Organisation Tallkotten Grankotten Förskolans mål är att: Hur förskolan lyckas med att nå de målen mäts på olika sätt: Styrdokument Arbetssätt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Organisation Tallkotten Grankotten Förskolans mål är att: Hur förskolan lyckas med att nå de målen mäts på olika sätt: Styrdokument Arbetssätt"

Transkript

1 1 Organisation Förskolan består av två avdelningar. Tallkotten har barn från 1 till 3 år och Grankotten har barn från 3 år upp till 5 år. Sex pedagoger och en kokerska arbetar på förskolan. Öppen tiderna är efter föräldrarnas behov och för närvarande mellan 6.30 och Förskolans mål är att: Varje barn skall få god omsorg, fostran och lärande i en stimulerande pedagogisk miljö. Genom praktiskt arbete utveckla barnet i demokrati, jämlikhet, solidaritet och empati. Utveckla och stimulera barnets lust att leka och lära genom egen aktivitet, öka sin kompetens och utveckla nya kunskaper och insikter. Förskolan är en del i ett livslångt lärande. Barnet skall ges förutsättning att utveckla sina olika språk. Ha en aktiv och väl fungerande samarbete med föräldrarna. Föräldrarna skall ha möjlighet att påverka verksamheten. Hur förskolan lyckas med att nå de målen mäts på olika sätt: Utvärderingar av verksamheten i personalgruppen Utvärdering i samarbetsgruppen Utvärdering i ledningsgruppen Individuella utvecklingssamtal om barnet mellan pedagoger och föräldrar två per läsår. Individuella samtal mellan personal och förskolechef Brand och skyddsrond Verksamhets diskussioner på pedagogmöten Föräldramöte en gång per läsår för alla. Ett föräldramöte för nya föräldrar innan de börjar. Resultatet redovisas i vår kvalitets redovisning. Styrdokument Förskolan har följande styrdokument Läroplan för förskolan Lpfö 98 Lust att lära Möjlighet att lyckas Skolplan för Borås kommun Fn:s barnkonvention Arbetssätt Verksamheten genomsyras av fem viktiga principer inom Freinetpedagogiken, demokratisk fostran, fria uttrycket, trevande försöket, gemensamma arbetet och verkligheten som lärobok. I en Freinet förskola är alla jämlika både barn och vuxna. På morgonmötet övas barnen i demokrati, att lyssna på varandra och visa hänsyn. Pedagogerna arbetar temainriktat utefter barnens behov och intressen. Genom det fria uttrycket vill vi befrämja och ta till vara på barnens skaparlust och nyfikenhet. Det ska vara lustfyllt att skapa. Det trevande försöket innebär att barnen får pröva sig fram genom olika försök och iakttagelser. Alla barnens sinnen behövs för att lära. Arbetet ska vara experimenterande och undersökande. Barnen ska ges varierande möjligheter att träna sig i olika färdigheter t.ex. klä av och på sig, använda en pensel/penna. De äldsta barnen kommer att få arbeta i köket där de får hjälpa till och laga lunch, från råvara till färdig måltid. När barnen arbetar gemensamt eller leker i grupp lär sig barnen att lösa problem och ta

2 2 hänsyn till varandra, det stärker gemenskapen och barnets självförtroende när de ser glädjen och nyttan att arbeta/leka tillsammans. Verkligheten som lärobok: Pedagogerna ger barnen tid och möjlighet att upptäcka och utforska sin närmiljö. Viktigt att förskolan är öppen för samhället och verkligheten utanför. Vi kommer att arbeta med tema. Samma tema bearbetas under en längre tid. Vilka teman som kommer att arbetas med under läsåret styrs av barngruppens intressen och behov. Lekarbete Förskoletiden för barnen upptas mycket av lekarbete. Pedagogerna ska främja barnens lek. De ska utveckla leken, ge barnen möjlighet till lek och hjälpa barnen in i lekens värld. Barnen ska få möjlighet att genom leken befästa sina kunskaper och erfarenhet. Pedagogerna stimulerar barnets lek, hjälper barnen att utveckla leken. I leken får barnen stora möjligheter att träna och utveckla sitt språk, etik och moral, hänsynstagande, turtagande, jämnstäldhet, fantasi och empati. Freinets tre olika utvecklings perioder. Den första perioden ca 0-2 år kännetecknas av trevande undersökning. Barnet experimenterar, söker, undersöker och prövar för att göra sig förtrogen med den omgivande miljön. Den andra perioden ca 2-4 år kallar Freinet för installeringen. Barnet söker strukturer i leken. Det hänger sig åt trevande experiment. Barnet utgår från sig själv. Den tredje perioden ca 4 år och uppåt kallar Freinet för arbetsperioden. Barnet har fått frihet att söka erövra världen genom arbetet, som är den aktivitet varigenom individen tillfredsställer sina viktigaste fysiologiska och psykologiska behov. (lek arbete) De här stadierna har förstås inga klara gränser utan barnet kommer att successivt och individuellt in i de olika perioderna. Dokumentation Pedagogerna dokumenterar verksamheten med hjälp av digitalkamera och ibland även filmkamera. Under läsåret kommer vi att fortsätta arbeta mer med att dokumentera med hjälp av datorn. Målet är att alla pedagoger ska kunna: Lägga in bilder och text i en mapp Skanna in bilder/teckningar till barnens personliga mappar Bränna ner barnens mapp på en CD skiva Visa bildspel på datorn för föräldrarna På förskolan finns tre datorer två i personalrummet och en inne på Grankotten. Det är viktigt att pedagogerna får tid att använda sin kunskap och leka vid datorn. Pedagogerna ska kunna visa ett bildspel över dagens händelser för föräldrarna, som visas under eftermiddagarna när barnen vissdokumentation inne på avdelningen. Det är viktigt att pedagogerna får tid att använda sin kunskap och leka vidare med datorn. Pedagogerna ska vis ett bildspel över dagens händelser för föräldrarna, som visas någon eftermiddagarna under terminen när barnen hämtas.

3 3 Varje avdelning har en digitalkamera och tillgång till en videokamera. Pedagogerna dokumenterar mycket med hjälp av digitalkamera. Alla barn på förskolan får en bok där pedagogerna dokumenterar barnets förskoletid. En bok från tiden på Tallkotten 1-3 år och en från tiden på Grankotten 3-5 år. Barnen får också en CD skiva med sina dokumentationskort, en skiva när de slutar på Tallkotten och en när de slutar på förskolan. Värdegrunden Ha förståelse att alla barn har olika värdegrund med sig. Alla ska få chans och våga att uttrycka sig. Pedagogernas roll är att vara en förebild när det gäller ALLAS LIKA VÄRDE. Lyssna, visa hänsyn Acceptera olikheter, alla ska bli respekterad för den man är, bli stark i sin egen personlighet.. Respektera varandras åsikter Likabehandlingsplan finns på förskolan. Jämlikhet Förskolan skall motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar skall i förskolan ha (GES) samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller. Vi pedagoger har en skyldighet: Att ta reda på hur verkligheten är Att låta både flickor och pojkar träna samtliga färdigheter som krävs för att kunna utveckla till en komplett människa Att medvetet bemöta flickor och pojkar olika för att viga deras könsroller och färdigheter, för att de senare i livet ska ha större valmöjligheter. Dessutom är det vår uppgift att se och bekräfta det positiva i varje barn Språk Barnen ska få rika möjligheter till att utveckla sitt språk. Vi sjunger, läser rim och ramsor och läser böcker dagligen för barnen. Lättare sagor och bilderböcker för de yngre barnen och kapitelböcker för de äldre barnen. Vi går regelbundet till biblioteket och lånar böcker med barnen. På förskolan har barnen alltid tillgång till böcker. Pedagogerna tar till vara på de dagliga omvårdnadssituationerna med barnen för att stimulera deras språk utveckling t.ex. påklädning, blöjbyten. Vid varje bord när vi äter sitter det någon vuxen med barnen. Under måltiden skapar vi träning för samtal t, ex lyssna på andra, vänta på sin tur att prata. Pedagogerna kommer att arbeta vidare med ordlådorna. Morgonmöte Varje dag har vi morgon möte. I de mindre grupperna får alla barn chans att bli sedda, prata och berätta något. Skapa en vi känsla i gruppen. På mötet går vi bl.a. i genom vad som kommer att hända under dagen barnen har möjlighet att påverka. Vi sjunger, leker och dramatiserar, rim och ramsor för att stimulera språkutvecklingen. Vi tar upp och diskuterar eventuella problem och finner gemensamma lösningar. Vi anser att det är oerhört viktigt att - barnen är med och fattar beslut som rör dem och deras vardag och får en erfarenhet av våra

4 4 demokratiska principer. Här får barnen stora möjligheter att träna och utveckla sitt språk. Bok/sångstund Innan maten samlas alla barnen och pedagogerna för att varva ner en stund. Tittar i böcker, läser någon bok eller sjunger. Ansvarsområde Barnen och pedagogerna har ansvar för sin innemiljö. Barnen väljer nytt ansvarsområde varje vecka. Barnen och en pedagog har ansvaret tillsammans. Barnen ska få uppleva att vi alla behövs och att det är viktigt att vi hjälps åt. Alla har också eget ansvar nämligen att se till att alla trivs, ingen känner sig utanför, hänga upp sina kläder och städa efter sig. Vi har följande åtta ansvarsområden: Damma, sköta om fiskarna eller sköldpaddorna, diska muggarna, byta handdukar, duka, vattna blommorna och krascha leksaker. Utevistelse Varje dag går vi ut minst en gång. Vi går till olika lekplatser i vår närmiljö eller till skogen. När vi är ute anpassar vi aktiviteterna efter årstiderna. Vi vill att barnen utvecklar förståelse för djur och natur. Visa på ett samband att allt hör ihop. I uteleken är det naturligt att barnen tränar sin grovmotorik. Varje termin gör vi ett par hel och halv dagars utflykter. Då äter vi mat ute t.ex. grillar korv, bakar tunnbröd. När vi är ute och går uppmärksammar vi trafiken och övar hur vi ska bete oss och hur trafiken beter sig. Varje dag när vi är ute tar vi tid på oss och stannar och tittar om det är något spännande vi möter på vägen, alltid vara nyfiken och ta sig tid. För säkerheten har barnen alltid västar på sig ute och pedagogerna har med sig en ryggsäck med telefon och förstahjälpen väska. Media På förskolan har vi tre datorer en inne på Grankotten och två inne i personalrummet. Grankotten har möjlighet att visa bildspel på sin dator. Barnen ska ha möjlighet att utforska datorn både själva eller med något multimedia spel i meningsfulla sammanhang. Badhuset I slutet av vårterminen hålls ett möte med de föräldrar som har barn som ska gå till simskolan nästa läsår. Under läsåret går de femåringar som vill till badhuset för simundervisning. Det är en simlärare som står för simskolan. Föräldrarna till barnen som går på simskola turas om att följa med barnen till badhuset. Vårt mål med simundervisningen är att barnen ska känna sig trygga i vattnet och få vatten vana. Verkstäder Pedagogerna arbetar tema inriktat. Barnen bearbetar temat i olika verkstäder, där arbetar vi med olika skapande verksamhet t.ex. bild, drama, konstruktion. I verkstäderna knyts handen och hjärnans arbete samman. Här får barnen chans att bearbeta temat. Vi arbetar mycket med rörelse, bild och form och språket. Rörelse/rytmik De äldsta barnen från Tallkotten och de barn som flyttade över i augusti från Grankotten har rörelse rytmik en gång varannan vecka tillsammans. Med hjälp av musik och rörelse vill vi utveckla barnens:

5 5 motorik koordination kroppsuppfattning rumsuppfattning framför allt lära känna varandra och känna gemenskap med varandra. Skapande Vi skapar i mindre grupper där vi målar, klipper, formar, blandar färg, samtalar och utforskar material. Barnen ska få kunna behålla sin sprudlande glädje för att skapa och måla hela livet och se att den utvecklas. Att man ser den som ett viktigt språk. Att skapande ska vara ett medel att vari genom barnen kan tolka och tillgodogöra sig sina upplever. Ett sätt att uttrycka sina känslor med. De skapande alster som barnet gör visar också på deras synsätt, och deras medvetenhet och mognad. Det ska vara roligt och lustfull stund i färger och former och skapande. Studiebesök I anknytning av temat görs eventuella studiebesök eller bjuder in aktuella personer. Barnen förbereder studiebesöket innan med en pedagog, funderar på vad de vill fråga om. Efter varje studiebesök sätter sig barnen och pedagoger och gör en gemensam utvärdering och sammanfattning av besöket. Vi besöker olika teaterföreställningar och går på musikstunder för att barnen ska få ta del av det lokala kulturlivet. Viktigt att barnen går ut i verkligheten och söker svar på sina frågor. 4-H gården För att barnen skall få kontakt och känna närhet med djur samarbetar vi med 4-H gården. Vi går dit och är med bland djuren, får kunskap och erfarenhet om hur de sköts och vad de äter. Vilan Alla barn vilar en stund mitt på dagen. Här får alla en chans till en stunds avkoppling och samla kraft till resten av dagen. De minsta sover medan de äldre ligger ned och lyssnar på sagor eller musik. På Grankotten börjar vilorna med att pedagogerna läser ur en kapitel bok eller sagosamling. De minsta barnen lyssnar på avslappningsmusik när de vilar även de äldre barnen lyssnar på avslappningsmusik/sagor. Samarbetet mellan avdelningarna Vi gör någon gemensam utflykt per termin. Varje termin avslutar vi med en gemensam fest alla barn, pedagoger och föräldrar. En dag varje vecka träffas avdelningarna på en gemensam lekplats. När vi planerar gemensamma utflykter eller fester på förskolan planerar och ansvarar två pedagoger för detta en från varje avdelning. Inskolning och överflyttning Första inskolningen sker när barnet börjar på förskolan. Inskolning startas upp med ett möte mellan de nya föräldrarna och pedagogerna från barnets avdelning och förskolechef. Barnet och föräldrarna får en kontaktpedagog innan de börjar skolas in. Inskolningen för nya barn sträcker sig under två veckor. Inskolningens syfte är:

6 6 barnet ska känna sig trygg i sin nya miljö och med sina pedagoger föräldrarna ska känna sig trygga i att lämna sitt barn på förskolan På förskolan finns en inskolningsplan som pedagogerna följer. När barnen är mellan 2,5 och tre år flyttar de över till Grankotten. En pedagog från Tallkotten flyttar med barnen till Grankotten. Överflyttningen sker i augusti. Syftet med överflyttning av pedagog: Barnen ska ha en trygghet med sig vid övergången från Tallkotten till Grankotten Pedagogerna ska arbeta på olika avdelningar för att öka samarbetet och förståelse för varandras arbete Den pedagog som ansvarar för femåringarna sköter kontakten med skolan. Vi har kontakt med barnens skolor under vårterminen. Barnen brukar besöka sina nya skolor vid några tillfällen under våren och deras nya pedagog kommer och besöker barnen på förskolan. Miljöarbete Alla på förskolan sorterar vårt avfall. Tillsammans håller vi rent i vår omgivning. Vi odlar för att barnen ska få uppleva sambandet mellan frö och planta och för att få erfarenhet och kunskap om vad en växt behöver för att leva. Under våren odlar vi i krukor eller på odlingslotten. När vi är på vår skogs plats pratar vi om allemansrätten. Föräldrasamverkan Föräldrasamverkan ser vi på förskolan som ett samarbete mellan och omkring barn, föräldrar och pedagoger. De sätt som vi på förskolan arbetar kring samverkan är utvecklingssamtal, föräldramöten, samarbetsgrupp, ledningsgrupp och stödgrupp, anslagstavla till föräldrarna, veckodagbok, terminsbrev, lämning och hämtning, fester, utvärdering och stor städning. Föräldrarna har en egen anslagstavla där både de och pedagogerna sätter upp information som rör förskolans verksamhet. Det kan vara protokoll från möten med samarbetsgruppen. Vilka som följer med sim barnen till badhuset. Utvecklingssamtal har vi två gånger per läsår. Under utvecklingssamtalet samtalar pedagogen med föräldrarna omkring frågor som rör det enskilda barnets utveckling. Föräldramöte har vi en gång per läsår. På mötet diskuterar vi frågor som rör förskolan och dess verksamhet. På varje avdelning sitter en planeringstavla i hallen. På den kan föräldrarna läsa vad som händer på förskolan. Lämning och hämtning är vardagslivets centrala plats där vi kan få och lämna information som rör den närmsta tiden och om hur barnet har det. Samarbetsgruppen består av en förälder från varje grupp tre stycken. De har möte med pedagogerna fyra gånger per termin. Samarbetsgruppen representerar alla föräldrarna och de väljs varje höst. De sitter med i gruppen ett läsår en representant stannar kvar i ett halvår och fungerar som handledare för de nya representanterna. De är med och ger synpunkter och förslag om verksamheten. Föräldrarna på förskolan kan komma med synpunkter och förslag till samarbetsgruppen som de sedan tar upp på mötena med pedagogerna. På dessa möten förs protokoll som sedan delas ut till alla föräldrarna. Innan ett möte sätter vi upp ett anslag om vad vi kommer att diskutera. Föräldrarna har också en brevlåda som de kan lägga meddelanden till samarbetsgruppen. Stödgruppen består av tre pedagoger och tre föräldrar. Deras uppgift är att hjälpa till om

7 7 någon akut olycka inträffar. De ser till att akut pärmen och minnes lådorna är aktuella. De har möte en gång per läsår. Bolagets ledningsgrupp består av tre personal och tre föräldrar. Här diskuteras förskolans ekonomi, marknadsföring, strategiska beslut samt policy beslut. Har möten två till fyra gånger per läsår. Traditioner Verksamheten påverkas av årets årstider. Pedagogerna planerar in olika högtidshelger och dagar i verksamheten t.ex. jul, barnbokens dag, midsommar. Till Lucia ska vi boka aulan i Gustav Adolfs församlingshem. Barnen på Grankotten lussar där på kvällen för sina föräldrar, syskon och släktingar. Samarbetsgruppen håller i ett lotteri. Femåringarnas föräldrar håller i någon form av avslutningsfest för hela förskolan i juni månad. Pedagogerna avtackar de barn som slutar till sommaren och överlämnar deras förskoleböcker. I slutet av vårterminen åker alla femåringar till Ekehagens forntidsby. Utbildning Förskolan kommer att ha stängt fyra dagar per läsår, då personalen har studiedag. Pedagogmöten Alla pedagoger har ett kvällsmöte i månaden. Här får alla information om verksamheten. Två timmar denna kväll är avsedd för att varje grupp ska kunna planera och utvärdera sitt arbete i sin barngrupp. En timme är avsatt för friskvård. Säkerhet Alla barngrupperna har med sig en ryggsäck ut. I ryggsäcken finns en första hjälpen väska och telefon. Varje år går all personal igenom vår brandplan. Stödgruppen reviderar förskolans akutpärm en gång per läsår. Brandservice finns ett avtal med. Brand pärm finns på förskolan. Varje år har förskolan en brandvecka där barn och pedagoger går igenom våra rutiner och pratar om säkerhet. Förskolechefen går en säkerhetsrond med all anställda två gånger per år. Alla anställda går regelbundet på hjärt- och lungräddning, ny personal så snart det är möjligt. Fadderbarn Förskolan kommer att fortsätta att brevväxla och samla in pengar till vårt fadder barn. I början av höstterminen har de äldre barnen ett mini tema om vårat fadderbarn.

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT

Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Lärande för hållbar utveckling - mellan människor för miljön INGEN KAN BÄRA ALLT Foto: Mehdi Barakat Lärande för hållbar utveckling är en tillgång för våra barn, men än mer en förutsättning för att deras

Läs mer

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013

Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Kvalitetsredovisning Montessoriförskolan Tigerungen 2013 Ansvarig för kvalitetsredovisningen är förskolechef och styrelsen. Redovisningen har tagits fram av förskolechefen tillsammans med personalen vid

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN SAGOBACKEN LÄSÅRET 2013-2014 Teman under året: Konst, Babblarna och Gummi-Lisa 1 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag

Läs mer

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius

Kvalitetsredovisning. Erici förskola Läsåret 2013/2014. Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Kvalitetsredovisning Erici förskola Läsåret 2013/2014 Ansvarig förskolechef: Martina Nebrelius Inledning Skollagens krav på systematiskt kvalitetsarbete innebär att huvudmän, förskole- och skolenheter

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka

Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014. Kyrkvikens förskola Nacka Charlotte Cederberg, Danderyd Inga Seidlitz, Nacka V17-18, 2014 Kyrkvikens förskola Nacka Innehållsförteckning VÅGA VISA 3 Typ av skola 4 OBSERVATIONENS METOD 4 SAMMANFATTNING 5 Sammanfattande slutsats

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013-2014

Kvalitetsredovisning 2013-2014 Kvalitetsredovisning 2013-2014 I Ur och Skur Granen Förskola Granens förskola Barrskogsvägen 8 691 44 Karlskoga 1 INLEDNING Driftsform: Föräldrarkoperativ med inriktning på I Ur och Skur pedagogik. Vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261

Verksamhetsplan 2013. Inledning SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND. Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 SÖDERMALMS STADSDELSNÄMND MARIA-GAMLA STANS FÖRSKOLOR TJÄNSTEUTLÅTANDE DNR 1280-2012-1.1. SID 1 (37) 2013-01-17 Handläggare: Lotta Rajalin Telefon: 08 508 12 261 Verksamhetsplan 2013 Inledning Förskolans

Läs mer

Björnmossans Förskola

Björnmossans Förskola Mariefredsnämnden Mariefredskontoret Björnmossans Förskola Mariefreds Förskoleenhet Kvalitetsredovisning läsåret 2009-10 Verksamhetsplan/utvecklingsplan läsåret 2010-11 Jeanette Elgén, Förskolechef Britt

Läs mer

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011

I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 I. Kvalitetsredovisning för läsåret 2010/2011 2. Verksamhet: Fyrklöverns Montessoriförskola Ramlösa. Ansvarig förskolechef: Stellan Hagström 3. Förutsättningar Förskolan hyr lokaler belägna i Ramlösa Brunnshotell,

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet 13/14 Akvarellens förskola Styrelse och verksamhetsansvariga: Claes Olsson, Ordförande Hasse Lundell, Ekonomiansvarig Birgitta Olsson, Arbetande styrelseledamot

Läs mer

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola

Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Verksamhetsplan Vasa Neon Förskola Senast uppdaterad mars 2010 1. Verksamhetsplan för Vasa Neon Förskola 1.1 Normer och värden Förskolan skall aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att utveckla

Läs mer

Förskolan Trollets verksamhetsidé

Förskolan Trollets verksamhetsidé Förskolan Trollets verksamhetsidé - 1 - Förskolan Trollets verksamheter Administration Klunkens backe 10 393 52 Kalmar Förskolechef Zanna Lakatos 0480-45 31 35 zanna.lakatos@kalmar.se Ringdansen Adelgatan

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år

Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Kvalitetsredovisning 2013 Förskolan Ekbacken 1-5 år Sammanfattning Förskolan Ekbacken är en nybyggd förskola, formad i sin fysiska miljö för att skapa förutsättningar för att den pedagogiska inriktningen

Läs mer

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015

ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 ARBETSPLAN FÖR GRANBY NYA FÖRSKOLA LÄSÅRET 2014-2015 Granby nya förskola är en verksamhet med två hemvisten; Lammet och Lejonungen. Under läsåret 2014-2015 kommer preliminärt 17 barn, i åldern ett till

Läs mer

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret

Utbildningskontoret. Kvalitetsredovisning 2009. och Arbetsplan 2010 Samlat dokument. Mölnboskogens förskola. Utbildningskontoret och Arbetsplan 2010 Samlat dokument Ansvarig chef: Lena Adelly Greek Vision Växtkraft- naturligtvis! Arbetsplan för 2010 1 (31) Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Händelser och aktiviteter 5 Resurser och

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete

Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete 312 94 Laholm Möllans Förskola Brödåkravägen 10 31294 Laholm Redovisning från vårt systematiska kvalitetsarbete Föräldrakooperativet Möllan Sammanfattning Förskolan Möllan drivs som ett föräldrakooperativ

Läs mer

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola

Årlig plan. mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för. Vrena förskola Årlig plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Vrena förskola 2014-2015 1 1.Inledning All personal ska vara insatt i den årliga planen och kunna arbeta utifrån den i det dagliga

Läs mer

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan

Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Sparvens & Skatans Utvecklingsplan Utveckling och lärande Den pedagogiska verksamheten ska genomföras så att den stimulerar och utmanar barnets utveckling och lärande. Miljön ska vara öppen, innehållsrik

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN

KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLAN TRANÄNGEN LÄSÅRET 2013-2014 Innehållsförteckning Inledning...3 Åtgärder enligt föregående kvalitetsredovisning...3 Underlag och rutiner...4 Organisation och förutsättningar...4

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH

KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH KVALITETSREDOVISNING FÖR FAMILJEDAGHEMMET DELFINEN HÖSTEN 2011 OCH VÅREN 2012 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning 1 Förskolechefens redovisning 2 Beskrivning av verksamheten 6 Verksamhetens förutsättningar

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola

Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Redovisning av det systematiska kvalitetsarbetet kalenderåret 2013 Rydebäcks Montessoriförskola Presentation av verksamheten Rydebäcks Montessoriförskola finns i lummiga och natursköna Rydebäck. Vi startade

Läs mer

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98

FÖRSKOLAN. Läroplan för förskolan Lpfö 98 FÖRSKOLAN Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Läroplan för förskolan Lpfö 98 Reviderad 2010 Förordning (SKOLFS 1998:16) om läroplan för förskolan I denna utgåva av läroplan för förskolan är samtliga

Läs mer

Pia Williams & Niklas Pramling

Pia Williams & Niklas Pramling Att bli en berättande person: Samverkan mellan bibliotek och förskola i syfte att främja barns språkutveckling Pia Williams & Niklas Pramling Innehåll Förord... 4 Inledning... 5 Rapportens disposition...

Läs mer

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN

Förskolan. Kvalitets- och. årsredovisning. Utvecklingsplan. Kvalitets- OCH och. årsredovisning 2014. Utvecklingspla. Enskild verksamhet SE HELHETEN Förskolan Kvalitets- och årsredovisning 2014 Utvecklingsplan 2015 Enskild verksamhet SE HELHETEN Kvalitets- OCH och årsredovisning FÖLJ DEN RÖDA TRÅDEN! 2014 Utvecklingspla Innehållsförteckning 1. Beskrivning

Läs mer

För Dig som vill veta mer om

För Dig som vill veta mer om För Dig som vill veta mer om Bäckalyckans förskola är en förskola med kristen profil. Förskolan startade 1997 och är föreningsdriven av Svenska Alliansmissionen i Ödeshög, som står som huvudman. Förskolans

Läs mer

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB

Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Malmö 080819 Vårberga Förskola AB Solbergagatan 6 212 30 MALMÖ 040 49 14 05 www.forskolorna.se KVALITETSREDOVISNING FÖRSKOLA Läsåret 2007/2008 Vårberga Förskola AB Vårberga Förskola AB är belägen inom

Läs mer