerar om de virtuella tjänsterna och presenterar webbplatsen för allmänheten. Boktips inför julen/inför sommarlovet från bibliotekspersonalen med artikel i Uppvidinge tidning. Gymnasiebiblioteket Biblioteket i den nyinrättade gymnasieskolan, som även betjänar Komvux, har en viktig uppgift i att utveckla elevernas informationskompetens och deras förmåga att praktiskt kunna använda och bedöma olika informationskällor. För detta krävs fackutbildad bibliotekarie som kan introducera databaser och handleda informationssökningar. Biblioteket har också en kulturuppgift genom att tillhandahålla skön- och facklitteratur för lässtimulering och språkutveckling. Förslag till åtgärder 20

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010

Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Biblioteksplan för Säffle kommun 2010 Antagen av kommunfullmäktige, x 2010-xx 1 Innehållsförteckning Biblioteksplan för Säffle kommun 3 Inledning 3 Styrdokument 3 Bibliotekets övergripande roll i samhället

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009

Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 2010-04-13 Biblioteken 2009 Bibliotekets verksamhetsberättelse 2009 Har du ett bibliotek saknar du ingenting Marcus Tullius Cicero Uppvidinge biblioteks verksamhetsberättelse 2009 Ekonomi: Bibliotekets

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017

Biblioteksplan. Robertsfors kommun 2015 2017 Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors.

öten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord Biblioteksplan Kramfors kommun 2008-2011 www.biblioteken.kramfors. lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord lust kunskap möten ord lust kunskap möten ord lust k öten ord lust kunskap möten kunskap möten ord lust kuns ord

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sörmland. Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Antagen av bibliotekscheferna i länet vid chefsmötet den 2008-03-06 i Nyköping 2 Regional talboksplan 2008 Länsbibliotek Sörmland Varför talboksplan?..

Läs mer

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar:

3. Ange ditt telefonnummer, så att vi kan kontakta dig om vi undrar över något svar: Hej! Tack för att du lämnar 2013 års uppgifter om kommunens folkbibliotek. Frågorna är desamma som vid föregående mätning. Notera hur lång tid det tar att sammanställa uppgifterna och fylla i enkäten,

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011

BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 BIBLIOTEKSPLAN för Sollefteå kommun 2008-2011 Innehåll Inledning 3 Bakgrund Organisation 4 Nuläge Utveckling av organisationen Bibliotekslagen 5 Så här ska vi arbeta Utmaningar 6 Verksamhet 2008-2011 Utvecklingsområden

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun

Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Biblioteksplan för Lilla Edets kommun Innehållsförteckning Biblioteksplan för Lilla Edets kommun... 1 Innehållsförteckning... 2 Syfte... 3 Inledning... 3 Vision... 3 Övergripande mål... 4 Biblioteket som

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN

BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KT 30 a 1 (7) BIBLIOTEKSPLAN 2008 2015 FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställd av kommunfullmäktige 2008-03-31, 34 (vision och mål) Inledning och uppdrag Enligt Bibliotekslagen (SFS 1996:1597

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun

Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun 1 Verksamhetsplan 2013 biblioteken i Mjölby kommun Bibliotekslagen: Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA

VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN. Biblioteksplan. Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA VERSION DIARIENUMMER 2012-02-03 2012-2015 KULTURFÖRVALTNINGEN Biblioteksplan Kvalitetsgarantier och åtaganden BIBLIOTEK VALLENTUNA Innehåll 1. Kvalitetsgarantier för biblioteks- verksamheterna i Vallentuna...

Läs mer

Handlingsplan för fokusbiblioteket

Handlingsplan för fokusbiblioteket Handlingsplan för fokusbiblioteket Vist skola 2011/2012 Innehållsförteckning Presentation av fokusbiblioteket... 3 Handlingsplanens syfte... 3 Fokusbibliotekets mål... 3 Styrdokument... 3 Lgr 11... 3 Skollagen...

Läs mer

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN

Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN Förslag till BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÄLLEFORS KOMMUN 2 Förord En biblioteksplan är tänkt att vara ett redskap för politiker och tjänstemän att på ett strukturerat sätt ta tillvara befintliga biblioteksresurser,

Läs mer

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008

Folkbiblioteken i Lund. Årsberättelse 2008 Folkbiblioteken i Lund Årsberättelse 2008 Viktiga händelser 2008 Ny organisation Från 1 januari trädde en ny organisation i kraft. Biblioteksplan En plan för biblioteksverksamheten i Lunds kommun fastställdes

Läs mer

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8

Policy. Biblioteksplan. Sida 1/8 Sida 1/8 Biblioteksplan 1 Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade 2008-12-16 261 att ge Kultur & Turism i uppgift att i samarbete med berörda parter utarbeta en Biblioteksplan för Kungsbacka kommun. (Dnr KT08-00223/88).

Läs mer

Biblioteksstrategi Täby

Biblioteksstrategi Täby Skarpäng Mål TemakvällarGribbylund Huvudbiblioteket Service Biblioteksstrategi BokpratNäsbypark Täby Mötesplatser Hägernäs Kulturupplevelser Läslust Meröppet Tillgänglighet Täby kyrkby En plats för alla

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium

Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium 1 Skolbiblioteksplan för Svedala kommun, 2009-2011 -från förskoleklass till gymnasium 1. Syfte Syftet med följande handlingsplan är att formulera vision och övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2001 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 21 BIBLIOTEKET VID HÖGSKOLAN I TROLLHÄTTAN/UDDEVALLA Huvudmålet år 21 var samma som år 2. Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21

BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 BURLÖVS KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN Antagen av kommunfullmäktige 2013-01-21 Biblioteksplan 2013-2014 Burlövs kommun Innehåll Inledning Verksamhetsbeskrivning Burlövs kommuns styrdokument Utvecklingsområden Nationella

Läs mer

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten

Biblioteksverksamhet. Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Biblioteksverksamhet Vid kriminalvårdens anstalter och häkten Riktlinjer 2007 1 Förord En bra biblioteksverksamhet på anstalter och häkten samverkar med offentliga bibliotek och leds av en engagerad bibliotekarie

Läs mer

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017

Biblioteksplan för Oxelösunds kommun 2015-2017 för 2015-2017 2014-08-12 1(8) Biblioteksplan Kultur- och fritidsförvaltningen Biblioteket Kerstin Nordén, Telefon 0155-383 50 kerstin.norden@oxelosund.se Biblioteksplan för 2015-2017 1. Bibliotekets verksamhet

Läs mer

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009

Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Bildningsnämnden Kvalitetsredovisning för Biblioteket 2009 Hammarö 20010 01 10 Solveig Hagström SÅ HAR VI ARBETAT MED KVALITETSRAPPORTEN Kvalitetsrapporten har tagits fram gemensamt av kulturchefen och

Läs mer

Ny teknik och webb inför framtiden

Ny teknik och webb inför framtiden Länsbibliotek Jönköping Ny teknik och webb inför framtiden Undersökning av Jönköpings läns biblioteks interna och externa hantering och målbild av webb, ny teknik och digital delaktighet Mia Olausson 2014-04-01

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund

BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018. 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte. Bakgrund VAXHOLMS STAD BIBLIOTEKSPLAN för Vaxholms stad 2014-2018 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte 2. Biblioteksverksamheten i Vaxholm i dag 3. Biblioteksbehov i framtiden 1. Biblioteksplan bakgrund och syfte

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012

Biblioteksplan 2009-2012 Biblioteksplan 2009-2012 1 Bakgrund och Syfte...utgår från invånarnas behov av biblioteksservice...ta tillvara de resurser som finns, skapa beredskap för framtidens krav och stimulera till utveckling 2

Läs mer

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN

GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Författningssamling Ändrad 2007-08-21 Sida 1 (1) Senast reviderad: 2007-11-28 Senast reviderad av: Fredrik Bordahl Styrande dokument GÄLLANDE BESLUT: VÄXJÖ KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN 2007-2010 Antaget av fullmäktige

Läs mer

Biblioteksplan för Högsby kommun

Biblioteksplan för Högsby kommun Rev 2007-12-04 Rev 2008-03-06 Rev 2008-09-01 Antagen KF 2009-03-26, 51 Rev KS 2012-03-13 Rev och antagen KF 2012-04-02, 46 Biblioteksplan för Högsby kommun 2011-2015 Inledning Folkbiblioteken står i dag

Läs mer

Biblioteksplan 2010-2014

Biblioteksplan 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING (7.22) 2009-09-15 BUN/2009:120 600 Biblioteksplan 2010-2014 Dokumenttyp: Planer Förvaltning: KSF, FO samhällsutveckling Ämnesområde: Bibliotek Dnr: BUN/2009:120 600 Ägare/ansvarig:

Läs mer

Biblioteksplan för Strängnäs kommun

Biblioteksplan för Strängnäs kommun Biblioteksplan för Strängnäs kommun Antagen i Kommunfullmäktige 2008-01-28, 9. Beslutad i Kulturnämnden 2007-12-12, 162. Diarienummer KN/2007:34-012 Biblioteks- och museienheten 2007-11-19 Biblioteksplan

Läs mer

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012

Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 26 september 2012 26 september 2012 Medieförsörjningsplan för Sörmland 2012 Inledning Syfte Det är en demokratisk rättighet att den enskilde individen, var man än bor i landet och vilket format man än behöver, ska ha tillgång

Läs mer

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012

Gender budgeting biblioteken i Askersund 2012 Gender budgeting biblioteken i Askersund 212 Sammanfattning: Fler kvinnor än män besöker biblioteken i Askersund. Fler kvinnor än män lånar från biblioteken. Men kvinnorna lånar i högre utsträckning till

Läs mer

Biblioteksplan för Töreboda kommun 1(9)

Biblioteksplan för Töreboda kommun 1(9) Biblioteksplan för Töreboda kommun 1(9) 1.Utgångspunkt Bibliotekslagen föreskriver att kommuner och landsting ska anta planer för biblioteksverksamheten (lag 2004:1261). En biblioteksplan måste hela tiden

Läs mer

Stadsbibliotekets enkätundersökning

Stadsbibliotekets enkätundersökning Stadsbibliotekets enkätundersökning Enkäterna delades ut torsdag 2 april 26 till och med onsdag 26 april 26 med jämn spridning avseende tidpunkt för besök, kön och ålder. Dock kan man i svaren notera att

Läs mer

Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012

Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012 Växjö kommuns Biblioteksplan 2007 2010, reviderad 2012 Växjö kommuns biblioteksplan 2007-2010 Antagen av kommunfullmäktige 2007-08-21 167 Växjö kommuns biblioteksplan är upprättad enligt Bibliotekslagen

Läs mer

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3

Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Birgitta Winlöf 2005-12-21 023-837 38 Vuxnas lärande och folkbibliotek rapport år 3 Projektets övergripande syften har varit: Förbättra bibliotekens möjligheter att bidra till den regionala viljan att

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-12-18. Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KULTUR OCH FRITIDSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-12-18 4(101 KFU 72 Revidering av lokal biblioteksplan, redovisning Dnr 2014/773 ; INLEDNING Syftet med en biblioteksplan

Läs mer

Välkommen till biblioteket

Välkommen till biblioteket Välkommen till biblioteket Utbud på Simrishamns bibliotek Kultur- och fritidsförvaltningen informerar Biblioteken i Simrishamn Folkbiblioteken i Simrishamns kommun finns på följande orter: Borrby, Gärsnäs,

Läs mer

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015

Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Biblioteksplan för Piteå kommun 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bibliotektplan för Piteå kommun 2012-2015 Plan/Program 2012-05-14, 74 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016

Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 MALÅ KOMMUN BIBLIOTEKSPLAN 1 (13) Biblioteksplan för Malå bibliotek 2015-2016 Inledning I Malå kommun finns ett integrerat folk- och skolbibliotek. Biblioteksverksamheten styrs av bibliotekslagen (SFS

Läs mer

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12.

Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. Biblioteksplan Skellefteå kommun 2012-2015 Biblioteksplanen förlängs till att gälla 2012-2015, beslutat av Skellefteås kulturnämnd 20140415 Antagen i kommunfullmäktige 2012-06-12. (2012-2014) Foto: Terje

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Biblioteksplan 2012-2015 Plan/Program 2012-??-?? Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade. Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd

Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade. Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd Bibliotek för alla! Bibliotekets särskilda tjänster till äldre och funktionshindrade Alvesta Bibliotek 2004-05-24 Kristina Kallenskog Margareta Nyd 1 %LEOLRWHNHWVVlUVNLOGDWMlQVWHU Bibliotekschef Lars-Göran

Läs mer

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30

Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 Enkät bibliotek 2013 2013-10-30 1. Är du kvinna eller man? Är du kvinna eller man? A. Kvinna 103 83,7 B. Man 20 16,3 Total 123 100 100% (123/123) 2. Hur gammal är du? Hur gammal är du? A. 0-18 1 0,8 B.

Läs mer

Östra skolområdets skolbiblioteksplan

Östra skolområdets skolbiblioteksplan Östra skolområdets skolbiblioteksplan Handlingsplan för hur målen i skolbiblioteksplanen ska uppnås. Planen utvärderas av skolbiblioteksrådet i slutet av varje läsår. Skolbiblioteksrådets deltagare hör

Läs mer

Biblioteksplan. för. skol- och folkbiblioteken. i Ljusnarsbergs kommun 2008-2010

Biblioteksplan. för. skol- och folkbiblioteken. i Ljusnarsbergs kommun 2008-2010 Biblioteksplan för skol- och folkbiblioteken i Ljusnarsbergs kommun 2008-2010 Antagen av kommunfullmäktige den 2008-10-09 1 INNEHÅLL sid 1. Vad är en biblioteksplan? Bakgrund 3 Uppdrag 3 Styrinstrument

Läs mer

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team

Ansvarsbeskrivningar Bibliotek och IT 2010-08-01 Funktioner, funktionsansvariga, team Tex i kursiv: Förslag Generellt ansvar för funktionerna planering, genomförande och uppföljning av aktiviteter i funktionen löpande arbetet bedrivs effektivt med hög kvalitet rutiner och logistik kvalitetsarbete

Läs mer

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN

OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN OSKARSHAMNS BIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN På biblioteket kan man alltid hitta en lugn vrå om man vill vara ifred och oftast någon att prata med om man är på det humöret Anonym låntagare Februari 2008 1 BIBLIOTEKSPLAN

Läs mer

Biblioteksplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05

Biblioteksplan. Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05 Biblioteksplan Antagen av kommunfullmäktige 2005-11-24 Diarienummer 58/05 Innehåll - Bakgrund - Syfte - Arbetsgrupp - Styrdokument - Nulägesbeskrivning - Omvärldsanalys - Strategier Laholms kommuns biblioteksverksamhet

Läs mer

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek.

www.kulturradet.se under Statistik, Bibliotek, Forskningsbibliotek. Välkommen till 2009 års forskningsbiblioteksstatistik! Tack för att du loggat in i frågeformuläret om 2009 års forskningsbiblioteksstatistik!!! sbiblioteksstatistik!!! Titta hur mycket klockan är, du behöver

Läs mer

Biblioteksplan för Rättviks kommun

Biblioteksplan för Rättviks kommun Biblioteksplan för Rättviks kommun Biblioteksplan för Rättviks kommun 2007-2012 Rättviks kulturförvaltning Form: Foto om inget annat anges: Tryckeri: Lotta Lindbeck Bleckogårdens grafikverkstad Lennart

Läs mer

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13

Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Bilaga 2 35/11 PROJEKTPLAN VER 1.0 1 (4) 2010-09-13 Projektplan för samverkan mellan Länsbibliotek Sörmland, Länsbibliotek Västmanland, Länsbiblioteket i Örebro län och Regionbibliotek Stockholm Bakgrund

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad

Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad Finskt förvaltningsområde i Göteborgs Stad - att säkerställa nationella minoriteters rättigheter är en del av Göteborgs Stads arbete med mänskliga rättigheter Emma Makkonen Tre förvaltningsområden rött

Läs mer

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län

Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Policydokument för mediesamarbete Biblioteken i Norrbottens län Innehåll: 1. Bibliotekssamarbetet i Norrbotten 2. Nationella och regionala styrdokument 3. Mediesamarbete i Norrbotten 4. Riktlinjer för

Läs mer

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Region Skåne 2013. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i Region Skåne regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen

Läs mer

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek

Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Kulturförvaltningen Enhet/Handläggare Christina Westerlund Datum Beteckning 2006-11-29 05/0098 Biblioteksplan för Skövde Stadsbibliotek Innehåll Bakgrund Styrdokument Syfte Nulägesbeskrivning er Omvärld

Läs mer

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället

Folkbiblioteken i. Örebro län 2012. regionala förutsättningar för kunskapssamhället Folkbiblioteken i län regionala förutsättningar för kunskapssamhället Förord Svensk Biblioteksförening har sina medlemmars uppdrag att synliggöra bibliotekens verksamhet och därigenom öka förståelsen för

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2015

Biblioteksplan 2013-2015 STYRDOKUMENT Sida 1(4) Biblioteksplan 2013-2015 Område Program Plan Riktlinje Biblioteksplan Fastställd Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad BKU-nämnd, Till och med 2015 2012-10-31 79 Tjänsteföreskrift Diarienummer

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010

CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 1 CENTRAL MEDIEFÖRSÖRJNINGSPLAN FÖR MÅNGSPRÅKIG LITTERATUR 2010 FÖRORD Medieförsörjningsplanen syftar till att få till stånd tydliga riktlinjer för ansvarsfördelningen mellan Internationella bibliotekets

Läs mer

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla.

Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. MEDIEPLAN FÖR LESSEBOS BIBLIOTEK 2013 Biblioteket som ett kreativt nav för upplevelser, kunskap och information i lokalsamhället och som en demokratisk arena för alla. Innehåll Mål...3 Bakgrund kommun...3

Läs mer

Biblioteksplan för Söderhamns kommun 2006 2008.

Biblioteksplan för Söderhamns kommun 2006 2008. Förslag till: Biblioteksplan för Söderhamns kommun 2006 2008. Bakgrund och syfte. En biblioteksplan är ett redskap för att strukturerat och i samverkan ta tillvara de biblioteksresurser som finns, skapa

Läs mer

Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010!

Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010! Välkommen till folkbiblioteksstatistiken 2011 avseende år 2010! Tack för att du lämnar uppgifter om ert bibliotek! Frågorna är i stort sett samma som föregående år. Enkäten ser dock annorlunda ut därför

Läs mer

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek

Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn. Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Bibliotekets verksamhet med tillgängliga medier för barn Anna Fahlbeck, bibliotekarie, Linköpings stadsbibliotek Agenda Introduktion Vem är jag? Hur jobbar jag: Samverka och nätverka Informationskampanjer

Läs mer

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1)

Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Marknadsundersökning Eksjö Stadsbibliotek 2013 (ver1) Antal respondenter: 2458 : 378 Svarsfrekvens: 15,38 % Hur ofta besöker du biblioteket? Hur ofta besöker du biblioteket? Minst en gång i veckan 53 (14,1%)

Läs mer

Kom igång med biblioteksplanearbetet - en lathund

Kom igång med biblioteksplanearbetet - en lathund Kom igång med biblioteksplanearbetet - en lathund Framställd av Regionbiblioteket, Kalmar län Oktober 2004 Vimmerby bibliotek www.kalmar.regionforbund.se Första sida Uppdrag från KF Begär uppdrag Uppdrag

Läs mer

Bibliotek & Läranderesurser vad är det egentligen?

Bibliotek & Läranderesurser vad är det egentligen? Eva Huntington Bibliotek & Läranderesurser vad är det egentligen? Paper presenterat vid konferensen 11-12 oktober 2006 i Borås Inledning Under de 17 år som jag arbetat som bibliotekarie har biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Beslutad av kommunfullmäktige den 25 november 2013, 225. Adress Box 610, 391 26 Kalmar Besök Tullslätten 4 Tel 0480-45 00 00 vx 1 Bibliotek och utveckling Biblioteksplan för Kalmar

Läs mer