Redovisning av vattenkraftsprojektet

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Redovisning av vattenkraftsprojektet"

Transkript

1 Redovisning av vattenkraftsprojektet 2010 beviljades Sven-Erik Vänneå :00 ur Bixia Miljöfond för att göra en fallstudie hur domstolsprocessen fortlöper för en modern miljöprövning, gällande utökad vattenkraftsverksamhet. Historik Min farfar Fritiof Svensson projekterade en kvarn i Vänneån där han såg en potential i att förse närområdets behov av att få säden mald och virket sågat. Verksamheten kompletterades med en snickeriverkstad och en likströmsgenerator för eget och de närmaste bybornas behov av elström för belysning. Min pappa, Erik Fritiofson, övertog rörelsen efter farfar och installerade då en ny och effektivare vattenturbin samt en kraftigare växelströmsgenerator som utöver belysning även kunde driva de olika elmotorerna i snickeriverkstaden. Vid en brand 1964 förstördes samtliga byggnader och maskiner, men byggnaderna återuppfördes i brandsäkert material. I samband med detta söktes och erhölls 1968 vattendom för anläggningen. Ny damm med fiskväg anlades samt en utloppskanal delvis i kulvert. Jag, Sven-Erik Vänneå övertog rörelsen 1980 och vidareutvecklade elproduktionen med ny asynkrongenerator med styrningsutrustning som möjliggjorde inkoppling på riksnätet för att sälja överskottsenergi. Avtal slöts med Södra Hallands Kraft, som har koncession på elnätet, om leverans av el. Projektet Den idag tänkta utvecklingen av kraftproduktionen består i att med en fördjupning av utloppskanalen erhålla högre fallhöjd, som i kombination med senaste utvecklingen på turbin och generatorer öka produktionen från nuvarande ca: kwa/år till beräknade kwa/år. Någon förändring av gällande vattendom torde inte behövas då projektet håller sig inom givna villkor, då dammhöjden inte ändras och inte heller utloppsnivån. Projektet avses drivas som ett fristående Trälshult Kraft som ägs av Vänneå Enterprise. Då projektet är i utredningsfas kan precisering av kostnader inte ske, men vattenturbin med generator och styrning kostnadsuppskattas till 1,8 milj. Upprustning av vattenvägar samt utgrävning och ny trycktub ca: 0,4 milj. Ny kraftstationsbyggnad ca: 1,0 milj. Projekteringskostnader, tillstånd samt oförutsett ca: 0,4 milj. Totalt ca: 4 milj.

2 Syftet med denna nyinvestering är att kunna höja produktionen av förnyelsebar och miljövänlig el som matas in på riksnätet som Grön El. Som framgår av den bilagda lönsamhetsanalysen kommer kraftstationen vid full drift att minska mängden skadliga utsläpp i naturen av koldioxid, svavel, kväveoxider, slagg, stoft, flygaska, tungmetaller och aromater med ca: 900 ton/år Komplettering av ansökan kommer att inges efterhand, såsom svar på offertförfrågningar där kostnaderna närmare kan preciseras. Tidplan: Inhämtande av offerter, utvärdering och planering samt tillståndsansökningar sker under hösten Planerad byggstart våren/sommaren 2009, med igångsättning och drift hösten Denna satsning på förnyelsebar energiframställning ligger tidsmässigt rätt då alla tecken talar för en övergång från fossila bränslen till solenergi i olika tappningar. Vattenkraften utnyttjar det naturliga kretsloppet och lånar vattnet några sekunder och med den vunna energin hjälper till med att förse landet med förnyelsebar energi. Knäred Sven-Erik Vänneå Kicki Vänneå

3 Idéns uppkomst Jag, Sven-Erik Vänneå, var med vid utbyggnaden och erinrade mig att vi, pappa och jag, vid den tidpunkten avvägde fallsträcken från dammnivån till utloppsnivån till ca: 8 meter. Men vid färdigställandet utvanns inte mer än 6 meter, troligen beroende på, dels för liten kapacitet på grävmaskinen samt en inte helt vågrätt utsläppskulvert. Idésamtal & vidareutveckling Vid ett besök av Peter Ruyter på Cargo & Kraft, 2008, diskuterades olika lösningar för att kunna tillgodoräkna den fallförlusten som fanns i utloppskanalen. Att bygga om turbinsumpen för att sänka turbinerna till en lägre nivå skulle fodra en hel ombyggnad av den verkstad som finns våningen ovanför kraftstationen. En ny kraftstation omedelbart i anslutning skulle innebära ett mycket omfattande grävarbete då nuvarande kulvert redan ligger ca: 4 meter under marknivån. Bästa lösningen som kom fram var ett nytt vattenintag från dammen genom ett 100 meter långt tryckrör till ny kraftstation och därifrån genom vidgning och fördjupning av den befintliga öppna utloppskanalen kunna räkna hem 8 meters fall. Vattenföringen har över tid stigit i Vänneån, från tidigare mätning på 1960-talet med ett snittvärde på 1,4 m3/sek. till de senare mätningarna med ett snitt över de sista 10 åren på 2,6 m3/sek. En kalkyl baserad på fallhöjd och vattenföring gav vid handen att en årsproduktion kunde öka från, i snitt en totalproduktion på kwh/år till kwh/år. En femdubbling av produktionen som är klart intressant. Vi, Kicki och jag, funderade på denna kalkyl och bestämde oss efter moget övervägande att se över våra förutsättningar att orka satsa, både tid och pengar, på detta projekt. Genom denna uppgradering och nybyggnation av vårt befintliga vattenkraftverk skulle vår produktionsökning av förnyelsebar energi, från nuvarande ca: kwh/år öka till kwh/år. Vi beslutade att fortsätta med vår idé.

4 PROJEKTS PLANERING Banken När vi hade fattat beslut om att genomföra projektet tog vi kontakt med banken som tog aktiv del av projektbeskrivning och kalkylen, samt gjorde besök på plats. Banken var positiv till satsningen och vi fick klart med erforderligt lån när alla tillstånd var klara. Myndighetskontakter Första kontakt blev med byggnadsnämnden för att erhålla ett förhandsbesked om byggande av ny kraftstation inom strandskyddat område, vilket beviljades. Nästa kontakt blev med Vattendomstolen nuvarande Miljödomstolen med en förfrågan om komplettering av gällande vattendom från 1968 behövdes. Svaret blev att detta erfordrades enligt 11 i miljöbalken gällande vattenverksamhet. Vi tog kontakt med länsstyrelsen och fick information om vad som behövdes för att erhålla miljötillstånd för den tänkta verksamheten. Det behövdes samrådsmöte och MKB. Vi genomförde två samrådsmöten med närvaro av samtliga strand och markägare med närvaro av tjänstemän från kommun och länsstyrelse där projektet har presenterats och ritningar och skisser visats på OH-bilder. Vi anlitade Walter Johansson Kraftprojektering AB, för att göra en komplett MKB och via fullmakt bevaka projektet i miljödomstol och övriga myndigheter. Ansökan och MKB inlämnades till Miljödomstolen Under tiden har kontakter knutits med entreprenörer för att genomföra byggnationen om tillstånd medges, Till ledning för att beräkna kostnader har Cargo & Kraft tillhandahållit ritningsmaterial. Nu väntar vi bara på besked om vi får bygga. Vi skriver i dag Äntligen efter åtskilliga påtryckningar kom kungörelsen åtföljdandes av en artikel i Hallandsposten signerad Inge Henriksson reporter. Som följd av denna, eller i direkt anslutning och kontakt med Inge uppmärksammade Älvräddarna, genom Christer Borg kungörelsen. Det vidtogs ett omfattande bloggande på Älvräddarnas hemsida med ganska råa, fula och osakliga inslag. Efter min kontakt med Christer ändrades dock tonläget och ett samförstånd uppstod. Bloggarna ändrade snabbt karaktär från fientlighet till välvilja under förutsättning att fungerande omlöp byggdes.

5 Jag fick via Walter Johansson kontakt med Lars-Göran Pärlklint i Varberg som kan hjälpa till med omlöpet. Han har i dag fått uppdraget att som konsult att rita ett omlöp. Jag har även i dag begärt anstånd med inlämnande av ansökningen om företagsstöd (EU-stöd) på grund av den utdragna tillståndsprocessen. Lars-Göran Pärlklint hoppar av på grund av påtryckningar från bl.a. Älvräddarna som anför att då Walter är anlitad som konsult kan han inte figurera i samma objekt!!! Erik Sjölander, Fisk & Vattenvård i Norrland AB, fick då uppdraget att fullfölja det påbörjade omlöpet med ritning och teknisk beskrivning och att även den ekologiska undersökningen av Vänneån med elfiske uppströms och nedströms utloppskanalen gjordes. Efter omfattande krav från olika myndigheter om förtydligande och redovisningar om tidigare okända parametrar, som benämns som miljökvalitetsnormer, är dessa krav något oklara. Trots ifrågasättandet från berörda myndigheter kom ändå domstolens förhandling och syn på plats Kammarkollegiet yrkade på avvisning och hade på eget bevåg anlitat VSP som granskande konsult av våra ansökningshandlingar? Länsstyrelsen höll med Kammarkollegiet och Laholms kommun som företräddes av Kjell Henriksson 3:e vice ordf. i kommunstyrelsen samt Miljöstrateg Margareta Lindgren höll även de med kammarkollegiets avvisningsyrkande. Länsstyrelsen hade även de, avvisning som sin inställning, således ett kompakt motstånd. Vid syn på plats valde VSP att inte delta. Vattenmängden i å fåran uppskattades till ca: lit/sek och bedömdes som tillräcklig. Numera godkänns inte gamla typer av fiskvägar och laxtrappor, utan nu skall det vara omlöp med max 5% lutning och 5% av medelvattenföringen i omlöpet. Efter en lång och psykiskt påfrestande väntan på domstolens beslut kom så äntligen domen den 6 dec 2012 och den var positiv för vår räkning och ger oss tillstånd att bygga enligt vår önskan med de villkor som vi har accepterat. Sammanfattning och råd *Leta alltid efter tidigare vattendomar eller gamla dokument som kan styrka hävdrätt. *Kontakta Länsstyrelsen och efterhör vad som fodras för aktuellt projekt. *Begär förhandbesked från kommunen ang. miljö och byggnadstillstånd, dispens från strandskydd och eventuellt ändrad andvändning av byggnader/verksamhet. *Kontakta lokalt fiskevårdsområde och inhämta deras syn på projektet. *Kalla till samrådsmöte och inbjud ALLA som kan tänkas vara berörda av projektet, kommun och länsstyrelse, strandägare, fastighetsägare, fiskevårdsområdes företrädare, naturvårdsförening. *Vägledning på hur man genomför samråd finns att få från Länsstyrelsen. *Ta fram kartmaterial som visar var projektet planeras med angivande av koordinater.

6 *Upprätta ansökningshandlingar innehållande en noggrann beskrivning av projektet med teknisk beskrivning som uppgifter om; -Avrinningsområde -Normalvattenföring -Max och mini vattenföring -Hur mycket vatten som skall avledas till turbiner -Max och min vattennivå i damm -Noggrann beskrivning och ritning av omlöp -Noggrann miljökonsekvensutredning med redovisning av ekologiska, biologiska och miljökvalitetsnormer och tänkbar inverkan på vattenkvalitet och fauna skall redovisas. -Rådighet över aktuellt vatten skall redovisas samt den ekonomiska nyttan ställd mot övriga intressen skall motiveras. Rekommendation Anlita konsulter för att få ansökningshandlingarna så kompletta som möjligt. När ansökan inkommit till domstol diarieförs den och får ett målnummer. Domstolen fastställer en avgift för prövning som skall betalas innan ärendet prövas. Via Svensk Vattenkraftförening (SFAF) drivs ett pågående arbete för att få till stånd en förenklad tillståndsprövning med en myndighet som kan ha helhetsbedömning och en klar uppfattning om vilka krav som ställs på vattenkraftprojekt och inte som nu då ingen samordning sker utan varje myndighet har sin uppfattning som ofta står i strid mot annan myndighetsuppfattning. De 5 år som har gått sedan paret Vänneå tog första kontakten med Länsstyrelsen, med frågan om gällande vattendom behövde kompletteras, till den positiva dom, paret erhöll från Mark och Miljödomstolen , har kostnaden uppgått till ca: kr för konsultarvode, domstolskostnader, kungörelsekostnader, mm. Kostnader för eget arbete bedöms till ca: kr. På grund av den utdragna tillståndsprocessen gick vi miste om EU stödet som var beviljat men som Vänneå inte kunde utnyttja då tillståndet dröjde för länge. Sist men inte minst lärde vi oss att ha tålamod, tålamod och åter tålamod

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel

Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Kooperativa lösningar i lokal förnybar energiproduktion - 6 exempel Rapport Denna rapport är resultatet av en förstudie gjord av Coompanion Kronoberg 2012-2013 i samverkan med Regionförbundet Södra Småland

Läs mer

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät

Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Utvecklingen av tillståndsprocesser för anläggningar som producerar förnybar el och för kraftnät Redovisning av uppdrag 10 i Regleringsbrevet för Energimyndigheten 2012 Böcker och rapporter utgivna av

Läs mer

DOM 2013-06-20 Stockholm

DOM 2013-06-20 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060201 DOM 2013-06-20 Stockholm Mål nr M 5737-12 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2012-05-31 i mål nr M 6570-09, se bilaga

Läs mer

Vindkraftverk Handledning för kommunerna

Vindkraftverk Handledning för kommunerna Vindkraftverk Handledning för kommunerna Reviderad januari 2010 Första utgåva: juni 2009 Vindkraftverk Handledning för kommunerna Miljösamverkan Västra Götaland juni 2009 något reviderad januari 2010

Läs mer

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark

Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark Svensk vindkraft och lokal tillväxt en praktisk handbok baserad på erfarenheter från Havsnäs vindkraftspark 1 Tidslinje Havsnäs vindkraftspark 2001 arbetstillfällen Hundratals företags involvering, åtagande

Läs mer

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER

BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING 2011 18 DELTAGANDE KOMMUNER BYGGLOVALLIANSEN KUNDUNDERSÖKNING DELTAGANDE KOMMUNER Utrednings- och Statistikkontoret AB Sweco Eurofutures AB Gunnar Lindqvist -1 gunnar.lindqvist@sweco.se . INNEHÅLL INNEHÅLL Teknisk beskrivning: Kundenkät...

Läs mer

Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet

Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet Elnätanslutning av vindkraft till lokal-, region-, och stamnätet Beskrivning för processen från idé till elnätanslutning ER 2007:33 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas

Läs mer

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk

Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Utveckling av fastighetsföretagande i offentlig sektor (U.F.O.S) Vindkraft för eget bruk Förord Vindkraft är vår tids vattenkraft investeringskrävande men miljöklok och långsiktigt mycket lönsam. Offentliga

Läs mer

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr.

Uppvidinge. Kallelse/underrättelse. Bilaga. Ärende 12. Upphandling av personalsystem Dnr. 2013-000168. 13. Arbetsmarknadsåtgärder Dnr. Uppvidinge KOMMUN Kallelse/underrättelse 2013-06-04 Sammanträde med: Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-11 Tid: 9.00 OBS! Plats: Kommunhuset, sal Våraskruv Ärende 1. Upprop Bilaga 2. Val av justerare 3. Godkännande

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län

Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Användning av det kommunala vetot mot vindkraft i Västra Götalands län Andrea Franzén Wallberg och Lotta Göthe Miljöbyrån Ecoplan AB På uppdrag av Power Väst, i samarbete med Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011

Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011 Högskolan på Gotland Avdelningen för vindkraft Juli 2009/februari 2010/januari 2011/maj 2011 Nya regler för prövning av vindkraft från 1 aug 2009 och 2 maj 2011 Måns Hagberg Arkitekt SAR / MSA Denna rapport

Läs mer

VindLog 2020 Vindkraftsutbyggandets logistiska utmaningar STEN TERNBLAD OCH GUSTAF SALOMONSSON

VindLog 2020 Vindkraftsutbyggandets logistiska utmaningar STEN TERNBLAD OCH GUSTAF SALOMONSSON VindLog 2020 Vindkraftsutbyggandets logistiska utmaningar STEN TERNBLAD OCH GUSTAF SALOMONSSON FOI-R--3731--SE ISSN 1650-1942 Oktober 2013 Sten Ternblad och Gustaf Salomonsson VindLog 2020 Vindkraftsutbyggandets

Läs mer

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status

Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metodutveckling av åtgärder mot övergödning för att uppnå god ekologisk status Metoder för tillsyn av enskilda avlopp och lantbruk April 2014, prel. version 1 Metodutveckling av åtgärder mot övergödning

Läs mer

DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand

DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand 1 NACKA TINGSRÄTT DOM 2012-10-23 meddelad i Nacka Strand Mål nr M 2570-10 SÖKANDE Hargs Hamn AB, 556300-6625 Hamnen 742 50 Hargshamn Ombud: Advokat Louis Vasseur Alrutz' Advokatbyrå AB Box 7493 103 92

Läs mer

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10

ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 ENSKILDA VÄGAR: Samråd och tillstånd vid byggande, underhåll och drift 2001:10 Omslaget: Hallbyvägen på Vänersnäs Denna lilla väg utgjorde långt in på 1800-talet dåtidens riksväg 44. Från Uddevalla tog

Läs mer

Vindenergi Väst AB (publ) Årsredovisning

Vindenergi Väst AB (publ) Årsredovisning Vindenergi Väst AB (publ) Årsredovisning 2009 Årsredovisning 2009 Innehållsförteckning Årsredovisning Kortversion.............. 3 VD har ordet......................... 5 Väsentliga händelser efter bokslutsdagen......

Läs mer

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka?

EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? EN VÄG BLIR TILL Vad händer och hur kan du påverka? I den här broschyren beskriver vi vad som händer när vi planerar och bygger en allmän väg eller gör någon annan större åtgärd på vägarna samt hur du

Läs mer

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT

Tore Wizelius. Lokalt ägd VINDKRAFT Tore Wizelius Lokalt ägd VINDKRAFT Handbok för KOMMUNER Tore Wizelius Vindform förlag Research: Carin Persson Foto: Falkenberg kommun: omslag och s. 28. Gunnar Britse: s. 4. Vindpark Vänern: s. 48. Daniel

Läs mer

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen

Samråd enligt 6 kap miljöbalken. Handläggarstöd för länsstyrelsen Samråd enligt 6 kap miljöbalken Handläggarstöd för länsstyrelsen Huvudmän Länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket samt Havs- och vattenmyndigheten Webbplats www.miljosamverkansverige.se E-postadress

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Småskalig slakt och förädling

Småskalig slakt och förädling JTI-rapport Lantbruk & Industri 360 Småskalig slakt och förädling Att bygga för småskalig slakt och förädling en idéhandbok I samarbete med JTI-rapport Lantbruk & Industri 360 Småskalig slakt och förädling

Läs mer

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman.

Närvarande Länsstyrelsen i Uppsala län: Leif Byman (ordförande) och Mats Lindman. Möte med Samråds- och MKB-grupp Forsmark Datum: 13 september 2007, klockan 09.00 12.30. Plats: SKB:s platsundersökningskontor, Forsmarks hamn. Inbjudan: Mötet var öppet för allmänheten att delta som åhörare.

Läs mer

Stocksund 2006-05-19 Stockholms tingsrätt Miljödomstolen avdelning 9 rotel 905 Box 8307 104 20 Stockholm

Stocksund 2006-05-19 Stockholms tingsrätt Miljödomstolen avdelning 9 rotel 905 Box 8307 104 20 Stockholm 1 Stocksund 2006-05-19 Stockholms tingsrätt Miljödomstolen avdelning 9 rotel 905 Box 8307 104 20 Stockholm Mål M 26298-05, avseende miljöprövning av Forsmarks kärnkraftverk. Med referens till kungörelsen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-28

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2013-05-28 iflsala W;;1l KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2013-05-28 9 (11) 166 Bredband på landsbygden Dnr 2013/90 INLEDNING skrivelser har inkommit från SalaN et AB och Liden Data

Läs mer

Rapport 2011:1 från Kärnavfallsrådet. Bästa möjliga teknik (BAT) tolkning och användning inom olika avfallsområden

Rapport 2011:1 från Kärnavfallsrådet. Bästa möjliga teknik (BAT) tolkning och användning inom olika avfallsområden Rapport 2011:1 från Kärnavfallsrådet Bästa möjliga teknik (BAT) tolkning och användning inom olika avfallsområden Rapport från Kärnavfallsrådets seminarium den 17 november 2010 Kärnavfallsrådet har följande

Läs mer

Småskalig vattenkraft en studie av förutsättningarna för utveckling av Vartorp vattenkraftstation i Mörrumsån, Småland.

Småskalig vattenkraft en studie av förutsättningarna för utveckling av Vartorp vattenkraftstation i Mörrumsån, Småland. Småskalig vattenkraft en studie av förutsättningarna för utveckling av Vartorp vattenkraftstation i Mörrumsån, Småland. Som en del av projektet Rural Res skall ett antal platsers lämplighet för etablering

Läs mer

1998 Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Nr. 1

1998 Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Nr. 1 Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Årg. 26 Nr 1-2011 1998 Sveriges Energiföreningars Riksorganisation Nr. 1 I DETTA NUMMER bl.a: Småskalig vattenkraft under attack sid 4 Jas Gripens styrsystem

Läs mer

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad

Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Avtalsbilaga 4 Slutrapport för projekt inom Miljömiljarden, Stockholm stad Diarienummer för ursprunglig ansökan: 462-2715/2005 Projektets nummer och namn: B 3 Förnybar energi - egen produktion av elkraft

Läs mer