PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I UPPVIDINGE KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I UPPVIDINGE KOMMUN"

Transkript

1 PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I UPPVIDINGE KOMMUN Ann-Charlotte Thour Carina Ahlström Eva Johansson Eva Åkesson Kristina Frank-Martin Sabine Helmerding Ulla Langeström Annika Persson

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning. Sid 3. Slutsatser och förslag Sid 3 Nulägesbeskrivningar Sid 7 Områden att utveckla och förbättra Sid 12 - arbetsmiljön för personalen - samarbetet barnomsorg/skola-bibliotek - profilering av huvudbiblioteket - filialernas karaktär och tillgänglighet - social, uppsökande verksamhet - nya medier och ny teknik - marknadsföring - gymnasiebiblioteket Uppvidinge på plussidan Sid 21 2

3 I N L E D N I N G Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutade den i juni 2004 ( 70/04) att tillsätta en biblioteksutredning med anledning av att den då gällande biblioteksplanen antogs 2001 och upplevdes föråldrad samt att den inte längre var aktuell utifrån det besparingskrav som ställts på verksamheten. För att få ett fullgott beslutsunderlag till kommande beslut och ny biblioteksplan behövdes en grundläggande genomlysning av biblioteksverksamheten samt att någon kunnig person utanför den egna organisationen gjorde denna utredning. Utredningen presenterades och antogs på utskottets sammanträde den 28 september ( 93/04). Kultur- och fritidsutskottet gav avdelningschefen för ONU-avdelningen i uppdrag att tillsammans med berörd personal utarbeta förslag till organisation av biblioteksverksamheten utifrån utredningsrapporten. Förslaget till biblioteksplan har utarbetats tillsammans med bibliotekspersonalen under hösten Planen har strukturerats utifrån utredningens slutsatser och markeras med fetstil. S L U T S A T S E R O C H F Ö R S L A G Organisation: biblioteksverksamheten skall ligga kvar under kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott. En samlad biblioteksorganisation (folkbibliotek och skolbibliotek) med gemensam styrning ger effektivt resursutnyttjande och tillgodoser både informations- och kulturuppgiften. Biblioteksplanen förutsätter oförändrat huvudmannaskap för verksamheten. Verksamhet: alla sex biblioteksenheterna Åseda, Lenhovda, Alstermo, Älghult, Nottebäck och gymnasieskolan - skall finnas kvar med Åseda som huvudbibliotek. Huvudbiblioteket bör flyttas från skolan och bli fristående för att skapa sin egen identitet. Biblioteksplanen förutsätter att samtliga bibliotek finns kvar. Åseda bibliotek är kommunens huvudbibliotek och föreslås ligga kvar på Åsedaskolan. Kultur- och fritidsutskottet föreslås begära utbyggnad av lokalen med 150m 2 under VPL-perioden För att få ett effektivt och attraktivt bibliotek i kommunen är ett samordnat folk- och skolbibliotek inkl. gymnasiebibliotek beläget i centrum av Åseda i Hälsans Hus en vision att sträva efter. Öppettiderna för allmänheten skall anpassas efter varje orts förutsättningar 3

4 och minskas från nuvarande 80 timmar per vecka till ca 50 timmar per vecka. Åseda som huvudbibliotek bör öka öppethållandet med minst en förmiddag i veckan och lördagar under vinterhalvåret. Vid öppethållande på kvällstid bör två personer vara i tjänst av arbetsmiljöskäl. Öppettiderna har justerats från 80 (102 timmar inkl. gymnasiebibliotek) till 49 timmar (71 timmar inkl. gymnasiebiblioteket). Biblioteken har öppettider fördelat på förmiddag, eftermiddag och kväll. Huvudbiblioteket skall vara öppet på lördagsförmiddagar under vinterhalvåret. De mest utsatta biblioteken blir dubbelbemannade av arbetsmiljöskäl. I schemat finns viss möjlighet att prioritera om när olägenhet uppstår. Antalet tim/vecka fördelat efter ortens invånartal. Det bemannade öppethållandet för skolorna, som idag är ca 80 timmar (exklusive gymnasieskolan) per vecka skall anpassas i förhandling med varje skola och bör sammanlagt inte överstiga 50 timmar per vecka. Skolbiblioteken skall också vara öppna på förtroendetid med den service man kommer överens med skolan om. Öppethållande för skolorna anpassas till att passa både skola och barnomsorg. Tiderna fördelas utifrån antalet barn inom respektive verksamhet. Tillgänglig tid fördelas för förtroendetid/allmän tillgänglighet för självservice samt kvalitetstid vars innehåll varje bibliotek förhandlar med respektive områdesledning om. Kvalitetstiden omfattar 55 tim/vecka. Gymnasiebiblioteket är öppet 22 tim/vecka för både allmänheten och de studerande under Lärcentraprojektet. Öppet för allmänheten: Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Lördag Alstermo 10-12, Lenhovda Nottebäck Åseda 10-12, */ Älghult Gymnasiebiblioteket**/ , Totalt: 71 timmar 23 timmar 13 timmar 20 timmar 15 timmar */Lördagsöppet perioden 1 oktober 31 mars. **/Gymnasiebibliotekets öppettid under Lärcentraprojektet som delfinansieras av EU-bidrag. 4

5 Kvalitetstid för barnomsorg och skola: Alstermo: Älghult: Lenhovda: Nottebäck: Åseda: Gymnasiet: 5 tim/v. tis och tor 10 tim/v, mån, ons, tor 11 tim/v, mån, tis, ons 8 tim/v, mån, ons, tor 21 tim/v, mån, tis, ons, tor 16 tim/v mån, tis, ons, tor För att locka nya grupper till biblioteken skall nya medier och ny teknik introduceras och marknadsföras. Huvudbiblioteket köper på försök in kvalitetsfilm för uthyrning. Projektet skall vara självfinansierat. Om försöket slår väl ut kommer övriga bibliotek att erbjuda samma service. Utbudet skall inte konkurrera med Folkbiograferna i kommunen eller övriga filmuthyrare. Bibliotekens organisation: Åseda Alstermo Lenhovda Gymnasiet Lärcentrum Älghult Nottebäck Åseda är huvudbiblioteket där man prövar nya medier och metoder och ger administrativ service till övriga bibliotek. Älghult och Nottebäck är basbibliotek med service till skola och boende. Alstermo och Lenhovda utvecklar, vid sidan av service till skola och barnomsorg och boende, samverkan med de mini-lärcentrum som etableras i bibliotekslokalerna. Biblioteksplanen följer utredningsförslaget och återspeglas i den dimensionering och inriktning av verksamheten som föreslås. Ekonomi: vid en jämförelse av kostnader för biblioteksverksamhet i landets kommuner verkar Uppvidinge ligga något över medianen med en kostnad på ca 440 kronor per invånare Det är dock svårt att jämföra kommuner eftersom organisation och huvudmannaskap varierar stort. Det är t.ex. ovanligt att kostnaden för gymnasiebiblioteket är inräknad den brukar återfinnas under utbildning. Verksamheten bedrivs så kostnadseffektivt som möjligt och jämförelser med kommuner i samma storleksordning och i länsbibliotekets verksamhetsområde följs noga upp och rapporteras till ansvarig politisk instans. Förslag till länsbiblioteket (och SCB!) att ta fram biblioteksstatistik som omfattar både folk- och skolbibliotekskostnader i kommunerna. 5

6 Öka intäkter: avgifter på försenade vuxenböcker, fjärrlån, reservationer och kopiering, sälja tjänster, t.ex. utbildning i informationssökning till förvaltningar och företag, lokaluthyrning till föreningar och organisationer, försäljning av böcker, uthyrning av film på DVD och video. Projektbidrag för utveckling och konsolidering av nya verksamheter. Förslag till avgifter behandlas i samband med kultur- och fritidsutskottets förslag till budget och VPL. Minska kostnader: Migrationsverket borde stå för vissa kostnader för datorer och datasökningar. Migrationsverket har inte kunnat tillmötesgå bibliotekens önskemål varför planen inte behandlar detta förslag. Ansökan om gemensamma projekt. Samverkansavtal med annan/andra kommuner omkring upphandling och iordningställande av medier, katalogarbete, digitala tjänster, gemensam biblioteksledning och bibliotekarietjänster mm. Diskussion angående samordningsvinster förväntas föras i samband med kommunens beslut att samordna verksamheter med Lessebo kommun. Inledande samtal har förts under hösten Regionala mediaförsörjningsplaner finns antagna där Uppvidinge kommun ingår som en part. Uppvidinge bibliotek deltar i inköpssamarbete i Kronobergs län för upphandling av medier samt i Kulda-samarbetet för upphandling av databaser (Kulda =KonsortieUpphandling av LicensDAtabaser) Bibliotekens välutbildade personal bör kunna användas även för olika arbetsuppgifter inom Avdelningen för omvärld och näringsliv (ONU). Avdelningschefen planerar in utbildningar för avdelningen i informationssökning, omvärldsbevakning, nyhetsservice mm. I avdelningens omvärldsarbete skall bibliotekspersonalens kompetens integreras i verksamheten exempelvis i webbplatsens utformning, integrationsverksamheten, kultursatsningar mm Se över kostnaderna för datasystemet. Kostnader för bibliografisk service skall ses över under Asvarig: Bibliotekarie Ann-Charlotte Thour och avdelningschef Annika Persson. Minska personalkostnader genom att i första hand ta bort timtjänster och fyllnadstjänstgöring. Under 2005 och 2006 minskas timtjänster, sjukvikariat och fyllnadstid (motsv. 0,5-tjänst) endast vid långvariga sjukdomsfall kommer fyllnadstid mm att beordras. Följden blir lägre servicegrad 6

7 till övriga förvaltningar och allmänhet i form av stängda bibliotek vid sjukdomsfall minskas med ytterligare 0,5-tjänst. Biblioteksplan: I den nyligen framlagda budgetpropositionen aviseras att bibliotekslagen från och med 2005 kommer att innehålla en paragraf som säger att alla kommuner och landsting skall ha en plan för sin biblioteksverksamhet. Uppvidinge, som var tidiga med sin biblioteksplan, står nu inför en revidering av denna. Vid sidan av övergripande mål och tidsbestämda verksamhetsmål skall den innehålla strategiska planer för medieförsörjning, informationsförsörjning och kompetensutveckling. Medieförsörjningsplan för hela biblioteksverksamheten samt för respektive bibliotek kommer att arbetas fram under Ansvarig är bibliotekarie Ann-Charlotte Thour. Kompetensutvecklingsplan tas fram i samband med medarbetarsamtal. Ansvarig är avdelningschef Annika Persson och respektive arbetstagare. Det är av stor vikt att planen fastställs i kommunfullmäktige för att markera att det inte är en angelägenhet enbart för biblioteket utan för hela kommunen. Biblioteksplanen kan fastställas i kommunfullmäktige om kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott så beslutar. NULÄGESBESKRIVNING AV BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I UPPVIDINGE KOMMUN Biblioteksplanen återger här till Länsbibliotekets utredning genomförd av Kerstin Andersson. Beskrivning av läget under Organisation: Det politiska ansvaret för biblioteksverksamheten har kultur- och fritidsutskottet som är ett utskott under kommunstyrelsen och har fem ledamöter. Kultur- och fritidsverksamheten, där biblioteken ingår, hör till Avdelningen för omvärld och näringsliv, som är en av avdelningarna på kommunledningsförvaltningen. Avdelningschef Annika Persson är tillika bibliotekschef och handlägger övergripande frågor för biblioteken såsom budget, personalfrågor och planeringsarbete. Hon är också föredragande i utskottet. Annika Persson beräknar att hon använder ca tio timmar per vecka för biblioteksfrågor. 7

8 Biblioteksverksamheten I kommunen finns fem, väl utspridda, kombinerade folk- och skolbibliotek och ett gymnasiebibliotek. Den sammanlagda budgeten för 2004 är ca mkr varav mkr för personal, 667 tkr för böcker och andra medier och 800 tkr för lokalkostnader. IT-kostnaderna för katalog, databaser mm är 250 tkr. Fyra bibliotekarier (3.5 åa) och tre assistenter (3.0 åa) är anställda på biblioteken. Vaktmästartjänster köps vid behov. Den samlade utlåningen för folk- och skolbiblioteken var ca lån under 2003 och under året förvärvades medier. Drygt 60% av lånen består av barn- och ungdomsböcker. Man har 15 tidningsprenumerationer och 158 prenumerationer på tidskrifter. Ingen statistik över besöksantal finns. Bibliotekens sammanlagda öppettid för allmänheten är 80 timmar per vecka. Alla enheter har öppet 16 timmar per vecka på samma tider. Öppettimmar för skolan tillkommer. Samtliga bibliotek är datoriserade genom datasystemet BOOK-IT med gemensam katalog och utlåningssystem. Alla bibliotek har tillgång till Internet och vissa abonnemangsdatabaser. Bokbeståndet är rikt och varierat med tonvikt på barn- och ungdomsböcker. Servicenivån är hög och det är enkelt att fjärrlåna medier som inte finns i den egna kommunen. Ett väl utbyggt transportsystem sörjer för förmedlingen inom kommunen. Bibliotekslokalerna är i gott skick och tillgängliga för fysiskt handikappade, men saknar på vissa håll tillräckliga arbetsrum och personalutrymmen och möjligheter att utgöra träffpunkt för allmänheten. Åseda fungerar som huvudbibliotek och administrativt centrum för inköp, schemaläggning och bemanning, gallring mm. Bibliotekens hemsidor är informativa och väl uppdaterade. Särskilt bör informationen till studerande med den väl utarbetade studieportalen uppmärksammas. Kontakterna med Länsbibliotek Sydost är täta och bibliotekspersonalen deltar i bibliotekschefsträffar, kurser och konferenser som länsbiblioteket anordnar. Biblioteksenheterna Allmänt Biblioteksverksamheten i Sverige regleras i bibliotekslagen som säger att varje kommun skall ha folkbibliotek och lämpligt fördelade skolbibliotek och att allmänheten avgiftsfritt skall få låna litteratur för viss tid. Lagen pekar också ut grupper som skall ägnas speciell uppmärksamhet: barn och ungdomar skall erbjudas böcker, informationsteknik och andra medier för att främja språkutveckling och stimulera till läsning, funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter är också grupper vars behov särskilt skall tillgodoses. Bibliotekslagen reviderades under 2003 och det nya förslaget är ute på remiss under hösten

9 Inget bibliotek är en ö utan alla svenska bibliotek ingår i ett nationellt nätverk med läns- eller regionbibliotek till stöd och komplettering för verksamheten i kommunerna. Statens Kulturråd och Kungliga biblioteket är övergripande nationella instanser. Internationellt finns Unescos folkbiblioteksmanifest och Unescos skolbiblioteksmanifest till stöd för en utvecklad biblioteksverksamhet. Åseda bibliotek Åseda har ca invånare och hit är kommunhus med kommunens ledning lokaliserad. Biblioteket är centralt beläget i en låg-, mellan- och högstadieskola med omkring 530 elever. Biblioteket ger service till skolan och allmänheten och har öppet 16 timmar per vecka varav två kvällar till För skolans elever och personal är biblioteket öppet från Fredagar är biblioteket stängt. Skolan kan använda biblioteket på förtroendetid. I nära anslutning till biblioteket finns även kommunens konsumentvägledning. Biblioteket är bemannat med minst två personer, bibliotekarie och assistent, under öppettid. Förutom böcker, tidningar och tidskrifter finns kassettböcker och talböcker för funktionshindrade. Under 2003 gjordes omkring utlån. Internetdatorerna används flitigt för informationssökning och e-post, framför allt av asylsökande. På grund av köbildning krävs tidsbeställning och man får använda datorn högst en halvtimme åt gången. Skolans elever och personal utnyttjar sitt bibliotek, men formaliserat samarbete med t.ex. biblioteksråd för olika stadier saknas. Folkbibliotek och skolbibliotek integrerades när skolan byggdes i Åseda 1983 och arbetsrum och personalutrymmen för bibliotekets personal är inte tillräckliga idag. Bibliotekslokalen uppfyller inte dagens krav med utrymme för läsplatser för studerande på olika nivåer och plats för nya medier som film på video och DVD, musik på CD, CD-ROM-skivor mm. Utrymme för utställningar och arrangemang saknas helt. Lenhovda bibliotek Lenhovda har ca 1800 invånare och hit är socialförvaltning, Försäkringskassa och Arbetsförmedling lokaliserad. Biblioteket finns i låg- och mellanstadieskolan som har omkring 230 elever. Liksom övriga bibliotek är öppettiden 16 timmar per vecka, måndag och torsdag , tisdag och onsdag , fredagar stängt. För skolan är biblioteket öppet på förmiddagarna och på förtroendetid. En heltids bibliotekarietjänst finns till förfogande för skola och allmänhet. Denna 9

10 bibliotekarie har också funktionsansvaret för barnbiblioteksverksamheten i hela kommunen. Skolbiblioteket som läromedel och pedagogiskt instrument behöver utvecklas. Även i Lenhovda används datorerna flitigt och mest av de asylsökande. Bokbeståndet hålls aktuellt och är stort och varierat med ca utlån år Lokalerna är rymliga, men det finns behov av förbättrad belysning och viss uppfräschning. Nottebäcks bibliotek Biblioteket ligger i Nottebäckskolan som är belägen mellan Norrhult och Klavreström som tillsammans har ca 1300 invånare. Skolan är en låg- och mellanstadieskola och har runt 180 elever. Öppettiderna är de samma för alla biblioteken. Bokbeståndet är även här stort med tonvikt på barn och ungdomsböcker. Gallring och genomgång har nyligen genomförts. Biblioteket har en heltidstjänst och samarbetet med skolan är mycket väl utvecklat. Biblioteksassistenten sköter även transporterna inom kommunen en gång per vecka. Nottebäcksbiblioteket har hög utlåning i förhållande till folkmängden och siffran för år 2003 var ca lån. Alstermo bibliotek Alstermo är en tätort med ca 900 invånare. Våren 2003 byggdes låg- och mellanstadieskolan till med en stor idrottshall på grund av handbollsklubbens framgångar och blev Mötesplats Alstermo. Biblioteket flyttade in och integrerades med skolan som har omkring 100 elever. Biblioteksverksamheten verkar ännu inte ha funnit sin form fullt ut och trots den nya och väl anpassade lokalen, det välskötta bokbeståndet och de många öppettimmarna har biblioteket den lägsta utlåningen av de kombinerade biblioteken. Utlåningen år 2003 var ca lån. Mötesplats Alstermo ligger något i utkanten av samhället och biblioteket är inte så lätt att hitta inom huskroppen. En biblioteksassistent har heltidstjänst i Alstermo. Älghults bibliotek Samhället har ca 500 invånare och biblioteket har sina lokaler i Älghultskolan som omfattar låg-, mellan- och högstadium. En bibliotekarie är heltidsanställd och öppethållandet är som på övriga bibliotek 16 timmar per vecka för allmänheten och förmiddagar för skolans elever och personal. Denna bibliotekarie har också ansvar för den sociala, uppsökande biblioteksverksamheten i hela kommunen. 10

11 Bokbeståndet är i behov av gallring men är för övrigt väl anpassat till målgrupperna. Under år 2003 lånades ca böcker ut. Gymnasiebiblioteket Gymnasiebiblioteket det enda i kommunen som inte är kombinerat ligger förstås i gymnasieskolan som är belägen i Åsedas utkant i Västra industriområdet. Biblioteket inrättades under år 2002 och är fortfarande under uppbyggnad. Förutom böcker finns tidskrifter och tillgång till ett stort antal databaser via abonnemang eller Internet. Medier som inte finns på skolan kan lätt lånas från övriga enheter i kommunen eller som fjärrlån via länsbiblioteket. Under 2003 lånades ca böcker ut. På ett gymnasiebibliotek är inte utlåningen det primära utan möjligheten att med handledning söka information i såväl böcker som andra medier. 0,5 bibliotekarietjänst finns på skolan för handledning och informationssökning till elever och personal. Även KomVux använder gymnasieskolans bibliotek. Ett lärcentrum är under uppbyggnad och medel finns avsatta för att utveckla biblioteks- och informationstjänster till dess elever och lärare. Biblioteket är öppet 22 timmar per vecka och kan också användas på förtroendetid när personal inte finns tillgänglig. Personal Personalen är välutbildad. Av de sammanlagt 6,5 fasta tjänsterna inom biblioteksverksamheten är fyra utbildade bibliotekarier, en har gått Bibliotekshögskolans assistentutbildning (liksom även två vikarier). Övriga assistenter har lång erfarenhet av biblioteksarbete. Avdelningschefen är också bibliotekarie med lång erfarenhet. På huvudbiblioteket i Åseda arbetar minst två personer när biblioteket är öppet. Härifrån sköts också inköp, iordningställande av medier, fjärrlån, depositioner och övrig administration. På övriga enheter arbetar man ensam. Ensamarbete, framför allt på kvällstid, upplevs ofta som pressande för individen. För att känna gemenskap och stöd i arbetsgruppen är målsättningen att all personal skall träffas i arbetsmöten en gång i veckan. Detta har varit svårt att genomföra på grund av flera långvariga sjukdomsfall bland personalen. Gymnasiebibliotekarien tjänstgör på huvudbiblioteket ett pass i veckan och även övriga vikarierar ibland på Åsedabiblioteket. I en tid av snabba samhällsförändringar med ny teknik och livslångt lärande blir kompetensutveckling av all personal särskilt viktig. Att delta i konferenser och längre och kortare kurser, att göra studiebesök och hålla kontakt med grannkommuner och länsbibliotek är en förutsättning för att personalen skall känna arbetsglädje och för att verksamheten kunna utvecklas. Till en glesbygdskommun som Uppvidinge kan rekrytering av utbildad personal vara besvärlig. Det blir därför viktigt att kunna erbjuda goda arbetsförhållanden. Avslutning I min genomgång av biblioteksverksamheten i Uppvidinge kommun kan jag konstatera väl fungerande bibliotek med bra bokbestånd och lättillgängliga 11

12 lokaler. (se bilaga Uppvidinge på plussidan) Samarbetet med skolan behöver formaliseras för att få ut mer av den gemensamma resursen folk- och skolbibliotek. Öppettider och aktiviteter skall ses över utifrån varje orts förutsättningar, liksom personalens arbetsförhållanden. Det finns, enligt min mening, stor utvecklingspotential för biblioteken och förslag till områden att förbättra och utveckla bifogas nulägesbeskrivningen. Kerstin Andersson OMRÅDEN ATT UTVECKLA OCH FÖRBÄTTRA ENLIGT LÄNSBIBLIOTEKETS UTREDNING OCH SWOTANALYS. Arbetsmiljön för personalen Samarbetet skola bibliotek Samarbetet med migrationsverket Profilering av huvudbiblioteket Filialernas karaktär och tillgänglighet Social, uppsökande verksamhet Nya medier och ny teknik Marknadsföring Gymnasiebiblioteket Arbetsmiljön för personalen Den fysiska arbetsmiljön Bibliotekslokalerna är över lag välskötta. Ergonomiskt utformade utlåningsdiskar har installerats på flera ställen. Belysningen behöver ses över i Åseda och Lenhovda. På huvudbiblioteket i Åseda saknas tillräckliga arbetsutrymmen för personalen och personalrum saknas helt. Den psykosociala arbetsmiljön Kommunens karaktär med många små tätorter och sex bibliotek med sju personer anställda gör att personalen upplever sin arbetssituation som splittrad. Det innebär också en hög grad av ensamarbete som upplevs stressande, särskilt på kvällstid. De generösa öppettiderna gör det svårt att hinna med planering och administration och att utveckla t.ex. den uppsökande verksamheten bland äldre och små barn och kontakten med föreningslivet. 12

13 Det finns mycket stort behov av regelbundna arbetsmöten för hela personalgruppen. Integrerade/kombinerade bibliotek leder till kluvenhet för personalen. Det är inte alldeles enkelt att ha både folkbiblioteks- och skolbiblioteksuppdrag. Ny teknik, nya medier och nya användargrupper ställer stora krav på bibliotekspersonalen. Kontinuerlig kompetensutveckling är en nödvändighet i dagens föränderliga samhälle. Förslag till åtgärder Dialog med skolan i Åseda om möjligheter att utvidga arbets- och personalrum. Översyn av öppettiderna på biblioteken, såväl för allmänheten som för skolan. Ge möjlighet för två personer att vara i tjänst under öppethållande på kvällstid. 1. Kultur- och fritidsutskottet föreslås äska utbyggnad av huvudbiblioteket med 150 m 2 under VPL-perioden. 2. Höj och sänkbara lånediskar införskaffas till Åseda och Älghults bibliotek under VPL-perioden. Belysning byts ut i Lenhovda och Åseda. 3. De bibliotek som upplevs som mest pressande ur arbetsmiljösynpunkt dubbelbemannas under öppettiderna. 4. Tid finns avsatt för varje bibliotek för sagostunder, visningar och program för grupper från föreningsliv, äldreomsorgens personalgrupper, SFI-undervisningsgrupper, föräldragrupper m.fl. Planera in arbetsmöten för all personal varje vecka. Personalmöten som leds av avdelningschefen en gång per månad. Ingen bör arbeta enbart på en filial utan ha möjlighet att regelbundet eller tillfälligt tjänstgöra på huvudbiblioteket. Bemanningsplan för ersättning vid sjukdom och annan ledighet. För att minska sårbarheten bör fler än en känna till rutinerna på varje ställe. Varje fredag förmiddag finns avsatt tid för planering, kompetensutveckling och personalmöten. All personal tjänstgör på huvudbiblioteket dag per vecka. Fortsatt införande av gemensamma rutiner. Kravet på minskad sårbarhet kan ej tillmötesgås då samtliga bibliotek skall bibehållas och till vissa delar vara dubbelbemannade. Tydlig uppdelning av arbetsuppgifter mellan avdelningschef, kultursekreterare och ansvarig bibliotekarie vid huvudbiblioteket. Tydlig arbetsledning. Åtgärdas under första halvåret Utveckla det övergripande ansvarsområde som flera personer har utöver de dagliga rutinerna. 13

14 I bemanningsplanen finns avsatt tid för funktionsansvar för mediaplanering, service till funktionshindrade, planering av barnverksamhet, utveckling av funktioner på webbplatsen, marknadsföring, logistik och kulturverksamhet. Individuell kompetensutvecklingsplan för varje anställd person. Fortsätta det påbörjade rehabiliteringsarbetet för långtidssjukskrivna. Kontinuerlig kompetensutveckling i individuella utvecklingsplaner tas fram i samband med medarbetar- och planeringssamtal. Aktivt arbeta med rehabplaner tillsammans med kommunens friskvårdskonsulent och försäkringskassan. Samarbete med länsbibliotek Sydost för projektplanering och projektbidrag. Tillsammans med övriga kommuner påverka länsbibliotekets utbud av konsulttjänster. Ansöka om stats- och EU-bidrag till kommunövergripande projekt. Samarbetet skola - bibliotek De kombinerade/integrerade biblioteken inrättades på 1980-talet, när nya skolor byggdes, utom Alstermo som integrerades Det är en stor förmån att bibliotek med utbildad personal, bra lokaler och aktuella bokbestånd finns på varje skola. Samtidigt som det är positivt med kombinerade bibliotek, finns det också svårigheter att vara både skolbibliotek och folkbibliotek eftersom biblioteken har olika uppdrag och olika målgrupper. Folkbiblioteket riktar sig till hela befolkningen, medan skolbiblioteket har elever och pedagoger som målgrupp. Skolbiblioteket har sitt pedagogiska uppdrag med biblioteket som ett instrument i lärandeprocessen och det krävs nära samarbete mellan pedagoger och bibliotekarier för att forma skolbiblioteket så att det fungerar optimalt för skolans olika stadier. Kommunen saknar övergripande vision och plan för skolbiblioteken och de finns inte heller med i de lokala arbetsplanerna. Samarbetet skola - bibliotek varierar mellan de olika skolorna, men något strukturerat samarbete verkar inte förekomma. Har skolan abdikerat från sitt ansvar för skolbiblioteken för att annan huvudman sköter det praktiska arbetet? Förslag till åtgärder En övergripande strategi (skolbiblioteksplan) bör utarbetas med gemensam, likvärdig policy för alla skolor. Skolbiblioteket skall in i den lokala arbetsplanen. Bibliotekspersonalen bör ges möjlighet att delta i skolans planerings- och studiedagar. 14

15 Avtal eller skriftlig överenskommelse bör finnas med varje skola som fastslår bemannad tid och förtroendetid utifrån skolans stadier och elevantal och vilka uppgifter som vilar på bibliotekarier resp. pedagoger. Biblioteksråd eller biblioteksgrupp skall finnas på varje skola. Självbetjäningsmodul eller scanner för utlån och återlämningsfack skall finnas när biblioteket är obemannat. Utveckla kontakterna med barnomsorgen och förskolan. Särskild utvecklingsplan för gymnasiebiblioteket. Kompetensutveckling i samarbete med länsbibliotek Sydost i skolbiblioteksfrågor. 1. Tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen arbeta fram pedagogiska mål för skolbiblioteksverksamheten. 2. Varje bibliotek erbjuder kvalitetstid till barnomsorg och skola där man i lokala uppgörelser på varje enhet tillsammans beslutar vad resursen skall användas till. 3. Tillsammans med respektive skola/barnomsorgsenhet bilda biblioteksråd för praktisk samordning av verksamheten. Se handlingsplanen för skolbiblioteksverksamhet. 4. Varje kombinerat bibliotek utrustas med ett enkelt, användarvänligt självbetjäningssystem för respektive skola och barnomsorgsenhet. Ökad tillgänglighet i form av förtroendetid. 5. Utvecklingsplan för gymnasiebiblioteket. Handlingsplan Hur Tidplan Vad Tidplan Information BUF:s ledningsgrupp Avdelningschefen Jan 2005 Biblioteksråd Förtroendetid Kvalitetstid Februari 2005 Dialog BUF:s Områdeskontor Avdelningschefen Bibl.personal Dialog med resp. områdesledning Jan/feb Biblioteksråd Förtroendetid Kvalitetstid Jan-feb Självservice Biblioteksråd dialog om kvalitetstiden Mars/april April/ maj Kvalitetestiden: källkritik, databaser, informationssökning, läsfrämjande verksamhet (bokprat, temalådor, bibliotekskunskap, sagostunder för förskolan mm.) Samarbetet med migrationsverket Kommunen tar emot asylsökande som placeras i tomma lägenheter i tätorterna i väntan på beslut om uppehållstillstånd. Dessa är flitiga besökare 15

16 på biblioteken och använder i första hand Internetdatorerna, men även bokdepositioner från Internationella biblioteket i Stockholm. Arbetet med dessa grupper är tids- och kostnadskrävande. Ingen ersättning utgår från migrationsverket. Förslag till åtgärder Kontaktperson från migrationsverket för att diskutera service och träffpunkter till de asylsökande. Frågan om ersättning skall tas upp. Planera projekt med biblioteken som mötesplats i samverkan med Länsbibliotek Sydost. EU-bidrag eller annat externt bidrag är en förutsättning. Föreslå Migrationsverkets avdelning i Uppvidinge olika samverkansprojekt. Utveckla samarbetet med kommunens integrationssamordnare för de som beviljats uppehållstillstånd. Gemensamt planeringsmöte med integrationssamordnaren för planering av biblioteksservice till invandrare. Profilering av huvudbiblioteket Biblioteket i Åseda fungerar idag som administrativt centrum för biblioteksverksamheten och har också det största bokbeståndet och mest personal. I Åseda finns avdelningschefen och kultursekreteraren som har de nära kontakterna med politikerna och kommunledningen. För att utveckla hela bibliotekssystemet krävs till att börja med ett väl utvecklat huvudbibliotek som vågar pröva nya arbetsformer och gå i spetsen för nya idéer. Förslag till åtgärder Vision: Ge huvudbiblioteket en egen identitet genom att flytta ut från skolan till fristående lokaler! Anknyt till avdelningens verksamhetsidé, som koordinerar kunskap för förnyelse och framåtanda för att främja en positiv utveckling i kommunen, genom att satsa på studerande på högre nivåer från högskola och distansstudenter, och vara generös med inköp och fjärrlån av kurslitteratur, dataarbetsplatser och god tillgång till databaser. 1. Bibehålla visionen - drömmen om nytt bibliotek gärna i anslutning till Hälsans Hus. 2. Genomföra utbyggnad om 150 m 2 under perioden. 3. Biblioteken skall ingå i ONU-avdelningens omvärldsarbete. Vision: Läs på universitet och högskola men bo kvar i kommunen med hjälp av bibliotek och Lärcentrum! 16

17 Se över och öka öppettiderna, gärna öppet för allmänheten under förmiddagstid. Tidningsläsning från morgonen. Avsätt medel för inköp av nya medier som film på DVD och video, musik på Cd-skivor, CD-ROM-skivor och e-böcker. Diskutera avgifter för allmänheten på försenade böcker, fjärrlån och reservationer. Erbjuda studerande god service i form av strukturerad mediaförsörjning i form av fjärrlån, databaser och handledning i informationssökning. Utöka servicen Boka en bibliotekarie och utveckla samverkan med Lärcentrum. Filmutlåning finansieras med avgifter. Försöksverksamhet med filmuthyrning på huvudbiblioteket. Satsa på biblioteket som träffpunkt och mötesplats, ommöblering? Utvidgning av lokaler? Föreslagen utbyggnad med 150 m 2. Skaffa fler samarbetspartners för programverksamhet, utställningar mm. Ökat utbyte med kommunens kulturföreningar och studieförbund. Filialernas karaktär och tillgänglighet De fyra filialerna i Lenhovda, Norrhult, Alstermo och Älghult är alla kombinerade folk- och skolbibliotek. Orternas invånarantal varierar från ca 1800 till ca 500 och skolornas elevantal varierar också stort. Antalet utlånade böcker och andra medier är som mest ca (Norrhult) och lägst ca (Alstermo). Alla har öppet 16 timmar per vecka för allmänheten och förmiddagstid för skolorna. Som tidigare nämnts är lokaler och bokbestånd tillfredsställande överallt. Samarbetet med skola och förskola har olika karaktär och kan förbättras på flera håll (se samarbetet med skolan) Förslag till åtgärder Gör omvärldsanalys för varje kommundel och dimensionera öppettiderna efter befolkningsunderlag, elevantal och utlåningssiffrorna. Överenskommelse med respektive skola om bemannad tid och förtroendetid och vilka tjänster folkbiblioteket kan erbjuda skolan. Satsa lite extra på den nya filialen i Mötesplats Alstermo. Samarbete med mini-lärcentrum, som lokaliseras till biblioteken i Alstermo och Lenhovda. Pröva nya medier t.ex. film och musik på några ställen. 1. Mediaförsörjningsplan upprättas för varje bibliotek. 2. Dimensionering av öppettider mm i förhållande till ortens storlek, elevantal, barn inom barnomsorgen. 3. Överenskommelse med varje skola och barnomsorgsenhet för planering av verksamheten. 4. Särskilda informationsinsatser och marknadsföringsinsatser för Alstermo bibliotek. 17

18 Social, uppsökande verksamhet Bokdepositioner finns på några av de särskilda boenden som finns i kommunen, men för övrigt är den uppsökande verksamheten svagt utvecklad. Förslag till åtgärder Skapa kontakter med pensionärsföreningar och ideella föreningar och organisationer som kan fungera som förmedlare av bibliotekets tjänster. Personal inom omsorgen och hemtjänsten skall erbjudas information om bibliotekets utbud av medier speciellt anpassade till äldre och funktionshindrade. Särskild uppmärksamhet bör ägnas yngre personer med funktionshinder. Erbjuda servicehus och sjukhem depositioner av böcker och talböcker. Handlingsplan för den sociala/uppsökande verksamheten: Hur Vad Tidsplan Kontakt handikapprådet Information fortlöpande Början feb Handikappföreningarna Möten / träffar/ program Mars 2005 Verksamhetschefer och Information/ träffar Maj 2005 personal inom omsorgen Äldreomsorgen Information / träffar Augusti 2005 Pensionärsföreningarna Information / träffar /program September 2005 Kommunanställda Upplysningen Feb 2005 Förtroendevalda Intranät Allmänheten Utskick info till 2005 hushållen/uppvidinge tidning Webbplatsen Studieförbunden Samverkan verksamhet och 2005 program Frivilligorganisationer Samverkan 2005 väntjänst m.fl. Svenska kyrkan Information/träffar/samverkan 2005 Frikyrkorna Läsombud Fortlöpande samverkan Särskild satsning på Daisy-talböcker för funktionshindrade. Förmedling av läshjälpmedel. Seniorsurf dagar. Nya medier och ny teknik De senaste årens snabba utveckling av elektroniska tjänster ställer stora krav på folkbiblioteken och dess personal i förändring av arbetsformer och ökad 18

19 kompetensutveckling. Ett ökat antal högskolestuderande och allt fler personer som söker sig till biblioteken för sitt lärande och för att hämta information kräver både väl utvecklad teknik och anpassade digitala tjänster, liksom en utveckling av bibliotekspersonalens pedagogiska kunskaper. Förslag till åtgärder Utnyttja SIM-portalen för snabb sökning av litteratur, fjärrlån och depositioner. Utveckla de digitala tjänsterna genom lämpliga databaser och sökmotorer som personalen får utbildning i. Ge möjlighet till extern inloggning hemifrån till bibliotekets tjänster. E-böcker och vissa abonnemangsdatabaser ger sådana möjligheter. Fortsätta uppbyggnaden av digitala talböcker och andra medier för funktionshindrade. Pröva nya medier som CD-ROM, DVD, musikfiler mm. Kontakter gärna flera kommuner i samverkan - med universitetet i Växjö, högskolan i Kalmar m.fl. Försök med självbetjäningsmoduler eller scanners för utlån på några ställen. Placera ut en medborgarterminal på huvudbiblioteket där kan allmänheten gå in och söka information från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, högskolorna mm. Fortsatt utveckling av bibliotekens service på kommunens webbplats. Erbjuda e-böcker vid efterfrågan. Utnyttja bibliotekens samordning för inköp av tjänster och abonnemang av databaser. Delta i länsbibliotekets samordningsmöten med högskole- och universitetsbiblioteken. Särskild satsning på Daisy-talböcker för funktionshindrade. Förmedling av läshjälpmedel. Marknadsföring Syns du inte så finns du inte är ett ofta använt budskap i reklambranschen. Även biblioteken måste tala om sin existens och vad som kan erbjudas. Hög tillgänglighet och god service är självklar marknadsföring. Förslag till åtgärder Riktad information till politiker, förvaltningar och kommuninvånare om bibliotekets fysiska och virtuella tjänster. Bjud in föreningar och andra grupper till studiebesök och bokprat, arbeta uppsökande. Kontakta lokalpress och lokalradio när något nytt händer (e-böcker, videouthyrning t.ex.) Utveckla hemsidorna ytterligare, gärna interaktivt. Se till att biblioteken alltid finns med i broschyrer, kartor, kataloger och övriga utskick från kommunen. Ordna visningar hur man hittar på Internet inom olika intresseområden t.ex. resor, husdjur, patientinformation. Delta i nationella arrangemang, gärna i 19

20 samverkan med lokala föreningar, som Kura skymning, Världsbokdagen och Senior Surf och gör reklam för dem. Marknadsföringsplan: Vi använder oss av följande kanaler för att föra ut information om biblioteksverksamheten - Uppvidinge tidning - Upplysningen - Webbplatsen - Intranät Kommuninvånare och politiker ska informeras om förändringsarbete och nyheter på biblioteken via Uppvidinge tidning/upplysningen: - nya öppettider - avgifter - tjänster - social verksamhet - skolbiblioteksarbete (Förtroendetid, kvalitetstid) - barnomsorgen (Förtroendetid, kvalitetstid) I mån av tid och när det finns efterfrågan deltar vi i nationella arrangemang, t.ex. Seniorsurf, Kura skymning, Världsbokdagen Under året 2005 ska vi genomföra en speciell marknadsföringssatsning på Alstermo bibliotek med ett utskick till alla invånare i Alstermo. Vi kontaktar lokalpressen när något nytt händer. Idéer: Folder om hemsidan som informerar om de virtuella tjänsterna och presenterar webbplatsen för allmänheten. Boktips inför julen/inför sommarlovet från bibliotekspersonalen med artikel i Uppvidinge tidning. Gymnasiebiblioteket Biblioteket i den nyinrättade gymnasieskolan, som även betjänar Komvux, har en viktig uppgift i att utveckla elevernas informationskompetens och deras förmåga att praktiskt kunna använda och bedöma olika informationskällor. För detta krävs fackutbildad bibliotekarie som kan introducera databaser och handleda informationssökningar. Biblioteket har också en kulturuppgift genom att tillhandahålla skön- och facklitteratur för lässtimulering och språkutveckling. Förslag till åtgärder 20

Biblioteksplan 2012-2015

Biblioteksplan 2012-2015 Biblioteksplan 2012-2015 Vi har en vision Denna plan uttrycker inriktningen för biblioteksverksamheten i Hallsbergs kommun. I vår framtidsbild ser vi huvudbiblioteket och de sammanslagna skol- och filialbiblioteken

Läs mer

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige

Datum Dnr FK06/15. Biblioteksplan. Antagen av Kommunfullmäktige Datum 2010-09-21 Dnr FK06/15 Biblioteksplan Antagen av Kommunfullmäktige 2010-11-25 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Vad är en Biblioteksplan?... 3 Styrdokument... 4 Nulägesbeskrivning...

Läs mer

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv.

Inriktningsmål för kultur- och fritidsnämnden Alla medborgare i alla åldrar erbjuds att ta del av ett berikande kultur- och fritidsliv. Biblioteksplan 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-28, 79 Inledning Biblioteket som en dammig boksamling har försvunnit. Idag ser bibliotekstjänsterna helt annorlunda ut. Förväntningarna på

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015

BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 BIBLIOTEKSPLAN 2012 2015 Biblioteksplan för Svedala kommun 2012 2015 Svedala kommuns biblioteksplan är ett politiskt styrdokument som anger riktning och ramar för den övergripande utvecklingen av folk-

Läs mer

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig

Biblioteksplan. Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för. Utbildningsnämnden Giltighetstid. 5 år Dokumentansvarig Biblioteksplan Dokumenttyp Fastställd Plan 2015-10-12 70 av Kommunfullmäktige Detta dokument gäller för Utbildningsnämnden Giltighetstid 5 år Dokumentansvarig Kultur- och Bibliotekschef Dnr 2015.000058

Läs mer

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008

Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Regional medie- och informationsförsörjningsplan för kommunbiblioteken och länsbiblioteket i Västmanlands län 2008 Bibliotekslagen innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet. I lagen redovisas

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011

BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 BIBLIOTEKSPLAN Hammarö kommuns biblioteksverksamhet Biblioteksplan, reviderad 2011 Innehåll - Bakgrund...2 - Syfte...2 - Arbetsgrupp...2 - Nulägesbeskrivning...3 - Omvärldsanalys...4 - Samverkan...5 -

Läs mer

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.

1. Inledning 2. 2. Uppdrag och roller 2. 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3. Biblioteksplan för Kalix kommunbibliotek 2014-2015 2 Innehållsförteckning 1. Inledning 2 2. Uppdrag och roller 2 3. Biblioteksverksamhet 3 3.1 Folkbibliotek 3.2 Skolbibliotek 3.3 Bibliotek inom länet 3.4

Läs mer

Biblioteksplan 2011-2014

Biblioteksplan 2011-2014 Biblioteksplan 2011-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-06-21, 53, dnr 2010.0111 Inledning Enligt bibliotekslagens 7 ska kommuner och landsting efter den 1 januari 2005 anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018. Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2015-2018 Fastställd av Kultur- och fritidsnämnden 2014-12-11 att gälla fr. o. m. 2015-01-01 Biblioteksplan 2015-2017 1 Inledning... 2 1.1 Styrdokument... 2 1.2 Bibliotekets

Läs mer

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland

Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland Regional medieförsörjningsplan Biblioteken i Sörmland En av Länsbibliotek Sörmlands uppgifter är att i samråd med de kommunala biblioteken komplettera, samordna och utveckla medieförsörjningen i länet.

Läs mer

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun

2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN. för Båstads kommun 2012-03-28 BIBLIOTEKSPLAN för Båstads kommun Biblioteksplan bakgrund Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet

Läs mer

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010

Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 1 Biblioteksplan för Sala kommun år 2008 2010 Bakgrund Riksdagen har beslutat att bibliotekslagen utökas med tillägget att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun

BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun BIBLIOTEKSPLAN för Ronneby kommun foto: Franz Feldmanis BAKGRUND Tillgång till böcker, kunskap och information är en demokratisk rättighet och biblioteken är en garanti för att alla medborgare har tillgång

Läs mer

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun

Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Biblioteksplan 2012-2014 Bräcke kommun Innehåll 1 Bibliotekens lagrum 2 Vision för biblioteksverksamheten 2012-2014 3 Kommunens biblioteksstruktur 4 Bibliotekets uppdrag 4.1 Ett centrum för litteratur,

Läs mer

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019

Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 Biblioteksplan för Valdemarsviks kommun 2016-2019 1 Biblioteksplan för Valdemarsviks bibliotek Bakgrund Enligt bibliotekslagens 17 ska kommuner och landsting anta planer för biblioteksverksamheterna. En

Läs mer

Biblioteksplan 2014--2018

Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteksplan Datum 2014-11-07 Beslutad Kommunfullmäktige 242, 2014-12-16 1(7) Dnr 14/714-880 Biblioteksplan 2014--2018 Biblioteken i Mörbylånga kommun består av tre folkbibliotek, Mörbylånga, Färjestaden

Läs mer

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35

Biblioteksplan för Sunne kommun KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige , 35 Datum Sida 2016-01-20 1 (5) Biblioteksplan för Sunne kommun 2016-2019 KS2016/64/01 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-21, 35 Postadress Besöksadress Telefon Internet och fax Giro och org.nr Sunne kommun

Läs mer

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25

Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Biblioteksplan för Lysekils kommun Dnr: UBN 15-92-889, LKS 2015-312 Antagen av utbildningsnämnden 2015-12-16 Antagen av kommunfullmäktige 2016-02-25 Bakgrund och syfte Alla kommuner och landsting skall

Läs mer

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län

Regional talboksplan. Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Regional talboksplan 2011 Länsbibliotek Sydost Regionbiblioteket Kalmar län Inledning Länsbibliotek Sydost och Regionbibliotek Kalmar län har ett långtgående samarbete som fördjupats genom ett politiskt

Läs mer

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Härjedalens kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018 1 Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en

Läs mer

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016

Biblioteksplan. Köpings kommun 2014-2016 Biblioteksplan Köpings kommun 2014-2016 Köpings kommun Rapporten skriven av: Kultur & Fritid 2013-10-16 Antagen av: Kommunfullmäktige 2014-01-27 5 Rapporten finns även att läsa och ladda ner på www.koping.se.

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2016

Biblioteksplan 2015-2016 Biblioteksplan 2015-2016 Ödeshögs kommun Bilaga. Läsfrämjandeplan 2015-2016 Gunilla Christensen BIBLIOTEKSANSVARIG Bibliotekslagen 2013:801 (ersätter tidigare lag 1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 BIBLIOTEKSPLAN FÖR SURAHAMMARS KOMMUN 2009-2012 Antagen av barn och bildningsnämnden 0900202 1 Biblioteksplan för Surahammars bibliotek 2009-2012 Syftet med biblioteksplanen En biblioteksplan är, enligt

Läs mer

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011

Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Biblioteksplan för Svedala kommun 2008-2011 Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) fick år 2005 ett tillägg som säger att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet ska samverka och

Läs mer

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling

Kungliga biblioteket, Avdelningen för nationell samverkan, Enheten för samordning och utveckling Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Även om ni inte har ett skolbibliotek är det några frågor som bör besvaras. Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2012-03-13 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksplan för Timrå kommun

Biblioteksplan för Timrå kommun Biblioteksplan för Timrå kommun 2016-2021 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Biblioteksorganisation i Timrå kommun 3. Kopplingar till lagstiftning och regionala dokument på kultur- och biblioteksområdet

Läs mer

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07.

Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK. Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Diarienummer 555/11-880 BIBLIOTEKSPLAN 2012 ÖDESHÖGS KOMMUNBIBLIOTEK Antaget av Kommunfullmäktige 31, 2012.05.07. Bibliotekslagen (1996:1596) 1 Denna lag innehåller bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet.

Läs mer

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan

Strategi Program. Policy Riktlinjer Regler. Lysekils kommuns. Biblioteksplan Strategi Program >> Plan Policy Riktlinjer Regler Lysekils kommuns Biblioteksplan Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2016-02-25, 32 För revidering ansvarar: För ev. uppföljning och tidplan för denna

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018

Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119. Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 14 december 2015 119 Biblioteksplan för Sävsjö kommun 2015-2018 Kultur- och fritidsförvaltningen Djurgårdsgatan 1 576 80 Sävsjö telefon: 0382-152 00 mejl: biblioteket@savsjo.se

Läs mer

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande.

Biblioteken i Tanums kommun utgår i sitt arbete ifrån fokusområdena: erbjudandet, tillgänglighet och lärande. Tanums kommun Biblioteksplan Tanums bibliotek 2014-2016 Kommuner är skyldiga enligt bibliotekslagen att anta en plan för sin biblioteksverksamhet. I denna biblioteksplan finns strategier för kommunens

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN Lessebo kommun

BIBLIOTEKSPLAN Lessebo kommun BIBLIOTEKSPLAN 2007 2011 Lessebo kommun I bibliotekslagens 7 står: Bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet skall samverka. Kommuner och landsting skall anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts.

Biblioteksplan 2015-2018 har tagits fram i samverkan med representanter för kommunens övriga förvaltningar. Fokusgrupper med brukare har genomförts. Förslag 2015-06-16 Biblioteksplan Mönsterås kommun 2015-2018 Bakgrund Enligt Bibliotekslagen SFS 2013:801 ska kommuner och landsting ha en politiskt antagen biblioteksplan. Biblioteken ska ägna särskild

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som skall ge en överblick över bibliotekens verksamheter och ansvarsfördelningar i

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011

Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan. läsåret 2010-2011 Solgläntans biblioteks- och läsutvecklingsplan läsåret 2010-2011 1 Biblioteks- och läsutvecklingsplan samt IT Övergripande verksamhetsmål för skolbiblioteket Skolbiblioteket ska hjälpa eleverna: att utveckla

Läs mer

Biblioteksplan Alingsås kommun

Biblioteksplan Alingsås kommun Biblioteksplan 2017-2018 Alingsås kommun Fastställelsedatum, nämnd, paragraf: Kommunfullmäktige 2016-12-14 283 Diarienummer: 2016.212.540 KFN, 2015.646.540 KS Dokumentansvarig, befattning och namn: Bibliotekschef,

Läs mer

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263

Biblioteksplan. Ydre kommun. Skolbiblioteksplan med handlingsplan. Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan Ydre kommun 2015 2018 Skolbiblioteksplan med handlingsplan Antagen av Kommunfullmäktige 2015 02 23, Kf 2 Diarienummer 2014/00263 Biblioteksplan, Ydre kommunbibliotek 2015 2018 Bakgrund:

Läs mer

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011

Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Biblioteksplan för Hofors kommun 2009-2011 Antagen av Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-16 1/10 Innehållsförteckning BAKGRUND OCH SYFTE 3 VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 Folkbiblioteksverksamheten 3 Skolbiblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan för Lerums kommun

Biblioteksplan för Lerums kommun 2016-03-17 Innehåll 1 Inledning 5 2 Bakgrund 6 2.1 Bibliotekets roll i samhället... 6 2.2 Folkbiblioteken i kommunen - Lerums bibliotek... 6 2.3 Skolbibliotek... 6 2.4 Organisation skolbibliotek... 7

Läs mer

BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7

BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7 BIBLIOTEKET PLATSEN FÖR DET PERSONLIGA MÖTET 24/7 16 mars 2009 sid 2 av 11 Alla bibliotek ska vara bemannade med personal som professionellt och helhjärtat bygger goda relationer med våra besökare. 24/7

Läs mer

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport

EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Länsbibliotek Östergötland Box 1791 581 17 Linköping EQUAL BIBLIOTEKEN I ÖSTERGÖTLAND Slutrapport Bakgrund Biblioteken är viktiga för mångfalden i samhället. De är öppna för alla och de är en mötesplats.

Läs mer

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola

Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola Lokal handlingsplan för biblioteksverksamheten på Almunge skola 2016-2018 Syfte Syftet med denna handlingsplan är att ange riktlinjer för skolbiblioteksverksamheten på Almunge skola och på så sätt vara

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun

Biblioteksverksamheten i Karlsborgs kommun Biblioteksplan i Karlsborgs kommun Dokumenttyp: Diarienummer: Beslutande: Handlingsplan xxx.xxx Kommunfullmäktige Antagen: 2015-05-25 Giltighetstid: 2015-2017 Dokumentet gäller för: Dokumentansvar: Biblioteksverksamheten

Läs mer

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014

Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 FÖRFATTNINGSSAMLING Flik 6.25 Biblioteksplan för Vingåkers kommun 2010-2014 Fastställd av kommunfullmäktige 2010-02-15 att gälla fr.o.m. 2010-04-01 Biblioteksplan 2010-2014, flik 6 25 1 Inledning... 2

Läs mer

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor.

Kulturverksamheten ska bidra till mer jämlika och jämställda livsvillkor. Innehållsförteckning Trollhättans stads vision och grundläggande värderingar 3 Uppdrag 3 Styrdokument 3 Biblioteksverksamhetens vision och inriktningsområden 4-5 Stadsbibliotekets framtida utveckling 6

Läs mer

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN

PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PAJALA KOMMUN 2011-04-20 BIBLIOTEKSENHETEN PLAN FÖR BIBLIOTEKSVERKSAMHETEN I PAJALA KOMMUN Biblioteken är en grundläggande del av samhällets kulturella infrastruktur, till främjande av intresse för läsning

Läs mer

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun

Biblioteksplan 2009-2012. Laxå kommun Biblioteksplan 2009-2012 Laxå kommun Förord Biblioteket har betydelse för medborgarna. Det är inte enbart skolan som står för lärandet utan där har också biblioteket och skolbiblioteken en stor central

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

1 (12) Biblioteksplan Vetlanda här växer människor och företag

1 (12) Biblioteksplan Vetlanda här växer människor och företag 1 (12) Biblioteksplan 2015-2019 Vetlanda här växer människor och företag 2 Biblioteksplan 2015-2019 Dokumenttyp: Policy Beslutad av: Kommunfullmäktige (2015-12-16 204) Gäller för: Kultur- och fritidsnämnden,

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~

BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ BIBLIOTEKSPLAN ~ ORSA ~ Information Kultur Läslust 1 BIBLIOTEKSPLAN Biblioteksplanen är ett politiskt förankrat dokument som ska ge en överblick över bibliotekens verksamheter samt ansvarsfördelningen

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016-2019 Biblioteksplanen är ett politiskt beslutat styrdokument som anger inriktningen för kommunens biblioteksverksamhet och de områden som prioriteras under perioden 2016-2019. Planen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var

VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET. Verksamhetsmål för 2001. Huvudmålet år 2000 var VERKSAMHETSPLAN 2001 HÖGSKOLEBIBLIOTEKET Verksamhetsmål för 2001 Huvudmålet år 2000 var Att fortsätta arbetet med att, i enlighet med biblioteksutredningen 1998, bygga upp ett högskolebibliotek av bra

Läs mer

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring

Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Tjänsteskrivelse 2013-04-26 KFN 2010.0031 Handläggare: Maria Lobell Bemanning i bibliotekets yttre tjänstgöring Sammanfattning Biblioteket har fått i uppdrag att utreda personalsammansättningen (bibliotekarier

Läs mer

Biblioteksplan. Robertsfors kommun

Biblioteksplan. Robertsfors kommun Biblioteksplan Robertsfors kommun 2015 2017 Vision Biblioteket ska avgiftsfritt erbjuda ett rikt och varierat. mediebestånd, god service och en stimulerande miljö för läsning, upplevelser och lärande Bibliotekplan

Läs mer

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s)

Sammanträdesdatum. Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica Dahlén (s) Hans Ringberth (s) Barn-, kultur- och utbildningsnämndens 2013-03-15 Blad 1 (6) Plats och tid Kommunkontoret Strömsund, sammanträdesrum Almen kl 10.00-11.00 Beslutande Lena Johansson (s), ordförande Ragnar Lif (c) Monica

Läs mer

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun

Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Biblioteksplan för Bengtsfors kommun Foto Jenny Olsson Antagen av kommunfullmäktige 2009-01-28 2 1 Innehåll Inledning o Bakgrund och syfte o Uppdrag Metod Styrdokument Nulägesanalys o Organisation o Statistik

Läs mer

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009

Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Biblioteksverksamheten i Strömstad Nyckeltal och kvalitetsredovisning 2009 Stadsbibliotekets personal: 2010 2009 2008 Bibliotekschef: 1,00 1,00 1,00 Bibliotekarier: 4,65 4,65 5,40 (Därav skolbiblioteken

Läs mer

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun

Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Kultur- och fritidsplan samt Biblioteksplan 2013-2015 Laxå kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-13 5. Dnr BUN 2012007 012 Innehållsförteckning... 2 Gemensamma mål... 3 Övergripande fokusområden...

Läs mer

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018

Biblioteksplan. för Bergs kommun 2014-2018 Biblioteksplan för Bergs kommun 2014-2018 1 Innehåll 1. Bibliotekets lagrum 2. Vision för biblioteksverksamheten 3. Verksamhetsbeskrivning 4. Bibliotekets uppdrag 4.1 Tillgång till medier 4.2 Kulturupplevelser

Läs mer

Biblioteksplan 2013-2016

Biblioteksplan 2013-2016 Biblioteksplan 2013-2016 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Kommunens struktur 3. Verksamhetsområden 3.1 Allmänheten 3.1.1 Nuläge och utgångspunkt för fortsatt verksamhet 3.1.2 Framtiden att arbeta för

Läs mer

Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik!

Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Hej! Välkommen till Sveriges officiella skolbiblioteksstatistik! Uppe i högra hörnet i enkäten finns en knapp där du kan gå in och ändra e-postadressen om du inte är rätt kontaktperson. Där ser du också

Läs mer

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige

plan modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Biblioteksplan Beslutat av: Kommunfullmäktige plan Biblioteksplan 2016-2019 modell policy program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Kommunfullmäktige Beslutandedatum: 2016-09-12 120 Ansvarig: Kulturchefen

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2017-2023 Vision Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Text kommer från presidiet. Inledning I bibliotekslagen (SFS

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR LOMMA KOMMUN 2015-2018. INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek

BIBLIOTEKSPLAN FÖR LOMMA KOMMUN 2015-2018. INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek INNEHÅLL Planen omfattar all biblioteksverksamhet i Lomma kommun: folk- och skolbibliotek Efter redovisning av styrdokument följer beskrivning av verksamheten, diskussion kring faktorer som påverkar en

Läs mer

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård

8. Information om ny organisation för folkhälsa och närvård KALLELSE 2015-03-16 Kommunstyrelsens kultur- och livmiljöutskott Ledamöter Håkan Welin (FP), ordförande Sabine Noresson (MP) Werner Schubert (S) Ersättare Fred Rydberg (KD) Johan Tolinsson (S) Kommunstyrelsens

Läs mer

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet

Plan. Biblioteksplan för Herrljunga kommun KF, Bildningsnämnden, för Herrljunga kommuns verksamhet på biblioteksområdet DIARIENUMMER: UN-10/2016 FASTSTÄLLD: 2016-02-01 VERSION: 1 SENAS T REVIDERAD: GILTIG TILL: 2018-12-31 DOKUMENTANSVAR: Bibliotekschef Plan Biblioteksplan för Herrljunga kommun 2016-2019 KF, Bildningsnämnden,

Läs mer

Verksamhetsplan 2004

Verksamhetsplan 2004 Verksamhetsplan 2004 Vision Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland skall arbeta för en

Läs mer

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008.

Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Lärsamverkan i Sydost ett samverkansprojekt mellan biblioteken i Blekinge, Kalmar och Kronobergs län. November 2008. Sammanställning av personalenkät 2008 relaterad till personalenkäten som gjordes 2006.

Läs mer

Biblioteksplan Gnosjö kommun

Biblioteksplan Gnosjö kommun Biblioteksplan Gnosjö kommun 2016-2020 Antagen av Kommunfullmäktige 2016-06-21 77. Antagen av Kultur- och utbildningsutskottet Inledning I bibliotekslagen (SFS 2013:801) står i 17 att kommuner och landsting

Läs mer

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser

Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge. Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Strategiskt samtal om biblioteksutveckling i Kronoberg och Blekinge Några aktuella exempel på verksamhetsinsatser Vad är vi? Länsbibliotek Sydost arbetar primärt med att utveckla och komplettera kommunbiblioteken

Läs mer

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen.

Måldokument Följande dokument har använts vid framtagandet av biblioteksplanen. Bibliotekslagen slår fast att alla kommuner skall upprätta biblioteksplaner för samtliga verksamheter inom biblioteksområdet. Den är ett strategiskt dokument som beskriver verksamheterna och dess framtida

Läs mer

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018

Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 Biblioteksplan för Filipstads kommun 2015-2018 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SYFTE OCH UPPDRAG... 1 BIBLIOTEKEN I FILIPSTAD... 2 Verksamheten idag... 3 BIBLIOTEK VÄRMLAND... 5 PRIORITERADE OMRÅDEN... 6 Barn och

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ

Markaryds kommun 7DOERNVSODQ. för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ Markaryds kommun 7DOERNVSODQ för Biblioteken L 0DUNDU\GV.RPPXQ 6W\UGRNXPHQWI U0DUNDU\GVWDOERNVSODQ Enligt den regionala talboksplanen ska lokala talboksplaner upprättas, och enligt Markaryds kommuns Kultur-

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Dnr 301/2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-10-17, 78. Uppdateras före 2019-10-31. 1/8 Innehållsförteckning Inledning... 3 Allmänna biblioteksväsendet... 3 Folkbiblioteket... 4 Barn och unga... 5

Läs mer

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun

Överkalix bibliotek. Biblioteksplan 2009 2015. Överkalix kommun Överkalix bibliotek Biblioteksplan 2009 2015 Överkalix kommun Vision Biblioteket som mötesplats kunskapscentrum kulturcentrum Överkalix bibliotek är viktig som mötesplats för kommuninnevånare i alla åldrar.

Läs mer

Biblioteksplan

Biblioteksplan Biblioteksplan 2016 2018 1 SVEDALA KOMMUNS BIBLIOTEKSPLAN Enligt bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun anta en biblioteksplan som visar riktning och utvecklingsområden inom biblioteksverksamheten.

Läs mer

Biblioteksplan. Kramfors kommun

Biblioteksplan. Kramfors kommun STYRDOKUMENT Sida 1(6) Biblioteksplan Kramfors kommun 2016-2019 Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd BKU-nämnd 160525 63 Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2016/166 2

Läs mer

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET

PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET PLANER SKOLBIBLIOTEKSVERKSAMHET 1. Finns det en biblioteksplan i din kommun? 2. Ingår skolbiblioteksverksamheten i planen? 3. Hur lyder texten om kommunens skolbiblioteksverksamhet? Sedan var frågan Hur

Läs mer

LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002

LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002 LÄNSBIBLIOTEK ÖSTERGÖTLAND VERKSAMHETSPLAN 2002 VISION Länsbibliotek Östergötland skall stimulera biblioteksutvecklingen så att östgötabiblioteken kan mäta sig med de bästa i landet. Länsbibliotek Östergötland

Läs mer

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling

Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling Bibliotekets roll i lokal och regional utveckling En förstudie om behovet av kompetensutvecklingsinsatser. Vilka nyckelkompetenser behövs på biblioteken de närmaste tre-fem åren? Bibliotekets roll slutsatser

Läs mer

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga

Original 4-färg Botte v/vi Avdelninga Biblioteksplan Stenungsunds kommun Stenungsund kommuns biblioteksplan har som syfte att ge en struktur och inriktningt samt tydliggöra folk- och skolbibliotekens uppdrag. Stenungsunds kommun Biblioteksplan

Läs mer

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek...

Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper... 3 Folkbibliotek... Biblioteksplan 2016-2018 Antagen av kommunfullmäktige den 27 januari 2016 14, 2015KS/0405 Innehåll Inledning... 1 Vision Värmdö 2030 övergripande målsättningar... 1 Uppföljning... 2 Prioriterade grupper...

Läs mer

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09

Biblioteksplan. för Uddevalla kommun 2016-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Biblioteksplan för Uddevalla kommun 2016-2020 Antagen av kommunfullmäktige 2016-03-09 Innehåll Inledning... 3 1. Uddevallas vision... 4 2. Omvärldens påverkan... 4 Nationell och internationell påverkan...

Läs mer

Biblioteksplan för Ovanåkers kommun. Antaget av kommunfullmäktige ( 81), 2012-1217

Biblioteksplan för Ovanåkers kommun. Antaget av kommunfullmäktige ( 81), 2012-1217 Biblioteksplan för Ovanåkers kommun Antaget av kommunfullmäktige ( 81), 2012-1217 Den första januari 2005 kompletterades bibliotekslagen med en paragraf om att bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det

Läs mer

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek

Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009. Uppvidinge bibliotek Verksamhetsberättelse för barn- och ungdomsverksamheten 2009 I Uppvidinge kommun finns fem integrerade folk- och skolbibliotek samt ett gymnasiebibliotek. Biblioteken har en gemensam webbplats och gemensam

Läs mer

Fördel Solna. En Biblioteksplan för

Fördel Solna. En Biblioteksplan för Fördel Solna En Biblioteksplan för 2012-2016 Inledning Solna stads biblioteksplan är ett politiskt beslutat styrdokument som anger riktningen för bibliotekens utveckling och verksamhet under perioden 2012-2016.

Läs mer

Skolbibliotek. Informationsblad

Skolbibliotek. Informationsblad Informationsblad 2011-09-30 1 (8) Skolbibliotek Den 1 juli 2011 ändrades bestämmelserna för skolbibliotek. Här kan du läsa om hur Skolinspektionen tolkar de nya bestämmelserna och vilka krav myndigheten

Läs mer

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola

skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola skola +bibliotek = skolbibliotek Formaliserat samarbete mellan folkbibliotek och skola Elin Lucassi, Kungl. biblioteket Bakgrund Alla elever i Sverige har rätt att få tillgång till bra skolbiblioteksverksamhet.

Läs mer

Biblioteksplan. Kalix kommun

Biblioteksplan. Kalix kommun Biblioteksplan Kalix kommun 2 Innehåll 1. Inledning 3 2. Bibliotekslagen 3 2.1 Styrdokument 3 2.2 Biblioteksplan 4 2.3 Omvärlden 4 3. Biblioteksvision 2010 5 3.1 Exempel på verksamhetsmål 5 3 1. INLEDNING

Läs mer

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument

1(7) Biblioteksplan 2015-2018. Styrdokument 1(7) Styrdokument 2(7) Styrdokument Dokumenttyp Plan Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-10-28 144 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av 3(7) Innehållsförteckning Förord...4...5 Folkbibliotek - för

Läs mer

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås den 13-14 oktober 2004. Kerstin Andersson, Regionbibliotek Västra Götaland

MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN. Borås den 13-14 oktober 2004. Kerstin Andersson, Regionbibliotek Västra Götaland MÖTESPLATS INFÖR FRAMTIDEN Borås den 13-14 oktober 2004 Kerstin Andersson, Regionbibliotek Västra Götaland KULDA-UTREDNINGEN, rapport Introduktion De senaste årens snabba utveckling av elektroniska tjänster

Läs mer

Biblioteksplan 2014-2017

Biblioteksplan 2014-2017 1 (7) Typ: Plan Giltighetstid: 2014-2017 Version: 3.0 Fastställd: KF 2014-04-16, 29 Uppdateras: 2016 Biblioteksplan 2014-2017 Innehållsförteckning 1. Biblioteksfakta 2. Inledning 3. Uppdrag och roller

Läs mer

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013

Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 Antagen av Höörs kommuns kommunfullmäktige 2010-09-01 BIBLIOTEKSPLAN FÖR HÖÖRS KOMMUNS BIBLIOTEK 2010-2013 INLEDNING Mycket händer i biblioteksvärlden just nu och det är mycket som påverkar dagens folkbibliotek.

Läs mer

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK

BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK BIBLIOTEKSPLAN FÖR SANDVIKENS FOLKBIBLIOTEK Välkommen till Sandvikens Folkbibliotek Vi gör det möjligt för alla i Sandvikens kommun att växa och utvecklas. Som människor och samhällsmedborgare. VISION

Läs mer

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015

Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Skolbiblioteksplan för Öllsjöskolan 2015 Enligt Skolverket ska skolbiblioteket vara en gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Biblioteksplan för Sollentuna kommun 2009-2010 Antagen av fullmäktige 2008-12-17, 118 1 Inledning 1.1 Bibliotekslagen I 7a bibliotekslagen anges att kommuner ska anta planer för biblioteksverksamheterna.

Läs mer