Organisation Tallkotten Grankotten Förskolans mål är att: Hur förskolan lyckas med att nå de målen mäts på olika sätt: Styrdokument Arbetssätt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisation Tallkotten Grankotten Förskolans mål är att: Hur förskolan lyckas med att nå de målen mäts på olika sätt: Styrdokument Arbetssätt"

Transkript

1 1 Organisation Förskolan består av två avdelningar. Tallkotten har barn från 1 till 3 år och Grankotten har barn från 3 år upp till 5 år. Sex pedagoger och en kokerska arbetar på förskolan. Öppen tiderna är efter föräldrarnas behov och för närvarande mellan 6.30 och Förskolans mål är att: Varje barn skall få god omsorg, fostran och lärande i en stimulerande pedagogisk miljö. Genom praktiskt arbete utveckla barnet i demokrati, jämlikhet, solidaritet och empati. Utveckla och stimulera barnets lust att leka och lära genom egen aktivitet, öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Förskolan är en del i ett livslångt lärande. Barnet skall ges förutsättning att utveckla sina olika språk. Ha en aktiv och väl fungerande samarbete med föräldrarna. Föräldrarna skall ha möjlighet att påverka verksamheten. Hur förskolan lyckas med att nå de målen mäts på olika sätt: Utvärderingar av verksamheten i personalgruppen Utvärdering i samarbetsgruppen Utvärdering i ledningsgruppen Individuella utvecklingssamtal om barnet mellan pedagoger och föräldrar två per läsår. Individuella samtal mellan personal och förskolechef Brand och skyddsrond Verksamhets diskussioner på pedagogmöten Föräldramöte en gång per läsår för alla. Ett föräldramöte för nya föräldrar innan de börjar. Resultatet redovisas i vår kvalitets redovisning. Styrdokument Förskolan har följande styrdokument Läroplan för förskolan Lpfö 98 Lust att lära Möjlighet att lyckas Skolplan för Borås kommun Fn:s barnkonvention Arbetssätt Verksamheten genomsyras av fem viktiga principer inom Freinetpedagogiken, demokratisk fostran, fria uttrycket, trevande försöket, gemensamma arbetet och verkligheten som lärobok. I en Freinet förskola är alla jämlika både barn och vuxna. På morgonmötet övas barnen i demokrati, att lyssna på varandra och visa hänsyn. Pedagogerna arbetar temainriktat utefter barnens behov och intressen. Genom det fria uttrycket vill vi befrämja och ta till vara på barnens skaparlust och nyfikenhet. Det ska vara lustfyllt att skapa. Det trevande försöket innebär att barnen får pröva sig fram genom olika försök och iakttagelser. Alla barnens sinnen behövs för att lära. Arbetet ska vara experimenterande och undersökande. Barnen ska ges varierande möjligheter att träna sig i olika färdigheter t.ex. klä av och på sig, använda en pensel/penna. De äldsta barnen kommer att få arbeta i köket där de får hjälpa till och laga lunch, från råvara till färdig måltid. När barnen arbetar gemensamt eller leker i grupp lär sig barnen att lösa problem och ta

2 2 hänsyn till varandra, det stärker gemenskapen och barnets självförtroende när de ser glädjen och nyttan att arbeta/leka tillsammans. Verkligheten som lärobok: Pedagogerna ger barnen tid och möjlighet att upptäcka och utforska sin närmiljö. Viktigt att förskolan är öppen för samhället och verkligheten utanför. Vi kommer att arbeta med tema. Samma tema bearbetas under en längre tid. Vilka teman som kommer att arbetas med under läsåret styrs av barngruppens intressen och behov. Lekarbete Förskoletiden för barnen upptas mycket av lekarbete. Pedagogerna ska främja barnens lek. De ska utveckla leken, ge barnen möjlighet till lek och hjälpa barnen in i lekens värld. Barnen ska få möjlighet att genom leken befästa sina kunskaper och erfarenhet. Pedagogerna stimulerar barnets lek, hjälper barnen att utveckla leken. I leken får barnen stora möjligheter att träna och utveckla sitt språk, etik och moral, hänsynstagande, turtagande, jämnstäldhet, fantasi och empati. Freinets tre olika utvecklings perioder. Den första perioden ca 0-2 år kännetecknas av trevande undersökning. Barnet experimenterar, söker, undersöker och prövar för att göra sig förtrogen med den omgivande miljön. Den andra perioden ca 2-4 år kallar Freinet för installeringen. Barnet söker strukturer i leken. Det hänger sig åt trevande experiment. Barnet utgår från sig själv. Den tredje perioden ca 4 år och uppåt kallar Freinet för arbetsperioden. Barnet har fått frihet att söka erövra världen genom arbetet, som är den aktivitet varigenom individen tillfredsställer sina viktigaste fysiologiska och psykologiska behov. (lek arbete) De här stadierna har förstås inga klara gränser utan barnet kommer att successivt och individuellt in i de olika perioderna. Dokumentation Pedagogerna dokumenterar verksamheten med hjälp av digitalkamera och ibland även filmkamera. Under läsåret kommer vi att fortsätta arbeta mer med att dokumentera med hjälp av datorn. Målet är att alla pedagoger ska kunna: Lägga in bilder och text i en mapp Skanna in bilder/teckningar till barnens personliga mappar Bränna ner barnens mapp på en CD skiva Visa bildspel på datorn för föräldrarna På förskolan finns tre datorer två i personalrummet och en inne på Grankotten. Det är viktigt att pedagogerna får tid att använda sin kunskap och leka vid datorn. Pedagogerna ska kunna visa ett bildspel över dagens händelser för föräldrarna, som visas under eftermiddagarna när barnen vissdokumentation inne på avdelningen. Det är viktigt att pedagogerna får tid att använda sin kunskap och leka vidare med datorn. Pedagogerna ska vis ett bildspel över dagens händelser för föräldrarna, som visas någon eftermiddagarna under terminen när barnen hämtas.

3 3 Varje avdelning har en digitalkamera och tillgång till en videokamera. Pedagogerna dokumenterar mycket med hjälp av digitalkamera. Alla barn på förskolan får en bok där pedagogerna dokumenterar barnets förskoletid. En bok från tiden på Tallkotten 1-3 år och en från tiden på Grankotten 3-5 år. Barnen får också en CD skiva med sina dokumentationskort, en skiva när de slutar på Tallkotten och en när de slutar på förskolan. Värdegrunden Ha förståelse att alla barn har olika värdegrund med sig. Alla ska få chans och våga att uttrycka sig. Pedagogernas roll är att vara en förebild när det gäller ALLAS LIKA VÄRDE. Lyssna, visa hänsyn Acceptera olikheter, alla ska bli respekterad för den man är, bli stark i sin egen personlighet.. Respektera varandras åsikter Likabehandlingsplan finns på förskolan. Jämlikhet Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha (GES) samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Vi pedagoger har en skyldighet: Att ta reda på hur verkligheten är Att låta både flickor och pojkar träna samtliga färdigheter som krävs för att kunna utveckla till en komplett människa Att medvetet bemöta flickor och pojkar olika för att viga deras könsroller och färdigheter, för att de senare i livet ska ha större valmöjligheter. Dessutom är det vår uppgift att se och bekräfta det positiva i varje barn Språk Barnen ska få rika möjligheter till att utveckla sitt språk. Vi sjunger, läser rim och ramsor och läser böcker dagligen för barnen. Lättare sagor och bilderböcker för de yngre barnen och kapitelböcker för de äldre barnen. Vi går regelbundet till biblioteket och lånar böcker med barnen. På förskolan har barnen alltid tillgång till böcker. Pedagogerna tar till vara på de dagliga omvårdnadssituationerna med barnen för att stimulera deras språk utveckling t.ex. påklädning, blöjbyten. Vid varje bord när vi äter sitter det någon vuxen med barnen. Under måltiden skapar vi träning för samtal t, ex lyssna på andra, vänta på sin tur att prata. Pedagogerna kommer att arbeta vidare med ordlådorna. Morgonmöte Varje dag har vi morgon möte. I de mindre grupperna får alla barn chans att bli sedda, prata och berätta något. Skapa en vi känsla i gruppen. På mötet går vi bl.a. i genom vad som kommer att hända under dagen barnen har möjlighet att påverka. Vi sjunger, leker och dramatiserar, rim och ramsor för att stimulera språkutvecklingen. Vi tar upp och diskuterar eventuella problem och finner gemensamma lösningar. Vi anser att det är oerhört viktigt att - barnen är med och fattar beslut som rör dem och deras vardag och får en erfarenhet av våra

4 4 demokratiska principer. Här får barnen stora möjligheter att träna och utveckla sitt språk. Bok/sångstund Innan maten samlas alla barnen och pedagogerna för att varva ner en stund. Tittar i böcker, läser någon bok eller sjunger. Ansvarsområde Barnen och pedagogerna har ansvar för sin innemiljö. Barnen väljer nytt ansvarsområde varje vecka. Barnen och en pedagog har ansvaret tillsammans. Barnen ska få uppleva att vi alla behövs och att det är viktigt att vi hjälps åt. Alla har också eget ansvar nämligen att se till att alla trivs, ingen känner sig utanför, hänga upp sina kläder och städa efter sig. Vi har följande åtta ansvarsområden: Damma, sköta om fiskarna eller sköldpaddorna, diska muggarna, byta handdukar, duka, vattna blommorna och krascha leksaker. Utevistelse Varje dag går vi ut minst en gång. Vi går till olika lekplatser i vår närmiljö eller till skogen. När vi är ute anpassar vi aktiviteterna efter årstiderna. Vi vill att barnen utvecklar förståelse för djur och natur. Visa på ett samband att allt hör ihop. I uteleken är det naturligt att barnen tränar sin grovmotorik. Varje termin gör vi ett par hel och halv dagars utflykter. Då äter vi mat ute t.ex. grillar korv, bakar tunnbröd. När vi är ute och går uppmärksammar vi trafiken och övar hur vi ska bete oss och hur trafiken beter sig. Varje dag när vi är ute tar vi tid på oss och stannar och tittar om det är något spännande vi möter på vägen, alltid vara nyfiken och ta sig tid. För säkerheten har barnen alltid västar på sig ute och pedagogerna har med sig en ryggsäck med telefon och förstahjälpen väska. Media På förskolan har vi tre datorer en inne på Grankotten och två inne i personalrummet. Grankotten har möjlighet att visa bildspel på sin dator. Barnen ska ha möjlighet att utforska datorn både själva eller med något multimedia spel i meningsfulla sammanhang. Badhuset I slutet av vårterminen hålls ett möte med de föräldrar som har barn som ska gå till simskolan nästa läsår. Under läsåret går de femåringar som vill till badhuset för simundervisning. Det är en simlärare som står för simskolan. Föräldrarna till barnen som går på simskola turas om att följa med barnen till badhuset. Vårt mål med simundervisningen är att barnen ska känna sig trygga i vattnet och få vatten vana. Verkstäder Pedagogerna arbetar tema inriktat. Barnen bearbetar temat i olika verkstäder, där arbetar vi med olika skapande verksamhet t.ex. bild, drama, konstruktion. I verkstäderna knyts handen och hjärnans arbete samman. Här får barnen chans att bearbeta temat. Vi arbetar mycket med rörelse, bild och form och språket. Rörelse/rytmik De äldsta barnen från Tallkotten och de barn som flyttade över i augusti från Grankotten har rörelse rytmik en gång varannan vecka tillsammans. Med hjälp av musik och rörelse vill vi utveckla barnens:

5 5 motorik koordination kroppsuppfattning rumsuppfattning framför allt lära känna varandra och känna gemenskap med varandra. Skapande Vi skapar i mindre grupper där vi målar, klipper, formar, blandar färg, samtalar och utforskar material. Barnen ska få kunna behålla sin sprudlande glädje för att skapa och måla hela livet och se att den utvecklas. Att man ser den som ett viktigt språk. Att skapande ska vara ett medel att vari genom barnen kan tolka och tillgodogöra sig sina upplever. Ett sätt att uttrycka sina känslor med. De skapande alster som barnet gör visar också på deras synsätt, och deras medvetenhet och mognad. Det ska vara roligt och lustfull stund i färger och former och skapande. Studiebesök I anknytning av temat görs eventuella studiebesök eller bjuder in aktuella personer. Barnen förbereder studiebesöket innan med en pedagog, funderar på vad de vill fråga om. Efter varje studiebesök sätter sig barnen och pedagoger och gör en gemensam utvärdering och sammanfattning av besöket. Vi besöker olika teaterföreställningar och går på musikstunder för att barnen ska få ta del av det lokala kulturlivet. Viktigt att barnen går ut i verkligheten och söker svar på sina frågor. 4-H gården För att barnen skall få kontakt och känna närhet med djur samarbetar vi med 4-H gården. Vi går dit och är med bland djuren, får kunskap och erfarenhet om hur de sköts och vad de äter. Vilan Alla barn vilar en stund mitt på dagen. Här får alla en chans till en stunds avkoppling och samla kraft till resten av dagen. De minsta sover medan de äldre ligger ned och lyssnar på sagor eller musik. På Grankotten börjar vilorna med att pedagogerna läser ur en kapitel bok eller sagosamling. De minsta barnen lyssnar på avslappningsmusik när de vilar även de äldre barnen lyssnar på avslappningsmusik/sagor. Samarbetet mellan avdelningarna Vi gör någon gemensam utflykt per termin. Varje termin avslutar vi med en gemensam fest alla barn, pedagoger och föräldrar. En dag varje vecka träffas avdelningarna på en gemensam lekplats. När vi planerar gemensamma utflykter eller fester på förskolan planerar och ansvarar två pedagoger för detta en från varje avdelning. Inskolning och överflyttning Första inskolningen sker när barnet börjar på förskolan. Inskolning startas upp med ett möte mellan de nya föräldrarna och pedagogerna från barnets avdelning och förskolechef. Barnet och föräldrarna får en kontaktpedagog innan de börjar skolas in. Inskolningen för nya barn sträcker sig under två veckor. Inskolningens syfte är:

6 6 barnet ska känna sig trygg i sin nya miljö och med sina pedagoger föräldrarna ska känna sig trygga i att lämna sitt barn på förskolan På förskolan finns en inskolningsplan som pedagogerna följer. När barnen är mellan 2,5 och tre år flyttar de över till Grankotten. En pedagog från Tallkotten flyttar med barnen till Grankotten. Överflyttningen sker i augusti. Syftet med överflyttning av pedagog: Barnen ska ha en trygghet med sig vid övergången från Tallkotten till Grankotten Pedagogerna ska arbeta på olika avdelningar för att öka samarbetet och förståelse för varandras arbete Den pedagog som ansvarar för femåringarna sköter kontakten med skolan. Vi har kontakt med barnens skolor under vårterminen. Barnen brukar besöka sina nya skolor vid några tillfällen under våren och deras nya pedagog kommer och besöker barnen på förskolan. Miljöarbete Alla på förskolan sorterar vårt avfall. Tillsammans håller vi rent i vår omgivning. Vi odlar för att barnen ska få uppleva sambandet mellan frö och planta och för att få erfarenhet och kunskap om vad en växt behöver för att leva. Under våren odlar vi i krukor eller på odlingslotten. När vi är på vår skogs plats pratar vi om allemansrätten. Föräldrasamverkan Föräldrasamverkan ser vi på förskolan som ett samarbete mellan och omkring barn, föräldrar och pedagoger. De sätt som vi på förskolan arbetar kring samverkan är utvecklingssamtal, föräldramöten, samarbetsgrupp, ledningsgrupp och stödgrupp, anslagstavla till föräldrarna, veckodagbok, terminsbrev, lämning och hämtning, fester, utvärdering och stor städning. Föräldrarna har en egen anslagstavla där både de och pedagogerna sätter upp information som rör förskolans verksamhet. Det kan vara protokoll från möten med samarbetsgruppen. Vilka som följer med sim barnen till badhuset. Utvecklingssamtal har vi två gånger per läsår. Under utvecklingssamtalet samtalar pedagogen med föräldrarna omkring frågor som rör det enskilda barnets utveckling. Föräldramöte har vi en gång per läsår. På mötet diskuterar vi frågor som rör förskolan och dess verksamhet. På varje avdelning sitter en planeringstavla i hallen. På den kan föräldrarna läsa vad som händer på förskolan. Lämning och hämtning är vardagslivets centrala plats där vi kan få och lämna information som rör den närmsta tiden och om hur barnet har det. Samarbetsgruppen består av en förälder från varje grupp tre stycken. De har möte med pedagogerna fyra gånger per termin. Samarbetsgruppen representerar alla föräldrarna och de väljs varje höst. De sitter med i gruppen ett läsår en representant stannar kvar i ett halvår och fungerar som handledare för de nya representanterna. De är med och ger synpunkter och förslag om verksamheten. Föräldrarna på förskolan kan komma med synpunkter och förslag till samarbetsgruppen som de sedan tar upp på mötena med pedagogerna. På dessa möten förs protokoll som sedan delas ut till alla föräldrarna. Innan ett möte sätter vi upp ett anslag om vad vi kommer att diskutera. Föräldrarna har också en brevlåda som de kan lägga meddelanden till samarbetsgruppen. Stödgruppen består av tre pedagoger och tre föräldrar. Deras uppgift är att hjälpa till om

7 7 någon akut olycka inträffar. De ser till att akut pärmen och minnes lådorna är aktuella. De har möte en gång per läsår. Bolagets ledningsgrupp består av tre personal och tre föräldrar. Här diskuteras förskolans ekonomi, marknadsföring, strategiska beslut samt policy beslut. Har möten två till fyra gånger per läsår. Traditioner Verksamheten påverkas av årets årstider. Pedagogerna planerar in olika högtidshelger och dagar i verksamheten t.ex. jul, barnbokens dag, midsommar. Till Lucia ska vi boka aulan i Gustav Adolfs församlingshem. Barnen på Grankotten lussar där på kvällen för sina föräldrar, syskon och släktingar. Samarbetsgruppen håller i ett lotteri. Femåringarnas föräldrar håller i någon form av avslutningsfest för hela förskolan i juni månad. Pedagogerna avtackar de barn som slutar till sommaren och överlämnar deras förskoleböcker. I slutet av vårterminen åker alla femåringar till Ekehagens forntidsby. Utbildning Förskolan kommer att ha stängt fyra dagar per läsår, då personalen har studiedag. Pedagogmöten Alla pedagoger har ett kvällsmöte i månaden. Här får alla information om verksamheten. Två timmar denna kväll är avsedd för att varje grupp ska kunna planera och utvärdera sitt arbete i sin barngrupp. En timme är avsatt för friskvård. Säkerhet Alla barngrupperna har med sig en ryggsäck ut. I ryggsäcken finns en första hjälpen väska och telefon. Varje år går all personal igenom vår brandplan. Stödgruppen reviderar förskolans akutpärm en gång per läsår. Brandservice finns ett avtal med. Brand pärm finns på förskolan. Varje år har förskolan en brandvecka där barn och pedagoger går igenom våra rutiner och pratar om säkerhet. Förskolechefen går en säkerhetsrond med all anställda två gånger per år. Alla anställda går regelbundet på hjärt- och lungräddning, ny personal så snart det är möjligt. Fadderbarn Förskolan kommer att fortsätta att brevväxla och samla in pengar till vårt fadder barn. I början av höstterminen har de äldre barnen ett mini tema om vårat fadderbarn.

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision

Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan Sätraängs Arbetsplan Vår Vision Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara trygg, rolig och lärorik. Alla barn skall känna en tillhörighet, gemenskap och

Läs mer

Verksamhetsberättelse för läsåret Freinetförskolan Ejdern AB

Verksamhetsberättelse för läsåret Freinetförskolan Ejdern AB Verksamhetsberättelse för läsåret 2009-20010 Freinetförskolan Ejdern AB Barngruppen Det har varit 26 barn inskrivna på Grankotten och 12 barn på Tallkotten under hela läsåret. Under läsåret hade förskolan

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

2013-09-18 Delfinens Arbetsplan HT 2013 VT 2014

2013-09-18 Delfinens Arbetsplan HT 2013 VT 2014 2013-09-18 Delfinens Arbetsplan HT 2013 VT 2014 Vi som arbetar på Forellen är; Kristina Lindqvist Taban Hama Saeed Elisabet Hammare Mariam Hammoud 35h/v Barngruppen består just nu av 11 barn. Det finns

Läs mer

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98

Nyckelpigan. Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Nyckelpigan Vårt arbetssätt Enligt läroplanen Lpfö -98 Normer och värden Avsnittet Normer och värden i läroplanen handlar om att vi som personal ska se till att barnen får träna sig i att förstå att man

Läs mer

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen

Lokal arbetsplan. för. Föräldrakooperativet Krokodilen Lokal arbetsplan för Föräldrakooperativet Krokodilen vårterminen 2010 Inledning Läroplanen för förskolan, Lpfö -98 All verksamhet utgår från Läroplanen för förskolan, Lpfö -98. Förskolan skall lägga grunden

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret

Systematiskt kvalitetsarbete ht12/vt13 Rönnbäret Läroplanens mål 1.1 Normer och värden. Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta

Läs mer

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11

Arbetsplan. för. Östra Fäladens förskola. Läsår 10/11 Arbetsplan för Östra Fäladens förskola Läsår 10/11 Förskolan har ett pedagogiskt uppdrag och är en del av skolväsendet. Läroplanen för förskolan, Lpfö 98, är ett styrdokument som ligger till grund för

Läs mer

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN

ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN ARBETSPLAN FÖRSKOLAN EKBACKEN Inledning Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti, 1998, finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98. Läroplanen är utformad

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN VÄTTERN Förskolan Vättern är en förskola med estetisk inriktning och är integrerad i Vätternskolan. Vi finns på Ulaxgatan, Ekön med närhet till Bondebacka. I vårt temaarbete

Läs mer

Orange Centrals Förskola

Orange Centrals Förskola Orange Orange Centrals Förskola Vi som arbetar på Orange heter Ulrica, Sara, Lisbeth och Hafije. Telefonnumret till avdelningen är 044-13 49 62. Arbetslaget består av två förskollärare, två barnskötare.

Läs mer

Solglimtens verksamhetsplan

Solglimtens verksamhetsplan Solglimtens verksamhetsplan Väderlekens förskola Förskolan skall lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar. Förskolan skall erbjuda

Läs mer

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013

Normer och värden. Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Arbetssätt/metod. Arbetsplan 2012-2013 Arbetsplan 2012-2013 Normer och värden Mål (enligt Lpfö 98, reviderad 2010) Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar, förmåga att ta hänsyn till och

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg och Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 8 barn. 7 flickor och 1 pojke 3 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 1 barn födda 09 Personal Liselott Karlsson

Läs mer

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013

Verksamhetsplan. Solfjäderns specialförskola 2012/2013 Verksamhetsplan Solfjäderns specialförskola 2012/2013 1 Innehåll Inriktning / Verksamhetsidé Organisation Styrdokument Normer och värden Utveckling och lärande Barn inflytande Förskola och hem Samverkan

Läs mer

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006

Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Arbetsplan Herkules Förskola - Läsår 2005-2006 Herkules Förskola personalkooperativ är beläget på södra Lidingö i Käppalaområdet. Vi har nära till skogen och om vintern har vi pulkabacke och mojlighet

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Junibacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016

Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Verksamhetsplan för Förskolan Björnen 2015-2016 Enhet 1 avdelning 1-5 år och 6-13 år som är öppen dygnet runt. Verksamheter Dag-, kväll-, natt- och helg Förskola för barn 1-5 år Kväll-, natt- och helg

Läs mer

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola

Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola Pedagogisk plan för Jordgubbens förskola År 2014-2015 Organisation BUN Barn- och utbildningsnämnden och är politiskt sammansatt BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tfn. 0927-72050 REKTOR OMRÅDE 1

Läs mer

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015

Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 ÖREBRO KOMMUN Arbetsplan för Tegnérskolans fritidshem 2014/2015 Tegnérskolan Förvaltningen förskola och skola orebro.se Box 31550, 701 35 Örebro Ullavigatan 27 tegnerskolan@orebro.se Servicecenter 019-21

Läs mer

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010

Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Lokal arbetsplan År 2009 Uppdatering år 2010 Solvägens förskola består av 2 avdelningar Junibacken 1år-2,5år 15 barn Saltkråkan 2,5år-5år 22 barn På Junibacken arbetar: Maria 100%, barnskötare Kicki 100

Läs mer

2.1 Normer och värden

2.1 Normer och värden 2.1 Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles gemensamma demokratiska värderingar och efterhand omfatta dem. (Lpfö98 rev.2010,

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Bergabacken 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning och Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken

Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Arbetsplan för personalen på I Ur och Skur Lysmasken Personalen ska arbeta efter: läroplanens värdegrund mål och riktlinjer för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Mål för I Ur och Skur Personalen ska se

Läs mer

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan

Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan Borgeby Förskolas arbetsplan/utvecklingsplan 1. Normer och värden Respekt för miljön Förskolan skall sträva efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens kretslopp och för

Läs mer

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem

Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem Arbetsplan för Pedagogisk Omsorg, Familjedaghem Gruppens sammansättning Vi har 12 barn, 10 flickor och 2 pojkar 3 barn födda 14 1 barn födda 13 4 barn födda 12 1 barn födda 11 3 barn födda 10 Personal

Läs mer

NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN

NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN NYCKELPIGANS VERKSAMHETSPLAN Mål och inriktning För oss på Nyckelpigan är leken viktig. Barn söker och erövrar kunskap genom lek. Utevistelsen och att röra sig skog och mark är en viktig del i vår verksamhet.

Läs mer

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till

Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till Vårt arbetssätt bygger på Läroplanen för förskolan (Lpfö98) och utbildningspolitiskt program för Lunds kommun. Här har vi brutit ner dessa mål till våra lokala mål och beskrivit våra metoder. På förskolan

Läs mer

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014. Familjedaghemmen i Filipstad

Barn och Utbildning Förskoleverksamheten. Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014. Familjedaghemmen i Filipstad Barn och Utbildning Förskoleverksamheten Pedagogisk Planering verksamhetsåret 2013/2014 Familjedaghemmen i Filipstad 1 Personal och organisation I tätorten finns 5 dagbarnvårdare: Sonja Johansson, Pia

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14. Junibacken. Nyckelpigan BARN OCH UTBILDNING Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2013/14 Junibacken Nyckelpigan Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken.

LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. LOKAL ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN Småttinggården AVDELNING Myrstacken. 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA HANDLINGSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN: Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

Likabehandlingsplan. Gäller Förskolan Konvaljen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN

Likabehandlingsplan. Gäller Förskolan Konvaljen SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Likabehandlingsplan Förskolan Konvaljen Gäller 2016-02-01 2017-09-30 2016-2017 1 SÄTERS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGS- FÖRVALTNINGEN Innehåll 1.Vision... 3 2. Rutiner för hur förskolan arbetar för att upptäcka,

Läs mer

Gläntans förskola. Varje dag serverar våra kokerskor hemlagad mat.

Gläntans förskola. Varje dag serverar våra kokerskor hemlagad mat. Gläntans förskola Gläntans förskola är en del av intraprenaden Emiliaförskolorna 1 12 år. Vi består av två avdelningar, Häggen och Syrenen, med barn i åldrarna 1 5 år. För att främja varje barns lärande

Läs mer

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo

LOKALL ARBETSPLAN. Pedagogisk omsorg. Dala-Järna Vansbro Äppelbo LOKALL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2011-2012 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Profil. Naturvetenskap och teknik

Profil. Naturvetenskap och teknik Profil Naturvetenskap och teknik Vi på Kompassens förskola sätter naturvetenskap och teknik i fokus. Vi vill uppmuntra barnens nyfikenhet och intresse för olika naturvetenskapliga och tekniska fenomen.

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15

LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 LOKAL ARBETSPLAN TILS FÖRSKOLOR 2014/15 Vår vision Verksamheten i vårt område utgår från en gemensam grundsyn kring det kompetenta barnet, kunskap och lärande Verksamheten skall präglas av glädje, lust

Läs mer

Barn med behov av särskilt stöd... 16

Barn med behov av särskilt stöd... 16 Målsättning Innehållsförteckning Verksamhetens innehåll och pedagogiska mål... 3 Normer och värden... 3 Barns utveckling och lärande... 5 Barnens inflytande... 7 Förskola och hem... 9... 15 Barn med behov

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016-2017 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

1. Beskrivning av Stormhattens förskola

1. Beskrivning av Stormhattens förskola Stormhattens föräldrakooperativa förskola Verksamhetsplan 2014/2015 1. Beskrivning av Stormhattens förskola 1.1 Vårt uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg

LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg LOKAL ARBETSPLAN Pedagogisk omsorg Dala-Järna Vansbro Äppelbo 2010/11 1 Innehåll 1. Presentation 2. Organisation 3. Normer och värden 4. Utveckling och lärande 4.1 Leken 4.2 Språket 4.3 Natur och miljö

Läs mer

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet).

Normer och värden (Detta är ett fast och ständigt återkommande inslag i vår verksamhet). Utgår från kvalitetsredovisning 2014-15 samt utifrån barnens ålder och mognad. Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla förståelse för vårt samhälles

Läs mer

Annikas BarnOmsorg AB Rev Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret

Annikas BarnOmsorg AB Rev Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret Verksamhetsplan/arbetsplan för verksamhetsåret 2015-2016 Sid 1 av 6 Organisation och ledning Den pedagogiska omsorgen (Familjedaghemmet) har sex personal. Två av dessa leder även verksamheten, varav en

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Enheter Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15. Förskolan Bergabacken Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Bergabacken Förskoleverksamhetens vision Vi vill arbete för en verksamhet där alla mår bra, har inflytande, känner glädje, trygghet

Läs mer

2015 ARBETSPLAN & MÅL

2015 ARBETSPLAN & MÅL 2015 ARBETSPLAN & MÅL FÖRSKOLAN BARNEN I DÖSHULT Frida Rosenström Lena Andersen Maja Månsson 2 Prioriterade mål 2015 SOCIALA UTVECKLINGEN Att barnen lär sig ta hänsyn till andra människor och att utveckla

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2014/15 Förskolan Berguven 1 2 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3 Inledning sidan 4 Förutsättningar sidan 4 Normer och värden

Läs mer

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15

Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Lokal arbetsplan la sa r 2014/15 Förskolan Bäcken Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016

Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016 Arbetsplan för Snöflingan 2015_2016 Gruppens sammansättning Vi har 14 barn. 7 pojkar och 7 flickor. 1 barn födda 14 3 barn födda 13 9 barn födda 12 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Carina Johansson

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/2017 Förskolan Villekulla Avdelning Norrgården Norrgårdens vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Arbetsplan för Korallen 2014_2015

Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Arbetsplan för Korallen 2014_2015 Gruppens sammansättning Vi har 17 barn. 10pojkar och 7 flickor. 2 barn födda 13 9 barn födda 12 6 barn födda 11 Personal Heléne Runesson förskollärare 80 % Annelie Quist

Läs mer

VÄLKOMMEN BJÖRKHAGENS FÖRSKOLA TILL. Egna anteckningar:

VÄLKOMMEN BJÖRKHAGENS FÖRSKOLA TILL.  Egna anteckningar: Egna anteckningar: VÄLKOMMEN TILL BJÖRKHAGENS FÖRSKOLA Postadress: Finspångs kommun, 612 80 Finspång Besöksadress: Bergslagsvägen 13-15 Telefon: 0122-850 00 Fax: 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se

Läs mer

Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Pedagogisk planering Familjedaghemmen i Filipstads kommun

Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten. Pedagogisk planering Familjedaghemmen i Filipstads kommun Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering 2016 2017 Familjedaghemmen i Filipstads kommun 1 Innehållsförteckning sidan 2 Inledning sidan 2-3 Förskoleverksamhetens vision

Läs mer

Arbetsplan för Ängen,

Arbetsplan för Ängen, Arbetsplan för Ängen, Mariebergs förskola 2010/2011 Arbetsplan för Ängen, läsåret 2010/2011 Arbetsplanen innehåller dels hur vi på Ängen kommer att arbeta under året 2010/2011 och dels hur vi alltid arbetar

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Förskolan Björnen Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Förskolan Björnen FÖRSKOLAN BJÖRNENS VISION Vi vill varje dag ta till vara och uppmuntra allas förmågor 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens

Läs mer

Källstugans förskola. Verksamhetsdokument

Källstugans förskola. Verksamhetsdokument Källstugans förskola Verksamhetsdokument KÄLLSTUGAN SOL OCH REGN EN SYSKONAVDELNING FÖR BARN I ÅLDER TRE-FEM ÅR OCH EN SMÅBARNSAVDELNING FÖR BARN I ÅLDERN ETT-TRE På förskolan Sol och Regn arbetar vi målmedvetet

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan: Birger Jarlsgatan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2015-2016 Planen gäller från november 2015-oktober 2016 Ansvariga för planen är avdelningens förskollärare. Hela arbetslaget

Läs mer

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013

LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 LOKAL ARBETSPLAN FÖRSKOLAN SMÅTTINGGÅRDEN Avd Bikupan ht 2013 Förskolan regleras i skollagen och har Skolverket som tillsynsmyndighet. Sedan 1 augusti 1998 finns en läroplan för förskolan, Lpfö 98 och

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan Förskoleverksamheten Barn och utbildning Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2015-2016 Förskolan Lyckan FÖRSKOLAN LYCKANS VISION Alla barn och vuxna ska få möjlighet att utveckla sina inneboende resurser.

Läs mer

Verksamhetsplan Intraprenad Hybo-Ämbarbo Emiliaskolorna 1-12 år Ringblomman pedagogisk omsorg 2014-2015

Verksamhetsplan Intraprenad Hybo-Ämbarbo Emiliaskolorna 1-12 år Ringblomman pedagogisk omsorg 2014-2015 Verksamhetsplan Intraprenad Hybo-Ämbarbo Emiliaskolorna 1-12 år Ringblomman pedagogisk omsorg 2014-2015 ljusdal.se Ringblomman är en pedagogisk omsorg som är Reggio Emilia inspirerad. Vi har öppet dygnet

Läs mer

TUVANS MÅL OCH LOKALA ARBETSPLAN / 2010

TUVANS MÅL OCH LOKALA ARBETSPLAN / 2010 TUVANS MÅL OCH LOKALA ARBETSPLAN / 2010 BARNGRUPPEN BESTÅR AV: KANINGRUPPEN. Anki ansvarar för dessa barn. EKORRGRUPPEN: Elisabeth ansvarar för dessa barn. BJÖRNGRUPPEN: Monika ansvarar för dessa barn.

Läs mer

IGELKOTTENS Arbetsplan

IGELKOTTENS Arbetsplan STENBITENS FÖRSKOLA IGELKOTTENS Arbetsplan LÄSÅRET 2014-2015 Dessi Kerstin Irina Sofie Arbetsplan för Igelkotten Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL.

VÄLKOMMEN TILL. VÄLKOMMEN TILL www.rackarbergetsforskola.uppsala.se INNEHÅLL Övergripande information om förskolan Introduktion på förskolan Vår värdegrund Grön Flagg Föräldrasamverkan Övergripande information om förskolan

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Trollbäcken Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi vill nå

Läs mer

Kvalitetsredovisning Freinetförskolan Ejdern AB Läsåret

Kvalitetsredovisning Freinetförskolan Ejdern AB Läsåret Kvalitetsredovisning Freinetförskolan Ejdern AB Läsåret 2009-20010 Freinetförskolan Ejdern tillämpar Freinetpedagogiken sedan 1996. Här följer några grundtankar om pedagogikens kärna och grundvärderingar.

Läs mer

Hunnebostrands förskola

Hunnebostrands förskola Hunnebostrands förskola Välkommen till vår förskola! Vår verksamhet skall vara rolig, trygg och lärorik. Barnen skall erbjudas en pedagogisk verksamhet anpassad efter barnets behov. Leken är grunden för

Läs mer

Grovplanering för Strålsnäs förskola. Hösten 2011

Grovplanering för Strålsnäs förskola. Hösten 2011 Grovplanering för Strålsnäs förskola Utifrån Läroplan för förskolan Lpfö 98 (reviderad 2010) Hösten 2011 Oktober 2011; Anna Bratz, Britt Thudén, Helené Svanström, Maria Lööke, Anita Andersson, Åsa Holm,

Läs mer

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området

Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området Arbetsplan 2013 Lillbergets/Kilsmyrans förskolor Sydöstra området NORMER OCH VÄRDEN Varje enhet har ett väl fungerande och förebyggande likabehandlingsarbete och en väl dokumenterad likabehandlingsplan

Läs mer

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola

Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola Enheter Verksamhetsplan för Åbytorps Förskola 2015-2016 Geten 1-3 år Gurkan 3-5 år Leoparden 3-5 år Kantarellen 1-5 år Blåsippan 1-5 år Verksamheter Förskola för barn från 1-5 år Förutsättningar Inskrivna

Läs mer

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan

Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Arbetsplan för Skogens förskola Avdelning Blåsippan Hösten 2016 Syftet med detta dokument, Arbetsplanen är att synliggöra verksamheten. Ett sätt att skapa en gemensam bild av verksamheten och hur man arbetar

Läs mer

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering

Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering 2016 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Lejonkulans pedagogiska planering Lejonkulans vision: Trygghet, glädje, utveckling! INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning sid. 2 2. Normer

Läs mer

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN

VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN VITSIPPANS LOKALA ARBETSPLAN 2016-2017 Innehåll 2016-05-11 Presentation Förskolans värdegrund och uppdrag Normer och värden Utveckling och lärande Barns inflytande Förskola och hem Samverkan med förskoleklass,

Läs mer

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016

Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Lokal arbetsplan läsår 2015/2016 Förskolan Åmberg Sunne kommun Postadress Besöksadress Telefon och fax Internet Giro och org nr Sunne Kommun Sunne RO växel www.sunne.se 744-2684 bankgiro 40. Skäggebergsskolan

Läs mer

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd

Lokal arbetsplan för Löderups förskola. Fastställd Lokal arbetsplan för Löderups förskola Fastställd 2015-09-11 Del 1: Vår gemensamma grund Arbetsplanens syfte Löderups förskola En lärande organisation Del 2: Vårt arbete Normer och värden Social emotionell

Läs mer

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag

Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17. Nykroppa Förskola. Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag Förskoleverksamheten Pedagogisk planering Verksamhetsåret 2016/17 Nykroppa Förskola Vår vision Alla ska ges möjlighet att vara sitt bästa jag 1 Innehållsförteckning Förskoleverksamhetens vision sidan 3

Läs mer

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4.

Innehållsförteckning. 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil. 2. Övergripande målsättning. 3. Inledning. 4. Förskolan i Östra Innehållsförteckning 1. Tyresö församlings förskolor 1.1 Verksamhet och profil 2. Övergripande målsättning 3. Inledning 4. Normer och värden 4.1 Läroplanen 4.2 Förskolans mål 4.2.1Vi

Läs mer

Pedagogisk planering. Älvbackens förskola

Pedagogisk planering. Älvbackens förskola Pedagogisk planering Älvbackens förskola 2016-2017 Organisation BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Lena Hannu Tel. 0927-72050 FÖRSKOLECHEF Birgitta Nilsson Tel. 0927-72051 ÄLVBACKENS FÖRSKOLA Ekmansväg 12 G 957

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2016

VERKSAMHETSPLAN 2016 VERKSAMHETSPLAN 2016 Presentation Lilla Solen, pedagogisk omsorg, kommer att erbjuda barn från 1-5 år en flexibel och stimulerande verksamhet. Lilla Solens hemvist är en lokal på Domarvägen i Huddinge

Läs mer

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev

Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev Lokal arbetsplan för Karlshögs förskola rev.080530 Karlshögs förskola består av fyra avdelningar: Grodan, Hajen, Delfinen och Pingvinen. Förskolan är belägen i ett lugnt villaområde på Håkanstorp. Avdelningarna

Läs mer

Innehå llsfö rteckning

Innehå llsfö rteckning 1 Innehå llsfö rteckning 1. Inledning 2. Förutsättningar 3. Läroplansmål Normer och värden 4. Läroplansmål Utveckling och lärande 5. Läroplansmål Barns inflytande 6. Läroplansmål Förskola och hem 7. Läroplansmål

Läs mer

IGELKOTTENS Arbetsplan

IGELKOTTENS Arbetsplan STENBITENS FÖRSKOLA IGELKOTTENS Arbetsplan LÄSÅRET 2016-2017 Dessi Kerstin Irina Mattias Arbetsplan för Igelkotten Normer och värden Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete Systematiskt kvalitetsarbete Läsårsredovisning Läsår: 2014/2015 Organisationsenhet: Forngårdens Förskola User: solarna, Printdate: 2015-09-21 11:02 1 Verksamhetsbeskrivning User: solarna, Printdate: 2015-09-21

Läs mer

Handlingsplan för Logen, Båset och Spiltan

Handlingsplan för Logen, Båset och Spiltan Månsagårdens förskola Handlingsplan för Logen, Båset och Spiltan Förskolans uppdrag Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande. Verksamheten ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som

Läs mer

Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Domherrens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Vår vision Alla barn ska kunna känna sig trygga

Läs mer

Arbetsplan Älvbackens förskola

Arbetsplan Älvbackens förskola Arbetsplan Älvbackens förskola 2013/2014 Organisation BARN- OCH UTBILDNINGSCHEF Maarit Enbuske Tel. 0927-72050 FÖRSKOLECHEF Birgitta Nilsson Tel. 0927-72051 ÄLVBACKENS FÖRSKOLA Ekmansväg 12 G 957 93 Pello

Läs mer

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola

Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola 150102 Arbetsplan med taktisk agenda för Hemsjö Förskola Läsåret 2014/2015, Barn- och ungdomsförvaltningen, Utvecklingsenheten Telefon: 0322-61 60 00 Fax: 0322-61 63 40 E-post: barn.ungdom@alingsas.se

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för Kotten Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för Kotten 2016-2017 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund 3 2. Mål och riktlinjer 4 2.1 Normer och värden 4 2.2 Utveckling och lärande 5-6 2.3 Barns inflytande

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR FAMILJEDAGHEMMEN EKSJÖ

ARBETSPLAN FÖR FAMILJEDAGHEMMEN EKSJÖ ARBETSPLAN FÖR FAMILJEDAGHEMMEN I EKSJÖ Reviderad i juni 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förskolans uppdrag 1 Prioriterade mål 1 Dagbarnvårdarnas värdegrund 2 Likabehandling 3 Inskolning 3 Föräldrasamverkan

Läs mer

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER

TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER TROLLKOJANS VERKSAMHETSMÅL OCH RIKTLINJER Trollkojans föräldrakooperativa förskola och fritidshem bedriver barnomsorgsverksamhet för barn i åldrarna 1 12 år. Förskolan följer statens läroplan för förskolan

Läs mer

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering

Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering 2017-2018 Barn och utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Förskolan Bullerbyns pedagogiska planering Bullerbyns vision: Vår förskola ska vara utvecklande, utmanande och lärorik för alla! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Verksamhetsplan för I Ur och Skur Vindivil

Verksamhetsplan för I Ur och Skur Vindivil Verksamhetsplan för I Ur och Skur Vindivil Läsåret 2016-2017 I Ur och Skur Vindivils vision: Friluftsliv där vi tillsammans år obegränsad tid att öva. pröva, upptäcka, och utforska. Vår verksamhet ska

Läs mer

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten

Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten Örkelljunga Kommun Utbildningsförvaltningen Förskoleverksamheten INNEHÅLLSFÖRTECKNING VERKSAMHETENS NAMN, SKOLFORMER, OCH TIDSPERIOD sid 2 VERKSAMHETSIDÉ sid 3 styrdokument sid 3 vision sid 4 FÖRSKOLANS

Läs mer

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.

Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015. Förskolan Slottsgränd. Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala. l Lokal arbetsplan h-t v-t 2014-2015 Förskolan Slottsgränd Förskolan Slottsgränd Slottsgränd 7 591 37 Motala Tele: 0141/22 57 53 slottsgrand@motala.se 2 Innehåll - Beskrivning av förskolan - Mål och riktlinjer

Läs mer

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015

Förskoleavdelningen. Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Förskoleavdelningen Lokal Arbetsplan för SOLEN 2015 Innehållsförteckning: 1. Förskolans värdegrund sida 3 2. Mål och riktlinjer sida 4-9 2.1 Normer och värden sida 4 2.2 Utveckling och lärande sida 5-6

Läs mer

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28

VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET PÅ FÖRSKOLAN BONK REVIDERAD 2015 01 28 VÅR VERKSAMHET OCH VÅRT UPPDRAG Vår verksamhet drivs av en ideell förening. Föreningens ändamål är att med personliga insatser av (om än inte uteslutande)

Läs mer

Arbetsplan läsåret 2012-2013

Arbetsplan läsåret 2012-2013 Arbetsplan läsåret 2012-2013 1 ARBETSPLAN FÖR FÖRSKOLAN BULLERBYN Förskolans mål Vi ger barnen förutsättningar att utveckla ett bra språk, både när det gäller det svenska språket men även andra modersmål.

Läs mer

Förskolan består av tre avdelningar, Björken, Kvisten och Granen, med ca 3,5 tjänsterper avdelning.

Förskolan består av tre avdelningar, Björken, Kvisten och Granen, med ca 3,5 tjänsterper avdelning. Barn- och utbildningsförvaltningen Väskinde skola Kvalitetsredovisning 2005/2006 Sid 1 (5) Beskrivning av verksamheten. FÖRSKOLA Allmänt Rektorsområdet omfattar tre socknar Väskinde, Bro samt delar av

Läs mer

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT?

NORMER OCH VÄRDEN HUR NÅR VI DIT? NORMER OCH VÄRDEN Kalvens förskola skall sträva efter att varje barn skall utveckla: Öppenhet och frihet Respekt Solidaritet Ansvar Hänsyn Etik och moral Jämlikhet Respekt mot djur och natur HUR NÅR VI

Läs mer

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011

Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 Kvalitetsredovisning Förskolan Slottet läsåret 2010 2011 1 Inledning Förskolan Slottet har med sina fyra avdelningar ännu mer än tidigare blivit ett hus istället för fyra olika avdelningar. Vi jobbar målmedvetet

Läs mer